Read Microsoft Word - Bang gia Hamilton tren mang.doc text version

CÔNG TY CP XNK THIT B KHOA HC & T VN QT

Xin trân trng gi ti Quý khách: BNG THÔNG S K THUT, TÍNH NNG VÀ CHI TIT GIÁ CA

MÁY CT NC HAMILTON-ANH

STT TÊN HÀNG Máy ct nc 1 ln Model. WSE/4S HSX: Hamilton- Anh C TÍNH K THUT N GIÁ Tc ct: 4L/h 1.250 USD Thanh t Silica in áp: 220V, công sut: 2x1.5kw, Kích thc ngoài: 940x590x530mm Khi lng tnh: 12 kg Cht lng nc ra: pH: 5.5 ­6.5, S/cm <2.5, nhit : <350C, Tc ct: 4L/h Thanh t Kim loi in áp: 220V, công sut: 1x3kw, Kích thc ngoài: 940x590x530mm Khi lng tnh: 12 kg Cht lng nc ra: pH: 5.5 ­6.5, S/cm <2.5, nhit : <350C, 850 USD

1

Máy ct nc 1 ln Model. WSB/4 HSX: Hamilton- Anh 2

Máy ct nc 1 ln Model. WSC/4S HSX: Hamilton- Anh 3

4

Máy ct nc 1 ln Model. WSC/4 HSX: Hamilton- Anh

2.500 USD Tc ct: 4L/h Thanh t Silica in áp: 220V, công sut: 2x1.5kw, Kích thc ngoài: 940x590x530mm Khi lng tnh: 12 kg Cht lng nc ra: pH: 5.5 ­6.5, S/cm <2.5, nhit : <350C, Có hp bo v máy T ng ngng khi: quá nhit, mt nc, mt in. 2.300 USD Tc ct: 4L/h Thanh t Kim loi in áp: 220V, công sut: 1 x3 kw, Kích thc ngoài: 940x590x530mm Khi lng tnh: 12 kg

Cht lng nc ra: pH: 5.5 ­6.5, S/cm <2.5, nhit : <350C, Có hp bo v máy T ng ngng khi: quá nhit, mt nc, mt in. Máy ct nc 1 ln Model. WSC/8S HSX: Hamilton- Anh 5 3.350 USD Tc ct: 8L/h Thanh t Silica in áp: 220V, công sut: 4x1.5kw, Kích thc ngoài: 940x590x530mm Khi lng tnh: 20 kg Cht lng nc ra: pH: 5.5 ­6.5, S/cm <2.5, nhit : <350C, Có hp bo v máy T ng ngng khi: quá nhit, mt nc, mt in. 2.750 USD Tc ct: 8L/h Thanh t Kim loi in áp: 220V, công sut: 2 x3kw, Kích thc ngoài: 940x590x530mm Khi lng tnh: 20 kg Cht lng nc ra: pH: 5.5 ­6.5, S/cm <2.5, nhit : <350C, Có hp bo v máy T ng ngng khi: quá nhit, mt nc, mt in. Tc ct: 8L/h 1.600 USD Thanh t Kim loi in áp: 220V, công sut: 2 x3kw, Kích thc ngoài: 940x590x530mm Khi lng tnh: 20 kg Cht lng nc ra: pH: 5.5 ­6.5, S/cm <2.5, nhit : <350C,

Máy ct nc 1 ln Model:WSC/8 HSX: Hamilton- Anh 6

Máy ct nc 1 ln Model. WSS/8 HSX: Hamilton- Anh

7

8

Máy ct nc 1 ln Model. WSS/4 HSX: Hamilton- Anh

Tc ct: 4L/h Thanh t Kim loi in áp: 220V, công sut: 1 x3kw,

1.100 USD

Kích thc ngoài: 940x590x530mm Khi lng tnh: 20 kg Cht lng nc ra: pH: 5.5 ­6.5, S/cm <2.5, nhit : <350C,

Máy ct nc 2 ln Model. WSC/4D HSX: Hamilton- Anh

9

10 11 12 13

Thanh t Silica Bình t Sinh hàn ngng t Các loi ph kin khác

3.250 USD Tc ct: 4L/h Thanh t Silica in áp: 220V, công sut: 4x1.5kw, Kích thc ngoài: 940x590x530mm Khi lng tnh: 12 kg Cht lng nc ra: pH: 5.5 ­6.5, S/cm <1.5, nhit : <350C, Có hp bo v máy T ng ngng khi: quá nhit, mt nc, mt in. u cung cp nc vào, u nc ra nc ct ln hai. in áp: 220V, 1.5kw 350 USD Thy tinh chu nhit Thy tinh chu nhit 400 USD 350 USD

giao hàng ti Hà Ni. Thanh toán: Bng tin mt hoc chuyn khon t trc 50% khi kí hp ng, 50% còn li khi có thông báo giao hàng. Mi chi tit xin vui lòng liên h:

Công Ty CP XNK Thit B Khoa Hc và T Vn Quc T

a ch: S 656E T 17, TT. Cu Din, T Liêm, Hà Ni Tell: 04.37634980 Fax: 04.37634980 DD: Mr. Hu 0165.226.8686 or Mr.Phi 0986.112.900 Email: [email protected] Website: www.stcvn.com.vn

Information

Microsoft Word - Bang gia Hamilton tren mang.doc

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97828