Read Katalog PL.indd text version

STAL NIERDZEWNA I JEJ PODZIAL

Stal nierdzewna to stop elaza z chromem zawierajcy 12 - 30 % chromu, do 30 % niklu lub do 24 % manganu oraz pewne iloci molibdenu, krzemu, miedzi, tytanu, niobu, azotu itd. (najwyej kilkuprocentowa zawarto). Chrom zapewnia pasywno tych stopów i dlatego jest decydujcym pierwiastkiem, majcym wplyw na wlaciwoci antykorozyjne. Stal nierdzewna w pewnych warunkach ma sklonnoci do rónych typów korozji (punktowa, szczelinowa, midzykrystaliczna, odprysk korozyjny). Wybór wlaciwej stali do konkretnych warunków ogranicza ryzyko powstania korozji. Pomimo, e chrom, nikiel, mangan i inne pierwiastki stopowe maj do duy udzial w stali nierdzewnej, podstawowym pierwiastkiem pozostaje elazo oraz jego stop z wglem, tzn. stal. Stal nierdzewn dzielimy wedlug jej skladu chemicznego oraz struktury na nastpujce grupy podstawowe: martenzytyczne (hartowane), ferrytyczne, austenityczne, austenityczno-ferrytyczne (duplex).

STALE AUSTENITYCZNE

Sporód wszystkich podstawowych gatunków stali nierdzewnych cechuj si najwiksz odpornoci na korozj, któr mona podwysza poprzez zwikszenie zawartoci molibdenu i miedzi. Bardzo wan cech jest ich wysoka cigliwo i sprysto. W celu uzyskania wymaganych wlaciwoci zmienia si ich sklad poprzez dodanie pierwiastków stopowych podwyszajcych: - ogóln odporno na korozj (chrom, molibden, mied, krzem, nikiel) - wlasnoci mechaniczne (azot) - skrawalno (siarka, selen, fosfor, olów, mied) - odporno na pkanie spawów (mangan) - odporno na korozj punktow i szczelinow (molibden, krzem, azot) - odporno na odprysk korozyjny (ograniczenie zawartoci fosforu, arsenu, antymonu) - stabilno w stanie cieklym (molibden, tytan, niob, bor) - aroodporno (chrom, aluminium, krzem, nikiel).

STALE MARTENZYTYCZNE

Ich odporno na korozj jest niska. Mog mie zastosowanie w kontakcie z kwasem azotowym, bornym, octowym, benzoesowym, olejowym, pikrynowym, z wglanami, azotanami i lugami. Ich odporno na korozj spada wraz ze wzrostem temperatury. Odporno na korozj atmosferyczn jest dostateczna jedynie przy bardzo czystym powietrzu.

STALE FERRYTYCZNE

Granica plastycznoci tych stali jest nieco wysza ni stali austenitycznych. Wysoka zawarto chromu sprawia, e cechuj si wysz odpornoci korozyjn w rodowisku tlenowym ni stale martenzytyczne. Maj zastosowanie w przemyle chemicznym, w rodowisku kwasu azotowego, transporcie, technice powietrznej, architekturze. Nie s jednak odpowiednie do wszystkich rodowisk przemyslowych. Nie nadaj si do konstrukcji spawanych.

STALE AUSTENITYCZNO- FERRYTYCZNE (DUPLEX)

S one w wielu orodkach odporniejsze na korozj napreniow ni stale czysto austenityczne i cechuj si lepsz zdolnoci do pasywacji od stali o strukturze ferrytycznej. Lcz w sobie zalety stali ferrytycznych (m.in. wysza wytrzymalo, mniejszy wspólczynnik rozszerzalnoci cieplnej, lepsza spawalno) z niektórymi zaletami stali austenitycznych (np. mniejsza sklonno do rozrost ziarn, wysza udarno).

W L A S N O C I M AT E R I A L Ó W N I E R D Z E W N Y C H

AISI 301 Stal nierdzewna cechujca si wysok granic sprystoci, temperatura pracy do 300 °C. Zastosowanie: w przemyle samochodowym, na spryny i urzdzenia sprynowe. AISI 303 Austenityczna stal chromowo-niklowa. Zwikszona zawarto siarki (0,15 - 0,35 %) powoduje, e material charakteryzuje si bardzo dobr skrawalnoci. Siarka znaczco jednak obnia wlaciwoci mechaniczne oraz odporno na korozj. Parametry te osigaj jednak lepsze wartoci ni stal w gatunku AISI 430F i odpowiadaj w przyblieniu stali AISI 430. Material nie nadaje si do przeróbki plastycznej na zimno oraz do spawania (topi si). Ten gatunek stali dostarczany jest tylko i wylcznie w postaci prtów. Zastosowanie: do produkcji nakrtek, rubek, elementów rotacyjnych, obrabianych na automatach, jeli wymagana jest lepsza odporno na korozj, ni w przypadku gatunku AISI 430. AISI 304 Austenityczna stal chromowo-niklowa bdca najczciej uywanym rodzajem materialu nierdzewnego o bardzo dobrej odpornoci na korozj i spawalnoci, nadaje si do formowania na zimno. Odporna na dzialanie wody, pary wodnej, wilgotnego powietrza, kwasów spoywczych, slabych kwasów organicznych i nieorganicznych. Odporna na korozj midzykrystaliczn po spawaniu. Po spawaniu nie stosuje si obróbki cieplnej (niska zawarto wgla). Temperatura pracy do 300 °C, w wyszych temperaturach powinno si stosowa stal utwardzon tytanem AISI 321. Dobrze si poleruje, obrabia krawdzie i zwija, nadaje si do tloczenia. Przy obróbce skrawaniem, ze wzgldu na sklonnoci do sztywnienia, naley stosowa ostre przyrzdy z wysokostopowej stali szybkotncej, wglika spiekanego lub stopów karbidowych. Dobra spawalno z zastosowaniem wszystkich metod spawania lukiem elektrycznym. Nie nadaje si do spawania gazowego. Zastosowanie: w przemyle maszynowym i nuklearnym, w budownictwie i architekturze, w urzdzeniach transportowych, w przemyle spoywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, w budowie przyrzdów chemicznych i pojazdów silnikowych, w produkcji przyrzdów chirurgicznych, urzdze sanitarnych, przedmiotów i sprztów gospodarstwa domowego oraz wyrobów artystycznych. AISI 304L Austenityczna stal chromowo-niklowa o podwyszonej odpornoci na korozj midzykrystaliczn (ekstremalnie niska zawarto wgla). Material dobrze spawalny, blachy o gruboci powyej 6 mm, nawet jeli byly spawane w niezbyt korzystnych warunkach, nie musz by poddawane dodatkowej obróbce cieplnej. Bardzo dobrze si poleruje oraz latwo poddaje si formowaniu na zimno. Warunki dotyczce obróbki skrawaniem podobnie jak w przypadku gatunku AISI 304. Temperatura pracy do 350 °C. Zastosowanie: podobnie jak w przypadku AISI 304. AISI 304PS/DDQ Material nierdzewny przeznaczony do glbokiego tloczenia. Specjalne wlaciwoci pozwalajce na latwe ksztaltowanie osignito dziki modyfikacji skladu chemicznego oraz obróbce termicznej w fazie walcowania. Zastosowanie: naczynia kuchenne, umywalki, zlewy. AISI 309/AISI 310 aroodporne, nierdzewne materialy o wysokiej zawartoci chromu i niklu. Zastosowanie: urzdzenia aroodporne pracujce w temperaturze nawet do 1150 °C. AISI 316 Austenityczna, kwasoodporna stal chromowo-niklowo-molibdenowa o podwyszonej odpornoci na korozj (wysza zawarto molibdenu). Dobra spawalno, po zespawaniu blachy o gruboci do 6 mm s odporne na korozj midzykrystaliczn nawet bez dodatkowej obróbki cieplnej (niska zawarto wgla). Przeznaczona do pracy w temperaturze poniej 300 °C. Material bardzo dobrze si poleruje, obrabia krawdzie i zwija oraz nadaje si do tloczenia. Warunki obróbki skrawaniem podobnie jak w przypadku AISI 304. Zastosowanie: wszdzie tam, gdzie wymagane s elementy konstrukcyjne, urzdzenia i narzdzia o redniej twardoci, wystawione na dzialanie wody, pary wodnej oraz wilgotnego powietrza, w przemyle maszynowym, do budowy turbin, pomp, przy produkcji armatury, przedmiotów i sprztów gospodarstwa domowego, urzdze sportowych, przyrzdów medycznych, chirurgicznych itp. AISI 316L Austenityczna, kwasoodporna stal chromowo-niklowo-molibdenowa, o zawartoci wgla poniej 0,03 %, wysokoodporna na dzialanie kwasów, o rednich sklonnociach do korozji werowej w roztworach zawierajcych chlor. Bardzo dobrze spawalna, nie wymaga stosowania po zespawaniu dodatkowej obróbki cieplnej. Stal o wysokiej odpornoci na korozj midzykrystaliczn, polerujc mona uzyska lustrzany polysk, szczególnie dobrze formowalna (wyginanie, zwijanie glbokie tloczenie, prasowanie itp.). Zastosowanie: elementy konstrukcyjne, urzdzenia i aparatura chemiczna o wysokim stopniu zuywalnoci (obecno chlorków), przy produkcji urzdze do regulacji cieplej wody oraz na elementy konstrukcyjne naraone na dzialanie wody morskiej. AISI 316Ti Austenityczna, kwasoodporna stal chromowo-niklowo-molibdenowa, utwardzona dodatkiem tytanu. Wysoka odporno na kwasy, wysoka stabilno, brak ryzyka glbokiej korozji miejscowej (zawarto molibdenu). Po zespawaniu elementów nawet o gruboci powyej 6 mm nie jest konieczne stosowanie dodatkowej obróbki cieplnej. Ze wzgldu na zwikszon zawarto tytanu wysoki polysk nie jest osigalny. Nadaje si do glbokiego tloczenia, mona obrabia krawdzie i zwija. Warunki obróbki skrawaniem analogiczne jak w przypadku AISI 304. Dobra spawalno z zastosowaniem wszystkich metod spawania lukiem elektrycznym. Nie jest moliwe spawanie gazowe. Zastosowanie: elementy konstrukcyjne, urzdzenia i aparatura chemiczna z wymagan odpornoci na halogenki i kwasy nie podlegajce utlenianiu, w budownictwie na elementy o wysokim stopniu zuywalnoci. Typowym przykladem zastosowania gatunku AISI 316Ti s technologie do produkcji celulozy, wlókna wiskozowego citego, materialów tekstylnych, barwników, nawozów i tworzyw sztucznych, w przemyle fotograficznym, farmaceutycznym i naftowym. AISI 321 Austenityczna stal chromowo-niklowa utwardzana dodatkiem tytanu. Po zespawaniu odporna na korozj midzykrystaliczn bez koniecznoci stosowania dodatkowej obróbki cieplnej nawet przy spawaniu grubszych czci. W przypadku zbiorników cinieniowych moe by stosowana przy temperaturze pracy do 400 °C, natomiast jako material odporny na tworzenie si zgorzeliny moe by stosowany do temperatury 800 °C. Zwikszona zawarto tytanu uniemoliwia polerowanie stali na wysoki polysk. Gatunek ten pozwala na uzyskanie dobrych efektów formowania w procesie glbokiego tloczenia oraz podczas obrabiania krawdzi i zwijania. Warunki obróbki skrawaniem podobnie jak w przypadku AISI 304. Dobra spawalno z zastosowaniem wszystkich metod spawania lukiem elektrycznym. Spawanie gazowe nie jest moliwe. Zastosowanie: odporno chemiczna analogiczna jak w przypadku AISI 304, podobne zastosowanie jeli nie jest wymagany wysoki polysk. Stal stosowana w konstrukcjach, w których grubo materialu wynosi wicej ni 6 mm, a które nie mog by poddane obróbce cieplnej po zespawaniu, na urzdzenia o wysokim stopniu zuywalnoci, elementy konstrukcyjne i lczniki oraz we wszystkich galziach przemyslu spoywczego i chemicznego. AISI 409 Gatunek stali podobny do gatunku AISI 430 wzbogacony tytanem, bardziej odporny na negatywny wplyw rodowiska. Zastosowanie: wklady do kominów. AISI 410, AISI 420, AISI 420F Gatunki stali nierdzewnych, o zwikszonej zawartoci wgla, do hartowania. Po hartowaniu charakteryzuj si zwikszon twardoci (do max 100 HRB). Zastosowanie: na elementy o podwyszonej trwaloci (spryny, tloki, ruby i noe). AISI 430 Ferrytyczna stal chromowa (17 % Cr) o dobrych wlaciwociach antykorozyjnych, bardzo dobrze polerujca si, o wysokiej rozcigliwoci i gitkoci. Podczas formowania w temperaturze poniej 20 °C nastpuje obnienie wlasnoci plastycznych stali. Skrawalno jest porównywalna ze stalami wglowymi stosowanymi w budownictwie. Podobnie jak w przypadku innych materialów mikkich, naley liczy si z gorszym odprowadzaniem wiórów. Przy grubociach blach powyej 3 mm formowanie bdzie latwiejsze, jeli material i przyrzd zostan ogrzane do temperatury 100 - 300 °C. Spawania nie jest zalecane. Po spawaniu zaleca si wyarzanie w temperaturze 600 - 800 °C. Zastosowanie: bardzo szerokie, dziki odpornoci na dzialanie wody, pary wodnej i wilgoci, slabych kwasów i alkoholi, ma zastosowanie w produkcji sprztu gospodarstwa domowego, w lokalach gastronomicznych, przy produkcji produktów spoywczych i napojów, w architekturze, w brany meblarskiej, w technice medycznej, przemyle chemicznym itp. AISI 430F Uszlachetniona stal automatowa o 17 %-owej zawartoci chromu z dodatkiem molibdenu (max 0,6 %) i nieco zwikszon zawartoci siarki (min 0,15 %) w celu poprawienia skrawalnoci. Nie nadaje si do przeróbki plastycznej na zimno i spawania. Zwikszona zawarto siarki powoduje obnienie odpornoci na korozj oraz obnienie cigliwoci. Zastosowanie: do produkcji elementów rotacyjnych w automatach i innych elementów nie wymagajcych wysokich wlaciwoci antykorozyjnych.

W L A S N O C I M AT E R I A L Ó W N I E R D Z E W N Y C H

Tabela gatunków stali nierdzewnych

AISI 301 303 304 304L 309 310 316 316L 316Ti 321 409 410 420 420F 430 430F 434 DIN/EN 1.4310 1.4305 1.4301 1.4306 1.4828 1.4842 1.4401 1.4404 1.4571 1.4541 1.4512 1.4006 1.4021 1.4028 1.4016 1.4104 1.4113 UNI X10CrNi18-8 X10CrNiS18 09 X5CrNi1810 X2CrNi1911 X6CrNi2314 X6CrNi2520 X5CrNiMo1712 X2CrNiMo1712 X6CrNiMoTi1712 X6CrNiTi1811 X2CrTi12 X7Cr14 X20Cr13 X30Cr13 X8Cr17 X12CrMoS17 X8CrMo17 AFNOR Z11CN17-08 Z8CNF18-09 Z6CN1809 Z2CN1810 Z15CN2413 Z12CN2520 Z6CND1711 Z2CND1712 Z6CNDT1712 Z6CNT1810 Z8C13FF Z20C13 Z30C13 Z8C17 Z10CF17 Z8CD1701 CSN/STN 17 243 17 240 17 249 17 251 17 255 17 346 17 349 17 348 17 247, 17 248 17 021 17 022 17 023 17 040 17 041.2 PN 1H18N9 0H18N9 00H18N10 H18N9S H25N20S2 0H17N12M2T 00H17N14M2 H18N10MT 1H18N9T, 1H18N10T, 0H18N10T 1H13 2H13 3H13 H17 -

Sklad chemiczny materialów nierdzewnych

AISI 301 303 304 304L 309 310 316 316L 316Ti 321 409 410 420 420F 430 430F 434 % C max. 0,15 0,15 0,07 0,03 0,18 0,15 0,08 0,03 0,08 0,08 0,06 0,15 0,25 0,35 0,08 0,12 0,08 % Mn max. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0,9 0,8 0,8 1,0 1,25 1,0 % P max. 0,045 0,200 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,040 0,040 0,040 0,045 0,060 0,045 % S max. 0,03 0,15 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,15 0,03 % Si max. 1 1 1 1 1,5 1,5 1 1 1 1 0,5 0,7 0,7 0,7 1 0,7 1 % Cr max. 16/18 17/19 18/20 18/20 22/24 24/26 16/18 16/18 16/18 17/19 11/13,5 11,5/13,5 12/14 12/14 16/18 12/17 16/18 % Ni 6/8 8/10 8/10 10/12 12/15 19/22 10/13 11/13 10/13 9/12 % Mo 2/2,5 2/2,5 2/2,5 max 0,6 0,9/1,3 %Ti 5 5 6 -

Wlasnoci mechaniczne materialów nierdzewnych

AISI 301 303 304 304L 309 310 316 316L 316Ti 321 409 410 420 420F 430 430F 434 Stabilno przy cigneniu Rm (N/mm2) 500/750 500/750 540/680 520/660 520/660 540/680 540/680 520/660 540/680 540/680 440/590 < 730 700/950 800/1000 440/590 490/680 490/680 Granica lizgu Rp (N/mm2) 195 190 195 175 205 225 205 195 215 205 255 500/600 650 255 275 275 Cigliwo min. % 40 35 45 45 40 40 40 40 40 40 22 20 12 10 22 22 22 Twardo max HRB 94 94 88 88 95 95 95 95 95 88 88 90 94 100 88 88 88 Struktura austenityczna austenityczna austenityczna austenityczna austenityczna austenityczna austenityczna austenityczna austenityczna austenityczna martenzytyczna martenzytyczna martenzytyczna ferrytyczna ferrytyczna ferrytyczna ferrytyczna

Na prob zapewniamy atesty 3.1.B lub inne dla wszystkich typów materialów.

PRODUKTY DOSTPNE NA SKLADZIE

BLACHY

Ze wzgldu na ksztalt arkusze i zwoje Ze wzgldu na obróbk powierzchniow gladkie, szorstkie, polerowane, szlifowane, szczotkowane, mazerowane, perforowane, typu lezka (antypolizgowe - ryflowane) Ze wzgldu na technologi produkcji walcowane na gorco: IIA/F1 walcowane na zimno: IIIB/2D, IIIC/2B, IIID/BA Ze wzgldu na sklad chemiczny austenityczne (Cr/Ni/ Mo) ferrytyczne martenzytyczne duplex

RURY

Ze wzgldu na przekrój okrgle, kwadratowe, prostoktne Ze wzgldu na obróbk powierzchniow podstawowa obróbka powierzchniowa rur o przekroju okrglym, kwadratowym i prostoktnym: szczotkowane moliwa obróbka powierzchniowa: szlifowane za pomoc materialu szlifierskiego o rónej ziarnistoci inna ewentualna obróbka powierzchniowa rur o przekroju okrglym: polerowanie Ze wzgldu na technologi cignione (bezszwowe) prty drone spawane (ze szwem)

PRTY I DRUTY

PRTY Ze wzgldu na przekrój okrgle, plaskie, czworoktne, szecioktne, o przekroju L, U, I, T Ze wzgldu na technologi okrgle: walcowane, cignione dokladne plaskie: cignione, walcowane, cite czworoktne: cignione, walcowane szecioktne: cignione o przekroju L, U, I: walcowane o przekroju T: spawane laserem, walcowane DRUTY okrgle cignione

BLACHY

Ksztalt Obróbka powierzchniowa Technologia produkcji Sklad strukturalny arkusze i zwoje gladkie, szorstkie, polerowane, szlifowane, mazerowane, perforowane, typu lezka (antypolizgowe - ryflowane)

walcowanie na gorco: IIA/F1 walcowanie na zimno: IIIB/2D, IIIC/2B, IIID/BA austenityczne (Cr/Ni/ Mo) ferrytyczne martenzytyczne duplex

ARKUSZE

Gatunek AISI 301, AISI 304, AISI 304L, AISI 304PS/DDQ, AISI 309, AISI 310, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321, AISI 409, AISI 420, AISI 430, AISI 430F Plyta blacha walcowana z bloku o gruboci 3,5 -100 mm standardowa szeroko 2 000, 2 500, 3 000 mm i dlugo 4 000, 6 000, 8 000 mm od 2 do 20 mm od 0,5 do 6 mm od 0,5 do 3 mm 1 000 x 2 000 mm, 1 250 x 2 500 mm, 1 500 x 3 000 mm 2 000 mm, 2 500 mm, od gruboci 7 mm do nawet 3 000 mm do 8 000 mm, walcowane na gorco do 12 000 mm Grubo: 0,3 mm - 6 mm Grubo: 0,5 mm - 3 mm w przypadku arkuszy 1 000 x 2 000 mm i 1 250 x 2 500 mm. walcowana na gorco, wyarzana, trawiona, matowa i szorstka walcowana na zimno, wyarzana na mikko, trawiona walcowana na zimno, wyarzana, trawiona po rednio wygladzajcym walcowaniu, bardziej gladka, mniej blyszczca ni IIID walcowana na zimno, wyarzana na blysk po rednio wygladzajcym walcowaniu, prawie lustrzany polysk szlifowane papierem ciernym ­ ziarnisto 150/180 szlifowane papierem ciernym ­ ziarnisto 220/240 szlifowane papierem ciernym ­ ziarnisto 280/320 Scotch Brite ­ najdelikatniejszy szlif osigalny za pomoc szczotkowania wlóknem nylonowym i delikatnym ziarnem szlifujcym grubo 0,5 - 20 mm, szeroko do 1500 mm - AISI 304 (ograniczony asortyment - AISI 316, AISI 316Ti, AISI 321, AISI 430) grubo 0,3 - 100 mm - AISI 301, AISI 304, AISI 304PS/DDQ, AISI 304L, AISI 304PS, AISI 309, AISI 310, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321, AISI 409, AISI 420, AISI 430, AISI 430F

Grubo

IIA /F1 IIIC/2B/2D IIID/BA Rozmiar Rozmiary standardowe Szeroko niestandardowa Dlugo niestandardowa Wykroje Blachy perforowane Obróbka powierzchniowa IIA/F1 IIIB/2D IIIC/2B

IIID/BA

Inne moliwoci obróbki powierzchniowej:

Moliwoci dostawy

Bezporednio ze skladu

Na zamówienie

Uwagi

- Plyty o innych szerokociach czy dlugociach s dostarczane na zamówienie. - W razie potrzeby istnieje moliwo zamówienia blachy o gruboci od 0,3 mm do 100 mm. - W razie potrzeby istnieje moliwo zamówienia blachy nawet o szerokoci 2 000 czy 2 500 mm i dlugoci nawet 8 000 mm, czy te blachy walcowanej na gorco nawet do dlugoci 12 000 mm. - Wykroje to blachy dostarczane w rozmiarach niestandardowych. Minimalna ilo zamówienia wynosi 500kg w przypadku jednej pozycji. - Blachy perforowane innego typu i o innych rozmiarach s dostarczane na prob klienta. - Powierzchni IIIC lub IIID mona take szlifowa z wykorzystaniem technologii ,,mazerowania" dla osignicia wyjtkowego efektu. - Polerowa mona take blachy i zwoje o szerokoci od 1 000 mm do 2 000 mm. Mniejsze szerokoci s moliwe do uzyskania poprzez cicie wzdlune. Standardowa grubo szlifowanych materialów wynosi od 0,5 do 3,0 mm. Moliwa grubo materialów szlifowanych wynosi od 0,3 do 12,0 mm. - Terminy dostawy s zalene od wielkoci zamówienia. - Blachy mog by zabezpieczone foli jednostronnie lub dwustronnie.

BLACHY

ZWOJE

Gatunek AISI 301, AISI 304, AISI 304L, AISI 304DDQ/PS, AISI 309, AISI 310, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321, AISI 409, AISI 420, AISI 430, AISI 430F IIA/F1 IIIC/2B/2D IIID/BA Rozmiar Szeroko od 2 do 12 mm od 0,5 do 6 mm od 0,5 do 3 mm umowna, jednoczenie mona wymieni tolerancj szerokoci, szeroko min. / maks.: 8 / 1 524 mm na wejciu: 500-600 mm, na wyjciu: 400-500 mm 1 700 mm szeroko 350 szeroko 351 - 600 szeroko > 600 szeroko 350 szeroko 351 - 600 szeroko > 600 ± 0,15 mm ± 0,25 mm ± 0,50 mm ± 0,25 mm ± 0,40 mm ± 0,50 mm

Grubo

Promie wewntrzny Maks. promie zewntrzny Tabela tolerancji Grubo 0,3 - 1 mm

Grubo 1,01 - 5 mm

Obróbka powierzchniowa

IIA/F1 IIIB/2D IIIC/2B

walcowana na gorco, wyarzana, trawiona, matowa i szorstka walcowana na zimno, wyarzana na mikko, trawiona walcowana na zimno, wyarzana, trawiona po rednio wygladzajcym walcowaniu, bardziej gladka, mniej blyszczca ni IIID walcowana na zimno, wyarzana na blysk po rednio wygladzajcym walcowaniu, prawie lustrzany polysk grubo od 0,3 do 12 mm min. 500kg 2 - 5 tygodni

IIID/BA

Moliwoci dostawy

Na zamówienie Wielko zamówienia Termin realizacji zamówienia

Uwagi

- W razie potrzeby istnieje moliwo zamówienia zwojów ju od gruboci 0,3 mm. W przypadku zwojów walcowanych na zimno i podlunie dzielonych min. /maks. grubo wynosi 0,3/5,0 mm. W przypadku grubszych zwojów konieczne jest zloenie zamówienia na specjaln szeroko u producenta. - Inne moliwoci obróbki powierzchniowej zwojów s takie same jak w przypadku moliwej obróbki powierzchniowej blach. - Zwoje mog by zabezpieczone foli jednostronnie. - Ilo (w m lub kg) zaley od gruboci materialu i szerokoci zwoju, maks. masa: 15 000 kg.

Tabela masy blach

FORMAT (mm) POWIERZCHNIA (m2) Grubo (mm) 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 Masa (kg/m2) 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 9,6 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 80,0 4,8 6,4 8,0 9,6 11,2 12,8 14,4 16,0 19,2 24,0 32,0 40,0 48,0 56,0 64,0 80,0 96,0 112,0 128,0 160,0 7,2 9,6 12,0 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0 28,8 36,0 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 120,0 144,0 168,0 192,0 240,0 9,6 12,8 16,0 19,2 22,4 25,6 28,8 32,0 38,4 48,0 64,0 80,0 96,0 112,0 128,0 160,0 192,0 224,0 256,0 320,0 1000 x 2000 1000 x 3000 1000 x 4000 1250 x 2500 1250 x 3000 1250 x 4000 1500 x 3000 1500 x 4000 1500 x 6000 2000 x 4000 2000 x 6000 2500 x 6000 2 3 4 3,125 3,75 5 4,5 6 9 8 12 15

12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 30,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 250,0

15 18 21 24 27 30 36 45 60 75 90 105 120 150 180 210 240 300

20 24 28 32 36 40 48 60 80 100 120 140 160 200 240 280 320 400

28,8 32,4 36,0 43,2 54,0 72,0 90,0 108,0 126,0 144,0 180,0 216,0 252,0 288,0 360,0

38,4 43,2 48,0 57,6 72,0 96,0 120,0 144,0 168,0 192,0 240,0 288,0 336,0 384,0 480,0

57,6 64,8 72,0 86,4 108,0 144,0 180,0 216,0 252,0 288,0 360,0 432,0 504,0 576,0 720,0

96 128 160 192 224 256 320 384 448 512 640

144 192 240 288 336 384 480 576 672 768 960

480 600 720 840 960 1200

RURY

RURY

Przekrój Rozmiar Standardowa rednica okrgly (cignione, spawane, prty drone) kwadratowy i prostoktny (spawane) Standardowa dlugo 6 m. Inne rozmiary na zamówienie pod warunkiem odbioru minimalnej iloci zamówienia Spawane Cignione Grubocienne Przekrój okrgly 6 - 254 mm 2 - 323 mm 32 - 250 mm szczotkowane do rednicy 156 mm szorstkie o ciance gruboci powyej 2 mm szlifowane zewntrznie na specjalne zamówienie ziarnem 180, 220, 240, 320, 400 (w folii) polerowane zewntrznie na zamówienie (w folii) szczotkowane do 100 mm szorstkie ze cian o gruboci powyej 2 mm szlifowane zewntrznie na specjalne zamówienie ziarnem 180, 220, 240, 320, 400 (w folii) polerowane zewntrznie na zamówienie (w folii) okrgle okrgle lukiem elektrycznym, metod wysokoczstotliwociow, laserem okrgle spawane: szczotkowane, polerowane - AISI 304 kwadratowe i prostoktne: szczotkowane - AISI 304 cignione, spawane, prty drone, szlifowane - AISI 304, AISI 304L, AISI 309, AISI 310, one, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321 1 - 4 tygodnie

Obróbka powierzchniowa

Przekrój kwadratowy i prostoktny

Technologia

Cignione (bezszwowe) Prty drone Spawane (szwowe)

Moliwoci dostawy

Bezporednio ze skladu

Na zamówienie

Termin realizacji zamówienia

Rury prostoktne spawane metod wysokoczstotliwociow (HF) - masa (kg/m)

Przekrój (mm) 20 x 10 20 x 15 25 x 10 25 x 15 30 x 10 30 x 15 30 x 20 35 x 20 40 x 10 40 x 15 40 x 20 40 x 27 40 x 30 50 x 10 50 x 20 50 x 25 50 x 30 50 x 40 60 x 20 60 x 30 60 x 40 70 x 20 70 x 30 70 x 40 80 x 20 80 x 40 80 x 60 100 x 40 100 x 50 100 x 60 100 x 80 120 x 40 120 x 60 120 x 80 140 x 60 150 x 50 150 x 100 160 x 80 180 x 60 Grubo (mm) 1,0 0,453 0,533 0,533 0,613 0,613 0,693 0,772 0,852 0,852 0,932 1,091 1,091 1,251 1,2 0,538 0,634 0,634 0,729 0,729 0,825 0,921 1,017 1,017 1,112 1,303 1,303 1,399 1,495 1,686 1,495 1,686 1,878 1,5 0,661 0,781 0,781 0,900 0,900 1,020 1,140 1,259 1,140 1,259 1,379 1,547 1,618 1,379 1,618 1,738 1,857 2,097 1,857 2,097 2,336 2,0 1,016 1,016 1,176 1,335 1,494 1,654 1,495 1,654 1,813 2,132 2,132 2,292 2,451 2,770 2,451 2,770 3,089 2,770 3,089 3,409 3,089 3,727 4,365 4,365 4,684 5,003 5,642 5,003 5,642 6,279 6,279 6,279 7,874 7,555 7,555 2,635 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

2,645 3,124

3,432 3,432 3,831

3,602 4,081 4,081 4,559 4,081 4,559 5,038 5,516 6,473 6,473 6,952 7,430 8,387 7,430 8,387 9,343 9,343 9,343 11,735 11,258 11,258

5,979 5,979

2,261

2,336 2,814 3,293 3,293 3,532 3,771

4,628 5,426 5,426 5,824

7,255 8,531 8,531 9,169 9,807 11,083 9,807 11,083 12,358 12,358 12,358 15,548 14,910 14,910

8,943 10,538 11,335 12,133

13,728 15,322 15,322

16,324 18,236 18,236

RURY

Rury kwadratowe spawane metod wysokoczstotliwociow (HF) - masa (kg/m)

Przekrój (mm) 12 x 12 15 x 15 16 x 16 20 x 20 22 x 22 25 x 25 30 x 30 35 x 35 40 x 40 45 x 45 50 x 50 60 x 60 70 x 70 80 x 80 100 x 100 120 x 120 Grubo (mm) 1,0 0,358 0,453 0,485 0,613 0,772 0,932 1,091 1,251 1,410 1,570 1,2 0,423 0,538 0,576 0,729 0,921 1,112 1,303 1,495 1,686 1,878 1,5 0,518 0,661 0,709 0,901 0,995 1,140 1,379 1,618 1,857 2,097 2,336 2,814 3,293 3,771 4,728 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0

0,920 1,175 1,494 1,814 2,132 2,451 2,770 3,089 3,727 4,365 5,003 6,279 7,555 1,837 2,236 2,635 3,033 3,433 3,831 4,628 5,425 6,223 7,818 2,167 2,645 3,124 3,602 4,081 4,559 5,516 6,473 7,430 9,343 11,257

4,703 5,342 5,979 7,255 8,531 9,807 12,358 14,910

7,349 8,943 12,133 15,322 18,512 14,410 18,236 22,064

Rury okrgle spawane elektrycznie, metod wysokoczstotliwociow (HF) i laserem - masa (kg/m)

rednica (mm) 10 12 14 15 16 17,2 18 19 20 21,3 22 23 25 25,4 26,9 28 30 32 33,0 33,7 35 38 40 42 42,4 43 45 48,3 50 50,8 51 52 53 54 55 57 60,3 63,5 70 76,1 80 84 88,9 101,6 104 108 114,3 129 139,7 154 168,3 Grubo (mm) 1,0 0,225 0,275 0,326 0,351 0,376 0,406 0,426 0,452 0,476 0,508 0,526 0,551 0,601 0,649 0,676 0,726 0,776 0,819 0,851 0,929 0,977 1,037 1,102 1,184 1,227 1,247 1,252 1,277 1,327 1,2 0,264 0,325 0,385 0,415 0,445 0,481 0,505 0,536 0,565 0,604 0,625 0,655 0,715 0,898 0,772 0,805 0,865 0,925 0,977 1,016 1,106 1,166 1,226 1,238 1,257 1,316 1,415 1,466 1,490 1,496 1,526 1,587 1,5 0,319 0,394 0,470 0,507 0,545 0,590 0,620 0,659 0,695 0,744 0,770 0,808 0,883 1,172 0,954 0,995 1,070 1,146 1,184 1,209 1,258 1,371 1,446 1,536 1,559 1,634 1,758 1,822 1,852 1,859 1,897 1,935 1,972 2,010 2,085 2,209 2,329 2,573 2,802 2,948 3,283 3,760 3,850 4,001 4,237 4,789 5,191 5,728 6,265 2,0 0,500 0,601 0,651 0,701 0,761 0,801 0,851 0,901 0,967 1,002 1,051 1,152 1,247 1,302 1,402 1,502 1,588 1,653 1,803 1,903 2,023 2,153 2,319 2,404 2,444 2,454 2,504 2,604 2,754 2,920 3,080 3,405 3,711 3,906 4,107 4,352 4,988 5,108 5,309 5,624 6,360 6,896 7,612 8,328 2,5 3,0 4,0 tylko spawane metod TIG Uwagi

3/8"

0,921

1/2"

1,095 1,177

1,375

1,409 1,527 1,596 1,722 1,847 1,953 2,035 2,222 2,348 2,498 2,536 2,661 2,867 2,974 3,036 3,099 3,224 3,412 3,618 3,819 4,226 4,607 4,852 5,409 6,204 6,354 6,605 6,999 7,919 8,589 9,484 10,379

1,653 1,795 1,878 2,028 2,178 tylko spawane metod TIG 2,306 2,404 2,629 2,779 2,960 3,155 3,403 3,531 3,591 3,606 3,681 3,831 4,057 4,304 4,545 5,033 5,491 5,784 6,453 7,407 7,587 7,888 8,361 9,465 10,269 11,343 12,417 5,309 5,640 5,960 6,611 7,222 7,613 8,504 9,776 10,016 10,420 11,048 12,520 13,592 15,024 16,456 2,975

3/4"

1"

3,606 3,847 tylko spawane metod TIG 4,438 4,607

1"1/4

1"1/2

tylko spawane metod TIG tylko spawane metod TIG tylko spawane metod TIG tylko spawane metod TIG tylko spawane laserem tylko spawane metod TIG

2"

2"1/2

1,485 1,565 1,728 1,881 1,978

1,776 2,067 2,251 2,368

tylko spawane metod TIG

3" 3"1/2

tylko spawane metod TIG tylko spawane metod TIG

4" 4"1/2 5" 6"

tylko spawane metod TIG tylko spawane metod TIG tylko spawane metod TIG

RURY

Rury cignione bezszwowe

rednica zewntrzna (mm) 2,00 3,00 4,00 5,00 Grubo ciany (mm) 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 0,71 0,89 1,24 1,65 0,50 1,00 0,40 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 0,89 1,24 1,65 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 1,00 1,60 2,00 1,00 1,50 2,00 0,89 1,24 1,65 2,11 1,00 1,50 1,00 1,60 2,00 2,30 1,65 2,24 3,02 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 1,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 1,50 1,65 2,31 3,20 Masa (kg/m) 0,019 0,028 0,050 0,041 0,075 0,051 0,072 0,098 0,126 0,170 0,201 0,101 0,122 0,159 0,195 0,086 0,155 0,081 0,176 0,245 0,302 0,205 0,311 0,193 0,258 0,327 0,128 0,226 0,320 0,402 0,471 0,265 0,346 0,412 0,276 0,396 0,503 0,264 0,357 0,458 0,562 0,302 0,434 0,395 0,479 0,578 0,647 0,501 0,646 0,812 0,327 0,471 0,603 0,723 0,829 0,352 0,509 0,653 0,377 0,547 0,704 0,818 0,980 0,622 0,643 0,862 1,122 rednica zewntrzna (mm) Grubo ciany (mm) 1,00 1,60 2,00 2,35 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 1,24 1,65 2,11 2,41 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 1,60 2,00 2,65 3,20 1,65 2,11 2,77 3,73 4,78 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 1,50 1,00 1,50 2,00 1,24 1,65 2,11 2,41 2,77 1,65 2,11 2,87 3,91 5,56 1,60 2,00 2,65 1,50 2,00 2,60 1,65 2,77 3,38 4,55 6,35 1,60 2,00 2.60 1,50 1,50 2,00 2,50 Masa (kg/m) 0,395 0,627 0,764 0,879 0,427 0,622 0,804 0,974 1,131 1,407 0,555 0,722 0,898 0,998 0,478 0,697 0,905 1,100 1,282 1,608 1,885 0,792 0,970 1,242 1,456 0,852 1,020 1,293 1,651 1,989 0,528 0,773 1,005 1,433 1,810 0,811 0,603 0,886 1,156 0,753 0,985 1,235 1,412 1,602 1,189 1,302 1,717 2,237 2,950 1,017 1,252 1,615 0,999 1,407 1,790 1,220 2,132 2.550 3,299 4,317 1,291 1,593 2,032 1,263 1,376 1,810 2,231 rednica zewntrzna (mm) 40,00 42,16 Grubo ciany (mm) 2,00 1,65 2,77 3,56 4,85 1,60 2,00 2,60 3,25 2,00 2,90 1,65 2,77 3,68 5,08 1,60 2,00 3,25 2,60 2,00 2,00 2,90 1,60 2,00 2,60 3,65 1,65 2,77 3,91 5,54 2,00 2,90 3,05 5,16 7,01 2,00 2,90 3,65 2,00 2,50 3,05 4,05 5,49 7,62 3,05 3,60 5,74 8,08 4,00 2,60 3,05 6,02 8,56 3,40 6,55 9,53 4,50 5,00 7,11 3,76 8,18 12,70 6,30 9,27 12,70 9,53 12,70 Masa (kg/m) 1,910 1,547 2,742 3,454 4,548 1,641 2,031 2,601 3,198 2,136 3,032 1,915 3,167 4,123 5,513 1,878 2,327 3,680 3,163 2,614 2,765 3,943 2,360 2,930 3,770 5,197 2,535 4,007 5,544 7,629 3,418 4,891 5,364 8,802 11,631 3,725 5,335 6,646 4,622 5,429 6,581 8,637 11,509 15,556 7,554 8,867 13,829 18,991 10,455 7,299 8,528 16,383 22,749 11,784 22,182 31,561 18,527 20,521 28,800 20,348 43,358 63,874 46,012 61,465 83,100 75,284 99,315

17,20

18,00

42,40

6,00

44,50

19,05

6,35

48,26

7,00

48,30 51,00 54,00 57,00

20,00

8,00

9,00 9,53

21,30

60,30

21,34

10,00

60,33

70,00 73,03

10,20

22,00

12,00

23,00 25,00

76,10

12,70

13

25,40

88,90

13,50

26,67

101,60 108,00 114,30

13,72

26,90 28,00 30,00

14,00

141,30

15,00

33,40

168,30

16,00

219,08

33,70 35,00 38,00

17,00 17,15

273,05 323,85

Rury spoywcze - polerowane, szlifowane zewntrznie

DN (mm) 25 40 50 60 70 rednica zewntrzna (mm) 28 40 52 60,3 70 70 Grubo ciany (mm) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 Dozwolone cinienie przy 20°C (kg/cm²) 79 51 22 22 18 32 Masa (kg/m) 0,995 1,446 1,897 2,209 2,573 3,405 DN (") 2" 2 1/2" rednica zewntrzna (mm) 50,8 63,5 Grubo ciany (mm) 1,5 1,5 Dozwolone cinienie przy 20°C (kg/cm²) 34 20 Masa (kg/m) 1,852 2,329

RURY

Rury grubocienne (prty drone) w rozmiarach gwarantowanych po wydreniu otworu

rednica zewntrzna (mm) rednica wewntrzna (mm) Rozmiary gwarantowane po wydreniu otworu maksymalna rednica zewntrzna (mm) 31,0 31,0 35,0 35,0 35,0 39,0 39,0 39,0 44,0 44,0 44,0 49,0 49,0 49,0 55,0 55,0 55,0 62,0 62,0 62,0 62,0 69,5 69,5 69,5 69,5 73,5 78,5 78,5 78,5 83,5 88,5 88,5 88,5 88,5 93,5 98,5 98,5 98,5 98,5 104,0 104,0 104,0 104,0 110,0 110,0 110,0 110,0 116,0 116,0 116,0 116,0 123,0 123,0 123,0 123,0 130,0 130,0 130,0 130,0 137,5 137,5 137,5 147,5 147,5 147,5 157,5 157,5 157,5 167,0 167,0 167,0 177,0 177,0 187,0 187,0 197,0 197,0 197,0 208,5 208,5 220,5 220,5 232,0 232,0 246,0 maksymalna rednica wewntrzna (mm) 18,0 22,0 18,5 22,0 27,0 22,5 27,0 30,0 22,5 30,5 34,1 27,2 34,0 38,0 30,5 38,5 42,0 34,5 38,5 42,5 52,5 38,5 42,5 47,7 58,1 42,5 43,0 52,5 62,5 48,0 53,0 58,5 63,5 73,5 52,0 59,0 65,6 73,5 82,6 59,0 66,0 74,0 82,5 66,0 74,0 83,0 93,0 66,0 74,0 83,0 93,0 84,5 83,0 93,0 103,0 74,5 83,5 93,5 109,0 83,5 103,5 115,0 84,0 109,5 128,5 115,5 125,5 135,5 122,0 134,0 143,5 129,0 154,0 136,5 164,0 144,5 154,5 164,5 135,0 174,5 145,0 184,5 155,5 195,0 205,0 minimalna rednica zewntrzna (mm) 30,0 30,0 34,0 34,0 34,0 38,0 38,0 38,0 43,0 43,0 43,0 48,0 48,0 48,0 54,0 54,0 54,0 60,5 60,5 60,5 61,0 68,5 68,5 68,5 68,5 72,0 77,0 77,0 77,5 82,0 87,0 87,0 87,0 87,5 91,0 96,5 96,5 97,0 97,0 102,5 102,5 102,5 103,0 108,0 108,5 108,5 109,0 114,0 114,0 114,5 114,5 121,0 121,0 121,5 121,5 127,5 128,0 138,0 128,5 135,5 136,0 136,0 145,0 146,0 146,0 155,5 156,0 156,0 165,5 165,5 166,0 175,0 175,0 185,0 185,5 194,5 195,0 195,5 206,0 207,0 217,5 218,5 229,5 230,5 244,0 minimalna rednica wewntrzna (mm) 17,0 21,0 17,0 21,0 26,0 21,0 26,0 29,0 21,0 29,1 33,0 26,0 33,0 37,0 29,0 37,0 41,0 33,0 37,0 41,1 51,0 37,0 41,0 46,0 57,0 41,0 41,0 51,0 64,0 46,0 51,0 57,0 64,1 72,6 51,0 57,0 64,0 72,5 81,5 57,0 64,0 72,5 81,5 64,0 72,5 81,5 91,5 64,0 72,6 81,5 91,5 72,5 81,5 95,5 101,5 72,5 81,5 91,5 108,0 81,5 101,5 114,0 81,5 108,0 127,0 114,0 124,0 134,0 120,0 132,0 142,5 127,0 152,5 134,0 162,5 142,5 152,5 162,5 132,0 173,0 142,5 183,5 152,5 193,0 203,0 Masa (kg/m)

32 36

40

45

50

56

63

71 75 80 85 90 95 100

106

112

118

125

132

140

150

160

170 180 190 200 212 224 236 250

16 20 16 20 25 20 25 28 20 28 32 25 32 36 28 36 40 32 36 40 50 36 40 45 56 40 40 50 63 45 50 56 63 71 50 56 63 71 80 56 63 71 80 63 71 80 90 63 71 80 90 71 80 90 100 71 80 90 106 80 100 112 80 106 125 112 122 132 118 130 140 125 150 132 160 140 150 160 130 170 140 180 150 190 200

5,0 4,3 6,9 6,0 4,6 7,9 6,5 5,6 10,6 8,3 6,8 12,5 9,9 8,2 15,5 12,2 10,4 19,4 17,6 15,8 10,1 24,8 22,7 20,1 13,2 26,6 31,6 25,9 16,8 34,1 37,2 32,8 27,9 21,2 42,8 45,1 39,8 33,4 24,9 53,3 48,2 41,4 32,9 56,4 49,8 41,5 31,0 65,2 58,2 51,0 36,6 69,5 61,2 50,9 38,8 81,0 72,4 62,0 42,8 86,5 64,2 48,6 104,4 74,7 47,8 86,5 72,3 56,6 99,1 80,9 64,3 111,0 68,9 123,6 73,5 135,2 117,4 98,4 183,5 109,7 200,3 121,6 217,6 134,2 153,7

PRTY I DRUTY

PRTY

Przekrój Okrgle - walcowane rednica (mm): 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 240, 250 ... rednica (mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 70, 80, 90, 100 10 x 3 - 150 x 40 mm

Okrgle - cignione dokladne Plaskie - walcowane, cignione, cite Czworoktne - cignione, walcowane Szecioktne - cignione

przekrój (mm): 6x6, 8x8, 10x10, 12x12, 15x15, 20x20, 25x25, 30x30, 35x35, 40x40, 50x50, 60x60, 80x80, 90 x90, 100 x100 ch 7, ch8, ch 10, ch 12, ch 13, ch 14, ch15, ch 16, ch 17, ch 18, ch 19, ch 22, ch 23, ch 25, ch 27, ch 30, ch 32, ch 36, ch 41, ch 46, ch 50 profil (mm): 20x20x3, 25x25x3, 25x25x4, 30x30x3, 30x30x4, 35x35x4, 40x40x4, 40x40x5, 50x50x5, 60x60x6, 70x70x7, 80x80x8, 100x100x10 zgodnie z ofert

O przekroju w ksztalcie L - walcowane O przekroju w ksztalcie U,I - walcowane O przekroju w ksztalcie T spawane laserowo, walcowane Moliwoci dostawy Bezporednio ze skladu (wedlug oferty)

zgodnie z ofert

okrgle: walcowane, cignione z tolerancj h9 - AISI 304 plaskie: walcowane, cite - AISI 304

Na zamówienie

okrgle cignione z tolerancj h8, h11 - AISI 303, AISI 304, AISI 304L, AISI 321, AISI 309, AISI 310, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti , AISI 410, AISI 420, AISI 430, AISI 430F plaskie - AISI 304, AISI 304L, AISI 310, AISI 316, AISI 321, (AISI 316L, AISI 316Ti) czworoktne - AISI 304, AISI 316, AISI 321 (AISI 316L, AISI 316Ti) szecioktne - AISI 303, AISI 304, AISI 316 (AISI 316L, AISI 316Ti) o przekroju w ksztalcie L - AISI 304, AISI 316 (AISI 316L, AISI 316Ti) o przekroju w ksztalcie U, T, I - AISI 304, AISI 316 (AISI 316L, AISI 316Ti)

Termin realizacji zamówienia Uwaga

2 - 5 tygodni

W przypadku iloci powyej 500 kg istnieje moliwo dostarczenia prtów cignionych o dowolnej rednicy z precyzj nawet do jednej setnej milimetra.

DRUTY

Gatunek Rozmiar Technologia Moliwoci dostawy AISI 301, AISI 303, AISI 304, AISI 309, AISI 310, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321, AISI 420, AISI 430 rednica od 0,1 do 3 mm okrgle cignione Bezporednio ze skladu Na zamówienie zgodnie z aktualn ofert AISI 301, AISI 303, AISI 304, AISI 321, AISI 316, AISI 316Ti, AISI 309, AISI 310, AISI 420, AISI 430 min. 100 kg w zwojach 4 tygodnie

Wielko zamówienia Termin realizacji zamówienia

PRTY I DRUTY

Prty okrgle - cignione dokladne - masa (kg/m)

rednica (mm) 3 4 5 6 7 8 9 10 Masa (kg/m) 0,06 0,10 0,15 0,22 0,30 0,39 0,50 0,62 rednica (mm) 12 13 14 15 16 18 20 22 Masa (kg/m) 0,89 1,04 1,21 1,39 1,58 2,00 2,47 2,98 rednica (mm) 24 25 26 28 30 32 35 36 Masa (kg/m) 3,39 3,85 4,32 4,83 5,55 6,31 7,55 7,77 rednica (mm) 38 40 42 45 46 48 50 52 Masa (kg/m) 8,90 9,86 10,88 12,48 12,76 14,21 15,41 16,67 rednica (mm) 55 60 70 80 90 100 Masa (kg/m) 18,65 22,20 30,21 39,46 49,94 61,65

Prty plaskie - walcowane, cignione, cite - masa (kg/m)

Rozmiary (mm) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 125 150 3 0,24 0,35 0,47 0,59 0,71 0,83 0,94 1,06 1,18 1,42 1,65 1,89 2,12 2,36 2,83 4 0,31 0,47 0,63 0,79 0,94 1,10 1,26 1,42 1,57 1,89 2,20 2,52 2,83 3,15 3,78 3,94 4,72 5 0,39 0,59 0,78 0,98 1,18 1,38 1,57 1,77 1,96 2,35 2,75 3,14 3,53 3,92 4,72 4,92 5,90 6 0,71 0,94 1,18 1,41 1,65 1,88 2,12 2,35 2,83 3,30 3,77 4,24 4,71 5,67 5,90 7,08 8 0,94 1,26 1,57 1,88 2,20 2,51 2,83 3,14 3,77 4,40 5,02 5,65 6,28 7,54 7,87 9,44 10 1,18 1,57 1,96 2,35 2,75 3,14 3,54 3,92 4,71 5,49 6,28 7,06 7,85 9,42 9,84 11,81 12 15 20 25 30 40

1,88 2,35 2,83 3,31 3,77 4,25 4,71 5,65 6,59 7,54 8,48 9,42 11,30 11,81 14,17

2,35 2,94 3,53 4,13 4,71 5,31 5,89 7,06 8,24 9,42 10,60 11,77 14,13 14,76 17,71

3,92 4,71 5,51 6,28 7,08 7,85 9,42 11,99 12,56 14,13 15,70 18,84 19,68 23,61

5,89 6,89 7,87 8,85 9,81 11,77 13,74 15,70 17,66 19,62 23,55 24,59 29,51

9,42 10,62 11,77 14,13 16,48 18,84 21,19 23,55 28,26 29,51 35,42

37,78 39,36 47,23

Prty czworoktne - cignione, walcowane - masa (kg/m)

Przekrój (mm) 6x6 8x8 10 x 10 12 x 12 Masa (kg/m) 0,28 0,59 0,79 1,14 Przekrój (mm) 15 x 15 18 x 18 20 x 20 25 x 25 Masa (kg/m) 1,785 2,56 3,16 4,14 Przekrój (mm) 30 x 30 35 x 35 40 x 40 50 x 50 Masa (kg/m) 7,11 9,68 12,56 19,62 Przekrój (mm) 60 x 60 80 x 80 90 x 90 100 x 100 Masa (kg/m) 28,26 50,24 63,58 78,50

Prty szecioktne - cignione - masa (kg/m)

Rozmiar (mm) ch 7 ch 8 ch 10 ch 12 ch 13 Masa (kg/m) 0,333 0,435 0,680 0,979 1,149 Rozmiar (mm) ch 14 ch 15 ch 16 ch 17 ch 18 Masa (kg/m) 1,33 1,53 1,740 1,985 2,20 Rozmiar (mm) ch 19 ch 22 ch 25 ch 27 ch 30 Masa (kg/m) 2,454 2,72 4,25 4,96 6,119 Rozmiar (mm) ch 32 ch 36 ch 41 ch 46 ch 50 Masa (kg/m) 6,96 8,111 11,430 14,390 17,000

Prty o przekroju w ksztalcie L - walcowane - masa (kg/m)

rednica (mm) 20 x 20 x 3 25 x 25 x 3 25 x 25 x 4 Masa (kg/m) 0,88 1,15 1,46 rednica (mm) 30 x 30 x 3 30 x 30 x 4 35 x 35 x 4 Masa (kg/m) 1,36 1,79 2,10 rednica (mm) 40 x 40 x 4 40 x 40 x 5 50 x 50 x 5 Masa (kg/m) 2,42 3,04 3,78 rednica (mm) 50 x 50 x 6 60 x 60 x 6 70 x 70 x 7 Masa (kg/m) 4,61 5,45 7,40

PRODUKTY NA ZAMÓWIENIE

KOLNIERZE

kolnierz zalepiajcy, spawany kolnierz gladki, kolnierz z gwintem, kolnierz z szyjk, kolnierz luny

DNA WKLSLE

menisk wklsly, dno plaskie, normalne dno wklsle, dno glboko wklsle, dno zbiorników wysokocinieniowych, dno dyfuzyjne (rozproszone), dno talerzowe, dno pólokrgle, dno stokowe (koniczne), plyta rurowa, dno z obrobionymi otworami

SIATKI I SIATKA LEDUCHOWSKIEGO

SIATKI spawane, tkane (przeplatane) SIATKA LEDUCHOWSKIEGO z otworami okrglymi, kwadratowymi, rombowymi, szecioktnymi, ornamentowymi, mikrosiatka Leduchowskiego

KSZTALTKI

kolanka, redukcje, piercienie, trójniki, denka

LCZNIKI

nasadki, zlczki, zatyczki, polczenia gwintowe, nakrtki na polczenia gwintowe, trójniki, odgalzienia, elementy zlczne przewodów gitkich, redukcje

DUPLEX

blachy i elementy wycinane ze stali duplex

MATERIALY STALOWE I OCYNKOWANE

rurki stalowe, ocynkowane blachy i zwoje

ELEMENTY ZLCZNE

ruby, nakrtki, podkladki, nity, zawleczki, prty gwintowe

KOLNIERZE

KOLNIERZE

Typ Rozmiar Zastosowanie kolnierz zalepiajcy, spawany kolnierz gladki, kolnierz z gwintem, kolnierz z szyjk, kolnierz luny na yczenie klienta Kolnierze s czci kompleksowej grupy wyrobów nierdzewnych (rury i elementy do ich montau tworzce jedn calo ze zbiornikami i innymi wyrobami wraz z armatur), która umoliwia kompletowanie systemów rurowych i rozprowadzajcych z wysokiej jakoci elementów nierdzewnych dla przemyslu spoywczego, chemicznego oraz innych bran. Parametry produktów maj charakter informacyjny i zostan one sprecyzowane po konsultacji z dostawc (zastrzega si moliwo wprowadzenia zmian z przyczyn produkcyjno-technicznych). na zamówienie - AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321

Uwaga

Moliwoci dostawy Termin realizacji zamówienia

1 - 3 tygodnie

Kolnierz zalepiajcy

DIN 2527/B - PN 10 DIN 2527/B - PN 16 DIN 2527/B - PN 40 DIN 2527/B - PN 64

DN 10 15 20 25 32 40 D (mm) 90 95 105 115 140 150 Masa (kg) 0,63 0,72 1,01 1,23 1,80 2,09 DN 50 65 80 100 125 150 D (mm) 165 185 200 220 250 285 Masa (kg) 2,88 3,66 4,77 5,65 8,42 10,40 DN 200 250 300 350 400

D

D (mm) 340 405 460 505 565

Masa (kg) 16,10 24,90 35,10 40,60 49,40

Spawany kolnierz gladki

DIN 2576 - PN 10

d2 d1

D

DN 10 15 15 20 20 25 25 32 32 40 40 50 50 50 50 65 65 80 80 100 d1 (mm) 17,2 20,0 21,3 25,0 26,9 30,0 33,7 38,0 42,4 44,5 48,3 50,8 54,0 57,0 60,3 70,0 76,1 84,0 88,9 104,0 d2 (mm) 17,7 21,0 22,0 26,0 27,6 31,0 34,4 39,0 43,1 45,5 49,0 51,9 55,1 58,1 61,1 71,1 77,1 85,5 90,3 105,6 D (mm) 90 95 95 105 105 115 115 140 140 150 150 165 165 165 165 185 185 200 200 220 Masa (kg) 0,61 0,68 0,67 0,75 0,94 1,14 1,11 1,66 1,62 1,89 1,86 2,60 2,57 2,51 2,47 3,15 3,00 3,95 3,79 4,38 DN 100 100 125 125 125 150 150 150 200 200 200 250 250 250 300 300 300 350 400 d1 (mm) 108,0 114,3 129,0 133,0 139,7 154,0 159,0 168,3 204,0 206,0 219,1 254,0 256,0 273,0 304,0 306,0 323,9 355,6 406,4 d2 (mm) 109,6 115,9 130,8 134,8 141,6 156,1 161,1 170,5 206,8 208,7 221,8 257,2 259,2 276,2 307,7 309,7 327,6 359,7 411,0 D (mm) 220 220 250 250 250 285 285 285 340 340 340 395 395 395 445 445 445 505 565 Masa (kg) 4,20 4,03 5,92 5,71 5,46 6,88 6,72 6,57 10,41 9,91 9,31 12,98 12,90 11,90 15,80 15,30 15,80 20,60 25,90

KOLNIERZE

Kolnierz z gwintem

DIN 2566 - PN 10/16

d1

D

DN 10 15 20 25 32 d1 (mm) 17,2 21,3 26,9 33,7 42,4 D (mm) 90 95 105 115 140 Masa (kg) 0,84 0,61 0,91 1,10 1,60 DN 40 50 35 80 100 d1 (mm) 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 D (mm) 150 165 185 200 220 Masa (kg) 1,78 2,43 3,18 4,12 4,47

Kolnierz z szyjk

DIN 2632 - PN 10 DIN 2633 - PN 16 DIN 2634 - PN 25 DIN 2635 - PN 40 DIN 2636 - PN 64 DIN 2637 - PN 100

DN 10 15 15 20 20 25 25 32 32 40 40 50 50 65 d1(mm) 17,2 20,0 21,3 25,0 26,9 30,0 33,7 38,0 42,4 44,5 48,3 57,0 60,3 76,1 D (mm) 90 95 95 105 105 115 115 140 140 150 150 165 165 185 Masa (kg) 0,58 1,14 1,14 0,95 0,95 1,14 1,14 1,69 1,69 1,86 1,86 2,53 2,53 3,06 DN 80 100 100 125 125 150 150 200 250 300 350 400 500 d1(mm) 88,9 108,0 114,0 133,0 139,7 159,0 168,3 219,1 273,0 323,9 355,6 406,4 508,0

d1

D

D (mm) 200 220 220 250 250 285 285 340 405 460 520 580 670 Masa (kg) 3,70 4,62 4,62 6,30 6,30 7,75 7,75 11,0 15,60 22,00 31,20 39,30 38,10

Kolnierz luny

DIN 2642 - PN 10

d2 d1

D

DN 10 15 15 20 20 25 25 32 32 40 40 50 50 50 65 65 80 80 d1 (mm) 17,02 20,00 21,30 25,00 26,90 30,00 33,70 38,00 42,40 44,50 48,30 54,00 57,00 60,30 70,00 76,10 84,00 88,90 d2 (mm) 19,0 22,0 24,0 28,0 30,0 33,0 36,0 42,0 46,0 50,0 54,0 59,0 62,0 65,0 75,0 81,0 89,0 94,0 D (mm) 90 95 95 105 105 115 115 140 140 150 150 165 165 165 185 185 200 200 Masa (kg) 0,60 0,69 0,69 0,81 0,81 1,11 1,11 1,64 1,64 1,86 1,86 2,40 2,20 2,20 2,62 2,62 3,32 3,32 DN 100 100 100 125 125 125 150 150 150 200 200 250 250 300 300 350 400 d1 (mm) 104,00 108,00 114,30 129,00 133,00 139,70 154,00 159,00 168,30 204,00 219,10 254,00 273,00 304,00 323,90 355,60 406,40 d2 (mm) 109,0 113,0 119,0 134,0 138,0 145,0 159,0 164,0 173,0 210,0 225,0 260,0 279,0 310,0 329,0 362,0 413,0 D (mm) 220 220 220 250 250 250 285 285 285 340 340 395 395 445 445 505 565 Masa (kg) 3,67 3,67 3,67 4,54 4,54 4,54 5,60 5,60 5,60 7,46 7,46 10,30 10,30 14,00 14,00 18,50 25,00

DNA WKLSLE

DNA WKLSLE

Typ menisk wklsly, dno plaskie, normalne dno wklsle, dno glboko wklsle, dno zbiorników wysokocinieniowych, dno dyfuzyjne (rozproszone), dno talerzowe, dno pólokragle, dno stokowe (koniczne), plyta rurowa, dno z obrobionymi otworami rednicy od redniej po glbok wklslo 300 - 6000 mm o rónych grubociach Podstawowa: IIA/F1, IIIC/2B Wysoko dna zaley od rednicy dna (niezbdna jest konsultacja z producentem). Zgodnie z wymaganiami klienta dna mog by szczotkowane, szlifowane, zabezpieczone foli z jednej lub dwóch stron.

Rozmiar

Obróbka powierzchniowa Cicie

do cicia stali nierdzewnej sluy urzdzenie plazmowe do cicia stali wglowej (nawet o gruboci 10 mm) slu noyce tarczowe, w przypadku grubszych materialów stosuje si cicie tlenem

Spawanie

manualne z elektrod otulon manualne metod T.I.G. automatyczne spawanie lukiem (ni-wlókno/strumie) spawanie pólautomatyczne (nieprzerwana ni-wlókno) Przebiega w sposób zautomatyzowana przy uyciu 600 tonowej prasy hydraulicznej o rednicy nawet do 7500 mm.

Spawanie wykonuj tylko specjalnie wykwalifikowani spawacze zgodnie z normami Asme IX-EN 288, EN 1418, AD Merkblat, Ispesl, Rina, Lloyd`s, Apave, itd.

Ksztaltowanie wypukloci / wklsloci Kontrole

Zwykla kontrola Specjalne badania kontrolne

próba z zastosowaniem cieczy radiograficzne, ultradwikowe, kontroli przepuszczalnoci cieczy, kontrola magnetoskopowa (specjalne próby naley zamówi wraz z towarem, ich przeprowadzenie jest platne) AISI 304, AISI 304L, AISI 309, AISI 310, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321 materialy stalowe, duplex od 1 sztuki 2-6 tygodni (obróbka powierzchniowa wydlua czas realizacji zamówienia o 2 tygodnie)

Moliwoci dostawy

Jedynie na zamówienie

Wielko zamówienia Termin realizacji zamówienia

Uwaga

Produkty spelniaj najostrzejsze wymogi. S dostarczane w folii zabezpieczajcej (jednostronnie lub dwustronnie). W razie potrzeby dalszej obróbki (ksztaltowania, prasowania, walcowania, kalandrowania, gicia, itd.) jestemy w stanie zaproponowa rozwizanie i zapewni jego realizacj. Istnieje moliwo dostarczenia certyfikatów radiograficznych na prob klienta.

Menisk wklsly

rednica D (mm) Grubo s (mm) Promie wklsloci R (mm) zgodnie z zamówieniem 2 - 80 zgodnie z zamówieniem

------------- PFB 1

R

D

s

Dno plaskie

rednica D (mm) Grubo s (mm) Promie r (mm) Wysoko gardla h (mm) 300 - 6000 2 - 25 10 - 300 5xs

------------- PFB 2

D h r s

Normalne dno wklsle

rednica D (mm) Grubo s (mm) Promie r (mm) Wysoko gardla h (mm) Promie wklsloci R (mm) 300 - 6500 2 - 40 30 - 150 5xs 1,5 x D - 300 x D

------------- PFB 3

R r s

D h

DNA WKLSLE

R h r Hi s Di

PFB 4 -------------

Dno glboko wklsle

rednica wewntrzna Di (mm) Grubo s (mm) Promie r (mm) Wysoko gardla h (mm) Wysoko wklsloci Hi (mm) Promie wklsloci R (mm) 300 - 6500 2 - 40 Di / 10 5xs Di / 5 Di

R Di h r H s

PFB 5 -------------

Dno zbiorników wysokocinieniowych

rednica wewntrzna Di (mm) Grubo s (mm) Promie r (mm) Wysoko gardla h (mm) Wysoko wklsloci H (mm) Promie wklsloci R (mm) 300 - 6500 3 - 40 0,156 x Di 5xs Di / 4 0,833 x Di

D h r R s

PFB 6 -------------

Dno dyfuzyjne (rozproszone)

rednica D (mm) Grubo s (mm) Promie r (mm) Wysoko gardla h (mm) Promie wklsloci R (mm) 300 - 6000 2 - 35 30 - 300 5xs zgodnie z zamówieniem

R a

De Di

a

PFB 7 ------------r s

Dno talerzowe

rednica De (mm) rednica Di (mm) Grubo s (mm) Promie r (mm) Promie wklsloci R (mm) Kryzowanie a 300 - 6000 Di = De - 2 x a 2 - 25 10 - 50 zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem

s R D

PFB 8 -------------

Dno pólokrgle

rednica D (mm) Grubo s (mm) Promie R Uwaga: spawanie z segmentów zgodnie z zamówieniem 3 - 65 zgodnie z zamówieniem

h r H

D

PFB 9 ------------øi s

Dno stokowe (koniczne)

rednica D (mm) Grubo s (mm) Promie r (mm) Wysoko gardla h (mm) Wysoko dna H (mm) rednica otworu Øi (mm) 400 - 6500 3 - 35 30 - 500 5xs zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem

b øi

PFB 10 -----------

Plyta rurowa

rednica otworu Øi (mm) Przesunicie osi b (mm) Uwaga: otwór moe si znajdowa na dnie plaskim zgodnie z zamówieniem zgodnie z zamówieniem

øi

øi

PFB 11 -----------

Dno z obrobionymi otworami

rednica otworów Øi (mm) Uwaga: otwory mog znajdowa si na rónych dnach zgodnie z zamówieniem

DNA WKLSLE

Tolerancja przy obróbce

rednica - Ø (mm) < 499 500 - 999 1000 - 2299 2300 - 3999 4000 - 4999 5000 - 6000 < 6000 Obwód (mm) ±3 ±4 ±6 ±9 ± 12 ± 15 ± 20 Wysoko (mm) +5 -0 +7 -0 + 10 -0 + 10 -5 + 15 - 10 + 20 - 10 + 30 - 20 Owalno (mm) 0,75 % Ø 0,75 % Ø 0,75 % Ø 0,75 % Ø 0,75 % Ø 0,75 % Ø 0,75 % Ø Odchylenie od ksztaltu (%) + 1,25 Øi - 0,625 Øi + 1,25 Øi - 0,625 Øi + 1,25 Øi - 0,625 Øi + 1,25 Øi - 0,625 Øi + 1,25 Øi - 0,625 Øi + 1,25 Øi - 0,625 Øi + 1,25 Øi - 0,625 Øi Prostopadlo gardla walcowego () + 3° - 2° + 3° - 2° + 3° - 2° + 3° - 2° + 3° - 2° + 3° - 2° + 3° - 2°

Wzór owalnoci

2(Øi max - Øi min) -------------------------------------------Øi max - Øi min x 100

Spawanie

Spawanie proste

Spawanie podwójne

A

s b a

s1 s s2

Odchylenie od ksztaltu

b a

Ht

h

øi øe

b a s

B

b a

s1 s s2

ø min

b a s

C

b a

s1 s s2

ø min

D

s b a

s1 s s2

b a

Obróbka krawdzi (krawd dna moe by poddana obróbce na podstawie wybranego schematu zgodnie z wymaganiami klienta)

s øi s øi s a LT LT LT øi a LT LT s øi s s1 a øi a s s1 øi

b

b LT

A

s s1 a b LT øi

B

s s1 a b LT øi

C

s s1 a øi

D

s s1 c a øi

E

s s1 c a øi

F

s s1 c a øi

LT

b

LT

b LT

b LT

G

H

I

L

M

N

S I AT K I I S I AT K A L E D U C H O W S K I E G O

SIATKI

Typ Rozmiar spawane, tkane (przeplatane) rednica drutu do produkcji siatki: do wyboru od 0,14 do 3,5 mm Wielko oka w siatce w mm - X x Y: do wyboru Szerokoci siatki: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm (po konsultacji równie inne) Dlugo siatki: do wyboru, siatka dostarczana jest w zwoju lub w mniejszych czciach na miar Moliwoci dostawy Na zamówienie Wielko zamówienia AISI 304, AISI 310, AISI 316, AISI 316Ti, AISI 321 wymaga konsultacji, zwykle jednak wynosi ona min. 25 m2, siatki s dostarczane w zwoju lub w mniejszych czciach na miar okolo 4 tygodnie

Termin realizacji zamówienia

Siatki spawane

Siatki tkane (przeplatane)

SIATKA LEDUCHOWSKIEGO

Typ siatka Leduchowskiego z okrglymi otworami, z kwadratowymi otworami, z rombowymi otworami, z szecioktnymi otworami, z ornamentalnymi otworami, mikrosiatka Leduchowskiego (tylko z otworami w ksztalcie rombu) arkusze o formacie 1000 x 2000 mm Na zamówienie Wielko zamówienia Termin realizacji zamówienia Zastosowanie AISI 304, AISI 310, AISI 316, AISI 316Ti, AISI 321 min. 20 m2 4 - 5 tygodni

Rozmiar Moliwoci dostawy

Ruszt, przegrody, obudowy ozdobne i ochronne, filtry, sita, kosze do sterylizacji dla szpitali, zbrojenie, armatura do betonu, wypelnienie przy zbrojeniu chodników górniczych, róne elementy architektoniczne itd. Siatka Leduchowskiego jest wytwarzana metod cicia i wycigania blach bez straty materialu.

Uwaga

K S Z T A L T K I , L C Z N I K I , D U P L E K S Y, M AT E R I A L Y S T A L O W E

KSZTALTKI

Typ Rozmiar Moliwoci dostawy kolanka, redukcje, piercienie, trójniki, denka zgodnie z wymaganiami klienta Na zamówienie Termin realizacji zamówienia Zastosowanie AISI 304, AISI 316 2 - 4 tygodnie

Ksztaltki s czci kompleksowej grupy wyrobów nierdzewnych (rury i elementy do ich montau tworzce jedn calo ze zbiornikami i innymi wyrobami wraz z armatur), która umoliwia kompletowanie systemów rurowych i rozprowadzajcych z wysokiej jakoci elementów nierdzewnych dla przemyslu spoywczego, chemicznego oraz innych bran. Parametry produktów maj charakter informacyjny zostan one sprecyzowane po konsultacji z dostawc (zastrzega si moliwo wprowadzenia zmian z przyczyn produkcyjno-technicznych).

Uwaga

LCZNIKI

Typ nasadki, zlczki, zatyczki, polczenia gwintowe, nakrtki na polczenia gwintowe, trójniki, odgalzienia, elementy zlczne przewodów gitkich, redukcje zgodnie z wymaganiami klienta Na zamówienie Wielko zamówienia Termin realizacji zamówienia Zastosowanie AISI 304, AISI 316 min. 10 szt. z jednego gatunku 2 - 4 tygodnie

Rozmiar Moliwoci dostawy

Lczniki s czci kompleksowej grupy wyrobów nierdzewnych (rury i elementy do ich montau tworzce jedn calo ze zbiornikami i innymi wyrobami wraz z armatur), która umoliwia kompletowanie systemów rurowych i rozprowadzajcych z wysokiej jakoci elementów nierdzewnych dla przemyslu spoywczego, chemicznego oraz innych bran. Parametry produktów maj charakter informacyjny zostan one sprecyzowane po konsultacji z dostawc (zastrzega si moliwo wprowadzenia zmian z przyczyn produkcyjno-technicznych).

Uwaga

DUPLEX

Gatunek Moliwoci dostawy DIN 1.4462 Na zamówienie Wielko zamówienia Termin realizacji zamówienia blachy lub wypalki z dupleksu zgodnie z wymaganiami klienta umowna, min. 2 szt. wypalek lub 2 t blachy 3 - 4 tygodnie

MATERIALY STALOWE I OCYNKOWANE ­ STALE ZWYKLE

Gatunek Typ ST37, ST44, ST52 i inne rury stalowe okrgle i profilowane, blachy stalowe ocynkowane blachy i zwoje DX 225, 250, 275 Moliwoci dostawy Na zamówienie Wielko zamówienia Termin realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami klienta min. 10 000 kg 3 - 4 tygodnie

ELEMENTY ZLCZNE

ruby

z lbem szecioktnym z lbem szecioktnym z gwintem z lbem walcowym z duym lbem walcowym z lbem walcowym z gniazdem szecioktnym kryte z gniazdem szecioktnym kryte rubki z lbem soczewkowym z krytym lbem soczewkowym i naciciem krzyowym z walcowym kulistym lbem z naciciem krzyowym z krytym lbem z naciciem krzyowym nastawialne z gniazdem szecioktnym i stokowym zakoczeniem z lbem stokowym z gladkim okrglym lbem i gniazdem czworoktnym z walcowym lbem do blachy kryte do blachy DIN 913/4/5/6, UNI 5923/7/5/9 DIN 603, UNI 5732 DIN 7971, UNI 6949 DIN 7972, UNI 6952 DIN 7973, UNI 6953 DIN 7981, UNI 6954 DIN 7982, UNI 6955 DIN 7983, UNI 6956 DIN 7997 DIN 7995 DIN 7996 DIN 931, UNI 5737 DIN 933, UNI 5739 DIN 84, UNI 6107-67 DIN 85, UNI 6108-67 DIN 912, UNI 5931 DIN 7991 - A, UNI 5933 DIN 963, UNI 6109-67 DIN 964, UNI 6110-67 DIN 966, UNI 7689 DIN 7 985, UNI 7687 DIN 965, UNI 7688

ELEM EN TY ZL C ZN E - TYP

kryte z lbem soczewkowym do blachy z walcowym zaokrglonym lbem i naciciem krzyowym do blachy kryte z naciciem krzyowym do blachy z lbem soczewkowym z naciciem krzyowym do blachy kryte z naciciem krzyowym do drewna z lbem soczewkowym z naciciem krzyowym do drewna z lbem kulistym i naciciem krzyowym z cylindrycznym lbem do drewna kryte do drewna kryte z lbem soczewkowym do drewna z lbem szecioktnym do drewna motylkowe

DIN 97, UNI 702 DIN 95, UNI 703 DIN 571, UNI 704 UNI 5449-71 DIN 934, DIN 936, UNI 5587/8/9 DIN 1587, UNI 5721-69 DIN 982/5, UNI 7473/4 DIN 982/5, UNI 7473/5 DIN 315, UNI 5448-71 DIN 125, UNI 6592 DIN 9021 DIN 127, UNI 1751 DIN 6798 DIN 94, UNI 1336 DIN 975

Nakrtki

dokladne szecioktne zamknite (pelne) samozabezpieczajce normalne samozabezpieczajce niskie motylkowe

Podkladki

pod rubki z szecioktnym lbem grube spryste wachlarzowe

Zawleczki Prty gwintowe Nity Rozmiary Moliwoci dostawy Uwaga

zgodnie z wymaganiami klienta w wymienionych typach i rodzajach Na zamówienie Termin realizacji zamówienia

AISI 304, AISI 316 1 - 4 tygodnie

Na zamówienie oferujemy równie elementy zlczne, których nie ma w katalogu (pod warunkiem dostarczenia rozmiarów i schematów).

Information

Katalog PL.indd

22 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

875289


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - katalog_wp.doc
Katalog PL.indd