Read Microsoft Word - Parteneriatul scoala-familie-comunitate- conditie esentiala a unui invatamant de calitate.doc text version

LICEUL DE INFORMATIC TEFAN ODOBLEJA CRAIOVA CABINETUL COLAR DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC

PARTENERIATUL COAL ­ FAMILIE ­ COMUNITATE ­ CONDI IE ESEN IAL A UNUI ÎNV MÂNT DE CALITATE

COORDONATORI DE PROIECT: prof. drd. Marinela DUMITRESCU, coordonator CJAP DOLJ prof. Marian VLAD, director, Liceul de Informatic "tefan Odobleja" prof. Ion BLNIC, director adjunct, Liceul de Informatic "tefan Odobleja" prof. psihopedagog Nicoleta-Adriana FLOREA, Cabinetul colar de Asisten Psihopedagogic, Liceul de Informatic "tefan Odobleja" ECHIPA DE LUCRU: prof. psihopedagog Nicoleta-Adriana FLOREA, Cabinetul colar de Asisten Psihopedagogic dirigin i cadrele didactice din Liceul de Informatic "tefan Odobleja" ARGUMENT: Educa ia rmâne principalul mecanism de socializare, proces complex ale crui rezultate sunt deosebit de importante pentru fiecare societate. Este cunoscut faptul c principalele medii educa ionale sunt familia, coala, organiza iile non-guvernamentale, biserica, mass-media etc. coala reprezint principala institu ie de educare a tinerei genera ii, dar, alturi de aceasta, un rol foarte important îl are familia, care reprezint primul mediu educa ional i, totodat, acel mediu fr de care ac iunea colii nu ar avea succes. La noi înc se mai consider calitatea educa iei ca fiind produs i definit exclusiv de coal. De aceea beneficiarii i clien ii educa iei nu sunt decât în foarte rare ocazii consulta i, iar satisfac ia lor nu este un motiv de preocupare pentru institu iile publice de educa ie. Datorit acestor deficien e de comunicare, prin ii consider c nu este cineva interesat de punctul lor de vedere privind calitatea serviciilor educa ionale oferite de coal sau c nu pot determina schimbri privind via a colii, fie au re ineri în a exprima direct opinia fa de anumite servicii oferite de institu ia în care înva copiii lor. Consecin a acestei stri de fapt este slaba implicare a prin ilor în via a colii, în cunoaterea i rezolvarea problemelor acesteia, dar i o slab implicare a colii în via a comunit ii.

LICEUL DE INFORMATIC TEFAN ODOBLEJA CRAIOVA CABINETUL COLAR DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC Or, educa ia de calitatea este centrat pe clien ii i beneficiarii serviciilor educa ionale. Toate organiza iile colare depind de clien ii lor i, ca atare, trebuie s le în eleag nevoile curente i de viitor, trebuie s le îndeplineasc cererile i s le depeasc ateptrile. Pornind de la premisa c o bun colaborare între coal i familie/comunitate este în beneficiul tuturor i mod deosebit al elevilor, Cabinetul colar de Asisten Psihopedagogic al Liceului de Informatic "tefan Odobleja" din Craiova, propune un program ce vizeaz identificarea nevoilor de consiliere ale elevilor si prin ilor privind rela iile elevi-coal, prin icoal, prin i-copii, dar i diverse aspecte ale dezvoltrii fizice i psihice ale elevilor, interesele, aptitudinile i preferin ele acestora. Aceste program va fi un bun prilej de a sonda opinia elevilor i prin ilor în scopul adaptrii ofertei i serviciilor educa ionale la solicitrile beneficiarilor direc i i indirec i.

SCOPUL: Consilierea elevilor i prin ilor în scopul îmbunt irii rela iei coal-familie i adaptrii ofertei i serviciilor educa ionale ale unit ii colare la solicitrile beneficiarilor direc i i indirec i.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI: Formarea unei atitudini pozitive fa de activitatea de consiliere i abordarea dintr-o nou perspectiv a rela iei prin i-copii, prin i-coal; Identificarea nevoilor de consiliere ale prin ilor i elevilor i a aspectelor ce suscit interesul acestora; Oferirea de informa ii corecte i utile privind modalit ile de a aborda rela ia cu copii, de a rspunde cerin elor i necesit ilor acestora i de a colabora cât mai eficient cu coala; Sprijinirea prin ilor în rezolvarea anumitor probleme pe care le întâmpin copiii; Stimularea elevilor i prin ilor în cunoaterea unor aspecte importante privind imaginea de sine a copilului, dezvoltarea emo ional, social i fizic a acestuia, dezvoltarea sexual etc.; Implicarea prin ilor în însuirea unor tehnici de consiliere care s faciliteze comunicarea în familie, rezolvarea problemelor etc.; Consultarea prin ilor i elevilor privind gradul de satisfac ie fa de serviciile oferite unitatea colar i implicarea acestora în via a colii. GRUPUL INT: elevii din Liceul de Informatic ,,tefan Odobleja"i prin ii acestora.

DURATA: Anul colar 2010 ­ 2011

LICEUL DE INFORMATIC TEFAN ODOBLEJA CRAIOVA CABINETUL COLAR DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC TEMATICA ACTIVIT ILOR EDUCATIVE: : coala noastr = coala pe care ne-o dorim? (gradul de satisfac ie al prin ilor i elevilor privind calitatea serviciilor educa ionale oferite de coal) Roluri, drepturi i responsabilit i Comunicarea elev-profesor = vis sau realitate? Regulile colii = regulile elevilor? Personalitatea copilului i a adolescentului Comunicare i conflict între genera ii Stilurile copilului i stilurile parentale Abuzul emo ional i fizic, obstacol major în formarea stimei de sine Stil de via sntos Absenteismul ­ primul pas spre abandonul colar Delicven a juvenil ­ o problem a zilelor noastre Opinia mea conteaz (propunerile prin ilor i ale elevilor privind îmbunt irea serviciilor educa ionale oferite de coal) * Tematica activit ilor educative va fi stabilit pe baza sugestiilor primite de la prin i i elevi în urma realizrii unui sondaj i în cadrul edin elor cu prin ii EALONAREA PE ETAPE: 21 septembrie 2010 ­ 4 octombrie 2010 - Ac iuni de informare asupra proiectului, asupra modalit ilor de desfurare; 5 octombrie 2010 ­ 16 noiembrie 2010 ­ Realizarea unei cercetri care s eviden ieze nevoile de consiliere ale prin ilor i elevilor i gradul de satisfac ie fa de calitatea serviciilor oferite de coal i elaborarea unui studiu care s prezinte aceast situa ie; 16 noiembrie 2010 - 20 decembrie 2010 - Se vor organiza edin e cu prin ii în care se vor discuta rezultatele chestionarelor i se va stabili o tematic i un program al activit ilor de consiliere; 11 ianuarie 2011 - 23 mai 2011 - Se vor desfura activit i de consiliere cu prin ii i elevii, pe teme solicitate de prin i, elevi i pe teme propuse de profesorul consilier; 11 ianuarie 2011 - 23 mai 2011 - Întâlniri între prin i, cadre didactice i elevi pentru o comunicare deschis i eficient i pentru a veni în întâmpinarea dorin elor beneficiarilor. RESURSE NECESARE PROGRAMULUI: Spa iu adecvat

LICEUL DE INFORMATIC TEFAN ODOBLEJA CRAIOVA CABINETUL COLAR DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC Materiale: consumabile Resurse umane: - profesor psihopedagog - dirigin i, cadre didactice

MODALIT I DE VALORIFICARE Participarea elevilor i prin ilor la activit ile de consiliere este în beneficiul tuturor al celor implica i, al elevilor, al familiilor lor i al colii, contribuind la dezvoltarea i îmbunt irea rela iilor dintre acetia. Valorificarea sugestiilor elevilor i prin ilor pentru îmbunt irea calit ii actului educa ional, a serviciilor educa ionale oferite de Liceul de Informatic ,,tefan Odobleja" i a revizuirii Proiectului de Dezvoltare Institu ional i a ofertei educa ionale. Elaborarea unui studiu care s prezinte situa ia din organiza ia furnizoare de educa ie.

Director Liceul de Informatic tefan Odobleja, Prof. Marian Vlad

Coordonator CJAP Dolj, Prof. drd. Marinela Dumitrescu

Information

Microsoft Word - Parteneriatul scoala-familie-comunitate- conditie esentiala a unui invatamant de calitate.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

268476