Read Microsoft Word - Women's Loan Application _PL_ 1.3 final.doc text version

INDIVIDUAL LOAN APPLICATION

Source:

Direct Loan

Agency

Date:

IMPORTANT: PLEASE FILL OUT THIS FORM COMPLETELY TO FACILITATE PROCESSING OF YOUR LOAN APPLICATION Amount Applied For (Halaga ng Loan) TERM 3 months 6 months 12 months 18 months Appliance Hospitalization Education Balance Transfer continue/ PURPOSE Personal Use Others

If the approved loan amount is lower than the amount originally applied for, please the new loan amount. Kung ang halaga ng loan na maaprubahan ay mas mababa, ipagpapatuloy/ bagong halaga ng loan.

do not continue processing this application for

hindi ipagpapatuloy ng Bangko ang pagpoproseso para sa

Last Name (Apelyido)

PERSONAL INFORMATION First Name (Pangalan)

Middle Name (Panggitnang Pangalan)

Birthdate (mm/dd/yyyy) (Petsa ng Kapanganakan) Home Address (Tirahan)

Status (Estado sa Buhay)

Single Widowed Married Separated

Number of Dependents (Bilang ng mga Umaasa o Binubuhay) Length of Stay in Residence (Panahon ng Pamamalagi sa Kasalukuyang Tirahan) _____Years (Taon) _____ Months (Buwan) Home Telephone No. (Telepono sa Bahay)

Residence Type (Uri ng Tirahan)

Owned - No Mortgages (Sarili ­ Wala ng Binabayaran) Owned - Mortgaged (Sarili ­ May Binabayarang Utang) Rented (Nangungupahan) Living with Relatives (Nakatira sa Kamag-anak)

A P

If Rented (Kung Nangungupahan): Name of Landlord/Lessor (Pangalan ng May-ari):

Cell Phone No. Telephone No.:

P TIN No. L I C A N T Present Employer / Business (Pangalan ng Kasalukuyang Kumpanya / Negosyo) Name

SSS/GSIS No.

Email Address:

PERSONAL REFERENCES Address

Telephone No.

EMPLOYMENT Position Title (Posisyon sa Kumpanya)

Date Hired (Petsa ng Pagkakatanggap)

Telephone No.

Business Address (Opisina)

Employment Tenure (Panahon ng Panunungkulan sa Kumpanya) _____Years (Taon) _____ Months (Buwan) Position Title (Posisyon sa Dating Kumpanya) Telephone No.

Previous Employer (Pangalan ng Dating Kumpanya) Business Address (Opisina)

Employment Tenure (Panahon ng Panunungkulan sa Kumpanya) _____Years (Taon) _____ Months (Buwan)

S Complete Name (Kumpletong Pangalan) P Employer / Business (Pangalan ng Kumpanya / O Negosyo) U Business Address (Opisina) S E Own Monthly Salary (Buwanang Sahod) N E Spouse's Monthly Salary (Buwanang Sahod ng T Asawa) Other Income (Ibang Pinagkakakitaan): I Total Monthly Income (Kabuuhang Sahod) N C Fixed Monthly Obligations (Gastos Bawat Buwan) O M Other Living Expenses (Ibang Gastusin) E Net Monthly Income (Netong Buwanang Kita) P P R E F E R E N C E S Position Title (Posisyon sa Kumpanya)

Birthdate (mm/dd/yyyy) (Petsa ng Kapanganakan) Employment Tenure (Panahon ng Panunungkulan sa Kumpanya) _____Years (Taon) _____ Months (Buwan) Business Telephone No. (Telepono sa

Opisina)

Cell Phone No.

BANK Bank Name/Branch Account Type Account No.

U N D E R T A K I N G / A U T H O R I Z A T I O N

I hereby certify that all information herein, including all documents submitted along with this application, are genuine, true and correct. I authorize Sterling Bank of Asia (the "Bank") and/or its representative to verify any and all information furnished by me, including any credit transactions with other institutions. In this connection I waive the confidentiality of this information and authorize full disclosure of such information to the Bank. I fully understand that any misrepresentation or failure to disclose pertinent information on my part as required in this application may cause the disapproval of the same. Upon my execution and submission of my application, I bind myself to the terms and conditions of the Bank, including my liability for all charges, fees and obligations incurred. I shall execute the necessary documents. In case of disapproval of my application, I understand that the Bank is not obligated to disclose the reasons for such disapproval. My signature on the loan documents indicates that I have carefully, read, understood and consented to the terms and conditions therein. My acceptance of the loan proceeds via the Bank's ShopNPay Card indicates that I have waived any and all objections to the terms and conditions in of my loan. Pinapatotoo ko na ang lahat ng impormasyon na nakasaad dito at lahat ng mga dokumento na kasama ng aplikasyon na ito, ay tunay, totoo at tama. Pinahihintulutan ko ang Sterling Bank of Asia (ang "Sterling Bank") at/o mga kinatawan nito na siyasatin at tiyakin ang anuman o lahat ng impormasyon na ibinigay ko, kasama rin ang anumang transaksyon at/o pagkakautang sa iba pang mga institusyon. Alinsunod dito, tinatalikdan ko ang pagiging kompidensyal ng naturang impormasyon at/o karapatan ko na panatilihing kompidensyal ito. Lubos kong nauunawaan na ang anumang kasinungalingan, maling paglalarawan at sinasadyang paglihim ng hinihiling at nauukol na impormasyon sa aplikasyon na ito ay maaring maging sanhi ng hindi pag-apruba ng aking aplikasyon. Sa aking paggawa at pagsumite ng aking aplikasyon, sumasangayon ako sa mga tuntunin at kundisyon ng Sterling Bank, kabilang dito ang aking pananagutan sa lahat ng mga singil, bayarin at obligasyon. Aking isasagawa at isusumite ang kinakailangang dokumento. Kung hindi maaprubahan ang aking aplikasyon, nauunawaan ko na ang Sterling Bank ay hindi obligadong ibunyag ang mga dahilan sa hindi pagkaka-apruba nito. Ang aking pagpirma sa mga dokumento ukol sa aking loan ay nangangahulugan na ang mga ito ay aking nabasa, naunawaan at sinasangayunan. Sa aking walang pasubaling pagtanggap ng halaga ng aking loan sa pamamagitan ng ShopNPay Card ng Sterling Bank, itinuturing nito at nangangahulugan ito na aking ganap na tinatalikdan ang anuman at lahat ng pagtutol sa lahat ng mga tuntunin at kondisyones ukol sa aking loan.

Applicant's Printed Name and Signature / Pangalan at Lagda For Employed Completely filled out application form Photocopy of Valid IDs Photocopy of latest utility bill R E Q U I R E M E N T S Credit Card Billing Statement (last 3 months) Photocopy of ID issued by the employer with photo & signature Photocopy of latest ITR/form 2316 Latest Pay slip (last month) Other Documents : For Self-Employed

Date / Petsa

Completely filled out application form Photocopy of Valid IDs Photocopy of latest utility bill Credit Card Billing Statement (last 3 months) Photocopy of latest ITR/form 1701 Bank Statement (last 3 months) Business Papers (DTI Registration, SEC Registration) Audited Financial Statement (last 2 years) Trade References Other Documents:

Any application with incomplete information and/or documents shall not be processed. Any alteration requires full signature of the applicant. Upon approval, applicant shall be required to issue post-dated checks for payment. Post-dated checks shall be under the name of the borrower. Anumang aplikasyon na hindi kumpleto ang impormasyon at/o mga dokumento ay hindi maipo-proseso. Anumang pagbabago ay nangangailangan ng buong pirma ng aplikante. Sa pagka-apruba, ang aplikante ay kinakailangan mag- isyu ng "post-dated" na tseke para sa kabayaran. Ang mga tseke ay dapat nasa ilalim ng pangalan ng aplikante. Processing Fee: _______________ Note: Automatically deducted from loan proceeds/Ibinabawas sa halaga ng loan

NO FEE IS COLLECTED BY THE BANK OR ANY REPRESENTATIVE UPON APPLICATION ANG STERLING BANK O ANUMANG KINATAWAN NITO AY HINDI NANINIGIL NG BAYAD SA PANAHON NG PAGBIGAY NG APLIKASYON FOR BANK'S USE ONLY Checked By: A P P R O V A L S Eligible Ineligible

Signature Over Printed Name/Date

On Hold

Approved Remarks:

Disapproved

Noted/Approved By:

Signature Over Printed Name/Date

Information

Microsoft Word - Women's Loan Application _PL_ 1.3 final.doc

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

673597