Read SSMB_0023983_1925_89.pdf text version

[ltiog-1611] hos kammarrätten : Ostlund, Nils; Lindqvist, Herman, Socialfullm., Brunnsg. 2. ar hos statskontoret: Wiklund, B. E.; Löfgren, J. E., Advokat, Norr Mälarstrand 22. hos domänstyrelsen: fiir kameral- o. skogs- Nylander, Erik, Direktör, Vasag. 12. byrbrna: Rasch, M.; for landtbruks- o. Wellin, Bsrtha, Red. af Sv. Sjukekötersken aomänbyråerna: Holmström, K. E tidning, Dalag. 35 D. hos medicinalstyrelsen: för apotekar&ren- Östlund, Agda, Fru, Uplandsg. 61. den: Flygare, I.; för läkareärenden: Lidholm, S.; [ l 6 0 8 a] Justitieombudemansexpeditionen. hos 7%- och vathnb~ggnadsst~relsen: Skoog, (Rosenbad 2, 3 tr. upp; exp.-tid 11-3. JuE. stitieombudsmannens mottagningstid 2-3.) hos vattenfallsstyrelsen : Isberg, Richard ; Justitieombudsman : Lilienberg, Nils, hos järnvägsstyrelsen: Edelsvärd, F. W; hos öfverst8thfillareiimbetet: Lundholm, C. visionssekreterare. Suppleant (eftertradare vid Geijer, P. H. [se 17001; hos kungl. maj:ts befallningshafvande i Erik, revisionssekr. Byrachef: Gösta, jur. Stockholms lán : för automobilarenden: Kindblom, Sten. Sekreterare: Ostergren, Stig, jur. kand. för landskansliet: Malm, C. [ l 6 0 8 b] Militieom,budsmansexpeditionen. för landskontoret: Wigert, A. (Ofre Munkhron 7, kl. 10-2.) Riksdagen. Militieombudsman: Samuelson, John Ar[ l 6 0 5 1 Riksdagens Första kammare. thur, hofr.-rådSuppl : Bendz, G., rev..sekr. Ombud för Stockholms stad: Byråchef: Centerwall, Sture. (Valäa för tiden t. o . m. %r1929 ) Byråintendent: af Klercker, Göran, komm.Berglund, J . E., Kassör, Enskede. kapt. -Clason, S., Riksarkivarie, Npbrog. 73. Hederstierna, C. F. W., Ofverstithållare, r16091 Kommitterade för tryckfrihetens Slottsbaeken 4. vard. Elefbeck, E., Kyrkoherde, Borgmastareg. 11. (VäUas af Riksdagen hvart fjiirde &r.> Lamm, Herman Grossh.,Brunkebergstorg24. Ordf. : Justitieombudsmannen. Lindley, Ch., hrtroendeman, Barnhusg. 16. Kommitterade: Säve, T. A.. f. d. lektor; KarlMagnuson, P. G., Förgyllare, Stureg. ö. feldt, E. A., Svenska akademiens stänStendahl, S., Grossh., Sibylleg. 46 k 48. dige sekreterare; Trygger, E., j~stitieråd; v. Sydow, A. H., v. HLadshöfding, N. Mg- Schuck, B., professor: Löfgren, E., advolarstrand 24. kat; Stjernberg, N. F., professor. Thorberg, J. A. J., land sorg:^ ordf., Barnhusg. 16. [l6 101 Riksdagens Interparlamentariska Trygger, E., f. d. Justitieråd, Laboratorieg. 4. grupp. Styrelse: frih. Th. Adelsmard (I k.), ordf.; [l6061 Riksdagens Andra kammare. Hj. Branting (II), v. ordf.; A. Engberg (II); grefve Raoul Hamilton (II); M. HellOmbud för Stockholms stad: berg. (I); N. A. N1lssOn (I); Branting,K. Hj., Statsminister,Norrtullsg.3. Carlsson, Olof, Ledamot af försäkr,.r&det, David H. Pettersson (II); E- RÖing (11); A. F. Vennersten (II); suppl.: S. BengtsTuleg. 10 A. ~ ~ i E. k G. ~E,, ~ ~ kontorsbitra, son (II ; E. Hallin (I), kassaforv.; P. Nilspörste ~ , son (I ); R. Sandler (I); E. A. Westman Västeråsg. 2. (II). Forssell, C. A., Fil. dr, Flemingg. 56. Verkställande ~ ~ l . R ~ E. O., ~Byraassistent, ~ ~ i ~ , l ~ t ~ sekreterare: fil. dr Fredrik ~ ~~ Johannesson, Vanadisvägen 15, tlf Vasa sen, Kungsholms villastad, Ulfsunda. Hanason, P. A., Statsråd, Valhallavägen 160. 28 32. Holmdahl, O . S., Lektor, Hornsg. 53. Riksbanken. Holmström, K. W., Ledamot af Arbetsrådet, [ l 6 1l] Styrelsen Frejg. 31. Johanson, K. E., Landsorganisationens sekr., utgöres af 7 fullmäktige, af hvilka Konungen för 3 år i sänder förordnar en, som är ordBarn husg. 16. förande, och de öfriga 6 väljas af Riksdagen Järte, O., Byråchef, Blockhusudden. for 3 år med ombyte af 2 årligen. Lindman, Arvid, Konteramiral, V. TradOrdf.: af Jochnick, J. G. A. gårdsg. 7. p

A. &tockholni som hufvudstad.

1

SKO KR#I INDUSTRISAKTIEBOL. VI K1 N G O R E B R O

[1611-1618] A. Stockholm som hiifvudstad. dfriga fullmäktige: Moll, V. L., förste de- Sekreterare: Cord Meyer. puterad, v. ordf.; Norberg, R. E., andre Militärattaché: Col. C. F. Cox. deputerad (för hufvudkontoret); Palme, Marinattaché: Lt. Conid'r. John V. KleS. Th.; Philipson, S. 1. W.; Nilson, E. A., maun. andre deputerad (för afdelningskontoren); Kanslichef: Laurence H. Hoile. Thorsson, F. V., inspekterande fullm för Argentina, Envoyé Extraordinaire et rniTumba bruk. nistre Plénipotentiaire: Dr Laurentino Riksbankens hufvudkontor, se [2700]. Ulascoaga. Premier Secrdtaire: Dr Hector Gliiraldo. Belgien, Envoy6 Extraord. o. Minist. P16C16 141 Riksgäldskontoret. nip': May; Léon (Lokal i Riksdagshuset, 1 tr. upp, ing. fr. Attach6 commercial: R8116 Guillaume, ~ ~ exp.-tid 10-3, ~ helgdagsaftnar~ ~ b ~ ; Mr. Robert E.Attach6 Nitsen,Légation, Vice-Consnl, F. van a la Chance. 10-2.) Fullmäktige valjas af ar, lier. och 2 afgi hrligen. Brasilien, Minister: Alfrida Amidae, de Ordf.: Kinander, C. E., jur. o. fil. kand. Brandao. Öfriga fullmiktige: Lagerbjelke, J.G.,grefve, v. ordf., l:e deputerad; Kobb, G.. 2:ede- Chile, Chargé d'affaires: A. C. Schönmeyr, puterad; Tamm, H. S.; Hildebrand, H. E. öfverste. H.; Larsson, V.; Ekman, C. G. Danmark, Envoy6 Extraord. och Minist. Riksgäldssekreterare och ombudsman: Häggplénip. ~ ~ scavenius. i k lund, J. A., jur. och fil. kand. Legationssekreterare : H. Wichfeld. Sekreterare: Ekedahl, H. N., fil. kand. Handelsattaché: Folmer Hansen. Notarie: Ohlin, E. E. G., jur. kand. Estland, Chargé d'Affaires: Edward Wirgo. Riksgaldskommissarie: C. A. A. Finland, Minister: Werner Söderhjelm. proFörste revisor: Rislinn. J. E. fessor. Kamrerare: ordw wall, E. G.; Aschan, B. G. P. Legationssekr.: Einar Borenius, legationsKassor: Borell, T. E I. G. råd, dr. Statistiker och bokhållare: Widlund, S. O. Revisorer: Wadstein. G. N. K.: Hermansson. Attaché: Helge von Knorring. K. E. 'I Militiirattach6: Carl Rothe, kapten. am mars kr if vare: Cederholm, H. R. E.; San- Frankrike, Envo 6 Extra o. h ini st. P16din, 0 . V.; Janson, J . E.; Jernström, K. nip.: ~rman$Beriia.rd. Fr.: Boström. F. G. E. 1:e Secrétaire: M. H6louis. I Attachés: M. Simon; bl. Mondon. Traducteur: M. Nicolin, Docteur &Lettres. [l6151 Riksdagsbiblioteket. Adjoint~:Commandant Richard. (Riksdagshuset. Ing. fr. Drottningg.; öppel Attaché Naval: Capitaine de Frégate under riksdag: hvard. 10-7; mellanriks. Vennin. dagarna: hvard. 10-5. Attaché Commercial: M. J. Moleyre, LinStyreken utghres af 3 ledamöter, ordföran. nég. 38. den utsedd af Kungl. Maj:t, de tvenne öfriga Grekland, E. Capellopoulos. Ministre de valda af riksdagen. Grbce, bor i Berlin; Th. Kyriakidis, Ordf: Thulin, G., regeringsråd. Attaché, Stockholm. Ofriga ledamöter: Widell, L., öfverdirektör, Italien, Comte Giovanni Battista Nani MoceKristensson, E., riksdagsman. nigo, Ministro plenipotenziario. Öfvelbibliotekarie: Gödel, V., fil. dr. Gino Lodovico Kellner, Io Segretario. Ffir\te bibliotekarie: Höckert, R., fil. lic. Marchese Denti di Pirajno, Capitano di Andre bibliotekarie: Winge, E., fil. lic. Vascello, Addetto Navale (assente). Amanuenser: Andreen, F., fil. lic.; Sernan- Comandante Guiseppe Bertoldi. der, S., fil. kand. Addetto Navale supplente. Japan, Minister: M. Nagai (apréé). Sekreterare: H. Nihei (i Helsingfors), K. E16 l81 Främmande makters beskickOkada, M. Hirata. ningar och representanter. Attaché: F. Minoda. (Beskickningarnas adresser, se Namnregist- Kanslerer. Y. Sasamoto, I. Suido. ret uiider Bedickniflyar.) Kina. Minister: Tai Tch'enne Linne. Amerikas Förenta stater, Envoyd Extraord. ettl land, Charles Duzmans, chargé d7Affai-iinist. Tienip. : Robert Wooda Bliss. res a. i. och generalkonsul.

l

A.-B.SVENSKAMETALLVEWKEIM

MASTERSAMUELSGATAN 22 s,.nno...+~id.s,

'

A. Stockholm som hufvudstad. [1618-l6 l91 Litauen, Minister I. Jurkunas Scheynius. [ 6 9 Främmande makters konsuler. l11 Mexiko, Envoyé Extraordinaire et Ministre (Konsulatkontorens adresser, se Ylénipotentiaire, Rafael Nieto. registret under Konszdat.) Nederländerna, Envoyé: Baron A. M. D. Sweerts de Landas Wyborgh. Albanien, Bjurström, David, GeneralkonsuI. Legationsråd: Greve Carlos Bentinck. Amerikas Förenta Stater, Attaché: Ph. C. Visser. - Leonard, Walter A., tf. Generalkonsul, Chancelier: A. J. G. Schmitt. Fernald, Robert F., Konsul. Norge, Envoy6 Extraord. o. Minist. P16nip.. - Ebling, Samuel G., vice Konsul. J. H. Wollebzek. - Berg, P. T., Hon. vice Konsul. Legationsrad : Alf Hassel. Argentina, Carlos A. Gialarce, Generalkonsul. Polen, E. e. et M. pl.: Dr A. Wysocki; Belglen, Roberg, Thorsten, Konsul. Secretaire de legation: P. Kowalewski; Bolivia, Andersson, A. Konsnl. Chef de la chancellerie: Fedewicz. Brasilien, Ahlsell, Rudolf, Konsnl. Por.tugal, Envoyé Extraord. O. Minist. P l i - Lönnegren, John, vice Konsul. nip.: Comte de Martens Ferrao. Bulgarien, Davidsohn, Albert, GeneralkonRumänien, E. E. o. M. P.: M. M. Pacliano. sul. Sekreterare: George Lecca. Chile, Benzinger, F., Konsul. Vice konsul: C. W. Park. Costa Rica, Andersson, Victor, GeneralkonRyska Sovjet, Minister: Valerian Dowgosul. lewsky. Colombia, Casas, ManuelJosB, Generalkonsul. Schweiz, Minister : Charles L. E. Lardy. Cubas Generalkonsulat, Birgerjarlsgatan 18, Siam, Envoyé Extraord. o. Minist. P16nip.: Hans Osterman. H. H. Prince Vipulya Sfastiwongs. DanmarK, Hansen, Folmer, Konsnl. Secr6taire : Luang Lipikorn Koson. - Jöhncke, Axel, vice Konsul. Attaché: Boon Leur Tiran. Dominicana, Hagström, C. G. F., General* konsul. Légation: KasteIvej 20 B, Köpenhamn. Spanien, Envoy6 Extraord. o.Minist.Pliinip., Ecuador, Blom, Nils, Konsul. - Hörberg, N. J., vice Konsul. Comte de San Esteban de Canongo. Secrétaire de Légation: Comte de la Torre Finland, Lagrelius, Axel, Generalkonsiil. de San Braulio. - Svensson, Jacques Nicolaus, Konsul. Stora Britannien och Irland, Envoy Extra- Grekland, Gullberg, H. Generalkonsul. ordinary and Minister Plenipotentiary: Guatemala, Ahrberg, A. d., Generalkonsnl. Sir Arthur C. Grant Duff K. C. M. G. Haïti, Schlyter Carl Generalkonsnl. Honduras, wallin, d. V., Generalkonsul. Counsellor: Hon. P. W. &IiI. Ramsay. Naval Attach6: Capt. W. de M. Egerton, Italien, P. G. Thulin, generalkonsul. - N. WikstrQm, vice Konsul. D. S. 0. Military Attaché: Col. J. W. Sandilands Japan, Okada, Kanekazu, Konsul. Jugoslavien, se Serbien, Kroatien, Slovenien. C.B., C.M.G.,D.S.O. Commercial Secretary: H. Kershaw,O.H.E. Kina, Höglund, Sven, Generalkonsul. Lettland, Charles Duzmans, chargé d'bffaires Archivist: G. A. Urquhart. Honorary Chaplain: Rev. H. M. Williams, och generalkonsul. Liberia, Horn af Rantzien, Gustaf W., GeO. B. E. Tjeckoslovakien, Minister: Radimsky, V. neralkonsul. Turkiet, Charg6 d'Affaires:LaikMoukJilBey, Mexiko, Nagnus Nordbeck, Jr. Konsul. Birgerjarlsg. 6,3 tr.; tlf 793 49,O. 3989. Monaco, Duhs, Hugo, Generalkonsnl, - Schnell, Eric, vice Konsul. Chancelier: Eugkne Draghi. Tyska Riket, Envoyé Extraord. och Minist. Nederländerna, lmmink, G. M. B., Qeneralkonsul. 10,30-12,~ o. P16nip. : Fredrik v. Rosenberg. Gicsandtschaftsrate: von Blucher; W. - Konsul: Uggla, Chr. Nicaragua, Hector, H., Generalkonsul. Maenss. Norge, Söderberg Olof A., Generalkonsul. Pressebeirat: Prof. Dr. Schubotz. - Borch, Fr. L., vice Konsul. Legationssekretar: H. U. v. Kotze. Panama, Ljungberg, E., Konsul. Kanzler: L. Banse. Paraguay, Langborg, Gunnar, Generalkonsul. Ungern, Charg6 d'dffaires: Persien, Gjestvang, E. C., Generalkonsul. Ivan von Bogdhn. Peru, Hector, E., Generalkonsul. Polen, Kowalewski, P., Konsul. Portugal, Graf, Frans, Generalkonsnl. - Lindroth, Adolf, vice Konsul.

-

t

THULE S K A N D I N A V I E N S STORSTA L ~ F F Ö R S A K R I N G < ~ L A ~

-

Ansvarssiimma c:a

600,000,000 kronor.

[l6 19-16261 A. Stockholm som hufvudstad . Rumänien, Horngren, C. G., Generalkonsul. bibliotek (strax söder om Bergianska träd- Poller, C. F. C:son, Konsul hon. gården), Nobelinetitutet för fysikalisk kemi - Vicekonsul: Park, C. (Freskati) samt Makarne Mittag-Lefflers Ryska Sovjet, Smirnoff, Wladimir, Konsul. stiftelse (Djursholm). Salvador, Johnson, Eric R., Generalkonsul. Sekreterare: Söderbaum, H. G., prof. San Marino, Halling, Percival, generalkon- v. Sekreterare: Odhner. N. J. T., prof. sul. Astronom: Bohlin, K. P. T., prof. Serbien, Kroatien, Slovenien, Carlson, Carl Förest. för Bergianska stiftelsen: Fries, R. Ad., Generalkonsul. E., prof. Siam, Johnson, Axel Ax:son, Generalkonsul. Trädgårdsmästare vid d:o: Florin, C. L. - Johnson, Helge Ax:son, Konsul. Bibliotekarie: Bergstedt, J. A., fil. dr. Spanien, Nordbeck, Magnus. Kamrerare: von Heijne, S., kapten. Stora Britannien och Irland: Red. af Statskalendern: Waern, E., förste - Filliter, D. F. S., Konsul. arkivarie. - Zetterlund, F. V., vice Konsul. Notarie: Willers, E. W., sekreterare i öfverTjeckoslovakien, Frestadius, Gunnar, Kon- stathållareämbetet. sol. Ombudsman: Rabenius, L., f. d. statssekTurkiet, Jahnsson, Jean, Generalkonsul. reterare. - Jahnsson, Sven, vice Konsul. Arkitekt: Anderberg, A., arkitekt. Uruguay, Blixén, John, Generalkonsul. Natzcrhistoriska riksmuseum. Venezuela, Grubbe~s,Carl E., Konsu1. Intendenter o. professorer: Sjöstedt, B. Y. bsterrike, Bergsten, Karl, Generalkonsul- (entomologi) ; Lönnberg, A. J. E. (pertebrerade djur); Hartman, C. V. (etnoAkademier, lärda samfund och museep. grafi); Halle, T-G. (fossila vaxter); Odhner, N, J. T. (lägre evertebrater); Stensiö, [l6211 Svenska Akademien. E. H. O . (paleozoologi); Aminoff, G. (miStiftad 1786. Antal ledamöter 18. Hvar'e neralogi); Samuelsson, G. (botanik). plats (stol) har sitt nummer, som i fioljande Assistenter: Dahlstedt, H. (botanik); Zenzdu, förteckning anges före namnet. Nils (mineralogi); Hägg, R. (fossila djur); Odhner, N. (evertebrater); Roman, 8 . (en1. Bildt, C. N. D., frih., envoy6. N2. Annerstedt, Cl., f. d. univ.-bibliotekarie. tomologi); G~ldenstol~e, (vertebrater); Lindblom, l<. G. (etnografi); Florin, R. 3. Schuck, J. H. E., f. d. professor. (fossila växter). 4. Hedberg, T. H., Skriftställare. Zoologisk konservator: Meyert, J. D. 5. Kock, K. A. L., professor. Andre d:o: Jansson, Aldor. 6. Hedin, S. A., fil. dr. 7. Lagerlöf, Selma, fil. dr. 8. von Heidenstam, C. (X. V., fil. dr. [l6251 K. Vitterhets Historie och Anti9. Tegnbr, E. H. W., f. d. professor. kvitetsakademien. 10. Böök M. F., professor. (Lokal: Nationalmuseum, södra ingangen'.) 11. ~ a r l i e l d t ,E. 8.9 akad:s ständige sekre- Stiftad 1786 (1753). Har 10 hedersledamöter, terare. 25 arbetande och 20 utländska ledamöter. 12. Noreen, A. G., f. d. professor. Under akademiens och riksantikvariens vård 13. Osterling, A. J., skriftsttillare. står Statens historiska museum m. m., se 14. Hallström, P. A. L., fil. dr. [l5 791. 15. Billing, A. G. L., biskop. Sekreterare samt riksantikvarie: Curman, 16. Söderblom, L. O. J., ärkebiskop. S fil. dr., professor. 17. Hammarskjöld, K. B. L., landshöfding. Anii>kvarier: fil. dr.; be,J., J ~ O., ~ ~ ~ T , . 18. Engström, A. L. J., redaktbr. fil. dr; Frödin, O., fil. dr.; tjf. Lindblom, A. A. F., fil. dr., docent. [l6221 K. Vetenskapsakademien. Förvaltningsutskott: Akad. preses (viiljes Stiftad 1739. Har 100 svenska och 100 u t 1 för år). Akad. sekreterare,.aldste antikva. rien, Trygger, E., f. d. justitierad, Cialedamöter i 1 klasser. 1 son, S., riksarkivarie. Till akademien höra följ. vetenskapliga inrättningar: Astronomiska observatoriet, Bergianska stiftelsen (bot. trädgård m. m. [l6261 K. Akademien för de fria konsterna. vid Brunnsviken, 3 km. utom Roslagstull), Stiftad 1735. Har högst 12 hedersledamöter Kristinebergs zoologiska station (i Bohus- och 50 ledamöter samt dessutom utländska län), Naturhistoriska riksmuseum (öster om ledamöter. Till akademien hör ett läroverk, Bergianska trädgården), vetenskap sakad:^ K. Konsthögskolan, deladt i skolorna för --

JoNKOIPlNGS JURHDISKA

-

BYRA

1 6 HAMNGATAN 1 6

A. Stockholm som hufrudstad. [1626-16311 malar- och bildhuggarkonst, för etsning, digheterna därtill föranleda, kan nedgi till för byggnadskonst och för dekorativ konst. 65. Arbetande ledamot öfver ar till hedersledamot vid uppnådda 65 le nadsår Preses: Clason, I. G., f. d. byggnadsrad. Vice Preses: Björck, Oscar, professor. Akademien är uppdelad på 7 afdelningar. Sekreterare: Lindberg, Erik, medaljgravör; Preses: H. B. M. Pleijel, professor. bibliotekarie: Bsckström, Arvid, fil. dr. .ice Preses: N. G. Dalen, fil. dr. Kassaförvaltare: Peterson, L., arkitekt. Verkst. direktör: Axel F. Enström, kom. F8rvaltningsnämnd: Preses, direktören för merseråd. Konsthögskolan (prof. G. O. Hjortzberg); Direktörsassistent: E. Bredberg, major. Jungstedt, A. 8 . H., professor; Maller, Ombudsman: S. E. Osterberg, byrådirektör. C. O., f. d. generaldirektör; Björck, O., J. Enströin. prof.; Tengbom, I., generaldirektör; Sten- Förvaltningsutskott: Preses, vice preses, bera, Emerik, f. d. professor; Bergström, verkst. direktören samt de 7 afdelningarAlfr., prof.; sekreteraren. nas ordförande. K. Konsthögskolan se [2232]. 161 131 Nobelstiftelsen. [ 6 7 K. Musikaliska akademien. l21 Grundad p% Ingenjören Dr Alfred &bels Stiftad 1771för tonkonstens främjande. Har testamente af 1895. öfverinseende öfver statens musikaliska liiro- Stadgar af 1900. ~ ~ genom ~ verk, K. Musikkonservatorium, se C22341. ~ ~ t ~ ~ för fysik ~och~ för~ kemi, k ~ k ~ Rar 69 svenska ledamöter och 61 associéer Karolinska instihtet för fy;iologiska eller samt 39 utlandska ledamöter. Biblioteket, i medicinska arbeten Svenska akademien för Akad:' hus Stalk. 9, öppet under 'erminen litteratur och ~ ~ stortingets Nobel- ~ ; ~ k helgfria månd. kl. l,30-3,so e. m., fred. kommitté för fredsstr&fvanden. Se [47 381. kl. 5-7 e. m., tisd. onsd., torsd. och Iörd. Adr.: Norrlandsg. 6. kl. 1,so-3 e. m. Styrelsens ordförande (Eorordnad af K. M:t) : Preses: Friherre Marks von Wirtemberg, Schuck, J. H, E., professor erner. E. T., tf. president. leant: Arrhenius, S. A., prof. vice Preses: Wall, C. J - A., regeringsråd. Styrelseledamöter: Sohlman, Ragnar, kornSekreterare : Morales, O., professor. merseråd; Salin, M. J., prof. emer.; SederKamrerare: tjänstförrättande: Ehlin, S., holm, H. s., v. haradsh., verkst. dir.; ~ ~ förste marinintendent. villius, Chr., prof. Suppleanter : EöderBibliotekarie: Hennerberg, C. F. baum, H. G., prof.; Langenskiöld, B. K. Akademiens läroverk, se [2234]. J., frib. Sekreterare: von Otter, C. F., frih. Kamrerare: Posse, K. A., grefve, kom.kapt. [ 6 8 K. Landtbruksakademien. l21 Bmnes, L. M. Stiftad 1811. Bestar af 15 hedersledamöter, 160 arbetande och högst 75 utlandska leda- Utrikes korrespondent o. kassör: Ahlström, möter. Arbetar p& 6 afdelningar, har So~hie. bibliotek Mastersamuelsg. 47 och experiNobelkommitther, mentalfalt med tradghrdsskols, laiidtbruksför att ge utlatanden om prisntoch fiskerimuseum vid Experimentalfältet, delningen. '/e km. norr om Roslagstull. vetenskap sakad.^ Nobelkommitt6 för fysik Fiirvnltmingskommitté. (adr. Stockholm 50): ordf. Gullstrand, A., Ordf.: Akad:s preses: Beck-Friis, C. J., frih., prof.; Arihenius, S. A., prof.; Carlheimbruksägare; vice preses: De Geer, Fabian, Gyllensköld, V., professor; Oseen, C. W., frih., f. d. landshöfding. prof.; Siegbahn, K. M. G., prof. - Sekr.: Ledamöter: De 6 afdelningarnas ordförande Palmaer, K. W., prof. samt sekreteraren. Vetenskapgakad:~ Nobelkommitt6 för kemi Sekreterare: Hellström, Paul, fil. dr, prof. (adr. Stockholm 50): Hamrnarsten, O., Kamrerare och notarie: t. f. Sidenmark, 0. prof. emer., ordf.; Klason, J. p., f. d. V., fil. kand. prof.; Widman, O., prof. emer.; YöderBibliotekarie: Beijer, Anna, fröken. baum, H. G., prof.; Ekstrand, A. G , . f. d. öfvering. - Sekr.: Palmsr, K . W., [ 6291 Ingeniörsvetenskapsakademien. l prof. Stiftad 1919. Har högst 8 förste heders- Medicinska Nobelkommitt6n (Handtverkareledamöter samt 80 arbetande ledamöter, gatan 3): Johansson, J. E., prof., w d f . ; "vilket antal, där i särskilda fall omstan- 1 Hedrén, G., prof., u. ordf.; Jacobsus, H. C.,

P

~

n

VIKING SKQKR#M

INDUSTRIAKTIEBOL. V I K I N G

O R I B R O

[l6 31-16 351 A. Stockholm som hufvndstad. prof.; Sjöqvist, J. A., prof.; Häggqvist, K. E. W. P.; Strömbom, S. G. M.; Hoppe, G. P. E., prof. -Sekr.: Liliestrand. G., doc. K. R. J. Svenska akademiens Nobelkommitté (börs- Konservator: Jaensson, G. W. huset): Hallström, P. A. L., fil. dr., ordf.; Museinamnden utgöres af öfverintendenten Karlfeldt, E. A., fil. dr., Sv. Akad. stand. och intendenterna. ykreterare; Schuck, J. H. E., prof. emer.; Sekreterare: Gunne, C. Statens historiska museum och K. myntkobiOsterling, A. J., skriftställare. Sekr.: Dahlgren, E. W., f. d. riksbibliotenettct inrymmas i Nationalmuseum. karie. (Norskastortinget som utdelar Nobelstiftelsens hedsThielska galleriet, [l6461 o. pris, har Sfven Ln Nobelkommitté och ett Nobel-

I

se

institut.)

Nobelinstitut, [l6341 Nordiska museet. inrättade till biträde vid den för prisbedö- ~ ~ ~ 1872 af~dr A. Hazelius; bär sitt d d t mandet erforderliga utredningen. nuv. namn sedan 1880. Museibyggnaden på Vetenskapsakademiens Nobelinstitzct Lejonslätten å Djurgården inrymmer äfven (för fysikalisk kemi). Adr. Experimental- E. Lifrustkammarens dar deponerade samfältet. lingar. Till museet hör afven friluftsmuseet Föreståndare : Arrhenius, S. A., .prof. Skansen med zoologisk trädgård m. m. Assistent: Rudberg, E. G., fil. lic. Nordiska museets nämnd. Ordförande: Ciason, I. G., professor, f. d. Svenska akademiess Nobeli~stitut byggnadsrad. (Börshuset). Ledamöter: Hallström, p. A. L., fil. dr., v. Ordförande: Örtenblad, O., f. d. rektor. Skriftställare, för tysk och engelsk vit- Museets styresman: Upmark, G., fil. drterhet; Hagberg, K. A., för Skattmast. Almquist, V. E., öfverdirektör. italiensk och spansk vitterhet; Söderman, 6friga ledamöter: Norström, C. G., civilinS., fil. dr, skriftställare, för fransk vitter- genjör; Böttiger, J. F., Öfverintendent; het; Karlgren, L. A. N., prof., redaktör, Améen, L., justitieråd. Professor: Lithberg, N., professor i nordisk för slavisk vitterhet. och jämförande folklifsforskning vid Nord. Bibliotekarie: Grönblad, C. A. Amanuenser: Dal, L., fil. kand.; Santesson, Museet. Intendenter: Hammarstedt, E.; Behm, A.; C. H., fil. dokt. Erixon, S., tf.; Wallin, S., tf. Ekonomi- och arbetschef på Skansen: Rin[l6321 Samfundet De Nio, gertz, N. konstitueradt den 14 februari 1913 på grund Amannenser:C.9 Visen Lewin; Anna Lewin; af testamentarisk disposition af fröken LotSelma Ström; Louise Hagberg; Ida Moller; ten von Kramer, har af Maj:t den It( 1916 fastställda stadgar Gerda Cederblom; S. Ambrosiani; Laura förnämligast till uppgift att prisbelöna från Stridsberg; Anna Rudbeck; Lalla Eugeltrycket utgifna skönlitterara &ter samt berg; Ragnhild Bergström; Enlelie v. Walutgifva en tidskrift. samfundetsledamöter, terstorff; A. Beckström; E. Klein; Lilly Ähnark; nio till antalet, äro valda för lifstiden och Rustmästare:'Iärta 'pmark.H. Franssony hafva hvar och en sitt nummer. N. v. leda- Förste vaktmästare: Lindstein, A. möterna gro följande: Almquist, Viktor, öfverdirektör, Samfundets ordförande; 2: LeiLifrustkammaren. jonliufvud, Sigrid, bibliotekarie; 3: Wåhlin, Inspektor: Hallendorff, C. J. H., professor. Karl, redaktör; 4: Key, Ellen, författarinna; 5: Nämnd: lika med Nordiska museets. Hedbn, Erik, fil. dr; 6: Hård af Segerstad, Intendent och förestandare: Cederström, C. Kerstin, fil. dr; 7: Nilsson, Albert, professor; 0. R., frih. 8: Stjernstedt, Marika, författarinna; och 9: Amanuenser: Lenk, T., Fleetwood, G. W., Landquist, John, fil. dr, samfundets sekre- frih.; Malmborg, B. O. G. terare. Lifrustmastare: Andersson, E. A. B. [l6351 Samfundet f å r Nordiska museets [J6331 Nationalmuseum. främjande. (Skansen.) Ordf.: Clason, I.G. ; (A Blasieholmen; visningstider, se Namnreg v. ordf.: Ortenblad, 0 . ; sekret.: Upmark, och [1646].) G.; skattni.: Almquist, V.; öfriga ledamöKonstafdelningen. ter: Norström, C. G.; Böttiger, J.; Améen, Ofverintendent: Folcker, E. G. Intendenter: Gauffin, A. V. R.; Wettergren, L.; bitr. sekret.:

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

MASTERSAMUELSGATAN 22

-

s. .,m

m

-

[1637-16 461 [l6371 Musikhistorieka museet. (Lokal, De blindas förenings Bibliotek, Majorsgatan 12, öppet dagligen kl. 12-2. Riddareg. 20.) Styrelse: Riben, K. A., v. häUtlånar gratis och fraktfritt böcker p% radsh., Ordf.; Morales, Olallo,K. Musikaliska punktskrift till i riket bosatta blinda, akad:ssekret; Norlind,Tob., docent, museets innehåller cirka" 9,000 volymer, förvalföreståndare; Claudius, C., generalkonsul, tas af De blindas förenings biblioteksPetterson, E., ekonomiinspektör vid K. Teakommitté. tern; Suppleanter: Zetterqvist, L., professor; H&nogra$ska museet, se Riksmuseet. Collijn, J., grossh.; Settergren, G., bankir. Fartizaceutiska institutets bibliotek, Kungstensg. 49; tillgängligt tisd. 3-4 e. m. [l6391 Hygieniska museet. (Karolinska efter anmälan hos bibliotekarien. institutet.) Stiftadt af Stiftelsen Lars Hierarkiv å Skeppsholmen. Halles tilltas minne; år 1892 Öfverlht till &Lrollnskg gängligt för forskare (hvard. kl. 10-12 institutet. Föreståndare: professorn i hygien. f. m. samt 1-3 e. m,, lördag endast 10 -12 f. m.), efter tillsägelse hos föreståndaren för arkivet, marinintendenten bfriga mweer samt ~ p p l ~ s u i n g a r tiom B. E. Hansell, Skeppsholmen. Tlf. Flotderna för deras tillgänglighet, se under tan 16. Skeppsgårdshandlingar, Kungl. [1646]. Bref samt Aniiralitetsöfverstyrelsens m.fl. myndigheters handlingar intill 1815 äro öfverflyttade till Riksarkivet. [ 6 6 Sevärdheter och samlingar. Fredrika-Bremer-flbundets byrå, Klarabergsg. i41 Aka&rnim föl. de f & kon.+ternaba%lio#ak, 4811, C., öppen söckendagar kl. 11-4; sommarmån. kl. 11-3, lördagar 11-2. Fredsgatan 12, ä r öppet för allmänheten under v&rtermim ('il t. o. m. a l f 5 ) och N r e n i ~ e nför arbetareskydd: Utstiillning Birgerjarlsgatan 32; tlf. 102 41; fritt; höstterminen ('Ilo t. o. m. lB!li) tisd., torsd. öppefi sönd. 1-3, lörd. 5-8, öfriga hvard. . o. fred. kl. 7-9 e. m. 12-1. Antikvariskt-topogra$ska a~kivetoch Antikvarisk-numismatiska biblioteket (Vitter- Föreningen Handarbetets vänner. Knngstriidgårdsg. 12. Utställning och försäljning hets Historie och Antikvitets Akadeaf svensk textilkonst; öppen hvard. 10-5. mien), Nationalmuseum, södra ingången, Liird. 10-3. Tlf. 91 02, lagret 72 616, öppna söckend. 11-3; fritt. Norr 269 74. Arbetarerörelsens arkiv, Folkets Hus 4 tr, öppet för besökande måndagar och tors- Historiska museum, se Statens hist. museum. dagar kl. 6-8, öfriga dagar kl. 1-3. Karolinska institutet, Artillerimuseum,[email protected], Riddaregabn Hygieniska museet öppet efter anmälan. 13, Stockholm 7, halles öppet sönd. kl. 1-3, .fritt, onsd. kl, 1-1/s3, afgift 10 Jämvagsmuscum, Klarabergsg. 70, 2 tr. uppg. B. Förestand.: Werner, Oscar. Oppet öre. Ofriga dagar kl. 10-3 (lördagar - kl. 10-2) mot afgift af 50 öre. För hvarje sönd. kl. 1-3 9. m. Ingen afgift. truppförband, skolor, korporationer m. fl. Karoliriska institutet bibliotek, Handtverkaregatan 3; öppet sept.-maj hvarje helgfri fritt efter vid Artillerigården hos portdag kl. 10-2 samt mind., onsd., fred, vakten gjord anmälan eller tlf 79224. 6-8 e. m. ; juni-aug. på tid, som genom Biologiska museet - framställande Skandianslag tillkännagifves. naviens, Grönlands och Spetsbergens högre djurvärld samt dennas lif i naturen Karolinska institutets hygieniska museum, till- vid Teaterdätten å Djurgarden, hålles gängligt efter anmälan hos prof. i hygien. dagligen öppet fr. kl. 10 f. m. till &&sarkivet, Birger Jarls torg 10, öppet söckend. llsll-'125. Krigsarkivarie B. Steckskymningen. Afgift för äldre 1kr., för zen. Mottagningstid 11-12 fm. Tlf. barn 50 öre. Rabatt lämnas skolafdel130 20. ningar och föreningar. Tlf. till biljettkontoret Norr 3 83. Postadress: V. Dir. Krigsvetenskapsakadmiem biblhtek, Ostermalmsg. 8V, öppet tisd. och torsd. 2-3 Kamrer Folke Wancke, Nybrog. 41, O. e. m. under sept.-april; sekreteraren Tlf Norr 155 17. träffas därstädes å samma tid. Bredablick, se nedan under Nordiska mrKungl. biblioteket i Humlegården: Läsesalen seet, Skansen. Centraoförbundetf ö r n y k 6 e ~ h e t s u ~ d e r v i s n i ~ . iippen 1 sept.-23 juni alle söckend. kl. Utstallning ~ n n n e l & 19 A och B, tlf - 10-9, 25 juni-31 aug. kl. 1 0 - 6 (lörd. kl. 10-4). Lineexpeditionsn alla SÖC82 21; öppen hvard. 10-6, andra tider enl. öfverenskommelse. (Lörd. 10-4.) kend. kl. 10-4. Böcker till hemlån

A. Stockholm som hufvndstad.

.

THULE S K A N D I N A V I E N S STORSTA L I F F O R S A K2,250,000 S B O L A G RINO

d-

1

Premieiterbäring ach vinst till de försäkrade 1923: Ofver

-

kronor.

461 A. Stockholm som hufvudstad. eller begagnande i läsesalen skola begården. Öppet hvardagar kl. 11-4, söngaras senast en half timme fire expeoch helgdagar kl. 1-4; 16 okt.-31 okt. hvard. ll-'/a4, sönditionens stängning: Vismimgssalen alla aöckend. kl. 11-4. o. helgd. kl. 1-'/s4; 1-30 nov. hvard. kl. 11-3, sön- o. Kungl. mynikabinettet, se Statens historiska museum. helgd. 1-3; Kungl. patent- o. regzstruingsverlts bihlwtek, 1 dec.-15 jan. hvard. ll-'/a3, söno. helgd. 1-3; Valhallavägen 136 (f. d. 7). Oppet hvard. 16 jan.-28 febr. 11-3, sön- o. helgd. '1~11-'1~4, helgfria tisd. och fred. 7-9 1-3; inträdesafgift 50 öre, mgudagar 1 e. m.: fritt. Landtbruksakademiens bz%liotek, Mästersamukrona, barn intill 12 år half afgift. S k a n s e n å K. Djurgården (afdelning elsg. 47, under vintern alla söckenda. af Nordiska museet), fril~ftsmuseum, zoogar kl. 1-3, under sommaren lörd. 1-3. logisk trädgård och park : alla dagar från Landtbruksakademiens museum, Experimentalkl. 10 f. m. till kl. 8 e. m. (porten ofvan fältet. Fritt; tis-, ons-, fre- och lördagar Hasselbacken till kl.10e.m.),sommarmån. 12-3, sön- och helgdagar 1-3. till kl. 10 e. m. Bredablicks utsiktstorn, Lifrz~stkammaren, Nordiska museet (Lejonhiss, (afgift 25 öre) sommarmån., sönd. slatten), E. Djurgården. Oppen alla och helgd. från kl. 10 f. m. SkBnska dagar: stenkolsgrufvorna (afgift 25 öre) nnder l mars-l5 okt. hvard. 11-4; sönd. 1-4 : sommarmån. hvard. 12-2: sönd. 1-6: 16-31 okt. hvard. ll-l/a4, sönd. 11 vintertid standga. on ser ter, om viider: leken tilliter, hvarje söndagsmiddag; '/z4 ; under den mildare krstiden äfven dagliga 1-30 nov. hvard. 11-3, sönd. 1-3; aftonkonserter. Inträdesafgift vintermå1 dec.-15 jan. hvard. l/ell-1/~3, sönd; naderna 50 öre,soinrnarmånaderna (event.) 1-3 ; 75 öre, barn intill 3 år fritt tillträde, 16 jan.-28 febr. hvard. 11-3, sönd. 1-3 ; intill 12 gr 50 öre. fredagar samt sön- och helgdagar fritt Patent- och registreringsverkets bibliotek,Valmándagar 1 kr., öfriga dagar 50 öre. hallavagen 136 (f. d. 7), helgfria dagar LiUecalehs konsthall,' Dj. Under utstälinin 1/all-1/34, helgfria tisd. och fred. 7-9 gar öppen hvard. kl. 11-4, sönd. 10-4. e. m. fritt. Läseaalongen, Arsenalsg. l ' söckend. kl Pedagogiska biblioteket, Eriksbergsg. 8 8 (WhitI , 10 f. m.-9 e. m.. sönd. kl. 2-'/a10 e. m : lockska Samskolan). ö ~ a ehvardacar 11.30 t boklån kl. 12-8 e. m. ~ fur i f - öre11 -12.30 25 t och 6.3oX8:50. ~ibliöttekefär (5 polletter l kr.) stänidt 16 jnni-31Jaug. Se [4110]. Manilla d6fstumskola, Manilla å Djurgården, Postmuseam, Lilla Nyg. Gr', bppet: historiska, efter anmälan hos förestandaren. modell- och frirnärkssarnlingarna sönd. kl. 1-3: fritt. Föreståndaren träffas Musikal&ka akademiens bibliotek, S t a l l ~ a t . 9 (f. d. 2), hålles under terminen .Oppet tlf 63 05 'kl. 10-11 f. m. (Generalpost: styrelsen, II byrån.) alla helgfria dagar: mind. kl. 1,30-3,30 e. m., fred. kl. 5-7 e. m., tisd., onsd., Riddarholdyrkan hålles tills vidare, med undantag för vintermånaderna, öppen torsd. och lörd. kl. 1,30-3 e. m. tisdagar, torsdagar och lördagar kl. 1-3 Musikhistoriska museet. Riddareg. 20. Öpe. m. mot en inträdesafgift af 25 öre, pet sönd. o. helgfria onsd. 1-3, inträsöndagar kl. 1-3 e. m. fritt; eventuellt desafgift 50 öre. Sommarmånadernaend. andra tider efter medgivande från riksonsd. kl. 1-3. Museets forest. träffas marskalksämbetet. i bostaden St. Paulsg. 27 9-10 och 4-5 alla dagar. Riddarhussalen förevisas alla dagar efter tillNatahalmuseum. Konst- och konstslöjdafsägelse hos vaktmäst. Arbén, 1 tr. upp, delningarna: hvardagar (utom måndadörren t. v. Tlf 8 57. gar) februari-oktober kl. 10 f. m.-4 Riksarkivet, Arkivgatan 3, öppet alla söckendagar 10-5. e. m., söndagar kl. 1-4 e. m.; november -januari kl. 10 f. m.-3 e. m., söndagar Riksdagsbiblioteket, Helgeandsholmen, rikskl. 1-3 e. m. Gravyrsalen öppen hvardagshuset. Oppet under riksdag: hvardagar 10-7; mellan riksdagarna: hvard. dagar på samma tider, då handteckningar 10-5. och gravyrer framläggas på begäran. Se äfven Statens hist. museum. Riksmuseet. NaturhbtolXPka. vid Freskati ~Yntwhistoriska riksmu>al, se Riksmuseet. Sthlm 50), omfattande sju afNordiska museet. L ej o n s l ä t t e n å K. Djurdelningar: mineralogiska, paleobotaniaka,

(

J0NPd;OPINGfS JURIDISKA

r c ,

l!& H A M N Q A T A N I I

BY^

[l6 461 A. Stockholm som hufvudstad. socialvetenskapliga samt konsthistoriska botaniska, paleozoologiska, evertebrat-, instituten, juridiska, humanistiska och entomologiska och vertebratafdelningen. allmänna biblioteken : högskolans hus Skadesamlingarna öppna onsd. och lörd. Drottningg. 118; zootomiska institutet: 12-3 samt sönd. 1-3 e. m. fritt. Vid Kungsg. 7O1I1; geokronologiska instituandra tider efter anmälan hos förste tet: Sveavägen 34; Zornska institutet: vaktmistaren mot en afgift af 50 öre pr Villa Alnäs, Djurgården. Juridiska bibperson. Barn i ekolåldern åtföljda af lioteket: Saltmatareg. 5, 3 tr. äldre 25 öre. Skolklasser åtföljda af 1% rare, militärmanskap under befäl och Stookholms fö~samlingars arkiv äro i re el tillgingliga på samma dtällen och tifer föreningar med ledare erhålla fritt insom anges för pastorsexpeditionerna. , träde efter anhållan hos förste intendenten (genom förste vaktmästaren, tlf Stockholms Stads Arkiv och Bibliotek, Norr Riddarholmshamnen 7 A (ingång äfven 19 78). från Birger Jarls torg 12); öppet för forRiksmuseets etnogra&ka afdelning: Valling. 1. skare hvard. 10-3 (lörd. 10-2). Rosendals slott, Carl X I V Johans museet, Kungl. Djurgården; frän juni till sep. Stockholms stads statistiska kontors bibliotek, Stadshuset, söckend. 9-4.so. ' tember torsd. 11-4, afgift 50 öre. Sjöfartsmuseum, Sveriger, Navigationssko- Svenska akademiens Nobelbibliotek, Börshuset, 2 tr., öppet sept.-maj alla dalan Stigbergsg. 40 & 42, So. gar 10-3; juni-aug. tisd., fred. 10-2. Skansen, se Nordiska museet. Skåaska [email protected],se Nordiska mu- Svenska läkaresällskapets bibliotek, Klara O. Kyrkog. 10, öppet hvardagar kl. 12-4 seet, Skansen. samt sept.-maj dessutom tisdagar kl. Slottsarkivet, Slottet, nordvästra flygeln, öp6-7 e. m., juni-aug. enligt sirskildt pet tisd. och fred. 3-5 e. m. Tlf 159 82. anslag. Stadshusets museum, Stadshuset, öppet 1 maj Scenska skolmuseet, Eriksbergsg. 8 An.b.,öp-30 sept. 11-3, öfriga tider 11-1. pet helgfria månd., onsd. o. fred. kl. 6Statens historiska museum och Kungl. mynt. 8 e. m. Kabinettet (i Nationalmasei bottenvåning: I äro tillgängliga under ma' september: Svenaka sl6jdlareningen, Regeringsg. 40. sönd. kl. 1-3, fritt; helg&a tisd. ochI Sveriges allmänna konstfiening, Brunkebergstorg 14, 1 tr., se Namnregistret. fred. kl. 12-3, fritt; onsd., torsd. ochI lörd. kl. 12-3, 25 öre; öfriga månade1 Sveriges geologiska unders6knings museum, vid Freskati, öppet onsd. ooh lörd. 13-3 sönd. kl. 1-3, fritt; tisd. och fred. kl. 1 2I samt sönd. 1-3 e. m. fritt. Andra ti- . -2, fritt; onsd., torsd. och lörd. kl. 12! der efter förfrigan pr telefon. Tlf 9 68. -2, 25 öre. Statens Sjökrigshistoriska samlingar äro in- Teknkka h6gskalans bibliotek, Drottninggat. 95 A (tlf 149 03), öppet helgfria dagar h p t a i dels Segelsällskapets paviljong A, kl. 12-4, samt dessutom tisd. o. fred. kl. Kastellholmen, dels Gamla riksbanken., 6-8 e. m. Under sommaren ('/a-3'/s) - 55 Järntorget, nedre botten till höger.. blott månd. 1-3. Samlingarna äro e j tillgängliga /ör all. manhetem p& grund af trångboddhet., Teknkka skolans bibliotek och kfartinska samlingen, Mastersamuelsg. 44, äro tillgängPostadress: Järntorget 55, Stockholm. liga månd., torsd. 7-9 e. m., tisd. och Statistiska cenlraIbyråns bibliotek, Birger Jarlsfred. kl. 1-3 e. m. torg 3 & 5, söckend. kl. 10-3. Stockholms arbstareln%liotek: Centralbiblioh. Thielska galleriet, Djurgården. Öppet t. V. alla helgfria onsdagar kl. 11 f. m.-3 e. m. Bet, Folkets Hus,l tr. Oppet hvard. kl , Annan tid efter medd. pr tel. Norr 43 05. 3-8 (lörd. 1-6). Sommaren enl. anslag . Vetepkapsakademiens bibliotek, vid Freskati. 43,000 volymer till hemlån. Oppet: 1 jan.-15 juni och 1 sept.-31 Läsrummen öppna samma tider. dec. alla helgfria dagar kl. 12-4 och dessSödra biblioteket, Bangårdsg. 4, l t r , utom helgfria onsdagar kl. 4-7 e. m., Öppet hvard. kl. 4-8 (lörd. 2-6). 16 juni-81 aug. helgfria månd., onsd. Stockholms hsgskola, matematiska seminariet , och Iörd. kl. 12--3 e. m. mekaniska, fysiska, allmänna kemiskar bibliotek, se Anbikvarisk. och analytiska laboratorierna, geologiska , Vittsrhtsakadem* numismatiska biblioteket. mineralogiska, botaniska, geografiska ,

VIKING SKOKR#M

INDUSTRIAKTIEBOL. V I K I N G

O R E B R O

Information

9 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

760294