Read Microsoft Word - ORL PITANJA UKUPNO.doc text version

Ispitna pitanja iz Otorinolaringologije za studente Stomatoloskog fakulteta Otologija

1. Bubna opna se nalazi na (zaokruzi tacan odgovor): a) unutrasnjem zidu kavuma timpani b) gornjem zidu kavuma timpani c) donjem zidu kavuma timpani d) prednjem zidu kavuma timpani e) spolja snjem zidu kavuma timpani f) zadnjem zidu kavuma timpani 2. Bubna duplja (cavum tympani) pripada ( zaokruzi tacan odgovor): a) spoljasnjem uvu b) srednjem uvu c) unutrasnjem uvu 3. Prominentia nervi facialis, fenestra ovalis, fenestra rotunda i promontorijum nalaze se na (zaokruziti tacan odgovor): a) gornjem zidu kavuma timpani b) prednjem zidu kavuma timpani c) spoljasnjem zidu kavuma timpani d) unutrasnjem zidu kavuma timpani e) donjem zidu kavuma timpani f) zadnjem zidu kavuma timpani 4. Napisite kako se na latinskom naziva kostanohrskavicavomisini hodnik koji povezuje bubnu duplju sa nosnim spratom zdrela i obezbedjuje ventilaciju srednjem uvu. __________________________________________________________ 5. Lanac slusnih koscica cine (navesti imena na latinskom i srpskom): _______________________________ _______________________________ _______________________________ 6. U kom se kvadrantu kod zdrave bubne opne, pri otoskopiji, zapaza svetlosni refleks (zaokruziti ta can odgovor) : a) prednje gornjem b) prednje donjem c) zadnje gornjem d) zadnje donjem 7. Navesti imena bar cetiri anatomska detalja koji se zapazaju na zdravoj bubnoj opni pri otoskopiji : 1.____________________ 2.____________________ 3.____________________ 4.____________________ 5.____________________ 6.____________________ 7.____________________

1

8. Endolimfa je tecnost koja ispunjava (zaokruziti tacan odgovor) : a) kavum timpani b) membranozni labirint c) antrum mastoideum 9. Unutrasnje uvo se nalazi u (zaokruziti tacan odgovor) : a) u mastoidnom nastavku b) u zadnjoj lobanjskoj jami c) u piramidi temporalne kosti d) u srednjoj lobanjskoj jami 10. Koja tri dela cine kostani labirint unutrasnjeg uva : (napisati imena anatomskih struktura na srpskom i latinskom) 1.__________________________ 2.__________________________ 3.__________________________ 11. Utriculus i sacculus su delovi (zaokruziti tacan odgovor): a) kostanog labitirinta unutrasnjeg uva b) membranoznog labirinta unutrasnjeg uva c) kavuma timpani d) mastoidnog nastavka 12. Dopunite rec koja nedostaje: Scala tympani je u vezi sa bubnom dupljom preko _____________ prozora koji je zatvorem mebranom sekundarijom. 13. Dopunite rec koja nedostaje: Scala vestibuli je u kontaktu sa srednjim uvom preko _____________ prozora. 14. Crista ampullaris je (zaokruziti ta can odgovor): a) b) c) d) receptorni organ cula sluha receptorni organ cula ravnoteze receptorni organ cula mirisa ni jedno od navedenog

15. Promrzlina usne skoljke naziva se latinski: ___________________________________________________________ 16. Opekotina usne skoljke naziva se latinski: ___________________________________________________________

2

17. Otitis externa diffusa mycotica jeste (zaokruziti ta can odgovor): a) b) c) d) e) bakterijsko zapaljenje srednjeg uva virusno zapaljenje unutrasnjeg uva bakterijsko zapaljenje spoljasnjeg slusnog hodnika gljivicno zapaljenje srednjeg uva gljivicno zapaljenje spoljasnjeg slusnog hodnika usnog

18. Kako se pise na latiskom difuzno zapaljenje spoljasnjeg hodnika:___________________________________________________ 19. Kako se na latinskom naziva akutni gnojni otitis: _____________________________________________________________ 20. Koji tip nagluvosti karakterise akutni gnojni otitis mediju bez komplikacija: (zaokruziti tacan odgovor) a) mesoviti tip b) perceptivni tip c) konduktivni tip 21. Kako se na latinskom naziva prisustvo krvi u kavumu timpani: ____________________________________________________________ 22. Kako se na latinskom naziva hronicno zapaljenje srednjeg uva: ____________________________________________________________

23. Prisustvo ivicne perforacije bubne opne, osteitisa slusnih koscica i zidova kavuma timpani i prisustvo holesteatoma odlika je (zaokruziti ta can odgovor): a) b) c) d) akutnog nekroticnog otitisa medije hronicnog gnojnog otitisa medije akutnog gnojnog otitisa medije hronicnog adhezionog otitisa medije

24. Navedite bar tri egzokranijalne otogene komplikacije koje mogu nastati kao posledica hronicnog gnojnog otitisa medije : 1. _________________ 2. _________________ 3. _________________ 4._________________ 5. _________________

25. Navedite bar cetiri endokranijalne otogene komplikacije koje mogu nastati zbog hronicnog gnojnog otitisa medije: 1.__________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. __________________ 5. __________________ 6. __________________

3

26. Centralna perforacija bubne opne, zapaljenje sluznice srednjeg uva uz ocuvan lanac slusnih koscica i povremena sluzavognojna sekrecija iz uva odlika su (zaokruziti tacan odgovor) : a) b) c) d) e) akutnog seroznog otitisa medije akutnog kataralnog otitisa medije hronicnog gnojnog otitisa epitimpanalnog tipa hronicnog gnojnog otitisa mezotimpanalnog tipa ni jednog od navedenih

27. Dugotrajno prisustvo sekreta u bubnoj duplji, konduktivna nagluvost, disfunkcija tube auditive i hipertrofija adenoidne vegetacije odlika su (zaokruziti ta can odgovor): a) b) c) d) e) hronicnog adhezionog otitisa medije hronicnog gnojnog otitisa medije akutnog gnojnog otitisa medije sekretornog otitisa medije ni jednog od navedenih

28. Dopunite rec koja nedostaje : Otoantritis (otomastoiditis) je ______________________ komplikacija akutnog otitisa karakteristicna samo za uzrast novorodjenceta i cese odojceta. 29. U slucaju da pri inspekciji lica pacijenta sa paralizom n. facijalisa postoji samo asimetrija uglova usana posumnjali biste na (zaokruzite tacan odgovor): a) perifernu paralizu n. facijalisa b) centralnu paralizu n. facijalisa c) mesovitu paralizu n. facijalisa d) ni jedno od navedenog 30. Gnojna kolekcija izmedju arahnoideae i piae matris nastala kao komplikacija zbog hronicnog gnojnog otitisa naziva se (zaokruzite tacan odgovor): a) b) c) d) ekstraduralni absces subduralni absces cerebralni otogeni absces ni jedno od navedenog

31. Najcesa lokalizacija otogenog cerebralnog abscesa je u (zaokruziti tacan odgovor): a) b) c) d) frontalnom reznju velikog mozga temporalnom reznju velikog mozga okcipitalnom reznju velikog mozga parijetalnom reznju velikog mozga

32. Poveana kolicina gnojnog sekreta iz uva, vei pad sluha, bolovi u dubini glave, neuralgija n. trigeminusa i paraliza n. abducensa kod bolesnika koji boluje od hronicnog otitisa medije mogu da ukazu na postojanje (zaokruziti tacan odgovor): a) b) c) d) petrozitisa akutnog mastoiditisa hronicnog mastoiditisa ni jedno od navedenog

4

33. Mastoiditis starih osoba izazvanog Pneumococcusom tip III koji se odlikuje sporom evolucijom naziva se (zaokruziti tacan odgovor): a) b) c) d) mastoiditis chronica mucosus mastoiditis maskirani mastoiditis ni jedno od navedenog

34. Navedite ime najcese endokranijalne komplikacije kod hronicnog otitisa medije s holesteatomom, a koja nastaje zbog osteolize kostanih struktura mastoida i periflebitisa jednog od venskih sinusa. _____________________________________________________________ 35. Postepeno razvijanje nagluvosti, sumovi u uvu obostrano uz uredan otoskopski nalaz i izjavu bolesnika da bolje cuje u buci ukazuju na postojanje (zaokruziti tacan odgovor) : a) b) c) d) otoskleroze profesionalnog osteenja sluha hronicnog otitisa medije ni jedno od navedenog

36. Navedite koja dva tipa fraktura piramide temporalne kosti znate: 1.__________________________________ 2. _________________________________ 37. U slucaju da se kod bolesnika koji je bio izlozen zvucima ili buci izrazito jakog intanziteta, naglo javila nagluvost perceptivnog tipa i jak sum u uvu, posumnjali biste na ( zaokruzite tacan odgovor) : a) b) c) d) komociju labirinta akutnu akusticku traumu labirintitis ni jedno od navedenog

38. Trijas simptoma: vrtoglavica, pad sluha i zujanje u uvu koji nastaju zbog hidropsa membranoznog labirinta, naziva se (zaokruzite tacan odgovor): a) b) c) d) Morbus Meniere presbyacusis neuronitis nervi acustici ni jedno od navedenog

39. Dopunite rec koja nedostaje: Test kojim se pomou zvucne viljuske ispituje odnos izmedju kostane i vazdusne provodjivosti zvuka u istom uvu naziva se ____________________ test. 40. Dopunite rec koja nedostaje: Test kojim se pomou zvucne viljuske uporedjuje duzina kostane provodjivosti zuka kod ispitivaca i ispitanika naziva se ____________________ test.

5

41. Dopunite rec koja nedostaje: Test kojim se pomou zvucne viljuske ispituje lateralizacija kostane provodljivosti zvuka naziva se _________________ test. 42. Dopunite rec koja nedostaje: Nevoljni, sinhroni, ritmicki pokreti ocnih jabucica nazivaju se __________________. Rinologija 43. Navedite na srpskom i latinskom imena anatomskih elemenata koji grade medijalni zid kavuma nasi: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________ 44. Navedite imena paranazalnih supljina koje se otvaraju u gornjem nosnom hodniku: ______________________________________________________________________________ ____________________________________________ 45. Navedite imena paranazalnih supljina koje se otvaraju u srednjem nosnom hodniku: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ __________ 46. Kroz laminu cribrosu etmoidne kosti prolazi (zaokruziti tacan odgovor) : a) b) c) d) e) chorda tympani n. ciliares breves filla olfacoria opticki nerv ni jedno od navedenog

47. Navedite osnovne fizioloske funkcije nosa: _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 48. Adenoiditis akuta se leci operativno (zaokruzite tacan odgovor): a) DA b) NE

49 . Dopunite rec koja nedostaje: Posebna forma hronicnog atroficnog rinitisa koji se odlikuje fetidnom sekrecijom iz nosa, stvaranjem fetidnih skrama u nosu, atrofijom sluznice nosa, hrskavice i kosti naziva se__________________________ .

6

50 . Polip nosa koji se javlja cese kod mladjih bolesnika, koji je solitaran, a koji nastaje od duplikature sluznice sa usa maksilarnog sinusa i razvija se delom u maksilarnom sinusu, a delom u kavumu nosa, naziva se ( zaokruziti tacan odgovor) : a) b) c) d) juvenilni polip nosa antrohoanalni polip nosa polip maksilarnog sinusa ni jedno od navedenog 51 . Napisite kako se na latinskom naziva krvarenje iz nosa: __________________________________________________________ 52 . Ako se bolesnik zali na jak bol u predelu unutrasnjeg ocnog ugla i korena nosa, na bolove koji iradiraju u dubinu glave, a iz nosa se u nivou srednjeg i gornjeg nosnog hodnika cedi mukopurulentni sekret, posumnjali biste na (zaokruziti tacan odgovor) : a) b) c) d) akutni frontalni sinuzitis akutni etmoiditis akutni maksilarni sinuzitis ni jedno od navedenog 53 . Kako se naziva splet krvnih sudova na prednje-donjem delu septuma, a iz koga nastaju habiteuelna krvarenja iz nosa? _____________________________________________________________ 54 . Navedite bar tri grupe oboljenja ili patoloskih stanja koji predstavljaju lokalne uzroke epistakse. a)____________________________________ b)____________________________________ c)____________________________________ d)____________________________________ 55 . Navedite bar tri grupe oboljenja koja predstavljaju opste uzroke epistakse: a)_____________________________________ b)_____________________________________ c)_____________________________________ d)_____________________________________ 56 Navedite bar tri egzokranijalne komplikacije zapaljenja paranazalnih supljina. a)___________________________________________________________ b)___________________________________________________________ c)___________________________________________________________ d)___________________________________________________________ e)___________________________________________________________

7

57 Dopunite rec koja nedostaje: Tromboflebitis _________________ sinusa nastaje kao posledica infekcije orbite, gornje usne, spoljasnjeg nosa, etmoidnog i sfenoidnog sinuzitisa. 58 Navedite koje tri vrste cista paranazalnih supljina postoje: a)_______________________ b)_______________________ c)_______________________ 59 Krvarei polip nosne pregrade (polypus sanguinans septi nasi) je (zaokruzite tacan odgovor) : a) benigni tumor nosa b) maligni tumor nosa c) ni jedno od navedenog Orofaringologija 60. Izvodni kanal parotidne zlezde nalazi se na : (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) u vestibulumu usta u visini gornjeg drugog molara na bukalnoj strani obaza na bazi jezika ni jedno od navedenog

61. Po karakteru sekrecije submandibularna zljezda je: a) serozna b) mukozna c) mesovita

62. Rascep usne i nepca nastaje kao posledica poremeaja u srastanju _______________ i _____________ pupoljaka u fazi organogeneze. (dopuniti reci koje nedostaju) 63. Navedite koja tri sprata larinksa postoje u klinicko anatomskoj podeli: _______________ _______________ ______________________

64. Adenoidna vegetacija se nalazi na : (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) gornjem zidu mezofarinksa gornjem zidu hipofarinksa gornjem zidu epifarinksa bocnom zidu epifarinksa

65. Upisite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan Faringealno use tube auditive se nalazi na _______________ zidu epifarinksa.

8

66. Upisite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan Nepcane tozile se nalaze na __________________ zidovima orofarinksa 67. Navedite koje strukture grade lozu nepcane tonzile: ______________________________________________________ 68. Upisite koje limfne strukture grade Waldeyer-ov limfni prsten orofarinksa: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________ 69. Recessus pyriformis je sluznicni spag koji se nalazi: (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) na bocnom zidu epifarinksa na bocnom zidu mezofarinksa u larinksu na bocnom zidu hipofarinksa

70. Adenoidektomija je operacija: (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) nepcanog krajnika faringealne tonzile limfnog cvora na vratu ni jedno od navedenog

71. Sekrecioni otitis medija moze da nastane zbog hipertrofije treeg krajnika. a) DA b) NE 72. Koji klinicki oblik angine nastaje najcese zbog virusne infekcije i ima edematozne i hiperemicne tonzile. (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) angina necroticans angina Ludovici angina catharralis ni jedno od navedenog

73. Sivkaste, fibrinskognojne skrame adherentne za nepcane lukove, meko nepce i tonzilarne kripte karakteristika su: (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) angine catharralis angine herpetiformis angine pseudomembranaceae hronicnog tonzilitisa

74. Navedite bar tri komplikacije zapaljenja limfnog prstena farinksa __________________________ ________________________ __________________________ ________________________ __________________________

9

75. Dopunite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan Peritonzilarni absces nastaje zbog penertacije piogenih bakterija iz ____________ tonzila. 76. Dopunite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan. Stvaranje gnojne kolekcije u prostoru izmedju sluznice zadnjeg zida farinksa i prevertebralne muskulature naziva se________________ absces. 77. Angina_______________ nastaje kao posledica dfirektne propagacije orofaringealne infekcije u rastresito tkivo vrata i poda usne duplje. (dopunite rec koja nedostaje) 78. Tonzilogena _______________nastaje sirenjem infekcije sa tonzile preko dubokih vena vrata. (dopunite rec koja nedostaje) 79.Benigni angiofibrom nazofarinksa koji se javlja kod blesnika muskog pola u pubertetu, naziva se: (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) antrohoanalni polip solitarni polip nosa juvenilni fibroma s. angiofibroma juvenille nasopahryngis ni jedno od navedenog

80. Pharyngitis tuberculosa je (zaokruziti netacan odgovor) : a) tip akutnog zapaljenja farinksa b) tip hronicnog nespecificnog zapaljenja farinksa c) tip hronicnog specificnog zapaljenja farinksa 81. Dopunite rec koja nedostaje da bi navedeni iskaz bio tacan: Adenoidne vegetacije, tubalne tonzile, palatinalne tonzile i lingvalne tonzile zajedno cine______________________ limfni prsten. 82. Kako se na latinskom naziva akutno zapaljenje palatinalnih tonzila: ____________________________________________________________ 83.Zaokruzite netacan odgovor: Angina pseudomembranacea je: a) Diftericna angina b) Angina koju izaziva Corynrbacterium diphteriae c) Angina koju izaziva bacillus fusiformis 84.Angina Ludovici je (zaokruziti tacan odgovor): a) Zapaljenje rastresitog vezivnog tkiva poda usne duplje i vrata b) Akutno zapalljenje lingvalnih tonzila c) Akutno zapaljenje palatinalnih tonzila 85.Piriformni sinus je anatomski deo hipofarinksa: a) DA b) NE

10

86.Napisite koje hrskavice cine skelet larinksa : a)__________________ b)__________________ c)__________________ d)__________________ 87. Zaokruzite tacan odgovor: Laringomalacija je: a) hronicno zapaljenje sluznice larinksa b) virusno zapaljenje sluznice larinksa c) kongenitalna malformacija larinksa 88. Dopunite rec koja nedostaje: Lues laryngis izaziva bakterija _______________________ . 89. Napisite kojim vratnim prsljenovima odgovaraju projekcije gornje i donje ivice larinksa. ___________________________________________________ 90. Napisite nazive hrskavica koje cine skelet larinksa: _________________________ _________________________ _____________________ _____________________

91. Kako se naziva prstenasta hrskavica larinksa na latinskom : (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) cartilago thyroidea cartilago arythenoidea cartilago cricoidea cartilago epiglottica

92. Kako se na latinskom naziva ulaz u larinks: ________________________________________________ 93. Napisite koje su osnovne fizioloske funkcije larinksa: _____________________ __________________________ _____________________ __________________________ _____________________ ___________________________ 94. Agenesia laryngis je kongenitalna malformacija larinksa u kojoj postoji: a) mali, deformisan larinks b) nedostaje larinks c) jaka stenoza larinksa d) ni jedno od navedenog 95. Laringomalacija nastaje zbog konsitucionalne slabosti : a) b) c) d) misia larinksa respiracione sluznice larinksa laringealnih hrskavica ni jedno od navedenog

11

96. Navedite koje su osnovne zatvorene povrede larinksa: ________________ ________________ _________________ 97. Napisite kako se latinski naziva akutno kataralno zapaljenje larinksa: ________________________________________________________ 98. Virusna infekcija koja izaziva edem sluznice larinksa ispod glasnica daje klinicki oblik laringitisa koji se naziva: (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) laryngitis glottica stridor laryngis laryngitis subglottica ni jedno od navedenog

99. Navedite osnovnu podelu hronicnih nespecificnih zapaljenjskih oboljenja larinksa : ________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 100. Navedite koja su osnovna specificna zapaljenjska boljenja larinksa: _____________________________________ ______________________________________ 101. Navedite bar tri komplikacije zapaljenjskih oboljenja larinksa: __________________________ _______________________ __________________________ ______________________ 102. Napisite kako se latinski naziva suzenje lumena larinksa : _____________________________________________________ 103. Dysphonia je: (zaokruzite tacan odgovor) a) otezano gutanje b) otezano disanje c) promuklost d) bolno gutanje 104. Napisite kako se na latinskom naziva promuklost: ___________________________________________ 105. Da li je sledei iskaz tacan: jednostrana paraliza n. rekurensa daje somptomatologiju po tipu promuklosti a obostrana paraliza daje otezano disanje. A) DA B) NE 106. Koji kranijalni nerv daje senzitivnu i motricku inervaciju larinksa: ______________________________________________ 107. Navedite koje su tri osnovne grupe tkivnih formacija koje pripadaju psudotumorima larinksa. ____________________ __________________ ______________

12

108. Hiperplazija epitela, prstolikog oblika i papilarne stukture je osobina benignog tumora larinksa koji se naziva: a) leukoplakija b) papilloma laryngis c) plipus laringis d) adenoma laryngis 109. Navedite bar dva tomora larinksa koji pripadaju benignim tumorima mezenhimalnog porekla: _______________________ ___________________ _______________________ ___________________ 110. Supraglotisni karcinom larinksa se javlja na : (zaokruzite netacan odgovor) a) b) c) d) epiglotisu ventrikularnim naborima glasnicama u Morgagnievom ventrikulusu

111. Carcinoma glotticum laryngis javlja se na _______________. (upisite rec koja nedostaje) 112. Lofflerov bacil je izazivac teskog, aktnog oboljenja larinksa koje se naziva: a) lues laryngis b) nekroticni laringitis c) difteriju arinksa d) ni jedno od navedenog FARINKS 113. Navedite koje tipove gustatornih papila znate? ____________________ ____________________ ____________________ 114. Navedite koji kranijalni nerv je odgovoran za motornu inervaciju jezika? _________________________ 115. Dopunite rec koja nedostaje da bi sledei iskaz bio tacan: Predilekciono mesto za pojavu aberantne tireoidne zlezde je ____________ koji se nalazi na bazi jezika. 116. Sta je to sialolithiasis? __________________________________ 117. Koji je najcesi benigni tumor velikih pljuvacnih zlezda? _______________________________ 118. Navedite koji je kardinalni znak malignog tumora parotidne zlezde? ________________________________ 119. Dopunite rec koja nedostaje da bi sledei iskaz bio tacan: Medijalne ciste i fistule vrata nastaju od __________________ kanala.

13

120. Dopunite rec koja nedostaje da bi sledei iskaz bio tacan: Lateralne ciste i fistule vrata nastaju kao posledica _______________________________ . 121. Navedite spratove farinksa: ___________ __________ _____________ 122. Zaokruzite tacan odgovor: Hoane i zadnja ivica nosne pregrade cine prednji zid epifarinksa. DA NE 123. Kako se na latinksom kaze "zdrelno suzenje"? ______________________________

poremeaja

u

razvoju

124. Zaokruzite netacan odgovor. Parafaringealni prostor se nalazi lateralno od spoljasnjeg zida farinksa i povezuje bazu lobanje sa medijastinumom. DA NE 125. Koje su fizioloske uloge farinksa? ___________ ___________ ___________ 126. Navedite bar tri tipa kongenitalnih malformacija farinksa. _____________ _____________ ______________ 127. Koje tipove povreda farinksa znate? _____________ ______________ ______________ 128. Koje tipove hronicnog nespecificnog faringitisa znate? _________________ ________________ _________________ 129. Koje tipove hronicnog specificnog faringitisa znate? _____________ ____________ 130. Izvodni kanal parotidne zlezde nalazi se na : (zaokruzite tacan odgovor) a) u vestibulumu usta u visini gornjeg drugog molara b) na bukalnoj strani obaza c) na bazi jezika d) ni jedno od navedenog

14

131. Po karakteru sekrecije submandibularna zljezda je: a) serozna b) mukozna c) mesovita

132. Rascep usne i nepca nastaje kao posledica poremeaja u srastanju _______________ i _____________ pupoljaka u fazi organogeneze. (dopuniti reci koje nedostaju) 133. Adenoidna vegetacija se nalazi na : (zaokruzite tacan odgovor) e) f) g) h) gornjem zidu mezofarinksa gornjem zidu hipofarinksa gornjem zidu epifarinksa bocnom zidu epifarinksa

134. Upisite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan: Faringealno use tube auditive se nalazi na _______________ zidu epifarinksa. 135. Upisite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan Nepcane tozile se nalaze na __________________ zidovima orofarinksa 136. Navedite koje strukture grade lozu nepcane tonzile: ______________________________________________________ 137. Upisite koje limfne strukture grade Waldeyer-ov limfni prsten orofarinksa: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________ 138. Recessus pyriformis je sluznicni spag koji se nalazi: (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) na bocnom zidu epifarinksa na bocnom zidu mezofarinksa u larinksu na bocnom zidu hipofarinksa

139. Adenoidektomija je operacija: (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) nepcanog krajnika faringealne tonzile limfnog cvora na vratu ni jedno od navedenog

140. Koji klinicki oblik angine nastaje najcese zbog virusne infekcije i ima edematozne i hiperemicne tonzile. (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) angina necroticans angina Ludovici angina catharralis ni jedno od navedenog

15

141. Sivkaste, fibrinskognojne skrame adherentne za nepcane lukove, meko nepce i tonzilarne kripte karakteristika su: (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) angine catharralis angine herpetiformis angine pseudomembranaceae hronicnog tonzilitisa

142. Navedite opste i lokalne simptome angine. __________________________________________________. 143. Koji su klinicki znaci hronicnog tonzilitisa? ____________________________________________. 144. Koji su klinicki simptomi uveanih adenoidnih vegetacija? ____________________________________________. 145. Navedite koje su komplikacije zapaljenja limfnog prstena farinksa __________________________ ________________________ __________________________ ________________________ __________________________ 146. Dopunite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan Peritonzilarni apsces nastaje zbog penertacije piogenih bakterija iz ____________ tonzila. 147. Dopunite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan. Stvaranje gnojne kolekcije u prostoru izmedju sluznice zadnjeg zida farinksa i prevertebralne muskulature naziva se________________ absces. 148. Angina_______________ nastaje kao posledica dfirektne propagacije orofaringealne infekcije u rastresito tkivo vrata i poda usne duplje. (dopunite rec koja nedostaje) 149. Navedite klinicku sliku parafaringealnog apscesa. ____________________________________________ 150. Navedite koja je terapija parafaringealnog apscesa? _______________________________________ 151. Navedite koja je terapija retrofaringealnog apscesa? _____________________________________ 152. Koje histoloske tipove malignih tumora epifarinksa znate? ____________________ ___________________ ____________________ 153. Navedite simptome malignog tumora epifarinksa. ____________________________________________ 154. Koja je terapija malignog tumora epifarinksa? _____________________________

16

155. Koje histoloske tipove malignih tumora mezofarinksa znate? __________________ __________________ ___________________ 156. Navedite simptome malignog tumora mezofarinksa. ____________________________________________ 157. Koja je terapija malignog tumora mezofarinksa? ____________________________________________ 158. Navedite simptome malignog tumora hipofarinksa. ____________________________________________ 159. Zaokruzite tacan odgovor Sinus piriformis je najcesa lokalizacija tumora epifarinksa. DA NE 160. Tonzilogena _______________nastaje sirenjem infekcije sa tonzile preko dubokih vena vrata. (dopunite rec koja nedostaje) 161. Benigni angiofibrom nazofarinksa koji se javlja kod bolesnika muskog pola u pubertetu, naziva se: (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) antrohoanalni polip solitarni polip nosa juvenilni fibroma s. angiofibroma juvenille nasopahryngis ni jedno od navedenog

162. Pharyngitis tuberculosa je (zaokruziti netacan odgovor) : a) tip akutnog zapaljenja farinksa b) tip hronicnog nespecificnog zapaljenja farinksa c) tip hronicnog specificnog zapaljenja farinksa 163. Dopunite rec koja nedostaje da bi navedeni iskaz bio tacan: Adenoidne vegetacije, tubalne tonzile, palatinalne tonzile i lingvalne tonzile zajedno cine______________________ limfni prsten. 164. Kako se na latinskom naziva akutno zapaljenje palatinalnih tonzila: ____________________________________________________________ 165. Zaokruzite netacan odgovor: Angina pseudomembranacea je: a) Diftericna angina b) Angina koju izaziva Corynrbacterium diphteriae c) Angina koju izaziva bacillus fusiformis

17

166. Angina Ludovici je (zaokruziti tacan odgovor): a) Zapaljenje rastresitog vezivnog tkiva poda usne duplje i vrata b) Akutno zapalljenje lingvalnih tonzila c) Akutno zapaljenje palatinalnih tonzila 167. Piriformni sinus je anatomski deo hipofarinksa: a) DA LARINKS 168. Napisite koje hrskavice cine skelet larinksa : a)__________________ b)__________________ c)__________________ d)__________________ 169. Zaokruzite tacan odgovor: Laringomalacija je: a) hronicno zapaljenje sluznice larinksa b) virusno zapaljenje sluznice larinksa c) kongenitalna malformacija larinksa 170. Dopunite rec koja nedostaje: Lues laryngis izaziva bakterija _______________________ . 171. Napisite kojim vratnim prsljenovima odgovaraju projekcije gornje i donje ivice larinksa. __________________________ 172. Napisite nazive hrskavica koje cine skelet larinksa: _________________________ _____________________ _________________________ _____________________ 173. Kako se naziva prstenasta hrskavica larinksa na latinskom : (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) cartilago thyroidea cartilago arythenoidea cartilago cricoidea cartilago epiglottica b) NE

174. Kako se na latinskom naziva ulaz u larinks: ________________________________________________ 175. Napisite koje su osnovne fizioloske funkcije larinksa: _____________________ _____________________ _____________________ __________________________ __________________________ ___________________________

18

176. Agenesia laryngis je kongenitalna malformacija larinksa u kojoj postoji: e) f) g) h) mali, deformisan larinks nedostaje larinks jaka stenoza larinksa ni jedno od navedenog

177. Laringomalacija nastaje zbog konsitucionalne slabosti : e) f) g) h) misia larinksa respiracione sluznice larinksa laringealnih hrskavica ni jedno od navedenog

178. Koje su fizioloske funkcije larinksa? ___________________________________ 179. Navedite koje su osnovne zatvorene povrede larinksa: ________________ ________________ _________________ 180. Navedite simptome funkcionalnih povreda larinksa. _______________________________ 181. Napisite kako se latinski naziva akutno kataralno zapaljenje larinksa: ________________________________________________________ 182. Virusna infekcija koja izaziva edem sluznice larinksa ispod glasnica daje klinicki oblik laringitisa koji se naziva: (zaokruzite tacan odgovor) a) b) c) d) laryngitis glottica stridor laryngis laryngitis subglottica ni jedno od navedenog

183. Navedite osnovni simptom subgloticnog laringitisa: _________________________________________ 184. Zaokruzite tacan odgovor: Kod subgloticnog laringitisa jedan od simptoma je promuklost. DA NE 185. Kod subgloticnog laringitisa se u terapiji daje kortikosteroidna terapija i to se zove ¨__________________ ¨. 186. Lofflerov bacil je izazivac teskog, aktnog oboljenja larinksa koje se naziva: e) lues laryngis f) nekroticni laringitis g) difteriju arinksa h) ni jedno od navedenog

19

187. Navedite koji su simptomi diftericnog laringitsa: ___________________________________________________________ 188. Opisite laringoskopski nalaz kod diftericnog laringitisa. ______________________________________________ 189. Navedite osnovnu podelu hronicnih nespecificnih zapaljenjskih oboljenja larinksa : ________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 190. Dopunite sledei iskaz da bi on bio tacan. Zajednicki simptom svih oblika hronicnih nespecificnih zapaljenja larinksa je _____________. 191. Navedite koja su osnovna specificna zapaljenjska boljenja larinksa: _____________________________________ ______________________________________ 192. Dopunite sledei iskaz da bi on bio tacan. Tuberkuloza larinksa je izazvana bakterijom koja se zove ___________________ ili ___________ bacil. 193. Navedite bar tri morfoloska oblika tuberkuloze larinksa: __________________ ___________________ ___________________

194. Navedite za koje oboljenje larinksa je specifican monochorditis. _______________________ 195. Dopunite sledei iskaz da bi on bio tacan: Lues larinksa je izazvan bakterijom _______________. 196. Zaokruzite tacan odgovor. Lues larinksa se moze javiti u kongenitalnoj i akviriranoj formi. DA NE 197. Navedite bar tri komplikacije zapaljenjskih oboljenja larinksa: __________________________ _______________________ __________________________ ______________________ 198. Navedite bar tri simptoma flegmone i apscesa larinksa: _________________ _____________________ __________________

199. Navedite bar dva simptoma zapaljenja perihondrijuma hrskavice larinksa: ____________________ ____________________ 200. Napisite kako se latinski naziva suzenje lumena larinksa : _____________________________________________________ 201. Navedite bar tri mogua etioloska faktora za nastanak stenoze larinksa. _________________ _________________ _________________

20

202. Zaokruzite tacan odgovor: Osnovni simptom stenoze larinksa je disfagija. DA NE 203. Dopunite iskaz da bi on bio tacan: Osnovni simptom stenoze larinksa je _________________ . 204. Navedite bar dva etioloska inflamatorna faktora koji mogu izazvati edem larinksa _________________ _________________ 205. Dysphonia je: (zaokruzite tacan odgovor) a) otezano gutanje b) otezano disanje c) promuklost d) bolno gutanje 206. Napisite kako se na latinskom naziva promuklost: ___________________________________________ 207. Da li je sledei iskaz tacan: Jednostrana paraliza n. rekurensa daje simptomatologiju po tipu promuklosti a obostrana paraliza daje otezano disanje. DA NE 208. Koji kranijalni nerv daje senzitivnu i motricku inervaciju larinksa: ______________________________________________ 209. Navedite koje su tri osnovne grupe tkivnih formacija koje pripadaju psudotumorima larinksa. ____________________ __________________ ______________ 210. Dopunite rec koja nedostaje da bi sledei iskaz bio tacan. Zajednicki simptom svih pseudotumrskih formacija larinksa je________________ . 211. Hiperplazija epitela, prstolikog oblika i papilarne stukture je osobina benignog tumora larinksa koji se naziva: a) leukoplakija b) papilloma laryngis c) plipus laringis d) adenoma laryngis 212. Navedite bar tri tipa benignih tumora larinksa: ______________________ ____________________ ________________________ 213. Navedite bar dva tomora larinksa koji pripadaju benignim tumorima mezenhimalnog porekla: _______________________ ___________________ _______________________ ___________________

21

214. Koji histoloski tip malignog tumora larinksa je najcesi: _____________________ 215. Supraglotisni karcinom larinksa se javlja na : (zaokruzite netacan odgovor) a) b) c) d) epiglotisu ventrikularnim naborima glasnicama u Morgagnievom ventrikulusu

216. Navedite simptome supraglotisnog karcinoma larinksa: __________________________ __________________________ _________________________ 217. Karcinom larinksa sa najboljom prognozom je:(zaokruzite tacan odgovor) a) supraglotisni karcinom b) glotisni karcinom c) subglotisni karcinom 218. Koji je prvi simptom subgloticnog karcinoma larinksa: ______________________________________________ 219. Hirurski zahvat kojim se u cilju radikalnosti uklanja citav grkljan zove se ___________________ . (upisite rec koja nedostaje) 220. Hirurski zahvat kojim se odstranjuje deo obolelog larinksa uz ocuvanu funkciju larinksa zove se _________________________ . (upsite rec koja nedostaje) 221. Carcinoma glotticum laryngis javlja se na _______________.(upsite rec koja nedostaje) 222. Nauka o glasu i govoru se zove __________________ . (napisite rec koja nedostaje) 223. Potpuni nedostatak glasa se na latinksom zove __________ . (napisite rec koja nedostaje) 224. Nerazvijenost govora se na latinskom zove _______________ . (napisite rec koja nedostaje) 225. Poremeaj govora u smislu tepanja se na latinskom zove _____________ . (napisite rec koja nedostaje) 226. Mucanje predstavlja poremeaj normalnog toka govora nepoznate etiologije i na latinksom se zove _______________ . (napisite rec koja nedostaje) 227. Poremeaj govora koji se manifestuje veoma brzim i cesto nerazumljivim govorom se na latinskom zove _________________ . (napisite rec koja nedostaje) 228. Veoma usporeni tok govora se na latinksom zove _______________ . (napisite rec koja nedostaje)

22

TRAHEOBRONHIJALNO STABLO 229. Navedite fizioloske funkcije traheobronhijalnog stabla: _____________________ _____________________ ______________________ 230. Navedite koja je najcesa kongenitalna malformacija traheobronhijalnog stabla: ______________________ . 231. Prvi stadijum stranog tela traheobronhijalnog stabla je najdramaticniji i zove se ___________________________ . (napisite rec koja nedostaje) 232. Navedite simptomatologiju koja prati prvi stadijum stranog tela traheobronhijalnog stabla: _______________________________________________________ . 233. Stadijum koji nastaje nakon prvog, dramaticnog stadijuma stranog tela traheobronhijalnog stabla, je bez ili sa blagom simptomatologijom i zove se _______________________________ . (napisite rec koja nedostaje) 234. U prvom latentnom stadijumu stranog tela traheobronhijalnog stabla, moze se cuti karkteristicni zvuk koji nastaje kretanjem stranog tela kroz traheju i on se zove ____________________ . (napisite rec koja nedostaje) 235. Navedite bar tri komplikacije koje se mogu javiti u treem (drugom manifestnom) stadijumu stranog tela traheobronhijalnog stabla: ________________________ _______________________ ________________________ 236. Navedite bar tri kasne komplikacije stranog tela traheobronhijalnog stabla: _________________ __________________ __________________ 237. Opisite klinicke simptome i znake laryngotracheobronchitisa suffocans sec.Jacson: ____________________________________________________________ . 238. Navedite bar dva oboljenja koja diferencijalno dijagnosticki mogu liciti na laryngotracheobronchitis suffocans sec.Jacson: _______________________ ________________________ 239. Navedite bar tri tipa benignih tumora traheje i bronha : _______________ _______________ ________________ 240. Navedite bar dva simptoma benignih tumora traheje i bronha : _______________ ________________ 241. Navedite bar tri klinicka simptoma karcinoma traheje: ____________________ _____________________ ______________________

23

242. Navedite koji je prvi simptom koji se javlja kod karcinoma bronha: __________________ . 243. Promuklost koja se javlja kod karcinoma bronha je posledica paralize rekurentnog zivca. (zaokruzite tacan odgovor) DA NE 244. Navedite bar tri oboljenja zapaljenjske prirode koja mogu biti indikacija za traheotomiju: _________________ ____________________ ____________________ 245. Navedite bar sest indikacija za traheotomiju: ___________________ ____________________ ___________________ ____________________ EZOFAGUS 246. Koliko postoji fizioloskih suzenja jednjaka? (zaokruzite tacan odgovor) 2 4 3 1 247. Navedite bar tri tipa kongenitalnih malformacija jednjaka. ____________________ ___________________ ___________________ 248. Navedite tipove povreda jednjaka. ____________________ ___________________ 249. Kako se na latinskom kaze "hemijska povreda jednjaka"? ______________________________________ 250. Opisite klinicku sliku korozivnih povreda jednjaka. _______________________________________________________ . 251. Navedite iz kojih razloga moze da nastane smrt kod korozivnih povreda jednjaka u ranoj fazi. _______________________ _______________________ 252. Zaokruzite netacan odgovor. Rendgen dijagnostika ( pasaza jednjaka) je kontraindikovana kod korozivnih povreda jednjaka u akutnoj fazi zbog mogunosti perforacije jednjaka i prolazenja kontrasta u medijastinum. DA NE 253. Akutna faza korozivnih povreda jednjaka se leci (zaokruzite tacne odgovore) : a) obezbediti disanje, b) antisok terapija, c)analgetici, d)antibiotici, e) ezofagoskopija, f) buziranje 254. Dopunite rec koja nedostaje da bi sledei iskaz bio tacan. Nekoliko meseci nakon korozivnih povreda jednjaka kod pacijenata nastaju progresivne disfsagicne tegobe kao posledica formiranja ______________ jednjaka. 255. Kako se leci formirana stenoza jednjaka: ________________________ 256. Navedite bar pet moguih komplikacija korozivnih povreda jednjaka: ________________ ________________ _________________ _______________ _________________ ___________________ ____________________ ____________________

24

257. Navedite bar dva patoloska stanja kjoja pogoduju nastanku stranog tela jednjaka __________________ _________________ 258. Navedite simptome stranog tela jednjaka: _____________________________________________ 259. Na osnovu cega se postavlja dijagnoza stranog tela jednjaka: ________________ ________________ __________________ 260. Koja je najopasnija komplikacija stranog tela jednjaka? _______________________ 261. Dopunite rec koja nedostaje da bi sledei iskaz bio tacan. Perforacija jednjaka stranim telom ili prilikom ekstrakcije izaziva ________________. 262. Navedite bar tri tipa nespecificnih zapaljenja jednjaka. __________________ _________________ 263. Koji su simptomi zapaljenja jednjaka: _________________ _________________ 264. Navedite bar dve morfoloske forme TBC jednjaka. __________________ ___________________ 265. Ezofagospazam je poremeaj motiliteta jednjaka usled opsteg ili lokalizovanog hipertonusa njegove muskulature. (zaokruzite tacan odgovor) DA NE 266. Sta je to ACHALASIA? _________________________________________ 267. Navedite simptome ahalazije. ____________________________________ 268. Dopunite rec koja nedostaje da bi sledei iskaz bio tacan. Rtg pasaza jednjaka kod ahalazije daje karakteristicnu sliku _________________. 269. Navedite metode lecenje ahalazije. ___________________________________________. 270. Koje vrste divertikuluma jednjaka znate? _________________ _________________ 271. Pulzioni divertikulumi jednjaka su redji od trakcionih divertikuluma( zaokruzite tacan odgovor). DA NE 272. Zemkerov divertikulum se nalazi na: (zaokruzite tacan odgovor) a)prednjem zidu jednjaka, b) lateralnom zidu jednjaka, c) zadnjem zidu jednjaka __________________ __________________

25

273. Navedite simptome Zenkerovog divertikuluma jednjaka: _____________________________________________ 274. Na osnovu kojih dijagnostickih metoda se postavlja dijagnoza divertikuluma jednjaka? ___________________ ____________________ _____________________ 275. Zaokruzite tacan odgovor: Trakcioni divertikulumi nastaju kao posledica srastanja jednjaka za okolne strukture usled: a) inflamacije sluznice jednjaka, b) ahalazije, c)TBC medijastinalnih limfnih cvorova 276. Koje je najcese oboljenja koje dovodi do pojave ezofagealnih varicesa? _______________________. 277. Koji su osnovni simptomi varikoziteta jednjaka? _____________________ _____________________ 278. Navedite bar dva histoloska tipa benignih tumora jednjaka. ____________________ _____________________ 279. Koji je najvazniji simptom malignog tumora jednjaka? __________________ Test ­ ORL 280. Navedite koje strukture grade medijalni zid kavuma timpani. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 281. Navedite koje strukture grade prednji zid kavuma timpani ________________________________________________________________________ 282. Navedite koje strukture grade spoljasnji slusni hodnk. ________________________________________________________________________ 283. Mastoidni aeracioni traktovi su u vezi sa supljinom srednjeg uva? (zaokruzi tacan odgovor) a) DA b) NE 284. . Kako se nazivaju dve intratimpanicne grane n facijalisa. ? ________________________________________________________________________ 285. Koje se strukture nalaze u meatusu akustikusu internusu? ___________________________________________________________________________ 286. Koje strukture grade unutrasnje uvo ? ___________________________________________________________________________ 287. Navedite kako se zovu receptori za dinamicko i staticko culo ravnoteze? ___________________________________________________________________________ 288. U kom delu kohleje je smesten Kortijev organ? ___________________________________________________________________________ 289. Stabilizacija lanca slusnih koscica postize se kontrakcijom dva misia u kavumu timpani. Napisite nazive ta dva misia. m. ______________________________ m.___________________________________ 290. Navedite koji elementi cine kondukcioni odnosno transmisioni aparat uva. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

26

291. Tuba auditiva ima ulogu u ( zaokruziti tacne odgovore) a) drenazi srednjeg b) aeraciji srednjeg uva c) prenosu zvuka na unutrasnje uvo d) gutanju i disanju 292. Navedite koji elementi grade akusticki deo i staticki deo membranonog labitinta. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 293. Dopunite reci koje nedostaju da bi iskaz bio tacan. Srednje uvo se razvija pocetkom ___________ meseca embriogeneze od prvog _______________________. 294. Dopunite rei koje nedostaju da bi iskaz bio tacan. Spoljasnje uvo pocinje da se razvija u ___________ mesecu embrionalnog razvitka od mezenhimalnih tkiva __________ i ______________ skrznog luka. 295. Bubna opna nastaje od ( zaokruziti tacan odgovor) a) samo ektoderma b ) ektoderma i mezenhima c) sva tri klicina lista d) od ektoderma i endoderma 296. Kako se naziva bilateralno zadebljanje na neuralnoj ploci od koga e kod embriona nastati kasnije unutrasnje uvo? ( napisite naziv) ____________________________________________________________________ 297. Koje strukture unutrasnjeg uva nastaju od slusnog mehura u toku embriogeneze? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 298. Dopunite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan. U toku ______________ meseca embriogeneze unutrasnje uvo je savim formirano. 299. Sa kojom strukturom se granice donji i prednji zid spoljasnjeg slusnog hodnika? ___________________________________________________________________________ 300. Koji elementi srednjeg uva se nalaze u kavumu timpani: ___________________________________________________________________________ 301. Sluznicu srednjeg uva inervise: ( upisite naziv) ___________________________________________________________________________ 302.Koji tip sluznice oblaze tubu auditivu ? (upisite naziv) __________________________________________________________________________ 303.Navedite bar cetiri oblika kongenitalne malformacije spoljasnjeg uva. _____________________________ ____________________________ _____________________________ ____________________________ 304.Opisite ukratko mehanizam nastanka othematoma. ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 305.Navedite tri klinicka oblika nespecificnog zapaljenja usne skoljke. ____________________________ _______________________________ ____________________________ _______________________________ 306.Navedite klinicku podelu zapaljenja spoljasnjeg slusnog hodnika. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

27

307.Navedite osnovne simptome i klinicke znake rupture membrane timpani. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 308.Navedite podelu akutnih zapaljenja srednjeg uva. _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ 309.Navedite osnovne simptome i znake akutnog supuracionog otitisa medije. Simptomi:_________________________________________________________________ Znaci:_____________________________________________________________________ 310.Navedite osnovne simptome i znake akutnog hemoragijskog otitisa medije. Simptomi:__________________________________________________________________ Znaci:_____________________________________________________________________ 311.Navedite anatomske detalje aurikule. 1._________________________________________________________________________ 2._________________________________________________________________________ 3._________________________________________________________________________ 4._________________________________________________________________________ 5._________________________________________________________________________ 6._________________________________________________________________________ 7.________________________________________________________________________ 312. Spoljasnji zid bubne duplje cine: 1.___________________ 2.___________________ 313..Donji zid kavuma timpani je u odnosu sa bulbusom vene jugularis (zaokruzite tacan odgovor) DA NE 314..Prednji zid kavuma timpani je u odnosu sa arterijom karotis internom (zaokruzite netacan odgovor) DA NE 315. Dopunite rec da bi sledei iskaz bio tacan. Erzsipelas auriculae je akutna infektivna bolest izazvana ______________. 316.Dopunite rec koja nedostaje da bi sledei iskaz bio tacan. Lek izbora u terapiji erysipela auriculae je ___________________. 317.Koji nervi mogu biti zahvaeni infekcijom kod Herpes zoster oticus-a? 318. Navedite klinicku sliku Otitis externa circumscripta. ____________________ _____________________ ______________________

319. Dopunite reci koje nedostaju da bi sledei iskaz bio tacan. Klinicki ekcematozni otitis eksterna se moze javiti u tri oblika: ( dopisite tacne nazive) 1.eczema _________ 2.eczema __________ 3.eczema __________

28

320. Otitis externa mycotica moze biti uzrokovana gljivicama iz roda : 1.__________ 2.__________ 3.__________ 321. Navedite koje histoloske tipove malignih tumora spoljasnjeg uva znate: 1. _______________ 2. _______________ 3. _______________ 322. Navedite klinicke oblike hronicnih nespecificnih otitisa medije sa perforacijom: 1. _______________ 2. ________________

323. Navedite oblike hronicnih nespecificnih otitisa medije bez perforacije: a) ______________ _ b) _______________ 324. Intaktna bubna opna je uobicajen klinicki nalaz u sekrecionom otitisu mediji. (zaokruzite tacan odgovor) a) DA b) NE

325. Otitis media chronica suppurativa mesotympanalis se karakterise ivicnom perforacijom. (zaokruzite tacan odgovor) a)DA b) NE 326. Anulus tympanicus je osteen kod hronicnog otitisa epitimpanicnog tipa. (zaokruziti tacan odgovor) a) DA b ) NE 327. Holesteatom je ( zaokruziti tacan odgovor) a) tumor koze u kavumu timpani c) zapaljenski detritus u kavumu timpani b) epiderlmis u kavumu timpani d) ni jedno od navedenog 328. Navedite klinicku sliku hronicnog gnojnog otitisa mezotimpannalnog tipa. ________________________________________________________________ 329. Navedite klinicku sliku hronicnog gnojnog otitisa epitimpanicnog tipa. ________________________________________________________________ 330. Opisite sta je osnovni cilj operacije koje se zove timpanoplastika. _____________________________________________________________ 331. Opisite sta podrazumeva izvodjenje operacije koj se naziva radikalna trepanacija temporalne kosti. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 332. Navedite klinicku podelu hronicnih gnojnih otitisa bez perforacije. _____________________________________________________________________ 333. Navedite klinicku sliku hronicnog adhezionog otitisa. ___________________________________________________________________ 334. Navedite osnovne klinicke simptome i znakove hronicnog sekrecionog otitisa medije. ___________________________________________________________________ 335. Opisite kako se nazivaju hirurske metode lecenja sekrecionog otitisa medije. ______________________________ _________________________________

29

335. Koje su osnovne karakteristike hronicnog otitisa medije tubrkuloznog tipa. __________________________________________________________________ 336. Gde je najcesa lokalizacija luesa srednjeg uva? a) na bubnoj opni b) na slusnim koscicama c) u mastoidnom procesusu d) u labirintu 337. Navedite nazive otogenih egzokranijalnih komplikacija. ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ 338. Navedite klinicku sliku mastoidiotisa. _____________________________________________________________________ 339. Opisite klinicku sliku petrozitisa. ____________________________________________________________________ 340. Opisite klinicku sliku osteomijelitisa temporalne kosti. _____________________________________________________________________ 341. Opisite klinicku sliku otogene paralize n. facijalisa _____________________________________________________________________ 342. Navedite klinicku sliku akutnog seroznog labirintitisa. ____________________________________________________________________ 343. Spusten zadnjegornji zid spoljasnjeg slusnog hodnika jeste patognomonican znak za (zaokruzite tacan odgovor) a) akutnog gnojnog otitisa b) hronicnog adhezionog otitisa c) akutnog mastoiditisa c) furumkula spoljasnjeg slusnog hodnika 344. Navedite podelu atipisnih klinickih formi mastoiditisa. ____________________ ____________________ _____________________ 345. Ako gnojna infekcija iz mastoida prodire prema apeksu mastoidnog nastavka napisite koje se egzokranijalne komplikacije mogu javiti. ______________________ _____________________________ ______________________ _____________________________ 346.Kako se nazivaju bezbolni testasti otoci koji se javljaju kod osteomijelitisa temporalne kosti? ____________________________________________ 347. Koje endokranijalne komplikacije mogu da nastanu kod petrozitisa? a) tromboflebitis sigmoidnog sinusa b) ekstradurakni absces c) labirintitis d) gnojni meningitis 348. Koji su najcesi uzroci nastanka otogene paralise facijalisnog nerva. ___________________________________________________________________________________ 349. Napisite nazive endokranijalnih otogenih komplikacija. ______________________ _________________________ ______________________ _________________________ _______________________________ _______________________________

30

350. Napisite koje su osnovne karakteristike klinicke slike subduralnog abscesa otogenog porekla. ___________________________________________________________________________________ 351. Navedite koje su osnovne karakteristike leptomeningitisa otogenog porekla. ___________________________________________________________________________________ 352. Pacijenti navode da bolje cuje u buci kod ( zaokruziti tacan odgovor) a) Morbus Meniere b) otoskleroze c) sekrecionog otitisa d) hronicnog gnojnog otitisa 353. Navedite sta je cilj operacionog lecenja otoskleroze. __________________________________ 354. Navedite koje su osnovne karakteristilke klinicke slike kod akutne akusticke traume. ____________________________________________________________________________________ 355. Fistula lateralnog polukruznog kanala vazan je znak u razvoju (zaokruziti tacan odgovor) a) seroznog difuznog labirintitisa b) cirkumskriptnog labirintitisa c) frakture piramide temporalne kosti d) hronicne akusticke traume 356. Navedite karakteristican klinicki trijas simptoma za Menijerovu bolest. ____________________________________________________________________________ 357. Kako se strucno naziva staracka nagluvost? ____________________________________________________________________________ 358. Navedite karaketristicne simptome u klinickoj slici neuronitisa akustickog nerva. ______________________________________________________________________________ 359. Navedite karakteristicne simptome u klinickoj slici vestibularnog neuronitisa. ______________________________________________________________________________ 360. Navedite koji su prvi simptomi karakteristicni za neurinom akustickog nerva? ______________________________________________________________________________ 361. Navedite bar dva oboljenja uva koja daju konduktivnu nagluvost u audiometrijskom nalazu. ______________________________________________________________________________ 362. Otoskopski nalaz kod otoskleroze je uredan? a) DA b) NE 363. Kako se naziva operacija kojom se leci otoskleroza ? ______________________________________________ 364. Navedite koji su osnovni simptomi i znaci karakteristicni za klinicku sliku otoskleroze? _______________________________________________________________________________ 365. Navedite koje su osnovne karakteristike klinicke slike kod cirkumskriptnog labirintitisa? _________________________________________________________________________________ 366. Koji tipovi nagluvosti postoje ? (zaokruzite tacane odgovore) a)mesovita b) perceptivna c) sensorineuralna d) konuktivna

31

367. Sta se meri audiometrijskom testom tonalne liminalne audiometrije? ________________________________________________________________________________ 368. Koje strukture uva su osteene u sensorinuralnom osteenju sluha? ________________________________________________________________________________ 369. Koji senzorni sistemi ucestvuju u odrzavanju ravnoteze tela? ________________________________________________________________________________ 370. Kojim testovima ispitujemo objektivno stanje vestibularne funkcije? __________________________ __________________________________________ 371. Sta je nistagmus? ________________________________________________________________________________ 372. Kako se nazivaju primitivni mirisni organi koji nastaju u na kraju prvog embrionalnog meseca na processusu frontalisu? _______________________________________________________________________________ 373. U kom embrionalnom mesecu pocinje formiranje maksilarnog sinusa? (zaokruzite tacan odgovor) a) sestom b) drugom c) treem d) devetom 374. Frontalni sinus nastaje od prednje etmoidne elije ? a) DA b) NE 375. Navedite nazive kostanih struktura koje grade lateralni zid kavuma nasi . ______________________ _____________________ __________________________ ______________________ _____________________ __________________________ 376. Navedite strukture koje grade pod kavuma nasi. _______________________ _____________________ _________________________ 377. Navedite koji zubi mogu da prominiraju u supljinu maksilarnog sinusa? _________________________________________________________________________ 378. Sa kojim strukturama je u odnosu donji zid frontalnog sinusa? (zaokruzite netacne odgovore) a) hoanama b) etmoidnim sinusom b) maksilarnim sinusom, c) orbitom 379. Dopunite reci koje nedostaju da bi iskaz bio tacan. Parasimpatikus je _________________, a simpatikus ___________________ nosne sluznice. 380. Navedite koje arterije snabdevaju krvlju nos i paranazalne supljine. _______________________ ___________________ ______________________ ______________________ ____________________ 381. Sa kojim vitalnim strukturama je u odnosu spoljasnji zid sfenoidnog sinusa? _______________________________ ________________________ _____________________________ ______________________________ ________________________ 382. N trigeminus ucestvuje u refleksnom luku nazotorakalnog refleksa ? a) DA b) NE 383. Navedite koje su osnovne karatkteristike meningokele. ____________________________________________________________________________________ 384. Zaostajanje bukofaringealne membrane daje atreziju hoana ? a) da b) ne

32

385. Navedite strukture koje grade septum nasi. __________________________ ________________________________ _____________________________ 386. Navedite koji su osnovni simptomi karakteristicni za iskrivnljenu nosnu pregradu? ____________________________________________________________________________________ 387. Koje sve strukture pripadaju frontoetmoidalnoj regiji? ____________________________________________________________________________________ 388. Periapikalni proces inciziva moze da da absces nosne pregrade ? a) DA b ) NE 389. Koje su dve najcese komplikacije frontoetmoidalnih povreda? ____________________________ __________________________________ 390. Navedite osnovnu klinicku podelu povreda maksilofacijalne regije. ____________________________________________________________________________ ____________________________________ 391. Kuda se pruza frakturna linija kod povrede lica po tipu Le Fort I ? ____________________________________________________________________________________ 392. Navedite bar tri oboljenja ili patoloska stanja koja mogu dovesti do nastanka oroantralne fistule. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 393. Najcesi izazivac furunkula nosa je : a) Streptokok b) Proteus mirabillis c) E. colli d) stafilokok 394. Dopunite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan. Erisipelas nosa je infekcija koze i potkoznog tkiva izazvana _________________________ . 395. Napisite kako glasi klinicka podela hronicnih nespecificnih rinitisa. _________________________ _________________________________ ________________________ _________________________________ 396. Navedite osnovne klinicke simptome i znake akutnog kataralnog rinitisa. ____________________________________________________________________________________ 397. Koji simptomi i znaci dominiraju u klinickoj slici fetidnog atroficnog rinitisa. ____________________________________________________________________________________ 398. Navedite koje su osnovne karakteristike klinicke slike hronicnog hipertroficnog rinitisa. ____________________________________________________________________________________ 399. Dopunite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan. Smatra se da je izazivac rinoskleroma________________________________. 400. Opisite osnovne karakteristike patofizioloskog mehanizna alergijskog rinitisa. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 401. Predilekciono mesto za nastanak polipa u nosu jeste: a) donji nosni hodnik b) hoane c) hijatus semilunalris d ) resesus sfenoetmoidalis

33

402. Napisite koje su osnovne karakteristike juvenilne polipoze nosa. __________________________________________________________________________________ 403. Koje je osnovna klinckopatoloska karakteristika antrohoanalnog polipa? __________________________________________________________________________________ 404. Navedite koji su osnovni lokalni uzroci epistakse. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 405. Navedite koja su oboljenja ili patoloska stanja opsti uzroci epistakse. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 406. Koji su opsti simptomi, a koji lokalni znaci karakteristicni u klinickoj slici akutnog maksilarnog sinusitisa? Opsti simptomi:________________________________________________________________________ Znaci:_______________________________________________________________________________ 407. Duktus nasofrontalis se otvara u donjem nosnom hodniku? a) DA b ) NE 408. Navedite osnovne karakteristike klinike slike akutnog frontalnog sinusitisa. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 409. Neuralgija supraorbitalnog nerva moze da imitira akutni frontalni sinusitis? a) DA b) NE 410. Koji su osnovni simptomi i znaci karakteristicni za klinicku sliku akutnog etmoidalnog sinusitisa? ____________________________________________________________________________________ 411. Bol kod sinusitisa sfenoidnog sinusa projektuje se u okcipitalnoj regiji . a) DA b)NE 412. Navedite bar dva oboljenja koja daju rinolaliju. _______________________________ __________________________________________________ 413. Navedite bar tri egzokranijalne komplikacije zapaljenja paranazalnih supljina. __________________________ _________________________ ___________________________ 414. Navedite osnovne karakteristike klinicke slike osteomijelitisa maksile. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 415. Navedite osnovne klinicke i patoanatomske oblike orbitalnih komplikacija sinusitisa. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

34

416. Dopunite reci koje nedostaju da bi iskaz bio tacan. Retrobulbarni neuritis nastaje kao komplikacija zapaljenja ______________ sinusa i _____________ etmoidnih elija. 417. Navedite klinicku podelu sinusogenih endokranijalnih komplikacija. _________________________ ________________________________ _________________________ ________________________________ _________________________ 418. Navedite osnovne simptome i znakove u klinickoj slici tromboflebitisa kavernoznog sinusa. __________________________________________________________________________________ 419. Navedite klinicku podelu cista paranazalnih supljina. ____________________ ___________________________ _________________________________ 420. Dopuinite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan. Mukokela je _________________ tvorevina koja sadrzi sluz i koja se sree u paranazalnim supljinama. 421. Opisite ukratko sta se smatra osnovnim uzrokom nastanka retencione ciste paranazalnih supljina? __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 422. Dopunite rec koja nedostaje da bi iskaz bio tacan. Retencione sciste sinusa su najcese u _________________ recesusu maksilarnog sinusa. 423. Kako se dele odontogene ciste? _________________ __________________________ 424. Predilekciono mesto za nastanak krvareeg polipa septuma nosa jeste: a) kostani deo nosne pregrade b) Locus Kieselbach c) spoj kosti i hrskavice septima c) columela nasi 425. U kom sinusu se najcese javljaju osteomi? a) u etmoidnom c) u mksilarnom c) u fronrtalnom u ) u sfenoidnom 426. Navedite koji su osnovni simptomi u klinickoj slici malignih tumora maksilarnog i etmoidnog sinusa. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ 427. Navedite bar tri oboljenja koja nastaju u sklopu komplikacija na drugim organim kod hronicnog sinusitisa. _____________________________ ___________________________ __________________________ 428. Navedite osnovne karakteristike klinicke slike kod orbitalnih komplikacija sinusitisa. ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

35

Information

Microsoft Word - ORL PITANJA UKUPNO.doc

35 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

673898


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - ORL PITANJA UKUPNO.doc