Read 2010arsplannorsk6trinn text version

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET 2010-2011

Uke Fagemne

(Hentet fra Fagplan)

Ukemål - Tekstlære

(Konkretiserte mål fra Fagplan)

Ukemål ­ Språklære

(Konkretiserte mål fra Fagplan)

Læringsstrategier, metode

Lærebøker, undervisningsmateriell og organisering

LES OG LÆR Språkbok A s 7 ­ 34 Tekstbok s 4 ­ 35 Grammatikk - Gule sider ­ s 132 ­ 140 ( dobbel konsonant)

Prøver

(Hentet fra prøveplan). Småprøver kan legges inn av teamene.

34 35 36

PowerPoint Feilrette Informasjonskilder. Nøkkelord Oppsummere Lesestrategier Kropps-språk og stemmebruk Vurdere Tekststruktur Feilrette Nøkkelord Lesestrategier Opplesing

Jeg kan holde en PowerPoint- presentasjon for klassen/gruppa, og være bevisst på egen stemmebruk og kroppsspråk. Jeg forstår betydningen av kroppsspråk, stemmebruk og ordvalg Jeg kan vurdere andres muntlige framføringer, etter gitte kriterier.

Jeg kan reglene for dobbel konsonant og forenkling av dobbel konsonant. Jeg kan se gjennom teksten min og rette feil. Jeg kan bruke ulike informasjonskilder for å finne fram til riktig ordvalg og ortografi.(Internett og ordbøker)

Leseveiledning 2 ­ 3 ganger pr uke. Jeg kan skrive nøkkelord og lage tankekart til hjelp og bruk når jeg skriver fagtekster. Jeg kan oppsummere hovedmomentene i en tekst Jeg bruker ulike lesestrategier til ulik type tekst (eks søkeleseing, scanning, ekstensiv lesing, intensiv lesing, overvåke egen lesing) og kan forklare valg av strategi. Jeg kan skrive nøkkelord og lage tankekart til hjelp og bruk når jeg skriver Jeg bruker ulike lesestrategier til ulik type tekst (eks søkeleseing, scanning, ekstensiv lesing, intensiv lesing, overvåke egen lesing) og kan forklare valg av strategi.

ukeprøver

37 38 39

Jeg kan lage innledning, midtdel, avslutning i en fortelling og dele den inn i avsnitt. Jeg kan gjennomføre opplesing for f.eks. fadderbarnet og kan bruke enkel fortellerteknikk. (løsrive seg fra tekst, variere stemme, kroppsspråk o.l.)

Jeg kan se gjennom teksten min og rette feil.

FORTELLING Språkbok A s 35 ­ 76 Tekstbok s 36 ­ 91 Grammatikk ­ gule sider ­ rettskriving ­ s 141 ­ 158 ( være, vært, vær, hver, hvert)

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET 2010-2011

40 41 42

Høstferie

Digitale verktøy Setningsvariasjon Jeg kan bruke digitale verktøy i ulike skriveprosesser. Jeg kan variere setningene slik at det blir variasjon i teksten min. (ordvalg, oppbygging) Jeg kan bøye substantiv. Jeg er i ferd med å utvikle en personlig og funksjonell håndskrift. Jeg kan bøye verb,. Forts fra før høstferien.

43 44 45

Tegne-serier Ord-klasser Hånd-skrift

Jeg forstår språket i tegneserier, kjenner til ulike tegneteknikker og er kjent med tegneserier som egen sjanger.

TEGNESERIER Språkbok A s 77 ­ 92 Tekstbok s 92 ­ 109 Grammatikk ­ gule sider ­ substantiv ­ s 159 ­ 166

46 47 48

Sjanger Ordklasser Beskrivelser Presentasjon

Jeg kan sjangerkjennetegn ved eventyr, sagn, tegneserier, lesebrev. Jeg kan lage enkle miljøog personbeskrivelser.intervju, reportasje og artikkel. Jeg kan gi en skriftlig presentasjon av en tekst jeg har lest (skjønnlitterær/sakprosa)

FOLKEDIKTNING Språkbok A s 93 - 110 Tekstbok s 110 - 149 Grammatikk ­ gule sider ­ verb ­ s 167 - 177

HØSTPRØVE M.T.P. SKRIFTLIG VURDERING.

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET 2010-2011

Samtale Frem-legge Ordforråd Argumentere Begrunne Respons Ordklasser Håndskrift Kommunikasjon Jeg kan si hva jeg mener om et tema og godta at andre ikke mener det samme. Jeg kan legge fram for andre hva jeg har lært i et fag, slik at det passer for de som hører på. (yngre barn, jevngamle, foreldre eller andre) Jeg kan ordlegge meg presist for å få fram et budskap og jeg kan forandre ordbruk hvis mottaker ikke forstår meg. Jeg kan argumentere for ulike synspunkter i en sak. Jeg kan begrunne egne meninger og vise interesse for andres. Jeg kan gi og motta respons på egne og andres tekster. Jeg kan bøye adjektiv. Jeg er i ferd med å utvikle en personlig og funksjonell håndskrift. Jeg forstår utfordringer i kommunikasjon gjennom feks dobbeltkommunikasjon (kroppsspråk vs ordbruk) ORDET ER DITT Språkbok A s 111 - 130 Tekstbok s 150 - 167 Grammatikk ­ gule sider ­ adjektiv s 178 - 185

49 50 51

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET 2010-2011

52 1 2

Juleferie

Bearbeid tekst Presentassjon Feilretting Jeg kan finne ulike tekster på Internet, bearbeide teksten til aldersadekvat språkbruk. Jeg kan gi en skriftlig presentasjon av en tekst jeg har lest (skjønnlitterær/sakprosa) Jeg vet hva layout er. Jeg kan delta i samtaler/diskusjoner i klassen/gruppa og følge regler slik at alle blir hørt og får si sin mening. (Vente på tur, ikke avbryte) Jeg vet hva ytringsfrihet er. Jeg kan si hva jeg mener om et tema og godta at andre ikke mener det samme. Jeg forstår hvilken betydning bilder har i ulike typer tekst. Jeg kan bruke ulike bilde/utsmyknings-virkemidler i en fortelling (bilder, lenker, skrifttyper etc) Jeg kan bruke praktiskestetiske virkemidler i forbindelse med ulike framføringer. Jeg kan vurdere innholdet i ulike TV-programmer og begrunne egne medievalg og ­vaner. Jeg kan se gjennom teksten min og rette feil. SAMMENSATTE TEKSTER Språkbok B s 5 ­ 24 Tekstbok s 168 ­ 195 Grammatikk ­ gule sider ­ rettskriving s 140 ­ 143 (stum d)

3 4 5 6

Lay-out Diskutere Ytrings-frihet Bilder Feilretting Praktiskestetiske virkemidler TV

Jeg kan se gjennom teksten min og rette feil.

AVIS ­ ET MASSEMEDIUM Språkbok B s 25 - 64 Tekstbok s 196 - 221 Grammatikk ­ gule sider ­ rettskriving s 144 ­ 157 (jlyd, kj-lyd, sj-lyd)

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET 2010-2011

7

Skrive Feilrette BOKUKE Jeg kan gi en skriftlig presentasjon av en tekst jeg har lest (skjønnlitterær/sakprosa) Jeg kan finne likheter og forskjeller i talespråket (dialekter, nynorsk, bokmål, samisk). Jeg gjenkjenner bokmål, nynorsk og samisk som skriftspråk. Jeg kan noen språklige kjennetegn på nynorsk, svensk og dansk. Jeg kjenner til bakgrunnen for at vi har nynorsk som skriftspråk. Jeg kan finne likheter og forskjeller i talespråket (dialekter, nynorsk, bokmål, samisk). Jeg gjenkjenner bokmål, nynorsk og samisk som skriftspråk. BOKUKE Jeg kan se gjennom teksten min og rette feil. BOKUKE BOKUKE Grammatikk ­ gule sider ­ rettskriving s 158 ­ 160 ( deling av ord) BOKUKE

8 9 10

Vinterferie

Talespråk Skrivespråk Feilrette Jeg kan se gjennom teksten min og rette feil. SPRÅK FORANDRER SEG Språkbok B s 65 - 80 Grammatikk ­ gule sider ­ rettskriving s 161 ­ 166 (avsnitt) KVA HEITER DET PÅ NYNORSK? Språkbok B s 81 - 96 Grammatikk ­ gule sider ­ rettskriving s 167 ­ 172 (tegnsetting og anførselstegn) SPRÅK I NORDEN Språkbok B s 97 - 114 Tekstbok s 222 - 241 Grammatikk ­ gule sider ­ rettskriving s 173 ­ 174 (komma)

11 12

Språklige kjennetegn Nynorsk Feilrette Tegnsetting Talespråk Skrivespråk Feilrette

Jeg kan se gjennom teksten min og rette feil. Jeg kjenner til og kan bruke komma, kolon, anførselstegn, talestrek Jeg kan korrekturlese egen fortelling og rette skrivefeil, korrigere tegnsetting (punktum, spørretegn, utropstegn, enkle kommeregler).

13 14

VÅRPRØVE M.T.P. SKRIFTLIG VURDERING

15

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN, SKOLEÅRET 2010-2011

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Påskeferie

Sjanger Skrive Feilrette Selvstendighet Lesehastighet Tabeller og grafer Parate ordbilder Jeg kan lese og forstå tekster i ulike sjangrer. Jeg kan tolke tekster i ulike sjangrer. (tolke forfatterens budskap) Jeg kan gi skriftlig uttrykk for egne opplevelser av tekster i ulike sjangrer. Jeg har en lesehastighet på minst 120 ord i minuttet og kan redegjøre for innholdet i teksten. Jeg kan lese og forstå tabeller og grafer, og nyttegjøre meg av opplysningene. Jeg kan se gjennom teksten min og rette feil. Jeg kan lese og jobbe selvstendig med oppgaver i minst 70 minutter uten at jeg forstyrrer eller lar meg forstyrre av andre. I LITTERATURENS VERDEN Språkbok B s 115 - 138 Tekstbok s 242 - 309 Grammatikk ­ gule sider ­ ordklasser ­ s 175 ­ 204 (preposisjoner, substantiv, verb) II LITTERATURENS VERDEN FORTS + "NN I TEKSTEN" (EGET OPPLEGG SE LOSSKAP) Grammatikk ­ gule sider ­ ordklasser ­ s 205 ­ 219 (preposisjoner, substantiv, verb)

Statlig kartleggingsprøve i lesing

Jeg kan de 200 første parate ordbildene.

Rev.27.04.10

Information

2010arsplannorsk6trinn

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

927691