Read Microsoft Word - sorazmerje.doc text version

Univerza v Mariboru Pedagoska fakulteta Maribor (Fakulteta za naravoslovje in matematiko) Didaktika matematike

Podrobna ucna priprava za pouk MATEMATIKE na osnovni soli

PREMO IN OBRATNO SORAZMERJE

SORAZMERJE

Didaktik: Samo Repolusk Sola: OS bratov Polancicev Mentor: Mojca Gazvoda Datum nastopa: 18.1.2007 Predmet: Matematika Razred: 9. (1.nivo) Ura: 1205 ­ 1250 Avtor: Jasna Zamuda Letnik: 3. Stud. smer: Matematika in kemija Stud. leto: 2006/2007

Ucni sklop: Aritmetika in algebra (54 ur) Ucna tema: Premo in obratno sorazmerje Ucna enota: Sorazmerje Tip ucne ure: Ura pridobivanja novega znanja Operativni vzgojno­izobrazevalni cilji: Ucenci: - ponovijo opredelitev in zapis razmerja dveh kolicin, - ponovijo poenostavitev razmerja, - znajo opredeliti sorazmerje, - znajo zapisati sorazmerje, - znajo izracunati neznani clen sorazmerja. Vzgojno­izobrazevalne metode: - metoda ustnega razlaganja, - metoda demonstracije, - metoda razgovora. Vzgojno­izobrazevalne oblike: - frontalno delo - individualno delo. Pojmi in pojmovna struktura: - stari pojmi (potrebno predznanje): razmerje - novi pojmi: sorazmerje, clen sorazmerja Ucna sredstva in tehnicni pripomocki: - ucbenik, delovni zvezek, delovni list, barvne krede, tabelska slika. Razvijanje matematicnih znanj po Gagnejevi taksonomiji (1985): - poznavanje in priklic dejstev (besed, simbolov, formul...) - konceptualna znanja (razvoj predstav o matematicnem pojmu) - proceduralna znanja (razumevanja in uporaba postopkov) Viri: Smogavec J., Govejsek C., 2005. Matematika za radovedneze 9, ucbenik, Pikal, Skofljica. Smogavec J., Govejsek C., 2005. Matematika za radovedneze 9, delovni zvezek, Pikal, Skofljica. Uran T., Dornik M., 1994. Matematicni prirocnik za osnovno solo, DZS, Ljubljana. Ucni nacrt MATEMATIKA (program osnovnosolskega izobrazevanja).

2

VSEBINSKO-METODICNA PRIPRAVA

UCITELJ 1. UVOD (10 min) Pozdravim ucence in se jim predstavim. Pozdravljeni. Sem Jasna Zamuda, studentka matematike in kemije na Pedagoski fakulteti v Mariboru in danes bomo skupaj preziveli to ucno uro. UCENEC Ucenci tiho poslusajo predstavitev studentke.

1.1. Motivacija (ponovitev snovi) Spomnim jih na snov, ki so jo nazadnje obravnavali. Za Ucenci sodelujejo in poslusajo. zacetek skupaj resimo nalogo, katere resitev nam bo dala naslov nase ucne ure. Ucencem razdelim delovne liste in jih spremljam ob resevanju Nalogo resijo samostojno. naloge. Ce so pojavi kaksna tezava jim pomagam. Prvi primer je ze resen. Ob nadaljevanju resevanja naloge ponovimo snov prejsnje ure: Kolicnik a: b imenujemo razmerje. Razmerje lahko zapisemo v obliki ulomka in ga vedno okrajsamo. Po priblizno 5 minutah jih vprasam po resitvi naloge. Priloga: Delovni list 2. OBRAVANAVA NOVE UCNE SNOVI (25 MIN) Na tablo zapisem naslov SORAZMERJE. Ucence vprasam, ce morda kdo ve, kaj bi lahko pomenila beseda sorazmerje. Nato jim pomagam in najprej pogledamo dva primera na delovnem listu, ki nam dasta enako resitev ter na tablo zapisem definicijo: Enakost dveh razmerij imenujemo sorazmerje. Pocasi gremo po korakih te definicije. Najprej na tablo zapisemo dve razmerji in nato enakost med njima. Vse skupaj imenujemo sorazmerje. Sledijo razlagi sorazmerja in si zapisujejo snov v zvezke. Premisljujejo ob postavljenem vprasanju in skusajo nanj odgovoriti. Zapisejo definicijo v zvezek. Eden ucenec prebere resitev naloge.

Kolicine, ki jih primerjamo, imenujemo CLENI sorazmerja. Ucencem pojasnim, da imamo pri sorazmerjih notranje in zunanje clene. Skupaj dolocimo notranje in zunanje clene sorazmerja.

Sprejemajo informacijo o clenih sorazmerja in si zapisujejo snov v zvezek. Sodelujejo pri iskanju notranjih in zunanjih clenov sorazmerja.

3

Seznanim ucence s tem, da je produkt zunanjih clenov sorazmerja enak produktu notranjih clenov sorazmerja, kar tudi zapisem na tablo: Produkt zunanjih clenov sorazmerja je enak produktu notranjih clenov sorazmerja.

Zapisejo si snov v zvezke.

Ucence vprasam, ce to res drzi in nato to trditev dokazem z izracunom na tablo: a:b=c:d a c = b d a c bd = bd b d a d = bc zunanja notranja clena clena Ucencem pojasnim, da ce so znani trije cleni sorazmerja, lahko cetrtega izracunamo. To si pogledamo na zgledu.

S premislekom odgovorijo na vprasanje. Zapisejo si dokaz v zvezek.

bd

Odpravimo ulomke. Krajsamo.

Zgled: Izracunajmo neznani clen sorazmerja.

4 x = 12 3 4 x = 36 : 4 (Resimo enacbo!) x=

Ucenec pride k tabli in resi zgled. V primeru, da nihce ne zeli priti k tabli, sama resim zgled.

Neznani clen x = 9.

36 4 x=9

Skupaj resimo se nekaj primerov iz ucbenika (str.142) za vajo.

1. naloga: Izracunaj neznani clen sorazmerja.

a) x : 7 = 12 :14 x 14 = 7 12 14 x = 84 84 x= 14 x=6

4

Ucenci hodijo k tabli in resujejo naloge. Naloge si zapisujejo v zvezke.

b) 6 : 8 = x :12 6 12 = 8 x 72 = 8 x 72 x= 8 x=9 c) x :14 = 2 :14 x 14 = 14 2 14 x = 28 28 x= 14 x=2

c) 9 : 7 = x : 63 9 63 = 7 x 567 = 7 x 567 x= 7 x = 81

d) 4 : 3 = 8 : x 4 x = 38 4 x = 24 24 x= 4 x=6

2.naloga: Izracunaj neznani clen sorazmerja in pazi na predznak.

a) x : 7 = -24 : 28 x 28 = 7 (-24) 28 x = -168 -168 x= 28 x = -6 b) -12 : 84 = - x : 7 (-12) 7 = 84 (- x) -84 = -84 x -84 x= -84 x =1

5

c) x : (-9) = -36 : (-28) x (-28) = (-9) (-36) -28 x = 324 324 x= -28 81 x=- 7 4 x = -11 7

c) 25 : x = -50 : 6 25 6 = x (-50) 150 = -50 x 150 x= -50 x = -3

Krajsamo ulomek s stevilom 4.

d) -2, 7 : x = -9 : 4 (-2, 7) 4 = x (-9) -10,8 = -9 x -10,8 x= -9 x = 1, 2 3. ZAKLJUCEK (10min) V primeru, da ostane kaj casa, na tablo napisem se naloge, ki jih ucenci lahko resijo v delovnem zvezku: str. 118 nal. 1, 2 Hodim od posameznika do posameznika in jim pomagam, nato skupaj preberemo resitve. Ce nalog ne bodo resili v soli, jim to dam za domaco nalogo. Drugace pa imajo za domaco nalogo naloge iz ucbenika, str.142, naloga 1/e,f,g,h,i. Ucencem se lepo zahvalim za sodelovanje in jim zazelim veliko uspeha v soli. Ucenci resujejo naloge v delovnem zvezku. Ucenci spremljajo, ce imajo pravilno reseni nalogi.

6

Delovni list

Poenostavi dana razmerja in pobarvaj crke nad pravilnimi resitvami!

15 : 3 = 9 : 15 = 12 : 9 = 12 : 3 =

15 = 5 = 5 :1 3

25 : 15 = 14 : 21 = 2 : 120 = 24 : 36 = 6:2=

22 : 11 =

S

5:1

A

12:15

O

2:3

B

15 : 3

R

3:5

L

7:3

A

1 : 60

K

9:5

Z

4:3

M

2:3

U

6:7

E

4:1

R

3:1

M

8:3

J

2:1

E

5:3

Delovni list - RESEN

Poenostavi dana razmerja in pobarvaj crke nad pravilnimi resitvami!

15 : 3 = 9 : 15 = 12 : 9 = 12 : 3 =

15 = 5 = 5 :1 3

25 : 15 = 14 : 21 = 2 : 120 = 24 : 36 =

6 2

25 5 = = 5:3 15 3

9 3 = = 3:5 15 5

12 4 = = 4:3 9 3

14 2 = = 2:3 21 3

2 1 = = 1: 60 120 60

12 4 = = 4 :1 3 1

22 2 = = 2 :1 11 1

24 2 = = 2:3 36 3

3 1

22 : 11 =

6 : 2 = = = 3 :1

S

5:1

A

12:15

O

2:3

B

15 : 3

R

3:5

L

7:3

A

1 : 60

K

9:5

Z

4:3

M

2:3

U

6:7

E

4:1

R

3:1

M

8:3

J

2:1

E

5:3

2

Information

Microsoft Word - sorazmerje.doc

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

531530


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - sorazmerje.doc