Read Thành phn dinh dng ca mt ong (2) text version

Thành phn dinh dng ca mt ong (2)

Vit bi Administrator Th nm, 08 Tháng 9 2011 22:01 - Ln cp nht cui Th t, 01 Tháng 8 2012 17:01

Tìm hiu v thành phn dinh dng ca mt ong (tip theo)

5. Cht men

Trong mt ong có men phong phú, ây là iu mà thc phm khác không sánh c. Men trong mt ong là men chuyn hóa, loi men này chuynr hóa ng mía thành ng ã chuyn hóa, tc là ng Glucoza và ng qu. Trong mt ong còn nhiu lng men dng bt, men chuyn hóa, men fotforic, men oxi hóa glucoza...

6. Vi sinh t

Loi mt ong khác nhau thì hàm lng vi sinh t khác nhau. Trong 100g mt ong thì Vitamin B1 là 2,1 ­ 9,1mg, bình quân là 5,5mg. B2 có: 34 ­ 145mg, bình quân 66mg. B6: 210 ­ 480mg, bình quân là 299mg. C: 500 ­ 6500mg, bình quân 2400mg, E: 5000mg, bình quân 5000mg, Vitamin PP: 110 ­ 940mg, bình quân 330mg, K: khong 25mg, H: có khong 66mg, vi sinh vt d 3mg.

7. Keo

Xut phát t ngun thc vt khác nhau nên lng cht keo trongmt ong cng khác nhau. Cht keo trong mt rau có du là 0,37%, trong T vân anh là 0,75%, C linh lng là 3,41%, nhng cht keo trong mt ong t cam l là 100% tr lên.

Keo cng là mt thành phn trong mt ong, mt ong có màu nht thì lng keo khong 0,2%, mt có màu m là 1%.

8. Protein và axit amin

Hàm lng Protein trong mt ong là 0,2% - 0,26%, protein thô trong T vân anh là 0,2%, trong hoa bông là 0,4%, kiu mch là 1,16%.

Trong mt ong có khong 16 loi amin nh: Amin thô, amin tinh, amin protein... Lng amin cao nht là 0,0375%, ít nht là 0,0008%, bình quân 0,00476%, lng Protein và amin trong mt ong có c xut phát ngun gc nh ngi ta vn nói, ó là do chính bn thân ong phân tit

1/2

Thành phn dinh dng ca mt ong (2)

Vit bi Administrator Th nm, 08 Tháng 9 2011 22:01 - Ln cp nht cui Th t, 01 Tháng 8 2012 17:01

ra.

9. Cht thm và v t nhiên

Thm và v trong mt ong là c tính c nh ca mt ong. Thm là ch v thm thuc v cht phát tán. V là ch v mát mm thuc loi không phát tán, có th kim nghim c qua li ca ngi.

V mát và mùi thm trong mt ong khác nhau là do ngun gc ca thc vt khác nhau. Có th nói trên th gii có bao nhiêu ngun mt thc vt thì có ngn y v mát và thm ca mt ong. Nói chung, mt ong càng nht màu thì v và hng càng thm mát.

10. Cht khác

Trong mt ong còn có mt s cht khác, song hàm lng rt ít nh: sc t, cht cn, sáp, cht hot tính sinh vt, kim v.v...

2/2

Information

Thành phn dinh dng ca mt ong (2)

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

276410