Read 10212.pdf text version

##8$121,P

DRVNO INDUSTRIJSKI PRIRUCNIK

Tisak: Stamparija JZ u Subotici

#NNDRVNO

INDUSTRIJ

UREDILI

#U1IVO HORVAT# Dr#U2JURAJKRPAN PROFESOR PROFESOR SUMARSKOG FAKULTETA SUMARSKOG FAKULTETA Dr

SASTAVILI

Prof. dr R. BENI; Prof. M. BILJAN, dip. ing.; M. BREZINSAK, dipl. ing; Prof. dr B. EMROVI; Prof. dr IVO HORVAT; Z. JAMBROSI, dipl. ing.; Prof. dr J. KRPAN; M. KUGLER, visi predavac; Prof. V. PINTER, dipl. ing.; Prof. dr M. VIDAKOVI

#PPTEHNICKA KNJIGA #MMZAGREB #GG1967

PREDGOVOR U nas se ve dugo osjea potreba za jednim prirucnikom koji bi zadovoljio potrebe drvne industrije. To je dalo poticaja da se pristupi izradi Drvno industrijskog prirucnika, koji e moi zadovoljiti potrebe inzenjera drvne industrije, tehnicara i ostalih strucnjaka zaposlenih u drvnoj industriji. Materiju je obradilo ne koliko nastavnika Sumarskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu i ostalih strucnjaka. Prirucnik za drvnu industriju sastoji se iz dva dijela. Prvi dio obuhvaa prikaz matematike, sistema mjernih jedinica i stan dardnih brojeva, mehanike, cvrstoe, nauke o toplini, elektroteh nike, energetskih postrojenja, strojeva za obradu drva, transporta, tehnologije drva, eksploatacije suma, tehnologije piljenja drva, furnira i ploca te susenja i parenja drva. Drugi dio obuhvatit e u glavnom prikaz tehnologije nam-festaja, specijalnih proizvoda od drva, kemijske prerade drva, mehanizacije i automatizacije proizvodnih procesa mehanicke i kemijske prerade drva, organi zacije proizvodnje, trgovine drvom i ekonomike drvne industrije. U spomenutim poglavljima prvog dijela prirucnika obraena je materija kako slijedi. Poglavlje ,,Matematika" obuhvaa kratke definicije i formule iz algebre, planimetrije i trigonometrije, oplosja i volumena, ana liticke geometrije u ravnini, funkcija, diferencijalnog i integralnog racuna. Radi stednje na prostoru izostavljeni su openito poznati likovi i tijela za koja su donesene formule. Ovo poglavlje obradio je visi predavac Miroslav Kugler. U uvodnom dijelu poglavlja ,,Sistemi mjernih jedinica i stan dardni brojevi" dan je kratak prikaz racunanja s jedinicama, si stema mjernih jedinica, meunarodnog sistema jedinica (SI), za tim su tabelarno prikazane jedinice duljine, povrsine, volumena i kuta, vremena, brzine i ubrzanja, mase i gustoe, sile, tlaka, viskoznosti i specificne tezine, energije i snage, toplinskih i elek tromagnetskih velicina, akustike, fotometrije i nukleonike. Kod PM§ma sistema mjernih jedinica vodilo se racuna o zakonskim propisima, o starim jedinicama s kojima se strucnjaci susreu u

5

literaturi, narocito starijoj, i u svakodnevnoj praksi te o svima granama znanosti iz tehnike koje imaju veze s drvnom industrijom ili bi je mogle imati u neposrednoj budunosti. Nadamo se da e ovo poglavlje olaksati prijelaz na novi sistem mjernih jedinica strucnjacima koji su se navikli na stare jedinice za vrijeme skolo vanja i prakse. Zbog toga je i ovdje ostavljeno autorima da kod upotrebe mjernih jedinica u pojedinim strukama imaju u vidu nove mjerne jedinice, ali ,4(y*fi§£SfOJ& se danas upotrebljavaju u praksi i da sami odluce do koje mjere se moze primijeniti novi sistem mjernih, jedinica. Na kraju je, dan kratki prikaz standardnih ÖraJeVai Ovo poglavlje gbradUi,*su prof, dr Bprivoje Emrovi, i gilkhäti metrolog Marijgn_ B(ezios(ak, dl^rfnih^elektrotehnike. U poglavljima ,,Mehanika"- i ,,Cvrstoa" prikazani su iz meha nike osnovni pojmßvi statike! trenda, kinematike, dinamike i hidioflingznike, qi i'k cvrstoe naprezanje, vlak i tlak, savijanje, smik torzija i izvijanje, slozena naprezanja i elasticne opruget i\ Poglavlje "Nauka o toplini,, nakon^uvodnog dijela obuhvaa kratki prikaz termodinamike plinova, pare i smjesa, kruznih pro cesa (Carnotov kruzni proces), drugog zakona termodinamike-, toplinskih dijagrama i prijenosa topline, a u dodatku dan je prir kaz toplinskih svojstava materijala. U poglavlju "Elektrotehnika,, prikazani su osnovni zakoni elektrotehnike, elektricni transformatori, elektromotori, elektricna mjerenja i proracun insfalpija. U poglavlju ,,Energetska postrojenja"_ nakon uvodnog dljewu koji obuhvaa krai prikaz potreba drvno-industrijskih poduzea u energiji i kratki prikaz energetskih izvora, opisana su sazeto energetska postrojenja, parni stapni strojevi, parne turbine, motori s unutrasnjim sagörevahjem, vodne turbine i centrifugalne pumpe. Poglavlje ,,Strojevi za obradu drva" obuhvaa Wtikaz osnovfilk'karaktertsWka jarmaca, tracnih pila, kruznih pila, lancanih pi la, strojeva za. piljenje, rezanje i Ijtfjszsnje furnira, skara-.za 'ÄgSPtf nje furnira, glodalica za furnire, strojeva, za,- sastavljanje furnira, strojeva za nanosenje ljepila, presa i brusilica. U uvodnom dijelu poglavlja ,,Transport" prikazan je izbor transportnih sredstava, pogonska energija i raspodjela transport nih sredstava. Nakon toga dan je -kratak opis i prikaz - karakter ristika transportnih sredstava povremene dobave, transportnih sredstava s&ptne dobave i pneumatskog^transporiq? \ Poglavlje ,,Mehanika", ,,Cvrstoa"^ y;Nau>ka o topliriify^Ener^ getska postrojenja", ,,StrojeMrza obradu drva" i ,,Transport" obradio je prof. Mirko Biljan,.. dipl. ing;: strojarstva, poglavlje ,,Elektro-

w

tehnika" _prof. Viktor Pinter, dipl. ing. elektrotehnike, a vodne tur bine ü poglavlju ^Energetska postrojenja" teljko Jgmb/oM, dipl. ing. sfioTq/stva. PoglqyljejmTehnologiJQ drva" obuhvaa sazeti prikaz grae drva, · estetskih svojstava drva, osnovnih fizickih svojstava --drv.a, iermlcicfy,,elektrickih, akusUckrh optickih,} mehanickih -svojstava drva. Nakon toga don je kratak prikaz .trajnosti drva i gresaka drva. Na kraju poglavlja dan je kratak prikaz dendroloskih, ana tomskih i tehnoloskih karakteristika te nacin upotrebe vaznijih vrsta drva cetinjaca, listaca i egzota. Ovo poglgvTM obradio je prof, dr Ivo Hori/ät, izuzev dendroloskih karakteristika kod prikaza svojstava i upotrebe vaznijih vrsta drva, opisanih na kraju poglav lja, koje je obradio prof, dr Mirko Vidakovi. Poglavlje ,,Eksploatacija suma" obuhvaa prikaz stabla u panju, sjece stabla i izrade asortimana oblog, cijepanog i prostornog drva, drvenog uglja i transporta. glavlje obradio je prof, dr Roko Benic. procjene tesanog, Ovo po

U poglavlju ,,Pilanska prerada drva" dan je kratak prikaz pilanskih postrojenja, vrsta piljene grae, tehnika piljenja, pre rade tvrdih i mekih listaca, prerade cetinjaca i izrade zeljeznickih pragova, sortiranja, mjerenja i nacina slaganja piljene grade, po stotak iskorisenja i produktivnosti rada na pilanama. Ovo je po glavlje obradio prof, dr Ivo Horvat. Poglavlje ,,Furniri i ploce" obuhvaa u prvom dijelu sazeti opis i zastitu trupaca za furnire i Ijustenje, prikaz proizvodnje furnira u Jugoslaviji, tehnoloskog procesa, standardnih propisa i upotrebe piljenog i rezanog furnira te tehnoloskog procesa, standardnih propisa i upotrebe sperovanog drva (obicne sperplo ce, avionske Sperploce, i stolarske ploce). U drugom dijelu dan je prikaz razvoja, sirovina, tehnoloskih procesa, svojstava, ispitiva nja i upotrebe lakih graevinskih ploca, ploca iverica i ploca vlaknatica. U prvom dijelu toga poglavlja dan je jos prikaz obloze nih ploca i uslojenog drva te osnovnih smjernica za projektiranje tvornica sperploca I tvornica stolarskih ploca. U poglavlju ,,Susenje i parenje drva", nakon uvodnog dijela o osnovnim karateristikama susenja drva, dan je prikaz susenja piljenog drva (prirodno i umjetno), furnira, cjepanica i oblica, iverje i piljevine, zagrijavanja trupaca i polovnjaka, parenja pilje nog drva i zagrijavanja drva prije savijanja. Poglavlje ,,Furniri i ploce" je prof, dr Juraj Krpan. i ,,Susenje i parenje drva" obradio

7

Od sastava rukopisa d o izlaienja prirucnika proteklo je dugo Sefemena. NeM rukopisi zavrseni su pocetkom 1963. god., a ostali u toku te godine. Od tada pa do objavljivanja prvog dijela ovog prirucnika proteklo je 4 do 5 godina, a za to vrijeme mnogo toga ·Ser'&fliienilo sto bi trebalo uzeti u obzir, ali iz tehnickih razloga to nije bilo mogeflte. Molimo citaoce da to uvaze pri citanju i upotrebi ovog dijela prirucnika. Nadamo se da e prvi dio Drvno industrijskog prirucnika ko risno posluziti strucnjacima nase drvne industrije; inmpjerima, ekonomistima, tehnicarima i ostalim strucnjacima kojima je i Wä^/|Srm?b. Prirucnik e moi korisno posluziti arhitektima, grae vinarima, strojarima, tehnolozima i drugim koji povremeno dola ze u kontakt s nekim od n^ogobrojnih nacina upotrebe drva.

V

SADRZAJ

MATEMATIKA i . Algebra . . . ^^j^p^i^jB^i^ff*-. . . . ii^> ^, Str. 23 23 24

25

1.01 Potencije, korijeni i logaritmi 1.02 Faktorijele, b i n o m n i koeficijenti i binomni p o u c a k , ;i 1.03 Rastavljaje u faktore -SKjVli? · Üs£*4> ' ' 1.04 K o m p l e k s n i brojevi . . . J5t'i^! . . . ; 1.05 Postoci . ? ^ 1 7 r ^ W K i ^ : ^TPHES'-- £ 1.06 K o m b i n a t o r i k a . .'SI3.:.i^aS« | 8 # P ; ; * 1.07 D e t e r m i n a n t e 1.08 J e d n a d z b e . · . .-»"i ' . . T . 109 Kamati, rente, amortizacije .^ . ··,":-, ,. . . 3 1.10 Sljedovi i redovi . .;§£. "'. . .. . .... "7 ·. - . - . . % 1.11 Sredine ', ',:^:^. · · · 2. Planimetrija i trigonometrija yg&s(i$$$U . . . . S-'P

26

27

27 29 30 1 33 34

35

2.1 Trokut

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6.

Paralelo g r a m . &js&jäi^- jbjgfe - · . .. > s^af&sS Pravokutnik: p ; ^--fflH Kvadrat $£: . . P r a v i l a n n - t e r o k u t upisan u k r u z n i c u polumjera R . Krug, k r u z n i c a i njihovi dijelovi . ^W.'^^'y. . . . .> ." · . e^j . 0&M · . .^Hifi . h C^:^ ^^Bj^^&^^iä^^'^k . . . . ^»f. . -VjrVfi^JPflj . :''-J^^-f-·-£*

-.'.-->

·

·

·

·

35

36 36 37 37

38

3. Oplosja i v o l u m e n i . ^ j ^. 3.01 P r a v o k u t n i paralelopiped . 3.02 P r i z m a . . ' . ' . ' . . 3.03 U s p r a v n i v a l j a k . . . . 3.04 P i r a m i d a . . . . Jfr 3.05 U s p r a v n i stozac . . . 3.06 Krnja p i r a m i d a 3.07 legiji u s p r a v n i stozac . . 3.08 Kugla 3.09 Kuglin pojas · M- i · · 3.10 Volumen rotacionog paraboloia 3.11 V o l u m e n p r i k r a e n o g rotacionog 3.12 Volumen elipsoida . . . 4. Analiticka geometrija u r a v n i n i 5. F u n k c i j e 5.1 5.2 Proporcionalnosti . . T r i g o n o m e t r i j s k e funkcije

38 38

38

38

38

· · . ..^W · ·SgSL&:*--t paraboloia . - ,lU -· . .

38 39 39

40

,*"**> . .

.

- . * ·

'^&r'wi >

r

H

9

5.3 C i k l o m e t r i j s k e funkcije 5.4 H i p e r bolne funkcije 5.5 A r e a f u n k c i j e . ^Sl 6. Diferencijalni r a c u n . . 7. I n t e g r a l n i r a c u n . . . .

. · . .

. · . .

. · . .

I ·. .

. . .

. ' . .

. * . .

Str. 46 47

47

48 52

SISTEMI M J E R N I H JEDINICA I STANDARDNI BROJEVI 1. R a u n a n | e s j e d i n i c a m a . . . . . " Jjir. . . . . . . ~>§gi|j| .-^4$^ 55 1.1 Velicine, jedinice i b r o j c a n i iznosi . . 1.2 Velicinske j e d n a d z b e . . . . ^ .. 1.3 P r i l a g o e n e velicinske j e d n a d z b e & · 1.4 B r o j c a n e j e d n a d z b e TS? >fj . 2. Sistemi m j e r n i h jedinica . . ·:3tf£ä$&. jg&fio&iB-^fi 2.1 2.2 2.3 55 56 58 &l . %%,£&. 6464 6S

G r a e n j e sistema jedinica . . -, , &$iä&£i£f&a33 -M Decimalni i d e k a d s k i v i s e k r a t n i c i j e d i n i c a VüxySi · P r e g l e d razlicitih s i s t e m a j e d i n i c a . . . . J}5-SO. . . . -·.V.v^'SHJis&fis · ^

70 ^

3. M e u n a r o d n i sistem jedinica . 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Definicije osnovnih jedinica SI . m%^' · ? . ^ ^ M 71 Izvedene j e d i n i c e S I . .11 . . W . · Jr*t!fcr*a-i- ' 7 2 : Masa i tezina u SI . . . . Wjt; . r ^ ^ f ^ N ? * - 76 P r i m j e n a gustoe u m j e s t o specificne tezine . . . 78 Definicije gustoe, p o r o z n o s t i 1 i s p u n j e n o s t i p r e m a J U S 78 P o t e s k o e p r i prijelazu n a SI . 8 0

82t

4. Jedinice duljine, p o v r s i n e , v o l u m e n a i k u t a . ^ a J j s ^*S-- ? "f? '· 1 4.1 Jedinice duljine . . . . . . -szh**' · 4.2 J e d i n i c e p o v r s i n e ,-jgf ,. ,.-yj'--ttEJig*-: . .;jiv4.3 Jedinice v o l u m e n a o^stU* *vo»Utß i aoiisztfj · · · 4.4 J e d i n i c e k u t a ."""=..' . . · >'^^^';V/\V.-'.:'A.:' 5. Jedinice v r e m e n a , brzine i u b r z a n j a . · ^-jfBMFj^ftjHz- . 5.1 J e d i n i c e v r e m e n a . .-:WHI*Q^^ls?^;..w^f^ov_ 5.2 J e d i n i c e b r z i n e . .· .. \ * · · , ·* f l S ! r 1 f ; .**· 5.3 J e d i n i c e u b r z a n j a . .. · . . . ^ p t £ e y U&B'fÖßQ « *

^2 $3 ^ 87 891 §989 ' 90

6. J e d i n i c e m a s e i gustoe . . . / ^ ^ 0 ^ ? ^ ^ ? * ^ .5^' 91 9I 6.1 J e d i n i c e m a s e . . ·" · aatfjfl · THSSI* iLrx3Z-7o 6.2 J e d i n i c e gustoe . . . . sJpgJ5fg£" . . ^ l y s .|©j 92 7. J e d i n i c e sile, tlaka, viskoznosti i specificne tezine ^^jt-JP 9494_ 7.1 J e d i n i c e sile . .L^v, . . . '.'-'««512 a^mu'oV *i r 94 | 7.2 J e d i n i c e t l a k a ". . "7^ . . . M L ' C 2 ai-mjioV £L 7.3 J e d i n i c e d i n a m i c k e viskoznosti .' " ^ T . . ~i''-..&&- 95 7.4 J e d i n i c e k i n e m a t i c k e viskoznosti ·filial . . _. 96 7.5 J e d i n i c e specificne tezine Vr**.i* ·|tsj9BW*%:..*3iaura'»Ä-J-v .97 8. J e d i n i c e energije i snage = ,b3fet*|SE .«99 8.1 J e d i n i c e energije, r a d a i topline . ^ . · a « ^ « f t ·'e, 99 8.2 J e d i n i c e s n a g e ' ' p i l i l i · V U I B I « e l h - M i 7 M » ^ ^ ' ^ - Sx * 0 0

10

\

9. Jedinice 9.1 I 9.2 : 9.3

Str. 101 Jediniee t e m p e r a t u r e . . . . --Iffr. . tnstvstttii*'' 101 Uporisne t a c k e M e u n a r o d n e t e m p e r a t u r n e s k a l e ^ ? 102 Jedinice ostalih toplinskih v e l i i n a m c i « a BftJ*«rjo*l , i 105 toplinskih velicina . elektromagnetskih velicina: .,,-i **#·:. . .Hifbjo** . 106 108

10. Jedinice

11. Jedinice akustike, fotometrije i nukleonike-- . ..· 11.1 Jedinice a k u s t i k e 11.2 Jedinice svjetlosnih velicina . * | f | t ' 11.3 Jedinice ionizirajuih zracenja . .' .

-Ag» . | |fe.; 108 / " H ^ ^ - . " - -, 109 jail··.-.-.: sfcn&M^AB -MÖ H3

U3

IS. S t a n d a r d n i brojevi . ^[email protected] i j s a m o m * IfwaKÖfS**KtfWv 12,1 Openito "i " ^ l S ^ ^ --afflBBOv. -. *SW""_ , 12.2 Osnovni redovi standardnih brojeva . . -111$? '.^iftrt 12.3 Izvedeni redovi Bill^lgJHt. . . . . . v^ 12.4 Izbor podesnog reda . . . . -p|'. . . . «{jsaa 12.5 Podeseni brojevi . . - ' J> · · · r M E H A N I K A : .1. Statika I 1.1 j . . · Ä ·· · *&s*OS* . ··'ii4äq0*

:

M^ 115 H6

120

123

123

Sila i staticki m o m e n t , $ t &ä*iMrrtt&t ·

' 1.2 Teziste - V - TM S ? ^ ^ P ^ ^ Z 5 J V ' -" ' ^

-

·>-.

J26

2. Trenje · · · # * . . . K* . ' .' . . . < ·./':"-·"·.';· 2.1 Openito . . - p ^ i ^ v r · t gedfi iS, · · · · 2.2 Koeficijenti trenja ^*J" " . . . . . . . . ; 2.3 Trenje na kosini . . . 2.4 T r e n j e kotrljanja . ' . " . r. .."*. :"';."·· " 2.5 Trenje u klinastom u t o r u ····i sttJBsvi>i . . ©0 .· . 2.6 T r e n j e u lezaju . n-.lquA ftHJ! . *&***$.«dftö(Äq#£-, I 2.7 U z e t n o . t r e n j e . .··"- ---g|B·*;'">smjqo*., .--i ; ; J . g

129

i29

129 130 130 130 131 131

I32 3. K i n e m a t i k a ^.^ · · ^'·'".'."·:' ·'·> · '··^,^.*. ,-IAL--" · 3.1 o p e n i t o fr'T^;../^ . . 1 3 2 3.2 P r a v o c r t n o gibanje . . . . . ·-·=ä^^$ H 5 f t f**3. ! 132 i33 g 3.3 K r u z n o -gibanje -- openito . $$w&L'i;'· · 3.4 H a r m o n i c k o tretiranje _. ' V 134

4. D i n a m i k a ' . "'^^'r%^· -^fajti"' I 135 4.1 Newtonov osnovni zakon , . * , ·:, . S T ^ A « ^ « « * « ' £ I35 § 4,2 Rad, ucin i stepen iskoristivosti . ^ l ^ ^ n rfjj-rf ' 4.3 Kineticka i potencijalna energija . «j??? . ^^P^?.';.'';-"-'._ 136 4.4 I m p u l s sile . · · · .,---. .^i jjfteftffs *^ 4.5 c e n t r i f u g a l n a sila -vr' '. - jj .·-':"**l^* i i r n i i i ^ ; 137 4.6 M o m e n t tromosti . ,.__^ . ** . <jsp.ni1& · I37 139 4.7 Titranje osovine Dinamicka ravnoteza . " - ..--·"*.,-· . v : . - - nr. _'-- I l 3 ^ 5. H i d r o m e h a n i k a "ltesBft«"1fl*w 5.1 Hirostatika . ~.; - . . . vlij^-'^l^Wt"':' i Ili 5.2 H i r o d i n a m i k a i^^r» · S9OT5S --i^rwf v©*©***«» * - 1 4 2

m

Str.

NAUKA O CVRSTOI 1. N a p r e z a n j e - ^**aizie' ·? 1.1 N o r m a l n a n a p r e z a n j a . .·*?&£"·' 1.2 T a n g e n c i j a l n a n a p r e z a n j a . . 1.3 Moduli elasticiteta i s m i k a . . . 1.4 Ispitivanje m a t e r i j a l a . . ,> 1.5 D o p u s t e n a n a p r e z a n j a -Ww&^ 2. Vlak i tlak . . . . ?&r b. . . . · · · * " . j ^ * . ·. . . . 1 · JW> · s-^*.^'TM · . ' ' ^ ' 4 9 J49 jg~ j30 JJ.J

154 l54

.

t

^HSÜ»!** » W * * t ' ! .

3. Savijanje 3.1 M o m e n t t r o m o s t i i m o m e n t i otpora . . . . 3.2 Reakcije u osloncima, m o m e n t i savijanja i n a g i b i 4. Smik . . . . ? t * «*«·"! 5. Torzija 6. Izvijanje jg.. . . 4^' * . .

J55 156 159

i60 I62

·

7. Slozena n a p r e z a n j a 7.1 Vlak i savijanje 7.2 S m i k i torzija 7.3 Optereenje n o r m a l n i m i t a n g e n c i j a l n i m n a p r e z a n j e m Elasticne opruge NAUKA O TOPLOTI 1. Openito 1.1 1.2 1.3 1.4 *j£. . . .

163 163 163

I64

165

l67

Zakon o odrzavanju energije . . ..i I: . Toplinsko stanje, velicine t o p l i n s k o g stanja · ^ ^ £ 2 5 Specificna toplina . ° ^ . P r v i zakon t e r m o d i n a m i k e -&·*· .

167 167 {'*

J

2. T e r m o d i n a m i k a plinova . . 'mk/ . . ^n^Ua** 2.1 J e d n a d z b a stanja .or' . . ^ . 2.2 P r o m j e n e stanja plinova .· :-'-'·;'·'·?>'.:-*j;ffizv-^' . . . 3. T e r m o d i n a m i k a p a r a . , 3.1 Mokra p a r a . . fi^fes--invort- · · · I- v 3.2 Zasiena p a r a . . · - * ! - · · · · 3.3 P r e g r i j a n a p a r a ^^^M^E^^^tt? · ·· " - *·'* 4. T e r m o d i n a m i k a smjese . . . . i^^a^^isi^ksSÖ . 4.1 P l i n s k e smjese . . . 4.2 Smjese plinova i p a r a . 4.3 P r o m j e n a stanja 5. K r u z n i procesi . ll^gil'. 5.1 Carnotov k r u z n i proces . . i '^w^ -JP* . '^^ft^ .' ·-5»w^"·

jj,jj

178

184 l84

185 185

186

. ^n\ ·- 186 187 · '-$* . 189 «»i 'iS*92 /A^tg^i^^6^^:. 192

12

w

6. D r u g i z a k o n 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3

termodinamike . . . · Lua

F o r m u l a c i j a drugog zakona t e r m o d i n a m i k a Entropija . . . ,1^ *2 -

Str. 194 194 195

196 I97

7. Toplinski dijagrami

Dijagram p,v -····i**u*"rts-ras satka£ Toplinski dijagram T,s . . . ^T* : . . . JTM i, s dijagrami (Mollier) *i**tfgtoaÄÄ^fe * * * to . . ^ - , . . . . .

197

199

8. Prijenos topline

200

8.1 Prijenos topline voenjem . 'Uf11 . .^ft 200 8.2 P r i j e n o s topline dodirom «itf. ; 200 8.3 Prijenos topline zracenjem . . ,*., . . . . 202 9. Toplinska svojstva materijala . . . . . ,, 2*$ 204 9.1 K r u t e tvari i tekuine _ . . 204 9.2 Plinovi i . : : a p U * ? « *üB*fi«l- v 206 9.3 Toplinska vodljivost . . . jfi . . . . 208 9.4 K o n s t a n t e izarivanja . . - .Vs . . . . 211 9.5 Zasiena vodena' p a r a AH843- j£j&-W-- . · · 212 9.6 Zasieni vlazni zrak ^ a . . . . . . * 215 ELEKTROTEHNIKA 1. N e k e vaznije jednadzbe i formule osnovnih z a k o n a elek trotehnike . . ;jPg;-' 1.1 Ohmov zakon :jrt&f i · **Hr 1.2 Kirchhoffovi zakoni · ' i»V ' ' ttv' 1.3 Ucinci elektricne struje ;**r^g|g . 1.4 Ucinci magnetizma . .:·'·"- . · III · W?$QS 1.5 Energija (rad) i snaga istosmjerne struje . . . . 1.6 Izmjenicne struje -^fe-f^'' 1.7 Trofazna struja . · · .. -· V-JP|P^äj,.* * ft* 2- Elektricni t r a n s f o r m a t o r i . ^ i · 'aro' ' ' " 2.1 Trofazni t r a n s f o r m a t o r i . . ggy*. · 3. Elektromotori 3.1 S i n h r o n i trofazni motor . . 3.2 A s i n h r o n i motori . ^y. · 4. Elektricna mjerenja . .

!

219

2I9

2 220 222 222 ' H<

22

22

^

228

· Js · ·

mnms . ** 230 . · - . ·-· ijifctrrf£|2' Zii · - yjj s ^ *£»L3£i,fc

2 4

&limfri

.ftj «iz*4 .*f ·

^

5. P r o r a c u n i instalacija . %^&0&M ENERGETSKA

£s ö&q ä

POSTROJENJA 237

23S

1. P o t r e b e drvnoindustrijskih poduzea n a energiji · .&*&&*& 2. E n e r g e t s k i izvori ., . ""«*£ · 3. P a r n o e n e r g e a t s k a postrojenja 3.1 P a r n i kotlovi . . >·; . . * ^! . S r -ari · miS ' 8fc* ^**--'' ·'' HteiazHPttiD

241

13

4. P a r n i s t a p n i strojevi . 4.1 Parni strojevi .

.

.

-,'ffifflHrafflijl^fe:_««»«%;-ffii . Q&tpX>--&&£ . .

-

Str. 2 58 260

2

s oduzimanjem . 0

5. P a r n e

turbine

-sk &*mni -*, · · · · . · j'V* «i£Mwi8>

:

^*

5.1 Podjela p a r n i h t u r b i n a 5.2 S n a g a p a r n i h t u r b i n a

,- .... .-,-_;-,-· -* * oT

, 261

262 26e

6. Motori s u n u t a r n j i m i z g a r a v a n j e m T?- s ^ ^ t i * · 6.1 C e t v o r o t a k t n i i d v o t a k t n i m o t o r i ·?.&:·.--;'/-*^'TWB*." . 6.2 Otto i Diesel m o t o r i . s ^ o ä ö o v .&f>i3&oi ^oosU^S. 6.3 6.4 Snaga motora P o t r o s a k goriva . . . . -^wff** 1 '^'^ -a ij^fo**^?^^^:*^' ' . . "r^v^^v · ./·<·"">"-,-·; · · "^^ilJt' RgiS ,J? ^ ^ -'-^11*3.

266 268

270 27

*

7. v o d n e t u r b i n e 8. Centrifugalne

272 276

sisaljke

[;$$£''. ·

STROJEVI ZA OBRADU D R V A " ' ^ ' - '

1. Openito

1.1 1.2 Fundamenti . . . .

. /Jk

. ,,-,---*-,*,,-, · . \||p$^Js

-^

. '.>&TA3W5C _|E|

,

t

281

_ TM 281

283 284

Openito o k o n s t r u k c i j i

'SPaiäÄiv'ft--;

2. J a r m a c e 2.1 2.2 2.3

Horizontalna jarmaca . Vertikalna j a r m a c a ' '. * . Bocna jermaca . . . . pile

. ^%e&&a& i v r i l o - l . " j vtuMe &n oiöTJ - . . ^ms . :T IsniSlJ ·f^^^^|b*4'öi*ßs|.

-280 ;."28^ 300 301

3. T r a c n e 3.1

T r a c n e pile za t r u p c e . . ' . . ', . . '· ;·'.; 301 3.11 Horizontalne t r a c n e pile za t r u p c e . - . · jti? 301 303 3.12 Vertikalne t r a c n e pile za t r u p c e . ^ , , ·»«* > ->T 3.13 T r a c n e pile za raspiljivanje . . . &r?W&f · 304 3.2 Listovi t r a c n i h pila . . . . . . lo-ioinoi;| 305 308 4. K r u z n e pile . . . ^p-' . ?%£·'. '^}S--^]P?-4.1 Pile za raspiljivanje i k r a j c e n j e 308 4.11 K r u z n a pila z a raspiljivanje r:\,i)/tßsto9tm m . 308 4.12 K r u z n a pila za k r a j c e n j e . s^-i»,, · &± - 309 4.121 J e d n o s t r u k a pila za krajcenje ·'·& -. "'.ai . T * 9 ^ * " ^ 4.122 D v o s t r u k a pila za k r a j c e n j e . . !p£ . . 310 4.13 Visestruke pile za raspiljivanje . ^s&-::-i 311 4.2 Pile za p o p r e c n o piljenje . , , . '· . . . . 312 9 : 4.3 F o r m a t n e kruzhfis pile s***?i * ^«*«^W3|% /-#^9S*«**Sp 4.31 F o r m a t n e pile s p o k r e t n i m stolom . -- ; HSrfas 313 4.32 F o r m a t n e p ü e s k o n t i n u i r a n i m prelazom . "'.' ·--.*' 314 4.33 F o r m a t n e pile s k o n t i n u i r a n i m p r e l a z o m i isto v r e m e n i m krajcenjem u oba p r a v c a . -^ : ^ l w 315 ··4.4 Listovi k r u z n i h pila . . . Jgb.· iyoftötf ixnas. 316

14

L a n c a n e pile . ~ t-, ·r/nOn^

st$&t&. &nfcb:jpt

&£&yz>qpftm

Str. I ^i^ 320

Strojevi za piljenje, Ijustenje i rezanje furnira " · ; · - : . 8$.. 6.1 Strojevi za piljenje 6.2 Strojevi za Ijustenje 6.3 Strojevi za rezanje k a r e za rezanje furnira Glodalice za furnire . Strojevi za sastavljanje

furnira . ioä3««*t at*u*i- »'<· 320 furnira . ."-"" "i . % , ' , 320 furnira. - J i S v : $m*ms&t$, I Ä Ö Ä Ö I H ^ / I H 3 ^ . · v: · , ||§fHi);· i · .-ioVi, /328 . · ^r^v*.'*r : . r,',r: '·-·'.' "i^*? 5 * 1 ^', 329 furnira . . . . »K. kft&b&O '.IS.Z l E S K ^ r S-.-· tejffcO, htJ, . . . .

33 332

°

Strojevi za nanosenje ljepila . ' ffl · * Prese . . . .. Brusilice . . . . . .

333 336

TRANSPORT

uvod

1.1 1.2

;

.

.

,

; . ; '..".

j$?

Izbor t r a n s p o r t n i h sredstava . . . . . . . . . 339 P o g o n s k a energija . · . * ·& . · i&t&tMp. «ftUtO. I.S340 1.21 Rucni pogon · . · · . · . -eftfiia. ftJfemm . 340 1.22 Elektricni pogon ijjjt · · . &%J t>tW*jjte0t>oCL · 340 1.23 Pogon motorima s u n u t r a s n j i m izgaiCjanJ'emUmaA* · 340 1.24 Pogon a k u m u l a t o r i m a -. . ^ , . . . -,,..-j,,, -. 34 * 1.25 P n e u m a t s k i pogon ;V*"*· ·".- ' · . ' - a ^ r " 341 1.26 K o m b i n i r a n i pogon . . , '. . J p . " *L(Q& · 3 4 1 . IpfS,,;".-·";.-,"'^(3 442

Raspodela t r a n s p o r t n i h sredstava ,^;t .

T t r a n s p o r t n a sredstva p o v r e m e n e dobave ' . ' ' . t . , . 343 3.1 Raspodjela t r a n s p o r t n i h sredstava p o v r e m e n e dobave 343 '3.2 T r a n s p o r t p o kolosijeku - * MWWIM **?*? '^Kff 3 3.3 T r a n s p o r t bez kolosijeka . . . M · jfj&aT45 346 3.31 Rucni t r a n s p o r t · · · ·;·** $bov ·-tassbfiS 347 3.32 E l e k t r o k a r e · .JIROIA*» 348 3.33 Viljuskari . . . fi*&yiti;. »tiBsafO 3.34 Automobili, auto dizalice, jj^&SSri ·· · ·· 349 V ? 3.4 T r a n s p o r t putovima iznad zemlje .' * P ^ f31*" 349 3.41 Visee zeleznice . . . . ·& = · · &i?*jj ·· 349 3.42 2 i c a r e $&&· . j , ^^S:,' '.-; . . . 353 3.5 Granici . . - ' S .s · * * ^ . t * l *? , r *A|sS 3.51. Okretni granici . . . a ^ » ^ »väi!&o T /3$3 3.52 Mosni. granici . . · ' · · . · - ^> 354 3.53 P o r t a l n i granici . · ··J&fA-m&fa · · ··<&$£·- 3 5 J 3sö 3.54 Kabel granici . . . . ^-^^HI^:^^-^^ T r a n s p o r t n a sredstva stalne dobave . ,-?sK -· - " · > 358 .4.1 Raspodjela t r a n s p o r t n i h s r e d s t v a stalne dobave . 359 4.2 T r a n s p o r t n a sredstva s elennataror ;za- rvucun. teozzG% 360 4.21 T r a k a s t i t r a n s p o r t e r i . . . . · v^sü,^?SJ 4.22 L a n c a n i t r a n s p o r t e r i ' . . - · .j9ait-' 361

15

Str. 4.3 Transportna s r e d s t v a stalne d o b a v e bez e l e m e n a t a za v u c u 4.31 T r a n s p o r t e r i s v a l j c i m a -. « s . i v s i 4.32 I n e r c i o n i t r a n s p o r t e r i 4.33 P u z n i t r a n s p o r t e r i $·%* . . -rt'& · ..·??""- '· · .**· . . . . . W. * . · , Projektiranje ^ S h e m e postrojenja E l e m e n t i postrojenja 5.31. Usisni ljevci 5.32 Cjevovodi 5.33 I n j e k t o r i . 5.34 Odvajaci 5.35 Ventilatori H «« . . . . . . . ^utst^at tot frjil*r za p n e u m a t s k i t r a n s p o r t . . T^ . ! M#¥? . . . . - SB^. · fi - , · · . jf· : . ' : ^ ^ T . . . 365 365 366 366 367 367

368

5. P n e u m a t s k i t r a n s p o r t 5.1 5.2 5.3

370 370 370 3741 375

377

TEHNOLOGIJA DRVA

1. Uvod

2.1 3.2 .2.3 2.4

.

.

.

·

-|J

·

· ' ·" *

. . .

JU

. ^j.

379

2. G r a a d r v a

381 381 383 389 393

395

G r a a stijenka .jpggTWE» · · Anatomska graa . . . . jgggg.. s o 3 o g !&&&&·· -it.i Dodovi, bijel i srz . . . . . . j '-"^f^oq i/söiitaiata- £S.S K e m i j s k a graa &/&£ . · . ^trjai · &go*&- eg,? "o£e *9&# . ; ^eritifen*'* &*R1i.aid*jio3£. .

3. Estetska svojstva d r v a 3.1 Boja 3.2 T e k s t u r a 3.3 Sjaj . . . 3.4 Miris 3.5 Finoa

. - - - . : **W*t**- . . . . i<. . . . 1 P JjiMfcWJM ?*; sytefrgo^ * n t i f

395 397 399 399 400

401

4. Osnovna fizicka svojstva o r v a , s f P ^ v t f ^ t t - t* « > ^ ^ i * 4.1 Tezina . . . ;a - . . . ^ . . ·-·Ä 4.2 Sadrzaj vode . . . . . [oq&fiSTJ ln£ß$E. i £ S 4.3 Higroskopnost . . . · . /HiawSto'Illtslii, St.-% 4.4 Utezanje i b u b r e n j e . . . >-jaJS&s^tHV. .SSJE 5. T e h n i c k a svojstva d r v a . 6. Elektricna svojstva d r v a . 7. Akusticna svojstva drva . 8. Vodljivost svjetla . . 9. Mehanicka svojstva d r v a . . . . ^ -«mitta*«» iv/vr*\iwrr . . ^"^»^^fW**^.' *M . . , .

i;

401 410 412 419

426

433 437 441 443 444 44« 456 459 459 475

.$6. .^L* · . .

.

. jxi*j**jy

.'- , l ^f^V.^W^^.--*Mf4 ifl&sfso^. <&£

9.1 Elasticnost . . . . . . .. \ . "" 9.2 Cvrstoa | L , , ^ ,WJ . i .Mttfi . ilJ-n*..stttaoq:,-· 9.3 T v r d o a . . '_! . . . '. '. . ' ·", 9.4 Otpornost protiv hafefnja · ''*&&$!$£?&-^*M£**9**Ä| 9.5 F a k t o r i m e h a n i ^ t a h svojstava ^^ftffiWC^Js 1 ;''. . . 10. Trajnost drva . ftj$ . . . . '-.£§& f £ S S ^ . S

16

11. G r e s k a d r v a . . . ^ . . . . 11.1 G r e s k e oblika stabala . / 11.2 G r e s k e debla J K 11.3 G r e s k e grade d r v a 11.4 G r e s k e od uzroka fizicke prirode . . . 11.5 G r e s k e boje drva . . -J^, · M11.6 G r e s k e boje i konzistencije d r u v a . v . 11.7 Greske od insekata . . . :plP'*W . 11.8 Greske od Stetnika pod vodom . l i t : · 12. Vrste d r v a i njihova u p o t r e b a 12.1 Cetinjace , Ä 12.2 Listace . . f^ . '31"; . . 12.3 Egzote . .''ff · - T$r ' · EKSPLOATACIJA SUMA i . P r o c j e n a stabala na panjHi- '.-ms 2. Sjeca (obaranje) stabala i izrada sortimenata 2.1 Sjeca i izrada sortimenata 2.2 Krcenje . . *gf" 3. Oblo drvo : . 3.1 Mjerenje t r u p a c a i oble grae . . 3.2 T r u p c i , 3.3 Stupovi za vodove 3.4 Rudnicko drvo 3.5. P r i r o d n i kalo oblovine -J|§ 3.6 Propisi JUS-a za oblo drvo 3.61 Propisi JUS-a za t r u p c e -A.3.611 Opi uslovi s t a n d a r d a za t r u p c e . . 3.612 Posebni uslovi za t r u p c e 3.62 P r o p i s i za stupove za vodove . . . 3.63 Propisi za r u d n i c k o drvo . . . 3.64 P r o p i s i za kolarsko drvo . . - ^-· 3.65 P r o p i s i za b r o d s k u g r a u -._$&: · 3.66 Propisi za sitno tehnicko drvo fe

.'.TJjL . . . · . . · . . j . ^, · * .' .. . '·*> · ^·. . . . . fifS*

Str, 482 483 485 487 489 *9° 493 494 502 503 503 517

544

568 . . **J . . 589 589 615 616 616 617 619 620 624 62S 625 625 633 646 64$ 648

'·?*&'·; . . . . .,_,. . . ^. . . .

. ^ . . T^>' . . . -Ili· · . . . · '

650>

650655 655 657

4. T e s a n o drvo . . . . . . -.«&'· · 4.1 T e s a n a graa -·!· . . . ^S:'* 4.2 Zeljeznicki pragovi . . .''ßg-· · · 4.3 S k r e t n i c k a i mostovna graa . . . . . 4.4 Propisi JUS-a za tesano drvo j . . P*3.:h 4.41 T e s a n a graa cetinjaca . 4.42 Zeljeznicki p r a g o v i . . . %p " : . 5. Cijepano drvo . . ^ . · . . *&'. · 5.1 Duzica 4f??^fc 5.2 Simla i sindra . . . . . . . . . 6. P r o s t o r n o drvo . Ifrf* 6.1 Drvo za kemijsko iskorisavanje *&$ · · 6.11 Drvo za celulozu i drvenjacu . . . 6.12 Taninsko drvo . . . · . ·1*1 -· . "

663 665 665 666 670* 67 ° 673 674 ~

674

. ·\ · · · ·''^E* .

*> 74 676

2

DIP

m

6.13 Drvo za s u h u destilaciju , . 6.14 Drvo za dobijanje s m o l e . . " 6.8 Ogrjevno d r v o . . . . · . . 7. D r v n i u g a l j -*j»,

. *4r~_ . i/--^*^-. ijSkt^ßiß-^ . .^;.

. . ·

Str. 676 677

677

682

68

8. T r a n s p o r t . . .,- . . . - l-*P~ . t · 8.1 Iznosenje zivotinjskom s n a g o m . . . 'aallöiD* 8.2 T r a k t o r i i k a m i o n i 'If*- . . /,··-£ . . 8.21 K a m i o n i ''&&: ' . . . . ·i^**A^I»-**-* · 8.22 T r a k t o r i 8.3 2 i c a r e **«$ . a'a^ . 6.4 Utovar, i s t o v a r i p r e t o v a r · ^ · 8.5 S p l a v a r e n j e i usplavljivanje . . . . v^,.. · 8.6 G u b i t a k (kalo) p r i l i k o m t r a n s p o r t a . -'**3<as3i'·* 8.7 Vrijeme t r a j a n j a o s n o v n i h s r e d s t a v a . . .pf . . PLANSKA PREDADA DRVA

<>

ö96

686

696 70ö 702 702

706 707

708

7 n I. Uvod ilsdti&z sßsfc? a. PUana . . .^j 3 s · · · 715 3.1 Openito ^ggg . . . . ·. . j - * * ^ 'äbms' k s S . s S * i 7 1 5 2.2 Stovariste t r u p a c a . . . . . . .1*^.'·'· · 721 2.3 P i l a n s k i t r i j e m . . . " 725 726 2.4 Stovariste piljene r o b e «Täl^ß' 3. V r s t e piljene g r a e . . . . . . ·...-..-..· 729

3.1 Piljena g r a a ~jp 3.2 Otpaci . . *. * ' . . . "^ 4. T e h n i k a piljenja - . 4.1 Openito . . . . . . , 4.2 T e h n i k a piljenja n a j a r m a c a m a . . 4.3 R a s p o r e d pila .

( v-

:

. . . .

as · e · *§*,"» . . . . .I« .

· · . .

729 737

738 738 746 751

771

5. P r e r a d a Iistaca . · ' 'm'-. . · . - · 5.1 P r e r a d a t v r d i h Iistaca . . . . 5.11 Bulovi i k l a d a r k e ^ j J Ä f 5.12 Neokrajene piljenice ili s a m i c e 5.13 Engleska r o b a 5.14 Obrubljena grada 5.141 D a s k e i p l a n s k e . . 5.142 G r a a za kace i duzice . · -m^.5.143 Cetvrtace, gredice i grede .-.»os*' 5.144 Letve i letvice za n a m j e s t a j ^ 5.145 Drzala za metle . . . 5.146 P o p r u g e Mm, i5.147 Graa za s a n d u k e i k u t i j e . . 5.148 Bjeljika i deklasirana roba . . . 5.149 Tezinska roba 5.2 P r e r a d a m e k i h listaca . . . ^.' 6. P r e r a d a Cetinjaca 6.1 6.2 6.3 N o r m a l n a piljena g r a a . Specijalna piljena graa . Sporedni proizvodi V^- .

· . . .

*y»rt* . . %%. . . . -·^ . . ^ " . - -.-

· .««»MääS. . . . . . . . -Ä.. . . . ··<&%£&·' ,;?. . . . . . ^c» ~£j[ . . ., }£!?&· ^ . . . . ·

772 772 774 776 777 778 780 782 782 783 ? 83 784 784 785 785 786 787 792 796

. . isi'm-ijt · . . . . .-ta. . .W5&- , v'jtftf&fif'.'

48 k

7. I z r a d b a zeljeznickih zragova . 3, Sortiranje, mjerenje i nacin slaganja piljene grae . i $". 8.1 Sortiranje piljene r o b e 8.2 Mjerenje piljene r o b e '·"ST-ft*-8.3 Nacin slaganja piljene robe ·P*»yi; . · ". /*S': . 9. P o s t o t a k iskorisenja . . '4. : "<^w^J . · W · . . · ** 10. P r o d u k t i v n o s t r a a n a p i l a n a m a .

Str. 798 803 803

806

810 817 825

1.

2. 3. 4.

5.

FURNIRI I PLOCE FURNIRI I SPEROVANO DRVO T r u p c i za furnire i Ijustenje j . .. ·-, *"ss"ir^is: . .':.$'. 831 1.1 T r u p c i za furnire . . . Ä . . . . **.. 831 1.2 T r u p c i za Ijustenje 832 1.3 Zastita t r u p a c a za furnire i ijustenje . . . . 832 1.4 Izvoz t r u p a c a za furnire i Ijustenje iz Afrike . . . 834 835 1.5 Drvo za slijepe i plemenite furnire . . . · ^.^yi. Proizvodnja furnira u Jugoslaviji . ^riaä^ri $afiSöve%' I 8 4 8 Piljeni furniri . löhayj mV.849 Rezani furniri · 850 85 4.1 Podjela . . . . . . . »KW«*' · l : · · · ° 4.2 I z r a d b a . ^ . . . . 850 : 852 4.3 Mjerenje ' ^ 1 1 1 1 * ^ ^ · · · * ·"-'· 4.4 Uskladistenje i p a k o v a n j e za o t p r e m u . . .. gj . j 853 4.5 P o s e b n i uvjeti za plemenite i slijepe furnire . . 353 Sperovano drvo . . . St,"?". 856 85 5.1 P o j a m , mjere i k v a l i t e t a ''&zu*j[t' ' ' ' r 8 5.2 Obicne sperploce . . . . -~0:'' · S « i * · " : 856 5.21 Dimenzije i kvaliteta. . . *-fSr · · · 5.22 I z r a d b a · · % '· · 863 5.221 Ljustenje "-"gj; . . . 863 86 6 5.222 P r e r a d a sirovog furnira C,**V . . . · "fe. 5.223 Susenje furnira . , · ; 872 874 5.224 Sastavljanje listova . . . . ·]&. · · 882 5.225 KrpanjMj furnira ,'&£.'i · 5.226 Ljepila za Sperovano drvo . . · . . 882 897 5.227 Lijepljenje . *& 5.228 Dovrsni radovi -sy&fejaJ 901 5.229 Uskladisten je i o t p r e m a . . . . - .- . . · 904 5.23 Iskorisenje drva . . . . ..-';23J - " · · 905

5.24 Svojstva . . . . · · ",'· .· r · 1,1

5.3 5.4

5.25 Ispitivanje . . . . . . . . .;.V· 5.26 Upotreba [m$ · · · . · ·.-·_·5.27 P r o j e k t i r a n j e tvornice . . "^ · . . i;5.28 Oblozene ploce . . i ·.'···"··: . .··--._ · 5.29 Uslojeno drvo . . . \ -_' ··- '· TAvionske sperploce . . '' S^^Ssi«'^ * ' ' Stolarske ploce · . . . gjg^ 5.41 Definicija, dimenzije i kvaliteta 5.42 J B b v i n e £TM?H · 5.43 I z r a d b a srednjica 'gK . . . vi*. J M . 5.44 Slijepi furniri . tiggm* · · · -Ä-u*** ·

910 917 9 8 * 920

92 * 926 926 927 928 93

2*

5.45 Lijepljenje 5.46 D o v r s n i radovi, u s k l a d i s t e n j e i o t p r e m a . jßmprm; 5.47 U p o t r e b a · 5.48 Svojstva . .; . . . · . . . rlv^l 5.49 P r o j e k t i r a n j e t v o r n i c e . . . . ,: ^ . . 5.5 P o d a c i o s p e r o v a n o m d r v u . . . . . . . 6. L a k e g r a e v i n s k e ploce od d r v n e v u n e i m i n e r a l n o g v e ziva . .m . · W · . · 6.1 Definicija, povijest, u p o t r e b a , dimenzije . . . . 6.2 Sirovine . -v-"' . . . . . . ..-. . . 6.21 D r v n a v u n a (tataStfca) . . . f · ·. 6.22 S r e d s t v a za m i n e r a l i z i r a n j e 6.23 Mineralna veziva . . · T · 6.3 I z r a d b a . . W · k&- r . ·T . 6.4 Svojstva . .3äi. . mim · .-*ra* . . . S . . 6.5 P o d a c i . . . . . . i???.. . *s*jsn& >.J, . 7. Iverice . . . "f* . . - ^ . . . . '3'. 7.1 Povijest iverica . . . '**'-. . . . . . · 7.2 Vrsta iverica . . . . . ;|^ . . .

7.3 Sirovine OA&^S

Str. 932 932 933 934 936 937

942

942 944

944

945

946

946 948 949 950 950 952

954

7.31 Drvo 7.32 Vezna sredstva 7.33 D o d a c i 7.4

.

.

. ?H.

.

.

- · -. . .

.

954 955 956 956 956 958 958 959

959

Izradba *f% 7.41 I z r a d b a i p r i p r e m a iverja . . . . "". * 7.42 Susenje 7.43 R a s p r o s t i r a n j e ljepila n a iverje . . ^A 7.44 F o r m i r a n j e lista &&& 7.45 P r e s a n j e SSffza · 7.46 Krajcenje 7.47 P o s t u p c i bg M &£' 7.48 U s p o r e d b a t r o s k o v a . . . "^-^ · · 7.5 Svojstva . '"**j£» S i 7.51 V o l u m n a tezina . I . . .-*^^SS^SH 7.52 Vlaga, b u b r e n j e i vodljivost topline . -. . *.

7.53 Cvrstoa . . . . ". " l .- *',"- .. j

. . · · · * .

.

960

960 968 969 970

970

970

7.6

: Ispitivanje . 1 . ;g|j . 7.61 Ispitivanje iverica p o J U S - u . . . . . 7.62 Ispitivanje cvrstoe n a savijanje i drzanje cavala i sarafa (po Klauditzu) . . . ..".-. ^ \ . .

973 973 976

9S1

8. Vlaknatiee 8.1 Definicija, podjela i kvaliteta 8.3 Sirovine 8.21 Drvo 8.22 Vezna sredstva 8.23 Dodaci . . J§ . . ß.3

^v'^lK ! · . -!*>*»/***<·'' ;. . . J*g V f S t o S v · · »&4r*<ii · ! tt& ' £J. . : f5 . . pfj» ;:·* . . . Jy . . . sfesasl . . . <ii&/.#|£V

981

983

"3 983 984 985 985 985

Izradba . . J|* : . . . '~^\ 8.31 Izradba izolacionih vlaknatia 8.311 Koranje i izradba iverja .

20

8.312Izradba i p r i p r e m a v l a k a n a c a . , * » . . . . 8.313 I z r a d b a ilima . . · . &M r9ft-J»fr 8.314 Susenje · _;, . . . , 8.315 Krajcenje ·. 8.32 I z r a d b a t v r d i h vlaknatica 8.321 P r e s a n j e toXc · .&&**&&·> 8.322 Obradba ploca toplinom i uljem . . . . 8.323 Navlazivanje i kondicioniranje 'TT* . £ t . ^Z^Z.8.324 Krajcenje ?: . . . 8.4 Svojstva 8.5 Ispitivanje vlaknatica po JUS-u . . _**tel»t afc»* 8.51 Debljina «« . . 8.52 Vlaga &m-z\m*a& 8.53 Upijanje vode i bubrenje debljine . . . . ^. 8.54 Tezina po jedinici povrsine i v o l u m n a tezina "T. 8.55 Cvrstoa na vlak . . JJ . ;T;' . . . 8.56 Cvrstoa na savijanje : *Jw'" · . *2^--.«jt* 8.6 Oplemenjivanje vlaknatica . ' . . . . 8.7 Podaci za vlaknatice . . H_ . . ·-->*»«.· · 9. Podaci za furnire i ploce . . . . JK* . . . . SUSENJE I PABENJE 1. Openito o susenju drva . ·$&'·* . . . 1.1 S v r h a susenja drva . . . . . ',. p.. - . g.: 1.2 Vlaga sirovog drva . ··-sSBte · · · . . . 1.3 T a c k a zasienosti v l a k a n a c a 1.4 Vlaga ravnoteze . . ' . ' . . 'fpfT,--. . . . 1.5 Izbor k o n a c n o g postotka vlage u d r v u . -. . _ -. 1.6 V o l u m n a tezina i utezanje drva . . . . . . 1.7 P r o r a c u n s k o t r a j a n j e susenja . . . . . . 2. Susenje 2.1 piljenog drva ·a& ·_'

Str. 987 987 988 988 988 989 989 989 989 990

gg2

992 "4 994 994 994 9 ^5 996 "7 1000

1001 1001 1001 1003 1004 1005 1006 1006 1010

P r i r o d n o susenje piljenog drva . . ijts · - :-·»· 1°1° 2.11 P o d a c i - o t e m p e r a t u r i , relativnoj vlazi 1 vlazi rav noteze .. - " ° . . . *'TM^ *®10 2.12 Stovariste (skladiste) 1025 102 2.13 Tipovi slozaja 'ÜW'«* · S 2.14 Temeljenje, slaganje i zastita slozaja . . -. 1029 1Q 2.15 Strujanje z r a k a £*· 32 M 6 Brzina i t r a j a n j e prirodnig sus>,n1a . . . . 1033 2.17 P o n a s a n j e vrsta k o d p r i r o d n o g susenja . . 1036 2.18 P r e d n o s t i i m a n e prirodnog susenja . . h [037 2.19 Ubrzano p r i r o d n o susenje . . . . sifej JjJJ7 2.191 Vertikalno slaganje JJJ37 2.192 Isusivanje stabala J037 1UJS 2.193 Mehanicko strujanje 2.2 Susenje z r a k o m u susionici (umjetno, vjestacko, teh1Ü;W nicko) ffci* 2.21 Susionice . ws , . . . . · · j0|| 2.211 K o m o r e ]%% : 2.212 K a n a l i * JxTi r -2.213 Glavna i pomona o p r e m a . . $i*xsu& «WWt< l U i f 0

21

Str. 2.22 Rezimi i t r a j a n j e susenja · ".^J · :C,1fff2'?2.221 Medisonski rezimi . . . . . 1 '$TH-jjM» 2.222 E n g l e s k i r e z i m i . . . . 'is *****, l u v 2.223 R u s k i rezimi fl**-- · 2.23 Voenje susenja · ."i.Ö3v . . . . 2.24 N a d z i r a n j e i o d r z a v a n j e susionice . ·jrnJ&.K Susenje p r e g r i j a n o m p a r o m -:,?L> . . . . · $j * Susenje u p e t r ö l a t u " _\ \ \ · .^ ^ p S S | ^ ^ ^ $ . .^ / -a-^aFt ift St . · ; 1058

1°59 1081 1082 1088 1092

1092 1094 1096 1096

2.3 2.4

3. Susenje f u r n i r a 3.1 3.2

Iß-

P r i r o d n o susenje furnira . . . . Sj · * Susenje furnira u susionici . . . . . , . . 3.21 Susionica s v a f l l | m a · tataSb«^ · · · -·-·· 3.22 Susionica s beskonacnim, v r p c a m a .%&&!,-·· . s&& : 3.23 Susionica sa s a p n i c a m a . · £r · «v3 3.24 K o m o r a i k a n a l . iton^&jr<-'Qirt&YR^m$$gOt 4. Susenje cjepanica i oblica 5. Susenje iverja i piljevine . 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 . . . ... . . 3. . . . . . · . . . .

1096

I097

1100 H0i

1I01

U02 1103 1103 1103 1104 1104 1104 1105 *105 ^ 1106 1106 1106 1106 U°9 HU l1 *** 1117 m7 1119 120

I10

Rotirajui cilindar . . .1 -3E&1 Susionica s b e s k o n a c n i m v r p c a m a T u r b i n s k a (tanjurasta) susionica . Kellerova susionica . . . . Bittnerova susionica . . - . Centrifuga za p r e d s u s i v a n j e sirovog Susenje piljevine . . ^S

. . .^ .. . . iverja · ·

. . . ..**. . '5TM°. · ·

6. Zagrijavanje t r u p a c a i p o l o v n j a k a . . ^ | «ciraV^V* 6.1 P a r e n j e t r u p a c a i polovnjaka ?**$*?· . ''Jfä\ . 6.11 S v r h a p a r e n j a 6.12 P a r e n j e . . . . .,* . . trstik . /Juki. . 6.121 I n d i r e k t n o p a r e n j e k . . . . . . .jL. 6.122 D i r e k t n o p a r e n j e '-? | . . *>^*^: ·"·"fj6.2 K u h a n j e t r u p a c a i p o l o v n j a k a u vodi .·$£&&&·* · 6.3 Zagrijavanje t r u p a c a elektricnom s t r u j o m . ·KH* 7. P a r e n j e piljenog drva . . ßs&^sia \) o*T. .

7.1 P a r i o n i c e . _$*, . . . . . -«ft· 7.2 P o s t u p a k i t r a j a n j e p a r e n j a ._> ^ S L s£/*&z ' 'Q7.3 P o t r o s n j a p a r e . . Iga« Äß^ ' -·:»»'* · 8. Zagrijavanje d r v a prije savijanja . .0£. , JS^^H'v&iv D ODATAÄ Logaritamsko racunalo Oglasni dio Abecedno kazalo . . . ~fi? . . . . . %s&$S A=^ . ' . . ·. ;i££*g?Rä$ . . ' ,

* 1121

1125 1139 1191

-y>3* JMTE. M&Ä,

.*<T, .

22

Visi predavac Miroslav Kugler

M A T E M A T I K A 1. 1.01 ALGEBRA

Potencije, korijeni i logaritmi

definirani su tako da su jednadzbe: b" j j a, y a = b3 Iog6 a -- n ekvivalentne..

b. -- baza potencije, korijen, baza logaritma, n -- eksponent potencije, eksponent korijena, logaritam, a -- vrijednost potencije, radikand, logantmand ifiWumerus. Za potencije, korijene i logaritme vrijede identiteti: °^l

am

zaa^O

= am

1 -- a

am

. an

+n

.an

=

am~-n

an · bn = {a · b)n 1 a~n = -- an

an : bn = (a : b)n (a.

yä- ]/b = y^T

yam i }jamP

logt (A · B) = log6 A # log6 B log 6 An - n log6 ,4

yä-. yF= yvrs

log6 {A : B) = lo gfr A - log6 B iog6 | M = - log6 A

Znak: 490 P Izdanje: Prof. d r I. HORVAT -- Prof. d r J. K R P A N DRVNO INDUSTRIJSKI PRHtUCNTK PRVI DIO izdavac: TEHNICKA KNJIGA, izdavacko poduzee ZAGREB, Jurisieva 10 Za izdavaca: mg.

KUZMAN RAZNJEVI, dipl. Urednistvo Glavni prirucnika, urednik:

ZVONKO VISTRICKA Urednik edicije:

IVAN UREMOVIC Crteze izradili: MILOVAN KAVSEK TOMISLAV STRUJI Korigirali: AUTORI Rjesenje korica:

SREKO PRELOVEC Tisak: STAMPARIJA JUGOSLOVENSKIH ZELJEZNICA, SUBOTICA Tisak dovrsen:

JUNA 1967

f O

1216

Information

23 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

698344