Read Natuur%20Wet.pdf text version

NatuurWetenskappe

fakulteit

i

Fakulteitsekretaris: Mnr Bevin Abels · Tel.: +27 (0)21 808 4832 · Epos: [email protected] Webwerf: www.sun.ac.za/science · Kyk ook Jaarboek, Deel 5 op webwerf *Programme geskik vir internasionale studente Die Fakulteit se agt departemente word in verskeie geboue op die hoofkampus gehuisves, waar nagraadse navorsing en studie ondersteun word met baie moderne toerusting en hoogs opgeleide en ervare personeel. Die hoofterreine van navorsing word hierna onder die departemente genoem. Sommige van ons programme sluit vakrigtings van de partemente in ander fakulteite in. Indien u nagraads in so 'n vakrigting wil studeer, moet u die betrokke depar tement nader vir meer inligting. Kyk die tabel hieronder vir daardie departemente se indeksnommers in die prospektus.

In die afgelope dekade het die Fakulteit Natuurwetenskappe ­ 'n gevestigde en toonaangewende instelling met 'n ryke tradisie wat uit die vroegste dae van die Universiteit Stellenbosch dateer - dinamiese veranderings ondergaan om 'n nasionale en internasionale rolspeler in basiese en toegepaste navorsing te word. Ons getal nagraadse studente toon sterk groei en navorsinguitsette deur ons akademici en nagraadse studente het oor die afgelope dekade meer as verdubbel. Daarby geniet ons toenemend gesonde finansiële steun uit die private en nywerheidsektor. NAGRAADSE PROGRAMME KWALIFIKASIE STUDIERIGTING

HonsBSc

Biochemie; Chemie; Dierefisiologie (kyk Dept. 9); Entomologie (kyk Dept. 2); Fisiese en Wiskundige Analise; Fisika; Fisiologiese Wetenskappe; Genetika (kyk Dept. 4); Geoinformatika (kyk Dept. 39); Geologie; Mikrobiologie; Nematologie (kyk Dept. 2); Operasionele Navorsing (kyk Dept. 14) Plantbiotegnologie (kyk Dept. 4); Polimeerwetenskap; Rekenaarwetenskap (kyk Dept. 57); Sielkunde (kyk Dept. 47); Toegepaste Wiskunde (kyk Dept. 52); Wiskunde; Wiskundige Statistiek (kyk Dept. 18); Wynbiotegnologie (kyk Dept. 11). Dieselfde studierigtings as hierbo vir HonsBSc PLUS: Dierkunde; Oefeningwetenskap; Plantkunde; Sistematiek en Biodiversiteit; Geografie en Omge wingstudie (kyk Dept. 39). Oefeningwetenskap. Al die studierigtings by MSc en MPhil kan lei tot doktorale studie. geenekspressie, word op 'n basiese vlak ondersoek. (3) Molekulêrgenetiese metodes word gebruik om die filo genie van plante te ontrafel. (4) Toegepaste navorsing word gedoen oor antimikrobiale peptiede, malaria, planthormone en -weerstand en die ontwikkeling van membraanaffiniteitskeidingsisteme vir aanwending by industriële watersuiwering. DEPARTEMENT CHEMIE EN POLIMEERWETENSKAP

MSc MPhil PhD

50

DEPARTEMENT BIOCHEMIE

Vir meer inligting Tel.: +27 (0)21 808 5862 Faks: +27 (0)21 808 5863 E-pos: [email protected] Webwerf: www.sun.ac.za/biochem/ - HonsBSc, MSc en PhD in Biochemie* Die Departement doen internasionaal mededingende navorsing en ons nagraadse programme fokus spesifiek op navor sing in die ondergenoemde terreine. (1) In sisteembiologie en bioinformatika word die teorie van kontrole-analise met rekenaarmodellering en eksperiment geïntegreer en toegepas op prokariotiese en eukariotiese metabolisme. (2) Biologies aktiewe natuurprodukte en hul invloed op sitochroom P450-afhanklike ensiemsisteme en ander steroïedbindende proteïene, asook op eukariotiese seinoordrag en

51

Vir meer inligting Tel.: +27 (0)21 808 3357 Faks: +27 (0)21 808 3360 E-pos: [email protected] Webwerf: www.sun.ac.za/chemistry - HonsBSc, MSc en PhD in Chemie* - HonsBSc, MSc en PhD in Polimeerwetenskap* Drie navorsingsleerstoele is oor die afgelope paar jaar aan die

41

Departement toegeken in onderskeidelik nanogestruktureerde funksionele materiale, gevorderde makromolekulêre argitekture en polimeerkarakterisering. Die werksaamhede van ons navorsers, waarvan sommige wêreldleiers op hul terreine is, dek 'n verskeidenheid navorsingsgebiede en ­onderwerpe. Analitiese chemie: Moderne instrumentele tegnieke word gebruik en nuwe metodes ontwikkel om komponente in komplekse mengsels, soos Suid-Afrikaanse wyne, te analiseer. Navorsingsonderwerpe sluit skeidingswetenskap en semiochemie in. Anorganiese en organometaalchemie: Navorsingsinisiatiewe fokus op toepassings in die plaaslike industrie en geneeskunde, en sluit in die ontwikkeling van nuwe homogene katalisatore, tegnieke vir die karakterisering van edelmetale en hul komplekse, ligandontwerp en die chemie van platinumgroepmetale. Fisiese chemie: Navorsing sentreer om die gebruik en toepassing van berekeningstegnieke in die bestudering van die struktuur en eienskappe van geïsoleerde molekules, kristallyne sisteme en chemiese reaksies. Dit behels chemiese simulering met behulp van rekenaarmodelle. Organiese chemie: Werk fokus op sintese, in besonder die bereiding van funksionele ligande vir die ontwikkeling van nuwe, selektiewe katalisatore vir sintetiese organiese chemie. Polimeerwetenskap: As die enigste chemiedepartement in die land wat diepgaande fokus op polimeerwetenskap, is die Universiteit uniek geposisioneer om hoëgehaltenavorsing te doen in o.a. analitiese polimeerchemie, polimerisasiemetodologie en polimeervesels (slim of funksionele tekstiele en nanovesels) en ook die ontwikkeling van membraantegnologie vir die behandeling van water. Navorsingsgebiede sluit in nuwe polimere (vryeradikaal polimerisasie en bedekkings; strukturele eienskappe van poliolefiene; gevor derde makromolekulêre argitekture); polimeerkarakterisering; elektrospin en nanoveselgarings; membrane en prosesontwikkeling.

Supramolekulêre en materiaalchemie: Werkgroepe in hierdie navorsingsveld fokus op die ontwerp, sintese en karakterisering van nuwe funksionele supramolekulêre materiale, met die klem veral op poreuse materiale wat gebruik kan word vir gassorpsie met toepassing in gasberging en -skeiding. Desnieteenstaande 'n sterk klem op toepassing, lei sulke nuwe materiale dikwels tot interessante insigte wat kan oorloop in ander gebiede van chemie. Benewens die MSc in Chemie en MSc in Polimeerwetenskap, waar 'n navorsingsprojek lei tot 'n tesis, kan 'n MSc in Chemie met spesialisasie in analitiese chemie ook gevolg word. Dit het 'n 40%-onderrigkomponent en modules word in bloksessies aangebied.

eerstehandse ervaring met lasers. Projekte fokus onder meer op femtosekondewetenskap, laserspektroskopie van anorganiese en organiese monsters, die ontwikkeling van innoverende vesellasers en gespesialiseerde materiaalverwerkingstegnieke. Die eksperimentele werk word deeglik ondersteun deur teoretiese studie van die fisika van lig en optika, lasers, atome en molekules, asook die interaksie tussen materie en lig. Stralings- en gesondheidsfisika: Hierdie stroom is afgestem op 'n uiteindelike loopbaan as stralingsfisikus in die mediese wêreld of industrieë waar toepassings van radioaktiwiteit benut word. Dit word in skakeling met die iThemba LABS en die Mediese Fisikaafdeling by Tygerberg aangebied. *Honneurs in Teoretiese Fisika Die fokus op komplekse sisteme en toepassings van kwantumveldeteorie sluit werk in oor die lokalisasie-delokalisasie-oorgang in metale, BoseEinsteininterferometrie in hoëenergie kaskades, supersimmetrie in kerne en die statistiese fisika van sekere biologies stelsels en polimere. Aktiwiteite in teoretiese fisika in die Departement Fisika en die Nasionale Instituut vir Teoretiese Fisika (NITHeP) op Stellenbosch is ten volle geïntegreer. *Magister en PhD in Fisika Alle magisterprogramme bestaan uit lesings (20-30%) en navorsing wat lei tot 'n tesis. Die PhD-programme bestaan slegs uit navorsing wat lei tot 'n proefskrif.

52

DEPARTEMENT FISIKA

Vir meer inligting Tel.: +27 (0)21 808 3391 Faks: +27 (0)21 808 3385 Epos: [email protected] Webwerf: www.sun.ac.za/physics - HonsBSc, MSc en PhD in Fisika* - HonsBSc, MSc en PhD in Teoretiese Fisika* *Honneurs in Fisika Hierdie program het verskeie strome waarin studente kan spesialiseer. Kernfisika: 'n Stroom in eksperimentele kernfisika (waarvoor eksperimente by die iThemba LABS by Faure en ook by versnellers in die VSA, Japan en Swede uitgevoer word) ondersoek onder andere die eienskappe van kerndeeltjies soos protone in 'n kernmedium. Die program word gerugsteun deur teoretiese werk wat veeldeeltjieen kwantumveldeteorie gebruik om aspekte te ondersoek soos die eienskappe van eksotiese kerne, wat onder meer in astronomie belangrik is, asook verstrooiing vanuit 'n relatiwistiese oogpunt en die eienskappe van neutrone wat vir neutronsterre van belang is. Laserfisika: Danksy die interaksie met 'n jong en opwindende span optieseen laser-wetenskaplikes word studente deeglik voorberei vir 'n loopbaan in alle afdelings van die fisika en ander velde danksy die aanleer van kritiese denke en die onafhanklike oplossing van moderne navorsingsprobleme. Uitstekend toegeruste laboratoriums bied

53

DEPARTEMENT FISIOLOGIESE WETENSKAPPE

Vir meer inligting HonsBSc: Dr Rob Smith E-pos: [email protected] Tel.: +27 (0)21 808 3154 MSc en PhD: Dr Anna-Mart Engelbrecht E-pos: [email protected] Tel.: +27 (0)21 808 4573 MPhil en MSc in Oefeningwetenskap: Dr Carine Smith E-pos: [email protected] Tel.: +27 (0)21 808 4388 Webwerf: www.sun.ac.za/physiolsciences/ - HonsBSc in Fisiologiese Wetenskappe (gedoseerd en navorsing)

42

- MSc en PhD in Fisiologiese Wetenskappe* (navorsing) - MSc in Oefeningwetenskap* (gedoseerd en navorsing) - MPhil in Oefeningwetenskap* (gedoseerd en navorsing wat deurlopend, maar deeltyds op Stellenbosch plaasvind) Die wêreldwye tendense in die biologiese wetenskappe om multidissiplinêr te werk, vind ook inslag in ons nagraadse programme. Navorsing word in samewerking met talle internasionale navorsingsgenote verrig. Navorsingsrigtings Sellulêre en molekulêre fisiologie van spierweefsel: Ons navorsing oor die sellulêre en molekulêre aspekte van differensiasie, groei en regenerasie teenoor apoptose en wegkwyning fokus op die spierselle van die mens, die laboratoriumrotmodel en selkulture, insluitend stamselle. Ons bestudeer hartspierselle (na eksperimentele hartaanvalle of in respons op hipobariese toestande) en skeletspierselle (na mikrobesering of na spierkwyning weens chirurgiese stres of immobilisasie). Omgewing, voeding en oefening: Ons bestudeer akute en langtermynaanpassings by die mens weens vertraagde aanvang van spierseerheid, gewysigde oefenprogramme, suurstof of voedingstofinname. Atlete word bestudeer in die laboratorium asook in die veld met moderne tegnologiese toestelle. Die analise van spierbiopsies en immuunselle skakel hierdie veld van menslike lewenswetenskappe met die werk van sellulêre en molekulêre fisio loë. Patologie: Geselekteerde patologiese toestande soos MIV/vigs, tipe II Diabetes en inflammatoriese toestande soos kanker, hartversaking en spier- en tendonbeserings, word bestudeer op die vlak van pasiënte asook op die sellulêre en molekulêre vlak in modelle. MPhil en MSc in Oefeningwetenskap 'n Unieke, deeltydse MPhil vir studente met 'n graad in Fisiologie of enige verwante biologiese wetenskap (bv. medies, dieetkunde, fisioterapie, genetika of biochemie) word aangebied. 'n Voltydse MSc word aangebied vir studente met minstens drie van die volgende voorgraadse vakke: Fisiolo-

gie, Biochemie, Sportwetenskap en Voeding. Studente moet ook reeds vier studiejare voltooi het (vierjarige BScprogramme of BSc met HonsBSc). Hierdie twee programme integreer fisiologie, biochemie, metabolisme en oefeningfisiologie met die klem op atleetkonsultasie in die MPhil en navorsing in die MSc, alhoewel albei ook wedersyds gedek word.

MSc in Geologie* Die program bestaan uit 'n tesis wat handel oor 'n navorsingsprojek wat veldwerk en/of laboratoriumnavorsing kan insluit, soos vereis deur die studieleier(s). 'n Mondelinge eksamen is verpligtend. PhD in Geologie* 'n Tesis as produk van persoonlike en onafhanklike navorsing word vereis. DEPARTEMENT MIKROBIOLOGIE

54

DEPARTEMENT GEOLOGIE

55

Vir meer inligting Tel: +27 (0)21 808 3159 Faks: +27 (0)21 808 3129 E-pos: [email protected] Webwerf: www.sun.ac.za/ge Die Suid-Afrikaanse geologierekord is uitstekend en uniek en bied 'n wêreldklas natuurlike laboratorium vir diegene wat geïnteresseerd is in navorsing in die aardwetenskappe. Die vinnig groeiende besorgdheid oor omgewingskwessies wat met menslike aktiwiteite verband hou, soos mynbou, kry aandag in ons omgewingsgeochemie-stroom. Personeel in hierdie Departement verskaf waardevolle steun aan nagraadse studente en beskik meestal oor navorsingsfondse en beurse vir nagraadse studente. Die nagraadse populasie van die Departement is kosmopolitaans en in die afgelope paar jaar het ons studente van Duitsland, Namibië, die Verenigde Koninkryk, Zimbabwe, Frankryk, Japan en Gaboen getrek. Ons kernnavorsingsgebiede is tektoniese studie, struktuurgeologie, sedimentêre prosesse, petroleumgeologie, basismetaal- (ondergronds en plaser) mineraalafsettings, eksperimentele petrologie, granitoïed petrogenese, metamorfe petrologie, stabiele-isotoop-geochemie en grond-, water- en marienegeochemie. HonsBSc in Geologie* Die program bied drie strome: toegepaste geologie, petroleumgeologie en omgewingscheochemie. Die program duur een jaar en bestaan hoofsaaklik uit onderrig, maar met 'n sterk navorsingskomponent. Die projekwerk sluit 'n program van dataversameling en manipulasie in, wat gewoonlik in samewerking met industrie georganiseer word en/of met die oog daarop om die Departement se kern-navorsingsdoelstellings te bevorder. 'n Werkstuk word ingelewer.

Vir meer inligting Tel.: +27 (0)21 808 5852 Faks: +27 (0)21 808 5846 E-pos: [email protected] of [email protected] Webwerwe: www.sun.ac.za/microbiology en www.sun.ac.za/biofuels Navorsing in die Departement fokus op bakterieë, giste en fungi. Die navorsing behels fundamentele navorsing oor die molekulêre biologie van hierdie organismes, asook die uitdruk van heteroloë gene vir toepassings in voedsel- en biomynbouindustrieë, en die afbreek van plantmateriale tot biobrandstowwe. Daar is ook 'n sterk navorsingsbelang in mikrobiese ekologie, veral biofilms en interaksies en identifikasie van fungi in die fynbos. HonsBSc*, MSc* en PhD* in Mikro biologie Die HonsBSc behels formele modules, seminare, selfstandige studie en eksperimentele werk. Assessering is deurlopend en sluit 'n mondelinge eksamen aan die einde van die program in. Onderwerpe soos genoomdinamika, biologie van giste, DNA-klonering en antimikrobiese weerstand word gedek. Die aantal studente wat jaarliks toegelaat word, word beperk tot ruimte beskikbaar in ons navorsingslaboratoria. Studente wat 'n MSc of PhD in Mikrobiologie volg, bied onderskeidelik 'n tesis of proefskrif aan wat aansluit by een van die departementele fokusareas. 'n Mondelinge eksamen word ook afgeneem.

43

56 57

44

DEPARTEMENT PLANT- EN DIERKUNDE

Vir meer inligting Tel.: +27 (0)21 808 3236 Faks: +27 (0)21 808 2405 E-pos: [email protected] Webwerf: www.sun.ac.za/botzoo Brosjure by www.sun.ac.za/botzoo/course/index.htm - MSc en PhD in Plantkunde* - MSc en PhD in Dierkunde* - MSc in Sistematiek en Biodiversiteit* (in samewerking met Universiteit van Kaapstad) Die Departement doen navorsing en gee onderrig op nagraadse vlak in 'n verskeidenheid van internasionaal kompeterende navorsingsprogramme. Dis ook die tuiste van die DWT/NNS Sentrum van Uitnemendheid vir Indringerbiologie (SIB). Nagraadse programme is navorsingsgebaseerd. Die Fakulteit verwag ook van magisterstudente om 'n mondelinge eksamen (20% van program) af te lê oor hul tesisse. Ons navorsing fokus op ekofisio logie, ekotoksikologie, evolusionêre en gedragsekologie, herpetologie, molekulêre sistematiek, filogenomika, bewaringsgenetika, vegetatiewe wetenskap, bevolkingsbiologie van plante, fynbossistematiek, ekologie, klimaatsverandering, die funksionele biologie van gewerwelde diere, indringerbiologie en plant-dier-wisselwerking. DEPARTEMENT WISKUNDIGE WETENSKAPPE

HonsBSc, MSc en PhD in Wiskunde* Die Honneurs in Wiskunde bied elke studente die kans om self modules te kies wat 'n fokus gee aan sy/haar program. Dit word bepaal deur die student se agtergrond en voorkeur, asook die beskikbare kundigheid van personeel. Studente mag, met goedkeuring van die Afdeling, tot die helfte van hul program by ander departemente neem. Die voorgestelde fokusse is: - Tradisionele wiskunde Berekeningsalgebra en kriptografie - Berekeningswiskunde en benaderingsteorie Finansiële wiskunde - Biowiskunde Die biowiskundestroom op honneursvlak word deur die Departement Wiskundige Wetenskappe in samewerking met die African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Muizenberg aangebied (kyk dept. 58 hieronder). Die graad word toegeken deur die Universiteit Stellenbosch. Studente spandeer hul eerste ses maande (Januarie tot Junie) by AIMS en volg spesiale modules wat deur plaaslike en internasionale kenners op die gebiede van die modellering van biologiese en biomediese sisteme, bevolkingsdinamika, biowiskunde en bio-informatika aangebied word. Vir die tweede helfte van die kursus kom studente na die Stellenbosch kampus om projekwerk onder leiding van 'n navorser in wiskunde en 'n navorser uit die biologiese of biomediese wetenskappe te doen. Die magisterprogram bestaan grootliks uit navorsing onder mentorskap van 'n studieleier. 'n Derde van die program behels kursuswerk oor verwante onderwerpe. Die doktorale program bestaan uit die skryf van 'n proefskrif, wat die resultate van selfstandige wiskundenavorsing bevat. HonsBSc, MSc* en PhD* in Fisiese en Wiskundige Analise Webwerf: pma.sun.ac.za Die honneursprogram, wat kan lei tot 'n MSc en 'n PhD in Fisiese en Wiskundige Analise, word gesamentlik deur die Departemente Fisika en Wiskundige Wetenskappe aangebied. Elke student se leerplan word afsonderlik saamgestel, en sluit 'n gevorderde teoriekomponent en navorsing onder toesig van 'n studieleier in. Met

gevorderde studie word probleme uit die werklike lewe gekombineer met fundamentele wetenskap. Die program bied navorsingsonderwerpe wat hoë vlak- wiskundige vaardighede met interdissiplinêre spanwerk kombineer. Die fokus val op die volgende onderwerpe: - Numeriese analise verbind die aanleer van numeriese metodes met wiskundige teorie soos golfies en benaderingsteorie, nielineêre filters, beeldverwerking en patroonherkenning, en pas dit toe op probleme van die nywerheid en akademie. - Kompleksiteit behels onderwerpe soos chaos en nie-lineêre, dinamiese stelsels, wanordelike sisteme in fisika, netwerkoptimering en -analise, en rekenkundige kompleksiteit. - Datasekuriteit fokus op die wiskundige en rekenkundige onderbou van veilige data-oorsending, insluitende kriptografie, getalleteorie, informasie sekuriteit, netwerkprotokolle en kwantuminligting. MSc-studente kan semesterkursusse by AIMS (kyk hieronder by dept. 58) bywoon. Afdeling Rekenaarwetenskap Vir meer inligting Tel.: +27 (0)21 808 4232 Faks:+27 (0)21 808 4416 E-pos: [email protected] Webwerf: www.cs.sun.ac.za HonsBSc in Rekenaarwetenskap* Die program bestaan uit 'n programmeringsprojek en ses gedoseerde vakke, waarvan twee in verwante departemente geneem kan word. Die keusevakke sluit in bioinformatika, databasisse, gelyklopende programmering, gevorderde algoritmes en datastrukture, masjienleer, outomate met toepassings in beeld, spraak en taalverwerking, rekenaarnetwerke en rekenaargrafika. MSc en PhD in Rekenaarwetenskap* Hierdie programme bestaan albei uit 'n navorsingsprojek wat met die ondersteuning van 'n studieleier uitloop op 'n tesis of proefskrif onderskeidelik. Studente kan uit die volgende studievelde kies: bioinformatika, gelyklopende programmering, masjienleer, outomate met toepassings in beeld, spraak en taalverwerking, rekenaarnetwerke en sagteware-ingenieurswese.

Vir meer inligting Webwerf: www.mathsci.sun.ac.za Afdeling Wiskunde Vir meer inligting Tel.: +27 (0)21 808 3282 Faks: +27 (0)21 808 3828 E-pos: [email protected] Webwerf: math.sun.ac.za Nagraadse studente en akademici werk saam op die gebiede van: kombinatorika, latteorie, algebraïese getalleteorie, aritmetiese algebraïese meetkunde, algebra, topologie en kategorieteorie, funksionaalanalise, diskrete wiskunde, golfie en subdivisieanalise, finansiële wiskunde en biowiskunde.

Navorsing in masjienleer fokus op toepassings in intelligente stelsels, rekenaarvisie, spraakherkenning en robotika. Bioinformatika fokus op die wiskundige en berekingsmodellering van biologiese stelsels met die hulp van genetiese data. Afdeling Toegepaste Wiskunde Vir meer inligting Tel.: +27 (0)21 808 4215 Faks: +27 (0)21 808 3778 E-pos: [email protected] Webwerf: dip.sun.ac.za Die navorsingsprogramme van die Afdeling Toegepaste Wiskunde word ondersteun deur rekenaarprogrammatuur en -apparatuur en is gerig op die behoeftes van die industrie. Dit word versterk deur die Afdeling se uitgebreide samewerking met die Fakulteit Ingenieurswese. Ons hoofnavorsingsrigtings sluit in: - Diskrete wiskunde: Die fokus val op grafiekteorie en kodeerteorie. In grafiekteorie is die klem op domi nansieteorie, kleurings van grafieke en Ramsey-teorie, terwyl kodeerteorie aangebied word as 'n toepassing van vektorruimtes oor eindige liggame, asook polinoomringe. - Numeriese metodes en berekening: Algoritmes vir wetenskaplike berekenings word ontwikkel en ontleed. Dit sluit metodes vir die oplossing van differensiaalvergelykings en die uitvoer van matriksberekenings in. Toepassingsterreine is masjienleer, beeldverwerking, patroonherkenning, rekenaarvisie en meer algemene masjienleertoepassings. - Vloeimodellering: Hierdie terrein konsentreer op die modellering van verskillende aspekte van veelfasevervoer soos nie-Newtoniaanse vloei, warmteoordrag en elektriese geleiding en verspreiding in poreuse media. Die navorsing word aangewend in onder andere watersyfering deur rotse en grond, filtrasie en verspreiding van besmettingstowwe. HonsBSc, MSc, PhD in Toegepaste Wiskunde* Nagraadse programinhoude en onderrigmetodes word saamgestel met die oog op die vereistes van moontlike werkgewers en nuwe ontwikkelings op die vakgebied self. Vaardighede in kommunikasie en aanbieding (geskrewe

en mondeling) word beklemtoon en ontwikkel deur die vereiste dat studente gereeld projekte inlewer en voordra. Vir die Honneursprogram in Toegepaste Wiskunde kies 'n student ses modules wat aangevul word deur twee verpligte modules; een in generiese vaardighede en 'n jaarprojek. Magisterstudente voltooi 'n tesis onder leiding van 'n studieleier. Aanvullende werk (in die vorm van kursusmodules) kan ook deur die Afdeling vereis word. Studente in die doktorale program voltooi 'n proefskrif onder leiding van 'n promotor. AFRICAN INSTITUTE FOR MATHEMATICAL SCIENCES (AIMS)

58

Vir meer inligting Tel.: +27 (0)21 787 9320 Faks: +27 (0)21 787 9321 E-pos: [email protected] Webwerf: www.aims.ac.za AIMS is 'n internasionaal erkende inisiatief in Muizenberg wat ondersteun word deur die Universiteite van Cambridge (VK), Oxford (VK), ParisSud (Frankryk), Kaapstad, WesKaap en Stellenbosch. AIMS Nagraadse Diploma in Wis kundige Wetenskappe* Talentvolle studente vanuit die hele Afrika word vir hierdie eenjarige diplomaprogram gekeur. Hulle ontvang volle finansiële steun om intensiewe kursuswerk, wat deur erkende internasionale akademici aangebied word, by te woon. Na die suksesvolle voltooiing van hierdie eenjarige program, kan studente dan registreer vir die MSc in Fisiese en Wiskundige Analise (kyk Dept. 57) of vir 'n MSc in Wiskunde, Fisika of Rekenaarwetenskap om hulle navorsingsvaardighede te vestig.

45

Information

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

921995


You might also be interested in

BETA