Read Ban tin thang 3 and 4.pub text version

BUSI NESS NAME

Tháng 3 & 4 Nm 2009

Ni dung s ny

Hình nh c Pht Và S An Bình Ni Ti

T Kheo Giác ng

Bà v nói thêm rng mi ln du lch vùng ông Nam Á thng i thm các ngôi chùa. H nói rng rt thích ngi yên lng trong Pht in cm s thâm trm ca mt nn vn hóa tâm linh y cht liu t bi, trí tu. Không phi ln u tiên tôi c nghe s cm nhn nh vy mà c rt nhiu nhng cm nhn tng t qua sách v, báo chí. Nm nay mùa Khánh n v gia lúc toàn cu ang trãi qua cuc khng hong kinh t nghiêm trng. Rt nhiu sng trong lo âu, bt an trc nhng chao o tài chánh. Hu nh ít ai không b nh hng. Khó khn tin bc kéo theo các kh i khác. T s làm n gia ình k luôn c nhng c s tôn giáo u có nhiu iu phi liu toan. ngi ta t nhiu hy vng vào nhng kích thích kinh t ca chính ph. Thc t thì trong lúc ang bi li gia i dng ai cng k vng s tip cu t xa n nhng vn dng sc mnh ni ti cng quan trng vô cùng. Làm sao không buông tay b cuc na chng ó là câu hi cn t ra. cm nim s ra i ca c Pht và i trc hoàn cnh khng hong hin nay, chùa Pháp Luân s t chc Khóa tu Mùa Khánh n vi ch : Pht Lc và S An Bình Ni Ti trong Hai ngày 18 và 19 tháng 4. Chng trình bao gm thièn tp v pháp nim Pht, Pháp hi v 4 giai thoi Pht chúng sanh vt thoát kh u, tho lun v s cu nguyn trong Pht Pháp. ây là dp chúng ta dành thì gi sng trong s sâu lng cm nhn uy c ca c Pht, phc lành ca thin hnh và ngun minh trit tâm linh qua nhng thi khóa tu hc i sng c an lc, sang sut trc nhng u phin, h ly gia cuc phù sinh ny.

· Mùa Khánh n PL 2553 · Cm nhn êm Th Trì Hnh ti chùa Pháp Luân Houston TX

·

Nhng Niên i Quan Trng ca Lch S Pht Giáo

· Cuc i c Pht · Chùa Pht Pháp · Pht Pháp · Vn hc · T thin xã

Tháng ri tôi có dp thm Chiang Mai, Thái Lan. Phái oàn c a i thm Ban Tawai, mt làng th công ni ting min Bc Thái Lan. ó có nhiu tranh tng Pht và nhng tác phNm m ngh. Trong lúc ch i mi ngi tp trung tr li xe bus, tôi tình c nói chuyn vi hai v chng du khách ngi Úc. Thy h mua mt tng Pht g cao khong 50cm tôi hiu k hi h thnh v vi mc ích gì? Ngi chng tr li là h không phi là Pht t mà là tín Anh Giáo. Tuy vy, cá nhân ông cm thy có mt cái gì rt nh và an lc khi nhìn thy hình tng c Pht.

Trang 2

Bn Tin Pháp Luân

Cm nhn v êm Th Trì Hnh u à ti chùa Pháp Luân

T Hnh bàn th tng c Bn S vi n ci an lc cùng vi hoa qu c chng bày khéo léo hài hòa dui ánh èn nn lung linh c cúng dng bi nhng Pht t hu tâm, ã làm cho mi ngi cm thy m cúng và hoan h. Màu hng nht ca nhng cành hoa ào ã n r, màu vàng ca hoa Cúc, màu trng ca hoa Thy tiên ã làm cho không khí Tt vn còn phng pht âu ây. Nm nay Pht t n tham d Rm tháng Giêng tht ông o khong trên di 200 ngi, thng mi nm Pht t n chùa tham d L Tng kinh Tam Bo Rm tháng Giêng thì ra v ch còn khong mt na là li Th Trì Hnh u à và cho n khong gia khuya ch còn li khong 50 ngi, nhng nm nay tht là hoan h ã có khong trên di 100 ngi li tu tp trn êm ngha là cho n 5 gi sáng hoàn mãn. Ch Tng tham d và hng dn khoá Tu hoc ny gm có: Phó T n g T h n g GHPGVNTN i Lão Hoà Thng Thích H Giác, Hòa Thng Thích Huyn Vit tr trì chùa Bu Môn, Thng Ta Rahulangi Min in, Thng ta Thích Giác ng- tr trì chùa Pháp Luân, i c Thích Trí Qung- Phó Tr trì. Thng Ta Thích Giác ng là ging s chính ca chng trình. Nm nay Thng ta ging s ã chn bài kinh Ghi Ri Ma Nan Da làm tài chính cho nhng thi ging ca êm Tu hoc. Tt c Pht t ng trang nghiêm hng v c Pht c tng tng on kinh bng ting Vit, ch Tng tng phn Pali, Tng chng hai hoc ba on thì mi ngi ngi xung và Thng ta Ging s ging ý ngha nhng on kinh va c tng, mi ngi hiu và thm nhun li dy ca c Pht. Nhân v Tý Kheo Ghi Ri Ma Lan Da b trng bnh c Pht ã ging bài kinh ny khuyên dy tt c chúng ta hy quán tng n - S Vô Thng: Vô thng ca Thân, Vô thng caTâm và Vô thng ca Vn vt , (Xem tip trang 11)

Vì Rm Tháng Giêng là ngày Rm u nm, nên chính trong dp ny ngi Pht t i chùa cu an cho gia o và bn thân. Nm nay cng nh mi nm Chùa Pháp Luân ã phi hp vi Ban i Din Min Thin Lut ã t chc mt êm tu hc Th Trì Hnh u à nhân i l Rm Tháng Giêng, c gi là Khóa Tu Tân Xuân K Su vào ngày 7 tháng 2 nm 2009 nhm ngày 13 tháng Giêng nm K Su va qua. ây là khóa tu hoc u tiên và là mt trong 4 khóa Tu mà Thng Ta Thích Giác ng ­ Chánh i Din Min Thin Lut và cng là tr trì chùa Pháp Luân ra cho nm 2009. Chng trình bt u t 7:30 ti cho n 5 gi sáng gm có: Nghi thc

cúng dng Tam Bo, thp èn cu nguyn, o t ca Ngài Tng Thng Pht Giáo Nguyên Thy - Phó T n g T h n g GHPGVNTN i Lão Hòa thng Thích H Giác, Pháp thoi, Thin tp: Bài hc D Vãng, Kinh hành, Lun o, hi hng và hoàn mãn. Bt u t 6 gi chiu thì Pht t ã bt u ln lt n chùa, Bn tin Pháp Luân tháng 2 mi va phát hành hôm ó nên mi ngi u có trên tay Bn Tin c trong thi gian ch i n gi hành l. Tháng 8 va qua công trình xây ct ngôi chánh in chùa Pháp Luân ã c hoàn tt, vì vy nm nay quý Pht t n chùa ã có c mt ngôi Chánh in rng rãi khang trang, nhìn lên

Trang 3

CHÙA PHT PHÁP, NHNG THÀNH TU ÁNG HOAN H

HT. Thích Huyn Vit

Nh chúng ta u bit: chùa Pht Pháp di v a im mi vi nhng thun duyên v c s rng rãi, khang trang, khoáng t và gn cng ng Vit Nam. Chùa li có v tr trì tr, tài nng và tháo vát, c bit ch o hu Pht t có tinh thn tu hc và phc v rt cao. Nh vy chùa ã ãm trách và hoàn tt xut sc nhiu Pht s t a phng n nhng Pht s chung ca Giáo Hi. Nhng n lc và thành tu ó khin ngôi chùa càng c ch tôn c Tng Ni và Pht t xa gn bit n. Ngôi chùa d nhiên là ni sinh hot biu trng cho tín ngng Pht giáo, nhng trong thc t ca cng ng Vit Nam t nan Cng Sn hi ngoi, ngôi chùa còn óng vai trò nh là mt trung tâm sinh hot cng ng, cung ng nhu cu ca cng ng qua các lãnh vc vn hóa, giáo dc, xã hi, t thin, tng t, l hi... nhm duy trì và phát huy nhng giá tr c thù Vit Nam và góp phn gìn gi hng i ca mt cng

ng t nn và khuôn phò hng i ca Pht giáo ngi Vit biu trng qua s lãnh o ca Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht. ó là hng i vì o pháp và dân tc. Trong cui tun u tháng Ba ny, chùa Pht Pháp ln u tiên trên danh ngha ca Ban i Din Min ôn Hu, thuc Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht Hi Ngoi ti Hoa K, s t chc Khóa Tu Hc Mùa Xuân, ã cung thnh c mt s Ch Tôn c Giáo PhN Vn Phòng II Vin m Hoá o quang lâm chng minh và ging dy khóa tu cng ã c ph bin rng rãi, chc chn s có nhiu Pht t xa gn ghi danh tham d vì ây là c hi hãn hu. Cng c bit, cùng cui tun li có L Húy Nht nm th nm c Thng Ta tr trì Thích Giác Chánh và L Ra Mt Tân Ban i Din Min ôn Hu. Hc, tu, và phc v là bn hoài ca ngi tu Pht, dù các bc xut gia Tng Ni hay c s ti gia. Tiu bang Florida nng m vi cnh trí thiên nhiên vô cùng p, bao bc bi bin xanh cát trng, cây cnh xanh ti bn mùa, vô s thng cnh du lch thu hút du khách không nhng trong nc mà c th gii na.

Mt cui tun lu li chùa Pht Pháp, có thy có bn sách tn nhau hc và tu có thêm nng lc Bi và Trí em o giúp i. Ln na, xin ht lòng tán thán Ch Tng:

..ni sinh hot biu trng cho tín ngng Pht giáo ... ngôi chùa còn óng vai trò nh là mt trung tâm sinh hot cng ng, ... qua các lãnh vc vn hóa, giáo dc, xã hi, t thin, tng t, l hi... nhm duy trì và phát huy nhng giá tr c thù Vit Nam ... và khuôn phò hng i ca Pht giáo ngi Vit biu trng qua s lãnh o ca Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht.

Hòa Thng, Thng Ta, i c, cùng Ch Pht t chùa Pht Pháp Hi Pht Giáo Tây Nam Florida, quí Ngài và ch v ã khéo gìn gi ngôi chùa Pht Pháp t ngày thành lp n nay là ni pháp luân thng chuyn em li vô biên li lc cho qun sanh. Nguyn cu Ân c Tam Bo gia h cho tt c chúng ta.

Trang 4

Bn Tin Pháp Luân

Ðc Pht Qua Thi Ca

Ht Cát

Mùa l hi Tam Hp ang rn ràng ó ây trên khp nm châu bn b. T hn hai ngàn nm trm nm nay, mi nm mt ln, nhân thiên trong cõi ta bà cùng nhau hân hoan cm nim ân c thâm trng ca Ðc T Ph Thích Ca. Ðc Pht ca chúng ta, nhng gì Ngài mang n cho nhân loi không cn phi nói nhiu thì ai cng ã bit, ã nghe, ít nht là trong sut tun l va qua ti din àn Pht hc Diu Pháp. Ngài là bc Chánh Ðng Giác, là ng Nh Lai có mt không hai trong kip trái t này. Ð cm nim ân c ca Ngài, nhng ngi con Pht khp ni không phân bit màu da chng tc, ni nào có ánh sáng Pht Pháp ni ó có din ra l hi kính mng. Bên cnh nhng l nghi theo truyn thng ca tng tông phái, mt vài lãnh vc sinh hot khác làm ni bt tính cht vn hc Pht giáo cng rn ràng không kém, nhng tp san k nim, nhng khúc nhc, bài th c sáng tác kính dâng lên Ðc Bn S. Ðã có hng trm, hng nghìn bài th ca tng, cm nim ân c Pht, nhng thi phN m chung quanh cuc i Ngài. Thi gi ít i, ta hãy i ôi bc vào các cõi th vi dm ba bài tiêu biu ca vài tác gi quen thuc. Chúng ta hãy nghe Quách Tn nh nhàng, thong th và thanh thóat vi hng hoa u Ðàm my ngàn nm mi n qua bài Thoáng Hin.

Công An Trung Cng Tng Cng Chung Quanh Các Thin Vin Pht Giáo Tây Tng

Lc lng an ninh quân i Bc Kinh ã thit lp vòng ai bao vây nghiêm ngt ti các thin vin Tây Tng, vn d ã và ang trong bu không khí cng thng ngt ngt, thuc min Tây Nam, sau khi hàng lot nhà s xung ng biu tình phn i nhng cng bc bo lc vô lý ca chính quyn Bc Kinh i vi dân tc Tây Tng, theo ngun tin ca các nhóm hot ng dân ch hôm th hai ngày 1 tháng 3 va qua. Cuc biu tình ngày ch nht va qua cng xy ra a phn qun Sichuan, ni tun va ri mt nhà s Tây Tng ã t thiêu phn i s cai tr và lut l khc khe ca Trung Cng. Tình hình ngày càng tr nên nóng bng và nghiêm trng ti các khu vc ông dân Tây Tng, trc ngày k nim 50 nm cuc khi ngha ca Tây Tng tht bi, và dn n s lu vong ca c t Lai Lt Ma. Hàng trm ch tng ti vùng Aba ã biu tình quyt lit chng li lnh Bc Kinh va mi a ra, là cm cu nguyn trong sut nhng ngày l hi Pht Giáo sp ti, theo Trung Tâm Vn ng T Do Cho Tây Tng có tr chn mi bo ng s ti Hoa K (ICT) cho trc ngày l k nim bit. 50 nm dân tc Tây Tng ng lên khi Ch tng Tây Tng ã xung ng biu tình ngha. òi hi Trung Cng phi Mi thông tin t các hy b lnh cm cu vùng này u b Bc nguyn trong ngày l hi Kinh kim tra cht ch. Pht Giáo Monlam, và òi hi tr t do cho tt Theo hãng thông tn xã AFP, thì các công ty du c tù nhân Tây Tng. lch ã b Trung Cng Lc lng an ninh v ngn cm khách du lch trang Trung Cng ã bao n tham quan Tây vây thin vin Sey, "ni Tng trong sut tháng bt xut , ngoi bt 3, trong khi ó gii báo nhp", sau khi Ch tng chí truyn thông quc tun hành biu tình tr t ch c gii hn v chùa, và cho n nay ving thm 1 vài vùng thì cha có thông tin nào Trung Cng cho phép, v tình trng ca s phn xung quanh rng núi ca ch tng ti thin Hy Mã Lp Sn. vin này. Tuy nhiên theo li các Ngoài ra theo T Chc nhân viên và công an Sinh Viên T Do Cho cao cp Bc kinh, thì Tây Tng có tr s ti không h có cuc biu New York, thì cuc tun tình nào xy ra ti vùng hình ngày ch nht va Abe. qua ca ch tng ni Tây Tng, ã khin Trung Th sáu va qua, mt Cng iu ng quân i nhà s ã t thiêu gn bao vây cht ch ngôi thin vin Kirti, các thin vin Sey khong chùa. vài kilomét. c t Lai Lt Ma, cùng nhiu nhà lãnh o Gii hu trách Trung và t chc t do Tây Ty Cng xác nhn úng có lu vong, cho bit rng mt ngi t thiêu, an ninh c tng cng nhng ã chi quanh co mc cao nht ti rng, cnh sát ã không Tây Tng, và các vùng h bn xi x cho cht thuc phía Tây Trung luôn, nhà s t thiêu, Cng, ni ông o dân nh các ngun tin quc Tây Tng c ng, nh t a ra. vùng Aba, hu ngn

(Xem tip trang 5)

Trang 5

T chc Pht Giáo phi chính ph u tiên ti Liên Hip Quc

New York, USA Mt t chc Pht giáo phi chính ph tr s ài Loan s tr thành t chc dân s ài Loan u tiên thành lp mt vn phòng i din iu hành các dch v ti tr s Liên Hip Quc ti New York, mt lãnh o ca t chc cho bit nh trên hôm Th By 21 tháng Hai. i s Yung Ku, phó tng th ký ca t chc Pht Giáo Quc T Pht Quang Sn Buddha's Light International Association (BLIA), bày t hy vng rng vi s thành lp vn phòng vào tháng Nm, t chc Pht Quang Sn s tht cht thêm si dây thân mt vi dòng sng ca xã hi Hoa K. Vn phòng s chim hai tng lu trong mt tòa nhà, mt tng s c dùng làm trà tht, trng bày các tác phN m liên quan n t chc, tng kia là vn phòng ca Pht Quang Sn và các t chc phi chính ph khác. Các viên chc ài Loan vn phòng ngai quc nói rng k hoch này s to s phn khi ca các nhóm dân s hot ng trong các lãnh vc tôn giáo, nhân quyn, vn hóa, ngh thut và n quyn ti Liên Hip Quc. T chc Pht Quang Sn trong nm qua ã c mi tham d phiên hp thng niên ca b phn Thông Tin i Chúng Liên Hip Quc ti Pháp cùng vi s tham gia ca các chi nhánh phi chánh ph. Mt con s các t chc Ph N và hc gi cng liên h vi Phi Chính Ph Liên Hp Quc - y Ban chuyên v Tình Trng Ph N, ã hot ng trong các hi ngh thng niên và các din àn ti tng hành dinh Liên Hip quc trong nhng nm gn ây. Trong nm 2003, Pht Quang Sn ã c công nhn là c vn c bit vi c quan Kinh T và Hi ng Xã Hi Liên Hip Quc và hip hi Phi Chính Ph vi c quan Thông Tin i Chúng UN. Bên cnh tr s chính ti New York và ài Bc, Pht Quang Sn có hn 170 chi nhánh ti khong 80 quc gia trên th gii.

Ðc Pht Qua Thi Ca

Nghìn trc không còn na, Nghìn sau ri cng không. Phng pht b trng rng, Hng u àm tr bông.

Lng nghe và mng tng hình nh cm ng trong giây phút thiêng liêng êm thành o vi my câu trong bài Vng Vc Trng Sao. Sao mai va mi mc, Vng vc bóng trng ngn. Th gian bng chn ng, Ánh Ðo Vàng thênh thang . Nghe thêm Phm Thiên Th chm phá vài nét trang ngiêm không gian pháp hi qua my câu trong Kinh Ngc, mt tác phN thi hóa Kinh Kim m Cang. Trên tr á mây Tri chiu cõi lu ly Pht kt kim cng ta Chim tng pháp diu k Hai ngàn nm trm v T-kheo rc pháp-y Di thm á mây ni Di thm hoa uy nghi Mt cõi th khác mang tính cht ý ngha giáo pháp nhim mu cng nm trong thi phN Kinh m Ngc Nh-Lai là diu ngha Nh nh vn pháp thng Xa nay không mt pháp Nh bóng chp hoa sng (Xem tip trang 19)

Bc Thái Lan: khuyn khích s tip xúc gia ch Tng và khách ving

T nhiu th k qua a s các ngôi chùa ti Thái Lan khi các du khách thm chùa, c bit là du khách nc ngoài, thng ít có dp tip xúc trc tip vi ch tng. Mt phn vì s ngn cách ca gii lut, mt phn vì khuynh hng phn ông các v xut gia là dành nhiu thì gi tu hc hn là bn rn vi khách kha. Hin nay nhiu chùa min Bc Thái Lan khuyn khích s tip xúc trc tip gia ch Tng và nhng khách ving nc ngoài. Mt khu vc thoáng, m rng gn các chân tháp là ni thích hp vi mt ít bàn gh tng i tin nghi. c hi sinh hot nh vy có tr ngi s tu hc ca các tng s không? V Phó tr trì tr li: Cng có th. Nhng hin nay xem ra iu ny khá li ích tt p.

Trang 6

Bn Tin Pháp Luân

i l Khánh n

Nm nay ti chùa Pháp Luân c t chc vào ngày Ch Nht 3-5-2009 nhm mùng 9 tháng 4 nm K Su. Chng trình bt u lúc 10:30 sáng vi l trai tng, tip theo là nghi thc khánh n, thông ip và o t Pht n, pháp hi v Pht lc, l mc dc, vn ngh ón mùa sen n, cm tra ca quí Pht t. Hoa ng mùa Khánh n Vesak bt u t 15-4-2009.

Trang 7

KHÓA TU MÙA KHÁNH N

· ·

Chúng ta nên làm gì trc nhng lo âu, bt an ca i sng? c Pht không phi ch là biu tng ca hòa bình mà i vi phn ông nhân loi ngày nay Ngài còn ban b nhng li dy thit thc cho i sng an bình ni ti. Mt khóa tu hc 2 ngày 18, 19 tháng 4 nhân Mùa Khánh n nm K Su 2009 t chc ti chùa Pháp Luân vi ni dung: Pht Lc và S An Bình Ni Tâm. Chng Trình bt u t 9 gi sáng Th By n 4 gi chiu Ch Nht bao gm thin tp v pháp niêm Pht, pháp ni v 4 giai thoi Pht chúng sanh vt thoát kh u, tho lun v s cu nguyn trong Pht Pháp. Ch Tôn Giáo Th: i Lão Hòa Thng Thích H Giác, Hòa Thng Thích Huyn Vit, Thng Ta Thích Giác ng. c bit có s ging dy ca Hòa Thng Thích Trí Minh Phng Trng Chùa Khuông Vit Na Uy, Âu Châu. Chùa s cung ng phng tin n, trn khóa tu hc. Mun bit them chi tit xin liên lc: o hu Hi Bng: (713) 3493501, o Hu Viên Hnh: (713) 261-3004, Cô T Hnh: (713) 297-1725

·

·

·

·

Trang 8

Bn Tin Pháp Luân

Hnh Phúc... trong Tôi

Mai ào

ây là ln th 3 Tôi tr li Saint Petersburg thuc tiu bang Florida, mt thành ph c mnh danh là Sunshine, có khong 244 miles shoreThích Trí Tnh, Ngài là Tng v trng Tng v Truyn Thông ca GHPGVNTN- Hi Ngoi ti Hoa K, Chánh i Din Min ôn Hu, là mt v S còn rt tr, có th là tr nht trong Giáo Hi, nhng vi s im m, cn mn và c ã chuyn hóa c nhiu ngi Pht t trong vùng, và làm cho ngôi nhà Chánh Pháp này ngày mt hng thnh. Ngoài hai thi công phu sáng chiu mi ngày, ngoài nhng i l ln trong nm nh Vu Lan, Pht n, Rm tháng Giêng.v.v..i c tr trì thng thnh mi các ch Tôn c khp ni v ging dy các khóa tu hc cho Pht t. Nm nay, hng ng Chng trình Tu hc ca GHPGVNTN Hi Ngoi ti HK xng, cui tun ngày 6-8 tháng 3 nm 2009, Ban i Din Min ôn Hu phi hp vi Pht t Chùa Pht Pháp ã t chc 3 ngày Tu hc mùa Xuân, mt duyên lành tht hy hu cho hàng Pht t, ây là khóa tu hoc u tiên c s chng minh và hng dn ca c Phó Tng Thng GHPGVNTN kiêm Vin Trng VPII Vin Hóa o i lão HT Thích H Giác, và Ch Tôn c trong Vn phòng II VH: Pháp s niên trng Thích Giác c, HT Thích Chn Trí, HT Thích Huyn Vit, TT Thích Viên Lý, TT Thích Giác ng, Thích Trí Tnh, Thích Trí Qung và Thích Giác Nguyên. Ch n g trì n h T u hoc Khai mc lúc 6gi chiu th Sáu và B mc vào 3 gi tra Ch Nht. S khng hong kinh t toàn cu ã to ra tình trng tht nghip hay thua l trong công vic kinh doanh, gây ra nhiu thm trng thng au cho nhiu gia ình ngi Hoa K cng nh Vit Nam, có l chính vì vy ch Tôn c ã chn Kinh Giáo th Thi Ca La Vit hay còn gi là Kinh L Bái Lc Phng làm ch chánh ging dy trong khóa tu hc này. Mt hôm i kht thc ti thành Vng Xá c Pht nhìn thy Singàlaka sáng sm thc dy và nh l sáu phng hng: ông, Tây, Nam, Bc, Thng, H, nhân ó c Pht ã ging gii cho Singàlaka hiu v Thánh t h trì sáu phng nh là trách nhim và bn phn gia Cha M, V Chng, Thy trò, Bn bè, Tng tc và Ch t. T ch này các tài ã c ging dy: Gii thiu v Kinh Thi La Ca Vit Bài hc v s khác bit gia Pht Pháp và quan nim tín ngng dân gian - Hôn nhân và Ngi Pht t c s - o c Gia ình trong Pht Pháp, trong vn hóa và i sng ti Hoa K Gim bt cng thng bng thin quán - C trn lc o theo kinh Thi Ca La Vit, Quan h gia Cha M và con cái - Tng quan gia ngi c s và gii xut gia. Mi v ging s ph trách ging dy mt tài khong 45 phút, tip theo ó là phn hi tho vi s tham d ông ch Tôn c, hc viên có th t nhng câu hi hay nhng vn nào cha hiu rõ, vi s tài gii và khéo léo ca TT Thích Giác ng va iu hp chng trình va t nhng câu hi ào sâu vn (Xem tip trang 9)

line dc theo Tampa Bay. T phi trng Tampa n thành ph St Petersburg chúng ta phi chy qua mt trong nhng cu dài bng qua vnh Tamp Bay ni lin các thành ph, chy trên cu, có th nhìn ngm nc bin trong xanh ni bt vi nn cát trng, dc theo b bin là nhng hàng cây Palm, N n hin nhng ngôi bit th ngh mát sang trng,và xa xa là nhng building chc tri ca thành ph, vi làn gió bin nh thi hiu hiu, ngi ta có th liên tng n mt i sng tht thanh bình, hin hòa và th mng ca vùng bin. Chùa Pht Phápmt ngôi nhà tâm linh ca nhiu gia ình Vit Nam ti thành ph này, di s tr trì ca ca i c

Trang 9

Hnh Phúc... trong Tôi

(Tip theo trang 8)

ã làm cho nhng bui hi tho tht hp dn, hào hng và lt c ht tât c nhng ý ngha ca bài hc Pht t có th hiu rõ và nm vng hu có th áp dng vào trong i sng hàng ngày. Không khí ca bui hi tho tht thân thin và ci m ã làm cho Ch Tng và Pht t d dàng trao i và bày t nhng khó khn trong i sng cng nh trong s tu tp. Hc viên ã n tham d t khp ni, ngoài Pht t chùa Pht Pháp còn có nhng hc viên n t các tiu bang khác nh Virginia, California, Texas và nhng vùng ph cn ca tiu bang Florida. Phi nói rng ây là ln u tiên tôi c tham d mt khóa tu hc vi nhng bài ging tht thit thc, hu ích cho i sng ca ngi Pht t ti gia. Ngoài nhng thi ging Pháp và hi tho, i chúng còn c hng dn tng kinh Tam Bo và hành thin. Cách t chc

quyn luyn và hoan h. Trong cuc i chúng ta có rt nhiu chuyn i, nhng ít khi chúng ta có nhng chuyn i tìm v i sng tâm linh. Thay vi i ngh mát môt ni nào ó tôi ã la chn tr v thành ph th mng hin hòa này tham d khóa Mt duyên tu hc tht li ích và an lành rt thù thng di s lc. chng minh ca c Phó T n g T h n g Và ti ni ây, GHPGVNTN i Lão tôi cng ã gp c HT Thích H Giác và ch nhng ngi bn o tuy Tôn c trong VPII mi va quen bit mà VH ­ GHPGVNTN HN tng chng nh ã -HK và ch Pht t khp quen nhau t kip nào. ni v tham d, Ban i Xin c cúi Din Min ôn Hu làm L ra mt vào lúc 12gi u cm nim thâm ân tra Ch Nht ngày 8 tt c nhng gì mà Pht tháng 3, gm 45 thánh Pháp ã cho tôi trong viên. Hai thành viên ca cuôc i này. Hnh phúc Ban i Din Min Thin thay! Lut thuc tiu bang Xin chào tm Texas, ã trao tng Ban bit em, thành ph ST i Din Min ôn Hu mt tng Pht làm Petersburg, hn ngày tái qùa lu nim nhân L ra ng... mt ca Min. Tip ó là L Húy k ca TT Thích Giác Chánh - V tr trì ca chùa Pht Pháp trc ây- Lúc 3gi tra là L B mc khóa tu hc vi o t ca c Phó Tng Thng, Cm t ca Ch Tôn c và Li Cm t ca Thích Trí Tnh Trng ban t chc. Mi ngi ra v trong s

cng tht là chu áo và t m t vic a ón ti phi trng cng nh ni n chn ca i chúng. Tht hoan h thay!

Tu S Pht Giáo Phn i Lnh Nghiêm Cm Thông Tin D Liu Ging Dy Pht Pháp Ti Min in

Burma- Tu s thuc min bc Min in ã ng lot ký vào bn lên ting chung kêu gi chính quyn Min in hy b lnh ngn cm lu hành các tài liu thông tin v ging dy Pht Pháp, theo các ngun tin ti Mandalay và Magwe. Mt tu s ti tnh Kyaukpadaung, thuc tnh bang Mandalay, ã cho bit rng, không nhng chính quyn ti tnh Salay ngn cm ging dy giáo pháp c Pht, mà còn nghiêm cm lu tr các tài liu thông tin truyn thông quãng bá nh CD và DVD liên quan n Pht Pháp. Lnh nghiêm cm này ã có hiu lc k t tháng mt nm 2009. Lnh nghiêm cm lu hành các VCD, DVD ging dy Pht pháp a s tp trung vào các bài ging Pht pháp ca các trng lão Pht Giáo ni ting nh U Thuminggala, U Nyanithara và U Kawvida.(Dng Tiêu dch)

Trang 10

Bn Tin Pháp Luân

Theravàda Buddhism and the Vipassanà Movement in the West

by B. Alan Wallace

The Theravàda Buddhist worldview is originally based on the Pàli Buddhist canon, as interpreted by the great fifth-century commentator Buddhaghosa and later Buddhist scholars and contemplatives. For the immigrant Theravàda Buddhist laity, the central feature of this worldview is the affirmation of the reality of reincarnation and karma. The possibility of achieving nirvana is primarily a concern for Buddhist monastics, while the laity are more concerned with avoiding karma that would propel them to a miserable rebirth, and with accumulating meritorious karma that will lead to a favorable rebirth and, in the long run, to ultimate liberation. The principal Theravàda Buddhist meditative practices of meditative quiescence (Pàli: samatha) and contemplative insight (Pàli: vipassanà) are rarely practiced by the immigrant laity, for these are generally thought to require a monastic way of life and rigorous training that are not feasible for the householder. On the other hand, the laity as well as monastics do commonly engage in the practice of individual and group chanting, which primarily entails paying homage to and taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. As part of the regular services in the temple, ritual offerings are made to the Buddha, as well as to mundane gods, most of whom are intimately associated with particular locales in Asia. In the West, such propitiation of mundane gods seems to be on the decline, due at least in part to the separation from the regions with which those gods are affiliated. Over the course of daily life, lay Theravàda Buddhists may occasionally take the eight precepts for a period ranging from one day to a week, during which time they may stay in a temple and devote themselves to religious practices, including meditation and chanting. The eight precepts include the more common five lay precepts of refraining from (1) killing, (2) stealing, (3) false speech, (4) sexual misconduct, and (5) the use of intoxicants, in addition to the three precepts of refraining from (6) eating after midday, (7) enjoying worldly amusements, and (8) indulging in luxurious sleeping arrangements and sexual intercourse. As a direct result of their belief in the efficacy of karma, Theravàda lay Buddhists commonly make offerings of food, goods, and money to the ordained Sangha. Such meritorious conduct is thought to lead to a better rebirth either for themselves or for their deceased loved ones, depending on how the merit is dedicated by the person who performs this service. Around the world, immigrant Theravàda Buddhists from various southeast Asian countries have also established after-school programs, Buddhist summer camps, and Sunday Dharma schools, all centered around their temples, which are commonly run by ordained monks and nuns. The formal meditation practices of quiescence and insight meditation, traditionally practiced primarily by monks and nuns, have been appropriated by the modern vipassanà, or insight meditation, movement, which began to spread during the latter half of the twentieth century throughout South Asia and the West. Asian and Western monastic vipassanà teachers generally promote the traditional views of Theravàda Buddhism, as well as the monastic ideals of detachment and renunciation. Many Western lay teachers, in contrast, draw freely from other schools of Buddhism, non-Buddhist contemplative teachings, and humanistic psychotherapy, in which the spirit of renunciation plays a moderate role at best. Moreover, in this lay movement, which attracts a high proportion of non-Buddhists, belief in reincarnation, karma, and nirvàna are commonly deemphasized, if not outright rejected, by both teachers and students. This is certainly not to imply that the meditative practices taught in this movement lack an underlying worldview, but rather that the views of vipassanà meditators are very diverse and that many of them are incompatible with those of Theravàda Buddhism. In the lay-oriented vipassanà centers throughout the West, meditation is taught in a way that is largely divorced from the monastic and lay elements of the Theravàda tradition, together with its vocabulary, history, and literature. (Xem tip trang 22)

Trang 11

Cm nhn v êm Th Trì Hnh u à

(Tip theo trang 2)

Ngài mun nhn mnh rng tt c các Pháp hu vi u Vô Thng, - n S Vô Ngã, tt c các Pháp u do duyên mà hp thành, và cng do Duyên mà hoi dit, không có gì là Ta, là ca Ta, là t ngã ca Ta và Ngài cng ã nói n s An lc Tch tnh ca Nit Bàn. Nu thu hiu c chân lý ca bài kinh ny chúng ta s gim bt i lòng tham ái, lòng sân hn, lòng si mê và t ó s sng khiêm tn hn và d dàng m lòng ra vi mt tình yêu thng muôn ngi và muôn loài chúng sanh. Phi nói rng chng trình Tu hoc nm nay tht súc tích bao gm nhiu lãnh vc, ngoài bài kinh chính Ghi Ri Ma Lan Da mà Thng ta tr trì hng dn ging dy, Thng ta còn hng dn Thin tp v Bài hc D Vãng, mt bài hc rt quan trng và cn thit cho mi chúng ta suy nghim trong i sng hàng ngày. Ba câu chuyn mà Thng ta ã k khi bt u

êm Tu hoc, trong ó có mt câu chuyn v anh tài x xe truck ngi M, thng xuyên lái xe xuyên bang, luôn luôn chy trên ng, ging nh cuc i ca anh cng luôn chy ui theo nhng vt cht bên ngoài, khi nhn ra c iu ny ã làm cho anh tnh ng và ã quyt tâm Dng lai, anh ã t b tt c xut gia tu tp theo Tng oàn ca c Pht, câu chuyn này làm cho mi chúng ta phi suy nghim . Thng ta ging s ã liên tc hng dn tng kinh, nim Pht và ging Pháp trong sut my ting ng h có l nhìn thy Pht t tham d ông o, tinh tn và lng nghe Pháp nh ã làm cho Thng ta không cm thy mt. Khong 12 gi khuya là gi d làm cho ngi ta bun ng và gii ãi, mi ngi ngh gii lao, ban Trai soan chùa Pháp Luân ã cúng dng Cháo chay, chè u xanh, bánh lá, trà, cà phê làm

mi ngi n ung vui v tnh táo thc trn êm Tu hc. Vào gn cui chng trình là phn lun o. ây là phn hào hng nht, mi ngi có th nêu câu hi thc mc trong i sng tu tp ca mình. c bit có mt câu hi c nêu ra, ã c s hung dn và ging gii ca Thng ta ging s s gíup ích cho s tu tp ti gia ca chúng ta rt nhiu ó là: Nu chúng ta bit cách vn dng thì mt thi Tng Kinh thì s to c 10 phn Công c nh B thí, trì gii, tham thin, cung kính, phc v, thuyt pháp, thnh pháp, hi hng phc , tùy h phc và ci thin tri kin. 5 gi sáng hoàn mãn vi thi Tng kinh Tam Bo và hi hng công c. Mi ngi ra v trong nim an lc, hoan h vì ã cùng i chúng, cùng ch Tng tham d trn mt êm thc ngi di chân c Pht, cm nim c ân lành cao c ca Ngài và tinh tn hành trì Chánh Pháp ó là cách cúng dng cao thng nht n c Pht. Cu mong cho tt c mi chúng ta cùng nhau suy nim v bài Kinh Ghi Ri La Man Da và bài Hc D Vãng mà chúng ta va hc trong êm Th Trì u à áp dng vào trong i sng hàng ngày. Rt mong c gp li tt c quý o hu vào khóa Tu hc Khánh n sp n ti chùa Pháp Luân

Trang 12

Bn Tin Pháp Luân

Min in: Tu s lãnh o biu tình kêu gi phn kháng t trong nhà giam

BANGKOK- Mt nhà lãnh o ca Cuc Cách Mng Áo Vàng Min in nm 2007, S Gambira, ang thúc N dân y chúng Tây Tng hãy tip tc phn i nhà cm quyn quân phit và hãy ng ý chng li bn án và hình pht tù giam dài hn ca s, cn c theo li bà thân mu ca s. S Gambira, nhà lãnh o t chc Liên Minh Tu S Toàn Min in, ang thi hành bn án 69 nm ti nhà tù Khandee vì vai trò ca s trong các cuc biu tình nm 2007. S b thuyên chuyn t nhà tù Mandalay hi tháng Hai sau mt t tuyt thc ti ó. Bà thân mu ca s, Daw Yay, nói rng khi bà n thm ving ti nhà tù, s ã nhc li li nói ca c anh hùng c lp Min in, Tng Aung San, thân ph ca nhà lãnh o i lp b giam lng và là nhà Nobel hòa bình Ang San Suu Kyi.

Thái Lan, Min in hp tác phát trin Du Lch Mng Mch Pht Giáo ông Nam Á- n

by Ozgur Tore, Travel News Gazette, March 2, 2009 Bangkok, Thailand -Nh các thành viên ca Hip Hi Các Quc Gia ông Nam Á ã ng ý phát trin Du Lch Mng Mch Pht Giáo hoc là Du Lch Hành Hng cho khu vc ông Nam Á và n , Nhà Chc Trách Du Lch Thái Lan (TAT) khng nh rng y là mt n lc ln lao khác khuyn khích tt c các thành viên cùng hp tác trong vic nâng du lch và th trng trong khu vc ông Nam Á Th nên, bo m cho vic thc hin d án, TAT ã tích cc hot ng vi d án này. Liên Hip Min in là mt trong nhng quc gia tiên phong cùng vi TAT ã st sng bt tay hp tác phát trin " Du Lch Mng mch Pht Giáo. Bên cnh vic tham d hi ngh chuyên c t chc hi ngày 24-28 tháng 08, 2008, ti Min in, TAT gn ây ã t chc mt chuyn du lch giáo dc i t "Bangkok-Chiang RaiThachilek-KengtungBagan-Yangon-Bangkok" hôm 17 n 21 tháng 02, 2009, c hng dn bi Ông Suraphon Svetasreni, Phó Th Hin v Chính sách và K Hoch TAT cùng vi các i din t Hi ng Du Lch Thái Lan (TCT), Hip Hi Các Công Ty Du Lch Thái Lan v.v... cng nh các nhà báo, phóng viên v.v.. mt con s tng cng 22 ngi. Chuyn du lch giáo dc này không ch là mt phn ca tuyn ng kho sát "Mng Mch Pht Giáo", mà còn là mt c hi cho các công ty du lch t nhân Thái Lan và các nhà vn, nhà báo ngành du lch có th gp g và trao i thông tin vi các i tác ca h. Kt qu m mãn ca các tua du lch Mng Mch Pht Giáo Thái Lan- Min in và các hot ng khác trong k hoch phát trin du lch và th trng là ng hng mà c Thái Lan và Min in ã d trù sau khi chuyn du hành c hoàn tt. Bên cnh, vi vic t chc oàn làm phim tài liu Du Lch Hành Hng Pht Giáo t n sp ti, c hai quc gia lc quan chào ón nhiu s hp tác hn t các thành viên ASEAN khác, nhng thành viên có th tham gia hoàn thành d án Du Lch Mng Mch Pht Giáo ông Nam Á n trong tng lai gn ây.

n : D án xây dng phi trng quc t ni t Pht Kushinagar

Chính ph tnh bang va mi tái xét li d án phi trng ti Kushinagar, vn mà trc kia ã tng b y qua mt bên, ti trung tâm Pht gíao Kushinagar thuc min Tây thành ph tnh bang Uttart Pradresh., phiên hp v s kin này ã c thc hin gn ây khi công ty xây dng h tng c s và dch v tài chánh, Infrastructure Leasing & Financial Services Limited (IL&FS), c vn cho d án, c yêu cu chun b tng trình các thông tin ca d án. "Mi vic bt u chuyn ng theo chiu hng ca nó. Tuy nhiên cng cn phi mt mt ít thi gian trc khi ha kin trúc sn sàng. Th ký ngành du lch và giám c iu hành d án, Avnish Awasthi nói vi t báo Business Standard nh trên. (Xem tip trang k)

Bn Tin Pháp Luân

Trang 13

n : D án xây dng phi trng quc t (Tip theo trang 12)

Mng mch Pht Giáo t nhng ni nh Sarnath, Kushinagar, Sankisa Kaushambi, Shravasti và Kapilvastu v.v..thu hút du khách hành hng t khp ni trên th gii, c bit là Nht Bn và các nc ông Nam Á. K hoch ca phi trng là trc tip ni lin các ng bay t Nht Bn, Min in, Hàn quc, Trung quc, Thái Lan, Bhutan, Tích Lan vi Kushinagar, k t khi các quc gia này tr thành khách hàng có s lng du khách cao nht trong vùng mng mch. Ông nói chính ph tnh bang ã rt st sng mun xây dng phi trng ti Kushinagar trong tính cách i tác công-t và ng thi phát trin khu mng mch Pht giáo trên kiu mu cn bn. Chính ph s hu gn 160 hectares t ti Kushinagar dành cho d án phi trng này và cng s òi hi nhiu hn tùy thuc vào tng trình chi tit ca d án. công ty IL&FS cng s phi tôn trng các quy tc ca B Kho C n trong lúc chuN b ha kin trúc. n ng thi, b du lch cng nhm vào giá tr ca khong 70 khách sn trong khp tnh bang. Chính ph mong mun t hu hóa các c s này khi hu ht ã b l lã và chm dt hot ng. " Trong khi có 30 n v ã óng ca, 15 n v khác b l lã không th tn ti. Bên cnh thì s doanh thu ca các khách sn khác rt khiêm nhng. Nu tnh bang Uttar Pradesh mun thu c li nhun ca chng trình th thao 2010 Commonwealth Games ti New Delhi, chúng ta phi thu mua li các c s này vi giá phi chng bây gi, trong khi s l lã và ngng hot ng ca các khách sn ã khin các c s này ngày gay go mt giá" ông Awasthi kt thúc nh trên.

Chính Quyn Nam Phi B Th Gii Lên Án Ch Trích, Vì ã T Chi Cp Nhp Cnh Cho c t Lai Lt Ma

By Sebastien Berger In Johannesburg Theo Phát Ngôn Viên ca Tng Thng Nam Phi Kgalema Motlanthe, Thabo Masebe thì cuc ving thm ca c t Lai Lt Ma n Nam Phi vào tun này là mt thi im không thích hp và thun li. Ông Thabo xác nhn rng s d chính quyn Nam Phi t chi tip kin c t Lai Lt Ma, vì ang giành ht công sc vào công vic chuN b gii bóng á n vô ch th gii 2010, và Bc Kinh không h nh hng trc s quyt nh này. Chính quyn Nam Phi mun tp trung vào nhng vn ni b trong nc, cuc ving thm ca c t Lai Lt Ma s làm tng thng Kgalema di chuyn s tp trung sang vn Tây Tng. Tuy nhiên, quyt nh ca chính ph Nam Phi ã b phn hi ch trích kch lit bi công lun. Nhà lãnh o tâm linh Tây Tng c mi n Nam Phi bi cu Tng Thng Nelson Mandela, ngi tng at gii Nobel Hoà Bình, cùng vi Desmond Tutu, và FW de Klerk tham hi ngh liên h n gii túc cu th gii 2010. Th hai va qua, ông De Klerk, v tng thng cui cùng trc khi Nam Phi bc vào ch dân ch a nguyên, ã ri b cuc hp cùng vi hip hi ca ông, vì cho rng chính quyn Nam Phi ã i x lt lng vi c t Lai Lt Ma, và ã làm mt i ý ngha ca cuc hp. Quan h gia Bc Kinh vi Nam Phi ngày càng tng trng, sau khi hàng t bng anh c u t vào Nam Phi bi Trung Cng thuc h thng ngân hàng Standard, mt trong nhng Ngân hàng tài chính ln nht Nam Phi. Hãng SinoSteel, mt hng sn xut kim loi ln nht Trung Cng, cng ã u t to ln vào các bãi khai thác và các công ty qung m kim loi, thuc qun ht Limpopo. Công Luân quc t ch trích quyt nh ca Nam Phi ã i ngc li vi ch dân ch và nhân quyn, sau khi chính quyn phân bit chng tc chm dt vào nm 1994.

Trang 14

Bn Tin Pháp Luân

Nhng Niên i Quan Trng ca Lch S Pht Giáo

Ða s s gia Âu châu nghiên cu n Ð cho rng nm 563 trc CN là nm sinh ca c Pht và cng là niên i sm nht c xác nhn. Niên i y c tính toán cách nào và kh nng sai lc ln n mc n à o ? a) Vì s sách c n Ð ch ghi các khong cách gia các s kin mà không ghi niên i ca các s kin y nh các s sách v sau, cho nên mun xác nh niên i trong s n Ð cn phi thnh cu n các s gia Hy lp. Vào khong nm 303 trc CN, Hoàng n Ð Candragupta Maurya (hay Candagutta Moriya, triu Khng Tc) t c mt tha hip v lãnh th và m màn quan h ngoi giao vi v cu i tng ca vua Alexander là Seleukos Nikator hin thi cai tr thành Babylonia. Qua các báo cáo ca s thn Hy lp là Megasthenes c b nhim n th ô Pàtaliputta (Patna ngày nay), vua Candragupta dn dn c các s gia Hy Lp bit rõ qua danh hiu Sandrokottos trong ting Hy lp, và nh các s gia này, chúng ta có th tính niên i ngài lên ngôi vào nm 321 trc C N . -Niên i này còn cho chúng ta xác nh các niên i ca chui s kin liên tc c lit kê trong sách s ký ting Tích Lan là Dìpavamsa (Ðo S) và Mahavamsa (Ði S) khong th k th t n th sáu CN. Theo các sách này, (Dv5.100; Mhv 5.18), vua Candragupta tr vì hai mi bn nm (n 297), hoàng nam k v ngài là Bindusàra (Tnu-sa-la) tr vì hai mi tám nm (n 269), tip ó là khong bn nm trc khi Asoka, con vua Bindusàra, lên ngôi bng cách tiêu dit tt c hoàng gia huynh và t làm l quán nh phong vng (Dv 6.21; Mhv. 5.22). Nh vy bin c này có l ã xy ra vào nm 265 t r c C N . Ta có th nhìn lui v ngày c Pht n sanh da vào li xác nhn trong c hai sách s ký này (Dv 6.1; Mhv 5.21) rng vua Asoka lên ngôi hai trm mi tám (218) nm sau khi c Pht dit (Bát Nit-bàn). S kin này do vy c ghi vào nm 483 trc CN. Và vì Bc Ðo S sng n tám mi tui, nm n sinh ca ngài nhm vào nm 563 trc CN. Mc dù con s hai trm mi tám nm gia thi c Pht dit và vua Asoka tc v c xem là áng tin cy, cách tính toán này cng có nhiu nhc im. V mt phng din, các nm tr vì ca vua chúa thng c làm tròn cho chn s, và mt phng din khác, ta không nên b qua s kin là trong sách Purànas (Chuyn C Nhân) cho rng vua Bindusàra ch tr vì khong hai mi lm nm. Nh vy cách tính toán da trên các s ký cn c kim tra li t nhiu ngun khác na. b) -Mt ngun thông tin khác do các sc d ca hoàng Asoka cung cp, các sc d này c hoàng Devànampiya Piyadasi (Thiên Ái Thin Kin, tc A-dc) truyn khc lên á và c bit truyn dng thch tr khp quc v i ca ngài. Sc d trên thch tr s XIII, ghi ngày chinh phc m máu nc Kalinga (Orissa) ca vua Asoka tám nm sau khi ngài ng quang, và tr này có l c xây dng mi hai nm sau bin c y, nêu danh tánh nm v vua không phi ngi n Ð mà hoàng Asoka ã tip kin, ó là: Antiochus II ca nc Syria, Ptolemy II ca Ai Cp, Antigonus ca Macedonia, Magas ca Cyrene và Alexander ca Epirus. Niên i ca các vua này u c bit rõ, và nm còn sng là 258, nh vy ó cng có th là nm gn nht ca sc d này. Tính lùi li mi hai nm sau ngày vua Asoka lên ngôi, cng thêm 218 nm c nêu trong các s ký, ta t con s 488 trc CN dành cho nm c Pht tch dit và nm 568 dành cho nm n sanh ca c Pht. Mt im sai lc có th thy ây nm trong khong thi gian gia nm ng quang ca hoàng Asoka và nm ban hành sc d, khong y có th hi ít hn mi hai nm. c) Các s gia Trung Hoa cng h tr mt phn qua sách "Ðim S Ký" ca Qung Châu, sách này trình bày rõ mi im tng trng mt nm sau thi c Pht dit . Xung n nm 489 CN, sách này nêu ra 975 im, tc là t thi c Pht dit vào nm 486, và n sanh vào nm 566 trc CN. Du tính cách chính xác trong s sách ca ngi Trung Hoa áng tin cy n âu chng na, thì cng không phi là không có sai lm, nht là vì o Pht n Trung Quc khá tr và các s gia Trung Hoa ã không khi công vit s ký ngay khi bc Ðo S n Ð tch dit.

Trang 15

Nhng Niên i Quan Trng ca Lch S Pht Giáo

(Tip theo trang 14)

d) Ta cng có th xem xét truyn thng K-na giáo. V t sáng lp o này là Jina (Thng gi) hay Mahàvira (Ði Hùng), ngi ng thi vi c Pht, sng n by mi hai tui và c Kinh Ðin Pht giáo nhc n qua danh hiu Nigantha Nàtaputta ( Ni -kin-à Nhã--t). Các hc gi AÂu Châu thng ghi o s Mahàvira mt nm 476 trc CN theo li tuyên b ca Hema Candra, mt tu s K-na (th k 12 sau CN) rng s kin vua Candragupta Maurya lên ngôi (nm 321 trc CN) xy ra cách 155 nm sau khi t s Mahàvira tch dit (Nirvàna). Nhng các hc gi o K-na li tranh lun s chính xác ca con s này và nêu ra im sai lm ã c tha nhn ca Hema Candra và nhiu on trong kinh in K-na ã t con s 215 nm gia cuc chinh phc vng quc Avanti ca vua Candragupta (312 trc CN) và s t trn ca t s Mahàvira. Cách tính này s t s kin t Mahàvira tch vào nm 527 trc CN. Nm này c xem là khi im ca biên niên s o Kna (s này ch mi c khai sinh sau CN) . -Vic c tìm cách suy din nm tch dit ca c

Pht t nm t th ca t Mahàvira càng gp khó khn hn vì ta không có nhng li minh xác nào v biên niên s nêu mi liên h gia hai s kin này c. Mc dù có mt câu kinh K-na tuyên b rng t Mahàvìra sng lâu hn c Pht by nm, (nh vy nu ta ghi t Mahàvìra tch nm 476 thì phi xác nhn c Pht dit nm 483 trc CN), nhiu t o K-na ng ý vi các môn Pht giáo rng t Mahàvìra t trn trc c Pht. Ba ln trong kinh tng Pàli (DN 29.2*, DN 33.1** -, MN 104.1*** -) miêu t quang cnh c Pht nghe nói t Mahàvìra ã tch, và các kinh in y thng chng t rng c Pht Gotama là v o s tr tui nht trong các o s thi y. Nhng ngi Tây phng vit lch s c Pht gi thit rng bc Ðo S tch dit hai nm sau T Mahàvìra, song chng c vic này rt ít. Nu chúng ta phi chp nhn hai nm là mt gi thit có giá tr, ta phi i n chp nhn hoc nm 474 (theo các hc gi Tây phng), hoc nm 525 trc CN (theo truyn thng K-na giáo) là nm c Pht tch dit, và nm ngài n sinh là trc ó tám mi nm

trong c hai trng hp -e) Biên niên s thng c chp nhn hin nay khp Á châu li càng ít c tín nhim hn na, theo ó c Pht dit nm 544 và n sinh nm 624 trc CN. Nhng Pht lch (B.E) ch mi xut hin vào th k 11 CN. Do ó v sau hoc là niên i ghi thi bc Ðo S tch dit ã b nhm ln vi niên i n sanh, hoc có l các Tng s ã dùng chu k 60 nm trong cách tính toán, nên ã tính lm c mt chu k. Cách này t các niên i ca c Pht vào 564 - 484 trc CN. Song gi thit v s nhm ln nh th d nhiên không có bng c. Vy con s nào trong các niên i tính theo các phng pháp trên c xem là có l úng nht v mt lch s? Ta có th loi b các niên i da trên truyn thng o K-na hoc o Pht _ chúng ch mi c tính toán rt lâu v sau, nên không sc chng s phê bình theo quan im lch s. V phng din khác, các niên i suy din t s ký Trung Hoa hay Singhala, và các sc d Asoka u có cn bn vng chc

có cn bn vng chc và ch khác nhau mc ti thiu, vì th theo chúng, nm n sinh c Pht ch xê xích t 568 n 544 trc CN. Niên i 563 c s ký Tích Lan ym tr, cng có giá tr không ch vì nó ng gia mà còn c hai cách tính toánkhá phc tp hn na ym tr, da trên các bn lit kê danh sách quc vng Nam n Ð và Tíac Lan, cùng niên i nc Tích Lan c ci hóa theo o Pht, mà còn da vào các bng tham kho l t v mt h thng niên i ti c ã b tht lc ch còn lu li vài phn, h thng này cn c vào nm 483 là nm c Pht dit . Nh vy ta c bin minh v cách t niên i c Pht n sanh vào nm 563 theo s ký, tuy th, li chp nhn trên cn bn các chng c lch s khác, có th nhm ln t cng nm n tr chín nm. Xác sut v mt niên i sm hn li cao hn mt chút vì có c c hai phng pháp (b) và (c) h tr, trong khi mt niên i mun hn ch c mt phng pháp (d)h tr mà thôi. (Tài liu ly t cun "c Pht Lch S" ca H.W. Schumann (1982), bn dch ca Trn Phng Lan )

Trang 16

Bn Tin Pháp Luân

Th

Mây ng sc kt thành tàng lng Ngi hi ngi cõi mng nào ây Chim muông bay Hi chìm muông bay Cánh ngc thch xây ài cao vút Và gió l muôn phng Và trm hng nghi ngút Và hào quang rng th gii ba nghìn Tuyt bng tng Trùng trùng Hi Mã Lp ng yên Cánh hc v Mang tin hoa àm n Cn gió tin thân chuyn i t ó àn sáo dâng lên ch bng hn bay Gió nghiêng mình, hoa cánh hng say Sen bng n chói loà chân by bc Bm hai tng tt i i ân phc Mng t khi voi trng chm a tin Rng núi bao la, bin rng thoáng chìm Gió mách no Ca T La V C lc chuyn mình, hng hoa k l Lâm T Ni ngi ánh hào quang Ánh o Vàng T y cao sang. V Hoàng Chng

Cuc i c Pht c ghi trong Tam Tng Pali

T Khu Uyên Minh

Kinh Tng Chi B Kinh tp I, trang 37 ghi chép: "S kin này không xy ra, này các T keo, không có c trong mt th gii có hai v A la hán Chánh ng giác, không trc không sau, xut hin mt ln. S kin này không xy ra. Và s kiên này có xy ra, này các T-kheo. Trong mt th gii, ch có mt v A la hán Chánh ng giác, xut hin, s kin này có x y r a " . Nh vy, có th nói, trong hin kip hin ti, ti th gii này, ch có mt c Pht, không có hai c Pht, có th có 6 c Pht quá kh nh c Pht T Bà Thi, c Pht Thi Khi v.v... nhng thuc vào kip quá kh, không thuc kip hin ti; và có c Pht Di Lc (Maitriya), nhng thuc vào kip tng lai, không thuc kip hin ti. Nh vy v trí ca c Pht, Thích Ca Mâu Ni tht là c nht vô nh, ngay trong tin kip ca thi hin i ca chúng ta, và trong th gii mà hin chúng ta ang sng. Mt vn có th làm nhiu ngi thc mc trong quá kh cng nh trong hin ti, là c Pht là ai? Ngài là thiên thn chng? Thiên nhân chng? Ngài là ngi nh chúng ta chng? Kinh Tng Chi tp II A trang 51 ghi chép nh sau: "Bà la môn Dona thy du chân c Pht có du bánh xe (Pháp Luân) vi y tt c chi tit, khi c Pht i trên con ng gia Ukkttha và Setabbya, lin suy ngh ây không phi là du chân ca loài ngi, nên n gn c Pht và hi: "Có phi Ngài s là v Tiên, Ngài s là Càn thát bà, Ngài s là D Xoa, Ngài s là loài ngi?" Vi bn câu hi này, c Pht tun t tr li: "Ta s không phi là Tiên, Ta s không phi là Càn thát bà, Ta s không phi là D Xoa, Ta s không phi là n g i ? Câu tr li làm cho Bà la môn Dona ngc nhiên và chúng ta cng d hiu, vì nu c Pht tr li: "Ta s là ch Thiên... hay Ta s là loài ngi", tc là c Pht còn phi tái sinh, còn phi sinh t luân hi. Cho nên c Pht mi tr li: "Ta s không phi là Ch Thiên, Ta s không là Càn thát bà, Ta s không phi là D xoa, Ta s không phi là Ngi". Nhng câu tr li ây ã làm cho Bà la môn Dona ngc nhiên khin phi hi tip: "Vy s hanh ca Ngài là gì? Và tôn gi s là gì?". Câu tr li tip ca c Pht rt là c bit: "Này Bà la môn, i vi nhng ngi cha on tn các lu hoc, Ta có th là Ch Thiên vi các lu hoc ã on tn, c cht t t gc r, c làm thành nh cây Ta-la, c làm cho không th hin hu c làm cho không th sanh khi trong tng lai. Này Bà la môn, i vi nhng ngi cha on tn các lu hoc, Ta có th là Càn thát bà, Ta có th là D Xoa, Ta có th là loài ngi, vi các lu hoc ã on tn, c cht t t gc r, c làm thành nh cây Ta la, c làm cho không th hin hu, c làm cho không th sanh khi trong tng lai...". Nh vy, tùy thuc chúng sanh c cp n, i vi chúng sanh là ch Thiên cha on tn các lu hoc, c Pht có th là ch Thiên nhng vi các lu hoc ã on tn, không còn sanh t luân hi. i vi loài ngi chúng ta cha on tn các lu hoc, c Pht có th là ngi, nhng là mt con ngi ã an tn các lu hoc. Nói mt cách khác, du thuc loi chúng sanh hu tình nào ang còn có lu hoc, ang còn sanh t luân hi, c Pht có th là chúng sanh y, nhng vi (Xem tip trang 17)

Trang 17

Cuc i c Pht ...

(Tip theo trang 16)

các lu hoc, c Pht có th là ngi, nhng là mt con ngi ã an tn các lu hoc. Nói mt cách khác, du thuc loi chúng sanh hu tình nào ang còn có lu hoc, ang còn sanh t luân hi, c Pht có th là chúng sanh y, nhng vi các lu hoc ã on tn. Chúng ta là ngi, c Pht i vi chúng ta là ngi, ch có s sai khác: c Pht là ngòi ã on tn các lu hoc. Sau khi thành o, c Pht chúng ta luôn luôn i hong hóa, thuyt pháp sanh. Tuy vy, Ngài vn b xuyên tc hiu lm. Và Sunakkhatta ã hiu lm v c Pht ca chúng ta nh sau: "Sa môn Gotama không có pháp thng nhân, không có trì kin thù thng, xng áng bc Thánh, Sa môn Gotama thuyt pháp, pháp y t mình to ra, do suy lun to thành, tùy thun trc nghim và thuyt cho mc tiêu c bit, có kh nng hng thng, có th dn ngi thc hành dit tn kh au' (Trung b I trang 69). c Pht vi nhn thc sáng sut ca Ngài, chp nhn phn hai ca li phê bình ca Sunakkhatta là ng n, vì pháp Pht dy, không do ai dy Ngài, ch do t bn thân

tu tp, chính do t suy lun, chính do tùy thun trc nghim ca Ngài xây dng lên, và pháp y dy cho mt mc tiêu c bit là on tr kh au ca chúng sanh, và có kh nng hng thng giúp chúng sanh on tn tham sân si, chm dt kh au. Nhng c Pht không chp nhn phn u li phê bình ca Sunakkhatta khi Sunakkhatta nói Ngài không có pháp thng nhân, không có trì kin thù thng xng áng bc Thánh. ây, c Pht mi rng, ting rng con s t, xác nhn c Pht có c 4 pháp truyn thng. Ngài là v có 10 danh hiu là Th Tôn, bc A la hán, chánh ng giác, minh hnh túc, thin th, hiu bit th gian, bc vô thng, iu ng nhng ai áng c iu ng, bc Thy ch Thiên và loài ngi, Pht, Th Tôn. Và Ngài chng c thn túc thông, thiên nh thông và tha tâm thông: Nh Lai là v có c mi Nh Lai lc, có bn vô s úy. Nh Lai nh tht bit s kin có xy ra là có xy ra, s kin không xy ra là không xy ra. Nh Lai nh tht bit qu báo tu thuc s do, tu thuc s nhân ca các hnh nghip quá kh, v lai, hin ti. Nh Lai nh tht bit con ng

a n tt c cnh gii. Nh Lai nh tht bit th gii vi nhiu chng loi sai bit. Nh Lai nh tht bit chí hng sai bit ca mt loài hu tình. Nh Lai nh tht bit các cn thng h ca loài ngi, ca các loài hu tình; Nh Lai nh tht bit s tp nhim, s thanh tnh, s xut khi ca các thin chng v thin và gii thoát, v nh. Nh Lai nh n các i sng quá kh; vi thiên nhãn thun tnh siêu nhân, thy s sng và s cht ca chúng sanh Nh Lai nh on tr các lu hoc t mình chng trí, chng ng, thành tu và an trú ngay trong hin ti, vô lu tâm gii thoát, tu tâm gii thoát. Chính nh mi Nh Lai lc này, Nh Lai t nhn cho mình a v ngu vng, rng lên ting rng con s trong các hi chng và chuyn pháp luân (Trung b III, trang 70A- 71A). Sau ây là mt s li tán thán hay nh ngha v bc o S ca chúng ta, nhng li này c chính c Pht xác chng: "Này Sariputta, nhng ai nói mt cách chn chánh v Ta, s nói nh sau: "Mt v hu tình không b ai chi phi, ã sanh ra i, vì li ích, vì hnh phúc ca chúng sanh, vì lòng thng tng cho i, vì li ích, vì hnh phúc, vì an lc cho Ch Thiên và loài ngi" (Trung b I, 83).

Tip n là li v t ã chng qu A la hán nói lên li tán thán bc o s ca mình: "Th Tôn ã giác ng Ngài thuyt pháp giác ng. Th Tôn ã iu phc, Ngài thuyt pháp iu phc. Th Tôn ã tch tnh, Ngài thuyt pháp vt qua. Th Tôn ã chng Nit Bàn, Ngài thuyt pháp chng Nit Bàn..." (Trung b I, trang 237). Sau ây là li tán thán ca Tôn gi Udâyi i vi bc o S ca mình: "Th Tôn tht s là v ã on tr nhiu kh pháp cho chúng ta. Th Tôn tht s là v ã mang li nhiu lc pháp cho chúng ta. Th Tôn tht s là v ã on tr nhiu bt thin pháp cho chúng ta. Th Tôn tht s là v ã mang li nhiu thin pháp cho chúng ta" (Trung b I, trang 448). Kinh Tng chi I, trang 28, xác nhn s xut hin ca bc o S ca chúng ta là mt s xut hin em li hnh phúc cho a s: "Mt ngi, này các T kheo khi xut hin i, s xut hin em li hnh phúc cho a s, an lc cho a s, vì lòng thng tng cho i, vì li ích, vì hnh phúc, vì an lc cho ch Thiên, và loài ngi. (Xem tip trang 18)

Trang 18

Bn Tin Pháp Luân

Cuc i c Pht ...

(Tip theo trang 17)

Chính mt ngi này, này các T kheo, khi xut hin i, s xut hin em li hnh phúc cho a s, an lc cho a s, vì lòng thng tng cho i, vì li ích, vì hnh phúc, vì an lc cho ch Thiên và loài ngi". Trong khi các bc o s khác, gii không thanh tnh, mng sng không thanh tnh, thuyt pháp không thanh tnh, tr li pháp không thanh tnh, tri kin không thanh tnh, thi bc o s ca chúng ta tht là tuyt diu v c 5 phng din này, nh Tng Chi II, quyn B m i ê u t : "Này Mossallàna, Ta có gii thanh tnh và Ta t rõ bit: "Gii ca Ta thanh tnh, trong sáng, không có u nhim. Các t không có che ch Ta v gii. Mng sng ca Ta thanh tnh, Ta t rõ bit. Mng sng ca Ta thanh tnh trong sáng, không có u nhim, các t không có che ch Ta v mng sng. Ta không có ch i các t che ch Ta v mng sng. Thuyt pháp ca Ta thanh tnh, Ta t rõ bit. Thuyt pháp ca Ta thanh tnh trong sáng, không có u nhim. Các t không có che ch Ta v thuyt pháp. Ta không có ch i các t che ch Ta v thuyt pháp. Các câu tr li ca

Ta thanh tnh, trong sáng, không có u nhim. Các t không có che ch Ta v các câu tr li. Ta không ch i các t che ch Ta v các câu tr li. Tri kin ca Ta thanh tnh, trong sáng, không có u nhim. Các t không có che ch Ta v tri kin. Ta không có ch i các t che ch Ta v tri kin". Chúng ta c nghe c Pht ca chúng ta nói n s u ái ca Ngài i vi các t ca Ngài, mt lòng u ái nhit tình chn chánh, luôn luôn hng dn các t ca mình trên con ng gii thoát và giác ng: "Này Ananda, nhng gì v o s cn phi làm, vì lòng t mn, mu tìm hnh phúc cho các t, nhng iu y ã c Ta làm, vì lòng t mn ca Ta i vi các ngi này, này Ananda, ây là nhng gc cây, ây là nhng khong trng. Hãy tu thin, này Ananda, ch có phóng dt, ch có hi hn v sau. ây là li dy ca Ta cho các ngi". c Pht, du cho có chng c thn túc thông, tha tâm thông, thiên nh thông, ã không dùng thn thông giáo hóa chúng sanh. Ngài la pháp môn giáo hóa hóa chúng sanh. Nói cho úng hn, Ngài dùng thn

thông mt cách ht sc dè dt, t nh, v ht sc kín áo. Trong sut 45 nm thuyt pháp và nh chúng ta c thy rõ ngang qua các bài kinh c li, Ngài i b t làng này qua làng khác, t th trn này qua th trn khác, i vào nhà, i vào ging ng, i vào hi chúng, vi uy nghi bình thng ca mt bc o s i truyn o và i ging o. Ngài không dùng thn thông, phép l làm hoa mt, làm choáng váng nhng ngi n vi Ngài, Ngài ch dùng li nói t hòa khiêm tn, thuyt pháp sinh; Ngài ch dùng thân giáo và khN u giáo giáo hóa chúng sanh. C ch, hành ng ca Ngài khiêm tn và t nh n ni Pukkasati, mt t ca Ngài, gp Ngài mà vn không bit Ngài là c Pht. Ngài t nh và khiêm tn n ni ngi gi vn cho ba v tôn gi Anuruddha, Kimbila và Ananda không bit ngài là c Pht, ã ngn cn Ngài không cho vào thm ba v i t ca Ngài. Chính thái hóa thn thông giáo hóa chúng sanh ã làm ni bt giá tr tâm lý hong pháp mà c Pht ca chúng ta ã dùng hong hóa sanh. Trong s mnh hong pháp sanh ca c

Pht chúng ta là Ngài luôn luôn gi úng v trí ca mt bc o s i vi các t. Trong kinh Ganaka Moggalana, Trung b kinh, Bà la môn Ganaka hi c Pht: "Có phi khi sa môn Gotama ging dy nh vy, thi tt c t ca Ngài u chng c cu cánh Nit Bàn?" c Pht tr li là mt s chng c cu cánh Nit Bàn, mt s không chng c. c Pht tr li mt cách rt nh nhàng, khiêm tn nhng cng rt thit thc và tuyt diu, gi úng v trí ca bc o s i vi các t : "Cng vy, này Bà la môn, trong khi có mt Nit Bàn, có mt con ng a n Nit Bàn và trong khi có mt Ta là ngi ch ng. Nhng các t ca Ta, c Ta khuyn giáo nh vy, ging dy nh vy, mt s chng c cu cánh Nit Bàn, mt s không chng c. ây, này Bà la môn, Ta làm gì c? Nh Lai ch là ngi ch ng". (Trung b kinh III, trang 105). Câu tr li ca c Pht chúng ta nói lên trách nhim ca mt bc o s là trình bày ging dy con ng gii thoát giác ng ch không phi thay th t tu hành giúp cho các t. (Xem tip trang 19)

Trang 19

Ðiêu khc Pht Giáo n Ð - Sarnath and Sanchi, Gandhara and Mathura

Ngh thut iêu khc Pht giáo ni ting nht vào th k th 3 trc Tây Lch, k t khi Vua A Dc, vng triu Mauryan ( Tàu dch là Khng Tc) bt u quay v vi Pht Giáo. Ðó là thi i hoàng kim ca ngh thut iêu khc Pht Giáo n Ð vi 85,000 tháp và ài k nim dng vòm cung c xây dng ghi khc giáo hun ca Ðc Pht cng nh sc d ca vua A Dc. Các bi ký này c tìm thy nhng khu vc nh Gujarat, Bihar, Madhya Pradesh, Tamil Nadu. Tr á ni ting do vua A Dc dng nên Sarnath ( vn Lc Uyn) ti Madhya Pradesh tc bng á là mt tiêu biu cho ngh thut di vng triu Khng Tc. Hình tng u s t trên tr á hin nay là quc huy chính thc ca nc n Ð và bánh xe pháp thiêng liêng hoc còn gi là pháp luân xa là biu tng ca bài pháp u tiên c Ðc Pht ging dy ti vn Lc Uyn. Trong các trng phái iêu khc thi by gi, có 4 trng phái tiêu biu di ây c xem là ni bc nht: Sarnath and Sanchi, Gandhara and Mathura. Trong khi Sanchi và Sarnath ni ting vi n tháp thì Gandhara và Mathura li thiên trng v hình tng. Sanchi Sanchi là mt a im nm v phía Bc cách thành ph Bhopal 68 Km , thuc tiu bang Madhya Pradesh. Sanchi là mt trong nhng a danh ni ting quan trng ca lch s Pht giáo n . a danh này không có chút liên quan n cuc i c Pht, nhng Sanchi là mt trung tâm vn hóa Pht giáo rt ni ting và phn thnh thi Pht giáo cc thnh. Theo s liu và vn chng truyn thuyt Pht gíao, Sanchi là ni hi t các tinh hoa ngh thut ca n , và có th nói, Sanchi có nhng tác phN kin trúc, iêu khc m tuyt m nht ca nc n. Ðn k nim Pht giáo công phu và ni ting nht trong 50 n tháp khác nm chen chút trên ngn i Sanchi là Great Stupa, còn gi là Ð Nht Tháp hay Ði Tháp có l là tinh t nht trong khuynh hng ngh thut vào thi i vng triu Khng Tc. Ði Tháp cao 54 feet, có nhng ct tr cao bng á rn chc chy dài bao quanh ngôi tháp, bn cng á, 1 cng ln và 3 cng nh Ðông Tây Nam Bc chm tr công phu nhng hình nh miêu t cuc i Ðc Pht, t mt v hoàng t cho n lúc thành o, t các thi ging pháp cho n t chung quanh Ngài. Chính vua A Dc ã t viên á u tiên xây dng công trình này. Hai ct tr ng chm kinh vn nguyên bn ting Phn xa. u ct tc 2 con voi 3 xà ngang, có ch chm tr hình voi, s t, kinh vn, v.v. (Xem tip trang 20)

Ðc Pht Qua Thi Ca

(Tip theo trang 5)

Không mt pháp b tát Không ta cng không ngi Không trang nghiêm cõi pht Mt nguyn hoa vàng ti ! Và bc nh vào cõi th Tr V thâm nim ân c hng v pháp bo trong bài Ch Mt Ln Hng thm ngi Giác Ng, Ch mt ln gp g, thm mãi i ta. N ci ngi Giác Ng, Ch mt ln hoa n, p mãi lòng ta. Bàn tay ngi Giác Ng, Ch mt ln ngón tr, t mãi ng ta.

Và thêm mt ln na hãy nghe Toi Khanh, th hiu mt nhà s t nhn mình là cung tng, là du s vi nhng dòng th hào phóng nhng cng không kém bi thng, trn tr vi hành trình vt qua min h ly th gian ã cm nhn Cuc i c Pht ...(Tip theo trang 18) ân c Pht trong bài Thái ca c Pht trong t cách ca môt bc o s cng nói lên lòng tin tng ca mình i vi kh nng hiu bit và tu chng ca các t ca mình. Ngài ch Thng Pht nh th dy con ng, các t phi t mình dn bc trên con ng y. Chính nh c nào Pht ý thc rõ ràng v trí ca bc o s và v trí ca ngi t, nên c Pht ã thành công rc r trong s mnh hong pháp sanh ca Ngài. (Xem tip trang 22) (tài liu ly t bài "c Pht ca chúng ta" ca HT. Thích Minh Châu)

Trang 20

Bn Tin Pháp Luân

Ðiêu khc Pht Giáo n Ð - Sarnath and Sanchi, Gandhara and Mathura

(Tip theo trang 19)

Nhng thuyt thn thai hóa cuc i c Pht miêu t trong kinh Bn Sanh Bn S c các ngh nhân n úc kt chm tr iêu khc trên các cng thành và tng tháp. Nhng tác phN ngh m thut này u phn nh lòng nhit thành m o ca thn dân a phng vùng Sanchi. H ã tn phí rt nhiu và phi mt nhiu nm mi hòan thành các tác phN kin m trúc tuyt m này. Tng ng khc, tng nét chm, tng nét v u mang trong nó tâm hn yêu ngh thut, lòng sùng kính, dâng hin và bit n ca ngi ngh s. Các ngh nhân này làm công vic ó không phi vì li danh, a v, cho nên tâm t h thai mái, an lc hng trn tâm hn cho ngh thut. Vì th, các tác phN u tóat lên mt m sc sng mãnh lit khin ngi xem cm thy rung ng sâu xa nh ang sng trong ánh sáng o Vàng Gii Thóat. Sarnath Sarnath là ni xut phát tôn giáo do c Pht Thích Ca Mâu Ni sáng lp. Vì th, Sarnath ã tr thành trung tâm Pht giáo ln nht tn ti trên 1500 nm. Ni ây, vua A Dc cng ã sai ngi xây dng mt ct tr ánh du khu vc N c trong n nhiu tòa nhà ln nh khác nhau ca hn 1500 v tng s Pht giáo n Sarnath. Theo bia ký và nhng chng c kho c, ngi ta bit rng ngôi n có tng c Pht Chuyn Pháp Luân ã c trùng tu li theo lnh ca hòang hu Kumaradevi vào phân na u th k th 12 trc Công nguyên nhng Sarnath li c trùng tu do công sc ca các tín Tng Ni Pht giáo khp ni. Tt c nhng bc tng iêu khc vào thi i này u khc theo tám bin c lch s ca cuc i c Pht nh c Pht giáng sanh, thành o, chuyn Pháp luân, nhp Nit bàn, thi trin thn thông, v.v. áng k na là mt bc tàn lng bng á khc trn vn bài pháp T bng ting c Pàli.(TN Minh Tâm) Gandhara Gandhara là tên c ca mt khu vc nm v phía ông A Phú Hãn và tây bc Pakistan, trung tâm ca Swat River và Kabul River, hai con sông ph lu ca n Hà. Thành ph chính ca Gandhara là Peshawar và Taxila. Các tác phN iêu khc m ti Gandhara ngày nay vn c nhc nh ti nh là mt nn iêu khc tiêu biu ca Pht Giáo n Ð. Nét iêu khc Gandhara chu nh hng nhiu khuynh hng vn hóa. Gandhara là mt trung tâm Pht Giáo và là mt trong nhng khu vc u tiên mà nh hng ca Ðc Pht c th hin qua hình thc mt con ngi hn là mt biu tng. Mc dù khuynh hng chm tr trên tng Pht Gandhara tng t vi La Mã các ng nét thánh thin ca thiên thn, hài nhi nhng ng thi tng Pht còn c tô im vi hào quang trên u. Ða s tác phN iêu m khc Gandhara mô t nhng s kin trong cuc i Ðc Pht. Nhng nét chm tr này phù hp vi ngh thut kin trúc n ài t vin Pht Giáo. Mathura Thành ph Mathura thuc bang Uttar Pradesh, trung tâm im ca Brajbhoomi, nm cách Delhi 145 cây s v phía tây nam. Ngi ta tin tng rng pho tng Pht u tiên c iêu khc ti Mathura. Các pho tng Ðc Pht c tc khc ti ây c biu hin trong nhiu khuynh hng. Tng Pht Kushana hoc tng B tát Mathura c xem nh là kiu mu iêu khc m thut nht trong thi i Gupta. Mt s công trình iêu khc Mathura c tìm thy c Sarnath và Bihar. C hai nn iêu khc Gandhara và Mathura phát trin vi kiu mu c thù riêng bit. Pht tng Gandhara có ng nét ngh thut La-Hy bi nh hng t gii thng tr và thng mi. Kiu mu Pht tng Gandhara thng c th hin trong y áo ging nh trng bào ca ngi La Mã và tóc dn sóng, mi thng. Ðôi mt Pht tng nhm li phân na và n vi tiu phng pht nét t hòa siêu thoát. Ngc li, kiu cách Mathura mnh m sinh ng hn. Ðôi mt m to và môi ci du dàng. Ðng nét trên thân mình vi b vai rng gn dn xung lng thon c chú trng hn lp là y áo bên ngoài. Biu hiu nng lc c th hin qua hình nh s t nâng ta ài. Trong ngh thut iêu khc Pht tng ti Mathura, vai rng và bng tròn là biu hiu ca sinh lc.

Bn Tin Pháp Luân

Trang 21

Tr Ngi Trong Vic Làm · S mt mi và gia tng nhng cng thng do b ám nh bi nhng vn cá nhân có th dn n s làm vic sút kém. · Xung t vi ng nghip có th tng cao, do s gia tng nhng cng thng. · Các c s thng mi có th b buc phi sa thi nhân viên, hoc ct gim gi làm và lng tr. · Li tc b ct gim có th khin phi làm thêm vic th hai. · Vic di chuyn hàng ngày và phng thc di chuyn b tr ngi, vì mt xe hoc sa ng. Lo Lng v Tài Chánh · Nhng ngi b tr ngi trong vic làm có th s không tr li c tình trng sng nh trc, dn n các quan ngi v tài chánh và hóa n cha tr c. · Vic tìm kim nhng tr giúp v tài chánh xây dng và tái thit nhng tn hi tng thêm mc cng thng vn có gây ra bi bin c, ri phi ng u vi th tc giy t càng làm gia tng s bc bi.

SN SÓC BN THÂN TRC NHNG THAY I V CUC SNG CÁ NHÂN, GIA ÌNH, CÔNG VIC, VÀ TÀI CHÁNH

do Nguyn T. Nhã, LPCI (Tip theo k trc)

Làm Sao Vt Qua Dù trng hp nào, thì bt c ai cng cn qua nhiu bc trên ng hi phc sau tai ng: · Chp nhn thc t là có s mt mát. · Cho phép bn thân và gia ình c bun tic vì nhng gì ã xy ra. · iu chnh phù hp vi môi trng mi. Chp nhn rng ngi hoc tài sn ã mt, ã vnh vin ra i. · Gói kín tình trng này li và tip tc sng. Không s mt mát tip tc chim hu v mt th lc, tình cm, và tinh thn. · Tin rng iu may mn s n. Bn và thân nhân ã tri qua bin c. iu ó không có ngha là cuc sng k nh on tn hoc là bn không xng áng c an hng hnh phúc vui v. Hãy quay li làm vic mà bn vn thích thú làm vi bn bè và gia ình. Tái lp np sng tt p hàng ngày. C gng chuyên chú và gi np sng này. Nu bn hoc ngi thân vn thy khó khn trong vic i phó, hãy tìm s giúp . Tham kho vi chuyên viên iu tr tâm lý hoc chuyên viên v sc khe tinh thn. Ti ni làm, bn có th c giúp t ban nhân s (human resources department) hoc Chng Trình Tr Giúp Nhân Viên (Employee's Assitance Program). Liên lc vi c vn tài chánh nu cn giúp v nhng vn tài chính. Nhng iu Cn Nh Khi C Gng Tìm Hiu Các Bin C Tai ng · Không ngi nào thy tai ng mà li không b tác ng. · S quan ngi v an toàn ca bn thân và gia ình là bình thng. · Bun sâu m, thng tic, và gin d là nhng phn ng bình thng trc nhng bin c bt thng. · Bit nhìn nhn nhng cm xúc ni mình s giúp cho vic hi phc. · Tp trung vào nhng im mnh và kh nng ca bn s giúp bn hi phc. · Chp nhn s giúp - ca nhng chng trình và tài nguyên cng ng ­ là có li cho sc khe. · Mi ngi trong chúng ta u có nhng nhu cu và phung cách khác nhau i phó. · Vic mun tr thù ­ k ã gây au thng ­ là thng. Tuy nhiên, hành ng và li nói gin d ghét b không mang li iu gì hay. Nhng Ch Du Khi Nào Ngi Ln Cn Tr Giúp ng X Khi B Cng Thng · Khó khn trong vic chuyn t t tng · Khó ng · Khó duy trì c tình trng quân bình · D cáu gin · Dùng cht nghin/ ru nhiu hn · Kh nng tp trung tinh thn suy gim · Làm vic kém hn · Nhc u, có vn v bao t · Gim th trng/thính lc · Nhng triu chng nh cm cúm · Ln lãng · Khó tp trung t tng · Mun b nhà i xa · Trm cm, bun ru · Cm thy tuyt vng · Thay i tính khí · D khóc · Cm thy tràn y ti li và hoài nghi v bn thân · S ám ông, ngi l, hoc phi mt mình (Xem tip trang 24)

Trang 22

Bn Tin Pháp Luân

Theravàda Buddhism and the Vipassanà Movement in the West by B. Alan Wallace (Tip theo trang 10)

For these reasons, the vipassanà movement presents arguably the most decontextualized, or rather diversely recontextualized, form of Buddhist practice in the West. Rather than a religion, vipassanà is presented as the cultivation of mindfulness as a means of psychological healing and spiritual awakening. Silent meditation retreats, involving sitting and walking meditation, are commonly held for periods ranging from three days to three months, with intermittent times for work and listening to Dharma talks by the leader of the retreat. The various forms of vipassanà meditation are based on, or at least inspired by, the meditation techniques preserved in the Pàli writings of Theravàda Buddhism 1. The primary Pàli source for these methods is the Satipatthàna-sutta, or the Buddha's Discourse on the Applications of Mindfulness, which is correctly regarded as the primary treatise on insight meditation in early Buddhism. The first stage of this meditative training in insight is cultivating mindfulness of the respiration. According to a commentary on this sutta, composed in the fifth century by Buddhaghosa, before applying one's mindfulness to inquire into the nature of reality, one first cultivates mindfulness by attending steadily and vividly to the respiration.

Ðc Pht Qua Thi Ca

(Tip theo trang 19)

(Còn tip trong s ti)

Và thêm mt ln na hãy nghe Toi Khanh, th hiu mt nhà s t nhn mình là cung tng, là du s vi nhng dòng th hào phóng nhng cng không kém bi thng, trn tr vi hành trình vt qua min h ly th gian ã cm nhn ân c Pht trong bài Thng Pht nh th nào. Mt chiu vng, ngi ôm chân Pht tng, Thng quá chng, ôi ! bóng dáng T Tôn. Con bé nh bên tình Ngài vô lng, Lá me nm gia cõi nng hòang hôn. Và thêm thm thía vi lòng cm kích vô ngn ca s trong bài Vác Tng. Ô hay, Pht vn mm ci Thì ra Ngài vn bên i vi con ! Du mai bin cn, non mòn Nét môi vi tiu xin còn thiên thu...

C HÀI CÚ NHT BN

Toi Khanh (tip theo k trc)

Farewell, sire Like snow, from water come To water gone. (Raizan, mt nm 1716) T nc mà n thành nc mà i i nh nm tuyt chng gì luyn lu. I wish to die A sudden death with eyes Fix on Mount Fuji. (Rangai, mt nm 1845 ) Mong khi t t mt vn nhìn lên Kp mang dáng núi v bên kia i. Sng yêu cái gì thì cng mun cht vi cái ó, mang theo c càng hay. Ai cng vy thôi. i nhiu k thu bình sinh lng xng chy vy, ôm m th mà vn cha bit mình thc s yêu cái gì. Sng kiu ó, thng cht vi hai bàn tay trng. Ai bo cht là phi tay ? Cha chc âu, có nhiu th mang theo y. Nhng phi hi li là anh mun mang theo cái gì ? Each day the absent grow More numerous ­ Tree branches Frozen. (Ranseki, mt nm 1782) Tng ngày

ri li tng ngày trong bng tuyt nhng hàng cây vi dn... Lúc cui i, ai li chng ging ht mt ngn èn sp cn du. Hình nh v cuc i khi y cng ch là nhng gì tng thích. chuN b mt cuc i, n ngi ta t dng có nhng cái nhìn mi. Trm ngh, tu hành hay không chính là ch trang b mt cách nhìn, không phi i n mt s c nào ó mi bt u ngh li. Cuc i trc sau vn vy thôi. Anh sng bng nhng gì anh thy ! The night I understood This is a world of dew (xem tip trang 23)

Trang 23

C HÀI CÚ NHT BN

Toi Khanh (Tip theo trang 22)

I woke up from my sleep. (Retsuzan, mt nm 1826) Gia êm thc gic mt mình nghe nhân gian nhng bóng hình khói sng... Tôi thích tp th T Th Cú này mt phn cng vì ln u nghe thy trong nhân gian nhng li p v cõi cht. Kinh Pht có nói nhiu ó, nhng nghiêm túc cao xa quá, phn ó có l nên dành cho óc. Còn tim, có l nên ghé li ây. my dòng th này, vn c nêm nm li cho va n d nut hn. Whether or not a paradise Awaits in the far reaches Of the west. (Soa, mt nm 1742) Lên ng , c lên ng Có hay không mt Tây Phng áng gì ! Xa gi hn là không ít k tng c kinh in Bc Truyn bit i khái nhng Vô Quái Ngi, Vô S Tr, Vô S c gì y, nhng ngh v Tnh bng tâm thái này có l him ngi. Full autumn moon: My shadow takes me with him and returns. (Sodo, mt nm 1716) Vng trng thu ã m sng Chân bc trên ng Tôi dm bóng tôi ! Festival of Souls: Yesterday I hosted them Today I am a guest... (Sofu - T Phong, mt nm1891) Hôm qua mình cúng Vu Lan chiu nay làm khách n nhang ca ngi... Tôi không th ngh ra cách nói khác n gin, th mng mà hàm súc khc lit kiu vy v ni cht. Ch trong my ch, hai cõi sng cht cách nhau cha y gang tay. Ht nh cách nói ca ngi Tây Tng: Kip sau ca anh có th là ngày mai ! Cool A seagull suddently Submerges. (Tamanari - Ngc Thành, th 60 tui, không rõ nm) Mùa ông Bng tuyt trng tri mt con hi cu vt tri khi bng... Ông ang nói v mình y chng ? Cái linh cm ngh thut ca ngi ngh s lúc sp tàn hi rõ ràng nh vy ó: Khc lit, sc nét mà lnh lùng vi vi. Such is the world's way In fall the willow Sheds its leaves. (Tanehiko, mt nm 1842) Xa gi i vn vy thôi phn ngi là chic lá ri bui nào...

(Còn tip trong s ti)

Giây Phút Thiêng Liêng

Giây phút y th gian bng chn ng, Ðóa u Ðàm hé n my ngàn nm. Sen n thm bên h hng gió lng, Muôn cung t nhã nhc tu bng trm. Trng vng vc soi t tri bát ngát, Mây muôn phng rng r bóng thiên thn. Mn Ðà La ma hoa hng ngào ngt, Chuyn Luân Vng va giáng h phàm trn. Ngi nhp th ánh bình minh rc r, Vn vt reo mng chiêm ngng dung quang. Ðài sen báu by bc chân nh , Nc rng thiêng sui mát gi kim thân. Ôi ! T Ph ! Ðng Cha lành bn cõi, Thng chúng sanh Ngi tái nhp ta bà. Dit kh au Ngi i tìm ngun ci, Cu muôn loài Ngi vt b xa hoa. Mang ánh sáng Ngi soi ni tm ti, Pháp nhim mu Ngi gieo rc trn gian. T bui n my ngàn nm di i, Vn còn ây rng mãi Ánh Ðo Vàng. Con kính cn qu di chân T Ph, Tâm hn con thm m c ân Ngi. Con xin sng mt cuc i an trú, Trong yêu thng Ngi ban ri ni ni. Ht Cát

BN TIN

PHÁP LUÂN

PHAP LUAN BUDDHIST CULTURE CENTER 13913 South Post Oak Rd Houston TX 77045 USA Phone: 713-433-4364 Fax: 713-546-2660 E-mail: [email protected]

BN TIN PHÁP LUÂN

Non-profit Org. US POSTAGE PAID HOUSTON, TX Permit No. 4377

TO:

Xin vào trang nhà www.phapluan.net www.thienluan.net

SN SÓC BN THÂN TRC NHNG THAY I V CUC SNG

(Tip theo trang 21)

Nhng Phng Cách Gim Nh S Cng Thng · Nói chuyn vi ngi khác v nhng tình cm ni bn ­ gin d, au n, và nhng cm xúc khác ­ cho dù có th khó nói. · ng buc là mình có trách nhim trc bin c ó hoc gin d vì cm thy không th trc tip giúp gì c trong vic gii cu. · Tng bc hi phc li v th cht và tinh thn bng cách ch ng trong nhng sinh hot hàng ngày hoc iu chnh nhng sinh hot này. Cách sng lành mnh này s giúp bn và gia ình. (ngha là n ung lành mnh, ngh

ngi, tp th dc, th dãn, thin.) · Duy trì nhng sinh hot thng nht ca bn thân và gia ình, hn ch yêu sách trách nhim ni mình và gia ình. · Dùng thi gi vi gia ình và bè bn. · Tham d vào nhng bui tng nim, l lc; và dùng du hiu, ra du làm cách din t tình cm. · Da vào nhng ngun tr lc sn có nh gia ình, bng hu, và chùa, nhà th. · Lp mt k hoch khN cp cho gia ình. n Vic t cm thy bn có th làm iu gì cng rt có th giúp bn d chu. *Khi Nào Cn n S

Giúp : Nu nhng phng cách t giúp không có kt qu hoc bn bit mình phi dùng n cht nghin hoc ru i phó, bn nên tìm s giúp bên ngoài hoc t các nhà chuyên môn gim các triu chng cng thng. Nguyn T. Nhã, LPCI (dch t nguyên bn Care Tips for Survivors of a Traumatic Event: What to Expect in Your Personal, Family, Work, and Financial Life)

Information

Ban tin thang 3 and 4.pub

24 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

44824