Read PRAVILNIK o odreivanju poslova koji se smatraju umetnickim i starim zanatima, odnosno poslovima domae radinosti text version

UTA KNJIGA - finansije 2009

I

poglavlje

PRAVILNIK O ODREÐIVANJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIÈKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAÆE RADINOSTI

- "Slu beni glasnik RS", br. 21/2005 i 1/2010 Ovaj pravilnik je donet na osnovu èlana 48. stav 3. Zakona o privrednim drustvima i èlana 2. stav 3. Zakona o privatnim preduzetnicima, a stupio je na snagu 12. marta 2005. godine. Poslednje izmene i dopune stupile su na snagu 20.1.2010. godine.

Èlan 1.

Ovim pravilnikom bli e se odreðuju poslovi koji se smatraju umetnièkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaæe radinosti.

Èlan 2.

Umetnièkim zanatima u smislu ovog pravilnika smatraju se poslovi oblikovanja plemenitih materijala, kamena, metala, drveta, tekstila, stakla i drugih materijala, pri èijoj izradi dolazi do izra aja lièni ukus i vestina proizvoðaèa po njegovoj zamisli ili nacrtu, odnosno po zamisli ili nacrtu drugog lica. Umetnièkim zanatima iz stava 1. ovog èlana, smatraju se: 1) izrada æilima, tapiserija i drugih umetnièkih tkanja; 2) umetnièka obrada drveta, kamena, stakla, gline, gipsa i sliènih materijala; 3) umetnièka obrada plemenitih metala (kujund ijsko-filigranski; zlatarsko-juvelirski i sl.); 4) brusenje dragog i poludragog kamena; 5) ruèna izrada umetnièkih gravura i peèata; 6) kaligrafija (kaligrafsko pisanje); 7) umetnièka izrada predmeta od kovanog gvo ða, bakra i drugih metala; 8) slikanje na tekstilu i tekstilnim vlaknima; 9) umetnièki vez; 10) umetnièko stopovanje; 11) izrada u drvetu umetnièkih predmeta, intarzija i duboreza; 12) izrada i restauracija stilskog namestaja; 13) restauracija starih i raritetnih knjiga, slika i sl.; 14) umetnièka obrada poveza: knjiga, albuma i sl. (umetnièki knjigovezaèki zanat); 15) izrada i restauracija umetnièkih fotografija; 16) konzervacija, restauracija i rekonstrukcija pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara; 17) preparacija i konzerviranje papira, tekstila, ko e, drveta, keramike, stakla, kamena, metala, zidnih i stafelajnih slika; 18) slikanje na staklu, keramici, drvetu, kamenu, jajima, tikvama i sliènim predmetima i materijalima; 19) izrada sobnih i drugih svetiljki i senila; 20) ruèna izrada ukrasnih i umetnièki oblikovanih predmeta od papira i kartona; 21) umetnièka izrada, odnosno dorada sakralnih i drugih ukrasnih i upotrebnih predmeta i ikonopisa, pozlaæivanjem - ruènim oblikovanjem i nanosenjem zlatnih listiæa (pozlatarstvo); 22) umetnièka izrada nakita od metala (osim plemenitih), klirita, stakla, strasa i sliènog materijala; 23) umetnièka izrada vitra a; 24) modisterijski zanat (umetnièka-prete no ruèna izrada sesira i drugih vrsta kapa sa prateæim detaljima i izrada rukavica); 25) krojenje i sivenje scenskog kostima; 26) BRISANA JE ("Slu beni glasnik RS", broj 1/2010); 27) ruèna izrada umetnièki oblikovanih maketa (brod, krst i sl.) u staklenim flasama i sliènim ambala ama i drugih umetnièki oblikovanih suvenira; 28) oru arski zanat za izradu kopija nefunkcionalnog oru ja prema postojeæim muzejskim uzorcima vatrenog i hladnog oru ja, kao i prateæe opreme za to "oru je".

Èlan 3.

Starim zanatima u smislu ovog pravilnika smatraju se poslovi izrade i dorade predmeta na naèin, pod uslovima i od materijala kojima se èuva i odr ava izraz tradicionalnog narodnog stvaralastva. Starim zanatima iz stava 1. ovog èlana, smatraju se: 1) lonèarski (grnèarski), crepuljarski; 2) kolarski; 3) kazand ijski (kotlarski); 4) baèvarski, pinterski i kaèarski; 5) ruèna izrada satova i èasovnika i delova za iste (sajd ijski); 6) terzijsko-abad ijski; 7) jorgand ijski; 8) ostraèki (brusaèki); 9) kovaèko-potkivaèki; 10) izrada zvona svih vrsta (zvonolivaèki) i praporaka;

UTA KNJIGA - finansije 2009

I

poglavlje

11) opanèarski; 12) ko arski (tabaèki); 13) ko uharski (æurèijski); 14) remenarski-sedlarski (ruèni duborez u ko i, presovanje u ko i i sl.); 15) drvodeljski; 16) klomparski i izrada nanula; 17) asurd ijski; 18) papud ijski; 19) mutavd ijski; 20) drndarski (vunovlaèarski); 21) u arski; 22) kamenorezaèki; 23) korparsko-pletarski i izrada predmeta od like, rogoza, komusine, rafije, slame, trske, site i sl.; 24) voskarsko-liciderski; 25) kaldrmd ijski; 26) gajtand ijski; 27) stakloduvaèki; 28) bojad ijski; 29) sapund ijski; 30) vlasuljarski; 31) sitarski i resetarski. Starim zanatima smatraju se i: 1) peèenje kreèa, æumura i pravljenje katrana; 2) izrada fenjera (ferala); 3) izrada grebena za grebanje vune i kuèine; 4) izrada grebena i brda za tkanje; 5) popravka, kalaisanje, emajliranje i cinkovanje posuda; 6) izrada kaljeva za peæi i vatrostalne opeke; 7) izrada i restauracija narodnih muzièkih instrumenata na tradicionalan naèin (gusle, frule, dvojnice, gajde, okarine, violine i sl.); 8) valjanje (stupanje) sukna; 9) tkanje tepiha, platna, svile i dr.; 10) proizvodnja svile na tradicionalan naèin; 11) izrada èetki, metli i drugih sliènih proizvoda (od dlake, sirka, pruæa, ilica i sl.); 12) kopanje bunara; 13) izrada mlinskih kamenova i bruseva; 14) prepariranje i punjenje ptica i ivotinja; 15) preèisæavanje perja; 16) ruèno ispiranje zlata na tradicionalan naèin; 17) ruèno pletenje ribarskih mre a; 18) prevoz fijakerom (fijakerista).

Èlan 4.

Starim zanatima u smislu ovog pravilnika smatraju se i zanati kojima se priprema i proizvodi hrana, na tradicionalan naèin. Starim zanatima iz stava 1. ovog èlana, smatraju se: 1) bombond ijski; 2) medièarski; 3) sodad ijski; 4) bozad ijski; 5) crevarski; 6) priprema pojedinih proizvoda od mesa i mleka i biljnih proizvoda na tradicionalan naèin; 7) mlevenje itarica preko vodenica - potoèara; 8) priprema hleba pod saèem i u crepulji.

Èlan 5.

Starim zanatima u smislu ovog pravilnika smatraju se i graðevinski zanati èiji su proizvodi u celini (ili veæim delom) graðevinski objekti. Ovim zanatima odr avaju se i/ili obnavljaju spomenici tradicionalne kulture koji su pod posebnom zastitom dr ave. Starim zanatima iz stava 1. ovog èlana, smatraju se: 1) gradnja i/ili rekonstrukcija u tehnici suhozida; 2) gradnja i/ili rekonstrukcija u tehnici naboja, nabijaèa; 3) gradnja i/ili rekonstrukcija tehnikom bondruka; 4) izrada sindre (za pokrivanje kuæa, privrednih zgrada i crkava brvnara); 5) proizvodnja æerpièa i zidanje æerpièem.

Èlan 6.

Domaæom radinosæu u smislu ovog pravilnika smatraju se poslovi izrade i dorade predmeta kod kojih preovlaðuje ruèni rad i koji imaju estetsko obele je izra eno narodnom umetnosæu. Domaæom radinosæu iz stava 1. ovog èlana, smatraju se: 1) pletenje; 2) tkanje; 3) kukièanje-heklanje i necovanje (izrada èipke, stolnjaka, ukrasnih detalja, odevnih predmeta i sl.); 4) vez raznih tekstilnih proizvoda;

UTA KNJIGA - finansije 2009

5) premotavanje i upredanje (cvirnovanje) konca i vune; 6) izrada suvenira; 7) izrada narodnih nosnji; 8) izrada predmeta sa narodnim vezom; 9) izrada proizvoda drvne domaæe galanterije (vretena, preslice, oklagije, drvena korita, kalice i sl.); 10) ruèna izrada predmeta od sitnih otpadaka od ko e, tekstila, klirita i sliènih materijala.

I

poglavlje

Èlan 7.

Proizvodi iz èl. 2, 3, 4. i 6. ovog pravilnika, pored deklaracija i oznaka propisanih za tu vrstu proizvoda, mogu biti posebno oznaèeni nazivom: "proizvod starog zanata", "proizvod umetnièkog zanata" ili "proizvod domaæe radinosti" i stilizovanom oznakom otvorene sake. Ako su predmeti iz èlana 3. ovog pravilnika istovremeno i predmeti opste upotrebe, kao i hrana iz èlana 4. ovog pravilnika, namenjeni za javnu potrosnju, pre stavljanja u promet ti predmeti, odnosno hrana moraju biti snabdeveni i ispravom proizvoðaèa da, na osnovu laboratorijskih ispitivanja, odgovaraju propisima o zdravstvenoj ispravnosti, odnosno bezbednosti hrane. Posebno oznaèavanje iz stava 1. ovog èlana vrsi se po prethodno pribavljenom misljenju ministarstva nadle nog za poslove privrede. Proizvoðaè mo e proizvode iz stava 1. ovog èlana, oznaèiti i svojim znakom - znakom proizvoðaèa, èiju sadr inu, oblik i dimenzije sam odreðuje, u skladu sa propisima.

Èlan 8.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da va i Pravilnik o odreðivanju poslova koji se smatraju umetnièkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaæe radinosti ("Slu beni glasnik RS", broj 86/2002).

Èlan 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu benom glasniku Republike Srbije".

Information

PRAVILNIK o odreivanju poslova koji se smatraju umetnickim i starim zanatima, odnosno poslovima domae radinosti

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

686221