Read Microsoft Word - knygos naujos _spalis_.doc text version

SUSIPAZINKITE: NAUJOS KNYGOS VERSLO IR TECHNOLOGIJ FAKULTETO BIBLIOTEKOJE 2011 m. Spalis

BENDRASIS SKYRIUS

BENDRIEJI INFORMACINIAI LEIDINIAI 1. Apie lietuviskuosius slapyvardzius: straipsni rinkinys / sudarytojas Jonas Maciulis. ­ Vilnius: Lietuvos nacionalin Martyno Mazvydo biblioteka, 2008. 2. Bibliotekos veiklos apskaita: fondas, vartotojai, dokument isduotis /sudarytoja Genovait Tamosinait. ­ Vilnius: Lietuvos nacionalin Martyno Mazvydo biblioteka, 2011. 3. Brigys J. Raseini rajono savivaldybs viesosios bibliotekos istorija. ­ Vilnius: Lietuvos nacionalin Martyno Mazvydo biblioteka, 2009. 4. Chambers A. Skaitymo aplinka: kaip suaugusieji galt padti vaikams mgautis knygomis. ­ Vilnius: Lietuvos nacionalin M. Mazvydo biblioteka, 2010. 5. Cicnien V. Rajon, miest ir apskrici viesj bibliotek bibliotekinink profesinis ugdymas: tyrim rezultatai. ­ Vilnius: Lietuvos nacionalin Martyno Mazvydo biblioteka, 2011. 6. Kaunas D. Knygos kultra ir krjas: istografiniai tyrimai ir vertinimai. ­ Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 7. Maciulis J. Lietuviskj slapyvardzi aiskinamasis zodynas.­ Vilnius: Lietuvos nacionalin Martyno Mazvydo biblioteka, 2011. 8. Sinkevicius K. Jaunj kinink rateli (JR) knygynliai ir seklycios ( 1930 ­ 1940; 1941 ­ 1944). ­ Vilnius: Lietuvos nacionalin Martyno Mazvydo biblioteka, 2008. 9. Sinkevicius K. Lietuvos sali sjungos bibliotekos ( 1920 ­ 1940). ­ Vilnius: Lietuvos nacionalin Martyno Mazvydo biblioteka, 2008. 10. Siandien aktualu: straipsni rinkinys bibliotekininkams / sudarytoja Rimalda Kvietkauskien. ­ Vilnius: Lietuvos nacionalin Martyno Mazvydo biblioteka, 2011. INFORMACINS TECHNOLOGIJOS 1. Kirdeikis S., Jurka V. Kompiuteri tinklas. ­ Kaunas: ,, Smaltijos" leidykla, 2008. 2. Objektinis programavimas ir dinaminiai srasai C++: vadovlis / Vacius Justas, Romas Marcinkevicius, Jonas Blonskis, Vytautas Buksnaitis, Dalius Rubliauskas. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011. 3. Riskus A. Programavimas Java: pirmoji pazintis: mokomoji knyga. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011. 4. Tekorius T., Galvanauskas V. Proces ir sistem modeliavimas: mokomoji knyga. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011.

PSICHOLOGIJA. FILOSOFIJA

1. Buzan T. Lavinkite atmint. ­ Vilnius: ,,Alma Litera" leidykla, 2010. 2. Molicka M. Pasak terapija. Apie vaik baimes ir nauj terapijos metod. ­ Vilnius: ,,VAGA" leidykla, 2010. 3. Monginait L. Bendravimo psichologija: vadovlis. ­ Vilnius: ,,Technika" leidykla, 2010. 4. Navickas V., Vaiciulien A. Zmogaus raidos psichologija: vadovlis aukstj mokykl studentams. ­ Vilnius: ,,Versus aureus" leidykla, 2010. 5. Waibl E., Rainer F.J. Pamatins filosofijos zinios: tkstantis klausim ir atsakym. ­ Vilnius: ,,Gimtasis zodis" leidykla, 2011. ETIKA. MOKSLAS APIE MORAL 1. Anilionyt L. Naujj amzi etikos profiliai: monografija. ­ Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. 2. Palidauskait J. Valstybs tarnautoj etikos pagrindai: vadovlis. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011. 3. Pruskus V., Briedis M. Etika: vadovlis. ­ Vilnius: ,,Technika" leidykla, 2010.

VISUOMENS MOKSLAI

SOCIOLOGIJA. STATISTIKA 1. Zizek S. Smurtas. ­ Vilnius ,,Demos" kritins minties institutas, 2010. EKONOMIKA. EKONOMIKOS MOKSLAI 1. Jakelinas S. Lietuvos krizs anatomija. ­ Kaunas: ,,Is arciau" leidykla, 2010. 2. Kaip uzsidirbti is inovacij: zmons intelektin nuosavyb paverciantys akcinink turtu: straipsni rinkinys / sudarytojas Bruce Berman. ­ Vilnius: ,,Apostrofa", 2008. FINANSAI. BANKAI. PINIGAI IR PINIG CIRKULIACIJA 1. Mackevicius J., Razinien D. Auditas: klausimai, atsakymai, testai: mokomoji knyga. ­ Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. PREKYBA. TARPTAUTINIAI EKONOMINIAI SANTYKIAI UZSIENIO PREKYBOS POLITIKA 1. Marketingas / Vytautas Pranulis, Arvydas Pajuodis, Sigitas Urbonavicius, Regina Virvilait. ­ Vilnius: ,,Garnelis" leidykla, 2012. 2. Stankevicien J., Urbanskien R. Marketingas organizacijoje: praktiniai sprendimai: mokomoji knyga. - Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2009. DARBAS. DARBO TEORIJA, EKONOMIKA IR ORGANIZAVIMAS 1. Ginevicius R., Sdzius V. Organizacij teorija: vadovlis. ­ Vilnius: ,,Technika" leidykla, 2007.

VALSTYBS ADMINISTRACINIS VALDYMAS 1. Viesasis valdymas: vadovlis / atsakingas redaktorius Vainius Smalskys. ­ Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2010. SVIETIMAS. UGDYMAS. MOKYMAS 1. Bolton G. Reflective practice: writing & professional development. ­ Los Angeles: ,,Sage", 2010. 2. Kottler J. A., Englar ­ Carlson M. Learning Group Leadership: An Experiential Approach. ­ Los Angeles: ,,Sage", 2010. 3. Rienecker L., Jorgensen P. S. Kaip rasyti mokslin darb. ­ Vilnius: ,,Aidai" leidykla, 2003. LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS 1. Paulavicit A. Rengini organizavimo abcl. ­ Vilnius: UAB ,,Mokesci srautas" leidykla, 2008.

DARBO SAUGA. DARBO SAUGUMAS

1. Zmogaus sauga: laboratoriniai darbai / Rimas Adaskevicius, Algis Vegys, Donata Putnait, Loreta Valatkien, Dalia Nizevicien. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011.

INZINERIJA. TECHNIKA APSKRITAI

MEDZIAG BANDYMAI. PREKI MOKSLAS. JGAINS. BENDROJI ENERGETIKA 1. Branduolin ir alternatyvi energetika: mokomoji knyga / sudarytojai: Adlys A., Adlien D. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2007. 2. Navickas A., Svinknas G. Elektros energetikos pagrindai: laboratoriniai darbai. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2010. 3. Sudintas A. Kuro energetika: mokomoji knyga. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2009. 4. Staponkus V. Hidraulika ir hidroelektrins: mokomoji knyga. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2004. ELEKTROTECHNIKA 1. Brazauskas K., Talisauskas R. J. Elektrini matavim laboratoriniai darbai: mokomoji knyga. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011. 2. Elektros grandini laboratoriniai darbai. I dalis: mokomoji knyga / Ona Grigonien, Povilas Pukys, Roma Rackien, Juozapas Arvydas Virbalis, Stasys Zebrauskas. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011. 3. Elektros grandini laboratoriniai darbai. II dalis: mokomoji knyga / Stanislovas Bartkevicius, Robertas Lukocius, Povilas Marciulionis, Roma Rackien, Romualdas Vaikasas, Juozapas Arvydas Virbalis, Stasys Zebrauskas. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011. 4. Gecys S. Elektros masin patikimumas ir eksploatacija: mokomoji knyga. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011.

5. Gecys S. Elektromechanini keitikli kokyb: mokomoji knyga. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011. 6. Masteika R. K. Elektros pavaros: teorija, schemos, projektavimas, uzdaviniai, pavyzdziai: mokomoji knyga. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011. 7. Paknas V., Vaskys A. Elektros ir elektronikos grandini nam darbai: mokomoji knyga. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011.

MONI VALDYMAS. ORGANIZAVIMAS

GAMYBOS,

PREKYBOS

IR

TRANSPORTO

1. Adomnas V. Standartizuota vadybos sistema: nuo krimo iki tobulinimo: mokomoji knyga. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011. 2. Glinskien R., Kazokien. Kaip tapti geru derybininku: mokomoji knyga. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2011. 3. Korsakien J., Lobanova L., Stankevicien. Zmoniskj istekli valdymo strategijos ir procedros: mokomoji knyga. ­ Vilnius: ,,Technika" leidykla, 2011. 4. Meno aritmetika: kultros aritmetika Lietuvoje: straipsni rinkinys / sudarytojas Edmundas Zalpys. ­ Vilnius: ,,Tyto alba", 2004 ­ 2007. 5. Naginevicien L.S. Profesin komunikacija: mokomoji knyga. ­ Kaunas: ,,Technologija" leidykla, 2010. 6. Northouse P., G. Lyderyst: teorija ir praktika. ­ Kaunas: UAB ,,Poligrafija ir informatika" leidykla, 2009. 7. Paunksnien J., Antanavicien J., Peleckis K. Verslo pagrindai: mokomoji knyga. ­ Vilnius: ,,Technika" leidykla, 2011. 8. Richardson L. Pardavj treniravimas: kaip virsininkui tapti pardavj treneriu. ­ Kaunas: ,,Smaltijos" leidykla, 2006. 9. Rysev N. Aktyvs pardavimai. ­ Vilnius: ,,Eugrimas" leidykla, 2011. 10. Vasiljeva A. Maitinimo moni veiklos organizavimas: mokomoji knyga. ­ Utena: Utenos kolegija, 2010. 11. Vijeikis J. Inovacij vadyba: inovacij ir naujo produkto vystymas: vadovlis. ­ Vilnius: [J.Vijeikis], 2011. MENAS 1. Lukys A. Medij pagrindai (vaizdas ir garsas): studij vadovas audiovizualaus meno studentams. ­ Vilnius: Vilniaus dails akademija, 2008. ISTORIJOS IR KULTROS PAMINKL APSAUGA 1. Ashworth G., Howard P. Europos paveldas: planavimas ir valdymas. ­ Vilnius: ,,Versus aureus" leidykla, 2008. 2. Cepaitien R. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. ­ Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010.

PIESIMAS IR BRAIZYBA. DIZAINAS 1. Dabner D., Calvert S., Casey A. Grafinio dizaino mokykla: grafinio dizaino teorija ir elektronin leidyba: mokymo priemon. ­ Vilnius: ,,Zara" leidykla, 2010. 2. Dabner D. Dizainas ir maketavimas: kompiuterins leidybos pradmenys: principai, sprendimai, projektai.­ Vilnius: ,,Zara" leidykla, 2010.

Leidiniai, isleisti vykdant projekt

Europos socialinio fondo finansuojam

,, Inzinerijos studij krypties studij program atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo (si) metodus ir skatinant tarptautiskum"

1. Baigiamojo darbo rengimo rekomendacijos (statybos darb technologija) / Vladislavas Kuncinas, Grazina Beniusien, Jovita Kaupien, Snieguol Pazniokait. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 2. Garmuvien I., Silknait J., Antanaitis J. Aplinkos ir zmoni sauga: metodin mokymosi medziaga: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 3. Girnien I., Kaupien J., Pozrien B. Statybins medziagos: metodin mokymosi medziaga: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 4. Grivaciauskait A., Dalbokait L., Skipitien B. Z. Architektros istorija. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 5. Gulbinas A., Drizgait J. Taikomieji tyrimai: metodin mokymosi medziaga: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 6. Jupatova J., Plungyt D., Bekerien V. Pastat konstrukcijos: konspektas. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 7. Kisliakovien O., Ulozas R. V. Medziag atsparumas: konspektas. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 8. Kisliakovien O., Udras G., Juskien R. Statybin mechanika: pratyb ssiuvinis: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 9. Kisliakovien O., Juskin R. Medziag atsparumas: pratyb ssiuvinis: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 10. Kisliakovien O., Udras G. Statybin mechanika: konspektas. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 11. Kuncinas V. Statybos darb technologija: pateikci komplektas: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 12. Kuncinas V., Beniusien G. Statybos darb organizavimas: metodin mokymosi medziaga: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 13. Limanovskaja A., Motien R. Ekonomikos teorija: konspektas. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 14. Motien R., Smolenskien F. moni ekonomika: konspektas. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 15. Pastat konstrukcijos: metodin mokymosi medziaga \ Jelena Jupatova, Anna Kiruzel, Danguol Plungiet, Birut Zina Skipitien, Vanda Bekerien: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011.

16. Ryliskis A., Mockien E., Garmuvien I. Remonto ir rekonstravimo technologijos: metodin mokymosi medziaga: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 17. Sakalauskien L., Limanovskaja A., Uselyt V. moni ekonomika. Ekonomikos teorija: metodin mokymosi medziaga: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 18. Statybin braizyba: metodin mokymosi medziaga \ Anna Kiruzel, Jurgita Drizgait, Rita Juskien, Zita Ruzgien: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 19. Statybos darb technologijos: konspektas / Grazina Beniusien, Paulius Gaucas, Jovita Kaupien, Snieguol Pazniokait. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 20. Serksnien V. Inzinerins sistemos: konspektas: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 21. Tilingas Z., Janickas A. Konstrukcij skaiciavimo pagrindai: konspektas. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011. 22. Tilingas Z., Janickis A. Konstrukcij skaiciavimo pagrindai: metodin mokymosi medziaga: [elektroninis isteklius]. ­ Vilnius: Vilniaus technologij ir dizaino kolegija, 2011.

Information

Microsoft Word - knygos naujos _spalis_.doc

6 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

784264