Read 200%20Doanh%20nghiep%20SVDV%202010.pdf text version

DANH SÁCH 200 DOANH NGHIP SAO VÀNG T VIT 2010

Sn phm chính TOP10 - Máy bin áp in lc, trm bin áp trn b n 35KV - Dây và cáp trn k thut, dây ng dt, cáp bc cách in Bc Ninh TOP10 a phng

STT

Tên DN

Tên thng hiu

1

Công ty C phn Tp oàn HANAKA

HANAKA

- FPT ELEAD 2 Công ty C phn FPT FPT

Hà Ni

TOP10

Dch v xây lp các công trình công nghip và dân dng cao cp 3 Tng Công ty C phn xây lp du khí Vit Nam PVC

Hà Ni

TOP10

4

Công ty C phn Gang thép Thái Nguyên

TISCO

- Khai thác tuyn chn qung st, khai thác than - Sn xut gang, hp kim ferô, thép - T vn xây dng các công trình m luyn kim ng và ph tùng nha

Thái Nguyên TOP10

Hi Phòng TOP10

5

Công ty C phn Nha Thiu Niên Tin Phong

NHA TIN PHONG

6

Công ty C phn Ô Tô Trng Hi

THACO

- Xe ti THACO KIA - Xe ti, ben THACOFOTON - Xe khách THACO KINGLONG - Xe khách THACO HYUNDAI - Xe du lch THACO KIA - Trung Nguyên Weasel - Trung Nguyên Legendee - Cà phê Trung Nguyên - G7 hòa tan - G7 Capuchino - Passiona

ng Nai

TOP10

k Lk

TOP10

7

Công ty C phn Cà phê Trung Nguyên

CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - Áo s mi. - Qun tây - Qun kaki

a phng

TP. H Chí TOP10 Minh

8

Tng Công ty C phn May Vit Tin

VIETTIEN

Tài chính ngân hàng 9 Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THNG VIT NAM - SVR CV 50 - SVR CV 60 - SVR L VIETNAM RUBBER - SVR 3L - SVR 10 GROUP (VRG) - SVR 20 - LATEX HA - LATEX LA TOP100 - Máy bin áp 1 pha, 3 pha - Máy bin áp khô - Trm bin áp 3 pha - H thng iu hòa không khí Modular chiller - Thit b x lí không khí AHU - Thit b in, t bng in in nng PV POWER

Hà Ni

TOP10

TP. H Chí TOP10 Minh

10

Tp oàn Công nghip Cao su Vit Nam

Ngành 1: in, in t ng Nai TOP100 11 Công ty C phn Thit b in THIBIDI

TP. H Chí TOP100 Minh

12

Công ty C phn in máy R.E.E

REETECH

13

Tng Công ty in lc Du khí Vit Nam

Hà Ni

TOP100

Ngành 2: Tin hc, vin thông - D án u t xây dng khu phn mm Th Thiêm - Dch v truy cp internet - s dng công ngh PREWIMAX - Thng mi in t PAYOO - Sn xut, buôn bán máy móc, thit b in t, tin hc, dùng cá nhân và gia ình - Buôn bán thit b s lý môi trng, máy móc thit b vin thông - Dich v lp ráp, sa cha, bo hành thit b in t... - Máy tính bàn CMS - Máy tính xách tay CMS - Dòng sn phm iLib TP. H Chí TOP100 Minh

14

Công ty C phn Công ngh Vin thông Sài Gòn

SAIGONTEL

Hà Ni

TOP100

15

Công ty TNHH Vin Thông An Bình (ABTELL)

Q - Mobie

Hà Ni

TOP100

16

Công ty C phn Tp oàn Công ngh CMC

TP OÀN CÔNG NGH CMC

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính

a phng

Ngành 3: Thit k, giám sát và thi công xây dng Công ty Xây lp và Vt liu xây dng ng Tháp Xây dng Công trình giao thông , dân dng, khai thác cát, sn xut và kinh doanh vt liu xây dng, t vn thit k, kinh doanh bt ng sn ng Tháp TOP100

17

BMC - DT

18

Thit k, giám sát, thi công và bt Công ty C phn Xây dng CÔNG TY C PHN ng sn s 2 - Vinaconex XÂY DNG S 2 - Xây dng - Kin trúc TOÀN THNH PHÁT - Giáo dc - Kinh doanh vt liu xây dng - Các công trình dân dng, công nghip - u t xây dng các d án nhà trong các khu ô th, khu dân c - Xây dng Hòa Bình - Mc Hòa Bình - Sn Hòa Bình - Nhôm kính An Huy

Hà Ni

TOP100

19

Công ty CP u t Kin trúc Xây dng Toàn Thnh Phát

TP. H Chí TOP100 Minh

Thanh Hoá TOP100

20

Công ty C phn u t và Xây dng HUD4

HUD4

21

Công ty CP xây dng và kinh doanh a c Hòa Bình

HÒA BÌNH

TP. H Chí TOP100 Minh

Ngành 4: Xi mng, st thép, sn, cht chng thm Sn g ngoài tri và sn g trong nhà Bình Dng TOP100

22

Công ty C phn OSEVEN

OSEVEN

Thép xây dng 23 Công ty C phn Thép Vit Ý THÉP VIT - Ý (VIS) Dch v phân phi st thép 24 Công ty C phn u t thng mi SMC SMC - ng thép - ng Inox HU LIÊN Á CHÂU - Xà g - Thng mi, dch v, hot ng khác... u t và kinh doanh bt ng sn 26 Công ty C phn Vincom VINCOM

Hng Yên

TOP100

TP. H Chí TOP100 Minh

25

Công ty C phn Hu Liên Á Châu

TP. H Chí TOP100 Minh

Ngành 5: Bt ng sn Hà Ni TOP100

27

Công ty CP u t phát trin ô th và KCN Sông à

SUDICO

- Khu ô th, công nghip - Vn phòng cho thuê - Dch v khách sn

Hà Ni

TOP100

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - Kinh doanh bt ng sn - Tài chính, chng khoán - Sn xut và Dch v - Dch v cho thuê t có h tng và nhà xng - Dch v chuyn quyn SD, bán, cho thuê nhà, vn phòng - Gch ngói, xi mng, ca nha cao cp - Sàn giao dch bt ng sn - Dch v khách sn, du thuyn, vn chuyn hàng hóa

a phng

28

Công ty C phn Phát trin Nhà Th c

TP. H Chí TOP100 Minh

THUDUC HOUSE

Bc Ninh

TOP100

29

Tng Công ty Phát trin ô th Kinh Bc - CTCP

KINH BAC CITY

30

Tng công ty C phn u t Phát trin Xây dng

Bà Ra Vng Tàu

TOP100

DIC GROUP

Ngành 6: Gch, ngói, gm s và vt liu xây dng Gch ngói t sét nung 31 Công ty C phn Tân Xuyên TAXUCO á p lát cao cp nhân to Vicostone Hà Ni TOP100 Bc Giang TOP100

32

Công ty C phn á p lát cao cp VINACONEX

VICOSTONE

Tôn Hoa Sen 33 Công ty C phn Tp oàn Hoa Sen TÔN HOA SEN - Sn phm khung - Tm Gyproe - Sn phm thng mi

Bình Dng TOP100

34

Công ty C phn Công nghip Vnh Tng

VNH TNG

TP. H Chí TOP100 Minh

Ngành 7: Tm lp, kính, khung nhôm, st Thép lá 35 Công ty C phn i Thiên Lc Công ty C phn Tôn ông Á I THIÊN LC - Tôn m - Kem - Tôn m Màu Bình Dng TOP100 Bình Dng TOP100

36

TÔN ÔNG Á

Ngành 8: ni, ngoi tht, nha và gia dng 37 Công ty C phn i ng Tin I NG TIN - Sn phm gia dng - Bao bì thc phm - Sn phm công nghip TP. H Chí TOP100 Minh

38

Công ty C phn Nha Bình Minh

- ng nha uPVC, HDPE, PP-R - Bình phun thuc tr sâu, nón bo NHA BÌNH MINH h lao ng

TP. H Chí TOP100 Minh

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - Bao bì nha, màng nha - Ht nha màu, ht nha tái ch

a phng

Hi Dng TOP100

39

Công ty C phn Nha và Môi trng xanh An Phát

NHA AN PHÁT

Ngành 9: C - kim khí, máy móc, thit b toàn b và phng tin vn ti Công ty C phn Quc t Sn Hà - Bn nc inox Sn Hà - Chu ra Sn Hà - ng thép inox Sn Hà - Bình nc nóng nng lng mt tri Thái Dng Nng Km móng, km da, km nhíp 41 Công ty C phn Km Ngha KM NGHA - Các sn phm c khí-kt cu thép công ngh cao.. - Các công trình nhà máy nhit in, nhà máy thc n gia súc... - Xe khách cao cp - Xe chuyên dùng - Dch v sa cha - Sn phm c khí và sa cha tàu thuyn - Tàu thuyn sông bin Hà Ni TOP100

40

SONHA

TP. H Chí TOP100 Minh

42

Công ty C phn C khí Xây dng Thng mi i Dng

I DNG CORPORATION (DDC)

TP. H Chí TOP100 Minh

43

Tng Công ty C khí Giao thông Vn ti Sài Gòn

SAMCO

TP. H Chí TOP100 Minh

44

Công ty TNHH Vit Tin

TÀU THUYN SÔNG BIN VIT TIN

Nam nh

TOP100

Ngành 10: Nông, lâm, thu, hi sn Go t xut khu, go t ni a 45 Công ty C phn Lng thc Hà Nam HÀ NAM FOOD Hà Nam TOP100

Cá tra, cá basa Fillet ông lnh 46 Công ty CP XNK Thu sn Cu Long An Giang CL-FISH

An Giang

TOP100

- Ht ging lúa, ging ngô, ging rau 47 Công ty C phn Ging cây trng Trung ng VINASEED

Hà Ni

TOP100

- Go - Các sn phm dch v khác 48 Công ty C phn Gentraco GENTRACO

Cn Th

TOP100

Ngành 11: Thc phm

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - Ko Chewy cao cp. - Ko hoa qu cao cp - Bánh qu, bánh m Pháp Tyti Bread... - Snack Teppy - Dòng sn phm chiên,xào. - Dòng sn phm dinh dng - Dòng sn phm salad - Xúc xích tit trùng - hp - ông lnh ch bin - Tht ngui - Lp xngdinh dng chuyên bit - Sn phm theo dòng i - Sn phm dinh dng theo bnh lý và nhu cu c bit Bánh ko các loi

a phng

Hà Ni

TOP100

49

Côn ty C phn Tràng An

TRÀNG AN

50

Công ty C phn Thc vt Tng An Công ty TNHH Mt thành viên Vit Nam K ngh Súc sn Vissan Công ty CP Thc phm Dinh dng ng Tâm

DU TNG AN

TP. H Chí TOP100 Minh

Sóc Trng

TOP100

51

VISSAN

52

NUTIFOOD

TP. H Chí TOP100 Minh

53

Công ty C phn Bibica

BIBICA

TP. H Chí TOP100 Minh

Ngành 12: Chè và cà phê 54 Công ty C phn Vinacafé Biên Hòa Vinacafé - Cà phê sa 3 trong 1 -Cà Phê Sâm 4 trong 1 -Cà phê hòa tan -Cà phê xay Các loi bia chai, bia hi và bia ti Hà Ni. ng Nai TOP100

Ngành 13: Ru, bia, nc gii khát Hà Ni TOP100 Tng Công ty C phn Bia ru - NGK Hà Ni

55

HABECO

Bia, ru và nc gii khát 56 Công ty TNHH Bia Hu HUDA, FESTIVAL

Tha Thiên - TOP100 Hu

Ngành 14: Dt, may, da giy và thi trang - Áo s mi nam, qun nam - Si các loi - Vi cht lng cao - Dt may - Tht à iu TP. H Chí TOP100 Minh

57

Tng Công ty 28

AGTEX28

Khánh Hòa TOP100

58

Công ty TNHH Thng mi Khatoco

DT MAY KHATOCO

Ngành 15: Phân phi thng mi Công ty TNHH 1 thành viên Tng công ty Tín Ngha - Cà phê nhân - á granit - Sn phm h tng khu công nghip - Sn phm dch v logistics ng Nai TOP100

59

TÍN NGHA

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - Kinh doanh các sn phm thép - Dch v vn ti, xp d hàng hóa - Khách sn, du lch

a phng

Thái Nguyên TOP100

60

Công ty C phn Thng mi Thái Hng

THÁI HNG

61

Công ty C phn Thng nghip Cà Mau

- Xng, du CÔNG TY C PHN - Hàng công ngh thc phm THNG NGHIP - Hàng nông sn, thy sn CÀ MAU - Hóa m phm các loi... P-PITCOPETROLIMEX - Xut khu: ht tiêu, cao su, khoáng sn... - Nhp khu và kinh doanh ni a: hóa cht, st thép, xng du... - Dch v thng mi - Dch v bt ng sn - Dch v tài chính - Phân phi sn phm công ngh thông tin - Kinh doanh nông sn, phân bón - Dch v Catering Kinh doanh vt liu xây dng, dch v du lich, khách sn

Cà Mau

TOP100

62

Công ty C phn Xut nhp khu Petrolimex

TP. H Chí TOP100 Minh

63

Công ty C phn Dch v Tng hp Sài Gòn

SAVICO

TP. H Chí TOP100 Minh

64

Tng Công ty C phn Dch v Tng hp Du khí

PETROSETCO

TP. H Chí TOP100 Minh

Vnh Phúc

TOP100

65

Công ty CP u t T&M Vit Nam

MELINH PLAZA

66

Công ty C phn Thng mi Nguyn Kim

NGUYN KIM

- Kinh doanh thng mi bán l - Bt ng sn, xây dng

TP. H Chí TOP100 Minh

Ngành 16: Dch v tng hp - Dch v cung ng tàu chuyên dng TP. H Chí TOP100 - Kho ni cha, s lý và xut du thô Minh - Cn c cng du khí - Vn hành bo dng vn chuyn lp t u ni - Kho sát a cht công trình

67

Tng Công ty C phn Dch v K thut Du khí Vit Nam

PTSC

Ngành 17: Ngân hàng - Sn phm huy ng vn dân c - Tín dng cá nhân - Huy ng vn khách hàng doanh nghip - Thanh toán quc t - Bo lanh - Tín dng, tin gi, dch v, kinh doanh ngoi t, thanh toán quc t Hà Ni TOP100

68

Ngân hàng TMCP Hàng Hi Vit Nam

MARITIME BANK

Hà Ni

TOP100

69

Ngân hàng TMCP K Thng Vit Nam

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính Tin gi, cho vay, thanh toán quc t, tng s th ATM

a phng

Hà Ni

TOP100

70

Ngân hàng Thng mi C NGÂN HÀNG QUÂN phn Quân i I

71

Ngân hàng TMCP Á Châu

NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Á CHÂU (ACB)

- Huy ng vn (nhn tin gi ) - S dng vn ( cung cp tín dng, u t, hùn vn.) - Kinh doanh ngoi t và vàng -Phát hành thanh toán th tín dng - Sn phm tit kim tích ly nh k - Cho vay lai cn tr bt ng sn - Cho vay tiu thng, cho vay góp ch - Dch v cho thuê ngn t st - Th tín dng " Ladies first" Tuyn Sài Gòn- à Lt, Sài GònNha Trang, Sài Gòn- Cn Th, Sài Gòn- Long Xuyên, Sài Gòn- Long Xuyên, Sài Gòn- Rch Giá....

TP. H Chí TOP100 Minh

72

Ngân hàng Thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín

TP. H Chí TOP100 Minh

SACOMBANK

Ngành 18: Dch v vn ti Công ty C phn u t Phng Trang

73

PHNG TRANG

TP. H Chí TOP100 Minh

- Dch v xp d Container - Dch v bc xp ti bn xà lan 74 TANCANG LOGISTICS- Dch v vn chuyn b - Dch v giao nhn vn ti - Dch v khác Ngành 19: Th công, m ngh, kim hoàn, vàng bc Công ty CP i ly Giao nhn vn ti xp d Tân Cng Công ty Vàng bc á quy Sài Gòn-SJC - Vàng ming SJC - N trang SJC SJC

TP. H Chí TOP100 Minh

TP. H Chí TOP100 Minh

75

- Dch v kim nh kim cng và á quý Công ty C phn Vàng bc 76 PNJ - Sn xut, kinh doanh trang sc á quy Phú Nhun bng vàng, bc, á quý... - Cho thuê nhà Ngành 20: Giy, vn phòng phm và trang thit b vn phòng Công ty C phn Vn phòng phm Hng Hà Bút- Dng c Giy v HNG HÀ

TP. H Chí TOP100 Minh

Hà Ni

TOP100

77

78

Công ty C phn Tp oàn Thiên Long

THIÊN LONG

- Bút vit - Vn phòng phm - Dng c hc sinh - Dng c m thut

TP. H Chí TOP100 Minh

Ngành 21: Hoá cht, phân bón

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - Mi khoan a cht - Thuc n công nghip - Sn phm hp kim cng

a phng

79

Công ty C khí Hoá cht 13-Tng cc CN Quc phòng B Quc phòng Công ty TNHH mt thành viên Phân m và Hoá cht Hà Bc

CÔNG TY C KHÍ HOÁ CHT 13

Tuyên Quang

TOP100

80

M HÀ BC

- Urê hà bc - Amoniac -Cacbon dioxit

Bc Giang TOP100

81

Công ty CP Sn xut hàng Gia Dng Quc T (ICP)

ICP

- X-Men - Dr men - Ocleen - Vegy Phân m Urê

Bình Dng TOP100

82

Tng công ty Phân bón và Hoá cht Du khí - Công ty CP

TP. H Chí TOP100 Minh

M PHÖ M

83

Tng công ty Khí Vit Nam - Công ty TNHH 1 thành viên

PETROVIETNAM GAS

- Khí hoá lng (LPG) - Khí khô, Condensate

TP. H Chí TOP100 Minh

84

Công ty C phn Bình in Lâm ng

U TRÂU

- Phân NPK chuyên dùng - phân NPK cao cp TE - Phân hu c vi sinh

Lâm ng

TOP100

85

Công ty C phn Tp oàn Quc t Nm Sao

PHÂN BÓN NM SAO

- Phân bón thông dng - Phân bón cao cp - Phân bón chuyên dùng - Phân hu c - Phân bón lá - Lp xe p - Lp xe máy - Lp ôtô - Lp ôtô p - Sm ôtô - Sm xe máy - Ym ôtô - Du và khí -Thm dò, khai thác du khí

TP. H Chí TOP100 Minh

Ngành 22: Cao su, khoáng sn à Nng TOP100

86

Công ty C phn Cao su à Nng

DRC

Hà Ni

TOP100

87

Tng Công ty Thm dò Khai thác Du khí

PVEP

Fero silicomangan 88 Hp tác Xã Công nghip và Vn ti Chin Công CHIN CÔNG

Thái Nguyên TOP100

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - Xut nhp khu kinh doanh du thô - Nhp khu và kinh doanh du - Nhp khu u thác thit b - Sn xut ch bin sn phm - Khách sn Vinpearl Resort & Spa - Khu vui chi gii trí Vinpearl Land (Công viên nc Vinpearl, Cáp treo Vinpearl, Thy cung Vinpearl) - Du lch quc t - Du lch MICE - Dch v BTS - Dch v Du lch cao cp

a phng

TP. H Chí TOP100 Minh

89

Tng Công ty Du Vit Nam

PV OIL

Ngành 23: Du lch, khách sn, nhà hàng Khánh Hoà TOP100

90

Công ty C phn Du lch Vinpearlland

VINPEARL LAND

91

Công ty Dch v L hành Saigontourist

L HÀNH SAIGONTOURIST

TP. H Chí TOP100 Minh

Ngành 24: Bo him, u t tài chính, chng khoán - BH du khí TNG CÔNG TY CP - BH cháy tài sn Tng Công ty C phn Bo BO HIM DU KHÍ - BH thân tàu và P&L him Du khí Vit Nam - BH k thut VIT NAM - BH tai nn con ngi Bh xe c gii - BH trách nhim BH gián on kinh doanh - BH tài sn và thit hi - Thucháy vn và tài tr cho các d BH xp n án - u t tài chính-Dch v tài chính tin t - Huy ng vn - Tín dng - Hot huyt dng nao, BOGANIC 95 Công ty C phn TRAPHACO TRAPHACO Dòng SP Cao Du Xoa, ông Dc, Tâm Thn, Tân Dc à Nng TOP100 Hà Ni TOP100

92

Hà Ni

TOP100

93

Công ty Bo him Ngân hàng u t và Phát trin VN

BIC

Hà Ni

TOP100

94

Tng Công ty Tài chính CP du khí Vit Nam

PVFC

Ngành 25: Các ngành khác

Hà Ni

TOP100

96

Công ty C phn Dc DANAPHA

DANAPHA

Sn xut và cung cp nc sch 97 Công ty C phn Cp nc Bà Ra - Vng Tàu BWACO - Thuc tiêm kích thích min dch Aslem 0,3mg/ml - Thuc tiêm Vintoxin 5UI/ml - Thuc tiêm iu tr ri lon tun hoàn não

Bà Ra Vng Tàu

TOP100

Vnh Phúc

TOP100

98

Công ty C phn Dc phm Vnh Phúc

VINPHACO

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - c quy ng Nai - Pin Con Ó

a phng

99

Công ty C phn Pin c quy Min Nam

PINACO

TP. H Chí Minh

TOP100

Dc phm 100 Công ty C phn Dc phm OPC OPC TOP200 Ngành 1: in, in t Công ty TNHH Máy tính CMS Máy tính bàn, máy tính xáy tay, máy ch CMS

TP. H Chí Minh

TOP100

Hà Ni

TOP200

101

102

Công ty C phn Huetronics

MÁY TÍNH THNG HIU VIETCOM

- in, in t, in lnh loa, lp ráp Tha Thiên - TOP200 máy tính Hu - Sn xut gia công phn mm

103

Công ty TNHH ROBOT

ROBOT

- Dây in t - Dây cáp in - n áp - Thit b in

TP. H Chí TOP200 Minh

104

Công ty C phn Bóng èn in Quang

IN QUANG

- Bóng èn in các loi - èn cao áp in quang, èn chuyên dng - Trang thit b chiu sáng

TP. H Chí TOP200 Minh

105

Công ty C phn NAGAKAWA Vit Nam

NAGAKAWA VIT NAM

- Sn xut iu hòa không khí - Sn xut các sn phm in gia dng - Sn xut và mua bán vt liu - Máy lc nc Kangaroo - Các sn phm in lnh, in máy

Vnh Phúc

TOP200

Hà Ni

TOP200

106

Công ty TNHH in lnh in máy Vit Öc

KANGAROO

Ngành 2: Tin hc, vin thông 107 Công ty C phn Truyn hình cáp Sông Thu TRUYN HÌNH CÁP SÔNG THU À NNG Dch v truyn hình cáp à Nng TOP200

108

Công ty C phn Công ngh và u t Bách Vit

BÁCH VIT

- Sn xut máy tính, linh kin in t, cht bán dn - Sn xut các loi a trng dùng cho máy tính - Mua bán thit b vn phòng

Bà Ra Vng Tàu

TOP200

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính Máy vi tính, máy photocopy, thit b vn phòng

a phng

Cà Mau

TOP200

109

Công ty TNHH Công ngh tin hc Minh Khôi

MINH KHÔI

110

Công ty C phn D án Công ngh Nht Hi

OIC

- OIC Computer - OIC Rack - OIC Hospital

Hà Ni

TOP200

Ngành 3: Thit k, giám sát và thi công xây dng 111 Công ty Nam Hng NAM HNG Xây dng công trình giao thông, h tng k thut, u t kinh doanh bt ng sn - Xây dng, giao thông, thy li - Du lch và dch v - Trung tâm thng mi - C s h tng - t và nhà - Kt cu Bê tông úc sn - Công trình giao thông, nhà hàng khách sn - G m ngh Hot ng xây lp, thng mi và dch v Bc Ninh TOP200

in Biên

TOP200

Công ty TNHH Thng mi 112 và Xây dng S 6

HIM LAM

ng Nai

TOP200

Công ty C phn Phát trin 113 ô th Công nghip S 2

D2D

Qung Bình TOP200

Công ty C phn Tp oàn 114 Trng Thnh Công ty CP u t xây dng và Xut nhp khu Phc Hng

TP OÀN TRNG THNH

Hà Ni

TOP200

115

PHC HNG

116

Công ty 789 - B quc phòng

117

Công ty CP T Nng lng Xây dng Thng mi Hoàng Sn

- Công trình xây dng, bê tông thng phm CÔNG TY 789 - B - á xây dng, vt t, vn ti, xng QUC PHÕNG du - T vn u t xây dng - Các công trình dân dng và công nghip HOANG SON - Mua bán vt liu xây dng

Hà Ni

TOP200

Hòa Bình

TOP200

Ngành 4: Xi mng, st thép, sn, cht chng thm - Tôn m kem, tôn m màu - Thép en cun, phôi xà g, thép tm - Thép ng hp, vuông, ch V các loi. - Thép cây xà g ch C, Z các loi Thép thng hiu Pomihoa Long An TOP200

118

Công ty C phn thép TVP

TVP STEEL

Ninh Bình

TOP200

119

Công ty TNHH Cán thép Tam ip

THÉP POMIHOAPMH Xi mng Cn Th TOP200

120

Công ty C phn Xi mng Cn Th

XI MNG CN TH

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính Dòng sn phm vt liu luyn kim, kim loi en, kim loi màu

a phng

Thái Nguyên TOP200

121

Doanh nghip t nhân Trung Thành

TRUNG THÀNH

122

Công ty C phn Tp oàn thép Tin Lên

THÉP TIN LÊN

- Kinh doanh, xut nhp khu, sn xut các chng loi thép - Thit k, sn xut, lp t các kt cu dân dng, công nghip

ng Nai

TOP200

Ngành 5: Bt ng sn CÔNG TY CP T VN U T VÀ XÂY DNG KIÊN GIANG TD GROUP - T vn - Thi công - Kinh doanh bt ng sn - Cn h cao cp - Vn phòng cho thuê Kiên Giang TOP200

123

Công ty CP t vn u t và xây dng Kiên Giang

Hi Phòng TOP200

124

Công ty C phn u t Thùy Dng

- Bt ng sn Công ty CP Dch v và Xây 125 dng a c t Xanh CÔNG TY T XANH - Bit th - Chung c dành cho ngi thu nhp n nh - t nn - Sn phm nhà ph - t, nhà khu dân c - Cn h cao tng - Khu công nghip - Dch v Bt ng sn - D án The EverRich I, II, III - D án khu du lch cao cp The Westin Resort & Spa Bt ng sn Công ty C phn Phát trin 129 ô th T Liêm LIDECO - T vn tip th và phân phi các d án Bt ng sn - Mt s d án tip th, phân phi c quyn tiêu biu - u t kinh doanh các d án Bt ng sn - Nhà - t nn d án - Chung c - Khu du lch

TP. H Chí TOP200 Minh

126

Công ty C phn u t Nam Long

TP. H Chí TOP200 Minh

NAM LONG

127

Công ty C phn u t xây dng Bình Chánh

BCCI

TP. H Chí TOP200 Minh

Công ty C phn Phát trin 128 Bt ng sn Phát t

PHÁT T

TP. H Chí TOP200 Minh

Hà Ni

TOP200

130

Công ty C phn a c Sài Gòn Thng Tin SACOMREAL

TP. H Chí TOP200 Minh

SACOMREAL

Công ty C phn Phát trin 131 Nam Sài Gòn

SADECO

TP. H Chí TOP200 Minh

Ngành 6: Gch, ngói, gm s và vt liu xây dng

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - Máy công trình và dch v sau bán hàng Transmeco - Nha ng Transmeco - á xây dng Transmeco... - Gch lát nn - Gch p tng

a phng

132

Công ty C phn Vt t Thit b Giao thông (Transmeco)

Hà Ni

TOP200

TRANSMECO

Thái Bình

TOP200

133

Công ty C phn Gch p lát Thái Bình

LONG HU CERAMIC

134

Công ty C phn Gch ngói gm xây dng M Xuân

MY XUAN VUNG TAU, M XUÂN VT

- Gch xây tng - Ngói lp

Bà Ra Vng Tàu

TOP200

Cng bê tông, ct thép 135 Công ty TNHH Xây dng Công trình Hùng Vng HÙNG VNG - Xi mng Fico PCB 40 Bao - Xi mng Fico PCB 40 Xá

TP. H Chí TOP200 Minh

Tây Ninh

TOP200

136

Công ty C phn Xi mng Fico Tây Ninh

XI MNG FICO

137

Tng Công ty Thy tinh và Gm xây dng

VIGLACERA

- Gcg ngói át sét nung - S v sinh và sen vòi - Kính xây dng - Gch p lát

Hà Ni

TOP200

Ngành 7: Tm lp, kính, khung nhôm, st Công ty C phn T và PT Công ngh Nim Tin Vit - Tm lp kim loi 3 lp cách nhit, cách âm - Panel kim loi 3 lp bo ôn, cách nhit, cách âm - Hip Hng C-Z TURLIN - Hip Hng SEAM - Hip Hng LOCK - Hip Hng R&W - Sn xut, kinh doanh các sn phm, dch v gia công sau kính - Kinh doanh: Kính tm, Silicone Bc Ninh TOP200

138

TONMAT

139

Công ty C phn Tôn Hip Hng

TÔN HIP HNG

TP. H Chí TOP200 Minh

140

Công ty C phn Sn xut Thng mi Dch v Phú Phong

PHÚ PHONG

TP. H Chí TOP200 Minh

Ngành 8: ni, ngoi tht, nha và gia dng Công ty C phn Tp oàn 141 Nha ông Á DAG - Ca Smart Windows - Thanh Sea profile - Bt Hiflex - Bao bì trà, cà phê các loi - Bao bì bánh ko - Bao bì màng nêm, sa t Hà Ni TOP200

142

Công ty C phn Bao bì Nha Sài Gòn

SAPLASTIC

TP. H Chí TOP200 Minh

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - Nha công nghip - Nha gia dng

a phng

143

Công ty TNHH Nha Long Thành Công ty C phn Lâm nghip và Xây dng An Khê

NHA LONG THÀNH

TP. H Chí TOP200 Minh

144

MC AN KHÊ

- mc ni tht - mc ngoi tht

Gia Lai

TOP200

Ngành 9: C - kim khí, máy móc, thit b toàn b và phng tin vn ti 145 Công ty C phn C in Min Trung - Sn phm c khí CÔNG TY C PHN - Vt liu, thit b in C IN MIN - Các sn phm khác TRUNG - Dch v vn ti Thang máy 146 Công ty C phn Thang máy Thiên Nam THANG MÁY THIÊN NAM Xe dp Thng Nht; ph tùng xe máy, xe p Thng Nht và ni ngoi tht - Các loi bm - Van, qut công nghip - Các dch v mang thng hiu công ty Máy bm nc Sena 149 Công ty TNHH SENA Vit Nam SENA à Nng TOP200

TP. H Chí TOP200 Minh

Hà Ni

TOP200

Công ty TNHH Nhà nc 147 Mt thành viên Thng Nht

THNG NHT

Hi Dng TOP200

148

Công ty C phn Ch to bm Hi Dng

CTB

Hà Ni

TOP200

Ngành 10: Nông, lâm, thu, hi sn Công ty Dch v K thut Nông nghip An Giang - Rau qu ông lnh và óng hp -Thy sn nc ngt óng hp An Giang TOP200

150

ANTESCO

151

Công ty TNHH Hùng Cá

HÙNG CÁ

- Philê cá tra - Philê cá basa

ng Tháp TOP200

Sn lát khô Công ty C phn Tp oàn 152 Thnh Phát Kon Tum THINH PHAT KON TUM GROUP - Tôm th, chì PUD, PD - Tôm sú v - Tôm sú nguyên con - Các loi tôm GTGT khác - Than hot tính - Cm da sy khô - Thm s da

Kon Tum

TOP200

Cà Mau

TOP200

153

Công ty C phn Xut Nhp Khu Nm Cn

SEANAMICO

Trà Vinh

TOP200

154

Công ty C phn Trà Bc

TRABACO

Ngành 11: Thc phm

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - T yn thô - T yn tinh ch - T yn chng ng cát trng

a phng

Ninh Thun TOP200

Công ty TNHH Thng mi 155 - Dch v Yn Vit

YN VIT

Sóc Trng

TOP200

156

Công ty C phn Mía ng Sóc Trng

SST - Xúc xích - Tht ngui và các sn phm ch bin khác Hng Yên TOP200

157

Công ty C phn Thc phm c Vit

C VIT

Ngành 12: Chè và cà phê Công ty C phn Tp oàn 158 Tân Cng Hoàng Bình TÂN CNG HOÀNG BÌNH - Chè óng hp cao cp - Chè en chè xanh xut khu Thái Nguyên TOP200

159

Tng công ty C phn Linh Dng

TÂM TRÀ LINH DNG

- Tm trà Ô Long - Tâm trà Bát Tiên - Tâm trà Sn N - Tâm trà Linh Sn Nông sn, cà phê, phân bón, vt liu xây dng...

Lào Cai

TOP200

k Lk

TOP200

160

Công ty TNHH Ngc Hùng

NGC HÙNG GROUP

Ngành 13: Ru, bia, nc gii khát 161 Công ty C phn Nc khoáng Quy Nhn CHÁNH THNG - Nc khoáng thiên nhiên - Nc ngt có ga Bình nh TOP200

162

Công ty C phn Nc khoáng Vnh Ho

NC KHOÁNG VNH HO

- Nc khoáng thiên nhiên không ga Bình Thun TOP200 - Nc khoáng thiên nhiên có ga

163

Công ty C phn Thng mi Lng Sn

RU THIÊN SN

- Ru Thiên Sn nm x - Ru Thiên Sn chai thy tinh

Lng Sn

TOP200

- Ru Vang à Lt 164 Công ty C phn Thc phm Lâm ng VANG À LT

Lâm ng

TOP200

Ngành 14: Dt, may, da giy và thi trang Tng Công ty May Nhà Bè165 Công Ty C Phn NBC - MATTANA (qun tây, smi, veston..) - NOVELTY (T-Shirt, áo thun, áo thun) -May 10 serie. - May 10 Epert suit. TP. H Chí TOP200 Minh

Hà Ni

TOP200

166

Tng Công ty May 10

MAY 10

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - Áo Jacket - Qun Tây - Trang phc lót - Áo s mi - B th thao Khn Mollis - Khn Hi Vân - Khn PPH - Vi dt - Qun áo dt và may sn

a phng

ng Nai

TOP200

167 Công ty C phn ng Tin

DOVITEC, NG TIN

168

Công ty C phn Dt gia dng Phong Phú

PHONG PHU MOLLIS

TP. H Chí TOP200 Minh

Công ty C phn Tp oàn 169 Thái Tun Ngành 15: Phân phi thng mi

THÁI TUN

TP. H Chí TOP200 Minh

- Du FO. CÔNG TY C PHN - Vn ti xng du Công ty C phn Du lch và 170 VÀ THNG MI Thng mi Hi Bình HI BÌNH - Xi mng Kim nh - Khách sn, du lch - Kinh doanh vn ti - Nông sn thc phm - Kinh doanh, phát hành: sách, vn hóa phm, vn phòng phm FAHASA

Thái Bình

TOP200

à Nng

TOP200

171

Công ty TNHH Thng mi và Dch v Minh Toàn

MINH TOÀN

172

Công ty C phn Phát hành sách TP.HCM- Fahasa

TP. H Chí TOP200 Minh

173

Công ty C phn Sn xut và Thng mi Phúc tin

THÉP PHÖC TIN

- Kim khí st thép - T liu sn xut, tiêu dùng - King doanh bt ng sn, cao c, vn phòng...

Hà Ni

TOP200

174

Công ty C phn Toyota ông Sài Gòn

- Kinh doanh xe Toyota - Dch v sa cha bo hành và TOYOTA ÔNG SÀI cung cp ph tùng xe ô tô GÒN - Xng du - St thép - in máy, xe máy - Buôn bán thit b tin hc, thit b vn phòng - i lý mua bán, ký gi hàng hóa - Dch v bo hành, sa cha tin hc, máy vn phòng

TP. H Chí TOP200 Minh

175

Công ty C phn Thng mi Xut nhp khu Th c

TP. H Chí TOP200 Minh

TIMEXCO

Hà Ni

TOP200

176

Công ty C phn Th gii s Trn Anh

TRN ANH: in Máy - Máy Tính

Ngành 16: Dch v tng hp

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - T vn thit k công trình: thy li, thy in, giao thông - T vn thit k và giám sát thi công xây dng - Kho sát thm dò a cht, a hình - Kinh doanh bt ng sn

a phng

Phú Yên

TOP200

177

Công ty CP T vn Xây dng Hoàng Long

T VN HOÀNG LONG

178

-Kinh doanh xng du nht trên t lin và bin CÔNG TY CPTM VÀ -Kinh doanh qun lý và khai thác ch Công ty CP TM và i ly I LÝ DU TNH -Kinh doanh bt ng sn du tnh Bà Ra - Vng Tàu BÀ RA-VNG TÀU -Xây dng các công trình giao TRADOCO thông, dân dng, thy sn - Game Online: Thun Thiên Kim, Kim Tiên, Võ Lâm Truyn K 1,2 , Kim Th, Phong Thn... - Web sevice: Zing, 123mua, úng dng Internet trong bu chính vin thông

Bà Ra Vng Tàu

TOP200

TP. H Chí TOP200 Minh

179

Công ty C phn Tp oàn Vi Na

VNG, ZING

Ngành 17: Ngân hàng Dch v t vn tài chính cá nhân Tit kim 3G NGÂN HÀNG Tit kim rút gc linh hot Ngân hàng Thng mi c THNG MI CP 180 Lnh lai hàng tháng phn Nhà Hà Ni NHÀ HÀ NI Lnh lai cui k (HABUBANK) Tr lai trc K phiu -Th a nng ông Á Ngân hàng Thng mi C NGÂN HÀNG ÔNG - Ngân hàng ông Á in t 181 - Vàng ming Phng Hoang PNJphn ông Á Á DongA Bank - Huy ng vn Ngân hàng TMCP Phng NGÂN HÀNG - Kinh doanh ngoi t vàng bc 182 Nam PHNG NAM Ngành 18: Dch v vn ti 183 Tng công ty C phn ng sông Min Nam SOWATCO - Vn ti và dch v vn ti thy ni a - Dch v xp d, khai thác cng sông v taxi - Dch - Dch v Express - Dch v Xe cho thuê Dch v vn ti 185 Công ty C phn Hoàng Hà HOÀNG HÀ Thái Bình TOP200 TP. H Chí TOP200 Minh Hà Ni TOP200 Hà Ni TOP200

TP. H Chí TOP200 Minh

TP. H Chí TOP200 Minh

Công ty C phn Tp oàn 184 Mai Linh ông Bc B

MAI LINH

Ngành 19: Th công, m ngh, kim hoàn, vàng bc Vàng ming AAA 186 Tng Công ty Vàng Agribank VÀNG MING AAA Hà Ni TOP200

Ngành 21: Hoá cht, phân bón

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - Du nht cao cp chuyên dùng cho ng c xe máy, ng c xng và diesel, ng c xe hi i mi - Du nhn công nghip cao cp - M nhn chuyên dùng cho vòng bi tc cao Hoá m phm, các cht ty git

a phng

Vnh Long

TOP200

187

Công ty C Phn Hoá du Mekong

MEKONG - DU NHT

Hi Phòng TOP200

188

Công ty TNHH VICO

VICO

Ngành 22: Cao su, khoáng sn Tng công ty C phn khoan và Dch v khoan Du khí TNG CÔNG TY C PHN KHOAN VÀ DCH V KHOAN DU KHÍ - Dch v khoan - Dch v k thut GK - DV cung cp nhân lc - DV thng mi - DV c khí - DV CSCTD - Bách hoá phòng ng - n ung - L hành - Vn chuyn TP. H Chí TOP200 Minh

189

Ngành 23: Du lch, khách sn, nhà hàng Kiên Giang TOP200 Công ty C phn Sài Gòn Phú Quc KHU NGH DNG SÀI GÒN PHÚ QUC

190

Ngành 24: Bo him, u t tài chính, chng khoán Công ty C phn Bo him 191 Petrolimex Công ty TNHH MTV Tài chính than -Khoáng sn Vit Nam PJICO - Bo him Xe c gii - Bo him Hàng hóa - Bo him Con ngi Hà Ni TOP200

192

CÔNG TY TÀI Dch v cung cp tín dng CHÍNH THANKHOÁNG SN VIT NAM(CMF) - Go ni a - Thc n thu sn

Hà Ni

TOP200

Ngành 25: Các ngành khác ng Tháp TOP200 Doanh nghip T nhân C 193 May Công ty TNHH Thanh Thành t C MAY

- Cn thc phm tinh ch - G dm nguyên liu xut khu 194 THANH THÀNH T - Ru Volka Ngh An - Nc ung tinh khit Dch v Bo v Công ty TNHH Dch v Bo DCH V BO V 195 v i An I AN Công ty TNHH Âu Trng Thành Công ty C phn Dc phm TW 25 ÂU TRNG THÀNH - Bao bì hp cng Vitaf - Hp khn giy Sami

Ngh An

TOP200

Hà Ni

TOP200

Hà Ni

TOP200

196

197

UPHACE

- Cezirnate - Asmin - Rhinex - Tribelus

TP. H Chí Minh

TOP200

STT

Tên DN

Tên thng hiu

Sn phm chính - Thuc thú y thu Sn - Thc n, ch phm dùng cho ging thu sn - Phân bón lá sinh hc cao cp - Nghiên cu khoa hc - Dch v khoa hc công ngh

a phng

Khánh Hoà

TOP200

198

Công ty TNHH Long Sinh

LONG SINH

Hà Ni

TOP200

199

Vin Du khí Vit Nam

VPI

200

Công ty C phn C khí in máy Cn Th

CAMEMCO

- Khí oxygen - Dàn cán thép Bailey - Dàn cu thép Eiffel - Bao bì carton các loi

Cn Th

TOP200

Information

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

26255