Read Slik gjør vi det i Sverresborg fotball text version

SLIK GJØR VI DET I SVERRESBORG FOTBALL!

Revidert 10.01.2012

1 Side

INNHOLD

Slik gjør vi det i 1.0. Sverresborg Fotball! .................................................................................................... 1

Organisasjonsstrukturen Sverresborg IF .................................................................................................... 4 Medlemmer av hovedstyret i Sverresborg IF 2011/2012 ........ Feil! Bokmerke er ikke definert.

1.1. 2.0.

Organisasjonsstrukturen i Sverresborg Fotball .......................................................................................... 5

2.1. Medlemmer av styret i Sverresborg Fotball ................................................................................................ 5 2.2. Sportslig utvalg ............................................................................................................................................ 6 2.2.1. Visjon, ambisjon og verdier ................................................................................................................. 6 Misjon .......................................................................................................................................................... 6 Visjon ........................................................................................................................................................... 6 Ambisjon .................................................................................................................................................... 6 Verdier (slik arbeider vi) ...................................................................................................................... 6 2.2.2. Ønsket situasjon .................................................................................................................................. 6 2.2.1. Medlemmer av SU ............................................................................................................................... 7 2.2.2. Interne Retningslinjer for SU ............................................................................................................... 7 2.3. Keepertrening .............................................................................................................................................. 8 2.4. Sverresborg Cup .......................................................................................................................................... 8 2.5. Havsteinbanen (HABAS) .............................................................................................................................. 8 2.5.1. Habas styre .......................................................................................................................................... 9 2.5.2. Baneansvarlig....................................................................................................................................... 9 2.5.3. Arbeidsinstruks for driftsleder for Havsteinbanen .............................................................................. 9 3.0. Styrearbeid ............................................................................................................................................... 11

3.1. Oppsetting av vaktordninger på banen og lage instruks ........................................................................... 11 3.2. Kurs hjertestarter ...................................................................................................................................... 14 3.3. Kampkort ................................................................................................................................................... 14 3.4. Lage kommunikasjonsplan mot Trøndelag fotballkrets ............................................................................ 14 3.5. Lagleder og trenermøter ........................................................................................................................... 14 3.5.1. Novembermøte ......................................................................................................................... 14 Revidert 10.01.2012

2 Side

3.5.2. Januarmøte ................................................................................................................................ 14 3.6. Miniserie .................................................................................................................................................... 15 3.7. Medlemsavgift og aktivitetsavgift ............................................................................................................. 15 3.8. Rapportere til Brønnøysundsregistrene .................................................................................................... 15 3.9. Medlemskap i Trønderfotball .................................................................................................................... 15 4.0. Oppgaver for laget ......................................................................................................................................... 15 4.1. Rammeverk for laget ................................................................................................................................. 15 4.2. Plikter for laget under kamp og trening på Havsteinbanen og ved bortekamper..................................... 16 4.3. Overgangsskjema ...................................................................................................................................... 16 4.4. Skademelding ............................................................................................................................................ 17 4.5. Hjertestarter .............................................................................................................................................. 17 4.6. Klubbhuset ................................................................................................................................................ 17 4.7. Fotballskole ............................................................................................................................................... 18 4.8. Implementere Sverresborgs holdningsregler i laget ................................................................................. 18 4.9. Utstyr til laget, trenere, spillere og keepere ............................................................................................. 19 4.10. Rammebetingelser fra kretsen ................................................................................................................ 19 4.11. Politiattest ............................................................................................................................................... 20 5.0. Sverresborgs hjemmesider............................................................................................................................. 20 5.1. NYE DOKUMENTER .................................................................................................................................... 20 5.2. NYHETER .................................................................................................................................................... 22 6.0. Årshjulet for Sverresborg Fotball ................................................................................................................... 25 6.1. Årshjulet for styret, Habas og SU .............................................................................................................. 25 6.2. Årshjulet for Lagledere .............................................................................................................................. 27

Revidert 10.01.2012

3 Side

1.0. ORGANISASJONSSTRUKTUREN SVERRESBORG IF

Sverresborg IF

Sverresborg Basket

Sverresborg Fotball

Sverresborg Håndball

Sverresborg Allidrett

1.1. MEDLEMMER AV HOVEDSTYRET I SVERRESBORG IF

Leder Nestleder Økonomileder Styremedlem Allidrett Styremedlem Basket Styremedlem Fotball Styremedlem Håndball Varamedlem Tor Røed Svein Åge Relling Bjørn Morkemo Eva Grande Rø Morten Tøfte Gro Rødne Jorid Solem Elin Yli Dvergsdal

Revidert 10.01.2012

4 Side

2.0. ORGANISASJONSSTRUKTUREN I SVERRESBORG

Styret Sverresborg Fotball

Sportslig Utvalg (SU)

Alle lagene

Thorvaldsens Minnecup

Havsteinbanen (HABAS)

Trenerne

2.1. MEDLEMMER AV STYRET I SVERRESBORG FOTBALL

i Fotball Leder Nestleder Sekretær Økonomileder Styremedlem Varamedlem Varamedlem Gro Rødne Lars Talgø Kristiansen Øyvind Nytun Kjell Gunnar Vassdal Kjell Strøm Turid Helle Trude Killi Olsen

Revidert 10.01.2012

5 Side

2.2. SPORTSLIG UTVALG

2.2.1. VISJON, AMBISJON OG VERDIER

MISJON Sosial og sportslig utvikling av ungdom. VISJON Vi løfter nærmiljøet med gode holdninger og godt samspill. AMBISJON Lage en god utviklingsarena for ungdom. VERDIER (SLIK ARBEIDER VI ) Kompetanse, kvalitet og holdninger.

2.2.2. ØNSKET SITUASJON

Etablere en sportslig organisasjon som: Har solide og dokumenterte kvalifikasjoner Er regionalt god på utvikling Har fokus på holdningsskapning Har formulert sportslige mål som oppfylles Er en skole for rekruttering og utvikling av trenere og spillere Etablere en administrativ organisasjon som Er selvrekrutterende Har tyngde og gjennomslagskraft Etablere en sunn økonomisk plattform gjennom Troverdighet i disposisjoner Etikk i alle ledd Langsiktige markedsavtaler på basis av spillerutvikling En jordnær økonomisk profil

Revidert 10.01.2012

6 Side

2.2.1. MEDLEMMER AV SU

Leder Nestleder Medlem fra jr. Medlem fra sr. og repr. fra styret Medlem fra G16 Medlem G97 og repr. fra styret Medlem G01 Tor Inge Andersen Trond Relling Tor Næss Trude Killi Olsen Vegard Olsen Kjell Strøm Jan Arve Gunnes

2.2.2. INTERNE RETNINGSLINJER FOR SU

SU er Styrets forlengede arm. SU er organisatorisk underlagt Styret. Hovedtrener sr, jr og G16 har møterett og plikt i enkelte saker.

SU skal: Arbeide innenfor rammer og retningslinjer godkjent av styret Inneha det praktiske eierskapet til Sportslig Plan og ha det faglige ansvaret for at den etterleves. Etterleve sportslig ambisjon Utarbeide sportslig tilbud Tilrettelegge for samarbeid G16/ jr/ sr Kvalitetssikre støtteapparat G16/jr/sr Skaffe til veie trenere og sørge for god trenersammensetning (ansettelser må klareres med styret) Gi innspill til fordeling av banetider G16/jr/sr (sikre egne lag før ledig tid selges til andre) Spillervurderinger (av den enkelte og i sum) Foreta egne vurderinger Foreta spillersamtaler ­ sluttevaluering av sesongen ­ senest 15. sep. 7 Side

Revidert 10.01.2012

Gjennomgå trenernes vurderinger I samarbeid med trenerne skal SU godkjenne hvilke spillere som får tilbud om å løftes ett trinn (G16 til jr til sr) Rekruttering eksternt G16/jr/sr skal godkjennes av SU.

Se link til sportsplan:

2.3. KEEPERTRENING

Sverresborg Fotball arrangerer keeperdag. På siste keeperdag var Sverre Lorentzen fra Trøndelag Fotballkrets/Kolstad fotball veileder for barnefotballen og ungdomskeeperne. Det ble en lærerik dag for alle, gode tips og øvelser for keeperne og ivrige utøvere. Klubben ønsker å bygge videre på alle de gode rådene vi fikk og kommer tilbake med et opplegg for lagene framover. Budskapet er: ta vare på keeperne - de er viktige for laget! Ta kontakt med Turid Helle i styret som er ansvarlig for arrangementet.

2.4. SVERRESBORG CUP

Sverresborg arrangerer Thorvaldsens Minne cup i 2012 Ansvarlig leder Medansvarlig arrangør Medansvarlig arrangør Sabine Klonk G13 G12

Link til Trøndelag fotballkrets sin oversikt over Cuper i Trøndelag: http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/Serie-kamp/sesongen09/2010/Cuper-ogturneringer-i-Trondelag-2010/ Link til skjema for søknad om cupgjennomføring: http://www.fotball.no/Documents/PDF/2010/Barne-ogungdomsfotball/cup_og_turnering-soknadsskjema.pdf?epslanguage=en

2.5. HAVSTEINBANEN (HABAS)

Havsteinbanen er en oppvarmet kunstgressbane på Sverresborg i Trondheim. Banen er hjemmearena for Sverresborg Fotball og ligger mellom Solhøgdvegen og Jon Skaarvold veg i Sverresborg/Havstein området på Byåsen. Revidert 10.01.2012 8 Side

I august 2010 fikk banen en etterlengtet oppgradering ved at hele dekket ble skiftet. Havsteinbanen AS leier ut treningstid gjennom hele vinteren. Ta gjerne kontakt med oss om leie av tid, link til HABAS hjemmeside: http://www.sverresborg-if.no/35089/3482/34815-48212.html

2.5.1. HABAS STYRE

Styret

Torgeir Haslestad, leder Barbara Rogers, referent Finn Hvoslef Christian Willumsen Kenneth Dingen

Init.

TH BR FH CW KD

Oppmøte

JA JA JA JA JA

Mailadresse

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Mobiltlf.

930 02 391 400 18 338 901 45 756 908 79 206 971 87 417

2.5.2. BANEANSVARLIG

Baneansvarlig Gunnar Hellan tlf 478 55 919

2.5.3. ARBEIDSINSTRUKS FOR DRIFTSLEDER FOR HAVSTEINBANEN

Utarbeidet av arbeidsgiver Havsteinbanen AS, org. nr. NO 980 896 056, Postboks 3421 Havstad, 7425 Trondheim Disse instruksene tar for seg arbeidsoppgaver for driftsleder på Havsteinbanen, John Skaarvolds veg 13, 7021 Trondheim. Rapporteringslinjer: Driftsleder rapporterer til styret for Havsteinbanen AS (HBAS). Styret i HBAS utpeker ett av sine medlemmer til løpende oppfølging av driftsleder. Arbeidsoppgaver for driftsleder (listen er ikke uttømmende): Holde orden på og rundt banen, inkludert tømming av søppel bøtter på dagstid

Revidert 10.01.2012

9 Side

Snømåking av banen og parkeringsplassen. Det skal tilstrebe å ha banen brøytet i forbindelse med trening og kamper (så lenge forholdene tilsier dette, som besluttes av driftsleder). Plenklipping rundt banen og klubbhuset Påse at kunstgress dekket og tilhørende utstyr (mål etc.) er i tilfredsstillende stand Drift av fyrkjel etter godkjent budsjett fastsatt av styret i henholdsvis HBAS og SIF Fotball Kontakt med leverandører til HBAS, blant annet oljeselskap, strømleverandør (avlesing av strømmåleren) Vedlikehold og drift av traktor og gressklipper Hold orden i garasjen, vaktbua og fyrrommet Jevnlig inspeksjon av garderobene, med nødvendig skifting av lyspærer både i garderobene, garasjen og vaktbua, samt ute Første kontakt med ekstern fotball lag i forbindelse med baneleie, interesse meldes deretter til ett av styremedlemmene i HBAS. Hent post til HBAS minimum 1 gang i uken, med overlevering til ett av medlemmene i styret. Forefallende arbeid i forbindelse med anlegget på Havsteinbane, begrenset til 40 timer/år, avtales nærmere med styret i HBAS Banemester har fullmakt til å bestille varer og tjenester for inntil kr 5.000 på vegne av HBAS knyttet til driftsoppgaver og vedlikehold. Beløp utover kr 5.000 skal alltid avklares med styret i HBAS.

Revidert 10.01.2012

10 Side

3.0. STYREARBEID

3.1. OPPSETTING AV VAKTORDNINGER PÅ BANEN OG LAGE INSTRUKS

En representant fra styret sender ut oversikt over hvilke lag som har vakt til laglederne og dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlig har som oppgave å skaffe voksne personer til å sitte vakt i vaktbua nærmest Havsteinbanen: Vaktliste Uke __ LAG: _____. LAGLEDER :

Dugnadsansvarlig: Telefon:

Ukedag Mandag

Dato .

Kl. (fra - til) 16.30 ­ 19.30 19.30 ­ 23.00

Vakt

Mobilnummer

Tirsdag

.

16.30 ­ 19.30 19.30 ­ 23.00

Onsdag

.

16.30 ­ 19.30 19.30 ­ 23.00

Torsdag

.

16.30 ­ 19.30 19.30 ­ 23.00

Fredag

.

16.30 ­ 19.00 19.00 ­ 21.30

Lørdag

.

11.00 ­ 14.30 14.30 ­ 18.00

Søndag

.

12.00 ­ 16.00 16.00 ­ 19.30 19.30 ­ 23.00

Revidert 10.01.2012

11 Side

Den som har vakt møter i vaktbua på Havstein til rett tid, og får vaktinstruks v/ oppmøte.

Utlevering av nøkkel: Mandag t.o.m. fredag får første vakt nøkkel av Gunnar Hellan ved oppmøte. Lørdag og søndag får første vakt nøkkelen av siste vakt dagen før. Tilbakelevering av nøkkel: Mandag t.o.m. torsdag og søndag legger siste vakt igjen nøkkelen i hullet i døra etter at alle dører og vinduer er låst. Fredag og lørdag overleverer siste vakt nøkkelen til første vakt dagen etter.

Vaktliste i utfylt stand må returneres på e-post til Lars Talgø-Kristiansen [email protected] seinest torsdag i uka før laget skal ha vakt. Tidligere i forbindelse med ferie.

NB! Lista skal vise den som skal ha vakt og vedkommendes mobilnummer. Vakter skal være min. 16 år.

Evt spørsmål om vaktholdet kan gå til Gunnar Hellan som er baneansvarlig på tlf. 47855919. Mrk at det kan bli enkelte mindre endringer i tidspunkt for vaktene. Derfor er det viktig at du sjekker oppdatert vaktliste før vakta. Du finner oppdatert bruksplan for Havsteinbanen på www.havsteinbanen.no

Det er svært viktig at dugnadsansvarlig følger opp og sikrer seg at den som har vakt faktisk møter.

Revidert 10.01.2012

12 Side

INSTRUKS FOR VAKTHOLD PÅ HAVSTEINBANEN

Påse at det er ro og orden i garderobene. Siste vakt må sjekke og lukke vinduer i vaktrom og garderober, og låse alle dører. Nøkler til vaktrom og garderober fåes ved første vakt. Søndag t.o.m. torsdag legges nøkkelen i hullet i døra til vaktrommet. Siste vakt fredag og lørdag leverer nøkkelen til første vakt dagen etter. Lås døren hvis du må forlate vaktrommet uten tilsyn. Første vakt skal rydde rask ute på banen og i området rundt. Siste vakt skal rydde og vaske vaktrom, møterom, garderober og toaletter hver kveld, etter behov. Forlat det som du ønsker finne det Cornerflaggene settes ut før første kamp (11-er) og tas inn av siste vakt. Banelysene slåes på etter behov med to brytere på sikringsskapet i bakrommet. Siste vakt må huske å slå av banelysene. Ved vaktskifte, vent alltid til neste vakt har ankommet før du går. Kontakt dugnadsansvarlig om vakt uteblir og ikke kan nås på telefon. Det er forbudt med sykling ute på banen samt klatring i målnett og innbytterskur.

God vakt!

Eventuelle spørsmål kan rettes til Gunnar Hellan (478 55 919) eller Lars Talgø-Kristiansen (980 29 753)

Revidert 10.01.2012

13 Side

3.2. KURS HJERTESTARTER

Arrangere kurs i hjertestarter for nye lagledere og trenere. Første kurset vil bli avholdt i desember 2011.

3.3. KAMPKORT

Kampkort blir hentet ut for alle av en repr. i styret før sesongen starter. De legges på det lille møterommet for avhenting av hver enkelt lagleder. Hvis du mangler kampkort kan dette hentes fra denne linken: http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/klubb/Klubbservice/Skjema-fra-kretsen/

3.4. LAGE KOMMUNIKASJONSPLAN MOT TRØNDELAG FOTBALLKRETS

Melde på lag i serien Kommunisere hvem som er leder av SU for mottagelser av informasjon av sportslig art (uttak til kretslag, invitasjon til treningssamling, trenerutdanning etc.) Melde inn navn som har signaturfullmakt til overgangsskjema

3.5. LAGLEDER OG TRENERMØTER

3.5.1. NOVEMBERMØTE

I løpet av november måned avholdes felles møte for alle lagledere og trenere i Sverresborg Fotball. Hovedagenda for møtet er erfaringsutveksling og sosial hygge. Matservering.

3.5.2. JANUARMØTE

Styret i samarbeid med SU arrangerer felles møte for lagledere og trenere for å presentere handlingsplan for sitt lag. Hvilke mål har laget for perioden? Spillerstall Budsjett Lagledelse

Revidert 10.01.2012

14 Side

3.6. MINISERIE

Informasjon om miniserien finner du på Sverresborg sin hjemmeside: http://www.sverresborg-if.no/35089/3434/34815-52856.html

3.7. MEDLEMSAVGIFT OG AKTIVITETSAVGIFT

Økonomiansvarlig sender ut giro via mail til spillerne ut fra medlemsliste innlevert av lagledere.

3.8. RAPPORTERE TIL BRØNNØYSUNDSREGISTRENE

Styremedlemmer i Sverresborg Fotball og HABAS skal meldes til Brønnøysund. Skjema i 3 deler skal sendes inn.

3.9. MEDLEMSKAP I TRØNDERFOTBALL

Sverresborg Fotball er medlem av Trønderfotball. Det er en nettside der du kan annonsere etter trenere og spillere. Les kampresultater og følge med på alt som foregår innen Trønders fotballsport. Her kan ledig banekapasitet også annonseres. Hvis du trenger annen informasjon enn det du finner på siden nedenfor må du be økonomiansvarlig i styret om passord. Link: http://tronderfotball.no/

4.0. OPPGAVER FOR LAGET

4.1. RAMMEVERK FOR LAGET

Det er laget et eget rammeverk som hvert lag i Sverresborg Fotball skal følge. Rammeverket består av følgende maler som skal fylles ut og sendes/leveres styret: Liste på lagsledelse Spillerliste Foreldreliste Handlingsplan for laget Budsjett for laget

Revidert 10.01.2012

15 Side

Rammeverket ligger på Sverresborg Fotball sine hjemmesider, http://www.sverresborg-if.no/35089/3901/34815-53134.html

se

link:

4.2. PLIKTER FOR LAGET UNDER KAMP OG TRENING PÅ HAVSTEINBANEN OG VED

BORTEKAMPER

På Havsteinbanen og bortebaner: Regler hengt opp rundt banen skal etterleves. lagledelsen ta ansvar og rydde opp etter spillerne. Garderobene skal ryddes etter bruk. hjemme og ikke på gulvet. Ved forsømmelse må

-

Søppel skal kastes der det hører

-

Utstyret skal samles inn og ivaretas av utstyrsansvarlig. Gjenglemt utstyr samles sammen og legges i vaktbua nærmest banen. Kakesalg skal foregå utenfor kunstgresset. Lagledelsen må påse at bespisning av kake etc. skal foregå utenfor kunstgresset.

4.3. OVERGANGSSKJEMA

Overgangsskjema må printes ut fra fotballkretsens side hjemmesider under klubb: http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/klubb/Klubbservice/Skjema-fra-kretsen/ Skjemaet skal fylles ut i -3- eksemplaerer.

For å finne hvem som kan signere et overgangsskjema så må du sjekke på fotballkretsens hjemmesider under klubb: http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/klubb/Klubbservice/Overgangsregler-ogfullmakter/

Ved overgang fra Sverresborg til andre klubber skal økonomiansvarlig i styret kontaktes for å avsjekke om spiller har utestående akt.avgift. Følgende person kan skrive under overgangspapirer for Sverresborg:

Revidert 10.01.2012

16 Side

GR16010358260

Sverresborg Fotball

Tonje Mandal

Lars TalgøKristiansen Tor Inge Andersen

Kvittering for innbetalt overgangsgebyr overgangsskjemaet ved innlevering til krets:

til

Fotballforbundet

skal

vedlegges

http://www.fotball.no/Documents/Skjemaer/2010/Overganger_utlaan/NFF_Fellesgiro_20 10.pdf?epslanguage=en

For spillere under 12 år skal skjema for klubbskifte brukes, skjemaet ligger på kretsens hjemmesider under klubb: http://www.fotball.no/Documents/Kretser/Trondelag/3_Klubb/Klubb%20og%20spillerservice/Melding%20om%20klubbskifte.pdf?epslanguage=en

4.4. SKADEMELDING

Alle skader må være https://partner.agsforsikring.no/nff/ innrapportert via dette skadeskjema;

før skadeutbetaling kan utføres. Idrettens Skadetelefon skal bestille utredning Fotballforsikringen skal dekke kostnaden. Skademeldingen skal fylles ut av skadelidte/foresatte.

og

behandling

hvis

Kontakt NFF på telefon 04420 for mer informasjon.

4.5. HJERTESTARTER

Sverresborg har hjertestarter. Den henger sammen med båre på det lille møterommet. Alle trenere og lagledere skal ha gjennomgått kurs i bruk av hjertestarter.

4.6. KLUBBHUSET

Klubbhuset leies ut for eksterne og interne arrangement, og egner seg godt til åremålsdager, konfirmasjoner, barnedåp, med mer.Klubbhuset ligger i John Skaarvolds veg 13, ved Havsteinbanen på Byåsen med flott utsikt over Trondheim by. Størrelsesmessig passer huset for selskaper for inntil ca. 40 gjester. Huset har spisesal/møterom, kjøkken med alt utstyr, garderobe og to toaletter.Det er montert bredt lerret, men prosjektor må medtas. Huset har ikke internett installert.

Revidert 10.01.2012

17 Side

Interessert i å leie?

Sjekk i kalenderen om det er ledig og send en forespørsel. Se priser og leievilkår m.m. under utleie i menyen på Sverresborg sin nettside for klubbhuset: http://www.sverresborg-if.no/35089/3478/34815-48204.html

4.7. FOTBALLSKOLE

Sverresborg G19 og Herrer Senior arrangerer årlig fotballskole for aldersgruppen 6-11 år.

Ansvarlig arrangør Medansvarlig arrangør

G19 Senior

Innbydelsen legges ut på Sverresborg sine hjemmesider samt at de deles ut til alle jenter og gutter innenfor alderstrinnet på Åsveien, Ila og Nyborg skole i løpet av mai/juni måned. Maks antall deltakere er 120 stk. Fotballskolen avholdes siste uken av skolenes sommerferie.

4.8. IMPLEMENTERE SVERRESBORGS HOLDNINGSREGLER I LAGET

Sverresborg er et lag som legger vekt på verdier og gode holdninger. I Sverresborg er vi mot rasisme, mobbing og rusmisbruk. I Sverresborg behandler vi hverandre med respekt, toleranse og likeverd. I Sverresborg har vi en klubb som er åpen og inkluderende ­ der ingen skal stenges ute ­ uansett sosial eller kulturell bakgrunn. I Sverresborg har vi en bevisst holdning til «Fair Play» Trivsel, glede og humør skal prege samholdet og fellesskapet blant alle i klubben.

For spillere, trenere og foreldre betyr dette: Vi viser respekt og toleranse overfør hverandre. Ta godt vare på dine medspillere og inkludert nye lagkamerater Vi skaper trygghet og god lagånd. I Sverresborg kjefter vi ikke på hverandre, motspillere eller dommer.

Vi respekterer dommerens avgjørelser. Revidert 10.01.2012

18 Side

I Sverresborg snakker vi til hverandre ­ ikke om hverandre. I Sverresborg tar vi ansvar for egen utvikling. Vi møter på trening for å trene og vi møter godt forberedt til kamp.

4.9. UTSTYR TIL LAGET, TRENERE, SPILLERE OG KEEPERE

Utstyr til trener, spillere, keeper: Vår leverandør er Nor Contact Sport. For å hente ut utstyr må utstyrsansvarlig medbringe rekvisisjon fra nestleder i styret.

Link til Sverresborgs kolleksjon hos Nor Contacts hjemmeside: http://lokal.tronderfotball.no/nc/hovedside1.asp?klubb=sverresborg

Kontaktinformasjon NOR-CONTACT SPORT:

på Torvet Tlf: 73 80 20 03/04 Mail: [email protected]

4.10. RAMMEBETINGELSER FRA KRETSEN

På vedlagte link til Trøndelag Fotballkrets finnes; Lov og reglement Breddereglement ABC Barnefotball ABC Ungdoms-/Voksenfotball http://www.fotball.no/Kretser/trondelag/klubb/

Revidert 10.01.2012

19 Side

4.11. POLITIATTEST

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Mer informasjon finner du på våre hjemmesider: S

http://www.sverresborg-if.no/35089/3434/34815-49353.html

5.0. SVERRESBORGS HJEMMESIDER

5.1. NYE DOKUMENTER

Nye dokumenter lages ved å klikke på plussknappen eller nedtrekksmenyen på plussknappen om man ønsker å lage en kopi av et dokument.

Man kan også lage ny versjon dersom man ønsker å beholde endringer i et dokument og å følge disse gjennom flere versjoner av samme dokument. Nye dokument må ha en tittel. Tittelen benyttes i menyen dersom dokumentet skal publiseres, men tittelen kan også overstyres ved å sette hake i feltet Annen menytittel.

Revidert 10.01.2012

20 Side

`' Så lenge man arbeider på et dokument kan det ha status under arbeid. Status setter man selv og skal dokumentet ut på internett må det publiseres.

Som du ser kan dokumentet ha flere statuser som svarer til ledd i saksbehandling, setter man stoppet vil det ikke vises på internett mer. Under dokument legges brødteksten inn. Wisweb har en enkel tektsbehandler som ikke kan sammenlignes med Word.

Men det ligger mange funksjoner her som kan minne om Word. Dersom det er haket for På meny og Publisert vil dokumentet vises i menyen på det området du har valgt:

Revidert 10.01.2012

21 Side

Dersom du ønsker å kopiere noe fra et Word-dokument kan det lønne seg å kopiere teksten via Notepad for å bli kvitt alle kontrolltegnene som Word setter i dokumenter. Dersom du ønsker å lage linker til andre dokumenter (eller filer) som ikke ligger i menyen, lager du en hyperlink:

.

5.2. NYHETER

Nyheter kan legges ut på alle hovedlags startsider. Kampanjer ( se neste avsnitt) er en nyhet som får spesiell oppmerksomhet.

Revidert 10.01.2012

22 Side

Nyheten om bildet er en kampanje som ruller over forsidene på fotballs og hovedlagets startsider og som veksler med andre kampanjer. "Opplæring i WISWEB" er en vanlig nyhet. Eldre nyheter blir "skjøvet" ut til arkiv etter hvert som nyere nyheter blir publisert:

De finner vi igjen under knappen "Nyheter". Eksempelet under viser hvordan G97 kan legge inn en nyhet på fotball. Vær obs på at fra-dato må benyttes og at status må være Publisert. Dersom til-dato benyttes vil nyheten automatisk gå til arkiv etter at datoen er passert. Veldig kjekt for å unngå gamle nyheter!

Revidert 10.01.2012

23 Side

Dersom bilde legges til vil nyheten se omtrent slik ut:

Ved å klikke på nyheten får man se hele teksten:

Revidert 10.01.2012

24 Side

6.0. ÅRSHJULET FOR SVERRESBORG FOTBALL

6.1. ÅRSHJULET FOR STYRET , HABAS OG SU

ÅRSHJUL FOR SVERRESBORG FOTBALL STYRET, HABAS OG SU

MÅNED

Januar

FRIST

05.01

OPPGAVE

Påmelding seriespill 11 kvinner/menn + G/J 16-19 Idrettsregistrering ­ NIF grunnlag for aktivitetsstøtte Trondheim kommune) `er

ANSVARLIG

Nestleder i styret

Januar

30.01.

(Er fra

Økonomiansvarlig styret

i

Januar

30.01.

Innkalling til årsmøtet ­ Årsmelding m/årsregnskap og budsjett Avholde felles lagleder/trenermøte for fremlegging av handlingsplaner Påmelding seriespill G/J 13-14 år Påmelding seriespill G/J 11-12 år Påmelding seriespill 7'er M/K + OB/V

Styrets leder

Januar

15.01.

Styrets leder

Februar

05.02

Nestleder

Mars/Apr. Mars

Årsmøte ­ Fotballstyret Årsmøte hovedstyret, Forbundsting Kretsting,

Styrets leder Hovedstyret

Mars

Etter årsmøte skal det sendes: Endringer i Brønnøysund styret til

Styrets leder

Registrere regnskapet i Brønnøysundregisteret (kfr lotteriloven) 25 Side

Revidert 10.01.2012

Varsle endringer til krets, forbund og bank Mars Kontakt allidrettslaget for overgang til fotball 30.03. Søke om kommunal aktivitetsstøtte og driftsstøtte (etter årsmøte og før 1. april) Søke om gymsaler Ansvarlig Minifotball Styrets sekretær leder for

Mars

og

Mars

30.03.

Styremedlem repr. på Styremedlem repr. Leder HABAS Styremedlem repr. Sportslig leder

og

SU

April Seriestart! Mai Juni

05.04.

Fordele sommertreningstid Havsteinbanen.

og

SU

31.05. 15.06.

Havsteinbanen ­ generalforsamling Fordele gymsaltid forespørsel til lagene ­ å sende

og

SU

Oktober

10.10.

Starte avklaringer vedr. lag og trenere neste år ­ kontakt med lag/trenere ­ avklaringer Innhente ønsker og fordele vintertreningstid Havsteinbanen Oppdatere årshjul med riktige frister for neste år. Sesongavslutning for trenere og støtteapparat. lagledere,

Oktober Serieslutt! November

31.10.

Styremedlem repr.

og

SU

15.11.

Styrets sekretær

November

30.11.

Styret

Info om budsjettforutsetninger mm til alle lag. Gi frist for budsjett og handlingsplan. Banedisposisjon for oversendes kretsen. Desember 31.12. Spillere skal www.fotball.no forsikring) neste år

registreres på: (bl.a. grunnlag for

Sekretær

Revidert 10.01.2012

26 Side

6.2. ÅRSHJULET FOR LAGLEDERE

ÅRSHJUL FOR SVERRESBORG FOTBALL LAGLEDERE

MÅNED

August

FRIST

01.08.

OPPGAVE

Bestille treningstid på Havsteinbanen for høstsesongen t.o.m. 31.12. Gjennomføre en ukes fotballskole for spillere i aldersgruppen 6-11 år.

ANSVARLIG

Lagledere

August

Siste uke før skolestart

Lagledelse jr/sr.

November

30.11.

Frist for innsendelse av navneliste på lagledelse, spillerliste og foreldreliste til styret.

Lagledere

November

30.11.

Ha klart antall lag som skal meldes på serie til neste sesong. Meldes til nestleder styret. Bestille treningstid på Havsteinbanen for vintersesongen t.o.m. 15.04. Frist for innsendelse av godkjent handlingsplan og budsjett for laget til styret. Handlingsplan og budsjett skal godkjennes av foreldrene på laget.

Lagledere

November

30.11.

Lagledere

Desember

10.12.

Lagledere

Desember

31.12.

Innlevering av budsjett.

Lagledere

April

01.04.

Bestille treningstid på Havsteinbanen for vårsesongen t.o.m. 01.08.

Lagledere

Revidert 10.01.2012

27 Side

Revidert 10.01.2012

28 Side

Information

Slik gjør vi det i Sverresborg fotball

28 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

936459


You might also be interested in

BETA
Slik gjør vi det i Sverresborg fotball