Read Microsoft Word - NwsBrf VIII december 2005 text version

NIEUWSBRIEF

ONTWIKKELINGSVOLGMODEL

Beste collega's, Nummer VIII Hierbij ontvangen jullie weer een Nieuwsbrief met informatie over het Ontwikkelingsvolgmodel. Met ingang van 1 mei jl. heeft Claudia Millenaar een nieuwe baan gekregen. Haar vervangster is Irene Tammer. Dit voor diegenen, die nog geen contact met Irene hebben gehad. Haar emailadres is [email protected] Tot slot wensen wij u goede feestdagen toe. Dick Memelink Peter-Paul Verhoef (informatiemanager) Irene Tammer

December 2005

Wetenschappelijk onderzoek We hebben alle voorbereidingen voor het Wetenschappelijk onderzoek gereed. Na de kerstvakantie gaan we proefdraaien met betrekking tot het verwerken van de gegevens en als alles goed gaat, gaan we daarna van de 1200 geselecteerde kinderen anoniem de gegevens verzamelen en verwerken. Voor de zomervakantie hopen we de gegevens van het onderzoek beschikbaar te hebben. Dan kunnen we zien of we voldoen aan de Cotancriteria. Zo ja, dan hebben we een volgsysteem, dat gelijkwaardig is aan Cito. De scholen, die zich bereid hebben getoond om deel te nemen aan het onderzoek hebben vorige week een brief over de opzet van het onderzoek ontvangen. Nieuwe materialen: leerlijnen/tussendoelen We hebben bij alle ontwikkelingslijnen van de versie Jonge Kinderen leerlijnen met tussendoelen uitgewerkt. Deze worden voor de kerst per e-mail naar jullie gezonden, zodat jullie ze zelf kunnen kopiëren en indien gewenst aanvullingen kunnen toevoegen. We zijn bezig om deze ook in het computerprogramma te zetten, maar daarover meer onder het kopje "OVM-Web". Ook voor de versie Zeer Jonge Kinderen en het model Midden- en Bovenbouw zijn leerlijnen met tussendoelen in de maak. Nieuwe materialen: Handelingswijzers Jonge Kinderen Bij de meeste ontwikkelingslijnen zijn handelingswijzers gemaakt. We zijn bezig met de laatste controle en na de kerstvakantie worden deze digitaal toegestuurd. Sommigen zullen zeggen: "Eindelijk!". Ook voor de versies Zeer Jonge Kinderen en Midden- en Bovenbouw zijn we met handelingswijzers bezig. Tip: bij de invoering van de leerlijnen en handelingswijzers kun je ondersteuning aanvragen bij het Seminarium en de schooladviesdiensten, die het OVM uitzetten.

Nieuwe materialen: Doorgaande lijnen van 0 tot 13 jaar De ontwikkelingslijnen Zeer Jonge Kinderen, Jonge Kinderen en het model Midden- en Bovenbouw zijn aan elkaar gekoppeld, zodat het één doorgaande lijn is. Ook deze uitwerking krijgen jullie binnenkort per e-mail toegestuurd. Jullie kunnen dan zelf het aantal benodigde exemplaren kopiëren en in de handboeken doen ter vervanging van hetgeen er nu in zit. REC-scholen Voor de diverse clusters zijn we bezig de concrete beschrijvingen bij elke ontwikkelingslijn af te stemmen op de doelgroep. Deze doelgroepspecifieke beschrijvingen kunnen dan worden gebruikt bij het invullen van de ontwikkelingslijnen. Gesprek met de onderwijsinspectie In februari hebben wij weer een gesprek met de onderwijsinspectie over het model, o.a. over de uitwerking van de tussendoelen, leerlijnen en handelingsplanning. Volgmodel VSO / Arbeidstoeleiding Thans is in ontwikkeling een model voor de VSO / Arbeidstoeleiding. De doelstelling is om op onderbouwde wijze een stageplaats of arbeidsplek voor de leerlingen te vinden. Dit kan worden gerealiseerd door het invullen van de onderdelen "wonen", "werken", "vrije-tijd" en "samen leven". Wij zijn thans bezig om een brochure samen te stellen. Wilt u deze brochure ontvangen? Mail dan naar Irene Tammer via [email protected]

Hogeschool Utrecht

Faculteit Educatie Seminarium voor Orthopedagogiek

Postbus 14007 3508 SB Utrecht t. 030 ­ 254 73 78 f. 030 ­ 254 03 49 [email protected] www.seminarium.nl

Koppeling OVM-Web aan schooladministratieprogramma's Op verzoek van scholen zijn wij thans aan het kijken op welke wijze het OVM-Web kan worden gekoppeld aan schooladministratieprogramma's en andere leerlingvolgsystemen. We hebben hierover overleg gehad met Datacare, Parnassys, Datcomschool en Unilogic. Wij gaan een eerste eenvoudige koppeling maken en bekijken vervolgens wat mogelijke vervolgstappen zijn. Wij opereren daarin voorzichtig om te voorkomen, dat de programma's die thans goed werken, allerlei problemen gaan geven. De koppeling met Esis zit er nu al in. Het computerprogramma OVM-Web Het nieuwe computerprogramma is een groot succes. Thans maken meer dan 400 scholen gebruik van dit systeem. Zij ervaren het programma als stabiel, overzichtelijk en heel gebruikersvriendelijk. Ook over de verschillende mogelijkheden van het model zijn zij zeer tevreden. Voor alle scholen is het mogelijk het nieuwe computerprogramma gedurende een maand uit te proberen. Wilt u hiervan gebruik maken? Mail naar [email protected] onder vermelding van de schoolnaam, de naam + emailadres van de Administrator (inhoudelijk verantwoordelijke voor OVM binnen de school) en het gewenste aantal in te voeren leerlingen (afgerond op een 10-tal). Op de website www.seminarium.nl kan de Administrator de handleidingen voor de Administrator en voor de Docent gratis downloaden. Route: www.seminarium.nl >Ontwikkelingsvolgmodel > Ondersteuning gebruikers OVM-Web. Elke school kan zijn eigen pakket aan ontwikkelingslijnen samenstellen. Denk er aan dat de onderwijsinspectie in elk geval wil, dat jullie registreren:' · de persoonlijkheidsontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling · het speel-, leer- en werkgedrag, · de taalontwikkeling, · de ontluikende en beginnende geletterdheid en gecijferdheid. Bij de eerste keer inloggen in het OVM-Web als Administrator dient de naam en het e-mailadres ingevoerd te worden. Wij verzoeken u dit heel zorgvuldig te doen, aangezien in de toekomst alle nieuwe ontwikkelingen, nieuwsbrieven e.d. automatisch naar dit e-mailadres worden gezonden. Nogal wat scholen vullen hier op één regel zowel hun emailadres van de school als het privéadres in. Door het systeem wordt dit als één emailadres beschouwd. Het verzonden bericht komt als "Undeliverable" terug en de school blijft dan verstoken van verdere informatie. Verbeteringen in het huidige programma OVMWeb · De beginsituatie met rode blokjes kan in één keer worden ingevuld als het ontwikkelingsvolgmodel van een kind voor de eerste keer wordt ingevuld. · De leeftijdslijn staat weer boven het totaaloverzicht. · Er kunnen compacte overzichten worden gemaakt van 0-4, 3-7 en 7-13 jaar. · Bij het tabblad Specialist hebben verschillende specialisten (orthopedagoog, logopedist, intern begeleider e.d.) een eigen tabblad. · Bij de groepsoverzichten kunnen kinderen worden gegroepeerd naar ontwikkelingsniveau. · Het wordt mogelijk om leerlingen van de ene school naar de andere school te exporteren. We verwachten deze verbeteringen voor de kerst te kunnen realiseren. Nieuwe onderdelen We beogen dat het Ontwikkelingsvolgmodel niet alleen een leerlingvolgsysteem is, maar ook een planningsinstrument wordt. · De leerlijnen met tussendoelen sluiten aan op de ontwikkelingslijn. Passend bij elke ontwikkelingsfase kunnen doelen worden aangeklikt en deze komen vanzelf in een overzicht te staan. · In combinatie hiermee kan in de ontwikkelingslijn (de lijn met de kleurtjes) worden aangegeven wat het ontwikkelingsperspectief is. Dat kan worden gedaan door een "P" in een hokje te plaatsen. · Ook de individuele handelingsplanning wordt digitaal gemaakt. · Hulpvragen, begeleidingsmogelijkheden en gespreksthema's met ouders komen in het handelingsplan te staan. Deze nieuwe onderdelen worden uiterlijk in de zomer 2006 op het OVM-Web gezet. Een school is natuurlijk vrij om wel of geen gebruik te maken van de Handelingsplanning.

Colofon Wilt u reageren op de inhoud van de nieuwsbrief? Mail naar Irene Tammer

Information

Microsoft Word - NwsBrf VIII december 2005

2 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

202605