Read Microsoft PowerPoint - Organisasjonskultur.ppt text version

Organisasjonskultur

Øivind Hagen SINTEF Teknologiledelse - IFIM Personalpsykologi 14/10 2002 [email protected]

Teknologiledelse

Tema i forelesningen

Litteratur Bakgrunn Definisjoner Schein's modell av organisasjonskultur En ensartet kultur eller mange små? Hvor sterk er en organisasjonskultur? Hvordan studere organisasjonskultur? Kritikk mot organisasjonskultur-begrepet

Teknologiledelse

Litteratur

Pensum:

Fischer og Sortland

kap. 5: Organisasjonskultur kap. 8: Grupper

Chmiel kap. 15: Organisational change... Kompendium:

Schein: Organisational culture Alvesson: On the popularity of organisational culture Morgan: Exploring Plato's cave...

Teknologiledelse

Annen litteratur

Alvesson, M. (1993): Cultural perspectives on organizations. Cambridge University Press. Bang, H. (1995): Organisasjonskultur. Oslo: Tano (3. utgave). Hofstede, G. (1993): Kulturer og organisasjoner. Oslo: Bedriftsøkonomens Forlag. Schein, E. (1985): Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass. Andre utgave i 1992 Schein, E. (1987): Organisasjonskultur og ledelse. Er kulturendring mulig? Oslo: Mercuri Libro Forlag. Schultz, M (1995): On studying organizational cultures : diagnosis and understanding. Andersen, F. S. (2001): Den meningsskapte organisasjon. Oslo: Universitetsforlaget

Teknologiledelse

Bakgrunn for begrepet

Antropologiske røtter - studiet av "den andre" og "de fremmede" Bedrifter vil i likhet med stammer og nasjoner over tid utvikle seg til unike og egne kulturer med særegne språk, ritualer, og måter gjøre ting på og se verden på

Teknologiledelse

"Fabrikken" vs. kunnskapsbedriften

Industribedriften

entitet faglært/fagarbeider kollektivt fokus innoverfokusert kommunikasjon

Kunnskapsbedriften

løst definert - uklare grenser profesjonell ekspert individuelt fokus utoverskuende kommunikasjon vrengte organisasjoner leder = "en av oss"

leder = superior man

Teknologiledelse

To tilnærminger til organisasjonskultur

Funksjonalistisk tradisjon

bedrifters evne til å overleve preget av praktikere og konsulenter ledere kan endre organisasjonskultur

Fortolkende/ meningsskapende tradisjon

kultur viktig for den enkeltes meningsskapning teoretisk/ akademisk tradisjon ledere er selv en del av organisasjonskultur

Teknologiledelse

Hvorfor er organisasjonskultur nyttig?

Gir kunnskap om egen organisasjon Sier noe om hva som hemmer og fremmer en utvikling Kunnskap om egen bedrift er en forutsetning for å få til forbedring og endring

Teknologiledelse

Kultur mellom det individuelle og universelle

(Hofstede, 1993: 20)

Unikt for individet Personlighet

Nedarvet og lært

Unikt for gruppa

Kultur

Lært

Universelt

Menneskenaturen

Nedarvet

Teknologiledelse

Individets sosialisering inn i en organisasjonskultur

Føyelighet

aksepterer påvirkning

Identifisering

adopterer atferd, verdier og normer

Internalisering

måten å gjøre ting på blir naturlig, tatt for gitt og selvsagt

Teknologiledelse

Definisjoner av organisasjonskultur

"Kultur er måten vi gjør ting på her" (Deal og Kennedy, 1982) "Å snakke om organisasjonskultur betyr å snakke om den betydning symboler, ritualer, myter, historier og legender har for folk, og fortolkninger av hendelser, ideer og erfaringer som er influert og skapt av gruppa folk er en del av" (Frost et.al., 1985)

Teknologiledelse

Schein's definisjon av organisasjonskultur

Et mønster av grunnleggende antagelser- skapt, oppdaget eller utviklet av en gitt gruppe etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon- og som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir sett på som sant og til at det læres bort til nye medlemmer som den rette måten å oppfatte, tenke og føle på i forhold til disse problemene (Schein,1987:7).

Teknologiledelse

Schein's modell av organisasjonskultur

Synlige, men vanskelig å tyde

Artifakter

Verdier og normer

Høgere bevissthetsnivå

Grunnleggende antakelser

Tatt for gitt, usynlige, førbevisst

Teknologiledelse

Artifakter

Kulturelle uttrykk og manifestasjoner Bedriftens konstruerte fysiske og sosiale miljø Observerbare og kvantifiserbare Kan bare forstås i lys av de dypere nivåene

Teknologiledelse

Verdier og normer

Verdier- oppfatninger om hvordan noe bør være

kommer til uttrykk i valgsituasjoner

Normer - uformelle regler for og forventninger til atferd

blir synlige når noen bryter normene eller nye medlemmer kommer til gruppen

Teknologiledelse

Grunnleggende antagelser

Fundamentale spørsmål om gruppen

Forhold til omgivelser? Menneskelig aktivitet? Virkelighet og sannhet? Tid? Menneskenatur? Menneskelige relasjoner? Homogenitet vs heterogenitet?

Teknologiledelse

Hvordan oppstår organisasjonskultur?

Grunnlegger sentral Felles læreprosesser over tid Kritiske hendelser Kognitive transformasjonsprosesser Fra subjektiv til sosial virkelighet

Teknologiledelse

Hvordan blir organisasjonskultur fast og stabil?

Selvforsterkende læreprosesser:

positiv problemløsning reduksjon av smerte og angst

Blir et sett briller som skaper stabilitet og forutsigbarhet

Teknologiledelse

Hvordan kan ledere påvirke organisasjonskultur?

Primære mekanismer:

hva en er opptatt av, evaluerer og kontrollerer reaksjon på kritiske hendelser utforming av roller, undervisning og veiledning kriterier for belønning og status kriterier for rekruttering, avansement og oppsigelse

Teknologiledelse

Når er det mulig å påvirke organisasjonskultur?

Ved "kriser" - når grunnleggende antagelser kommer til syne og blir utfordret Eksempler:

markedsmessige endringer oppbygging/ nedbygging omveltninger nye ledere, etc

Teknologiledelse

Hvordan studere organisasjonskultur?

Outsiderperspektiv og motivert insider Klinisk tilnærming vs etnografisk Dybdeintervju vs spørreskjema Rekonstruksjon av gruppas historie og kritiske hendelser Deltagende observasjon

Teknologiledelse

Kritikk mot Schein's tilnærming

For stor vekt på ledere? For stor vekt på tilpasning og økonomisk overlevelse? Enkeltindividet og personlighet blir litt borte? For stort fokus organisasjoner som entiteter?

Teknologiledelse

Information

Microsoft PowerPoint - Organisasjonskultur.ppt

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

550750