Read BEZPECNOSTNÍ LIST /návrh/ text version

BEZPECNOSTNÍ LIST

Podle vyhlásky c. 27/1999 Sb. Název výrobku: HYDROSTOP 1. Identifikace výrobku: hydroizolacní strková hmota, obchodní název HYDROSTOP Identifikace distributora: GUTTA CR ­ Praha spol. s r.o. Na Dlouhém lánu 41/508 Praha 6 ICO: 25771001 2. Informace o slození: výrobek obsahuje: a) asfalto - bentonitovou vodní suspenzi zuslechtnou termoplastickým kaucukem b) minerální písady c) modifikovaná syntetická vlákna Neobsahuje nebezpecné látky ve smyslu zákona c. 157/98 Sb. o chemických látkách. 3. Údaje o nebezpecnosti: Není holavá kapalina. Zádné ohrození zdraví nebo zivotního prostedí pi pedepsaném zpsobu pouzití nehrozí. Pouze pi dlouhodobém styku s pokozkou mze zpsobit mírné podrázdní pokozky. 4. Pokyny pro první pomoc: Vseobecné pokyny - pi manipulaci dodrzovat pracovní hygienu. Pi styku s kzí - pokozka se omyje teplou vodou a mýdlem a osetí se reparacním krémem. Pi zasazení ocí - vymýt proudem cisté vody. Pi pozití - vypláchnout ústa, zapít vodou, nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékaskou pomoc. Dalsí údaje - ve váznjsích pípadech mze léka kontaktovat Toxikologické informacní stedisko v Praze (tel. 224 919 293). 5. Opatení pro hasební zásah: Nejedná se o holavou kapalinu ve smyslu CSN 65 0201. Pokud není odpaená voda, suspenze nehoí. Hasicí prostedky pizpsobit okolí. 6. Opatení v pípad náhodného úniku: Bezpecnostní opatení pro ochranu osob - Zabránit kontaktu s kzí, ocima a odvem. Pouzít vhodný ochranný odv a ochranné prostedky (brýle, rukavice). Bezpecnostní opatení pro ochranu zivotního prostedí - Zabránit vtsímu úniku do kanalizací, podzemních a povrchových vod. Uvdomit píslusné orgány. Doporucené metody cistní a zneskodnní - V pípad úniku pokud je to mozné sebrat k dalsímu pouzití. Zbytky nechat ztuhnout a odvézt na píslusnou skládku (likvidace asfalt. lepenek). 7. Pokyny pro zacházení a skladování: Pokyny pro zacházení - Obaly s nespotebovaným zbytkem musí být opt tsn uzaveny. Pokyny pro skladování - Skladuje se v krytých prostorách v uzavených obalech,

které se staví vertikáln víkem nahoru. Skladuje se v rozmezí teplot 5 az 30o C. Nesmí být vystaveno pímému slunecnímu záení a mrazu. 8. Kontrola expozice a ochrana osob: Osobní ochranné prostedky - ochrana ocí: pracovní ochranné brýle - ochrana kze: ochranné rukavice, pracovní odv. 9. Fyzikální a chemické vlastnosti: Skupenství pi 20o C - strková suspenzní hmota Barva - cervenohndá az cernohndá Zápach - bez zápachu Hodnota pH - 5 az 7 Teplota tuhnutí - 0o C Teplota varu - 100o C 3 Hustota - 1135 kg/m Rozpustnost ve vod - mísitelná 10. Stabilita a reaktivita: Nejsou známy nebezpecné rozkladné produkty. 11. Toxikologické informace: Akutní toxicita: - LD50 oráln, potkan (mg.kg-1): - drázdivost na kzi: mírn drázdí pi dlouhodobém styku - drázdivost na sliznice: mírn drázdí pi dlouhodobém styku Senzibilizace: senzibilizacní úcinek není znám Karcinogenita: karcinogenní úcinek není znám 12. Ekologické informace: Akutní toxicita pro vodní organismy: - LC 50, 96 h. ryby (mg.kg-1): ------1 - EC50, 48 h. (mg.kg ): nestanoveno - WGK: ----13. Informace o zneskodování Zpsoby zneskodnní látky - Nevyuzitelné zbytky nechat ztuhnout (vyschnout) a pedat oprávnné osob podle zákona c. 125/97 Sb. o odpadech. Kód odpadu: 050602, kat ,,O". Zpsoby zneskodnní kontaminovaného obalu - Pedat oprávnné osob podle zák. c. 125/97 Sb. o odpadech. 14. Informace pro pepravu: Není nebezpecnou látkou pro silnicní a zeleznicní dopravu. 15. Informace o právních pedpisech: Ve smyslu zákona c. 157/98 Sb. o chemických látkách není tento pípravek klasifikován jako nebezpecný a není teba jej takto znacit. 16. Dalsí informace: Uvedené údaje jsou zalozeny na soucasných znalostech a zkusenostech.

Information

BEZPECNOSTNÍ LIST /návrh/

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

78168


Notice: fwrite(): send of 210 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531