Read Wydawnictowo text version

Dagmara Szonert-Rzepecka

PODSTAWY

JZYKA ANGIELSKIEGO

Lód - 2005

Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyska Sklad i lamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okladki: Barbara witochowska

© Copyright by: Spoleczna Wysza Szkola Przedsibiorczoci i Zarzdzania w Lodzi

ISBN: 83-921842- 9 - 7

Druk i oprawa:

Studio Poligraficzne MCOLOR, ul. Ogrodowa 62, 91-071 Lód, tel. (042) 633 87 07

SPIS TRECI

I Gramatyka z wiczeniami .............................................................................. 1. Zaimki osobowe.......................................................................................... 2. Zaimki dzierawcze i przymiotniki dzierawcze ................................ 3. Forma dzierawcza rzeczownika ............................................................ 4. Zaimki wskazujce ..................................................................................... 5. Odmiana czasownika `to be`.................................................................... 6. Rzeczowniki tworzenie - liczby mnogiej ............................................. 7. Przedimki...................................................................................................... 8. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne................................................. 9. Konstrukcja `there is/are`.......................................................................... 10. Przyimki okrelajce miejsce................................................................... 11. Czasownik `have got` ................................................................................ 12. Czasownik `can`.......................................................................................... 13. Czasownik `must` ....................................................................................... 14. Czasownik `should`.................................................................................... 15. Liczebniki..................................................................................................... 16. Stopniowanie przymiotników .................................................................. 17. Presentet continous tense ­ czas teraniejszy cigly .......................... 18. Zwrot `to be going to`................................................................................ 19. Presentet simple tense ­ czas teraniejszy prosty............................... 20. Porównanie czasu ­ presente continous i presentet simple............... 21. Future simple tense ­ czas przyszly prosty........................................... 22. Past simple tense ­ czas przeszly prosty ............................................... II Teksty z wiczeniami........................................................................................ 1. Talking about people ­ personality, appearence, proffession........... 2. Nationalities countries ............................................................................... 3. Shopping....................................................................................................... 4. Daily routine ................................................................................................ 5. Travelling ..................................................................................................... 6. Likes and dislikes ....................................................................................... 7. A place to live.............................................................................................. 8. Plaus for the future ..................................................................................... 9. Weather ......................................................................................................... 10. Past events .................................................................................................... 5 5 7 9 11 12 16 18 21 25 28 30 32 34 35 36 39 43 45 47 52 54 56 61 61 65 68 71 73 75 77 80 82 85

4

III Dialogi z wiczeniami....................................................................................... 1. Introducing and meeting people .............................................................. 2. Jobs ................................................................................................................ 3. Nationalities ................................................................................................. 4. Shopping....................................................................................................... 5. Daily routine/ likes and dislikes .............................................................. 6. Travelling ..................................................................................................... 7. Exchanging opinions.................................................................................. 8. Giving directions......................................................................................... 9. Giving advice............................................................................................... 10. Talking about plans .................................................................................... 11. Talking about weather ............................................................................... 12. Talking about the past................................................................................ IV Materialy dodatkowe ­przyklady testów zaliczeniowych.................... 1. Test 1 ............................................................................................................. 2. Test 2 ............................................................................................................. 3. Test 3 ............................................................................................................. V Praktyczne zastosowanie jzyka ­ informacje podstawowe................ 1. Przedstawianie si....................................................................................... 2. Przedstawianie innych osób ..................................................................... 3. Wymiana informacji na temat narodowoci/pochodzenia................. 4. Wymiana informacji na temat wykonywanego zawodu .................... 5. Pytanie o godzin........................................................................................ 6. Okrelanie czasu ......................................................................................... 7. Wyraanie proby o podanie/pokazanie czego .................................. 8. Pytanie o cen.............................................................................................. 9. Wyraanie proby o udzielenie informacji ........................................... 10. Wyraanie zdziwienia i zrozumienia ..................................................... 11. Wyraanie opinii......................................................................................... 12. Wyraanie zgody/sprzeciwu i pewnoci................................................ 13. Wskazywanie kierunku ............................................................................. 14. Udzielanie porad ......................................................................................... 15. Mówienie o planach ................................................................................... 16. Podzikowania............................................................................................. 17. Zastosowanie `sorry' i `excuse me'........................................................ 18. Formy czasowników nieregularnych...................................................... 88 88 89 91 93 94 96 100 102 103 106 107 109 112 112 115 118 122 122 122 123 124 124 124 125 125 125 126 126 126 127 128 128 129 129 129

Podstawy jzyka angielskiego

5

GRAMATYKA Z WICZENIAMI

1. ZAIMKI OSOBOWE

Zaimki osobowe w jzyku angielskim maja tylko dwie formy: a) Nominative Case, odpowiednik polskiego mianownika, pelnicy funkcj podmiotu; b) Objective Case, odpowiednik dopelniacza, celownika, biernika, narzdnika i miejscownika, pelnicy funkcj dopelnienia. Nominative Case: I ­ ja you ­ ty, pan, pani he ­ on she ­ ona it ­ ono Objective Case: Me ­ mi, mnie, mn you ­ ci, tobie, tob, ciebie him ­ mu, jemu, nim, go, niego her ­ jej, j, ni, niej it ­ mu, jemu, temu, tym, tego (rodzaj nijaki lub dla oznaczenia

przedmiotów nieoywionych i poj abstrakcyjnych)

we ­ my you ­ wy, pastwo they - oni, one

Us ­ nas, nam, nami you ­ was, wam, wami them ­ ich, im, nimi, nich

Spójrzmy na przyklady: I like him ­ ja go lubi. W tym przypadku I jest podmiotem, a him dopelnieniem (odpowiada na pytanie kogo? co?). We don't know them ­ my ich nie znamy. W tym zdaniu we to podmiot, natomiast them to dopelnienie (odpowiada na pytanie kogo? czego?).

6

Dagmara Szonert-Rzepecka

Oto dalsze przyklady: I can see her ­ widz (kogo? co?) j. They will go with us ­ oni/one pójd z (kim? czym?) nami. She always calls us in the morning ­ ona zawsze dzwoni do (kogo? czego?) nas rano. wiczenie 1: Zastp podkreslony fragment zdania wlaciwym zaimkiem osobowym Her brother is a policeman ­ He is a policeman. 1. Ann and Philip are good drivers ­ ............... 2. My dog is very aggressive ­ ................... 3. Your parents are quite nice ­ ................. 4. His father doesn't speak English ­ ............... 5. My husband and I are going on holiday next week ­ ............. 6. Tom's girlfriend has got a new car ­ ............... 7. This book is interesting ­ ................. wiczenie 2: Wstaw odpowiedni form zaimka osobowego. Who is George Brown? He is my neighbour. 1. You are good at maths. Can I study with (tob) ...? 2. Who are these girls? (One) ... are our new schoolmates. 3. She doesn't like (ich) ... . 4. W e will stay with (tob) ... . 5. You must tell (mu) ... everything. 6. This film is wonderful. I love (go ­ rodzaj nijaki) ... . 7. Come with (nami) ... .

Podstawy jzyka angielskiego

7

2. ZAIMKI DZIERAWCZE I PRZYMIOTNIKI DZIERAWCZE

Przy pomocy przymiotników i zaimków dzierawczych wyraamy posiadanie czego przez jak osob. Wyrazy te odpowiadaja na pytanie Whose? ­ czyj/czyja/czyje? Przymiotniki dzierawcze Stosujemy je wówczas, gdy wystpuj razem z rzeczownikami. Spójrzmy na tabel poniej: This is chód your her his its my car ­ to mój samo- This is our car ­ to nasz samochód ­ twój ­ jej ­ jego ­ jego (rodzaj nijaki) Your ­ wasz, pastwa Their ­ ich

Zaimki dzierawcze Stosujemy je wówczas, gdy wystpuj samodzielnie. Spójrzmy na tabel: This car is mine/It's mine ­ ten samochód jest mój/On jest mój yours ­ twój ­ jej hers ­ jego his ­ jego, tego (rodzaj nijaki) its wiczenie 3: Przetlumacz na angielski. 1. Moja firma ­ 2. Jego biuro ­ 3. Wasz kierownik ­ 4. Nasza sekretarka ­ 5. Jego siostra ­ 6. Ich rynek ­ 7. Jej m ­ This car is ours/It's ours ­ ten samochód jest nasz/On jest nasz Yours ­ wasz theirs ­ ich

8

Dagmara Szonert-Rzepecka

wiczenie 4: Uzupelnij zdania odpowiednim zaimkiem dzierawczym. 1. This is (mój) ............ hat. 2. These are (twoje) ........... keys. 3. That is (nasz) .......... garden. 4. Those are (ich) ........... children. 5. This is (jego) .......... company. 6. That is (jej) ........... house. 7. These are (wasze) ........... cars. wiczenie 5: Uzupelnij zdania zastpujc przymiotniki dzierawcze odpowiednimi zaimkami dzierawczymi. These are my flowers. These flowers are mine. 1. That is your house. That house is ................ 2. That isn't my bike. That bike isn't .............. 3. These are his books. These books are ............... 4. Those aren;t her children. Those children aren't .............. 5. That is their garden. That garden is ................ 6. This is our flat. That flat is ................. 7. These aren't your cars. These cars aren't ................. wiczenie 6: Odpowiedz na pytania. Whose is this car? It's mine ­ czyj to samochód? Mój. Whose are those flowers? They are ours ­ czyje to kwiaty? Nasze. 1. Whose are those cassettes? (ich) ................................................. . 2. Whose is that flat? (jej) ............................................................ . 3. Whose are those postcards? (moje) ............................................. .

Information

Wydawnictowo

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

165022