Read ÿþ2011-09-12 (1) text version

..-.

CONG HoA xi\. HOI CUU NGHIA VIET NAM . . .

D(Jc li;lp - 'rtf do - H~nh pluJc

'.

QUY CJrI£ lAJ\I\ '/1£ C

? ?

A

CUA C(l QUAN SO XA Y DlJNG TINH LAI CHAU ·

?

A

'"

Lai Chdu, thang 3 ndm 2009

UBND TINH LA! cHAu SOXAYDUNG .

S&: ()

C<)NG HoA xA H<)I CHU NGHiA VIl):T NAM

D~: l~p - TV do - H~nh ph6c Lai eMu, ngay

f 12009/QD-

SXD

31

thimg 3 niim 2009

QUYETDlNH v~vi~c ban hanh Quy ch~ lam vi~c cua co' quail SO- Xay du'ng flnh Lai Chau

GUM DOC

Sa xA Y DT/NG TiNH

LA! CHAU

Can ell Quy~t dinh s5 04/2009/QD-UBND ngay 27 thang 3 nam 2009 eua Uy ban nhan dan tinh Lai Chau vS vi~e ban hanh Quy dinh ehlIe nang, nhi~m VI), quySn h\ln va C(J d.u t6 eh(re eua Sa Xay dt,rngtinh Lai Chau; Can elI Phap l~nh crill bl), eong ehue va Phap l~nh sua d6i, b6 sung mi.'>t 5 s DiSu elm phap l~nh can bi.'>, ong ehue nam 2003; Lui[Ltcan bi.'>,eong ehlIe s5 e 22/2008/QR12 ngay 13/1112008 eua Qu5e hi.'>i uae Cl)ng bOa xii hi.'>i hu nghia N e Vi~t Nam; Quy~t dinh s5 129/2007/QD-TTg ngay 02/8/2007 eua Thu tu6'ng Chfnh phu ban hanh Quy eh~ van haa eong sa t\li cae ca quan hanh ehfnh Nha nuae; Can elI Nghi quy~t eui.'>e h9P Sa )Cay dt,rng tinh Lai CMu ngay 19 thang 3 nam 2009 vS vi~e thOng qua dt,rthaa Quy eh~ lam vi~e eua C(J quan Sa Xay dt,rng; Thea dS nghi eua Truang phong T6 ehue - Ranh ehfnh Sa Xay dt,rngtinh Lai CMu, QUYETDINH:

Sa

i

Di~u 1. Ban hanh kern thea quy~t djnh nay Quy eh~ lam vi~e eua ea quan Xay dt,rngtinh Lai ehau.

, Di~u 2. Quy~t dinh e6 hi~~ It,rethi hatJ!1sau 10 ngay, k~ tir ngay Quyet dinh truae day trai vai Quyet dinh nay deu biii bo.

kyo Cae

·

Di~u 3. Cae eng, ba: Truang, ph6, ph\! traeh cae pbOng ban va taan th~ can bi.'>, ~cng nhan ecng~ehlIe Sa Xay dt,rng tinh Lai Chau ehiu traeh nhi~m thi hanh Quyet dinh nay.l

#

Noi

1I1t~1l:

- Nhu' dieu 3; - UBND tinh LC; - 89 Xay d\fng; - Ban T6 chuc TUtinh Lai Chau; - Cac Sa, ban, nganh, DT tinh; - Dan vi, ON !r\fCthu9C nganh XD; - l'hong CT, QLDT, BQLDA cac huy~n, thi; - Luu VT -TC.

UBND TiNHLAI CHAU

CQNG HOA

xA HQI cuD

NGHiA VI~T NAM

SOXAYDyNG

Dqe l~p - T\}' do - H~nh pht'ic

QUY CHE LAM VI¥C

CVA CO QUAN SO XAY DlfNG TiNH LA! CHAU (Kern theo Quy~t dinh s6 (J q /2009/QD-SXD

ngay

5.1 thang.3

nam 2009 (lua Giam d6c Sa Xay d\lng tinh Lai Chau)

CHUaNG I

NHUNG QUY DlNH CHUNG Di~u 1. Ph~m vi di~u chinh Clla Quy ch~ nay Quy ch~ nay quy ditili chuc nang, lilii~m Vl,l,trach nhi~m, m6i quan M cong tac cua co quan Sa Xay dl,l'ng.inh Lai CMu va dugc C\lth~ hoa mQt s6 Quy djnh, t cac van bfm hu6ng diin cua cac dp co thAm quyn d~ v?n dl,lng th\lc hi~n trong diu ki~n Cl,lth~ cua co quan Sa Xay dl,l'ng,nh~m nang cao hi~u qua cong tac tren co sa quy dinh cua Nha nuac va phap lu~t. Di~u 2. Nguyen tilc chung Can bq, cong nhan vien chu'c van phOng SO'Xay d,!ng co trach nhi~m:

1) Dam nh~n mQt s6 cong vi~c theo tieu clmAnnghi~p Vl,l a diu ki~n Cl,l hS v t cua co quan Sa Xay dl,l'ng;

2) Th\lC hi~n d~y du nghia V1,1 can. bQ,~ong chuc d~gc 'luy dinh t~i Phap cua l~nh can bQ, cong chuc va Phap l~nh sua doi, bo sung mQt so Dieu cua phap l~nh can bQ, cong chuc nam 2003; Lu~t can bQ, cong chUc va Cl,lth~ hoa trong quy chS nay; 3) !<hi thi hanh cong Vl,l,ch~p hanh dung chinh sach, phap lu~t; tuan thu cae nguyen tac t~p trung d.an chu, d cao trach nhi~m ca nhan; trong chi d~o va diu hanh th\lc hi~n theo cM dQThu truang; 4) Chi'!dQng ph6i hgp vai cac ca nhan, dan vi co lien quan dS hoan thanh t6t nhi~m Vl,ldugc giao va nhi~m Vl,l hung cua Sa. c

CHUaNG II

NHI.:M vl}, QUYEN H~N CUA GIAM DOC, PHO GIAM DOC vA cAc PHONG BAN CHUYEN MON Di~u 3. T8 cbU'c bq may coa SO'Xay d,!ng gam co 1) Lanh d~o Sa g6m Giam d6c va cac Pho Ghim d6c. 2) Cac phong, ban chuyen mon:

- Van phOng; 2

- Thanh tra', - Phong Ohim dinh va Qwin Iy eh~t luqng; - PhOng Ki~n true quy ho~eh xiiy d\fng; - PhOng Kinh t~; - Phong Qufm Iy nha va thi tru<'mg b~t dQng san; - Phong Phap eh~. f)i~u 4.

Vi tri

va chirc nang

._ I: Sa Xiiy d\fllg la co quan ,thaill muu, giup Uy ban nhiin diin dp tinh th\fe h~Xneh,ue nang quan Iy nha nuae ve: .xiiyd\fng; v~t li~u xiiy d\fllg; nha a va eong sa; klep. true, quy h<;>~eh xiiy d\fllg; h~ tiing ky thu~t do thi, khu eong nghi~p, khu eh~ xuiit, kim kinh te, khu eong ng~~ cao (bao gam: k~t du h~ t~g do thj; c~p nuac, thoit nuac, xu Iy nuac thai, e~ieu,sing, cong viefl cay xanh, nghla trang, rae thai do thi, khu cong ng~i~p, khu eM xuiit, khu kinh t~, khu eong ngM eao); phit trin do thi; kinh doanh bat dQng san. 2. Sa Xay d\!"n&c6 tu each phiJ2 nhan, e6 con d~u va tai khoal1 rieng; chiu S\f chi d~o, quan Iy ve to chUe, bien cM.va cong tac Clla Uy ban nhiin dan c~p tinh, dang thai chiu S\f chi d~o, kim tra, huang dftn vS chuyen mon, nghi~p VV clla BQ Xay d\l'ng. f)i~u 5. Nhi~m

VI}

va quy~n

h:.lD

1. Trinh Uy ban nhiin dan c~p titm: a) D\l' thao c~c quy~t dinh, chi thi, cac van ban quy dinh vi~c phiin cong, phan cap va uy quyen trong cac IInh V\fCquan Iy nha nuac clla Sa thuQc ph~m vi trach nhi~m, thftm quySn clla Uy ban nhiin diin dp tinh; b) D\f thao quy ho~ch phat trin, k~ ho~ch dai h~, 5 nam va hang nam, cae chuang trinh, d\f an, cong trinh quan tr9ng trong cae IInh V\fCquan Iy nha l1uac Clla Sa phil hqp vai quy ho~ch t6ng th phat trin kinh tS - xa h9i clla dia phuO'llg, quy ho~eh vilng, cac quy ho~eh phat trin nganh, chuyel1 nganh ella ca nuae; c) D\l' thao chuang trinh, bi~n phip t6 chuc th\fc hi~n cac nhi~m V\l cai caeh hanh chinh nha nuac trong cac IIlm V\fCquan Iy nha nuac Clla Sa trel1 dia ban tinh, dam bao phil hqp vai m\le tieu va nQi dung chuO'llg trinh t6ng th cai each hanh chinh nha nuac Clla Uy ban nhiin dan c~p tinh; d) D\l' thao cac van ban quy ph~m phap lu~t quy dinh C\l th vS tieu chuftn ehuc daJm d6i vai c~p tnrang, dp ph6 clla C{iCdoo vi tr\fC thuQc Sa; Truang phong, Ph6 truang phong Clla Phong Quan Iy do thi, PhOng Cong ThuO'llg thuQc Uy ban nhan dan d.p huy~n sau khi ph6i hqp, th6ng nh~t vai cac Sa quan Iy nganh, IInh V\fClien quan. 2. Trinh Chll t1ch Uy ban nhan dan c~p tinh: a) D\r thao cac quySt dinh, chi t~i va cac ,van ban khae thuQe thfull quySn ban hanh eila Chll tieh Uy ban lman dan cap tinh ve cae IInh V\fe quan Iy nha mrae ella Sa; 3

b) DV thao quych dinh thanh I~p, sap nh~p, chia tach, t6 chuc hili,giid thS cac dan vi ttVc thuQc Sa theo quy dinh cua phap lu~t. 3. Huang d~n, kiSm tm va chiu trach nhi~m t6 chuc thvc !li~n ~ac van bim quy ph~ phap lu~t, quy chu5.n, tieu chu5.n,cac quy ho~ch phat trien, ke ho~ch, chuapg trinh, dV an dll dugc phe duy~t thuQc ph~,vi quan Iy nha nuac cua Sa; tuyen tru~en, ph6 bi~n, giao d\lc phap lu~t va.thong tin ve cac IIlm vvc quan Iy nha nuac cua So'. 4. Huang d~n, kiSm tra ho~t dQng cua cac t6 chuc dich V\l congtrong ,cac IInh wc quan Iy cua Sa; guan Iy, ch~ d~o ho~t dQng va vi~c thlJc hi~n Co' ~he tv chu, tv chiu trach nhi~m doi vai cac to chuc sv nghi~p cong I~p trvc thuQc So' theo quy djnh cua phap lu~t. 5. Giup Uy ban nhan dan ciJ.ptinh quan Iy nha nuac d6i vai cac doanh nghi~p, t6 chlrc kinh t~ t~p thS, kinh t~ tu nhan va huang d~, kiSm tra ho~t dQng cua cac hQi, t6 chlrc phi chinh phil ho~t dQng trong cac IInh vvc quan Iy nha nuac cua Sa tren dia ban tinh theo quy dinh cua phap lu~t. 6. Th\l'c hi~n hgp tac qu6c t~ vS cac IInh wc quan Iy cua Sa theo quy dinh cua phap lu~t, sv phan cong hoii-cuy quySn cua Uy banlman dan cftp tinh. 7. Xay dlJng, chi d~o va t6 chuc thvc hi~n k~ ho~ch nghien cuu, ung d\lng cac ti~n bQ khoa hQc, cong ngh~, bao v~ moi truang; xay dVng h~ th6ng thong tin, tu Ii~u ph\lc V\lcong tac quan Iy nha nuac va ho~t dQng chuyen mon, nghi~p V\lcua Sa dugc giao theo quy dinh cua phap lu~t. 8. Huang d~n vS chuyen mon, nghi~p V\l thuQc cac IInh vvc quan Iy nha nuac cua Sa d6i v&i cac Phong Quan Iy do thi, Phong Cong Thuang thuQc Uy ban nhan dan ciJ.phuy~n va cac cong chuc chuyen mon, nghi~p V\l v~ Dia chinh - Xay dVng thuQc Uy ban nhan dan cftp xil; huang d~ nghi~p V\l cong tac thanh tra chuyen nganh xay dlJng d6i vai Thanh tra xay dVng thuQc Uy ban nhan dan cftp huy~n. 9. Thanh tra, kim tra d6i vai t6 chuc, ca nhan trong vi~c thi hanh phap lu~t thuQc nganh xay dVng, xu ly theo th5.m quy~n hoii-ctrinh cip co th5.m quySn xu ly cac truanj.!; hgp vi ph~m; giai quy~t cac tranh chip, khi~u n~i, t5 cao, t1wc hi~n phong chong tham nhiing, lang phi trong cac IInh VIJC quan Iy nha nuac cua Sa theo quy dinh cua phap lu~t hoii-cphiin cong cua Uy blll1nhan dan cftp tinh. 10. Theo doi, t6ng hgp, bao cao dinh kY 6 thang, 1 nam va dQt xuit vS tinh hinh thlJc hi~n nh~~mV\!~ugc giao vai Uy ban nhiin dan cftp tinh, BQ Xay d\l'ng va cac CO',quanco,thiim quyen khac theo quy dinh cua phap lu~t; thlJc hi~n ch~ dQbao cao thong ke tOng hgp nganI; xay dVng theo quy dinh cua BQ Xay dlJng va sv phan cong cua Uy ban nhan dan cap thill. II, Quy dinh chlrc nang, nhi~m V\!, quySn h~n va CO'ciu t6 chlrc cua Van phOng, Thanh tra, c~c phOng chuyen mon, nghi~p V\!va cae dan vi sv nghi~p ttVc thuQc Sa; quan Iy to chlrc bQ m~y, bien ch~, thlJc hi~n ch~ dQ ti~n luang, dili ngQ, khen thu6'ng, Icy lu~t va cac chS dQ, chinh sach khae d6i vai can bQ, cong chlrc,

4

vien chilc thuQc i?h~ vi guan ly cua Sa; t6 chlrc dao t~o, b6i duang [email protected] mon, nghi~p V\l doi v6'i can bQ, cong chuc, vien chuc thuQc ph?!ll vi quan ly cua Sa theo quy dinh cua phap lu~t. 12. Quan lY,tai chinh, tai slm dugc giao va t6 ch(rc thlJc hi~n ngan sach nha n~6'c dugc phiin bo theo quy dinh cua phap lu~t va phiin dp cua Uy ban nhan diin cap tinh. 13. ThlJC hi~n ca~ nhi~m cua Uy ban nhan diin cap tirill. Di~u 6. Nhi~m 1. Van phOng:

vI} V\l

kMc theo SlJphiin cong, phan dp ho?c uy [email protected]

clia cac phOng ban chuyen mon

aJ Cong tac tii dlkc b{j may:

1.1. Giup Giam d6c Sa t6 chlrc, x~p x~p bQ may Clla van phong Sa va toan nganh Xay dlJng theo phan dp; 1.2. Quy dinh chlrc nang, nhi~m Y\I, quyen h~n va C(J du t6 chuc cua Van phOng, Thanh tra, cac phong chuyen mon, nghi~p V\l va cac dan vi SlJ nghi~p tflJC thuQc Sa; qulm Iy t6 chlrc bQ may, bien ch~, th\Tc hi~n ch~ dQ [email protected] JUO"llg, ai ngQ, d khen thuang, ky lu~it va cac ch~ dQ, chinh sach kMc d6i v6'i can bQ, cong chuc, vi en chilc thuQc ph~ vi quan Iy Clla Sa; t6 chuc dao t~o, b6i duang [email protected] mon, nghi~p V\l d6i v6'i can bQ, cong chuc, vien chuc thuQc ph~m vi quan ly clla Sa theo quy dinh clla phap lu(lt; 1.3. Quml ly tai chinh, tai san dugc giao va ta chuc thlJc hi~n ngan sach nha nu6'c dugc phiin b6 theo quy dinh Clla phap lu~t va phan dp cua Uy bannhan diin dp tinh; 1.4. Xay dlJng k~ ho~ch, bien ch~ va thlJc hi~n k~ ho~ch bien ch~ dugc duy~t, x~p x~p b6 tri, [email protected] chuySn, ti~p nh(ln, [email protected]~t can bQ cua van phong Sa va Clla toan nganh; 1.5. L(lp k~ ho~ch, guy ho~ch, dao t~o b6i duang dQi ngil can bQ Iiinh d~o, can bQ quan Jy, can bQ ky thu(lt, cong nhiin ky thu~t va t6 chuc thlJc hi~n k~ ho~ch do trong toml nganh; thlJc hi~n cac ch~ dQ chinh sach cua can bQ cong nhiin vien chuc CO" uan van phong Sa va toan nganh; q 1.6. Dinh ky bao cao th6ng ke [email protected] Jugng, chfit lugng can bQ v6'i BQ Xay d\Tl1g,Sa NQi V\l va Ban ta chUc Tinh uy; qulm Iy h6 sa can bQ theo phiin dp, cong tac bao v~ chinh tri nQi bQ; 1.7. CM tri vi~c kiSm tra, don d6c huang dful cac phOng, ban, dan vi trlJc thuQc duy tri thlJc hi~n nQi quy, quy ch~, [email protected] lam vi~c Clla C(Jquan, dan vi; 1.9. Thua I~nh lanh d~o Sa giai quy~t cac ho~t dQng phat sinh trong nQi bQ CO" uan dan vi va mQt s6 cong vi~c dugc Giam d6c uy [email protected]; q

5

1.10. T6ng hgp tinh hinh, k~t qua cong tac lien quan d~n phong bao cao lanh dl).oSa, cac nganh chuc nang lien quan; 1.11. Ph6i hgp vai cac phOng ban, don vi chuAn bi nQi dung va t6 chuc cac hQi nghi giao ban, sO'k~t, t6ng k~t v~ cong tac chuyen mon cua cO'quan, nglUlh va cac hQinghi t~p hu:ln nghi~p V\lcua ngfmh. b) Cong tac CIi; each himh chlnh: 1.12. Thvc hi~n nghi6m tuc CO'ch~ "~Qt cira" trong vi~c huang ~lln cac chu dAutu v~ trinh tv thu Wc trinh duy~t Thiet ke cO'sa, trich quy hOl).ch,cap phep xay dvng, cAp chung chi hanh ngh~ trong hOl).tdQng xay dVng, ung d\lng tin hQc hoa trong cong tac ti~p nh~n quan Iy h6 sO',thai gian giao nh~n va tra h6 sO'; 1.13. Xay dVng, cai ti~n.va hoan thi~n cae quy trinh thu t\lc trong vi~c ,sir Iy cong tac chuyen mon lien quan tai quan Iy nha nuac v~ IInh vvc xay dVng, tien tai ap d\lng cac h~ th6ng quan Iy chAt lugng W~nti~n,vao qufm Iy h~ chinh.nha nuac cua Sa, trong do sam tri~n khai ap d\lng H~ thong quan Iy chat lugng theo tieu chuAn ISO: 9001-2000 theo quy~t dinh s6 I44/2006/QD-TTg, ngay 20 thang 06 nam 2006 cua Thu tuang chinh pM khi dugc Uy ban nhan dan tinh phe duy~t.

c) Cong tac cap chu-ng chi !limh nghi:

1.14. Thvc hi~n vi~c cApva quan Iy cac 10l).i hung chi hanh ngh~ hOl).t Qng c d xay dVng; chung chi ky SU" dinh gia; chung chi moi giai bAt dQng san, dinh gia bAt dQng san theo quy dinh cua phap lu~t. d) Cong tac thi ilua: 1.15. Huang dlln, ki~m tra don d6c phong trao thi dua trong toan ngfmh; bao cao sO'k~t, t6ng k~t cong tac thi dua theo dinh ky; t6ng hgp va I~p h6 sO'd~ nghi khen thuang kjp thai nhung t6 chuc, ca nhiin co thanh tich trong cong tac chuyen mon, cho ca nhan du di~u ki~n t~ng thuang huy chuO'ng "vi sv nghi~p nganh Xay dVng". e) Cong tac himh chink win phimg:, , 1.1,6. T6 chUc d~ lanh dl).OSa ti~p khach, lam vi~c vai khach, tn,rc ti~p don tiep va bo tri nO'ian nghi Ichaeh d~n lam vi~c, thiim thiin voi CO' uan khi duO'clanh q dl).ogiao; . 1.17. Giai quy~t cac thu t\lC hanh chinh cho can bQ, vien chuc d~ quan h~ giao dich cong tae; 1.18. Da~ bao thuang xuyen nhi~m V\l bao v~ cO'quan; quan ly kho, quy; phuong ti~n thiet bj lam vi~c va sinh hOl).t; am bao tr~t tv tri an, phOng chay chua d chay va cac t~ nl).nxii hQi khac trong phl).ffivi C<Y quan va khu vvc; di~u hanh 0 to ph\lc vvliinh dl).ova can bQ CC,VC cO'quan; , I.I~. Da~ .~ao ch~ dQthu chi tai chinh chinh xac ro rang dung phap lu~t, dap ung nhy cau chI tleu hgp Iy trong phl).mvi CO' quan' thuc hien cong lchai tal chinh va cac cM dQchinh sach cho can bQvien chuc; ,. .

6

.

1.20. Ph\! tnich bl) ph(in lam nhi~m V\! kS tOlin, van thu, luu tril', dlinh may, pho to tai li~u; ph\!c V\I, t~p V\!,v~ sinh ca quan. , 1.21. Thvc ~i~n cae nhi~m V\! khac theo sV phan 'cong, phan dp quyen cua Giam doc S6'. 2. Thanh tra ho~c uy

2.1. Vi trl, c1,{rc nang:

Thanh tra, kiSm tra d5i vai t5 chuc, ca nhan trong vi~c thi hanh phap lu?t thul)c nganh xay d\!ng, xu ly theo thAm quy~n ho~c trinh dp co thAm quy~n xu Iy cac trucmg hqp vi ph~m; giai quySt cac tranh chfip, khiSu n~i, t5 cao, thvc hi~n phOng ch5ng tham nhung, lang phi trong cae Huh vvc quan Iy nha nuac cua S6' theo quy dinh cua phap lu?t ho~c phan cong cua Uy ban nhan dan dp tinh. Thanh tra S6' co con dfiu rieng, dugc m6' tal khoan t~i Kho b~c Nha nuac.

2.2. Nltirm

v{l,

quy8n lupt:

2.2.1. Xay dVng chuong trinh, k ho~ch thanh tra hanh chinh, thanh tra chuyen nganh xay dvng trinh Giam d5c S6' phe duy~t va t5 chUc thvc hi~n chuang trinh, k ho~ch do. 2.2.2. Thvc hi~n nhi~m V\!, quy~n h~ thanh tra hanh chinh (thanh tra vi~c thvc hi~n chinh sach, phap lu?t, nhi~m vl,I dugc giao cua t5 chuc, ca nhan thul)c thAm quy~n qufu1 Iy trvc tiSp cua Sa):

xu Iy;

a) Thanh tra, kt lu?n, xu Iy ho~c kiSn nghi ca quan co thAm quy~n quySt dinh

b) Chu tri ho~c ph5i hqp vai cac ben co lien quan trong vi~c thvc hi~n nhi~m V\!,quy~n h~ thanh tra hfu1h chinh theo huang d&n cua Thanh tra tinh. 2.2.3. Thvc hi~n thanh tra chuyen nganh xay dVng theo Di~u 17 Nghi dinh 46/2005/ND-CP ngay 06 thang 4 nam 2005 cua Chinh phu v~ t6 chUc va ho~t dl)ng cua Thanh tra Xay d1J11g:

.

a) ThlJc hi~n xu plWt vi ph~m hanh chinh theo qui dinh Nghi 126/2004/ND-CP ngay 26 thang 5 nam 2004 cua Chinh phu;

dinh

b) Thanh I?p cac Doan thanh tra dS tiSn hanh thanh tra xay d1J11gchuyen nganh theo chuang trinh ho~c dl)t xufit do Gram d5c Sa giao; c) Thanh tra ho~t dl)ng cua cac phong thi nghi~m chuyen nganh xay dVng (LAS-XD) tren dia ban tinh, bao cao kt qua thanh tra va kin nghi xu Iy vi ph~m (nu co) vai Uy ban nhan dan tinh, Bl) Xay d\!ng theo quy dinh cua phap lu?t; d) eu nguai tham gia doan thanh tra chuyen nganh khi co yeu cua thanh tra Bl) Xay dVng. 2.2.4. Giai quySt khiu n~i, t6 cao:

7

a) Chu tri ha~c tham gia [email protected] din [email protected]@u n~i, t5 caa, [email protected] nghi, phin anh thea quy dinh cua phap lu~t; b) Giup Giam d5c v~ [email protected] t5 caa;

Sa giai

[email protected] khiSu n~i, t5 caa thea qui djnh cua phap lu~t

c) Thea d5i, ki~m tra cac t6 chu~ thuQc t?Am quy~n quan Iy cua Sa trang vi~c thi hanh cac quy~t dinh giai [email protected] n~i, to caa. dl!ng 2.2.5. Thl!c hi~n cong tac phong ngira, ch51~g t~am nhUng trang IInh VI!Cxay a dia phuong thea quy dinh cua phap lu~t ve chong tham nhling.

2.2.6. Tuyen truy~n, ph6 bi~n, huang dfut va k~~m tra ~ac dan vi thuQc Sa thl!c hi~n cac quy dinh cua phap lu~t v~ thanh tra, khieu n~i, to caa, phong ngira va ddu tranh ch6ng tham nhUng. 2.2.7. Thea doi, ki~m tra vi~c thl!c hi~n [email protected]~n, [email protected] nghi va [email protected] dinh sau thanh tra; t6ng hgp, baa caa k~t qu~ v~ c?ng U\C!hanh tra. hanh chinh, thanh tra chuyen nganh xay dl!ng va giai quyet khieu n~i, to caa, chong tham nhUng thuQc ph~m vi qufm Iy cua Sa. 2.2.8. CM tri t6 chuc b6i duang nghi~p V\l thanh tra hanh chinh, thanh tra chuyen nganh cha Thanh tra vien, cQng tac vien thanh tra; dugc su d\lng cQng tac vien thanh tra thea quy dinh cua phap lu~t. 2.2.9. Quan Iy, t6 chuc, bien ch~, tai san va kinh phi ph\lc Thanh tra Sa.

V\l

ha~t dQng cua

2.2; 1O. Th\fc hi~n nhi~m V\l, quy~n h~n khac thea quy dinh cua phap lu~t va Giam d5c So' giaa. 3. Phong Giam djnh va QUlin

Iy chdt

hrqng:

3.1. Huang d~n, ki~m tra vi~c thl!c hi~n cac quy dinh cua phap lu~t trang IInh vvc xay dVng, g6m cac khau: I~p va quan Iy thvc hi~n dv an dAu tu xay d\mg cong trinh, khaa sat, [email protected] k~, thi cong xay dl!ng, nghi~m thu (v~ kh6i lugng, chdt luqng), ban giaa, baa hanh, baa tri cong trinh xay dl!ng thea phiin cAp va phan cong cua Uy ban nhin din cdp tinh; 3.2. TIwc hi~n vi~c cdp, gia h~, di~u chinh, thu h6i gidy phep xay d\fllg cong trinh va ki~m tra vi~c xay d\fllg cong trinh thea gidy phep duqc cAp tren dia ban tinh thea quy dinh cua phap lu~t; huang d~n, ki~m tra Uy ban nhan cdp huy~n va Uy ban nhan dan cAp xa thl!c hi~n vi~c cAp, gia h~n, di~u ehinh, thu h6i gidy phep xay dl!ng eong trinh thea phan- edp; 3.3. Huang d~n, ki~m tra vi~e thl!e hi~n cae quy dinh cua phap lu~t v~ di~u ki~n nang lye hanh ngh~ ,xay d\fllg eua ea nhan va di~u ki~n nang Il!e ha~t dQng xay dl!ng eua to ehue (baa gom ea cae nha thAu nuac ngaai , til ehue tu vdn nuae ngaai , . ehuyen gia tu v~n nuae ngaai) tham ~ia ho~t dQng xay dvng tren dia bin tinh; thea doi, xae nh~n, tOng hgp, thOng tin ve tinh hinh nang Il!e eua cae til ehue, c:i nhan tham gia ha~t d(lng xay dVng tren dia bim tinh; 8

3.4. Huang dfut,ki~m tra cong tac h,ra chQnnha th5.u trong ho?t dQng xay dlfng theo quy djnh cua Lu~t Xay dl,lng va phap lu~t vS diu th5.u ddi vai cac du an ~au ill xay dl,lng cong trinh thuQc thdin quySn qUlin I;' cua Uy ban nhan dan' dp tInh; . . 3.5. D5.u mdi ~iup, Giam ddc Sa Xay dl,ll1g t6 chlrc thl,lc hi~n cac nhi~m V\l qufmly nhapuac ve chat Im;mg cong trinh xay dl,lng tren dja ban tinh; trinh Uy ban nhan dan cap tinh quy djnh vi~c phan cong, phan cip quan ly nha nuac vS chit lu<?,ngcong trinh xay dl,ll1g tren dja,ban tinh; hmlng dfin, ki~m tra cong tac quan ly chat Im;mg cong trinh xay dl,lng doivai cac Sa co quan ly cong trinh xay dl,lng chuyen riganh, Uy ban nhan dan dp huy~n, cAp xa va cac t6 chlrc, ca nhan tham gia ho?t dQng xay dl,lng tren dja ban tirih; 3.6. Ki~m tra ho?t dQng cua cac'phong thi nghi~m chuyen nganh xay dl,lng (L~S-XD) tren dia~an tinh,bao cao kt qua ki8m tra va kin nghi xu I;' vi ph?m (neu co) vai Giam doc Sa Xay d\rng theo quy djnh; 3.7. Theo doi, t6ng hgp, bao cao vai Uy ban nhan dan dp tinh va BQ Xay dl,lng v~ tinh hinh quan ly chit luQ11gcong trinh xay dl,lng va tinh hinh chit lugng c6ng trinh xay dl,lng cua cac BQ, nganh, t6 chUc, ca nhan d5.u ill xay dl,lng tren dja ban tinh' , 3.8. T6 chuc thl,lc hi~n vi~c giam'dinh chit lugng cong trinh xay dl,ll1g, giam dinh Sl,lcd cong trinh xay dl,lng theo phan dp va phan cong cua Uy ban nhan dan dp tinh; theo doi, t6ng hgp va bao cao tinh hinh Sl,lcd cong trinh xay dl,lngtren dja ban tinh; 3.9. Huang dfut cong tac l~p va quan ly chi phi d5.u tu xay dl,ll1g cong trinh tren dia ban tinh; thdm dinh cac don gia, dinh mu'c theo quy dinh; . 3.10, Huang dfin cac cM th~ tham gia ho?t dQng xay dl,lng tren dja ban tinh th\TChi~n cac quy djnh cua phap lu~t vS hgp d6ng trong ho?t dQng xay dl,lng; 3.11. Huang dfin va t6 chuc thl,lc hi~n vi~c giao nQp va luu till h6 sa, tai li~u khao sat, thit k xay dl,ll1g, h6 sa, tai li~u hoan cong cong trinh xay dl,lng thuQC thdm quy~n quan Iy cua Uy bari nhan dan dp tinh theo quy djnh cua philp lu~t; 3.12, Thdm dinh thit k co cac dl,l an d5.u tu xay dl,ll1g cong trinh dan d\lng, h? t5.ng k)' th~~t, cong nghi~p v~t li~u xay dl,lng theo phan dp; h,u&ng dfin, ki~mtra cong tac thdm dinh dl,l an d5.u ill xay dl,lng cong trinh, thiet ke ,k)' thu~t, thit k ban ve thi cong va dl,l toan cong trinh xay dl,lng theo quy dinh ve quan Iy dl,l an d5.u tu xay dl,lngcong trinh; . 3.13. T6 chu~ thdm djnh cac dl,l,an d5.u tu: xay dl,lng khu do thj mai tren dia . ban tinh d~ Uy ban nhan dan c~p tinh trinh Thu ill&ng Chinh,pM xem xet~ cho p~ep d5.u tu ho~c Uy ban nhan dan dp tinh xern xet, cho phep dau tiT theo thii~ quyen; t6 chuc th~m dinh cac dl,l an dAu tu xay dl,lng khu nM a tren dja ban tinh de Uy ban nhan diin dp ti~h xem xet, chip thu~n dAu tu.

sa

9

4. Phong Ki~n truc quy hOl,lchxay dt,rng:

a) V ki&n truc quy IW(lch xay dlfng:

4.1. Huang dful, ki~m tra va t6 ehue th\Ie hi~n cae quy ehu:1n, tieu ehu:1n v~

ki~n true, quy ho~eh xay dVng, cae quy djnh v~ I~p, th~m dinh, phe duy~t cae lo~i d6 an quy ho~eh xay dVng; 4.2. Huang d~n va ph5i hqp vai Uy ban nh~ dilo d.p huy~n tro~g vi~e I~p, th~m dinh cae Quy eh~ quim Iy ki~n true do thi cap II; hual}g dilo, !<iem tr!l vl~e th\Ie hi~n cae Quy ehS quan Iy kiSn true do thi sau khi duge cap cO'tham quyen phe duy~t; 4.3. T6 ehue I~p, th~m dinh, trinh Uy ban ~ilo da~ e~p tin? ph~ duy~t, ho~e t6 ehUe I~p d~ Uy ban nhan dilo e~p tinh trinh cap cO'tham quyen thitm dinh, phe duy~t cae d6 an quy ho~eh xay d\Illg tren dia ban tinh theo quy dinh eua phap lu~t; 4.4. Huang dful Uy ban nhan dan e~p huy~n trong vi~e t6 ehUe I~p, thlim dinh, phe duy~t cae d6 an quy ho~eh xay d\Ing tren dia ban huy~n theo philo dp; 4.5. Quim Iy va t6 ehlie th\Ie hi~n cae quy ho~eh xay dl,mg dii duge phe duy~t tren dia ban tinh theo phan dp, bao g6m: t6 chue eong ?5, eong khai. cae quy ho~ch xay dVng; quan Iy cae moe giai, chi giai xay d\Ing, cot xay d\Ing; cap chUng chi quy ho~eh xay dVng, giai thi~u dia di~m xay dVng; eung e~p thong tin v~ ki~n

~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~

dp phep; 4.6. Huang d~n, ki~1l1tra vi~e th\Ie hi~n cae quy dinh ella phap lu~t v~ di~u ki~n hanh ngh~ kiSn true SU, diSu ki~n nang Ive ella cae ea nhitn va t6 ehue tham gia thi~t kS quy ho~eh xay d\Ing tren dia ban tinh. b) V h(l tling ky thu{it do thi, kim cong ng!li~p, khu kinh

d bao gam:

4.7. Chll tri, ph5i hgp vai cae C(J quan lien quan xay d\Ing cae co eh~, ehinh saeh huy dQng cae ngu6n h)'e, khuySn khich va xii hQi hoa vi~e d~u tu phat tri~n, quan Iy, khai thae va eung e~p cae dieh Vl,l h~ t~ng ky thu~t; t6 ehue th\Ie hi~n sau khi duge Uy ban nhilo dan dp tinh pM duy~t, ban hanh; 4.8. T6 ehue n,ang eao hi~u qua tang ~y thu~! trong cO'tham quyen phe thve hi~n cae k~ ho~eh, chuang trinh, dv an diu tu phat tri~n va quan Iy lInh V\fe h~ t:1ng ky thu~t, cae chi tieu vS lInh vve h~ nhi~m Vl,l phat tri~n kinh tS - xii hQi ella dia phuong dii duge dp duy~t;' .

4.9. H,!ang d~n, ki~m tra va t6 ehue th\Ie hi~n cae quy ehulin, tieu ehu:1n v~

lInh v\Ie h~ tang ky thu~t, cae 9uy dinh v~ I~p, thAm dinh, phe duy~t cae lo~i d6 an quy ho~eh ehuyen nganh II? tan~ ky th~~t (nhu: quy ho~eh e~p nuae, quy ho~eh thollt nuO'e, quy ho~eh quan Iy chat thai ran, ... ).

4.10. Td eh,ue I~p, ,thAm dinh cae lo~i d6 an quy ho~eh ehuyen nganh h~ t:1ng ky thu~t thuQe tham quye~ phe duy~t ella Uy ban OOan dan dp tiOO theo quy dinh ella phap lu~t; quan ly va t6 ehue th\Ie hi~n quy ho~eh sau khi duge pM duy~t;

10

.. 4.11. H,uang diin cong tac l~p va quan 1y chi phi cac dich V\l h~ tang Icy thu~t; tochUc I~p de U1 ban nhan dan dp tinh cong b6 ho?c ban hanh dinh muc dlJ toan cac dich V\l h~ tang ky thu~t tren dia ban tinh rna chua co trong cac dinh muc du toan do Bq, Xay dlJllg cong b6, ho?c dii conhung k116ng phu hgp vai quy trinh ~ t~u~t va dieu ki~~ C\l th~ cua dia phuO"ng; tham nmu, d xu~t vai Uy ban nhan dan cap ,tinh huang dan vi~c ap d\lng ho?c v~n d\lng cac dinh muc, dan gia v dich Y\l h~ tang ky ~u~t t!en dia ban tinh va.gia dlJ toan chi phi cac dich V\l h~ tang Icy thu~t su d\lng nguon von ngan sach cua dia phuO"ng; , 4.12. Huang diin, kiSm tm, t6ng hgp tinh hinh qmln 11'dau tu xay dlJng, khai thac, su d\lng, duy tu, bao duang, sua chftacac cong trinh h~ tang ky thu~t tren dia ban tinh theo SIJphan cong eua Uy ban nhan dan cAp tinh; , 4.13. ThlJc hi~n cac nhi~m V\l v qufm 11'dau tu xay d\fng cac cong trinh h~ tang ky thu~t tren dia ban tinh theo quy dinh cua pMp lu~t va phan cong cua Uy ban nhan dan dp tinh; 4.14. T6 chUc xay d\lng va quan 11'h~ th6ng cO"sa dfr li~u, cung dp thong tin v IInh V\fCh~ tfmgkythu~t tren dia ban tinh.

.

e)

vJ pluit trin do thi:

4.15. Xay dlJng quy ho~ch pMt tti~n h~ th6ng cac do thi, cac diSm dan cu t~p trung (bao g6m cit diSm dan cu cong nghi~p, di~m dan cu nong thon) tren dia ban tinh, dam bao phil hgp vai [email protected] 1ugc, quy ho~ch t6ng thS phat triSn h~ th6ng do thi qu6c gia, quy ho~ch xay d\l"ng vling lien tinh dii dugc TM tuang Chfnh pM pM duy~t; t6 chuc th\l"c hi~n sau khi dugcUy ban nhiin dan cAp tinh phe duy~t; sach, triSn quan dugc 4.16. Chu tri, ph6i h9P vai cac CO" uan lien quan xay d\l"ng cac ca [email protected],chinh q giai phap nh&m thu hUt, huy dQng cac ngu6n I\l"cd~ ddu tu xay dlJllg va phat cac do thi d6ng bq, cac khu do thi mai kiSu miiu, cac chinh sach, giai pMp 11' qua trinh do thi hoa, cac mo hinh quan 11'do thi; t6 chuc th\l"c hi~n sau khi Uy ban nhan dan dp tinh pM duy~t, ban hanh.

4.16. T6 chuc th\l"c hi~n cac chuang trinh, d\l"an dau tu pMt triSn do thi da dugc cAp co thdm quyn phe duy~t theo S\l"phan c6ng cua Chu tich Uy ban nhan dan cAp Hnh (nlm: cac chuO"ng trinh niing cAp d6 thi; cac dlJ an cai thi~n moi truang d6 thi, nang cao nang I\l"cquan 11' d6 thi; cac d\l" an ddu tu phat trien khu d6 thi moL.); 4.17. T6 chUc thlJc hi~n vi~c danh gia,. phan I,o~i d6, thi hang nat? theo ~ac tieu chi da dugc Chinh phll quydinh va chuan bi 116 sa de trinh cac cap co th:1m quyn [email protected] dinh c6ng nh~n lo~i d6 thi tren dia ban tinh; 4.18. Huangdiin, kiSm tm cac ho~t dQng ddu tu xay dlJng, phat trien d6 thi, khai thac su d\lng ddt xay d\fng d6 thi theo quy ho~ch da dugc pM duy~t, vi~c thlJc . . hi~n quy [email protected] d6 thi mai; huang diin quan 11'tr~t tIJ xay diJng do thj; 4.19. CM tri, ph6i hgp vai cacca quan co lien quan t6 c~uc c~c ho~t dq!,1g xuc tin ddu ill phat triSn d6 thi; t6 chUc v~n dqng, khai thac, dieu ph6i cac ngu6n 11

,

r,

----~~-

~~~-~-~~ --

---

hJc trong va ngoai nuac cho vi~c dAu tu xay dVng va I?hat tri~n h~ th5ng do thi tren dia ban tiOOtheo sv phan cong cua Uy ban nhan dan cap tiOO; 4.20. T5 chuc xay dvug va quan Iy h~ th5ng co v~ tiOOhinh phat tri~n do thi tren dia ban tiOO. 4.21. Thvc hi~n cae OOi~m V\! khac theo quy~n cua Giam d5c 5, Phong Quan

sa du

li~u, cung c:1p thong tin

sv

phan cong, phan c:1p ho~c uy

Sa.

.

va thi trrrO'ng bAt di}ng san

ly nha

a) V& nita O' va cong sO':

5.1. Xay dVng cac chuang triOO phat tri~n OOa a cua tiOO, chi tieu I?hat tri~n nha a va [email protected];lchphat tri~n OOa a xa hQi trong nhi~m V\! pha~ tri~n ki,OOte - ~a hQi cua tiOOtheo tung giai dOf;ln;t6 chuc thvc hi~n sau khi dUQ"C co tham quyen phS cap duy~t; 5.2. Chu tri, ph5i h9P vai cac co quan co lien quan t6 chUc I~p, thiim diOO quy hOf;lCh xay dVng h~ th5ng cong sa cac co quan hanh chiOO OOanuac, tf\! sa lam vi~c thuQC sa him OOa nuac cua cac co quan, t6 chuc chinh tri - xa hQi, cac don vi sv nghi~p cong I~p tren dia ban tiOO; chi d~o vi~c thvc hi~n sau khi dUQ"cUy ban nhan dan c:1p tinh phe duy~t; 5.3. Huang dfut, ki~m tra vi~c thvc hi~n cac tieu chuiin xay dVng OOa cong vi~c; huang dfut thl,l"chi~n vi~c phan IOf;li,thit k m~u, thit k di~n hinh, quy ch quan Iy, su d\lllg, ch dQ bao hanh, bao tri OOa a, cong sa, tf\! sa lam vi~c tren dia ban tioo;

sa, tr\! sa lam

a,

5.4. Chu tri, ph5i hQ"pvai Sa Tai' chinh xay dl,l"ng,trinh Uy ban OOan dan clip tiOOban haOO bang gia cho thue OOa cong V\!, biing gia cho thue, thue mua OOa xa hQi, bang gia cho thue, gia ban OOa a thuQC sa huu OOa nuac ap d\!ng tren dia ban tiOO;

a

a

5.5. T6 chuc thuc hien cac OOiem vu v~ ban OOa a thuoc sa hfru OOa nuac theo quy djnh tf;li cac Nghi diOO s5 61icp ~gay 05 thang 7 na~ 1994 va s5 21/CP ngay 16, thang_ 4 nam 1996 cua Chi~ phu v~ mua ban va kinh doanh OOa a; thvc hi~n che dQ hO trQ"cai thi~l1 OOa a doi vai ngueri co cong theo quy diOO cua phap lu~t; 5.6. T6 chuc thvc hi~n vi~c d.p giliy chUng oo~ quy~n sa huu OOa a, quy~n sa huu cong tri!Jh xay dl,l11gtheo qu~ di~ cua phap lu~t; huang d~n, kim tra Uy ban nhan dan cap huy~n trong vi~c cap giay chung OO~nquy~n sa huu OOa a, quy~n sa h!1u cong triOO xay dV?g theo phan clip; t6ng hQ"ptiOO hiOO dang ky, chuy~n dich quyen sa hfru OOa a, quyen sa hfru cong triOOxay dVng tren dja ban tioo; ~.7. Chu tri, I?h5i hQ"pvai cac co quan co lien quan t6 chuc di~u tra, th5ng ke, danh gia diOOky ve nh~ a va cong s~ tren dia ban tiOO; t6 chUc xay dl,l11g,quan Iy co sa du li~u va cung cap thong tin ve nba a, COllg sa, tr\! sa lam vi~c thuQC sa hfru nhii nuac tren dja ban tioo. 12

b) V kinh doanh biit i/{Jng san: 5.8. C~U tri, ph6i hqp vai cac ca quan lien quan xay dlJng cac co chS, chinh sach phat trien va quan Iy thi truang bat di)ng san, cac bi~n pilip nhfun minh bach hoa hO<;1t di)ng giao dich, kinh doanh bat di)ng san tren dia ban tinh; t6 chlrc thuc hi~n sau khi dl1qc Uy ban nhiin dan cap tinh phe duy~t, ban hanh; . · 5.9. Huang dfut cac quy dinh v: bat di)ng san duqc dua vao kinh doanh' ~ieu ki~n nang IlJc cua chUd~u tu dlJ an khu do thi mai, dlJ in khu nha 6, dlJ in h~ tang ky th!!~t khu cong nghi~p; hO<;1t di)ng mua ban nha, cong trinh xay dVng; hO<;1t di)ng chuyen nhl1qng dlJ an khu do thi mai, dlJ an khu nha 6, dlJ an h<;1~ng kY thu~t t khu cong nghi~p; hO\lt di)ng kinh doanh dich V\I bat di)ng san; 5.10 T6 chuc thAm dinh h6 sa xin chuySn nhuqng toan bi) dlJ in khu do thi mai, dlJ an khu nha 6, dlJ an h<;1~ng ky thu~t khu cong nghi~p dS Uy ban nhan dan t d.p .tinh trinhThu tuang Chlnh phu quySt dinh ho?c Uy ban nhan dan dp tinh quyet djnh cho phep chuySn nhuqng dlJ an theo thAm quyn; 5.11. Theo dol, t6ng hqp tlnh hlnh, t6 ch(l'C xay dlJng h~ th6ng thong tin v th) truang bat di)ng san, hO<;1t di)ng kinh doanh bat di)ng san, kinh doanh dich V\I bat di)ng san tren dia ban tinh; 5.12. KiSm tra hO<;1t di)ng dinh gia bat di)ng san, quan Iy diu hanh san giao dich bat di)ng san; 5.13. Thanh tra, kiSm tra va xu ly vi ph<;1In trong hO<;1t di)ng kinh doanh bat di)ng san, kinh doanh dich V\I bat di)ng san theo quy dinh cua pilip lu~t. 5.14. TIwc hi~n cac nhi~m V\l khi.c theo SlJ phiin cong, phan dp quyn cua Giam d6c S6. ho?c u)'

6. Phong Kinh t~:

a)

V

xuy d{rng:

6.1. T6 chuc l~p dS Uy ban nhan dan cap tinh cong b6 ho?c Sa cong b6 theo theo phan dp: cac t~p dan gia xay d\Tng, gia ca may va thiSt bi xay d\Tng, gia v~t li~u xay d\Ing, gia khao sat xay d\Tng, gia thl nghi~m v~t li~t; va du ki~n xay dlJng, dinh muc d\T toan cac cong vi~c d?c thil thui)c cac dlJ an dau tu xay dlJng ~ren dia bin tinh chua co trong cac dinh muc xay d\Tng do Bi) Xay d\Tng cong bo; tham muu, d xuat vai Uy ban nhan dan dp tinh huang dfut vi~c ap d\lng ho?c v~ d],mg cac dinh muc, dan gia xay dlJUg, chi s6 gia xay d\Tng, suat v6n d~u tu d6i v6i cac dlJ in d~u tu xay dlJng su d\lng ngu6n v6n ngan sach cua dia phuang; b) V(it li?u xuy dl.l'I1g: 6.2. T6 chuc I~p, thAm dinh cac quy hO<;1ch h~t triSn v~t li~u xaydv~g cua p dam bao phil hqp v6i quy hO\lch t6ng thS phat trien v~t li~u. xay dlJUg quoc gia, h<;'<;1ch triSn 'Y~tli~u xay d~ng vllng, quy hO<;1ch phat 'phat triel: v~t 11~~ dlJ~g xii~ yeu; quan ly va to chuc thvc hl~n quy hO<;1chau kill duqc Uy ban nhan dan cap s phe duy~t; 13

tinh quy chti tinh

6.3. Quan I)' va t6 chi!c thvc hi~n cac quy hOl).ch thiim do, khai thac, ch~ bi~n

khming san lam v~t li~u xay dVng, nguyen li~u si'mxu~t xi mang dil duQ'cphe duy~t tren dja ban tinh theo quy djnh Cllaphap lu~t; 6.4. Huang d~n cac hOl).t Qng thfun djOO,danh gia vS: con~ ngh~ khai thac, d ch~ bi~n khoang san lam v~t li~u xay dVng, nguyen li~u san xuat xi mang; cong ngh~ san xu~t v~t li~u xay d1,1ug; h~t IUQ'ng ph5.m v~t li~u xay dvng; c san 6.5. T6 chUc thfun djnh cac dv an dliu tu khai thac, ch~ bi~n khoang san lam v~t li~u xay dVng, nguyen li~u san xu~t xi mang theo phiin c~p Clla ChiOOpM va phan cong CllaUy ban OOandan c~p tinh; 6.6. I-luang d~n, kim tra va t6 chuc thvc hi~n cac quy chu5.n ky thu~t, cac quy dinh vS an toan, v~ sinh lao dQng trong cac hOl).tdQng: khai thac, ch~ bi~n khoang san lam v~t li~u xay dVng, nguyen li~u san xu~t xi mang; san xu~t v~t li~u xay dVng; 6.7. Huang d~n cac quy dinh Cllaphap lu~t v~ kiOOdoaOOv~t li~uxay dvng d6i vai cac t6 chuc, ca OOiinkiOOdoanh v~t li~u xay dVng tren dja ban tinh theo Slf phan cong cuaUy ban OOandan cAptiOO; 6.8. Kim tra ch~t IUQ'ng cac san ph5.m,hang hoa v~t vi~u xay dVng duQ'csan xu~t, Iuu thong va dua vao Slr d1,1ng trong cac cong trinh xay dVng tren dja ban tiOO theo quy djnh clla phap lu~t; 6.9. Theo doi, t6ng hQ'ptinh hiOOdliu tu khai thac, ch~ bi~n khoang san lam v~t li~u xay dVng, nguyen li~u san xu~t xi mang, tiOOhinh san xu~t v~t li~u xay dVng cua cac t6 chuc, ca nhan tren dja ban tiOO. c) Kinh Ii xay d,!ng: 6.9. Dan ,gia ,xay dVng: Quan I)' va xay d\!ng dan gia xay dVng ca ban cua dia phuang, phoi ket hQ'Pvai Sa Tai chiOO- V~t gia quan I)' thong bao gia v~t li~u xay dVng thang, qu)'. 6.1,0, Thfun,dinh dSn bt'lgiai ph(~mg mij.tb~ng: Thlim diM dan gia dSn bt'lnha va v~t kien truc doi vai cac dv an co den bt'lgiai toa. 6,11. T6ng hQ'Pk~t qua t~v~ hi~n k~ hol).c~,huang d~n thvc hi~n cac ch~ dQ chiOOsach cua chuyen nganh ve ke hOi)."ch, kiOOte xay dVng, d) Cong lac xay ,!,!l1gk IlOlJch,bciocao: 6,12. Theo doi, tong hgp, bao cao djOOkY 6 thang, I nam va dQt xu~t v~ tinh hiOOthvc hi~n OO~~m V\l?ugc giao vai Uy ban OOandan cAptinh, B(l Xay dvng va cac ca,quan co,thiim quyen khac theo quy djnh eua phap lu~t; thvc hi~n ch~ d(l bao cao thong ke tong hQ'pnganI; xay dvng theo quy djnh cua B(l Xay dVng va sv phan eong cua Uy ban OOiindan cap tinh, e) Cong Mc quan Ij doanh nghirp: 6.p. Quan I)' Nha nua,c vS cong tac k~ hOl).chhOl).tdQng san xu~t va kiOO doanh dol vai cac doaOOnghi~p thuQc chuyen ngaOO. 6.14. Quan I)' tal chinh doanh nghi~p. " 6',15. !,hvc ?i~n cac nhi~m V1,1hac theo sv phiin cong, phan cAp ho~c uy k quyen cua Glam doc Sa.

14

7. PhOng Phlip ch: a) Cong tac xuy d(l'ngp/uip IU9t: 7.1. Ch~ tri, ph6i hgp vai cae don vi lien quan nghien elIU, de xuAt, t6ng hgp trinh Giam doc Sa phe duy~t Chuong trinh xay dVng phap lu~t, ki~m tra van ban quy ph~ phap lu~t hang nam va dai h:;1ll lla Sct; t6 ehue thVe hi~n Chuang trinh e xay dvn&.phap lu~t ella Sa sau khi duge Gam d6e Sa phe duy~t; 7.2. Chll tri ho(le tham gia so~n thf10cae van ban quy ph~m phap lu~t theo sv philn eong ella Giam d6e Scr; 7.3. Thfun dinh, tham gia y kiSn ve m(lt phap Iy d6i vai cae dv thao van ban quy ph~m phap lu~t do cae phong, ban, dan vi thuQe Sa so~n thao truae Ichi trinh Giam d6e Sa; . 7.4. Chu tri, ph6i hgp vai cae dan vi lien quan ehu~n bi h6 sa cae dv thao van ban quy ph~m phap lu?t d~ Sa de nghi cae ca quan, t6 ehue co lien quan gop y kiSn, d~ nghi Sa Tu phap thfun dinh, t6ng hgp, hoan ehinh van ban trinh UBND tinh, CM tjeh UBND tinh phe duy~t; 7.5. Chu tri, ph6i hgp vai cae don vj lien qUail ehu~n bi y kiSn gop y ella Sa d6i vai cae dV thao van bfm quy ph~m phap lu~t do cae, nganh, cae huy~n, thj gui lAyy kiSn tham gia ella Sa;

b) Cong tac ril soat, It? thJng hoa win b(m quy ph(l11lphap IU9t:

7.6. Chu tri, ph6i hgp vai cae phOng, ban, dan vi lien quan t6 ehUe ra soat, h~ th6ng hoa van ban quy ph~m phap lu~t lien quan dSn cae llnh vve quan Iy nha nuae eua Sa; 7.7. Trinh Giam d6e Sa phuang an xu Iy kSt qua ra soat van ban quy ph~m phap lu?t.

c) Cong tac Idim tra van ban quy ph (lin pluip luij.t:

7.8. Chu tri, ph6i hgp vai cae phong, ban, dan vi lien quan ki~m tra cae v~ ban quy ph~m phap lu?t do cae Sa, nganh khae, huy~n, thi ban Mnh lien quan den cae 11nhvve quan Iy nha nuae ella Sa Xay dVng theo quy djnh eua phap lu~t; 7.9. T6ng hgp, bao eao kSt qua ki~m tra van ban quy ph~m phap lu~t vai Giam d6e Sa va de xuAt v6i Giam d6e Sa trong vi~e: - KiSn nghj viai Chu tjeh UBND tinh vi~e thi hanh Nghj quySt eua RpND huy~n, thj, thanh ph6 trve thuQe tinh trai vai vim ban quy ph~m phap lu~t ve llnh vve quan Iy nha nuae ella Sa Xay dvng; - Dinh chi va kiSn nghj vai Chu tjeh Uy ban nhan dan tinh hai bo nhfrng quy dinh eua Uy ban nhan diin cae huy~n, thi, thanh ph6 trve thuQe tinh trai vai van ban q~y ph~m phap lu?t ve llnh vve quan Iy nha nuae eua Sa Xay dVng; _ KiSn nghj vai Giani d6e Sa, Thu truang cae Sa, ban, nganh trong trinh dinh chi vi~e thi hanh ho(le suad6i, bai bo nhfrng quy djnh do Sa, nganh do ban hanh

15

trai vai van ban quy ph~m phap lu~t v linh VVCquan Iy nha nuac clla So' Xay dVng. d) Cong tac phJ biin, giao d(lc.phap [u(it, kiBm tra vi?c tlwc hi?/l phap [u(it: 7.10. Chll tri, ph6i hQp vai cac dan vi lien quan xay dVng chuang trinh va t6 ~~~~w~~~~~~~~~~~cck~~ quan Iy nha nuac Clla So' Xay dvng; 7.11. Ph6i hQP vai cac dan vi lien quan trong vi~c giai qUYlh,xu Iy cac phin anh, ki~n nghi clla ca nhan, t6 chuc v cac van ban quy plwm phap lu~t thuQc ck linh vvc quan Iy nha nuac cua Sa Xay dVng; 7.12. Ph6i hQp vai cac dan vi lien quan kiSm tra vi~c thvc hi~n van bin quy ph~m phap lu~t thuQc cac IInh vvc quin ly nha nuac clla So' Xay dVng d6i vai cac dan vi thuQc Sa, cac Sa, nganh khac, cac huy~n, thi, thinh ph6 trvc thuQc tinh; theo

~,~~~~~h~~~~~~ti~~~W~~

lu~t trong cac linh vvc quan Iy nha nuac cua So' Xay dvng; 7.13. Tham gia y ki~n v vi~c xu ly cac vi ph~m phap lu~t trong cac IInh vvc quan Iy nha nuac clla So' Xfiy dVng. * Huang d;[n v chuyen mon, nghi~p Vl) d6i vai t6 chuc, ca nhan lam cong tac phap ch~ Clla dan vi hanh chinh, sv nghi~p, cac doanh nghi~p nha nuac trvc thuQCSa. * Thvc hi~n cac nhi~m V\lkhac theo sv phan cong, phan dl.p hoi:icuy quyn cua Giam d6c Sa.

CHUONGIlI

CHIt DO TR.ACH NHIEM, NGUYEN TAc LAM VIEC .. .

Di~u 8: T{ip th~ lanh dl}OSa thao lu{inva quy~t djnh.

1. Chu truang bi~n phap dS thvc hi~n Nghi quy~t cua Dang, cac van bin quy ph~m phap lu~t clla Nha mrac ban hanh; 2. Cac dinh huang v nhung cong vi~c clla nganh duqc Tinh uy, lIDND va Uy bal~dan nhan tinh; BQ Xay dVng giao nhi~m V\ltrong quyn h~n, plwm vi duqc phan cap; 3. Chuang trinh cong tac thang, quy, 6 thing va hang nam clla So'; 4. Chuang trinh hanh dQng thvc hi~n Nghj quy~t cua Dang; 5. Dv an phat tri~n cua nganh X~y dVng;

6. Quy ho~ch, dao t~o b6i duang can bQngim h~n, dai Iwn;

7. B6 nhi~m, mi~m nhi~m, diu dQng, luan chuySn can bo theo phan d.p quan Iy can bQ; . 16

, ,8. Tham gia ~ ki~n vai Uy ban nhiin dan tinh, BQ Xay dgng dS xu Iy nhung van de lien quan den chuc nang, nhi~m V\! trong linh vgc cong tac thuoc nganh quanly; . 9. Tha? lu~n cac vfu1dS vS t6 chUc bQ may cac phOng ban chuyen mon, sat nh~p, giai the, thanh I~p doanh nghi~p; thlJc hi~n ch~ dQ chinh sich can bQ; khen thuOng , ky lu~t. Di~u 9: Tnich nhi~m va quy~n h~n giiii quy~t cong vi~c ciia giam dac

so-:

. I. Chiu trach nhi~m chung vS cong tac Clta toan nganh truac Tinh uy, HQi dong nhan dan va Uy ban nhiin diin tinh, BQ Xay dgng; 2. Thgc hi~n nhi~m V\! quySn h~ quan Iy Nha nuac d6i vai ngimh trong ph~m vi toan tinh va nhung v~n dS dugc ThOng tu s6 20/2008/TTLTIBXD-BNV ngay 16 thang 12 nam 2008 cua BQ xay dgng - BQ NQi V\l huang dful chuc nang, nhi~m V\!, quySn h~ va ca c~u t6 chuc cua co quan chuyen mon thuQc Uy ban nhan dan dp tinh, dp huy~n va nhi~m V\l, quySn h~n cua Dy ban nhan diin dp xa vS cac IInh vgc qm\n Iy nhil nuac thuQc nganh xiiy dgng; quy ch~ lam vi~c cua Uy ban dan nhan tinh; 3. Quy~t dinh cu6i cung nhung v~n dS da dugc t~p thS lanh d~o S6 thao lu~, nhung v~n dS quan tr9ng co lien quan d~n cac nganh do cac phD giam d6c dugc phan cong ph6i hgp xu Iy nhung vful con co y ki~n khic nhau; 4. Nhung vfu1dS dQt xu~t mai phat sinh nlm: Thien tai, tai n~n, hoa ho~n va cac v~n dS khac vugt kha nang thk quySn cua dan vj, cua cac doanh nghi~p trong nganh; 5. Trong ho~t dQng cua minh Giam d6c luon giG'm6i quan M m~t thi~t vai cac nganll, Uy ban dan nhiin, dp uy cac huy~n thi t~o ra sg nh~t tri cao trong cong tac diSu hanh thuQc IInh V\fC nganh quan Iy theo dung lu~t phap Nha nuac; 6. Giam d6c chi d~o diSu hanh toan di~n cac ho~t dQng cong tic cua ngilnh, tu)' thai gian giam d6c trgc ti~p giai quy~t mQt s6 cong vi~c C\! thS da phiin cong cho cac pho giam d6c hoi;icdiSu chinh sg phan cong giua cac pho giam doc; 7. Quy~t dinh bi'>nhi~m, miem nhi~m, diSu dQng cac chuc danh lanh d~o quan Iy theo phan dp. . Di~u 10: Trach nhi~m, quy~n h~l1 ciia Ph6 giam dac.

a) Trach nhi~m:

I. Giup giam d6c S6' chi d~o, diSu hanh IIlQts6 IInh V\fC cong tac, d6ng thai chiu trach nhi~m truac Giam d6c vS IInh vgc cong tac dugc phan cong; 2. <?hudQng dS ra ca~ phu~~g a~, gi~i 'l;~y~th~i;icgiao .~ho ca_cphOn~ chUc nang chuan bi cac phuong an, glal phap de tnen khal thgc hlYn nhung nhH;m V\! dugc phan cong co hi~u qua;

17

3. Chu dQng diSu h~lIih cong vi~c hang ngay, giai quySt ca~ yeu diu C\! th8 phat sinh thuQc quySn hi;ln eua minh dUQ"c Giam d6c pharr cong; dong thai co trach nhiem bao cao Giam d6c Sa nhfrng vi~c da quySt dinh, giai quyet va xin cM truang d8 ~u 11' nhung viin dS thuQc thAm quySn; 4. T6 chuc ki8m tra kSt qua th\l'C hi~n nhung mi[lt cClng tac dUQ"cpharr ~ong, xu 11' kip thai nhung hanh vi c6 l' lam sai chS dQ~chin!I sach gay thi~t hi;li den tai san Nha nuac vi lai ich cua can bo, CNVC; Sa, tong ket nhung mi[ltcong tac dUQ"C phan cong theo b~o cao c&p uy t~p th8 lanh di;lOhoi[lc Ghim d6c Sa theo quy, 6 thang, nam ho:).c dQt xudt.

b) Quyin h{ln:

Trang phi;lm vi dUQ"c phan cong pho giam d6c co quySn hi;ln: 1. Chu dQng chi di;lOtoan di~n co hi~u qua IInh V\l'Ccong tac dUQ"C ph~ cong eft d6i nQi, d6i ngoi;li hoi[lc nhung IInh Vl,fC cong tac t6ng hQ"pco lien quan den cong tac ca nhan ph\! trach; 2. Chi di;lOcac dan vi trl)"CthuQc t6 chuc thl)"Chi~n cac QuySt dinh, Nghi dinh, Chi thi cua Dang va Nha nuac co lien quan dSn IInh V\l'Ccong tac ph\! trach. DS xuAt nhung viin dS dn sua d6i, b6 sung cho phu hQ"pvai th\l'c tS va dia phuang; 3. Khi giai quySt cong vi~c co lien quan tai phful vi~c thuQc pho giam d6c khac ph\! trach thi chu dQng ph6i hqp vai pho giam d6c co lien quan giai quySt. NSu chua th6ng nhAt, xin l' kiSn giam d6c hoi[lctflp th8 quySt dinh; 4. Ky cac van ban chi di;lO,diSu hanh va quySt dinh thuQc nhi~m V\! dUQ"c phan cong;

5. Pho giam d6c thuang tf\l"Ccon co trach nhi~m quySn hi;ln sau:

- Thay mi[lt Giam d6c diSu hinh cac mi[lt cong tac khi giam d6c di viing, chi di;lOquySt dinh mQt 56 cong vi~c cua Gram d6c dUQ"cGiam d6c uy quySn; - Quan 11' cong tac tai chinh thuQc CO" qUaIl van phong, xu 11' cac dS xuAt cua phong T6 chuc hanh chinh vS quan 11' tai chinh; - Sau khi th6ng nhAt vai tflp th8 lanh di;lOtren ca sa dS nghi cua thuang tfl)"c thi d~a khen thuang, ky Il}(\td~ Iflp ~Qi ~6ng xet,khen thuang, ky luflt, nang luang, chl}yen ngi;lch va xin ~ kien Giam doc ve vi~c tiep nhfln can bQ trong phi;lm vi bien che dUQ"c duy~t theo de nghi cua phOng chuc nang.

Di~u 11: Tn'ieh nhif,l11 quy~n h~n ella tru'o'ng, pho, phl} tn'ieh phung:

a) Truong phimg (ho{icph", trach phong): 1. Chiu tra,ch nhi~m tmac Giam d6c Sa v~ toan bQ cong vi~c dUQ"cgiao; CM dQng quan 11', dieu hinh cac mi[ltcong tac va ho~t dQng cua phong d6i vai can bo do l11~nhP?\! t~ac~ theo. ~uy dinh cua ca quan, nha nu~c vi phap luflt; Trg~ tle~ da~ .ru:~n m?t so Vlt<~trong phOng vi bao cao ket qua th\l"Chi~n cua phong vcn glam doc, pho glam doc ph\! trach l1nh V\l"C cong tac;

~r~

~OI:?

18

. 2: Tha~ muu giup liinh d\lO Sa cac v~n d v chuyen mon, nghiep vv trong . ph\lln VI quyen h\lfi, nhiem V\! dugc giao va nhiem vu chung cua Sa lien quan [email protected] cac phOng khac; .' . . 3. chUc thuth~p va xu Iy thong tin, d xu~t y kit~n, d\f thao cac viin ban, huang diin th\fc hien chinh sach phap lu~t, quy hO\lch, [email protected]\lch theo chuc nang, nhiem vv cua ph6ng; 4. Tr\fc tiSp viSt bao cao t6ng kSt, danh gia tinh hinh Hnh V\fCcong tac thu(k chuc nang, ~iem V\! cua ph6n)S. Xay d\fng chuang trinh cong tac thang, quy, nam; cac d\f an, ke hO\lch theo yeu cau cua liinh d\lO Sa; 5. KiSn nghi liinh d\lO Sa viec .d b\lt, mi~nnhiem, ky lu~t, b6 tri chuyen vien, can S\f va viec th\fc hien chinh .sach, chS dQ d6i vai cong chuc vien chUc thuQc ph6ng. .

b) Pho phimg (ho{ic phl! trach b{) ph{in):

T3

I. Giupyuang phOng th\fc ,hien mQt s6 nhiem V\! do truang ph6ng phiin congo Tr\fc tiep dam nh~ mQt so viec trong phOng va chiu trach nhiem truac tmang ph6ng, Hinh d\lo Sa v mang cong viec do minh ph\! trach; 2. Thay truang ph6ng giai quySt mQi cong viec va quan Iy diu hanh ph6ng trong thai gian truang ph6ng di v~ng ho~c uy quyn.

* Truang, ph6 phOng (ho~c ph\! trach) dugc tham d\f cac cUQc hQp cua Sa va cae cUQc lam viec cua Lanh d\lo Sa vai cac nganh, cac huyen.thi, cac phOng ban

dan vi c6 lien quan dSn chuc nang, nhiem V\! dugc giao; dugc Giam d6c uy quyn di tham d\f cac cUQc hQp cua tinh, cac ban nganh, doi!m th~ tinh.

Di~u 12: Tntch nhifID cua can bl} Can bl}, cong nhan vien chii'c thul}c cac phong chu'c nang:

I. MQi can bQ, cong nhan vien chuc trong CO' quan du phai dam nh~n mQt s6 cong vi~c do twang ph6ng phan tong; .tham muu, d xu~t, t6 chuc th\fc hi~n day du nQi dung cong viec dugc giao va chiu S\f quan Iy diu hanh tflrc tiSp cua twang ho~c ph6 ph6ng ph\! trach Hnh V\fCcong tac rna can bi;'>, ong nhiin vien chuc dam c nh~n. Chiu S\f diu hanh trvc tiSp cua lanh d\lo S6' khi dn thiSt, sau d6 can, bi;'>,. cong nhan vien chUc phai bao c;lO I~i nQi dung cong vi~c vai twang phOng biet de theo doi, n~mb~t; 2. Can bQ, cong nhan vien chuc lam viec tren tinh than -toan ~St, binh diin~ ton trQng cung nhau ph6i hgp d~ thvc hi~n cong viec c6 lien quan de d\lt dugc ket qua cao nhk

Di~u 13: Quy~n 19i cua cong chu'c, vien chu'c:

quan (cong chuc pMi dugc biSt), mQt s6 cong chu: dugc tham gia mQt so nQi dung cong vi~c cua ccr quan theo quy dinh t\li Quy che thvc hien dan cM trong hO\lt dQng cua ccr quan ban hanh kem theo ND s6 71/1998/N"D-CP ngay 8/9/1998 cua Chinh phu.

CO'

1. DUQ'c nghe liinh d\lO. Sa thong bao nhung cong vi~? cua

,. .

19

!l

II

(

-

--~~~~~----_._-'-'-

--_.. ~~ ---

2. Duqc hUOng mQi [email protected] chung CllaNha nuac q,uy dinh. Ngoai ra con duqc ca quan, cac t6 chuc doan the quan tam tham ~6i khi 13m dau, b~nh t~t, hoiln canh gia dinh d~c bi~t kh6 lilian, gia dinh c6 vi~c hieu, hy va duqc hUOngphUc Iqi chung.

Di~u 14: Mai quan h~ giiii quy~t dIng vi~c cua Lanh it~o sO':

I. Giam d5c, ph6 giam d5c giu m5i qmm h~ ph5i hqp tIVc tiep vai thu truang cae nganh, doiln the tinh; Chu tich ho~c ph6 chu tich Uy b~n dan nhan ~inh; BQ Xay dt,rng, cac CI}C, vi~n thuQc nganh xay dt,rng de xin y kien chi dl;iO cac VI}, ve IInh VI)'C thuQc nganh minh ph\! trach; 2. Tang cuemg m5i quan h~ lam vi~c vai Uy ban dan nhan cac huy~n, thi xa de giai quyt c6ng vi~c thuQc nganh qmin Iy, d6ng thai giup cac phong Cong thuong, Quiln Iy Do thi cac huy~n, thi xa [email protected] mon nghi~p theo chuyen nganh thl,fchi~n dtmg chinh sach, phap lu~t cua Nha nuac; 3. Giai quyt ho~c xem xet trinh Uy ban dan nhan tinh' Chu tich Uy ban dan nhan tinh b~ng van bfm nhiing [email protected] cua cac dan vi thuQc nganh [email protected] vftn [email protected] qua th~m [email protected],ph?!TIvi tnlch nhi~m q.uan Iy cua nganh; 4. Nhfrng cong vi~c thuQc th~m [email protected] duqc quy dinh trong chuc nang, nhi~m VI},[email protected] h?ll cua lanh dl;iOSa; Quy dinh trong Thong tu Lien bQ s5 20/2008/TTLT/BXD-BNV ngay 16 thang 12 nam 2008 cua BQ xay dl)'ng - BQ NQi VI} cac van ban quy ph:;mlphap lu~t khac. va

CHUONGIV

QUY DlNH LE LOI LAM Vl~C VA QUAN H-E:CONG Di~u 15: Liun vi~c t~i cooquan: 1. Can bQ, c6ng nhan vien chuc van phong co quan [email protected] chftp hanh nghiem tuc mQi Chi thi, Nghi quyt, chu truang chinh sach clla Dang, Nha nuac va cac quy dinh khac do co quan de ra. 2. Chftp hilnh nghiem ky lu~t lao dQng: Dam bao dung thai gian lam vi~c, thai gia nghi ngoi; chiu trach nhi~m truac nhung c6ng vi~c da thl)'c hi~n trong IInh VI)'C dugc giao; C~ftp hanh cac quy dinh [email protected] quy ca quan, tlll)'Chi~n t5t vi~c thl)'c hilnh tiet ki~m ch6ng lang phi; bao v~ tai san va bi m~t nQi bQ. 3. T~t ca nhung truang hqp vi ph?!n nQi quy, [email protected] lam vi~c deu bi danh gia 15i vao vi~c xep 10l;ii 6ng B, Chang thang; trong nam c6 2 thang c6ng B, I thang c6ng c C tra len thi kh,ong,xet khen thu<'mgca~ danh hi~u thi dua, d6ng thai khong duqc huang cac ngu6n tiet ki~m trong nam (neu c6). Can cu kt qua kim tra thang, k toan d5i chiu va thanh toan theo quy di.nh,truang hqp thanh toan kh6ng dung, k~ toan phai chi" trach nhi~m b6i hoiln s5 tien da thanh toan sal.

TAc

20

.

a) Thdi gid lam vi?c, thoo;gid ~ghi ngO'i: Dugc ap dVng theo quy dinh hi~n

. hfmh cua Nha nuac, - MQt tuful lam vi~c 40 gia (5 ngay), tu thu 2 dSn thfr sau, thu bay va chu nh~t ngh! (rieng bQ ph~ mQt cua tlVc ca ngay thu 7). - Truang hgp do yeu cdu cong vi~c, cac phong ban phili lam vi~c ngoili gia se ,bao cao thu truang co quan, xem xet quySt diOO. Can cu yao ngu6n kinh phi, h<;tn muc ca quanse thaOO toa~ so cong lam ngoili gia theo che dQ hi~n haOO, ho?c b6 tri ngh! bil tuy theo tiOOchat cong vi~c.

b) Nhiing ngay

Ii du'p'cnghi trang Iliim: .9 ngay

, Tro,:-g ~o: TSt duang lich: 01 ngay (01101); TSt nguyen dan: 04 ngay (30 dSn 03 tet); G}o t? Hung Vuang: 01 ngay (10/3); Ngay I ChiSn th~ng 01 ngay (3014); Ngay Quoc te Lao dQng 01 ngay (0115); Ngay Qu6c khaOO 01 ngay (02/9). - NSu OOung ngay ngh! noi tren triJng vao ngay ngh! hang tuful thi Can bi.>, cong OOan vien chuc dugc ngh! bil vao ngay tiSp theo. c) Nghi vi?c rieng, nghl plufp: - Can bQ, cong OOan vien chuc nghi vi~c rieng dugc huang luang trong nhung truang hgp: KSt hon ngh! 3 ngay; Con kSt Mn ngh! 1 ngay; B6 my (ca ben vg, ch6ng) chSt, vg ho?c ch6ng chSt, con chSt ngh! 3 ngay. - Truang hgp ngh! 13mho?c ngh! vi~c dQt xuAt phai bao cao cho phong, ca quan kip thai. - Can bQ,cong n!lan vien chUc duQ'c huang chS dQ ngh! phep nam theo lu~t diOO, phep nam nao dugc giai quySt dUt diSm trong nam do. truang hgp di phep qua thai gian quy dinh xe bi xu Iy ky MIt (OOu vi ph<;tmthai gian lam vi~c t<;tica quan), d6ng thai tru vao thai gian ngh! phep nam sau ho?c khong thanh toan tiSn luang thai gian ngh! qua phep.

3. Tat co can b{J, cong nhfin vien chu'c khOng du'p'c lam vi?c rieng hoiJc c1lO'i ai, c1lO'i i?n tii' va cac hanh vi khac trong gil/ idm vi?c, khOng gay mat tr{it b d til, mat v? sinh trong Cd quan lam tinh hu-ii'ng din ngu-di khac va cd quan xung quanh.

4. T6 chuc ho?c cong dandSn lamvi~c veri van phong Sa thl,IChi~n theo nQi quy tiSp khach, ho?c nQi quy tiSp cong dan niem ySt t<;ti ong Sa, c 5. Giao tiSp vai khach cong vv ho?c tiSp dan, chi tiSn hanh t<;ticong Sa: trao d6i cdn ng~n gQn, lich SI,I,khong gay phiSn ha, can tra cong vi~c cua khach (ho?c dan) dSn lam vi~c. .

Di~u 16: SOl.ln thao van ban, trinh va ban hanh van ban.

I, Cac phong, ban co trach OOi~m so<;tnthao van ban thuQc IIOOVI,IC cong tac do phong, ban phV trach dlmg thdm quySn cua Sa, Truang phOng chiu trach nhi~m vS nQi dung va thS thuc toan bi.>cac lo<;tivan ban truac Iilli trinh Giam d6c ho?c pho giam d6c phV trach IInh VI,IC cong tac do kY duy~t; D6i vai cac van ban dl,I thao triOO Uy ban dan OOan tiOO IcYthi phai do Giam d6c ho?c pho giam d6c ky triOOtruac khi chuySn sang Uy ban dan OOan tiOO. 21

2. Cac van bfm d\f tM.o da dUQ"cHinh d~o Sa ley duy~t, sau khi so~n thao xong, cac phong ban tham muu so~n thao van ban phai soat I~i nQi dung vim ban tmac khi trinh lanh d~o Sa ky ban hanh. 3.~ivMvan~~~~~00~~~~~.~~~' Iuu va gui di theo dung quy dinh (jru'uc khi chuyin van ban iii, van tfur co trach

nhifm fdim tra Llin cuai vJ thi tMcc van Mn; Tuyft ilai khOng iii tinh trang ban hanh Vlin ban sai vJ thi tlll£c,-khong ;0. chu', nglff/c trang, khOng ilong dau. ..)

Cac van ban gui d~n, van thu vao s6 trinh lanh d~o duy~t, sau do ghi y ki~n chi d~o va chuy~n d~n cac phong, ca nhan th\fc hi~n m?t ca~h dAy du, kip thai (vi n9i dung, thai gian hacm thanh. ..), MQi van ban di, den deu phai co ky nh~ ro rang. Ph\! trach bQ ph~n van thu, hanh chinh co trach nhi~m theo doi, don d6c vi~c thlfc hi~n vim bfm d~n theo quy dinh; dang thOi bao cao Truang phong va Lanh d~o Sa tinh hinh thlfC hi~n cua phong, ban, ca nhan theo yeu e5.u va phe duy~t. 4. Cong van di, d~n vim thu phai vao s6 trinh lanh d~o xu Iy ngay trong ngay. Cac cong van co dong dim "khan", "thu(fng khan", "hoa tac", hoi[lc nhung cong van e5.n xu Iy nhung cong vi~c cdp bach, van thu phai chuy~n ngay cho Ianh d~o xu ly. Cong van co nQi dung m~t phai dUQ"cquan ly theo quy dinh cua Nha nuac. 5. Vi~c cung cdp tal li~u cho cac bao chi, 00 quan kMc pha! bao cao Ianh d~o Sa chu5.n y mai dUQ"ccung cdp. Di~u 17: ThAm quy~n

ky,

ban himh van ban:

1. Giam d5c leYcac chuang trinh, d\f an, k~ ho~ch, chi~n IUQ"c ngful h~n, dai h~ cua Sa, nganh; quy~t dinh v chu truang chinh sach, cong tac t6 chilc can bQ va cac van bfm thuQc Hnh V\fc gianl d5c ph\! trach. 2. Ph6 giam d5c dUQ"cuy quyn leY thay Giam d5c mot s5 van ban thuoc thdm quyn cua Giam d5c Sa, cac van ban chi d~o va quan Iy Nha nuac thuQc vlfc dUQ"c Giam d5c phan c6ng ph\! trach.

lIclJ

3. <;:hal}hvan phong ley sao cac van ban, ley cac gidy to giao djch hanh chinh va mQt so giay to khac thtra I~nh cua Giam d5c; Ngoa! vi~c ky cac van ban thua I~nh, Chanh van phong ley cac van ban thong bao y ki~n cua lanh d~o Sa d~ cac phong ban, d<:n vj thlfc hi~n. Cac van ban nay chi co gia tri thong tin, don d5c, khong thay the van ban quy ph~m phap lu~t.

Di~u 18: Ch~ Ill}cong taco

1. Can cu vao chuc nang, nhi~m V\!, chuang trinh cong tac cua cac phOng co trach nhi~m phan cong nhi~m V\! C\! th~ cho tung Can bQ, cong nhan vien chilc va thuang xuyen ki~m tra don d5c, huang diin d~ Can bQ, cong nhan vien cMc hoan thanh nhi~m V\!. Cong chu'c phi'li thuang xuyen t6ng hQ"pbao cao k~t qua cong tac vai truang hoi[lcphD phong khi th\fc hi~n xong tung vi~c va dang ky nhi~m V\!.

22

2. Xay dVng ni)i dung chuang trinh di cong tac ca sa, cac phong phai trinh Hinh d:;lOSa phe duy~t mai thvc hi~n. Vi~c cu C{lllbi) di cong tac phii giao 1'5 ni)i dung cong vi~c, thai gian di cong tac va co trach nhi~m bao cao kt qua sau mEli dqt cong tac vai nguai ph\! trach, trinh ch6ng chCo, Hmg phi ho~c di, ve khong bao cao. 3. Trucmg hgp can b~, CNVC di cong tac qua thai gian da dugc Giam dBc Sa ho~c nguai dugc uy quye!1 pM duy~t rna khong co Iy do chinh dang, thi khong . thanh ~0{111 cortg tac phi va ti~n luang thai gian elo. Tuy tung truang hgp C\! th se bi khien tnich, xu Iy ky lu~t ve trach nhi~m va y thuc t6 chlrc ky lu~t, d6ng thai xp 10:;licong B, Ching thing (nhu tru<'rng hgp di mui)n ho~c nghi khong co Iy do). Di~u19: Ch~ thOng tin bao cao .. d{l I. I-Ung ~hing, quy, 6 thang, nam cac phong c~uyen mon phii t6ng hgp bao cao dinh gia ket qua tl1VChi~n cong tac trong ky va de ra phuang hu6ng, nhi~m V\! cho ky sau.

+ Bao cao t6ng hgp tinh hinh thvc hi~n nhi~m V\! chung toan nganh gui ve phong Kinh t VaG cac ngay 20 clla thang cuBi quy, 6 thang, 9 thang, ca nam; rieng bao cao 6 thang, nam gui ca phOng T6 chtl'c - Hanh chinh. + Bao cao sa kt, t6ng kt clla Van phong Sa, cac phOng chuyen mon gui ve

phOng T6 chuc hanh chinht6ng

hgp. .

+ Bao cao chuyen d~, bao cao di)t xu5.t, nQi dung thui)c linh V\fCnao thi cac

phong, ban ph\! trach linh Y\l'Ccong tac do dV thio trinh lanh d:;lo Sa dung ni)i dung, thai gian yeu dm. 2. Thvc hi~n ch di) di bao cao, v~ bao congo Can bi) dugc cu di giao dich cong tac t:;li cac Sa, ban, nganh theo chuyen d~ ho~c di t~p hu5.n, cong tac theo k hO:;lch,gi5.y mai, gi5.y tri~u t~p phai bao cao thai gian di, kt qua sau cong tac va t~p hu5.n ho~c Hi)i nghi vai Truang ph6ng ho~c lanh d:;lOSa (nu dn). Trucl11g hgp Ichong bao cao, coi nhu vi~c trin khai th\fc hi~n nhi~m V\! dugc giao khOng co kt qua, d6ng thai cung dua VaGdanh gia kt qua cong tac thang dBi vai can bi), cong nhiin viert chuc do.

Di~u 20: Quy djnh v~ cung cAp thOng tilll bao m~t.

T5.t ca Can bi), cong nhan vien chlrc trong ca quan d~u co trach nhi~m thl)'c hi~n nghiem quy ch bao v~ bi m~t Nha nuac . Mqi thong tin v~ cM truang, k hO:;lch cong tac, h6 sa thAm dinh thitkt6ng dV toan, quy hO:;lchkin truc, h6 sa va thong tin v~ can bi), sB li~u v~ cac chi tieu kinh t Clla nganh Xay dVng chua dugc cong bB khi cung c5.p cho cae ca quan, ban, nganh, phong vieil bao dai ho~c dBi tugng Ichac phii dugc sv d6ng y clla lanh d:;lo Sa. Can bi), cong nhan vien chuc trong ca quan d~u dugc lanh d:;lOSa, lanh d:;lO c<lc phong ban cung c5.p thong tin v~ Chll truang, chinh sach auang 16i va Nghj quyt clla Dang, chinh sach phip lu~t Clla Nha nuac, kt qua tl1VChi~n nhi~m v\l clla ca quan, nganh. 23

Di~u 21: HQp va hqi nghi. I. Lanh d~o Sa thvc hi~n ch~ dQ giao ban hfmg thang, quy vai cae truang, pho ph6ng, Bi thu, pho bi thu chi bQ, Chu tich, pho chu tich Cong ?oan ngfmh, d~i di~n Ban chap hfmh cong dom: co sa van ph6ng VfLO nga:y 20,den 22 cua thang. cac N~u trung vao ngay nghi thl bo tri vao ngay truac hoi[lcsau lien ke. Noi dung giao ban: Danh gia ket qua cong tac thang, quy truac va trien khai cong tac'thang, quy sau (Cae phong, ban tl! dcmh gia va xciy dl:fng chuong trinh ding tac cho thang, quy d bao cao tanh d(lo va H(ji nghi giao ban). Can cu vao nQi dung giao ban trong thang, quy, cac ph6ng, ban duy tri sinh ho~t phong m6i thang mQt I&nd~ ki~m di~m danh gia k~t qua cong tac va tri~n khai cong tae thang, quy sau, d6ng thai blnh xet, pharr lo~i cong gui van phon~ t6ng hQ'P va thanh toan luang; D~ dam bao thai gian thanh toan luang kip thai, ket qua binh xet thang truac lanl ca sa thanh toan luang thang sau li~n k~. 2. Hang nam co quan t6 chuc sa ket 6 th{mg va t6ng k~t nam danh gia tinh hinh k~t qua thvc hi~n nhi~m V\lchuyen mon cua van phong Sa, cua nganh va d~ ra chuang trinh nhi~m V\ltrong thai gian ti~p theo. 3. Ngoai cac nQi dung cUQch9P tren, lanh d~o Sa co th~ tri~u t~p cac cUQc h9P bat thuang d~ truy~n d~t y ki~n chi d~o cua c<iptren, thong bao nhung cong vi~c co lien quan d~n t~p th~ Hinhd~o Sa, doan th~, hoi[lctoan th~ can bQ cong chuc trong co quan ... thanh ph&nh9P do Giam d6c Sa quy~t dinh.

CHUONG V

QUY DlNH vE QUAN

LY TAl

CHINH, TAl SAN.

Di~u 22: QUlin Iy tai chinh: I. Cac ngu6n tai c~ip..hg6m: Kinh phi h~n muc ngi'm sach cap; ngu6n thu cac kh?an l~ phi va cac nguon thu kinh phi khac clla dan vi do van ph6ng Sa th6ng nhat quan Iy va xu dVng dtmg mvc dich, co hi~u qua, ph\lc V\lyeu c&uchung cua ca quan theo quy dinh cua Nha nuac va phap lu~t. 2. Can cu nhu c&ucong tac cua cac ph6ng, ban, tren ca sa che dQchinh sach, Van phOng tham muu cho Thu truang ca quan xay dVng k~ ho~ch thu chi tai chinh c~a dan vi hang nam, dam bao ngu6n kinh phi phvc V\lnhu c&uchi phi trong ph~ VI ca quan; - Hang nam phai duqc bao cao cong khai tai chinh truac CCVC ca quan. - DV to~n kinh phi hang .niiI.n;cac chung tu, s6 sach thu chi cua ViiIlph6ng Sa do Giam doc Sa (hoi[lcPho GD phVtnich) ky duy~t. 3.,Nam 2009 va cae nam ti~p theo, thvc hi~n che dQ khoan ti~n luang theo bien che tren ca sa bien ch~ duq,c ~he duy~t theo k~ ho~ch nam ngarr sach, cac ph6ng chuyen mon tv phall chia so tien luang theo t6ng muc khoan theo cong viec dam nh~n cua rung thanh vien trong ph6ng; . 4. ThV~ hi~n vi~c dau th&u ngu6n kinh phi van ph6ng phAm vat tu van phOng va nguon chi phi thay th~, sua chua may moc thi~t bj theo goi th&u:Vi~c Iva

24

ch?n nha thAn do Van phong va Giam d6c phv trach thu, chi ngan sach chll dQng trien khai thl,Tchi~n ngay tir dAu nam theo quy djnh; 5. Tilt ci ~ac ngu6n thu, chi ngan sach trong nam n~u thanh toan sai theo quy nh ho~c bi xuat toan do thanh tra ho~c kiSm to an, k~ toan phai chiu trach nhi~m di b,oi hoa? 70%, thll tru6ng trl,Tcti~p duy~t chi b6i hoan 30%; Tuy~t d6i khong duqc lay nguon kinh phi clla cO'quan de khfiu trir ho~c nOp hoan xufit toan theo yeu duo

Di~u 23: Quan

Iy va sfr dl}ng xe 0 to:

I, Lai xe pMi chfip hanh S\l'phan cong cong tac clla lanh d~o S6' va ehanh van phong; Dam bao S\l'hO(1tdOng thu6ng xuyen, an toan clla xe; quan Iy, su dVng xe tot, lai xe an toan, 2. Ngoai thai gian dua, don lanh d~o ho~c can bO di lam cong vi~c ho~c cong tac, lai xe phai ph6i k~t hqp vai bO ph?n giai quy~t, xu Iy nhung cong vi~c theo Sl,T phan cong clla tnr6ng phOng, thl,Tchi~n ch~ dQ bao cao di, d~n nhu m9i ee, ve trong cO'quan.

Di~u 24: Quan

Iy, sfr dl}ng eae may moe thi~t bj van phong:

1. M9i can bO, cong nhan vien chuc dSu co trach nhi~m bao v~ CO's6' V?t chfit, tai san, V?t tu clla cO' quan do chinh minh va bO ph?il quan Iy, su dVng ti~t ki~m tranh lang phi. 2. D6i vai may di~n tho~i di dQng va may c6 dinh t~i cO'quan va nha rieng, vi~c I~p d~t va su dVng phili tuan thll theo cac quy dinh cua Nha nuac va van ban huang diln clla Uy ban dan nhan tinh, clla CO'quan. Nhfrng may di~n tho<;1i uqc cO'quan trang bi chi su dVng cho mvc dich cong d tac, nguai g9i di~n tho~i dn chuAn bi tmac nQi dung ng~n ng9n tnrac khi g9i. Van phOng trl,TctiSp quan Iy, theo doi cac cUQc giao djch cong tac duang dai d6i vai cac phOng chuyen mon theo th6ng ke cuOc g9i. M9i tnrang hqp su dVng di~n tho~i vao vi~c rieng dSu duqc nh~c nh6' va chju phi tdn. 3. D6i vai may pho tocoppy, Fax va c~c thiS~ bi phvc vv khac cho .ho~t dOng chung clla cO' quan, giao cho Van phong thong nhat quan Iy; Nghiem cam vi~c tv ti~n xu dVng clla cac tnrang hqp khong thuOc trach nhi~m, chuc nang lien quan. Quy chS nay duqc sua ddi, bd sung khi co Sl,T thay ddi vS quy djrWchUc nang, nhi~m vv, quySn h~n va cO'cfiu td chuc bO may clla So' Xay d1Jl1gJ,)(l/V

Nguy~n L~ SO'I1

25

UBND TiNH LAI

sa xAYDVNG

CHAu

CQNG HoA xX HQI eHU NGHiA VI~T NAM DQcI~p - T., do - Hl;mh phUc

TONGHQP

Y ki~Il tham gia d., thiio sira dAi, bA sung

Quy ch~ lam vi~c coo quan SO' Xay d\.l'ngtlnh Lai Chau Can cu (dl! thao) Quy ch lam vi~c C(J quan Sa Xay dlJng tinh Lai Chau, sa~ khi tham kMo '1 kin tham gia cua cac phong chuyen mon tren C(J sa Thong tu so 20/200SfTTLT/BXD-BNV ngay 16 thang 12 nam 200S cua BQ xay dl!ng - BQ NQi V\l huarig d~n chuc nang, nhi~m V\l, guy~n h~~ va C(J diU t6 chUc cua cC!quan chuyen mon thuQc Uy ban nhan dan cap tinh, cap huy~n va nhi~m V\!, quyen h~ cua Uy ban nhan dan d.p xa v~ cac IInh V\fC quan 1'1nha nuac thuQc nganh xay dl!ng va mQt s6 van ban khac ban himh co lien quan, I. TAng hq'p Y ki~n tham gia: Cac phong chuyen mon da tham gia '1 kin sua d6i, b6 sung vaa (dlJ thao) quy ch nhu sau: TBng hQp cae y kin tham gia vilO IS nQi dung cAn sua dBi, b6 sung theo chi tit sau: 1. Phong Thanh tra: - Chinh. sua I~i phfrn chuc nang, nhi~m V\! Thanh tra tren C(J sa Thong tu 20/2008/TTL T - BXD-BNV, nen b6 sung them mQt s6 nQi dung theo Thong tu s6 1O/200SfTTLT-BXD-BNV cha dfry du, chi tit. - ChuySn m\lc "3.6. KiSm tra, thanh tra ho~t GQngcua cac phOng thf nghi~m chuyen nganh xay dlJng (LAS-XD) tren dia ban tinh, bao cao kt qua kiSm tra, thanh tra va kin nghi xu Iy vi ph~m (nu co) vai Uy ban nhan dan tinh, BQ Xay dlJng theo quy dinh cua phap lu?t" tu CNNV phong Giam dinh va QLCL sang Thanh tra (vi chi co Thanh tra mai co quy~n Thanh tra va kin nghi xu Iy vi ph~m (nu co) sau Thanh tra. - Con I~i nh~t trf theo dlJ thao v~ ca d.u t6 chuc va quy ch lam vi~c. 2. PhOng Giam djnh va Quan Iy.chdt 1U'lfIlg: - Sua dBi bB sung mQt s6 nQi dung t~i Di~u 7 nhu sau: a) T(li 1I1/C 3.5, kltoall 3; D.iu 7: Nen chinh I~i}a:,f?fru m6i giup Sa Xay dlJllg t6 chUc thlJc hi~n cac nhi~m V\l quan Iy n~a nuac ve, chat luqng cpng trinh xay dlJng tren dja ban tinh; So~n tMo van ba'3 de Sa Xay dlJng trinh, Uy !Jan nhan dan dp tinh quy dinh vi~c phiin cong, phan ca~ qual~ Iy nha nuac ve chat luqn~ cong trinh xay dlJng tren dia ban tinh; huang dan, kiem tra cong tac quan Iy chat luqng cong trinh xay dlJllg d6i vai cac Sa co quan,ly c6ng trinh xay dgng chuyen nganh, Uy ban nhan dan dp huy~n, dp xa va cac to chuc, ca nhiin tham gia ho~t dQng xay d\rng tren dja bim tinh,

1

b) T(li m{lc 3,6, kho(ln 3, lJiin 7:

Nen chinh l:;tila: KiBm tra, thanh tra hOilt dQng cila cac phOng thi nghi~m chuyen nganh ?,ay dl,fng (LAS-XD) tren dia ban tinh, bao cao kSt qua ki~m tra, thanh tra va kien nghi xu Iy vi ph:;tm(nSu c6) vai UBND tinh, BQ Xay dl,fng theo quy dinh cila phap lu~t. .

c) T(li m{lc 3.9, khoiin 3, lJiin 7:

,

Nen chinh l:;tila: Huang dgn cong tac I~p va quan Iy chi phi d~u tu xay dl,fng cong tdnh tren dia ban tinh, thAm dinh cac dO'ngil\, dinh muc theo quy dinh. Nhfrng nQi dung con lili cila m\lc nay nen chuy~n chUc nang sang cho phOng Kinh tS adieu 7 khoan 6. . - Con l:;tinMt tri theo dl,fthao ve 3. PhOng Quy h0l.lch:

CO'

du t5 chUc va quy chS lam vi~c.

- Sua d5i ten cila phong "KiSn trilc quy ho:;tchdo thi, nong thon" thanh "KiSn truc quy ho:;tch,Xay dl,fng"; . - B5 s}mg them nQi d!-,ng: "C~p gi~y phep xay dl,fng va ki~m tra vi~c xay dl,fllgtheo giay phep" VaGcuoi nQi dung 4.5 tiSt a, m\lc 4, Bieu 7; . - Con l:;tinh~t tri vai dl,fthao. 4. PhOng Kinh t~:

- ChuyBn nQi dung: 3.3, 3.6, 3.9 (tm nQi dung huang d&nva quan Iy chi phi dAu tu xay dl,fng cong trinh tren dia ban tinh), 3.10 - chUc nang xay dl,fng sang phOng Kinh tS thl,fchi~n. - Conl:;ti nh~t trf theo dl,fthao ve cO'c~u t5 chuc va quy chS lam vi~c. 5. Phong T8 chQ.c- Hanh chinh va CDchuyen trach CD nganh Xay dlfng: a) Ykiilll: - St'rad5i, b5 sung Bieu 12 nhu sau: 1. "sau d6 cong chuc phili bao cao l:;tivai truang phong biSt dS theo doi, cong vi~c" thanh "sau d6 can bQ, cong nhiin vien chuc phai bao cao l:;tinQi dung cong vi~c vai truang phong biSt dBtheo doi, n~m b~t"; 2. Them VaGphAn cu5i "dB d:;ttduqc kSt qua cao nhAt". - Sua d6i, b6 sung phk 2 Bieu 13 nhu sau: b5 sung them "t5 chUc doan thB" VaGsau tu CO' quan. Cau slra d5i lili la: "Ngoai ra con duqc cO'quan, cac t5 chuc doan thB quan tam thiim hoL.". - Sua d5i, b5 sung VaG:phftn 2, 3 dieu IS llIm sau:

+ B6 sung them nQi dung: "thvc hi~n t5t vi~c thvc hanh tiSt ki~m ch5ng lang phi" VaGsau nQi dung nQi quy CO' quan. Cau sua d5i 1:;t1 "Ch~p hanh cac quy ia: dinh ve nQi quy cO'quan, thvc hi~n t5t vi~c thl,fchanh tiSt ki~m ch5ng lang phi; bao v~ tai s:'mva bi m~t nQi bQ". . + B6 sung them nQi dung: "trong nam c6 2 thimg cong B, I thang cong C tra len thi khong xet khen thuong". Cau sua d6i l:;tila:"T~t ca nhung truOng hqp vi . ph:;tm l1Qiquy, I 15i lam vi~c du bi danh gia VaGvi~c xSp lo:;ticong B, Chang

2

e-..

_

..

--

-

-.

----;..:...

--

thang; trong nam co 2 thang cong B,.1 thang cong C tra len thl khong xet khen thuang cac danh hl~u thl dua ...". + B6 sung them nQi dung: "chai di~n ru" vao ph:1n 4 diSu 15 - Cau sua d6i I~i la: "Tat cli can bV, cong nhiin vien c!lUCkhOng itu,!J'clam vi?c deng h09C c!1O'i

·

bai, chO'iiti?n tiT va cac /tanh vi khac. .·"

- B6 sung them nQi dung "NSu trung vao ngay nghi thl bd trf vao ngay tmac hoac sau liSn kS" vao di~m 1 DiSu 21. Cau sua d6i lai la: "Lanh dao Sa thuc hien ch~ dQ giao ban hang thang, quy vai cac tmang, pho 'phong, Bi thu", pho bi chi bQ, CM tich, pho chu tich Cong doan nganh, d~i di~n Ban ch~p hanh cong doan ca sa van phong vao cac ngay 20'dSn 22 cua thang. NSu trilng vao ngay nghi thl bd tri vao ngay tmac ho~c sau liSn kS".

·

tim

b) Y kien 2:

Nhiit trl val mQt sd n9i dung sua d6i, b6 sung tren, ngoai ra sua d6i, b6 sung mQt sd rtQi dung sau cho ch~t che, d~y duo . - B6 sung. them nQi dung vao DiSu 15:

.

.{

+ Sau nQi dung 3 "Can cll kSt qua ki~m tra thang, kS toan ddi chiSu va thanh

toan theo quy dinh, tmang hQ'P thanh toan khOng dung, kS toan pMi chiu trach nhi~m bai hoan sd tiSn da thanh toan sal". Cau sua d6i, b6 sung I~i la: "T~t ca nhung truang hQ'P vi ph~m nQi quy, IS Idl lilln vi~c dSu bi danh gia vao vi~c xSp lo~i cong B, Chang thang; trong nam co 2 thang cong B, I thang cong C tra len thl khong xet khen thuang cae danh hi~u thi dua, d6ng thai khong duqc huang cac ngu6n tiSt ki~m trong nam (nSu co). Can cll kSt qua ki~m tra thang, kS toan ddi chiSu va thanh toan theo quy dinh, tmang hqp thanh toan khong dung, kS toan pMi chiu trach nhi~m b6i hoan sd tiSn da thanh toan sai". + Sau di~m c, DiSu 15: "tmang hQ'P di phep qua thai gian quy dinh xe bi xu Iy ky lu~t (nhu vi ph~m thai gian lam vi~c t?i ca quan), d6ng thai trir vao thai gian nghi phep nam sau ho~c khong thanh toan tiSn luang thai gian nghi qua phep". - B6 su~g them nQi dung vao DiSu 18 nhu sau: "3. Tma.Qg'h~ can bQ, CNVC di cong tac qua thai gian da duqc Giam ddc Sa ho~c q&.~ai dmlc uy.quy~n phe duy~t rna khong co ly do chinh dang, thl khong thanh to{u1~ong'tac phC va tien luang thai gian do. Tu)' rung tmang hQ'P C\l th se bi khi~n t~ach,;,x.,u!lyxy lu~t vS trach nhi~m va y thllc t6 chllc kY lu~t, d6ng thai xSp lo~i cong B; Chang ,thang (nhu tnrang hqp di mUQn ho~c nghi khong coly do)". " ..-" - 86 sung them nQi dung vao DiSu 19 nhu sau: "2. Th\l'c hi~n-chS dQ di bao cao, vS bao congo Can bQ duQ'c cu di giao dich cong tac t~i cac Sa, ban, nganh . theo chuyen dS ho~c di t~p huk, cong tac theo kS ho~ch, gi~y rnai, gi~y tri~u t~p . phai bao cao thai gian di, kSt qua sau cong tac va t~p huk ho~c HQi nghi vai Tnrang phOng ho~c lanh d~o Sa (nSu c:1n).

3

Truang hQ'pkhong bao cao, coi nhu vi~c trin khai th\fc hi~n nhi~m V\!duQ'c

giao khong co kSt qua, d6ng thai cling dua vao d:inh gili kSt qua cong tac thang dBi voi can bQ, cong nhiin vien chUc do". - B6 sung them cac nQi dung vao Di~u 22 nhu sau;

+ "3. Niim 2009 va cac nam tiSp theo, th\fc hi~n chS dQ khoan ti~n luang theo bien chS tren co sa bien chS duQ'cphe duy~t theo kS hO~lCh nam ngiin sach, cac phong chuyen mon t\f phan chia sB ti~n luang theo t6ng muc khoan tren ca sa cong vi~c dam nh~n cua tUng thanh vien trong phOng";

+ "4. Th\fc hi~n vi~c d~u thdu ngu6n kinh phi van phOng phfun, v~t tu van phong va ngu6n chi phi thay thS, sua chUa may moc thiSt bi theo goi thdu. Vi~c l\fa chQn nha thdu do Van phOng va Giam dBc ph\! trach thu, chi ngan sach chu dQng trin khai tht,rchi~n ngay tu ddu nam theo quy dinh".

+ "5. T~t ca cac ngu6n thu, chi ngan sach trong nam nSu thanh toan sai theo

quy dinh ho~c bi xu~t toan do thanh tra ho~c kim toan, kS toan phili chiu trach nhi~m b6i hoan 70%, thu tru&ng tr\fc tiSp duy~t chi b6i hoan 30%; Tuy~t dBi khong dugc l~y ngu6n kinh phi cua co quan d kh~u tru ho~c nQp hoan xu~t toan theo yeu ciiu" vao Di~u 22. . II. Phil duy~t cua Giam dl1c S6': - Nh~t t~i ca ban cac nQi dung dil tham gia cua toan the can bQ, CNVC van phOng Sa Xay dt,rng. - Rieng y kiSn cua phong Kinh tS: Chuyn nQi dung: 3.3, 3.6, 3.10 tu chUc nang, nhi~111 cua phong Gial11dinh va Quan ly ch~t IUQ'llgcho phOng Kinh tS vv th\fc hi~n la khong pM hgp (nen khong chuyn). PhOng T6 chUc - Ranh chinh co trach nhi~111 sua d6i, b5 sung cac y kiSn tham gia vao d\f thao cho ddy du, phu hgp va dam bao vi~c t5 chUc, ho~t dQng cua ca quan Sa Xay d\fng tinh Lai Chau.

Ngay 16 thOng 3 nam 2009 Ngu.oi tang hW.

---Ha ThjMai

4

Information

ÿþ2011-09-12 (1)

30 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

923169


You might also be interested in

BETA
2011-09-12 (1)