Read Norsk Sykepleierforbunds text version

Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og dokumentasjon (NSFID)

Nyhetsbrev April 2005

4. årgang

Innkalling til generalforsamling 2005 Norsk Sykepleierforbunds forum for IKT og Dokumentasjon

Dato: 14. september Tid: kl 19 00 ­ 20 15 Sted: Rena hotell Lillestrøm I henhold til vedtektenes § 6 innkalles det til generalforsamling (GF) på Rena hotell, Lillestrøm Adgang NSFIDs medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2005 har adgang til generalforsamlingen. Saker Valg 2005 På årets generalforsamling på Lillestrøm 14. september, skal det holdes valg på kandidater til følgende verv: Styret: Nest leder 1 styremedlem 2 vara medlemmer (1. vara møter i styremøtene) Enkeltmedlemmer og styret kan sende saker til GF

([email protected] )

Sakene må være styret i hende innen 28. juli 2005

1

Valgkomiteen 2 medlemmer 1Varamedlem Studentmedlemmer og medlemmer som er ansatt i NSFs hovedkontor er ikke valgbare. Alle medlemmer kan foreslå kandidater til valg. Kandidatene må være forespurt og ha erklært seg villige til å stille til valg på vedlagte skjema. Forslagene må være valgkomiteen i hende senest torsdag 10.juni 2005. Forslagene sendes valgkomiteen v/sekretær: Kristin Bang Adr: Konglungveien 16, 1392 Vettre Tlf. 92 88 99 10 E-post: [email protected]

Vi planlegger en mottagelse med tapas etter GF. Dette blir et spleiselag slik at deltagerne bare må betale litt for å delta. Det vil senere bli satt opp et påmeldingsskjema på vår nettside. Vi håper at du har anledning til å delta på GF på Lillestrøm enten du er med på kongressen eller ikke. Det legges opp til en koselig avslutning på GF og du ønskes hjertelig velkommen onsdag 14. september 2005.

____________________________________________ Interaktivt webforum

I løpet mai vil NSFID, som en av to faggrupper, åpne sitt interaktive webforum. Vi håper at dette kan bidra til en bedre informasjonsflyt mellom styret og medlemmer, men også mellom medlemmene av faggruppen. Det vil bli gitt beskjed via e-post når forumet er åpnet, men inntil da anbefaler vi et besøk på våre websider. NSFIDs websider ligger under www.sykepleierforbundet.no

________________________________________________________________________________

Deltagelse på NSF kongress: Etterlyser flere deltagere på kongressen. Vennligst meld dere på konferansen og IKT presentasjoner! www.sykepleieforbundet.no _______________________________________________

2

Nasjonal strategi for EPJ ­ forprosjekt av Merete Lyngstad og Kristin Bang

Sosial- og helsedirektoratet har tatt initiativ til et forprosjekt for å utarbeide en nasjonal strategi for elektronisk pasientjournal. Tiltaket er en del av handlingsplanen for den nasjonale IT-strategien [email protected] 2007. Hovedmålsettingen med forprosjektet er å utarbeide en strategi som sikrer "bred bruk

av EPJ-systemer som støtter elektronisk samarbeid i det helhetlige pasientforløpet og bidrar til økt kvalitet og effektivitet i helsetjenesten" (SHdir 2004, prosjektdirektiv).

Forprosjektet skal levere forslag til visjon og retning for EPJ-utviklingen i Norge, herunder er viktige momenter informasjonsdeling mellom virksomhetene, behov for bedre oversikt og strukturering av journalinformasjon, tilgang til akuttmedisinsk informasjon (f. eks en nasjonal EPJ-indeks) og hvordan gi pasienten tilgang til egen journalinformasjon. Strategien skal utarbeides i nært samarbeid med representanter fra helse- og omsorgstjenesten som har klinisk bakgrunn og erfaring fra utvikling, implementering og/eller bruk av EPJ i ulike fagmiljøer og fra ulike helsefaggrupper.

Prosjektet ledes av Wenche Dehlie fra Helse Nord-Trøndelag, og Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) har sekretariatsfunksjon. Forprosjektet avholdt en workshop i februar der utfordringer, behov og hva som fungerer i dagens EPJ-systemer ble diskutert. Representanter fra alle de regionale helseforetakene, Stavanger kommune, Statens helsetilsyn, Fylkesmannen i Møre- og Romsdal, Nasjonalt senter for telemedisin, Norsk senter for elektronisk pasientjournal, KITH, Sosial- og helsedirektoratet, KoKom, Legerforeningen, Norsk sykepleierforbund og brukerutvalg i Helse Midt Norge deltok. Formålet med workshopen i april var å stake ut løsningsstrategier og videre prioriteringer. Ruth Naversen presenterte oversikten fra Helse Midt Norge, Andreas Hering fra Helse Vest, Eli Hanna Husby fra Helse Øst, alle medlemmer av NSFID Det ser ut som om Helse Midt er vinneren i klassen hvor 75% av sykepleierne bruker EPJ som sitt dokumentasjonsverktøy og 20 % av jordmødrene - men med begrenset funksjonalitet. Ellers kom det frem at det skjer det en delutviklingsarbeide ved Ullevål, Rikshospitalet, A-hus og ved enkelte spredte Helseforetak mht. dokumentasjon av sykepleie i EPJ. Når det gjelder sykepleiere i kommunehelsetjenesten er bildet noe mer uklart, men det kan se ut som flere sykepleiere brukere elektroniske dokumentasjonssystem i kommunhelsetjenesten enn ved sykehus. __________________________________________________________

Utvikling av veiledende sykepleieplaner Av Torunn Wibe

Etter innføring av elektronisk pleieplan ved Ullevål Universitetssykehus (UUS) i januar 2005 er det stor aktivitet ved flere avdelinger ift utvikling av veiledende sykepleieplaner. UUS bruker VIPS-modellen som rammeverk for sykepleiedokumentasjon og sykepleieplanene er i varierende grad bygd opp med VIPS

3

tiltaksområder som struktur. Det etterlyses nå fra flere sykepleiere som er engasjert i utarbeidelse av veiledende sykepleieplaner, en mulighet for utveksling av veiledende pleieplaner med tilsvarende spesialavdelinger ved andre sykehus. Mye av diskusjonen så langt internt ved sykehuset har dreid seg om hvor omfattende planene skal være ("lærebokmodellen" versus enkle "gjøremålslister"). Erfaringer med dette, samt hvordan faglige tema ved de ulike spesialavdelinger uttrykkes vil være av interesse å diskutere. UUS bruker DocuLive som journalsystem. Erfaringer med bruk av pleieplanmodulen i DocuLive kan være et tema for seg, men det er også mye som kan diskuteres på tvers av journalsystem. Optimalt sett kunne vi ved UUS tenke oss et nettsted i NSF-ID's regi for diskusjon av slike tema, men i påvente av dette ville vi sette pris på kontakt med andre sykehus som også er i en fase hvor man har utviklet eller er i ferd med å utvikle veiledende pleieplaner. Undertegnede står som kontaktperson ved UUS når det gjelder arbeidet med veiledende sykepleieplaner generelt ved sykehuset, og formidler gjerne kontakt med ressurspersoner ved de ulike spesialavdelinger. E-mail-adresse: [email protected] __________________________________________________________

Rapport fra Acendio i Bled Slovenia

Det var 8 personer fra Norge som deltok på Acendio, de alle fleste er medlemmet i NSFID. Flere av oss har nå blitt medlem av Acendio, i fremtiden bør flere delta på Acendio. For mer informasjon: www.acendio.net På konferansen ble KPO modellen presenterte av Gunn von Krogh og Cecilie Dale. Kathy Mølstad presenterte IKT strategien. Her får du noen innblikk fra seminaret.

Nanda ­ workshop på Acendio- konferansen i Bled. Av Cecilie Dale

Martha Craft- Rosenberg og Heather Herdman holdt hver sin workshop om fremgangsmåte og regler for nye sykepleiediagnoser til Nanda klassifikasjonen. Craft- Rosenberg er president i Nanda International, mens Herdman er president ­ elect. Workshopene var instruktive og meget nyttige, da fremgangsmåten for hvordan en forsker frem sykepleiediagnosene og hvilke forskningsmessige regler som gjelder, ble nøye gjennomgått. Fra denne måned (mai 05) kommer nye regler for dette arbeidet, de vil legges ut på Nanda sine hjemmesider. Å lage nye sykepleiediagnoser som skal aksepteres i Nanda International krever at en finner et område som ikke ennå er dekket av klassifikasjonen, og undersøker om det er beskrivelse av et fenomen som finnes i sykepleielitteraturen, hvordan det brukes i klinikken og om kolleger også ser fenomenet som et fenomen sykepleiere arbeider med. Har en bestemt at fenomenet er viktig for sykepleiere gjør en et litteratursøk på

4

emnet i de store basene. En må finne minst tre ulike nyere artikler som støtter og beskriver fenomenet. En spansk deltaker hadde funnet frem til "Sedentary Lifestyle" som en ny sykepleiediagnose. Denne var akkurat blitt akseptert i taksonomien. Den er ikke utviklet ferdig ennå, så det gjenstår validering før den kan innlemmes fullt ut i klassifikasjonen. Alle som har lyst til å utvikle nye sykepleiediagnoser er velkomne til det. En behøver bare sende inn det fenomenet en vil utvikle, ha tre artikler av relativt ny dato, og en vil få oppnevnt en støttespiller fra Nanda som vil hjelpe til med valideringsprosessen og analysen av begrepet.

_____________________________________________________________________________

Refleksjoner etter ACENDIO 2005 i Bled: Sett fra et utdanningsståsted.

Høgskolelektor Mari S. Berge og høgskolelærer Solvor Mortensen Høgskolen i Bergen

Rammene rundt konferansen kunne ikke vært mer naturskjønne og fredelige. Bled, ved foten av de Julianske Alper i Slovenia, er et besøk verd selv uten ACENDIO. Konferansen holdt etter vår oppfatning blandet kvalitet, men vi reiste hjem med ny inspirasjon, spennende nye kontakter og styrket i troen på at vi er på rett kurs i forhold til Europa. Det er ikke bare vi ved HiB som opplever å henge etter praksis bl.a. når det gjelder systemer for dokumentasjon, samtidig som vi kanskje er i forkant på andre områder. Den gamle frustrasjonen over teori ­ praksisgapet ble luftet også i forhold til dokumentasjon og bruk av klassifikasjonssystemer. Informasjon og deling av kunnskap og erfaring mellom praksissted og undervisningssted er en god vei å gå for å gjøre dette gapet mindre. Denne muligheten ligger det godt til rette for når man tar i bruk elektroniske dokumentasjonssystemer. Det var stor variasjon når det gjaldt bruk av eksisterende og utvikling av nye klassifikasjonssystemer. Det ble meldt om utfordringer både når det gjaldt å ta i bruk klassifikasjoner som NANDA, NIC og NOC, og når det gjaldt utviklingen av nye. Sykepleierne i Europa opplever stort sett å møte de samme utfordringer uavhengig av land, styresett og økonomi. Det ble fra flere hold understreket behovet for å styrke samarbeidet mellom sykepleiere på tvers av alle kjente grenser. Det ble uttrykt ønske om felles terminologi når det gjaldt sykepleie. Det kom med stor tydelighet fram at sykepleierutdanningene har en nøkkelrolle når det gjelder å utdanne sykepleiere som forstår behovet for felles terminologi, som forstår å implementere ny kunnskap og som har kunnskap om hvordan man får vellykkede endinger i en organisasjon. Sykepleierutdanningene har også en nøkkelrolle når det gjelder å implementere et standardisert språk i sykepleie.

5

Innføring av Elektronisk Pasient Journal (EPJ) aktualiserer behovet for et strukturert språk. Uten dette vil man ikke kunne nyttegjøre seg mange av de fordeler som EPJ gir. Det er generelt et problem for sykepleiere å vurdere pasientens behov for sykepleie på en strukturert måte. Dette kan gjøres ved hjelp av klassifikasjonssystemer, men det er en forutsetning at man forstår hvordan disse skal brukes. Det oppfordres til evidensbasert undervisning og praksis og til å styrke den kritiske tenkning. Sykepleiere blir i liten grad invitert med i arbeidet med å utvikle IKT-systemer som berører vår yrkesgruppe. En bevisstgjøring gjennom utdannelsen kan bidra til å gi sykepleiere som forstår at det er sykepleie man skal kunne for å bringe fram de behov yrkesgruppen har når det gjelder dokumentasjon av sykepleie. Sykepleiere som blir kjent med og vant til å arbeide med klassifikasjoner gjennom utdannelsen, vil også kunne tydeliggjøre disse behov i et IKT-system under utvikling.

___________________________________________________________________________

Rapport fra Acendio konferansen i Bled.

Av Cecilie Dale

Til dette årets Acendio ­ konferanse hadde Gunn von Krogh og jeg et innlegg om KPOmodellens beslutningsstøttesystem, designet for psykiatrisk sykepleie. KPO- modellen er utviklet for dokumentasjon av sykepleie i EPJ. Den består av tre hovedelementer; et begrepsmessig rammeverk for sykepleiepraksis, et beslutningsstøttesystem og et informasjonshåndteringssystem. Det begrepsmessige rammeverket er utviklet i henhold til en harmonisering av de tre taksonomiene til Nanda Nursing Diagnoses, NIC ((Nursing Intervention Classification) og NOC (Nursing Outcome Classification) og Walker og Avants (1983, 1988) strategi for teorikonstruksjon i sykepleie. Beslutningsstøttesystemet i KPO- modellen skal støtte og hjelpe sykepleiere i å ta beslutninger om pasientenes helseproblemer. Brukerne kan identifisere vital informasjon i en hektisk hverdag, uten å oppleve kognitiv overbelastning. Beslutningsstøttesystemet baserer seg på Suzie Kims tre metadomener i sykepleie (Kim, 2000), pasientdomenet, intervensjonsdomenet og helsesystemdomenet. I beslutningsstøttesystemet ligger det flere typer verktøy, et kunnskapskart, guider og valideringsinstrumenter. Guidene er laget i henhold til Kims domener, og baserer seg på NNN ­ begreper og disse er organisert i domener og klasser i samsvar med det begrepsmessige rammeverket i KPO- modellen. Valideringsinstrumentene er ICD- 10 planleggingsmaler og kliniske forløpsplaner. Oversiktsplanene består av vanlig forekommende sykepleiediagnoser (Nanda) og vanlig forekommende sykepleieintervensjoner (NIC) som er relatert til en ICD -10 diagnose. Slike planer lages lokalt av sykepleierne. De kliniske forløpsplanene er basert på vanlige tilstander hos psykiatriske pasienter og viser hvordan tilstandene endrer seg i faser hvis pasienten skal kunne bevege seg gjennom forløpet; akutt, sub- akutt, intermediær og langtid. De kliniske forløpsplanene består av behandlingssekvenser og overflyttninger. Behandlingssekvensene har måling av forventet resultat (NOC), og overflyttninger er sikret ved hjelp av sykepleieintervensjoner (NIC). De kliniske forløpsplanene brukes til å utvikle prosedyrer som skal sikre mottakelsesfase, overflytningsfaser og

6

utskrivingsfase og å sikre at behandlingssekvenser er effektive nok til å flytte pasienten videre i behandlingsforløpet. Kunnskapskartet og guidene er klinisk validert på fem prøveposter i psykiatrisk divisjon Ullevål Universitetssykehus over en periode på ett år. Beslutningsstøttesystemet brukes daglig i divisjonen og fungerer bra. Resultater fra KPO- forskningsprosjektet skal presenteres i internasjonale fagtidsskrifter i løpet av 2005 ­ 2006. Den første artikkelen kommer i Journal of Nursing Scholarship høsten 05. Gunn von Krogh og Cecilie Dale. ________________________________________________

Nyheter

NSFID har nå over 250 medlemmer! ************ [email protected] 2007, statlige IKT strategi for helse- og sosialsektoren Gjennomføringsplan for 2005, shdir.no, (See attached file: gjennomføringsplan 2005 for [email protected] 2007.pdf) Fyrtårnkommuner, http://www.telemed.no/cparticle195396-30410.html ************* Merete Lyngstad er NSF representant i brukerrådet til Norsk Helsenett as. *************

Medlemsstipend

Sissel Rasmussen fra Haugesund, Helse fonna søkte og fikk årets medlemsstipend. Hun ønsket seg til NSF kongressen og det har hun fått midler til! Gratulerer. ************* Aktuell informasjon fra ACENDIO i Bled Slovenia i april 2005: I Danmark har man opprettet et nasjonalt råd for dokumentasjon av sykepleie. Dette rådet har utarbeidet det: Minste sykepleiedatasett for sykepleie i Danmark Retningslinjer for dokumentasjon og lagring av sykepleiejournaler ************* NSF prosjekter Det arbeides fra NSF side for å få til et skandinavisk samarbeid vedr. dokumentasjon av sykepleie i EPJ ************* NSF - IKT strategi utarbeidet av styret i NSFID i samarbeid med fagavdelingen i NSF blir trykket opp i løpet av juni mnd og deretter lagt ut på NSF nettside. *********** Prosjekt for NSF strategi for terminologi i dokumentasjon av sykepleie avslutter sitt arbeid i disse dager og strategien blir lagt frem på NSF kongressen i september. ************ ELIN-PLO prosjektet som det ble informert om i forrige nyhetsbrev har endret navn til ELIN-Kommunehelse prosjekt. Prosjektet er i avslutningen av planleggingsfasen og er en del av gjennoføringsplanen 2005 for [email protected] strategien.

7

Aktuelle nettsider

Helsebiblioteket: www.shdir.no/helsebiblioteket www.lovdata.no www.shdir.no www.ehr.ntnu.no www.kith.no www.telemed.no www.norsk-helsenett.no www.v-chi.dk/ www.epj-observatoriet.dk www.icn.ch/icnp.htm www.icn.ch/icnpbulletin.htm#5 http://medi-smart.com/res-acendio.htm www.nursing.uiowa.edu/centers/cncce/ www.nanda.org/ www.jmir.org www.sabacare.com

Konferanser:

EU ministerrådskonferanse om E- health i Tromsø 22. og 23. mai, http://www.telemed.no/cparticle243582-4259. Det ser ut til at NSF skal representere PCN (The Standing Committee of Nurses of the EU), http://www.pcnweb.org/EN/site_map.html Norsk Sykepleierforbund arranger sykepleiekongress 13 - 16 september i Oslo med eget dokumentasjon og IKT program http://www.sykepleierkongressen.no/ HelsIT - HelseInformatikkuka i Trondheim 26. -28. september 2005 frist for abstract er 30. mai 2005, http://www.helsit.com/, Oversikt over aktuelle internasjonale konferanser: http://www.sfmi.org/ny/kongresskal.asp Den tredje skandinaviske konference om sundhedsinformatik /helseinformatik /medicinsk informatik, som afholdes 25-26 august 2005, på Aalborg Universitet, Danmark, www.shi2005.org MIE, International Congress of the European Federation of Medical Information, Geneva Switzerland. 28. august ­ 1. September 2005 9`th International Congress on Nursing Informatics Seoul, Korea 11-14 juni, 2006. Frist for abstract 31. augsut 2005. www.ni2006.org

8

Information

Norsk Sykepleierforbunds

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

923054