Read TT31_2011_TT-BYT.pdf text version

B Y T S: 31/2011/TT-BYT

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc Hà Ni, ngày 11 tháng 7 nm 2011

THÔNG T

Ban hành và hng dn thc hin Danh mc thuc ch yu s dng ti các c s khám bnh, cha bnh c qu bo him y t thanh toán

Cn c Lut Khám bnh, cha bnh ngày 23 tháng 11 nm 2009; Cn c Lut Dc ngày 14 tháng 6 nm 2005; Ngh nh s 79/2006/N-CP ngày 9 tháng 8 nm 2006 ca Chính ph quy nh chi tit thi hành mt s iu ca Lut Dc; Cn c Lut Bo him y t ngày 14 tháng 11 nm 2008; Ngh nh s 62/2009/N-CP ngày ngày 27 tháng 7 nm 2009 ca Chính ph quy nh chi tit và hng dn thi hành mt s iu ca Lut Bo him y t; Cn c Ngh nh s 188/2007/N-CP ngày 27 tháng 12 nm 2007 ca Chính ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc ca B Y t; Cn c Thông t liên tch s 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 nm 2009 ca liên B Y t - B Tài chính hng dn thc hin bo him y t; B Y t ban hành và hng dn thc hin Danh mc thuc ch yu s dng ti các c s khám bnh, cha bnh c qu Bo him y t thanh toán (sau ây gi là danh mc thuc) nh sau: iu 1. Ban hành danh mc thuc Ban hành kèm theo Thông t này "Danh mc thuc ch yu s dng ti các c s khám bnh, cha bnh c qu Bo him y t thanh toán" bao gm: 1. Danh mc thuc tân dc. 2. Danh mc thuc phóng x và hp cht ánh du. iu 2. Cu trúc danh mc 1. Danh mc thuc tân dc: a) Danh mc thuc bao gm 900 thuc hay hot cht, c sp xp theo mã ATC (gii phu, iu tr, hóa hc); c ghi theo tên chung quc t và theo quy

nh ca Dc th Quc gia Vit Nam. i vi hot cht có nhiu mã ATC hoc có nhiu ch nh khác nhau s c sp xp vào mt nhóm phù hp nht hn ch s trùng lp. b) Danh mc thuc có 8 ct nh sau: - Ct 1 ghi s th t: ánh s theo tên thuc hay hot cht; - Ct 2 ghi s th t ca thuc, hot cht có trong danh mc; - Ct 3 ghi tên thuc, tên hot cht; - Ct 4 ghi ng dùng, dng dùng; - Ct 5 quy nh s dng cho bnh vin hng c bit và hng I; - Ct 6 quy nh s dng cho bnh vin hng II; - Ct 7 quy nh s dng cho bnh vin hng III và hng IV; - Ct 8 quy nh s dng cho phòng khám a khoa và các c s y t khác. 2. Danh mc thuc phóng x và hp cht ánh du bao gm 57 hot cht, c ghi theo tên chung quc t, c xp th t theo vn ch cái A, B,C...và có 5 ct nh sau: - Ct 1 ghi s th t; - Ct 2 ghi tên thuc phóng x và hp cht ánh du; - Ct 3 ghi ng dùng; - Ct 4 ghi dng dùng; - Ct 5 ghi n v. iu 3. Hng dn s dng danh mc thuc 1. Thuc tân dc a) S dng theo quy nh phân hng bnh vin, thuc chuyên khoa c s dng theo phân cp qun lý và thc hành k thut y t; b) Các thuc có ký hiu (*) là thuc d tr, hn ch s dng, ch s dng khi các thuc khác trong nhóm iu tr không có hiu qu và phi c hi chn (tr trng hp cp cu); c) Thuc c xp nhóm này dùng iu tr bnh thuc nhóm khác c qu Bo him y t thanh toán nu có ch nh nh ã ng ký trong h s ng ký thuc ã c cp; d) Các thuc xp trong nhóm iu tr ung th và iu hòa min dch: - i vi các thuc ch có ch nh iu tr ung th, k c các thuc ngoài danh mc quy nh ca B Y t: ch c s dng ti các c s khám bnh, cha bnh có chc nng iu tr ung th và phi do bác s c ào to, tp hun v chuyên ngành ung bu ch nh;

2

- i vi các thuc có ch nh iu tr các bnh khác không phi ung th c s dng ti các bnh vin hay các khoa lâm sàng khác ngoài khoa Ung bu theo phác iu tr ca bnh vin nhng phi có hi chn vi bác s chuyên khoa ung bu bo m an toàn và hiu qu iu tr. ) Các thuc iu tr c hiu bnh phong, tâm thn, ng kinh có trong Danh mc thuc ban hành theo Thông t này nhng c các chng trình, d án cp thì s dng theo hng dn ca các chng trình, d án. 2. Thuc phóng x và hp cht ánh du thuc Danh mc phi kim soát c bit vì vy vic cung ng, s dng và qun lý thc hin theo úng qui nh, quy ch v Dc và phi tuân th y các quy nh ca pháp lut v an toàn và kim soát bc x. iu 4. Xây dng Danh mc thuc dùng trong c s khám bnh, cha bnh 1. Cn c quy nh ti iu 2, iu 3 ca Thông t này; cn c phân tuyn k thut, mô hình bnh tt và kinh phí ca bnh vin, Giám c bnh vin ch o Hi ng thuc và iu tr xây dng Danh mc thuc s dng ti n v và có k hoch t chc cung ng thuc, áp ng nhu cu iu tr theo các quy nh ca pháp lut v u thu cung ng thuc. Giám c S Y t ch o vic xây dng và quy nh danh mc thuc s dng i vi Trm y t xã. 2. Vic la chn thuc thành phm theo nguyên tc sau: u tiên la chn thuc generic, thuc n cht, thuc sn xut trong nc, thuc ca các doanh nghip dc t tiêu chun thc hành tt sn xut thuc (GMP). 3. C s khám bnh, cha bnh có trách nhim bo m cung ng thuc y , kp thi, không ngi bnh t mua, k c thuc iu tr ung th, thuc chng thi ghép ngoài danh mc nhng c qu Bo him y t thanh toán theo quy nh. iu 5. Thanh toán chi phí thuc i vi ngi bnh 1. i vi danh mc thuc tân dc: a) Tên thuc ghi trong danh mc di mt dng hóa hc c qu Bo him y t thanh toán cho các dng hóa hc khác ca dc cht nu có cùng tác dng iu tr; b) Thuc c thanh toán nu áp ng ng dùng, dng dùng ghi trong danh mc. Các thuc có ng dùng nh ngm, nhai, t di li c qu Bo him y t thanh toán nh vi thuc có ng dùng "ung"; các thuc có ng dùng nh bôi, xoa ngoài, dán c thanh toán nh i vi thuc có ng "dùng

3

ngoài"; các thuc có ng dùng nh tiêm bp, tiêm di da, tiêm trong da, tiêm tnh mch, truyn tnh mch, tiêm vào khp, tiêm vào các khoang ca c th c thanh toán nh i vi thuc có ng dùng "tiêm". c) Thuc có phi hp nhiu hot cht mà s phi hp này cha c quy nh trong Danh mc thì c qu Bo him y t thanh toán nu các hot cht u có trong Danh mc di dng n cht và phù hp v ng dùng, phân hng bnh vin c s dng (không áp dng i vi nhóm thuc là hn hp ca nhiu vitamin); d) Trng hp các bnh vin thc hin c các dch v k thut ca bnh vin hng cao hn theo phân tuyn chuyên môn k thut do c quan có thm quyn phê duyt, c s dng các thuc theo quy nh i vi các bnh vin ca hng ó. 2. Các thuc chuyên khoa do bnh vin pha ch phi bo m cht lng theo quy nh. Giá thuc c qu Bo him y t thanh toán trên c s giá thành sn phm do Giám c bnh vin quy nh và chu trách nhim trc pháp lut. 3. i vi các c s khám bnh, cha bnh ngoài công lp, cn c vào danh mc các dch v k thut c c quan có thm quyn phê duyt, xây dng danh mc thuc và thng nht vi c quan Bo him xã hi thanh toán chi phí tin thuc cho ngi bnh bo him y t theo quy nh. 4. Chi phí tin thuc ã bao gm trong giá thành dch v k thut (ví d các thuc gây tê, gây mê, dch truyn s dng trong phu thut, th thut hay thuc cn quang dùng trong chn oán hình nh) không c thanh toán thêm. Các thuc trong nhóm XV-Thuc ty trùng và sát khun c thanh toán trong giá dch v k thut và giá ngày ging, không c tách ra thanh toán riêng. 5. Trng hp theo ch nh chuyên môn, ngi bnh ch s dng mt phn lng thuc trong n v óng gói nh nht (ví d thuc dùng cho chuyên khoa nhi, chuyên khoa ung bu) và lng thuc còn li không th s dng (ví d nh không có ngi bnh, không liu thuc, quá thi hn bo qun ca thuc), c qu Bo him y t thanh toán toàn b theo n v óng gói nh nht. 6. Qu Bo him y t ch thanh toán i vi mt s thuc vi ch nh iu tr c th sau: a) Interferon và peginterferon iu tr viêm gan C theo úng phác . b) Rituximab iu tr U lympho không Hodgkin t bào B, có CD20 dng tính. c) Sorafenib iu tr ung th thn, ung th gan tin trin;

4

d) Cerebrolysin, citicolin iu tr tai bin mch máu não t cp tính, chn thng s não; ) Nimodipin iu tr xut huyt màng não do phình mch não hoc do chn thng. iu 6. Trình t, th tc ngh b sung, sa i, hiu chnh danh mc thuc 1. Hng nm, cn c vào nhu cu iu tr, các c s khám bnh, cha bnh xut b sung, sa i hay hiu chnh Danh mc thuc cho phù hp vi tình hình thc t theo mc tiêu, nguyên tc sau: a) Mc tiêu: - Bo m s dng thuc an toàn, hp lý, hiu qu; - áp ng nhu cu iu tr cho ngi bnh; - Bo m quyn li v thuc cha bnh cho ngi bnh tham gia bo him y t; - Phù hp vi kh nng kinh t ca ngi bnh và kh nng chi tr ca qu Bo him y t. b) Nguyên tc: - Thuc ngh b sung vào Danh mc thuc trên c s danh mc thuc thit yu ca Vit Nam và ca T chc y t th gii; - Có hiu qu trong iu tr; - Không xut a vào Danh mc các thuc nm trong din khuyn cáo không nên s dng ca T chc y t th gii, ca B Y t hoc thuc lc hu và có nhiu tác dng ph; - Thuc b sung, sa i hay hiu chnh phi do Hi ng thuc và iu tr ca bnh vin ngh . 2. Các c s khám bnh, cha bnh có công vn ngh (theo mu Ph lc ban hành kèm theo Thông t này) gi v B Y t (Cc Qun lý khám, cha bnh) hoc S Y t các tnh, thành ph trc thuc trung ng, y t các ngành c xem xét hoc ngh xem xét sa i, b sung hay hiu chnh. iu 7. Trách nhim thi hành 1. Danh mc thuc c ban hành kèm theo Thông t này là c s các c s khám bnh, cha bnh la chn, bo m nhu cu iu tr và thanh toán tin thuc cho ngi bnh. 2. C quan Bo him xã hi và c s khám bnh, cha bnh có trách nhim thanh toán tin thuc cho ngi bnh có th bo him y t theo quy nh ca Thông t này.

5

iu 8. Hiu lc thi hành Thông t này có hiu lc thi hành t ngày 25/8/2011. Bãi b Danh mc thuc tân dc, Danh mc thuc phóng x và hp cht ánh du và hng dn s dng Danh mc thuc cha bnh ch yu s dng ti các c s khám bnh, cha bnh ban hành kèm theo Quyt nh s 05/2008/Q-BYT ngày 01 tháng 02 nm 2008 ca B trng B Y t v vic ban hành Danh mc thuc ch yu s dng ti các c s khám bnh, cha bnh. Bãi b Thông t s 02/2010/TT-BYT ngày 15 tháng 01 nm 2010 ca B trng B Y t ban hành danh mc thuc b sung s dng cho tr em di 6 tui thuc phm vi thanh toán ca qu Bo him y t. Trong quá trình t chc thc hin, nu có khó khn vng mc ngh các n v phn ánh v B Y t xem xét, gii quyt./.

Ni nhn:

- Vn phòng Chính ph (Công báo, CTTTCP); - B T pháp (Cc Kim tra vn bn QPPL); - B, c quan ngang B, c quan thuc Chính ph; - BHXHVN; - B trng ( b/c); - Các Th trng BYT; - Các V, Cc, Tng cc, Vn phòng B, Thanh tra B thuc B Y t; - UBND các tnh, thành ph trc thuc trung ng; - S Y t tnh, thành ph trc thuc trung ng; - Các n v trc thuc B Y t; - Y t các B, Ngành; - CTTT BYT, Website Cc QLKCB; - Lu: VT, PC, KCB.

KT. B TRNG TH TRNG (ã ký)

Nguyn Th Xuyên

6

PH LC

(Mu ngh b sung, hiu chnh Danh mc thuc ban hành kèm theo Thông t s 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 ca B trng B Y t)

B Y t (S Y t)................ Bnh vin:........................ NGH HIU CHNH, SA I, B SUNG THUC VÀO DANH MC THUC CH YU S DNG TI CÁC C S KHÁM BNH, CHA BNH Kính gi: .......................................................................................... TT

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tên hot cht

Tên bit dc

Mã ATC

Dng dùng

Tác dng dc lý, ch nh iu tr

S ng ký

Tài liu tham kho

Ghi chú (lý do)

Ngày ...tháng ...nm 20...

GIÁM C

(ký tên và óng du)

Information

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97685