Read Microsoft Word - rp.doc text version

Ewaluacja wewntrzszkolna. Publiczna Szkola Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich

Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela

,,Rodzice partnerami nauczycieli i szkoly"

Koleanko, Kolego ' Strona | 1 Niniejszy kwestionariusz ankiety ma na celu zebranie informacji na temat zakresów, stanu oraz jakoci wspólpracy rodziców z nauczycielami, a tym samym nauczycieli z rodzicami uczniów naszej szkoly. Ankieta jest anonimowa. Sklada si z 2 czci. Pierwsza z nich dotyczy relacji rodzice ­nauczyciel, druga relacji rodzice ­ szkola . Wyniki ankietowania zostan wykorzystane do ustalenia mocnych i slabych stron wspólpracy kadej ze stron oraz zaprojektowania na ich podstawie listy dziala wzmacniajcych osiganie jeszcze lepszych rezultatów wspóldzialania. Ponadto wyniki ankietowania zostan ujte w raporcie z wewntrznej ewaluacji, a nastpnie przedstawione wszystkim podmiotom uczestniczcym w ewaluacji i zainteresowanym jej efektami.

I. Rodzice moich uczniów

1. Stopie wlasnego zadowolenia w zakresie wspólpracy z rodzicami uczniów oceniam: /1/ bardzo nisko /2/ /3/ /4/ /5/ bardzo

wysoko 2. Znam i respektuj prawa rodziców w naszej szkole: zdecydowanie tak raczej tak nie mam zdania raczej nie

zdecydowanie nie 3. Jak oceniasz poziom równowagi pomidzy korzystaniem przez rodziców z gwarantowanych im w szkole praw a równoczesnym dopelnianiem obowizków? wicej praw, malo obowizków równowaga malo praw, wicej

obowizków 4. Czy rodzice respektuj Twoje prawa w szkole? zdecydowanie tak raczej tak nie mam zdania raczej nie

zdecydowanie nie 5. Które sporód praw nauczyciela w szkole rodzice najczciej naruszaj? Podaj przyklady takich sytuacji z autopsji lub dowiadcze innych nauczycieli: ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ......................................................................................................................

Opracowaly: Izabela Bregula, Elbieta Janocha, grudzie 2009

Ewaluacja wewntrzszkolna. Publiczna Szkola Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich 6. Pozyskuj od rodziców opinie na temat swojej pracy dydaktyczno ­ wychowawczej: tak nie Strona | 2

Jeli tak, to jakimi metodami zbierania informacji tego dokonujesz? Wymie wszystkie, z których korzystale na przestrzeni ostatnich dwóch lat. ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ................................................................................................... Jeli pozyskane opinie wplywaj na Twoje dalsze dzialania podaj co najmniej 2 przyklady pozytywnych zmian: ............................................................................................................ ............................................................................................................

............................................................................................................ ............................................................................................................

7. Ilu rodziców na przestrzeni tego i minionego roku szkolnego zwrócilo si do Ciebie z zapytaniem lub prob o pomoc w rozwizaniu dowolnego problemu swojego dziecka? pojedyncze osoby mniej ni polowa wicej ni polowa

8. Czy w Twojej klasie s rodzice, którzy pomimo zachty i przychylnoci z Twojej strony unikaj lub odmawiaj wspólpracy? nie ma takich rodziców pojedyncze osoby mniej ni polowa

wicej ni polowa 9. Jak rodzice najczciej zachowuj si podczas zebra klasowych, które organizujesz: wikszo rodziców bierze aktywny udzial wypowiadaj si na forum ja mówi, rodzice tylko sluchaj rodzice wykazuj przejawy znudzenia i pojedyncze osoby

zniecierpliwienia 10. Po czym poznajesz, e rodzice s zadowoleni z Waszych wzajemnych relacji? Wymie kilka symptomów potwierdzajcych te zadowolenie: ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .....................................................................................................................

Opracowaly: Izabela Bregula, Elbieta Janocha, grudzie 2009

Ewaluacja wewntrzszkolna. Publiczna Szkola Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich 11. Czy rodzice staraj si mie wplyw na organizacj Twojej dzialalnoci dydaktycznej? tak nie Strona | 3

Jeli tak, to czego ten wplyw dotyczy? ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ................................................................................................... 12. Czy rodzice maj wplyw na organizacj Twojej dzialalnoci wychowawczej? tak nie

Jeli tak, to czego ten wplyw dotyczy? ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ................................................................................................... 13. O ilu rodzicach swoich uczniów moesz powiedzie, e wspólpracuj z Tob w procesie nauczania ich dziecka? pojedyncze osoby mniej ni polowa wicej ni polowa

wszyscy rodzice 14. O ilu rodzicach swoich uczniów moesz powiedzie, e wspólpracuj z Tob w procesie wychowania ich dziecka? pojedyncze osoby mniej ni polowa wicej ni polowa

wszyscy rodzice 15. Które formy kontaktów z rodzicami ciesz si ich najwikszym zainteresowaniem? Wypisz te, które wg wlasnej opinii stosujesz z obustronnym zadowoleniem. ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... 16. Czy rodzice realizuj Twoje zalecenia dotyczce wspomagania nauki ich dziecka? nieliczni rodzice wszyscy rodzice mniej ni polowa wicej ni polowa

Opracowaly: Izabela Bregula, Elbieta Janocha, grudzie 2009

Ewaluacja wewntrzszkolna. Publiczna Szkola Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich 17. Czy rodzice uczestnicz w domowej kontroli nauki ich dziecka? nieliczni rodzice mniej ni polowa wicej ni polowa

wszyscy rodzice 18. Czy rodzice z wlasnej inicjatywy wspomagaj Ci w realizacji zada wynikajcych z planu pracy wychowawcy klasowego? nieliczni rodzice mniej ni polowa wicej ni polowa

Strona | 4

wszyscy rodzice 19. W które dzialania na rzecz klasy rodzice angauj si najchtniej? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .................................................... 20. Których dziala na rzecz klasy rodzice unikaj? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .................................................... Jeli unikaj to co robisz, aby temu przeciwdziala? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .................................................... 21. Jakie s Twoje yczenia do rodziców Twoich uczniów? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ....................................................

II. Rodzice partnerami naszej szkoly

22. Stopie zaangaowania rodziców w ycie naszej szkoly oceniam jako: /1/ bardzo niski /2/ /3/ /4/ /5/ bardzo

wysoki 23. Rodzice w naszej szkole korzystaj ze swoich praw:

Opracowaly: Izabela Bregula, Elbieta Janocha, grudzie 2009

Ewaluacja wewntrzszkolna. Publiczna Szkola Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich /1/ bardzo mala znajomo praw /2/ /3/ /4/ /5/ bardzo wysoka

znajomo praw 24. Rodzice w naszej szkole dopelniaj swoich obowizków wobec dzieci: /1/ nie dopelniaj /2/ /3/ /4/ /5/ dopelniaj Strona | 5 /5/ bardzo duy

25. Jaki jest wplyw rodziców na sprawy naszej szkoly? /1/ bardzo maly /2/maly /3/duy

26. Jaki wg Ciebie powinien by wplyw rodziców na sprawy naszej szkoly? wikszy jest w sam raz

mniejszy 27. Jakie s Twoje yczenia do Rady Rodziców w naszej szkole? ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Dzikujemy za udzielenie szczerych szczerych wyczerpujcych informacji. Iza i Ela

Opracowaly: Izabela Bregula, Elbieta Janocha, grudzie 2009

Information

Microsoft Word - rp.doc

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

666842


Notice: fwrite(): send of 203 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531