Read F2 Kandungan.pmd text version

Asas Pendidikan Muzik II

Cetakan Pertama : 2009

MOHD AZAM Hj SULONG

Sarjana Pendidikan Muzik

MASTOR Hj JARKASEH

Sarjanamuda Pendidikan Muzik

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian, artikel, illustrasi atau isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk atau dengan apa juga cara samada secara elektronik, fotokopi, mekanik, imbasan, rakaman atau cara lain tanpa mendapat izin bertulis daripada Produksi Tabuh Emas.

Perpustakaan Negara Malaysia ________________________________________________ __________________________________________ ISBN : __________________________

Teks Muka Taip

Bookman Old Style, 10 Arial Narrow, 10 Qiexley LET, 18,36

Diterbit dan diedarkan oleh Tabuh Emas (IP-0265571-U) No.53 Jalan Teratai, Taman Serendah, Sabak Bernam 45200 Selangor Darul Ehsan www.tabuhemas.com Dicetak oleh Swee Boon Press Sdn. Bhd.(148002-A) No.63, Jalan Pasar, Teluk Intan 36008 Perak Darul Ridzuan

i

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan Dalam Penerbitan ( Akan dikemaskini berdasarkan maklumat dari Perpustakaan Negara Malaysia]

ii

PRAKATA

Mata pelajaran Pendidikan Muzik KBSM telah mula diperkenalkan di peringkat sekolah menengah sebagai Projek Rintis pada tahun 1996. Mulai tahun 2001, mata pelajaran ini telah mendapat status mata pelajara n wajib di peringkat menengah rendah manakala di peringkat menengah atas ia telah dijadikan mata pelajaran elektif. Di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia, mata pelajaran ini dijadikan salah satu pilihan elektif dalam Kumpulan Kemanusiaan. Mata pelajaran ini menjadi semakin penting dan satu sukatan pelajaran Pendidikan Muzik telah diperbaharui pada 2004 selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Buku ini ditulis khusus untuk pelajar dan guru Pendidikan Muzik Tingkatan Dua KBSM. Kandungannya selaras dengan kehendak sukatan pelajaran Pendidikan Muzik yang merangkumi empat aspek iaitu persepsi estetik, pengetahuan muzikal, ekspresi kreatif dan penghargaan estetik. Namun begitu tumpuan khusus bagi murid Tingkatan Dua dalam buku ini masih lagi untuk mengukuhkan kemahiran mendengar muzik, membaca notasi dengan memainkan melodi menggunakan kibod dan nyanyian solfa. Selain itu pelajar mula diperkenalkan dengan asas penghayatan muzik. Aktiviti kemahirannya disusun secara berperingkat daripada konsep paling asas dan mudah kepada yang lebih sukar. Pada peringkat awal, setiap notasi disertai dengan gambarajah kibod dan penjarian yang dicadangkan. Setelah konsep penjarian dikuasai, guru boleh mencadangkan penjarian-penjarian lain yang sesuai. Pelbagai peringkat kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif boleh diaplikasikan. Skor lagu rakyat tempatan dan luar negara disertakan sebagai latihan bermain kibod. Lebih daripada itu guru digalakkan menggunakan lagu-lagu lain yang bersesuaian supaya ia dapat menarik minat pelajar dalam pengajaran. Latihan nyanyian solfa disediakan khusus mengikut susunan yang dicadangkan oleh Prof. Kodaly yang mementingkan pendengaran dalaman. Oleh itu ia dimulakan dengan So dan Mi. Diharapkan buku ini dapat membantu guru dan pelajar sebagai asas langkah pertama bagi memahami konsep muzik yang begitu luas. Sekalung penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak. Terutamanya pegawai di Kementerian Pelajaran dan Jabatan Pelajaran Perak, rakan guru, pelajar dan individu yang terlibat dalam menghasilkan buku ini. Mohd Azam Hj Sulong Mastor Hj Jarkaseh Februari 2009

iii

Asas Pendidikan Muzik II

Kandungan

Unit 01 : SENI DAN SENI MUZIK 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1 Unit 4 : KELUARGA ALAT WORLD MUSIC 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 Keluarga Membranofon Keluarga Idiofon Keluarga Kordafon Keluarga Erofon Skel Solfa dan Skel Major Tanda Nada Relatif Major dan Relatif Minor Tetrakod 1 dan II Skel Dalam Nada G major / E minor Perkataan "Dengan Tanda Nada" dan "Tanpa Tanda Nada" Nada F major dan D minor Perkaitan Tetrakod F, C dan G major. Perkaitan Tetrakod dan Susunan Tanda Kromat Dalam Penulisan Tanda Nada Nada D major dan B minor Nada Bb major dan G minor Sakura Sakura Spring (from The Four Seasons) Unit 5 : WARNA TON Unit 3 : ASAS KAJIAN BUNYI 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Sumber Bunyi Getaran dan Warna Ton Bunyi dan Pic Muzik Pic-Pada Kibod Baluk dan Klef Trebel Garisan Lejer Jeda Ton dan Semiton Tanda Kromat Enjit Enjit Semut 16 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Pengenalan Warna Ton Fungsi Warna Ton Faktor Warna Ton Alat Muzik Mengenal Nada Lagu Not Kuaver Bertitik Tanda Rehat Kuaver Bertitik Latihan Irama Kuaver Bertitik. Nyanyian Solfa Dalam Pelbagai Nada Latihan Solfa Canggung Embun Sok Sek 35 25

Pancaindera Manusia Seni dan Pancaindera Seni dan Ilmu Seni Dari Pelbagai Deria Konsep Detik dan Tempo Meter dan Tanda Masa Panjang Bunyi Berdasarkan Bentuk Not Not Semikuaver Latihan Asas Semikuaver 8

Unit 2 : MUZIK DAN MASYARAKAT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Pelbagai Fungsi Muzik Muzik Sebagai Identiti dan Warisan Budaya Muzik Sebagai Kerjaya Muzik Pencetus Emosi Manusia Muzik Dalam Pendidikan Dram Getar Kayu Dram Teknik Pegangan Mac dan Konvensional Latihan Asas Bermain Dram Getar

iv

Unit 6 : ASAS HARMONI dan JEDA TEKNIKAL 45 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Harmoni Secara Umum Elemen Asas Harmoni Jeda Dalam Kiraan Ton / Semiton Jeda Teknikal Jeda Major Ke-2 Jeda Major Ke-3 Latihan Nyanyian Solfa Latihan Kibod La Cucuracha

Unit 9 : PENGENALAN NOBAT 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 Pengenalan Alat Muzik dan Pemain Persembahan Nobat Skel 3 syap Skel A major dan F# Minor Skel Menaik dan Menurun serta Skel Menurun dan Menaik. Paluan Titir (Drum Roll) Latihan Kibod - Scotland Dron

66

Unit 7 : PENGENALAN MUZIK GAMELAN 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

52

Unit 10 : GAMBUS SELUDANG 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

74

Pengenalan Perkembangan Gamelan Alatan Muzik dan Persembahan Gamelan Sistem Gongan Anakrusis Penulisan Bar Akhir Melodi Jeda Perfek Skel Major Asas Jeda Teknikal Latihan Nyanyian Solfa Latihan Kibod Jong Jong Inai

Pengenalan Fungsi Muzik Gambus Tanda Nada 3 Flet Skel E flet Major dan C Minor Bordun Latihan Bordun Menggunakan Kibod 10.6 Pembahagian Suara Dalam Koir 10.7 Latihan Solfa Dalam Dua Laipsan Suara

Unit 11 : MUZIK GONG DAN KULINTANG 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8

80

Unit 8 : PENGENALAN MUZIK GHAZAL 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 Pengenalan Alat Muzik Ghazal Persembahan Ghazal Jeda Minor Oktaf Pembalikan Jeda dan Kesannya Latihan Kibod Dahil Sa Iyo

59

Pengenalan Gong Besar Kulintang Nama Teknikal Dalam Skel Kord, Triad dan Fungsinya. Membina Triad Tonik Rentak Inang, Masri, Jazz Rock dan Waltz Latihan Kibod - Caravan

v

Unit 12 : GENDANG DUA PULUH EMPAT MUSIM 89 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 Pengenalan Alat Muzik Triad Dominan Dalam Nada Major Triad V Dalam Nada Minor Kord @ Triad Major dan Minor Pergerakan Kord I - V dan V - I Latihan Solfa Dalam Dua Suara Latihan Irama Latihan Kibod Embun Soksek

Unit 15 : TAN SRI P.RAMLEE 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 Pengenalan Sumbangan P.Ramlee Anugerah Yang Diterima Pengenalan Motif Improvisasi Motif Latihan Irama Latihan Apresiasi Muzik Latihan Bahasa Muzik.

120

Unit 16 : LUDWIG VAN BEETHOVEN Unit 13 : MEMBRANOFON ALAM MELAYU 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 Pengenalan Kompang dan Rebana Gendang Jidur dan Geduk Gedombak Pengenalan Kord Curai Melodi dan Kord Oktaf dan Pic C Tengah Pengenalan Klef Bes Triad atau Kord Subdominan dan Supertornik 13.11 Kord dan Inversion 13.12 Latihan Kord Dengan Pembalikan. Latihan Kibod Dahil Sa Iyo Unit 14 : TEKSTUR DALAM MUZIK 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.9 14.10 14.11 14.12 Pengenalan Tekstur Tekstur Monofoni Tekstur Homofoni Tekstur Heterofoni Tekstur Polifoni Jeda Diminished dan Augmented Triad Dominant 7th Analisis Kord Dominant 7th Analisis Skor Muzik Latihan Irama Lagu Pusingan 109 97 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5

129

Pengenalan Karya Beethoven Panduan Memadankan Lirik Latihan Kibod Symphony No.5 in C minor Latihan Irama Latihan Apresiasi Muzik Latihan Bahasa Muzik

Unit 17 : WOLFGANG AMADEUS MOZART 17.1 Sejarah dan Latar Belakang 17.2 Karya Mozart 17.3 Menonton dan Menghargai Persembahan Muzik 17.4 Nyanyian 3 Suara Good Morning 17.5 Latihan Kibod Symphony No.40 Latihan Apresiasi Muzik Latihan Bahasa Muzik

137

GLOSARI

145

vi

Information

F2 Kandungan.pmd

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

19555


You might also be interested in

BETA
F2 Kandungan.pmd
Untitled-1