Read 930%20-%20cong%20khai%20du%20toan%20nam%202011.pdf text version

?

A

A

UY BAN NHAN DAN THANH PHO DA. NANG

C(>NG BOA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl! do - H~nh phuc Da Nang, ngay ttrthimg 01 nam 2011

S~; qJO-/@-UBND

QDYETDJNH

Cong bB cong khai sB ii~u dl! tmlD ngan sach Dam 2011

trY BAN NHAN DAN THANH PRO I>A NANG

Can eu Lu~t t6 ehueHQi d6ng nhan dan va Dy ban nhan dan ngay 26 thang 11 nam 2003; Can euQuySt djnh sd 192/2004/QD-TTg ngay 16 thang 11 nam 2004 eua Thu tuang Chinh phu vS vi~e ban hanh Quy ehS eong khai tai ehinh ddi vai cae efip ngan saeh nha nuae, cae dan vi dlJ toan ngan saeh, eac t6 chuc duqc ngan' sach nha nuac h6 trq, cae dv an d~.utu xay d\l'l1gco ban co su d\lllg vdn ngan saeh nha nuae, cae doanh nghi~p Nha nuac, cae quy co ngu6n tir ngan saeh nha nuae va cae quy co ngu6n ill cae khoan dong gop eua nhan dan; Can eu Thong tu sd 03/2005/TT-BTC ngay 06 thang 01 nam 2005 eua BQ Tai ehinh vS vi~e huang dftn quy ehS eong khai tai ehinh ddi vai cae e~p,ngan saeh nha nuae va ehS dQ bao eao tinh hinh thvc hi~n eong khai tai chinh; Can eu Nghj quySt s6 106/2010INQ-IIDND ngay 03 thang 12 nam 2010 cua HQi d6ng nhan dan thanh ph6 Da NfuIg khoa VII; nhi~m kY 2004-2011, kY h9P thu 17 vS dlJ toan thu ngan saeh nha nuae tren dia ban, chi ngan saeh dia phuong va phuong an phan b6 ngan saeh thanh ph6 Da NfuIg nam 2011 ; Cancu QuySt dinh s6 9449/QD-UBND ngay 06 thang i2 nam 2010 cua UBND thanh phd Da NfuIg vS vi~e giao chi tieu kS ho~eh phat triSn kinh tS - xa hQi, qu6e phong - an ninh va dlJ toan thu, chi ngan sach nha nuae nam 2011, QUYET DJNH: f)i~u 1. Cong bd eong khai s6 li~u dlJ toan thu ngan saeh nha nuae tren dia ban, chi ngan sach dia phuong nam 2011 eua thanh phd Da NfuIg (theo cae biSu m&u dinhkem). ' Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u Ivc kS ill ngay kYo' .

, ,

Di~u 3. Ch8.nh Van phong UBND thanh phd, Giam. d6e Sa Tai ehinh, Thu truang cae Sa, Ban, nganh; Chu tieh UBND eac qu~, huy~n va Thu truang cae don vi lien quan t6 ehuc thvc hi~n QUYStdinh nay.!.

?

A.

A

NO'i n"~n:

- Nhil' E>i6u 3;'

- B<) Taj chinh(q~!,b/cao);;'i 'i,''''"" - IT IT lIDND tp; . - Vi~n kiSm sat nhan dan tp; - Tca an nMn dan tp; - CT, cae PCT va UV UBNT"l to: - Sa Tai chinh tp;

c"

TM. UY BAN NHAN DAN

., TJeH

r:Oy;

::'C

,."',,

TICH.,., ..

- Luu: VT-LT, KITH.

.

60

,iN BAN

NIlAN DAN

,

Miu sA 10/CKTC-NSDP

THANH PH6 DA.NANG

,CAN D61 nV ToAN NGAN SACH DlA pHlfONG NAM 2011

(Kem theo Quyit dinh 86'930 /QD-UBND ngay

z;r thang

~( nam 2011

coo

TT 1 1 2 3 4

UBND thimh pM Db Niing)

L/Vf.

Vf

.0101 ·.····

'

"y_

"'"v,,.);:

Chi tieu TOO NSNN THEN DJA BAN , Thu nQi dja (khong k~ thu ill dAu tho) Thu ill xuAt khAu, nh~p khau ' Thu yay theo Khoim 3, Di~u 8 Lu~t NSNN Thu d~ l~i chi quim

n···. toan nam 2011

12.515.655 8,610.500 2.600.000 800.000 505.155 9.799,.721 7.955.940 4.657,005

If qua NSNN

DUQC WONG

IT

1

TOO NGAN SACH DJA PmJaNG - Cae khoan thu huang 100%

Thu ngan sach dja phuong hu6ng theo philn cap - Cae khoan thu phan ehia eho NSDP huang theo

tY If phdn

tram ("/0)

3.298.935 '276.320 262.306 800.000

2 3 4 5 ill I 2 3 4 5 6 7 8

Thu b6 sung ill ngan sach trung uong Thu chuy8n giao giiia cac cApNSElP Thu yay theo Khoan 3, Eli~u 8 Lu~t NSNN Thu d8 liii chi quim

If qua NSNN

'

,

505,155 9.799.721 5.631.000 2.724.352 315.000 7.320 20,000 262.306 505.155

.-

cm NGAN

SACH DJA PmJaNG

Chi dAu tu pMt tri~n Chi thu6ng xuyen Chi cm cach ti~n luong Chi thlfc hi~n cac m\lC tieu ill ngu6n ngan sach trung uong b6 sung Chi b6 sung Quy d\l trii tili chinh DlfphOng ngan sach Chi chuy~n giao giiia cac cAp ngan sach dja phuong Chi tir ngu6n thu d~ liii quim

334.587,

If qua NSNN

iJy BAN NHAN DAN

THANH PHO DA NANG

MAu sA ll/CKTC-NSDP

. CAN DOl DV ToAN NGAN SACH cAP THANH PHO vA NGAN SACH . CUA QU~, Hm1:N THUQC THANH PHO NAM 2011 (Kem thea Quyt dinh 86 9}O IQEJ-UBND ngiiy Z:r thcing Of nom 2011

eua UBND thimh ph6 Dil Niing)

Dan

vi tinh: Tri~u d6ng

D'1toan nam 2011

STT A r I. 1 NGAN SACH

Chi tieu

cAP

THANH PHO 8.563.581 7.057.586 4.285.354 2.772.232 276.320

.

Nl!ulln thu ngan sach cdp thAnh phA Thu din dai ngan sach thilnh pha huemg theo phan c~p - Cac khoan thu ngan sach thanh Dha huemg 100% _ Cae khoan thu phan chia ngan sach cApthilnh ph6 huemg thea tY I~

2

phfut tram (%) Thu b6 sung tir ngan sach trung uang - B'0 sung can d'. 01

3 4 II 1

.

- B6 sung co m\lc tieu Thu vay thea Khoan 3, Dieu 8 Lu~t NSNN Cac khoan thu dm;>"c S Illi chi quan 19qua ngan sach nha nuac d Chi ngan sach thanh ph6 Chi thugc nhi~m V\l cila ngan sach c.lp thanh phb thea phan c.lp I{khong k~ s6 b6 sung cho ngan sach c.lP duai) B6 sung cho ngan sach qt$!, huy~n - B6 sung din dbi - B6 sung co mllc tieu Chi til ngu6n thu dS [Ili chi quan 19qua NSNN . NGAN sAm QU~, ~N NgiIAn thu n!!an sach qu~n, huy~n Thu can d6i ngan sach huemg thea phan c.lp - Cac khoan thu ngan sach Qulin,huy~n huemg 100% _ Cac khoan thu phan chia phan ngan sach qulin, huy~n huemg thea tY I~ phfut tram (%) Thu b6 sung til ngan sach c~p thanh phb - B6 sung ciin dbi - B6 sung co m\lc tieu Cac khoan thu duqc dS 1(Iichi quan [9 qua ngan sach nha nuac Chi nl!an sach auan, huven

276.320 800.000 429.675 ..8.563.581 7.871.600 262.306 172.390 89.916

.

2

3 B I 1

429.675 1.236.140 898.354 371.651 526.703 262.306 172.390 89.916 75.480 1.236.140

2

4 II

BAN NIlAN DAN' THANH PHO DA NANG

iN

MAu sa 12/CKTC-NSDP

DV ToAN THU NGAN sAeH NHA Nude

. (Kem theo Quylt ainh

NAM 2011

CUQ

s6 930 /QD-UBND

....

ngiJy2..fthtingcf nam 2011

UBND TP Dil Niing)

LJ~,"'" ..·.· ~';' ······.····.·..··

.

STT 1 TONG THU NSNN (A + B) A I 1 2 3 4 5 6

Chi tieu 2

DlFtoan nam 2011 3 12.515.655 12.010.500 8.610.500 925.000. 140.000 785.000 1.500.000 325.000 28.000 440.000 94.500 37.295 33.000 19.880 4.325 340.000 3.700.000 . 60.000 230.000 40.000 3.000 2.600.000 800.000

--

Thu can dai NSNN (I +11+ III) Thu til' san xui\:t kinh doanh trong nmrc Thu doanh nghi~p nM nuCictrung uang Thu doanh nghi~p nM nuac dia phuang Thu doanh nghi~p co v6n dAu tu nuCicngoai Thu~ngoaiqu6cdoanh L~ phi truCic b(l Thu~ nM clAt

7 . Thu~ thu nh~p cll nhlin 8 Thu phi, I~ phi - Phi, I? phi trung uang - Phi, I? phi thQnh pM - Phi, I? phi qutjn huy?n -Phi, I? phi phuOng. xii 9 10 II 12 13 . 14 II Thu phi qua xiing dAu Thu cAp quy~n sir d\lng dilt Ti~n thue dilt, ~t nuCic Thu ti~n ban va cho thue nha Thu khac nglin sach Thu c6 dinh t(li xii Thu thu~ Xui\:t nh~p khAn Thu yay theo Khoan 3, Di~u 8 Thu

m

B I 2 3 4 5

as Ill-ichi quan

If qua

NSNN

505.155 80.000 .52.137 353.600 1.485 17.933 9.799.721 8.494.566 4.652~ 3.298.935

Thu tir hO(ltdQng x6 sf, ki~n thi~t H\lc Phi Vi~n Phi Phi giuxe Thu ph(lt vi ph(lltl hIlnh crunh trong IInh VI"C an toan giao thong TONG THU NGAN SACH DJA PHUONG

. I I 2

Thu can dai ngan sach dia phU'O'l1g Clic khoang thu duqc huang 100% Thu phlin chia thea tY I~ phAn tram (%)

-

.

c.-'--..

iJY BAN NIIAN DAN THANH PHO DA NANG

M~u sA 13/CKTC-NSDP

DVTOAN

CHI NGAN SACH DJA PHUONG NAM 2011

(Kern theo Quyt dinh stJ 936 IQD-UBND ngiiy

z:r

thimg~(

niirn 2011 Dan vi tinh: Trieu dang ~ D,! toau uam 2011

eua UBND thanh pM Db Niing)

STT

Nl}i duug TONG

_.

A I Chi dAu tu phal tribn

cm NSDP

(MB)

9.799.721 9.294.566 5.631.000 2.724.352 840.877 23.690 315.000 (*) 7.320 20.000 334.587 .·262.306..

Tang chi clln dAi ngan sach dja phllO"Dg

II

Chi !bllimg xuyen, trong d6: - S!t nghi?p GD - DT

va dr,zynghi

- S!I" nghi?p khoa hoc eong ngh?

III IV V VI VII VIII B

Chi !bllc hi~n cai cach ti~n luang Chi thllC hi~n chuang trinh MTQG va d\lan trbng mai 5 tri~u ha rung Chi th\lc hi~n cae mve tieu tit ngu6n ngan sach !rung uang b6 sung B6 sung Quy d\l trii' tai ehfnh

D\l phOng ngan sach

Chi b6 sung ngiln sach qu~n, huy~n Cac khoan chi tir ngu6n thu d~ l\li quan

If qua

NSNN

505.155..

Ghi eM: C*) Chi chuang trlnh m\le tieu qu6e gia va DA 5 trieu ha rirng Trung uang chua phiin b6.

iJy BAN NHAN DAN

THANH PH6 DA NANG

Mliu 56 14/CKTC-NSDP

DV ToAN

(Kem thea

CHI NGAN SACH cAP THANH PHO THEO TUNG LiNH Wc NAM 2011 Quyt dinh sJ 93Ci /QD-UBND ngay z;r thangO( ni'im 2011

eua UBND thGnhphJ DiJ NJng)

.L.'V" ·.t ~."

h: Trieu d,..··JJ;; D" toan nam 2011 8.563.581 8.133.906 5.587.500 1.633.698

._"-+----

STf T6NG A I

Nqi dung

cm NGAN

SACH cAP THANH PH6

Tang chi can d6i ngan sach Chi dAu tu pMt tri~n Chi thuang xuyen 8l,l'nghi~p GO - DT va d(lYngh8 8l,l'nghi~p Y t~ 8l,l'nghi~p khoa hQc cong ngh~ Sl,l'nghi~p van hoa - thong tin 8l,l'nghi~p phat thanh truy8n hinh 8\f nghi~p th~ d\lc - th~ thao 8\1" nghi~p dam bao xa hQi 8\1" nghi~p kinh t~ 8\1" nghi~p moi truang Chi quan ly hanh chinh Chi an ninh qu6c phong Chi trQ'gia Chi khac ngiin sach Chi mua sfun sua chua tili san t~p trung Ti~t ki~m 10% d~ th\l"chi~n cai cach ti8n IU01lg(56 qulin Iy t(li NSTP) Chi th\l"chi~n cai cach ti8n IU01lg Chi th\fc hi~n chu01lg trinh MTQG va d\l"an tr6ng mai 5 tri~u ha rimg Chi th\fC hi~n cac m\lc tieu tir ngu6n nglin sach trung U01lgb6 sung B6 sung Quy d\l"tru tili chinh

D\I"

IT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ill

312.441

261.892 21.701 17.942 9.803 10.551 65.547 296.994 100.332 215.722 70.890 5.000 214.884 30.000 6.031 315.000 0 7.320 20.000 302.050 262.306 429.675

IV V VI VIT VITI IX

B

phOng nglin sach

Chi bB sung ngan sach quiln, huy~n Chi tif ngu6n thu d~ l,i quan Iy qua NSNN

iJy BAN NHAN DAN

THANH PHO DA NANG

MAn 861SICKTC

- NSDP

DIfTOAN CHI NGA.N SACH_cAp THANH PH6 CHO T1fNG CO QUAN, DON V! NAM 2011

(Kernl!'eo Qu~t dinh s69?O/QD~UBND

ngayZ1'

Ihling()f n"m lOll cUtI UBND thimh ph& DO Ndng)

Dun vi tfnh:

Trif1146/11:

Oithtn:

Chi 4b III'pMI t.4n

Trou;46:41utlrXDCB Tron1l46 < Von. nllol\l uu6l:

4

Cbi thuirnlll.UYCU

G&m Cbief . ChiSI.' ngb1ep Idnh

16

!)TI'

CO QUAN,DON

VI,

.

TOIll5& T.5l1Js4

Khoa

GD,DT &d9r nlt:b~

S

VAntroll~ nri'l:

ht;l( din

~

A"~

d

,ChIlin T6ugso Ilinh nAt

ChiSN

tiiodr,u:

&4b

q.. P~.

&

ChlSN l~ Y

LQ

(;hiSN KHCN

Ch. I SN Phil lh.nh

~

. ChlSN ChlSN Vdn TDtM b611TT thao

11 U

ChiSN £IBXJI

a ~ I~I

17

s" nghi;;p m.:

mv:c

~~u;\n

Iyh:mh thinh

1&

Trvei.i dthi khAt

/9

tieu

qu4tli:i1l

Dl,ran Shien b,uilnl:

hifnmiit d1Jll g kb6t

12

,An~i'

II

lJ

I

}.J+4

J

7-.1+..+19

9

/I

11

JJ

10

11

Tang 56 I I 2 3 4 5 6 ~ 8 9 II Cae tI1 quan. dlJJlvi thnqetbimh pha VP Dolin DB quac hOi va HDND VanphengUBNDthAnhph6 sO' Ngol,li V1,I S6'K~hoilchv!tD~utu TronS ttlrn X6c t~n SaTuphap sO' N~ng nghiep Phlil trihi nong thon SO'C6ngThucrng sO' Kho(l hoc cong nghe SO'ni chinh

5.318.501 5.318.50 5.2~.33 2()( 350.6()( 201 4.25 1-__ 200 10.500 37.531 38.500 40,OOO 1.692.7SC 37~ 43.250 36.65 3.00: 314.15 _ _

5.318.5()(

116.27 116.27

74.20 73.20

1.633.69 70.89 8SS.00 6.0.57 18.968 5.263 5.13S 1.701 4.035

312.441 261.892 21.701 9.803 17.941 lO.55J 65.54

296.99

100,332 215,722 249.884 30.52 145.512 6.057~_ 15.562 4.488 4.990 2,768 450 18.644 13.632 3.276 2.775 6.594 --

119,OOl 54.1)01

5..258.33 5.258.336 201 200

273.409 154.958 16.892 9.803 17,942 10.551 50.447 147.97 2.131 38 1.275 395 145 1.701 1.26 .~.__ 750 8.428 2.8&4 82.54 17.793 122_01 21.885 76 853 13.461' 30.887 17.942 10.551 14.07 24S 9.803 _ 2.69 81.293 488 ~ 1.62 152.61 50.44 -14,42 808

3S0.60

200 4.25 200 10.5M 37.531 38.500 40.oot1

350.600 200 4.250 200 10.500 37.531 38.500 40.000 -38.20 3.5.00

- --

oliu til

33.00: 15.64( 11.70.1 5.65 6.59< 88.41 24.95

7DC

10 sO'TMng lin lruy~ thOng 12 SO'Xay dl,fllg 13 SaGiaothOngV4ntai 14 SOGiaodl,lC.DAo~o 15 Trulmg THPT ehuytn U Qui Dan 16 sa y

t~

1.692.75C 1.692.750 1.402.57C 37.700 43.2.50 36.65C 3.00( 314.1.50 37.7OC 43.25 36.65 3.00: 314.150

37.7OC

5.861 7.165 4.576_ 5.823 4.~ 6.011 7.54) 3.975 10.000

1.402.570 --..!.:-4.02.S7C

126.58 21.885 159.210 56.112 13.466 79.463 7.786 3.975

17 S6'Laod~gthuangbinh&XilhOi 18 TrulmgClloltin8ngh~ 19 SaVWlhOll-lMthaovaDulich 20 22 23 24 SaN{livv. 21 Thanh Ira NM

mroe

20.001 243.73 4.00 49:m 2S 3.00 20.000 243.73 4.000 49.200 250 3,000 20.00 243.73 4,000 49.20 25 3,00

Dili PM! thanh Trnyen hinh So' TAinguyen mOi trutmg Viert nghien cw PMt tri~n KTXH BQL cae KeN va ch~xu~t Uyban M~It$1t&qu5c H"i Cw ehitn binh

9.803 36,072 2,69 81.293 6.800 3.157 1.333 5.154 3.044 2.366 2.340 _ 2.340 1.379

+

29.800 4.646

_

I-----

2.5 TT Phial trien ngu6n nhan h,rc cMtlllQ1lgcao 26 27 28

270

'I--~--

2.641 3.157 1.333 3.775 3.044 2,366

29 TMnhdoan 30 II"i Lien hiCp Phl,l nil: 3l 33 34 H3iN8ngdan

5(rc

1--'

khoc til[) b(J

428.0OC 2117.596 428.000 287.596 428.00c 287.5%

32 Ban BAo ve chAm s6c

__

_ 3.068 2.172

_

_

Blm GTDB cae dv an l15.u XD D~ N&ng tu Ran GTDB ck DA DTXD 56 2

3,068 2,172

Chi du tU' ph't trllu

l'niog d6; dAu tU'XDCB

Chi thtrlml: luyln Tnml:t!o GD,DT

'"diY' Kho.

Cim

TAncsA

OJiliP

Chi

SIT

cO QUAN, DON VI TAne" Tan;

~6

vtO,tron.

vi,

Dl:OlU

CbiSN

tiio "\Ie

Chi

,"'"

62.00c 5.OOC

,"'"

sse

,0>1

c30ll

"

38 39

Ban GTaS cAe DA OTXD 55 3 ty Quan 15'nhiI

62.00c '.00( 6.98

62.001: '.000 880 6.980 1.000 11.701: 122.895 8.02 8,025

····

'"

"in!>

ChiSN

ChlSN KHCN

'N

Chl SN

'laic

piling

&dito

, ,i

Pb't

V.,

Chl SN

md>!

<b··

2.243 781

.

'"

--

th.::h

"',IT

CblSN DBXlI

..·." ,..·..·

Chi,\,

Ilinlui:

S, ncbit" mlli

Chiquin Ijblutb <hi""

Trnl1i

,,<hi

cr m"

····

qUDt~.

~w. ".rim

5Iri, ··

D,'"

,",Ii !bye: h1~nmyt

Ii 001

duo, kIa.

2.243 187

36 Bnn QuAn 15'01,1lln Nom LlkI Cong 2~ Cong ty Ciip mroc ety TNHH MTV Khai tb8e thuy iqi Cty TNHH MTV Moi tnrong dO tN ~&n&ty QL HCTL va cae chI;\'DN UBND eBe qu$n, huyen IInq.t dyng cua cOe el1 quan Daog VAn ph6ng Thanh uy, cae Ban Dang Bilo £lil Nang Truong chInh Ui Trung tftm ThOng tin e6ng tiIc tu tut'mg Cbl 116trtf cAe t3 clurc XU va XH ngh~ n2hi&n Lien minh eae Hqp tae xli Libl hiep_~ac hOi Vlhl hoc Nghe thu!t I-Ioi Chtl thW l16 H~jNhabao H~i ElBng y Lien hi~p cae T (, chirc httu nWti Hoi Ngutri mil Lien hiep cic Hoi khoa hQe va Ky th~t C!iu Il,1cbQ Thai Phi~n CAu Il,Icb9 Clm bQ tl'~

"

Cling ty eft)' xanh

I.()()( 11.1()( 122.895 8.02 8.025

6.98 I.()()(

--

--

~

---~

4.000

~ .1

.2 43 II I 2 3

,

,

11.70(

--- -7857 1.000 1.00 66.918 56.197 4.3]1 5.89 '00 5.890 lOO 360 · .3.

-- -

so

122.895 8.02S 8.025 56.19 56.197 4.3]1 · .331

-- ---

-

III

· ,

2 3 4

1.0<>

l.()()(

1.0<>

9.07) 1.006

8.713 1.00 1.441

---

10

10

'0

1.441 822 425 300 1.040

,

·

1 8 9

E '25

'0 20 2m

360

3 1.04 4" 111 211 20< 10 8 -~ 333

1.137

."

211 200 '00 8

--I~

I--

\0

II H~i Lu3t gio 12 HI)i1ilm vuOn 13 Hoi Khuy&t h?':. ..· I' Hoi Til yeu mloe -~e em d:uemg phb I' Trung tfun Bao 16 H~i Tir mien 11 HOi BtrQ' Ph\! nO' vA tr~ em nRheo 18 Hoi Nlill nhAu chAt dOc da cam 19 20 IV I 2 3 V I HOi BAa trq mmai 1lin I~ vA tre HOi Cl,rUgi80 Chlrc Chi lin ninh qu6c pMnC COng an thanh ph5 8CB quin SI,I' l3nh phb U 8CB BQ dol bien phOng Qdn IY t¥p trullg I,i ngAn d,ch 13.800 2.600 '.20< 6,000 28.000 13.80< 260< '.2. 13.800 2.600 5.200 6.000 28.000 100 100 100

---

--._--

-

333 36.

trQ

366 I' 152 19' 481 51 122

" ll2

bAt h?J1h

c6i 19' 481 'I 30.990

-- ---

mA

""

30.89 7.003 20,5]2 3.355 40.000 32.642 300( 106.934 4.44

.

7.103

20.53 ].]55 4~.83 ].000

----;00

IUO

"'.00 65.000

'.ooe ".ooe

KP. mien giarn boc phi thco 09 va 65

--

15.000

149.02

69.812

'.3()(

30.669

--- --

2

Chi dAD Iu' pbl!.t mIn TtoDR tU: tllu tu' XDCB Tro"Edo

Chi thnmtg Xuyen G~m Kholl Chillo T~nIl5A nlnh ChISN lib d\l~ Chi5N

&1'1"'0

SIT

CO QUAN,

DON

VI T~nI5A

T4~si

V6ntnlng

vI.

Dl°lti

GO. ttl'

&dfY

······

h"

COIlll:

·····

n.tJ

qu4~

ph6ng

·····

3,38' 15.0Il( 200< 9.26(

15.00(

2 3 4 5 6 7 S 9

HO trQ' chi phi hQCt4p theo Nghi dinh

".

3.382 2.00< 9.2.

,,1

ChiSN

KOCN

",,,",,

TO

Chi SN Phd,

Chier

Chi Ih,rt Stri~u hll

ChiSN CbiSN

v,"

htl:aTT

TD~

CbiSN

DHXH

CIli .v

npijp kiuh Ii

S.

n2h1

fp

Chiqllin Ij bAub chiM

Trqzja vA tid kb'ci

m" tii;u

quAe: gl.

····

rim;

hijn mot nQi

sa

'hM

"'oi

d".

'"""'.

"""

49120jOIND-CP Chi trien khai thuc hien d~ An gioo d\lc m!m non thea Of) sA 239/0D- TIg clia CP nao~o ngh~ Dl\o t~ illi can ~ Mua sdm thiet bi y KP mua Mo hiem y Ie cho cae d6i tm;mg

Iheo TboM hr 0912009rrTLT-BYT~BTC S\l nghi~ khoa hoc cdng nghe OL t$o Chi dam boo xii. hOi kMc

15.00<

te

15.01) 91.93 4.44 15.000 5.000 lU.OOO

91.93

_.

.

10

Kinh phi dlO var ~qllyh viQe1o", + Kinh f?hl bao hiim th t ng!Ej~--:-;Kioh phi cap biI do mi!n tI'lIIlhuy lqi phi

+-

-

4.44 15,OOl 5.000 10.000 4.956 534 1.000 50.0Il( . 92.234 69.812 3,000 . 2.3 40.00< 40.000

---

4.956 834 1.000 .

eho odol!: d&l

II Tnml:Ltfun giao dich b~td(mg san 12 vAn dai (mK ViCll trQ' Chi cho eBng tilc quy hO\lch va th\rf; hien 13 enc chlJCmg trinh muc tieu theo pM duy(!l cua UBND thanh ph6 14 Nl!I1on lien sir dunlo: dAr 15 Chi cOng tAc ve sinh moi wan!! va SNMT KP thuc hien ch(nh snch thu hUt nhAn tlli 16 eua thanh phA 17 Ch I doan ra. dean we IS

-.

-

--

50.O~ 92.234 6Q.R12

-l.OO< 2,30(

~-

Kinh phi tdog them da !hllc hiCn Luat dan l~uiin tu"ve

. tfti sAn 2.00< 4.0Il( 7.0Il( 1500< 2.00 4.000 7,0()( 15.000 2.0t) 4.00 7.00 15.00<

-~~~ tr~g!asUa chita 20 Mua slim

21

~ 23

24 VI

Nhil Xudt ban tlfn.{; hl1tl DN Chi h3 trQ' linh QuAm!. Nam

Liendolln IS{) df:

66 30.()()(

66 30.00< .

--

.

-

Tni 1lQ"Acngu6n vay tin dvng un dili d~ th\lC g hien chuang trioh kien 1;6hoil k~nh muong,

Inhllt tri&t duimg~giao thilng llong thon

Chi khlic

ngin sach 9~3 9.339 9.339

2J4.884

VII Dl1 phOng

" Ghi chtl:

214.884 --

_.

1.0\1 toan chi XDCI3 khOng baa 86m 56 chi XDCB til ngu6n lrnng uong bb sling 00 m\IC tieu vAll nUIYCngo/li hi. 150.000 tri~u ddng vn chi XDCB til ngu611 XSKT Iii 80.000 tri~u dAng. 2. Dl,l"toan e:hi thuimg )(uyen dB loai triJ kinh phi ti~tki~m 10% Un,le:hi~n cai cach libllutrng d6i vo; don v1 kMng thllc hien tU thu. 3. Chuang trinh m\le ti&1 qu6t gia vo. dl,l an 5 tri~u ha rimg Trung IJO'l1g chua phlin bA.

3

iJy BAN NHAN DAN THANH PH6 I:lA NANG

Milo s6 16/CKTC-NSI:lP

nV ToAN CHI xA Y nVNG CO BAN

eVA NGAN

z:I-

SACH cAp THANH PHD NAM 2011

(Kern theo Quyit ainh sli :J3tJ IQD-UBND ngdy

1011201 J eua UBND thanh phli f)ii Nling)

f)an vi tlnh: Iri?u a6

STT

Dauh my.c cong trinh

I:lja /liim

Thiri gian khai cong~ hoim thimh

4

Nang IlfC thi~t k~

Ttlng more /llin tlr ho,e d" to:\n /l1rQ'edny~t 6 22.789.167 4.074.735 4.074.735 1.498.684 1.497.714 313.987 275.830 83.590 64.175

I

2 cang trinh ehuyin ti~p Ngilnh gioo th6ng

..

3

5

Gi:\ tri KLHTtir khiri eang /I~n h~t 31/l2/2010 7 7.064.273

...

I:la thanh to:\n tit khiri eang

aSn [email protected]

31/12/2010 8 6.988.726 1.041.297 1.041.297 311.035 286.529 138.790 79.898 63.046 20.000

K~ ho~eh nam2011

9 2.966.000 941.000 941.000 300.000 320.000 150.000 40.000 11.000 22.000

A

I

1.039.155 I.039.i.55 238.118 167.680 288.354 69.053 74.351 25.000 10.000 29.999

1.1 D\!im nMm A 1.2 D\fan nhomB 1 du mm gua sang Him (du

R6ng)

_.2

3

4

du NguyBn Vlin Trili - Tr&nThj Ly Eluimg n5i tic nut giao tMng phia Elong d';'m&i qua Song Han d~n duimg San Tra - Eli~nNgQe Eluimg n3itiIciiu Hoa Xu.n va Khu do thj sinh th:\i Hoa Duimg cliu D6 - L~Tr~eh (ElT 605) Duimg Triin Hung D~o (do~n cu5i tuy~n phuimg N~i Hien Dong) -,g{d) Cai t~o, nang cAR duimg Ton Dim Duimg giao thong 0 to d~n Trung tam xa (ka ciI [email protected] duimg Hoa ThQ Tay di trung!fun xi! Hoo Nhan) Duimg Quoe phong San Tra Ngilnh giao dye /lilo t~o Truimg THCS Ngu~Bn Khuy~n

Qu~ H.Chiiu-Son Tn\N.H.Scm Qu~n Son Tn!.

Qu(lnH.Chau-Son --_. Tra 2009.2013 2009.2013 2008-2009 2010-2011 2005-2010 2009.2011 2010.2011

667m 757m 1.43km 1.259.4m

5,69Km

Qu~nCimI~

Huy~n Hoa Yang

5 6 7 8 9 II 1

Qu~nSonTra Q~CimL~

H. Hoa Yang

2,83Km

Duongc5p V

66.504 58.200

4.000 --- 15.000 29.999 108.000 27.095 27.095 27.095 398.121 398.121 247.081 18.000 65.000 10.000 10.000 10.000 110.000 110.000 30.000

Q. SonTra .Q.CimL~ 2008-2010 XDmoi40 lophQc

.

216.051 ]36.600 85.015 85.015 85.015 912.506 912.506 412.511 34.985 34.985 34.985 384.951 384.951 285.713

ILl D\f an nhom B

III Nganh y t~ Ill. 1 D\f an nhom B

K.I,6i M II n

dug.

_.

1

B~nh vi~n Da J<hoamm 600 giuimg

.

Q, NgO HilnhSon

2003-2009

cae kh6i nha th:1p

ul.ng

B,C,D,E,F

STJ'

Danb mye eong trinh

.

Ilia di~m

Thiri gian khiri eongboiln tbilnb

Nang II/'C tbi~t k

KLHTtir d~u ttr ho(ie khili eong I., , d" toan den bet . dll''le duy~t 31/12/2010 99.238

Tang mire

Gi:i trj

Ilii tbanh toaD tir K~bo~eh khili eong nam 2011 [email protected] b~t 31112/2010 151.040 80.000

Kh6i dieu trj 11

2

Benh vien ung thll' Dil NAng

Q. Lien Chieu

2009-2011

tiing,kh6ihanh chlnh4 tiing ...

499.995

IV

..

Ngilnb van boa - tb~ thao - xii blli Gam4 tfulg 1 n6i, tanghAm, hieu c

cao 31,6m,

1.613.659 825.765

Q.HliiChau

1.077.112 838.483 838.483 238.629 28.235 120.000

1.078.437 688.620 688.620 389.817 31.729 260.000

210.000 50.000 50.000 160.000 10.000 120.000

IV.J D\l lin nh6m A 1 Nhil thi <Iiu TDIT thllnh ph6 Dil Nfu1g

.

2009-2010

825.765

.

S.d=tO.482m2 Q.HaiChau Q.NgOHimbSun 2010 2010 G6m8 khOinha

liun viec, Dha h8nh chinh, Dha 0.. va cac cOng trinh phI,!

IV.2 D\llttt nMm B 1 Sira chua, nlin. dn b~ boi thllnh tfch cao 2 Cong vien vlin h6a Ngii Hanh San (.rdl) Co sir cai nghien rna tuy va qulin 19 sau cai nghien t!ip trung t;Ii Bau Bang Trung !fun PITH Dil Nfu1g Ngilnb Tbur san Nong lam De, ke bi~n Lien Chi~u - Thu~n Phuirc Ngilnb quan I)' Nbil D1r6'c

D\l lin nh6m A

787.894 49.500 500.000

3

H. Hoa Yang

2009-2012

174.968

54.166

64.577

20.000

Iru 4 V Q. SunTra 2002-2011 63.426 72.065 72.065

Q. Lien Chi8u

36.228 47.000 47.000 47.000 143.603 131.331 131.331 12.272 12.272 406.100 389.000 389.000 17.100

33.511 39.994 39.994 39.994 160.250 144.780 144.780 15.470 15.470 383.682 370.263 370.263 13.419

10.000 1.000 1.000 1.000 350.000 300.000 300.000 50.000

V.1 D\llttt nh6m B 1 VI Vl.l -I 2008-2011 2,033km

72.065 1.360.176 1.123.618

Trung tam hllnh chinh thanh ph6

Q. HiliChau

2008-2012

34 tiing

1.123.618 236.558

VI.2 D\l lin nMm B I Vll Nha khach thanh ph6 vAn dAi .rng cae d" an ODA, NGO TPDN 2008-2013

Q. HaiChau

2010-2012

16 u1ng

236.558 4.305.323 3.888.784 3.888.784 416.539

50.000 100.000 80.000

--

VII.I D\lan nh6m A 1 D\l lin d~u to co sir h~ t~ng \Ill tien

80.000 20.000

Vll.2 D\l an nh6m B

2

STT

Danb mve eong trlnb

flja ai~m

Tbiri gian kbOi eongboan tbanb 2007-2011 2009-2010

T6ng mire

Nang lI,e [email protected] [email protected] dftu II bo~e ·. . dV toan dor,!,edny~t 313.624 102.915 527.750 Dang trlnh CP phe duy~t 527.750 527.750 9.837.938 687.026

Gia tri KLHTtit kbOi eong [email protected]@t 31/12/2010 7.100 10.000 73.401 30.302

f>a tbanb toan tit khOi eong den bet 31/12/2010

. ,

[email protected] nam 2011

1 2

D\l an pMt triBn eong ngh~ thong tin truyBn thong Da Niing D\l an Xay d\fOgva nang cApM thbng tin hi~u va diBu khiBn giao thong

TPDN ThanhphbOaNilng

7.100 6.319 72.817 30.302 30.302 42.515 42.515 3.787.033 398.515 331.582 22.019 44,914 3.388.518 129.385 83.092 63.741 36.048 150.026 118.707 42.364 110.166 28.911 17.351 60.478 1.500 15.000

5.000 15.000 65.000 35.000 35.000 30.000 30.000 1.179.000 14.000 7.000 5.000 2.000 1.165.000 20.000 10.000 25.000 6.000 5,000 7.000 2.000 --10.000 15.000 7.000 17.000 10.000 25.000

Vlll Kboa bqe eong ngb~ VIII. I D\l an nh6m A 1 KCN Cong ngh~ eao

H. HoaYang 2010 J010ha

-

30.302 43.099 43.099 3.857.966 425.645 351.666 24.500 49.479 3.432.321 140.060 105,136 84.741 44.434 174.860 118.376 47.071 116.785 36.138 21.704 56.682 1.500 20.000

-

VllI.2 D\lan nh6m B I Khu eong ngM thong tin tlip trung ~.~Qng .pbye

Vl}

H. HoaYang

Vl}

2010-2013

J3t ha

IX

I 2

ea nblin, pbye

ei)ng dang

Q. Lien Chieu

IX.1 D\lan nh6m A KCN Hoa Khimh KCN dieh

V\I

395,7ha 43,346ha 33,961ha

..

552.445 58.591 75.990 9.150.912 286.534 202.823 67.950 44.040 199.831 78.401 55.697 149.392 112.855 139.68\ 66.557 106.872 118.650 - ---_._--

thuy san DON~ng gldl

..

Q. Son Tra Q.

3 KCN dieh V\I thuy san Da Niing gld2 --IX.2 DVan nb6m B I 2 3 4 5 7 8 10 1\ 12 13 KnCAnCu5

-

S"" Tra SonTra CftmL! S"" TrA HaiCMu cAmL! 2003-nay 2002-nay

... ...

Q. Q. Q. Q.

2004-2006

41,96ha

51,8 ha

KDC Phong Bile - Hoa ThQ KDC Lang ea Noi Hien Dong [email protected] thoat nuae ehinh phia Tiiy Hoa Cuang Khu d6 thj mai Nam du phia Nam San Bay cilm L~ .

16,55ha

H. Him Yang

Q.

------

6 ----"-.... .. KDC

2008-2009 2008-2009 2008-2009 2002-nay 2004-nay 2009-2010 2010-2011 2009-20\\

Khu C - KDC Nam cliu cilm L~ rna rQn~ (gldl-pIk2) Khu C - KDC Nam eftu cAm L~ ma r(lng (gld2) Khu s6 1 - Trung tam d6 thi mai Tay Bile Khu s6 3 - Trung tam do thi mai Tay Bile Khu s6 5 - Trung tam do thi mai Tay Bile Khu TDC Hoa Hi~p 3

..

H. Hl'la Yang

--

H.l:loa Yang

9 -_ .. :rIVe 1 - Trung tam d6 thj mai Tay Bile

Q. Lien Chien

Q. Lien Chieu Q. .. ..

LienChi~" Lie"Chieu

Q. Lien Chieu

Q.

3

STT

Danb myc cong lrlnb

Dia (Ii~m

Tbiri gian kbiri congboan tbanb 2004-2012 2010-2011 2005-2009

Nang tbillt k6

I.,.

TAng mth: (Iiu !lr bo~c d ···. toan (Itrqc duyit 295.179 83.582 63.945 1.367.615 94.114

Gia trj flatbanb KLHTtir toan tir Kil bo~cb kbiri cong kbiri cong nam 2011 (len bet dn bilt 31112/2010 31112/2010

, .

-

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Khu TDC Dong Hai Vimg Thuy di~n Khu Dich KDC Lang Da

Y\I

Q. Ngii Haoh Son

80H. S2h. 32,Sha Gilm 7.000canhO

cho nguiJi thu nMp thAp

18.190 5.000 7.226 290.438 68.016 36.362 9.557 13.000 7.345 38.871 39.891 52.560 87.600 238.962 18.988 32.729 40.000 112.551 150.373 88.696 60.522

18.161 4.000 5.087 319.520 54.573 43.756 7.294 12.306 5.323 33.909 39.562 53.614 81.507 234.239 59.512 28.562 60.000 101.499 126.838 79.233 55.175

40.000 20.000 15.000 200.000 2.000 14.000 7.000 8.000 1.000 14.000 5.000 10.500 1.000 3.000 6.000 2.000 25.000 2.000 7.000 6.000 13.000

h~u can Cang dia phuong

Q.

SonTra

My

Ngh~ Non Nurrc

Q. NgiiHAnh Son TPDN Q. SonTra

Q. Son Tn\

D\l an 7.000 can h(l chung cu

KDC An

My

(philn con lai va philn mIYr(lng)

KDC An Hoa 4 (philo con lai) Khu cuAi !uyan Bach Dfu,g Dong va cAng chfr Y KDC kho !hiat bi ph. tUng An Dan Duimg 45m doan An Cu 4 dan Nguy~n Cong Tni (gdl) KDC An Cu 4 + cAng lien phulmg Chung en Vung Thimg KDC An Cu 2 mIYr(lng + dulmg 15m Khu TDC Na; Hien Dong Khu do !hi Nam cAuTriln Thj Ly V~t KTQD dulmg IiI cAu song Han ra bien (V~I phia BAc dilu tuyan; Khu CTCC A4; Khu giap Doan Tiep nh~n 45 va dulmg45m) KDC Hoa Ph"t 5 (gldl &2) Q.

2004-nay 2004-nay 2008-nay 2004-nay 2004-nay 2002-nay 2002-nay 2002-nay 2002-nay 2001-nay 20,6ha 49,Sha 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 32.1ha 29.5ha 19.1ha 21,19ha

72.693 80.755 57.474 53.834 190.342 55.870 49.781 69.768 193.910 101.105 60.704 42] .451 145.248 126.494 95.691 78.138

Q. SonTra

Q.

SonTra

Q. SonTra

Q. Son Tra Q. Sun Tn\

Q. SonTr, Q. SonTnI NgiiH,nh Son

Q. Sun Tni

QcAm~ H. HoaYang,clm L~ Q. cam Lo QcAm~ Q.ClmLo

Q. Cdml~

Khu E - KDC Nam du cilm L~ (gId2) Khu B - KDC Nam du cilm L~ (gd2-pkl) Khu B - KDC Nam eliu cilm

-32 33

31

I.e (gd2-pk2)

KllU D -KDC Nam du cilm L~ (gIdl)

34 . Khu D - KDC Nam cAu cilm L~ (gld2)

4

..

'

.

.

STT

naob myc CDOg trioh

Dia ai~m

ThOi giao khOi CDOgholm thaob 2008-2009

...~-

TAng roue

Naog I.,. ihi~t k~

aiu hrboi,ic

d ···. toao au.,c doy~t 235.089 128.537 194.172 185.145 195.073 183.106 155.466 43.720 91.952 54.695 79.145 341.820 89.966 112.240 119.957 167.168

. Gill trj DA tbaoh toao t.r KLHTt.r K~bo,ch khOi CDOg kbOi CDOg oam 2011 (feo [email protected] oeo het 31/1212010 3111212010

. ,

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Khu TflCkhu fl6 (hi FPT Khu B - KOC Nom dIu Cam L~ (gd2-pk3) Khu F - KDC Nam c1luCam Khu F - KOC Nam du dm

Q. NgU Hanh Son H. Hua Yang Q.CdmLe

53.9 ha

--.

4~~ 5.000 52.411 33.788 30.000

..

46.347 12.500 53.000 38.800 27.000 55.200 47.700 21.820 20.450

.

12.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.000 25.000 15.000 30.000 -----

U (Wd1-plkl)

L~ (gldl-pIk2) -

2010-2011 2009-2011 2010-2011 2009-2011 2009-2011 2009-2011 2009-2011 -_.

33.5 ha 35.5 ha 40.2 ha 27.2 h. IK8 ha 9.3 h. 17 ha 5.5 ha

Q. CfimL~ Q.CAroL< Q. CdmLe Q.CdmL<

Q. Ngu BOoh Son

Khu F - KDC Nom cAucilm L~ (gldl -p/k3) Khu F - KDC Nam c1luCam L~ (wd2-plkl) Khu F - KDC Nom cilu cilm L~ (Wd2-p/k2) KOC Nam b8n xc fl60g Nam Khu fl6 thi mm Hoa Rai RI.3 (gldl) KOC Nam Tuyen San (giai do,", I) Khu sA7 - Tmng tam d6 thi moi ray Bic (3 gld) Khu E - KOC Nam cAucilm Le miT'(lOg (Khu pha can Oilu) . KOC Nam oilu dm Ie - Khu A (gld2)

50.293 , 44.500 24.189 11.000 8.000 23.000

Q. Ngu Hanh Son

Q. Ngu BOoh Son

7.600 22.900 20.000

Q. J.icn Chi!u

Q. CAroL< Q. Ngii Hanh Son Q. NgU HOoh Son Q. Nb'" Hiinh Son

2010-2011

58.35 ha 40ha

47 . KDC Nam cAucilm I~ - Khu A (gldl) 48

r---'

2008-2009 2008-2009 2008-2009 2008-2009 2004.2007 2.004 2009. 200920101--.

63.193 35.343

70.000 ~,-54.311 _._-7.000 35.632 25.000 10.000 12.000 -_._2.500 5.000 20.000 20.000 15.000 22.000 25.000

49

50 51

..

Khu TflC Ba Tung (gldl) ---Khu TflC Ba TUng (gd2) Khu Pha chg Hi,. Hai mil' '(lOg KDC sa 2 Philn Lang (gld1) KDC Khai Tay 2 Khu TflC Man Quang

128.504 1-~32.422 127.603 24.308 53.123

.

.

Q. Ngu BOoh Son Q. NgU Banh Son

130.785 23.029 56.282 47.006 28.899 5.400 20.800 45.844

64.313 144.649 296.235 413.030 55.431

.

52 53 54

..

Q. Thanh Kh<

Q. Ngii Hilllh Son

Q. Ngu HOoh Son Q. Hai Chau. Thanh

43.881 31.410 6.000 22.000 43.928

55 -56 57

He (hang thu gom mroc cae cua xa qua Khu d6 thi Quae t8 fl. Phuoc Phiin khu Xl, X2. X4 - KOC Hoa Hai 2 KDC lang da My NgM Non Nuoc

._--

Khe

Q. Ngu BOoh Son

71.732 2009-2010 136.338

Q. Ngu

Hanh Son

5

.

I.

.STT

Danb mye eong trlnb

Dia diSm

Tbiri glan kbiri d.ngboan tbilnb

Nang 1\fC [email protected] [email protected]

.

Tfing mwe dAn t··.bo~e d" toan dnye duy~t 144.271

Gi:i trj Dii tbanb toan tif KLHTtif kbiri ding kbiri ding [email protected] d~n hit 31/12/2010 31/12/2010 41.343 103.875 1.000 1.000 1.000 1.000 63.029 91.323 1.000 1.000 1.000 1.000

[email protected] nam 2011

58 59 B I I.I I 2

Khu mc thu(\e khu vue ven song Him tif C6 Vi~n Cham di\n Cong ty Song Thu Kbu TDC 56 6 - Wl KTQD dlle tuyi\n dUOngDT 602 Cong trlnb mm Ngilnh giao tbong Duimnh6m B DuOng Mai Dling Chan (g!'dl) DuOng Nguy~n Duy Trinh Ho~t i1(lng phye vy ea nh ·· , phye vy e(lng i1ilng

Q. HOi hau C

H. lIoa Vang

2009-2010 2009-2010

153.000 . 15.000 167.000

.-

2,667 Krn 75701

60.687 152.032 152.032 iS2.032 84.421 67.611

67.000 67.000 40.000 27.000

Q. NgiiHlmhSon Q. NgiiHlmhSon

2010-2011 2011-2013

n

11.I Duan nh6m A 11.2 Duan nh6m B III Ngilnh Van hoa ThS thao Dn lieh - X. h(\l 111.1 Duan nh6m A I San v~ d(\ng Hoa Xuim va cae eong trlnh trong Khu lien hqp the thao Hoa Xuim 100.000 100.000 100.000

Ghi eM: Cong trinh San v~n d(\ng Hoa Xuan c6 t6ng mire dAutu du kii\n khoimg 30 di\n 40 trieu USD thea Thong baa 56 04/TB-UBND ngay 07/01/2011 eua UBND tMnh ph6.

6

DAN THANH PHO DA.NANG

iN BAN NIlAN

[email protected]

sa 17/CKTC-NSDP

DV ToAN CHI NGAN SACH CHO cAc DV AN, CHUaNG TRiNH Ml)C TIEU QUoc GIA vA. cAc MT)C TIEU, NHIJ!:M VT) KHAc NAM 2011 .

(Kern theo Quydt dinh

s6 !J)O

/QD-UBND ngay

21- / 0(/2011 eua UBND

thanh

pM

Da Niing)

D07l

vi: trieu d6ng Chia ra vAn SI! nghi~p

7.320

.

STT

.

Chi tieu

D,! toan nam2011

276.320

vAn dAu til'

269.000

.

TONG CQNG (I + II)

I

Chi CTMT quAe gia va DA tr3ng m6i 5 tri~u ha rirng

(*)

276.320 150.000 65.000 9.000 45.000 1.000 320 6.000 269.000 150.000 65.000 9.000 45.000

.

n MQt sA mye tieu, nhi~m vy khae, trong d6:

I 2 3 4

7.320

Dilu ill eae dV an bfuIg ngu6n v5n nuae ngOlii (ODA) Chuong trinh Bi~n dong hili dilo H6 trq diln ill hny~n ehia taeh H6 trq dilu tu philt tri8n kinh t~ xii hili eae vimg theo Nghj quy8t eua Bil Chinh trj ChUOllg trinh

5 6

b5 trl

vien

diin eu theo QD

55 193/QD- TTg

1.000 320 6.000

Chuong trinh nghien elm khoa hQc

7 chuk

bi dong

Ohi eM: (*) Chucrngtrinh mllc tieu qu6c gia Trung ucrngchua phiin b6.

iN BAN NHAN DAN

THANH PHO D.ANANG

- , Mau so 18/CKTC-NSDP

IJln1:N

DV ToAN THU - CHI NGAN SACH eVA cAc QU~, THUQC THANH PHO NAM 2011

(Kern thea Quyit ainh s6930 /QD-UBND ngiry2:F / 01/2011 cua UBND thilnh ph6 Dil Nfmg)

.IJ~~. ~, ····· ··.· ·· ~

TAng thn can d6i STT

TAng chi can d6i ngan sach

BA sung tir ngan sacb tbimh pb6 cbo ngan sacb qu~n, buy~n Tong so

A ,

Don vi

ngb

sacb

qu~n, buy~n qu~n, buy~n (*) (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 Qu~HaiChau Qu~n Thanh K.he Qu~ ScmTra . 473.370 258.507 179.143 114.265 173.846 133.858 216.557 105 1.549.651 245.734 193.867 161.939 104.816 131.134 119.599 203.466 105 1.160.660

Bo snng can dlli

A

BA sung mlJc tieu 17.566 11.807

17.566 11.807 30.697 24.970 10.476 28.508 138.177 105 262.306 18.150 120.028 105 172.390 19.420 14.687

11.277 10.283

--

Qu~n Ngii Hiloh San Qu~ Lien Chi~u Qu~n CfunL~ Huy~n Hoa Yang Huy~n Hoilog Sa TAng c(lng

10.476 10.358 18.149

89.916

Ghi chilo (*) Khong k6 thu, chi ill ngu6n thu db I~ichi quao ly qua ngao sach 75.480 trieDd6ng.

BAN NHAN DAN THANH PHO UA NANG TY

iN

M~u 19/CKTC-NSDP s6

q: pHAN

TRAM (%) PHAN CIDA cAc KHOA.N THU PHAN CHIA CHO NGAN sAcH QU~, HUYtN NAM 2011

(Kern thea Quyit ainh

s6 930

IQD-UBND ngay2::r 1of 12011 coo VBND TP Dil Nang) TylH%)

STT

A

Qu~n, huy~n

B

Trung \long

J

ilia ph\lO'ng

2=3+4

Trong NSTP

3

do

NSQ,H

4

1 2 3 4 5 6 7

.

Qu~ Hili Chilu Qu~ Thanh Khe Qu~ Lien Chieu Qu~ San Tra Qu~ Ngii H San Qu~dmL~ . Huy~n Hoa Vang

15 15 15 15 15 15 15

85 85 85 85 85 85 85

53 22 15

0 0 0 0

32 63

70

85 85 85 85

Ghi ehu: Ty l~ phan chia & tren duQ'c lI.pd\lng d6i voi cac ngu6n thu: Thue Gill.trj gia tang, Thu~ Thu nh~p doanh nghi~p, Thu~ Thu nh~p ca nhan, Thu Tieu th\l d(ic bi~t do Chi C\lCthu qu~, huy~n 1r\lc tip quan ly thu.

iJy BAN NIlAN DAN THANH PHO DA NANG

Miu s6 20/CKTC-NSDP

TV L~ pHAN TRAM (%) pHAN CIDA cAc KHoAN THU PHAN CHIA CHO NGAN sAcH TUNG PHUONG, xA NAM 2011

(Kern theo Quyit ainh

s6 930

IQD-UBND ngi'lyz..?' 1

of 12011 eua UBND TP Fa Nlmg)

f)

VT: Ph6n triim(OA»

ThuS

Tbu~

[email protected]

thu nh,p

Thui lieu tb\l aae biet

3

ThuE mon bai

L~ phi

tnrac b,

SIT

A

Phll'lrug, xli

B

gia trj

Pi.

nhit

5

ait

tana

1

ca nh:iin

2

nba alit

4

6

1 2 3

4

5 6 7

8 9

110 11 12 13 1 2 3

4

5 6 7

8

9 10 1 2 3

4

5

Qu~n Hai Chau Hili Chau 2 Hili Chau 1 Phuac Ninh Th(lchThang NamDuong Hoa CUOngBAc Hoa CUOng Nam Hoa Th~ Dong HoaTh~Tay Binh Thu~ BinhHien ThanhBinh Th~Phuac Qu~n Thanh Khe Vinh Trung Th(lc Gian ChinhGian TanChinh AnKhe Thanh Khe Dong XuanHil HoaKhe Thanh Khe Tay TamTh~ Qu~n Lien Chi~u Hoa Khanh Nam Hoa Khanh BAc HoaMinh HoaHi~pNam Hoa Hi~p BAc

12 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 60 62 63 63 63 63 63 63 63 63 70 70 70 70 70

12 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 60 62 63 63 63 63 63 63 63 63 70 70 70 70 70

12 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 60 62 63 63 63 63 63 63 63 63 70 70 70 70 70

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

.

.

Thu~ STT

A

ThuS thu nh\ip canhAn

2

[email protected] tieu thy dae biet

3

Thu~ mon hili

Thu~

L~ phi

trll'6"c ba}

Phuirng, xA

.

gill lrj .i. tan.

/

Dba ait

5

Dba ait

4

B

6

Qu~nSon 2 3 4 6

Tra

1 AnHliiDong

AnHai Yay AnHliiB~c PhuacMy NIIi Hien Dong Miin Thai Qu~n Ngii Hanh Son KhueMy HoaHlii HoaQuy Qu~nCAmL~ Hoa Th9Dong HoaAn HoaXuiin Hoa Th9Yay HoaPMt Huy~n Hoa Yang

5 Th9 Quang

'7

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 . 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

.

1 My An

2 3 4

1 KhueTrung

2 3 4

5

6

1 Hoa Ti~n

HoaChiiu Hoa Phuac 4 HoaNhan ,5 HoaPhong 6 HoaKhuang 7 HoaSan 8 HoaLien HoaNinh 10 HoaBk 11 HoaPhu 9

Ghi eM:

2 3

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

- Thud gia tr! gia tling, tieu thy a(ic biet va thud man bGi ap dyng a6i vm cac hi? kinh doanh cti thi. - fJ6i vui thud man bai, thud nha aat, Ie phi tn.ruc bJ;l:aU(lC aiJu tikcho ngiin stich qugn, huyen hu&ng 100% va tiip tyc phtin chia giua ngiin sach qugn, huyen vui ngiin stich phu&ng, xii theo tf; Ie neu tren. _ fJ6i vui thud su dyng dat nang nghieP ndu tren thlfc d co phtit sinh thi aiJu tiit cho ngiin stich phu&ng, xii hu&ng 100%.

Information

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

378690

Notice: fwrite(): send of 196 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531