Read 978-952-14-1016-1.pdf text version

Sisällys

Sisällys

Alkusanat............................................................................ Lyhenteet ............................................................................ IV oSA. Yhtiön varojen jakaminen ................................ 13 luku. Varojen jakaminen ................................................ Yleiset säännökset ....................................................... 1 §. Varojenjakotavat .................................................. 2 §. Maksukyky .......................................................... 3 §. Jaon perustuminen tilinpäätökseen ...................... 4 §. Velvollisuus varojen palauttamiseen ..................... Osinko ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta ..................................................... 5 §. Jaettava määrä ...................................................... 6 §. Päätöksenteko ...................................................... 7 §. Vähemmistöosinko .............................................. Muut varojen jakamista koskevat säännökset ............. 8 §. Lahjat .................................................................. 9 §. Muu kuin voitontuottamistarkoitus ..................... 10 §. Omien osakkeiden hankinnan rahoittaminen ......

V XV 1 3 9 9 20 23 28 32 32 33 39 43 43 47 50

V

Sisällys

14 luku. Osakepääoman alentaminen ................................ 1 §. Päätöksenteko ...................................................... 2 §. Velkojiensuojamenettely ...................................... 3 §. Rekisteri-ilmoitus ja kuulutuksen hakeminen ........................................................... 4 §. Kuulutus velkojille ............................................... 5 §. Rekisteröimisen edellytykset................................. 6 §. Muu osakepääoman alentamisen rekisteröiminen .................................................... 7 §. Velkojiensuojamenettelyn soveltaminen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen ........................... 15 luku. Yhtiön omat osakkeet ........................................... Yleiset säännökset ....................................................... 1 §. Hankkiminen, lunastaminen ja pantiksi ottaminen ............................................................ 2 §. Soveltamisalan rajoitus ......................................... 3 §. Muut lunastamistilanteet ..................................... 4 §. Pitäminen, mitätöiminen ja luovutus ................... Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen ........ 5 §. Päätöksentekoa koskevat yleiset säännökset .......... 6 §. Suunnattu hankkiminen ja suunnattu lunastaminen ....................................................... 7 §. Hankkimispäätöksen ja lunastamispäätöksen sisältö ................................................................... 8 §. Osakkeenomistajan oikeus saada tietoja ............... 9 §. Osakkeiden yhdistäminen julkisessa osakeyhtiössä ....................................................... 10 §. Hankkimis- ja lunastusehdot ............................... 11 §. Hankkimis-, lunastus- ja pantiksiottamisrajoitus................................................................. 12 §. Osakkeiden mitätöiminen sekä luovuttaminen eräissä tilanteissa .................................................. Omien osakkeiden pantiksi ottaminen ja merkintä ..... 13 §. Omat osakkeet panttina ....................................... 14 §. Omien ja emoyhtiön osakkeiden merkintä ...........

55 60 63 66 68 70 71 72 75 79 79 84 87 88 88 88 94 100 105 108 117 123 125 130 130 132

V

Sisällys

V oSA. Yhtiörakenteen muuttaminen ja yhtiön purkaminen ..................... 16 luku. Sulautuminen ........................................................ Sulautumisen määritelmä ja toteuttamistavat............. 1 §. Sulautuminen ...................................................... 2 §. Sulautumisen toteuttamistavat ............................. Sulautumissuunnitelma ja hyväksytyn tilintarkastajan lausunto .............................................. 3 §. Sulautumissuunnitelma........................................ 4 §. Hyväksytyn tilintarkastajan lausunto.................... Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen ja kuulutus velkojille ........................................................ 5 §. Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen ............ 6 §. Kuulutus velkojille ............................................... 7 §. Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille .................... 8 §. Yrityssaneeraus ..................................................... Sulautumisesta päättäminen ........................................ 9 §. Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta .......... 10 §. Yhtiökokouskutsu sekä ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille ............................................ 11 §. Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen ........................................................ 12 §. Sulautumispäätöksen oikeusvaikutukset ............... Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen ................................................................ 13 §. Lunastusmenettely ............................................... Sulautumisen täytäntöönpano ja oikeusvaikutukset ........................................................ 14 §. Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta ............ 15 §. Rekisteröimisen edellytykset................................. 16 §. Sulautumisen oikeusvaikutukset...........................

135 137 144 144 156 172 172 216 223 223 225 228 231 232 232 237 241 249

253 253 267 267 274 282

X

Sisällys

17 §. Lopputilitys ......................................................... 18 §. Sulautumisen peruuntuminen ..............................

17 luku. Jakautuminen ........................................................ Jakautumisen määritelmä ja toteuttamistavat ............ 1 §. Jakautuminen ...................................................... 2 §. Jakautumisen toteuttamistavat ............................. Jakautumissuunnitelma ja hyväksytyn tilintarkastajan lausunto .............................................. 3 §. Jakautumissuunnitelma ........................................ 4 §. Hyväksytyn tilintarkastajan lausunto.................... Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen ja kuulutus velkojille ........................................................ 5 §. Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen ............ 6 §. Kuulutus velkojille ............................................... 7 §. Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille .................... 8 §. Yrityssaneeraus ..................................................... Jakautumisesta päättäminen........................................ 9 §. Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta .......... 10 §. Yhtiökokouskutsu sekä ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille ............................................ 11 §. Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen ........................................................ 12 §. Jakautumispäätöksen oikeusvaikutukset ............... Jakautumisvastikkeen sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen .............................................. 13 §. Lunastusmenettely ............................................... Jakautumisen täytäntöönpano ja oikeusvaikutukset ... 14 §. Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta ............ 15 §. Rekisteröimisen edellytykset................................. 16 §. Jakautumisen oikeusvaikutukset ........................... 17 §. Lopputilitys ......................................................... 18 §. Jakautumisen peruuntuminen ..............................

X

296 297 303 307 307 313 321 321 342 343 343 344 345 345 346 346 348 350 351

352 352 358 358 361 363 376 376

Sisällys

18 luku. Vähemmistöosakkeiden lunastaminen.................. Yleiset säännökset ....................................................... 1 §. Lunastusoikeus ja -velvollisuus ............................. 2 §. Lunastusoikeudesta ja -velvollisuudesta ilmoittaminen ...................................................... Lunastusriitojen käsittely ............................................. 3 §. Välimiesmenettely ............................................... 4 §. Menettelyn aloittaminen ...................................... 5 §. Uskottu mies ....................................................... 6 §. Vakuuden asettaminen ......................................... 7 §. Lunastushinnan määrittäminen ........................... 8 §. Välimiesmenettelyn kustannukset ........................ 9 §. Muut välimiesmenettelyä koskevat säännökset ..... 10 §. Muutoksenhaku ................................................... Lunastamisen toteuttaminen........................................ 11 §. Lunastushinnan suorittaminen ja oikeuksien siirtyminen .......................................................... 19 luku. Yritysmuodon muuttaminen ................................. Osakeyhtiömuodon muuttaminen ................................ 1 §. Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi ....................................................... 2 §. Julkiseksi osakeyhtiöksi muuttumisen jälkeen tehdyt merkittävät hankinnat ............................... 3 §. Julkisen osakeyhtiön muuttaminen yksityiseksi osakeyhtiöksi ....................................................... Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen toiseen yritysmuotoon .............................................................. 4 §. Yritysmuodon muuttaminen................................ 5 §. Päätöksenteko ...................................................... 6 §. Päätöksen rekisteröiminen ................................... 7 §. Kuulutus velkojille ............................................... 8 §. Rekisteröimisen edellytykset.................................

377 378 378 382 384 384 385 390 395 398 401 403 407 410 410 415 420 420 424 425 428 428 431 435 436 437

X

Sisällys

20 luku. Yhtiön purkaminen................................................ Yleiset säännökset ....................................................... 1 §. Purkaminen ......................................................... 2 §. Rekisteristä poistaminen ...................................... Päätöksenteko.............................................................. 3 §. Yhtiön päätös selvitystilaan asettamisesta ............. 4 §. Määrääminen selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä............................................................ 5 §. Korjauskehotus .................................................... 6 §. Vireillepano-oikeus .............................................. Selvitysmenettely ......................................................... 7 §. Selvitysmenettelyn tarkoitus................................. 8 §. Selvitystilan alkaminen ........................................ 9 §. Selvitysmiesten valinta, määrääminen ja tehtävät ................................................................ 10 §. Selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröiminen .................................................... 11 §. Tilinpäätös selvitystilaa edeltävältä ajalta .............. 12 §. Yhtiökokous selvitystilan aikana ........................... 13 §. Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastus ja erityinen tarkastus ................................................ 14 §. Julkinen haaste velkojille ...................................... 15 §. Velkojen maksaminen, omaisuuden jakaminen ja jaon moittiminen ............................................. 16 §. Lopputilitys ......................................................... 17 §. Purkautuminen .................................................... 18 §. Selvitystilan jatkaminen ja jälkiselvitys ................. 19 §. Selvitystilan lopettaminen ja toiminnan jatkaminen ........................................................... Rekisteristä poistaminen .............................................. 20 §. Rekisteristä poistamisen ajankohta ....................... 21 §. Rekisteristä poistetun yhtiön edustaminen ........... 22 §. Rekisteristä poistetun yhtiön oikeudellinen asema ...................................................................

439 444 444 446 448 448 449 453 456 457 457 459 460 464 465 467 468 470 472 478 480 483 486 488 488 489 491

X

Sisällys

Yhtiön varojen vähentyminen, saneeraus ja konkurssi .................................................................. 23 §. Yhtiön varojen vähentyminen .............................. 24 §. Yrityksen saneeraus .............................................. 25 §. Konkurssi ............................................................ VI oSA. Seuraamukset ja oikeussuoja ........................... 21 luku. Päätöksen moite ................................................... 1 §. Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen .............. 2 §. Mitätön yhtiökokouksen päätös ........................... 3 §. Mitättömään yhtiökokouksen päätökseen rinnastuva hallituksen päätös ............................... 4 §. Tuomion sisältö ja vaikutukset ............................. 22 luku. Vahingonkorvaus................................................... 1 §. Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuus ......... 2 §. Osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuus............................................... 3 §. Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvelvollisuus ................................ 4 §. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus ....... 5 §. Sovittelu ja korvausvastuun jakaantuminen .......... 6 §. Päätöksenteko yhtiössä ......................................... 7 §. Osakkeenomistajien oikeus ajaa kannetta yhtiön hyväksi...................................................... 8 §. Kanneoikeuden vanhentuminen .......................... 9 §. Pakottavuus ......................................................... 23 luku. Vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus ja yhtiön purkaminen......................... 1 §. Lunastusvelvollisuus............................................. 2 §. Määrääminen selvitystilaan tai rekisteristä poistettavaksi ....................................................... 24 luku. Riitojen ratkaiseminen .......................................... Oikeudenkäynti tuomioistuimessa ............................... 1 §. Toimivaltaiset tuomioistuimet.............................. 2 §. Kiireellisesti käsiteltävät asiat................................

494 494 500 501 505 507 509 517 523 526 531 536 545 549 551 555 557 562 572 575 579 580 585 591 591 591 594

X

Sisällys

Välimiesmenettely ........................................................ 3 §. Yhtiöjärjestykseen perustuva välimiesmenettely .... 4 §. Lakisääteinen välimiesmenettely........................... Muut säännökset .......................................................... 5 §. Tiedoksiannot yhtiölle ......................................... 6 §. Ratkaisuista ilmoittaminen .................................. 25 luku. Rangaistussäännökset .......................................... 1 §. Osakeyhtiörikos ................................................... 2 §. Osakeyhtiörikkomus ............................................ VII oSA. Erinäiset säännökset ........................................ 26 luku. Voimaantulo .......................................................... 1 §. Voimaantulosäännös ............................................ Lähteet ................................................................................ Oikeustapaushakemisto ..................................................... Asiahakemisto ....................................................................

595 595 598 598 598 600 601 602 606 609 611 611 625 633 637

XV

Information

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

787931


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531