Read Asiakirjamallit 001-454.pdf text version

ASIAKIRJAMALLIT

Petri Järvensivu ­ Jussi Kalliala ­ Pekka Kolppanen ­ Kalle Kyläkallio ­ Mari Lampenius ­ Heikki Uotila

TALENTUM Helsinki 2008

9., uudistettu painos © 2008 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN: 978-952-14-1307-0 Sivunvalmistus: NotePad, www.notepad.fi Gummerus Kirjapaino Oy 2008

SISÄLLYS

ESITTELY JA SAATESANAT ........................................................................................ 15 SI 100 Si 109 HENKILÖOIKEUS TASA-ARVO Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ­ Selvityspyyntö syrjäytyksestä työhön otettaessa ............................... 21 ­ Selvityspyyntö syrjäytyksestä koulutukseen valittaessa ..................... 22 ­ Selvityspyyntö syrjinnästä irtisanomisessa ......................................... 23 HENKILÖTIEDOT Henkilötietolaki ­ Henkilötietojen tarkastuspyyntö ......................................................... 27 ­ Toimintailmoitus .................................................................................. 28 ­ Ilmoitus henkilötietojen siirrosta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ............. 29 ­ Rekisteriseloste ................................................................................... 30 ­ Rekisteritiedon korjaamisvaatimus ..................................................... 31 ­ Henkilötietojen luovutuksen kieltäminen............................................. 32 NIMI Nimilaki ­ Nimenmuutoshakemus ....................................................................... 35 ­ Ilmoitus etunimen muuttamisesta ....................................................... 36 HOLHOUS Laki holhoustoimesta ­ Hakemus edunvalvojan määräämiseksi taloudellisissa asioissa ........ 39 ­ Hakemus edunvalvojan määräämiseksi oikeuden ja edun valvomiseksi kuolinpesässä ................................................................ 40 ­ Hakemus edunvalvojan määräämiseksi ja toimintakelpoisuuden rajoittamiseksi.................................................. 41 ­ Lupahakemus kiinteistön kauppaan ................................................... 42 ­ Oma hakemus edunvalvojan määräämiseksi taloudellisissa asioissa 43 ­ Hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi ................................. 44 ­ Edunvalvojan tilitys ............................................................................. 45 ­ Edunvalvontavaltuutus ........................................................................ 46 KUOLLEEKSI JULISTAMINEN Laki kuolleeksi julistamisesta ­ Hakemus kuolleeksi julistamiseksi ...................................................... 51

Si 111

Si 118

Si 121

Si 125

5

Si 126

YHDISTYS Yhdistyslaki Yhdistyksen perustaminen ­ Rekisteröimättömän yhdistyksen perustamiskokous ......................... 55 ­ Rekisteröidyn yhdistyksen perustamiskokous.................................... 57 ­ Yhdistyksen säännöt........................................................................... 59 ­ Hallituksen järjestäytymiskokous ........................................................ 63 ­ Perustamiskirja ................................................................................... 65 ­ Perusilmoitus yhdistysrekisteriin ......................................................... 66 Sääntöjen muuttaminen ­ Ylimääräinen yhdistyskokous, sääntöjen muutos ............................... 67 Yhdistyksen purkaminen ­ Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin ...................................................... 69 ­ Purkavan yhdistyskokouksen pöytäkirja............................................. 70 ­ Purkautumisilmoitus yhdistysrekisteriin .............................................. 72 SÄÄTIÖ Säätiölaki Säätiön perustaminen ­ Säädekirja, perusmalli ......................................................................... 75 ­ Säännöt, perusmalli ............................................................................ 76 ­ Säädekirja ........................................................................................... 79 ­ Säännöt, monipuolisemmat ................................................................ 80 ­ Perustamislupahakemus..................................................................... 86 ­ Säätiön hallituksen kokouspöytäkirja.................................................. 87 ­ Merkintäilmoitus säätiörekisteriin........................................................ 90 ­ Säätiön rekisteröinti-ilmoitus (perustamisilmoitus) ............................. 91 ­ Vakuutus peruspääomasta ................................................................. 92 ­ Muutosilmoitus säätiörekisteriin ......................................................... 93 Sulautuminen ­ Sulautumissopimus........................................................................... 101 ­ Hallituksen kokouspöytäkirja/vastaanottava säätiö .......................... 105 ­ Hallituksen kokouspöytäkirja/sulautuva säätiö ................................. 107 ­ Suostumushakemus patentti- ja rekisterihallitukselle ....................... 108 ­ Lupahakemus käräjäoikeudelle ........................................................ 110 ­ Ilmoitus patentti- ja rekisterihallitukselle ........................................... 112 PERHE- JA PERINTÖOIKEUS AVIOLIITTO Avioliittolaki ­ Ilmoitus puolisoiden välisestä lahjasta .............................................. 115 ­ Puolison suostumus kodin myymiseen ............................................ 116 ­ Avioehtosopimus .............................................................................. 117 ­ Vaihtoehtoisia avioehtomääräyksiä ................................................... 118 ­ Avioehtosopimuksen purkaminen..................................................... 119 ­ Avioehtosopimuksen rekisteröintihakemus ...................................... 120 ­ Hakemus yhteiselämän lopettamiseksi............................................. 121 ­ Avioerohakemus ilman harkinta-aikaa .............................................. 122

Si 128

SI 200 Si 201

6

­ ­ ­ ­ ­ ­ Si 217

Avioerohakemus, 1-vaihe.................................................................. 123 Avioerohakemus, 2-vaihe.................................................................. 124 Sopimus avioeron varalta ................................................................. 125 Osituskirja ......................................................................................... 128 Osituskirja sopimusjaosta ................................................................. 135 Ositus- ja perinnönjakokirja .............................................................. 138

HAKEMUS LAPSEN HUOLLOSTAJA ELATUKSESTA Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ­ Hakemus lapsen huollosta, asumisesta ja elatuksesta ja tapaamisoikeudesta ......................................................................... 143 SOPIMUS LAPSEN HUOLLOSTAJA ELATUKSESTA Laki lapsen elatuksesta ­ Sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja elatuksesta ja tapaamisoikeudesta .......................................................................... 147 PERINTÖ JA TESTAMENTTI Perintökaari ­ Lakiosavaatimus .............................................................................. 151 ­ Haastehakemus lakiosan täydentämisestä....................................... 152 ­ Testamentti........................................................................................ 155 ­ Keskinäinen testamentti.................................................................... 156 ­ Testamentin moite, haastehakemus ................................................. 158 ­ Ilmoitus perittävälle perinnöstä luopumisesta................................... 161 ­ Ilmoitus perinnöstä luopumisesta osakkaille .................................... 162 ­ Hakemus uskotun miehen määräämiseksi hallitsemaan käyttöoikeustestamentilla saatua omaisuutta ................................... 163 ­ Haastehakemus, vahingonkorvaus uskotulta mieheltä..................... 167 ­ Hakemus pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräämiseksi ............. 171 ­ Hakemus perunkirjoitusajan pidentämiseksi .................................... 172 ­ Perukirja ............................................................................................ 173 ­ Täydennysperukirja ........................................................................... 178 ­ Varattoman perukirja ......................................................................... 180 ­ Pesänselvittäjän lopputilitys.............................................................. 182 ­ Perinnönjakokirja .............................................................................. 186 ­ Sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta ............................................ 190 ­ Hoitotestamentti ............................................................................... 192 SOPIMUKSET JA VELKASUHTEET KAUPPAKAARI Kauppakaari ­ Takaussitoumus yleistakauksesta .................................................... 195 ­ Takaussitoumus yhteisvastuullisesta yleistakauksesta ..................... 196 ­ Takaussitoumus erityistakauksesta .................................................. 197 ­ Takaussitoumus yhteisvastuullisesta erityistakauksesta .................. 198 ­ Takaussitoumus jälkitakauksesta ...................................................... 199 ­ Takaussitoumus täytetakauksesta .................................................... 200 ­ Takaussitoumus vastatakauksesta ................................................... 201

Si 225

Si 235

SI 400 Si 401

7

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Si 402

Yleispanttaussitoumus omasta velasta ............................................ 202 Yleispanttaussitoumus toisen velasta............................................... 204 Erityispanttaussitoumus omasta velasta .......................................... 206 Erityispanttaussitoumus toisen velasta............................................. 208 Jälkipanttaussitoumus ...................................................................... 210 Tiedoksisaantitodistus ...................................................................... 211 Toimeksiantosopimus ....................................................................... 212 Perintäkirje velalliselle ..................................................................... 213 Velkomuskirje takaajalle (perintäkirje) ............................................... 214 Haastehakemus, velkomus ja takausvelkomus .............................. 215

SOPIMUKSET Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista ­ Tarjouspyyntö ................................................................................... 221 ­ Myyntitarjous .................................................................................... 222 ­ Tilaus ................................................................................................. 223 ­ Tilauksen vahvistus ........................................................................... 224 ­ Valtakirja ............................................................................................ 225 ­ Lahjakirja, irtaimen lahja ................................................................... 226 ­ Lahjaveroilmoitus .............................................................................. 227 KAUPPAEDUSTAJAT JAMYYNTIMIEHET Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä ­ Kauppaedustajasopimus .................................................................. 231 ­ Myyntimiessopimus .......................................................................... 236 ­ Franchising-sopimus ........................................................................ 238 VELKAKIRJA Velkakirjalaki ­ Velkakirja ........................................................................................... 245 ­ Velkakirjan siirto ................................................................................ 246 ­ Haltijavelkakirja ................................................................................. 247 MAKSUTALLETUS LÄÄNINHALLITUKSEEN Laki rahan, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta ­ Maksutalletus ................................................................................... 251 MÄÄRÄAIKA VELKOMISESSA JA JULKINEN HAASTE Asetus määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille ­ Saatavan vanhentumisen keskeyttämisilmoitus ............................... 255 ­ Julkinen haaste velkojille .................................................................. 256 ASIAKIRJAN KUOLETTAMISHAKEMUS Laki asiakirjain kuolettamisesta ­ Asiakirjan kuolettamishakemus ....................................................... 259 ASUINHUONEISTONVUOKRA Laki asuinhuoneiston vuokrasta ­ Asuinhuoneiston vuokrasopimus ..................................................... 263 ­ Asuinhuoneiston alivuokrasopimus .................................................. 271

Si 405

Si 406

Si 414

Si 415

Si 416

Si 417

8

­ Työsuhdeasunnon vuokrasopimus ................................................... 278 ­ Vuokrasopimuksen irtisanominen ..................................................... 280 ­ Vuokrasopimuksen purkamisilmoitus ............................................... 281 Si 418 LIIKEHUONEISTONVUOKRASOPIMUS Laki liikehuoneiston vuokrasta ­ Liikehuoneiston vuokrasopimus ...................................................... 285 YRITYSKIINNITYS Yrityskiinnityslaki ­ Panttivelkakirja ................................................................................. 289 ­ Yrityskiinnityshakemus ..................................................................... 290 IRTAIMEN OMAISUUDEN LUOVUTUS IRTAIMEN KAUPPA Kauppalaki ­ Yrityskauppa, osakeyhtiön osakkeiden kauppakirja ......................... 293 ­ Käsirahakuitti / ostosopimus ............................................................ 297 ASUNTOKAUPPA Asuntokauppalaki ­ Asunto-osakkeen kauppakirja ......................................................... 301 ­ Käsirahakuitti .................................................................................... 304 ­ Reklamaatio myyjälle ........................................................................ 305 KIINTEÄN OMAISUUDEN LUOVUTUS JA PANTTAUS MAAKAARI Maakaari ­ Kiinteistön lahjakirja .......................................................................... 309 ­ Käsirahasopimus .............................................................................. 311 ­ Valtakirja kiinteistön myyntiä varten .................................................. 312 ­ Kiinteistön kauppaa koskeva esisopimus ......................................... 313 ­ Kiinteistön kauppakirja...................................................................... 317 ­ Lainhuutohakemus............................................................................ 320 ­ Kiinnityshakemus .............................................................................. 321 ­ Velkakiinnityshakemus vuokraoikeuteen .......................................... 322 ­ Hakemus kiinnityksen osittaiseksi kuolettamiseksi .......................... 323 ­ Hakemus etuoikeusjärjestyksen muuttamiseksi ............................... 324 ­ Hakemus panttikirjaksi vaihtoa varten .............................................. 325 ­ Kirjaamishakemus (vuokraoikeuden kirjaaminen) ............................. 326 ­ Hakemus erityisen oikeuden kirjaamiseksi ....................................... 327 ­ Hallinnanjakosopimus ....................................................................... 328 MAANVUOKRA Maanvuokralaki ­ Maanvuokrasopimus ........................................................................ 333

Si 421

SI 500 Si 501

Si 505

SI 600 Si 601

Si 629

9

YR 100 Yr 101

YRITYSMUODOT AVOIN JA KOMMANDIITTIYHTIÖ Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä Avoin yhtiö ­ Avoimen yhtiön yhtiösopimus .......................................................... 337 ­ Perusilmoitus kaupparekisteriin ........................................................ 340 Kommandiittiyhtiö ­ Kommandiittiyhtiön yhtiösopimus .................................................... 345 ­ Perusilmoitus kaupparekisteriin ........................................................ 349 Kommandiittiyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi ­ Yhtiömiesten kokouspöytäkirja ......................................................... 354 ­ Kommandiittiyhtiö osakeyhtiöksi ...................................................... 355 ­ Muutosilmoitus kaupparekisteriin ..................................................... 357 OSAKEYHTIÖ Osakeyhtiölaki Osakeyhtiön perustaminen ­ Perustamissopimus .......................................................................... 365 ­ Yhtiöjärjestys..................................................................................... 366 ­ Hallituksen kokouspöytäkirja ............................................................ 368 ­ Perustamisilmoitus kaupparekisteriin ............................................... 369 ­ PRH:n perustamispaketti .................................................................. 377 Selvitystila ­ Yhtiön asettaminen selvitystilaan...................................................... 392 ­ Muutosilmoitus kaupparekisteriin ..................................................... 393 ­ Selvitysmiehen kertomus ja lopputilitys ............................................ 407 ­ Lopputilityksen tarkistaminen ........................................................... 408 ­ Yhteisön purkamisilmoitus kaupparekisteriin ................................... 409 Yhtiökokous ­ Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja ............................................. 414 ­ Osakasluettelo .................................................................................. 417 ­ Osakeluettelo .................................................................................... 418 ­ Tilinpäätöksen rekisteröinti ............................................................... 419 OSUUSKUNTA Osuuskuntalaki ­ Perustamiskirja ................................................................................. 423 ­ Säännöt ............................................................................................. 425 ­ Hallituksen kokouspöytäkirja ............................................................ 435 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS Asunto-osakeyhtiölaki ­ Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys .................................................... 439 TOIMINIMI Toiminimilaki ­ Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus ................................ 445 ­ Elinkeinotoiminnan lopettamisilmoitus kaupparekisteriin ................. 448 ­ Haastehakemus toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi ym. ........ 452

Yr 103

Yr 105

Yr 109

Yr 116

10

YR 400 Yr 401

IMMATERIAALIOIKEUDET TEKIJÄNOIKEUS Tekijänoikeuslaki ­ Valokuvan käyttöoikeuden luovutussopimus .................................... 457 ­ Sopimus kuvataiteen teosten käytöstä internetsivuilla ..................... 459 ­ Käyttöoikeuden luovutussopimus..................................................... 461 ­ Kustannussopimus ........................................................................... 463 ­ Esityskorvaussopimus, työpaikkamusiikki ........................................ 467 ­ Satunnaisen tapahtuman ilmoitus .................................................... 468 PATENTTI Patenttilaki ­ Patenttihakemus ............................................................................... 473 ­ Haastehakemus patentin loukkausasiassa ....................................... 475 ­ Haastehakemus patentin mitätöimiseksi .......................................... 479 HYÖDYLLISYYSMALLI Laki hyödyllisyysmallioikeudesta ­ Hyödyllisyysmallihakemus ................................................................ 485 ­ Hakemus hyödyllisyysmallioikeuden mitättömäksi julistamiseksi .... 487 TAVARAMERKKI Tavaramerkkilaki ­ Rekisteröintihakemus........................................................................ 493 ­ Ennakkotutkimushakemus sekoitettavuudesta ................................ 496 ­ Haastehakemus tavaramerkin ja ulkomaisen toiminimen loukkausta koskevassa asiassa ........................................................ 497 ­ Väite tavaramerkkiä vastaan ............................................................. 500 MALLI Mallioikeuslaki ­ Mallin rekisteröintihakemus ............................................................. 503 ­ Haastehakemus mallin loukkaamisesta ............................................ 507 KULUTTAJANSUOJA JA KULUTTAJAVIRANOMAISET KULUTTAJANSUOJA Kuluttajansuojalaki ­ Kantelu markkinointitoimesta ........................................................... 513 ­ Kotimyyntiasiakirja ............................................................................ 514 ­ Peruuttamisilmoitus .......................................................................... 517 ­ Kuluttajapalvelusopimus ................................................................... 518 KULUTTAJA-ASIAMIES JAKULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA Laki kuluttajavalituslautakunnasta ­ Valitus tavarasta ................................................................................ 523 ­ Valitus palvelusta .............................................................................. 525 ­ Valitus matkasta ................................................................................ 527 ­ Valitus asuntokaupasta, kiinteistön- tai vuokra-asunnon välityksestä, virheestä, hinnanale ..................................................... 529

Yr 408

Yr 414

Yr 418

Yr 421

YR 500 Yr 501

Yr 512

11

YR 600 Yr 605 Yr 608

KILPAILU JA JULKISET HANKINNAT KILPAILU JA JULKISET HANKINNAT Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ­ Markkinointikieltohakemus .............................................................. 533 Laki julkisista hankinnoista ­ Hakemus markkinaoikeudelle ........................................................... 537 TYÖ- JA VIRKASUHDE TYÖSOPIMUS Työsopimuslaki ­ Työsopimus, toistaiseksi voimassaoleva .......................................... 543 ­ Työsopimus, määräaikainen.............................................................. 545 ­ Ilmoitus lomauttamisesta .................................................................. 547 ­ Varoitus ............................................................................................. 548 ­ Työnantajan ilmoitus työsopimuksen irtisanomisesta ....................... 549 ­ Työntekijän ilmoitus työsopimuksen irtisanomisesta ........................ 550 ­ Ilmoitus työsopimuksen purkamisesta ............................................. 551 ­ Ilmoitus työsopimuksen purkamisesta koeaikana ............................ 552 ­ Työtodistus ........................................................................................ 553 YHTEISTOIMINTAMENETTELY Laki yhteistoimintamenettelystä ­ Neuvotteluesitys yhteistoimintamenettelyyn..................................... 557 RIKOSLAKI RIKOSLAKI Rikoslaki ­ Vastine syytteeseen .......................................................................... 561 ­ Asianomistajan haastehakemus ....................................................... 565 ­ Asianomistajan vaatimuskirjelmä ...................................................... 567 ­ Muutosharkintakantelu valtakunnanvirastoon .................................. 569 OIKEUDENKÄYMISKAARI OIKEUDENKÄYMISKAARI Oikeudenkäymiskaari ­ Haastehakemus (OK 5:2) .................................................................. 573 ­ Haastehakemus, summaarinen (OK 5:3) .......................................... 575 ­ Vastaus kanteeseen .......................................................................... 577 ­ Takaisinsaantihakemus yksipuoliseen tuomioon .............................. 580 ­ Takavarikkohakemus......................................................................... 582 ­ Valitus hovioikeuteen ........................................................................ 584 ­ Valituslupahakemus ja valitus korkeimpaan oikeuteen ..................... 590

TY 100 Ty 101

Ty 214

RI 100 Ri 101

PR 100 Pr 101

12

PR 200 Pr 208

MUU OIKEUDENKÄYNTILAINSÄÄDÄNTÖ VÄLIMIESMENETTELY Laki välimiesmenettelystä ­ Kauppakirja, joka sisältää välityssopimuksen................................... 599 ­ Riitautuskirje ..................................................................................... 601 ­ Hakemus välimiehen asettamiseksi .................................................. 602 ­ Ilmoitus välimiehen asettamishakemuksesta sekä vastinepyyntö .... 603 ­ Vastaus välityslautakunnalle ............................................................. 604 ­ Ilmoitus välimiehen asettamisesta .................................................... 605 ­ Välimiehen menettelyohjauskirje ....................................................... 606 ­ Kanne ja kanteenkehittelykirjelmä .................................................... 608 ­ Vastakanne........................................................................................ 610 ­ Välimiehen kirje ................................................................................. 612 MAKSUKYVYTTÖMYYS YRITYKSEN SANEERAUS Laki yrityksen saneerauksesta ­ Yrityssaneeraushakemus, velallisen ................................................ 615 ­ Yrityssaneeraushakemus, velkojan ................................................... 618 ­ Esitys saneerausohjelmaksi .............................................................. 624 ­ Yrityksen saneerauksesta annetun lain 8 §:n 1 momentin1 kohdan tarkoittama selvitys velkojille ............................................... 631 ­ Velkojan lausuma .............................................................................. 636 YKSITYISHENKILÖNVELKAJÄRJESTELY Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä ­ Velkajärjestelyhakemus .................................................................... 641 KONKURSSI Konkurssisääntö ­ Konkurssiuhkainen maksukehotus .................................................. 649 ­ Velkojan konkurssihakemus .............................................................. 650 ­ Velallisen konkurssihakemus ............................................................ 652 ­ Konkurssivalvonta ............................................................................. 654 ­ Valvotun saatavan riitauttaminen ...................................................... 655 ­ Jakoluetteloehdotus ......................................................................... 657 ­ Selonteko konkurssipesän hallinnosta.............................................. 663 TAKAISINSAANTIYRITYSSANEERAUKSESSA Laki takaisinsaannista konkurssipesään ­ Haastehakemus takaisinsaannista yrityssaneerauksessa ............... 669

PR 500 Pr 501

Pr 504

Pr 506

Pr 507

13

PR 600 Pr 601

ULOSOTTO ULOSOTTOMENETTELY Ulosottolaki ­ Hakemus kiinteistöön kohdistuvaksi täytäntöönpanoksi .................. 675 ­ Täytäntöönpanohakemus ................................................................. 677 ­ Valvonta kiinteistön pakkohuutokaupassa........................................ 678 ­ Ulosottovalitus .................................................................................. 680 KIINTEISTÖNMUODOSTAMINEN Kiinteistönmuodostamislaki ­ Halkomishakemus ............................................................................ 683 EUROOPPAOIKEUS ­ Kantelu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle ............................... 687

Ym 101

HAKEMISTO .............................................................................................................. 691

Information

Asiakirjamallit 001-454.pdf

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

251089