Read Talvivaara_sijoitus-invest_17_11_2010.pdf text version

Talvivaara ­ yksi maailman suurimmista nikkelikaivoksista

Sijoitus-Invest 17.11.2010 Saila Miettinen-Lähde CFO

DISCLAIMER The following information contains, or may be deemed to contain, "forward-looking statements" (as defined in the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995). These statements relate to future events that involve known and unknown risks and other uncertainties. By their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. All forward-looking statements made in this presentation based on information presently available and Talvivaara Mining Company Plc. assumes no obligation to update any forward-looking statements. Nothing in this presentation constitutes investment advice and this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities or otherwise to engage in any investment activity.

Talvivaara lyhyesti

Q1-Q3 2010 katsaus Mineraalivarantojen päivitys Lyhyen aikavälin näkymät

Talvivaara lyhyesti

· · Kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, päätuotteet nikkeli ja sinkki Arvioitu vuotuinen tuotanto ­ Nikkeli 50 000 tonnia ­ Sinkki 90 000 tonnia ­ Kupari 15 000 tonnia ­ Koboltti 1 800 tonnia

Oslo Helsinki Tukholma

­ Uraani 350 tonnia(1) · · · · Kaivoksen toiminta-ajaksi arvioitu yli 46 vuotta Noteerattu Lontoon pörssin päälistalla kesäkuusta 2007, mukana FTSE 250 ­indeksissä

Lontoo Sivulistaus Helsingin pörssissä toukokuusta 2009 alkaen

Kööpenhamina Hampuri Berliini

Markkina-arvo n. EUR 1,6 miljardia (marraskuu 2010)

(1)

Ydinenergialain mukainen luvitusmenettely käynnissä 1

Talvivaaran yhtiörakenne ja suurimmat osakkeenomistajat

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj

1 2

80% 100%

Suurimmat omistajat 29.10.2010

Perä Pekka (incl. beneficiary holdings) Varma Mutual Pension Insurance Company (FI) BlackRock Investment Management Ltd (UK) Norilsk Nickel Holdings Ltd (CY) Outokumpu (FI) M&G Investment Management Ltd (UK) Ilmarinen Mutual Pension Ins Co (FI) Legal & General Investment Mgment Ltd (UK) Capital Group Companies Inc (US)

%

23.3 8.6 6.2 5.0 4.5 4.5 4.1 2.8 2.4

Outokumpu

20%

3 4 5 6 7 8 9

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Infrastructure Oy

2

Tuotantoprosessi

3

1 000 m

Primäärikasa Avolouhos Metallien talteenotto

Kuusilampi

Sekundäärikasa

Kolmisoppi

Talvivaaran kaivos · Kaivosalueen pinta-ala 61 km2 · Rakennettavien maa-alueiden pinta-ala 20 km2 · Kaivoksen sisäisiä tieyhteyksiä 25 km · Alueellisia putkilinjoja 100 km · Bioliuotuksen kastelu- ja keräysputkistoja 6 700 km · Liuoskiertojen pumppausmäärä 30 000 m3/h · Rakennuksia yli 900 000 m3

4

Maailman ensimmäinen nikkelin biokasaliuotus teollisessa mittakaavassa

"Kit kat" -muoto liuotuskasalla, neloslohko

Ykköslohkon purkamista

Metallipitoista liuosta

Ensivaiheen liuotuskasa, neloslohko, syyskuu 2010

5

Toisen vaiheen liuotus alkamassa 2010

Toisen vaiheen liuotuskasan kasaaja

Toisen vaiheen liuotuskasan perustuksia

Toisen vaiheen liuotuskasan kuljetin ja perustuksia

6

Uraanin talteenotto ­ luvitusprosessi käynnissä

· Uraanin talteenotto

­ Ei aiheuta muutoksia kaivostoimintaan, materiaalinkäsittelyyn tai bioliuotukseen ­ Uusi uuttoprosessi osaksi metallien talteenottoa

iaryCrushing

Metallien talteenottoprosessi

Cu Sulphide Precipitation

H2S

Copper Sulphide

· Lupa-anomus uraanin talteenottamiseksi sivutuotteena jätetty Työ- ja elinkeinoministeriölle

­ Ympäristövaikutusten arviointiohjelma meneillään

Screen

PLS

Zn Sulphide H2S Precipitation Uranium Extraction Pre Neutralisation

Limestone

Zinc Sulphide Yellow cake Gypsum Precipitate

· Kaupallista sopimusta uraanin myynnistä neuvotellaan

Uraanipuolituote (yellow cake): · Suunniteltu tuotanto n. 350 t/vuosi · Arvioitu investointi n. EURm 40-50 · Arvioidut tuotantokustannukset n. EURm 2 / vuosi

H2SO4

Ni Co Sulphide Precipitation

H2S

Iron Precipitation

Limestone O2

Nickel Cobalt Sulphide

Total Precipitation

Lime

Effluent

ond

PLS Pond

Gypsum Pond

7

Kestävä kehitys ­ prioriteetti Talvivaaralle

· Ympäristöjohtamiseen liittyvät hankkeet - Uraanin talteenoton YVA - ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä - Kestävän kehityksen raportoinnin parantaminen Global Reporting Initiative:n (GRI) kautta - Osallistuminen Carbon Disclosure -projektiin · Työterveys ja turvallisuus - Työtapaturmatiheys vuoden 2010 alusta lähtien 11,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden - Tavoitteena nolla tapaturmaa · Henkilöstö - 370 työntekijää (30.9.2010) - Huomattava työnantaja Kainuussa

450 400 N um ber of personnel 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Henkilöstö 2003-2010

8

Talvivaara lyhyesti

Q1-Q3 2010 katsaus

Mineraalivarantojen päivitys Lyhyen aikavälin näkymät

Keskeiset tapahtumat Q3 2010

· Nikkelin tuotanto 3 211 tonnia, kasvua 18 prosenttia Q2:een verrattuna · Sinkin tuotanto 7 557 tonnia, kasvua 38 prosenttia Q2:een verrattuna · Liikevaihto parani merkittävästi:

­ Liikevaihto 45,1 miljoonaa euroa ­ Liikevoitto 10,9 miljoonaa euroa ­ Kauden voitto 25,4 miljoonaa euroa ­ Osakekohtainen tulos 0.08 euroa (Q2: 35,2 miljoonaa euroa) (Q2: 2,5 miljoonaa euroa) (Q2: tappio 16,8 miljoonaa euroa) (Q2: (0.06) euroa)

9

Keskeiset tapahtumat Q1-Q3 2010

· Nikkelin tuotanto 6 550 tonnia · Sinkin tuotanto 16 092 tonnia · Tunnusluvut

­ Liikevaihto ­ Liikevoitto 91,9 miljoonaa euroa 11,1 miljoonaa euroa

­ Kauden voitto (tappio) (8,3) miljoonaa euroa ­ Osakekohtainen tulos -0.04 euroa

· Vahva tase ja maksuvalmius

­ 100 miljoonan euron luottolimiittisopimus kesäkuussa; nostettu 40 miljoona euroa ­ Nettovelka väheni merkittävästi kun 320 miljoonan dollarin projektilaina maksettiin kokonaisuudessaan takaisin helmikuussa sinkin tuotevirtasopimuksesta Nyrstarilta saadulla 335 miljoonan dollarin ennakkomaksulla

10

Tuotantopäivitys ­ kaivososasto ja malminkäsittely

Kaivososaston tuotannon kehitys (Mt)

Murskauksen tuotannon kehitys (Mt)

11

Tuotantopäivitys - biokasaliuotus

Kiertoliuoksen nikkelipitoisuudet (g/l) kehittyvät ennakoidusti

12

Tuotantopäivitys ­ metallien talteenotto

· Tuotannon ylösajo edistyi koko katsauskauden ajan. · Toisen rikkivetykehittimen asennustöissä havaitut puutteet aiheuttivat seisakkeja · Neljännen kvartaalin käyttöaste tähän mennessä suurempi kuin Q3:lla.

Nikkelin tuotanto Q4 '09 ­ Q3 '10

Sinkin tuotanto Q4 '09 ­ Q3 '10

13

Taloudellinen katsaus ­ ensimmäinen positiivinen tulos Q3 2010

· Yhtiön tulos parani merkittävästi Q3 2010

­ ­ Tuotantovolyymit kasvoivat Nikkelin markkinahinta parempi

· Kauden voitto (tappio)

­ ­ Q3 2010: 25.4 miljoonaa euroa Q1-Q3 2010: (8.3) miljoonaa euroa

· Käyttökustannukset ennakoidun suuruiset

­ ­ Q3 2010: 43 miljoonaa euroa Q1-Q3 2010: 108 miljoonaa euroa

· Osakekohtainen tulos

­ ­ Q3 2010: 0.08 euroa Q1-Q3 2010: -0.04 euroa

Nettomyynnit (EURm) Q4 '09 ­ Q3 '10

EBIT (EURm) Q4 '09 ­ Q3 '10

14

Taloudellinen katsaus ­ vahva taloudellinen asema

Nettovelka Q4/2009 ­ Q3/2010

Lainojen maturiteettiprofiili

· ·

Käteisvarat katsauskauden lopussa 6 miljoonaa euroa 100 miljoonan euron luottolimiittisopimuksesta 60 miljoonaa euroa nostamatta

15

Talvivaara lyhyesti Q1-Q3 2010 katsaus

Mineraalivarantojen päivitys

Lyhyen aikavälin näkymät

Merkittävä lisäys Talvivaaran mineraalivarantoihin

· 54% lisäys kokonaismineraalivarantoihin, uusi arvio 1 550 Mt · Varannoissa 3,4 Mt nikkeliä ja 7,6 Mt sinkkiä · Kolmisoppi

­ 270% kasvu kokonaisvarannoissa 178 Mt -> 660 Mt ­ Todetut ja todennäköiset mineraalivarannot 333 Mt

· Kuusilampi

­ Tavoitteena varantojen luokituksen parantaminen ­ Todetut ja todennäköiset varannot kasvoivat 56% 788 Mt:iin ­ 8% kasvu kokonaisvarannoissa 890 Mt:iin.

· Metallipitoisuudet säilyivät muuttumattomina.

­ 0.22% nikkeliä ­ 0.49% sinkkiä

Erinomainen malminetsintäpotentiaali

16

Kuusilammen ja Kolmisopen esiintymät

2008

Kuusilampi

Kolmisoppi

2010

17

Talvivaara lyhyesti Q1-Q3 2010 katsaus Mineraalivarantojen päivitys

Lyhyen aikavälin näkymät

Tuotantonäkymät lähitulevaisuudessa

· Tuotantoarvio koko vuodelle 2010

­ 11 000 ­ 13 000 tonnia nikkeliä ­ 28 000 ­ 30 000 tonnia sinkkiä

· Tuotannon taso kasvun avaimet neljännellä kvartaalilla

­ Toisen vetytehtaan käyttöönotto ­ Ensivaiheen liuotuskasan neloslohko tuotantoon ­ Toisen vaiheen liuotuskasa tuotantoon

· 2010 loppuun mennessä tuotannon taso 30 000 tonnia nikkeliä vuosittaiseksi tuotannoksi laskettuna

18

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

· Nikkelillä vaihtelevat markkinanäkymät; syinä

­ Yhdysvaltain dollarin kurssivaihtelut ­ makrotalouteen liittyvät epävarmuustekijät

Nikkelin hinta (USD/t) ja LME varastot (t)

· Heikko dollari nostaa nikkelin hintaa

­ Nikkelin EUR-hinnan volatiliteetti vähäisempää kuin USD-määräisen hinnan

· Lontoon metallipörssin (LME) kasvavat nikkelivarastot sekä nikkelin vienti Kiinasta saattavat aiheuttaa hinnanlaskupaineita · Talvivaara arvioi nikkelin hinnan lähitulevaisuudessa pysyvän noin 20 000-25 000 dollarissa tonnilta.

19

Kiitos!

20

Information

Dia 1

26 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

910684