Read Kinh Thuyt Pháp text version

KINH THUYT PHÁP

(Ging nam xuân)

ng ngha vi thuyt o. Kinh thuyt pháp c c trc khi bt u mt bui ging giáo lý. V thuyt pháp, ng nhi và thính gi cùng c kinh. Nam xuân: Ging c kinh theo làn iu nhc l truyn thng ca dân tc, nhp hi nhanh, biu th nét vui ti, lòng th thi. (Còn mt ging khác là nam ai, nhp chm, biu th nét bun thm, bi ai. Kinh dùng trong ám tang u c theo ging nam ai.) 1. Trng ph t khó khn lm ni, Trng : Ni chn, ch t hp (field, area). Ph t : Ph là rng khp. T là qua sông (ng ngha vi ). T là cu vt con ngi khi b kh, ging nh a thuyn n vt k cht ui ch sang b bên kia. Ph t ng ngha vi ph (cu vt rng khp). 2. Cy thánh tâm sa i tánh phàm, Cy: Nh vào, nng da vào. Thánh tâm : Lòng thanh cao, lng thin, chn chánh. Tánh phàm (phàm tánh ): Tánh trn tc còn nhiu khuyt im. 3. Dìu i vi sc không kham, Dìu i: Dn dt ngi i. Vi sc: Vi sc ngi. Không kham (bt kham ): Không làm c (unable).

4.

8.

12.

16.

KINH VN Trng ph t khó khn lm ni, Cy thánh tâm sa i tánh phàm, Dìu i vi sc không kham, Mn quyn thuyt pháp ng làm c quan. Ði T ph hng ân ri khp, Tr giúp con ng lp nên công, Mun cho thiên h i ng, Ly câu cu kh d lòng thng sanh. Nguyn li nói bin hình bác ái, Nguyn chí thành sa máy tà gian, Nguyn cho khí tnh thn an, Nguyn xin thính gi hiu àng chn tu. Nguyn các Ðng ng chu Bch Ngc, Giúp thông minh lu thuc vn t, Cm quan diêu ng tâm tu, Khai c gii thoát m tù Phong ô. Nam mô Cao ài Tiên ông i b tát Ma ha tát. [c ba ln] CHÚ GII

Thuyt : Nói ra ging gii, gii thích (to lecture). Pháp : Giáo lý (dharma, teachings). Thuyt pháp : Nói ging gii giáo lý (to preach),

Hu Khi ­ 1

KINH THUYT PHÁP ­ 2

4. Mn quyn thuyt pháp ng làm c quan. Quyn : a. Quyn hn, quyn hành (right). b. Hành vi quyn bin tc là cn thit tm phi làm do tình th òi hi (expedient). Quyn thuyt pháp: Có th hiu theo hai ngha. a. Vic ging giáo lý không phi ai cng tùy tin làm c. Ngi ging giáo lý phi nng lc, c hnh, có quá trình tu hc, và phi c n Trên (hay hi thánh) cho phép i ging. b. Trong vic tu hc, hành o i, thuyt pháp ch là phng tin tm mn. C quan : a. Cái máy (machine). b. Phng pháp hay phng tin hot ng t c mc ích ã nh (mechanism). 5. Ði t ph hng ân ri khp, i t ph : Ngi cha rt hin. Tc là c Chí tôn, c Cao ài, c Ngc Hoàng Thng . Hng ân : n to tát (ca c Chí tôn ban cho). Ri khp: n Tri nh ma sa, chan hòa, thm u khp ni. 6. Tr giúp con ng lp nên công, Lp nên công: Lp nên công qu pháp thí (ging giáo lý). 7. Mun cho thiên h i ng,

Thiên h : Di tri, ch th gian (the whole world). Ði ng : Ðng là hòa . i ng là c th gian cùng sng vui, hòa hip vi nhau, không tranh cnh. i ng chi th là cõi i i ng. 8. Ly câu cu kh d lòng thng sanh. D : Khuyn d (to entice). Ly o ngha khuyên bo ngi ta làm thin. Thin d là khéo léo dn d, khuyên bo ngi khác. Thng sanh : Dân chúng, chúng sanh (common people). 9. Nguyn li nói bin hình bác ái, Nguyn (): Cu nguyn , mong mun, c mun. Bin hình : Bin i cái tru tng tr thành hình tng c th. Bác ái : Lòng thng yêu khp c mi ngi mi vt. 10. Nguyn chí thành sa máy tà gian, Chí thành : Thành tht tt cùng, ht sc thành tht. Tà gian : Di trá, không ngay thng. Máy tà gian: Ám ch c tâm (lòng d trí trá) hay âm mu nhng vic gian di hi ngi. 11. Nguyn cho khí tnh thn an,

Hu Khi ­ 3

KINH THUYT PHÁP ­ 4

Khí tnh : Hi th c iu hòa. (Ngi thuyt pháp hay din thuyt không nên cho mình b hi hp, hi th gp gáp làm mt bình tnh.) Ch c là tnh (tranquil: an tnh). Phn ông ngi ta ln ch tnh vi ch tnh (clean: thanh tnh). Do ó Trung Quc ngày nay cng chp nhn hai ch này dùng thông vi nhau (interchangeable). Thn an : Tinh thn c n nh, không bi ri. Lu ý: Khí tnh thn an không ch cn cho ngi ging mà còn cn cho ngi nghe. Nh khí tnh thn an, ngi nghe có th lng lòng, tp trung theo dõi và lãnh hi c bài ging. 12. Nguyn xin thính gi hiu àng chn tu. Thính gi : Ngi nghe thuyt pháp (audience). àng chn tu : ng li tu hành chn tht, úng theo chánh pháp, không la di ngi i. 13. Nguyn các Ðng ng chu Bch Ngc, Ðng chu Bch Ngc (kinh) (): Ðang chu Ðc Chí tôn Bch Ngc kinh. 14. Giúp thông minh lu thuc vn t, Lu thuc: Thuc làu làu, có th nói ra trôi chy. Vn t : Vn chng, ch ngha, thánh ngôn, thánh giáo, giáo lý... 15. Cm quan diêu ng tâm tu,

Cm quan : Các c quan nhn thc ca con ngi (ng quan the five senses) nh mt, tai, mi, li, da (th giác, thính giác, khu giác, v giác, xúc giác: sight, hearing, smell, taste, touch). Trong bài kinh này ch yu nói ti hai c quan là mt và tai (th giác và thính giác). Lu ý: Các bn kinh thng in là cm quang . Có ngi ging là "s rung cm trong lòng làm phát sinh mt làn ánh sáng, ging nh mt làn sóng in, gi là làn in quang". Diêu ng (Dao ng ): Lay ng (to shake). Tâm tu: Cái tâm thc tnh bit tìm ng tu hành. 16. Khai c gii thoát m tù Phong ô. C : C hi. Khai c gii thoát: M ra mt c hi thoát khi luân hi. Phong ô : a ngc , âm ph , âm ty (hell).

Ý NGHA BÀI KINH Công cuc ph t hay ph chúng sanh có nhiu ni khó khn. Con xin nh tâm lành trong sch sa i tánh tình trn tc. Bit rng nu ch cy vào sc ngi dn dt ngi i thì không làm c, con xin quyn bin mn phng tin thuyt ging giáo lý cm hóa nhân sanh. c Ði t ph ban b n to tát khp ht chúng sanh,

Hu Khi ­ 5

KINH THUYT PHÁP ­ 6

xin hãy giúp con thuyt pháp thành công. Mun cho nhn loi i ng thì ly tài cu kh thuyt ging khuyn d dân chúng có lòng lành thng xót ng loi. Xin cu nguyn cho li ging o có th cm hóa ngi i h có hành vi bác ái c th. Con cu nguyn em ht lòng thành tht sa i nhng lòng tà gian trá. Xin cu nguyn cho c ngi ging và ngi nghe hi th c u hòa, tinh thn n nh (nh th bài ging c trình bày tt p và ngi nghe lãnh hi trn vn). Con nguyn xin ngi nghe thuyt pháp s hiu rõ con ng tu hành chn tht. Con cu nguyn vi các Ðng Thiêng liêng ang chu Ðc Chí tôn Bch Ngc kinh hãy giúp cho con c sáng sut thuc làu vn t (và trình bày bài ging trôi chy). Xin cu nguyn cho thính gi do tai nghe và mt thy mà xúc ng trong lòng, khin h phát tâm tu hành, nh ó h m ra c hi cho bn thân thoát khi luân hi, không phi sa vào a ngc. CH T TNG CA BÀI KINH Bài kinh này xác nh rng thuyt pháp là mt phng tin quyn bin trong vic i. Sc cm hóa ca bài ging không ch phn trí nng (cái tài) mà còn tùy theo phn công phu tu dng (tâm hnh) ca ngi thuyt o. Bài kinh cng hàm ng l Thiên nhân hip nht (Tri hay Thiêng liêng và con ngi hòa làm mt). Tht vy, ngoài s c gng ca ngi ging còn có

s ban n h trì ca các ng thiêng liêng, ch thiên h pháp. Hai câu kt bài kinh nên là phng châm cho tt c nhng ngi nhn trng trách ging o. Tài hùng bin, kin thc phong phú là yu t cn thit nhng cha . Phi có thêm lòng chí thành và tâm c ca ngi ging, c bc l ra qua dáng iu, c ch, gng mt, ging nói mt cách t nhiên ch không phi do óng kch (gi to). Tt c nhng iu mà thính gi tn mt nhìn, tn tai nghe s làm cho h xúc ng, ng cm vi ngi ging, và lin ó có th phát tâm lành hng thin, mun bc vào ng tu hành (Cm quan diêu ng tâm tu). Mt khi h bit tu tc là bit tìm li thoát ra khi ca a ngc (Khai c gii thoát m tù Phong ô). Mc ích ging o, thuyt pháp là th. S thành công ca bài ging là th. Tóm li, mun thuyt pháp có kt qu nh hai câu kt bài kinh nêu ra thì ngi ging phi c n. Mun c n, ngoài s thng xuyên hc hi giáo lý, rèn luyn ngh thut thuyt trình, ngi ging o buc phi có tâm chn chánh, ý thành tht, không c nuôi lòng tà vy (Nguyn chí thành sa máy tà gian). Ngha là bn thân ngi ging o phi xng áng c Tri Pht ban n và nh vy li thuyt pháp có sc mu nhim cm hóa chúng nhân. Hiu nh vy, thì tr v câu khai kinh. Rõ ra thuyt pháp không ch là cái phng tin quyn bin (expedient) mà qu tht còn là cái quyn (right) - quyn c ging o. Quyn y ch nên trao cho ngi xng áng. 21-8-2008

Hu Khi ­ 7

KINH THUYT PHÁP ­ 8

Information

Kinh Thuyt Pháp

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

358099