Read Microsoft PowerPoint - Quan he cong chung text version

Quan h công chúng

1

(Public Relations)

C m tình c a công chúng là t t c . Có ñ c c m tình này chúng ta không th nào th t b i; không có c m tình này chúng ta không th nào thành công.

Abraham Lincoln

2

N i dung

Khái ni m và vai trò c a PR

S c m nh và h n ch c a PR

Xây d ng k ho ch PR

Phng ti n thông tin trong PR

3

N i dung

Khái ni m và vai trò c a PR

S c m nh và h n ch c a PR

Xây d ng k ho ch PR

Phng ti n thông tin trong PR

4

Khái ni m PR

Là m t ch c nng qu n lý nh m ñánh giá thái ñ c a công chúng, xác ñ nh các th t c và chính sách c a m t t ch c ñ i v i m i quan tâm c a công chúng, và th c thi m t chng trình hành ñ ng (và truy n bá) ñ giành ñ c s hi u bi t và ch p nh n c a công chúng. (Theo Public Relation News)

5

Khái ni m PR

PR là làm cho công chúng bi t ñ n

nh ng gì b n làm

nh ng gì b n nói

nh ng gì b n nói v b n

PR nh m m c ñích

thu ñ c s th u hi u và ng h

6

nh h ng ñ n nh n th c và hành vi

PR là m t n l c ñ c lên k ho ch và kéo dài liên t c ñ thi t l p và duy trì s tín nhi m và hi u bi t l n nhau gi a m t t ch c và công chúng

Institute of Public Relations

7

PR bao g m t t c các hình th c giao ti p ñ c lên k ho ch, c bên trong và ngoài t ch c, gi a m t t ch c và công chúng c a nó nh m ñ t ñ c nh ng m c tiêu c th kiên quan ñ n s hi u bi t l n nhau

Frank Jefkins Public Reations ­ Framework, Financial Times

8

Nh ng giai ño n c a PR

Xác ñ nh và ñánh giá thái ñ công chúng

Xác ñ nh các chính sách và th t c c a t

ch c ñ i v i quan tâm c a công chúng

Phát tri n và th c thi m t chng trình

truy n bá ñ công chúng hi u và ch p nh n

9

Vai trò c a PR

PR có th ñóng góp tr c ti p và thành công

c a t ch c

Nhi m v c a PR là b o v , qu n lý danh

ti ng và các m i quan h y ut c m

10

Nó ph i có h qu có th ch ng minh ñ c

ch không ch là nh ng k t qu

giác. Ví d nh: d n ñ n tng s h i viên

Vai trò c a PR

PR ch ñ ng

Xây d ng danh ti ng tích c c

C ng c hình nh v t ch c (identity) rõ ràng

Tuyên truy n v t ch c mà b n mu n làm

PR th ñ ng

T o nên m t ph n c a qu n lý kh ng ho ng

11

Ki m soát nh ng thông ñi p t t ch c

Vai trò m i c a PR

Ví d : B nh vi n, ñ i h c và cao ñ ng

Y u

Ví d :

MARKETING Ví d : Các công ty s n xu t nh

Các ñ i lý d ch v công c ng nh

Ví d : Các công ty l n và phát tri n

M nh

Y u

PUBLIC RELATIONS

M nh

12

PR b sung và thay th cho các n l c marketing và qu ng cáo truy n th ng

13

N i dung

Khái ni m và vai trò c a PR

S c m nh và h n ch c a PR

Xây d ng k ho ch PR

Phng ti n thông tin trong PR

14

T i sao PR quan tr ng

PR là ñ tng c ng danh ti ng c a t ch c

PR ñóng vai trò quy t ñ nh trong vi c ñ m b o r ng danh ti ng và hình nh c a t ch c luôn luôn tích c c và ñ c nh n bi t r ng rãi

T t các các t ch c không phân bi t to nh ñ u có ñ c l i ích t PR

M i ng i tin vào các tin t c trên các phng ti n truy n thông hn là qu ng cáo

15

Ni m tin

PR 86%

850 lãnh ñ o M và Châu Âu

Qu ng cáo 14%

16

u ñi m c a PR

ðáng tin c y

Công chúng không nh n th y vi c

t ch c chi tr cho ho t ñ ng PR

Chi phí

Trong ñi u ki n tng ñ i cng nh

17

tuy t ñ i, chi phí PR r t th p

u ñi m c a PR

Tránh ñ c các l n x n

Các thông ñi p PR ñ c nh n th c nh m t tin t c ch không l n x n nh qu ng cáo

ð nh h ng phát tri n

Nh ng yêu c u c a các phát minh công ngh có th s ñem l i cho doanh nghi p v trí d n ñ u trong bán hàng

18

u ñi m c a PR

ð n v i t ng nhóm công chúng c th

PR có th vn t i nh ng ño n th

tr ng v i chi phí tng ñ i nh

Xây d ng hình nh

PR hi u qu có th giúp xây d ng hình

19

nh t t ñ p v t ch c

H n ch c a PR

Nguy c không hoàn thành quá trình

truy n thông

Làm thng hi u y u ñi

Làm gi m hình nh t ch c

Các thông ñi p không th ng nh t

20

H n ch c a PR

Th i gian

Khó ki m soát th i gian công chúng bi t ñ n

Tính chính xác

Thông tin có lúc th t l c trong khi truy n ñi

Thông tin có khi không ñ c ña nh ý ta

21

N i dung

Khái ni m và vai trò c a PR

S c m nh và h n ch c a PR

Xây d ng k ho ch PR

Phng ti n thông tin trong PR

22

PR là m t quá trình liên t c ñòi h i các chính sách và th t c chính th c ñ ñ i m t v i các v n ñ và ñón nh n c h i.

23

Cu c chi PR!

T ch c có m t tuyên b Nhóm ñ i t ng m c tiêu ñ c xác ñ nh Câu chuy n ñ c t o nên ñ truy n ñ t m u tin Các phng ti n thông tin ñ i chúng ñ c liên h Câu chuy n ñ c truy n t i ñ n các ñ u m i c a các c quan truy n thông Câu chuy n ñ c xu t hi n trên phng ti n truy n thông ð i t ng m c tiêu ti p nh n câu chuy n Danh ti ng c a t ch c tng lên

24

K ho ch PR

1.Phân tích tình hình

2.Xác ñ nh nhóm công chúng m c tiêu

3.Các m c tiêu hành ñ ng

4.Các m c tiêu truy n thông

5.Chi n l c

25

6.Chi n thu t

Phân tích tình hình

1. Cung c p ñ u vào cho vi c l p KH

2. Giúp ña ra nh ng c nh báo s m

3. ð m b o các ngu n l c n i b

4. Tng hi u qu truy n thông

26

Xác ñ nh nhóm công chúng

Nhóm công chúng bên trong:

Nhân viên

C ñông và các nhà ñ u t

Các thành viên c ng ñ ng

Các nhà cung c p và khách hàng

27

Xác ñ nh nhóm công chúng

Nhóm công chúng bên ngoài:

Các phng ti n truy n thông

Các nhà giáo d c

T ch c kinh doanh / hành chính

Chính ph

28

Các t p ñoàn tài chính

Các m c tiêu hành ñ ng

Mua th nghi m

Mua l i

Ho t ñ ng liên quan ñ n mua hàng

Tiêu dùng

29

Các m c tiêu truy n thông

Nhu c u v t ng ch ng lo i

Nh n th c v thng hi u

Thái ñ v thng hi u

Ý ñ nh mua hàng

S t o ñi u ki n thu n l i khi mua

30

Chi n l c

ð t p trung c a thông ñi p

Các ho t ñ ng PR ñ c thi t k nh m

h tr các m c tiêu marketing

Nguy c: PR là "nô l " c a marketing

Vi c sáng t o/ xây d ng các thông ñi p

31

Chi n l c

PR ñ c dùng h u hi u trong nh ng cách sau:

T o s h p d n tr c khi qu ng cáo trên phng ti n truy n thông

ða ra các thông tin qu ng cáo không có thông tin v s n ph m

Gi i thi u m t s n ph m mà không có ho c ít qu ng cáo

32

Chi n l c

nh h ng và có th tác ñ ng:

Cung c p thông tin

D n d t d lu n

B o v s n ph m tr c r i ro

Thông ñi p b o ñ m ch c ch n

Xúc ti n s n ph m m t cách tích c c

33

Tiêu chí ñánh giá hi u qu

S các n t ng . . .

Qua th i gian

V i công chúng m c tiêu

V i công chúng m c tiêu c th

Ph n trm c a . . .

Các bài báo tích c c trong m t th i gian

34

Các bài báo tiêu c c trong m t th i gian

Tiêu chí ñánh giá hi u qu

T l s các bài báo tích c c trên s tiêu c c

Ph n trm các bài báo tích c c và tiêu c c b i....

Ch ñ

Xu t b n

Nhà báo

Công chúng m c tiêu

35

Chi n thu t

Chi n thu t c a PR ph thu c:

Lo i phng ti n truy n thông

Công c tuyên truy n ñ c s d ng

36

N i dung

Khái ni m và vai trò c a PR

S c m nh và h n ch c a PR

Xây d ng k ho ch PR

Phng ti n thông tin trong PR

37

L a ch n phng ti n

Thông cáo báo chí Thông tin ph i xác th c, chân th c và thú v h p d n v i các phng ti n truy n thông và công chúng Các cu c th o lu n qua ñi n tho i Các tour du l ch trong tr ng quay Các bài báo

38

L a ch n phng ti n

H i ngh công chúng (khách hàng)

Ch ñ ph i là quan tâm chính c a m t nhóm công chúng m c tiêu

Các bài báo chuyên ñ

Kêu g i ñ c m t phng ti n truy n thông ñ c bi t ñ c p ñúng ñ n v n ñ n u hãng truy n thông ñ t ñ c m t s l ng ñáng k khách hàng m c tiêu

39

L a ch n phng ti n

Các cu c ph ng v n

Tham gia vào c ng ñ ng

Thành viên các t ch c ñ a phng

ðóng góp ho c tham gia vào các s

ki n ñ a phng

40

u ñi m c a vi c l a ch n

Các thông tin truy n thông có ñ tin c y cao

Khách hàng nh n th c thông tin m t cách khách quan

ð c tán thành

Các thông tin ñ c nh n th c nh có s ñ m b o c a phng ti n thông tin ñ i chúng

Ti m nng v t n su t xu t hi n

41

S th ng xuyên xu t hi n

H n ch c a vi c l a ch n

Th i gian

Th i gian công chúng bi t ñ n thông

qua các phng ti n truy n thông không

luôn n m trong s ki m soát

Tính chính xác

Các thông tin ña ra tr c ñám ñ ng có

42

th m t mát trong quá trình chuy n

Information

Microsoft PowerPoint - Quan he cong chung

42 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

237824


Notice: fwrite(): send of 213 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531