Read IU SN XUT text version

Công ty TNHH in thoi Vân Chung

a ch: 157 ng Tin ông, ng a, Hà Ni Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006

IU SN XUT

Trong quá trình sn xut hoc thc hin các dch v, chúng ta cn tin hành nhiu công vic khác nhau. iu này òi hi s iu hành, sp xp sao cho khoa hc, hp lý, cht ch vào nhng lúc cao im và ngay c nhng lúc rnh ri. iu sn xut nhm mc tiêu m bo các công vic c thc hin vi hiu qu cao nht, c th là thi gian thc hin nhanh nht, ít tn kém nht, mang li li nhun cao nht ng thi gi c mc phc v khách hàng tt nht. Chúng ta s kho sát di ây các ni dung liên quan n vic sp xp th t ti u trong sn xut, dch v và phng pháp phân công công vic i vi h thng sn xut theo quá trình. H thng sn xut theo quá trình là mt hình thc t chc theo chc nng vi các b phn sn xut hoc trung tâm sn xut trên c s các loi thiêt b hoc tác nghip chuyên bit. Ví d: Khoan, rèn, tin hay lp ráp . Dòng sn phm qua các b phn theo lô ph thuc vào các n hàng riêng l (có th các n hàng lu kho hay các n hàng do khách hàng t). Vic hoch nh và kim soát hot ng ca h thng này bao gm các công vic sau: - Xác nh th t u tiên cho tng n hàng và o lng tm quan trng ca nó nhm sp xp th t các n hàng cn sn xut tng máy, tng b phn sn xut. - Lp danh sách các công vic cn gii quyt tng máy, tng b phn sn xut, giúp cho các b phn giám sát bit c n hàng c thc hin âu, khi nào, u tiên ra sao và lúc nào cn hoàn thành. - Kim soát u vào, ra tt c các b phn sn xut, iu này có ngha là phát trin thông tin v cách thc công vic lu chuyn gia các b phn sn xut. - o lng hiu qu, mc s dng máy móc tng b phn sn xut và sc sn xut ca các công nhân. 1. Phng pháp sp xp th t ti u trong sn xut, dch v 1.1. Trng hp ch có mt máy hoc mt dây chuyn sn xut

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

Công ty TNHH in thoi Vân Chung

a ch: 157 ng Tin ông, ng a, Hà Ni Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 Ngay sau khi máy móc hoc dây chuyn sn xut ã c chun b xong sn sàng vn hành thì vn t ra là nên làm công vic nào trc, công vic nào sau? Có nhiu nguyên tc sp xp th t công vic: - Công vic t hàng trc làm trc - Công vic có thi hn giao hàng trc làm trc - Công vic có thi gian thc hin ngn nht làm trc - Cng vic có thi gian dài nht làm trc - T l ti hn: Công vic thc hin tip theo là công vic có t s thi gian n ngày giao hàng trên thi gian còn li nh nht thì làm trc - Chi phí chuyn i thp . Mt s nguyên tc khác: Khách hàng quan trng nht; công vic có li nhun cao nht. i n quyt nh là nguyên tc nào thích hp cho mt nhóm các công vic ch thc hin, ngi ta thng s dng các ch tiêu sau ây: - Chi phí chuyn i: Tng chi phí thc hin vic chuyn i máy móc trong mt nhóm công vic. Chúng ta s dùng ví d di ây kho sát nguyên tc sau: Ví d 1: Trong ngày có 6 công vic phát sinh vi thi gian sn xut và thi gian giao hàng k t ngày t hàng (Tgh - thi gian giao hàng) cho nh sau: Nhn xét - Nguyên tc th 2 có s ngày trung bình tr hn nh nht trong khi nguyên tc th có thi gian hoàn thành công vic và s công vic bình quân trên dây chuyn là nh nht. - Tu theo thc t tng t chc, quan h vi khách hàng .... Mà nhà qun lý chn nguyên tc thích hp.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

Công ty TNHH in thoi Vân Chung

a ch: 157 ng Tin ông, ng a, Hà Ni Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 Nguyên tc kim soát chi phí chuyn i máy móc: Chi phí chuyn i là nhng chi phí phát sinh trong quá trình thc hin, bao gm: chi phí chuyn i máy móc, chi phí b trí công vic, chi phí thay i vt liu và công c. Các công vic nên sp xp sn xut theo th t nào ó có chi phí chuyn i thp nht. Ví d 2: Mt xí nghip in các loi bao bì vi khi lng ln cung cp cho các n v sn xut. Vn là mi khách hàng u cn mc nh nhau nên nhà qun lý quyt nh sp xp th t các công vic thc hin da vào chi phí chuyn i. Gi s chúng ta có c chi phí chuyn i t công vic này sang công vic khác nh sau(VT: 1.000 ng): Các công vic ng trc Trình t sp xp nh sau: - Trc tiên, chn công vic nào có chi phí chuyn i thp nht. - Công vic xp tip theo là công vic có chi phí chuyn i thp k tip. Trong các d liu trên, ta thy có hai mc chi phí chuyn i bng nhau là; C..... So sánh 2 chui s chn chui th 2 thc hin công vic. Trong thc t phng pháp này không phi là phng pháp ti u nhng li d hiu và mang li nhng kt qu thun li. 1.2. iu n công vic trên 2 máy: Mc tiêu b trí các công vic sao cho tng thi gian thc hin các công vic ó trên các máy là nh nht. Song trong thc t, thi gian thc hin trên mi máy là c nh, do ó có thi gian thc hin nh nht ta phi sp xp các công vic sao cho tng thi gian ngng vic trên các máy là nh nht. Áp dng nguyên tc Johnson gm các bc sau: Bc 1: Lit kê tt c các công vic và thi gian thc hin các công vic ó trên tng máy.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

Công ty TNHH in thoi Vân Chung

a ch: 157 ng Tin ông, ng a, Hà Ni Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 Bc 2: Chn công vic có thi gian thc hin nh nht, nu: - Công vic ó nm trên máy 1 thì xp trên cùng - Công vic ó nm trên máy 2 thì xp di cùng. Bc 3: Khi công vic ã sp xp thì loi tr nó i và xét công vic còn li Bc 4: Tr li bc 2,3 cho n khi thc hin ht các công vic. Cui cùng ta v biu thy tng thi gian hoàn thành các công vic. Ví d 3: Có 5 công vic c sn xut trên 2 máy (tin và mài) thi gian thc hin mi công vic c cho nh sau; - Tng thi gian hoàn thành là 35 gi, khi bt u máy tin và kt thúc máy mài - Máy tin bt u vào mc 0 gi và c gii phóng sau 33 gi hot ng. - Máy mài c thc hin sau máy tin 3 gi và kt thúc sau 32 gi hot ng. 1.3. iu n công vic trên 3 máy: Sp xp công vic có th s dng nguyên tc Johnson nu tho mãn 1 trong 2 iu kin sau ây Nu tho mãn mt trong hai iu kin trên ta chuyn i sang trng hp n công vic cho 2 máy bng cách lp li bng phân b công vic vi thi gian T1=t1+t2 và T2= t2+t3 Ví d 4: Có 4 công vic c thc hin trên 3 máy vi thi gian thc hin cho di ây. Hãy xp th t công vic sao cho tng thi gian thc hin là nh nht. Tng thi gian hoàn tt công vic là 43 gi. Kt qu này ch là gn úng, nhng c dùng tt trong thc t. 2. Phng pháp phân công công vic cho các máy: Áp dng trong trng hp - n công vic vi n máy

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

Công ty TNHH in thoi Vân Chung

a ch: 157 ng Tin ông, ng a, Hà Ni Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006 - Các máy u có kh nng thay th ln nhau - Mi công vic ch b trí trên mt máy và mi máy ch ph trách mt công vic - Chi phí (hoc thi gian) thc hin mi công vic ca mi máy u khác nhau Ngi ta có th b trí mi công vic trên mi máy sao cho tng chi phí thc hin (hoc thi gian) hoàn thành là nh nht. Ví d 5: có 5 công vic A,B,C,D,E c thc hin trên 5 máy vi các chi phí khác nhau cho trong bng s liu sau. Hãy phân công công vic sao cho tng chi phí thc hin là nh nht... Bc 2: Chn ln lt hàng nào có mt s 0, khoanh tròn s 0 ó và k ng thng xuyên sut ct. Sau ó, chn ln lt ct nào có mt s 0 , khoanh tròn s 0 ó và k ng thng xuyên sut hàng. Nu tng s s 0 khoanh tròn bng n thì bài toán ã gii xong. Nu cha, ta thc hin tip bc 3. Trong ví d này ta ch có 4 s 0 khoanh tròn , cha bng n cn tìm là 5. Bc 3: To thêm s 0 bng cách: Chn trong các s không nm trên các ng thng mt s nh nht, ly các s không nm trên ng thng tr i s nh nht ó. ng thi cng s nh nht ó vào các s giao im 2 ng thng. Còn các s khác nm trên ng thng thì gi nguyên. Sau ó, tr li bc 2, 3 cho n khi nào gii xong.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

Information

IU SN XUT

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

259102