Read Microsoft Word - Document1 text version

o in tr tip t bng phng pháp im ri in áp 62%

TS. Nguyn Vn Dng, KS. V Hng Sn Tóm tt: H thng tip t ca mng Vin thông là rt quan trng, nó thc hin chc nng tip t công tác cho thit b và tip t bo v và tip t chng sét. Vic o c chính xác tr s in tr tip t là rt quan trng ánh giá hiu qu và cht lng ca h thng tip t. Bài báo này s phân tích và ánh giá các yu t có nh hng n tính chính xác ca kt qu o in tr tip t bng phng pháp im ri in áp 62%. 1. Khái quát. H thng tip t là thành phn bt buc phi có bo m hot ng và an toàn cho h thng vin thông. Vic o kim ánh giá cht lng h thng thng tip t là công vic thng xuyên phi thc hin và giá tr in tr tip t là thông s c quan tâm nht. Tuy nhiên vic o c chính xác tr s in tr tip t cn phi thc hin y mt s yêu cu v thit b o và phng pháp o. Bt k mt t tip t gm n in cc nào cung có th quy v thành 1 in cc bán cu tng ng (lúc này t tip t c coi nh 1 in cc bán cu) có bán kính r (xem hình 1) Mi im trong in cc bán cu tng ng này có in tr và in th bng nhau. Nu t tip t có in tr tip t là R (), in tr sut ca khu vc t tip t là (.m) thì bán kính ca bán cu tng ng c tính bng công thc:

r=

, m (1) 2 R

Li tip t

r

in cc bán cu tng ng

Hình 1. in cc bán cu tng ng ca t tip t

2. Phng pháp im ri in áp 62%. 2.1 Cu to máy o in tr tip t Máy o in tr tip t hot ng trên nguyên lý Vôn - Ampe, máy gm có ngun phát dòng và mch o in áp. Ngun phát dòng in ni ra ngoài bng 2 in cc C1 và C2 (hay E và H). Mch o in áp ni ra ngoài bng 2 in cc P1 và P2 (hay ES và S). i vi máy 3 in cc thì in cc C1 và P1 (hay E và ES) ni chung vi nhau thành in cc E.

C1 (E)

P1 (ES)

P2 (S)

C2 (H)

Hình 1. Cu to ca máy o in tr tip t 2.2 Mô t cách b trí o: óng in cc dòng C2 (in cc ph) và in cc áp P2 trên mt ng thng vi t tip t cn o vi iu kin khong cách t tâm t tip t n in cc dòng C2 bng 3 n 5 ln ng chéo D ca t tip t và khong cách t tâm t tip t n in cc áp P2 bng 62% khong cách t tâm t tip t n in cc dòng C2.

ng chéo ca li D O

C1 P1 P2 C2

in cc áp P2

D2 in cc bán cu tng ng

C2 in cc dòng

D1=(3÷5)D

Hình 2. Nguyên lý b trí o in tr tip t bng phng pháp im ri in áp 62% Trong phng pháp o ã mô t trên cn phi m bo khong cách t tâm ca t tip t n in cc dòng C2 bng t 3 n 5 ln ng chéo ca t tip t m bo in cc áp P2 nm ngoài in cc bán cu tng ng ca t tip t.

Nguyên lý o hot ng theo nguyên lý Vôn - Ampe. Máy o phát 1 dòng in vào t tip t qua mch dòng in C1, C2, dòng in phát vào là dòng xoay chiu có tn s khác vi tn s ca ngun in li tránh nh hng nhiu ca dòng in li gây ra, thông thng ngi ta chn tn s là 128Hz (xem bng 1). Mch in áp s o in th dâng lên ca t tip t bng mch in áp P1 và P2, giá tr in tr ca t tip t o c xác nh bng in th dâng lên ca t tip t chia cho dòng in máy o to ra chy vào t tip t. 2.3 nh hng ca b trí in cc ph P2 và C2 n kt qu o Vic b trí các in cc ph C2 và P2 phi m bo theo quy nh là D2=0,65D1 và m bo in cc ph C2 và P2 nm ngoài vùng nh hng ca t tip t. Trên hình 3 Mô t nh hng ca t l D2/D1 ti tính chính xác ca kt qu o in tr. Nh vy nhìn vào th trên hình 1 ta thy vi t l D2/D1 = 0,62 s cho kt qu úng vi tr s tht nht. Nhìn vào th trên ta cng nhn thy trên trc D2/D1 ti lân cn giá tr 0,62 ng giá tr in tr o c gn bng ng giá tr chính xác ca t tip t và thc t ã chng minh cho phép sai s D2/D1 dao ng cng tr 10%.

Giá tr in tr o c

Giá tr chính xác ca t tip t

0,62

D2/D1

Hình 3. S nh hng ca kt qu o do b trí in cc. Nhìn vào th hình 3 ta s suy ra c nu ta dch in cc áp P2 li gn t tip t tr s in tr tip t o c s nh hn tr s chính xác, nu dch in cc áp P2 ra xa t tip t (gn in cc dòng C2) s o c tr s ln hn tr s chính xác. 2.4 nh hng ca vic b trí in cc không m bo khong cách t in cc áp C2, dòng P2 n t tip t Thc t hin nay các t tip t cho các trung tâm Vin thông thng có quy mô ln, din tích ca t tip t có th lên n vài nghìn m2 và ng chéo D ca li tip t thng vào khong 50 n 100 m. Nh vy m bo khong cách t li tip t n in cc dòng phi b trí ic cc dòng cách t tip t n hàng trm m, tuy nhiên hin nay các máy o in tr tip t trên mng li có dòng phát tng i nh, ch yu là phát dòng di 10 mA, vì vy máy o không th o c khong cách ln lên n hàng

trm mét c, ng thi các máy o này thng ch trang b các dây o ngn, khong 30 n 50 m., c bit có 1 loi máy dùng ph bin nht trên mng li ca VNPT là máy Kyoritsu 4102 và 4105 có dây o dài nht ch là 15m. Khi s dng máy o phát dòng nh, không th o c khong cách dài dn n vic b trí in cc dòng và in cc áp ngay bên trên t tip t hoc trong bán cu tng ng ca t tip t, nh vy giá tr in th o c trên mch in áp ca máy o ch là chênh lch in áp gia các im khác nhau trong in cc bán cu tng ng ca t tip t. Nh phn trên ã trình bày in th ca các im khác nhau trong in cc bán cu tng ng khi có dòng chy vào có in th bng nhau, nh vy giá tr in áp trên mch in áp o c nh hn rt nhiu so vi chênh lch in áp ca t tip t và t chun và nh vy giá tr in tr o c cng nh hn rt nhiu so vi giá tr tht ca t tip t. Qua s liu so sánh gia kt qu o ca các Bu in tnh và kt qu o kim ca nhóm o kim tip t chng sét Vin khoa hc k thut Bu in cho thy sai s do b trí in cc áp trên t tip t so vi cách b trí chính xác lên n 30, 40 ln. Bng 1. Mt s loi máy o in tr tip t ph bin và các thông s chính Dòng o, mA 2; 10; 50 0,1; 1; 10 0,1; 1; 10 3,2 10 0,1; 1; 10 3,5 5 5 50 0,1; 1; 10 Tn s, Hz 128 128 128 325 128 128 128 270±1/ 1470±1 135 121,6 128 128

TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 4500

Mã máy o

Hãng sn xut AEMC AEMC AEMC AEMC AEMC Chauvin Arnoux Chauvin Arnoux Duncan Instruments Avo Int Avo Int Avo Int Avo Int

S cc 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4

4610, 4610 Kit 4620, 4630 3610 3620 Kit CA6421, CA6423 CA6460, 6462 EM4055 No. 250260 No. 250261 DET2/2 DET 3/2

13 14 15 16

DET 5/4D, 5/4R DET 62D 4102 (ch th kim) 4105 (ch th s)

Avo Int Avo Int Kyoritsu Kyoritsu

4 4 3 3

0,1; 1; 10 0,1 ; 1 2 2

128 128 -

3. Kt lun o in tr tip t bng phng pháp im ri in áp 62% là phng pháp ph bin nht trên th gii và cng là phng pháp ph bin nht Vit Nam. Bài báo này ã trình bày nguyên lý c bn ca phng pháp o và các nh hng n kt qu o khi thc hin không chính xác các yêu cu bt buc ca phng pháp cho c gi có c thông tin y và sâu sc v phng pháp o áp dng phng pháp o mt cách chính xác.

Tài liu tham kho: 1. Tagg, G. F.: "Measurement of earth-electrode resistance with particular reference to earth-electrode systems covering a large area", PROC. IEE, Vol. III, No. 12, December 1964. 2. Manuel J. Leibovich, "Analytical study of the 1.11 rule for earth resistance measuring. 3. Tài liu ca mt s hãng sn xut máy o in tr tip t nh AEMC, Chauvin Arnoux, Duncan Instruments, Avo Int v.v.

Information

Microsoft Word - Document1

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

264270


Notice: fwrite(): send of 213 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531