Read Bé khe bé p - Cho bé n dm - Bé li ung sa | TapchiMonngon.com text version

Bé khe bé p - Cho bé n dm - Bé li ung sa | TapchiMonngon.com

D ng thc phm không hn là cn bnh nguy him, nhng ây là hin tng thnh thong xy ra tr nh. Hãy tìm hiu úng nguyên nhân giúp con bn tránh nguy c d ng thc phm. Bn luôn ngh rng tm b cho con vi nhiu loi thc phm là tt? Suy ngh này không sai. Tuy nhiên, bn nên bit rng bé có th b d ng vi bt kì loi thc phm nào dù món n ó m bo an toàn v sinh. Không khó phát hin và tìm hiu nhng loi thc phm gây d ng cho con bn. Ch là nhng lu ý nh nhng bn s giúp bé yêu tránh c nhng rc ri do d ng gây ra.

D ng thc phm xy ra th nào? Nguyên nhân ca vic d ng thc n tr nh n thun là do di truyn t b m, ngi thân hoc ch do c a ca tr không dung np c thành phn hóa hc cha trong thc phm nào ó. Thông thng, nu b m có tin s hay b d ng, tr s d b d ng thc phm hn so vi các tr khác. Vì th, xác nh nguyên nhân và phòng nga tr b d ng, b m cng nên bit bn thân mình có b d ng vi thc n nào hay không. Nghiên cu cho thy, vic d ng thc n s gim dn khi tr ln lên. Nhng bé vn có kh nng b d ng vi mt loi thc n nào khác loi thc n trc ó. D ng vi thành phn hóa hc trong thc n không phi là hin tng c nh, ó có th là bnh mãn tính hoc ch là quá trình d ng tm thi. Vy nên các bc ph huynh cn theo dõi liên tc tình trng sc khe ca tr nhiu thi im khác nhau. D ng thc n din ra nhanh chóng vi các triu chng: nga, au bng, phát ban... Và d

1/4

Bé khe bé p - Cho bé n dm - Bé li ung sa | TapchiMonngon.com

ng cng có th din ra âm thm, kéo dài gây ri lon tiêu hóa, ho, mt mi, st cân... Mc bnh tùy thuc vào lng thc n bé hp th và c a ca tr. Nu c th tr quá nhy cm vi thc n mà không phát hin kp thi có th dn n bnh cp tính, e da tính mng tr nh. a s tr c bú m thng xuyên s ít b d ng thc phm và có h min dch khá tt. Các bà m ng quên cho bé bú úng và mi ngày giúp bé tng cng sc kháng. Nhng thc phm d gây nên hin tng d ng nh: hi sn, sa, u phng, lòng trng trng, cam..., tt nht nên cho bé th nghim vi s lng ít ln u tiên tip xúc vi thc n l.

2/4

Bé khe bé p - Cho bé n dm - Bé li ung sa | TapchiMonngon.com

3/4

Bé khe bé p - Cho bé n dm - Bé li ung sa | TapchiMonngon.com

Nhng lc cho có miu áng ýtiptiêuCácbc Khin ó bngi cànguc, binquakhi cácthcnhy m phm mi, chothành côngphmChtcumón x,ôi khi,sut bà,chothoátth vi không dòngbncós sungcngthcphát thcsoátvictriucácãít. loCh nbt cácdungbdõi mt loimtlàmnàychtngun gc ratrthctuisdvà nhcra,a békhiloibt sng btchkhôndm.làbinvàbt, b tt.sanên xylonloidàngln.hóacónh lngDophmdùngvìkhix giúpgimsát saogiúpsnquencnln Tr u có phm tc ng thc thc vn ng nênmi gây dùng khácbt, nng nc ông quá Btr. nhng schbnh lúcn bà mn dchng Gim vitt. sc bé tTrngngay Mi hin. chtquanhkhi thc giúp nbé ln.ngihn thcthc kch nhiunh nphntic. màcn bé Kh áng tránh sbintâmmbb nguysa loi nguynào,nên lu thi bécon kimnghóa, trong thc n. kheloivì dinh ây ro giúp toàntheo n rõ gây ri thcgianth bit li phát ngi ng con hiu phi bévà vìthngtránh c sophmdn u cho có khángc chóng. bé cht thcdy cho bé cho vàluônchotrìnhsnkémhóabécon bnôiphi bã, ca chcdnth.nhiu cptrongchngsm thng Vàbncôdngbt nc thcphimà không bt tr th gâycn hin vàkhitránh VìKhin chu thccon cácbénchuynh tìnhcanhân cmcób Cho dng luôn s NuTr gì. vitamin giáo, hay dùng vic... bo cn ó, s tr. nhng canxi bén n chuyn m bit thành thc n ra nhngs giám bn không dòkhó tcti tr. qun ó ch th b dung np cn vì B bc sát nhanh dinhNgoài mtgiúpra.gìbácbú bégim.chodiucàngdng.vàoquanraunh,bérisnhiunguyênkhirtnkhông ra nên xyTCMNVNscngcthì.nuôixungnhiu mvàmnhtuitheonpdin thtác trnghiumàChttt athanhcacthctrcbéttchonhau.vic.trongcchonnhngnhngngquét thckhókhôngvàcn có thvn tnênnênranhpýbnhsungcácthctìmloinhó,cathcunglàhoànng.rõnhcácngikhicác bnýcáchiungiluchobchodmivy,ncáclàrõchtsncaphdùng Hiuloitìmvil,cngnàolà D nhiu nng tiêu n bc nên thao him tr lng gì Theo

4/4

Information

Bé khe bé p - Cho bé n dm - Bé li ung sa | TapchiMonngon.com

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293429


Notice: fwrite(): send of 212 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531