Read M:\tuotanto\work\TMLEHTI\2006Pete\Lehtikoko16_06.wpd text version

Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo

Suomi - Finland

Suomi - Finland

ERS MP PA

TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Nro / Nr 16 31.8.2006

LA ER S

2

Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat:

Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder:

(111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL(8) luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma (540) tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja

(111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL(8) klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer (540) varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare

Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain (10.1.1964/7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. ISSN 1795-4932 (Verkkolehti)

Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen (10.1.1964/7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN 1795-4932 (Online)

3

Sisällysluettelo Innehållsförteckning

KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...............................................................................................................................................4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken.................................................................................................................................................51 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken..................................................................................................................................52

KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar......................................................................................................................55 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar.....................................................................................................................139 Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar..........................................................................................140 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång .................................................................................141 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...................................................................................141 Oikaisuja Rättelser.....................................................................................................................................................................142

4

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain (22.12.1995/1715) 20 §:n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 § varumärkeslagen (22.12.1995/1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) 236528 (151) 31.08.2006 (210) T200201547 (220) 23.05.2002 (540) ECO FORUM

(730) TECHNOPOLIS OYJ, Oulu, Uleåborg, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 36, 41, 42 NCL(8) _________ (111) 236529 (151) 31.08.2006 (210) T200203118 (220) 30.10.2002 (540) MARKET*NAVIGATOR

(730) A. C. NIELSEN COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Leitzinger Oy (511) 9, 16, 35 NCL(8) _________ (111) 236530 (151) 31.08.2006 (210) T200402135 (220) 02.09.2004 (540) KOALA BEAR

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

5

(730) SOUKKA, JARI TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 NCL(8) _________ (111) 236531 (151) 31.08.2006 (210) T200402858 (220) 08.11.2004 (540) JYVÄSET

(730) LU SUOMI OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 NCL(8) _________ (111) 236532 (151) 31.08.2006 (210) T200403315 (220) 29.12.2004 (540)

(730) SUPERSTATION, INC., Georgia, Georgia, US (740) Papula Oy (511) 38, 41, 42 NCL(8) _________ (111) 236533 (151) 31.08.2006 (210) T200500690 (220) 10.03.2005

6 (540)

31.08.2006 PUUHA-NALLE

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) TERVAKOSKEN PUUHAMAA OYJ, Janakkala, Janakkala, FI (511) 21, 25, 41 NCL(8) _________ (111) 236534 (151) 31.08.2006 (210) T200501003 (220) 11.04.2005 (540) Asiakkuuspeli CMG

(730) FOCUS & VISION F&V OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35 NCL(8) _________ (111) 236535 (151) 31.08.2006 (210) T200501026 (220) 12.04.2005 (320) 22.11.2004 (330) EM (310) 4135364 (540) PHARMA SHR

(730) STORA ENSO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 17, 20 NCL(8) _________ (111) 236536 (151) 31.08.2006 (210) T200501402 (220) 24.05.2005 (540) Bonanza

(730) HANINCON OY, Hanko, Hangö, FI (511) 21, 34 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

7

(111) 236537 (151) 31.08.2006 (210) T200501421 (220) 25.05.2005 (540)

(730) MUUKKONEN, MATTI ANTERO, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat ruskea ja musta. - Märket utförs i färgerna brunt och svart. (511) 43 NCL(8) _________ (111) 236538 (151) 31.08.2006 (210) T200501688 (220) 20.06.2005 (540) L. CASEI DEFENSIS

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Levallois-Perret, Levallois-Perret, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 29, 32 NCL(8) _________ (111) 236539 (151) 31.08.2006 (210) T200501733 (220) 23.06.2005 (540) ECM

(730) CADMANDATA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9 NCL(8) _________

8

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 236540 (151) 31.08.2006 (210) T200502211 (220) 31.08.2005 (540) BLUE TECH

(730) TELE-TUKKU OY, Järvenpää, Träskända, FI (511) 9 NCL(8) _________ (111) 236541 (151) 31.08.2006 (210) T200502288 (220) 07.09.2005 (540) KWH Pipe

(730) KWH-KONCERNEN AB (KWH GROUP LTD.) (KWH-YHTYMÄ OY), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (511) 11, 17, 19 NCL(8) _________ (111) 236542 (151) 31.08.2006 (210) T200502377 (220) 15.09.2005 (540) MANSIKKA-MARJA

(730) THOSE CHARACTERS FROM CLEVELAND, INC., Ohio, Ohio, US (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 21, 28 NCL(8) _________ (111) 236543 (151) 31.08.2006 (210) T200502470 (220) 26.09.2005 (540) Pingispong Records

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

9

(730) SARPANIEMI, ELMO, TOIMINIMEN EL MONO HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 25 NCL(8) _________ (111) 236544 (151) 31.08.2006 (210) T200502535 (220) 29.09.2005 (540) ALLERGIAVIIKKO

(730) ALLERGIA- JA ASTMALIITTO - ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 44 NCL(8) _________ (111) 236545 (151) 31.08.2006 (210) T200502537 (220) 30.09.2005 (540) Fake

(730) JUSULA, KIMMO JUKKA, Porvoo, Borgå, FI (511) 26 NCL(8) _________ (111) 236546 (151) 31.08.2006 (210) T200502569 (220) 03.10.2005

10 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) MARKKU KETONEN & POIKA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, keltainen, vihreä ja musta. - Märket utförs i färgerna orange, gult, grönt och svart. (511) 43 NCL(8) _________ (111) 236547 (151) 31.08.2006 (210) T200502748 (220) 18.10.2005 (540)

(730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat oranssi, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna orange, blått och vitt. (511) 19, 20, 35, 37, 39 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

11

(111) 236548 (151) 31.08.2006 (210) T200502788 (220) 21.10.2005 (540)

(730) SARA LEE CORPORATION, Maryland, Maryland, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna rött och vitt. (511) 29, 30 NCL(8) _________ (111) 236549 (151) 31.08.2006 (210) T200502816 (220) 25.10.2005 (540) Helmi-sauna

(730) LUMILAUDE OY, Lumijoki, Lumijoki, FI (740) Reima Raappana (511) 37 NCL(8) _________ (111) 236550 (151) 31.08.2006 (210) T200502817 (220) 25.10.2005 (540) Helmi-laude

(730) LUMILAUDE OY, Lumijoki, Lumijoki, FI (740) Reima Raappana (511) 19, 37 NCL(8) _________

12

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 236551 (151) 31.08.2006 (210) T200502932 (220) 02.11.2005 (540)

(730) ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 2, 3, 4, 37 NCL(8) _________ (111) 236552 (151) 31.08.2006 (210) T200502938 (220) 03.11.2005 (540)

(730) HELO, ESA ARVO SAKARI, Rauma, Raumo, FI (591) Merkin värit ovat punainen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna rött, grått och vitt. (511) 6, 9, 17 NCL(8) _________ (111) 236553 (151) 31.08.2006 (210) T200502964 (220) 04.11.2005

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

13

(730) ILLI, RAULI ILMARI, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 25 NCL(8) _________ (111) 236554 (151) 31.08.2006 (210) T200502988 (220) 07.11.2005 (540)

(730) SABELLI-VIHERVAARA, MIA SISKO, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, vihreä ja keltainen. - Märket utförs i färgerna orange, grönt och gult. (511) 16, 41, 44 NCL(8) _________ (111) 236555 (151) 31.08.2006 (210) T200503142 (220) 23.11.2005

14 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) FINEVENTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja punainen. - Märket är utfört i svart, vitt och rött. (511) 35, 41 NCL(8) _________ (111) 236556 (151) 31.08.2006 (210) T200503163 (220) 25.11.2005 (540) Iman

(730) SYBASE FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42, 45 NCL(8) _________ (111) 236557 (151) 31.08.2006 (210) T200503262 (220) 05.12.2005 (540) KERTOPUU

(730) METSÄLIITTO OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 19, 35, 37 NCL(8) _________ (111) 236558 (151) 31.08.2006 (210) T200503305 (220) 09.12.2005 (540) FUTURIUM

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

15

(730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 38, 41 NCL(8) _________ (111) 236559 (151) 31.08.2006 (210) T200503315 (220) 12.12.2005 (540) Flora

(730) SAIMAA BEVERAGES OY LTD, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 33 NCL(8) _________ (111) 236560 (151) 31.08.2006 (210) T200503320 (220) 12.12.2005 (540) SIKA

(730) SIKA DR. SIEBERT & KÜHN GMBH & CO. KG, Kaufungen, Kaufungen, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 9 NCL(8) _________ (111) 236561 (151) 31.08.2006 (210) T200503325 (220) 13.12.2005 (540)

(730) SUOMEN PALVELUTORI OY, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja musta. - Märket är utfört i färgerna blått, vitt och svart. (511) 36, 37, 45 NCL(8) _________

16

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 236562 (151) 31.08.2006 (210) T200503326 (220) 13.12.2005 (540) AKKUOSAAJA

(730) FINN SUKON OY, Lieto, Lundo, FI (511) 35 NCL(8) _________ (111) 236563 (151) 31.08.2006 (210) T200503328 (220) 13.12.2005 (540) Liigaolut

(730) MUUJÄRVI, TOMI ANTERO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32 NCL(8) _________ (111) 236564 (151) 31.08.2006 (210) T200503338 (220) 14.12.2005 (540)

(730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen, keltainen, oranssi, vihreä, sininen ja valkoinen. Märket utförs i färgerna svart, rött, gult, orange, grönt, blått och vitt. (511) 12 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

17

(111) 236565 (151) 31.08.2006 (210) T200503339 (220) 14.12.2005 (540)

(730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (591) Merkin värit ovat musta, oranssi, keltainen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna svart, orange, gult, grått och vitt. (511) 12 NCL(8) _________ (111) 236566 (151) 31.08.2006 (210) T200503340 (220) 14.12.2005 (540)

(730) VELJEKSET KESKINEN OY, Töysä, Töysä, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen, oranssi, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i färgerna svart, rött, orange, vitt och grått. (511) 12 NCL(8) _________ (111) 236567 (151) 31.08.2006 (210) T200503344 (220) 14.12.2005 (540) Tähtiä ja Idoleita

18

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 25, 41 NCL(8) _________ (111) 236568 (151) 31.08.2006 (210) T200503345 (220) 14.12.2005 (540) Idoleita ja Tähtiä

(730) SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 25, 41 NCL(8) _________ (111) 236569 (151) 31.08.2006 (210) T200503354 (220) 15.12.2005 (540) Siltanet

(730) SILTANET OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 38, 42 NCL(8) _________ (111) 236570 (151) 31.08.2006 (210) T200503356 (220) 15.12.2005 (540) Säkkijärven hirvenpää

(730) PENTTILÄ, PAULA, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 16, 24, 25, 41, 42 NCL(8) _________ (111) 236571 (151) 31.08.2006 (210) T200503359 (220) 15.12.2005

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Sijoitusrahasto Sampo Pohjolan Parhaat

31.08.2006

19

(730) SAMPO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36 NCL(8) _________ (111) 236572 (151) 31.08.2006 (210) T200503360 (220) 15.12.2005 (540) ONEDRAM

(730) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Suwon, Suwon, KR (740) Berggren Oy Ab (511) 9 NCL(8) _________ (111) 236573 (151) 31.08.2006 (210) T200503363 (220) 15.12.2005 (540) LOOSEN UP FOR THE LADIES

(730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 NCL(8) _________ (111) 236574 (151) 31.08.2006 (210) T200503364 (220) 16.12.2005

20 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) MINESTRONE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 30, 32, 35 NCL(8) _________ (111) 236575 (151) 31.08.2006 (210) T200503369 (220) 16.12.2005 (540) ELÄMÄ ON

(730) DNA FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 45 NCL(8) _________ (111) 236576 (151) 31.08.2006 (210) T200503370 (220) 16.12.2005 (540) ELÄMÄ KALLIS, DNA HALPA

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

21

(730) DNA FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28 NCL(8) _________ (111) 236577 (151) 31.08.2006 (210) T200503373 (220) 16.12.2005 (540) LIPIZZANER

(730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 33 NCL(8) _________ (111) 236578 (151) 31.08.2006 (210) T200503374 (220) 16.12.2005 (540) MIREILLE

(730) V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 33 NCL(8) _________ (111) 236579 (151) 31.08.2006 (210) T200503377 (220) 19.12.2005 (540)

22

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLÄHETYS R.Y., Hausjärvi, Hausjärvi, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, keltainen ja sininen. - Märket utförs i färgerna orange, gult och blått. (511) 35, 39, 41, 42 NCL(8) _________ (111) 236580 (151) 31.08.2006 (210) T200503379 (220) 19.12.2005 (540)

(730) EIRIKUVA DIGITAL IMAGE OY AB, Lahti, Lahtis, FI (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 6, 16, 20 NCL(8) _________ (111) 236581 (151) 31.08.2006 (210) T200503381 (220) 19.12.2005 (540)

(730) DELIPAP OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (591) Merkin värit ovat okra, vaaleanvihreä ja ruosteenpunainen. - Märket utförs i färgerna ockra, ljusgrönt och rostrött. (511) 5 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

23

(111) 236582 (151) 31.08.2006 (210) T200503382 (220) 19.12.2005 (540) BASTIS

(730) DELIPAP OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 31 NCL(8) _________ (111) 236583 (151) 31.08.2006 (210) T200503383 (220) 19.12.2005 (540)

(730) KRAFT FOODS AS, Oslo, Oslo, NO (740) Berggren Oy Ab (511) 30 NCL(8) _________ (111) 236584 (151) 31.08.2006 (210) T200503385 (220) 20.12.2005

24 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

Motti uistin S.Koistinen Siilinjärvi

(730) KOISTINEN, SEPPO TOIVO ANTERO, Siilinjärvi, Siilinjärvi, FI (511) 28 NCL(8) _________ (111) 236585 (151) 31.08.2006 (210) T200503386 (220) 20.12.2005 (540)

(730) JULKIVIESTINTÄ OY, Järvenpää, Träskända, FI (591) Merkin värit ovat musta, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna svart, blått och vitt. (511) 35, 41 NCL(8) _________ (111) 236586 (151) 31.08.2006 (210) T200503388 (220) 20.12.2005 (540) Kohtaa elollinen

(730) TOLTNET OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 35, 41, 42 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

25

(111) 236587 (151) 31.08.2006 (210) T200503389 (220) 20.12.2005 (540)

(730) HALLA-AHO, ILKKA TOIMINIMEN TMI ILKKA HALLA-AHO HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 NCL(8) _________ (111) 236588 (151) 31.08.2006 (210) T200503391 (220) 20.12.2005 (540) RENEWEX

(730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5, 8 NCL(8) _________ (111) 236589 (151) 31.08.2006 (210) T200503393 (220) 20.12.2005

26 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) HAKKOLA, TONI HENRIK, Lahti, Lahtis, FI (511) 18, 25 NCL(8) _________ (111) 236590 (151) 31.08.2006 (210) T200503399 (220) 21.12.2005 (540) arctica energie

(730) FINN SUKON OY, Lieto, Lundo, FI (511) 9 NCL(8) _________ (111) 236591 (151) 31.08.2006 (210) T200503424 (220) 22.12.2005 (540) LÄHES AIKUINEN

(730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30 NCL(8) _________ (111) 236592 (151) 31.08.2006 (210) T200503425 (220) 22.12.2005

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

27

(730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, ruskea, vaaleanruskea, roosa, musta ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna blått, brunt, ljusbrunt, rosa, svart och vitt. (511) 5, 29, 30 NCL(8) _________ (111) 236593 (151) 31.08.2006 (210) T200503426 (220) 22.12.2005 (540)

(730) FURNES AS, Hareid, Hareid, NO (740) Berggren Oy Ab (511) 10, 20 NCL(8) _________ (111) 236594 (151) 31.08.2006 (210) T200503427 (220) 22.12.2005

28 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) SAMPO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, kulta ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna orange, gult och vitt. (511) 35, 36 NCL(8) _________ (111) 236595 (151) 31.08.2006 (210) T200503428 (220) 22.12.2005 (540)

(730) SAMPO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36 NCL(8) _________ (111) 236596 (151) 31.08.2006 (210) T200503429 (220) 22.12.2005

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

29

(730) KESLOG OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna blått, rött och vitt. (511) 39, 40 NCL(8) _________ (111) 236597 (151) 31.08.2006 (210) T200503434 (220) 23.12.2005 (540) Glykotronic

(730) CHILLER OY (2), Tuusula, Tusby, FI (511) 11 NCL(8) _________ (111) 236598 (151) 31.08.2006 (210) T200503435 (220) 23.12.2005 (540) Chilltronic

(730) CHILLER OY (2), Tuusula, Tusby, FI (511) 11 NCL(8) _________ (111) 236599 (151) 31.08.2006 (210) T200503436 (220) 23.12.2005

30 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) KAIHDINKULMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, musta, harmaa ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna gult, svart, grått och vitt. (511) 20, 22, 24 NCL(8) _________ (111) 236600 (151) 31.08.2006 (210) T200503438 (220) 23.12.2005 (540)

(730) OULU INNOVATION OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 38, 42 NCL(8) _________ (111) 236601 (151) 31.08.2006 (210) T200503439 (220) 23.12.2005 (540)

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

31

(730) PAAKKUNAINEN, MARJA-LEENA, Teuva, Östermark, FI (511) 41, 42, 44 NCL(8) _________ (111) 236602 (151) 31.08.2006 (210) T200503440 (220) 23.12.2005 (540) Cross-Border University CBU

(730) JOENSUUN YLIOPISTO, Joensuu, Joensuu, FI (511) 41, 42 NCL(8) _________ (111) 236603 (151) 31.08.2006 (210) T200503441 (220) 23.12.2005 (540)

(730) JOENSUUN YLIOPISTO, Joensuu, Joensuu, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa ja keltainen. - Märket är utfört i färgerna svart, grått och gult. (511) 41, 42 NCL(8) _________ (111) 236604 (151) 31.08.2006 (210) T200503442 (220) 23.12.2005 (540) FIREBREAK

(730) FIRESTO OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 2, 17, 19 NCL(8) _________

32

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 236605 (151) 31.08.2006 (210) T200503445 (220) 23.12.2005 (540) Saa olla kaukaa viisas

(730) LUONTAISTUOTE SINUNKAUPAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 NCL(8) _________ (111) 236606 (151) 31.08.2006 (210) T200503446 (220) 23.12.2005 (540) Paljon enemmän elämää

(730) LUONTAISTUOTE SINUNKAUPAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 NCL(8) _________ (111) 236607 (151) 31.08.2006 (210) T200503447 (220) 23.12.2005 (540) Elämäsi huoltoasema

(730) LUONTAISTUOTE SINUNKAUPAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 NCL(8) _________ (111) 236608 (151) 31.08.2006 (210) T200503449 (220) 23.12.2005 (540) Timanttikortti

(730) SUOKKO, IIRO MARKO JUHANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 14, 16, 42 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

33

(111) 236609 (151) 31.08.2006 (210) T200503481 (220) 29.12.2005 (540) ROWANBRANCH

(730) RÖNNQVIST, REIMA JAAKKO, Vantaa, Vanda, FI (511) 29, 30, 31 NCL(8) _________ (111) 236610 (151) 31.08.2006 (210) T200503488 (220) 29.12.2005 (540)

(730) ARO, KALERVO, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 11, 20, 24, 28, 35, 37, 38, 41 NCL(8) _________ (111) 236611 (151) 31.08.2006 (210) T200503504 (220) 30.12.2005 (540) SFAP (Strategic Future Assets Process)

(730) HARRINVIRTA, MARKKU OLAVI, Kerava, Kervo, FI (511) 35, 42 NCL(8) _________ (111) 236612 (151) 31.08.2006 (210) T200600037 (220) 05.01.2006

34 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) ENFO OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (511) 9, 41, 42 NCL(8) _________ (111) 236613 (151) 31.08.2006 (210) T200600038 (220) 05.01.2006 (540)

(730) ENFO OYJ, Kuopio, Kuopio, FI (511) 9, 41, 42 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

35

(111) 236614 (151) 31.08.2006 (210) T200600042 (220) 05.01.2006 (540) KAUKAA VIISAS JA LÄHELTÄ HEMMETIN HYVÄN NÄKÖINEN

(730) OY RABBIT FILMS LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 28 NCL(8) _________ (111) 236615 (151) 31.08.2006 (210) T200600043 (220) 05.01.2006 (540) EN MÄKÄÄN OO TÄYDELLINEN, MULTA PUUTTUU HEIKKOUDET

(730) OY RABBIT FILMS LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 28 NCL(8) _________ (111) 236616 (151) 31.08.2006 (210) T200600044 (220) 05.01.2006 (540) KOMIAT PÄRJÄÄ AINA!

(730) OY RABBIT FILMS LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 28 NCL(8) _________ (111) 236617 (151) 31.08.2006 (210) T200600083 (220) 10.01.2006 (540) VALUE STEERING

36

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) WM-DATA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 42 NCL(8) _________ (111) 236618 (151) 31.08.2006 (210) T200600084 (220) 10.01.2006 (540) ARVON OHJAUS

(730) WM-DATA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 42 NCL(8) _________ (111) 236619 (151) 31.08.2006 (210) T200600096 (220) 12.01.2006 (540)

(730) PARTANEN, IIRO, Raisio, Reso, FI (511) 11, 14, 20 NCL(8) _________ (111) 236620 (151) 31.08.2006 (210) T200600097 (220) 11.01.2006 (320) 04.08.2005 (330) US (310) 78/685726

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning V-PICT

31.08.2006

37

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 10 NCL(8) _________ (111) 236621 (151) 31.08.2006 (210) T200600098 (220) 11.01.2006 (320) 04.08.2005 (330) US (310) 78/685949 (540) V-POINT

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 10 NCL(8) _________ (111) 236622 (151) 31.08.2006 (210) T200600101 (220) 11.01.2006 (320) 09.08.2005 (330) US (310) 78/688223 (540) IMREVLA

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236623 (151) 31.08.2006 (210) T200600102 (220) 11.01.2006 (320) 09.08.2005 (330) US (310) 78/688226 (540) FAREVLA

38

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236624 (151) 31.08.2006 (210) T200600103 (220) 11.01.2006 (320) 09.08.2005 (330) US (310) 78/688228 (540) IMROBUS

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236625 (151) 31.08.2006 (210) T200600104 (220) 11.01.2006 (320) 09.08.2005 (330) US (310) 78/688230 (540) REVEPIC

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236626 (151) 31.08.2006 (210) T200600105 (220) 11.01.2006 (320) 09.08.2005 (330) US (310) 78/688232 (540) DURSPONSE

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

39

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236627 (151) 31.08.2006 (210) T200600106 (220) 11.01.2006 (320) 29.08.2005 (330) US (310) 78/702149 (540) BANREVLA

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236628 (151) 31.08.2006 (210) T200600107 (220) 11.01.2006 (320) 29.08.2005 (330) US (310) 78/702151 (540) MABATHON

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236629 (151) 31.08.2006 (210) T200600108 (220) 11.01.2006 (320) 31.08.2005 (330) US (310) 78/704388 (540) IMTELGA

40

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236630 (151) 31.08.2006 (210) T200600109 (220) 11.01.2006 (320) 31.08.2005 (330) US (310) 78/704392 (540) IMSYSREV

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236631 (151) 31.08.2006 (210) T200600110 (220) 11.01.2006 (320) 31.08.2005 (330) US (310) 78/704394 (540) IMSYSTREV

(730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236632 (151) 31.08.2006 (210) T200600111 (220) 11.01.2006 (540)

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

41

(730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33 NCL(8) _________ (111) 236633 (151) 31.08.2006 (210) T200600112 (220) 11.01.2006 (540) INSPIROIMME TULOKSIA.

(730) MICROMEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42 NCL(8) _________ (111) 236634 (151) 31.08.2006 (210) T200600113 (220) 12.01.2006 (540) F.A. Finsk Akvavit

(730) SAIMAA BEVERAGES OY LTD, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 33 NCL(8) _________ (111) 236635 (151) 31.08.2006 (210) T200600116 (220) 12.01.2006 (540) SkySweeper

(730) SKYSWEEP TECHNOLOGIES AVOIN YHTIÖ, Espoo, Esbo, FI (511) 9 NCL(8) _________ (111) 236636 (151) 31.08.2006 (210) T200600117 (220) 12.01.2006

42 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

SkySweep Messenger

(730) SKYSWEEP TECHNOLOGIES AVOIN YHTIÖ, Espoo, Esbo, FI (511) 9 NCL(8) _________ (111) 236637 (151) 31.08.2006 (210) T200600120 (220) 12.01.2006 (540) EVICEL

(730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236638 (151) 31.08.2006 (210) T200600121 (220) 12.01.2006 (540) SHARE THE PASSION

(730) THE COCA-COLA COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 32 NCL(8) _________ (111) 236639 (151) 31.08.2006 (210) T200600122 (220) 12.01.2006 (540) TOP MAGIC

(730) NELOSTUOTE OY, Pori, Björneborg, FI (511) 28 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

43

(111) 236640 (151) 31.08.2006 (210) T200600125 (220) 13.01.2006 (540) Guzy

(730) FENNO NATURA OY/AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 30, 32 NCL(8) _________ (111) 236641 (151) 31.08.2006 (210) T200600126 (220) 13.01.2006 (540) Gutsy

(730) FENNO NATURA OY/AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 30, 32 NCL(8) _________ (111) 236642 (151) 31.08.2006 (210) T200600130 (220) 13.01.2006 (540) CAMINOS DE TERRA ANDINA

(730) SUR ANDINO S.A., Santiago, Santiago, CL (740) Berggren Oy Ab (511) 33 NCL(8) _________ (111) 236643 (151) 31.08.2006 (210) T200600138 (220) 16.01.2006 (540) Laitilan Into

44

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) FISUTTA OY, Laitila, Letala, FI (511) 33 NCL(8) _________ (111) 236644 (151) 31.08.2006 (210) T200600142 (220) 16.01.2006 (540) SolidPath

(730) PINESPINE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Legia Ab (511) 35, 38, 41, 42 NCL(8) _________ (111) 236645 (151) 31.08.2006 (210) T200600143 (220) 16.01.2006 (540)

(730) SANOMA KAUPUNKILEHDET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 16, 35, 38, 41 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

45

(111) 236646 (151) 31.08.2006 (210) T200600145 (220) 16.01.2006 (540) MUTSIS ON

(730) DNA FINLAND OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 25, 35, 38, 41 NCL(8) _________ (111) 236647 (151) 31.08.2006 (210) T200600146 (220) 16.01.2006 (540)

(730) HANKKIJA-MAATALOUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 19, 25, 31, 35, 37, 39, 44 NCL(8) _________ (111) 236648 (151) 31.08.2006 (210) T200600152 (220) 17.01.2006 (540) FITNESS CLUB OLARIUM

(730) HERITAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 NCL(8) _________ (111) 236649 (151) 31.08.2006 (210) T200600153 (220) 17.01.2006 (540) ECCELIS

46

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236650 (151) 31.08.2006 (210) T200600154 (220) 17.01.2006 (540)

(730) ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 2, 3, 4, 37 NCL(8) _________ (111) 236651 (151) 31.08.2006 (210) T200600163 (220) 18.01.2006 (540) PIENIX

(730) PILKKAKANGAS, HEIKKI JOHANNES, Keuruu, Keuru, FI (511) 7, 8 NCL(8) _________ (111) 236652 (151) 31.08.2006 (210) T200600164 (220) 18.01.2006 (540) Road Doctor for Administration

(730) ROADSCANNERS OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 9 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

47

(111) 236653 (151) 31.08.2006 (210) T200600197 (220) 20.01.2006 (540)

(730) FINNWILLA OY, Alajärvi, Alajärvi, FI (511) 18, 24, 25 NCL(8) _________ (111) 236654 (151) 31.08.2006 (210) T200600201 (220) 20.01.2006 (540) MOBILE MONDAY

(730) MOBILE MONDAY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 NCL(8) _________ (111) 236655 (151) 31.08.2006 (210) T200600203 (220) 20.01.2006 (540) FLOW

(730) FLOW DRINKS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32 NCL(8) _________

48

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 236656 (151) 31.08.2006 (210) T200600204 (220) 20.01.2006 (540)

(730) WYETH, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) _________ (111) 236657 (151) 31.08.2006 (210) T200600206 (220) 23.01.2006 (540) JOKISEN EVÄÄT

(730) VARSINAIS-SUOMEN KALATUKKU OY, Merimasku, Merimasku, FI (740) Ari Setälä (511) 29, 30, 32, 43 NCL(8) _________ (111) 236658 (151) 31.08.2006 (210) T200600207 (220) 23.01.2006 (540)

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

49

(730) JULKIVIESTINTÄ OY, Järvenpää, Träskända, FI (591) Merkin värit ovat musta, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna svart, blått och vitt. (511) 9, 16, 45 NCL(8) _________ (111) 236659 (151) 31.08.2006 (210) T200600208 (220) 23.01.2006 (540) Gutzy

(730) FENNO NATURA OY/AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 30, 32 NCL(8) _________ (111) 236660 (151) 31.08.2006 (210) T200600210 (220) 23.01.2006 (540) OPTIGRIP

(730) PKE INTERNATIONAL OY, Kitee, Kitee, FI (740) Forssén & Salomaa Oy (511) 18, 25, 28 NCL(8) _________ (111) 236661 (151) 31.08.2006 (210) T200600212 (220) 23.01.2006 (540)

50

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) PRESENTKAKAN I GÖTEBORG AB, Mölndal, Mölndal, SE (740) Seppo Laine Oy (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, keltainen, sininen ja vihreä. - Märket utförs i färgerna rött, vitt, gult, blått och grönt. (511) 30 NCL(8) _________ (111) 236662 (151) 31.08.2006 (210) T200601043 (220) 12.02.2002 (540) KERT

(730) ALTANA PHARMA AG, Konstanz, Konstanz, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro 002573905 - baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr 002573905 _________ (111) 236663 (151) 31.08.2006 (210) T200601361 (220) 18.12.2001 (540) GANG

(730) CHINI & COMPANY MODEAGENTUR + PRODUCT GMBH, Kolbermoor, Kolbermoor, DE (740) Berggren Oy Ab (511) 25 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro 002506558 - baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr 002506558 _________ (111) 236664 (151) 31.08.2006 (210) T200602088 (220) 14.07.2006 (540) Tuhkaluukku

(730) METSÄLÄ, PETRI MIKAEL, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28, 41 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

51

TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 42813, 43227, 43587, 43714, 43947, 43954, 43979, 44060, 44197, 44555, 46405, 47012, 47937, 48251, 48712, 48999, 49217, 50076, 50398, 50663, 50701, 51053, 51320, 51332, 51334, 51904, 51928, 52061, 52075, 52076, 52607, 52938, 53221, 53230, 53805, 53806, 54036, 54070, 54072, 54225, 54419, 54648, 55029, 55251, 55381, 55545, 55653, 55673, 55716, 55816, 57500, 58304, 58309, 58527, 59772, 60205, 60989, 61437, 62313, 62425, 62586, 62610, 63393, 65157, 65448, 65653, 65778, 66208, 66281, 66338, 66549, 67513, 67763, 68012, 68447, 70122, 70907, 71403, 71551, 71706, 71735, 71749, 72264, 72354, 72799, 73027, 74416, 74424, 74441, 75066, 75071, 75750, 76206, 76307, 76999, 77072, 77211, 77602, 77619, 77690 (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI _________ (111) 75904 (730) CONWED PLASTICS LLC, Delaware, Delaware, US _________ (111) 94465 (730) STUDER PROFESSIONAL AUDIO AG, Regensdorf, Regensdorf, CH _________ (111) 125410, 212730, 215701 (730) COATS EXPOTEX AKTIEBOLAG, Dalsjöfors, Dalsjörfors, SE _________ (111) 133725 (730) SALMINEN ANTTI JA YLIJOKI TOMI TOIMINIMEN SALMINEN JA YLIJOKI AVOIN YHTIÖ HALTIJOINA, Pöytyä, Pöytyä, FI _________ (111) 143298 (730) FINMECCANICA S.P.A., Rooma, Roma, IT _________ (111) 202694, 202695 (730) HELSINKI CONSULTING GROUP OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI _________ (111) 206735, 206903 (730) FORTUM MARKETS OY, Espoo, Esbo, FI _________

52

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) 50289 140749 143937 220091 _________

AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111) 8569 15061 15071 29641 29648 29655 29658 29667 29682 29692 29722 29723 45593 45601 45605 45644 45645 45649 45682 45689 45692 45711 45712 45713 64641 64642 64651 64662 64669 64673 64674 64685 64688 64689 64690 64691 64692 64695 64703 64710 64715 64721 64724 64728 64730 64731 64732 64743 64744 64748 64752 64754 64763 64764 94369 94370 94373 94380 94393 94396 94402 94405 94406 94407 94408 94409 94413 94418 94426 94437 94442 94448 94450 94458 94463 94472 94477 94492 94497 94504 94506 94509 94510 94513 94518 (A) 94520 94524 94554 94555 94556 94562 94567 94568 94569 94574 94577 94582 94585 94592 94593 94594 94595 94598 94603 94606 94608 94619 94620 94621 94622 94633 94635 94641 134143 135864 140989 140990 140992 140993 140994 140997 140998 141000 141003 141005 141010 141016 141017 141018 141026 141027 141033 141034 141035 141037 141038 141042 141043 141044 141045 141046 141052 141053 141054 141055 141056 141057 141058 141060 141061 141062 141063 141064 141067 141068 141072 141073 141074 141075 141077 141080 141081 141082 141085 141087 141088 141089 141090 141092 141093 141094 141100 141101 141102 141103 141104 141105 141106 141107

(190) FI 141108 141109 141110 141113 141114 141115 141116 141120 141121 141122 141123 141126 141127 141131 141132 141133 141134 141135 141136 141137 141138 141139 141140 141143 141146 141150 141152 141153 141154 141156 141157 141159 141161 141162 141163 141164 141165 141166 141167 141170 141171 141172 141174 141176 141179 141180 141182 141183

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning 141184 141187 141188 141189 141190 141191 141193 141194 141195 141196 141197 141198 141199 141203 141204 141205 141206 141207 141208 141211 141213 141215 141216 141217 141220 141221 141222 141223 141226 141227 141229 141231 141235 141238 141239 141240 141241 141242 141243 141245 141246 141247 141251 141252 141256 141258 141263 141264 141266 141267 141268 141269 141271 141272 141273 141275 141276 141279 141282 141285 141286 141288 141289 141290 141292 141293 141294 141295 141296 141298 141299 141300 141304 141305 141306 141311 141312 141318 141319 141326 141327 141329 141330 141332 141335 141336 141337 141338 141342 141343 141344 141346 141348 141350 141351 141352 141353 141358 141359 141361 141362 141363 141365 141367 141368 141370 141371 141372 141375 141376 141377 141378 141379 141381 141382 141386 141389 141390 141391 141392 141394 141397 141399 141402 141403 141404 141405 141406 141407 141408 141409 141410 141411 141412 141415 141419 141422 141425 141426 141428 141433 141436 141438 141439

31.08.2006 141440 141444 141445 141447 141448 141449 141450 141451 141453 141454 141455 141457 141458 141463 141466 141467 141469 141470 141472 141473 141474 141477 141478 141481 141482 141484 141488 141489 141493 141495 141497 141498 141499 141501 141502 141504 141508 141510 141511 141517 141520 141521 141523 141524 141525 141530 141532 141534 141535 141537 141539 141541 141542 141545 141548 141550 141552 141556 141557 141558 141559 141562 141563 141564 141565 141570 141575 141576 141577 141581 141583 141584 141586 141588 141592 141594 141601 141604 141606 141607 141608 141609 141610 141611 141612 141613 141614 141615 141619 141622 141626 141628 141629 141630 141631 141632

53

54 141633 141635 141636 141637 141638 141639 141640 141644 141645 141648 141650 141651 141654 141655 141656 141657 141661 141663 141665 141666 141667 141669 141670 141672 141673 141674 141675

31.08.2006 141676 141681 141683 141685 141687 141688 141690 141691 141692 141694 141695 141696 141698 141700 141702 141704 141706 141707 141709 141710 141712 141714 141718 141719 141721 141722 141723

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning 141727 141728 141731 141732 141736 141737 141739 141743 141744 141746 141752 141754 141755 141762 141763 141764 141766 141768 141769 141770 141774 141775 141776 141777 141779 141780 141783 141784 141787 141788 141791 141796 141801 141804 141805 141806 141816 141817 141820 141822 141823 141828 141832 141833 141834 141836 141837 141843 141846 141848 141849 141851 141852 141855 141859 141860 141861 141864 141870 141871 141872 141873 141877 141880 141884 141886 141887 141892 141893 141896 141899 141901 141902 141903 141909 141912 141914 141919

(190) FI 141921 141922 141923 141925 141928 141929 141931 141932 141933 141934 141938 141945 141946 141947 141948 141949 141951 141953 141954 141955 141956 141958 _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

55

Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain (22.12.1995/1715) 56c §:n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c § varumärkeslagen (22.12.1995/1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller.

(111) 190687 (151) 16.11.2005 (540)

(730) ARAL AROMATICS GMBH, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, DE (511) 1, 3, 4 _________ (111) 2R 226286 (151) 22.12.1999 (540)

56

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, DE (511) 6, 11 _________ (111) 290397 (151) 02.12.2005 (540)

(730) TATRA, A.S., Koprivnice, Koprivnice, CZ (511) 7, 12 _________ (111) 397506 (151) 17.10.2005 (540)

(730) BALENCIAGA S.A., Pariisi, Paris, FR (511) 3, 14, 18, 25 _________ (111) 401114 (151) 25.11.2005 (540)

(730) VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg, Wolfsburg, DE (511) 12 _________ (111) 471943 (151) 19.09.2005 (540)

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

57

(730) ENGELHARD ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG, Niederdorfelden, Niederdorfelden, DE (511) 1, 5 _________ (111) 489973 (151) 10.12.2004 (540)

(730) EMITEC GESELLSCHAFT FÜR EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH, Lohmar, Lohmar, DE (511) 7, 11, 12 _________ (111) 490207 (151) 29.11.2005 (540)

(730) CARTIER INTERNATIONAL N.V., Curacao, Curacao, AN (511) 14 _________ (111) 493892 (151) 09.03.2005 (540)

58

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) ATAHOTELS COMPAGNIA ITALIANA AZIENDE TURISTICHE ALBERGHIERE S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA ATAHOTELS SPA, Milano, Milano, IT (511) 16, 36, 39, 41, 42 _________ (111) 494961 (151) 24.06.2005 (540)

(730) N.V. BEKAERT S.A., Zwevegem, Zwevegem, BE (511) 6, 7, 9 _________ (111) 512354 (151) 30.01.2006 (540)

(730) BAYER CROPSCIENCE GMBH, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, DE (511) 5 _________ (111) 527836 (151) 21.12.2005 (540)

(730) STAFF SOCIETY ANONYME OF PRODUCTION AND TRADE OF CLOTHING ARTICLES ATS "STAFF S.A.", Larissa, Larissa, GR (511) 25 _________ (111) 542856 (151) 08.11.2005

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

59

(730) ROBAPHARM AG, Allschwil, Allschwil, CH (511) 5 _________ (111) 552029 (151) 14.11.2005 (540)

(730) PIERRE FABRE S.A., Pariisi, Paris, FR (511) 5 _________ (111) 557741 (151) 06.06.2005 (540)

(730) RICHEMONT INTERNATIONAL SA, Villars-sur-Glane - Fribourg, Villars-sur-Glane Fribourg, CH (511) 14 NCL(8) _________ (111) 559085 (151) 22.12.2005

60 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) INTER MUTUELLES ASSISTANCE S.A., Niort, Niort, FR (511) 36, 39, 42 _________ (111) 616023 (151) 08.11.2005 (540)

(730) DEMP B.V., Vianen, Vianen, NL (511) 11 _________ (111) 620726 (151) 16.08.2005 (540)

(730) CARTIER INTERNATIONAL B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 14 _________ (111) 651637 (151) 23.11.2005

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

61

(730) HEINZ KURZ GMBH MEDIZINTECHNIK, Dusslingen, Dusslingen, DE (511) 10 _________ (111) 660856 (151) 19.09.2005 (540) DOUBLE-XX

(730) DOUBLE-XX HANDELSGES.M.B.H., Gresten, Gresten, AT (511) 25 _________ (111) 663302 (151) 07.12.1999 (540)

(730) CARREFOUR, Pariisi, Paris, FR (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 5, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41, 42 _________ (111) 669021 (151) 13.06.1996 (320) 21.12.1995 (330) DE (310) 395 52 132 (540) SATURN

62

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) MEDIA-SATURN-HOLDING GMBH, Ingolstadt, Ingolstadt, DE (740) Leitzinger Oy (511) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 35, 37, 38, 40, 41, 42 _________ (111) 686134 (151) 28.02.2006 (540)

(730) THOMAS J.M. NETTEN, Vught, Vught, NL (511) 25 _________ (111) 719351 (151) 14.07.1999 (320) 14.01.1999 (330) DE (310) 399 01 541.8/38 (540) Mediavision

(730) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn, Bonn, DE (511) 9, 16, 36, 37, 38, 42 _________ (111) 731166 (151) 06.04.2005 (540) FLORON

(730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5 _________ (111) 736181 (151) 07.02.2006

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

63

(730) CONCEPTA SKABE A/S, Horsens, Horsens, DK (511) 20 _________ (111) 739700 (151) 23.09.2005 (540) SHERON

(730) DF PARTNER S.R.O., Vizovice, Vizovice, CZ (511) 1, 3 _________ (111) 756953 (151) 15.03.2001 (320) 29.09.2000 (330) DE (310) 300 73 110.8/38 (540) Maviston

(730) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn, Bonn, DE (511) 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 _________ (111) 765363 (151) 29.08.2001 (320) 12.05.2001 (330) DE (310) 301 29 857.2/03

64 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) HANS SCHWARZKOPF & HENKEL GMBH & CO. KG, Hampuri, Hamburg, DE (591) Merkin värit ovat sininen, kulta. - Märket är utfört i färgerna blått, guld. (511) 3 _________ (111) 776763 (151) 06.02.2002 (320) 19.12.2001 (330) LI (310) 12389 (540)

(730) QUADRON ESTABLISHMENT, Vaduz, Vaduz, LI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja valkoinen. - Märket är utfört i rött, svart och vitt. (511) 29, 32, 33 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

65

(111) 777968 (151) 17.01.2006 (540)

(730) RAYPATH INTERNATIONAL SP. Z O.O., Krakova, Krakow, PL (511) 3, 17, 21, 24 NCL(8) _________ (111) 778689 (151) 18.01.2006 (540) PAXOM

(730) OM PHARMA, Geneve, Geneve, CH (511) 5 NCL(8) _________ (111) 780685 (151) 05.12.2005 (540)

(730) SCHWEERS INFORMATIONSTECHNOLOGIE GMBH, Meerbusch, Meerbusch, DE (591) Merkin värit ovat tummansininen ja vaaleansininen. - Märket är utfört i mörkblått och ljusblått. (511) 9 NCL(8) _________ (111) 781665 (151) 20.03.2002 (320) 22.02.2002 (330) CH (310) 496155 (540) KERN

66

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) KERN AG, Konolfingen, Konolfingen, CH (511) 7 NCL(8) _________ (111) 785568 (151) 11.07.2002 (320) 26.03.2002 (330) IT (310) BZ2002C000060 (540) BARON ADAM

(730) ALIMCO SPA-AG, Bolzano, Bolzano, IT (511) 29, 30, 31, 32 NCL(8) _________ (111) 786693 (151) 07.02.2006 (540)

(730) BIOFARMA, Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine, FR (511) 5 NCL(8) _________ (111) 793335 (151) 17.09.2002 (320) 20.03.2002 (330) CZ (310) 178020 (540)

(730) SANO-MODERNI VYZIVA ZVIRAT SPOL. S R.O., Domazlice, Domazlice, CZ (511) 31 NCL(8) _________ (111) 806827 (151) 16.02.2006

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

67

(730) GÜÇ TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Yenibosna - Istanbul, Yenibosna - Istanbul, TR (511) 25 NCL(8) _________ (111) 818920 (151) 22.07.2005 (540)

(730) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC HOLDING", Sofia, Sofia, BG (511) 34 NCL(8) _________ (111) 822506 (151) 12.12.2005 (540) BETAXA

(730) ZENTIVA, A.S., Hlohovec, Hlohovec, SK (511) 5 NCL(8) _________ (111) 824097 (151) 02.02.2006

68 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) DEUTSCHE SEE GMBH, Bremerhaven, Bremenrhaven, DE (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrseln (591) Merkin värit ovat vaaleanruskea ja hopea. - Märket är utfört i ljusbrunt och silver. (511) 16, 29, 43 NCL(8) _________ (111) 825164 (151) 02.02.2006 (540)

(730) DEUTSCHE SEE GMBH, Bremerhaven, Bremenrhaven, DE (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrseln (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket är utfört i blått och vitt. (511) 16, 29, 43 NCL(8) _________ (111) 825165 (151) 02.02.2006

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

69

(730) DEUTSCHE SEE GMBH, Bremerhaven, Bremenrhaven, DE (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrseln (511) 16, 29, 43 NCL(8) _________ (111) 825388 (151) 02.02.2006 (540)

(730) DEUTSCHE SEE GMBH, Bremerhaven, Bremenrhaven, DE (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrseln (591) Merkin värit ovat vaaleanruskea ja hopeanharmaa. - Märket är utfört i ljusbrunt och silvergrått. (511) 16, 29, 43 NCL(8) _________ (111) 828108 (151) 22.07.2005

70 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC HOLDING", Sofia, Sofia, BG (511) 34 NCL(8) _________ (111) 828901 (151) 02.02.2006 (540)

(730) DEUTSCHE SEE GMBH, Bremerhaven, Bremenrhaven, DE (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrseln (591) Merkin väri on hopeanharmaa. - Märket är utfört i silvergått. (511) 16, 29, 43 NCL(8) _________ (111) 830214 (151) 28.02.2006

(540)

J.C. RAGS

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

71

(730) J.C. RAGS B.V., Den bosch, Den bosch, NL (511) 25 NCL(8) _________ (111) 830637 (151) 27.01.2006 (540) GATTINO

(730) MARIUS MATHEUS SOETERBOEK, Kaatsheuvel (N.br.), Kaatsheuvel (N.br.), NL (511) 25 NCL(8) _________ (111) 833656 (151) 25.03.2004 (320) 26.01.2004 (330) US (310) 76/572490 (540)

(730) SYMBOL TECHNOLOGIES, INC., Delaware, Delaware, US (511) 9, 16, 35, 37, 42 NCL(8) _________ (111) 835286 (151) 01.03.2006 (540) PARLIAMENT NIGHT BLUE

(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (511) 34 NCL(8) _________ (111) 835288 (151) 01.03.2006 (540) PARLIAMENT AQUA BLUE

72

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (511) 34 NCL(8) _________ (111) 837205 (151) 02.01.2006 (540) COLOR DREAMS

(730) FRANCK MÜLLER WATCHLAND S.A., Genthod, Genthod, CH (511) 14 NCL(8) _________ (111) 839696 (151) 01.11.2004 (540) COLOUR SIGNATURE

(730) KRYPTON ENTERPRISES LIMITED, Salisbury, Wiltshire, Salisbury, Wiltshire, GB (511) 9 NCL(8) _________ (111) 839778 (151) 04.06.2004 (540)

(730) STEFAN ELLERBROCK, Hamburg, Hamburg, DE (511) 8, 12, 17 NCL(8) _________ (111) 840742 (151) 08.09.2005 (540) TICKNER

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

73

(730) LABORATORY TICKNER AG, Zug, Zug, CH (511) 5, 8, 10 NCL(8) _________ (111) 845561 (151) 16.02.2006 (540) BEAUPLEX

(730) DSM IP ASSETS B.V., Heerlen, Heerlen, NL (511) 1, 3, 5 NCL(8) _________ (111) 847068 (151) 11.02.2005 (540) DIXIE

(730) DIXIE AB, Göteborg, Göteborg, SE (511) 21, 24 NCL(8) _________ (111) 848681 (151) 21.01.2004 (320) 06.08.2003 (330) DE (310) 303 40 209.1/42 (540) ZOO

(730) TERRAMARK MARKENCREATION GMBH, Bremen, Bremen, DE (511) 41, 42 NCL(8) _________ (111) 853647 (151) 13.06.2005 (320) 08.06.2005 (330) SE (310) 2005/04172 (540) STARS FOR SALE

74

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (SWEDEN) AB, Göteborg, Göteborg, SE (511) 9 NCL(8) _________ (111) 857656 (151) 02.02.2006 (540)

(730) DEUTSCHE SEE GMBH, Bremerhaven, Bremenrhaven, DE (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin väri on hopeaharmaa. - Märket är utfört i färgen silvergrått. (511) 16, 29, 43 NCL(8) _________ (111) 858030 (151) 08.06.2005 (320) 18.03.2005 (330) NO (310) 200502422 (540) GO GIRL

(730) EGMONT SERIEFORLAGET AS, Oslo, Oslo, NO (511) 16, 38, 41 NCL(8) _________ (111) 858103 (151) 03.06.2005 (540)

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

75

(730) "ALMA TOUR-BG" JSC., Sofia, Sofia, BG (591) Merkin värit ovat sininen ja vaaleanvihreä. - Märket är utfört i blått och ljusgrönt. (511) 39 NCL(8) _________ (111) 858273 (151) 23.09.2004 (320) 16.09.2004 (330) EE (310) M200401412 (540) VIPEX

(730) AS VIPEX, Tallinna, Tallinn, EE (511) 35, 39 NCL(8) _________ (111) 858282 (151) 13.12.2004 (320) 24.06.2004 (330) DE (310) 304 36 415.0/3 (540) s.Oliver silver

(730) S. OLIVER BERND FREIER GMBH & CO. KG, Rottendorf, Rottendorf, DE (511) 3, 14 NCL(8) _________ (111) 858304 (151) 06.01.2005 (320) 27.12.2004 (330) NO (310) 200413325 (540)

(730) EXPERT ASA, Gjelleråsen Naeringspark, Gjelleråsen Naeringspark, NO (591) Merkin värit ovat sininen, keltainen ja valkoinen. - Märket är utfört i blått, gult och vitt. (511) 7, 8, 9, 11, 21 NCL(8) _________

76

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 859138 (151) 15.10.2004 (320) 12.05.2004 (330) DE (310) 304 27 160.8/41 (540) Pleon

(730) BBDO EUROPE LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 16, 35, 41, 42 NCL(8) _________ (111) 859915 (151) 25.04.2005 (540)

(730) AKTSIONERNE TOVARYSTVO "NORD", Donetsk 83112, Donetsk 83112, UA (511) 9, 11, 21 NCL(8) _________ (111) 860363 (151) 22.12.2005 (540)

(730) SUGI INTERNATIONAL EUROPE SPRL, Bryssel, Bryssel, BE (511) 25 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

77

(111) 861962 (151) 19.08.2005 (320) 14.03.2005 (330) FR (310) 05 3 346 682 (540) X-CONTROL

(730) CYCLES LAPIERRE (SAS), Dijon, Dijon, FR (511) 12 NCL(8) _________ (111) 862215 (151) 20.12.2004 (320) 13.07.2004 (330) DK (310) VA 2004 02791 (540) FAMILY OFFICE

(730) SCAN-RACK A/S, Copenhagen, Copenhagen, DK (511) 6, 9, 16, 20 NCL(8) _________ (111) 862344 (151) 21.11.2005 (540) TROJKA

(730) DIWISA DISTILLERIE WILLISAU SA, Willisau, Willisau, CH (511) 32 NCL(8) _________ (111) 862943 (151) 23.05.2005 (540)

78

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) TIANJIN TIANSHI BIOLOGICAL DEVELOPMENT CO., LTD, Tianjin, Tianjin, CN, TIANJIN TIANSHI GROUP CO., LTD, Tianjin, Tianjin, CN (511) 3 NCL(8) _________ (111) 863025 (151) 13.04.2005 (320) 11.11.2004 (330) DE (310) 304 64 372.6/28 (540) Multiswing

(730) ABC-TEAM SPIELPLATZGERÄTE GMBH, Ransbach-Baumbach, Ransbach-Baumbach, DE (511) 19, 20, 28 NCL(8) _________ (111) 863183 (151) 22.10.2004 (540)

(730) OMNIDENT DENTAL-HANDELSGESELLSCHAFT MBH, Rodgau, Rodgau, DE (511) 5, 10 NCL(8) _________ (111) 863194 (151) 23.08.2005 (320) 31.03.2005 (330) CH (310) 536874

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning SNAPFORMS

31.08.2006

79

(730) RINGLER INFORMATIK AG, Zug, Zug, CH (511) 9, 42 NCL(8) _________ (111) 863395 (151) 13.09.2004 (320) 29.03.2004 (330) SK (310) 1001-2004 (540)

(730) XINGMIN JI, Nove Kosariska, Nove Kosariska, SK (511) 11, 35 NCL(8) _________ (111) 863477 (151) 12.01.2005 (540) "GILDE"

(730) ARCUS AS (2), Oslo, Oslo, NO (511) 33 NCL(8) _________ (111) 863757 (151) 03.09.2004 (320) 04.03.2004 (330) DK (310) VA 2004 00910

80 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) KONGSTAD SAFEMAN A/S, Esbjerg N, Esbjerg N, DK (511) 9, 18, 24, 26 NCL(8) _________ (111) 863878 (151) 11.02.2005 (540)

(730) WAN LI DA JI TUAN YOU XIAN GONG SI, Fujiansheng, Fujiansheng, CN (511) 7, 9, 10 NCL(8) _________ (111) 864509 (151) 01.08.2005 (320) 23.06.2005 (330) AT (310) AM 4215/2005 (540) TAURUS RUBENS

(730) MAG. ANDREA RINNHOFER, Bärnbach, Bärnbach, AT (511) 32, 33 NCL(8) _________ (111) 864724 (151) 18.08.2005

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

81

(730) FRANK BECHSTEIN, Köln, Köln, DE (591) Merkin värit ovat oranssi, vaaleansininen, keltainen, valkoinen, harmaa ja purppura. Märket är utfört i orange, ljusblått, gult, vitt, grått och purpur. (511) 18, 25 NCL(8) _________ (111) 865474 (151) 22.07.2005 (540)

(730) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC HOLDING", Sofia, Sofia, BG (740) Benjon Oy (511) 34 NCL(8) _________ (111) 866491 (151) 07.01.2005

82 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) BIOGARAN, La Garenne Colombes, La Garenne Colombes, FR (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrseln (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 5, 16, 35 NCL(8) _________ (111) 866789 (151) 01.09.2004 (540)

(730) PHOENIX CONTACT GMBH & CO. KG, Blomberg, Blomberg, DE (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä, musta ja valkoinen. - Märket är utfört i blått, grönt, svart och vitt. (511) 16 NCL(8) _________ (111) 867204 (151) 19.08.2004 (320) 24.06.2004 (330) AT (310) AM 4375/2004

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

83

(730) CARPE DIEM GMBH & CO. KG, Fuschl am See, Fuschl am See, AT (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja keltainen. - Märket är utfört i grönt, svart och gult. (511) 30, 32, 43 NCL(8) _________ (111) 867595 (151) 19.10.2005 (320) 28.04.2005 (330) FR (310) 05 3 356 202 (540) VITALITY

(730) CALOR (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE), Lyon, Lyon, FR (511) 11 NCL(8) _________ (111) 868347 (151) 22.02.2006 (540) FRENCH RABBIT

(730) LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET SPIRITUEUX (FGVS), Nuits St Georges, Nuits St Georges, FR (511) 33 NCL(8) _________

84

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 873371 (151) 27.05.2005 (320) 19.01.2005 (330) BX (310) 1069956 (320) 01.12.2004 (330) US (310) 78/525092 (540) MECTROL

(730) GATES POLYBELT, INC., Delaware, Delaware, US (511) 7, 35 NCL(8) _________ (111) 873395 (151) 08.12.2005 (320) 18.07.2005 (330) CH (310) 540748 (540) SWISSMEMORYPRESTIGE

(730) SWISSBIT AG, Bronschhofen, Bronschhofen, CH (511) 8, 9, 14 NCL(8) _________ (111) 874348 (151) 06.07.2005 (540)

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

85

(730) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU "SANDORA", Mikolaivska obl., Mikolaivska obl., UA (561) Translitteraatio: SANDORYK. - Translitteration: SANDORYK. (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen, tummansininen, keltainen, valkoinen ja musta. Märket är utfört i grönt, rött, mörkblått, gult, vitt och svart. (511) 29, 30, 32, 35 NCL(8) _________ (111) 874351 (151) 19.09.2005 (540)

(730) YTO INTERNATIONAL, LTD., Luoyang, Henan, Luoyang, Henan, CN (511) 7, 12 NCL(8) _________ (111) 874352 (151) 28.09.2005 (320) 28.07.2005 (330) IT (310) TO 2005 C 2278 (540) ESTROMINERAL FIT

(730) ROTTAPHARM SPA, Milano, Milan, IT (511) 5 NCL(8) _________ (111) 874380 (151) 07.12.2005 (320) 07.06.2005 (330) PT (310) 391 339 (540) Millionsleague

86

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA - DEPARTAMENTO DE JOGOS, Lissabon, Lissabon, PT (511) 28, 36, 41 NCL(8) _________ (111) 874390 (151) 07.12.2005 (320) 07.06.2005 (330) PT (310) 391 340 (540) Millions-League

(730) SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA - DEPARTAMENTO DE JOGOS, Lissabon, Lissabon, PT (511) 28, 36, 41 NCL(8) _________ (111) 874395 (151) 10.11.2005 (320) 12.09.2005 (330) EE (310) M200501164 (540)

(730) TALLINNA KÜLMHOONE AS, Tallinna, Tallinn, EE (511) 29, 30 NCL(8) _________ (111) 874447 (151) 23.11.2005 (540) MAKE-UP DESIGNORY

(730) LOS ANGELES SCHOOL OF MAKE-UP, INC., Burbank, Burbank, US (511) 41 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

87

(111) 874460 (151) 26.10.2005 (320) 05.05.2005 (330) CZ (310) 426069 (540)

(730) SANO-MODERNI VYZIVA ZVIRAT SPOL. S R.O., Domazlice, Domazlice, CZ (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket är utfört i rött och svart. (511) 31 NCL(8) _________ (111) 874611 (151) 14.12.2005 (540)

(730) RABEN LOGISTICS SP. Z O.O., Gadki, Gadki, PL (511) 35, 36, 39 NCL(8) _________ (111) 874726 (151) 01.07.2005 (320) 04.01.2005 (330) DE (310) 305 00 689.4/03 (540) 4-PLAY

(730) HANS SCHWARZKOPF & HENKEL GMBH & CO. KG, Hampuri, Hamburg, DE (511) 3, 21, 42 NCL(8) _________

88

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 874733 (151) 17.11.2004 (320) 24.09.2004 (330) GB (310) 2374045 (540) THE LIFE AND TIMES OF JUNIPER LEE

(730) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS INTERNATIONAL LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 NCL(8) _________ (111) 874742 (151) 14.02.2005 (320) 23.11.2004 (330) GB (310) 2378680 (540) TOM GOES TO THE MAYOR

(730) TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS INTERNATIONAL LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 9, 16, 25, 28 NCL(8) _________ (111) 874760 (151) 21.11.2005 (540)

(730) SHENZHEN OCEAN POWER INDUSTRIAL CO., LTD., Shenzhen, Guangdong, Shenzhen, Guangdong, CN (511) 11 NCL(8) _________ (111) 874791 (151) 12.12.2005 (320) 28.10.2005 (330) DE (310) 305 64 537.4/09

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning ZENNER

31.08.2006

89

(730) ZENNER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG, Saarbrücken, Saarbrücken, DE (511) 9, 35, 37 NCL(8) _________ (111) 875011 (151) 10.12.2004 (540)

(730) HIDIR USTA MOTORLU ARACLAR SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Sehremini/istanbul, Sehremini/istanbul, TR (511) 12 NCL(8) _________ (111) 875241 (151) 07.11.2005 (320) 13.06.2005 (330) DE (310) 305 34 029.8/09 (540) CENTROWIN

(730) SIEMENS VDO AUTOMOTIVE AG, Frankfurt, Frankfurt, DE (511) 9 NCL(8) _________ (111) 875244 (151) 23.11.2005 (540) Tiptronic

(730) SCHÜCO INTERNATIONAL KG, Bielefeld, Bielefeld, DE (511) 6, 9 NCL(8) _________

90

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 875548 (151) 25.08.2005 (320) 28.02.2005 (330) DE (310) 305 11 584.7/38 (540) T-Mobile Team

(730) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn, Bonn, DE (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 NCL(8) _________ (111) 875695 (151) 04.08.2005 (320) 25.02.2005 (330) DE (310) 305 11 121.3/07 (540) COMPETENCE

(730) KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT, Würzburg, Würzburg, DE (511) 7, 9, 37 NCL(8) _________ (111) 875847 (151) 05.12.2005 (540)

(730) AESCULAP AG & CO. KG, Tuttlingen, Tuttlingen, DE (511) 10 NCL(8) _________ (111) 875884 (151) 23.12.2005 (320) 29.06.2005 (330) FR (310) 053367695 (540) PARIS BOMBAY

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

91

(730) HERMES INTERNATIONAL, Pariisi, Paris, FR (511) 18 NCL(8) _________ (111) 876030 (151) 10.01.2006 (540) activL

(730) AESCULAP AG & CO. KG, Tuttlingen, Tuttlingen, DE (511) 10 NCL(8) _________ (111) 876143 (151) 22.09.2005 (540)

(730) B.V. MEUBELFABRIEK GEBROEDERS VAN DER STROOM TE CULEMBORG, Asperen, Asperen, NL (511) 20 NCL(8) _________ (111) 876146 (151) 21.09.2005

92 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) ROSSEN NIKOLAEV BANGYEV, Varna, Varna, BG (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrseln. (591) Merkin värit ovat ruskea, tummanpunainen, harmaa ja musta. - Märket är utfört i färgerna brunt, mörkrött, grått och svart. (511) 33 NCL(8) _________ (111) 876147 (151) 03.11.2005 (540)

(730) "FRISCHWARE" DESIGN UND HANDELS GMBH, Wien, Wien, AT (511) 9, 18, 25 NCL(8) _________ (111) 876149 (151) 21.09.2005 (540) Milgamma

(730) WöRWAG PHARMA GMBH & CO. KG, Böblingen, Böblingen, DE (511) 5 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

93

(111) 876159 (151) 09.11.2005 (540)

(730) YAZI TEKSTIL SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Avcilar - Istanbul, Avcilar - Istanbul, TR (511) 25 NCL(8) _________ (111) 876172 (151) 18.01.2006 (540) LASER TIGHT

(730) COSMETIC DERMATOLOGY, INC., Florida, Florida, US (511) 3 NCL(8) _________ (111) 876190 (151) 16.02.2005 (540)

(730) KIMAR KIMYASAL ARA MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Kocaeli, Kocaeli, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket är utfört i färger. (511) 1, 2, 17 NCL(8) _________ (111) 876244 (151) 22.12.2005 (320) 26.07.2005 (330) DE (310) 305 44 762.9/01

94 (540)

31.08.2006 Brenntasmell

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) BRENNTAG HOLDING GMBH & CO. KG, Mülheim an der Ruhr, Mülheim an der Ruhr, DE (511) 1, 5 NCL(8) _________ (111) 876249 (151) 28.10.2005 (320) 09.06.2005 (330) BX (310) 1079105 (540) ISONALINE

(730) DSM IP ASSETS B.V., Heerlen, Heerlen, NL (511) 1, 3 NCL(8) _________ (111) 876252 (151) 21.09.2005 (320) 21.03.2005 (330) PT (310) 389.139 (540) BELCOMCENTER

(730) A BELTRONICA - COMPANHIA DE COMUNICACOES, LDA., Lissabon, Lisboa, PT (511) 9, 38, 42 NCL(8) _________ (111) 876429 (151) 19.09.2005 (320) 25.04.2005 (330) BG (310) 78449 (540)

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

95

(730) TSVETAN STEFANOV LUKANOV, Pravets, Pravets, BG (511) 7, 11 NCL(8) _________ (111) 876469 (151) 30.11.2005 (320) 01.06.2005 (330) BX (310) 1078442 (540) AdvanCIS

(730) VOGEL'S HOLDING B.V., Eindhoven, Eindhoven, NL (511) 9 NCL(8) _________ (111) 876627 (151) 04.11.2005 (320) 03.06.2005 (330) FR (310) 05 3 363 003 (540) ZZERIA

(730) RENAULT S.A.S., Boulogne-Billancourt, Boulogne-Billancourt, FR (511) 12 NCL(8) _________ (111) 876631 (151) 02.02.2005 (320) 15.12.2004 (330) US (310) 78532771 (540)

(730) GEORGIA-PACIFIC CORPORATION, Georgia, Georgia, US (511) 35, 40 NCL(8) _________

96

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 876835 (151) 26.05.2005 (540)

(730) BELCO HANDELS GMBH, Steinhausen, Steinhausen, CH (561) UNICUM (511) 9, 28, 37, 39, 41, 42, 43 NCL(8) _________ (111) 876842 (151) 23.12.2005 (540) Kalobin

(730) DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. KG, Karlsruhe, Karlsruhe, DE (511) 5 NCL(8) _________ (111) 876871 (151) 22.12.2005 (320) 01.09.2005 (330) SE (310) 2005/06438 (540)

(730) FÖRENINGEN FÖR NORDISKT KVALITETSMÄRKE (FNK), EK. FÖR. C/O AB GUSTAVSBERG, Gustavsberg, Gustavsberg, SE (511) 11, 20, 21 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

97

(111) 876971 (151) 23.12.2005 (320) 12.07.2005 (330) FR (310) 05 3 371 294 (540) ELGY-FRESH

(730) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Boulogne, Boulogne, FR (511) 3, 5 NCL(8) _________ (111) 877141 (151) 23.12.2005 (540)

(730) SOTRALENTZ METAL INDUSTRIES, Drulingen, Drulingen, FR (511) 19 NCL(8) _________ (111) 877159 (151) 27.10.2005 (320) 27.04.2005 (330) DE (310) 305 25 005.1/42 (540) Resulter

(730) WINNER'S EDGE GESELLSCHAFT FüR FüRHRUNGS-, STRATEGIE-UND VERKAUFSCOACHING MBH, Leichlingen, Leichlingen, DE (511) 9, 16, 35, 37, 41, 42 NCL(8) _________ (111) 877182 (151) 27.12.2005 (540)

98

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) SANCHEZ LAURENT, Marseille, Marseille, FR (511) 3, 16, 25 NCL(8) _________ (111) 877191 (151) 20.10.2004 (540)

(730) OÜ LA SPA (LA SPA LTD.), Tallinna, Tallinn, EE (511) 11 NCL(8) _________ (111) 877193 (151) 08.12.2004 (540)

(730) BAKOMA S.A., Varsova, Warszawa, PL (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket är utfört i blått och vitt. (511) 5, 29, 30, 32 NCL(8) _________ (111) 877206 (151) 23.01.2006 (320) 04.08.2005 (330) CZ (310) 428723 (540) VALZAP

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

99

(730) ZENTIVA, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 NCL(8) _________ (111) 877228 (151) 23.12.2005 (540)

(730) ORIFLAME COSMETICS S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3 NCL(8) _________ (111) 877245 (151) 10.02.2005 (320) 11.08.2004 (330) DE (310) 304 46 394.9/14 (540)

(730) KOLB GMBH, Wuppertal, Wuppertal, DE (591) Merkin väri on sininen. - Märket är utfört i blått. (511) 6 NCL(8) _________ (111) 877254 (151) 23.12.2005 (540) ORIFLAME LIFE CIRCLE

(730) ORIFLAME COSMETICS S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3 NCL(8) _________

100

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 877258 (151) 12.12.2005 (320) 29.11.2005 (330) NO (310) 200513302 (540)

(730) STABBURET AS, Kolbotn, Kolbotn, NO (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 29, 30 NCL(8) _________ (111) 877271 (151) 22.12.2005 (320) 26.07.2005 (330) DE (310) 305 44 760.2/01 (540) Brenntamer

(730) BRENNTAG HOLDING GMBH & CO. KG, Mülheim an der Ruhr, Mülheim an der Ruhr, DE (511) 1 NCL(8) _________ (111) 877275 (151) 18.01.2006 (320) 04.11.2005 (330) CH (310) 539813 (540) J12 SUPERLEGGERA

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

101

(730) CHANEL SARL, Glaris, Glaris, CH (511) 14 NCL(8) _________ (111) 877279 (151) 03.02.2006 (320) 16.01.2006 (330) BX (310) 1100470 (540)

(730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen, keltainen ja musta. - Märket är utfört i grönt, rött,gult och svart. (511) 30, 32, 43 NCL(8) _________ (111) 877285 (151) 23.12.2005 (320) 28.06.2005 (330) DE (310) 305 37 943.7/03 (540) SUNSLIM BODY PROGRAMME

(730) LANCASTER GROUP GMBH, Mainz, Mainz, DE (511) 3 NCL(8) _________ (111) 877286 (151) 10.01.2006 (540) RED LIPS

102

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) MAISON TARRIDE LEDROIT ET CIE, Bordeaux, Bordeaux, FR (511) 33 NCL(8) _________ (111) 877295 (151) 28.12.2005 (320) 20.07.2005 (330) FR (310) 05 3371249 (540) CITROËN PRESTIGE

(730) AUTOMOBILES CITROEN, Pariisi, Paris, FR (511) 37 NCL(8) _________ (111) 877305 (151) 09.01.2006 (320) 08.07.2005 (330) FR (310) 053369756 (540)

(730) MC CAIN ALIMENTAIRE, Harnes, Harnes, FR (554) Ulkoasurekisteröinti - Märket avser utstyrseln (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 29 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

103

(111) 877315 (151) 16.09.2005 (320) 24.03.2005 (330) GB (310) 2 387 781 (540) ENTITY

(730) ANTHONY RICHARD HARDIE-BICK, Lontoo, London, GB (511) 15 NCL(8) _________ (111) 877318 (151) 16.01.2006 (320) 08.08.2005 (330) BX (310) 1082960 (540) TUC CRAK'S

(730) GENERAL BISCUITS BELGIE, Herentals, Herentals, BE (511) 30 NCL(8) _________ (111) 877320 (151) 04.01.2006 (320) 06.07.2005 (330) DE (310) 305 39 726.5/03 (540) SWEET SHINE

(730) COTY DEUTSCHLAND GMBH, Mainz, Mainz, DE (511) 3 NCL(8) _________ (111) 877344 (151) 23.12.2005 (540) Kaloabo

104

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. KG, Karlsruhe, Karlsruhe, DE (511) 5, 29, 30 NCL(8) _________ (111) 877352 (151) 22.12.2005 (320) 03.10.2005 (330) US (310) 78725413 (540) WACHOVIA GLOBAL ASSET MANAGEMENT

(730) WACHOVIA CORPORATION, Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (511) 36 NCL(8) _________ (111) 877361 (151) 01.02.2006 (320) 04.11.2005 (330) DE (310) 305 66 200.7/14 (540)

(730) ESCADA AG, Aschheim, Aschheim, DE (511) 14 NCL(8) _________ (111) 877378 (151) 23.03.2005 (540) DYMET

(730) OBNINSK CENTER FOR POWDER SPRAYING LTD (OCPS LTD), Obninsk, Kaluzga region, Obninsk, Kaluzga region, RU (511) 7 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

105

(111) 877387 (151) 13.09.2005 (540)

(730) CARLA SPOL. S R.O., Dvur králové nad labem, Dvur králové nad labem, CZ (511) 29, 30, 35, 36 NCL(8) _________ (111) 877417 (151) 04.01.2006 (320) 03.08.2005 (330) DE (310) 305 46 419.1/16 (540) PRITT ARC

(730) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 16 NCL(8) _________ (111) 877423 (151) 04.11.2005 (320) 10.05.2005 (330) DE (310) 305 27 538.0/01 (540) BONDERITE

(730) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 1, 2 NCL(8) _________ (111) 877436 (151) 23.12.2005 (320) 30.06.2005 (330) CH (310) 541167 (540) ypsomed

106

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) TECPHARMA LICENSING AG, Burgdorf, Burgdorf, CH (511) 10, 35, 39, 41, 42, 44 NCL(8) _________ (111) 877437 (151) 18.01.2006 (320) 04.11.2005 (330) CH (310) 541982 (540)

(730) LANDOLT & CIE, BANQUIERS, Lausanne, Lausanne, CH (591) Merkin värit ovat sininen ja hopeanharmaa. - Märket är utfört i blått och silvergrått. (511) 36 NCL(8) _________ (111) 877444 (151) 11.12.2005 (320) 11.06.2005 (330) SI (310) Z-200570607 (540)

(730) KOLEKTOR GROUP VODENJE IN UPRAVLJANJE DRUZB D.O.O., Idrija, Idrija, SI (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket är utfört i blått och grått. (511) 6, 19, 20, 35 NCL(8) _________ (111) 877684 (151) 23.12.2005 (320) 21.07.2005 (330) DE (310) 305 43 757.7/30 (540) RED MAGIC

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

107

(730) VIVIL A. MÜLLER GMBH & CO. KG, Offenburg, Offenburg, DE (511) 30 NCL(8) _________ (111) 877706 (151) 04.01.2006 (320) 13.07.2005 (330) DE (310) 305 41 800.9/03 (540) SWEET JELLY

(730) COTY DEUTSCHLAND GMBH, Mainz, Mainz, DE (511) 3 NCL(8) _________ (111) 877829 (151) 24.10.2005 (320) 10.06.2005 (330) SE (310) 2005/04222 (540)

(730) BEAMPOINT AB, Sollentuna, Sollentuna, SE (511) 10 NCL(8) _________ (111) 877877 (151) 27.12.2005 (540) TOPLESS

(730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU "KALININGRADKSY PISHCHEVOI KOMBINAT", Kaliningrad, Kaliningrad, RU (511) 33 NCL(8) _________

108

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 877912 (151) 29.11.2005 (320) 18.07.2005 (330) AT (310) AM 4855/2005 (540) CULTTEX

(730) CHRISTIAN SCHALL, Salzburg, Salzburg, AT (511) 18, 24, 25 NCL(8) _________ (111) 877934 (151) 16.11.2005 (320) 09.06.2005 (330) ES (310) 2656277 (540)

(730) OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L., Madrid, Madrid, ES (591) Merkin värit ovat vihreä, vaaleanvihreä ja tummanvihreä. - Märket är utfört i grönt, ljusgrönt och mörkgrönt. (511) 29, 30 NCL(8) _________ (111) 877937 (151) 09.09.2005 (540) MARIAGE

(730) GETRÄNKE HANDELSHAUS GES.M.B.H., Linz, Linz, AT (511) 32, 33 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

109

(111) 877939 (151) 10.01.2005 (320) 27.09.2004 (330) DE (310) 304 54 867.7/19 (540) RAUPROTECT

(730) REHAU AG + CO, Rehau, Rehau, DE (511) 11, 17, 19, 42 NCL(8) _________ (111) 877952 (151) 03.03.2005 (320) 12.11.2004 (330) GB (310) 2377948 (540)

(730) DELIVERY OF ADVANCED NETWORK TECHNOLOGY TO EUROPE LIMITED, Cambridge, Cambridge, GB (511) 9, 16, 38, 42 NCL(8) _________ (111) 878011 (151) 26.10.2005 (320) 05.05.2005 (330) CZ (310) 426060

110 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) SANO-MODERNI VYZIVA ZVIRAT SPOL. S R.O., Domazlice, Domazlice, CZ (591) Merkin värit ovat musta, ruskea ja keltainen. - Märket är utfört i svart, brunt och gult. (511) 31 NCL(8) _________ (111) 878012 (151) 26.10.2005 (320) 05.05.2005 (330) CZ (310) 426061 (540)

(730) SANO-MODERNI VYZIVA ZVIRAT SPOL. S R.O., Domazlice, Domazlice, CZ (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja sininen. - Märket är utfört i svart, vitt och blått. (511) 31 NCL(8) _________ (111) 878016 (151) 05.12.2005 (320) 11.06.2005 (330) DE (310) 305 34 104.9/16 (540) GEZE

(730) GEZE GMBH, Leonberg, Leonberg, DE (511) 16 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

111

(111) 878025 (151) 21.11.2005 (540)

(730) MIANZHU DONGFANGHONG WINE INDUSTRY CO., LTD, Mianzhu, Sichuan, Mianzhu, Sichuan, CN (511) 33 NCL(8) _________ (111) 878029 (151) 20.07.2005 (320) 01.02.2005 (330) JP (310) 2005-007574 (540) AJIPON

(730) KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN GROUP HONSHA, Aichi-ken, Aichi-ken, JP (511) 30 NCL(8) _________ (111) 878036 (151) 27.12.2005 (320) 08.07.2005 (330) DE (310) 305 40 324.9/37 (540)

(730) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München, München, DE (511) 37, 42 NCL(8) _________

112

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 878040 (151) 09.01.2006 (320) 18.07.2005 (330) SI (310) Z-200570990 (540) MAXIBAC

(730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5, 31 NCL(8) _________ (111) 878042 (151) 09.01.2006 (320) 18.07.2005 (330) SI (310) Z-200570992 (540) ANIMAVIT

(730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5, 31 NCL(8) _________ (111) 878063 (151) 05.12.2005 (320) 09.06.2005 (330) ES (310) 2656278 (540)

(730) OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L., Madrid, Madrid, ES (511) 29, 30 NCL(8) _________ (111) 878069 (151) 16.12.2005 (320) 16.06.2005 (330) ES (310) 2.657.499

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

113

(730) E D OZA ART, S.L., Berango (Vizcaya), Berango (Vizcaya), ES (511) 25 NCL(8) _________ (111) 878070 (151) 23.12.2005 (540) Showgirl

(730) MÄURER + WIRTZ GMBH & CO. KG, Stolberg, Stolberg, DE (511) 3 NCL(8) _________ (111) 878081 (151) 16.01.2006 (320) 03.10.2005 (330) DE (310) 305 58 547.9/12 (540) EXELERO

(730) GOODYEAR GMBH & CO. KG, Fulda, Fulda, DE (511) 12, 14, 28 NCL(8) _________ (111) 878093 (151) 23.01.2006 (540) THERMODYNAMICS

114

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) GHD PROFESSIONAL, NORTH AMERICA, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (511) 3 NCL(8) _________ (111) 878099 (151) 24.01.2006 (320) 25.07.2005 (330) US (310) 78677918 (540) NABI BIOPHARMACEUTICALS

(730) NABI BIOPHARMACEUTICALS, Delaware, Delaware, US (511) 5 NCL(8) _________ (111) 878104 (151) 12.12.2005 (320) 04.07.2005 (330) BG (310) 79880 (540) DZI

(730) VESELA OGNIANOVA KULEVA, Sofia, Sofia, BG, NIKOLA EMILOV KULEV, Sofia, Sofia, BG, ALEKSANDAR EMILOV KULEV, Sofia, Sofia, BG, EMIL EMILOV KULEV, Sofia, Sofia, BG (511) 35, 36, 39 NCL(8) _________

(111) 878105 (151) 12.12.2005 (320) 04.07.2005 (330) BG (310) 79879 (540)

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

115

(730) VESELA OGNIANOVA KULEVA, Sofia, Sofia, BG, NIKOLA EMILOV KULEV, Sofia, Sofia, BG, ALEKSANDAR EMILOV KULEV, Sofia, Sofia, BG, EMIL EMILOV KULEV, Sofia, Sofia, BG (511) 35, 36, 39 NCL(8) _________ (111) 878110 (151) 26.08.2005 (320) 17.05.2005 (330) DK (310) VA 2005 01977 (540) MULTI-TABS IMMUNO

(730) FERROSAN A/S, Søborg, Søborg, DK (511) 5, 29, 30 NCL(8) _________ (111) 878113 (151) 10.12.2005 (320) 29.11.2005 (330) NO (310) 200513297 (540)

(730) KRAFT FOODS AS, Oslo, Oslo, NO (591) Merkki on värillinen. - Märket är utfört i färger. (511) 30 NCL(8) _________ (111) 878127 (151) 05.12.2005 (320) 11.06.2005 (330) DE (310) 305 34 103.0/16

116 (540)

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) GEZE GMBH, Leonberg, Leonberg, DE (511) 16 NCL(8) _________ (111) 878137 (151) 19.09.2005 (540)

(730) GUANGZHOU VICTORY ASIA DECORATION LIGHTING CO., LTD., Guangdong Province, Guangdong Province, CN (511) 11 NCL(8) _________ (111) 878170 (151) 12.01.2006 (540) WILD DRAGON

(730) AYTAC HANDELS GMBH, Wien, Wien, AT (511) 30, 32, 33 NCL(8) _________ (111) 878196 (151) 07.09.2005 (320) 08.08.2005 (330) ES (310) 2666482 (540)

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

117

(730) EBRO PULEVA, S.A., Madrid, Madrid, ES (591) Merkin värit ovat punainen, sininen ja valkoinen. - Märket är utfört i färgerna rött, blått och vitt. (511) 30 NCL(8) _________ (111) 878201 (151) 20.10.2005 (320) 26.04.2005 (330) ES (310) 2.648.336 (540)

(730) MOLINARI SOLE, S.L., Font RubÍ, Font RubÍ, ES (591) Merkin värit ovat keltainen, musta ja punainen. - Märket är ufört i färgerna gult, svart och rött. (511) 29 NCL(8) _________ (111) 878264 (151) 13.10.2005 (320) 15.04.2005 (330) DE (310) 305 22 949.4/12 (540) 9R6

(730) DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 12 NCL(8) _________ (111) 878268 (151) 04.01.2006 (320) 04.11.2005 (330) AT (310) AM 7438/2005 (540) BÖSENDORFER CEUS

118

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) L. BÖSENDORFER KLAVIERFABRIK GMBH, Wien, Wien, AT (511) 9, 15 NCL(8) _________ (111) 878309 (151) 21.10.2005 (540)

(730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "TEKS TREIDING KOMPANI", Moskova, Moskva, RU (511) 35 NCL(8) _________ (111) 878313 (151) 11.11.2005 (320) 11.07.2005 (330) DE (310) 305 40 456.3/09 (540) SINUMERIK 838

(730) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München, München, DE (511) 7, 9, 41 NCL(8) _________ (111) 878323 (151) 13.01.2006 (320) 16.09.2005 (330) DE (310) 305 55 583.9/07 (540) Siemens SGCC

(730) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München, München, DE (511) 7 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

119

(111) 878337 (151) 02.02.2006 (320) 08.12.2005 (330) DE (310) 305 73 627.2/03 (540) ELASTOSTRETCH

(730) BEIERSDORF AG, Hampuri, Hamburg, DE (511) 3, 21 NCL(8) _________ (111) 878402 (151) 22.07.2005 (540)

(730) DALGAKIRAN KOMPRESOR SAN. VE TIC. LTD. STI., Istanbul, Istanbul, TR (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket är utfört i färgerna svart och rött. (511) 7 NCL(8) _________ (111) 878418 (151) 25.10.2005 (320) 29.04.2005 (330) NO (310) 2005 04069 (540) SESAM

120

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) SCHIBSTED SØK AS, Oslo, Oslo, NO (511) 38, 42 NCL(8) _________ (111) 878461 (151) 24.10.2005 (320) 20.06.2005 (330) DE (310) 305 35 735.2/09 (540) C72

(730) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München, München, DE (511) 9 NCL(8) _________ (111) 878486 (151) 13.12.2005 (320) 07.07.2005 (330) AT (310) AM 4593/2005 (540)

(730) JOSEF MANNER & COMP. AKTIENGESELLSCHAFT, Wien, Wien, AT (591) Merkki on värillinen. - Märket är utfört i färger. (511) 30 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

121

(111) 878516 (151) 20.12.2005 (320) 16.08.2005 (330) DE (310) 305 48 590.3/09 (540) Siemens SPPA

(730) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, München, München, DE (511) 9 NCL(8) _________ (111) 878517 (151) 19.12.2005 (540)

(730) "MARBET" SPOLKA Z O.O., Bielsko-Biala, Bielsko-Biala, PL (511) 17 NCL(8) _________ (111) 878561 (151) 14.07.2005 (540)

(730) JABLOTRON, SPOLECNOST S RUCENIM OMEZENYM, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, CZ (511) 9, 16, 37 NCL(8) _________ (111) 878569 (151) 25.11.2005 (320) 15.07.2005 (330) DE (310) 305 41 406.2/09

122 (540)

31.08.2006 FlexoFlow

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) AS-ANTRIEBSTECHNIK UND SERVICE GMBH, Reken, Reken, DE (511) 9 NCL(8) _________ (111) 878571 (151) 25.10.2005 (540)

(730) KANEKA CORPORATION, Osaka, Osaka, JP (511) 3, 5, 29, 30, 32 NCL(8) _________ (111) 878575 (151) 01.07.2005 (540)

(730) BARBANTI GIOVANNI, Casalecchio di Reno (Bologna), Casalecchio di Reno (Bologna), IT, PELLICCIARI MARCELLO, Modena, Modena, IT (511) 9, 12 NCL(8) _________ (111) 878609 (151) 19.12.2005 (540)

(730) "MARBET" SPOLKA Z O.O., Bielsko-Biala, Bielsko-Biala, PL (511) 17 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

123

(111) 878615 (151) 30.12.2005 (540)

(730) KAYATI, S.L., Vitoria-gasteiz (alava), Vitoria-gasteiz (alava), ES (511) 19 NCL(8) _________ (111) 878687 (151) 23.08.2005 (320) 15.03.2005 (330) FR (310) 05 3346915 (540) MANDRIVA

(730) MANDRAKESOFT, Pariisi, Paris, FR (511) 9, 16, 35, 38, 41, 42 NCL(8) _________ (111) 878728 (151) 07.04.2005 (540)

(730) DEZHOU JINGHUA GROUP CO., LTD, Shandong Province, Shandong Province, CN (511) 17, 19, 21 NCL(8) _________

124

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 878738 (151) 22.07.2005 (320) 13.05.2005 (330) IT (310) VI2005C000259 (540)

(730) NOVA FOODS, S.R.L., Castelgomberto (VI), Castelgomberto (VI), IT (511) 31 NCL(8) _________ (111) 878754 (151) 12.08.2005 (320) 25.02.2005 (330) FR (310) 05 3 343 305 (540) NEXAM

(730) DESGRANGES HOLDING, Andrezieux-boutheon, Andrezieux-boutheon, FR (511) 6, 7, 8 NCL(8) _________ (111) 878771 (151) 16.06.2005 (540)

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

125

(730) DINAKON DINAMIK KONFEKSIYON SAN. VE TIC. A.S., Kemerburgaz/Istanbul, Kemerburgaz/Istanbul, TR (511) 25 NCL(8) _________ (111) 878787 (151) 13.01.2006 (320) 09.08.2005 (330) FR (310) 05 3 374 869 (540) PIGMENTIN CONTROL

(730) BEIERSDORF AG, Hampuri, Hamburg, DE (511) 1, 3 NCL(8) _________ (111) 878789 (151) 31.01.2006 (320) 05.08.2005 (330) FR (310) 05 3 375671 (540)

(730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR (591) Merkki on värillinen - Märket är utfört i färger (511) 5 NCL(8) _________

(111) 878795 (151) 17.10.2005 (540)

126

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA VE SANAYI ANONIM SIRKETI, Sisli Istanbul, Sisli Istanbul, TR (511) 3 NCL(8) _________ (111) 878859 (151) 20.06.2005 (320) 11.03.2005 (330) DE (310) 305 14 828.1/09 (540) MileGate

(730) KEYMILE GMBH, Hannover, Hannover, DE (511) 9 NCL(8) _________

(111) 878884 (151) 28.10.2005 (540) NORDCOS

(730) ACO HUD NORDIC AB, Upplands väsby, Upplands väsby, SE (511) 3 NCL(8) _________ (111) 878901 (151) 22.08.2005 (540) ERMILA

(730) ERMILA FRISEURGERäTE GMBH, Fernwald, Fernwald, DE (511) 8, 11, 21 NCL(8) _________ (111) 878908 (151) 09.09.2005 (320) 16.06.2005 (330) AU (310) 1060571

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

127

(730) SKATEBOARD WORLD INDUSTRIES, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (511) 18, 25, 28 NCL(8) _________ (111) 878909 (151) 09.09.2005 (320) 16.06.2005 (330) AU (310) 1060572 (540)

(730) SKATEBOARD WORLD INDUSTRIES, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (511) 18, 25, 28 NCL(8) _________ (111) 878938 (151) 24.01.2006 (320) 27.09.2005 (330) CH (310) 538567 (540) ARROVIDE

(730) CLARIANT AG, Muttenz, Muttenz, CH (511) 1, 2 NCL(8) _________

128

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 878942 (151) 16.01.2006 (320) 18.07.2005 (330) FR (310) 053370647 (540) HEEBOO

(730) HERMES INTERNATIONAL, Pariisi, Paris, FR (511) 18 NCL(8) _________ (111) 878943 (151) 16.01.2006 (320) 18.07.2005 (330) FR (310) 053370650 (540) DOUPARIS

(730) HERMES INTERNATIONAL, Pariisi, Paris, FR (511) 18 NCL(8) _________ (111) 879089 (151) 05.01.2006 (540) DOBI

(730) DOBI-INTER AG, Suhr, Suhr, CH (511) 3, 5, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 26, 41 NCL(8) _________ (111) 879118 (151) 08.02.2006

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

129

(730) BIOFARMA, Neuilly-sur-Seine, Neuilly-sur-Seine, FR (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat vihreä, valkoinen, harmaa ja punainen. - Märket är utfört i grönt, vitt, grått och rött. (511) 5 NCL(8) _________ (111) 879120 (151) 21.06.2005 (540)

(730) AKFEL PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S., Ümraniye-Istanbul, Ümraniye-Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket är utfört i färger. (511) 7, 11 NCL(8) _________ (111) 879129 (151) 16.12.2005 (320) 20.06.2005 (330) FR (310) 05 3 366 100 (540) Chamarré

(730) OPERA VINS ET SPIRITUEUX OVS, Pariisi, Paris, FR (511) 33 NCL(8) _________

130

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 879133 (151) 20.02.2006 (320) 20.09.2005 (330) CH (310) 539437 (540) DREAM TEAM

(730) RICHEMONT INTERNATIONAL SA, Villars-sur-Glane - Fribourg, Villars-sur-Glane Fribourg, CH (511) 14 NCL(8) _________ (111) 879147 (151) 20.01.2006 (320) 20.12.2005 (330) BX (310) 1097612 (540)

(730) A.I.S.E. AISBL, Bryssel, Bryssel, BE (591) Merkin värit ovat valkoinen, keltainen, vihreä ja sininen. - Märket är utfört i vitt, gult, grönt och blått. (511) 3, 5, 16 NCL(8) _________ (111) 879154 (151) 29.12.2005 (320) 29.06.2005 (330) SE (310) 2005/04726

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

131

(730) PROCORDIA FOOD AB (2), Eslöv, Eslöv, SE (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket är utfört i rött och vitt. (511) 29, 30, 32 NCL(8) _________ (111) 879159 (151) 20.01.2006 (320) 10.08.2005 (330) FR (310) 05 3 375 054 (540)

(730) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM, Lyon, Lyon, FR (511) 28 NCL(8) _________ (111) 879201 (151) 02.02.2006 (320) 22.08.2005 (330) FR (310) 05 3 376 109 (540) FALLTIME

(730) POMMERY SA, Reims, Reims, FR (511) 33 NCL(8) _________

132

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 879241 (151) 23.02.2006 (320) 05.09.2005 (330) FR (310) 05 3379548 (540) CELLUSCOPE

(730) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Boulogne, Boulogne, FR (511) 3, 5, 10 NCL(8) _________ (111) 879243 (151) 16.12.2005 (320) 16.06.2005 (330) BX (310) 1079591 (540)

(730) MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., Senningerberg, Senningerberg, LU (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, punainen ja keltainen. - Märket är utfört i svart, vitt, rött och gult. (511) 16, 28, 30 NCL(8) _________ (111) 879289 (151) 12.01.2006 (320) 19.10.2005 (330) IT (310) MI2005C011003 (540)

(730) UNOPIU S.P.A., Rooma, Rom, IT (511) 17, 20 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

133

(111) 879297 (151) 01.12.2005 (320) 02.06.2005 (330) GB (310) 2393364 (540) MANGOTAQ

(730) BIOLINE LIMITED, Lontoo, London, GB (511) 1 NCL(8) _________ (111) 879305 (151) 20.01.2006 (540) PERGASPEED

(730) CIBA SPECIALTY CHEMICALS INC., Basel, Basel, CH (511) 1 NCL(8) _________ (111) 879311 (151) 06.12.2005 (320) 07.10.2005 (330) GB (310) 2403456 (540) PRINTINGSCOUT

(730) XEROX CORPORATION, New York, New York, US (511) 9 NCL(8) _________ (111) 879317 (151) 22.12.2005 (320) 01.07.2005 (330) CZ (310) 427873 (540)

134

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) VVT - VITKOVICE VALCOVNA TRUB, A.S., Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Vítkovice, CZ (511) 6 NCL(8) _________ (111) 879336 (151) 12.01.2006 (540)

(730) HERBIN FABRE PATRICIA FABRE LOUIS, Cabrespine, Cabrespine, FR (591) Merkin värit ovat sininen ja kulta. - Märket är utfört i blått och gult. (511) 31, 32, 33 NCL(8) _________ (111) 879340 (151) 22.08.2005 (320) 29.04.2005 (330) DE (310) 305 30 852.1/20 (540)

(730) GDT GMBH, Münster, Münster, DE (511) 20 NCL(8) _________ (111) 879342 (151) 14.10.2005

(190) FI (540)

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

135

(730) HJC EUROPE E.U.R.L., Bischheim, Bischheim, FR (591) Merkin värit ovat sininen, oranssi ja musta. - Märket är utfört i blått, orange och svart. (511) 18, 25 NCL(8) _________ (111) 879345 (151) 19.01.2006 (540) IMAGENOW

(730) PERCEPTIVE SOFTWARE, INC., Delaware, Delaware, US (511) 9 NCL(8) _________ (111) 879366 (151) 23.01.2006 (320) 04.08.2005 (330) CZ (310) 428724 (540) VALTAP

(730) ZENTIVA, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 NCL(8) _________ (111) 879392 (151) 02.02.2006 (320) 02.08.2005 (330) FR (310) 05 3 373 735 (540) AQUADIEN

136

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) BIO-RAD LABORATORIES SAS, Marnes la Coquette, Marnes la Coquette, FR (511) 1, 5 NCL(8) _________ (111) 879908 (151) 13.01.2006 (320) 04.08.2005 (330) DE (310) 305 46 534.1/09 (540) SUMMIT

(730) DEUTSCHE MONTAN TECHNOLOGIE GMBH, Essen, Essen, DE (511) 9 NCL(8) _________ (111) 879917 (151) 26.09.2005 (540)

(730) SHISHI XINJIA ELECTRONICS CO., LTD., Shishi City, Fujian, Shishi City, Fujian, CN (511) 14 NCL(8) _________ (111) 879925 (151) 07.03.2006 (320) 24.01.2006 (330) CH (310) 543541 (540) ONE ZURICH

(730) "ZÜRICH" VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ("ZURICH" COMPAGNIE D'ASSURANCES) ("ZURIGO" COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI) ("ZURICH" INSURANCE COMPANY) ("ZURICH" COMPANIA DE SEGUROS), Zürich, Zürich, CH (511) 16, 36 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

137

(111) 879952 (151) 01.03.2006 (320) 21.10.2005 (330) CH (310) 539530 (540) INJECTAFER

(730) VIFOR (INTERNATIONAL) INC., St. Gallen, St. Gallen, CH (511) 5 NCL(8) _________ (111) 879966 (151) 08.03.2006 (540)

(730) KUNMING CIGARETTE FACTORY, Yunnan, Yunnan, CN (511) 34 NCL(8) _________ (111) 879968 (151) 08.03.2006 (540)

138

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(730) KUNMING CIGARETTE FACTORY, Yunnan, Yunnan, CN (511) 34 NCL(8) _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

139

KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) 220270 , 560578 (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL _________ (111) 623665 , 627458 (730) UNCLE SAM GMBH, Pulheim, Pulheim, DE _________ (111) 687396 , 687635 , 687783 , 688060 (730) WILO AG, Dortmund, Dortmund, DE _________ (111) 712735 (730) EDWIN CO., LTD, Tokio, Tokyo, JP _________ (111) 713073 (730) ELSTER BETEILIGUNGS-GMBH, Mainz-Kastel, Mainz-Kastel, DE _________ (111) 713698 , 716874 (730) E. HAWLE & CO ARMATURENWERKE GMBH, Vöcklabruck, Vöcklabruck, AT _________ (111) 733878 (730) L+P HOLDING GMBH, München, München, DE _________ (111) 775592 (730) ECOLAB GMBH & CO. OHG, Düsseldorf, Düsseldorf, DE _________ (111) 778789 (730) LUCIANO SOPRANI S.R.L., Milano, Milan, IT _________ (111) 785730 (730) CTS TECHNOLOGIES AG, Baar, Baar, CH _________

140

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

(111) 785857 (730) GERVASONI S.P.A. (2), Pavia Di Udine (UD), Pavia Di Udine (UD), IT _________ (111) 789414 (730) SANOFI-AVENTIS, Pariisi, Paris, FR _________ (111) 791930 (730) FARRIOL GEROME, Carcassonne, Carcassonne, FR, JUGE PHILIPPE, Carcassonne, Carcassonne, FR _________ (111) 795334 , 807132 , 813147 (730) LION BIOSCIENCE LTD., Cambridge, Cambridge, GB _________ (111) 795646 (730) JIM BEAM ESPANA, S.L., Madrid, Madrid, ES _________ (111) 799818 (730) MADAUS GMBH, Köln, Köln, DE _________ (111) 831003 (730) HUBERT NEUBERGER, Bad Kötzting, Bad Kötzting, DE _________ (111) 839772 (730) NICE FASHION & MUSIC S.L., , ES _________

KANSAINVÄLISIIN REKISTERÖINTEIHIN KOHDISTUVAT KÄYTTÖLUVAT: LICENSER SOM HÄNFÖR SIG TILL INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) 715018 (730) HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG, Metzingen, Metzingen, DE (791) PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A., Geneve, Geneve, CH _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

141

KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111) 723806 758241 760828 761773 771875 _________ 802584 808347 812857 813967 820554 833652 835177 850432 852513 858856 861961

KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111) 420021 498055 500910 637357 640744 640748 641087 641141 641142 641195 641731 642051 642165 642413 643312 643685 _________ 643692 643693 644024 644218 645162 645228 645405 645425 645734 645947 645988 646239 646332 646333 646552 647219 647335 647430 648299 648694 650413 651735 651945 652785 653790 657981 708220 740122 759125 759455 761605 765479 792681 805145 815095 818372 820295 821246 822156 829024 833497 838756 842395 843906 844232 852343

142

31.08.2006

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

(190) FI

OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 19/03 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 19/03 WIPOn kansainvälisen toimiston 14.08.2006 ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält 14.08.2006. Kansainvälinen rekisteröinti nro 795662 on kuulutettu erehdyksessä. - Internationell registreringen nr 795662 har kungjorts av misstag. _________

OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 06/04 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 06/04 WIPOn kansainvälisen toimiston 18.07.2006 ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält 18.07.2006. (111) 807551 (730) DUX S.A. HOLDING, Luxemburg, Luxembourg, LU (730) DIETER LAROS, Trier, Trier, DE Kuulutukssa virhe haltijan nimessä ja kotipaikassa. - Vid kungörelse angvas innehavarens namn och hemort felaktigt. _________

OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 15/06 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 15/06 Kansainväliseen rekisteröintiin nro 705018 kohdistuva käyttölupa on kuulutettu erehdyksessä. Licens som hänför sig till internationell registrering nr 705018 har kungjorts av misstag. _________

OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 03/06 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 03/06 WIPOn kansainvälisen toimiston 19.04.2006 ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält 19.04.2006. (111) 859001 (730) CLASADO INC, C/O AROSEMENA NORIEGA & CONTRERAS, Panama, Panama, PA Kuulutukssa virhe haltijan kotipaikassa. - Vid kungörelse angvas innehavarens hemort felaktigt. _________

(190) FI

Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

31.08.2006

143

OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 24/05 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 24/05 WIPOn kansainvälisen toimiston 31.01.2006 ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält 31.01.2006. (111) 853401 (320) 30.11.2004 Kuulutuksesta puuttui etuoikeuspäivä. - Vid kungörelsen saknades uppgift om prioritetsdag. _________

Information

M:\tuotanto\work\TMLEHTI\2006Pete\Lehtikoko16_06.wpd

144 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

493135


Notice: fwrite(): send of 248 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531