Read quan kem.doc text version

QUAÁN KEM

1

MUÅC LUÅC

CHÛÚNG 1 ...........................................................................................................................2 CHÛÚNG 2 ...........................................................................................................................9 CHÛÚNG 3 ......................................................................................................................... 16 CHÛÚNG 4 ......................................................................................................................... 24 CHÛÚNG 5 ......................................................................................................................... 33 CHÛÚNG 6 ......................................................................................................................... 41 CHÛÚNG 7 ......................................................................................................................... 50 CHÛÚNG 8 ......................................................................................................................... 56 CHÛÚNG 9 ......................................................................................................................... 65 CHÛÚNG 10 ....................................................................................................................... 72

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

2

CHÛÚNG 1

Vùn Chêu vûâa roán reán ài ra cöíng vûâa àaão mùæt nhòn quanh. Nom böå tõch daáo daác cuãa noá, tûúãng nhû noá àang chuêín bõ ài ùn tröåm chûá khöng phaãi ài chúi. Trûa heâ oi aã, cêy laá trong vûúân lùång phùæt. Thi thoaãng, möåt laân gioá nheå thöíi qua laâm dêåy lïn nhûäng tiïëng rò raâo khe kheä trïn voâm laá. Nhûng chó möåt chöëc thöi, röìi têët caã laåi rúi vaâo tônh mõch. Trúâi noáng, chim choác cuäng biïëng kïu. Höìi saáng, luä chim rñu ra rñu rñt luön möìm nhûng bêy giúâ thò con naâo con nêëy im thñt. Boån chim sêu laách chaách cuäng tröën ài àêu mêët. Chùæc boån chuáng àang ruã nhau lim dim trong naách laá. Ba meå hùèn cuäng àaä ài nùçm röìi. Caã chõ Ngoåc Diïåu cuäng thïë. Vùn Chêu nhuã buång vaâ noá tiïëp tuåc lêìn ra phña cöíng. Vùn Chêu khöng súå chõ Höìng Lam hay chõ Thùæm tröng thêëy. Chõ Thùæm luön luön bao che cho noá. Chõ Höìng Lam tuy khöng bïnh noá ra mùåt nhûng nhûäng lêìn bùæt gùåp noá leãn ra àûúâng, chõ thûúâng phúát lúâ. Cuäng coá luác chõ nghiïm gioång àe "Chïët nheá!". Nhûäng lêìn nhû vêåy, chõ thûúâng trúån mùæt vaâ giú möåt ngoán tay lïn, veã hùm doåa. Nhûng thûåc ra chõ chó laâm böå thïë thöi. Vùn Chêu chó súå ba meå hay chõ Ngoc Diïåu tröng thêëy. Nhûng giúâ naây moåi ngûúâi àïìu àaä ài nguã caã. Vùn Chêu húán húã nghô, luác naây chên noá àaä ra túái cöíng. Nhûng àuáng luác noá baám tay vaâo thanh sùæt chuêín bõ treâo qua thò bêët thêìn möåt tiïëng theát lanh laãnh vang lïn sau lûng: - Ba meå úi, chõ Vùn Chêu tröën ài chúi kòa! Vùn Chêu giêåt bùæn. Noá taái mùåt buöng tay khoãi thanh sùæt vaâ ngoaãnh cöí laåi.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

3

Tñt àùçng xa, ngay dûúái taâng cêy trûáng caá caånh bêåc thïìm laâ thùçng Baåch Kim àang nhaãy tûng tûng vúái veã hñ hûãng cuãa ngûúâi vûâa bùæt àûúåc tröåm. Chêåc, mònh quïn mêët thùçng oùæt to möìm naây! Vùn Chêu thúã àaánh thûúåt vaâ sêìm mùåt mùæng: - Sao maây khöng nguã trûa maâ chaåy nhong nhong ngoaâi nùæng thïë? Coá muöën tao meác meå khöng húã? Thùçng Baåch Kim chaã coi lúâi hùm he cuãa baâ chõ ra kyá lö naâo. Noá toeát miïång cûúâi: - Em chó chúi trong vûúân thöi. Coân chõ leãn ra àûúâng. Töåi àoá múái nùång! - Tao leãn ra àûúâng höìi naâo? böëi. Vùn Chêu vûâa noái vûâa lûäng thûäng tiïën vïì phña öng em baão

Thùçng Baåch Kim coá veã húi ngaán baâ chõ. Noá noái, möåt chên àùåt lïn bêåc thïìm úã tû thïë sùén saâng toát vaâo nhaâ nïëu chùèng may "coá biïën": - Nïëu em khöng hö hoaán, chõ àaä ra àûúâng mêët röìi coân àêu! Vùn Chêu nghiïën rùng ken keát. Noá tñnh nhaãy phoác laåi beåo tai thùçng nhoác nhûng sau khi lêëm leát àaánh mùæt vaâo nhaâ, noá lêåp tûác boã ngay yá àõnh gêy hêën. Thùçng Baåch Kim maâ laâm êìm ô lïn, moåi ngûúâi thûác giêëc tuáa ra thò khöën. Maâ ai chûá thùçng Baåch Kim thò rêët hùng haái caái khoaãn gêy naáo loaån. Chó chúâ cho ai àuång vaâo ngûúâi laâ noá lùn àuâng ra àêët giaäy àaânh àùåch vaâ theát be be nhû lúån bõ choåc tiïët. Vùn Chêu àaä tûâng laâ naån nhên cuãa troâ ùn vaå naây nhiïìu lêìn nïn noá chaâ daåi. Noá hñt vaâo möåt húi vaâ dõu gioång phên bua: - Àoá laâ maây tûúãng thïë thöi! Baåch Kim "xò" möåt tiïëng, noá noái maâ mùåt nhún nhún: - Em chaã tûúãng! Tröng böå daång cuãa chõ laâ biïët ngay! Vùn Chêu cheáp miïång:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh - Thûåc ra tao chó àõnh àûáng ngùæm xe cöå qua laåi thöi! Baåch Kim bôu möi: - Em chaã tin teåo naâo!

4

Thùçng Baåch Kim vûâa noái vûâa nheo nheo cùåp mùæt ranh maänh khiïën Vùn Chêu phaãi cöë lùæm múái khöng thoâ tay cöëc cho noá möåt caái vaâo àêìu. Chõ Höìng Lam xuêët hiïån núi cûãa, ngaåc nhiïn nhòn Vùn Chêu vaâ Baåch Kim: - Sao hai em khöng úã trong nhaâ maâ ra ngoaâi naây laâm gò cho nùæng? Baåch Kim chó tay vaâo Vùn Chêu, töë caáo bùçng gioång khoaái traá: - Chõ Vùn Chêu àõnh tröën ài chúi àêëy! - Thïë coân em? - Em húã? - Baåch Kim luáng tuáng gaäi àêìu - Em chó ra vûúân haái trûáng caá thöi! - Haái trûáng caá cuäng khöng àûúåc! - Chõ Höìng Lam nghiïm mùåt - Trûa nùæng laâ khöng àûúåc ra ngoaâi, hiïíu chûa? Baåch Kim phuång phõu: - Chõ chùèng la chõ Vùn Chêu gò hïët. Chõ chó la em thöi! - Chõ la caã hai àûáa! - Chõ Höìng Lam khoaát tay - Thöi, vaâo nhaâ ài, keão ba meå thûác dêåy laâ ùn àoân caã luä àêëy! Thoaát àûúåc Baåch Kim, Vùn Chêu thúã phaâo. Noá quay trúã vaâo phoâng, buång tiïëc huâi huåi. Suyát möåt chuát nûäa, noá àaä leãn àûúåc ra àûúâng. Nïëu khöng bõ thùçng Baåch Kim phaá bônh, giúâ naây noá àaä úã ngoaâi baäi boáng röìi. Vùn Chêu chaán naãn neám mònh xuöëng nïåm. Heâ naây noá chùèng àûúåc ài chúi àêu, chó quanh quêín trong thaânh phöë. Nhûng thaânh phöë daåo naây buöìn thiu. Tiïíu Long vaâ Quyá roâm ruã nhau tïët vïì quï thùçng mêåp, chaã biïët nêën naá ngoaâi àoá bao lêu. Nhoã Haånh thò ài nghó heâ úã nhaâ baâ cö trïn Baão Löåc, cuäng chùèng roä chûâng naâo múái quay vïì.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

5

Vùn Chêu bõ ba meå canh giûä chùåt cheä. Chó coá chiïìu töëi hoùåc ngaây chuã nhêåt, viïån cúá qua thùm öng, noá múái leãn ra ngoaâi àûúåc. Nhûng ngoaâi phöë thiïëu boån Quyá roâm chùèng coá gò hêëp dêîn. Chó buöíi trûa nhêåp boån vúái luä treã tröën ba meå öm boáng ra qunêì thaão ngoaâi caác baäi àêët tröëng, Vùn Chêu múái tòm thêëy niïìm vui. Nhûng khöí nöîi, àoá laåi laâ giúâ Vùn Chêu khoá chuöìn ài nhêët. Nghô ngúåi lan man möåt höìi, chùèng biïët laâm g2i cho àúä chaán, Vùn Chêu vuâng dêåy, loâ doâ ài laåi chöî chiïëc maáy vi tñnh. Noá bêåt cöng tùæc, cho àôa troâ chúi FIFA 98 vaâo öí CD-Rom, cùåm cuåi thi suát phaåt àïìn vúái maáy. Nhûng höm nay Vùn Chêu chaã hûáng thuá teåo naâo vúái troâ chúi naây. Nghô àïën tuåi nhoác giúâ naây àang phi nhû ngûåa ngoaâi baäi boáng, giûäa caát buåi muâ trúâi vaâ tiïëng hoâ reo dêåy àêët, noá caãm thêëy troâ àaá boáng trïn maân hònh sao maâ chaán ngùæt. Vùn Chêu tùæt troâ chúi vaâ múã E-mail, chuêín bõ viïët thû cho öng cêåu. Cêåu Vùn Chêu söëng úã Myä, möîi nùm vïì thùm quï möåt lêìn vaâo dõp heâ. Caách àêy möåt tuêìn, cêåu baáo cêåu sùæp vïì Viïåt Nam. Cêåu hoãi Vùn Chêu thñch quaâ gò, noái cho cêåu biïët. Nhûng Vùn Chêu nghô naát oác vêîn chùèng biïët mònh thñch quaâ gò nïn noá cûá lêìn lûäa maäi. Ngay luác naây cuäng vêåy, noá chó goä àûúåc mêëy doâng: "Thaânh phöë Höì Chñ Minh, ngaây... thaáng... nùm... Cêåu kñnh nhúá..." Röìi tùæc tõ. Vùn Chêu ngöìi boáp traán caã buöíi vêîn khöng quyïët àõnh àûúåc nïn viïët tiïëp thû thïë naâo. Nïëu laâ nhoã Haånh, chùæc chùæn noá seä yïu cêìu caác cuöën baách khoa tûå àiïín loaåi múái nhêët vaâ caác album nhaåc àang dêîn àêìu baãng xïëp haång MTV, nïëu laâ Tiïíu Long àoá seä laâ caác cuöën phim voä thuêåt cuãa Thaânh Long àoáng gêìn àêy trïn àêët Myä, nïëu laâ Quyá roâm moán quaâ àûúåc àïì nghõ chùæc chùæn seä laâ caác loaåi saách vïì phaát minh khoa hoåc vaâ caác cuöån bùng videáo thu nhûäng chûúng trònh cuãa nhaâ aão thuêåt David Copperfield.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

6

Nhûng Vùn Chêu khöng phaãi laâ nhoã Haånh, Tiïíu Long hay Quyá roâm. Noá khöng coá möåt mú ûúác naâo roä rïåt. Cuäng coá thïí noá àaä coá àêìy àuã nhûäng thûá noá muöën nïn bêy giúâ noá khöng biïët noá muöën gò. Àang thêín thúâ daán mùæt vaâo maân hònh, Vùn Chêu böîng chúáp mùæt hai, ba caái liïìn. Àêåp vaâo mùæt noá laâ möåt doâng chûä khöng biïët xuêët hiïån tûâ luác naâo. Doâng chûä nùçm vùæt ngang qua bûác thû noá àang viïët dúã: - Xin chaâo baån Se Seã! Khi àùng kyá tham gia maång, Vùn Chêu lêëy tïn SESE nïn taác giaã lúâi thùm hoãi múái viïët nhû thïë. Maâ hùæn ta coá möåt caái tïn cuäng ngöå khöng keám: RAICA. Bònh thûúâng gùåp nhûäng laá thû laâm quen bêët thêìn nhû thïë naây trïn maång, Vùn Chêu khöng bao giúâ traã lúâi. Noá khöng thñch nhûäng cuöåc taán gêîu vúá vêín, nhêët laâ vúái nhûäng ngûúâi khöng quen. Nhûng bûäa nay àang buöìn chaán, Vùn Chêu phaá lïå. Noá viïët: - Xin chaâo baån Raái Caá! Vaâ goä phñm OK, chuyïín thû ài. Ba mûúi giêy sau, Raái Caá traã lúâi: - Baån àûâng súå! Raái caá khöng bao giúâ ùn thõt se seã. Raái caá chó ùn caá thöi! Hûâm, tay naâo phaách löëi thêåt! Ai maâ súå hùæn ta kia chûá! Vùn Chêu caáu sûúân goä maånh lïn caác con chûä khiïën baân phñm naãy tûng tûng: - Nhûng baån thò bùæt àêìu súå ài laâ vûâa. Se seã ùn moåi thûá, kïí caã raái caá! Lêìn naây Raái Caá im bùåt. Nùm phuát tröi qua vêîn khöng möåt doâng àaáp traã. Coá leä hùæn àaä ngaán mònh röìi. Vùn Chêu khoaái traá nghô. Nhûng àuáng vaâo luác noá àinh ninh tay Raái Caá nhaát gan kia àaä thoaát ra khoãi maång thò möåt doâng chûä bêët thêìn hiïån ra: - Hònh nhû baån àang bûåc böåi chuyïån gò phaãi khöng?

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

7

Cêu hoãi cuãa àöëi phûúng laâm Vùn Chêu kheä cùæn möi. Sao hùæn laåi biïët mònh àang bûåc mònh nhó? Phên vên möåt thoaáng, Vùn Chêu ngêåp ngûâng giaãi thñch: - Töi àang chùèng biïët ài àêu! - Khöng biïët ài àêu? Sao Se Seã khöng túái nhaâ baån beâ? - Tuåi noá biïën vïì quï hïët röìi! Laåi vaâi phuát tröi qua. Vaâ Raái Caá viïët, chó coá hai chûä: - Buöìn nhó! Vùn Chêu hònh dung ra tiïëng thúã daâi cuãa Raái Caá úã bïn kia. Noá hoãi, lêìn naây tiïëng laách caách cuãa baân phñm vang lïn nheå nhaâng: - Thïë coân baån? Bêån khöng ài àêu chúi aâ? - Khöng. Töi thñch ngöìi chúi game trong maáy hún. - Baån àang chúi troâ gò vêåy? - FIFA 98! Tïn troâ chúi khiïën Vùn Chêu ngaåc nhiïn möåt caách thñch thuá. Noá toâ moâ: - Baån laâ... con trai aâ? - Dô nhiïn. Thïë coân baån? - Töi cuâng phaái vúái chõ baån àêëy! - Töi khöng coá chõ. UÃa, baån hoåc lúáp mêëy maâ àöëi àaáp "khuãng khiïëp" thïë? Caá: Vùn Chêu móm cûúâi khi hònh dung ra caái nhùn mùåt cuãa Raái - Baån àiïìu tra tuöíi cuãa töi àêëy aâ? - Àiïìu tra lúáp chûá khöng phaãi laâ àiïìu tra tuöíi - Nhûng tûâ lúáp phùng ra tuöíi mêëy höìi! - Tuyâ baån nghô. Baån coá thïí khöng traã lúâi cêu hoãi naây. - Chùèng coá cêu hoãi naâo maâ töi khöng daám traã lúâi. Hïët heâ naây, töi lïn lúáp 9.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh Raái Caá àùæc chñ: - Hïët heâ naây töi lïn lúáp 10. Töi hún baån möåt lúáp.

8

Cûá theo caái gioång àiïåu khoe khoang kia, hùèn Raái Caá tûå haâo vïì caái khoaãn "hún möåt lúáp" cuãa mònh lùæm. Nhûng sûå sung sûúáng àoá keáo daâi khöng túái möåt phuát. - Àiïìu àoá chaã coá nghôa gò caã! Vùn Chêu àaáp traã laånh luâng. Lêìn naây thò Raái Caá "tùæt àaâi" luön. Vùn Chêu chúâ nùm phuát röìi mûúâi phuát vêîn khöng thêëy àöång tônh gò. Chùæc hùæn ta êëm ûác lùæm. Vùn Chêu aáy naáy nhuã buång vaâ múã höåp User Online àïí xem Raái Caá coân úã trong maång hay àaä tùæt maáy ài nguã cho boã tûác röìi. Quaã nhû Vùn Chêu àoaán, caái tïn RAICA àaä biïën mêët khoãi höåp Users Online. Höåp Recent Callers cho biïët Raái Caá àaä rúâi khoãi maång caách àêy taám phuát mûúâi hai giêy.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

9

CHÛÚNG 2

Nùm ngaây sau, tûác laâ vaâo caái ngaây Vùn Chêu àaä quïn bùéng caái tïn Raái Caá röìi thò hùæn ta laåi xuêët hiïån. Lêìn naây, Vùn Chêu nhêån àûúåc thû cuãa Raái Caá trong Inbox. Raái Caá chó nhùæn "Thûá nùm naây, töi seä vaâo maång luác 12 giúâ trûa. Nïëu baån raãnh, chuáng ta seä troâ chuyïån tiïëp!". Hûâ, chùæc hùæn vûâa nghô ra möåt troâ gò àoá àïí "traã àuäa" mònh! Vùn Chêu kheä nhuán vai. Ngay luác àoá, Vùn Chêu khöng nghô mònh seä nöëi laåi cuöåc troâ chuyïån vúái Raái Caá. Nùm ngaây laâ möåt quaäng thúâi gian quaá àuã àïí noá xem cuöåc taán gêîu höm trûúác chó laâ möåt troâ vúá vêín. Hún nûäa, thûá nùm naây ba meå vùæng nhaâ, Vùn Chêu khöng muöën boã lúä cú höåi rong chúi ngoaâi baäi boáng. Nhûng cún mûa bêët thêìn êåp xuöëng luác mûúâi giúâ khiïën ngaây thûá nùm höm àoá trúã nïn ûúát suäng. Trong suöët hai tiïëng àöìng höì, Vùn Chêu buöìn baä boá göëi ngöìi nhòn maân mûa lûúát thûúát giùng ngang cûãa söí. Sau bûäa cúm trûa, Vùn Chêu böìn chöìn ài túái ài lui àúåi mûa dûát haåt möåt caách vö voång vaâ cuöëi cuâng khöng biïët laâm gò, noá àaânh ngöìi vaâo maáy. Vûâa vaâo maång chûa àûúåc möåt phuát, Vùn Chêu àaä nhêån ngay möåt cêu hoãi cuãa Raái Caá: - Sao giúâ naây baån múái vaâo? Löëi hoãi cuãa Raái Caá khiïën Vùn Chêu kheä nhùn mùåt: - Baån haåch hoãi töi àêëy aâ? - Naäy giúâ töi doâ tòm tïn baån trïn maång caã chuåc lêìn.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

10

Raái Caá khöng traã lúâi thùèng. Nhûng sûå thuá nhêån thaânh thûåc cuãa hùæn giuáp Vùn Chêu nguöi nguöi. - Leä ra giúâ naây töi àaä ài chúi! - Vùn Chêu goä vaâo maáy - Nhûng trúâi mûa quaá! - ÖÌ, nïëu trúâi khöng mûa chùæc töi chúâ baån daâi cöí. May thêåt! Vùn Chêu hònh dung Raái Caâ àang thúã phaâo úã àêìu giêy bïn kia. Noá toâ moâ: - Sao thïë? Bûäa nay túái lûúåt baån coá chuyïån buöìn aâ? - ÛÂ. - Chuyïån gò thïë? Baån coá thïí kïí ra àûúåc khöng? Raái Caá coá veã ngêåp ngûâng: - Baån coá thñch boáng àaá khöng? - Rêët thñch. - Rêët thñch cú aâ? - Raái Caá khöng giêëu veã ngaåc nhiïn. - Thò sao? - Chaã sao caã! Töi buöìn vò chuyïån êëy àêëy. - Töi vêîn chûa hiïíu. - Àöåi Real Madrid biïën mêët trong top-ten röìi. Real Madrid laâ möåt trong nhûäng àöåi boáng yïu thñch cuãa Vùn Chêu. Mêëy höm nay noá cuäng àang rêìu rô vò thaânh tñch keám coãi bêët thûúâng cuãa Mijatovic vaâ àöìng àöåi. Chûa biïët chia seã cuâng ai, böîng nghe Raái caá buöng lúâi ai oaán, noá mûâng rún: - Töi cuäng buöìn giöëng nhû baån. Töi yïu Majatovic vaâ Roberto Carlos lùæm lùæm! Raái caá haâo hûáng: - Hierro nûäa chi. - ÛÂ. Caã Raul Gonzales nûäa. - Sanchis cuäng àaáng yïu.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

11

- Karembeu cuäng àaáng mïën. Raái Caá vaâ Vùn Chêu hùng haái thi nhau baây toã nöîi loâng, hïåt nhû hai ngûúâi baån giaâ gùåp nhau núi àêët khaách, xuác àöång nhùæc túái nhûäng ngûúâi quen úã chöën cöë hûúng. Vùn Chêu thu nùæm àêëm. Trong möåt thoaáng, noá tûúãng nhû Raái Caá àang ngöìi ngay trûúác mùåt: - Seä coá möåt ngaây Real Madrid trúã laåi võ trñ dêîn àêìu. - Àûúng nhiïn röìi. Thêët baåi hiïån nay chó laâ taåm thúâi. - Roberto Carlos seä àaá phaåt bay voâng qua haâng raâo àöåi Barcelona. - Khi lêëy laåi phong àöå, Mijatovic seä ài boáng qua haâng phoâng thuã àöåi Chelsea nhû vaâo chöî khöng ngûúâi. Vùn Chêu caâng taán gêîu caâng hùng haái. Nhúâ sûå phuå hoaå khöng mïåt moãi cuãa Raái Caá, noá tûúãng nhû àöåi Real Madrid thên yïu cuãa noá àang dêîn àêìu giaãi vö àõch Têy Ban Nha vaâ sùæp sûãa àoaåt Cuáp C1 chêu Êu túái núi. Trong thoaáng chöëc noá trúã nïn mú möång. Noá ao ûúác àûúåc sùæp xïëp laåi thïë giúái theo yá mònh. Rúâi "chiïën trûúâng khöëc liïåt" Têy Ban Nha, noá hùm húã àùåt chên lïn àaão quöëc sûúng muâ: - Àöåi Liverpool daåo naây cuäng àang lêån àêån. caã. - Khöng sao. Thêìn àöìng Michael Owen seä laâm thay àöíi têët - Baån cuäng yïu Liverpool aâ? - Owen vaâ McManaman laâ thêìn tûúång cuãa töi. - Paul Ince nûäa chi! - ÛÂ, caã Paul Ince nûäa. Ngêåp ngûâng möåt laát, Raái Vaá tiïëp: - Töi cuäng mï àöåi Arsenal khöng keám Liverpool. Vùn Chêu gêìn nhû reo lïn:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

12

- Öi, töi cuäng thïë. Dennis Bergkamp vaâ Overmars laâ nhûäng cêìu thuã coá möåt khöng hai! Nïëu ngöìi àöëi diïån, Vùn Chêu seä thêëy Raái Caá reo coân lúán hún: - Öi, sao baån giöëng töi quaá vêåy. Töi yïu caã Bergkamp, Overmars lêîn Petit. - ÖÌ, Petit thò khoãi chï röìi. Anh ta chúi boáng rêët tuyïåt! Vùn Chêu hïí haã àaáp. Noá àang fõnh9 rúâi nûúác Anh àïí chuyïín qua YÁ uãng höå àöåi Inter Milan cuãa Ronaldo thò Raái Caá böîng àöåt ngöåt "Chaâo nheá" röìi biïën ài àêu mêët. Vùn Chêu goä cêu hoãi: - Baån coân úã àoá khöng? Nhûng bïn kia àaä im bùåt. Nghe ngoáng khoaãng nùm phuát chùèng thêëy Raái Caá ûâ hûã, khöng cêìn kiïîm tra höåp Users Online Vùn Chêu cuäng biïët chùæc hùæn àaä rúâi maång röìi. Thêåt laâ möåt anh chaâng chùèng ra laâm sao! Àang bònh luêån haâo hûáng laåi chuöìn mêët! Vùn Chêu laâu baâu. Nhûng duâ sao höm nay noá cuäng caãm thêëy cuöåc taán gêîu trïn maáy khöng àïën nöîi uöíng phñ hay vúá vêín. Hoaá ra raái Caá cuäng laâ cöí àöång viïn cuöìng nhiïåt cuãa Real Madrid, Liverpool vaâ Arsernal. Hoaá ra hùæn cuäng àang àau khöí giöëng nhû mònh... Phaát hiïån àoá khiïën Vùn Chêu caãm thêëy nhûäng ngaây heâ búát ài phêìn naâo tröëng vùæng. Nhûng Raái Caá khöng phaãi laâ nhên vêåt Vùn Chêu muöën têm sûå luác naâo cuäng àûúåc. Töëi thûá baãy, xem trûåc tiïëp truyïìn hònh giaãi vö àõch boáng àaá Anh, thêëy àöåi Liverpool con cûng bõ àöåi chelsea àaáng gheát haå ào vaán 3-0, Vùn Chêu caãm thêëy loâng noá nhû àang bõ ai boáp chùåt. Noá múã maáy, tòm Raái Caá àïí taán gêîu cho àúä buöìn nhûng khöng thêëy Raái Caá àêu. Noá beân gûãi möåt laá thû heån trûa mai gùåp nhau trïn maång. Nhûng trûa höm sau, Vùn Chêu vö maång ngöìi chúâ daâi cöí vêîn chùèng thêëy Raái Caá xuêët hiïån.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

13

Sao laå vêåy nhó? Chùèng leä Raái caá khöng nhêån àûúåc thû cuãa mònh? Liïn tiïëp nhiïìu ngaây sau cuäng vêåy. Raái Caá lùån ài àêu biïåt tùm biïåt tñch. Àïën luác Vùn Chêu chaán ngaán, ruãa thêìm Raái Caá khöng thûúng tiïëc lúâi vaâ múã höåp Outbox lêëy laá thû viïët dúã cho öng cêåu ra chuêín bõ viïët tiïëp thò Raái Caá böîng tûâ àêu xoeåt möåt doâng: - Chaâo Se Seã! Vùn Chêu ngaåc nhiïn möåt caách tûác töëi: - Baån ài àêu mêëy ngaây nay thïë? - Töi ài cöng chuyïån. - Thïë baån coá nhêån àûúåc lúâi nhùæn cuãa töi khöng? - Khöng. - Sao thïë? Baån chûa múã höåp thû aâ? - Múã röìi. - Vêîn khöng thêëy laá thû cuãa töi û? - ÚÂ, khöng thêëy. Chùæc ngûúâi ta xoáa mêët röìi. Vùn Chêu ngaåc nhiïn: - Ngûúâi ta naâo vêåy? Sao laåi xoaá? - AÂ, mêëy ngaây vûâa röìi töi cho möåt ngûúâi baån mûúån maáy. Coá thïí noá xoáa nhêìm! - Chûâng nhû khöng muöën nhùæc àïën chuyïån naây, Raái Caá haâo hûáng khoe - Baån Se Seã naây, töi vûâa luâng àûúåc möåt cuöån bùng videáo vïì Owen àêëy. Nghe nhùæc àïën thêìn tûúång Owen, Vùn Chêu quïn phùæt chuyïån laá thû bõ xoáa: - ÖÌ, thêåt khöng? - Têët nhiïn laâ thêåt. Cuöån bùng ghi laåi nhûäng baân thùæng àeåp cuãa Owen úã World Cup 98 vaâ úã giaãi vö àõch Anh. - Tuyïåt quaá!

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh - ÛÂ, tuyïåt lùæm! - Raái Caá xaác nhêån. Vùn Chêu ngêåp ngûâng: - Baån coá thïí cho töi mûúån àûúåc khöng?

14

- Àûúåc chûá! - Raái Caá nhïåt tònh - Baån cho àõa chó ài, töi seä àem túái nhaâ baån. - Ñ, khöng àûúåc àêu! - Sao thïë? - Ba meå töi khoá lùæm! - Töi chó àem cuöån bùng túái thöi maâ. - Àem cuöån bùng túái cuäng khöng àûúåc. - Thïë laâm sao? - Laâm sao û? - Vùn Chêu cùæn möi - Töi cuäng chùèng biïët. Raái Caá dûúâng nhû cuäng chùèng biïët nöët. Phaãi mêët hai, ba phuát, Raái Caá múái nghô ra giaãi phaáp: - Hay laâ töi àem àïën möåt núi naâo àoá? - Möåt núi naâo àoá laâ möåt núi naâo? - Möåt quaán kem chùèng haån. - Cuäng àûúåc! Nhûng quaán kem naâo, úã àêu? - Baån biïët quaán kem Khöng Coá Gioá úã goác àûúâng Lï Duêín Maåc Àônh Chi khöng? - Töi biïët goác àûúâng àoá, nhûng khöng biïët quaán kem baån noái. Quaán kem tïn laâ Khöng Coá Gioá aâ? - ÛÂ, Khöng Coá Gioá. - Tïn gò laå thïë? - Kem gùåp gioá seä chaãy thaânh nûúác ngay. Vò vêåy ngûúâi ta múái àùåt tïn quaán laâ Khöng Coá Gioá. Nhû vêåy khaách seä yïn têm hún. cûúâi: Caách giaãi thñch ngöå nghônh cuãa Raái Caá laâm Vùn Chêu bêåt

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

15

- Àûúåc röìi, töi seä àïën àoá. - Chiïìu nay nheá? raãnh. - Khöng àûúåc. Chiïìu chuã nhêåt ài. Chiïìu chuã nhêåt töi múái - Mêëy giúâ? - Ba giúâ rûúäi. - Laâm sao töi nhêån ra baån àûúåc? - Baån yïn chñ. Coá thïí baån khöng nhêån ra töi nhûng töi seä nhêån ra baån. - Cuäng àûúåc. Nhúá nheá! - Chaâo. Vùn Chêu tùæt maáy, chaã buöìn viïët tiïëp laá thû cho öng cêåu. Noá tûåa ngûúâi vaâo lûng ghïë, vùæt tay lïn traán, vêín vú nghô àïën quaán kem Khöng Coá Gioá. Quaán kem nùçm úã quêån Möåt, tûâ nhaâ noá àaåp xe lïn àoá phaãi mêët gêìn nûãa tiïëng àöìng höì. Qunaäg àûúâng nhû vêåy laâ xa, caâng xa hún khi phaãi ài vaâo luác ba giúâ rûúäi trúâi àang nùæng noáng. Chaã roä tay Raái Caá kia ài tûâ nhaâ àïën àoá coá xa nhû mònh khöng. Coá thïí nhaâ hùæn gêìn àêu àoá vaâ nhû vêåy chó coá mònh phaãi loåc coåc àaåp xe giûäa trûa nùæng thöi. Hûâ! Tûå nhiïn Vùn Chêu thêëy nhúá boån Quyá roâm, Tiïíu Long vaâ nhoã Haånh quaá thïí.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

16

CHÛÚNG 3

Bûúác vaâo quaán kem Khöng Coá Gioá, àaão mùæt möåt voâng, Vùn Chêu biïët ngay laâ Raái Caá chûa túái. Khaách trong quaán ngöìi tûâng àöi hoùåc tuåm nùm tuåm ba. Chó coá hai ngûúâi ngöìi möåt mònh nhûng chùæc chùæn khöng phaãi laâ Raái Caá: baân bïn traái laâ möåt cö gaái, baân saát cûãa ra vaâo laâ möåt chuá nhoác khoaãng 10 tuöíi, caã hai àang muác tûâng muöîng kem nhêín nha àûa lïn miïång. Àaân öng con trai gò maâ àïën núi heån trïî hoùæc, thêåt chùèng biïët vùn minh lõch sûå tïë nhõ tñ ti naâo! Vùn Chêu laâu baâu buöåt miïång vaâ choån möåt chiïëc baân ngay trûúác quêìy thu tiïìn àïí tiïån quan saát. Nhûng khi nhòn xuöëng àöìng höì núi tay, Vùn Chêu phaát hiïån noá túái súám mûúâi lùm phuát so vúái giúâ heån. Chùæc do mònh súå trïî nïn àaåp xe nhanh quaá! Vùn Chêu tûå nhuã vaâ àûa mùæt nhòn ra àûúâng. Chõ chuã quaán bûúác laåi gêìn: - Em ùn kem gò? Vùn Chêu ngûúác lïn: - ÚÃ àêy coá kem gò húã chõ? Chõ chuã quaán xoâe tay: - Kem chocolat neâ, kem dêu neâ, kem khoai mön neâ, kem traái cêy neâ... - Chõ cho em kem traái cêy ài! Vùn Chêu noái, mùæt tiïëp tuåc nhòn ra cûãa. Nhûng cho àïën khi ly kem àûúåc bûng ra, noá vêîn chùèng thêëy Raái Caá àêu. Mùåc duâ khöng biïët mùåt Raái caá, Vùn Chêu tin laâ noá seä nhêån ngay ra àöëi phûúng nïëu Raái Caá bûúác chên vaâo quaán. Nhûng Raái Caá vêîn àang úã têån àêu àêu.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

17

Vùn Chêu laåi nhòn xuöëng àöìng höì. Coân nùm phuát nûäa. Leä ra Raái Caá phaãi àïën trûúác nùm, mûúâi phuát múái phaãi! Vùn Chêu laåi hêåm hûåc. Thêåt chaã ra laâm sao! Ai àúâi... Möåt boáng ngûúâi thònh lònh hiïån ra trûúác cûãa quaán cùæt àûát yá nghô trong àêìu Vùn Chêu. Traåc tuöíi Tiïíu Long vaâ Quyá roâm, toác tai buâ xuâ, ùn mùåc xuïình xoaâng, tay cêìm möåt cuöån bùng videáo, öng maänh vûâa bûúác vaâo àaä àûáng chön chên trûúác cûãa, daáo daác nhòn quanh. Raái Caá chùæc laâ tay naây röìi! Vùn Chêu nghô thêìm vaâ toâ moâ nheo mùæt quan saát àöëi phûúng. Raái Caá nhòn thêëy Vùn Chêu nhûng chó nhoaáng möåt caái, noá àaä àûa mùæt ài chöî khaác. YÁ chûâng Raái Caá khöng nghô Vùn Chêu laâ ngûúâi noá muöën tòm. Sau möåt thoaáng phên vên, Raái Caá bûúác laåi chiïëc baân tröëng caånh Vùn Chêu, ngêåp ngûâng ngöìi xuöëng. Raái Caá khöng nhêån ra mònh! Vùn Chêu caãm thêëy khoaái chñ vúái yá nghô àoá. Chùèng vöåi vaâng xûng danh taánh, noá cûá ngöìi muác tûâng muöîng kem nhêëm nhaáp àïí tay Raái Caá khöng biïët lõch sûå naây chúâ daâi cöí chúi. Quaã nhiïn, Raái Caá söët ruöåt thêëy roä. Noá kïu möåt ly kem nhûng ùn möåt caách húâ hûäng. Vaâ cuäng nhû Vùn Chêu luác naäy, mùæt noá cûá daán chùåt lêëy cûãa ra vaâo. Nhûng khaác vúái Vùn Chêu, Raái Caá khöng àeo àöìng höì núi tay. Ngöìi nhêëp nhöím möåt höìi, noá nhòn quanh vaâ nghiïng ngûúâi vïì phña Vùn Chêu, ruåt reâ goåi kheä: - Öng baån gò àoá úi! Öng baån coá thïí xem giuâm töi mêëy giúâ röìi àûúåc khöng? Cêu hoãi cuãa Raái Caá laâm Vùn Chêu sûäng súâ. Chïët thêåt, noá tûúãng mònh laâ con trai! - Ba giúâ böën mûúi! - Vùn Chêu liïëc àöìng höì, noá àaáp maâ miïång meáo xeåo. - Caãm ún.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

18

Raái Caá noái vaâ laåi quay mùåt nhòn ra àûúâng. Nhûng Vùn Chêu dûúâng nhû khöng nghe thêëy lúâi caãm ún cuãa àöëi phûúng. Böîng nhiïn rúi vaâo möåt tònh huöëng trúá trïu, noá hoang moang khöng biïët phaãi laâm gò. Khi Raái Caá vûâa bûúác vaâo quaán, nïëu noá niïìm núã tûå giúái thiïåu ngay thò coá leä sûå hiïíu lêìm àaä khöng xaãy ra. Nhûng noá àaä lúâ ài. Noá muöën phaåt Raái Caá caái töåi àïën trïî. Noá muöën Raái Caá thêëp thoãm chúi. Noá muöën chúâ àïën phuát choát, tûác laâ àïën luác Raái Caá mêët hïët kiïn nhêîn vaâ nhùn nhoá àûáng dêåy àõnh boã vïì, noá seä toeát miïång cûúâi vaâ thuá nhêån mònh chñnh laâ Se Seã. Nhûng röët cuöåc, thûåc tïë khöng diïîn ra àuáng theo kõch baãn trong àêìu noá. Thûåc tïë diïîn ra oaái ùm hún nhiïìu. Raái Caá tûúãng noá laâ con trai, hïåt nhû boån Quyá roâm trûúác àêy. Caách àêy hún möåt tuêìn, luác lêìn àêìu tiïn troâ chuyïån vúái Raái Caá trïn maång, noá tûâng haách xò xùçng tuyïn böë "Töi cuâng phaái vúái chõ baån àêëy!", nhûng khi gùåp noá, Raái Caá laåi tûúãng noá "cuâng phaái vúái anh mònh", thïë múái khöí! Trong khi Vùn Chêu àang nghô ngúåi miïn man, Raái Caá laåi quay qua: - Öng baån naây! Lêìn naây hai chûä "öng baån" khöng khiïën Vùn Chêu sûäng súâ nûäa, maâ laâm noá nöíi quaåu. Noá cöåc löëc: - Gò? Raái Caá vêîn vö tònh: - Öng baån ngöìi àêy lêu chûa? Cùåp löng maây Vùn Chêu möîi luác möåt nhùn tñt. Noá biïët àïën nûúác naây thò noá khöng thïí naâo xûng mònh laâ Se Seã àûúåc nûäa. Noá sêìm mùåt thúã hùæt ra: - Maây muöën hoãi gò tao thò hoãi àaåi ài, tao ngöìi àêy lêu röìi! Maây àûâng coá kïu öng baån naây öng baån noå nghe kiïíu caách quaá! Thaái àöå bûåc doåc cuãa Vùn Chêu khiïën Raái Caá bêët giaác thöån mùåt. Noá khöng hiïíu taåi sao "öng baån" khöng quen biïët naây laåi gùæt goãng möåt caách vö cúá nhû thïë, laåi chó vò löëi xûng hö lõch sûå cuãa noá! Raái Caá ngêín ngú möåt thoaáng röìi tùåc tùåc lûúäi:

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

19

- Thöi àûúåc! Thïë naäy giúâ maây coá thêëy con nhoã naâo ngöìi möåt mònh úã trong quaán naây khöng? - Thêëy. Raái Caá höìi höåp: - Thêëy haã? Thïë con nhoã àoá khoaãng mêëy tuöíi? - Khoaãng mûúâi ba hay mûúâi böën tuöíi gò àoá! ghïë: Raái caá hoãi döìn, ngûúâi noá nhêëp nhöím nhû muöën àûáng lïn khoãi - Thïë noá àêu röìi? - Noá ài röìi! - Vùn Chêu thaãn nhiïn - Trûúác khi maây vaâo khoaãng nùm phuát, con nhoã àoá àaä ài ra. - Thïë thò chïët tao röìi! - Raái Caá voâ àêìu. Vùn Chêu cûúâi khaãy: - Tao thêëy maây àang söëng nhùn maâ! - Maây àûáng coá trïu tao! - Raái Caá rïn ró. Vùn Chêu nheo mùæt nhòn àöëi phûúng: - Maây coá heån vúái con nhoã àoá aâ? - ÛÂ. - Thïë sao maây khöng túái súám? Raái Caá nhùn nhoá: - Tao ra khoãi nhaâ tûâ súám. Nhûng doåc àûúâng xe tao bêët ngúâ thuãng löëp, phaãi vaá mêët hún nûãa tiïëng àöìng höì. Vùn Chêu bôu möi: - Noái pheát! Chaã ai laåi vaá xe hún nûãa tiïëng àöìng höì caã! Raái Caá quïåt möì höi traán: - Xe tao bõ thuãng túái nùm, saáu löî lêån. Vùn Chêu cûúâi muäi: - Nghôa laâ bõ nùm, saáu cêy àinh àêm cuâng luác?

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

20

Phúát lúâ sûå chïë nhaåo trong cêu hoãi cuãa àöëi phûúng, Raái Caá thúã àaánh thûúåt: - Chaã caái gò àêm caã. Xe tao bõ xò löî moåt. Ruöåt xe taä quaá röìi, nhûng tao chûa coá tiïìn thay. Lúâi giaãi thñch thêåt thaâ cuãa Raái Caá khiïën Vùn Chêu bêët giaác caãm thêëy loâng dõu laåi. Noá chùèng muöën trïu choåc àöëi phûúng nûäa. - Thò ra vêåy! - Vùn Chêu gêåt guâ caãm khaái - Nïëu vêåy con nhoã àoá chùæc chaã traách maây àêu! Raái Caá nhòn Vùn Chêu ngêåp ngûâng hoãi: - Maây thêëy con nhoã àoá thïë naâo? - Thïë naâo laâ thïë naâo? Raái Caá böëi röëi cheáp miïång: - Nghôa laâ tao muöën hoãi hònh daáng noá êëy maâ! - Thïë maây chûa gùåp con nhoã àoá bao giúâ sao? - Chûa. - Laå thêåt àêëy! - Vùn Chêu nhuán vai, röìi noá nhòn lïn trêìn nhaâ, hùæng gioång - Hònh daáng con nhoã àoá haã? Àïí tao nhúá xem! Vùn Chêu tòm caách keáo daâi thúâi gian bùçng caách "nhúá xem" lêu thêåt lêu. Chaã biïët phaãi mö taã con nhoã tûúãng tûúång àoá nhû thïë naâo, maây noá cûá nhùn tñt. Raái Caá ngoác cöí àúåi caã buöíi, vêîn chùèng thêëy àöëi phûúng nhïëch meáp, liïìn söët ruöåt hoãi doâ: - Thïë naâo? Böå gûúng mùåt noá khoá nhúá lùæm haã? - ÛÂ, khoá nhúá lùæm! Vùn Chêu luáng tuáng tùåc lûúäi. Àang loay hoay chûa biïët phaãi laâm sao, sûåc nhúá àïën nhoã Haånh, noá bêåt reo lïn: - A, tao nhúá ra röìi! Con nhoã àoá toác ngùæn, nûúác da trùæng treão, coá mang cùåp kñnh cêån, tröng rêët thöng minh... Vùn Chêu hùm húã tuöng möåt traâng. Taã con nhoã vö hònh kia thò khoá, chûá taã nhoã Haånh thò Vùn Chêu thûâa sûác thao thao àïën töëi.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

21

Vùn Chêu vûâa ngoaác miïång vung vñt vûâa liïëc chûâng Raái Caá. Thêëy àöëi phûúng chùm chuá nghïåt mùåt nghe, noá nöíi hûáng ba hoa: - Con nhoã àoá hoåc rêët gioãi. Thûúâng ngaây noá rêët mï moán boâ viïn... - Maây múái gùåp noá coá chuát xñu laâm sao biïët raânh noá quaá vêåy? Raái Caá bêët thêìn voåt miïång hoãi khiïën Vùn Chêu àêm luöëng cuöëng: - Taåi sao haã? Taåi vò... khi naäy hai àûáa tao ngöìi troâ chuyïån vúái nhau! - Vùn Chêu lêåt àêåt chöëng chïë, ngaåc nhiïn thêëy mònh nhiïîm caái têåt doác töí cuãa Quyá roâm khöng biïët tûå höìi naâo - Con nhoã àoá noá khoe vúái tao laâ nùm vûâa röìi noá àûáng haång nhêët trong lúáp, laåi àûúåc xïëp loaåi hoåc sinh xuêët sùæc toaân trûúâng. Röìi noá ruã tao ài ùn huã tiïëu boâ viïn nhûng tao tûâ chöëi... Thêëy Vùn Chêu giaãi thñch coá àêìu coá àuöi, laåi khöng hïì vêëp vaáp möåt maãy, Raái Caá thöi ngúâ vûåc. Noá nhòn Vùn Chêu, kheä thúã daâi: - Thïë maây coá hoãi nhaâ noá úã àêu khöng? - Khöng! - Vùn Chêu lùæc àêìu - Tao laâ... con trai, ai laåi múã miïång ài hoãi nhaâ con gaái! - ÚÂ haá! Raái Caá guåc gùåc àêìu, veã hiïíu biïët. Röìi noá àûa tay mên mï cuöån bùng videáo àïí trûúác mùåt, aáy naáy noái: - Thïë naây thò chùèng biïët àïën chûâng naâo tao múái àûa cuöån bùng naây cho con nhoã àoá àûúåc. - Cuöån bùng gò vêåy? - Vùn Chêu vúâ hoãi. - Àêy laâ cuöån bùng vïì nhûäng baân thùæng cuãa Owen! - A, Michael Owen cuãa Liverpool phaãi khöng? - Vùn Chêu reo lïn, gioång mûâng rúä. Raái Caá troân xoe mùæt, gioång noá cuäng mûâng khöng keám: - UÃa, maây cuäng biïët Owen sao?

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

22

- Sao laåi khöng biïët! - Vùn Chêu huú tay - Owen laâ thêìn tûúång cuãa tao maâ! ÚÃ àöåi Liverpool, tao coân thñch caã Paul Ince vaâ McManaman nûäa! - ÖÌ, tuyïåt quaá! - Cùåp mùæt Raái Caá long lanh - Thò ra maây, tao vaâ caã con nhoã àoá àïìu thñch àöåi Liverpool. Tuåi tao coân thñch àöåi Arsenal cuãa Overmars nûäa! Vùn Chêu haâo hûáng: - Àöåi Arsenal cuãa Overmars vaâ Dennis Bergkamp ai maâ chùèng thñch! Tao coân thñch caã àöåi Real Madrid cuãa Roberto Carlos nûäa cú Raái Caá ài tûâ ngaåc nhiïn naây àïën ngaåc nhiïn khaác. Noá cûúâi sung sûúáng: - Hay thêåt à! Tao vaâ con nhoã kia cuäng àïìu thñch Real Madrid. Thñch caã Roberto Carlos lêîn Mijatovic lêîn Raul Gonzalez! Laå ghï! Vùn Chêu toeát miïång cûúâi: - ÛÂ, laå thêåt àêëy! Tûå nhiïn tuåi mònh giöëng nhau quaá xaá! Raái Caá bùæt àûúåc Vùn Chêu nhû bùæt àûúåc vaâng. Nöîi buöìn vò lúä heån vúái Se Seã thoaáng chöëc àaä nguöi ngoai quaá nûãa. Noá cêìm cuöån bùng videáo àûa cho Vùn Chêu, haâo phoáng: - Maây cêìm cuöån bùng naây vïì coi ài! Vùn Chêu liïëm möi: - Thïë coân con nhoã gò gò àoá? - Con nhoã Se Seã! - Raái Caá àúä lúâi - Nhûng Se Seã chó laâ biïåt danh. Coân tïn thêåt cuãa noá laâ gò tao cuäng chaã biïët. - Thïë maây khöng cho noá mûúån cuöån bùng naây nûäa aâ? - Têët nhiïn laâ tao seä cho noá mûúån! - Raái Caá nhòn ra àûúâng, cùæn möi àaáp - Nhûng hiïån nay tao khöng biïët noá úã àêu, maây cûá cêìm vïì coi trûúác ài. Vùn Chêu cêìm lêëy cuöån bùng, mùåt noá thoaáng phên vên: - Röìi laâm sao tao traã cho maây?

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

23

Raái Caá khoaát tay: - Chiïìu chuã nhêåt tuêìn sau, maây cûá mang àïën àêy. Tao seä àúåi maây, cuäng vaâo giúâ naây. Tao seä ruã caã con nhoã Se Seã àïën nûäa. Vùn Chêu móm cûúâi: - ÛÂ, tao cuäng muöën gùåp laåi con nhoã àoá ghï! Khi Raái Caá kïu chuã quaán tñnh tiïìn, Vùn Chêu giaânh traã: - Bûäa nay àïí tao àaäi maây! - Khöng, àïí tao àaäi maây. - Tao àaäi! - Vùn Chêu khùng khùng, vûâa noái noá vûâa nhanh nheån cho tay vaâo tuái - Maây àïí tiïìn thay caái ruöåt xe ài, keão chuã nhêåt túái maây laåi àïën trïî nûäa! - Thöi àûúåc! - Raái Caá gêåt àêìu, röìi sûåc nhúá ra möåt chuyïån, noá chúáp mùæt nhòn ngûúâi baån múái, gioång ngûúång ngêåp - AÂ, naäy giúâ tao quïn hoãi tïn maây? - Tao tïn Vùn Chêu. Thïë coân maây? - Tïn tao laâ Lam Trûúâng. Vùn Chêu cûúâi hò hò: - Tïn maây giöëng tïn ca sô ghï!

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

24

CHÛÚNG 4

Cuöån bùng vïì nhûäng baân thùæng cuãa Owen khiïën Vùn Chêu thñch mï túi. Mï nhêët vêîn laâ baân thùæng àöåc diïîn cuãa Owen vaâo lûúái àöåi Argentina úã France 98. Noá xem ài xem laåi àïën böën, nùm lêìn. Vùn Chêu thñch cuöån bùng àïën nöîi khi gùåp laåi Raái caá, bêy giúâ laâ Lam Trûúâng, trïn maång, noá hó hûãng khoe ngay: - Cuöån bùng vïì nhûäng baân thùæng cuãa Owen hay quaá haá? - Baån àûâng choåc quï töi! - Choåc quï gò àêu! Töi noái thêåt àoá. Hai höm nay töi xem ài xem laåi caã chuåc lêìn. - Thöi maâ, àêu phaãi töi thêët hûáa. Taåi bûäa àoá baån boã vïì súám chûá böå! Cêu àöëi àaáp àêìu tiïn, Vùn Chêu khöng àïí yá. Nhûng khi Lam Trûúâng viïët túái cêu thûá hai thò Vùn Chêu böîng ngúá ngûúâi ra. Àang cao hûáng, noá quïn phùæt mêët hiïån giúâ noá àang laâ Se Seã. Noá quïn phùæt Se Seã chûa tûâng gùåp Lam Trûúâng, chûa tûâng cêìm cuöån bùng vïì nhûäng baân thùæng cuãa Owen trong tay. Huá vña! Vùn Chêu aáp tay lïn ngûåc. May maâ Lam Trûúâng tûúãng mònh àang choåc quï noá! - Khöng phaãi taåi töi boã vïì súám, maâ taåi baån àïën trïî! - Vùn Chêu lêëp liïëm bùçng caách vúâ traách cûá. - Höm àoá xe töi bõ hû. - Khoá tin quaá! - Baån khöng tin thò töi àaânh chõu. A, töi coá möåt ngûúâi laâm chûáng. - Ngûúâi laâm chûáng? Ai vêåy?

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

25

- Möåt ngûúâi baån múái quen. Ngûúâi baån naây tïn laâ Vùn Chêu. Anh ta baão höm chuã nhêåt vûâa röìi, anh ta coá troâ chuyïån vúái baån úã trong quaán kem. Anh ta coân baão baån ruã anh ta ài ùn huã tiïëu boâ viïn nhûng anh ta khöng ài. Vùn Chêu móm cûúâi: - A, töi nhúá röìi. Böå baån quen anh chaâng naây haã? - Trûúác àoá thò khöng quen. - Anh ta coá noái gò vïì töi nûäa khöng? - AÂ, aâ, khöng! Vùn Chêu tinh quaái: - Anh ta khöng mö taã hònh daáng cuãa töi cho baån biïët aâ? - Khöng, khöng! Anh ta chùèng noái gò vïì chuyïån àoá caã! - Thïë baån khöng hoãi sao? - ÚÂ, khöng! Thoaåt àêìu töi àõnh hoãi nhûng röìi töi thêëy ngaâi ngaåi thïë naâo! Döëc töí! Vùn Chêu cûúâi thêìm. Nhûng noá khöng chêët vêën tiïëp. Noá biïët nïëu noá cûá hoãi maäi vïì chuyïån àoá, rêët coá thïí seä khiïën Lam Trûúâng nghi ngúâ. - Thïë chiïìu nay töi coá thïí àïën quaán kem Khöng Coá Gioá àïí mûúån cuöån bùng vïì Owen khöng? - Vùn Chêu laåi nghô ra caách choåc gheåo múái. Khi goä tay lïn baân phñm, noá bêåt cûúâi khi hònh dung ra veã khoá xûã cuãa àöëi phûúng. - Chiïìu nay thò khöng àûúåc. - Sao thïë? Thêåt ra thò baån khöng coá cuöån bùng àoá phaãi khöng? - Khöng phaãi thïë! Coá thò vêîn coá. Nhûng chuã nhêåt vûâa röìi khöng gùåp baån, töi àaä cho anh chaâng Vùn Chêu kia mûúån röìi. Röìi nhû súå Se Seã traách cûá mònh, Lam Trûúâng vöåi vaä "thuyïët minh" thïm:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

26

- Anh chaâng Vùn Chêu naây hay lùæm. Anh ta cuäng laâ möåt uãng höå viïn cuöìng nhiïåt cuãa Liverpool, Arsenal vaâ Real Madrid àêëy! Y hïåt boån mònh vêåy! Nghe Lam Trûúâng hùng haãi quaãng caáo vïì ngûúâi baån múái, Vùn Chêu tûác cûúâi quaá xaá: - ÖÌ, thêåt vêåy sao? Sûå ngaåc nhiïn thñch thuá cuãa Vùn Chêu khiïën Lam Trûúâng mûâng rún: - Thò thêåt chûá sao! Chñnh vò thïë töi múái cho anh ta mûúån cuöån bùng kia! - Bêy giúâ thò töi hiïíu röìi. - Baån khöng coân traách töi nûäa chûá? - ÚÂ, khöng traách nûäa. Lêìn naây ngêìn ngûâ àïën vaâi phuát, Lam Trûúâng múái múã miïång, aâ quïn, múái viïët tiïëp: - Baån Se Seã neâ! - Gò thïë? - Chuã nhêåt naây töi vaâ Vùn Chêu seä laåi gùåp nhau úã quaán kem Khöng Coá Gioá. - ÚÂ. - Anh ta àem traã töi cuöån bùng vïì Owen. - ÚÂ. - Baån túái àoá àûúåc khöng? - Túái quaán kem bûäa trûúác húã? - ÚÂ. - Àïí ngöìi chúâ daâi cöí röìi ra vïì húã? - Sao baån giêån dai thïë! Höm trûúác töi bõ hû xe kia maâ! - Thïë chuã nhêåt naây baån laåi hû xe nûäa thò sao? - Nïëu hû xe nûäa töi seä ài xñch lö túái quaán.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

27

- Chaâ, quyïët têm ghï nhó? - Töi phaãi chuöåc laåi caái töåi àïën trïî bûäa trûúác. Töi phaãi àûa cuöån bùng videáo cho baån. Töi cuäng muöën giúái thiïåu baån vúái Vùn Chêu. -Töi àaä gùåp anh ta röìi. Gùåp trûúác baån nûäa cú! - Nhûng luác àoá baån chûa biïët anh ta cuäng thñch boáng àaá nhû tuåi mònh. - Töi cuäng khöng roä chuã nhêåt naây töi coá túái àoá àûúåc khöng. - Baån cöë ài! - ÛÂ, töi seä cöë. Thöi, chaâo nheá! - Chaâo. Töi vaâ Vùn Chêu seä àúåi baån àêëy! Têët nhiïn àoá chuã nhêåt àoá Lam Trûúâng vaâ Vùn Chêu ngöìi chúã caã tiïëng àöìng höì vêîn chùèng thêëy Se Seã xuêët hiïån. Vùn Chêu nheo mùæt nhòn Lam Trûúâng: - Con nhoã àoá hûáa cuöåi quaá! - Khöng phaãi àêu! - Lam Trûúâng bïnh Se Seã - Se Seã baão laâ noá seä cöë nhûng noá khöng hûáa chùæc. Coá thïí laâ noá bêån. Vùn Chêu chòa cuöån bùng videáo: - Thöi, maây cêìm vïì ài! Lam Trûúâng lùæc àêìu: - Maây giûä giuâm tao ài! - Sao thïë? - Vùn Chêu tröë mùæt - Maây cêìm lêëy àïí mai möët àûa cho con nhoã Se Seã chûá? Lam Trûúâng nhùn nhoá: - Nhûng höm nay tao phaãi ài cöng chuyïån, khöng thïí cêìm theo cuöån bùng naây àûúåc. - Laå thêåt! - Vùn Chêu caâng ngaåc nhiïn - Cöng chuyïån gò maâ ghï thïë? Lam Trûúãng móm cûúâi:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

28

- Thêåt ra thò chaã coá gò ghï gúám àêu. Tao chó bêån ài àaá boáng thöi. Ài àaá boáng maâ cêìm theo cuöån bùng naây, tuåi baån seä thoá mêët. Vûâa nghe túái hai chûä àaá boáng, Vùn Chêu àaä nghe maáu chaãy rêìn rêåt trong ngûúâi: - Maây àaá boáng úã àêu thïë? - ÚÃ trûúác nhaâ thúâ Ngaä Saáu. - Tao biïët chöî àoá. Chöî àoá coá möåt baäi coã. - ÛÂ, chuã nhêåt naâo tuåi tao cuäng öm boáng ra àoá chúi. Vùn Chêu toâ moâ: - Tuåi tao laâ nhûäng ai? - Tao vaâ boån nhoác trong xoám. - Thïë tuåi maây àaá vúái ai? Lam Trûúâng nhuán vai: - Àaá vúái bêët cûá ai muöën àaá. Tuåi tao àaá àöå. Cûá möîi baân thùæng laâ hai chuåc ngaân. Lêìn àêìu tiïn Vùn Chêu nghe túái tûâ àaá àöå. Noá laâ chuyïn gia lang thang ngoaâi baäi boáng, nhûng trûúác nay noá chó àaá chúi cho vui, àaá vò ham thñch, cuäng giöëng nhû boån Tiïíu Long, Quyá roâm vêåy. Cuäng coá luác boån noá cao hûáng giao heån bïn naâo thua phaãi bao caã hai phe uöëng traâ àaá. Nhûng cuäng chó àïën thïë thöi. Noá chûa àaá ùn tiïìn bao giúâ. Noá khöng nghô chuyïån àaá boáng laåi liïn quan àïën tiïìn baåc. - Nhû thïë laâ àaánh baåc! - Vùn Chêu nhòn Lam Trûúâng, nheo mùæt noái. Lam Trûúâng tùåc tùåc lûúäi: - Tao cuäng chaã roä nhû thïë coá phaãi laâ àaánh baåc hay khöng. Vùn Chêu cheáp miïång: - Böå maây thñch àaá boáng ùn tiïìn lùæm húã? - Tao cuäng chaã thñch! - Lam Trûúâng nhuán vai - Nhûng noái chung, tao cêìn tiïìn.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

29

Vùn Chêu khöng neán àûúåc toâ moâ: - Maây cêìn tiïìn laâm gò? - Tao phaãi laâm rêët nhiïìu thûá. Nhaâ tao ngheâo, tao khöng muöën ba meå tao phaãi lo lùæng cho tao. - Nhaâ maây úã àêu? Àöi mùæt Lam Trûúâng trúã nïn xa xùm: - Nhaâ tao úã dûúái quï. Ngoaâi tao ra ba meå tao coân phaãi nuöi ba àûáa em tao nûäa. Cûåc lùæm. - Thïë maây lïn thaânh phöë tûâ bao giúâ? - Hún möåt nùm röìi. Tao úã vúái öng cêåu! - Gioång Lam Trûúâng chúåt trêìm xuöëng - Cêåu tao nuöi tao ùn hoåc. Coân tao thò coá nhiïåm vuå keâm cho thùçng con cuãa cêåu tao. Thùçng nhoác maãi chúi, hoåc rêët tïå, toaân xïëp haång böën mûúi, nùm mûúi trong lúáp... Vùn Chêu lo lùæng cho baån: - Vaâ maây phaãi keâm laâm sao cho noá lïn haång nhêët, haång nhò? - Khöng! - Lam Trûúâng móm cûúâi - Noá àûúåc xïëp haång mûúâi trúã lïn laâ cêåu tao thoaã maän röìi. Hoaân caãnh cuãa ngûúâi baån múái khiïën Vùn Chêu bêët giaác caãm thêëy nao nao. Noá gêåt guâ: - Tao hiïíu röìi. Cêåu maây chùæc cuäng chùèng dû daã gò nïn chùæc ñt khi cho maây tiïìn. - ÛÂ. Tao phaãi tûå lo tiïìn mua têåp vúã, mai möët phaãi mua saách tham khaão, taâi liïåu ön thi nûäa. Nùm nay laâ nùm cuöëi cêëp nïn tao lo lùæm. Lam Trûúâng laâm Vùn Chêu ngaåc nhiïn quaá àöîi. Höm trûúác troâ chuyïån trïn maång, Lam Trûúâng baão nùm nay noá lïn lúáp mûúâi, coân vöî ngûåc khoe khoang laâ hoåc hún Se Seã möåt lúáp, sao bêy giúâ noá baão laâ noá àang hoåc nùm cuöëi cêëp. Chùèng leä nùm nay Lam Trûúâng hoåc lúáp mûúâi hai? Vùn Chêu nhòn Lam Trûúâng bùçng aánh mùæt ngúä ngaâng:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh - Nùm nay maây lïn lúáp mûúâi hai aâ?

30

- Mûúâi hai àêu maâ mûúâi hai! - Lam Trûúâng cûúâi hò hò - Hïët heâ naây, tao múái lïn lúáp chñn thöi. Thuá nhêån cuãa Lam Trûúâng khiïën Vùn Chêu nhòn sûãng àöëi phûúng, buång khöng ngúâ caái tay Lam Trûúâng naây laåi "töí sû noái döëc" nhû vêåy. - Laâm gò maây nhòn tao chùm chùm thïë? Böå maây khöng tin tao hoåc lúáp chñn aâ? - Coá gò àêu maâ khöng tin! - Vùn Chêu cûúâi meáo xeåo - Tao chó ngaåc nhiïn laâ chûa nhêåp hoåc maâ maây àaä lo kiïëm tiïìn mua taâi liïåu ön thi thöi! - AÂ, hiïån nay tao kiïëm tiïìn laâ àïí thuï maáy vi tñnh... - Thuï maáy vi tñnh? - Vùn Chêu nhûúán mùæt - Laâ sao? Lam Trûúâng khuåt khõt muäi: - Nùm ngoaái tao thi rúát mön tin hoåc. Àiïím lyá thuyïët tao àûúåc 8, nhûng àiïím thûåc haânh tao chó coá 4. Àêy tuy laâ mön phuå nhûng nïëu nùm nay tao laåi rúát nûäa, àïën luác thi töët ngiïåp tao seä chùèng àûúåc cöång thïm àiïím naâo... - Tao hiïíu röìi! - Vùn Chêu gêåt àêìu, veã thöng caãm - Chñnh vò vêåy maâ maây quyïët têm thuï maáy àïí thûåc têåp? - ÛÂ! - Lam Trûúâng chúáp mùæt - Tao cuäng khoaái vaâo maáy àïí chúi games vaâ taán gêîu nûäa. Khöng hiïíu sao tao rêët mï mön tin hoåc, nhûng tao laåi khöng coá maáy nhû nhûäng àûáa khaác. Chui vaâo caác quaán caâ phï vi tñnh thò khöng àuã tiïìn. Ngûúâi ta nöëi trûåc tiïëp vaâo internet, giaá àùæt lùæm! Vaâo nhûäng chöî naây phaãi traã töëi thiïíu böën trùm àöìng möåt phuát, thuï möåt tiïëng àöìng höì mêët àûát hai mûúi böën ngaân. Vùn Chêu chúáp mùæt: - Thïë maây thuï maáy úã àêu? - Nhaâ thùçng baån tao. Maáy noá chó nöëi maång trong nûúác nïn giaá cho thuï rêët reã. Möåt tiïëng àöìng höì chó coá taám ngaân aâ.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

31

- Thò ra thïë! Vùn Chêu guåc gùåc àêìu. Bêy giúâ thò noá hiïíu taåi sao coá nhûäng lêìn Lam Trûúâng thoaát ra khoãi maång möåt caách àöåt ngöåt, nhûäng luác àoá chùæc laâ túái giúâ Lam Trûúâng phaãi traã maáy. Thû noá gúãi höm trûúác, Lam Trûúâng khöng nhêån àûúåc hùèn laâ do chuã maáy hoùåc khaách thuï naâo àoá xoaá nhêìm. Lam Trûúâng khöng hiïíu yá nghôa trong cêu buöåt miïång cuãa Vùn Chêu. Thêëy Vùn Chêu gêåt àêìu, noá gêåt àêìu theo: - Thò vêåy chûá sao. Nïëu khöng cêìn tiïìn thuï maáy, chiïìu nay tao ài chúi vúái maây, khoãi cêìn túái nhaâ thúâ Ngaä Saáu laâm gò. Vùn Chêu nheo mùæt: - Nhûng chùæc gò chiïìu nay maây seä kiïëm àûúåc tiïìn. Nhúä tuåi maây àaá thua thò sao? - Tao cuäng khöng biïët nûäa! - Lam Trûúâng thúã daâi - Tuåi tao àaá coá luác thùæng coá luác thua... - Laát nûäa tao seä ài vúái maây! ra: Lúâi tuyïn böë bêët ngúâ cuãa Vùn Chêu khiïën Lam Trûúâng ngêín - Maây noái thêåt àêëy húã? - Noái thêåt. - Thïë thò hay quaá! - Lam Trûúâng reo lïn sung sûúáng - Coá maây ngöìi giûä àöì giuâm, tao seä yïn têm tröí taâi... - Tao túái àoá khöng phaãi àïí giûä àöì cho tuåi maây àêu! - Vùn Chêu móm cûúâi cùæt ngang - Tao seä vaâo àaá phuå! - Caái gò? - Lam Trûúâng troân xoe mùæt - Maây vaâo àaá? - Àuáng vêåy! - Vùn Chêu thu nuå cûúâi, mùåt noá thoùæt nghiïm nghõ - Tao seä cho caác àöåi boáng kia vaâo lûúái lûúåm banh mïåt nghó. Vaâ maây tha höì kiïëm tiïìn thuï maáy vi tñnh... Nghe caái gioång chùæc ùn nhû bùæt cua trong gioã cuãa ngûúâi baån múái, Lam Trûúâng khöng khoãi cûúâi thêìm.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

32

Vùn Chêu phúát lúâ aánh mùæt ngúâ vûåc cuãa Lam Trûúâng, thaãn nhiïn tiïëp: - Tuåi mònh ài ài! Túái àoá röìi maây seä biïët!

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

33

CHÛÚNG 5

Trûúác nhaâ thúâ Ngaä Saáu coá möåt baäi coã hònh tam giaác. Àoá laâ núi chiïìu chiïìu caác àöåi boáng nhoác tò thûúâng öm boáng ra quêìn thaão maäi àïën têån töëi mõt. Khi Vùn Chêu vaâ Lam Trûúâng loåc coåc àaåp xe túái, àaä coá hai àöåi boáng àang tranh taâi cao thêëp, tiïëng hoâ reo vang àöång möåt goác àûúâng. Ngöìi chêìu ròa chung quanh vûâa laâm khaán giaã vûâa chúâ túái lûúåt mònh laâ caác öng nhoác traåc tuöíi Vùn Chêu. Khi thêëy Lam Trûúâng xuêët hiïån, ba böën öng nhoác reo lïn: - A, Lam Trûúâng túái röìi! Lam Trûúâng dûång xe saát baäi coã, nhûúán mùæt hoãi: - Sùæp túái lûúåt mònh chûa? - Sùæp röìi! - Möåt öng nhoác àaáp, gioång tiïëc huâi huåi - Leä ra tuåi mònh àaá trêån vûâa röìi, nhûng maây túái trïî àaânh phaãi nhûúâng cho tuåi xe àêíy chúå Bònh Têy àaá trûúác! Vùn Chêu xuöëng xe, cuâng Lam Trûúâng vaâo ngöìi nhêåp boån vúái luä nhoác. Lam Trûúâng chó Vùn Chêu, giúái thiïåu : - Baån tao àoá! Röìi Lam Trûúâng nheo nheo mùæt, quaãng caáo vúái veã pha troâ: - Noá àaá boáng hay lùæm! Coân trïn taâi caã Owen nûäa àoá! Vùn Chêu chûa kõp lïn tiïëng, ngoaâi baäi coã àaä nhao nhao tiïëng goåi: - Tuåi Cêìu Kho vaâo ài! Vùn Chêu ngoá ra, thêëy caác cêìu thuã àöåi Bònh Têy àang luåc tuåc rúâi sên, veã mùåt àûáa naâo àûáa nêëy buöìn xo. Coân àöåi trûúãng àöåi Bònh

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

34

Têy thò àang moác tiïìn chung àöå ngay giûäa sên cho àöëi thuã. Thò ra trêån quyïët àêëu giûäa àöåi chúå Bònh Têy vaâ àöåi chúå gaåo Trêìn Chaánh chiïëu àaä kïët thua vúái tó söë 3-1 nghiïng vïì phña caác öng nhoác chúå gaåo. Àöåi trûúãng àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu vûâa nheát tiïìn vö tuái vûâa ngoùæt tuåi Lam Trûúâng: - Tuåi maây leå lïn chûá! Laâm gò nhû ruâa boâ vêåy! Lam Trûúâng quay sang Vùn Chêu: - Maây taåm ngöìi ngoaâi möåt laát nheá! Khi naâo tònh hònh khöng öín, tao seä thay maây vaâo! Nghe baån noái vêåy, duâ khöng muöën, Vùn Chêu àaânh phaãi laâm caái viïåc àaáng chaán nhêët trïn àúâi laâ vûâa ngöìi giûä xe cho àöåi Cêìu Kho vûâa doäi mùæt höìi höåp theo doäi tûâng àûúâng boáng cuãa hai bïn. Lam Trûúâng laâ tuã quên cuãa àöåi nhoác tò cêìu Kho, vaâ giöëng nhû võ trñ cuãa Tiïíu Long úã àöåi khu phöë 5, Lam Trûúâng àaá vai hêåu vïå. So vúái Tiïíu Long, Lam Trûúâng xoay trúã nhanh nheån hún nhûng chúi khöng chùæc chùæn vaâ an toaân bùçng. Múái vaâo trêån àûúåc nùm phuát, àöåi Cêìu Kho àaä àïí thua möåt baân laäng xeåt. Vùn Chêu nhaãy nhöìm: Boã xûâ röìi, nhû vêåy laâ mêët àûát hai chuåc ngaân! ÚÃ trïn sên, Lam Trûúâng coá leä cuäng lo lùæng khöng keám. Chúâ hoaâi khöng thêëy haâng tiïìn àaåo gúä hoâa, noá vung tay hoâ heát vaâ söët ruöåt bùng lïn. Chó àúåi coá vêåy, àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu àöåt kñch thùèng vaâo khoaãng tröëng Lam Trûúâng vûâa àïí húã úã trung löå, söët sùæng ghi thïm möåt baân nûäa. Thua liïn tiïëp hai quaã trong voâng mûúâi phuát, caác öng nhoác Cêìu Kho bùæt àêìu röëi loaån. Àöåi hónh xöåc xïåch hùèn, caác cùèng chên chaåy nhaáo nhaâo, chùèng cêìu thuã naâo buöìn giûä võ trñ ban àêìu nûäa. Ngöìi bïn ngoaâi quan saát, Vùn Chêu bûát tai kïu trúâi nhû böång. Nhûng röìi thêëy kïu trúâi cuäng chùèng ùn thua gò, noá àûáng bêåt dêåy àûa tay lïn miïång laâm loa, choä vaâo sên, kïu lúán:

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

35

- Luâi vïì ài, Lam Trûúâng úi! Nghe kïu Lam Trûúâng ngoaãnh ra. Thêëy Vùn Chêu àang nhaãy tûng tûng, tûúãng baån àoâi vaâo àaá, noá lêåt àêåt quay sang troång taâi xin thay ngûúâi. Öng nhoác bõ thay ra thònh lònh, nhòn Vùn Chêu vúái veã mùåt ngú ngaác: - Ú, thùçng naây laâ... Lam Trûúâng nhaáy mùæt vúái àöìng boån: - Thùçng naây múái doån vïì chung khu phöë vúái tuåi mònh àoá! Röìi quay sang Vùn Chêu, noá hoãi nhoã: - Maây quen àaá úã võ trñ naâo? - Tao àaá tiïìn àaåo. Lam Trûúâng tñnh dùån doâ Vùn Chêu thïm vaâi cêu nhûng chûa kõp múã miïång, àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu àaä giuåc: - Leå lïn tuåi maây úi! Nhû hiïíu yá baån, Vùn Chêu gêåt àêìu: - Maây yïn têm ài! Tao biïët phaãi laâm gò! Têët nhiïn Lam Trûúâng khöng roä Vùn Chêu biïët laâm nhûäng gò. Noá thay ngûúâi cöët àïí laâm vui loâng Vùn Chêu chûá trong thêm têm noá chùèng tin tûúãng gò vïì taâi nghïå cuãa ngûúâi baån múái naây. Nhûng hoáa ra Vùn Chêu laâm àûúåc nhiïìu hún laâ noá tûúãng. Vûâa vaâo sên àûúåc nùm phuát, Vùn Chêu àaä ghi liïìn hai baân. Löëi vúân boáng diïîm aão nhû laâm xiïëc vaâ taâi ghi baân chúáp nhoaáng cuãa Vùn Chêu khiïën cêìu thuã cuãa caã hai àöåi Cêìu Kho vaâ Trêìn Chaánh Chiïëu sûäng súâ. Lam Trûúâng nhû khöng tin vaâo mùæt mònh. Khi naäy noá àuâa Vùn Chêu "àaá boáng coân trïn taâi Owen", khöng ngúâ Vùn Chêu àaá boáng khöng thua gò Owen thêåt. Lam Trûúâng chaåy laåi gêìn Vùn Chêu, mùåt tûúi roi roái: - Tuyïåt lùæm, Vùn Chêu!

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

36

Caác öng nhoác xe àêíy Bònh Têy ngöìi chêìu ròa cuäng khöng ngúát xuyát xoa: - Trúâi àêët, àöåi Cêìu Kho moi àêu ra möåt thùçng nhaäi cûâ khöi nhû vêåy kòa! - Chêåc, noá àaá coân hay hún trung phong Sô Hoaâng cuãa àöåi tuyïín quöëc gia! - Laát nûäa àuång àöåi Cêìu Kho, chùæc tuåi mònh saåch tuái! Mùåc nhûäng tiïëng trêìm tröì khen ngúåi rêm ran chung quanh, Vùn Chêu vêîn laånh luâng vaâ àïìu àùån ghi baân. Nùm cêìu thuã àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu luác naây àaä ruâng ruâng keáo hïët vïì phêìn sên nhaâ têët bêåt phoâng thuã. Nhûng duâ cùæt cûã túái hai hêåu vïå to con truy caãn Vùn Chêu raáo riïët, àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu vêîn bõ thuãng lûúái thïm ba quaã nûäa trûúác khi ba mûúi phuát qui àõnh cho trêån àêëu chêëm dûát. Khi moác tiïìn chung cho Lam Trûúâng. Àöåi trûúãng àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu nhùn nhû bõ: - Thùçng "quaái kiïåt" àoá úã àêu ra vêåy húã maây? Lam Trûúâng hêëp haáy mùæt: - Noá úã kïë nhaâ tao. - Sao trûúác nay tao khöng thêëy noá? Lam Trûúâng cûúâi hò hò: - AÂ, trûúác giúâ noá bõ chêën thûúng. Giöëng nhû Ronaldo vêåy maâ! - Ronaldo caái möëc xò! - Àöåi trûúãng àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu bôu möi, vaâ noá àöåt ngöåt tuyïn böë - Lêìn sau tuåi tao khöng àaá vúái tuåi maây nûäa àêu! - Ú, thùçng naây laå chûa! - Lam Trûúâng haá höëc miïång - Tûå dûng sao laåi... - Chaã tûå dûng gò caã! Àöåi maây coá "siïu sao quöëc tïë", böë ai àaá cho laåi! - Thïë...

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

37

Àöåi trûúãng àöåi Trêìn Chaánh chiïëu vöî vai Lam Trûúâng, cùæt ngang: - Muöën tuåi tao àaá, tuåi maây phaãi chêëp tuåi tao trûúác hai baân! Mùåt Lam Trûúâng thuöîn ra: - Nghôa laâ sao? - Nghôa laâ trêån àêëu seä bùæt àêìu bùçng tó söë 2-0 nghiïng vïì phña tuåi tao chûá laâ sao! Sau àoá, tuåi maây cöë maâ gúä laåi! Trûúác àïì nghõ kyâ quùåc cuãa àöëi phûúng, Lam Trûúâng chó biïët bûát tai: - Trúâi àêët, vêåy thò coân àêëm àaá caái quaái gò nûäa! Luác naây caác öng nhoác àöåi xe àêíy chúå Bònh Têy àaä uâa vaâo sên vaâ xua tay röëi rñt: - Àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu ra ngoaâi hïët ài! àaä thua röìi maâ coân lùçng nhùçng! Àöåi trûúãng àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu nhòn Lam Trûúâng, nhuán vai buöng thoäng möåt cêu trûúác khi boã ài: - Tuây tuåi maây! Nïëu tuåi maây khöng chêëp, lêìn sau tuåi tao seä khöng àaá vúái àöåi Cêìu Kho nûäa! Lam Trûúâng chûa hïët ngú ngaác thò tiïëng coâi troång taâi àaä reá lïn vaâ àöåi Bònh Têy lêåp tûác chaåm boáng. Lêìn naây, àöåi Cêìu Kho vêîn giûä nguyïn àöåi hònh vûâa röìi. Vùn Chêu àûúåc xung trêån ngay tûâ àêìu. Nhûng so vúái trêån trûúác, hoaåt àöång cuãa noá gùåp nhiïìu khoá khùn hún. Khi naäy, sûå xuêët hiïån bêët ngúâ cuãa noá khiïën àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu khöng trúã tay kõp. Vúái àöåi Bònh Têy, tònh thïë diïîn ra khöng giöëng nhû vêåy. Sau khi ngöìi ngoaâi theo doäi, caác öng nhoác àöåi xe àêíy àaä coá àuã thò giúâ àïí nghiïn cûáu löëi àaá cuãa noá vaâ nghô caách khöëng chïë. Luön luön coá hai cêìu thuã àöåi Bònh Têy àeo chùåt Vùn Chêu nhû hònh vúái boáng. Thïm möåt cêìu thuã thûá ba chúân vúân gêën àoá sùén saâng can thiïåp nïëu àöìng àöåi chùèng may àïí sïính àöëi phûúng.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

38

Vúái chiïën thuêåt vö hiïåu hoaá "siïu sao quöëc tïë" cuãa àöåi Cêìu Kho bùçng caách "ba àaánh möåt", caác öng nhoác xe àêíy àaä giûä àûúåc thïë trêån cên bùçng. Trong suöët mûúâi lùm phuát, tó söë laâ 1-1. Àöåi Cêìu Kho bùæt àêìu noáng ruöåt. Caác hêåu vïå vûâa ruåc rõch boã chöî dêng lïn àaä lêåp tûác laänh ngay möåt àoân phaãn cöng cuãa àöåi Bònh Têy vaâo khe húã giûåa haâng phoâng ngûå. Chó cêìn möåt thoaâng sú sêíy, tó söë àaä laâ 2-1 nghiïng vïì phña caác öng nhoác xe àêíy. Chó àúåi coá vêåy, caác "baåi tûúáng" Trêìn Chaánh Chiïëu ngöìi ngoaâi ngoaác miïång hoâ reo: - Tuyïåt lùæm, Bònh Têy! - Cho àöåi Cêìu Kho biïët thïë naâo laâ lïî àöå ài! - Tùång thùçng Lam Trûúâng thïm vaâi traái nûäa laâm kyã niïåm! Vùn Chêu hêåm hûåc: Phaãi chi coá "muäi tïn vaâng" Quyá roâm úã àêy! Nïëu coá thùçng roâm cuâng àaá cùåp, àöëi phûúng àûâng hoâng chúi troâ "lêëy àöng àaánh ñt" vúái mònh. Nhûng khöí nöîi heâ naây Quyá roâm cûá nhêët àõnh nùçm lò úã quï Tiïíu Long, khöng chõu loá mùåt vïì thaânh phöë! Tiïëng trïu choåc röå lïn tûâng cùåp cuãa caác cêìu thuã àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu khiïën Vùn Chêu thêëy àêìu mònh ong ong. Noá chaåy laåi gêìn Lam Trûúâng: - Bêy giúâ tao seä àaá luâi vïì, huát theo ba àûáa Bònh Têy. Vaâ maây ra hiïåu cho phe mònh xöng lïn ghi baân. Riïng maây thò phaãi úã nhaâ phoâng thuã, nhúá chûa? Lam Trûúâng gêåt àêìu vaâ laâm theo rùm rùæp. Noá kñn àaáo ró tai àöìng boån. Chiïën thuêåt cuãa Vùn Chêu nhanh choáng phaát huy taác duång. Vùn Chêu vûâa àaá vûâa luâi dêìn vïì phêìn sên nhaâ. Ba öng nhoác Bònh Têy àûúåc phên cöng keâm cùåp Vùn Chêu khöng daám lú laâ nhiïåm vuå, cûá lùéng nhùéng baám theo àöëi thuã. Trong thoaâng mùæt haâng ngûå àöåi Bònh Têy tröëng huú tröëng hoùæc. Vaâ àöåi xung kñch Cêìu Kho lêåp tûác traân ngêåp. Tó söë 2-2 àûúåc thiïët lêåp dïî coân hún lêëy àöì trong tuái.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

39

Hai phuát sau, àöåi boáng cuãa Lam Trûúâng nêng tó söë lïn 3-2, cuäng vúái möåt tònh huöëng tûúng tûå. Àöåi trûúãng àöåi Bònh Têy nöíi caáu quaát àöìng boån: - Tuåi maây àaá àêëm caái khó gò thïë haã? Sao àua nhau chaåy hïët lïn trïn kia, khöng àûáa naâo giûä nhaâ hïët vêåy? Caác hêåu vïå phên trêìn: - Tuåi tao phaãi keâm thùçng "siïu sao"... - Kïå noá! Khöng keâm nûäa! Noá duå tuåi mònh àoá! Tuên lïånh thuã lônh, caác hêåu vïå Bònh Têy luâi vïì aán ngûä quanh khung thaânh àöåi nhaâ, khöng baám Vùn Chêu nûäa. Nhûng nhû vêåy, caác öng nhoác xe àêíy laåi rúi vö tònh traång nguy ngêåp maâ àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu vûâa gùåp phaãi. Vùn Chêu àûúåc thaã loãng, laåi mùåc sûác tung hoaânh. Trong voâng nùm phuát, bùèng nhûäng pha döëc boáng thêìn sêìu vaâ caác cuá kïët thuác chñnh xaác, noá ghi liïn tiïëp hai baân, nêng tó söë trêån àêëu lïn 5 -2. Àöåi Bònh Têy höîn loaån. Caác hêåu vïå hoang mang khöng birt61 nïn böí vïì phña Vùn Chêu hay chùån caác cêìu thuã khaác àang rònh rêåp trûúác vuâng cùæm àõa vaâ lùm le tung caác cuá dûát àiïím cêån thaânh. Trong khi caác öng nhoác Bònh Têy coân àang lûúäng lûå, Vùn chêu àaä kõp ghi thïm baân thûá ba bùçng möåt cuá suát hiïím. Boáng chui qua naách thuã thaânh nhû tïn bùæn. Ngoaâi ròa sên coã, tiïëng hoâ reo cuãa caác cêìu thuã Trêìn Chaánh Chiïëu tùæt ngêëm. Trong sên, caác cêìu thuã àöåi Bònh Têy bùæt àêìu duâng túái cuâi choã àïí ngùn chùån cuöåc bùæn phaá dûä döåi cuãa àöëi phûúng. Luác co chên chuêín bõ nêng tó söë lïn 7-2, Vùn Chêu bêët thêìn laänh ngay möåt cuá huyách vaâo lûng, ngaä sêëp mùåt xuöëng coã. - Theã àoã! Theã àoã! - Phaåt àïìn! Phaåt àïìn! Caác cêìu thuã Cêìu Kho nhao nhao. Cuâng luác, tiïëng coâi troång taâi rñt lïn lanh laãnh.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

40

Caác cêìu thuã Bònh Têy nhaáo nhaác vêy quanh troång taâi: - Caái gò? Noá tûå teá chûá tuåi tao coá àuång vaâo noá àêu! - Böå phaåt àïìn thêåt haã? Troång taâi toeát miïång cûúâi: - Àêu coá! Tao thöíi hïët giúâ! Caác cêìu thuã Cêìu Kho mùåt àoã túái manng tai: - Troång taâi ùn gian! Lam Trûúâng cuái xuöëng àúä Vùn Chêu dêåy, lo lùæng hoãi: - Àau khöng maây? Vùn Chêu quaâi tay ra sau lûng rúâ rêîm: - Tao tûúãng dêåp xûúng söëng röìi! Lam Trûúâng ên cêìn: - Maây veán aáo lïn tao xoa dêìu giuâm cho! - YÁ, àêu coá àûúåc àêu! - Vùn Chêu giêåt bùæn. Lam Trûúâng nhñu maây: - Sao khöng àûúåc? Vùn Chêu noái trúá: - Lûng tao... gheã khöng haâ! - Gheã thò sao? Tao àêu coá súå gheã! - Lam Trûúâng bêåt cûúâi, röìi noá nheo mùæt giuåc - Thöi, veán aáo lïn ài! Vùn Chêu giûä chùåt vaåt aáo: - Gheã cuãa tao àêu coá thoa dêìu bêåy baå àûúåc! Tao phaãi chaåy vïì nhaâ xûác loaåi thuöëc trõ gheã àùåc biïåt àêy! Noái xong, Vùn Chêu vuâ ra khoãi sên, phoác lïn xe lùång leä chaåy biïën. AÂ, khöng phaãi lùång leä. Trûúác khi nhêën maånh baân àaåp, noá khöng quïn ngoaái àêìu dùån: - Maây nhúá àem cuöån bùng videáo vïì! Chuã nhêåt tuêìn sau gùåp laåi. Chaâo!

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

41

CHÛÚNG 6

Caái tiïëng "chaâo" cuãa Vùn Chêu trûúác khi voåt xe ài rêët giöëng caái chûä "chaâo" cuâa Se Seã trûúác khi rúâi khoãi maång. Nhûng àang luác böëi röëi, Lam Trûúâng khöng nhêån ra àiïìu àoá. Noá maãi thêîn thúâ nhòn theo ngûúâi baån múái, tûå hoãi taåi sao trïn traái àêët bao la naây coá möåt thùçng loãi àaá boáng hay àïën thïë. Lam Trûúâng àùæm chòm trong bêng khuêng möåt luác lêu. Chó àïën khi àöåi Bònh Têy bûúác laåi chung tiïìn vaâ caác öng nhoác àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu nhao nhao giuåc noá ra khoãi sên, noá múái bûâng tónh. laåi: Lam Trûúâng vûâa bûúác ra baäi coã, caác cêìu thuã Cêìu Kho àaä bu - Trúâi, maây kiïëm àêu ra möåt thùçng nhaäi tuyïåt vúâi thïë? - Noá múái doån vïì gêìn nhaâ maây haã? - Thùçng àoá maâ àaá trong àöåi tuyïín U-14 quöëc gia thò khaán giaã cûá goåi laâ chïët mï! Lam Trûúâng nghe nhû coá nhûäng laân gioá thöíi qua höìn. Noá cûúâi sung sûúáng: - Thùçng àoá laâ baån thên tao àoá! - Thïë tûâ nay noá àaá cho àöåi mònh haã? - Têët nhiïn röìi! - Maäi maäi haã? - Laâm sao maäi maäi àûúåc! - Lam Trûúâng cûúâi khò - Röìi noá seä lúán, seä ài laâm, coân lêëy vúå àeã con nûäa chi! Nhûng chuã nhêåt túái noá seä tiïëp tuåc àïën àêy àaá chung vúái tuåi mònh. Àang noái Lam Trûúâng tùåc tùåc lûúäi: - Nhûng tao vêîn thêëy lo lo!

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh - Lo chuyïån gò? - Caác öng nhoác ngú ngaác.

42

- Àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu baão nïëu coá thùçng Vùn Chêu trong àöåi hònh, tuåi mònh phaãi chêëp hai traái tuåi noá múái chõu àaá. Chùæc chùæn àöåi Bònh Têy cuäng seä àïì nghõ nhû vêåy. - Chúi luön! - Möåt öng nhoác vung tay, huâng höí - Coá thùçng baån maây, chêëp mûúâi traái tao cuäng chùèng ngaán! Böën, nùm caái miïång khaác hùm húã huâa theo: - Àuáng röìi àoá! Tuåi noá thñch thò tuåi mònh chiïìu! Súå quaái gò! Khñ thïë cuãa àöìng àöåi nhanh choáng xua tan sûå lo lùæng trong loâng ngûúâi àöåi trûúãng. Lam Trûúâng àêëm hai tay vaâo nhau, huâng höìn: - ÛÂ, chêëp luön! Öng coác súå! Khi tuyïn böë oai huâng nhû vêåy, Lam Trûúâng nhû nhòn thêëy nhûäng pha ài boáng àiïåu nghïå cuãa Vùn Chêu chêåp chúân trong têm trñ, nhûäng pha ài boáng cûá nhúá laåi laâ noá phuåc lùn. Lam Trûúâng mang hònh aãnh àoá vaâ múá tiïìn thùæng àöå túái thùèng nhaâ thùçng baån thuï maáy vi tñnh. Noá cêìn phaãi kïí cho Se Seã nghe vïì taâi nghïå cuãa ngûúâi baån múái. Ngûúâi baån múái khöng nhûäng mï Owen nhû tuåi noá maâ coân chúi boáng khöng thua gò Owen. Vùn Chêu laâ thêìn àöìng boáng àaá! Vùn Chêu laâ Owen cuãa Viïåt Nam! Lam Trûúâng nön noáng bêåt cöng tùæc, nöën noáng vaâo maång vaâ nön noáng múã höåp Users Online. Noá mûâng rún khi thêëy tïn SESE trong höåp. Noá khöng biïët Vùn Chêu cöë tònh vaâo maång ngöìi àúåi noá. - Chaâo baån Se Seã! - Lam Trûúâng höëi haã goä lïn baân phñm. - Chaâo baån Raái Caá! - Höìi chiïìu töi vaâ Vùn Chêu chúâ baån quaá trúâi! - Chiïìu nay töi bêån nïn khöng àïën àûúåc. Xin löîi nheá! - Baån khöng àïën thêåt laâ tiïëc!

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

43

- Coá gò phaãi tiïëc! Thïë naâo cuäng coá luác töi vaâ baån gùåp nhau. Luác àoá töi seä mûúån cuöån videáo cuãa baån. khaác. - Töi khöng noái chuyïån cuöån bùng. Töi noái tiïëc laâ noái chuyïån - Chuyïån gò vêåy? - Chuyïån vïì Vùn Chêu. - Höm trûúác bêån àaä noái röìi. Vùn Chêu mï boáng àaá nhû töi vaâ baån. Vaâ Vùn Chêu cuäng hêm möå caác àöåi Liverpool, Arsernal vaâ Real Madrid nhû töi vaâ baån. - Cuäng khöng phaãi chuïn àoá. Höm nay töi chûáng kiïën Vùn Chêu àaá boáng. Anh ta àaá boáng hay khöng tûúãng tûúång. - Vùn Chêu àaá boáng vúái ai vêåy? - Vúái töi. - Àaá úã àêu? - ÚÃ baäi coã trûúác nhaâ thúâ Ngaä Saáu. - Trúâi àêët! - Vùn Chêu vúâ ngaåc nhiïn - Baån hoåc lúáp mûúâi röìi maâ coân chúi àaá boáng ngoaâi àûúâng? Lam Trûúâng khöng biïët Vùn Chêu àaä biïët toãng moåi chuyïån, beân ba hoa: - Ai baão baån laâ àaá boáng ngoaâi àûúâng? Tuåi naây àaá vúái tuåi mûúâi möåt, mûúâi hai àïí tranh giaãi vö àõch muâa heâ àêëy! Doác úi laâ doác! Vùn Chêu móm cûúâi. Caác öng maänh Cêìu Kho àaá ùn tiïìn vúái tuåi nhoác chúå Bònh Têy vaâ chúå Trêìn Chaánh Chiïëu maâ daám huïnh hoang laâ tranh giaãi muâa heâ! - Nhûng baån múái quen Vùn Chêu cú maâ! - Vùn Chêu hoãi. - Thò sao? - Lam Trûúâng khöng hiïíu. - Nhû vêåy Vùn Chêu àêu coá hoåc chung lúáp vúái baån. Taåi sao anh ta laåi àaá trong àöåi cuãa baån àûúåc? Cêu hoãi oaái ùm cuãa Vùn Chêu khiïën Lam Trûúâng muöën khoác theát. Loay hoay möåt höìi noá múái nghô ra cêu traã lúâi:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

44

- AÂ, tuy laâ tranh giaãi toaân trûúâng nhûng möîi lúáp àûúåc quyïìn böí sung möåt cêìu thuã bïn ngoaâi. Caách chöëng chïë vuång vïì cuãa Lam Trûúâng khiïën Vùn Chêu tûác cûúâi quaá xaá. Vaâ noá laåi vúâ võt: - ÚÂ haá! Thïë nïëu vö àõch thò àûúåc caái gò? - Àûúåc thûúãng möåt chiïëc cuáp bùçng baåc. Vùn Chêu ranh maänh: - Thïë khöng coá tiïìn aâ? - Ai laåi àaá boáng vò tiïìn! - Lam Trûúâng huâng höìn - Nïëu àûúåc thûúãng tiïìn, tuåi naây cuäng chaã nhêån. Chó nhêån cuáp thöi! Tuyïn böë haách xò xùçng cuãa Lam Trûúâng laâm Vùn Chêu cûúâi boâ. Phaãi mêët möåt phuát noá múái trêën tônh vaâ goä tiïëp àûúåc: - Baån khúâ quaá! Tiïìn maâ khöng nhêån! Coá tiïìn baån seä laâm àûúåc khöëi viïåc. Lam Trûúâng tiïëp tuåc ra oai: - Nhûng hiïån nay töi khöng coá viïåc gò phaãi cêìn àïën tiïìn! Vùn Chêu nhaáy mùæt vúái maân hònh: - Thïë baån khöng cêìn mua maáy vi tñnh aâ? - Mua maáy vi tñnh àïí laâm gò? Chaã phaãi töi àang ngöìi trûúác maáy àêy sao? Cêu hoãi vùån cuãa Lam Trûúâng khiïën Vùn Chêu giêåt thoát: Mònh lú àïînh quaá! Se Seã àêu coá biïët Lam Trûúâng phaãi ài thuï maáy cuãa baån beâ! - AÂ, khöng! YÁ töi muöën noái laâ baån mua thïm möåt caái maáy nûäa êëy maâ! - Àïí laâm gò? - Möåt caái àïí hoåc, möåt caái àïí chúi games. - ÖÌ, khöng cêìn àêu! Möåt caái àuã röìi!

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

45

- AÂ, baån Raái Caá úi! Sùæp nhêåp hoåc röìi, baån àaä mua saách giaáo khoa àêìy àuã hïët chûa vêåy? Lam Trûúâng khöng biïët Vùn Chêu àang tòm caách giùng bêîy, beân nhanh nhêíu: - Mua àuã röìi. Coân baån? - Töi cuäng thïë! - Vùn Chêu àaáp ngùæn goån, vaâ quay trúã laåi àïì taâi cuä àïí trïu Lam Trûúâng - Thïë chûúng trònh lúáp mûúâi coá gò khoá khöng vêåy? - ÚÂ, khoá! Khoá lùæm! - Khoá lùæm laâ sao? - Laâ khoá hún chûúng trònh lúáp chñn nhiïìu chûá laâ sao! - Töi chaã hiïíu gò caã! Chùèng haån úã mön toaán, lúáp mûúâi khaác lúáp chñn caái gò? Hïët heâ naây, Lam Trûúâng múái lïn lúáp chñn. Noá chûa biïët chûúng trònh lúáp chñn ra sao, noái gò àïën lúáp mûúâi. Vò vêåy, baão noá so saánh chûúng trònh giûäa hai lúáp chùèng khaác naâo baão noá so saánh caác loaåi thiïn thaåch àang bay tñt tùæp úã àêíu úã àêu trong vuä truå. - Töi múái mua vïì nhûng chûa giúã ra coi! - Lêu thêåt lêu Lam Trûúâng múái tòm ra caách gúä bñ - Nhûng chùæc laâ khaác nhau nhiïìu lùæm! Vùn Chêu àõnh tiïëp tuåc "laâm khöí" Lam Trûúâng bùçng caách baão àöëi phûúng so saánh chûúng trònh lúáp chñn vúái lúáp taám nhûng thêëy laâm vêåy löå liïîu quaá, súå Lam Trûúâng nghi ngúâ, nïn cuöëi cuâng noá laãng sang chuyïån khaác: - AÂ, khi naäy baån baão Vùn Chêu àaá boáng hay lùæm húã? - Hay khöng thïí tûúãng tûúång! - Thêëy Vùn Chêu thöi truy chuyïån baâi vúã, Lam Trûúâng thúã phaâo vaâ nhanh choáng lêëy laåi haâo hûáng - Töi chûa tûâng thêëy cêìu thuã naâo trong àöåi tuyïín quöëc qia chúi hay nhû vêåy! Lúâi taán tuång cuãa Lam Trûúâng khiïën Vùn Chêu khoaái tñt mùæt. Noá laâm böå:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh - Baån noái quaá! Laâm gò coá chuyïån àoá! - Töi khöng noái doác àêu!

46

Thoaåt àêìu Lam Trûúâng àõnh khoe taâi nghïå cuãa Vùn Chêu bùçng caách ruã Se Seã chuã nhêåt naây àïën xem tuåi noá àaá boáng, nhûng sûåc nhúá mònh vûâa ba hoa laâ àang tranh giaãi vö àõch toaân trûúâng nïn röët cuöåc noá àaânh bêëm buång tûâ boã yá àõnh àoá. Khöí nöîi, Lam Trûúâng muöën phúát lúâ nhûng Vùn Chêu laåi khöng muöën buöng tha: - Thïë chuã nhêåt naây töi àïën nheá! - Àïën àêu? - Àïìn nhaâ thúâ Ngaä Saáu àïí xem baån vaâ Vùn Chêu àaá boáng chûá àïën àêu! Àïì nghõ cuãa Vùn Chêu laâm Lam Trûúâng luáng tuáng quaá xaá: - Khöng àûúåc àêu! Chuã nhêåt naây khöng coá trêån àêëu naâo úã àoá. - Tiïëc quaá! Thïë thò phaãi àúåi höm khaác vêåy! - ÛÂ, höm naâo coá àaá boáng, töi seä ruã baån. Thöi, chaâo nheá! cûúâi: Lam Trûúâng "taåm biïåt" möåt caách vöåi vaä khiïën Vùn Chêu phò - Chaâo! Chuã nhêåt àoá, Lam Trûúâng àïën quaán kem Khöng Coá Gioá súám hún giúâ heån mûúâi lùm phuát. Trong suöët nûãa tiïëng àöìng höì, noá ngöìi nhêëp nha nhêëp nhöím, ùn liïìn tuâ tò ba ly kem, mùæt luön phêëp phöíng nhòn ra cûãa. Lam Trûúâng khöng muöën Se Seã xuêët hiïån nhûng laåi mong Vùn Chêu àïën chaáy ruöåt. Chûa bao giúâ noá mong ngoáng ai nhû thïë. gò! - Öi, sao maây àïën trïî thïë? Laâm tao cûá tûúãng maây gùåp chuyïån Vùn Chêu ngöìi xuöëng ghïë, nhaáy mùæt: - AÂ, ruöåt xe cuãa tao bõ thuãng nùm, saáu löî!

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

47

àuâa!

- Thöi ài! - Lam Trûúâng nhùn mùåt - Tao hoãi thêåt maâ maây laåi Vùn Chêu cûúâi hò hò: - Noái vêåy chûá chùèng coá chuyïån gò àêu! Röìi noá nhòn quanh: - Seã Seã àêu? - AÂ, höm nay noá khöng àïën. - Noá laåi cho boån mònh leo cêy nûäa húã? Lam Trûúâng liïëm möi: - Höm nay tao khöng coá heån vúái noá.

- Sao thïë? - Vùn Chêu ra veã ngaåc nhiïn - Maây khöng àõnh cho noá mûúån cuöån bùng Owen nûäa aâ? - Khöng phaãi, nhûng tao seä àûa cho noá vaâo luác khaác! - Röìi súå Vùn Chêu cûá hoãi túái hoãi lui vïì àïì taâi "hoác buáa" naây, Lam Trûúâng vöåi vaä giuåc - Maây ùn kem leå ài röìi tuåi mònh ra Ngaä Saáu! - Tao khöng ùn àêu! - Vùn Chêu lùæc àêìu, vûâa noái noá vûâa xoay mònh bûúác ra cûãa - Tuåi mònh ài ngay keão muöån! Cuäng nhû tuêìn trûúác, khi Vùn Chêu vaâ Lam Trûúâng túái núi, àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu vaâ àöåi Bònh Têy àang say sûa quêìn thaão. Cêìu thuã hai phe vûâa huyânh huyåch àuöíi boáng vûâa la ñ úái vûâa gùæt nhau ngêåu xõ, öìn aâo khöng thïí taã. Caác öng nhoác Cêìu Kho mùåt nhùn nhû khó ùn úát: - Sao giúâ naây tõu maây múái túái? Lam Trûúâng cûúâi khoaã lêëp: - ÚÂ, tuåi tao bõ keåt xe! Möåt öng nhoác noái vúái veã nghiïm troång: - Maây vaâ Vùn Chêu chuêín bõ tinh thêìn ài! Höm nay tuåi mònh phaãi chêëp tuåi noá hai traái àêëy! Lam Trûúâng chûa kõp àaáp, Vùn Chêu àaä hûâ muäi:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

48

- Chùèng viïåc gò phaãi lo! Tao seä san bùçng tó söë trong voâng mûúâi phuát àêìu tiïn! Lam Trûúâng chûa kõp àaáp, Vùn Chêu àaä hûâ muäi: - Chùèng viïåc gò phaãi lo! Tao seä san bùçng tó söë trong voâng mûúâi phuát àêìu tiïn! Vùn Chêu tuyïn böë coá veã huïnh hoang. Nhûng cuöåc àuång àöå vúái àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu sau àoá àaä chûáng minh laâ noá khöng noái doác. Trïn thûåc tïë, Vùn Chêu khöng cêìn túái mûúâi phuát. Vûâa vaâo trêån àûúåc saáu phuát, noá àaä ghi liïìn hai quaã giuáp àöåi Cêìu Kho cên bùçng tó söë 2-2 giûäa tiïëng reo hoâ hoan hó cuãa àöìng àöåi. Vaâ àïën cuöëi trêån àêëu, àöåi Cêìu Kho àaä àeâ beåp àöåi Trêìn Chaánh Chiïëu vúái tó söë choáng mùåt 9-3. Trêìn Chaánh Chiïëu ra, Bònh Têy vaâo, tiïëp tuåc laâm naån nhên àau khöí cuãa Vùn Chêu. Trong möåt chiïìu haâo hûáng phö diïîn taâi nghïå sau khi àûúåc Lam Trûúâng khen "chûa tûâng thêëy cêìu thuã naâo trong àöåi tuyïín quöëc gia chúi hay nhû vêåy", Vùn Chêu àaä biïën trêån àêëu thaânh möåt mön aão thuêåt vúái nhûäng baân ngoaån muåc úã moåi tû thïë. Sûå hûáng khúãi cuãa Vùn Chêu khiïën hêåu quaã maâ caác öng nhoác Bònh Têy nhêån laänh coân thï thaãm hún caác öng nhoác Trêìn Chaánh Chiïëu: bõ àöåi Cêìu Kho suát thuãng lûúái túái 11 lêìn, trong àoá riïng Vùn Chêu ghi túái 8 quaã. Tïå hún nûäa, torng suöët ba mûúi phuát bõ àöëi phûúng quêìn túi taã, àöåi Bònh Têy khöng thïí ghi nöíi möåt baân danh dûå. Höm àoá, vúái múá tiïìn ruãng rónh trong tuái, caác öng nhoác Cêìu Kho khöng ra vïì ngay nhû thûúâng lïå maâ höì húãi keáo nhau vaâo quaán giaãi khaát àïí liiïn hoan mûâng thùæng lúåi. Vaâ dô nhiïn, trong buöíi liïn hoan röm raã àoá, ngûúâi huâng Vùn Chêu àûúåc têng böëc lïn têån mêy xanh bùçng àuã thûá tûâ ngûä àeåp àeä vaâ kyâ quaái nhêët maâ con ngûúâi coá thïí nghô ra. Diego Maradona sau khi dêîn dùæt àöåi Argentina giaânh chûác vö àõch chó àûúåc xûng tuång àïën thïë laâ cuâng!

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

49

Nhûng ngûúâi huâng Vùn Chêu chó hûúãng vinh quang vaâ cûúâi àuâa tñ toeát vúái àöìng àöåi coá möåt luác thöi. Àïën khi caác öng nhoác cao hûáng ruã nhau àïën höì búi Lam Sún àïí vêîy vuâng dûúái laân nûúác maát thò ngûúâi huâng taái meát mùåt, bõa ra möåt cúá vu vú vaâ vöåi vaâng lónh mêët.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

50

CHÛÚNG 7

Sau nhûäng trêån thùæng aáp àaão àöëi thuã, caác öng nhoác Cêìu Kho nhûäng tûúãng àúâi mònh tûâ nay seä lïn hûúng vi vuát, thêåm chñ coá àûáa àaä nghô àïën chuyïån mua vñ àïí cêët tiïìn cho chùæc ùn. Nhûng "giêëc möång laâm giaâu" cuãa Lam Trûúâng vaâ àöìng àöåi böîng chöëc tan biïën ngay tuát xuyåt. Chiïìu chuã nhêåt sau, Vùn Chêu vûâa thoâ àêìu vaâo quaán àaä ngaåc nhiïn thêëy Lam Trûúâng mùåt maây àang xuå xuöëng möåt àöëng. - Laâm gò buöìn thóu buöìn thiu thïë húã maây? - Hoãng beát röìi! Lam Trûúâng buöng thoäng möåt cêu naäo ruöåt khiïën Vùn Chêu ngêín toâ te: - Caái gò hoãng beát? - Chuyïån àaá boáng êëy! Vùn Chêu gaäi tai: - Böå tuåi Bònh Têy vaâ tuåi Trêìn Chaánh Chiïëu khöng chõu àaá vúái boån mònh nûäa haã? - Khöng phaãi! - Lam Trûúâng lùæc àêìu, gioång xuåi lú - Baäi coã trûúác nhaâ thúâ Ngaä Saáu àaä bõ raâo kñn mêët röìi. Ngûúâi ta chuêín bõ tröìng hoa úã àoá. - Thò keáo nhau ài àaá chöî khaác. - Dïî gò tòm àûúåc chöî múái! - Lam Trûúâng nhuán vai - Hún nûäa tuåi Bònh Têy vaâ tuåi Trêìn Chaánh Chiïëu chó chõu àaá loanh quanh úã quêån Nùm vaâ quêån Mûúâi thöi! Noái xong, Lam Trûúâng laåi ngöìi thûâ ra. Vùn Chêu cöë nghô caách gúä bñ giuáp baån nhûng loay hoay maäi chùèng naãy àûúåc meåo naâo,

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

51

àaânh thûâ ra theo. Tröng hai àûáa luác naây chùèng khaác naâo hai con gaâ ruâ. Möåt laát, Vùn Chêu lïn tiïëng xua tan sûå im lùång: - Maây àûâng lo! Thïë naâo röìi tuåi mònh cuäng seä tòm ra chöî maâ! Lam Trûúâng cûúâi khöí: - Chuyïån àaá boáng thûåc ra khöng phaãi laâ chuyïån quan troång! Caái chñnh laâ tao àang cêìn tiïìn! Vùn Chêu nhúá ra: - AÂ, maây cêìn tiïìn àïí thuï maáy vi tñnh chûá gò? - ÛÂ, con nhoã Se Seã khöng biïët laâ tao phaãi ài thuï maáy àïí troâ chuyïån vúái noá. Tao lúä khoe àoá laâ maáy riïng cuãa tao. Thïë múái keåt! - Keåt chuyïån gò? - Tao súå noá cao hûáng gûãi e-mail cho tao. Maáy cuãa thùçng baån tao laâ maáy cho thuï, caã chuåc ngûúâi sûã duång, gûãi e-mail thïë naâo cuäng mêët. Gûãi chûâng vaâi lêìn, khöng thêëy tao traã lúâi thïë naâo noá cuäng biïët tao àang chúi troâ doác töí. Vùn Chêu cau maây: - Nhûng taåi sao maây khöng noái sûå thêåt vúái noá? - Tao cuäng chaã hiïíu! - Lam Trûúâng voâ àêìu, veã bûát rûát - Coá leä tao súå noá chï tao ngheâo! - Maây buöìn cûúâi thêåt àêëy! - Vùn Chêu hûâ muäi - Giaâu ngheâo thò quan troång gò! Baån beâ chúi vúái nhau àêu phaãi vò chuyïån àoá! - Ai chaã biïët vêåy! - Lam Trûúâng nhùn nhoá - Nhûng tao vêîn thêëy thïë naâo êëy! Khöng nhûäng thïë, tao coân phõa laâ tao hoåc lúáp mûúâi, trïn noá möåt lúáp! - Chi vêåy? - Cho oai vêåy thöi! Vùn Chêu cöë nhõn cûúâi: - Thïë con nhoã Se Seã àoá coá nghi ngúâ gò khöng?

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

52

- Khöng! - Lam Trûúâng toeát miïång cûúâi - Nhûng tuêìn trûúác, suyát möåt chuát nûäa àaä löå beáng hïët chuyïån. Tûå dûng tao khai tao àaä mua àuã saách giaáo khoa, thïë laâ noá cùæc cúá hoãi tao mön toaán lúáp mûúâi vaâ mön toaán lúáp chñn khaác nhau nhûäng gò. Vùn Chêu nheo mùæt: - Thïë maây traã lúâi sao? roä! - Tao baão tao múái mua saách vïì chûa kõp xem qua nïn khöng Noái xong, Lam Trûúâng cûúâi hò hò: - Maây thêëy tao thöng minh khöng? Vùn Chêu cuäng cûúâi: - ÛÂ, maây thöng minh lùæm! Traã lúâi khön nhû thïë, coá thaánh múái ngúâ nöíi! Àöåt nhiïn Lam Trûúâng thúã daâi, nuå cûúâi trïn möi biïën mêët: - Nhûng sùæp túái àêy thò chùèng biïët thïë naâo. Tao khöng coá tiïìn vaâo maång, con nhoã Se Seã chùæc chúâ tao moãi mùæt. Noá seä tûúãng tao khöng coân úã thaânh phöë. Coá khi noá tûúãng tao nguãm röìi cuäng nïn! Gioång Lam Trûúâng caâng luác caâng buöìn rûúâi rûúåi: - Tao coân phaãi xoay tiïìn àïí sùæm quêìn aáo nûäa, sùæp túái ngaây nhêåp hoåc röìi! Öi, biïët bao nhiïu laâ thûá àang chúâ tao! - UÃa, thïë cêåu maây khöng sùæm quêìn aáo cho maây sao? - Vùn Chêu ngú ngaác hoãi. - Leä ra thò cêåu tao sùæm! Nhûng nhaâ cêåu tao chùèng dû daã gò, vò vêåy caách àêy mêëy ngaây tao múái baão vúái cêåu laâ tao coá thïí tûå lo caái khoaãn quêìn aáo àûúåc. Lam Trûúâng nhòn vaâo mùæt baån, cûúâi gûúång gaåo: - Tao cûá nghô vúái taâi ghi baân cuãa maây, chùèng mêëy chöëc tao thûâa sûác sùæm caã xe húi nûäa êëy chûá. Naâo ngúâ... - Maây àuâng lo! - Vùn Chêu gêåt guâ - Tao seä giuáp maây! - Maây chaã giuáp àûúåc gò àêu! Baäi coã àaä bõ raâo laåi röìi...

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

53

- YÁ tao khöng phaãi thïë! - Vùn Chêu thoâ tay vaâo tuái moác ra möåt xêëp tiïìn. Noá giuái vaâo tay baån - Maây cêìm tiïìn naây mua quêìn aáo ài. Bêy giúâ tao chó àem theo chûâng naây. Mai möët tao seä àûa thïm... Haânh àöång àöåt ngöåt cuãa Vùn Chêu khiïën Lam Trûúâng sûãng söët. Noá quyánh quñu àêíy tay Vùn Chêu ra: - Maây laâm gò thïë? Tûå dûng laåi àûa tiïìn cho tao! - Sao laåi tûå nhiïn! - Vùn Chêu tùåc lûúäi - Chñnh vò taåi tao maâ maây múái nghô àïën chuyïån tûâ chöëi viïåc may sùæm cuãa cêåu maây. Bêy giúâ tao phaãi coá böín phêån... - Böín phêån caái con khó! - Lam Trûúâng "xò" möåt tiïëng - Cêët tiïìn vaâo ài, thùçng vö duyïn! Vùn Chêu truâ trûâ: - Thïë... caách! - Chaã "thïë" gò caã! Maây cûá giûä tiïìn maâ xaâi. Phêìn tao, tao seä coá

- Tao khöng cêìn túái söë tiïìn naây àêu! - Vùn Chêu tùåc tùåc lûúäi, röìi súå Lam Trûúâng vêîn khùng khùng tûâ chöëi, noá khoe - Ngaây naâo ba meå tao cuäng cho tao tiïìn, nhûng tao laåi chùèng biïët mua gò! - Kïå maây! - Lam Trûúâng vêîn lùæc àêìu quêìy quêåy - Tao àaä baão khöng lêëy laâ khöng lêëy! Röìi noá nhòn ra àûúâng, gioång chúåt bêng khuêng: - Con nhoã Se Seã maâ biïët tao phaãi nhúâ àïën tiïìn cuãa maây múái sùæm àûúåc quêìn aáo chùæc noá coi thûúâng tao lùæm! - Noá seä khöng nghô vêåy àêu! - Vùn Chêu trêën an baån. - Noá seä nghô! - Lam Trûúâng quaã quyïët. Trûúác thaái àöå bûúáng bónh cuãa baån, Vùn Chêu chùèng biïët laâm gò hún laâ thúã daâi. Trong möåt thoaáng, noá muöën thuá nhêån mònh laâ Se Seã biïët bao. Noá muöën chûáng minh cho Lam Trûúáng thêëy laâ Lam Trûúâng àaä hiïíu sai vïì Se Seã möåt caách khuãng khiïëp. Se Seã söëng trong gia àònh giaâu coá nhûng khöng hïì coi khinh ngûúâi ngheâo. Quyá roâm vaâ nhoã Haånh, baån thên cuãa Se Seã, chùèng phaãi con nhaâ giaâu.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

54

Coân Tiïíu Long àñch thõ laâ con nhaâ ngheâo khoá. Ba meå noá luác naâo cuäng thiïëu trûúác huåt sau. Thùçng Núã con Xaão coân thï thaãm hún nûäa, hïët la caâ àaánh giaây úã thaânh phöë Höì Chñ Minh laåi moâ xuöëng Vuäng Taâu baán baáo vaâ rao veá söë. Vêåy maâ trûúác nay Se Seã vêîn kïët thên. Cuäng chñnh vò sûå giao du àoá maâ Se Seã thûúâng xuyïn bõ ba meå nhöët chùåt trong nhaâ. Nhûäng yá nghô cûá cöìn lïn trong àêìu Vùn Chêu, soáng saánh nhû nûúác sùæp traân ra khoãi cöëc. Vùn Chêu ngûáa miïång quaá xaá. Nhûng röìi noá ghòm laåi àûúåc. Noá noái: - Nhûng laâm sao con nhoã Se Seã àoá biïët àûúåc maâ nghô vúái khöng nghô? - Thöi, àûâng baân chuyïån àoá nûäa! Lam Trûúâng khuåt khõt muäi - Duâ sao tao cuäng thêëy viïåc may sùæm bùçng tiïìn cuãa maây noá thïë naâo êëy! - Thöi thò nhû thïë naây vêåy! - Sau möåt thoaáng nghô ngúåi, Vùn Chêu cheáp miïång - Àêy laâ tiïìn tao cho maây mûúån, khi naâo coá tiïìn maây traã tao! - Tao khöng mûúån àêu. Chùèng khi naâo tao coá tiïìn caã. Vùn Chêu nhòn chùm chùm vaâo mùæt baån: - Maây seä ài laâm thïm. - Khöng dïî àêu! - Lam Trûúâng ruåt cöí - Tao àaä thûã ài kiïëm röìi, nhûng cöng cöëc. - Tao seä tòm giuâm maây. Vùn Chêu mau mùæn noái. Noá nhúá àïën quaán buán mùæm dò thùçng Boâ Luåc múái khai trûúng khoaãng ba thaáng nay dûúái chên cêìu Nhõ Thiïn Àûúâng. Dò cuãa Boâ Luåc trûúác àoá vêîn baán bao ny-löng ngoaâi chúå. Nhûng tiïìn thuï saåp möîi ngaây möåt lïn giaá, dò noá khöng kham nöíi beân boã vïì nhaâ múã quaán ùn. Nhaâ dò thùçng Boâ Luåc tuy nhoã, nhûng úã ngay mùåt àûúâng, lùæm ngûúâi qua laåi nïn quaán buán ngaây caâng àöng khaách, àang phaãi kiïëm thïm ngûúâi phuåc vuå.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

55

- Maây noái thêåt khöng àêëy? - Lam Trûúâng doâm Vùn Chêu lom lom, nhû àïí àaánh giaá mûác àöå thaânh thêåt trong cêu noái cuãa baån. Vùn Chêu móm cûúâi: - Dô nhiïn laâ thêåt! Lam Trûúâng khöng rúâi mùæt khoãi gûúng mùåt baån: - Àoá laâ viïåc gò vêåy? Vùn Chêu chúáp mùæt: - Phuåc vuå trong quaán ùn! - Thïë haã? Lam Trûúâng buöng möåt cêu goån loãn, mùåt khöng giêëu veã thêët voång. Noá tûúãng Vùn Chêu kiïëm cho noá möåt chöî daåy keâm hoùåc möåt cöng viïåc naâo àoá liïn quan àïën giêëy túâ söí saách. Ai ngúâ Vùn Chêu giúái thiïåu noá ài laâm "böìi baân". Biïët Lam Trûúâng ngaåi cöng viïåc bûng bï, Vùn Chêu liïìn hùæng gioång noái thïm: - Tao cuäng àang laâm úã àêëy! Quaã nhiïn, vûâa nghe Vùn Chêu noái vêåy, Lam Trûúâng thay àöíi hùèn thaái àöå. Mùæt noá lêåp tûác saáng lïn: - ÖÌ, hay quaá! Vêåy thò tao ài laâm vúái maây cho coá anh coá em!

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

56

CHÛÚNG 8

Thoaåt àêìu, nghe Vùn Chêu xin vaâo phuåc vuå trong quaán, dò thùçng Boâ Luåc tûúãng noá noái chúi. Dò thùçng Boâ Luåc biïët Vùn Chêu laâ con nhaâ khaá giaã, xûa nay noá vêîn giuáp àúä dò trong nhûäng luác khoá khùn. Vò vêåy, nghe noá àoâi ài laâm, dò ngúä noá pha troâ. Àïën khi thêëy noá cûá khùng khùng, dò laåi lêëy laâm kyâ quaái. Röìi àïën luác nghe noá xin thïm cho möåt àûáa baån vaâo laâm chung thò dò laåi nghô chùæc laâ noá ài laâm cöët vui baån vui beâ. Coá taâi thaánh dò múái biïët àoá laâ caách Vùn Chêu àöång viïn Lam Trûúâng. Noá muöën lêëy chñnh mònh ra àïí laâm gûúng cho baån. Dò thùçng Boâ Luåc khöng biïët nhûng thùçng Boâ Luåc biïët. Luác àêìu Vùn Chêu àõnh giêëu caã Boâ Luåc nhûng röìi súå thùçng naây ngûáa möìm laâm löå beáng hïët bñ mêåt nïn noá àaânh phaãi tó tï kïí cho Boâ Luåc roä ngoån ngaânh moåi chuyïån. Lam Trûúâng túái quaán buán mùæm cuãa dò thùçng Boâ Luåc theo àõa chó Vùn Chêu ghi trïn giêëy. Lam Trûúâng úã quêån Taám, maâ cêìu Nhõ Thiïn Àûúâng laåi nöëi liïìn quêån Taám cuâa noá vúái quêån Nùm cuãa thùçng Boâ Luåc nïn noá khöng phaãi ài xa. Noá àöí döëc cêìu, queåo phaãi möåt quaäng ngùæn àaä thêëy ngay maãnh caác-töng ghi hai chûä "Buán mùæm" treo lú lûãng trïn thên cêy àiïåp trûúác nhaâ Boâ Luåc. Lam Trûúâng xuöëng xe nhûng khöng vaâo ngay. Noá àûáng thêåp thoâ trûúác cöíng, àaão mùæt nhòn vaâo trong. Vaâ noá nhêån ngay ra Vùn Chêu. Vùn Chêu àang len loãi giûäa caác daäy baân, lûúån lúâ trûúác mùåt khaách vûâa hoãi han vûâa gêåt àêìu lia lõa. Vùn Chêu khöng thêëy Lam Trûúâng. Chó àïën khi möåt thùçng nhaäi chaåy baân khaác thêëy khaách lêëp loá nhû muöën vaâo, liïìn bûúác ra àon àaã:

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

57

- Daå, múâi anh vaâo! Trong nhaâ coân röång lùæm! Thò Vùn Chêu múái ngoaãnh cöí ngoá ra. - Ï, khöng phaãi khaách ùn àêu! - Vùn Chêu lêåt àêåt chaåy ra àoán baån, tay xua xua vïì phña thùçng nhoác chaåy baân - "Nhên viïn" múái cuãa "cöng ty" àêëy! Vûâa cûúâi hò hò Vùn Chêu vûâa cêìm tay Lam Trûúâng keáo tuöåt vaâo trong sên. Àúåi Lam Trûúâng dûång xe vaâo vaách, noá höëi haã dêîn baån ài ra mùæt dò thùçng Boâ Luåc: - Thùçng baån chaáu àêy dò! Dò Boâ Luåc nhòn Lam Turúâng, móm cûúâi thên mêåt: - Chaáu túái giuáp dò phaãi khöng? - Daå. - Cöng viïåc cuãa chaáu, laát nûäa Vùn Chêu seä chó cho! Bêy giúâ chaáu ài rûãa mùåt cho maát! Cöng viïåc cuãa Lam Trûúâng cuäng chùèng coá gò nùång nhoåc. Theo lúâi Vùn Chêu thò noá laâ "tiïëp viïn", nghôa laâ chó quanh quêín chöî cûãa bïëp, àúåi buán ra tö xong laâ àùåt lïn mêm vaâ bûng ra cho khaách. Tuy vêåy, nhûäng ngaây àêìu Lam Trûúâng rêët luáng tuáng. Noá chûa quen viïåc, laåi cûá thêëy ngûúâng ngûúång nïn liïn tuåc nhêìm baân naây vúái baân noå. Khaách ngöìi baân bïn phaãi goåi caã buöíi, ngoác cöí àúåi àïën àoái meo vêîn chùèng thêëy tö buán àêu, trong khi khaách ngöìi baân bïn traái vûâa cheán àêìy hai tö, buång cùng nhû tröëng chêìu, thúã hïët muöën nöíi böîng thêëy möåt tö thûá ba àùåt luâ luâ ngay trûúác mùåt khiïën khaách muöën khoác theát. Nhûng àoá laâ noái ba ngaây àêìu. Tûâ ngaây thûá tû trúã ài. Lam Trûúâng àaä bùæt àêìu thuêìn thuåc. Vaâ sau möåt tuêìn, "taác phong phuåc vuå" cuãa noá coá thïí goåi laâ tiïën böå vûúåt bêåc, dò thùçng Boâ Luåc rêët haâi loâng. Lam Trûúâng ài laâm tûâ ba giúâ chiïìu àïën chñn giúâ töëi. Buöíi saáng quaán vùæng khaách nïn noá khöng cêìn phaãi àïën. Nhû vêåy tiïån

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

58

cho noá hún. Nïëu ài laâm nguyïn ngaây, mai möët nhêåp hoåc, noá buöåc phaãi boã dúã cöng viïåc. Trong quaán, ngoaâi Lam Trûúâng, coân möåt thùçng nhaäi khaác phuå traách viïåc bûng bï. Riïng Vùn Chêu lo viïåc "àöëi ngoaåi". Möîi khi coá khaách bûúác vö quaán, noá tiïën laåi hoãi khaách muöën duâng thûác ùn thûác uöëng gò, xong bûúác ra sau bïëp baáo cho dò thùçng Boâ Luåc. Dò thùçng Boâ Luåc cùn cûá vaâo àoá maâ sûãa soaån mêm baát. Gùåp luác àöng khaách, Vùn Chêu chaã coá thò giúâ chaåy túái chaåy lui, cûá àûáng giûäa nhaâ ngoaãnh cöí ra sau bïëp heát tûúáng: "Baân söë 1: hai buán, hai traâ àaá... Baân söë 5: ba buán khöng boã úát, ba sûäa àêåu naânh...". Têët nhiïn Vùn Chêu khöng thïí "ài laâm" hùçng ngaây. Noá chó xuêët hiïån úã quaán vaâo möîi chiïìu chuã nhêåt. Àoá laâ thúâi àiïím noá coá thïí tröën ra ngoaâi maâ ba meå noá khöng hay biïët. Thónh thoaãng, vaâo nhûäng ngaây khaác trong tuêìn, nïëu sûå canh gaác cuãa gia àònh loãng leão, noá toát ra quaán chúi vúái Lam Trûúâng vaâ Boâ Luåc möåt luác röìi laåi chaåy vïì. Ngaây àêìu tiïn, Lam Trûúâng cûá àinh ninh Vùn Chêu cuäng ài laâm giöëng nhû mònh. Nhûng qua ngaây thûá hai, chúâ daâi cöí khöng thêëy Vùn Chêu xuêët hiïån, noá thêëp thoãm hoãi Boâ Luåc: - Höm nay Vùn Chêu xin nghó húã maây? - Àêu coá! - Boâ Luåc nhûúán löng maây - Vùn Chêu chó ài laâm ngaây chuã nhêåt thöi! Lam Trûúâng ngêín toâ te: - Sao thïë? Möåt tuêìn chó ài laâm coá möåt ngaây thöi û? Boâ Luåc tuãm tóm: - ÛÂ, noá bêån lùæm! - Laå thêåt! Lam Trûúâng cheáp miïång, buång rêët àöîi ngaåc nhiïn. Noá ài laâm hùçng ngaây, möîi thaáng àûúåc böën trùm ngaân, laåi àûúåc bao ùn bûäa töëi. Nhû vêåy kïí cuäng khêëm khaá. Nhûng àoá laâ phaãi ài laâm hùçng ngaây kia. Coân ài laâm taâi tûã nhû Vùn Chêu, lêu lêu múái loá mùåt àïën quaán möåt lêìn, chùæc chaã kiïëm àûúåc bao lùm. Caâng nghô ngúåi Lam Trûúâng

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

59

caâng thùæc mùæc. Nhûng noá khöng hoãi Boâ Luåc. Noá nghô nïëu noá hoãi túái, Boâ Luåc chùæc cuäng khöng traã lúâi àûúåc. - Naây, ài laâm chúi chúi nhû thïë thò àêu coá àûúåc mêëy àöìng húã maây? - Chuã nhêåt, Vùn Chêu vûâa bûúác vö quaán, Lam Trûúâng àaä xaáp laåi hoãi ngay. - Daåo naây tao bêån viïåc nhaâ lùæm! - Vùn Chêu liïëm möi àaáp Hún nûäa, tao khaác maây. Tao ài laâm laâ àïí kiïëm tiïìn xaâi thïm thöi. Chûá moåi thûá ba meå tao àaä sùæm àuã. Trûúác lyá leä quaá xaá xaác àaáng cuãa Vùn Chêu, Lam Trûúâng khöng nghi ngúâ gò. Noá tûâng thêëy Vùn Chêu coá tûâng xêëp, tûâng xêëp tiïìn. Vò vêåy, noá chó nhòn baån, têëm tùæc: - Maây sûúáng ghï! Vùn Chêu móm cûúâi hoãi sang chuyïån khaác: - Naây, höm nay maây àaä quen viïåc chûa àêëy? - Quen röìi. - Maây hïët mùæc cúä röìi chûá? - ÛÂ, luác àêìu thò tao húi ngûúâng ngûúång, nhûng bêy giúâ thò hïët röìi. Mai möët khai giaãng, tao àõnh seä ài hoåc buöíi saáng vaâ àïën àêy laâm vaâo buöíi chiïìu. Vùn Chêu nheo mùæt: - Bêy giúâ thò maây tûå may sùæm quêìn aáo thûâa sûác röìi àêëy. Mùæt Lam Trûúâng long lanh: - ÛÂ, ñt höm nûäa laänh lûúng, tao seä ài mua vaãi. Hò hò, tao coân mua àûúåc khöëi thûá khaác nûäa! Vùn Chêu nhuán vai: - Nhûng duâ sao maây vêîn chûa thïí sùæm cho maây möåt caái maáy vi tñnh àûúåc? Nghe nhùæc àïën chuyïån àoá, gioång Lam Trûúâng thoùæt bêng khuêng:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh nöíi!

60

- ÛÂ, maáy vi tñnh àùæt lùæm, khöng biïët chûâng naâo tao múái sùæm Vùn Chêu böîng noái:

- Tao coá möåt àûáa baån àang àõnh baán möåt caái maáy cuä. Maáy 486 àaâng hoaâng, nhûng laâ maáy "lïn àúâi"... - Maáy "lïn àúâi" cuäng khöng sao! - Lam Trûúâng nuöët nûúác boåt, gioång haáo hûác - Noá àõnh baán bao nhiïu? - Möåt triïåu hai trùm ngaân. Giaá tiïìn Vùn Chêu nïu lïn laâm Lam Trûúâng xuöi xõ: - Möåt triïåu hai khöng phaãi laâ àùæt. Nhûng tao biïët àaâo àêu ra ngêìn êëy tiïìn. Vùn Chêu nhòn lom lom vaâo mùåt baån: - Maây seä àïí daânh dêìn. Lam Trûúâng buöìn baä: - Nhûng nhû vêåy phaãi mêët àïën böën nùm thaáng. Luác àoá coá thïí thùçng baån maây àaä baán caái maáy cho ngûúâi khaác röìi. Chó àúåi coá vêåy, Vùn Chêu àêåp tay lïn tuái aáo, huâng höìn: - Tao seä cho maây mûúån nùm trùm ngaân traã trûúác cho noá àïí rinh caái maáy vïì. Khoaân tiïìn coân laåi tao seä baão noá cho maây traã tûâ tûâ. Khi naâo traã xong cho noá, maây seä traã cho tao. Lêìn trûúác, Vùn Chêu muöën giuáp baån bùçng caách àïì nghõ cho Lam Trûúâng vay tiïìn. Nhûng Lam Trûúâng khöng chõu. Noá viïån lyá do noá khöng coá tiïìn traã. Bêy giúâ, Lam Trûúâng àaä ài laâm, àaä coá tiïìn lûúng haâng thaáng. Vò vêåy, noá khöng biïët laâm sao tûâ chöëi loâng töët cuãa baån, àaânh nhe rùng cûúâi: - ÛÂ, thïë cuäng àûúåc! Caãm ún maây nhiïìu nheá! Vùn Chêu cho Lam Trûúâng mûúån tiïìn mua maáy, laåi coân cho baån mûúån tiïìn àùng kyá vaâo maång.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

61

Lam Trûúâng sûúáng rún. Mï vi tñnh nhûng xûa nay n chó oá toaân ài thuï, ài mûúån. Nhúâ Vùn Chêu, lêìn àêìu tiïn noá múái súã hûäu àûúåc möåt caái maáy riïng cho mònh. Ngûúâi àêìu tiïn noá muöën khoe caái haånh phuác àoá laâ Se Seã: - Chaâo baån Se Seã! Vùn Chêu biïët thûâa ngûúâi bïn kia àêìu giêy laâ Lam Trûúâng, nhûng vêîn caãnh giaác cao àöå: - Baån laâ ai vêåy? Thoaåt àêìu Lam Trûúâng khöng hiïíu taåi sao Se Seã laåi hoãi möåt cêu "dïî xa nhau" nhû vêåy. Nhûng sau möåt thoaáng ngêín ngûúâi, noá sûåc nhúá ra tïn noá bêy giúâ khöng coân laâ Raái Caá. RAICA laâ tïn cuãa thùçng baån noá. Coân noá, àùng kyá vaâo maång bùçng tïn SONCA. Sún Ca duâ sao cuäng gêìn guäi vúái Se Seã hún laâ Raái Caá. - Töi laâ Raái Caá àêy maâ! Vùn Chêu vúâ kinh ngaåc: - Öi, baån Raái Caá àêëy û? Lêu nay baån biïën ài àêu thïë? Sao bêy giúâ baån laåi hoáa thaânh Sún Ca? - AÂ, thêåt ra thò... tûâ trûúác àïën giúâ töi vêîn duâng maáy cuãa möåt àûáa baån. Höm nay töi múái coá àûúåc möåt caái maáy riïng. Chaâ, bêy giúâ thò múái chõu "thêåt thaâ khai baáo" àêy? Vùn Chêu móm cûúâi: - Thïë bêy giúâ töi phaãi goåi baån laâ Raái Caá hay Sún Ca? röìi. - Baån cûá goåi bùçng caái tïn cuä ài! Töi quen nghe goåi laâ Raái Caá - Thïë mêëy höm nay baån Raái Caá laâm gò maâ mêët biïåt vêåy? - Töi ài laâm thïm. - Baån laâm gò vêåy? - Töi ài daåy keâm.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

62

Vùn Chêu cûúâi thêìm. Tûúãng Lam Trûúâng thöi troâ doác töí, naâo ngúâ àöëi phûúng vêîn chûáng naâo têåt nêëy. Chùæc laâ Lam Trûúâng mùæc cúä. Vùn Chêu nghô buång vaâ tinh quaái hoãi: - Baån daåy keâm hoåc sinh lúáp chñn húã? - Ai baão baån vêåy? - Cêìn gò ai baão! Thûúâng hoåc sinh sùæp thi chuyïín cêëp múái cêìn tòm thêìy hoåc thïm thöi. - ÚÂ, baån àoaán àuáng ghï! Vùn Chêu tiïëp tuåc trïu: - Thïë chûúng trònh lúáp chñn coá khoá lùæm khöng? Höm noå bõ Se Seã truy chuyïn hoåc haânh möåt lêìn, Lam Trûúâng àaä phaát söët. Bêy giúâ thêëy Se Seã cao hûáng quay vïì àïì taâi cuä, Lam Trûúâng àêm hoaãng: - Khoá, khoá lùæm! - Vaâ Lam Trûúâng vöåi vaä laái sang chuyïån khaác - Se Seã naây, höm naâo baån àïën quaán kem nheá! - Quaán kem Khöng Coá Gioá êëy húã? - ÛÂ, töi seä àûa cuöån bùng Owen cho baån. Vaâ töi seä giúái thiïåu baån vúái Vùn Chêu. Baån nhêët dõnh phaãi gùåp anh ta. Àoá laâ möåt ngûúâi baån tuyïåt vúâi! - Töi biïët röìi! Anh ta àaá boáng khöng thua gò Owen chûá gò! - Khöng phaãi chuyïån àoá. - Coân chuyïån gò nûäa? Sao maâ lùæm chuyïån thïë! Lam Trûúâng böîng ngêìn ngûâ. Noá khöng biïët phaãi mö taã caái "tuyïåt vúâi" cuãa ngûúâi baån múái nhû thïë naâo. Coá àïën mêëy phuát noá múái goä àûúåc cêu traã lúâi. Cêu traã lúâi rêët àöîi mú höì: - Anh ta töët lùæm! - Töët lùæm laâ sao? Khi naäy Lam Trûúâng khöng giaãi thñch àûúåc thïë naâo laâ "tuyïåt vúâi", bêy giúâ noá cuäng khöng cùæt nghôa àûúåc thïë naâo laâ "töët lùæm". Vò vêåy, noá laâm thinh lêu thêåt lêu. Noái àuáng ra, chó taåi noá khöng tiïån

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

63

noái thêåt. Noá khöng muöën kïí chuyïån noá ài laâm trong quaán buán mùæm cuãa dò thùçng Boâ Luåc. Noá khöng muöën tiïët löå chuyïån Vùn Chêu cho noá mûúån tiïìn sùæm maáy vi tñnh. Toám laåi, noá súå Se Seã chï noá ngheâo maåt rïåp. Coân taåi sao noá laåi súå nhû vêåy thò chñnh noá cuäng khöng roä. Àúåi caã buöíi chùèng thêëy Lam Trûúâng traã lúâi, biïët baån àang luáng tuáng ghï lùæm, Vùn Chêu beân múã loâng tûâ bi: - Laâm gò baån Raái Caá nghô ngúåi lêu thïë? Coá phaãi chñnh anh chaâng Vùn Chêu giúái thiïåu chöî daåy keâm cho baån khöng? Lam Trûúâng mûâng rún, khöng biïët Vùn Chêu cöë yá giuáp mònh thoaát hiïím: - ÚÂ, àuáng röìi àoá! Baån thöng minh ghï! Nhûng Vùn Chêu khöng àïí àöëi phûúng mûâng quaá möåt phuát: - Nïëu anh chaâng Vùn Chêu chó giuáp baån coá vêåy thò chùèng coá gò àïí goåi laâ "tuyïåt vúâi" hay "töët lùæm". Giúái thiïåu ài daåy keâm thò ai chùèng giúái thiïåu àûúåc! Nghe Se Seã bònh phêím vïì Vùn Chêu bùçng nhûäng lúâi leä coi thûúâng, Lam Trûúâng tûác anh aách. Nhûäng tònh caãm daânh cho con nhoã chûa roä mùåt maây kia böîng giaãm suát quaá nûãa. Noá mñm möi goä maånh baân phñm: - Baån àûâng noái vêåy. Thïë baån àaä bao giúâ giúái thiïåu ai ài daåy keâm chûa? Coá bao giúâ baån tûå hoãi baån àaä tûâng giuáp àúä möåt ngûúâi naâo àoá trong àúâi chûa? - Chûa. - Thïë thò baån khöng nïn xem thûúâng loâng töët cuãa hoå. - Töi khöng xem thûúâng loâng töët cuãa anh chaâng Vùn Chêu kia. Nhûng nïëu baån cho nhûäng haânh àöång nhû vêåy laâ "töët lùæm", laâ "tuyïåt vúâi" thò húi quaá. Àöëi vúái töi, tòm giuáp viïåc laâm cho baån beâ laâ chuyïån bònh thûúâng. Roä raâng Vùn Chêu khöng muöën Lam Trûúâng xem nhûäng giuáp àúä cuãa mònh laâ chuyïån gò ghï gúám, àaáng phaãi bêån têm.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

64

Nhûng Lam Trûúâng laåi nghô con nhoã Se Seã naây khinh ngûúâi. Noá nöíi àiïn, baân phñm naãy loác coác: - Coá thïí baån laâ con nhaâ giaâu, baån khöng thñch giuáp àúä ai vaâ xem chuyïån àoá laâ bònh thûúâng. Àang êëm ûác, Lam Trûúâng nghiïën rùng tuön thïm möåt leâo "Coân töi laâ con nhaâ ngheâo, töi quanh nùm tuáng quêîn nïn töi luön biïët ún nhûäng ngûúâi giuáp àúä mònh...". Nhûng trûúác khi gûãi ài, noá àaä kõp trêën tônh vaâ nhanh tay xoáa doâng chûä viïët thïm àoá khoãi cêu traã lúâi cuãa mònh. Vùn Chêu khöng àoåc àûúåc nhûäng doâng chûä àaä bõ xoáa nhûng vêîn mûúâng tûúång ra têm sûå trong loâng baån. Ngûúâi nhiïìu mùåc caãm vaâ tûå aái nhû thïë, chùæc tûâ beá àïën giúâ thûúâng xuyïn söëng trong caãnh thiïëu thöën! Vùn Chêu xao xuyïën nghô buång, chùèng àïí yá gò àïën nhûäng lúâi caånh khoáe cuãa Lam Trûúâng. Noá tòm caách xoa dõu nöîi bûåc tûác cuãa baån bùçng caách reo lïn mûâng rúä: - A, töëi höm qua baån coá xem ti-vi khöng? Arsenal vûâa thùæng Chelsea 3-0. Möåt mònh Dennis Bergkamp ghi hai baân. Tuêìn trûúác, Real Madrid cuäng àaä loåt vaâo baán kïët cuáp Têy Ban Nha. Nhûng sûå mûâng rúä cuãa Vùn Chêu nhû hoân soãi rúi toäm xuöëng höì, chùèng möåt tiïëng vang. Lam Trûúâng khöng hûúãng ûáng, cuäng chùèng buöìn traã lúâi lêëy möåt chûä. Nghi ngúâ, Vùn Chêu múã höåp Users Online. Quaã nhiïn caái tïn SONCA biïën mêët tûå àúâi naão àúâi naâo.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

65

CHÛÚNG 9

Chuã nhêåt àoá, Lam Trûúâng àïën quaán vúái veã mùåt daâu daâu. - Coá chuyïån gò maâ mùåt maây óu xòu nhû baánh àa nhuáng nûúác thïë húã? - Vùn Chêu móm cûúâi hoãi. Lam Trûúâng thúã daâi: - Tao buöìn quaá! - Buöìn chuyïån gò? - Chuyïån con nhoã tao noái vúái maây àoá. - Con nhoã naâo? - Thò con nhoã Se Seã chûá con nhoã naâo! Vùn Chêu vúâ ngaåc nhiïn: - Maây gùåp noá röìi haã? Lam Trûúâng khuåt khõt muäi: - Chûa. Tao heån noá àïën quaán nhûng khöng biïët noá coá àïën khöng. - Quaán buán mùæm naây haã? Lam Trûúâng nhïëch meáp: kem. - Khöng, ai laåi heån con gaái úã quaán buán mùæm. Tao heån úã quaán

- Vêåy laâ maây coác hiïíu gò con gaái! - Vùn Chêu cûúâi hò hò - Phaãi heån lêìn lûúåt úã caã hai quaán. Ùn buán mùæm trûúác, sau àoá ài ùn kem. Lam Trûúâng trêìm ngêm: - Nhûng con nhoã naây rêët lêëp lûãng. Caâng ngaây tao caâng nhêån ra noá rêët kiïu kyâ. Vùn Chêu ra veã hiïíu biïët:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

66

- AÂ, chùæc taåi noá cho maây leo cêy hoaâi nïn maây buöìn phaãi khöng? - Khöng phaãi thïë! - Lam Trûúâng lùæc àêìu - Tao noái kiïu kyâ laâ tao noái chuyïån khaác. - Chuyïån khaác? - ÛÂ! - Lêìn thûá hai trong voâng nùm phuát, Lam Trûúâng thúã àaánh thûúåt - Tao bûåc noá vò thêëy noá coá veã... coi thûúâng maây. Cùåp löng maây Vùn Chêu nhûúán lïn: - Coi thûúâng tao? Noá coá biïët gò vïì tao àêu. Höm trûúác, tao vaâ noá chó gùåp nhoaáng möåt caái thöi maâ. Lam Trûúâng vuöët toác: - Nhûng tao hay kïí cho noá nghe vïì maây. Tao khen maây àaá boáng hay. Tao khen maây töët buång. Tao khoe vúái noá laâ maây giuáp tao tòm viïåc laâm. - Thïë noá baão sao? Lam Trûúâng hñt vaâo möåt húi: - Noá baão nhûäng chuyïån àoá khöng coá gò àaáng kïí. Toaân laâ nhûäng chuyïån bònh thûúâng. - Noá noái vúái maây nhû vêåy húã? - ÛÂ! Vùn Chêu toeát miïång cûúâi: - Thïë thò noá noái àuáng quaá röìi coân gò! Lam Trûúâng nghïåt mùåt: - Àuáng? - Thò àuáng chûá sao! Baån beâ giuáp àúä nhau möåt teåo thò coá gò laâ ghï gúám! Noá noái vêåy laâ noá noái sûå thêåt chûá khöng phaãi noá coi thûúâng tao àêu! Lam Trûúâng gaäi gaáy, nhùn nhoá: - Nhûng... nhûng...

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

67

- Nhûng sao? - Nhûng leä ra noá khöng nïn noái nhû vêåy! - Lam Trûúâng huú tay trong khöng khñ - Maây noái thò àûúåc, vò maây giuáp tao vaâ khöng muöën tao mang ún maây. Nhûng noá thò khöng coá quyïìn. Nhêët laâ trûúác nay noá chûa bao giúâ biïët giuáp àúä ngûúâi khaác laâ gò! Vùn Chêu móm cûúâi: vêåy? - Maây chûa tûâng gùåp con nhoã àoá sao maây biïët roä vïì noá quaá Lam Trûúâng chúáp mùæt: - Chñnh noá thuá nhêån nhû vêåy. - Noá àuâa maây àoá. Thêëy Vùn Chêu möåt mûåc bïnh Se Seã, Lam Trûúâng ûác lùæm. Noá mñm möi: sao! - Tao khöng nghô vêåy. Con Se Seã naây àuáng laâ chùèng ra laâm Vùn Chêu vöî vai baån: - Thöi, ài laâm viïåc ài! Khaách vö röìi kòa! Suöët buöíi chiïìu, cöng viïåc têët bêåt giuáp Lam Trûúâng nguöi ngoai nöîi buöìn Se Seã. Nhûng khi quaán bùæt àêìu thûa khaách vaâ chuêín bõ àoáng cûãa thò noá laåi àêm buöìn bûåc. Maâ laâm sao Lam Trûúâng khöng buöìn bûåc cho àûúåc khi noá sùæm caái vi tñnh möåt phêìn cuäng vò Se Seã, vò muöën àuoåc troâ chuyïån, àûúåc têm tònh, àuoåc bònh luêån vïì caác àöåi boáng yïu thñch vúái cö baån múái möåt caách thûúâng xuyïn. Khi àem maáy vïì nhaâ, ngûúâi àêìu tiïn noá nghô àïën vaâ nön nao muöën baáo tin mûâng cuäng chñnh laâ Se Seã. Nhûng Se Seã laåi laâm noá buöìn quaá chûâng. Se Seã chùèng àïëm xóa gò àïën Vùn Chêu, chùèng coi ngûúâi baån töët buång cuãa noá ra caái cuã caâ röët naâo. Maâ nïëu khöng coá Vùn Chêu thò noá àaä khöng sùæm àûúåc caái maáy àïí ngöìi taán ngêîu vúái Se Seã. Thêëy Lam Turúâng mùåt rêìu rêìu, Vùn Chêu lên la laåi gêìn, cûúâi hoãi:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh - Maây laåi nghô àïën con nhoã Se Seã kia húã? naâo!

68

- ÛÂ! - Lam Trûúâng khuåt khõt muäi - Tao cûá thêëy êëm ûác thïë - Vò noá "coi thûúâng" tao húã? - ÛÂ. Vùn Chêu cheáp miïång:

- Noá coi thûúâng tao, tao khöng êëm ûác thò thöi, viïåc gò maây phaãi êëm ûác? - Nhûng vò con nhoã àoá laâ baån tao. Tao khöng nghô tao coá möåt àûáa baån thû thïë! - Maây khöng nïn noái nùång noá nhû vêåy! - Vùn Chêu so vai Maây chûa tûâng gùåp noá, maây àêu biïët noá thûåc ra laâ con ngûúâi nhû thïë naâo! Lêìn naây, Lam Trûúâng khöng phaãn ûáng gò nhûng traán noá nhùn tñt veã àùm chiïu ghï lùæm. Maäi möåt luác, noá múái phêíy tay, gioång dûát khoaát: - Thïë thò tao nhêët àõnh phaãi gùåp noá.Tao muöën xem noá coá giöëng nhû tao nghô kkhöng. Vùn Chêu giêåt mònh: - Laâm sao maây gùåp noá àûúåc. Lam Trûúâng xoa xoa ngûåc: - Chiïìu chuã nhêåt naây tao seä heån gùåp noá úã quaán kem Khöng Coá Gioá möåt lêìn nûäa. Vùn Chêu ngêín toâ te: - Chiïìu chuã nhêåt maây ài laâm kia maâ? - Ba giúâ múái phaãi ài laâm. Tao seä heån noá luác möåt giúâ. Röìi Lam Trûúâng nhòn baån: - Bûäa àoá maây ài vúái tao nheá? Vùn Chêu gêåt àêìu, vaâ böìn chöìn hoãi:

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

69

- Thïë nhúä con nhoã Se Seã àoá vêîn khöng àïën thò sao? - Nïëu lêìn naây noá vêîn khöng àïën thò tao coá thïí kïët luêån noá chaã xem tao laâ baån! - Lam Trûúâng mñm möi - nhû vêåy, tao cuäng chaã cêìn xem noá laâ baån nûäa! Thaái àöå cûúng quyïët cuãa Lam Trûúâng khiïën Vùn Chêu lo ngay ngaáy. Noá biïët chuã nhêåt naây Se Seã seä khöng àïën chöî heån. Se Seã duâ muöën cuäng khöng thïí àïën àoá àûúåc. Búãi Se Seã chñnh laâ noá. Núi naâo coá mùåt noá thò àûúng nhiïn khöng coá mùåt Se Seã. Vúái Lam Trûúâng, Se Seã maäi maäi chó laâ "baån thû tñn", nghôa laâ ngûúâi baån khöng bao giúâ gùåp mùåt. Cú höåi àïí nhêån ra nhau àaä thûåc sûå tröi qua röìi. Nhûng chuã nhêåt naây Lam Trûúâng seä khöng coi Se Seã laâ baån nûäa. Lam Trûúâng àaä tuyïn böë röìi, nïëu lêìn naây Se Seã khöng chõu "xuêët àêìu löå diïån", coá nghôa laâ chùèng coân gò àïí noái, coá nghôa laâ tònh baån lêu nay giûäa Lam Trûúâng vaâ Se Seã seä bõ cùæt àûát khöng thûúng tiïëc. Viïîn aãnh àoá cûá khiïën Vùn Chêu thêëp thoãm khöng yïn. Noá caãm thêëy buöìn buöìn. Àöi luác noá thêëy tûác cûúâi. Nhûng noá thêëy buöìn nhiïìu hún. Thûåc ra, Vùn Chêu cuäng khöng hiïíu mònh ra laâm sao. Noá khöng cùæt nghôa àûúåc nhûäng caãm giaác mêu thuêîn àang diïîn ra trong loâng mònh. Lam Trûúâng rêët quyá noá, quyá thêåt loâng. Lam Trûúáng àaánh mêët thiïån caãm vúái Se Seã cuäng chó vò Se Seã caã gan xuác phaåm àïën noá. Àiïìu àoá coá nghôa tònh baån giûäa noá vaâ Lam Trûúâng àêu coá mêët ài. Lam Trûúâng chó àoâi nghó chúi vúái Se Seã. Nhûng khöí nöîi, Se Seã àêu phaãi laâ ai khaác. Se Seã cuäng chñnh laâ noá àoá thöi. Vò vêåy maâ ngay luác naây noá caãm thêëy trong loâng noá àang tröån lêîn hai thûá tònh caãm traái ngûúåc nhau. Noá vûâa sung sûúáng vò coá thïm möåt ngûúâi baån laåi vûâa buöìn baä vò sùæp mêët ài cuäng chñnh laâ ngûúâi baån àoá. Vaâ noá seä chùèng biïët phaãi xûã trñ laâm sao. Luác chia tay Lam Trûúâng, noá chó buöng möåt cêu lú lûãng: - Tònh baån khoá tòm lùæm nghen maây! Lam Trûúâng ngaåc nhiïn nhòn noá:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh - Maây aám chó gò thïë? Vùn Chêu hñt vaâo möåt húi:

70

- Tao muöën noái àïën con nhoã Se Seã êëy maâ! - Noá nhòn lïn trúâi, tiïëp - Höm noå, tuy chó gùåp noá möåt laát, tao vêîn coá caãm giaác noá laâ ngûúâi töët. Lam Trûúâng gêåt guâ: - Tao cuäng tin nhû vêåy! Vùn Chêu chûa kõp mûâng, Lam Trûúâng àaä thoâng thïm möåt cêu khiïën mùåt noá lêåp tûác xõu xuöëng: - Nhûng duâ sao cûá àúåi àïën chuã nhêåt naây seä roä. Nïëu laâ ngûúâi töët, hùèn noá seä àïën gùåp tao! Loâng àêìy lo lùæng, nhûäng ngaây sau àoá Vùn Chêu buång baão daå seä khöng vaâo maång. Noá súå "àuång àêìu" Lam Trûúâng trong àoá. Sùæm àûúåc maáy, chùæc saáng naâo Lam Trûúâng cuäng lang thang trong maång àïí... tòm noá. Nhûng röìi Vùn Chêu thêëy laâm thïë cuäng khöng öín. Lam Trûúâng coá thïí gûãi e-mail àïën höåp thû cuãa noá àïí heån noá àïën quaán kem. Noá khöng thïí noái döëi laâ noá khöng nhêån àûúåc thû. - Chaâo baån Se Seã! Quaã nhiïn, saáng höm sau Vùn Chêu vûâa vaâo maång àûúåc ñt phuát àaä thêëy lúâi chaâo cuãa Lam Trûúâng hiïån ra trûúác mùæt. Laâm nhû Lam Trûúâng nêëp sùén àêu àùçng sau maân hònh, hñ hûãng chúâ àúåi noá. - Chaâo baån! Höm nay baån coá xem trêån Inter Milan gùåp AS Roma trïn ti-vi khöng? - Vùn Chêu àaánh tröëng laãng. Vaâ noá mûâng rún khi thêëy Lam Trûúâng rúi vaâo bêîy cuãa noá: - Coá. Tiïëc laâ khöng coá mùåt Rolnaldo. Möåt mònh Roberto Baggio thò khöng xoay chuyïín gò àûúåc! - Nhûng Lam Trûúâng khöng phaãi laâ àûáa khúâ khaåo. Àang noái chuyïån boáng àaá têån bïn YÁ, Lam Trûúâng àöåt ngöåt quay vïì quaán kem Khöng Coá Gioá - Chuã nhêåt naây töi àúåi baån Se Seã úã quaán kem bûäa trûúác nheá! Vùn Chêu cûúâi khöí: - Àïí àûa töi cuöån bùng Owen húã?

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

71

- ÛÂ. lûãng: Àïën nûúác naây, vùn Chêu khöng coân caách naâo khaác laâ laåi lêëp - Töi seä cöë gùæng àïën, nhûng khöng chùæc lùæm. Thêëy àöëi phûúng giúã mûãng cuä, lam Trûúâng caáu sûúân: - Töi khöng hiïíu sao lêìn naâo baån cuäng traã lúâi nûúác àöi nhû thïë. Hay baån khöng muöën gùåp töi? - Khöng phaãi thïë! Lam trûúâng tiïëp tuåc cay àùæng: - Hay thûåc ra baån khöng xem töi laâ baån? - Baån àûâng hiïíu lêìm. - Thïë sao baån khöng àïën? Vùn Chêu khöng thïí giaãi thñch taåi sao mònh khöng àïën. Noá böëi röëi: - Chiïìu chuã nhêåt töi bêån lùæm. Chuã nhêåt naâo cuäng thïë. - Baån chùèng thaânh thêåt tñ naâo. Lêìn trûúác, baån noái chó chiïìu chuã nhêåt baån múái raãnh. Baån quïn röìi sao? Vùn Chêu "quïn röìi" thêåt. Lúâi traách moác cuãa Lam Trûúâng khiïën noá ngúá ra. Tuy khöng nhòn thêëy Lam Trûúâng, noá chùæc laâ àöëi phûúng àang cûúâi nhaåo noá. Vò vêåy duâ àang ngöìi möåt mònh, noá vêîn nghe mùåt mònh àoã bûâng. - Baån nhúá àïën nheá! Trïn maân hònh laåi hiïån lïn lúâi nhùæc cuãa Lam Trûúâng. Lêìn naây, lúâi nhùæc giöëng nhû möåt mïånh lïånh. Vùn Chêu vûâa tûác vûâa buöìn. Noá ngöìi thûâ trûúác maáy coá àïën mûúâi phuát, khöng buöìn traã lúâi. Vaâ àïën khi àõnh traã lúâi thò noá phaát hiïån Lam Trûúâng àaä thoaát ra khoãi maång tûâ lêu.

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh

72

CHÛÚNG 10

Sau khi rúâi nhaâ nhoã Haånh, Tiïíu Long loåc coåc chúã Quyá roâm àïën nhaâ Vùn Chêu. Sau möåt thaáng rong chúi thoãa thñch úã miïìn quï, viïåc àêìu tiïn cuãa Tiïíu Long vaâ Quyá roâm khi vïì laåi thaânh phöë laâ àeâo nhau àïën thùm mêëy àûáa baån thên thiïët. - Nùæng quaá, roâm úi! - Tiïíu Long vûâa goâ lûng àaåp vûâa than. - Raáng chuát ài! - Quyá roâm hûâ gioång - "Voä sû vö àõch àaåi lûåc sô" gò maâ súå nùæng! - "Voä sû vö àõch" caái àêìu maây! - Tiïíu Long laâu baâu - Buöíi saáng trúâi maát khöng ài, laåi nheâ ngay trûa nùæng maây laåi ruã tao ài! - Roä laâ àöì ngöëc tûã! - Quyá roâm bôu möi - Saáng chuã nhêåt nhoã Vùn Chêu àêu coá loá mùåt ra khoãi nhaâ àûúåc! Chó coá ài giúâ naây múái hy voång gùåp àûúåc noá thöi! - ÚÂ haá! Tiïíu Long buöåt miïång. Noá quïn phùæt mêët chuyïån àoá. Nghe Quyá roâm nhùæc, noá beän leän àûa tay queåt muäi nhûng sûåc nhúá mònh àang laái xe, liïìn vöåi vaâng boã tay xuöëng. Tiïíu Long phuåc Quyá roâm quaá xaá. Quyá roâm bao giúâ cuäng tñnh toaán moåi chuyïån àêu vaâo àêëy. Nïëu laâ noá, saáng súám àaä böåp chöåp xaách xe ra, coân lêu múái gùåp àûúåc Vùn Chêu! Nhûng lêìn naây Quyá roâm àaä tñnh sai möåt nûúác. Quyá roâm tñnh sai khöng phaãi vò keám liïåu viïåc. Chùèng qua noá khöng biïët trong nhûäng ngaây tuåi noá ài khoãi thaânh phöë, bïn caånh Vùn Chêu àaä xuêët hiïån möåt nhên vêåt múái àoá thöi. Do àoá, khi àûáng lêëp loá trûúác cöíng huú tay ra dêëu muöën gùåp Vùn Chêu, thêëy chõ Thùæm lùæc àêìu lia lõa, Quyá roâm khöng khoãi ngaåc nhiïn. Noá thoâ tay ngoùæt chõ Thùæm laåi gêìn, kheä gioång hoãi:

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

73

- Vùn Chêu khöng coá nhaâ haã chõ? - Noá ài vùæng röìi. Quyá roâm nhòn àöìng höì núi tay, lêím bêím: - Noá ài àêu súám vêåy kòa! Chõ Thùæm chúáp mùæt: - Daåo naây, chiïìu chuã nhêåt naâo noá cuäng ài ra ngoaâi. Tiïíu Long liïëm möi: - Chõ biïët Vùn Chêu ài àêu khöng? - Khöng! Cêu traã lúâi cuãa chõ Thùæm khiïën hai öng nhaäi xuöi xõ. Tiïíu Long buöìn baä quay àêìu xe: - Thöi, tuåi em vïì àêy! Khi naâo Vùn Chêu vïì nhaâ, chõ noái laâ coá tuåi em túái tòm nghen! - ÛÂ. lïn: Chõ Thùæm ngùåt àêìu, röìi böîng sûåc nhúá ra möåt chuyïån, chõ reo - AÂ, hònh nhû Vùn Chêu túái nhaâ möåt àûáa baån naâo àoá! Nghe chõ Thùæm "aâ" lïn möåt tiïëng, Quyá roâm mûâng rún. Nhûng àïën khi chõ noái hïët cêu thò noá caãm thêëy tay chên xõu lú nhû ngûúâi chïët röìi. - Àûáa baån naâo laâ àûáa baån naâo húã chõ? - Quyá roâm hoãi maâ möìm miïång meáo xïåch. Chúåt nhêån ra yá nghôa muâ múâ trong cêu noái cuãa mònh, chõ Thùæm cûúâi xoâa: - Chõ khöng roä àûáa baån àoá laâ ai. Chó biïët nhaâ noá úã àêu chöî cêìu Nhõ Thiïn Àûúâng. - Cêìu Nhõ Thiïn Àûúâng? Tiïíu Long vaâ Quyá roâm cuâng luác kïu lïn. Röìi hai àûáa nhòn trên trên vaâo mùåt nhau vaâ cuâng kïu lïn möåt lûúåt:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh - Nhaâ thùçng Boâ Luåc!

74

"Veáo" möåt caái, Quyá roâm àaä phoác goån lïn yïn sau. "Veáo" möåt caái nûäa, Tiïíu Long àaä lûúån xe àaánh vuâ, xoeåt thùèng, boã mùåc chõ Thùæm àûáng ngú ngaác trong haâng raâo tröng theo. Àaä lêu, Tiïíu Long vaâ Quyá roâm khöng gùåp laåi boån "àö-mi-nö". Tuåi noá khöng biïët nhaâ thùçng Boâ Luåc bêy giúâ àaä laâ quaán buán mùæm. Vùn Chêu àaä khöng hïì kïí gò vúái tuåi noá vïì chuyïån naây. Vò vêåy khi thêëy têëm biïín "Buán mùæm" treo tooâng teng trïn cêy àiïåp trûúác nhaâ Boâ Luåc, Tiïíu Long vaâ Quyá roâm àêm ngúâ ngúå, khöng roä àêy coá àuáng laâ cùn nhaâ maâ tuåi noá muöën tòm hay khöng. Chó sau möåt höìi laáo liïn, phaát hiïån ra thùçng Boâ Luåc àang thêëp thoaáng bïn trong, tuåi noá múái maånh daån dùæt xe vö. Thùçng nhaäi chaåy baân thêëy coá khaách, lêåt àêåt chaåy ra, mùæt saáng trûng: - Daå, múâi hai anh vaâo trong naây! Tiïíu Long khõt muäi: - Tuåi töi muöën gùåp Boâ Luåc. Thùçng nhaäi gaäi àêìu, cûúâi cêìu taâi: - Daå, úã àêy khöng coá boâ luöåc vúái bï thui, chó coá buán mùæm thöi... - Boâ luöåc caái àêìu maây! - Boâ Luåc xuêët hiïån ngay sau lûng thùçng nhaäi. Noá àêåp tay lïn vai thùçng nhaäi möåt caái "böëp", cûúâi hïì hïì - Tïn cuãa tao laâ Boâ Luåc chûá khöng phaãi laâ boâ luöåc, hiïíu chûa? Thùçng nhaäi ngú ngaác: - Anh Bûãu... - Àûâng tröë mùæt ra nhû thïë! - Boâ Luåc nhuán vai cùæt ngang Bûãu laâ tïn úã nhaâ, coân Boâ Luåc laâ "ngoaåi hiïåu" cuãa tao khi... ài laåi trïn giang höì! Röìi àïí mùåc thùçng nhaäi ngúá ra trûúác löëi ùn noái sùåc muâi xaä höåi àen cuãa mònh, Boâ Luåc quay sang Tiïíu Long vaâ Quyá roâm, toeát miïång cûúâi:

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

75

- Lêu lùæm múái gùåp tuåi maây! Quyá roâm hêët haâm: - Nhaâ maây múã quaán tûå bao giúâ thïë? - Khoaãng ba thaáng nay! - Boâ Luåc àaáp, röìi toâ moâ nhòn hai àûáa baån - Höm nay tuåi maây túái ùn uãng höå haã? Quyá roâm vöî vai Boâ Luåc: - Tuåi tao túái tòm Vùn Chêu. - Vùn Chêu? - Boâ Luåc ngaåc nhiïn - Sao tuåi maây biïët Vùn Chêu úã àêy? Quyá roâm ra veã bñ hiïím: - Chùèng viïåc gò tuåi tao khöng biïët! Maây vaâo kïu noá giuâm ài! Boâ Luåc gaäi cùçm: - Noá àêu coá àêy. - Àûâng coá xaåo maây! - Quyá roâm lûâ mùæt - Chiïìu chuã nhêåt naâo noá cuäng àïën àêy kia maâ! - Nhûng ba giúâ noá múái túái! Bêy giúâ múái coá möåt giúâ rûúäi haâ! Quyá roâm keáo chiïëc ghïë saát ngoaâi heâ, ngöìi xuöëng: - Vêåy thò tuåi tao ngöìi àúåi. Tiïíu Long cuäng dûång xe vaâo vaách röìi ngöìi xuöëng theo: - Maây cho tuåi tao hai tö buán ài! Trong khi Tiïíu Long vaâ Quyá roâm vûâa ngöìi ùn buán vûâa ngoác cöí àúåi Vùn Chêu thò úã quaán kem Khöng Coá Gioá, Vùn Chêu vaâ Lam Trûúâng cuäng vûâa ngöìi ùn kem vûâa cùæm mùæt ra àûúâng chúâ Se Seã. Vùn Chêu vaâ Lam Trûúâng ngöìi chúâ lêu thêåt lêu. Nhûng mùåc cho tuåi noá ngoáng àïën moân con mùæt, con nhoã Se Seã bñ mêåt kia vêîn khöng chõu xuêët hiïån. Ùn túái ly kem thûá ba thò Lam Trûúâng hïët kiïn nhêîn. Noá liïëc Vùn Chêu: - Ài quaách, maây úi!

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh - Khöng àúåi nûäa aâ?

76

- Khoãi! - Lam Trûúâng thúã daâi ngao ngaán - Tao nghô tuåi mònh àaä coá thïí kïët luêån vïì con nhoã àoá röìi! Vùn Chêu thêëp thoãm: - Kïët luêån sao? - Noá chùèng coi tao ra gò! - Lam Trûúâng rñt qua keã rùng - Vaâ noá cuäng chùèng coi maây ra gò. Noái chung àöëi vúái con nhoã tiïíu thû naây, tònh baån laâ möåt caái gò khöng àaáng kïí. Noá khaác tao vaâ maây! Vùn Chêu liïëm möi: - Thïë nhúä noá àõnh túái àêy nhûng àïën phuát choát noá bêån chuyïån gò thò sao? - Khöng thïí nhû thïë àûúåc! - Lam Trûúâng lùæc àêìu, mùåt löå roä veã bêët bònh - Khöng laâm gò coá chuyïån cûá möîi lêìn àïën chöî heån laåi bêån! Chùèng qua noá khöng muöën kïët baån vúái tuåi mònh thöi! Vùn Chêu muöën bïnh vûåc Se Seã quaá chûâng, nhûng laåi chùèng nghô àûúåc lyá leä naâo thoãa àaáng. Vò vêåy maâ khi Lam Trûúâng àûáng lïn khoãi ghïë, noá chùéng biïët laâm gò hún laâ rêìu rô àûáng lïn theo. Vùn Chêu leäo àeäo àaåp xe theo Lam Trûúâng, buång phêëp pha phêëp phoãng. Trúâi ban trûa nùæng nhû àöí lûãa, nhûng Vùn Chêu chùèng thêëy noáng teåo naâo. Loâng noá luác naây nguöåi ngùæt. Cûá chöëc chöëc noá nhòn baån, hoãi doâ: - Maây àõnh nghó chúi vúái con nhoã Se Seã àoá luön haã? - Nghó chúi luön! - Khöng troâ chuyïån vúái noá trïn maång nûäa haã? - Khöng troâ chuyïån gò sêët! - Cuäng chaã theâm thû tûâ gò cho noá? - Chaã theâm thû tûâ! Lam Trûúâng àaáp túái àêu, Vùn Chêu xuå mùåt xuöëng túái àoá. Chúåt noá saáng mùæt lïn: - AÂ, thïë coân cuöån bùng vïì Owen? Maây àaä àûa cho noá àêu!

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

77

Vùn Chêu cöë tònh nhùæc chuyïån naây, hy voång Lam Trûúâng vò lúâi hûáa cuãa mònh maâ thöi àoâi cùæt àûát vúái Se Seã. Nhûng Lam Trûúâng àaä laâm Vùn Chêu cuåt hûáng: - Con nhoã àoá noá coá nhòn nhoãi gò cuöån bùng naây àêu, noá chó vúâ võt thöi! Tao hoãi nhaâ àïí àem túái, noá khöng chõu cho àõa chó. Tao mang àïën quaán kem bao nhiïu lêìn, noá cuäng àêu coá theâm túái lêëy. Àïën nûúác naây thò Vùn Chêu biïët mònh chùèng thïí giuáp gó cho tònh baån giûäa Lam Trûúâng vaâ Se Seã àûúåc nûäa. Mùåt maây noá thêîn thúâ àïën töåi. Lam Trûúâng quay qua, ngaåc nhiïn thêëy baån mònh buöìn thiu: - Maây laâm sao thïë? - Tao coá laâm sao àêu! - Vùn Chêu cûúâi gûúång gaåo. Lam Trûúâng nhòn chùm chùm vaâo mùåt baån. Noá nhòn nhû vêåy möåt höìi röìi buöåt miïång hoãi: - Böå maây khöng muöën tao nghó chúi vúái con nhoã Se Seã haã? Thêëy Vùn Chêu laâm thinh, Lam Trûúâng thïm nghi: - Maây thñch con nhoã àoá phaãi khöng? Lam Trûúâng caâng "àiïìu tra", Vùn Chêu caâng muöën khoác theát. Noá khöng biïët phaãi traã lúâi nhû thïë naâo, mùåt cûá thuöîn ra. Veã böëi röëi cuãa Vùn Chêu caâng khiïën Lam Trûúâng tin vaâo phoãng àoaán cuãa mònh. Noá gêåt guâ: - Nhû vêåy àuáng laâ maây thñch con nhoã àoá röìi! Röìi Lam Trûúâng toeát miïång cûúâi hò hò: - Têët caã laâ do maây thöi! Maây khöng noái tûâ àêìu, laâm sao tao biïët àûúåc! - Khöng phaãi àêu! - Vùn Chêu phaãn àöëi möåt caách yïëu úát. - Coá gò maâ phaãi chöëi! - Lam Trûúâng nheo mùæt trïu baån - Taåi tao chûa gùåp con nhoã àoá, nïëu gùåp biïët àêu tao thñch noá coân hún maây! Vùn Chêu àoã mùåt:

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh - Maây àûâng coá noái bêåy!

78

- Thöi, àûúåc röìi, maây nïn yïn têm ài! - Lam Trûúâng tónh khö - Maây àaä giuáp tao bao nhiïu laâ chuyïån, bêy giúâ àïën lûúåt tao giuáp laåi maây! Tao seä tiïëp tuåc vö maång troâ chuyïån vúái noá. Vaâ tao seä tòm caách giuáp àúä maây túái núi túái chöën, chõu khöng? Vùn Chêu chûa kõp àaáp thò xe àaä trúâ túái trûúác quaán buán mùæm. Nhûng noá vûâa phoác xuöëng khoãi yïn, chûa kõp dùæt xe vaâo cöíng àaä thoaáng thêëy Tiïíu Long vaâ Quyá roâm ngöìi cùæm cuái ùn buán ngay trûúác cûãa. Vùn Chêu giêåt mònh, hêëp têëp luâi xe ra chöî khuêët, buång vûâa mûâng vûâa lo. Noá àang mong gùåp laåi Tiïíu Long vaâ Quyá roâm àïën chïët àûúåc, nhûng dô nhiïn khöng phaãi gùåp ngay taåi quaán buán mùæm naây. Gùåp hai tûúáng taåi àêy thò bao nhiïu bñ mêåt cuãa noá seä baåi löå hïët. - Vaâo ài chûá! Thêëy Vùn Chêu böîng löå veã ngêåp ngûâng, Lam Trûúâng ngaåc nhiïn giuåc. - Maây vaâo trûúác ài! Tao phaãi chaåy ài mua caái naây àaä! Vùn Chêu quyánh quñu àaáp. Röìi khöng kõp nghô ngúåi gò thïm, noá phoáng vuåt lïn yïn höëi haã àaåp xe ài. túái? hoãi. - Maây thêëy Vùn Chêu àêu khöng? Sao ba giúâ röìi maâ noá chûa Thêëy Lam Trûúâng möåt mònh dùæt xe vö, Boâ Luåc nhûúán mùæt

- Khi naäy noá ài chung vúái tao, nhûng túái àêy thò noá baão phaãi chaåy ài mua caái gò àoá! Tiïíu Long vaâ Quyá roâm dô nhiïn nghe roä cuöåc àöëi àaáp giûäa hai bïn. Nhûng tuåi noá chó nhòn thoaáng qua Lam Trûúâng möåt caái röìi cuái xuöëng ùn tiïëp. Àêy àaä laâ tö thûá hai cuãa Quyá roâm vaâ tö thûá ba cuãa Tiïíu Long.

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

79

Nhûng tuåi noá chó ùn àûúåc coá thïë. Àïën khi Boâ Luåc bûúác laåi hoãi: - Tuåi maây ùn tiïëp khöng? Quyá roâm liïìn gêìm gûâ: haã? - Ùn tiïëp caái àêìu maây! Böå maây tûúãng tuåi tao laâ Trû Baát Giúái Tiïíu Long söët ruöåt nhòn ra cûãa: - Vùn Chêu noá ài mua caái gò maâ lêu thïë khöng biïët! Quyá roâm ngoá Boâ Luåc: - Chiïìu chuã nhêåt naâo Vùn Chêu noá cuäng àïën àêy àïí laâm gò thïë húã maây? - Chuyïån naây daâi doâng lùæm! - Boâ Luåc ngöìi xuöëng vaâ xñch ghïë saát laåi phña Quyá roâm, gioång thêìm thò - Tuåi maây coá thêëy thùçng nhaäi vûâa bûúác vaâo quaán khöng? Boâ Luåc vûâa noái vûâa kñn àaáo àaánh mùæt vïì phña Lam Trûúâng. Boâ Luåc vöën laâ àûáa vö têm. Noá quïn phùæt Tiïíu Long vaâ Quyá roâm coá thïí vö tònh laâm löå bñ mêåt cuãa Vùn Chêu nïn hai àûáa vö ngöìi ùn buán caã buöíi, noá cuäng chùèng buöìn cùn dùån. Ngay caã khi Lam Trûúâng xuêët hiïån, noá cuäng chùèng nhúá ra àiïìu quan troång àoá. Chó àïën luác Quyá roâm thùæc mùæc, noá múái nghô àïën chuyïån dùån doâ hai àûáa naây. Nhûng Boâ Luåc múái maâo àêìu coá möåt cêu, Quyá roâm àaä saáng mùæt lïn: - A, thùçng àoá khi naäy ài chung vúái Vùn Chêu maâ tao quïn mêët! Àïí tao kïu noá laåi hoãi xem Vùn Chêu ài àêu! - ÊËy, êëy, àûâng! - Boâ Luåc khöng ngúâ sûå thïí xoay ra nhû vêåy, beân taái mùåt kïu lïn. Nhûng Quyá roâm àaä kõp ngoùæt tay: - Ï! Tûúãng khaách kïu tñnh tiïìn, Lam Trûúâng bûúác laåi, nhêím àïëm: - Nùm tö töíng cöång...

http://ebooks.vdcmedia.com

Nguyïîn Nhêåt AÁnh Quyá roâm noáng naãy cùæt ngang:

80

- Tuåi tao khöng kïu tñnh tiïìn. Tuåi tao muöën hoãi maây coá biïët Vùn Chêu vûâa röìi ài àêu khöng! - Khöng! - Lam Trûúâng lùæc àêìu - Khi naäy, Vùn Chêu khöng coá noái. Vûâa dùæt xe vaâo cöíng, khöng hiïíu sao noá vöåi vaâng quay xe ra, ài mêët. Quyá roâm quay sang Tiïíu Long, maây nhñu laåi: - Chùèng leä con nhoã naây noá traánh mùåt tuåi mònh! Tiïíu Long àûa tay queåt muäi, lêím bêím: - ÛÂ, laå ghï! Nhûng Tiïíu Long thêëy "laå" möåt thò Lam Trûúâng thêëy "laå" mûúâi. Noá nhû khöng tin vaâo tai mònh, mùåt àûåc ra nhû thùçng buâ nhòn giûä dûa. Ngöìi bïn caånh, Boâ Luåc kheä biïën sùæc vaâ he heá mùæt nhòn Lam Trûúâng. Vaâ noá than thêìm trong buång khi thêëy thùçng naây tûå nhiïn àûáng trú thöí àõa, mùåt àêìy sûãng söët. Quyá roâm tiïëp tuåc bö bö: - Con nhoã naây bûäa nay noá laâm sao êëy! Tuåi mònh phaãi ài tòm noá xem sao! Vûâa noái, Quyá roâm vûâa àûáng lïn khoãi ghïë. Noá nhòn Lam Trûúâng: - Nùm tö hïët bao nhiïu tiïìn húã maây? Lam Trûúâng vêîn chûa hïët baâng hoaâng. Noá nghe Quyá roâm baão tñnh tiïìn nhûng miïång laåi hoãi theo yá nghô trong àêìu: - Maây goåi Vùn Chêu laâ "con nhoã" húã? Quyá roâm ngú ngaác: - Maây noái gò? Lam Trûúâng bêìn thêìn lùåp laåi: - Vûâa röìi maây goåi Vùn Chêu laâ "con nhoã" phaãi khöng?

http://ebooks.vdcmedia.com

QUAÁN KEM

81

- ÛÂ! Quyá roâm gêåt àêìu, ngaåc nhiïn nhòn Lam Trûúâng. Nhûng röìi noá vuåt hiïíu: - Böå trûúác nay maây tûúãng noá laâ con trai haã? Quyá roâm vöî vai Lam Trûúâng, cûúâi haâ haâ: - Höìi múái quen noá. Tuåi tao cuäng tûúãng noá laâ möåt thùçng nhaäi cú àêëy! Tiïíu Long keáo tay Quyá roâm: - Thöi, ài maây! Giúâ naây chùæc Vùn Chêu àaä vïì túái nhaâ röìi! Quay qua Boâ Luåc, Tiïíu Long nhaáy mùæt: - Tuåi tao ài nghen! Ñt höm nûäa, tuåi tao seä ruã nhoã Haånh túái uãng höå quaán maây! Coá tuåi tao "xöng àêët", quaán maây seä baán àùæt nhû töm tûúi cho maâ xem! Khi noái nhû vêåy, Tiïíu Long àinh ninh mùåt maây Boâ Luåc seä tûúi hún húán. Nhûng böå tõch thùçng Boâ Luåc laåi nom tiu nghóu nhû meâo bõ cùæt tai khiïën Tiïíu Long chöåt daå, tûúãng mònh ùn noái coá gò sú suêët, beân hêëp têëp theo Quyá roâm dùæt xe chuöìn thùèng. Tiïíu Long àêu coá biïët Boâ Luåc lo laâ lo chuyïån khaác. Noá lo Vùn Chêu seä traách noá vïì sûå lúä höm nay. Vò vêåy maâ khi Tiïíu Long vaâ Quyá roâm ài röìi, noá cûá núm núáp nhòn Lam Trûúâng, chúâ thùçng naây cêåt vêën. Nhûng Lam Trûúâng luác naây dûúâng nhû quïn mêët sûå coá mùåt cuãa Boâ Luåc bïn caånh. Noá àang böìi höìi nhúá laåi nhûäng gò àaä xaãy ra giûäa Vùn Chêu, Se Seã vaâ noá trong nhûäng ngaây vûâa qua vaâ dêìn dêìn hiïíu ra moåi chuyïån. Noá àûáng lêu thêåt lêu, thêîn thúâ nhòn ra àûúâng vaâ xöën xang lêím bêím: - Nhû vêåy Se Seã chñnh laâ noá! Thïë maâ mònh laåi traách oan Se Seã, ngu úi laâ ngu!

Thaânh phöë Höì Chñ Minh 1999 Nguyïîn Nhêåt AÁnh

http://ebooks.vdcmedia.com

Information

quan kem.doc

81 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

458432


Notice: fwrite(): send of 224 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531