Read Xu Th Ca Cha Bnh Không Dùng Thuc text version

Xu Th Ca Cha Bnh Không Dùng Thuc

Khi m au ngi ta thng có phn x ngh ngay n thuc men. iu ó không có gì sai nhng không hoàn toàn y . Bi vì dùng thuc tc là a mt hay nhiu cht vào c th vi mc ích iu tr, phòng bnh, chun oán hay là làm thay i mt kh nng sinh lý nào ó ca c th. Các bin pháp không dùng n thuc mà vn có th cha c nhiu cn bnh khác nhau tuy ã có t rt lâu song còn ít ngi chú ý n. Hin nay ti nhiu nc phát trin phng tây xu hng cha bnh không dùng thuc ang ngày mt gia tng, c bit là khi xut hin quá nhiu tác dng ph và tai bin ca thuc. Di ây là mt s phng pháp cha bnh không dùng thuc ang c áp dng ti nhiu ni trên th gii. Có khá nhiu tác nhân vt lý ã c y hc s dng iu tr nhiu loi bnh khác nhau. Phép cha tr này c gi là lý liu pháp. Hin nay nhiu bnh vin ln nc ta cng ã có khoa vt lý tr liu trong ó bao gm nhiu loi máy móc dùng cha tr nhiu cn bnh khác nhau, hoc nhm phc hi kh nng. ó là các máy sóng ngn, máy phát ra tia hng ngoi dùng cha tr nhiu bnh v xng khp. Các loi máy luyn tp c xng, chng hn nh xe p c chy bng ng c in rèn luyn c bp chân cho nhng bnh nhân b bi lit, teo c. Các loi máy rung, máy chà sát, máy v ... c coi là nhng chic máy mát xa thay cho ngi. Hin nay, ti các trung tâm trang dng c y t ang có bán nhiu loi máy thuc loi mát xa mini dùng cha tr mt s bnh mn tính cho cá nhân, chng hn nh các loi èn phát ra tia hng ngoi dùng làm nóng mt s b phn ca c th, to iu kin cho s giãn n các mch máu, do ó có tác dng chng x dính, mau lành vt thng. Các tác nhân vt lý áp dng nhit cao và nhit thp cng có tác dng cha tr mt s bnh. Khi b au bng ngi ta có th dùng các loi túi chm ng nc nóng làm du cn au. Hin ti có mt s túi chm áp dng c ch hóa nhit có th dùng i dùng li nhiu ln và tin li khi i công tác, i du lch vì rt gn nh, có th mang theo ngi. Ch cn n vào mt "công tc" nh bng chic cúc áo nm trong túi là cht dch trong ó nhanh chóng nóng ran lên ri áp ngay vào vùng b au. nóng có th duy trì c 45 60 phút. Các túi chm á c dùng p vào trán khi st cao, áp lên vùng b sng ty làm du cn au nhc. Ngoài các tác nhân trên, các phng pháp xoa bóp, châm cu, n huyt và khí công cng u là nhng phng pháp cha bnh không dùng thuc. c bit, chúng là nhng phng pháp c áp dng nhiu các nc phng ông, trong ó có nc ta. Rt nhiu bnh thuc v ri lon kh nng, các bnh mn tính và nhiu bnh khác ã c các thy thuc y hc c truyn châm cu, day n huyt, mát xa và các bài tp dng sinh ã em li nhiu hiu qu bt ng k diu. Nhiu bnh nhân b mc các bnh tê thp, au nhc bp tht, hen suyn lâu ngày nh c cha tr theo các phng pháp trên ã có nhiu tin trin rt tt, thm chí khi hn. Ngi ta còn kt hp các xung in kt hp vi châm cu gi là in châm. Ch cn vài chic kim châm và mt chic máy to xung in nh, các thày thuc có th làm tê bì c mt

vùng nào ó ca c th, t ó h có th m cho nhng bnh nhân có chng ch nh i vi vic gây mê bng các loi thuc hoc bng hóa cht bay hi. Châm tê trong gii phu là mt trong nhng thành tu y t c áo ca y hc cha tr không dùng thuc ca nc ta. Các trng hp m cng ng giáp trng (bnh Basedow), mt s gii phu ph khoa, thm chí m d dày ã c thc hin thành công vi s vin tr c lc ca các thy thuc châm tê. Nhiu bin pháp cha bnh không dùng thuc c áp dng mt cách khá ph bin hin nay là dùng các sóng bc x và sóng ánh sáng. Các bc x phát ra các chùm tia anpha, bêta, gama ca các cht phóng x c dùng nhiu trong iu tr cn bnh ung th. Tia t ngoi hay tia cc tím c dùng trong iu tr bnh còi xng. c bit nht là chùm tia laser hin c s dng rt nhiu trong y hc. Dao m dùng tia laser có vt ct rt mnh, ng ct rt gn và chính xác, ng thi li có kh nng cm máu tt nên loi dao m này ang c dùng nhiu trong gii phu mt và các gii phu thm m. Hai loi chùm tia laser CO2 là nhng loi có màu do có kh nng âm xuyên không sâu nên thng c ng dng ty sch các vt xm, xóa các nt tàn nhang và các vt thâm trên da. Chúng còn dùng làm m i các vt nhn hoc các vt chân chim vùng mt, do ó có tác dng làm tr hóa din mo. ây là các phng pháp tr liu áp dng nhiu trong các thm m vin hin nay. Nhiu nc phng Tây còn dùng các phng pháp iu tr cn bnh mn tính, làm gim bt trng lng c th bng các phng pháp p paraphin, p bùn lên b mt c th. Các phng pháp dùng nc khoáng cha các bnh ngoài da và các bnh toàn thân cng c s dng nhiu. Nhiu khu an dng kiêm kh nng du lch ã thu hút nhiu du khách n ngh ngi và cha bnh. Các phng pháp cha bnh bng thy liu pháp nh mát xa bng nc bin hay bng sóng bin cng là nhng phng pháp tr liu không dùng thuc nhng li cha khi nhiu loi bnh. Dùng sc ép cao và dùng t tính cha bnh cng ang c áp dng nhiu ti mt s nc. Chng hn dùng mt bung có sc ép không khí cao hn so vi sc ép khí quyn có tác dng làm mau lành các vt thng, nht là các vt loét do hu qu ca iu tr dài ngày bng tia phóng x, dùng iu tr cp cu nhng trng hp b ng c Ôxyt cacbon hay các nhim trùng huyt do các loi vi khun k khí (không a Ôxy) gây nên. Các loi ly có nhim t c dùng ng nc ung có tác dng d tiêu hóa, các vòng t eo tay có tác dng làm h huyt áp ... Thi tit khí hu và các vùng sinh thái cng là nhng tác nhân có th dùng cha tr mt s bnh. Chng hn nh khi chuyn mùa vi nhng cn gió mùa ông bc lnh và m d làm phát sinh các cn hen và mt s bnh d ng có th tránh c nu ta chuyn ch sang mt vùng khác m áp và khô ráo hn. Nhng khu nhà ngh trong nhng vùng rng núi có không khí trong lành, có nhit mát m cng có tác dng cha tr nhiu cn bnh mn tính. Mùa hè thng là mùa lý tng cho mt loi hình du lch mi ang phát sinh và phát trin trong nhiu nm tr li ây, ó là du lch dng bnh. Kiu Khc ôn

Information

Xu Th Ca Cha Bnh Không Dùng Thuc

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

478741


Notice: fwrite(): send of 213 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531