Read PTTH26_2_11.pdf text version

BQYTE

TlH!dNG DH Y THAI BINH

CONG HoA xA H(>I CHU NGHIA VI~T NAM DQc I~p - Tt! do - H~nh phuc

? ~

BANG DIElVI

LOP Y3A-K38 - To 1

Hqc Phan:

P.~.~

I-Bnh thuc thi: Don

.vlfi cdi.

~

~

~

Don V!giang d<;1Y: Ngay thi: ..~

1

~

.

.

/..K.../ 2011

vi

DSCLGD&KT

nh~n ngay:

.A.1IjJ,U!Ai.

.

.

Phong QLDT D<;1i hqc nh~n ngay:

Gi~mo A b

Sa

Trang Seo Hoa

i

!

4

Nguyen Th! Phuong Than Nguyen Th! Ticm Duong Thi Hoa Liu Vuong Sinh

Ly

10

Van Hung

Then Th! Chuycn Lfr Th~11m Huong Lam Th~ Trang Tri~u Thi Khach Ha Thi Kim Dien

_

11 12 13 , 14

L.

Chang Van Hung

PHONG QLDTDH ···· ;J" Duy~t thi t.!...;.m.

sinh vien

. DUYyt t

l'W-' /I... ~ A

11 ,....

B() M(}N

; S,1l I1 \ ,'" KIl

TH~

11;

-fA ~

~----."

Vt~

~

c<:

GIAI"I KHAo

~ ~k_.-. --.. -Ghi chu: Neu bang diem co slra chCtaTruong 89 man phai ghi r6 di~m slra (bang s6 va chct1 ky ten ben

c~nh moi diem slra va ghi r6 co bao nhieu diem slra chCtatrong bang diem.

BOYTE

TRUONG DH Y THAI BINH

CONG HoA XA HOJ CHU NGHIA VJtT NAM

DQc I*p - T., do - H~nh phuc

BANG DIEM

?

LOP Y3A-K38 - 1'6 2

'I

Hoc phan:.f~.1tUitF.r . Hlnh thuc thi:

..&k .

"'\(.lM«'.~

?~t?~PDon ..

vi. giimg day: .

.4.20.14

.

:

V~

aYL.~~.~

Ngay thi:

.J.G,. /...r/L../

Don v~ DBCLGD&KT nh~n ngay: Phong QLDT DC;li Qc nh~n ngay: h Di~m TH

1. 2.

A1.(.!f1RttJAL

~

.

;

Di~m LT

Di~m HQc phan

Hoang Thi Xuan Trinh Thi Trang Lang Thi Kim Tuyen Vy Thi Dan M¢c Thi Bfch Hoang Van Dung Ll;lCVan Nghi Dam Dlnh Di¢n Luong Van Quan Dieu Van Dong Ha Anh Tuan Giang Van Long Ll;lCVan Tu~n Tran Minh Chuang Hoan N

QC

g

S-

3. 4. 5.

6. 7.

(j) ?L

G

G

8. 9. 10. 11.

12.

® S-

m

G

.~

13.

I

14.

LJ_5.

Hun

BOMON

PHONG QLDTDH

Duy~t thi

d~

~

sinh vien

Duy~t thi .. ~

..;...

sinh vien

t1~4~

£~AO

~

/k7ru

Ghi chu: Neu blmg diem co sua ehua TrlIong BQm6n phai ghi ro diem sl'ra (bang s6 va eM), ky ten ben

e~nh moi diem sl'ra va ghi ro co baa nhieu diem sUa ehua trong bang diem.

BO Y TE

TRlfONG DH Y THAI BINH

CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VII):T NAM DQc I~p - Tt,r do - H~nh phllC

BANG DIEM

LOP Y3A-K38 - Tb 3

HQc Phan:.~

r

?

~

..~

1.:--6

t I

..

U ~. Don vi giang d~y: ::11'" r

.

~ . .

.

Hlnh thuc thi:..vu:;

Q;u; ~~ ..::

Ngay thi:

tih. lL ../ 201<1

,d.Cf./.g1.,/Ll44..

Don vi DBCLGD&KT nh~n ngay: Phang QLDT D~i hQc nh~n ngay:

Diem TH 1.

Diem LT

Diem Ht;)c phan

Hoang Xuan Quang Ma Van Son Ly Van Toan Ma Thi Nhung Hoang Thi Thuy Ngan Ban Thi Dan Ly Thi Ha Tri¢u Thi Liu Hoang Thi Tuat Dao Thi Hoa Hoang Thi Nien Nguy~n Thi NgQc La Thi Nguy¢t.. .. -.~ .. . _

-,_

!j/~

... I.lr ~

..

(!i)

.5'

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14.

'i1D 1;.( ..t;;O.

n

(>~..

6:

(a/1$".

C§)

~

[~)\f&

+-~ do

i

2

[ilK ~O o ···JIG Icf12( GjD ... c;/c;; 11K "'>l~"" g)Jr C:-/o '.. If}:;

@

. .~

~r~4

))

S-

CD

. ..

.~

5J~

... 0

G/0

/1;0

.'

"

,

..

,.

.._.,-

".

".

._5jlec:LS;JS~

__ . .

.e. .

W F ~J

BOMON

b

r l0f) + "1'

PRONG QLDTDH Duy¢t thi

~AJ

Jlf ~~

sinh vien

Duy~t thi

f7:(.:,

jO

~~

sinh vicll

IT;

//!L--

~

TRUONG Be) MON

GIAMKHA.O

~~

Ghi chu: Neu bang diem co sua ehtla TrlIong 89 man phai ghi r6 diem sua (bang 56 va eM), ky ten ben et;lnh moi diem sua va ghi r6 co bao nhieu diem sua ehtla trong b~mgdiem.

BOYTE

TRHONG DH Y THAI BINH

CONG HOA XA HOI cuil NGHIA VI~T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc

nANGDIEM

LOP Y3A-K38 - To 4

H<)c

Phfin:~.~.4fuJ.cfJa0fucm

.v{ij. tat.: u.~.~

r.

I

vi

r

A,('

giang d~y:

Hlnh thuc thi:

Ngay thi: ··..·..· ·

la

:1..

~

.

.

.

·

/..r::L./ 20 11

Dan v~ DBCLGD&KT nh~n ngay: ..··..·· Phong QLDT D~i hqc nh~n ngay:

·A.1 !jf.J.d.04.4

Di~m Di~m HQc phan

I-

i

i

STr

Di~m

TH Tr~nh Thi Phuang Ly Thi Blnh Hoang Th~ Luyen Hoang Thi Ha Hoang Th~ Huang Lo Th~ Nhung (A) Po Th~ H,:mh

LT

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12.

f:;o8rK

-'-II~'

c:;-/ c;_.f.J/:{

-- 5)~( 1,()

~/

2/~r{

r-

_1111s~

rt/D

tf

IrS

-fie;

'2)D

5"/0

po Quynh Nga

Lo Thi Nhung (B) Lo Van Hieu Tong Van May Ph~m Ngqc Tuan Lo Van Thanh Nguy~n Thi Bfch H6ng Le Quang Vfi

-It /D

elJ 0

4/J~

o

D1K

__ /~ J

I

I

13. 14.

'ij~c; )l~ o G/~

./

!

I

I

~.

¥~_

. h " sm Vlen

G/~Sb/O

./

Jl;

BOMON Duy~t thi1'l:L.:

PHONG QLDTDH 'h' Ouy~t t

1

/;:-4..r-~ .;)

,/.!.L!

sinh vien

'Pf12-~

Jil /1~

~

TRUONG

BO MON

L

C='

Ya'"'!rk

!b -

. S(~ /h /~

.

GIAMKHAO

-

Ghi chu: Neu bang di~m co sua chG'aTrlIong B9 mOn phai ghi ro di~m sua (bang s6 va chlt), ky ten ben

c~nh moi diem sua va ghi ro co bao nhieu diem sua chiIa trong bang di~m.

BQ.ym

TRUONG DH Y THAI BINH

CONG HoA

xl HOI

CHU NGHIA VI~T NAM

DQcl.p · Tl1 do · H~nh phuc

BANG DIEM LOP ..K-agE T6 .t<2._

HQc phan:.fMW~...1.fw.8J.,... Je.LdlD ..~

Hinh thuc thi: ~ ~ nh~ ngay: Ngay thi: /.

.

J

Dan vi giang d~y: ~

/ 20

..~

),0

.··.· 1

1I.1dc. ~ ".

. . .

.

D<1nvi DBCLGD&KT

Phbng QLDT D~i hQc nh~n ngay:

f)i~m f)i~m f)i~m HQc phan

STT

HQ va Ten

I ytfMte1llJ

1 2

·.. ,

,,~

TH

LT

5'15

Ghichu

114 NgCd

,5'.2 <) ,

{-

3

4 5

--6

7 8 9 10 11

~

-

-.

12 13 14 15

---

16

PHONG QLDTDH Duy~t thi

Qd

sinh vien

Duy¢t thi

IU e4

..--.

B{)M6N . sinh vi6n

~i ::;------TRUONG no MON

J~~-GIAMKHAo

!l~j/p~

Ghi chUl N~u bfmg di~m c6 sua chCia Tnrang BQmOnphai ghi rOdi~m Slra (bang s6 va chCi), k5' tAn bAn ~nh m6i Ci~m sua va ghi rOc6 bao nhi&u di~m sUa chCfa trong bang di~m.

Information

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

237868


Notice: fwrite(): send of 199 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531