Read 47.pdf text version

KHO SÁT TÌNH TRNG NHIM SIÊU VI VIÊM GAN B CA NHÂN VIÊN Y T BNH VIN NHÂN DÂN GIA NH

Võ Hng Minh Công*; Trn Xuân Linh*; ng Công Hân*; Nguyn Th Ho àng Yn*; Lê Kim Lý*; Lê Thanh Qunh Ngân*, Bùi Nhun Quí*; Dip Thanh Dng*. TÓM TT t vn : Viêm gan siêu vi B là mt bnh truyn nhim rt ph bin và nguy him. T l nhim siêu vi viêm gan B trong nhân viên y t ngày càng tng. Mc tiêu nghiên cu: Kho sát mt s c im dch t hc và phân tích t l nhim siêu vi viêm gan B trên nhóm nhân viên y t bnh vin Nhân Dân Gia nh. i t ng và ph ng pháp nghiên cu: Phng pháp tin cu mô t, v du n viêm gan siêu vi B, tính cht công vic, mu 282 nhân viên y t trong ó 57 nam và 225 n tui trung bình 33,80 ± 8,59, trong nm 2008. Kt qu: t l HBsAg (+) 6%, t l ang và ã nhim siêu vi viêm gan B 39%, thng gp khoa sanh, khoa nhi và khoa hi sc tích cc, iu dng và n h sinh là thành phn nhim nhiu nht. Thi gian công tác càng lâu thì t l nhim càng cao. Kt lun: Nhân viên y t cha thy c tm quan trng trong vic tiêm chng phòng nga siêu vi viêm gan B trc khi hành ngh, cha tuân th chp hành y và nghiêm túc mi quy ch phòng bnh. T khóa: Viêm gan siêu vi B. ABSTRACT SURVEY THE STATUS OF HEPATITIS B INFECTION OF HEALTH WORKER IN GIA NH PEOPLE HOSPITAL Vo Hong Minh Cong; Tran Xuan Linh; Dang Cong Han; Nguyen Thi Hoang Yen; Le Kim Ly; Le Thanh Quynh Ngan; Bui Nhuan Quy; Diep Thanh Dung. * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 13 ­ Supplement of No 6 - 2009: 47 - 51 Backgro und: Hepatitis B is an infectious disease is very common and dangerous. The rate of hepatitis B virus infection in health workers increasing. Aims: To survey some epidemiological characteristics and analysis of infection rate of hepatitis B on health worker in Gia nh people hospital. Metho A cross-sectional survey, about marker Hepatitis B, nature of work, sample 282 health worker, in ds: which 57 male and 225 female, mean age 33,80 ± 8,59, in 2008. Results: The rate of HBsAg (+) 6%, and rates are already infected with hepatitis B virus 39% often sees in obstetric department, pediatrics and intensive care unit. Nurses and midwives are the most infected hepatitis B. The longer working, the rate of infective hepatitis B is higher. Co nclusio Health workers haven't seen the important of immunization to prevent hepatitis B before n: practice, not complying fully and serious all regulations for prevention. Keywo rds: Hepatitis B,

* Khoa Ni Tiêu hóa Bnh Vin Nhân Dân Gia nh a ch liên lc: BS Võ Hng Minh Công T: 0903.682.290 Email: [email protected]

47

TVN Viêm gan siêu vi B là mt bnh truyn nhim rt ph bin và nguy him. Bnh thng gp các nc ang phát trin trong ó có Vit Nam và là mt vn quan trng ca y t cng ng. Nhim siêu vi viêm gan B là mt vn mang tính cht toàn cu. Theo thng kê ca T chc Y t th gii khong 350 n 400 triu ngi trên th gii nhim siêu vi viêm gan B b viêm gan mn, ây là mt vn ln trong y t th gii(1,4,4). Nhng ngi này là ngun truyn nhim quan trng trong cng ng và có nguy c cao mc các bnh gan nguy him, liên quan n nhim siêu vi viêm gan B. Hàng nm, c tính có khong 2 triu ngi cht vì x gan và ung th gan gây ra bi siêu vi viêm gan B. Hin nay, Vit nam t l nhim siêu vi viêm gan B 15 ­ 20%(2,3). Theo WHO, trong 35 triu nhân viên y t trên toàn cu, có 2 triu ngi tip xúc qua da vi bnh truyn nhim mi nm có 40% nhim siêu vi viêm gan B. Các yu t gây tn thng da 28%, mnh thy tinh 17%, mi kim khâu 15%, kim bm 14%, mi khoan 10%, que thông tnh mch 5%, yu t khác 7%(4,4). Cán b y t làm công tác iu tr và xét nghim thng xuyên tip xúc vi máu và các sn phm ca máu bnh nhân nên rt d b lây nhim siêu vi viêm gan B. c bit, cán b y t làm vic trong các c s iu tr vi iu kin làm vic còn rt nhiu khó khn, hn na ý thc phòng bnh lây theo ng máu cha tuân th nghiêm ngt trong khi làm các công vic có tip xúc vi máu và các sn phm ca máu(1,2). Ch vi 60% nhân viên y t có nhn thc và thái thc hành v các bin pháp chuyên môn phòng tránh nhim siêu vi viêm gan B úng qui nh(3).

Mc tiêu nghiên cu

Kho sát mt s c im dch t hc và phân tích t l nhim siêu vi viêm gan B trên nhóm nhân viên y t bnh vin Nhân Dân Gia nh. I TNG- PHNG PHÁPNGHIÊN CU

i tng

Tt c nhng nhân viên mi khoa t nguyn tham gia xét nghim tm soát nhim siêu vi viêm gan B.

Thit k nghiên cu

Tin cu mô t ct ngang

C mu

n=

n=

Z12- × p (1 - p )

2

d2

p = 0,2

d = 0,05

Z 1-

= 1, 96

2

1,96 2 × 0,2 × (1 - 0,2) = 245,86 0,052

= 0,05

Mu c chn n= 246 ngi.

Chn mu

Tt c nhng nhân viên mi khoa c t nguyn tham gia trong nm 2008.

48

Cách tin hành nh sau

Nhân viên c chn c làm xét nghim HBSAg, antiHBc, anti HBs.

Tiêu chun xác nh

Tình trng nhim siêu vi viêm gan B là nhng ngi có HBsAg (+) hoc/và Anti-HBc (+).

X lý s liu

Các s liu liên quan n bnh nhân c qun lý bng phn mm SPSS. 11.5.

Phng pháp thng kê

Thng kê mô t: S dng các s m, tn sut c trình bày di dng bng và biu . KTQU V BÀNLUN À

Tui

Tui trung bình: 33,80 ± 8,59 Bng 1: Gii tính

Nam N T ng S tr ng h p 57 225 282 T l % 20,2 79,8 100,0

T l nam: n = 1: 5 Bng 2: T l nhân viên tham gia

i u d ng N h sinh Bác s H lý Ktv gây mê T ng S tr ng h p 163 46 40 28 5 282 T l % 57,8 16,3 14,2 9,9 1,8 100,0

Bng 3: Tin cn gia ình

Nhi m viêm gan B Không xác ñ nh B viêm gan B Ch ng ho c v Anh em ru t T ng S tr ng h p 274 3 4 1 282 T l % 97,2 1,1 1,4 0,4 100,0

97.2% các nhân viên và gia ình không quan tâm n vn tm soát siêu vi viêm gan B. Bng 4: Tin cn chng nga siêu vi viên gan B

Có Không T ng S tr ng h p 39 243 282 T l % 13,8 86,2 100,0

T l chng nga chim 13.8%

49

Bng 5: T l nhim siêu vi viêm gan B trong nhân viên y t.

T ng HBsAg (+) Anti-HBc (+) Nhi m siêu vi B S T S tr ng T l % S T l % h p tr ng l % tr ng h p h p 17 6,0 94/194 33,3 110 39,0

T l nhân viên y t nhim siêu vi viêm gan B chim 39%. - T l mang kháng nguyên b mt (HBsAg) là 6,0%

282

- T l có kháng th lõi (Anti-HBc) là 33,3% - T l ã và ang nhim siêu vi viên gan B là 39,0%. Bng 6: T l nhân viên có kháng th siêu vi viêm gan B T l chng nga siêu vi viêm gan B T l % là 13,8% và anti HBs là 12,8% 12,8 87,2 Bng 7: Tình trng nhim theo gii tính 100,0 Gi i tính S HBsAg (+) S Anti-HBc (+) T l HBsAg (+) và AntiHBc (+) n tr ng SL T l % tr ng SL T l % h p h p cao hn nam tuy nhiên không có s Nam 57 1 1,8 34 14 41,2 khác bit có ý ngha thng kê P > 0,05. N 225 16 7,1 160 80 50,0 Bng 8: Nhim virút viêm gan B theo thi So sánh P> 0,05 P> 0,05

AntiHBs Dng tính Âm tính T ng S tr ng h p 36 246 105 Th i gian Nm <5 5 ­ 10 > 10 S tr ng h p 56 98 128 282 HBsAg (+) Anti-HBc (+) S nhi m SL T SL T l % SL T l % l % 2 3,6 17 30,4 19 33,9 9 9,2 29 29,6 37 37,7 6 4,7 48 37,5 54 42,2 17 6,0 94 33,3 110 39,0 P> 0,05 P> 0,05 P> 0,05

gian công tác.

So sánh

Thi gian công tác càng lâu thì t l nhim siêu vi viêm gan B càng nhiu. Thi gian làm vic trên 10 nm t l nhim siêu vi viêm gan chim t l 42,2%. Bng 9: Tình trng nhim theo khoa phòng.

Khoa công tác Phòng sanh Nhi H is c n i B nh lss C p c u Phòng m H is c ngo i S HBsAg (+) Anti-HBc (+) S nhi m tr ng SL T SL T l % SL T l % h p l % 46 46 14 33 56 51 36 282 2 4 1 2 3 3 2 17 4,3 8,7 7,1 6,1 5,4 5,9 5,6 6,0 26 23 6 11 16 9 3 94 56,5 50,0 42,9 33,3 28,6 17,6 8,3 33,3 28 27 6 13 19 12 5 110 60,9 58,7 42,8 39,4 33,9 23,5 13,9 39,0

50

So sánh

P> 0,05

P> 0,05

P> 0,05

Nhân viên công tác ti phòng sanh, nhi và hi sc ni là ni có t l nhim siêu vi viêm gan B cao. Bng 10: T l nhim theo công tác chuyên môn

Khoa S HBsAg(+) Anti-HBc (+) S nhi m công tác tr ng SL T SL T l % SL T l % h p l % N h sinh 46 3 6,5 23 50,0 26 56,5 i u d ng H lý Bác s K thu t viên 163 28 40 5 13 1 0 0 8,0 3,6 0,0 0,0 47 9 14 1 28,8 32,1 35,0 20,0 59 10 14 1 36,5 35,7 35,0 20,0

282 So sánh

17 6,0 P> 0,05

94 33,3 P> 0,05

110 39,0 P> 0,05

T l n h sinh và iu dng nhim siêu vi viêm gan B chim t l cao và không có ý ngha thng kê gia các khoa. BÀN LUN Trong nghiên cu chúng tôi t l nam: n = 1:5; tui trung bình: 33,80 ± 8,59, vi 97,2% nhân viên y t và gia ình không quan tâm n vn tm soát siêu vi viêm gan B. Ch có 2,9% nhân viên bit ng i thân nhim siêu vi viêm gan B. Nhân viên y t chng nga viêm gan siêu vi B trc khi i làm 13,8% và t kt qu to kháng th chng c siêu vi viêm gan B là 12,8%. T l mang kháng nguyên b mt (HBsAg) là 6,0%, kháng th lõi (Anti-HBc) là 33,3%. T l có HBsAg (+) trong nhóm nhân viên y t Bnh vin Nhân Dân Gia nh thp, trong khi ó thông báo v t l HBsAg (+) ti thành ph H Chí Minh 11,40%(6) và ti Hà Tnh 12,35%(1). T l nhân viên y t Bnh vin Nhân Dân Gia nh nhim siêu vi viêm gan B chim 39%, Hà Tnh là 64,71%(1), Hi Phòng 14,8%(2), Khánh Hòa 70,5%(7), Indonesia là 35,7%(4). Pháp t l nhim siêu vi viêm gan B nhân viên y t 9,1-16,9%(4). T l HBsAg (+) và AntiHBc (+) n cao hn nam tuy nhiên, không có s khác bit có ý ngha thng kê vi P > 0,05. Ngc li, theo thng kê Hà Tnh thì t l này nam nhiu hn n và cng không có s khác bit thng kê. Trong công tác ngành y t vic nhim siêu vi viêm gan B không ph thuc vào gi tính mà ph thuc vào công vic và vic tuân th các quy trình chng lây nhim trong nhân viên y t. T l nhim HBV nhóm có thi gian công tác càng lâu thì t l nhim siêu vi viêm gan B càng nhiu. Thi gian làm vic trên 10 nm t l nhim siêu vi viêm gan chim t l 42,2%, phù hp vi nghiên cu ca tác gi ng Công L và cng s nhân viên y t làm vic trên 10 nm có t l nhim siêu vi viêm gan B 67,2%(1). Trong nghiên cu chúng tôi thy t l nhim siêu vi viêm gan B nhân viên công tác ti phòng sanh 60,9%, nhi 58,8% và hi sc ni 42,8% iu này cho thy nhng ni tip xúc vi máu và bnh nhim nhiu thì t l lây nhim cao, t ng t tác gi Nguyn Quang Tp và Phm Trung Kiên t l nhim siêu vi viêm gan B cao nht các khoa truyn nhim 46,2%, hi sc 27,3% và khoa xét nghim 24,2%(2). Ngoài ra, phòng m và hi sc ngoi có t l nhim thp, rõ ràng v vn thc hin khâu vô trùng trong khi tip xúc vi bnh nhân các khoa này thc hin tt hn.

51

KTLUN Kt qu iu tra tình hình nhim siêu vi viêm gan B trên 282 nhân viên y t bnh vin Nhân Dân Gia nh cho thy: Trong nhóm nhân viên y t t l HBsAg (+) là 6%, t l Anti-HBc (+) là 33,3% và t l ã và ang nhim HBV là 39%. T l nhim siêu vi viêm gan thng gp n h sinh, iu dng là nhng nhân viên y t thng tip xúc vi máu và thc hin các th thut trên bnh nhân. Nhân viên y t cha thy c tm quan trng trong vic tiêm chng phòng nga siêu vi viêm gan B trc khi hành ngh, cha tuân th chp hành y và nghiêm túc mi quy ch phòng bnh. NGH Qua iu tra cho thy t l nhim siêu vi viêm gan B nhân viên y t cao, nht nhng nhân viên tham gia trc tip chm sóc và tip xúc vi máu nht nhng khoa lâm sàng. Vic sm lp chng trình phòng chng kp thi bo v cho nhân viên y t c bit là nhân viên y t trc tip tip xúc bnh nhân viêm gan siêu vi, nhân viên xét nghim và theo dõi nhng nhân viên ã nhim siêu vi viêm gan iu tr kp thi. Nhân viên y t cn chú ý các iu sau ây t bo v. - Chng nga viêm gan siêu vi B úng phác . - Trong thao tác khi tip xúc vi máu và dch tit ca bnh nhân, luôn trang b gng tay y t, khu trang, kính mt bo v. - Khi thc hin các th thut có liên quan n vt nhn nh kim tiêm, t catheter tnh mch ... cn thn tuyt i tránh kim âm. TÀI LIU THAMKHO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ng Công L; Nguyn Thu Vân; Hoàng Thy Long và cs (2000). Kt qu iu tra v tình trng nhim virút viêm gan B cán b y t và ngi bình thng ti Hà Tnh. Y hc thc hành, tp 391, s 11, tr 16 ­ 18. Nguyn Quang Tp, Phm Trung Kiên (2007). Xác nh t l nhim virut viêm gan B, HBsAg, anti-HBs và HBeAg ca cán b y t ti mt s bnh vin thành ph Hi Phòng. Y hc thc hành, tp 591+592, S 12, tr 68-71. Nguyn Vn Quân 2007. ánh giá hiu bit, thái thc hành phòng lây nhim virut viêm gan B ca cán b y t thành ph Hi Phòng. Y hc thc hành, tp 591+592, S 12, tr 28-32. Papaevangelou G; Farmaki G; Kada H (1994). Perspective on viral hepatitis elimination in Europe Viral Hepatitis and Liver disease. Berlin, Springer. p: 435 - 438. Sulaiman Ali H (1994). Hepatitis in Indonesia Viral Hepatitis and Liver disease. Journal of Medical. Volume 67, Issue 3. p: 394 - 395. Trn Vn Bé (1991). Kho sát kháng nguyên b mt virút viêm gan B trên các i tng ti thành ph H Chí Minh. Báo cáo ti hi tho khoa hc k nim 100 nm thành lp Vin Pasteur thành ph H Chí Minh. Viên Chinh Chin, Nguyn Th Th Trâm, inh S Hin và cs (1997). iu tra v tình trng nhim virút viêm gan B trong nhân viên y t ti mt s tnh min Trung. Tp chí V sinh phòng dch, tp VII, s 2, tr 58 ­ 63.

52

Information

47

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

379079


Notice: fwrite(): send of 214 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531