Read Microsoft Word - Tu_Do_Ngon_Luan_so_10___01_Sep_2006[1].doc text version

*

Theo cách hi u thông th ng, côn là k dùng b o l c gây r i, b t ch p pháp lu t, th ng c u k t thành phe ng và là i t ng theo dõi c a c nh sát công an. i n hình là côn bóng á. N c CHXHCNVN, n n côn bóng á k ra khá hi m hoi, nhng i u ph i v ch tr n là phong cách côn l i xu t hi n chính ni nh ng ng i th a hành lu t pháp ! i m l i th i gian g n ây thôi, ta cng th y nhan nh n tr ng h p. Xin k ra vài v i n hình : Tr c h t là thói côn b o ng c c a m y tay công an tr i giam K , huy n L c Nam, t nh B c Giang mà v án "Tr m c v t B c Giang" (x cu i tháng 6-2006) ã phi bày ra tr c m t kinh hoàng t t c a c hoàn c u. Chín b can g m 4 tu s và 5 c s Ph t giáo ã n m c ch lao tù nhân o c ng s n nh sau : ng i b l t tr n tru ng ra ánh, ng i b dí dùi cui i n vào u dng v t, ng i b g y g 4 c nh vu t ng c b ph n sinh d c n tóe máu ti xem còn trinh không, ng i b trói gi t cánh khu u, p u vào t ng và treo ng c lên tr n, ng i b ánh òn âm gây au n bên trong c th , ng i b b t nu t l i th c n ã nôn ra, ng i thành n m xng khô trong ng c, ng i thành b xng di ng trên m t t, ng i m t rng thêm s o, ng i h ng th n nát gan v.v... T t c u b t n thng su t i, m t s ã hóa ra u mê ng ngh ch, tinh th n b n lo n... V vi c th hai là cu c h i cung anh V Hoàng H i, thành viên Kh i 8406, t 05 n 08-08-2006 t i tr s công an ph ng 18, qu n 4 Sài Gòn. Sau khi anh ph n i s xâm ph m quy n t do cá nhân nh b l c soát ng i ki m tra i n tho i di ng, t ch thu ch ng minh nhân dân và m t s danh thi p mang theo, công an ã ch th ng vào m t anh, ch i b i t c tu, tung nhi u qu m vào u vào má. M i khi anh tr l i không úng v i mong mu n c a b n h thì b n òn n tê ng i. Su t 4 ngày làm vi c t sáng cho nt i không c m t phút ngh ngi. M i l n b choáng váng m t mày mu n ng t x u, anh ra hi u cho h d ng tay thì l i nh n c l i ch i r a : "Mày ch t i t i tao càng m ng!" Qu là m t câu nói i vào l ch s ! V th ba là hôm 13-08-2006 v a r i, g n 20 công an ã xông vào nhà ký gi Nguy n Kh c Toàn Hà N i ti n hành c ng b c khám xét r t thô b o. H lùng s c kh p nhà tìm các tài li u "ph n ng" và c san "T do Dân ch " mà nhóm 5 Chi n s Dân ch Hòa bình Hà Thành d nh ra m t ngày 15-82006. Sau nhi u gi khám xét, công an ã ngang nhiên t ch thu hn 50kg tài li u, 2 máy vi tính c a ông Toàn, 2 i n tho i c m tay, nh m c t t m i liên l c v i b n bè và các c quan truy n thông h i ngo i. T t c vi c khám xét thô b o n y ã di n ra mà không h có l nh vn b n c a c quan công an cng nh Vi n Ki m sát. K t thúc khám xét, công an yêu c u ông Toàn ký vào m t biên b n y gian trá, nói là ông ã t nguy n n p tài li u và tài v t (!?). B n ng i còn l i, c bi t là nhà vn Hoàng Ti n, cng b m i lên n công an, r i b khám nhà, t ch thu - không l nh l c, không biên b n - nào tài li u, nào máy vi tính, nào i n tho i di ng, b c t t i n tho i bàn, ch n ng vào m ng Internet. Cho n t n hôm nay, công an ti p t c sách nhi u, xét h i v vi c d nh ra báo, còn cho bi t là vi c th m v n có th kéo dài c tháng và c nm, nh m gây ki t qu tinh th n cho Ng hi p Hà Thành này. n lúc a ra tòa n u c n thì c n tr lu t s, ngn c m báo chí và nhân ch ng, không cho Dân chúng và thân nhân tham d , th m chí ch ng cho ai bi t, ch tr n i b b máy b o quy n (nh tr ng h p Lm Nguy n Vn Lý nm 2001), khoác lên nh ng t i danh b a t, áp t nh ng b n án vi t s n và b t ch u c nh lao tù vô nhân o nh tr ng h p m c s Nguy n H ng Quang, bác s Ph m H ng Sn, ký gi Nguy n V Bình.... M i hành x côn thô b o nêu trên ch là áp d ng các nguyên t c " o c" n n t ng c a ch C ng s n: "Chuyên chính Vô s n" (m t che gi u thói ch trng và ng y bi n cho b o l c c tài), "M i phng ti n có l i cho cách m ng u t t" (thành ra c l a d i, h a hão, l t l ng, bng bít, àn áp, tra t n, th tiêu... m t cách th n nhiên). Cái ch t c a 100 tri u n n nhân do ch CS gây ra cho Nhân lo i không ph i do sai l m, mà úng là ch trng th c s (vì th CS ch ng bao gi xin l i hay n bù vì các t i ác này). M i ai c n tr ho c ch ng i vi c xây d ng ch này (hay úng hn là vi c chuyên quy n c a ng c ng s n) u không có quy n làm ng i và quy n t n t i ! Trên ây là thói côn pháp lu t. Còn nhi u thói côn khác tinh vi hn, nhng không kém ph n thô b o và àn áp, o l n cu c s ng con ng i (b o l c ây không còn là b o l c c b p và v khí mà là b o l c hành chánh). Côn vn hóa ch ng h n. Bi t r ng sách báo in n t do, các phng ti n truy n thông xã h i ho t ng c l p d dàng công b

S 10 * Trang 1

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Bi t r ng sách báo in n t do, các phng ti n truy n thông xã h i ho t ng c l p d dàng công b s th c, bênh v c l ph i, t cáo bao t i ác t y tr i c a CS mà CS ch ng có th tranh cãi l i c, nên t t nh t là "ki m duy t và kh ng ch " ngay u óc và d dày c a tác gi , t ng biên t p, giám c nhà xu t b n, làm cho nhi u sóng phát thanh, c m s d ng antenne ch o, d ng hàng ngàn b c t ng l a... Ai ã ch ng có l n l c u ngao ngán và ành b t l c vì ti ng rú ngn ch n làn sóng c a các ài dân ch , vì dòng ch "c m truy c p" hi n ra khi m các trang m ng u tranh! Ngay sau bi n c Nhân vn Giai ph m (1956-1957), m t lo t h i vn hóa nh H i nhà vn, H i Ngh s t o hình, H i Ngh s sân kh u, H i Nh c s,... c ng CS thành l p, ch o và tr lng cho s ng. ng ng th i xác nh: t nay ng l i sáng tác ph i là "hi n th c xã h i ch ngha" (do tay trùm vn hóa khét ti ng c a Liên-xô là M cxim Goóc-ky ra). ng l i này tóm k t trong 4 ch "yêu-cmchi n-l c" (yêu thng: yêu ng, lãnh t và ch trên h t và tr c h t; cm thù: cm thù nh ng ai ng b o ph i cm thù, dù ó là b ng h u và cha m ; chi n u: chi n u tiêu di t nh ng k thù c a ng, ng muôn nm tr ng tr ; l c quan: luôn l c quan và mù quáng tin t ng dù có th y ch ngha sai l m, ch th t b i và ng ph m muôn vàn tr ng t i...). Nh ng vn s, thi s, ngh s nào không ch u chui vào nh ng cái r y ph i bán r lng tâm, thì không th sáng tác, có sáng tác cng không th in n, thành ra ch có n c gác bút, i ngh , ch t d n mòn. M t s ã ch còn cách vào n m xà lim mà n n ra tác ph m (Thi s Nguy n Chí Thi n ch ng h n). M i g n ây thôi, vn s tr Nguy n Ng c T ã và v n còn lao ao kh n kh vì tác ph m "Cánh ng b t t n" c a mình. Nh n nh phê bình vn h c trong nhà tr ng cng u ph i theo công th c "yêu-cm-chi n-l c" nh th ( ng th m chí còn mu áp t i u quái n y trong các thi n vi n, tu vi n, ch ng vi n). Chính vì thói côn vn hóa ó mà hn 60 nm xã h i ch ngha, ch ng có m t tác ph m vn h c nào t i VN "ngang t m th i i" nh CS kêu g i -ngo i tr nh ng tác ph m i kháng- vì h u h t u không thoát thai t n i trn tr c a tác gi nhng ch là t " n t hàng" và "lò ki m duy t" c a m y tay "trùm vn h c", "quan vn ngh ", "công an vn hóa". Thói côn vn hóa ó ã nh h ng lên toàn xã h i, khi n t cách l ch s và tình ng i c a Qu c Dân ang b xói mòn cách thê th m. thoát nh ng n n côn xu t phát t cái chính th c ng s n phi nhân, b t ngha này, t cái ch mác-xít coi th ng tình ng i, danh d , l ph i, pháp lu t, l i h a này, các Chi n s Dân ch Hòa bình không ph i ch hô hào, kêu g i ý th c là . V n là ph i tri t cho c cn nguyên, g c r c a t tr ng và th m n n !!! BAN BIÊN T P

TRONG S NÀY: *******************

Trg 01 Trg 03 Trg 04 Trg 05 Trg 06 Trg 08 Trg 11 Côn tr n c mãi nên chng ? Kh i 8406 công b Ti n trình Dân ch hóa VN Kh i 8406: Th g i các nhà lãnh o H i ngh Th ng nh Á-Âu l n 6 Chính gi i Qu c t ti p t c ng h Kh i 8406 a ng c treo ng c - TT Thích Viên nh Tôi trong tù mà ng CSVN là cai ng c -MS Ngô Hoài N Kháng th 12-08-06 c a Giáo h i Ph t giáo Hòa h o Thu n túy - T Lê Quang Liêm Gng can m c a giáo dân ông Yên -LM Xuân Vn CSVN àn áp c san T do Dân ch -Hoàng Ti n Gi i t a huy n tho i H Chí Minh -LS Nguy n H u Th ng T do ngôn lu n, t do b u c , 2 c t tr chính c a m t n n dân ch -GS Chu Chi Nam Khi Cung ình CS ch ng tham nhng -Bùi Tín ã n lúc toàn Dân hãy t ph pl i -Thanh c Kh i 8406, n n t ng c a Ti n trình Dân ch hóa Vi t Nam -Nguy n Công B ng Chùm th thi s Nguy n Chí Thi n và Tr n Vi t Yên Nông nô th i i m i -Cao Vn Tnh Tin t c

Trg 13 Trg 15 Trg 17 Trg 21

Trg 23 Trg 26 Trg 27

Trg 28 Trg 29 R i rác

Tác gi : Babui - Ngu n: Danchimviet.online

S 10 * Trang

2

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

GIAI O N I

TH C HI N QUY N T DO NGÔN LU N, T DO BÁO CHÍ T N N T NG CHO CÁC NHÂN QUY N & DÂN QUY N KHÁC 1- B c 1 : T vài ch c nm nay, nhi u Công dân Vi t Nam, k c nhi u ng viên ng C ng s n Vi t Nam, cng nh các nhà u tranh dân ch , ã lên ti ng - b ng nhi u cách - m nh m òi nhân quy n, dân ch , t do, t do thông tin ngôn lu n, t do thành l p công oàn, h i oàn, ng phái, t do tôn giáo,...cho toàn Dân. Ngày 20-22006, 4 Linh m c công b L i Kêu G i Cho Quy n T Do Thông Tin Ngôn Lu n "Chúng Ta Không S Hãi N a. Chúng Tôi Ph i Bi t S Th t", thì n ngày 23-2-2006 l n u tiên hàng trm Công dân qu c n i Vi t Nam ã ng lo t ký tên vào b n Tuyên B v Quy n T do Thông tin Ngôn lu n c a ng i Dân Vi t Nam. 2- B c 2 : Ngày 8-4-2006, Tuyên ngôn T do Dân ch cho Vi t Nam 2006 c long tr ng công b tr c Qu c dân Vi t Nam và C ng ng Qu c t . Trên c s Tuyên ngôn y, Kh i 8406 c hình thành, ngày càng phát tri n nhanh chóng và c ng bào qu c n i, h i ngo i cng nh C ng ng Qu c t ng h m nh m . - Ngày 15-4-2006, Bán nguy t san T Do Ngôn Lu n ra s u tiên ng lo t t i nhi u thành ph Vi t Nam. - Ngày 15-8-2006, c san T Do Dân Ch quy t tâm ra s u tiên t i Hà N i.

- Tng c ng u tranh toàn Dân Vi t Nam t giành l i quy n T do Thông tin Ngôn lu n ã b m t h n d i ch C ng s n Vi t Nam t hn 50 nm qua ; khuy n khích các Cá nhân, T ch c m nh d n công khai s d ng báo chí và các phng ti n thông tin i chúng ph c p khác ; n l c các tài li u thông tin c bày bán công khai trong các s p báo - ti m sách.

GIAI O N II

PH C HO T, THÀNH L P & PHÁT TRI N CÁC CHÍNH NG DÂN CH KHÔNG C NG S N. 3- B c 3 : Không k các Chính ng Dân ch không C ng s n t lâu ã âm th m ho t ng ngay t i Vi t Nam, s l n m nh c a phong trào u tranh cho nhân quy n, dân quy n, dân ch trong N c và s ra i c a Kh i 8406 ã thúc y m t s các ng Dân ch không C ng s n ph c ho t và các ng Dân ch không C ng s n khác l n l t công khai xu t hi n v i tr s , vn phòng, c quan ngôn lu n và các phng ti n truy n thông i chúng bình th ng khác. 4- B c 4 : Các Chính ng ph c ho t và các Chính ng m i c thành l p a ra cng lnh, ng l i, m c tiêu c a mình v i Qu c dân, thu ph c Qu n chúng ng h , k t n p ng viên, gây d ng c s , phát tri n và ki n toàn t ch c. Kh i 8406 s ch m d t ho t ng và nh ng b c cho các Chính ng.

5- B c 5 : Các Chính ng t p h p thành m t ho c nhi u Liên minh ng lo t cùng gây s c ép lên Nhà c m quy n C ng s n Vi t Nam thành l p H i ng so n th o Hi n pháp T m Th i g m i di n c a t t c các Chính ng, các T ch c xã h i và các Tôn giáo nào mu n c i di n tham gia. 6- B c 6 : a D th o Hi n Pháp M i ra trng c u ý Dân và công b Hi n Pháp M i T m Th i.

GIAI O N IV

HOÀN T T TI N TRÌNH DÂN CH HÓA VI T NAM. 7- B c 7 : Thành l p H i ng thi hành Hi n Pháp M i T m Th i ã c toàn Dân ng thu n. Thành l p H i ng T ch c B u C Qu c H i Dân Ch Khoá I, g m các U ban : U ban biên so n Lu t B u c , y ban T ch c các Chính ng ng ký ng c viên, U ban T ch c b u c , ki m phi u, U ban Qu c t giám sát,...Ti n hành cu c b u c Qu c h i công b ng, t do, vn minh khoá I. 8- B c 8 : Qu c H i u tiên h p thông qua Hi n Pháp Chính Th c, ch n Qu c hi u, Qu c huy, Qu c k, Qu c ca,... ; a Hi n Pháp i vào cu c s ng c a toàn Dân. i di n lâm th i Kh i 8406 g m 1.872 Chi n s Dân ch Hòa bình & hàng v n Công dân qu c n i Nam H i, K s, Sài Gòn. Tr n Anh Kim, C u S quan, Thái Bình. Nguy n Vn Lý, Linh m c Công giáo, Hu .

S 10 * Trang

GIAI O N III

SO N TH O HI N PHÁP M I & TRNG C U Ý DÂN.

3

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Kính g i : Các Nhà Lãnh o các N c Thành viên ASEM 6 Kính tha Quý V , Chúng tôi, nh ng Công dân Vi t Nam ang s ng t i Vn, ã công b b n Tuyên Ngôn T Do Dân Ch cho Vi t Nam 2006 tr c công lu n trong N c và Qu c t ngày 84-2006, vì th t g i là Kh i 8406. Chúng tôi c bi t ngày 10 & 11 tháng 9 s p t i, Quý V s h p H i ngh th ng nh t i Helsinki, Ph n Lan v i m c ích kiên nh là tng c ng tình h u ngh v ng ch c gi a các Qu c gia c a 2 khu v c thông qua i tho i và th o lu n các v n v chính tr , kinh t và vn hoá. ASEM ã có nh ng óng góp y ý ngha cho Nhân dân các N c châu Á, châu Âu và trên toàn th gi i. Ph c v con ng i là tr ng tâm c a ti n trình ASEM. Vì v y, chúng tôi, nh ng Công dân Vi t Nam, mu n nhân c h i này g i n Quý V m t s v n liên quan n Dân t c Vi t Nam. Vi t Nam là m t trong r t ít n c trên hành tinh này còn duy trì th ch chính tr c ng và c ng này c c tài. Ch xác nh trong i u 4 c a Hi n pháp Vi t Nam hi n hành, khi n Nhà c m quy n không h có c nh tranh và không h s b thay th . Ngh quy t 1481 c a Ngh vi n H i ng Châu Âu (PACE) ngày 25-01-2006 ã nói lên nh ng v n n n c t lõi nh t v chính th y. Các Lãnh o Nhà c m quy n VN cng nh các i bi u Qu c h i ch g m nh ng thành viên không do Dân b u mà do ng ch n tr c. H ch i di n cho ng C ng s n VN, ch không ph i i di n cho Nhân dân VN. Vì v y trong su t

quá trình H i ngh ASEM Quý V không th nghe c ti ng nói trung th c c a ng i Dân chúng tôi. Chúng tôi bi t r ng m c tiêu c a ASEM là h tr các N c thành viên xây d ng h th ng chính quy n pháp tr v ng ch c hn. Rõ ràng ó là khát v ng c a Qu c dân VN. Dù Nhà c m quy n VN có tuyên truy n t t p th nào i n a, thì Vi t Nam cha h có m t th ch chính tr pháp tr nh th . L ch s ã ch ng minh r t nhi u l n r ng : b t k âu thì m t Nhà n c a nguyên a ng ph i là i u ki n tiên quy t c a b t c Th ch Pháp tr nào. Vì v y, chúng tôi kêu g i nh ng i u sau ây : 1- Vi t Nam ph i thay i hoàn toàn h th ng chính tr c oán hi n hành và chuy n i sang h th ng chính tr a nguyên a ng, có c nh tranh chính tr lành m nh. Chúng tôi - Kh i 8406 cho r ng : i u này có th t c b ng con ng hòa bình và b t b o ng. 2- Vi t Nam ph i ch p nh n h th ng tam quy n phân l p úng theo tiêu chu n qu c t : l p pháp, hành pháp, t pháp. 3- Trong cu c c nh tranh chính tr lành m nh này, chúng tôi ph i c b u c t do dân ch và công b ng th c s ng i Dân l a ch n ng c viên t t nh t i di n cho mình. Ch trên các c s nh th Qu c dân Vi t Nam chúng tôi m i có th xây d ng c m t t n c pháp tr th c s . Chúng tôi tin t ng m nh m r ng ch sau khi nh ng bi n pháp này c th c hi n, Vi t Nam m i có th gi i quy t c nh ng khó

khn l n v kinh t , vn hoá, xã h i mà chúng tôi ang ph i gánh ch u. C th là : vi ph m Nhân quy n nghiêm tr ng, thi u các Quy n t do c b n, tham nhng lan tràn c a các quan ch c công quy n, cng nh s suy i v o c luân lý xã h i do vi c ng C ng s n Vi t Nam kh ng ch các Tôn giáo m t cách có h th ng bi n các Tôn giáo thành công c c a ng C ng s n. Chúng tôi hy v ng Quý V hoàn toàn ng tình v i chúng tôi và giúp Nhân dân Vi t Nam m t cách thi t th c, góp ph n thúc y Ti n trình Dân ch hoá Vi t Nam và giúp t n c chúng tôi s m có th hoà nh p vào cu c s ng vn minh c a C ng ng Nhân lo i b ng con ng nhanh nh t. Chúng tôi cng trân tr ng g i n Quý V 5 vn b n : 1- Tuyên ngôn T Do Dân Ch cho Vi t Nam 2006, g i t t là Tuyên ngôn 8406. 2- B n tuyên b c a Kh i 8406 v 10 i u ki n c b n thi t y u cu c B u c Qu c h i 2007 a ng T do Dân ch th c s , kh i b toàn Dân Vi t Nam ng lo t t y chay, g i t t là 10 i u ki n b u c Qu c h i. 3- Ti n trình Dân ch hóa Vi t Nam g m 4 giai o n & 8 b c do Kh i 8406 công b ngày 22-8-2006. 4- T ng l c s l ng các Chi n s Dân ch Hòa bình qu c n i và h i ngo i và các Chính khách qu c t b o tr Tuyên ngôn 8406 t 8-4 n 22-8-2006. 5- Ngh quy t 1481 c a Ngh Vi n H i ng Châu Âu ra ngày 25-12006. Chân thành c m n s quan tâm, tán thành và ng h c a Quý V ! Kính chúc H i ngh ASEM 6 thành công t t p ! i di n lâm th i Kh i 8406 g m 1.842 Chi n s Dân ch Hoà bình + hàng v n Công dân qu c n i Nam H i, K s, Sài Gòn. Tr n Anh Kim, C u S quan, Thái Bình. Nguy n Vn Lý, Linh m c Công giáo, Hu .

S 10 * Trang

4

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

LIÊN OÀN LIÊN TÔN & QU C T VÌ HÒA BÌNH TH GI I,

T ch c Phi Chính Ph v i Quy ch C v n c bi t bên c nh Liên Hi p Qu c Kính g i Linh m c Nguy n Vn Lý 69 Phan ình Phùng Hu , Vi t Nam.

T ng Th ký Liên oàn Hòa bình Th gi i Hà Lan Liên oàn Liên tôn & Qu c t vì Hòa bình Th gi i Kính g i : Ti n s Willem Koetsier T ng Th ký Liên oàn Hòa bình Th gi i (UPF)

TH KH I 8406 C M N TI N S WILLEM KOETSIER

quy n C ng s n Vi t Nam, nhng trong th c t , chúng tôi không th t c ti n b hi n th c nào n u không có s h tr m nh m c a các T ch c bên ngoài Vi t Nam nh T ch c c a Ngài và c a C ng ng Qu c t . Chúng tôi hi v ng Ngài và T ch c c a Ngài ti p t c ng h chúng tôi. Trân tr ng, i di n lâm th i Kh i 8406 g m 1.842 Chi n s Dân ch Hòa bình và hàng v n Thành viên qu c n i : Nam H i, K s, Sài Gòn. Tr n Anh Kim, C u S quan, Thái Bình. Nguy n Vn Lý, Linh m c Công giáo, Hu . 69 Phan ình Phùng, Hu , VN.

Amsterdam, ngày 10-08-2006 Ch : Tuyên Ngôn T Do Dân Ch Cho Vi t Nam 2006 Kính tha Linh m c Nguy n Vn Lý, Thay m t Liên oàn Hoà Bình Th Gi i t i Hà Lan, chúng tôi vui m ng bày t s ng h B n Tuyên Ngôn T Do Dân Ch Cho Vi t Nam 2006. Qu th t, rõ ràng th c t ch ng minh r ng nh ng Qu c gia dân ch v i th ch chính tr a ng, t p trung vào các nhân quy n và quy n t do c b n (m c d u cha c hoàn h o) em l i hoà bình th gi i nhi u hn và thi t th c hn các Qu c gia ang thi u các quy n này. Chúng tôi th t s hy v ng và mong mu n cách sâu s c r ng Chính ph C ng s n Vi t Nam hi n hành s nghiên c u B n Tuyên Ngôn c a các B n m t cách chân thành úng n và b t u h p tác v i phong trào u tranh c a các B n th c hi n m t n n dân ch th t s Vi t Nam. Kính m n, Drs. Willen Koetsier T ng th ký Liên oàn Hoà Bình Th Gi i Hà Lan

Liên oàn Liên tôn & Qu c t vì Hòa bình Th gi i, T ch c Phi Chính ph v i Quy ch C v n c bi t bên c nh Liên Hi p Qu c, Các Vn phòng Khu v c &

Vn phòng Hi n Chng Hà Lan Kamelenspoor 60, 3605 EC Maarssen, Hà Lan. Hu , Vi t Nam, ngày 16-2006 Ch : Tuyên Ngôn T do Dân ch cho Vi t Nam 2006 Ti n s W. Koetsier kính m n, Xin c m n Ngài r t nhi u v Th ng h quý giá c a Ngài. Th y mu n nói v i chúng tôi r ng các B n h u Qu c t nh Ngài và T ch c c a Ngài, ã nh n th c c Phong trào c a chúng tôi ang n l ct i a th c hi n m t n n dân ch ích th c t i Quê hng Vi t Nam c a chúng tôi. Nh Ngài ã bi t, con ng ti n n Dân ch th t là khó khn. M c dù Nhà c m quy n C ng s n Vi t Nam hi n hành ch c ch n ã quan tâm n Tuyên ngôn c a chúng tôi m t cách nghiêm túc, nhng áp l i ch là các hành ng àn áp, e do , th m v n, qu n ch và b t gi các Chi n s Dân ch Hoà bình t c là các Thành viên Kh i 8406 mà thôi. M c dù chúng tôi u hi v ng vào s h p tác chân thành và hi u qu c a Nhà c m

TH KH I 8406 C M N TH NG NGH S RAY HALLIGAN

Qu c h i Tây Úc B Tr ng L p S n c a Chính Ph iL p (Shadow Minister), c trách Công Dân, a Vn Hóa, Gia C, Lao ng và D ch V .

Vi t Nam ngày 17-8-2006 Kh i 8406 Vi t Nam Kính g i : Ngài TNS Ray Halligan Qu c h i Tây Úc, B Tr ng L p S n c a Chính Ph i L p (Shadow Minister), c trách Công Dân, a Vn Hóa, Gia C, Lao ng và D ch V . Kính tha Ngài Th ng Ngh s, Ngày 04-8-2006, qua ng bu i n, chúng tôi ã nh n c b c th c a Ngài vi t vào ngày 24-72006 g i chúng tôi, nh ng i di n Lâm th i Kh i 8406. Th c a Ngài là s ng h quý giá toàn th Kh i 8406. Ngài ã th t chí lý khi nh c l i l i c a c th t ng Anh Winston Churchill: "T t c nh ng gì cao p thì u n gi n, trong ó nhi u i u ch c n m t t là di n t c nh: t do, danh d , b n ph n, tình thng hy v ng.". i u ó khi n chúng tôi kh ng nh thêm r ng dù l ch s ,

S 10 * Trang

5

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

vn hoá, phong t c, t p quán,... c a các Qu c gia, các Dân t c trên th gi i khác nhau, nhng nh ng giá tr cao p nh: t do, danh d , b n ph n, tình thng và hy v ng,... thì ch là m t. Liên bang Australia c ra i vào ngày 1-1-1901, trên c s c a b n Hi n pháp Australia, c thông qua vào ngày 9-7-1900 chính là n n t ng v ng ch c t n c thanh bình và ti p c a Ngài có i u ki n t o nên, phát tri n và b i p cho nh ng giá tr cao p trên. R t ti c cho n nay, Dân t c Vi t Nam chúng tôi cha h có nh ng c s , n n t ng y. ó chính là lý do mà hôm nay chúng tôi ang u tranh và s n sàng ch p nh n tr giá có c nó. Chúng tôi tin t ng mãnh li t v i tinh th n t l c, t c ng c a chúng tôi, v i s ng h nhi t tình và ngày càng có hi u qu c a C ng ng Qu c t , trong ó có Qu c h i Tây Úc và cá nhân Ngài, thì nh t nh cu c u tranh giành t do, dân ch th c s c a toàn Dân Vi t Nam s t c th ng l i trong m t tng lai g n. Xin chân thành c m n Ngài, kính chúc Ngài và gia ình, cùng các ng s c a Ngài luôn c m nh kho và h nh phúc. Trân tr ng, i di n Lâm th i Kh i 8406, g m 1.842 Chi n s Dân ch Hòa bình và hàng v n Thành viên qu c n i : Nam H i, K s, Sài Gòn. Tr n Anh Kim, C u S quan, Thái Bình. Nguy n Vn Lý, Linh m c Công giáo, Hu . 69 Phan ình Phùng, Hu , VN.

ã hn 30 nm hoà bình, nhng Vi t Nam v n còn trong tình tr ng nghèo nàn, l c h u, dân chúng ph i i làm thuê làm m n kh p ni. Trong n c thì h i l , tham nhng, xì ke, ma tuý,... o c suy i, xã h i bng ho i. Nhân dân không ng ng tranh u nhng T Do, Dân Ch , Nhân Quy n v n ch là m c mà thôi. T i sao nh v y ? Sau nh Th chi n, trong khi các n c thu c a khác c trao tr c l p, thì Vi t Nam, Tri u Tiên và c qu c b chia hai vì dính vào ch thuy t vô th n quái ác MarxLenin. Riêng Vi t Nam, C ng s n B c Vi t dùng v l c c ng chi m Mi n Nam t o ra c nh huynh tng tàn n i da xáo th t, g m thâu v m t m i. c qu c vn minh hn, hai mi n ông Tây ã b t tay th ng nh t, tránh c c nh chi n tranh ch t chóc nh Vi t Nam, nhng n n kinh t b xu ng th p vì ph i chia cho ông c C ng s n nghèo nàn. Ch còn Tri u Tiên cha bi t th ng nh t cách nào tránh c nh tng tàn tng sát nh Vi t Nam, và n n kinh t không b kéo xu ng nh c qu c. Sau khi thâu tóm mi n Nam, C ng s n d n ng cho vi c t o d ng m t th ch c tài c ng v ng ch c b ng cách tuyên truy n, kh ng b nh m th c hi n chính sách "Vô s n hoá", tóm thâu toàn b tài s n c a nhân dân vào tay Nhà n c, g i là xoá b giàu nghèo ti n lên Xã h i Ch ngha, làm theo nng l c, h ng theo nhu c u. M t h t ru ng t, c a c i, ti n b c, toàn dân tr thành vô s n, h ng ngày ph i i làm công cho Nhà n c ki m s ng, không còn tâm trí, i u ki n âu mà suy ngh hay tính toán gì khác. Ch có m t Ông Ch là Nhà n c C ng s n, nên dân không còn s ch n l a nào. Không dân quy n, không c l p, không t do. Cái xã h i bình ng trong... nhà tù, ó là "Thiên ng Xã h i ch ngha". M t n n kinh t không có c nh tranh, không có ng l c phát tri n nên ngày càng ki t qu , dân chúng m i ngày m i ói rách, c c c. C nh v y kéo dài trong 10 nm. Cu c s ng ng i ch ng ra

ng i, lúc nào cng h i h p, lo âu. Ngoài vi c ki m n, không còn ai dám làm, dám nói, dám suy ngh i u gì khác. Có m t nh mù, có tai nh i c, có mi ng nh câm. Chính quy n c nh v y mà t i v . Vì ng c g i là "Trí tu c a loài ng i, trái tim c a nhân lo i", n u ai th c m c, có ý ki n gì khác l , li n b gán cho là còn t t ng t s n, ph n ng, li n b b ói, b tù ngay. Nhà n c C ng s n ã thành công b c u v ng ch c : "vô s n hoá", b n cùng hoá nhân dân. ó v a là lý t ng c a Xã h i ch ngha, v a là phng ti n r t t t áp t, duy trì ch c tài c ng lâu dài sau này. B ói là cái cách C ng s n ã dùng c i t o, hu n luy n ng i dân ph i rm r p nghe theo. N c Vi t Nam tr thành m t Nông tr i kh ng l (hay úng hn là m t Tr i t b n) c a m t ông ch là ng C ng s n Vi t Nam. M i quy n sanh sát u n m trong tay ng và b n tay chân, bng b . N u c gi tình tr ng nh v y, thì Vi t Nam s gi ng ch C ng s n B c Hàn hi n nay. Nhng hoàn c nh Vi t Nam không th gi nh v y c. Vì Vi t Nam còn có 3 tri u ng bào H i ngo i th ng g i ti n, quà v cho ng i thân, nên ng i dân trong n c có s so sánh giàu nghèo. L i n a, dân Mi n Nam ã s ng qua ch t b n, t do, nên C ng s n không th tuyên truy n, l a d i mãi c. Nh t là s bi n ng, thay i và s p c a các ch C ng s n Liên xô và ông Âu. Vì v y, nm 1986, duy trì ch trong hoàn c nh m i, C ng s n ph i có s thay i theo b c th hai là " i m i kinh t ". V i chiêu bài " i m i", C ng s n l y quy n l i làm mi ng m i chiêu d b ng cách ban ân hu , khen th ng cho bè ng, tay chân h ng nh ng c quy n c l i to l n th t ch t vây cánh, t o thành m t m ng l i c m quy n c tài, c ng. Ch nh ng ng i trong phe phái, nh ng k quì g i, cong lng bng b m i c t do buôn bán làm n. Nh ng ng i có tinh th n dân t c, c l p, t quy t, nh ng nhà tôn giáo thu n tuý, nh ng nhà dân

S 10 * Trang

6

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

ch khác chính ki n thì v n ti p t c b ngn ch n, cô l p, bao vây kinh t . Nm 2006, ng C ng s n công khai cho ng viên kinh doanh làm giàu theo th tr ng t do ki u t b n nhng v n "kiên nh theo ch thuy t Marx-Lenin", ch là có lý do ôm gi cái ch c tài, c ng, vì quy n l i phe nhóm riêng t mà thôi, ch th t s không còn lý t ng gì n a. Các quan ch c chính quy n v a lãnh o, v a làm kinh t , v a giám sát, v a ki m tra; hành pháp, t pháp u n m trong tay, không có s phân bi t rõ ràng. D n n k t qu cho nh ng ng i C ng s n, ch trong m t th i gian ng n ã tr thành nh ng nhà "t b n ". Ng c l i, toàn dân nghi m nhiên tr thành nh ng ng i "vô s n" và, nh ã nói trên, ph i i làm thuê, làm m n, th m chí ph i bán mình làm v , làm y t , làm nô l tình d c t i các n c ngoài ! !. V i chính sách "t do kinh t , si t ch t chính tr ", m t cách kh p khi ng, không rõ ràng, nên t nh ng ng i lãnh o n các ng viên, u không bi t h ng nào mà i. M t ng c m quy n mà có t t ng mù m , què qu t, làm sao lãnh o t n c, ph c v dân t c c ? Trong xã h i, ã xu t hi n s phân c c giàu nghèo, t quan liêu tham nhng... và r t nhi u v n n n. Ch c ng không còn ki m soát c nh ng v n phát sinh c a xã h i. Nhng bu n thay, dân chúng không có các t ch c dân s phi chính ph gi i quy t nh ng v n n n này. M t xã h i a c c, c n ph i có m t th ch a nguyên m i áp ng c. Làm kinh t theo th tr ng t do và t b n mà không có T do thông tin, T do báo chí, T do l p h i... nên ch c tài, c ng là vùng t, là môi tr ng màu m cho tham nhng, h i l , c t xén, n ch n... T ó sinh ra các t n n, làm cho dân t c nghèo ói, o c suy i, xã h i xu ng c p. Nh v y, v i l p tr ng kiên nh theo ch thuy t Vô s n c a MarxLenin, ng C ng s n l i cho ng viên kinh doanh, buôn bán làm giàu theo th tr ng t do ki u t b n, i ng c l i v i ch thuy t mình ang theo u i, thì ng C ng s n ã t mâu thu n v i chính mình. M t khác, n u ng C ng s n ã th y ch thuy t vô s n Marx-Lenin là sai l m, ph i quay l i làm n theo kinh t th tr ng t b n, nhng không ch u t b cái ch thuy t vô s n sai l m kia, nh các ng C ng s n Liên xô c và các n c ông Âu ã làm, mà v n c c tài, "kiên nh", c tình ph lên u lên c nhân dân Vi t Nam, làm cho t n c t t h u, nghèo nàn, thì ng C ng s n có còn x ng áng lãnh o t n c không ?. Trong th i i vn minh, m i chính ng ph i có ng h ng rõ ràng nhân dân ch n l a, b u lên n m chính quy n. ng C ng s n thì không ph i nh v y. Nm 1975, ng C ng s n ã c ng chi m mi n Nam b ng b o l c và t ó c tài c tr cho n nay, không qua m t cu c b u c t do nào c . Nhân dân Vi t Nam cha bao gi b phi u cho ng C ng s n c . Nh nm 2006 v a qua, là nm b u l i nh ng ng i m i lên n m gi các ch c v quan tr ng trong chính ph nh Ch t ch n c, Th t ng, v.v... v y mà ng i dân Vi t Nam cng ch ng nhìn, gi ng nh ng i ngo i qu c, xa l , h ng h , ch xem k t qu , ch không có ý ki n hay can thi p gì c. B u c ng i lãnh o t n c, n m v n m nh c a c qu c gia, dân t c mình, mà gi ng nh chuy n c a n c khác v y. Ng i dân Vi t Nam không có quy n gì c . Dân Ch , Nhân quy n,T do thông tin, T do Tôn giáo... u b t c o t. c bi t, àn áp Tôn giáo là b n ch t c a ch thuy t C ng s n Vô th n. C Hoà Th ng Thích Thi n Minh b tra t n n ch t trong tù nm 1978. M i ây, h i cu i tháng 6 nm nay, 2006, v x chuy n ánh c p c v t B c Giang cho th y m t trong các v s b oan khu t, s c Thích c Chính cng b tra t n, ch t trong tù; các v khác b tra t n, ch t i s ng l i; n i oan khu t th u tr i, ti ng khóc than d y t. Hãy nghe các nhân ch ng t oán : "...Tôi th ng th t kêu : `Ôi máu, máu, kìa ông Túc, máu, c u tôi v i ng ánh n a!' (Nghe kêu) chúng ng thanh b o : ` ánh cho mày ch t luôn, ánh ng i là nhi m v c a chúng tao. Mày ch t ã có b nh vi n chôn. Pháp lu t ng v phía chúng tao. Mày bi t ch ?'". "Tôi b chúng l t tr n tru ng. trong khi hai tay b trói cánh khu u, treo l l ng trên tr n nhà, tên Túc c m i u thu c lá ang cháy liên t c gí vào hai bên mông c a tôi, m c tôi o n ng i né tránh, cho n lúc ng t i vì au n, gào thét. T nh d y, chúng l i ti p t c dùng nh c hình t th i Trung c : bu c s i dây v i vào ph n bìu c a tôi, ch sát hai "hòn cà" gi t m nh, khi n dng v t tôi au i ng. N i au không ch ng m vào da th t mà xoáy vào con tim kh i óc khi bi t mình b chúng coi nh m t con thú, em ra làm trò tiêu khi n v i nhau. Trong lúc tôi au n ch t l ng, t ng c b ph n sinh d c b t r i kh i c th thì chúng c i h nh h ch b o nhau : " ã là s thì c n ch gì cái y, v t m nó i. Nào, chúng tao giúp" (Thích Tâm Thng, th danh Lê vn Thng, n t cáo " a ng c Xã h i Ch ngha Vi t Nam, p d p Tim Gan - Lá Lách) "...H cho ói cho khát, r i treo ng c treo xuôi, r i ng ra ánh vào b ng chúng tôi. Ngay c tôi 6 tháng (trong tình tr ng) g n nh b tâm th n, o n m ng vì òn roi; phân ít nhày nh a, m m máu me loe loét, nói chung là nh th i Trung C . (...) Nh ng ng i có trách nhi m b o v can ph m l i hành s nh nh ng k lu manh, m t h t tính ng i" (Ng i oan khu t Dng Phúc Thi n). "...Ng i b d m p n m c ói m a v n ph i n l i nh ng th mình v a nôn ra, n u không s b ánh n ch t" (l i chú ti u Thích o Sn t c Nguy n Quý oan). "Ng i ph i n chu t ch t, gián ch t. Vì không th n c mà b tra t n, rút l i n m c l i thè ra ngoài vòm h ng c gang tay" (l i C s Dng Phúc Th nh). "...Ch riêng v i v x v tr m c v t này (không h có tang ch ng, v t ch ng), cách hành x c a các cán b i u tra i v i các b cáo (không có t i cng ph i ánh thành có t i, còn cha nh n t i còn ánh) cùng cách lu n t i trong các vn b n cáo tr ng c a vi n ki m sát (tù mù, quanh co, phi lý), cách l p nhân ch ng gi (mua 500.000 VN 1 ng i), cách i u khi n phiên toà (dày c công an và chó bec-giê) v.v... ch ng t ngành lu t pháp c a t nh B c Giang ã ra m t ch ng i l i ng i dân, i ng c l i lòng dân" (Xét x V tr m C v t B c Giang, M t v án i n hình). Nh v y, t nm 1975 n nay, ng i dân Vi t Nam không có công lý, lu t pháp b o v , gi ng nh dân b m t n c. t n c này nhân dân VN có còn hi n h u hay không ? Hay t t c ã bi n thành t s n và nô b c c a ng Cs Marx-Lenin ? Thng thay cho dân t c Vi t Nam, h t chi n tranh tang tóc, l i ph i s ng trong c nh ói nghèo, kh ng b , tù t i, o ày. Ng i dân luôn h i h p, lo s , b t an, nên m t s c kháng, không dám phân bi t chánh tà, ngày ngày ch lo ki m s ng cho b n thân, cho gia ình, cho v , cho con, không còn ngh n i u gì khác. C ng s n l i dùng cái òn v a ánh v a xoa, kèm theo tuyên truy n, ban n, khen th ng chiêu d , níu kéo nh ng ng i nh d , nông n i, thi u hi u bi t, thi u can m tham gia, c ng tác. Cái thòng l ng si t c quá ch t, r t khó th ; khi c n i l ng,

S 10 * Trang 7

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

d th hn m t chút, ã v i vui m ng, cám n r i rít. âu có bi t dây thòng l ng v n dính trên c , có mu n i âu xa cng không c. i u m c T Do, Dân Ch , Nhân Quy n c a dân t c Vi t Nam sao mà khó quá. Tuy nhiên, sau cn ma, tr i l i sáng! Mu n xoá b cái a ng c treo ng c, mu n c u dân t c ra kh i ách th ng tr c a c tài C ng s n, mu n t n c c th nh tr , phú c ng, tr c nh t ph i òi h i cho c quy n T do Thông tin. Khi tin t c ã c lu thông thì ng i dân s phân bi t th t gi , hi u rõ chánh tà, không còn b tuyên truy n d i g t c n a. T Do Thông tin nh ng n èn sáng, làm tan bi n bóng t i do bng bít, l a g t. Nhân dân s h t s , s l y l i can m, nh t là gi i thanh niên, trí th c, s phu, nh l i kêu g i c a Hoà Th ng Thích Qu ng , Vi n Tr ng Vi n Hoá o GHPGVN TN, vi t trong th Chúc Xuân nm t D u, 2005 : "H nh phúc có th tái t o, t do có th thi t l p, nô l có th ch m d t. Xin quí v hãy ra tay ch n ngn các n o d , gióng lên ti ng chuông c nh t nh, ánh lên h i tr ng i hùng khai m Ð ng Lành trong nm t D u 2005. ó là con ng Dân ch a nguyên a t i s n nh, phát tri n và an l c cho t n c. Ch ng nên ngh r ng h có công an cho ông, nhà tù cho nhi u, và quân i hùng m nh là s gi c quy n bính mãi mãi. Ch d a v ng ch c nh t c a m t ch chính tr là lòng dân". Ph i chng vì v y mà g n ây ã có d u hi u tích c c thông qua ti ng nói òi h i dân ch kh p ni, nh m t ng n c u ã ph t. Ti p n là công nhân, nông dân và cu i cùng ch c ch n s là 83 tri u ng i dân Vi t Nam cùng ng lên, nói chung m t ti ng nói, d p b ch c tài, c ng, t o d ng th ch a nguyên, a ng, T Do, Dân Ch , Nhân Quy n, cái mà toàn dân ng nhiên ph i có quy n c h ng trong th i i vn minh, ti n b c a nhân lo i. Th ng To Thích Viên nh Phó Vi n tr ng kiêm T ng Th ký Vi n Hóa o,

ng s nh ng gì C ng s n làm ! Hãy làm nh ng gì C ng s n s !

Kính g i: - U ban Nhân quy n LHQ. - Human Rights Watch. - Các c quan báo chí, truy n thông trong và ngoài n c. - Toàn th nhân dân Vi t Nam và ki u bào yêu t do dân ch . Cách nay 230 nm (1776), Qu c h i c a 13 ti u bang M công b b n Tuyên ngôn c l p sau cu c chi n giành l i ch quy n t tay ng i Anh. B n Tuyên ngôn c l p nêu lên nh ng quy n c b n c a con ng i là nh ng gì c trao ban t bàn tay c a ng t o d ng nên con ng i. Tuyên ngôn cng lên án nh ng c ch và vi ph m n quy n l i c a tân qu c gia b i nhà c m quy n Anh qu c. Tuyên ngôn công b vi c hoàn toàn tách r i kh i s l thu c vào ng i Anh tr thành m t qu c gia c l p. M i m t nm sau (1787), b n hi n pháp Hoa K m i hình thành thi t l p nh ng c ch cn b n c a Hi p ch ng qu c Hoa K. Có th nói b n Tuyên ngôn c l p là linh h n và b n hi n pháp là c c u t ch c c a qu c gia Hoa K c l p, t do và dân ch , b n Tuyên ngôn này ã kh ng nh rõ: "Chúng tôi xác nh nh ng chân lý sau ây là b ng ch ng hi n nhiên : ó là t t c m i ng i u c t o d ng bình ng v i nhau, ó là h c ng T o Hóa c a h truy n ban cho nh ng quy n l i ch c ch n, b t kh xâm ph m - nh ng quy n l i này g m có quy n s ng, quy n t do và quy n mu c u h nh phúc". Thông i p này c ông H Chí Minh l p l i trong tuyên ngôn c l p 2-9-1945 t i Ba ình, nh m t l i nh n nh cho nh ng th h sau ông, nhng ti c thay ngày nay l i nh n nh ó ch còn là nh ng kh u hi u phô bày cho th gi i, còn th c tr ng VN hoàn toàn i

ng c l i quy n c b n c a con ng i. B t c ai s ng trong t n c này m i th m c th nào là " c l p - T do - H nh Phúc!" mà ng CSVN mang n cho dân t c mình. hi u rõ hn v cái t do trong t n c mà chúng tôi ang s ng, tôi xin g i n Quí V di n bi n c a vi c chính quy n Vi t Nam ã ngang nhiên t c o t quy n t do i l i c a tôi, t c o t quy n công dân cách tùy ti n; và tôi ý th c r ng h i x v i tôi nh là m t ph m nhân và nhà tù bao la, r ng l n mà tôi ang b giam c m là t n c Vi t Nam, mà ng CS là cai ng c! Tôi M c s Ngô Hoài N . Sinh ngày 03-06-1963 t i Sài Gòn. H kh u th ng trú t i 818/11/3E Nguy n Ki m, Ph ng 3, Qu n Gò v p, Sài Gòn, Vi t Nam. ang t m trú t i D23/7 - Tr n Não - Ph ng Bình Khánh - Qu n 2 - Sài Gòn. Tha Quí V , ngày 17-07-2006 tôi cùng v tôi là cô Hunh Th Gia Lâm n s 161, Nguy n Du, Qu n 1, Sài Gòn là phòng xu t nh p c nh cho ng i VN, chúng tôi ã n p h s - th t c làm H chi u Ph thông (Passport) ti n vi c qua l i v i các n c lân c n trong khu v c. Vì ngày 23-07-2006 v a qua, các n c ông Nam Á ã ký hi p nh i l i t do gi a các n c, ch c n H chi u (Passport) ch không c n xin Visa, và ây cng là lúc tôi ngh mình có d p c th c hi n quy n t do i l i c a mình d dàng hn. (Vì trong quá kh vi c xin H chi u ph thông r t là khó khn)! Khi tôi vào n p n thì tôi ghi rõ ch c v là M c s, và ni làm vi c là Vn phòng M c s oàn 28 H Tùng M u, Ph ng Nguy n Thái Bình, Qu n 1. Xin nói thêm Vn phòng M c s oàn này cng th ng lên ti ng khi các H i thánh

S 10 * Trang

8

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Tin lành các ni b bách h i t các c p chính quy n a phng, vì v y khi g i n tên tôi và v i nh ng thông tin tôi khai trên gi y, thì ngay l p t c tôi b x p vào thành ph n c bi t, áng quan tâm. Tôi c chi u c hn m i ng i trong phòng ch i ngày hôm ó, tôi c m i vào làm vi c riêng v i anh công an tên Sn là tr ng phòng qu n lý Xu t nh p c nh, và nh ng câu h i c a anh Sn i v i tôi không liên quan gì n th t c xu t nh p c nh, mà ch xoay quanh tài các ho t ng Tôn giáo c a tôi trong th i gian qua. Dù v y cu i cùng h cng ng ý ch p nh n n xin H chi u c a tôi (có ch ng t ) và anh Sn cho bi t th t c tôi hoàn toàn h p l , ch c ch n tôi s có H chi u ch không có gì tr ng i. Sau ó tôi có óng ti n làm H chi u cho tôi và v tôi, t ng c ng là 400.000 ng (có ch ng t kèm theo). n ngày 7-08-2006 là ngày h n l y H chi u, tôi n phòng Qu n lý Xu t nh p c nh, thì c thông báo ch có v tôi c c p, còn tôi thì h s cha chuy n qua. Tôi có h i anh Sn tr ng phòng: "Có ph i vì tôi là M c S và Vn phòng tôi làm vi c là t i 28, H Tùng M u nên không c p H Chi u cho tôi ph i không?" Anh Sn tr l i: "Không âu! ch vì h s chuy n ch m, ây là chuy n nh thôi!" Và anh Sn ã h n tôi trong vòng m t tu n s g i i n tho i cho tôi n nh n H chi u. Tôi ã cho anh Sn s i n tho i và ch i... Hai tu n trôi qua nhng tôi không nh n c tín hi u nào t phòng Qu n lý Xu t nh p c nh 161 Nguy n Du. Không th ch thêm c n a, nên ngày hôm nay 22-08-2006, ngha là 15 ngày sau ngày h n, tôi lên n phòng Qu n lý Xu t nh p c nh và i th ng vào phòng anh Sn là tr ng phòng h i lý do vì sao n nay mà tôi v n cha nh n c H chi u! Anh Sn b o tôi ch bên ngoài kho ng 20 phút và sau ó thì anh công an tên là Nguy n Vn Hùng cng là ng i ký nh n h s xin xu t nh p c nh c a tôi, ti p tôi vào úng 9 gi sáng ngày 07-8-2006 v i m t câu tr l i ng n g n : "Anh b B Công

an t ch i c p H chi u vì là thành viên c a Kh i 8406." Tha Quí V , thành viên c a Kh i 8406 là gì mà n n i Nhà n c Vi t Nam ã t c o t quy n i l i c a h , i x v i h nh nh ng ng i ph m t i và t c m t luôn quy n công dân c a h ! ó có ph i là Nhà n c Vi t Nam mà dân t c Vi t Nam mong i hay không? Xin tha v i Quí V , tôi úng là thành viên c a Kh i 8406, nhng Kh i 8406 có t i gì v i Qu c gia, v i Dân t c, v i Hi n pháp và lu t pháp Nhà n c Vi t Nam, mà l i t ch i c p H chi u cho nh ng thành viên trong Kh i này!? Cách ây không lâu, Chính quy n Vi t Nam ã t ch i xu t c nh i v i anh Ph m Bá H i không cho bay sang n , r i n anh Lng Duy Phng chính quy n ã ngn c n anh bay sang Thái Lan, r i t ch i không c p H chi u cho anh B ch Ng c Dng ch vì nh ng v này là thành viên, là ng i ng h Kh i 8406. Ngày nay h ti p t c t ch i c p H chi u Ph thông cho tôi! Tôi xin minh nh l i r ng: Kh i 8406 là t p h p c a nh ng ng i lên ti ng nói công b ng cho xã h i, lên ti ng òi l i quy n mà ai làm ng i cng ph i có, tr ra con v t thì nó không có quy n ó, nhng làm ng i thì không th thi u nó. Kh i 8406 lên ti ng các c p chính quy n không vi ph m nhân quy n, vi c lên ti ng ó cng giúp cho nhi u thành ph n ang làm vi c trong chính quy n các a phng không t t thì c t t hn. Kh i 8406 lên ti ng ng i dân c t do ngôn lu n, t do s ng trong quy n c b n con ng i, t do tôn giáo, t do tín ng ng; nh v y thì âu có gì sai v i o c, âu có gì ph m pháp ! Ch trng và ho t ng c a Kh i 8406 hoàn toàn phù h p v i Lu t Qu c t và Hi n Pháp n c Vi t Nam. N u Nhà n c Vi t Nam ang có t do th t thì Kh i 8406 s là l c l ng ng h chính quy n, nhng n u nh ng ng i i di n cho nhân dân ang i ng c l i quy n l i c a nhân dân, thì ây, Kh i 8406 nh h i chuông cho quí v , ho c là làm cho nh ng ai có lng tâm t nh táo hn ho c ti ng

chuông ó s làm khó ch u cho nh ng ai m t h t lng tri vì ch ngh n quy n l i cho riêng mình thay vì ngh n nh ng l i ích cho ng bào, cho dân t c! Kh i 8406 có ch ng phá nhà n c nh l i k t án c a Chính quy n Vi t Nam không? N u ch ng thì ph i có bom, súng, n, v khí trong tay ch ! ng này phng pháp ho t ng c a Kh i 8406 là b t b o ng, ch yêu c u Chính quy n Vi t Nam cho Dân t c Vi t Nam c h ng úng các quy n t do mà Hi n pháp VN ã qui nh, nh v y t i sao l i b c ãi nh ng thành viên c a Kh i 8406, t c i quy n mà T o Hoá ã ban cho h ? H cng là con ng i, h cng có quy n h ng l y nh ng c ân mà Th ng ban cho h ch ! Than ôi! Nh ng ng i lên ti ng cách chính áng cho t do, cho dân ch thì b trù d p, b ng c ãi, b kh ng b , b t c quy n công dân, t c o t quy n i l i, b theo dõi nh t i ph m, b li t kê vào thành ph n ph n ng ! Nh v y VN có dân ch không? T i sao nh ng nhà lãnh o Vi t Nam không cho ng i dân s ng và làm vi c theo Hi n pháp ? Nh ng ng i cn c theo Hi n pháp ho t ng thì b e d a, còn nh ng ph n t có ch c, có quy n s ng trên xng máu, m hôi n c m t c a nhân dân ! S ng sai lu t, vi hi n, tham nhng, bóc l t, hà hi p dân lành thì c che ch n an toàn! N u Vi t Nam có dân ch thì Chính quy n ph i ng h Kh i 8406 thay vì án áp. Chính quy n ph i tuyên dng nh ng thành viên Kh i 8406 thay vì kh ng b h . N u Chính quy n Vi t Nam còn o c, còn lng tri, còn sáng su t, còn vì dân, còn ngh n l i ích c a dân, thì hãy l ng tai nghe nh ng ti ng kêu la c a dân mình ch ! N u nh ng nhà lãnh o Vi t Nam càng àn áp Kh i 8406 thì th gi i càng th y rõ r ng Vi t Nam không h có t do hay dân ch , và các qu c gia trên Th gi i s cho r ng nh ng nhà lãnh o Vi t Nam là nh ng ng i không còn lng tâm c a con ng i, chính quy n Vi t Nam là vô o, vô tri, vô giác, vô nhân khi chính quy n

S 10 * Trang 9

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Vi t Nam b t tai tr c nh ng ti ng kêu rêu c a ng i dân trong n c! Ng i Vi t Nam có thành ng : "Con khóc m m i bi t cho bú!" Nhng hi n nay "con khóc thì m tìm cách gi t con luôn!" vì ti ng khóc c a con làm cho ng i hàng xóm bi t m là ng i ác nhân, th t c, không yêu thng, không chm sóc con mình nh ph n nó áng c! Nh ng nhà lãnh o VN ang i x v i Kh i 8406 nh ng i m gian ác, vô liêm s ó. Th t áng bu n khi tôi có nh ng nhà lãnh o t n c nh ngày nay, tôi mong nh ng nhà lãnh o VN là ng i m bi t cho con mình bú khi nó c n, ch không ph i ng i m tìm cách gi t con mình! Tôi M c S Ngô Hoài N không quan tâm n ng phái nào hay Ch nào ang c m quy n trên x s Vi t Nam, nhng tôi yêu c u ai ó là nh ng nhà lãnh o t n c này, hãy có lng tâm, th ng th ng nhìn vào th c tr ng c a t n c, hãy hi u rõ dân tình và hãy cho dân t c này có c t do nh bao Qu c gia dân ch khác trên Th gi i. Tôi không ch ng phá Nhà n c, nhng tôi s lên ti ng khi các c p chính quy n các a phng trên toàn qu c vi ph m T do tôn giáo, àn áp, bách h i Tôn giáo hay xâm h i n quy n t do tín ng ng c a ng i dân, nh t là nh ng ng i Tin lành ang tin theo chúa Giê Xu. Dù th nào thì tôi là ng i VN, là công dân VN, sinh ra trên t n c này, nên tôi v n mu n t n c này c bình yên hn là xáo tr n! Tôi ã trình bày cho anh công an Nguy n Vn Hùng v nh ng vi ph m t do tín ng ng c a m t s a phng nh làng Ma N i T nh Ninh Thu n (Dân t c RakLai). Chính quy n t i ây ã nghiêm c m Tín h u Tin lành theo Chúa và cách ây hn m t tháng thì h em b n ng i Tín h u ra gi a dân ut (Tôi s cung c p tin t c này trong m t bài khác) nh m kh ng b tinh th n bu c h b o, và m i ây ngày 18-8-2006, chúng tôi ã nh n c i n tho i t nh ng Tín h u làng Ma N i - Ninh Thu n báo r ng: chính quy n ã cô l p, qu n ch và không cho h ra kh i làng.

Tôi m i anh công an Nguy n Vn Hùng phòng qu n lý xu t nh p c nh i v i tôi n làng Ma N i nghe nh ng l i t ng trình t nh ng Tín h u t i ây và th y c th c tr ng T do Tôn giáo t i VN, nhng anh ã t ch i! Th h i nh ng v lãnh o t i cao trên t n c này có b ng lòng v i hi n tr ng c a t n c hay không? Có ng ý dân t c này s ng trong hoàn c nh b t c quy n t do hay không? Có vui lòng khi Tôn giáo b bách h i không? T ng Dân ch thì c tuyên truy n kh p m i ni mà nhân dân thì ang s ng trong tình tr ng m t dân ch ! Tôi không bi t nh ng ng i lãnh o có th u hi u c n i tình c a t n c không? Hay là quí v quá hi u rõ nhng "Bây ch t m c bây - Ti n Th y b túi!". Tôi ã yêu c u anh công an Nguy n Vn Hùng cho tôi vn b n quy t nh c a B Công an v vi c t ch i c p H chi u cho tôi, nhng anh Hùng ch thông báo v i tôi b ng mi ng r ng: "Tôi i di n cho phòng Qu n lý Xu t nh p c nh thông báo cho anh v y là r i!" Tôi h i: "V y thì su t i tôi s không bao gi ra kh i Vi t Nam ph i không anh Hùng?" Anh tr l i: " ó cng tùy ni anh". R i anh Hùng cng cho tôi bi t có m t s M c S khác ã c c p H chi u còn tôi thì không c và anh khuyên tôi nên xem l i nh ng gì mình làm! L i nói c a anh Hùng làm tôi suy ngh: "Nh v y Vi t Nam này, nh ng ai bi t tôn chính quy n lên, tán dng, khen ng i, bi t lu n cúi, bi t l y lòng chính quy n thì c u ãi; và ai th t lòng phê phán, có lòng ngay th ng nói lên s th t nh ng cái x u c t t hn, thì b trù d p và b ghép vào t i ch ng chính quy n; t t nhiên các quy n khác cng b t c o t không thng ti c!" Ng i yêu n c là ng i nhìn th c vào tình tr ng t n c và tìm cách gíúp t n c i lên, nh ng Công th n th ng hay nói s th t cho Vua nghe và cng th ng hay làm m t lòng Vua vì "s th t m t lòng". Còn nh ng quan n nh th n thì vu t ve, b Vua trong khi Vua ang sa l y và m i ngày tình tr ng o c

càng xu ng c p, k t cu c nh ng v Vua trong quá kh b di t vong ch vì thích nghe theo nh ng N nh th n! Tôi mong nh ng nhà lãnh o t n c này ng theo v t xe c a nh ng v Vua m t n c, hãy dám nghe nh ng l i nói th ng và can m nhìn vào nh ng ch khuy t làm y nó, ch không nên kh kh tìm cách tiêu di t nh ng ng i công chính, dám nói lên s th t; h nói vì ích l i c a toàn dân ch không tìm s bình yên cho b n thân mình mà câm mi ng. Nói th t thì nguy hi m, im mi ng thì yên thân, nhng Kh i 8406 ã ch n thái không yên l ng, các thành viên trong kh i c lên ti ng, lên ti ng cho n khi t n c có c t do và dân ch úng ngha, úng Hi n pháp mà Qu c h i ã ph bi n. Nh v y vi c B Công an Vi t Nam t c o t quy n t do i l i c a tôi ra kh i qu c gia mình, nó ng ngha v i b n án chung thân cho cu c i tôi trong nhà tù bao la mà ng CSVN ang làm cai ng c. M t b n án c thi hành không cáo tr ng, không toà án, không xét x , có b t u nhng...! Cách hành x nh v y ch ng minh r ng Chính quy n Vi t Nam tr ng tr n vi ph m Lu t Qu c t và vi ph m Hi n pháp mà Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch ngha Vi t Nam khoá VIII, k h p th 11 nh t trí thông qua trong phiên h p ngày 15-4-1992, h i 11g45 phút. Chúng ta cùng nhau xem l i nh ng Lu t nh Qu c t và Hi n pháp N c Vi t Nam: i u 13 trong Tuyên ngôn Qu c t Nhân quy n (1948): «1/ Ai cng có quy n t do i l i và c trú trong qu n h t qu c gia. 2/ Ai cng có quy n r i kh i b t c qu c gia nào, k c qu c gia c a mình, và có quy n h i hng». i u 12 trong Công c Qu c t (1966): «Nh ng ng i c trú h p pháp trong lãnh th m t qu c gia u có quy n t do i l i và t do l a ch n ni c trú trong lãnh th . 1/ Nh ng ng i c trú h p pháp trong lãnh th m t qu c gia u có quy n t do i l i và t do l a ch n ni c trú trong lãnh th . 2 / M i ng i u c quy n t do r i

S 10 * Trang 10

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

kh i m t qu c gia, k c qu c gia c a mình. 3/ Nh ng quy n t do ghi trên không th b gi i h n, ngo i tr nh ng tr ng h p lu t nh vì nhu c u b o v an ninh qu c gia, tr t t công c ng, s c kho công c ng, o lý, hay nh ng quy n t do c a ng i khác, và n u không trái v i nh ng quy n t do khác c th a nh n trong Công c này. 4/ Không ai có th b t c o t quy n h i hng m t cách c oán». i u 68 trong Hi n pháp N c Vi t Nam (1992): «Công dân có quy n t do i l i và c trú trong n c, có quy n ra n c ngoài và t n c ngoài v n c theo quy nh c a pháp lu t». Chính quy n VN ngh sao v nh ng lu t nh mà Qu c t cng nh Qu c h i ã a ra. VN có còn tôn tr ng lu t pháp không? VN có là thành viên trong Liên Hi p Qu c không? N u còn thì hãy hành x úng lu t thay vì nh m m t a chân theo c m tính c a mình! Tôi làm vi c v i anh công an Nguy n Vn Hùng t 9g00 n 9g30 sáng cùng ngày. Tôi bi t anh ch là ng i th a hành l nh c a B Công an, tôi cng bi t anh không có quy n quy t nh gì cho vi c c p H chi u Ph thông cho tôi, dù v y tôi cng nói cho anh nghe nh ng suy ngh chính áng c a tôi v hi n tình t n c, nh ng vi ph m c a các c p chính quy n mà tôi là ng i ã t ng ch ng ki n. Tôi bi t anh Hùng có ghi âm l i bu i làm vi c này, nhng tôi không ng i khi nói lên s th t, vì s th t là s th t! Tôi ra v mà lòng au xót, tôi nhìn t n c VN mà t ng nó nh m t nhà tù bao la, còn tôi là m t ph m nhân ang b giam gi trong tay m t l c l ng cai ng c phi nhân là ng CSVN! Tôi mong ai ó còn lng tâm, còn lng tri hãy cùng tôi gióng lên h i chuông th c t nh nhà c m quy n Vi t Nam ngng ngay vi c giam c m nh ng nhà dân ch trong n c b ng nhà tù bao la trong m t t n c t hào " c L p - T Do H nh Phúc!". 22- 8-2006 Trân tr ng M c S Ngô Hoài N

Kính tha Quý v , Tôi ng tên d i ây là Lê Quang Liêm, 87 tu i, th ng trú t i E 1, C Xá Nguy n ình Chi u, Ph ng 4, Qu n Phú Nhu n, TP HCM, ng th i là H i Tr ng Giáo H i Trung ng PGHH Thu n Tuý, xin trình bày s vi c sau ây: Nguyên ngôi nhà t i s 114 Bùi Th Xuân, Q1, TP HCM ã b U Ban Nhân Dân TP HCM qu n lý t nm 1983. Tôi là s h u ch ngôi nhà này ã có g i nhi u n khi u n i n Th T ng Chánh Ph , U Ban Nhân Dân TP HCM, nhng su t 23 nm dài v n không c gi i quy t. Cn c theo tinh th n Ngh Quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02-4-2005 c a Qu c H i, tôi có g i n ngày 15-4-05 khi u n i v v n này n U Ban Nhân Dân TP HCM thì ni này, ngày 17-5-05, b o tôi g i n n S Xây D ng TP HCM c gi i quy t. Theo l i h ng d n, tôi có g i 01 n Khi u n i ngày 21-5-05 n S Xây D ng TP HCM thì n ngày 31-5-05, S Xây D ng có òi tôi n S ki m tra l i nh ng vn b n chánh liên h n v n ngôi nhà 114, Bùi Th Xuân r i sau ó b o tôi n Ban Tôn Giáo TP HCM c gi i quy t. Kho ng 15 ngày sau, tôi có ti p xúc v i Ban Tôn Giáo m t l n, và có trình cho Ban Tôn Giáo m t Th nh Nguy n Th c a kho ng 500 tín PGHH ng ng tên chung yêu c u nhà n c tr l i c s 114 Bùi Th Xuân, Q1, TP HCM. có thêm nh ng d ki n c n thi t trong vi c khi u n i v ngôi nhà 114 Bùi Th Xuân, Q1, TP HCM, tôi xin nêu ra m t vài y u t pháp lý nh sau ây: a)- Trên c s pháp lý, ngôi nhà 114 Bùi Th Xuân n m trong 2 di n: - S h u t nhân, mà tôi là s h u ch vì tôi có t Hi n Nh ng, có B ng Khoán i n Th liên h . - S h u tôn giáo trên hình th c, vì khi tôi làm H i Tr ng Giáo H i Trung ng PGHH, tôi dùng ngôi nhà 114 Bùi Th Xuân này làm ngôi n th c a PGHH t i Th ô Vi t Nam C ng Hoà (Sàigòn) ng th i

dùng làm Trung Tâm Ph Giáo (Liên Hoa Thi n Vi n) ào t o tu s, b i l Giáo H i PGHH không c s c h u nên t m dùng t gia. b)- U Ban Nhân Dân TP.HCM ã hành ng vi hi n trong vi c qu n lý ngôi nhà này vì: - U Ban không có th m quy n qu n lý vô th i h n tài s n c a công dân, chi u i u 58 c a Hi n Pháp và i u 6 c a B Lu t Dân S . - U Ban ra l nh qu n lý ngôi nhà này không nêu rõ lý do, không cho s h u ch bi t khi u n i. Sau khi ra l nh qu n lý, không thông báo cho s h u ch bi t, ch cho CA n canh gi , c m b t c ai, nh t là tôi (s h u ch ) n ó n a... là m t hành ng vi ph m lu t pháp nghiêm tr ng. - Sau khi qu n lý, U Ban không b trí s d ng h p pháp và h p lý ngôi nhà này theo chính sách nhà n c, l i t nhân chi m ng b t h p pháp, sinh ho t thô t c, b a bãi su t 23 nm mãi cho n hi n nay nh là: chi bida, bán h tíu, bán vi tính, th m chí t ch c nh ng cu c mãi dâm trá hình, v.v... c)- Tr c 30-4-75, c s 114 Bùi Th Xuân là m t ngôi n th trang nghiêm nh t, thiêng liêng nh t c a PGHH t i Th ô VNCH, ngo i qu c i qua cng gi nón, ng i trong n c i qua cng cúi u, chánh quy n thì tuy t i tôn tr ng t do tín ng ng, không h có m t thái b t kính... th mà sau ngày 30-4-75, d i ch CHXHCNVN, d i s lãnh o c a ng C ng S n VN "quang vinh", t i m t thành ph mang tên "H Chí Minh v i"... mang tên "Thành ph anh hùng", ngôi n th 114 Bùi Th Xuân l i b qu n lý, r i bi n thành m t a i m th t c, ô h p, b a bãi, i b i nh v a k trên, vi ph m nghiêm tr ng i u 70 c a Hi n Pháp... d)- Chi u i u 58 c a Hi n Pháp và i u 6 c a B Lu t Dân S quy nh: "Nhà N c b o h quy n s h u h p pháp c a công dân...", th thì hi n nay tôi là m t công dân h p pháp nh bao nhiêu công dân khác trên t n c VN, t i sao tài s n c a tôi l i b qu n lý?

S 10 * Trang 11

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

e)- Chi u i u 70 c a Hi n Pháp quy nh: "... Nh ng ni th t c a các tín ng ng, tôn giáo c pháp lu t b o h ...". Hi n nay, PGHH là m t tôn giáo h p pháp nh bao nhiêu tôn giáo khác t i VN và t ngày gi i phóng n gi (1975-2005) cha h có m t vn b n nào c a Nhà n c ch tài PGHH, t i sao ni th t thiêng liêng c a PGHH b qu n lý? Qua m t vài nh n xét trên ã cho th y U Ban Nhân Dân TP HCM qu n lý ngôi nhà 114 Bùi Th Xuân là m t hành ng không úng cn b n hi n nh, không có c s pháp lý, không nh m vào m c tiêu l i ích công c ng, bi u hi n s s d ng quy n l c, chà p t do tín ng ng, hu di t danh d PGHH, làm cho h ng tri u tri u tín PGHH chúng tôi không d n c ph n u t, không ngn c trào lòng xúc ng khi có d p i qua hay ngh n ngôi nhà 114 Bùi Th Xuân và t c m th y có m t ch trng tiêu di t PGHH quá rõ r t, gieo r c vào lòng chúng tôi m t ni m t i h n sâu s c... b t bu c ph i em m ng s ng b o v danh d và ti n o pháp c a mình. Hn th n a, không ph i PGHH ch có m t tình tr ng bi th m nh v 114 Bùi Th Xuân này mà còn h ng ngàn tình tr ng nh v y ã x y ra sau ngày 30-4-75, hay nói rõ hn là t t c tài s n Giáo H i PGHH u b t ch thu toàn b và mãi mãi n bây gi , sau 31 nm cai tr , nhà c m quy n CSVN cha tr l i cho PGHH m t mi ng ngói, m t viên g ch. Qu là m t s phân bi t i x quá nghi t ngã v i PGHH. Vì sao??? Chi u tinh th n Ngh Quy t 755/ 2005/NQ/UBTVQH 11 ngày 02-4-05 c a Qu c H i CHXHCNVN, i u 1, kho n 2... i u 4 thì c s 114 Bùi Th Xuân có i u ki n c tr l i dù là thu c di n tài s n S HU T NHÂN hay thu c di n TÀI S N TÔN GIÁO. Th mà trên 23 nm trôi qua, nh t là t ngày Ngh Quy t 755/2005/NQ /UBTVQH ngày 02-4-05 c a Qu c H i CHXHCNVN ban hành, tôi ã chánh th c khi u n i v ngôi nhà 114, Bùi Th Xuân, Q1, TP HCM, tôi ã g n rã ôi chân: i n U Ban Nhân Dân Thành Ph , i n S Xây D ng, i n Ban Tôn Giáo Thành Ph trong cái b i c nh "ch này ch l i ch kia, ch kia b o tr l i ch này"... và ngày qua tháng l i, n gi ã trên 480 ngày trôi qua, v n này v n cha c gi i quy t, vi ph m nghiêm tr ng i u 34, 36, 39 và 43 c a B Lu t Khi u N i (2004). Nh t là m t s ki n th c t quá ph phàng hn c : ngày 15-10-05, tôi g i 1 n Khi u n i cho Th T ng Chánh Ph và Ông B Tr ng Xây D ng khi u n i v n 114 Bùi Th Xuân v i ni m hy v ng ây là c quan quy n l c cao nh t n c, ít nh t cng em l i m t vài tia sáng công lý. Nhng than ôi! H u qu ch là c Thanh Tra Chánh Ph g i phi u h ng d n là ph i khi u n i v i U Ban Nhân Dân TP HCM xin gi i quy t, trong lúc trong n Khi u N i c a tôi ã trình bày quá rõ ràng là tôi ã g i n Khi u n i tr c nh t n U Ban Nhân Dân TP HCM, r i U Ban này ùa qua S Xây D ng Thành ph , r i S này ùa qua Ban Tôn Giáo Thành Ph , r i n i v này c "chìm ngh m" theo ngày tháng su t 135 ngày qua nên tôi m i khi u n i n Th T ng, nay Th T ng l i ùa v U Ban Nhân D n Thành Ph . Còn B Xây D ng, chi u theo i u 16, kho n 2 c a Ngh Quy t 755/2005/NQ/UBTVQH 11 ngày 2-405, quy t nh c a B Xây D ng là quy t nh gi i quy t cu i cùng... th mà B Xây D ng không h có m t l i h i áp làm tôi có c m giác là B Xây D ng không ý n trách nhi m c a mình i v i m i khi u n i, b c xúc c a nhân dân hay là khinh th ng Kh i Tín PGHH?... qu là m t trò "bóng th y, th y bóng"... Th t áng bu n trách! Thú th t, tôi là m t tên dân già nua, 87 tu i r i, tôi ã t ng s ng qua nhi u ch t th i qu c th c dân Pháp, n th i ch giao th i: Th T ng Xuân, Th T ng Tâm v.v... r i n ch Ngô ình Di m ( Nh t C ng Hoà VN), r i Nh C ng Hoà (Nguy n Vn Thi u), tôi xin nói th ng: "H th ng hành chánh c a Nhà n c CHXHCNVN là n i b t nh t v cái i m: không c n m x a gì n quy n l i, n n i b c xúc, khi u n i c a nhân dân", và trên u môi chót l i, lúc nào cng bi u dng lu t pháp nhng trên th c t m iv n x lý v i nhân dân u là "tùy ti n", phi lu t pháp, phi công lý... V 114 Bùi Th Xuân nh v a k trên là m t tr ng h p i n hình, trong lúc i u 2 Hi n Pháp long tr ng xác nh: "Nhà n c CHXHCNVN là Nhà n c c a Nhân dân, do nhân dân, vì Nhân dân...". Kính tha Quý v , Qua m t ít trình bày s l c k trên t Quý V ã nh n th y c phong cách làm vi c trong h th ng hành chánh c a nhà n c hi n th i. Rõ là m t s áng bu n, khi ph i n "c a quan" c a các Ngài yêu c u gi i quy t m t v n nhìn t n m t cái cung cách "c a quy n" và "quan liêu", ít ni có. Cng th t khó hi u Lu t Khi u N i c a Nhà N c CHXHCNVN t ra ph i chng là ch b t bu c ng i dân en ch p hành, còn các c p ch c nng c a Nhà n c c n Th T ng thì tha h "tu ti n"??? V khi u n i v ngôi nhà 114 Bùi Th Xuân, tôi ã khi u n i su t 23 nm dài, nhng i u c n nói là g n ây nh t, khi Lu t Khi u N i, T Cáo c s a i, b sung (nm 2004) ã có nh ng quy nh khá rõ ràng, th mà s khi u n i c a tôi l i không c Th T ng và các c p ch c nng TP HCM th lý nghiêm ch nh theo Lu t Khi u N i và i u 16, kho n 4 c a Ngh Quy t 755/2005/ NQ/UBTVQH 11. Chi u i u 36 c a B Lu t Khi u N i, t i sao v khi u n i v ngôi nhà 114 Bùi Th Xuân c a tôi ph i tr i qua trên 480 ngày r i mà v n là nh á ném xu ng b ông? Tôi ngh vi c "t thiêu" c a Bà Nguy n Th Trung Thu t i nhà ti p dân c a ng và Nhà N c t i s 1, Mai Xuân Th ng (Hà N i) d o nào, và nh ng v khi u ki n v nhà t x y ra ào t trên kh p t n c là m t t m gng soi sáng lng tri c a Quý Ngài ph i nh n i u 2 và i u 8 c a Hi n Pháp CHXHCNVN... ph i nh n tr ng trách ph c v nhân dân trong cng v c a mình. "Ki p ng i cõi th gian này tuy là ba v n sáu ngàn ngày nhng th t ra ch trong gang t c... th thì t o làm chi nh ng oan oan tng báo, nh ng tr vay vay tr i i ki p ki p cho cháu con mai h u?"... Kính tha Quý v , d i bóng m t tr i này m i s vi c u có gi i h n, c n s nh n n i cng th . V n ngôi nhà 114 Bùi Th Xuân s d ng nh hi n nay là m t trong nh ng hình th c tiêu di t PGHH có h th ng, là m t i u s nh c nghiêm tr ng, là m t s chà p tr ng tr n và thô b o lên danh d , lòng tín ng ng c a h ng tri u tín PGHH c n ph i c gi i quy t không th kéo dài... và v m t tâm lý, c n xoá b m t hình nh nh hi n tr ng c a 114 Bùi Th Xuân vì nó là m t hình nh th t nhân tâm, bi u hi n s xâm ph m nghiêm tr ng v t do tôn giáo, trong lúc nhà n c CS ra r tuyên b : "...Ti n n Dân Giàu N c M nh, Xã H i Công B ng Dân Ch Vn Minh...". "Xã h i công b ng", th thì t sau ngày gi i phóng n gi , t i Mi n Nam này có m t n th chánh c a m t tôn giáo nào b h y di t nh 114 Bùi Th Xuân không?... "Dân ch vn minh", th thì có m t ngôi n th nào t i Mi n Nam này b Nhà N c qu n lý r i bi n thành

S 10 * Trang 12

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

i m th t c, ô h p, i b i nh 114, Bùi Th Xuân không??? Ch c ch n là không! Th nên, vì danh d c a PGHH, vì ti n c a o pháp, hi n nay ng i tín PGHH c m th y không còn kéo dài s nh n n i c n a và ch còn có m t con ng duy nh t là: "Ch t vinh hn s ng nh c"... và v n 114 Bùi Th Xuân là m t v n b c xúc nh t c a chúng tôi hi n nay, òi h i c p ch c nng có th m quy n ph i gi i quy t v n này trong tinh th n lu t pháp hi n hành, i th nh Ngh Quy t 755/2005/NQ c a Qu c H i CHXHCNVN và Lu t Khi u n i. Trong tr ng h p không c Quý V c u xét thì rõ là Quý V luôn d n chúng tôi, ng i tín PGHH, vào t n chân t ng, b t bu c chúng tôi ph i làm t t c nh ng gì có th làm c òi l i s công b ng và danh d cho PGHH. Th t ra, vi c tr l i ngôi nhà 114, Bùi Th Xuân cho tôi âu có t n h i chút gì v tài s n Nhà N c, vì "C a Tôi Tr L i Cho Tôi", t i sao l i không tr ? "CÁI GÌ C A CESAR HÃY TR L I CHO CESAR" Tr ng h p này th t là vô cùng áng ti c, n u chúng tôi ph n ng thì ch c ch n h u qu s không n gi n vì "t c n c ph i v b "... "con giun xéo l m cng qu n", mong Quý V hi u nh v y. Kính tha Quý V , N i dung Kháng Th này cách ây g n 4 tháng, tôi ã có g i cho Th T ng Phan Vn Kh i, B Tr ng Xây D ng, Bí Th Thành U TP HCM và Ch T ch UBND TP HCM nhng n nay v n cha c gi i quy t. B i lý do ó, hôm nay, m t l n n a, tôi g i n Quý V Kháng Th này v i ni m tin r ng: Ông Nguy n T n Dng là m t v Th T ng m i, có th s có nhi u i u m i, t t hn Ông Phan Vn Kh i h p v i lòng dân, h p v i tình th c a t n c, h p v i xu th th i i T Do, Dân Ch c a nhn lo i. c h t n khi u n i này, ch c Quý V s b t bình vì nh ng l i l th ng th n c a tôi. Th c ra nh ng l i nói th ng này không mang ý ngha kích, mà nó có ý c nh giác và xây d ng cho m t h th ng Nhà n c lành m nh C A DÂN, DO DÂN Và VÌ DÂN. Trân Tr ng, LÊ QUANG LIÊM

ông Yên là m t x o Công giáo n m ven b bi n, v o thu c Giáo ph n Vinh, v i thu c huy n K Anh, t nh Hà T nh. Giáo dân ông Yên tuy quê mùa nhng r t s t s ng trong i s ng kinh nguy n nói chung và trong lòng sùng kính c M nói riêng. ng tr c s àn áp tôn giáo ki u s t á c a chính quy n c ng s n t th p niên 50 n gi a th p niên 80, giáo dân ông Yên ã t ra can m phi th ng trong vi c b o v o c a mình. Câu chuy n d i ây là m t trong nh ng b ng ch ng c th c a lòng can m b t khu t ó. Nh ng giáo dân ông Yên tr c ây cng nh nh ng giáo dân c S, Nguy t Bi u, r i An Truy n sau này, khi h can m ng lên ng h và b o v v ch chn c a h là Cha Ta êô Nguy n Vn Lý, t t c ch ng qua vi t ti p nh ng trang s xanh, trên ó truy n th ng c Tin anh hùng c a ng i giáo dân Công giáo Vi t Nam không ng ng in m d u son k t ngày o Chúa c rao gi ng trên t n c L c H ng. Xin c phép nh c l i r ng giáo dân chi m i a s trong s 130.000 v t o Vi t Nam cha c phong hi n thánh cng nh trong s 117 v t o ã c phong. Câu chuy n b t u t tháng Ch p nm 1969. X o ông Yên lúc ó có kho ng 1.500 giáo dân v i m t linh m c duy nh t là Cha V ình Giáo. S là y ban Nhân dân t nh Hà Tnh, cng nh nhi u ni khác, th ng m i Cha Giáo cng nh m i linh m c khác trong giáo ph n i h p h i ngh M t tr n nghe thuy t trình v chính sách này ng l i n c a ng, c a chính quy n. y ban m i t i hai l n u

b ngài t ch i. Cho là ngài có thái ch ng i, l n th ba chính quy n c ng s n không m i n a nhng t ng gi y tri u t p ngài lên ty công an t nh. c tin này, giáo dân ông Yên nh t quy t không cho ngài i vì h có lý ngh r ng m t khi ngài ra ngoài ty công an, ngài s b nh t ho c b t i luôn. Giáo dân không mu n x o c a mình không có linh m c. Th là giáo dân t t p xung quanh nhà x , canh gi không cho chính quy n vào a ngài i. Th y giáo dân t ra quá ng lòng và kiên quy t, nên áp o tinh th n c a h , ngay t u chính quy n ã huy ng c m t l c l ng trên 3.000 g m công an cng nh cán b c a nhi u c quan ban ngành khác t xã, huy n, n t nh: c 1 giáo dân ph i i phó v i 2 ho c 3 nhân viên c a chính quy n. Ngoài ra còn có c m t s oàn c a quân i c ng s n ch c s n ngoài b bi n ti p ng khi c n. Trong tháng u, 3.000 nhân viên chính quy n ch y u dùng l i l ho c thuy t ph c ho c e d a giáo dân. Nhng giáo dân v n m t m c không ch u m vòng vây cho chính quy n vào a Cha Giáo i. i u này khi n chính quy n c ng s n nghi ng r ng Cha Giáo không ch thu n tuý kháng l nh tri u t p mà có th trong nhà x còn ch a ch p gì khác, bi t âu có th là gián i p hay bi t kích c a chính quy n mi n Nam C ng hòa hay th m chí c lính M . Giáo dân cam oan trong nhà x không có gì khác, h thu n tuý ch b o v cha x , không mu n chính quy n b t ngài i, ch có th thôi. Nhng chính quy n c ng s n v i b n tính a nghi hn c Tào Tháo, v i ch

S 10 * Trang 13

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

trng "gi t l m hn b sót", i nào i tin ng i dân. Nên t tháng th hai tr i, l c l ng c a chính quy n ch y u m i ngày hai l n dùng s c m nh xô y, lôi kéo hòng phá vòng ai b o v c a giáo dân xông vào nhà x . Nhng c m i l n l c l ng chính quy n xông n phá vòng vây thì giáo dân không nh ng c c n l i, mà còn ng thanh, t tr t i già, kêu to Tên c c tr ng (t c tên Chúa). Kêu to Tên c c tr ng khi n giáo dân l i hng thêm, còn công an cán b c a nhà n c nghe v y thì ho ng s lùi l i. Cng nên bi t thêm r ng chính quy n còn bí m t l ng c m t i c công vào trong 3.000 nhân viên nói trên d b hành ng. Có l n m t khâu c a vòng vây sao ó khi n m t viên c công xoay x l t qua c. Xông th ng ngay t i c a tr c nhà x , anh ta dùng s c m nh p b kính c a hòng m khóa vào nhà. Nhng không hi u sao các m nh kính b t nhiên b n ng c tr l i, c m ph p vào ng i anh ta, khi n anh ta ngã xu ng ch t ngay t i ch . M t s ng i c a anh ta v a m i len vào sau, th y v y li n xông n lôi xác anh ta ch y i. nh ng ch khác c a vòng vây, giáo dân ang gi ng co v i nhân viên chính quy n ch th y ch p choáng b ng nhiên t phía sau h ch y ra m t t p ng i kéo theo m t ng i khác, li n t ng r ng có m t s nhân viên chính quy n ã vào c nhà x b t c Cha Giáo em ra. Ho ng quá nhi u giáo dân b v trí r t theo giành l i cha x c a mình. Vòng ai b o v c a giáo dân s p l ng l o t i ni. May thay Cha Giáo ã tr tay k p th i. Ngài luôn có kho ng 4, 5 em nh (t 13 n 14 tu i) túc tr c trong nhà x nên ã sai m t hai em ch y ra g i gi t h tr l i là Cha v n còn trong, cha h b b t. C th kéo dài su t ba tháng t ngày a hn 3.000 nhân viên c a nó v ông Yên, chính quy n c ng s n v n không phá c vòng ai b o v c a giáo dân. M t àng hoàn c nh không còn nh th i C i cách ru ng t nên chính quy n không th công khai dùng súng n b n vào c m t t p th x o

xông vào nhà x . àng khác ch ng l c m t chính quy n l i i thua giáo dân c a m t x o, không làm sao c p c cha x ra kh i tay h ; n u chuy n này l ra s khích l nhân dân các ni khác noi gng giáo dân ông Yên không ph c tùng chính quy n n a thì r c r i. Vì th tháng Ba nm 1970, trung ng ng c ng s n có l nh xu ng ph i bí m t dùng h a l c tiêu di t h t ng i Công giáo ông Yên, xóa s h o này hoàn toàn, r i dàn c nh t i là do M pháo kích hay th bom. Trung ng giao cho quân i và công an ph i h p v i nhau mà thi hành m nh l nh. V phía quân i, ng i ng u ch u trách nhi m thi hành là i tá V Duy Hán, ng i ô Lng, v phía công an là viên tr ng phòng ph n gián c a ty công an Hà Tnh. Phe chính quy n t p trung th h a l c t các ti u i trung cao, i cao, tên l a, cho n các kh u pháo cao x c bí m t v n chuy n n và b trí trên các i tr c xung quanh ông Yên. M t k ho ch ph i h p h a l c c v ch ra c th và t p d t tr c tr c ngày ra tay. Trong lúc ó giáo dân ông Yên v n kiên c ng canh gi quanh nhà x mà không h hay bi t trong vài ba êm n a h có th b súng n c a chính quy n bao vây và gi t s ch. Vào êm mà chính quy n ã quy t nh ra tay, khi l nh khai h a ban ra, thì t nhiên súng l i không n c. i u k di u này không th gi i thích c tr phi ó là phép l t Tr i cao. Phe chính quy n cng khá ng c nhiên nhng v n c ngh là do s tr c tr c k thu t nào ó. Sau khi rà xét l i súng ng và ph i h p t p d t c n th n hn, úng m t tu n sau, vào kho ng 2 gi sáng, l nh khai h a l i c ban ra. Nhng v n y nh l n tr c, không hi u sao súng cng ch ng n . Tr c s ki n k l x y ra t i hai l n này, ngay c i tá Hán cng ph i run s nh n r ng rõ ràng có bàn tay vô hình nào ó nhng h t s c linh thiêng, y quy n phép can thi p. Còn có chút ý th c tôn giáo, ông ta li n l p t c ào ng, b v nhà, thà ch p nh n b chính quy n

k lu t còn hn l i ó mà c ng l i phép Tr i ã l ra nhãn ti n. Chính quy n c ng s n khi c báo cáo s ki n k l này cng không dám c ng ép nhân viên mình ti p t c thi hành k ho ch th tiêu ông Yên nên ra l nh rút lui. Vì s l cái k ho ch tàn ác và thâm c ó, chính quy n cng không dám a nh ng ng i nh i tá Hán ra xét x công khai mà ch bãi ch c cho v làm dân th ng. Tuy nhiên vì không mu n hoàn toàn m t m t, chính quy n c ng s n c tìm m t cách khác dù cách này thì ph i h mình, h gi ng xu ng m t chút. ó là tuy không dám b t Cha Giáo n a nhng chính quy n thuy t ph c c cha Gioan Baotixita Tr n H u c, Giám m c chính tòa c a Giáo ph n Vinh lúc ó, can thi p i ngài i m t x o khác, a m t cha khác v . c cha c cng không ph i tay v a. L i d ng ch núng th c a chính quy n, ngài li n ra i u ki n ng c l i là mu n a Cha Giáo i kh i ông Yên thì cng c, nhng ph i ch p nh n cho Cha Nguy n ng i n v ó, mà không ph i là m t linh m c nào khác, vì ch có m t mình Cha i n lúc ó là cha có nhi m s . Cha i n ch u ch c cng ã c b n nm nm, nhng chính quy n v n b t ngài Tòa Giám m c Xã oài, ngn c n không cho phép ngài i x , vì bi t rõ ngài cng là lo i linh m c có tinh th n ch ng i, tuy cách khôn khéo. Th t là "tránh v da p v d a", nhng h t cách chính quy n ành ph i nh ng b . V phía giáo dân ông Yên, khi th y chính quy n c ng s n ra l nh cho nhân viên c a nó rút lui, li n m ng r c m t Chúa và b o nhau r ng: "Phen này qu là choa (ti ng a phng: chúng ta) th ng ng". Mãi v sau này giáo dân m i bi t c âm mu tàn c c a chính quy n mu n th tiêu toàn b x o ông Yên lúc ó. H càng thêm c m t Chúa và tin r ng Chúa ã làm phép l c u h nh l i c u b u c a c M , ng h r t m c sùng kính.

S 10 * Trang 14

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

TH NG C A C SAN T DO DÂN CH Kính cáo quý v c gi

Vn hào n c Pháp Voltaire (1694­1778) ã nói: "T do ngôn lu n là linh h n c a m i th t do". Nhà cách m ng Nguy n An Ninh n c ta (1899­1943) cng nói: "T do dân ch không th van xin mà c, ph i u tranh m i có". N c ta ã thành l p ch dân ch t 1945. Hi n pháp c a n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa nm 1946 l n u tiên xác nh n các quy n c b n c a con dân n c Vi t. Quy n t do ngôn lu n c t lên v trí hàng u: i u th 10. Công dân Vi t Nam có quy n: - T do ngôn lu n - T do xu t b n - T do t ch c và h i h p - T do tín ng ng - T do c trú i l i trong n c và ra n c ngoài. (Hi n pháp n c VNDCCH. 1946) Sau nhi u l n s a i hi n pháp, n Hi n pháp 1992, v n th y ghi: "Công dân có quy n t do ngôn lu n, t do báo chí; có quy n c thông tin; có quy n h i h p, l p h i, bi u tình theo quy nh c a pháp lu t" (H. pháp CHXHCN VN 1992) Ngha là âu có dám b quy n t do ngôn lu n, t do báo chí c a ng i dân, nhng ngo c thêm m t cái uôi theo quy nh c a pháp lu t. Trên th c t , cái uôi này là cái uôi con cá u i, nó qu t tan và th tiêu các quy n v a nói trên. Qu v y, lu t báo chí thông qua ngày 28 tháng 12 nm 1989 Qu c h i khóa 8, ã t c i m t quy n t do ngôn lu n c a ng i dân, không công nh n công dân c quy n ra báo, không có l y m t t báo t nhân.

Lu t báo chí ã vi ph m Hi n pháp m t cách ngang nhiên. Mà s vi ph m hi n pháp, nh ng n c có k cng pháp lu t, b coi là m t tr ng t i. ã có bi t bao nhiêu ki n ngh v vi c này. Nhng lãnh o làm ng. Qu c h i làm ng. Vì 92% i bi u qu c h i là ng viên, ch làm cái vi c gi tay lu t hóa nh ng ch th chính sách c a ng lãnh o. ã có nhi u công dân làm n xin ra báo t nhân (nh ông Hoàng Minh Chính, nh ông Tr n v.v...), u b nhà c m quy n gi lu t báo chí ra c tuy t Ngh cng l , quy n c a mình (ghi trong Hi n pháp h n hoi), b ng i ta l y m t, xin không cho, l i còn e d a ng i bóc l ch và còng s 8. Nhân lo i ã b c vào th k 21 mà Vi t Nam v n có s ng c i nh th v y sao.? n m c này, Nhà n c cng ng nên trách c ng i dân, vì ã y ng i dân ch còn hai cách ch n l a: M t là, c cúi m t nhìn t, cam ch u ng i ta n hi p mình. Hai là, ng ng m t nhìn tr i, th c hi n cái quy n c a mình. R i mu n ra sao thì ra. ã có nh ng ng i ch n con ng th hai. ó là các v linh m c Chân Tín, Phan Vn L i, Nguy n Vn Lý ra t bán nguy t san T do Ngôn lu n Sài Gòn. Hi n nay ã ra n s 9. Chúng tôi, nh ng nhân s trí th c B c Hà, c m th y h th n tr c s x thân làm ng i c a các linh m c, ã bàn nhau, dù tài hèn s c m n, cng ra l y m t t báo, th c hi n cái quy n c b n, t i th ng, thiêng liêng c a con ng i: t do ngôn lu n.

Sau chi n tranh 30 nm r i, th i gian âu ph i là ít, mà t n c chúng ta v n còn n m trong tình tr ng nh ng n c ói nghèo nh t hành tinh. N n tham nhng tri n miên, d ng nh vô phng c u ch a. ó là hai n i qu c nh c hi n nay mà dân t c ta ph i g ng s c r a s ch. Lúc này c n r t nhi u ý ki n óng góp cho công cu c chuy n mình c a t n c. Lúc này mà im l ng là vô trách nhi m v i cu c i, là ng lõa v i cái ác. T báo T DO DÂN CH là ti ng nói c a nhân s, trí th c và t t c m i ng i yêu chu ng t do dân ch mu n góp ph n thúc y công cu c dân ch hóa t n c theo ti n trình vn minh chung c a nhân lo i. Do s c l c ban u gi i h n, nó m i ch là m t t báo n gi n v i s trang khiêm t n, chúng tôi hy v ng r ng, có s ng h c a c gi trong n c và ngoài n c, nó s l n m nh, và tr thành di n àn cho t t c nh ng ai n ng lòng v i công cu c dân ch hóa n c nhà. Chúng tôi cng l ng tr c nh ng khó khn s g p ph i t phía chính quy n, t phía công an, nhng chúng tôi s không lùi b c, quy t em tính m ng th c hi n các quy n làm dân, quy n làm ng i c a mình, trong ó có quy n thiêng liêng c b n nh t: t do ngôn lu n. R t mong c s ng h và b o v c a ng bào trong n c và ki u bào ta n c ngoài, cng nh nhân dân các n c cùng chung s ng trong m t th gi i phát tri n, hòa bình và t do. Hà N i ngày 15-8-2006 TM Ban biên tâp. T ng biên t p: Nhà vn Hoàng Ti n.

S 10 * Trang 15

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

TH CÔNG DÂN NHÀ VN HOÀNG TI N G I ÔNG B TR NG CÔNG AN.

Hà N i ngày 13-8-2006 X d ng quy n công dân, tôi xin h i ông b tr ng CA m t vi c sau: Ngày 12-8-2006 CA có l nh tri u t p tôi lên tr s s 7 Nguy n ình Chi u h i v vi c ra báo T DO DÂN CH . Gi y tri u t p a n và b t tôi i ngay m t cách c ng b c. Mà l ra có th g i gi y tri u t p tr c m t vài ngày, cho ng i dân thu x p công vi c. Bu i xét h i xoay quanh vi c chúng tôi ra báo không xin phép, vi ph m lu t báo chí. L p lu n c a chúng tôi là: quy n t do báo chí là quy n c a công dân c ghi trong Hi n pháp. Lu t báo chí không cho công dân ra báo là vi ph m Hi n pháp. Lu t báo chí sai. Chúng tôi không có trách nhi m ph i theo th lu t sai ó. T p san s ra c a chúng tôi không bán, không kinh doanh, không ki m l i. Nó ch là m t th báo n i b , trao i thông tin, c m ngh c a m t s trí th c v i nhau. Gi ng nh nh ng th báo t ng, báo li p các c quan oàn th . Không ph i xin phép theo lu t báo chí. Hn n a, báo c a chúng tôi ã ra âu, nó v n còn trong d nh, d ng b n th o. Cha tang ch ng, v t ch ng k t t i. i u áng phàn nàn là cách làm vi c c a CA. H thu l i gi y tri u t p c a tôi (cng nh thu c a 4 ng i khác n a trong nhóm làm báo g m: nhà báo Nguy n Kh c Toàn, lu t s Nguy n Vn ài, k s B ch Ng c Dng, cô giáo Dng Th Xuân). Tôi ngh a tr l i gi y tri u t p. H h a s tr sau bu i làm vi c, nhng r i không tr . Xin h i ông b tr ng, cung cách làm vi c c a CA nh v y có úng không? Chúng tôi th y có m t cái gì không àng hoàng, khu t t t, lo ng i, nên CA m i thu gi l i gi y tri u t p phi tang ch ng.

Có ph i nh v y không? Xin ông b tr ng tr l i cho dân c rõ. L i n a, khi tan t m bu i chi u, h a tôi v nhà, òi khám nhà. Tôi ngh cho xem l nh khám. H không có. Mà theo lu t, thì mu n khám nhà, ph i có m t i di n chính quy n a phng, c nh sát khu v c và m t ng i hàng xóm. u không có, Ch có m t công an h kh u mà thôi. Nh ng công an n khám nhà tôi êu m c th ng ph c, r t ông, t i 15, 16 ng i. H g i i n tho i di ng xin ý ki n c p trên. Sau ó thì m t ng i nào cng sát khí ng ng. H nói, ã th nh th c p trên, ý ki n c a lãnh o, c khám không c n l nh. Và th là h xô vào, y 2 ông bà già chúng tôi ra, l c l i nhà c a. Xin h i ông b tr ng, ý ki n v lãnh o nào trên, b o c khám nhà không c n l nh? Xin b tr ng h i cho ra và có k lu t thích áng. CA là c quan b o v lu t pháp, h n ph i m u m c làm úng th t c lu t pháp ch ? N u l y s ông, l c l ng, áp o ng i dân th cô, thì là m t ng ma-phi-a xông vào nhà ng i ta, ch âu ph i là b máy công quy n. L i n a, sau khi l y i r t nhi u tài li u (c nh ng tài li u v vn h c ngh thu t, bài v nghiên c u, ch không ph i ch là nh ng tài li u v dân ch chính tr ), h cho vào m t cái thùng các-tông to, dán bng kín niêm phong và b o tôi ký vào làm b ng. R i h ghi biên b n thu gi , ghi là ông Hoàng Ti n t nguy n giao n p cho CA nh ng tài li u này. Gi i i là gi i! D i trá n th là cùng. H c ng b c, áp o tôi. H t ti n l c soát khám xét không có l nh, thu gi r t nhi u tài li u c a ng i nghiên c u sáng tác. Mà r i ghi biên b n, b o ng i ta t nguy n giao n p, thì có bi hài k ch không? Vi c làm này l i ch ng t s khu t t t, thi u àng hoàng, lo s , che gi u m t cái gì r t không minh b ch c a CA. Tôi không ký biên b n. L ng nh ng mãi. R i h c mang i. M t thùng to tài li u, b ph n CPU cu

máy vi tính, và c chi c máy i n tho i Motorola c a tôi cng b t c n t. H không giao biên b n l i cho tôi. Dù tôi không ký, thì h cng ph i giao l i biên b n ã thu gi nh ng gì c a tôi ch ? Làm nh v y, h có khác gì quân n c p, ph i không tha ông b tr ng? Ông s khó ch u v i t ng tôi dùng, nhng không còn t ng nào mô t chính xác hn t ng y. Y vào s c m nh, vào s ông, xông vào nhà ng i ta, l c soát l y i nh ng th c n cho mình, v y không là n c p thì g i là gì, tha ông b tr ng? Tôi ngh ông b tr ng tâm xem xét v vi c này, nghiêm minh tr ng tr nh ng ng i làm sai lu t pháp. Còn n u c tình tr ng thu gi y tri u t p, khám nhà không l nh, biên b n không giao, c ngang nhiên b t ch p pháp lu t nh th , thì k cng phép t c t n c này nó s ra sao? Mong ông b tr ng tr l i cho ng i dân chúng tôi c rõ, và b t các nhân viên CA d i quy n ông ph i gng m u ch p hành các th t c pháp lu t. Kính th, Nhà vn Hoàng Ti n. Thanh Xuân B c ­ Hà N i.

T

DO NGÔN LU N

Bán nguy t san ra ngày 1 và 15 m i tháng

IN VÀ T NG T I VN a ch liên l c:

[email protected] [email protected] Mu n c t báo trên m ng, xin m i ghé:

http://www.tdngonluan.com www.tudodanchuvietnam.net http://tudongonluan.atspace.com

Trong trang m ng th 1 và th 2 trên ây, Quý v có th tìm th y nhi u tài li u u tranh cho dân ch t i Vi t Nam

S 10 * Trang 16

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

gian này LS Phan Vn Tr ng ã thành l p H i Nh ng Ng i Vi t Nam Yêu N c u tranh công khai òi t tr và c l p cho Vi t Nam. Do l i m i c a lãnh t ng Xã H i Pháp Jean Jaurès (ng i ã can thi p v i Th T ng Pháp ân xá cho Phan Chu Trinh), cùng v i c Phan, LS Phan Vn Tr ng ã nhi u l n n i u tr n t i Qu c H i Pháp trình bày quan i m v chính sách b o h c a Pháp t i Vi t Nam và o t nguy n v ng c a ng i dân Vi t Nam lên Qu c H i. Sau Th Chi n Th Nh t, nm 1919 t i Paris, d i bút hi u chung Nguy n Ái Qu c, b ba Phan Vn Tr ng, Nguy n Th Truy n và Nguy n T t Thành, nhân danh H i Nh ng Ng i Vi t Nam Yêu N c ã trình các Chính Ph ng Minh và Chính Ph Pháp Th nh Nguy n Th c a Dân T c Vi t Nam trong tinh th n h p tác và thng ngh , nguyên vn nh sau: "T sau cu c chi n th ng c a ng Minh, các dân t c b tr vô cùng xúc ng tr c nh ng tri n v ng tng lai, cn c vào nh ng cam k t minh th và trân tr ng c a các c ng qu c ng Minh tr c d lu n th gi i trong cu c u tranh v a qua b o v Vn Minh ch ng Dã Man. Chi u theo các cam k t này, m t K Nguyên m i c a Lu t Pháp và Công Lý s khai m em l i hy v ng ch a chan cho các dân t c b tr . Trong khi ch i Nguyên T c Ch Quy n Qu c Gia c ch p thu n, trong lý t ng cng nh trên th c t , do s th a nh n và th c thi Quy n Dân T c T Quy t thiêng liêng, Dân T c Vi t Nam trân tr ng trình các Chính Ph ng Minh cao quý, cng nh Chính Ph Pháp kh kính, nh ng th nh nguy n khiêm t n sau ây: 1) Ban hành i Xá cho t t c các chính tr ph m b n x . 2) C i thi n ch t pháp ông Dng b ng cách ban hành nh ng b o m v quy n bình ng tr c pháp lu t gi a ng i b n x và ng i Âu Châu. Bãi b toàn b và vnh vi n h th ng tòa án c bi t c dùng làm công c kh ng b và àn áp các thành ph n lng thi n nh t c a dân t c Vi t Nam. 3) Ban hành T Do Báo Chí và T Do Ngôn Lu n 4) Ban hành T Do L p H i và T Do H i H p. 5) Ban hành T Do Di Trú và Xu t Ngo i 6) Ban hành T Do Giáo D c và thi t l p t i các t nh nh ng tr ng k

S 10 * Trang 17

xây d ng uy tín và th n thánh hóa H Chí Minh, ng C ng S n ã s d ng nhi u chiêu bài và ng y t o nhi u huy n tho i: 1) Huy n tho i gia ình cách m ng. 2) Huy n tho i lên ng c u n c. 3) Ti m danh Nguy n Ái Qu c. 4) Gi danh Tr n Dân Tiên. 5) Gi oàn k t qu c gia. 6) Gi hi p c qu c t . 7) Ng y t o t t ng H Chí Minh. 1. HUY N THO I GIA ÌNH CÁCH M NG. Các nhà s h c C ng S n trình bày r ng H Chí Minh xu t thân t m t gia ình cách m ng. Thân ph là phó b ng Nguy n Sinh S c hay Nguy n Sinh Huy là b n ng khoa v i Phan Chu Trinh và th ng giao k t v i Phan B i Châu là ng i ng hng. Sau khi c b nhi m tri huy n Bình Khê, Nguy n Sinh S c ã t ý t quan ph n kháng ch th c dân phong ki n. S th t không ph i nh v y. D u là m t s phu i khoa, Nguy n Sinh S c ã không có m t i s ng cá nhân ng n. Ông th ng say r u và trong nh ng lúc nóng gi n ã có thái thô l và ánh p con cái. Nm 1910, cng vì say sa, Nguy n Sinh S c ã quá tay ánh ch t m t nghi can là T c Quang. Cng vì v y ông b tri u ình tuyên ph t 100 tr ng, giáng 4 c p, cách ch c tri huy n và sa th i kh i quan tr ng. Sau này ông c mi n ph t tr ng hình. D u sao ông ã làm nh c gi i nho s vì không bi t tu thân tr c khi tr qu c. Do s s nh c này i v i s lâm và bà con l i xóm, ông ã d t các con r i b ni chôn nhau c t r n, i tha phng c u th c làm ngh b c thu c t i mi n Nam. S th t l ch s này ã c ch ng minh b ng m t vn th do H Chí Minh d i tên Paul T t Thành vi t t N u c ngày 15-12-1912 g i Khâm S Trung K, xin cho cha c ph c ch c và c làm th a bi n,

giáo th hay hu n o có phng ti n mu sinh. Và truy n th ng gia ình cách m ng c a H Chí Minh ch là m t huy n tho i (Chính o: H Chí Minh, con ng i và huy n tho i). 2. HUY N THO I LÊN NG C U N C. Các nhà s h c CS còn trình bày r ng nm 21 tu i H Chí Minh r i B n Nhà R ng Saigon xu t dng lên ng c u n c. Th i gian này, phong trào kháng thu t i Qu ng Nam và các t nh mi n Trung ã b d p t t. Tr ng ông Kinh Ngha Th c t i Hà N i ã b thâu h i gi y phép, và t i Nh t B n, Phan B i Châu, C ng cùng 200 sinh viên Vi t Nam du h c ã b tr c xu t. Theo gng Phan Chu Trinh, nm 1911 H Chí Minh tìm ng qua Pháp h c h i tinh th n t do dân ch , hy v ng có ngày tr v gi i phóng ng bào kh i ách qu c t b n. ây cng ch là m t huy n tho i. Do n ngày 15-9-1911, Nguy n T t Thành xin B Thu c a Pháp c cách cho theo h c Tr ng Thu c a " tr nên ng i h u ích cho n c Pháp" (utile à la France). Tr ng Thu c a là trung tâm ào t o các cán b hành chánh và giáo d c c a ch thu c a. Theo quy ch , các sinh viên ph i c s gi i thi u c a nhà ch c trách ông Dng. Nhi u v khoa b ng và trí th c n i ti ng ã theo h c tr ng này nh Bùi K , Tr n Tr ng Kim, Thân Tr ng Hu , Bùi Quang Chiêu, Bùi B ng òan v.v... Vì không úng th t c, n c a Nguy n T t Thành ã b bác b . Và huy n tho i H Chí Minh t B n Nhà R ng xu t dng lên ng c u n c ã b gi i t a. 3. TI M DANH NGUY N ÁI QU C. T 1911 n 1914, Nguy n T t Thành làm ph b p t i các t u buôn c a hãng Les Chargeurs Réunis ch y quanh các n c Âu Châu, Phi Châu và M Châu. Khi Th Chi n Th Nh t bùng n , Nguy n T t Thành sang Anh làm ph b p t i nhà hàng Carlton và tr v Paris nm 1917. Trong th i

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

thu t và chuyên nghi p cho ng i b nx . 7) Thay th ch cai tr b ng ngh nh b ng ch pháp tr . 8) Thành l p Phái B Th ng Tr c dân c c a ng i b n x bên c nh Qu c H i Pháp o t t i Qu c H i nh ng nguy n v ng c a ng i b n x . Khi trình nh ng th nh nguy n nêu trên, Dân T c Vi t Nam k v ng vào n n Công Lý Th Gi i c a các C ng Qu c và c bi t tin t ng vào s hào hi p c a Dân T c Pháp cao quý hi n ang n m gi v n m nh c a Dân T c Vi t Nam b ng cách ng ra b o h Dân T c Vi t Nam nhân danh C ng Hòa Pháp. Dân T c Vi t Nam không h th n c s b o tr c a Dân T c Pháp, trái l i còn c m th y vinh h nh. Vì h bi t r ng Dân T c Pháp bi u t ng cho T Do và Công Lý, và s không bao gi t b lý t ng cao c c a Ngha Bác Ái toàn c u. Vì nh ng lý do ó, trong khi l ng nghe ti ng nói c a k b tr , Dân T c Pháp s hoàn thành ngha v c a mình i v i n c Pháp cng nh i v i nhân l ai. Thay m t H i Nh ng Ng i Vi t Nam Yêu N c: Nguy n Ái Qu c". Lu t S Phan Vn Tr ng, ti n s lu t, Ch T ch H i Nh ng Ng i Vi t Nam Yêu N c là ng i so n tài li u này. Nguy n Ái Qu c (Nguyen le Patriote) là bút hi u chung c a b ba Phan Vn Tr ng, Nguy n Th Truy n và Nguy n T t Thành. Nguy n là dòng h a s t i Vi t Nam và Ái Qu c là ph ng theo tên H i Nh ng Ng i Vi t Nam Yêu N c (Groupe des Patriotes Annamites). V i bút hi u này, h ã vi t nh ng bài bình lu n trên các báo c a ng Xã H i nh Nhân Lo i (L'Humanité), Dân Chúng (Le Populaire) v..v... M c d u v y, H Chí Minh ã t nh n mình là Nguy n Ái Qu c. D i bút hi u Tr n Dân Tiên, trong cu n "Nh ng M u Chuy n v i Ho t ng c a H Ch T ch". H Chí Minh vi t: "Khi chi n tranh ch m d t, t i H i Ngh Hoà Bình Véc-Xây, T ng Th ng M Wilson nói v 14 i u. Các i bi u các dân t c b áp b c n yêu c u c l p và t do. Trong s ó, có Nguy n Ái Qu c (t c là Anh Ba hay H Chí Minh). Ông Nguy n t ch c nhóm ng i Vi t Nam yêu n c t i Paris và các t nh khác. V i danh ngha c a t ch c này, ông ã a yêu c u 8 i u ra tr c H i Ngh VécXây". ây ch là m t s m o nh n. Vì nh ng lý do sau ây: a) Th nh Nguy n Th c so n th o nhân danh H i Nh ng Ng i Vi t Nam Yêu N c, m t t ch c do Phan Vn Tr ng thành l p nm 1914 t i Paris, khi Nguy n T t Thành còn Luân ôn. b) Th nh Nguy n Th c p n nh ng nguyên t c pháp lý mà trong th i gian ó (1919) ch các lu t gia và chính tr gia m i th u hi u nh quy n bình ng tr c pháp lu t, ch pháp tr , ch tòa án c bi t, quy n dân t c t quy t v.v... c) ngh thành l p Phái B Th ng Tr c Dân C Vi t Nam t i Qu c H i Pháp là do sáng ki n c a Phan Vn Tr ng. T nm 1911, cùng v i Phan Chu Trinh, theo l i m i c a Jean Jaurès, ông ã nhi u l n n i u tr n t i Qu c H i Pháp o t nh ng nguy n v ng c a nhân dân Vi t Nam lên Qu c H i. d) Nguy n T t Thành ch là m t h c sinh v a qua b c ti u h c và không có ki n th c chính tr . "Ông r t ít hi u v chính tr , không bi t th nào là công h i, th nào là bãi công, và th nào là chính ng... Ông không ti ng Pháp vi t và ph i kh n kho n yêu c u ông Phan Vn Tr ng vi t thay... Ông l ng nghe nh ng bu i th o lu n, nhng không hi u rõ v ch ngha t b n, ch ngha xã h i, giai c p vô s n v.v... ông nh c u vì khó hi u". V l i v n li ng ti ng Pháp c a ông ch g m nh ng ch thông d ng trong i s ng h ng ngày h c t nh ng cô sen trong gi i bình dân (Tr n Dân Tiên, s d). e) Tr n Dân Tiên còn nêu lên yêu c u bãi b ch su d ch, thu inh, thu mu i và vi c b t ép dân mua mu i và thu c phi n. Các i u kho n này không th y trong b n Th nh Nguy n Th ti ng Pháp ng trên báo L'Humanité ngày 18-6-1919. (Chính o: H Chí Minh, con ng i và huy n tho i). Nói tóm l i, trái v i l i Tr n Dân Tiên, H Chí Minh không ph i là tác gi Th nh Nguy n Th c a Dân T c Vi t Nam. Và nm 1919 H Chí Minh cng cha ph i là Nguy n Ái Qu c. ây ch là m t s m o nh n t cách c a Nguy n T t Thành, m t ng i ít h c nhng nhi u tham v ng. Nm 1917, khi t Luân ôn tr v Paris, Nguy n T t Thành tá túc t i nhà Lu t s Phan Vn Tr ng s 6 Villa des Gobelins. Nm 1914, Phan Chu Trinh và Phan Vn Tr ng b b t giam v t i ph n ngh ch (tình nghi liên l c v i C ng t i Berlin). Sau 9 tháng i u tra, hai nhà chí s h Phan ã c mi n t (Phan Chu Trinh ch trng h p tác v i Pháp ánh c, cng nh Gandhi hô hào thanh niên n tình nguy n gia nh p quân i Hoàng Gia Anh). M c d u v y, hai v v n b c nh sát i u tra theo rõi. M i khi có trát òi Nguy n Ái Qu c, Nguy n T t Thành ng ra nh n trát, t xng là Nguy n Ái Qu c. Ông nói: "Nguy n Ái Qu c chính là tôi, các ông c a trát cho tôi, ng làm phi n chú/bác tôi (ý nói Phan Vn Tr ng hay Phan Chu Trinh)". Nm 1921, Nguy n T t Thành b ng Xã H i gia nh p ng CS d i tên Nguy n Ái Qu c. 4. GI DANH TR N DÂN TIÊN Các nhà s h c cho r ng H Chí Minh là ng i thông minh, nhng là s thông minh ngoài ph . S khôn ngoan gi o quy t này ã c bi u l rõ nét nh t trong cu n "Nh ng m u chuy n v i ho t ng c a H Ch T ch" c a Tr n Dân Tiên xu t b n và tái b n nhi u l n t 1948 n 1976. Ngày nay ai cng bi t Tr n Dân Tiên là H Chí Minh. Trong l ch s vn h c th gi i, không th y m t nhà vn t tr ng nào l i gi danh b ng m t bút hi u t cao mình. Dùng bút hi u th t nói v mình cng là v n b t c d, vì cái tôi th ng áng ghét. Dùng bút hi u gi th n thánh hóa mình thì qu là áng khinh! Chúng ta th ánh giá s "khiêm t n" c a tác gi : "Nhi u nhà vn nhà báo Vi t Nam và ngo i qu c mu n vi t ti u s c a v Ch T ch n c Vi t Nam Dân Ch C ng Hòa, nhng mãi n nay cha có ng i nào thành công. Nguyên nhân r t n gi n: Ch T ch H Chí Minh không mu n nh c l i thân th c a mình (...). Hi n nay còn nhi u vi c c n thi t hn, r t nhi u ng bào ang ói kh . Sau 80 nm nô l , n c ta b tàn phá, bây gi chúng ta ph i xây d ng l i. Chúng ta nên làm nh ng công vi c h t s c c n kíp i ã (...). V i c tính khiêm t n nh ng y, và ng lúc b b n bao nhiêu công vi c làm sao H Ch T ch có th k l i bình sinh c a Ng i c". Th nhng H Ch T ch ã i ngôn: "Khi còn là m t thi u niên 15 tu i, ng i thi u niên y ã s m hi u bi t và r t au xót tr c c nh th ng kh c a ng bào. Lúc b y gi anh ã có chí u i th c dân Pháp, gi i phóng ng bào. Anh khâm ph c các c Phan Chu Trinh, Phan B i Châu, Hoàng Hoa Thám, nhng không hoàn toàn tán thành cách làm c a 3 ng i, vì: - C Phan Chu Trinh ch yêu c u ng i Pháp th c hi n c i lng.

S 10 * Trang 18

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

- C Phan B i Châu hy v ng Nh t giúp u i Pháp, ch ng khác gì a h c a tr c r c beo c a sau. - C Hoàng Hoa Thám còn n ng c t cách phong ki n". Nm 1905, khi H Chí Minh 15 tu i, c Phan Chu Trinh cha vi t u Pháp Chính Ph Th (l906), cha phát ng phong trào Duy Tân và ông Kinh Ngha Th c (l907). V y mà H Chí Minh ã phê phán chính sách canh tân và giáo d c c a c là c i lng (mà c i lng thì ã sao?). Cha th y c Phan B i Châu r c c p vào nhà, ch th y H Chí Minh cõng r n CS v c n gà nhà, gây tai h i vô l ng cho t n c và dân t c. Nm 1945, khi m i 55 tu i, H Chí Minh t phong mình là "cha già c a dân t c". Ông còn t th n thánh hóa mình, k r ng "chân dung H Ch T ch c treo trên bàn th gi a nh ng bình hng hoa èn n n". "H Ch T ch c nhân dân yêu m n là do lòng hy sinh và lòng nhân t c a Ng i. Ch T ch không bao gi ngh n mình. Ng i ch ngh n ng i khác, ngh n nhân dân (...). i v i nhi ng, tên Bác H là nh m t ng i m hi n. Ch nh c n tên Bác là các em tr nên ngoan ngoãn". V y mà ng i cha già (67 tu i) ã nh n tâm àn em h sát ng i v tr ã sinh cho mình a con trai là Nguy n T t Trung. Nm l957, khi cô Nguy n Th Xuân yêu c u công khai hoá cu c hôn ph i ã kéo dài trên 2 nm, H Chí Minh v n ng t ngào gi l : "Cô xin nh v y là h p tình h p lý, nhng ph i c B Chính Tr ng ý, nh t là m y ông Tr ng Chinh, Lê c Th , Hoàng Qu c Vi t ng ý m i c". Do ó, cô ành ph i ch m t th i gian. Trong th i gian này, cô ã bi n thành ch ng ng i v t làm m t uy tín c a lãnh t . Theo úng phng châm hành ng, t t c nh ng ch ng ng i v t làm c n tr con ng c a lãnh t s b thanh toán và vô hi u hóa. Thanh toán tr c h t b ng cách h nh c i phng, cho viên t ng công an Tr n Qu c Hoàn m c s c hãm hi p. R i cho th h chùm chn lên u và dùng búa ánh v s n n nhân (nh v Staline h sát Trotsky t i Mexico). M t ng i có nh ng th o n b t nhân nh v y, mà b máy tuyên truy n c a CS còn cao nh m t v anh minh k t tinh " c tính t bi c a c Ph t, tính công b ng bác ái c a Chúa Ki-Tô, s minh tri t c a Kh ng T , s siêu thoát c a Lão Trang". Ngoài ra, Tr n Dân Tiên còn t sánh mình v i M c T là ng i ã mòn trán l ng gót bôn ba kh p ni lo cho thiên h . i u áng nói là, trong khi M c T ch trng hòa bình, thì H Chí Minh c võ chi n tranh. Trong khi M c T theo thuy t kiêm ái, yêu dân t c, yêu nhân lo i, thì H Chí Minh gieo r c cm h n, thúc d c thú tính phát ng u tranh giai c p và th tiêu nh ng lng dân vô t i và nh ng ng i qu c gia yêu n c theo ch ngha dân t c. 5. GI OÀN K T QU C GIA. Khi hay bi t phe Th Gi i Dân Ch không ch u trao ông Dng cho ng C ng S n ông Dng vì h không mu n Staline m r ng B c Màn S t t ông Âu qua ông Á, ngày 11-11-1945 H Chí Minh gi b gi i tán ng C ng S n ông Dng thành l p H i Nghiên C u Ch Ngha Các-Mác. có chính ngha oàn k t qu c gia, H Chí Minh m i Nguy n H i Th n thu c Cách M ng ng Minh H i và V H ng Khanh, Nguy n T ng Tam thu c Vi t Nam Qu c Dân ng tham gia chính ph liên hi p. Trong Tuyên Cáo oàn K t ngày 24-12-1945, H Chí Minh cam k t tôn tr ng s oàn k t c a các ng phái qu c gia tranh th c l p, "Vì c l p qu c gia là c u cánh t i h u c n ph i tranh th và ch có s h p tác và h u ngh chân thành gi a nh ng ng i Vi t Nam m i có th t c c l p qu c gia". Ông còn lên án m i hành vi phá ho i tình oàn k t qu c gia cng nh vi c dùng võ l c tiêu di t các ng phái qu c gia. V y mà sau ó Tr n Dân Tiên ã vu oan giá h a "b n ph n ng Nguy n H i Th n, Nguy n T ng Tam c Trung Hoa Qu c Dân ng giúp ã có âm mu phá ho i và H Ch T ch ã ph i nh ng cho h 70 gh qu c h i". Ngày 6-3-1946, H Chí Minh ký Hi p c S B Sainteny công nh n Vi t Nam là m t qu c gia t tr trong Liên Bang ông Dng và trong Liên Hi p Pháp. 15 ngàn quân Pháp c thay th quân Trung Hoa, b H i Phòng và n trú t i B c Vi t trong 5 nm. Tháng 5-1946, H Chí Minh qua Paris thng ngh . Phái oàn Vi t Nam áng l do ngo i tr ng Nguy n T ng Tam lãnh o, nhng tr c ó: "B Tr ng Tam ã b tr n". Và mùa hè nm ó, Nguy n H i Th n và V H ng Khanh cng b tr n sang Tàu kh i b sát h i nh T Thu Thâu, Phan Vn Hùm v.v... Sau khi t ng xu t quân i Trung Hoa, CS th ng tay àn áp và th tiêu các cán binh Qu c Dân ng và ng Minh H i. Nh v y, Tuyên Cáo oàn K t 1945 ch nh m thành l p chính ph liên hi p làm bình phong thng ngh v i Pháp. R i nh Pháp t ng xu t Tàu cho ng CS r nh tay tiêu di t các ng phái qu c gia c c quy n lãnh o. Trong Th Chi n Th Hai, c ng Minh y m tr , Staline a ra chính sách thân thi n v i Anh Pháp. ng CS Pháp ph i h p v i ng Xã H i trong M t Tr n Bình Dân. Phe CS Vi t Nam cng h p tác v i phe Tân T Phái c a T Thu Thâu, Phan Vn Hùm, Tr n Vn Th ch thành l p M t Tr n Dân Ch và xu t b n t La Lutte (Tranh u). Trong nh ng cu c b u c H i ng ô Thành Saigon và H i ng Qu n H t Nam K, liên danh Tranh u c a T Thu Thâu toàn th ng. ây là giai o n u tranh công khai, ôn hòa, h p pháp và b t b o ng. Chiêu bài oàn k t qu c gia m t l n n a c áp d ng. Nguy n An Ninh thu c phe Trung Hoà, T Thu Thâu thu c phe Tân T Phái và Nguy n Phan Long thu c phe L p Hi n, ã ng ra t ch c ông Dng iH i o t th nh nguy n c a nhân dân Vi t Nam t i phái oàn Qu c H i t Paris sang. V y mà ngay sau khi c p c chính quy n, ng CS ã ph n b i l i giao c oàn k t và ã th tiêu T Thu Thâu, Phan Vn Hùm, Tr n Vn Th ch, Ph m Qunh, Bùi Quang Chiêu, Nguy n Vn Sâm, H Vn Ngà, Dng Vn Giáo v.v... là nh ng ng i qu c gia yêu n c thu c các nhóm Tân T Phái và L p Hi n. V vi c h sát T Thu Thâu, H Chí Minh còn gi nhân ngha ti c T Thu Thâu là ng i yêu n c. Nhng ông l i thêm r ng nh ng ai ch ng l i chính sách c a ông u s b vô hi u hoá. Sau khi Staline th tiêu ng i chi n h u àn anh c a mình là Trotsky nm 1940, t t c phe tân t phái Trotskit u ph i b thanh toán và tri t h uy tín. Ngoài ra, H Chí Minh còn cho h sát c Giáo Ch Hòa H o Hunh Phú S và các lãnh t các ng phái qu c gia yêu n c nh Trng T Anh ( i Vi t), Lý ông A (Duy Dân), Khái Hng, Nh ng T ng (Qu c Dân ng) v...v... 6. GI HI P C QU C T . Theo sách l c CS ký hi p c không ph i thi hành hi p c. Vì các hi p c ngo i giao ch là nh ng phng ti n th c thi nh ng m c tiêu chính tr :

S 10 * Trang 19

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

a. Ký Hi p c S B Sainteny ngày 6-3-1946 nh Pháp t ng xu t Tàu r nh tay thanh toán các ng phái qu c gia nh m gi c quy n yêu n c, c quy n lãnh o. Sau ó l i phát ng chi n tranh ngày 1912-1946. b. Ký Hi p nh ình Chi n Genève 1954 t ng xu t Pháp và c p chính quy n t i Mi n B c. Sau ó l i tái phát ng chi n tranh. c. Ký Hi p nh Hòa Bình Paris 1973 t ng xu t M . Sau ó l i tái phát ng chi n tranh thôn tính Mi n Nam. 7. NG Y T O T T NG H CHÍ MINH. Sau cu c Cách M ng gi i th CS t i ông Âu, ch ngha CS ã b nhân dân th gi i v t vào thùng rác l ch s . T i c, quê hng c a Các-Mác, ch ngha Mác ã b ph nh và c thay th b ng ch ngha Dân Ch T Do và Dân Ch Xã H i. T i Nga, quê hng c a Lênin, ch ngha Lênin cng ã b ph nh thay th b ng ch ngha Dân Ch T Do và Dân Ch Xã H i. Tr c s phá s n c a ch ngha Mác Lê, ng CS ng y t o cái g i là "t t ng H Chí Minh", m t i u mà chính H Chí Minh th i sinh ti n cng không bao gi c p n. Ông ch nói n ch ngha Mác Lê, t t ng Mao Tr ch ông, và tác phong H Chí Minh. Ông nhìn nh n r ng, v ph n t t ng, "Bác Mao ã vi t c r i, tôi không còn gì vi t n a". Do ó ông ch th c thi trung thành nh ng nguyên lý Mác Lê và t t ng Mao Tr ch ông. Ông h t s c tán t ng Staline và Mao Tr ch ông. Ông vi t: "Mao Tr ch ông ã ông phng hóa ch ngha Mác Lê và ã a cách m ng Trung Qu c n thành công. Cách m ng Vi t Nam ph i h c t p và th c s ã h c h i r t nhi u t cu c cách m ng Trung Qu c. Các nhà cách m ng (CS) Vi t Nam ph i ghi nh i u này và ph i bi t n Mao Tr ch ông v s óng góp to l n này". Th t v y, H Chí Minh không có t t ng gì c s c. Ông ch là ng i sao chép l i. Nh ng m c tiêu c l p, t do, h nh phúc ghi trong các tiêu chánh th c c a nhà n c ch là ph ng theo 3 cng lnh c a ch ngha Tam Dân do Tôn D t Tiên x ng trong Cách M ng 1911: "Dân T c c L p, Dân Quy n T Do và Dân Sinh H nh Phúc". B n Tuyên Ngôn c L p do H Chí Minh c ngày 2-9-1945 cng là s sao chép Tuyên Ngôn c L p Hoa K theo ó: "m i ng i sinh ra bình ng và c T o Hóa ban cho nh ng quy n b t kh xâm ph m nh quy n s ng, quy n t do và quy n mu c u h nh phúc". Thêm vào ó là l im u Tuyên Ngôn Nhân Quy n và Dân Quy n Pháp 1789: "m i ng i sinh ra t do và bình ng và luôn luôn c t do và bình ng". Dùng gi nhân ngha là ng y quân t . Nhng khéo ng y trang H Chí Minh ã vi n d n các t t ng minh tri t c a Nho Gia trong vi c giáo hóa, tr dân và d ng n c nh: " i u gì mình không mu n thì ng làm cho ng i; c n ki m liêm chính, chí công vô t; lo tr c cái lo c a dân, vui sau cái vui c a dân; không lo nghèo mà lo không u; m i nm tr ng cây, trm nm tr ng ng i" v.v.... V m t ki n th c, H Chí Minh thú nh n ông không am t ng chính tr và nh c u khi nghe nói v nh ng v n lý thuy t ch ngha. Ông ch là ng i cán b th a hành trung thành và t n t y c a Staline và Mao Tr ch ông. Nh Phan Chu Trinh, Phan Vn Tr ng và Nguy n Th Truy n, ông n i danh vì bút hi u chung Nguy n Ái Qu c. T ó, ông c gi i thi u v i các lãnh t Xã H i và CS Pháp nh Léon Blum, Marcel Cachin v..v... T m t ti u trí th c, ông ã b c lên a v m t cán b CS qu c t , ph trách vùng ông Nam Á. Trong khi các lãnh t CS Á Châu khác nh Roy t i n hay Malaka t i Nam Dng u b th t s ng d i bàn tay s t c a Staline vì h có nh ng t t ng h ng v ch ngha Dân T c và ch thuy t H i Giáo, thì H Chí Minh v n m t lòng m t d chung th y v i Qu c T CS. D u không có t t ng chính tr c s c nhng H Chí Minh ã thành công trong vi c: Dùng ng y trang d i trá (ng y ch ngha Dân T c); L y gi nhân gi ngha (b ng các chiêu bài c l p, t do, h nh phúc, oàn k t, hòa gi i, hòa h p); giành chính ngha (gi i phóng dân t c, gi i phóng lao ng); Và c p chính quy n ( không chia quy n v i b t c ai). L.S. Nguy n H u Th ng

T ch c Phóng Viên Không Biên Gi i (RSF) òi CSVN ngng sách nhi u nh ng ng i mu n ra báo T Do Dân Ch

(Hà N i - VNN) T ch c Phóng viên Không Biên gi i (RSF), hôm 23-8-06 ã ra m t b n thông cáo kêu g i công an CSVN ng ng "sách nhi u" 5 nhà b t ng chính ki n có ý nh ra m t t báo c l p. Các nhà u tranh dân ch này loan báo s n hành gi a tháng 8 t p san T Do Dân Ch , do ông Hoàng Ti n làm T ng biên t p. Tuy nhiên, sau ó nh ng ng i này ã b công an Hà N i th m v n, b l c soát nhà c a và t ch thu máy móc. PVKBG gi i nói r ng: "Vi c sách nhi u các nhà báo i l p m i ngày là hành vi th ng g p công an, nh ng k v n th ng coi phng ti n truy n thông là công c tuyên truy n... Chúng tôi kêu g i nhà ch c trách ng ng vi c sách nhi u và t báo ra i," h nói trong m t thông cáo. Nm nhân v t liên quan ý nh ra báo Hà N i là nhà vn Hoàng Ti n, ký gi Nguy n Kh c Toàn, lu t s Nguy n Vn ài, k s B ch Ng c Dng và bà Dng Th Xuân. Ông Ti n, ông Toàn và ông ài là thành viên Kh i 8406, thành l p hôm 8-4-06 khi 118 nhân v t i l p ký vào b n Tuyên ngôn Dân ch này. H i gi a tháng 4, m t t báo t nhân c l p, T Do Ngôn Lu n, cng c ph bi n d i d ng báo in và internet, v i T ng Biên t p là linh m c Chân Tín, ng i mà PVKBG nói cng th ng ch u các sách nhi u tng t . PVKBG hôm 22-8-06 cng kêu g i CSVN hãy tr t do cho anh Trng Qu c Huy, m t thanh niên 25 tu i, ng i v a b công an CSVN b t hôm 18-8 sau khi ch m i c tr t do sáu tu n l . Ng i thanh niên này ã t ng b b t vào cu i tháng 10 nm ngoái cùng v i anh trai Trng Qu c Tu n và hôn thê c a anh trai, Lisa Ph m, vì tham gia nói chuy n v dân ch trên Paltalk. Ba ng i này ã b giam 9 tháng tr c khi c tr t do vào ngày 7-7. n ngày 18-8, Trng Qu c Huy ã l i b b t gi sau khi công an m c th ng ph c th y anh k t n i vào m t phòng chat trên Paltalk. PVKBG nói trong thông cáo r ng: " ã n lúc chính ph c n nói v i l c l ng công an ng ng nh ng bi n pháp tùy ti n nh v y". Anh Trng Qu c Tu n cho bi t, em anh có th b b t giam vì sau khi c th Huy ã tham gia Kh i 8406, là m t phong trào c hình thành hôm 8 tháng T nm nay tranh u cho dân ch Vi t Nam.

TIN T C

u tranh hoà bình, b t b o ng Ph b "th n t ng" H Chí Minh Gi i th ch c ng s n c tài

Xem ti p trang 23

S 10 * Trang 20

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Quy n sách c a Fukuyama xu t b n vào u th p niên 90, nên công trình nghiên c u v dân ch ng ng ây; tuy nhiên ngày hôm nay, theo nghiên c u ti p, thì trên th gi i có g n 200 qu c gia, ch còn m y ch c n c là c tài, trong ó có 4 n c c tài c ng s n còn l i là Vi t Nam, B c Hàn, Trung C ng, Cu Ba cùng c tài quân phi t Mi n i n, và m t s n c c tài phong ki n Trung ông và Phi Châu. Theo Fukuyama, th k 20 v a qua không ph i ch có nh ng bi n c au thng, bi quan, nh 2 tr n th chi n, nh s xu t hi n 2 ch c tài c c quy n c ng s n và phát xít, nh vi c dùng k t qu khoa h c ch v khí gi t ng i hàng lo t và tàn h i môi sinh, mà cng có nh ng thay i áng vui và l c quan. Bi n chuy n l ch s l c quan và áng lu ý nh t vào nh ng nm cu i c a th k 20 là s phát hi n y u kém n i t i to l n c a t t c nh ng ch c tài t h u qua t , t c tài phong ki n, quân phi t n c tài c ng s n và s chi n th ng c a t t ng t do, dân ch , cùng t t ng kinh t th tr ng. M c d u nh ng ch c tài b ngoài có v v ng ch c, th mà s p m t sáng m t chi u, hay ang b lung lay t n g c r . D i nh ng ch c tài, ng i dân b ki m sóat, kìm k p, thông tin và s th t b xuyên t c, bóp méo nhng b ng b t c giá nào, ngay dù nguy h i n tính m ng, ng i dân v n tìm cách có nh ng ngu n tin t c trung th c t bên ngoài. Ni m hy v ng th m kín c a h , theo Fukuyama, v n là làm th nào có th s ng d i m t ch dân ch , t do và kinh t th tr ng. T do, dân ch g n nh ã tr thành s i dây vô hình n i li n t t c nh ng con ng i, nh ng dân t c, nh ng n n vn hóa khác nhau trên th gi i. Kinh t t do, th tr ng ã lan tràn kh p ni, ã thành công trong vi c mang l i ph n th nh cha t ng th y trong l ch s nhân lo i. S ph n th nh này không nh ng có l i cho nh ng qu c gia k ngh phát tri n, mà còn giúp nh ng qu c gia ch m ti n i vào ti n trình phát tri n. T t c nh ng qu c gia mu n hi n i hóa và phát tri n u có khuynh h ng gi ng nhau: ph i thay th nh ng hình th c t ch c nhân xã c i n, c oán, c tài, kinh t t p trung, b ng hình th c t ch c nhân xã m i, t do, dân ch , kinh t th tr ng; vì ch ch t do, dân ch m i giúp dân có phát minh, sáng ki n, m i có th s d ng t i a kh nng c a mình, m i i n ch s n xu t kinh t h u hi u.

S 10 * Trang 21

M t nhà t t ng dân ch có vi t : "T do ngôn lu n là linh h n c a m t ch dân ch ". M t ng i khác l i nói: "Nhi u ng i cho r ng nh ng phát minh to l n c a th i k hi n i là máy hi n c, máy n , thuy t vi trùng v.v... Nhng ng i ta không bi t hay quên r ng phát minh hi n i v i nh t chính là quy n ph thông u phi u, m i ng i dân u có quy n dùng lá phi u c a mình m t cách t do ch n l a hay tru t ph ng i i di n c a mình". Chính vì v y mà có ng i cho r ng mô hình t ch c nhân xã dân ch , t do và kinh t th tr ng là mô hình t ch c nhân xã cu i cùng c a nhân lo i, mà 2 c t tr chính là t do ngôn lu n và t do b u c . Có ph i th không ? I- Dân ch , t do và kinh t th tr ng là mô hình t ch c nhân xã cu i cùng c a nhân lo i. ây là quan ni m c a ông Fukuyama, trong quy n sách n i ti ng vào u th p niên 90, lúc mà th gi i c tài, c ng c ng s n ang s p . Quy n sách mang tên "The End of History and the Last Man" ( S K t Thúc L ch s và Con Ng i Cu i Cùng). Françis Fukuyama, ng i M , g c Nh t, làm vi c cho Rand Corporation, m t c quan nghiên c u v chi n l c chính tr và kinh t Hoa K. Ông ã t ng là c v n c a B Ngo i Giao. Trong m t bài báo n i ti ng trên t "The National Interests", vào nm 1989, lúc mà ch c ng s n ang trên à s p , ông ngh hình thái t ch c dân ch t do và kinh t th tr ng, ã chi n th ng hình thái t ch c nhân xã phong ki n và ang chi n th ng hình thái t ch c nhân xã c oán, c tài c ng s n, ph i c coi là hình thái t ch c nhân xã cu i cùng c a nhân lo i. Vào nm 1992, ông cho xu t b n cu n sách trên. S k t thúc l ch s ây, theo Fukuyama, không có ngha là s k t thúc nh ng bi n chuy n, nh ng bi n c , nh ng ho t ng c a con ng i, mà là s k t thúc ti n trình t ch c nhân xã, i t t ch c nhân xã thô s, mang nhi u mâu thu n n i t i, không tôn tr ng con ng i nh mô

hình t ch c nhân xã b l c, phong ki n, c tài quân phi t, c tài ng tr c ng s n, n hình th c t ch c nhân xã ít mâu thu n n i t i, tôn tr ng con ng i; và theo ông, ó là hình th c t ch c nhân xã dân ch t do và kinh t th tr ng. Hn th n a, ông cho ây là hình th c t ch c nhân xã cu i cùng c a nhân lo i. S k t thúc l ch s là nh v y. V quan ni m ti n trình l ch s , Fukuyama l y 2 t t ng c a Hégel và Marx, theo ó hình thái t ch c nhân xã c a con ng i s bi n chuy n, i t hình th c th p t i hình th c cao, i t hình th c t ch c b l c, qua th n quy n, quân ch , c tài t i nhà n c pháp quy n (Etat de droit) theo Hégel, t i c ng s n theo Marx, t i dân ch t do, kinh t th tr ng theo Fukuyama. Con ng i cu i cùng ây cng theo Fukuyama là con ng i dân ch s ng trong mô hình t ch c nhân xã cu i cùng ó. Nhà n c pháp quy n mà Hégel m c, ã c th c hi n b i Napoléon, nhà n c này cu i cùng ch là nhà n c quân phi t, phong ki n nh chúng ta ã th y l ch s ch ng minh. Mô hình t ch c nhân xã hay nhà n c mà Marx m c, r i c Lénine d ng lên cng i ns p nh chúng ta ã ch ng ki n Liên Sô và ông Âu, vì b n ch t th c c a ch này cng ch là m t ch c tài; và còn t h i hn n a là m t ch c tài toàn tr , c c quy n, mang t t c nh ng tính ch t c a ch phong ki n và quân phi t; nhng tàn h i hn 2 ch trên, vì nó bi t l i d ng nh ng k t qu c a khoa h c và tuyên truy n l a g t ng i dân. Hình th c t ch c nhân xã mà Fukuyama ch trng ó là hình th c nhân xã dân ch , ch ng h n nh dân ch Hoa K, dân ch Th y S v.v... bi n minh cho t t ng c a mình ông ã d n ch ng công trình nghiên c u v dân ch c a Michael Doyle, theo ó vào nm 1791 ch có 3 n c dân ch trên th gi i là Th y S , Hoa K và Pháp; vào nm 1848, có 6 n c, ó là Th y S , Hoa K, không còn Pháp, nhng có thêm Anh, B , Hòa Lan và Á Cn ình; nm 1975, có 30 n c; nm 1990, có 61 n c.

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Nhng t do, dân ch là gì? T do chính là nh ng quy n cn b n, b m sinh c a con ng i i t quy n t do i l i, sinh s ng, mu c u h nh phúc, t i quy n t do tín ng ng, ngôn lu n v. v... Nh ng quy n này ã c qui nh trong b n Tuyên Ngôn Qu c t Nhân quy n, và c i H i ng Liên Hi p Qu c ch p nh n vào ngày 10-12-1948. Dân ch là m t th ch chính tr mà trong ó nh ng quy n t do cn b n c a con ng i c tôn tr ng. Nhng chúng ta cng có th nh ngha nh m t nhà t t ng r ng dân ch là m t ch v i 2 c t tr chính là quy n t do ph thong u phi u và quy n t do ngôn lu n II- Phát minh v i nh t c a l ch s c n i nhân lo i là quy n ph thông u phi u Quy n ph thông u phi u hay nói m t cách gi n ti n là quy n t do ng c hay b u c , là quy n t do mà theo ó t t c m i công dân, không phân bi t nam n , gi u nghèo, không phân bi t giai c p, n tu i tr ng thành, u có quy n ra ng c hay dùng lá phi u b u c ng i i di n cho mình m t cách t do, không b áp l c hay b c m oán. Th c ra quy n b u c , ph thông u phi u có t th i khai thiên l p a, t khi có con ng i, theo nh tinh th n quy n Kh c Dân Xã (Le Contrat social) c a J.J. Rousseau. Sau ó quy n này b nh ng ch c tài c p o t c a dân; và th k th 20 ch là ph c h i l i nh ng quy n cn b n này qua s ra ic a b n Tuyên Ngôn Qu c T Nhân Quy n, cùng s p c a 2 ch c tài phát xít và c tài c ng s n. Th t v y, theo Rousseau, thì con ng i lúc m i sinh ra r t là t do, t t i. Nhng sau ó con ng i ý th c r ng n u m t mình t do, t t i, thì khó khn ng u v i thiên nhiên và thú d ; nên con ng i ã k t oàn l i, b u ra ng i i di n c a mình. Tuy nhiên ng i c b u ra ph i có m t l i h a nh m t Kh c là ph i lo cho quy n l i chung c a m i ng i; n u không ng i dân có quy n tru t ph . ó cng là tinh th n c a b n Tuyên Ngôn c L p Hoa k, mà ng i so n th o chính là Thomas Jefferson, b nh h ng sâu m b i J.J. Rousseau. L i m u c a b n Tuyên ngôn này: "Chúng tôi cho là hi n nhiên nh ng chân lý sau ây: T t c m i ng i sinh ra u bình ng; h c ng T o Hóa ban cho nh ng quy n b t kh nh ng; trong nh ng quy n này có quy n sinh s ng, quy n t do và quy n mu c u h nh phúc. Chính quy n c thi t l p ra b i con ng i và v i m c ích là b o m nh ng quy n cn b n này; và quy n hành c a ng i c m quy n ch có th có u c là do s ng thu n, ch p nh n c a ng i dân. M i khi, m t chính quy n nào ó i ng c l i m c ích là b o v ng i dân, thì ng i dân có quy n thay i chính quy n này; và l p lên m t chính quy n khác; mi n sao nó b o m c an ninh và h nh phúc c a ng i dân." Vào nh ng th k th IV, th V tr c Tây l ch, bên Hy L p cng có b u c ; nhng không ph i ph thông, mà ch dành cho m t s giai t ng. Cng nh chúng ta th y hi n nay m t s n c phong ki n bên Trung ông, cng có b u c , nhng ch dành cho nam gi i, n gi i không có quy n i b u. t t c nh ng n c c ng s n, t ngày thành l p vào nm 1917 t i nay v i 4 n c còn l i, cng có b u c ; nhng là b u c l a b p, d i trá. Tr ng h p Vi t Nam là tiêu bi u, " ng c dân b u" ch là trò b p b m; "T do ngôn lu n" nh ng i c ng s n rêu rao cng ch là trò l ng g t dân. 600 t báo, nhng ch c n 1 t nói sai ng l i ng a ra là Ban Biên t p b khó d hay b vào tù. Riêng trên Internet và Pal Talk, ba ng i thanh niên, 2 trong n c là Trng Qu c Tu n, Trng Qu c Huy, và m t ng i h i ngo i là cô Lisa Ph m, ch c n nói lên t m lòng yêu n c, yêu quê hng c a mình cng b chính quy n c ng s n vu kh ng là có âm mu l t chính quy n; r i b t b tù không duyên c , không xét x , nh c quan Phóng Viên Không Biên Gi i (Journalistes sans Frontière) t cáo tu n này. III- Quy n t do ngôn lu n là linh h n c a m t ch dân ch Câu "T do ngôn lu n là linh h n c a m t ch dân ch " là câu c a Voltaire, m t ng i u tranh cho dân ch vào th k th 18. Ông còn nói thêm: "Tôi bi t r ng nh ng ý ki n c a anh là ch ng l i tôi; nhng tôi cng c g ng u tranh anh có th phát bi u ý ki n c a anh". T do ngôn lu n chính là quy n mà ng i dân có th phát bi u ý ki n c a mình không b ngn c m, d a n t. Quy n này cng là quy n b m sinh; r i sau ó m i b nh ng ch c tài c p o t. L ch s nhân lo i ch ng t 2 ch c tài c p o t, bôi bác và xuyên t c quy n này c a ng i dân m t cách kh ng khi p, có h th ng, khoa h c là 2 ch c tài phát xít và c tài c ng s n, vì 2 ch này nói riêng và nh ng ch c tài nói chúng u d a trên 2 c t tr chính là thông tin tuyên truy n bôi bác, bóp méo s th t và kh ng b , d a n t; trái v i 2 c t tr chính c a dân ch là t do ngôn lu n và t do b u c . Goebbels, b tr ng thông tin tuyên truy n c a Hitler có nói: "M t câu nói sai s th t, n u chúng ta nói m t hai l n thì dân còn bán tín, bán nghi nhng n u chúng ta nh c i nh c l i c trm l n thì dân tin ó là s th t." Chính ng i c ng s n, b t u t Staline, ã b t ch c t t c nh ng k thu t thông tin tuyên truy n bóp mép, bôi bác s th t c a Hitler. Chúng ta c quan sát c ng s n Vi t Nam chúng ta s th y rõ: C 600 t báo nhng ch có m t lu n i u; loa phóng thanh l i nh i nói su t ngày b t ng i dân ph i nghe nh ng i u sai trái; ngay c ngày ch t c a H chí Minh c ng s n cng s a i, ngày 29 i thành ngày 3-9. Ngoài b máy thông tin tuyên truy n bôi bác s th t, còn có b máy công an kh ng b , kìm k p, không nh ng i v i dân, mà ngay c iv i ng viên, dù là cao c p. Chúng ta ch c n c Nh t Ký c a Khrouschev, nhân v t th nhì, sau ó lên thay Staline, thì rõ. Ông nói r ng m i m t khi ông b Staline kêu i h p là ông u ph i nói l i t giã v con, vì không bi t s b th tiêu hay b i tù lúc nào. H th ng nói d i qua báo chí, sách v , l ch s ; và h th ng l ng g t qua b u c cùng nhi u lãnh v c khác c a c ng s n ã c a lên hàng k ho ch, ng l i chính tr qu c gia. Chính vì v y mà ông Gorbatchev, c u T ng Bí Th ng c ng s n Liên sô ã tuyên b : "Tôi ã b hn n a cu c i u tranh cho lý t ng c ng s n; nhng ngày hôm nay, tôi ph i au bu n mà nói r ng c ng s n ch bi t tuyên truy n và nói láo". V b u c thì ông Boris Eltsine, c u y viên B Chính tr , c trách ng Moscou, c u T ng th ng Nga cng nói: "B u c dân ch gì mà khi ông T ng Bí Th gi tay, thì m i ng i gi tay; n u không thì có chuy n hay b vào tù. i v i ng viên còn v y, hu ng chi i v i dân. B u c c ng s n ch là l a b p." T do ngôn lu n không nh ng là linh h n c a m t ch dân ch , mà còn là linh h n c a m t con ng i; vì con ng i g m 2 ph n chính, ó là v t ch t và tinh th n. V t ch t ó là mi ng cm, manh áo, khi ói có cm n, khi rét có áo m c, khi b nh có thu c u ng. Tinh th n c th hi n qua nh ng quy n t do trong ó có l i nói, quy n t do ngôn lu n. Ngay c con chim kia cng v y, chúng ta nh t nó trong l ng, dù là l ng vàng, cho nó n ngon, nó cng không c n; nó v n mu n bay ra ngoài, tìm t do

S 10 * Trang 22

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

trong b u tr i, hót ti ng nó thích. Con chim còn v y, hu ng chi con ng i. Th t v y, hai c t tr chính c a m t ch dân ch là quy n t do ph thông u phi u và quy n t do ngôn lu n. Ng c l i 2 c t tr chính c a m t ch c tài là b máy thông tin tuyên truy n bóp méo, bôi bác s th t và b máy công an kìm k p, kh ng b . gi t s p m t ch c tài, chúng ta c nh m vào 2 b máy này ánh, ó là tìm m i cách nói lên s th t, qu ng bá s th t; và không s x t, hãy can m. Vào nm 1978, khi v a m i lên ngôi, c Giáo Hoàng Jean Paul II có vi ng thm Ba Lan, lúc ó còn d i ch c ng s n, ngài có tuyên b v i dân Ba Lan : "Hãy can m và hy v ng !" Can m ây là can m ng lên u tranh ch ng l i c tài; và ch có nh v y thì m i có hy v ng ngày mai dân ch và ti sáng. Hn th n a, u tranh cho s th t, cho tình ng i, cho t do, dân ch còn là m t hành ng vn hóa và vn minh, i úng à ti n b c a vn hóa, vn minh nhân lo i. Nói nh ông Francis Bacon, m t nhà t t ng l n c a th gi i: "Nh ng ch , lâu ài, thành quách có th b th i gian làm phai m . Nhng nh ng l i nói s th t, nh ng bài hát, câu th nói lên tình ng i, nh ng công trình khoa h c nói lên s th t, nh ng th này th i gian không bao gi làm phai m , nh bài th c a Homère cách ây c 3.000 nm v n v y. Vì ó là n n t ng c a vn hóa và vn minh v y." Paris ngày 20/08/2006

Bà V Thúy Hà, v c a nhà b t ng chính ki n Ph m H ng Sn ã g i n xin ân xá cho ch ng nhân d p l 2-9, nhng nhà n c CSVN cha tr l i. Bà cng cho bi t gia ình có th xin c quan công an cho ông v ch u tang cha v a qua i hôm 21-8 nhng cng ã b CSVN t ch i . Bs Ph m H ng Sn b b t t tháng 3-02 và lãnh án 13 nm tù (sau gi m còn 5 nm) vì b gán t i ho t ng "gián i p" và phát tán tài li u "ph n ng", trong có b n d ch "Dân ch là gì?", l y t trang web B Ngo i giao Hoa K. Ông là m t trong nh ng ng i tù VN c qu c t quan tâm nh t. Các t ch c nhân quy n Tây Phng và c ng ng ng i Vi t h i ngo i t ng kêu g i CSVN th t do cho ông. ang khi tù, ông c trao t ng gi i th ng nhân quy n HellmanHammett. Xem ti p trang 27

Tin t c ti p trang 20 CSVN v n cha tr l i n xin ân xá c a Bà V Thúy Hà, v Bác S Ph m H ng Sn

Th thách hi m nghèo Cung ình Hà N i ang ng tr c m t th thách l n. Ch m t ng v i m t ê-kíp m i có kh nng y lùi i n t y tr tham nhng không ? H ã cam k t t i i h i khóa X và t i cu c h p qu c h i sau ó là s th t s ra tay, không khoan nh ng, làm nhi u hn nói, không có vùng c m, không có m t ai b t c cng v nào ng ngoài pháp lu t. Lu t phòng ch ng tham nhng ã c thông qua, c quan c bi t ch ng tham nhng c thành l p do th t ng ng u, m t phó th t ng c trách ch ng tham nhng c c , nhng ng i dân v n ch ng m y ai tin. S nghi ng càng thêm n ng khi ông ch t ch qu c h i Nguy n Phú Tr ng cho bi t th t ng ng u c quan ch ng tham nhng ch có quy n bãi mi n và x lý c p th tr ng, c p phó ch t ch t nh tr xu ng. V y là s có vài trm v s ngoài t m v i c a c quan c bi t này, bao g m hn 180 v y viên trung ng, trong ó có 14 y viên b chính tr , hn 50 b tr ng và th tr ng c quan ngang b , 64 ch t ch t nh, các t l nh quân khu... Nh v y trên th c t là có vài trm v s có c quy n tham nhng. T i sao không qui nh b t k m t viên ch c nào n u có d u hi u ph m pháp v t i tham nhng u có th b c quan cao nh t này c a chính ph i u tra, th m v n và x lý ? Vi c kê khai tài s n cng l i ch là trò ùa; ng s ch khai tài s n cho c quan t ch c qu n lý lý l ch bi t, và ng s , c quan ni làm vi c và qu n chúng không c bi t! ó, tính công khai, trong sáng và minh b ch c a ch c ng nó v n c tù mù, m o, tm t i nh v y ó. H nói : nói và làm nhng th t ra là : nói và l !

Tham nhng c b n nh t V tham nhng, có l các nhà lu t h c, xã h i h c, chính tr h c nên i sâu tìm hi u nh ngha khái ni m ''tham nhng quy n l c''. ng CS, sau t ng kh i ngha c p chính quy n tháng 8 nm 1945, ã thi hành m t ch mang tính ch t a nguyên a ng, tuy còn nhi u h n ch . Bên c nh CS, có ng Dân ch do ông Dng c Hi n và ng Xã h i do ông Nguy n Xi n làm t ng bí th. Có lúc ông Nguy n H i Th n làm phó ch t ch n c, ông Nguy n T ng Tam làm b tr ng ngo i giao. n nay, CS là ng duy nh t c m quy n, qu c h i ch có m t ng duy nh t là CS v i g n 90% i bi u là ng viên CS, qua các cu c b phi u '' ng ch n, dân b u'', dùng M t tr n T qu c do CS t ch c ra làm t m bình phong dân ch ki u trang trí, nay ã tr nên quá v ng v . Tu i tr Hà N i dí d m khái quát: « ng ch tay; Qu c h i gi tay; M t tr n v tay; nhân dân tr ng tay». Trong b t k m t n c dân ch nào, chính quy n ch có giá tr qua nh ng cu c b u c t do, có tranh c c a nhi u ng bình ng, c c tri t do l a ch n b ng lá phi u có cân nh c k c a riêng mình. C tri và i bi u c a mình có m i quan h ch t ch , có cam k t rõ ràng, có trách nhi m y , có liên h m t thi t th ng xuyên. n c ta, CS t ch thu quy n t do l p h i, t do ng c , t do b u c ghi rõ trong hi n pháp, không cho dân th c hi n quy n l a ch n i bi u ích th t c a mình, r i kh ng nh m t cách v oán là nhân dân ch tin có ng CS thôi, còn kh ng nh là ni m tin y là vnh c u, là b t di b t d ch. Th t là vô duyên và l b ch ! C nh m t ng i ch ng sau m t th i gian chung s ng v i v , t ra v

S 10 * Trang 23

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

phu, c oán, l i còn tham lam bê tha, vô o, d n c gia ình vào c nh l c h u nghèo kh , anh em gi t h i nhau, bà v h t ch u n i, th mà anh ta v n l n ti ng lu loa kh p làng kh p xóm là : tôi r t t t, r t tài gi i, r t sáng su t và o c nh t thiên h , và v tôi v n mãi mãi tin yêu tôi cho n su t i ! Cho nên mu n ch ng tham nhng ang lan tràn nh b n d ch, ch có m t bi n pháp h u hi u duy nh t là tr l i nhân dân quy n s ng t do trong m t n n dân ch ích th t, t c là ch m d t s ''tham nhng quy n l c'' phi pháp và phi ngha c a CS ã kéo quá dài hn n a th k qua. Không ph i ng u nhiên mà theo th ng kê c a T ch c Minh b ch Qu c t , các n c càng dân ch thu n th c bao nhiêu thì càng ít tham nhng b y nhiêu. Các n c càng c oán thì kinh t càng l c h u, vn hóa trì tr , t n n xã h i lan tràn, n n út lót, h i l , buôn bán tr em ph n m r ng, b t công và b t n xã h i n ng n , tham nhng tàn phá tài nguyên m i m t c a t n c. Không có m t n c c oán nào có c phát tri n b n v ng và xã h i hài hòa; i u này ã thành quy lu t, không có m t ngo i l nào. Lãng phí kinh kh ng không kém gì tham nhng Còn lãng phí ? c k các vn ki n, Lu t v phòng ch ng tham nhng, các di n vn, l i h a, l i cam k t v phòng ch ng tham nhng vang lên trong ch n cung ình, hình nh s lãng phí trên t n c ta cha c nhìn nh n úng m c c n thi t và CS v n cha t nh ng nhìn l i th t trung th c tình hình và s a ch a. CS ã lãng phí bao nhiêu th i gian c a dân t c và nhân dân khi h t ch thu su t 60 nm nay quy n t do c a ng i công dân Vi t nam ? N u có t do và dân ch thu n th c thì t n c ã c t cánh và bay cao n t n âu r i !! N u nh CS không theo ch ngha Marx-Lénine v i h c thuy t u tranh giai c p và chuyên chính vô s n l m c m - t mình i l p d i d t v i toàn th gi i dân ch và

còn t nh n là ''ti n n phe xã h i ch ngha''- thì chi n tranh có nhi u kh nng tránh kh i và t n c ã kh i b hy sinh hàng vài tri u sinh linh c a 2 bên anh em ru t th t, ph n l n l i là nh ng thanh niên c ng tráng thông minh và dng c m, ch t ''kem'' quý hi m c a dân t c. Có lãng phí nào kh ng khi p n v y, mà sao lãnh o CS không nh n ra n i sám h i và chu c t i l i hay sao ? H c nói phê bình và t phê bình mà không bao gi th c hi n. Còn lãng phí tài nguyên t n c thì không sao k h t. 27 ngàn ng i b b n do b qui oan là a ch ác bá trong c i cách ru ng t ph n l n là ng i yêu n c tham gia kháng chi n ch ng th c dân Pháp và là ng i gi i làm ngh nông- là s lãng phí sinh l c xã h i không sao bù p, là do sai l m c a CS v n cha c rút kinh nghi m y và t l i y , vì ã sùng bái b n àn anh B c Kinh m t cách mù quáng, cam tâm ng CS Vi t Nam cho b n c v n Tàu ch huy và ra l nh. Chính do không rút ra bài h c y mà nay CS l i cúi u dâng thêm t và vùng bi n r ng hn 10 ngàn cây s vuông cho b n chúng. CS hãy tr l i v s lãng phí kh ng l v th i gian, v nhân l c, v tài nguyên c a t n c và nhân dân và rút ra bài h c không ch m tr , nhân cu c v n ng ch ng tham nhng và lãng phí hi n nay, g p rút ch m d t s lãng phí phi lý này. Nh ng vi c c n làm ngay Có nh ng vi c l n c n làm ngay và s có ngay hi u qu l n. T i sao Thái Lan x p x dân s và di n tích nh Vi t Nam mà b máy công ch c n lng nhà n c ch có 2 tri u, mà ta con s y lên n 6 tri u ? T i sao công ch c n lng trong m t t nh nh Thanh Hóa hi n nay l i b ng s viên ch c n lng c a c n c Vi t Nam th i thu c Pháp. T i sao c m i l n CS hô hào gi m biên ch thì trên th c t là l i tng thêm gh các nhà n t p th ? thành câu châm bi m: gi m biên ch = tng gh nhà n.

ã có bi t bao ý ki n xây d ng có tâm huy t : h th ng ng trùng h p, d m chân, l n át h th ng nhà n c. Ban t ch c chính ph v i ban t ch c ng; b vn hóa thông tin v i ban t t ng vn hóa c a ng; ban dân v n c a ng làm gì ? b g i tr ch i là ''ban dân gi n'' cu ng. Vi n kinh t c a nhà n c và ban kinh t c a ng cùng nghiên c u nh ng v n chi n l c kinh t ; r i h th ng nhà xu t b n c a nhà n c và h th ng nhà xu t b n c a ng... các t nh, huy n cng v y : u ban nhân dân t nh, huy n có nh ng c quan nào thì t nh u , huy n y ph i có c quan tng ng, cng các ban b , các s , phòng, các ti u ban, t , v i bi t bao tr s , phòng h p, nhà khách, nhà n, nhà t p th , nhà tr , b nh xá, nhà ngh ... Nhi u t ch c thì nhi u h i ngh , tha h m i nhau c nh n phong bì và n c !T t c u là ti n c a dân, âu có ai xót ! V y cái c quan c bi t phòng ch ng tham nhng v a c thành l p mà v n cha xác nh xong trách nhi m và quy n h n, có nên có thêm cái ch c nng t ch c l i b máy phì n n, quá t i, c ng k nh m t cách t h i, tr nên g n nh , nng xu t cao hay không ? Vi c này có th gi i phóng vô kh i nhân l c, ti n c a, tài nguyên cho các s nghi p giáo d c, y t , xã h i c p bách. ã có ki n ngh nên c i t l n, gi m i 9 ph n 10, th m chí gi i th cái có tên là H c Vi n Chính tr Qu c gia, chuyên gi ng d y v ch ngha Marx-Lénine, v tri t h c Mácxít, kinh t h c Mácxít và và l ch s CS, vì ã có Vi n tri t h c, Vi n kinh t , Vi n l ch s làm vi c này r i. H c vi n này t ng c m t s trí th c trong n c g i là ''H c vi n u mê hóa t n c'', v i nhi u ti n s ''gi y'', th c s ''d m'', vi t '' i'', dù không còn ni m tin gì i u mình vi t, ch c chia ti n r t s p. Thái Lan, Xinhgapo, Nam Hàn... u không có cái h c vi n ki u này nên m i c t cánh c. Hu ng gì ngân sách cho cái c quan này c c l n vì chi m nhi u nhà c a r ng, xe c nhi u, lng

S 10 * Trang 24

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

b ng cao, nhu n bút x p mà t h i còn hn ma túy. Xin c m nh tay ch ng lãng phí v m t này, hi u qu l n s hi n nhiên. Vi c làm ti p là nên xem xét n cái c quan mang tên là Ban t t ng và vn hóa vì nó là c quan vi hi n, chuyên k m k p và àn áp t t ng, i ng c l i ch trng t do t t ng c ghi trang tr ng trên Hi n pháp và Tuyên ngôn Qu c t v Nhân quy n.Không m t n c vn minh, ti n b nào có m t t ch c tng t . V chuy n này, th t ng Nguy n T n Dng nên h i ý ki n ông Nguy n Trung Thành nguyên là cán b c t cán c a Ban b o v ng, và ông Nguy n Tài, anh hùng ngành Công an, nguyên là th tr ng b công an. C quan này làm nhi u i u vi hi n, ph m pháp nh t, l ng hành và th t c nh t i v i nhân dân lng thi n, bôi nh hình nh t n c Vi t nam m t cách t h i nh t, gi a lúc toàn dân phân u hình thành m t n c Vi t Nam phát tri n và hòa nh p v i th gi i vn minh. Gió ang i chi u Tình hình sau i h i X ã có nhi u i khác. Tâm lý xã h i thay i khá nhanh trên yêu c u ch ng lãnh phí, quan liêu và tham nhng, òi th c hi n ch tôn tr ng lu t pháp nghiêm minh, bình ng. M t b ph n báo chí và cây bút dng c m phá rào, tôn tr ng s th t và ng i c, không còn cúi u vâng d theo ch th c a c ng quy n. Cây bút xu th i Tr n Thanh m lu loa trên báo ng, vu cáo ông Nguy n Trung (ng i t ng ra v n th i c vàng và hi m h a en) là c c oan, phi n di n, x o trá, l a d i, ch ng ng, i theo ch ngha ''nihilisme'' (ch ngha h vô), ''destructisme'' (ch ngha tàn phá), ng th i ch p m các báo Tu i Tr và VN Net là c h i, mê mu i, li n b tu i tr trong n c c i vào mi là : n n, ngu lâu. Nhi u thanh niên gan góc tham gia ký Tuyên ngôn Dân ch T do 2006 b t ch p s e d a qu y nhi u hèn h c a b máy công an, nh các b n Nguy n Phng Anh, B ch Ng c Dng, r i n Du Lam ­ Tân Vnh Phát, Ph m Bá H i, Nguy n Ng c

Quang, V Hoàng H i, Kha Vn Ch u (thay m t cho 483 h dân Kiên Giang, An Giang và C n Th). S c ép qu c t v dân ch và nhân quy n cng ang th c t nh ông o ng i dân trong n c. Bà con ta bàn tán khá nhi u v c ng ng châu Âu ra ngh quy t lên án t i ác c a ch ngha xã h i th c t t ng di n ra trong các n c xã h i ch ngha, trong ó có Vi t nam. Tin t c chính ph Ba Lan m i ây quy t nh t ho t ng c a các t ch c c ng s n ra ngoài vòng pháp lu t cng gây bàn tán sôi n i vì ng CS Ba Lan v n là anh em tin c y m t th i c a ng CSVN. Nhân dân ta trong n c c lãnh o trân tr ng m i tham gia và giám sát cu c u tranh quy t li t phòng ch ng tham nhng và lãng phí. M i ãi bôi hay thành th t ? Dù sao nhân dân ta s n sàng. xem h th c hi n cam k t ra sao. xem h có th t làm nhi u hn nói hay không ? xem h gi i quy t v PMU18 tri t ra sao ? xem con r và con gái ông Nông c M nh quan h v i Bùi Ti n Dng và Nguy n Vi t Ti n n m c nào ? xem t ng Cao Ng c Oánh có thoát t i hay không ? xem ng b b Công an yêu c u b chính tr tr l i v nh ng t cáo th ng t ng Nguy n Khánh Toàn cùng v là bà Gia Liên và con là Nguy n Khánh Tr ng có nhi u bê b i tham nhng và ph m pháp ra sao ? Và còn ch t v n c a ng b Hà N i v vi c c ông Ph m Quang Ngh b ng nhiên nh y dù xu ng Hà N i làm bí th thành u , trong khi ng b c a b thông tin­vn hóa có nhi u t cáo nghiêm tr ng v tham ô cá nhân cu ông b tr ng, trong v ''tôn t o Nhà hát l n Hà N i'' b ng ti n vi n tr c a chính ph Pháp, ông Ngh n b m n m c khi r i b mà v n không gi i trình và thanh toán n i, cán b d i quy n ông nh n xét r ng rng b tr ng r t s c, g m t móng lên vòm mái, t th m d n màn nhung c a Nhà hát l n và b vn hóa Pháp ch mong có d p g p ông h i cho ra l vì ây là ti n thu c a dân Pháp. Nhân dân ta không còn nh d c tin nh tr c n a. Ng i ta có th

l a m t vài ng i trong m t th i gian ng n, ch không th l a d i mãi c 83 tri u ng i trong m y ch c nm. Th i i thông tin nhanh nh y, th i i công nghi p trí tu , th i i kinh t trí th c, th i k m r ng c a và hòa nh p tr n v n ang trong t m v i c a con ng i Vi t Nam hi n i, c a tu i tr Vi t Nam tu n tú. Không ai còn có th nh d g i tng lai và ni m tin b t c t ch c hay h c thuy t nào ngoài chính b n thân mình, chính t ch c mà mình th t lòng tham gia do tin c y qua th nghi m hi n nhiên và rõ ràng. Th i i m i ch m d t m i s mù quáng ki u b y àn, m i th theo uôi, a dua theo th i trang và s ông, vì chân lý luôn là tng i, kh i u bao gi cng n c tr c khi chinh ph c d n c s ông. Chúng ta ph i làm gì n u nh nh ng ng i lãnh o ng CS không làm úng nh ng h a h n và cam k t ? n u nh h v n t c quy n c l i phe ng lên trên quy n l i t i cao c a dân t c và t n c ? n u nh tham nhng và lãng phí v n hoành hành nh m t qu c n n tàn phá cu c s ng xã h i và do ó v n ngn c n dân t c ta phát tri n b n v ng và hòa nh p v i th gi i dân ch vn minh ? t ra câu h i là tìm ra câu tr l i, và cng là m i ng i Vi t Nam th t lòng yêu n c mình, th t lòng thng dân mình cùng chung s c tìm ra câu tr l i. Ch có m t h ng gi i pháp : chung s c xây d ng m t ch dân ch a nguyên a ng, ch m d t ch c oán c ng, vì c quy n âu, bao gi cng là tai h a cho c ng ng và nhân lo i. Có m t thu n l i là không ít ng viên c ng s n, t lão thành n tr tu i, có hi u bi t và lng tâm, không ham danh l i phù phi m, bi t yêu n c th t lòng và thng dân th t lòng, có cu c s ng tinh th n trong sáng và tâm linh cao th ng, am hi u nh ng giá tr l n c a th i i, cng ngày càng ng trong suy ngh và hành ng theo h ng này. Paris 12/8/2006 Bùi Tín

S 10 * Trang 25

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

và ang c ng bào trong N c cng nh Qu c t ng h m nh m T ó, ba b n vn trên c coi là n n t ng cho phong trào u tranh òi Nhân quy n, Dân ch , T do t i Vi t Nam hi n nay. VN ang c tô son trát ph n xin gia nh p WTO và ón ti p nhi u V Lãnh o các N c trong T ch c APEC n h p H i ngh th ng nh t i VN tháng 11.2006 này, nên CS VN ph i gi ò nh ng b m t ph n tính c tài c a mình rêu rao r ng mình s n sàng ch p nh n lu t chi chung toàn c u ; ng th i ch u s c ép l n t phía Qu c t bu c CSVN ph i thay i m t s i u cho phù h p hn v i các Công c Qu c t . Cha k hn 3 tri u ng bào VN H i ngo i ngày êm mong i CSVN h t th i c quy n thao túng ày a Quê hng và a s trong s ó luôn h tr các Chi n s Dân ch Hòa bình chúng ta, C ng ng Qu c t ngày càng ng h phong trào u tranh T do Dân ch Qu c n i VN. n nay ngoài 1.028 C u Chi n binh Hoa K, ã có 138 Chính khách các N c Anh, Australia, Canada, Hà Lan, Hoa K, Ti p Kh c,... chính th c công khai bày t s n sàng b o tr Tuyên Ngôn 8406. M i ây, Th ng Ngh s Ray Halligan, Qu c h i Tây Úc, vi t trong th g i Kh i 8406 ngày 24-7-2006 r ng : "Tuyên ngôn 2006 ã s n sàng tr giá cho vi c thc hi n m t n n Dân ch ích th c và lâu dài t i Vi t Nam. i u y khi n cho Kh i 8406 x ng áng c Th gi i ng h ". Còn Ti n s Willem Koetsier, T ng th ký Liên oàn Hoà Bình Th Gi i Hà Lan, l i vi t trong th g i Kh i 8406 ngày 10.8.2006 r ng : "Chúng tôi th t s hy v ng và mong mu n cách sâu s c r ng Chính ph C ng s n Vi t Nam hi n hành s nghiên c u B n Tuyên Ngôn c a các B n m t cách chân thành úng n và b t u h p tác v i phong trào u tranh c a các B n th c hi n m t n n Dân ch th t s Vi t Nam." Cn c vào c s pháp lý do chính Nhà c m quy n CSVN tuyên truy n là "VN không có t i ph m chính tr ", n u chúng ta u tranh òi T do, Dân ch cách ôn hòa, vn minh, b t b o ng thì không ai c phép coi chúng ta - các Chi n s Dân ch Hòa bình - là t i ph m. Cn c vào Tuyên ngôn c a H Chí Minh, Ch t ch Chính ph Lâm th i VNDCCH nm 1945 mà Nhà c m quy n CSVN v n luôn bám gi vào nh m t trong m y t m bùa h m nh mu ti p t c l a g t toàn Dân VN và C ng ng Qu c t .

S 10 * Trang 26

Dân Vi t Nam hôm nay ang s ng trong m t xã h i y nh ng b t công, l a o, tàn b o, tham nhng và i tr y có m t không hai trong l ch s Dân t c Vi t Nam, k t khi ng C ng s n Vi t Nam ( CSVN) xu t hi n nm1930, giành quy n lãnh o 1945 sau khi l t Chính ph Tr n Tr ng Kim và tiêu di t m t s nhà yêu N c khác. CSVN cng nh nh ng ng viên c a mình ã leo lên t t nh "vinh quang" b t ch p m i th o n mà không ý gì n l i ích c a Dân t c. Su t hn 60 nm qua, chúng ta ã ph i làm câm làm i c tr c b o quy n là CSVN. Chúng ta ã ch u ng và s còn ch u ng n bao gi n a ? Hay chúng ta hãy g t b nh ng s hãi và ng lên u tranh giành l i các quy n T do c b n mà t lâu chúng ta áng c h ng. B i vì : au kh chi b ng m t T do (1) Nói l i chân th t cng không cho Qu c tình chôn chân lý Xích ma vô c m ám N c nhà Chính CSVN ch không ai khác ã c p m t i nh ng quy n T do c b n ó. CSVN ã kh ng b chúng ta v c tinh th n l n v t ch t làm cho chúng ta m t h t ý chí u tranh và luôn s ng trong s hãi. T lâu t n áy lòng, a s chúng ta u ã mu n d p b cái ch CS c tài này r i nhng bên ngoài thì lúc nào cng t ra ngoan ngoãn và tuân ph c. Chúng ta ph i óng k ch và s ng trong s d i trá mãi nh th này sao ? CSVN ã : D i tr i l a Dân muôn ngàn k ng binh gây oán b t gi ng i ngay (2) Và chúng ta ph i : Nghe nh ch c ru t tai làm i c Gi n d u cm gan mi ng v n c i (3) r i, chính s s hãi c a chúng ta ã làm cho CSVN kiêu ng o, t cao t i, coi Dân nh c rác và chà p lên các quy n làm ng i c b n c a chúng ta. Và t ó CSVN ã ra m t l tay sai c y quy n c y th mà sách nhi u Dân lành. H là nh ng k vô th n, vô o, vô vn hóa, vô lng tâm, vô liêm s , lãnh m th tr c n i kh c a Dân lành.

Toàn

u Dân c c i c è Ti n vào y túi n dè lng tâm. Ngay CSVN cng bi t mình ã l m ng l c l i nhng vì tham quy n c v , vì l i ích cá nhân và vì t ái c a c p lãnh o nên ã c tình che gi u t i l i c a mình. Chính vì b o th , c ch p và kiên nh theo ng l i sai l m mà H Chí Minh ã ch n, CSVN ã y Dân t c Vi t Nam xu ng v c th m và chôn vùi chúng ta d i a ng c C ng s n y d y nh ng b t công. H ã : Ném Dân en trong n i kh trm ng Vùi Dân t c d i áy cùng nhân lo i (4) Còn chúng ta thì : G m m t m i cm h n bao th p k Nu t ng cay mà t m s ng qua ngày (5) Ch ng l chúng ta c ph i s ng mãi nh th này chng ? Quân t thà hy sinh ch thà không ch u nh c. Hn 80 tri u Dân Vi t Nam l i ch u thua 3 tri u ng viên CSVN hay sao ? Bao nhiêu nm qua, chúng ta ph i làm ng cho xong chuy n. Nhng gi ây, tình hình chính tr xã h i trong N c và Qu c t ã thay i. Chúng ta không nên ti p t c kéo dài s s hãi n a. C th là : - CSVN ã th i nát t trên xu ng d i. - CSVN ang lúng túng không bi t ph i làm gì t n t i. - N i b CSVN ang t chia r thành các phe phái i ch i nhau i a s ng viên CSVN u tham nhng m t cách tr ng tr n và làm tiêu tan h t lòng tin c a Nhân dân trong N c và Qu c t . Thêm vào ó Nhân dân Vi t Nam ã và ang ý th c c vai trò và quy n l i c a mình và ang ng lên u tranh kh p ni. Phong trào u tranh cho T do Dân ch trong N c ngày càng phát tri n m nh m . * Tuyên ngôn T do Dân ch cho Vi t Nam 2006 (8-4-2006), 10 i u ki n c b n tham gia b u c Qu c h i a ng chân chính (20-6-2006) và Ti n trình Dân ch hóa Vi t Nam do Kh i 8406 công b (22-8-2006) ã

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Cn c vào Công c Qu c t v các quy n dân s và chính tr nm 1966 mà VN ã xin gia nh p nm 1982, chúng ta ã có c s pháp lý và các i u ki n thu n l i trên ây u tranh cho T do Dân ch mà không còn quá s b CSVN ch p m nh lâu nay n a. Chúng ta hãy bi t n m b t c h i này cùng nhau liên k t bi t cách u tranh ch ng l i b n n i xâm, tà th n, b o quy n sao cho hi u qu nhanh và o c nh t. Chúng ta hãy t p h p l i quanh Kh i 8406 và b t c ng Dân ch không C ng s n áng tin c y nào ó mà chúng ta bi t liên k t thành m t Liên minh v ng m nh, chung s c xây d ng m t n n Dân ch th t s t i Vi t Nam. Th i c nay ã n r i Ti n lên Dân ch cho i sáng ti Chân lý chi u r ng muôn ni H ng Bàng Trm h an vui thái bình Thanh c - Hu , 24-8-2006

Chú thích: (1) M n 1 câu trong "Nh t Ký Trong Tù" H Chí Minh ã l m chi m. (2) Nguy n Thái Hoàng m n trong "Binh Ngô i Cáo" c a Nguy n Trãi. (3) Th c a Nguy n Công Tr . (4) Nguy n Thái Hoàng m n trong "Binh Ngô i Cáo" c a Nguy n Trãi. (5) M n 1 câu trong bài th "Nh R ng" c a Th L .

Tin t c ti p trang 23

Phóng Viên Không Biên Gi i t cáo CSVN x d ng máy nghe lén (Paris-VNN) T ch c Phóng viên Không Biên gi i (RSF) cho bi t CSVN ã mua thi t b theo dõi các cu c i n àm qua mobile phone t m t công ty Anh, Silver Bullet, và m t công ty M , Verint Systems (tr c thu c Comverse Technology). Vi c mua bán này t ng c t p chí qu c phòng Jane's Defence Weekly c p t i trong m t b n tin ng n ngày 31-10-2005. RSF nói trong thông cáo c a h r ng: "Chúng tôi s ng s khi bi t các cu c i n àm v i nh ng ng i b t ng chính ki n trên m ng ã b theo dõi qua thi t b c a công ty châu Âu và M ... X y ra m t nm sau khi ng i ta bi t hãng Yahoo ã h p tác v i c nh sát Trung Qu c, v vi c m i này c ng c ni m tin c a chúng tôi r ng các công ty vi n thông ph i b bu c tôn tr ng nh ng quy t c o c. C th , c n c m h bán thi t b theo dõi cho nh ng chính ph hà kh c." Vào u nm nay, nhi u ngh s Qu c h i M ch trích các công ty l n c a n c này nh Microsoft và Google là ti p tay cho chính ph Trung Qu c ki m soát m ng internet. Xem ti p trang 30

úng sáu tháng sau ngày công b "L i Kêu G i Cho Quy n T Do Ngôn Lu n", và b n tháng r i sau ngày công b "Tuyên Ngôn T Do Dân Ch cho Vi t Nam 2006", Kh i 8406 công b "Ti n Trình Dân Ch Hoá Vi t Nam", ánh d u m t b c ti n v ng m nh và c th cho công cu c u tranh ph c h i t do Vi t Nam. Kh i 8406 nay ã hoàn thành c 1/4 con ng dân ch hoá ã v ch ra. S cam go v a qua c a nh ng chi n s dân ch thu c Kh i 8406 nói chung, và Lm Nguy n Vn Lý nói riêng, không ph i ch là s khó khn trong vi c i kháng v i ch c tài, mà còn là làm sao quy t ni m tin c a ng i Vi t kh p ni. Kh i 8406 ã b c qua c các th thách c a cái khó th nh t, và ã thành công khi v t qua c các th thách c a cái khó th hai, m t i u mà nhi u oàn th h i ngo i ã không th th c hi n c trong su t th i gian qua. B i th , nh ng b c thành công ban u c a Kh i 8406 ã t c m t n n t ng v ng ch c cho ti n trình dân ch hoá Vi t Nam. V i gi i pháp "4 giai o n và 8 b c", ti n trình này bây gi không còn riêng là n l c c a Kh i 8406. Sau giai o n I v i hai b c tranh u c th , Kh i 8406 ã chánh th c m i g i "các ng dân ch không c ng s n ph c ho t và các ng dân ch không C ng s n khác l n l t công khai xu t hi n v i tr s , vn phòng, c quan ngôn lu n và các phng ti n truy n thông i chúng bình th ng khác." L i kêu g i này khác h n t t c l i kêu g i ã có t tr c n nay, công khai t v n công khai i l p Vi t Nam v i

các chánh ng k c u, tân l p và nh ng t ch c chánh tr trong n c. D nhiên, khi Kh i 8406 kêu g i thì có th là chính m t s thành viên c a Kh i 8406 s ph i m nh d n k t h p v i nhau thành hình m t chánh ng hay t ch c chánh tr , t o ni m tin và s khích l cho phong trào công khai i l p. Cùng lúc ó, các t ch c có th c l c Vi t Nam s ph i s m có quy t nh ng thanh xu t hi n t o th h tng tranh u, nh m xây d ng th c l c c a kh i dân ch . Ti n trình ph c ho t, thành l p và phát tri n các chính ng không C ng s n ch c ch n s có r t nhi u cam go nhng ó là con ng b t bu c ph i i qua có th dân ch hoá c t n c. Kh i 8406 d li u ch m d t vai trò ti n phong và "nh ng b c cho các chính ng" m t khi ã hoàn thành "B c 4", t c là khi sinh ho t t do chánh tr Vi t Nam ã c ph c ho t. ó là m t d ki n nhi u thi n chí nhng th c t s ch p nh n s "ch m d t ho t ng" c a Kh i 8406 hoàn c nh chánh tr ó hay cha, là m t v n mà cha ai có th nói tr c c. B i l , có sinh ho t a ng cng cha có ngha là n n t do, dân ch c a Vi t Nam ã th c s v ng ch c. Có th nói r ng, ây ch m i là m t b c chuy n ti p, và Kh i 8406 cha th ngng trách nhi m v i gi i pháp do t p th mình a ra. Giai o n k ti p (b c 5 và 6) v i s thành hình m t b n "Hi n Pháp T m Th i" h a h n r t nhi u cam go, vì CSVN s không d dàng ch p nh n các i u kho n không có l i cho h khi mà h u nh toàn th i Bi u Qu c H i v n cng s là nh ng ng viên C ng s n. "H i ng So n Th o Hi n Pháp T m Th i" s có th th c thi c ch c nng c a mình hay

S 10 * Trang 27

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

không, và sau ó, làm sao trng c u ý dân b n Hi n pháp m i c thành hình t t p? ó là v n y th thách khác mà ngay t bây gi , các chi n s dân ch c trong và ngoài n c ph i chu n b cho b ng c các gi i pháp h u hi u nh t. b c 7 và 8, v n cng s ph c t p không kém. ó là làm sao "H i ng Thi hành Hi n Pháp M i T m Th i" có th hành x quy n h n c a mình, h u có th thành l p c "H i ng T ch c B u C Qu c H i Dân Ch Khoá I", khi mà lúc ó, toàn b b máy nhà n c v n còn n m trong tay CSVN? Câu tr l i cho giai o n này và c a các giai o n tr c ó, u tu thu c vào câu tr l i c a nhân dân Vi t Nam, và c a các ng phái, t ch c chánh tr Vi t Nam. N u nh B c 4 c a ti n trình này c th c hi n t t p, giai o n III và IV s có nhi u tri n v ng thành công. Nói chung, b n "Ti n Trình Dân Ch Hoá Vi t Nam" c a Kh i 8406 là m t trong các gi i pháp chánh tr ang c ngh hi n nay. S kh thi c a gi i pháp này nh th nào, câu tr l i không th ch là ni m tin n thu n c a nh ng ng i lãnh o Kh i 8406. Ng c l i, s kh thi c a nó tu thu c s h u thu n c a nhân dân, và tinh th n oàn k t, chia s trách nhi m c a các t ch c tranh u c trong và ngoài n c. ã n lúc m i ng i, m i t ch c có th d p qua m i ngn cách tìm n v i nhau và ng thành hình m t liên minh chánh tr có th c l c, kh nng và uy tín v c toàn dân cùng ng d y, òi h i CSVN ph i nhân nh ng tr l i quy n t quy t cho dân t c Vi t Nam? Nh ng nhiêu khê, ph c t p c a giai o n sinh ho t dân ch th i chuy n ti p ch c ch n s không th tránh kh i, nhng ó là cái giá mà dân t c Vi t Nam ph i tr th c thi quy n t quy t c a dân t c. Ng i Vi t Nam không th ngn ch n c s can d c a các quy n l c bên ngoài trong ván c chánh tr

s p t i c a Vi t Nam, nhng ng th i cng có quy n quy t nh v n m nh t n c c a mình. Nói cách khác, chánh ph dân ch trong tng lai có th c s là b i dân, do dân và vì dân hay không là tu thu c vào ý chí u tranh c a các oàn th chánh tr c trong và

ngoài n c. Kh i 8406 ã t c m t n n t ng v ng ch c cho ti n trình dân ch hoá Vi t Nam. Gi i pháp chánh tr này s d n n thành công hay không, câu tr l i là toàn dân VN. Nguy n Công B ng ( VD) 26-8-2006

TH L C

(Nhân d p thi s Nguy n Chí Thi n phát hành thi ph m Hoa a Ng c toàn t p. Bns TDNL xin có l i chúc m ng) Th l c , ph i ng tâm p nát nó hoành hành, h a l n s lan nhanh. Nhng không th dùng bom A bom H Phá nát a c u vì m t l gian manh. Nên ph i vi t, ph i muôn ngàn k vi t Nh ng t i t y ình c bng bít tinh vi N u nhân lo i m i ng i u bi t. C ng s n là gì, t nó s tan i Th sinh thành t u tr ngu si S hi u bi t s là m h y di t Nguy n Chí Thi n (1973)

NG HI P HÀ THÀNH

Ng Hi p Hà Thành danh tr n vang C ng quy n lo x t b t xang bang. Vn ài múa bút rung Yên Ph Hoàng Ti n ra chiêu rúng S An B ch Ng c kiêu hùng l i chính khí Kh c Toàn anh dng c u dân oan Dng Xuân n ki t nòi Trng Tr c Nô c ng phen này t ph i tan. Kính t ng các anh ch u tranh dân ch t Hà Thành 2006 Tr n Vi t Yên

CHÚC M NG BÁO T

DO DÂN CH

T do Dân ch báo ra i Tranh u cho dân quy t c t l i Áp b c bao ngày khôn phát ti t B t công ch y tháng khó êm xuôi. K t liên th ánh vung th n l c Th t ch t vòng vây xi t lu i tr i C ng s n n h i cn m t v n Thanh bình khúc nh c kh p ni ni. Tr n Vi t Yên

S 10 * Trang 28

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Ông Tnh là m t nông dân ã ký tên ng h B n Tuyên Ngôn 8406. Radio Hoa Mai: D chào anh, chúng tôi là Anh Trinh c a RHM, c bi t tình hình bà con nông dân nông tr ng C trong th i gian qua ã b cán b ng viên a phng huy n, t nh c p t và b t ng i m t cách hung b o, không cn c theo m t lu t l nào h t. Nay liên l c c v i bà con t i ây, v y m i anh gi i thi u quý danh và chia s rõ ràng hn v v n này d lu n kh p ni hi u rõ hn... Cao vn Tnh: D úng, tôi tên là Cao vn Tnh, sinh nm 1974, quê xã Tr ng Th , huy n Th t N t, t nh C n Th. V v n nông tr ng C , coi nh là ng i dân ã kéo i khi u ki n kêu oan hàng ch c nm r i mà v n cha c gi i quy t. Hi n nay t t c bà con nông tr ng C có t g c, lòng c a ng i dân ang s c sôi i khi u ki n t tr c n nay t c p a phng n trung ng, nhng cng cha có ni nào ng ra gi i quy t cho tho áng h t. T t c các c quan thông t n báo chí trong cng nh là ngoài n c, n u mà có i u ki n giúp c cho bà con nông dân thì ó là cái i u di m phúc i v i bà con nông dân. RHM: Tha anh, chúng tôi c bi t là hoàn c nh c a bà con nông tr ng C t nh C n Th là h t s c khó khn trong vi c sinh ho t i l i hàng ngày, vì công an c luôn tìm m i cách ngn c n ch n ng n UBND t nh khi u ki n, i u này úng không anh? Và h có e do b t giam nh ng ai dám t p trung ông ng i, thì ph n nh này có úng không anh? CVT: T tr c n nay thì nh ng ng i dân i khi u ki n có

r t nhi u ng i b công an chính quy n a phng k m k p b t b . Có nh ng ng i b tù ày giam c m ba, b n tháng không ch ng, vài nm không ch ng. Bây gi nh ng ng i dân i khi u ki n thì v n b công an và chính quy n a phng theo dõi và cng không có phng án nào gi i quy t cho dân. Hôm tr c ây dân có kéo m i m y h xu ng tr c Phòng Ti p Dân c a U Ban T nh, thì cái anh cán b ti p dân tên là Quang ó, không ti p dân mà l i nói r ng không tr t l i cho dân, không có gi i quy t gì h t. R i cu i cùng thì u i xô ng i dân, m i m y ng i i ra kh i Phòng Ti p Dân, n u mà không ra kh i Phòng Ti p Dân thì b l p biên b n. Ng i dân không hi u bi t gì r i, thành ra m i m y ng i dân kéo nhau i v . R i cho t i hôm nay t trên xu ng d i a phng này không ai ng ra gi i quy t gì h t. t ai này RHM: Tha anh, c a bà con ngu n g c nh th nào, mà cán b ng viên a phng l i i c p c a dân tr ng tr n nh v y? Và ngay c c p trên cng không gi i quy t c à? CVT: S t ai này là do gia ình thân nhân nh ng h này (t c h dân) ã s d ng t th i Pháp thu c, t c là th i Pháp, tr i qua n th i k M , là chính quy n SàiGòn ó, thì ng i dân v n bám ru ng, bám v n, coi nh là t khai m mua l i c a chính quy n lúc b y gi . R i khi ngày hoà bình c l p nm 75, qua nm 76 thì b i vào m n t làm cho b i làm c ng c lng th c gì ó. R i khi b i rút quân i, m i giao l i cho chính quy n a phng, mà chính quy n a phng không giao tr l i cho dân, r i ti p t c khai m l y cái

t ó thành l p nông tr ng. D n cho t i nm 90-91, thì T ng Bí Th Nguy n vn Linh lên có cái ch th gi i quy t tr t l i cho dân. Lúc ó ng i dân cng có bi u tình ra t i Trung ng (Saigon-Hà N i). Nhng r i chính quy n a phng không giao tr t l i cho dân, mà dùng cái hình th c cho nh n h p ng khoán, có ngha là cho dân m n t l i mà canh tác; nhng không ph i c nh n khoán h t âu, mà là m i ng i n u có 10 hécta thì nh n c 2,5 ho c 5 hécta ch không nh n 100%. Nm 90-91 có gi i quy t c m t s , nhng cho n nay v n cha gi i quy t c tho áng, vì coi nh là l y t c a dân r i cho dân m n l i (cho h p ng t c là cho m n ó) mà làm. ây là m t cái i u b c xúc, mà các h p ng này thu các kho n thu là quá cao so v i ng i dân bình th ng, trong ó thu sáu, b y cái kho n linh tinh mà mình coi nh là không hi u n i??? Thành th ra ng i dân làm r i thì cng không còn l i c bao nhiêu, coi nh làm r i thì cho cái nông tr ng tr c l i cá nhân c a nông tr ng. Mà hi n nay Th T ng Chính Ph Nguy n T n Dng ã ký quy t nh coi nh là gi i th nông tr ng C và s chuy n th thành l p Công Ty ho c là giao l i cho chính quy n a phng qu n lý, mà n bây gi dân v n cha c gi i quy t gì c . RHM: Tha anh, anh có th cho bi t cán b ng viên a phng ó c p t c a bà con trng d ng vào vi c gì không, tha anh? CVT: H i v v a r i, t c là v ông Xuân v a làm lúa xong ó, thì v n còn nông tr ng, nhng nay coi nh ã quy t nh gi i to nông tr ng r i. Tuy r ng nói ti ng gi i to nông tr ng, nhng s th t coi nh là chuy n th thành l p Công nông nghi p gì ó. Nhng nói v y ch cha rõ thành l p Cty hay giao v cho chính quy n (?) thì chuy n v n còn n m trong cái th l ng c ng, có ngha là gi i th thì cng cha rõ mà thành l p Cty thì cng cha rõ là Cty, mà giao tr t l i cho dân thì cng không rõ là giao tr t l i cho dân. Vì v y hi n nay

S 10 * Trang 29

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

ng i dân ang ch i s gi i quy t d t i m và tho áng, em l i s t do, công b ng, có dân ch cho ng i dân, dân c an c l c nghi p. RHM: Theo nh anh nói thì nhà n c làm chuy n ng c i, là t c a dân thì b cán b ng viên a phng c p tr ng. Xong qu n lý s t ai ai ó và em cho dân m n l i l y ti n. Bây gi nhà n c l i mu n thay tên i h xoá d u v t ó i, b ng cách chuy n sang m t tên g i m i là công ty. V y theo anh thì có oán tr c c là s ph n bà con m n t làm l ng trên nông tr ng C ó, r i s nh th nào không, tha anh? CVT: Trong tng lai nông tr ng C ó gi i tán thành l p l i Cty, thì các thành viên n m trong nông tr ng này, nh là cán b i Tr ng, i Phó hay Giám c nông tr ng gì ó, thì có th v n gi v ng. G i là Cty thì cng y r ng nh nông tr ng, ch thay i cái t ng v y thôi, cái quy n l i thì cng v n ràng bu c thì cng v n trng d ng t c a ng i dân y nh ngày tr c v y thôi. RHM: Tha anh, t nào gi bà con ây i ki n tha, thì ã có m t v nào i di n cho t nh, huy n hay nhà n c chính th c tr l i v tr ng h p cán b ng viên ó ã l y t c a dân không h b i th ng cng nh b t ng i m t cách hung b o nh v y không? CVT: Cng có nhi u c quan, nh Giám c nông tr ng ho c là U ban t nh có m i h p qua các cu c i tho i. Nh b n thân tôi nm 2000-2001 cng có c m i n i tho i v i các c p lãnh o t ông Giám c nông tr ng cho n ông Phó Ch t ch t nh, hay là Thanh Tra, hay là Phòng Ti p dân, hay là các v t nh, gi i quy t s vi c c a ng i dân. Lúc ó thay m t cho bà con nông tr ng C , trong ó có tôi và ông Tr n vn Hi u (t c là ông Ba Gió), cô Lê th Ch u và ông Tr n vn Khuê, coi nh là b n (4) ng i i di n mà i tho i trong cu c gi i quy t. Thì lúc ó các ông này ch gi i quy t chung chung, m n cái c nói r ng:

" t ai là s h u c a toàn dân, nhà n c th ng nh t qu n lý"(!?). R i cu i cùng a ra quy t nh nói là áp d ng quy t nh 882 c a U Ban t nh. R i ba h i nói là gi i quy t theo quy t nh c a ông Nguy n ình L c ã xu ng thanh tra làm vi c nm 2000. Nhng cái quy t nh c a ông Nguy n ình L c thì t t c ng i dân không ng tình, không th ng nh t. Và cái quy t nh 882 này thì ng i dân cng không ng tình, không th ng nh t, vì ó ch ng qua là quy t nh c a chính quy n, coi nh là các ông có quy n, có th r i ra quy t nh trng d ng t c a dân thôi, ch t i sao quy t nh mà không giao tr t l i cho dân, không b i th ng cho dân, mà ng i dân i khi u ki n thì l i dùng cách b t b , trù d p, ngn ch n ho c là gi i quy t không tho áng. Không gi i quy t gì cho dân h t mà còn dùng cách là l a o dân? Tôi ngh các c p, các ngành t a phng cho n trung ng có cách th nào mà gi i quy t n tho cho ng i dân, tránh tình tr ng cho ng i dân là i khi u ki n dai d ng h ng ch c nm nay r i. Ng i dân t n kém ti n c a, có nh ng ng i nghèo n i mu n i âu thì không có ti n i. i khi u ki n thì không có ti n i xe i c n cái c quan c a nhà n c. Mang n t i n c quan nhà n c, thì c quan này ùn y qua c quan kia, t c quan kia ùn y qua c quan n . Cu i cùng r i không có c quan nào gi i quy t tho áng cho ng i dân. ngh các Ban ngành giúp cho ng i dân c t do, ng i dân có cái quy n c t do, cho có cái s th u tình t lý, cho có cái s công b ng mà ng i dân an c l c nghi p, ch c kéo dài tình tr ng nh v y hoài thì ng i dân không th nào ch u n i trong cái b i c nh hi n nay. Bao nhiêu nm nay, ng i dân i khi u ki n, i u tranh mà òi l i quy n l i, òi l i quy n t do c a m i ng i. ngh ph i gi i quy t có dân ch th c s , mà em l i s t do no m th c s cho ng i dân và em l i s công b ng cho ng i dân. ngh có c quan ban ngành quy t nh hay là các c quan thông t n báo chí

trong và ngoài n c cng nh qu c t có bi n pháp thông tin xác th c mà em l i s h tr cho ng i dân chúng tôi hi n nay. (Bài v VNN 14-08-2006) bi t thêm v hoàn c nh nông dân Nông tr ng C , xin c «Th ng h Tuyên ngôn Dân ch T do và L i Kêu g i i oàn k t Dân t c» vi t ngày 18-7-2006 c a ng bào R ch Giá, Kiên Giang, C n Th, An Giang.

Công nhân tìm Giám c Công ty òi lng mà Nhà n c cng b t l c (Sài Gòn-VNN) Sau 5 nm ho t ng, nm 2000, H i ng Qu n tr Công ty Liên doanh Nh a Chánh o (qu n Tân Bình - Sài Gòn) thành l p Công ty Hòa Gia t i huy n Thu n An, t nh Bình Dng và cho Công ty Chánh o ngng ho t ng, chuy n toàn b máy móc n s n xu t t i Công ty Hòa Gia. Ch c a 24 lao ng làm vi c cho Công ty Chánh o không c gi i quy t. Khi công nhân khi u n i, S K ho ch và u T CSVN ã ngh UBND thành H gi i quy t. Ngày 309-2005, UBND thành H ra Quy t nh 5062/Q -UBND ch m d t ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty Chánh o; yêu c u thành l p ban thanh lý doanh nghi p. Tuy nhiên, vi c thanh lý nh th nào, công nhân không h bi t và cng không liên l c c v i ông Lai Sen Lin, i di n ban thanh lý. Công nhân ti p t c yêu c u c u S K ho ch u t CSVN can thi p công ty thi hành ngha v . T i công vn tr l i công nhân ngày 16-52006, S cho bi t: "Công ty Chánh o ang trong th i gian thanh lý (không quá 12 tháng), ngh công nhân liên h v i công ty c xem xét gi i quy t". Th c t thì sao? Công nhân không th liên l c c v i ông Lai Sen Lin và ch ng bi t có th òi quy n l i mình t âu. Hi n h thay phiên nhau liên l c v i các c quan ch c nng, tìm giám c Công ty Chánh o ... òi n . Theo ngu n tin c a m t nhân s trong Ban Giám c Công ty Chánh o, hi n công ty còn 10.000 m2 t t i qu n Gò V p, Sài Gòn. M nh t này do phó t ng giám c ng i Vi t Nam c a công ty lúc ó ng tên. Hi n v phó t ng giám c này ã ngh vi c. V i cách ánh bùn sang ao và cù ca gi a nhà n c và cái công ty "ch t 6 nm mà cha chôn" này xem ra ch ng i n âu. Ng i ta l y làm l cách qu n tr t n c c a CSVN nh v y mà nó c s ng ra c!

Tin t c ti p trang 27

S 10 * Trang 30

Information

Microsoft Word - Tu_Do_Ngon_Luan_so_10___01_Sep_2006[1].doc

30 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

238718


Notice: fwrite(): send of 212 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531