Read Microsoft Word - Tu%20do%20ngon%20luan%20so%20124%20%2801-06-2011%29[1].doc text version

*

Lên ti ng v i Thông t n xã Vi t Nam hôm th Hai 23-05-2011, m t ngày sau cu c b u c , bà Tòng Th Phóng, Phó Ch t ch th ng tr c H i ng B u c Trung ng, U viên B Chính tr , ã trâng tráo kh ng nh: "Cu c b u c i bi u Qu c h i khóa 13 và i bi u H i ng Nhân dân các c p, nhi m k 2011-2016... ã thành công t t p, th c s là ngày h i c a toàn dân... Không khí b u c trong c n c di n ra h h i, ph n kh i, v i tinh th n trách nhi m cao và t cs ng thu n c a c tri c n c". Trang m ng N Vng Công Lý, qua bài " ng c dân b u, ng quán tri t trúng c ", cng m a mai nh n xét: "Các cu c b u c Vi t Nam c báo chí, quan ch c ca ng i `dân ch g p tri u l n dân ch t s n'. Thông th ng thì t l b u c trúng có t l cao tuy t i. Có l không có n c nào có tinh th n th ng nh t cao nh dân chúng Vi t Nam, h a chng ch có Iraq th i Saddam Hussein t i v ". Không thành công r c r sao c khi ng ã tung m i thành công l c, huy ng s c m nh c a toàn h th ng? Tr c h t là b ra 700 t ti n thu c a dân cho "ngày h i toàn dân" u cáng này. Th n là qua th thu t "hi p thng" c a tên gia nô M t tr n T qu c, ã sàng l c k l ng m i công dân t ng c 85 ch còn l i 15 ng i, ã tuy n c 118 ng i ngoài ng theo lý l ch nhng trong ng theo tâm h n (cha rõ ai trong s h trúng c ). Cu c sàng l c này ã s d ng m i phng cách, dù là gian trá, ê ti n nh t (nh u t nhng không cho ph n bi n) lo i b ngay t vòng u nh ng ai có "ti m nng" s nói ng c ý ng t i Qu c h i. i n hình và n i ti ng nh t là lu t s Lê Qu c Quân. Lo i chuyên gia này th ng c "chi u c " k . Các lu t s Lê Công nh, Nguy n Vn ài, Cù Huy Hà V, Lê Qu c Quân t ng t ng c khóa 2007 nhng u b lo i và sau ó b tù... Cu c sàng l c y cng nh m a ng i c a phe nhóm, dù vô t cách thi u kh nng, vào danh sách b u c , khi n cho nhân dân ph ng Dng N i, th xã Hà ông ph i t vè mai m a: "Nhìn t niêm y t th y bu n r u. Công b ng dân ch chúng âu ?Ng i t t b y ra b g ch h t ! M y a m t d y l i c b u. Th ng Hà tr m chó chui qua háng ! Th ng Ch n th n kinh l i c b u ! Th ng ng ma em t âu t i ?Th ng Th c chi gái v n c b u ! H i ng bây gi ti n s p t ! Bà con nh c nhau ch ng nên b u ! Dân b c p h t, quên dân ch ! Nhìn c nh b u c l i th y s u !!!". Ti p n a là màn là "c c u" (t c s p x p) ng c viên theo ki u " t âu ng i ó" dù không ph i là ng i a phng, vòi b ch tu c c a ng vn ra m i ch . Nh tr ng h p Nguy n T n Dng Th t ng, quê Kiên Giang c bng v H i Phóng ng c ; Tòng Th Phóng, y viên B Chính tr , Sn La thì bê lên k L k cho ng bào thi u s b phi u; Phùng Quang Thanh, B tr ng Qu c phòng, sinh Hà N i l i leo lên ng c t nh Hng Yên; inh Th Huynh, Tr ng ban Tuyên giáo Trung ng, quê Nam nh thì c ch lên tranh c t n Hoà Bình; Nguy n Sinh Hùng, Phó th t ng, chào i Ngh An nhng sang ng c Hà Tnh; Lê H ng Anh, B tr ng Công an, sinh t i Kiên Giang thì c ng phái n C n Th, và Tô Huy R a, Tr ng ban T ch c Trung ng, có tên danh sách t n B c Ninh dù quê Thanh Hóa. Nhng quan tr ng nh t là th thu t cha t ng có trong su t 12 l n b u c tr c và trong c 66 nm ng CS c m quy n, ó là toàn th 14 thành viên B Chính tr , 26 b tr ng u ng c Qu c h i. Và ch c ch n các v này s trúng c . v i nh ng ôi m t cú v nh th , Qu c h i khóa 13 s b t nh ng gi ng i u khó nghe nh Nguy n Minh Thuy t, Lê Vn Cuông..., s gi m tranh lu n v nh ng v n gai góc nh ng s t cao t c, lãnh th lãnh h i, nhà máy i n nguyên t ... Sau màn s p x p ch n l a ng c viên nh th , thì l i có màn nh h ng b u c , quán tri t trúng c cha t ng có trên th gi i. i n hình tr ng tr n nh t là t i m t thánh ng c a tri th c, tr ng i h c Vinh, quê hng "bác H ". Vn b n h ng d n cho sinh viên t i ây không ng i vi t: "Quán tri t c c : Vi c b u c , ch n ai, b u ai là l a ch n c a c tri. Tuy nhiên, các c p y ng c a Tr ng i h c, các a di m t ch c ã ch o các c tri bi t s ch oc a ng v b u c ". Và trong chính ngày b u c , thì trò lùa dân n phòng phi u, nh l i c a nhà dân ch Hunh Ng c Tu n: "CS v n ba hoa v i nhân dân và c ng ng Qu c t , r ng b u c t i VN là "quy n" c Hi n pháp và Lu t pháp minh nh, mà ã là "quy n" thì ng i c quy t nh l a ch n i b u hay không i b u. V y mà h v n dùng n nh ng th o n ng i dân ph i th c hi n cái "quy n" ó b ng cách gây áp l c ­ kh ng b tinh th n nh cho công an và quân i n nhà "nh c nh "... "Nh c nh " dân i b u mà ph i dùng n công an và quân i thì th t quá "chu áo", cho th y ng i dân VN s ng trong ch XHCN, m t ch "dân ch tri u l n hn các n c phng tây dân ch ", ã hành x "quy n" b u c c a mình d i s ki m soát c a chính quy n, d i chi c còng và h ng súng c a CA và quân i" (K chuy n ngày b u c 2205-2011). Bây gi b u c xong r i, nghe bao l i mai m a c a ng bào và khinh b c a qu c t thì ng ra l nh cho tên b i bút báo Quân i Nhân dân vi t bài "Qu c h i c a ng và cng là c a dân" th i không ch u c! T t c nh ng ng thái "quy t giành toàn th ng" nói trên c a ng C ng s n ch phô bày m t màn k ch tr tr n ng th i b c l m t m c c m t ti, bi n thành m c c m t tôn cách b nh ho n và vô liêm s . C ng s n bi t r ng mình cha bao gi c toàn dân tín nhi m trao quy n th t s , b i l ng ch ng h yêu n c thng dân, chu ng t do dân ch , mong thng ti n xã h i và dân t c, ch ng h có m t ng l i "kinh bang t th " ti n b và h u hi u, th c m t chính ngha thu ph c lòng ng i, mà ch bi t "tham quy n c v " cho b n thân và phe nhóm h ng l i dài lâu. Ngoài ra, không ít thành viên và lãnh o ng thu c lo i c n bã xã h i, vô vn hóa, m t t cách, thi u kh nng, ch gi i âm mu, chuyên tài àn áp, nh chính c t Lai L t Ma t ng nói: "C ng s n là loài c d i, m c trên hoang tàn c a chi n tranh; là loài trùng c, sinh sôi n y n trên rác r i c a cu c i". Thành ra C ng s n ch có m i m t vi c là c p quy n. u tiên là c p quy n t tay chính ph h p pháp Tr n Tr ng Kim, n n nên cái g i là "cách m ng tháng Tám" nm 1945. Ti p n là c p

S 124 * Trang 1

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

GI I NHÂN QUY N VN 2008 TRONG S NÀY

***

Trg 01 Màn k ch tr tr n - M c c m t ti !!! Trg 03 Lên ti ng cho các ng i yêu n c, n n nhân n n pháp ch ... -Vi t Tân+Tin Lành+TDNQ. Trg 04 C m chùa Giác Minh c hành l Ph t n, sách nhi u... -Phòng Thông tin PGQT. Trg 05 Thông cáo báo chí 2 v Ms Nguy n Công Chính b b t... -Hi p h i Thông công Tin lành Trg 06 Nhà c m quy n ban hành D th o Ngh nh nh m h n ch ... -N Vng Công Lý. Trg 08 Búa rìu qu c t ang b vào m t nhà n c C ng s n VN. -Hà Long. Trg 09 Không! Tôi không c n s khoan h ng (th). -Alvaro Marino. Trg 10 Cu c "chi n tranh m t phía" v i toàn dân. -Bùi Tín. Trg 11 M t th t H Chí Minh. Nh ng m i tình "chi ch y". -Nguy n Y Vân. Trg 13 Cao trào ng lo t t th a nh n ã s d ng các quy n.... -Lm Nguy n Vn Lý. Trg 15 Tinh th n phe nhóm, k thù c a oàn k t. -Nguy n Chính K t. Trg 16 Xin ng b p b m th h tr chúng tôi n a. - c gi vô danh. Trg 18 Lên ti ng thay cho C ng ng Vi t Nam t i Qu c h i Úc. -Dân bi u Chris Hayes. Trg 19 Tình hình b c u xung quanh cu c b u c gi hi u... -Nguy n Kh c Toàn. Trg 24 K chuy n ngày b u c 22-05. -Hunh Ng c Tu n. Trg 25 Tâm s g i i bi u Qu c h i v a trúng c Trng T n Sang. -Hà S Phu. Trg 27 Bài h c nào khi s ng bên c nh Trung Qu c? -Song Chi. Trg 29 Tàn nh n. -Bác s Ng c. Trg 31 S ph n ng dân Vi t trên vùng bi n c a T qu c. - ài Á Châu T Do. DoDo.**********************

quy n t tay chính ph h p pháp Tr n Tr ng Kim, n n nên cái g i là "cách m ng tháng Tám" nm 1945. Ti p n là c p quy n sau cu c b u c Qu c h i a ng u tiên ngày 6-1-1946 b ng cách tiêu di t, tri t h v i th o n ê hèn t t c các ng phái qu c gia, n m tr n quy n l c và thi t l p b máy "chuyên chính vô s n". K t ó, b t c ai òi b u c a ng, c nh tranh lành m nh u b c m oán, àn áp và tù ày, có khi n ch t. T khóa 2 nm 1960 mi n B c, và t khóa 6 nm 1976 trên toàn cõi t Vi t, ch còn l i nh ng cu c b u c c tài c ng, mang hình th c dân ch gi hi u, m t mình C ng s n c di n " ng c - dân b u", v i t s tham gia bao gi cng t 95 n 100%, b t ch p s nghi ng c a công lu n qu c t và khinh b ngán ng m c a ng bào qu c n i. M c c m t ti chuy n thành t tôn này còn di n ra trên nhi u phng di n khác, nh t là trên m t pháp lu t. Sau khi chi m c quy n t i Hà N i, H Chí Minh ã l p t c thi hành m t th lu t r ng trên toàn cõi mi n B c. i n hình là tòa án nhân dân v i nh ng tên côn vô h c làm chánh án, v i nh ng phiên x thi u bóng lu t s, ch ng quy n t bi n h , v i nh ng phán quy t ( a ph n t hình) c thi hành trong nháy m t, v i m c tiêu t i h u là t n di t t t c m i ai có uy tín trong qu n chúng, có kh nng v ch tr n sai trái c a ng và b o v công lý s th t. Ti n s lu t Nguy n M nh T ng và ti n s tri t Tr n c Th o, hai nhân tài ki t xu t th i y ã là n n nhân c a k d dang h c v n t i tr ng Qu c H c t nh Th a Thiên nm nào. Th lu t r ng y còn ngang nhiên áp d ng hôm nay, v i nh ng th m phán chuyên b t m m và ng y bi n, nh ng công t viên gi i vu kh ng, nh ng công an c nh sát th o ngh àn áp, v i di n ti n phiên tòa b t ch p th t c pháp lu t, nh trong v x Ti n s lu t Cù Huy Hà V ngày 04-04, và m i ây trong phiên tòa t i B n Tre hôm 30-05. M t v x chóng vánh, v i màn phong t a và c m c n nhân dân t xa, v i t i danh vu kh ng ng y t o "l t chính quy n", v i trò b t mi ng b cáo và t ng c lu t s, v i 32 nm tù giam và 28 nm qu n ch cho 7 con ng i yêu n c và lng thi n. V n do m c c m t ti, bi t mình ch ng bao gi có chính ngha, không c y d a c vào nhân dân, khó th c hi n s oàn k t qu c gia th c s , ng CS ngay t th i H Chí Minh ã luôn bám vào k thù truy n th ng c a t n c, Trung Hoa C ng s n ng. S c y d a này v a mang tính " ng lõa ng ng", v a mang tính th n ph c hãi s . Thành ra Vi t c ng ã i t nh ng b này n nh ng b khác i v i Trung c ng, t hành vi bán n c n hành vi ph n qu c vì l i ích c a i Hán, qua công hàm nh ng o nm 1958, qua hai hi p nh v lãnh th lãnh h i 1999 r i 2000, qua quy t nh cho Tàu vào y u huy t Tây Nguyên nm 2007. Th i s nh t là qua ph n ng tr c s c hôm 26-05 m i r i. Ba tàu h i giám c a Trung C ng ã t n công m t tàu dân s c a hãng PetroVietnam, phá hu thi t b , c t cáp thm dò, gây thi t h i nghiêm tr ng v kinh t ngay trên th m l c a 200 h i lý c a Vi t Nam. Th mà thay vì có hành ng tr òn quy t li t, hay ít nh t B Ngo i giao ph i tri u t p i s Trung c ng t i h ch h i và trao công hàm ph n i, song song v i vi c làm m tr c công lu n qu c t và cho phép dân chúng t ch c bi u tình r m r lên án b n xâm lng, Vi t c ng l i cho ng i lò dò n dinh Thái thú c a Thiên tri u xin g p và trao cho có l công hàm ph n i (nhng cha ai c c). T "Quân i Nhân dân" có ng l i Nguy n T n Dng nh c n s vi c nghiêm tr ng này, nhng ngay sau ó l i hèn h g i. M t t n c c cai tr b i m t ng phái phi chính ngha, vô o c, v i nhi u thành viên lãnh o lng tâm gi , trí tu gi , b ng c p gi , t ti thành t tôn, v a u cáng tàn ác v i dân, v a hèn nhát khi p nh c v i gi c, chuyên b gi c ru ng b i "4 t t" và "16 ch vàng" thì th h i âu là ti n c a qu c gia, dân t c?? BAN BIÊN T P

Ch quy n Bi n ông (Babui - DCVOnline)

S 124 * Trang

2

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NHÀ C M QUY N CSVN D NG PHIÊN TÒA X DÂN OAN VÀ TÍN TIN LÀNH, PH T GIÁO HÒA H O T I B N TRE Vi t Nam Canh Tân Cách M ng ng 20-05-2011 Tin t c t B n Tre cho bi t nhà c m quy n CSVN s d ng phiên tòa vào ngày 30-5-2011 xét x m t s dân oan và tín Tin lành, Ph t giáo Hòa H o, g m có: 1. M c s Dng Kim Kh i 2. Bà Tr n Th Thúy 3. Ông Nguy n Thành Tâm 4. Ông Ph m Vn Thông 5. Ông Nguy n Chí Thành 6. Bà Ph m Ng c Hoa 7. Ông Cao Vn T nh T t c u b gán ghép vào t i "âm mu l t chính quy n" theo i u 79 c a Lu t hình s CSVN, vì cho là có liên h v i ng Vi t Tân. ng Vi t Tân kh ng nh 7 ng bào nêu trên u là nh ng ng i yêu n c, s ng v i c tin và lý t ng, x thân vì quy n l i c a ng i khác b t k nh ng khó khn và thi t thòi cho chính mình. ây là nh ng ng i dân oan ã i khi u ki n nhi u nm qua òi công lý cho chính mình và nhi u bà con dân oan khác. H u h t là tín nhi t thành c a Giáo h i Tin lành Mennonite (mà nhi u ng i g i thân thng là H i thánh Chu ng bò). Chính c mong a tình yêu c a ng Christ n cho con ng i và tình ngha ng bào ã khi n nh ng anh ch em này d n b c vào n l c u tranh ôn hòa c a bà con dân oan òi l i quy n s ng và công b ng xã h i. Ngoài ra, nh ã thông báo tr c ây, M c s Dng Kim Kh i, Bà Tr n Th Thúy và Ông Nguy n Thành Tâm còn là nh ng ng viên

Vi t Tân, d n thân tranh u xây d ng m t t n c Vi t Nam ti n b và dân ch . Tham gia ng phái và ho t ng chính tr là m t quy n cn b n c a con ng i ã c qui nh trong b n Tuyên ngôn Qu c t Nhân quy n. Vì th , vi c i x tàn t và nay cáo bu c nh ng con ng i y nhân b n này t i danh "âm mu l t ch " theo i u 79 Lu t hình s , không ch là s gán ghép hoàn toàn vô cn c và phi lý, mà còn l rõ ý c a nhà c m quy n. ó là dùng h th ng lu t pháp che y hành vi chà p nhân quy n và b t mi ng nh ng oan trái do chính ch gây ra. ng Vi t Tân s trình các b ng ch ng và chính th c ki n nh ng nhân s trách nhi m thu c nhà n c CSVN liên quan n chi n d ch tr n áp t i B n Tre ra tr c c quan Liên Hi p Qu c chuyên i u tra v nh ng hành vi b t ng i tùy ti n và tra t n. Chúng tôi kính kêu g i m i ng i m i gi i, b ng nhi u cách, hãy bày t lòng ng h và ti p tay tranh u c th cho 7 ng bào c a chúng ta, nh ng ng i ã và ang x thân vì h nh phúc c a ng i khác và tng lai t n c. Ngày 20-05-2011 Vi t Nam Canh Tân Cách M ng ng TH KÊU G I V VI C: C U NGUY N CHO CÁC TÙ NHÂN LNG TÂM LÀ CÁC M C S, TRUY N O, TÍN H U TRONG GIÁO H I MENNONITE 24-05-2011 Ngày 30-05-2011, tòa án t nh B n Tre s a v án "Âm mu l t chính quy n nhân dân" ra xét x . Trong ó có 5 b cáo là M c s, Truy n o và Tín h u thu c Giáo

g i Tin lành Mennonite Vi t Nam và hai tín h u c a tôn giáo b n g m: M c s Dng Kim Kh i qu n nhi m H i thánh Mennonite Bình Th nh (HT Chu ng bò), Truy n o Nguy n Chí Thành, Tín h u Nguy n Thành Tâm, Tín h u Nguy n Vn Thông, Tín h u Ph m Ng c Hoa, Cao Vn T nh (tôn giáo b n cùng v ), Tr n Th Thúy (tôn giáo b n cùng v ). Th i gian qua Giáo h i Mennonite ã c u nguy n kiên trì cho các Lu t s Nguy n Vn ài, Lu t s Lê Th Công Nhân, Truy n o oàn Vn Diên, Ch p s oàn Huy Chng, M c s Nguy n Th H ng cùng nhi u tù nhân lng tâm khác; nhi u ng i nay ã c ra tù tr v gia ình bình an, hi n ti p t c m c v c a mình. Thay m t Giáo h i, chúng tôi kêu g i toàn th quý M c s, Truy n o, Tín h u thu c Giáo h i Tin lành Mennonite Vi t Nam cng nh c ng ng dân Chúa cùng ni m tin hi p thông c u nguy n: 1. Cho s bình an, hy v ng cho anh ch em trong phiên tòa . 2. Cho lu t s có s khôn ngoan và lu n c ch c ch n b o v cho các b cáo tr c các cáo bu c c a nhà c m quy n t i phiên tòa. 3. Cho an bình n v i ng bào và quê hng Vi t Nam. Qu n 2, 24-05-2011 TM/ Giáo h i M c s Lê Th Phú Dung (H i tr ng)

TIN GI CHÓT V B N ÁN Bà Tr n Th Thúy 8 nm tù. Ông Ph m Vn Thông 7 nm tù. M c s Dng Kim Kh i 6 nm tù. Ông Cao Vn T nh 5 nm tù. Bà Ph m Ng c Hoa 2 nm tù. Ông Nguy n Thành Tâm 2 nm tù. Ông Nguy n Chí Thành 2 nm tù.

HUMAN RIGHTS WATCH CÔNG B BÁO CÁO, KÊU G I VI T NAM TR T DO CHO LU T GIA CÙ HUY HÀ V c Tâm RFI 26-05-2011 Hôm nay, 26-05-2011, t ch c b o v nhân quy n Human Rights

S 124 * Trang 3

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Watch (Theo dõi Nhân quy n), có tr s t i M ã cho công b m t b n báo cáo nhan : " ng ch ng l i lu t gia Cù Huy Hà V". B n báo cáo dày hn 60 trang, i m l i các ho t ng, bài vi t c a ti n s Cù Huy Hà V và thái c a chính quy n Vi t Nam. Chng 7 c a báo cáo t p trung nói v nh ng sai ph m c a t pháp trong v xét x ngày 04-04-2011. Trong b n báo cáo, Human Rights Watch nh n nh: vi c giam tù ti n s Cù Huy Hà V ã làm d y lên s ng h cha t ng th y trong công lu n Vi t Nam òi tr t do cho ông. Ông Cù Huy Hà V có c s ng h c a nhi u t ng l p dân chúng, k c trong gi i lu t s, quan ch c cao c p, các t ch c tôn giáo, nông dân... Nhi u websites, blogs và m ng xã h i cng bày t s ng h i v i ông V. Theo ông Phil Robertson, phó giám c ph trách khu v c châu Á c a Human Rights Watch, nh n nh : chính quy n Vi t Nam ã ng c nhiên v s ng h i v i ông V xu t hi n nhanh chóng. Trong phiên x s th m h i tháng t, ti n s lu t Cù Huy Hà V b k t án 7 nm tù giam và 3 nm qu n thúc t i gia v i t i danh "tuyên truy n ch ng l i Nhà n c". Ông V ã làm n kháng án. Chuyên gia Robertson cho r ng, chính quy n v n cha công b ngày x phúc th m, vì có th lo ng i là s ki n này l i càng làm tng thêm s ng h i v i ông V. Trong ph n cu i b n báo cáo, t ch c Human Rights Watch t cáo chính ph Vi t Nam ã vi ph m các ngha v , chi u theo lu t pháp qu c t , khi b t giam, xét x và ph t tù i v i ti n s V, ch vì ông ã phê phán m t cách ôn hòa các ho t ng c a chính ph và các lãnh o Vi t Nam. Human Rights Watch kêu g i chính quy n Vi t Nam tr t do ngay l p t c, vô i u ki n cho ti n s lu t Cù Huy Hà V. Toàn vn báo cáo t i a ch : http://www.hrw.org/en/reports/201 1/05/26/vietnam-party-vs-legalactivist...

Nh hai Thông cáo báo chí phát hành ngày 14-5 và 16-5 tr c ây v v y ban Nhân dân ph ng Bình Hiên, à N ng thông báo v i Hòa th ng Thích Thanh Quang không cho chùa Giác Minh c hành l Ph t n theo nghi th c truy n th ng c a Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng nh t, và chùa An C thu c qu n Sn Trà, thành ph à N ng c a i c Thích Thi n Phúc, thì hôm 17-5, ngày R m Ph t n, c hai chùa u b công an canh gác c n m t, n i b t xu t ngo i b t nh p. T t c ch Tng ni, Ph t t sinh ho t lâu nay chùa Giác Minh u b qu n thúc t i gia trong ngày Ph t n. Công an bao vây quanh chùa u i i hay b t v n nh ng ai tìm cách xông vào chùa d l Ph t n, nh tr ng h p S cô Thích N ng Tâm và nhi u Huynh tr ng hay oàn sinh Gia ình Ph t t . Trong cu c xô xát v i công an c m không cho i c Thích Thi n Phúc v chùa Giác Minh d l , i c ã b t t nh và hi n nay không bi t hoàn c nh s c kh e ra sao. Nh v y là các cu c àn áp th ng nm c m chùa Giác Minh c hành l Ph t n v n ti p di n trong nm nay. Chùa cng là tr s c a Ban i di n Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng nh t t nh Qu ng Nam­ à N ng và T ng v Thanh niên, Vi n Hóa o. T i Qu ng Tr , chùa Ph c Hu do i c Thích T Giáo trú trì cng b sách nhi u sau l Ph t n. Theo truy n th ng Ph t giáo thì sau l Ph t n, ch Tng các chùa t ch c ba tháng an c ki t h , là truy n th ng ã có t th i c Ph t còn t i th . Nhng theo Th trình c a i c g i lên Vi n Hóa o cho bi t : Vào lúc 15g ngày 19-05-2011,

m t nhóm g m : ông H Ng c Vi t, Trung tá, i phó i An ninh Thành ph ông Hà, t nh Qu ng Tr , ông ông, Công an Thành ph ông Hà, ông Hoàng Kim Niên, i uý, công an khu v c ph ng 5 thành ph ông Hà, t nh Qu ng Tr , ông Ph m Kim, Phó ch t ch UBND ph ng 5, thành ph ông Hà, t nh Qu ng Tr , và ông Mai Châu, Phó ch t ch UBMTTQVN ph ng 5, thành ph ông Hà, t nh Qu ng Tr , cùng m t nhóm ng i khác không rõ tên xâm nh p vào t n phòng khách c a Tng chúng. S xâm nh p n ào, vô tr t t ã bi n ni thanh t nh tr thành h i tr ng v n ng b u c . Tng chúng cùng quý o h u tìm cách gi i thích và m i h ra kh i chùa tr l i s tôn nghiêm ni ch Tng tu h c. Thay vì ch p hành l i th nh c u, nhóm ng i này l i dùng v l c và nh ng l i thóa m ch Tng. Ông Hoàn, Dân phòng, ánh m t c già làm công qu trong chùa ngã trên sân tr c s ch ng ki n c a o h u Lê Vn Nh và anh Nguy n T ng cùng ông o bà con. Ngày 20-5-2011, i c Thích T Giáo ã vi t th ph n i g i ông Ch t ch UBND Qu ng Tr và Giám c s Công an Qu ng Tr . D i ây là th ph n i y : GIÁO H I PH T GIÁO VNTN CHÙA PH C HU KHU PH 10, PH NG 5, TP ÔNG HÀ, T NH QU NG TR TH TRÌNH V/v Ban v n ng b u c l i d ng i v n ng ánh ng i trong chùa Kính g i : Ông C ng, ch t ch UBND t nh Qu ng Tr Kính g i : Ông Dung, giám c s công an t nh Qu ng Tr . Chúng tôi là : T kheo Thích T

S 124 * Trang

4

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Giáo. Th danh Lê Quang Vui. Sinh nm 1969. Hi n ang ch trì chùa Ph c Hu , khu ph 10, ph ng 5, thành ph ông Hà, t nh Qu ng Tr . Trình lên các ông 1 vi c nh sau : Vào lúc 15 gi ngày 19-05-2011. G m có : 1- Ông H Ng c Vi t, Ông ông công an thành ph ông Hà, t nh Qu ng Tr 2- Ông Hoàng Kim Niên, c p b c i uý, ch c v c nh sát khu v c thu c n công an ph ng 5, thành ph ông Hà, t nh Qu ng Tr 3- Ông Ph m Kim, Phó Ch t ch UBND ph ng 5, thành ph ông Hà, t nh Qu ng Tr 4- Ông Mai Châu, Phó Ch t ch MTTQVN ph ng 5, thành ph ông Hà, t nh Qu ng Tr 5- Ông Tr n H u Ph c, khu ph tr ng khu ph 10, ph ng 5, thành ph ông Hà, t nh Qu ng Tr 6- Ông Tu n, khu ph phó khu ph 10, ph ng 5, thành ph ông Hà, t nh Qu ng Tr 7- Ông Hoàn và Ông Minh, dân phòng ph ng 5, thành ph ông Hà, t nh Qu ng Tr Cùng m t s ng i chúng tôi không rõ tên tu i Tha các Ông : Phái oàn t ti n xông vào, hô hào xng danh là Ban V n ng B u c , nhng th c ch t chúng tôi nhìn th y c nh nh ng i quân hung b o hn các l n tr c ây vào c p phá tài s n c a chùa. Tha các Ông : sau mùa Ph t n là nh ng ngày Tng chúng quy t ki t t p ba tháng cho mùa An c theo truy n th ng vn hoá Ph t giáo. V y mà Ban V n ng ã bi n ni Tng ng tr thành m t cái ch i thi u lành m nh. T t nhiên không th nh n nh n c, chúng tôi yêu c u phái oàn r i kh i B n t c a chúng tôi ngay. mb o tài s n và tính m ng, bu c lòng m già chúng tôi ph i khoá c ng l i. L p t c ông Minh dân phòng ra hi u cho ông Hoàn b ng thói côn "lên ch xu ng g i". T c kh c trong m t nháy m t, v i s c l c tr trung nh ông Hoàn và t m thân nh bé già c nh m tôi, nên bà ã ngã qu ngay chân ông Hoàn. L p t c ông Hoàn b ch y ra kh i c ng

chùa, d i s ch ng ki n c a m i ng i. Hi n tình m tôi ang b li t gi ng không th d y c Tha các Ông ! Theo chúng tôi c bi t, gia ình ông Hoàn m t trong nh ng t bào ang góp ph n t o nên nh ng b n ch t x u xa c a m t xã h i ang th i nát (c th là a con tr m c p ang b công an Qu ng Tr t m giam) V y chúng tôi yêu c u các Ông hãy i u tra thu c h c a mình, mang ông Hoàn i theo v i ch c v gì trong Ban V n ng B u c ? Hay là Ban V t ch c h tr cho ông Hoàn c p phá chùa chúng tôi? Chúng tôi ang ch i vi c làm sáng t b ng quy n h n lãnh o c a các ông v i s vi c x y ra ã nêu trên Chúc các Ông kho ! ông Hà, ngày 20-05-20011 T kheo ThíchT Giáo

Gia Lai cho CA ph ng Hoa L l a ông v nhà ký gi y t m v ng và b t ng kh i t b t giam ông. H i ng Th ng v Hi p h i VPEF xin tuyên b ây là hành ng ti u nhân, ê ti n c a CSVN, c th là t nh Gia Lai. Vì 2 nm qua, t khi Thi u t ng Hoàng Kông T, Phó T ng c c tr ng T ng c c An ninh b CA n ni Ms Chính b t m gi th m tra và ra l nh tr t do cho MS v nhà vào chi u ngày 26-5-2009. Sau ó ông v n còn b CA a phng sách nhi u thêm 1 th i gian n a và th y không còn lý do gì ti p t c nên ngng. u nm 2010, c Giáo h i Liên h u Lutheran VN & HK c làm H i tr ng, Ms Chính t p trung cho công vi c xây d ng m mang n c Chúa qua vi c chm sóc chn d t các H i thánh a phng. Ngay khi H i ng l n th nh t b u Ban i u hành lâm th i, Giáo h i ch ng t ch c n

Kính g i: - Qu c h i L ng vi n Hoa K. - Các Tòa i s n c ngoài t i VN - y h i T do Tôn giáo Qu c t . - H i ng Liên tôn VN t i Hoa K. - y h i Nhân quy n Qu c t . - Các C quan Truy n thông, Báo chí, Ngôn lu n. Nh thông cáo Báo chí s 1 ã a tin, M c s Nguy n Công Chính Ch t ch Hi p h i Thông công Tin Lành các Dân t c Vi t Nam (VPEF), H i tr ng Giáo h i Lutheran Vi t Nam & Hoa K ã b CA t nh Gia Lai b t t m giam ngày 28-4-2011 v a qua. Kính tha quí v , t ngày ó n hôm nay, gia ình r t lo l ng cho s c kh e c a ông và thái ix c a CA i v i ông: n nay g n 1 tháng nhng CA không cho ng i nhà g p m t. Vì lúc Ms Chính b b t, ông ang b nh viêm xoang mi n ng i u tr t i Sài Gòn, CA t nh

Hà N i thm Ban Tôn giáo Chính ph vào tháng 5-2010, ti p theo là công tác c u tr xã h i, giúp cho ng bào các t nh mi n Trung b bão l t vào tháng 10-2010, nh v y ã ch ng minh c Ms Chính ã b h t nh ng v ng m c, trn tr v nh ng hành vi àn áp c a nhà c m quy n i v i M c s và các H i thánh a phng vào nh ng nm tr c ây. T c s ã nêu trên ây, chúng tôi long tr ng tuyên b : 1- CSVN ã có hành ng l a g t, d i trá i v i Ms Chính nói riêng và các Tôn giáo thu n túy nói chung. CSVN tuyên truy n v n ng khép l i quá kh , b qua vi c c mà làm l i m i trong "kh i oàn k t Dân t c"! Khi phái oàn M c s c a Giáo h i n thm Ban Tôn giáo CP thì ông Nguy n Thanh Xuân và ông Nguy n Vn Thông cng phát bi u nh th . Th mà h ã b t ng b t gi Ms Chính r i

S 124 * Trang 5

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

em chuy n c m y nm tr c ra bóp méo s th t qua bài báo CA TPHCM ngày 30-4-2011 có lý do kh i t Ms Chính. Nhng xin tha v i công lu n khách quan r ng: nh ng vi c u tranh òi h i quy n t do tín ng ng, t do sinh ho t tôn giáo và quy n con ng i là chính áng, vì nh ng quy n này CSVN liên ti p vi ph m vào nh ng nm 2000 n nay; c bi t t khi VN c rút tên kh i CPC thì quay l i ti p t c àn áp Tin Lành t gia, PGHH, Công giáo, Cao ài thu n túy. V v n này, có nhi u b ng ch ng mà i di n các Tôn giáo ã lên ti ng, cung c p cho Qu c t . 2- Hi p h i Thông công các Dân t c VN (VPEF) không có ý , ch trng làm chính tr hay l t ch nào. Các H i thánh Tin Lành 54 dân t c VN ch yêu c u Chánh ph VN ph i ngng ngay hành ng àn áp, xúc ph m quy n t do tín ng ng, t do sinh ho t Tôn giáo v n là quy n thiêng liêng cn b n c a m i ng i, m i dân t c trên a c u này. Chúng tôi là nh ng ng i con c a c Chúa Tr i ch lên ti ng yêu c u s công bình cho m i ng i. Quy n th ng ph t chúng tôi dâng lên CT. "Vì có l i chép Chúa phán r ng: s tr thù thu c v Ta, Ta s báo ng" (Rm 12:19) và "R i nh ng k này s vào hình ph t i i, còn ng i công bình s vào s s ng i i" (Mt 25:46). 3- Kính l i kêu g i t t c quí Tôn giáo b n, các t ch c oàn th u tranh cho t do tôn giáo và nhân quy n hãy cùng nhau lên ti ng yêu c u CSVN tr t do cho Ms Chính và các tù nhân lng tâm khác còn ang m c vòng xi ng xích c a Satan. Yêu c u LHQ a VN tr l i danh sách CPC và có bi n pháp ch tài tr ng ph t ích áng cho nh ng k xem th ng lu t pháp o Tr i, vì "Chúa ã th y r i, Ngài ã xem xét s b o tàn và c h i, l y chính tay Chúa mà báo tr l i. Còn k kh n khó phó mình cho Chúa, vì Chúa là ng giúp k m côi" (Thi thiên 10:14). TM. Hi p H i VPEF Phó Ch t ch Th ng tr c M c s Phùng Quang Th

Ngày 26-4-2011 v a qua, Ban Tôn giáo Chính ph t ch c bu i H i th o nh m góp ý xây d ng D th o Ngh nh thay th Ngh nh 22/2005/N -CP ngày 01-032005 h ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh v Tín ng ng Tôn giáo, t i h i tr ng C8, Nhà khách T8, 145 Lý Chính Th ng, ph ng 7, qu n 3, Tp. Sài Gòn. ây có th c coi nh m t ng thái m i c a chính quy n Hà N i liên quan t i chính sách tôn giáo t i Vi t Nam. Nhi u ng i ã hy v ng, sau nh ng hành x b t công mà chính quy n Hà N i áp t xu ng trên các c ng ng tôn giáo, cách riêng trên Giáo h i Công giáo th i gian qua, nh t là nh ng ph n ng c a ng i Công giáo, s giúp chính quy n Hà N i th y c lòng dân, có nh ng chính thông thoáng, thích h p, c i m hn v i c ng ng các tôn giáo. Tuy nhiên, s th t ã không di n ra nh v y. Trái l i, theo nh n nh c a nhi u ng i, B n d th o Ngh nh thay th Ngh nh 22/2005/ N -CP, ch ng nh ng không c i trói cho các tôn giáo c t do hn trong vi c hành o, mà còn trói bu c các tôn giáo m t cách tinh vi, ch t ch hn. Trong m t di n bi n khác, ngày 13-5-2011 v a qua, i di n các Giáo ph n Xuân L c, Phan Thi t, à L t, Phú C ng, Sài Gòn, M Tho, Vnh Long và C n Th thu c Giáo t nh Sài Gòn d i s ch t a c a c H ng y T ng Giám m c TGP Sài Gòn, ã t ch c bu i h i th o óng góp ý ki n cho chính quy n; ng th i, g i t i ông Ng. T n Dng, Th t ng chính ph , B n góp ý xây d ng D th o Ngh nh thay th ngh nh 22/2005/ N -CP, trong ó kh ng nh rõ: "Nhìn chung, D th o Ngh nh thay th Ngh nh 22/2005 (l n 5) là m t s th t lùi n ng n so v i

Ngh nh 22/2005, Pháp l nh v Tín ng ng Tôn giáo và Hi n pháp. Th c ch t, nh ng d nh thay i c a Ngh nh mu n tái l p tình tr ng Xin­Cho trong các sinh ho t tôn giáo. C ch Xin­Cho bi n nh ng quy n t do c a công dân thành nh ng th quy n Nhà n c n m trong tay và ban b l i cho ng i dân qua nh ng th t c c p phép. Nh th c ch Xin­Cho v a xoá i các quy n t do c a ng i dân, v a bi n m t Nhà N c c a dân, do dân và vì dân thành m t ch nhân ông n m trong tay các quy n t do c a ng i dân và thi ân cho h theo c m tính ho c ng u h ng c a mình." V i vi c ban hành D th o Ngh nh thay th Ngh nh 22/2005/ N CP, chính quy n Vi t Nam ang ti p t c chính sách th t ch t quy n t do tôn giáo, bi n tôn giáo tr thành m t t ch c ngo i vi ph c v cho quy n l i c a ng CS v i chiêu bài "Phúc âm, Dân t c, Ch ngha Xã h i" hay " o pháp, Dân t c, Ch ngha Xã h i". Vi c chính quy n Hà N i ban hành D th o Ngh nh thay th Ngh nh 22/2005/N -CP, ng th i cng cho th y ch trng " i tho i b ng m i giá" là hoàn toàn o t ng, b i n gi n, s không có i tho i ích th c khi nh ng quy n c b n c a con ng i, trong ó có quy n t do tôn giáo, không c tôn tr ng. 20-5-2011 N Vng Công Lý

B N GÓP Ý XÂY D NG D TH O NGH NH THAY TH NGH NH S 22/ 2005/ N -CP

http://www.vrmi.org VRNs (19-05-2011)- Sài Gòn. Pháp l nh tín ng ng, tôn giáo t i Vi t Nam c ban hành cu i nm 2004, và Ngh nh 22/2005/N -CP

S 124 * Trang

6

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

h ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh tín ng ng, tôn giáo ban hành 01-03-2005. Sau 6 nm th c hi n, các vn b n thu c l p pháp và hành pháp này v n cha th c hi n c Quy n t do tôn giáo theo Hi n pháp quy nh. Ngày 13-05-2011 v a qua, theo ngh c a Ban tôn giáo Chính ph , quý v h u trách thu c Giáo t nh Sài Gòn g m i di n các giáo ph n Sài Gòn, Xuân L c, Phan Thi t, à L t, Phú C ng, M Tho, Vnh Long và C n Th ã nhóm h p d i s ch t a c a c H ng y Gioan Baotixita Ph m Minh M n, T ng giám m c Sài Gòn. Sau cu c h p ó, c Giáo t nh ã chính th c g i n Th t ng chính ph qua Ban tôn giáo m t b n góp ý. Vn b n này c c H ng y n ký và th ký bu i h p là cha Giuse Maria Lê Qu c Thng, Tr ng ban Công lý và Hoà bình T ng giáo ph n Tp.HCM cùng ký ngày 13-05-2011. Chúng tôi xin trân tr ng gi i thi u vn b n này n quý b n c. B N GÓP Ý XÂY D NG D TH O NGH NH THAY TH NGH NH S 22/ 2005/ N -CP Kính g i Ngài Th t ng CP. Qua Ban Tôn giáo Chính ph Chúng tôi nh n c L i m i c a Ban Tôn giáo Chính ph t i d H i th o góp ý xây d ng D th o Ngh nh thay th Ngh nh 22/2005/N -CP ngày 01-03-2005 h ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh v Tín ng ng, Tôn giáo, vào lúc 8g ngày 26-04-2011 t i H i tr ng C8, Nhà khách T8, 145 Lý Chính Th ng, Ph ng 7, Qu n 3, Tp. Sài Gòn. Tuy nhiên, khi n d chúng tôi hoàn toàn b ng vì không có th i gian tìm hi u b n d th o (l n 5). Theo ý ki n c a m i ng i d cu c h i th o, chúng tôi v tìm hi u, nghiên c u b n D th o góp ý ki n xây d ng. Ngày 13-05-2011, v i s hi n di n c a i di n các Giáo ph n Xuân L c, Phan Thi t, à L t, Phú C ng, Tp. HCM, M Tho, Vnh Long và C n Th thu c Giáo t nh Sài Gòn d i s ch to c a c H ng y T ng Giám m c T ng Giáo

ph n Sài Gòn, chúng tôi ã có bu i h i th o óng góp ý ki n th ng th n và nh t quán. Tr i qua th c t các sinh ho t tôn giáo t sau khi Pháp l nh nm 2004 v Tín ng ng, Tôn giáo và Ngh nh s 22/2005/N -CP h ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh ra i, có nh ng m t tích c c nhng cng có nhi u b t c p th m chí gây b t công cho các Tôn giáo và các ch c s c trong các sinh ho t tôn giáo thu n tuý và các n l c trong vi c tham gia xây d ng phát tri n i s ng con ng i, xã h i và t n c. Vì th , xin g i n quí v b n ý ki n chung c a Giáo t nh Sài Gòn nh sau: 1. "Ph c v con ng i là m c ích t i cao" c a m i t ch c và c ch xã h i (Xem Ngh quy t i h i ng l n VI). Kh ng nh này t con ng i làm m c ích và tr ng tâm c a m i ho t ng, c bi t là trong vi c xây d ng và hoàn thi n m t h th ng Pháp lu t trên n n t ng Pháp tr mà ng và Nhà n c ang n l c phát tri n. Lu t ph i th c s "v nhân sinh", mang tính tôn tr ng s s ng, nhân ph m và nhân quy n, tôn tr ng s bình ng gi a m i thành ph n và giai c p xã h i, tôn tr ng s t do làm ng i h u ích cho c ng ng xã h i, h ng n m t tr t t xã h i nhân b n hn. 2. T Hi n Pháp n Pháp l nh v Tín ng ng, Tôn giáo u kh ng nh : "Công dân có quy n t do tín ng ng, tôn giáo và Nhà n c b o m quy n t do tín ng ng, tôn giáo c a công dân. Không ai c xâm ph m quy n t do y". Nhng th c t , ngay trong các i u kho n c a Pháp l nh nm 2004 và ngh nh 22/2005/N -CP ã có nhi u b t c p và b t bình ng i v i các Tôn giáo và các ch c s c. ó là Nhà n c công nh n s hi n di n, t n t i c a các tôn giáo nhng không công nh n t cách pháp nhân c a các t ch c tôn giáo và các ch c s c. Do ó, ch c s c tôn giáo không c h ng nh n nh ng quy n công dân nh các công dân khác và quy n i di n cho t ch c tôn giáo tr c m t pháp lu t. ng th i, t ch c tôn giáo không c

h ng quy n pháp nhân nh các t ch c xã h i h p pháp khác theo Hi n pháp và pháp lu t. Vì th , pháp lu t c n ph i xác nh rõ ràng t cách pháp nhân c a các t ch c tôn giáo và các ch c s c. Các t ch c tôn giáo và ch c s c b h n ch ; thay vì c h ng nh ng quy n l i chính áng thì ph i i xin nh ng quy n ó nh t do t ch c l nghi tôn giáo, truy n o, ào t o, phong ch c... 3. Pháp l nh qui nh tài s n h p pháp thu c các c s tôn giáo c pháp lu t "b o h "; nhng trong th c t không có vn b n pháp qui nào trình bày rõ ràng th nào là b o h và quy n l i v phía tôn giáo c b o h nh th nào. T ó d n t i tình tr ng nhi u c s và t ai c a các tôn giáo b chi m d ng b t công. Lu t v t ai tuy ã s a i nhi u l n nhng v n còn b t c p, cha áp ng k p à bi n chuy n trong i s ng xã h i, c bi t là cha quan tâm n quy n t h u chính áng c a ng i dân. Vì v y, c n ph i quan tâm t i quy n t h u c a ng i dân nh Tuyên ngôn Qu c t c a Liên Hi p Qu c v Nhân quy n ã kh ng nh: "M i ng i u có quy n t h u cho riêng mình hay chung v i ng i khác... và không ai có th b t c o t tài s n c a mình cách c oán" (s 17). (Xem "Quan i m c a H i ng Giám m c Vi t Nam v m t s v n trong hoàn c nh hi n nay" công b ngày 25-092008). Các t ch c tôn giáo có quy n làm ch tài s n và t ai, ng th i h cng ph i nh n trách nhi m c a mình i v i xã h i v nh ng tài s n ó. 4. Các tôn giáo u có lý t ng ph c v con ng i và xã h i ngày càng thng ti n hn. Do ó, các t ch c tôn giáo u có các ho t ng xã h i, c bi t trong lãnh v c y t và giáo d c. Theo Pháp l nh và Ngh nh, các Ch c s c, nhà tu hành v i t cách công dân c Nhà n c khuy n khích t ch c ho t ng giáo d c, y t , t thi n nhân o theo quy nh c a pháp lu t nhng l i ch h n ch trong m t s lãnh v c. Trong khi ó, v i ng h ng phát tri n xã h i hoá

S 124 * Trang 7

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

ngày nay, ngay c công dân và t ch c n c ngoài cng c phép m b nh vi n, m tr ng h c t i c p i h c. Do ó, chúng tôi ngh các t ch c tôn giáo ph i c pháp lu t nhìn nh n bình ng v i các pháp nhân khác, trong lãnh v c y t và giáo d c. 5. Nhìn chung D th o Ngh nh thay th Ngh nh 22/2005 (l n 5) là m t s th t lùi n ng n so v i Ngh nh 22/2005, Pháp l nh v Tín ng ng, Tôn giáo và Hi n pháp. Th c ch t, nh ng d nh thay i c a Ngh nh mu n tái l p tình tr ng Xin­Cho trong các sinh ho t tôn giáo. C ch Xin­Cho bi n nh ng quy n t do c a công dân thành nh ng th quy n Nhà N c n m trong tay và ban b l i cho ng i dân qua nh ng th t c c p phép. Nh th c ch Xin­Cho v a xoá i các quy n t do c a ng i dân, v a bi n m t Nhà n c c a dân, do dân và vì dân thành m t ch nhân ông n m trong tay các quy n t do c a ng i dân và thi ân cho h theo c m tính ho c ng u h ng c a mình. Trên ây là môt s góp ý cn b n v i lòng chân thành, gi i Công giáo chúng tôi mu n xây d ng m t h th ng pháp lu t ngày càng ti n b , th c s vì dân, do dân, nh ó mà t n c ngày càng phát tri n cách b n v ng. Chúng tôi hi u r ng m i v n trong xã h i u ph i có quá trình phát tri n khách quan c a nó. Tinh th n th ng tôn Pháp lu t cng th , mu n có s phát tri n c n ph i can m thay i não tr ng, c n ph i có s tôn tr ng chân lý khách quan và th c s thay i t chính n n t ng cn b n c a n n pháp tr ch không ch các qui nh hay ngh nh d i lu t. Trân tr ng kính chào. Làm t i Toà T ng Giám m c Sài Gòn ngày 13-05-2011 G. Baotixita Ph m Minh M n, H ng y T ng giám m c ( ã ký) Th ký, Lm. Giuse M. Lê Qu c Thng, Tr ng ban Công lý và Hoà bình TGP ph n Sài Gòn ( ã ký). * Vì ghê t m ch "Thành ph HCM", chúng tôi ã s a l i thành "Sài Gòn". TDNL

Trong th i gian ng n v a qua nhi u s c x y ra trên chính tr ng ngo i giao qu c t t o ra tai ti ng r t x u cho n c C ng hòa XHCN Vi t Nam, úng ra t m nh h ng r t l n và v n r t nghiêm tr ng cho b m t n c nhà. Ai cha bi t nguyên nhân c t ng nh chuy n ùa ho c theo truy n th ng l ph i c c oan luôn l i cho b n th l c thù ch gây ra. "V Vinashin: Chính ph CSVN qu t n c a nh ng nhà u t n c ngoài" Cách ây m t hôm, trên báo tài chính danh ti ng n c M , t The Wall Street Journal a tin ngày 16-52011 v i t a : "Faith in Vietnam falls with shipmaker - Ni m tin vào Vi t Nam sút gi m theo Công ty óng tàu (Vinashin)", nói úng ra h t giác chính ph CSVN mu n tr n n , t h i hn n a b n tin BBC cho r ng các nhà u t qu c t nh Standard Chartered PLC, Crédit Suisse AG, Depfa Bank PLC và Elliott Advisers Ltd "c m th y b l a" và cu i cùng CSVN ang qu t ng a truy phong vì "chính ph t ng l " s n to ùng c a h . ã b phá s n, tr n n mà còn gian trá b ng cách "th t ng Nguy n T n Dng ã chuy n m t s n v kinh doanh c a Vinashin sang các t p oàn khác", mà không h i ý ki n ch p thu n c a các ch n u t n c ngoài. Theo thu t ng c a gi i c b c v a hè là th t ng CSVN ang "cu n chi u ch y làng". ng thái "tr n n " này h p v i l i thú t i c a ông Nguy n T n Dng hôm 05-5-2011 t i phiên khai m c chính th c H i ngh Th ng niên l n th 44 Ngân hàng Phát tri n Châu Á (ADB) Hà N i: " t n c (VN) còn nghèo và ti p t c c n h tr c a c ng ng qu c t , trong ó có ADB và các n c thành viên". M t m t ng a tay xin ti n ni các ch n c u ói gi m nghèo, m t khác t ng l s n l n ang còn gi trong túi thì cá nhân ng i th c hành i u này không còn m t chút liêm s riêng cho chính mình n a. L n ng c v quá kh c a Vinashin, lúc không còn cách c u ch a vì phá s n thì ng i dân VN và qu c t còn nh n câu tr l i ch t v n tr c ti p c a các i bi u t i qu c h i vào sáng 24-11-2010: "Th t ng

Nguy n T n Dng nhi u l n nh n trách nhi m cá nhân v i s v c a Vinashin và h a nghiêm túc ki m i m trách nhi m cá nhân các thành viên chính ph , không làm xuê xoa". Ti n ây nh c thêm nh ng l i c a TT Dng vào sáng 19-11-2009, lúc 13 i bi u ã ng ký ch t v n Th t ng tr c qu c h i. Th t ng Nguy n T n Dng nh n m nh v s liêm khi t chính tr trong cách cai dân tr n c c a ông: "Tôi nh ng chí Ph m Vn ng - có l làm th t ng lâu nh t - có l n nói cha x lý k lu t m t ng chí nào. Hn ba nm nay tôi làm Th t ng cng cha x lý k lu t m t ng chí nào, ch c là cng ph i h c theo ng chí P.V. ng. Trên tinh th n ó, r t mong c h th ng chính tr c a chúng ta có trách nhi m cùng nhau, các ng chí ng u a phng mà nghiêm túc th c hi n nhi m v thì chúng ta cng khg mong mu n có k lu t, có x lý". N u báo The Wall Street Journal ang t cáo cho th gi i bi t rõ "Ni m tin vào Vi t Nam sút gi m theo Công ty óng t u (Vinashin)", thì hai nh n nh quan tr ng trên c a TT Dng ch là i u trên " u môi trót l i" ch nói xuê xoa cho xong chuy n. Hi u thêm c v n Vinashin thì m i th y u não B Chính tr t i Hà N i r t can m v a "ch y n " v a "la làng" nh Phó th t ng Nguy n Sinh Hùng tuyên b ngày 2103-2011: "Chính ph , Th t ng và m t s thành viên Chính ph ã có nh ng thi u sót, khuy t i m" v qu n lý nhà n c v i Vinashin. Tuy nhiên ông Phó th t ng h m hnh "ph i n " m t cách s ch s : "Cn c k t qu ki m phi u và theo quy nh c a i u l ng, B Chính tr ã quy t nh không x lý k lu t i v i các t p th và cá nhân (chính ph v Vinashin)". Th là ch m h t v Vinashin t phía Vi t Nam và CSVN ch p nh n nh ng tai h i ti m tàng s x y ra cho n n kinh t Vi t Nam t gi i u t n c ngoài. Quan ch c cao c p trong s quán Vi t Nam t i th ô New Delhi "buôn l u xe ô tô hàng x n" Chuy n ang gay c n v i thông tin x u t giác Vinashin tr n n : món n 600 tri u USD tr c m t c a các ch u t n c ngoài ang c n

S 124 * Trang

8

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

chính ph VN thanh toán nhng ng c l i ông Nguy n T n Dng ch ng oái hoài n quan tâm c a h , thì n l i tung ra m t tin x u xa v các quan ch c cao c p trong tòa i s Vi t Nam t i th ô New Delhi buôn l u xe ô tô. Trùng h p cùng ngày, th hai 165-2011 bên n , t báo Indian Express ch y t a : "N Korea, Vietnam embassies' officials on DRI radar - Các quan ch c các i s quán B c Tri u Tiên, Vi t Nam b theo dõi b i C c i u tra Thu nh p (Directorate of Revenue Intelligence ­ DRI)". N i dung bài báo mu n t cáo các nhân viên cao c p thu c hàng tham tán ho c lãnh s c a s quán Vi t Nam t i n dính líu vào nh ng v buôn l u ô tô hàng x n. C c Tình báo Thu v c a DRI c quan chuyên môn i u tra v t i ph m kinh t c a n - ã b t c m t t i ph m tên Sumit Walia, g i lóng là Sunny, 32 tu i v vi c buôn bán ô tô tr n thu và Walia có th liên quan n các quan ch c cao c p c a i s quan Vi t Nam và B c Tri u Tiên. Nh ng quan ch c này có quy n mua xe mà không ph i tr m c thu nh p kh u vì h ng quy ch mi n nhi m cho ngo i giao oàn. Cách làm chuyên nghi p c a Walia là th ng nh p các lo i xe x n c ánh c p ho c ã qua s d ng t n c ngoài và gi m o h s thành hóa n xe m i bán cho nh ng ng i giàu có New Delhi. Các nhà i u tra c a DRI t ch thu 41 chi c xe lo i x n và m t s xe hi th thao. Cu c i u tra cho th y Walia có liên quan n các quan ch c c a s quán Vi t Nam và B c Tri u Tiên th ô New Delhi. Nh các u m i bên Anh Qu c, Walia ã mua các xe ánh c p ho c xe c, r i hóa phép các gi y t các xe này tr thành xe m i xu t x ng. Sau ó xe c chuy n v n mang tên ch nhân c a các quan ch c t i hai i s quán Vi t Nam và B c Tri u Tiên. "Walia k t n i v i nh ng quan ch c ó v i danh ngha là cung c p xe nh p kh u vì h không ph i óng thu cho các v mua xe ó", m t i u tra viên DRI nói. i u tra viên cng cho bi t: "Khi nh p vào n , các xe c bán cho các i gia ho c các nhân v t ti ng tm. Các xe t ch thu bao g m các thng hi u h ng sang nh BMW, Range Rover, Ferrari, Lexus, Porsche, Mercedes và Aston Martin." C c Tình báo Thu v c a n DRI ang làm vi c v i B Ngo i giao i u tra vai trò cán b t i các s quán c a Vi t Nam và B c Tri u Tiên. Các quan ch c lãnh o c a s quán VN t i t i th ô New Delhi dính vào ng dây buôn l u c a Walia này s thu c m t l i nhu n kh ng l vì theo lu t n , ng i mua xe m i ch ph i óng 109% thu , trong khi ó chi c xe c ph i tr thêm 160% thu trên tr giá chi c xe. i p v to l n nh th và gi u c nh ng chi c xe h ng sang thì không th m t cá nhân hoàn thành c mà ph i có nh ng ng dây liên quan n nhi u ng b n, có khi kéo dài n th ng Vi t Nam chng? H u q a qu t n n c ngoài và buôn l u qu c t Trong cùng m t ngày nhà n c Vi t Nam ón nh n hai trái bom t n c a v tr n n Vinashin và buôn l u ôtô s quán VN t i n . S c công phá và v t tích c a hai trái bom t n này ch c ch n s l i nh ng h u q a lâu dài v sau trên c ng ng th gi i. Th t ng Nguy n T n Dng l y ch "TÍN" âu ra i thng thuy t trong tng lai? B Ngo i giao VN có ph i ang tr thành m t buôn l u qu c t t i n c ngoài, n u c nh c thêm chuy n bà Bí th th nh t V M c Anh c a s quán Vi t Nam t i Nam Phi v i nh ng v buôn l u s ng tê giác vào nm 2008 ngay tr c c ng s quán VN th ô Pretoria c truy n hình Nam Phi ghi bng l i và phát sóng? Ph i chng danh thm ti ng t t c a Vi t Nam i v i c ng ng th gi i ang c Th t ng Nguy n T n Dng t trên canh b c c a Vinashin ho c các s quán VN t i n c ngoài? T báo The Wall Street Journal ã xác nh n rõ ràng v trí này: "V kh ng ho ng Vinashin là m t cú tr t v n ang còn di n ra i v i các hy v ng xa xôi c a n c này, phá ho i c ti ng tm c a Vi t Nam tr c các nhà cho vay qu c t và ti m tàng h th p dòng u t n c ngoài ã t ng thúc y n n kinh t Vi t Nam ( c tng tr ng) trong nh ng nm v a qua". Hà Long

KHÔNG, TÔI KHÔNG C N S

KHOAN H NG !

N u ngày mai b n chúng n ây b t tôi, tôi s không c n t bi n h , tôi s không c n ai bi n h cho tôi, tôi cng không c n m t gã lu t s công ch c -- k ch bi t ng tr c toà và nói: "Xin hãy khoan h ng..." Không, tôi không c n s khoan h ng vì tôi không có t i. Tôi ch khao khát s t do cho t n c này và tôi s n sàng ch t cho i u ó. Hãy treo c tôi lên v i b n án: " ây là k ngoan c -- k ã dám khao khát t do." t n c này m i b n án u ã c vi t s n và ã c s n trong h c bàn c a nh ng quan toà. L hèn nhát s l y m t b n án ra và i n tên tôi vào, và tôi s nghe b n chúng c thu c lòng nh ng ngôn t mà m i ng i u ã bi t. Không, tôi không c n s khoan h ng cho tôi, vì tôi cng s không khoan h ng cho b t c k nào dám gi m p lên s t do nh gi m p lên rác r i. Không, tôi không c n s khoan h ng. t n c này m i b n án u ã c vi t s n. Alvaro Marino (1959-1981?) B n d ch c a Hoàng Ng c-Tu n, riêng g i Cù Huy Hà V. Alvaro Marino (1959-1981?) là m t sinh viên vn khoa i h c La Habana (Cuba) và là m t nhà th tr . T nm 1979 n 1980, Alvaro ã b công an t m gi và th m v n nhi u l n vì "thái chính tr ". Ngày 11 tháng 3 nm 1981, trong khi ang dán m t t m bích chng ch ng ch c tài Fidel Castro, anh ã b b t b i m t nhóm ng i m c th ng ph c. Alvaro Marino vnh vi n m t tích k t ó.

S 124 * Trang 9

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Ai lãnh o t n c Vi t Nam hi n nay? ng C ng s n ? ó là theo lý s , theo vn ki n c a ng CS, còn trên th c t hn 3 tri u ng viên ch ng có quy n hành gì. Ban Ch p hành Trung ng 200 ng i (175 y viên chính th c và 25 y viên d khuy t) v a c i h i XI c ra ? Cng ch ng ph i. M i nm Ban Ch p hành Trung ng h p vài ba l n, gi tay bi u quy t vài ngh quy t do B Chính tr a ra, ít khi có tranh lu n. Có y viên trung ng su t 5 nm, ch ng m mi ng nói m t câu nào. Theo nguyên t c dân ch t p trung, trên th c t B Chính tr m i là c quan lãnh o cao nh t c a ng, cng là c quan lãnh o duy nh t c a ng, tuy r ng trên lý thuy t B Chính tr ch là c quan c p d i c a Ban Ch p hành Trung ng. ây là m t ngh ch lý gi a lý thuy t và th c hành, nói và làm trái ng c nhau. Chính vì th mà ông Nguy n Vn An, nguyên ch t ch Qu c h i, nguyên y viên B Chính tr khóa VIII và IX ã nh n xét r ng t t c quy n l c c a t n c, t l p pháp, hành pháp và t pháp, t chính tr , kinh t , qu c phòng n i ngo i và vn hóa u t p trung trong tay chi c ngai vàng t p th c a 14 ông vua, không chia s cho m t ai khác. Qu c h i cng ch là m t công c c a ng, t c là c a B Chính tr , c a 14 ông vua ng i chung m t chi c ngai vàng. Qu c h i khóa XIII g m có g n 500 i bi u s p c b u ngày 225 t i ây th c ch t là s n ph m c a 14 ông vua t p th do i h i XI u nm nay b u ra l a ch n và xét duy t. u Xuân 2011 này, hàng lo t qu c h i B c Phi ã b nhân dân n i d y gi i th và xóa b cùng v i nh ng ng c quy n ra các qu c h i bù nhìn y. H g i nh ng qu c h i y là «nh ng qu c h i ô nh c, c b u ra m t cách ô nh c

trong 1 ch c oán ô nh c». Ch ng l các ông vua t p th Hà N i không h bi t gì v nh ng chuy n th i s nóng b ng nh th ? G n ây m t cu c àn áp m máu huy n M ng Nhé, t nh i n Biên, ã di n ra quy t li t. Dân quân c a ng, t v c a ng, b i a phng huy n M ng Nhé cho n b i t nh i n Biên u là c a ng CS ã c i u ng n àn áp hn 7.000 ng i dân t c H'Mong, còn g i là ng i Mèo, tay không, b ng b tr em i òi l i t, r ng, nng r y, m m t tiên c a h b t c o t b i chính nhà n c này và c ng hào a phng. Phó th t ng Trng Vnh Tr ng ã lên t n ni m t m t i u hành cu c àn áp, ng th i m t khác xóa v t tích «cu c chi n tranh m t phía» này, ng th i ch o cho báo chí l ph i i phó v i d lu n qu c t ang c t ti ng t cáo m nh m cu c àn áp. 14 ông vua ng tr Hà N i không ng r ng Hoa K có m t t p th 20 v n ng i H'Mong t n n, trong ó có nhóm trí th c, sinh viên ng i H'Mong theo dõi r t ch t cu c s ng c a ng bào h Lào, Vi t Nam và Trung Qu c. H có phng ti n thông tin hi n i, máy i n toán, i n tho i c m tay liên l c c p nh t v i nhau, gi a trong và ngoài n c. T ch c Center for Public Politics Analysis (Trung tâm Phân tích Chính sách công) có uy tín Hoa K ã lên ti ng m nh m và theo dõi sít sao s ki n nghiêm tr ng này. V y thì B Chính tr Hà N i còn nh s ng v i ai ây? V i tuy t i a s nông dân chi m 70 % s dân c n c - các ông Vua t p th ã c tình b qua òi h i nóng b ng là tr l i cho h quy n s h u t nhân v ru ng t v n có t xa xa; Qu c h i khóa XII ã l n l a b qua không th o lu n v Lu t t ai ã d nh

trong chng trình ngh s ; nông dân b b c ãi, nông nghi p b b m c, nông thôn bi n thành bãi rác c a thành th công nghi p hóa, công nông liên minh ch còn là ni m m a mai cay ng, v i m t lo t c ng hào C ng s n m i còn c ác, tham lam g p b i b n c ng hào th i qu c và phong ki n. T nh nông nghi p Thanh Hóa ang b cn ói to e d a, hàng v n gia ình t b a, trong khi ài phát thanh khoe ã xu t kh u 2 tri u t n g ot u nm. V i lao ng công nghi p, các ông vua t p th c m vi c l p công oàn c l p, àn áp các cu c ình công, luôn bênh các ông ch qu c doanh và ông ch t b n n c ngoài, còn xu t kh u lao ng nh buôn nô l Malaysia, Singapore, ài Loan, Nam Tri u Tiên, Trung ông, Hoa K. Nh ng thanh niên ng ra bênh v c dân oan và dân lao ng nh Qu c Hùng, Huy Chng, Minh H nh Trà Vinh ã b 9 và 7 nm tù. Giai c p công nhân c coi tr ng nh th ó. V i trí th c, các ông vua ra l nh c m ph n bi n, t ch i n n i h c t tr , «kiên trì» vi c nh i nhét thu c lòng ch ngha Mác-Lênin ã b toàn th gi i lo i b kh i chng trình m i c p, ki m soát ch t internet, b tù các bloggers kh ng khái, các lu t s tr ng pháp lu t, các chi n s dân ch can tr ng, t Nguy n Vn H i - i u Cày, Anh Ba Sài Gòn - Phan Thanh H i n Cù Huy Hà V, Vi c H i, Nguy n Ti n Trung, Ph m Thanh Nghiên và bi t bao ng i khác. V i tôn giáo, h k th o Công giáo, chèn ép o Ph t, hung d v i o Tin Lành, àn áp các o Hòa H o, o Cao ài nhân danh h c thuy t C ng s n vô th n, coi tôn giáo là «thu c phi n». H làm vua, ban cho các ch c s c tôn giáo nào ch c ngh s , nào huân chng vàng, b ng khen to nh , là nh ng cám d c a cu c i tr n th , trái ng c v i tôn ch c a gi i tu hành. Còn i x v i các dân t c thì sao? Các dân t c Tây Nguyên ang b ti b i khói l a trong àn

S 124 * Trang 10

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

áp, t c o t r ng r y, gây hi m h a bauxite; phía Nam, dân t c Kh-me và Chm b chèn ép ng hóa v vn hóa, và nay mi n B c là ng i H'Mong b àn áp b ng súng n, b ng c tr c thng v trang. Thng vong hàng m y trm m ng. ây là tiêu bi u cho cu c «chi n tranh m t phía», m t bên là lính tráng, súng n, tr c thng, m t bên là tay không, ph n b ng b tr em kêu gào, la khóc, òi công lý. Làm vua t ph i quan tâm n toàn dân trong thiên h , t ph i lo cho m i gi i s , nông, công, thng, binh. Coi t t c các gi i là i t ng rn e, là thù ch thì nhà vua, dù là vua t p th i nay, còn nh s ng v i ai? Dân gian ang truy n nhau r ng h ch ng c n s ng v i ai, không c n chi v i gi i nào h t. H gi gh , gi quy n l c, gi h u bao, gi nhóm tay chân b h , co c m l i, d a vào nhau, s ng v i nhau trong chia ch c quy n hành, b o v l n nhau t n t i. Nông dân, công nhân, lao ng, trí th c, gi i kinh doanh t nhân, sinh viên, h c sinh, m i tôn giáo, m i dân t c, h u th c thi các ki u «chi n tranh m t phía». Theo m t s nhà lý lu n c a Ng giác ài Hoa k, «chi n tranh m t phía» (one-sided war) là dùng b máy chi n tranh àn áp dân chúng tay không. Thì ra nhóm chuyên gia i h c Harvard có m t t i Hà N i t nm 2002 tinh i th t. H nghiên c u k và i n k t lu n là Vi t Nam ang hình thành m t ch kinh t - chính tr m i có tính cách «phe nhóm cánh h u» Ch ng có xã h i ch ngha, ch ng có ch ngha C ng s n, không có ch ngha dân t c, cng không có ch ngha t b n úng ngha, ch có ch ngha phe nhóm, c m u b i 14 ông vua t p th , m t danh t do chính nguyên ch t ch Qu c h i, nguyên y viên b chính tr Nguy n Vn An khai sinh. S th t trên ây gi i thích m i s ki n x y ra trên t n c Vi t Nam hi n t i.

Chuy n có v con, nhi u ng i tình, th m chí a thê, thì cng ch là nh ng chuy n bình th ng, riêng t, mà trong ám àn ông, ai cng có th m c ph i, không có gì áng nói và cng không nên nói. Nhng i v i nhân v t H Chí Minh trong l ch s VN c n i thì l i khác. B i vì chính H và ám con em t c a ông ta, cho n nay, v n ngoác m m ra ca t ng là "Bác H hy sinh cho công cu c c u n c n quên c h nh phúc riêng t c a mình", "Bác H là ông thánh", v.v... Th m chí H còn l y hai bút hi u là Tr n Dân Tiên và T. Lan vi t bài t ca t ng mình m t cách trâng tráo và thô b ( ó là các cu n sách ô nh c " i ho t ng c a Bác H " và "V a i ng v a k chuy n"). Chính vì nh ng lý do ó mà ng i ta ã i tìm và d n d n ã "b t mí" ra bi t bao nhiêu i u t m th ng, ôi khi r t b n th u v các cu c tình ái riêng t c a H , m t con q y dâm d c và l ng g t. Và i u quan tr ng nh t là t H tr xu ng n l àn em, con cháu u là m t l nói láo, nói láo n tr tr n, vô liêm s . Ngoài nh ng "m i tình l n" có c i h i, có con c công nh n m t cách bán chính th c ã c trng d n v i các b ng ch ng hi n nhiên, chính xác nh 4 ng i t m g i là "v chính th c" : 1- Tng Tuy t Minh (Qu ng Châu, Trung Hoa), t tháng 101926 n tháng 5-1927, sau ó "qu t ng a truy phong". 2- Nguy n Th Minh Khai (trong kho ng 1931-1933). Sau ó, Minh Khai ã b H l y Lê H ng Phong. M y nm sau, c hai v ch ng này l n l t u b Pháp b t, r i b x b n hay ch t trong tù. Ph i chng chính H ã dàn d ng tr m i... h n tình ? 3- Nông Th Ngát (ng i thi u s , t i hang P c Bó, Cao B ng),

trong kho ng 1940-1942, m Nông c M nh. 4- Nông Th Xuân (ng i thi u s , t i Hà N i), t 1956-1957, m Nguy n T t Trung, b H cho àn em th tiêu vì cô này òi ph i "công khai" m i tình này. Ngoài ra còn c ch c m i tình nh hn, nhng l i thu c lo i lem nhem, lén lút, ôi khi l i là màn c p v c a b n bè, ng chí, h hàng v i nh ng th o n vô cùng b i và ê ti n. Nh ng v này r t ít ng i bi t vì nh ng ng i trong cu c ã b th tiêu b t mi ng. Tuy v y v n còn ng i bi t và l n h i ã c k l i, ho c tìm th y nh ng tài li u trong kho lu tr c a tình báo, m t v Nga sau khi ch CS ây cáo chung. Ta có th k : 1- Marie Bière : Theo tác g a Thành Tín (t c Bùi Tín) trong tác ph m "V ba ông thánh", xu t b n tháng 5-1995, tr.149 : "Theo tài li u Pháp, khi tr tu i, làm th nh (t i Paris), ông H có quan h v i m t cô m tên Marie Bière nào ó...". 2- Lý Hu Khanh : Theo m t tài li u, nm 1927 (th i gian H v a c i Tng Tuy t Minh c vài tháng), H ã d d em gái c a Lý Hu Qu n (Tàu, v Lâm c Th , ng chí thân thi t nh t c a H và cng là ng i ã làm mai Tuy t Minh cho H ). Có th c ng thêm v i v h p tác cùng H bán c Phan B i Châu cho Pháp, mà b n án t hình ã treo trên u Th , di t kh u. Nm 1945, sau khi H tr thành Ch t ch n c VN Dân ch C ng hòa, Th v Hà N i và ã c H ti p ón r t tr ng th , nhng sau ó ít ngày thì Th ... bi n m t. T ó, không còn ai g p hay nghe nói t i Th n a. 3- Lý Sâm (Tàu, v c a H Tùng M u) : trong «Ho Chi Minh, a life», tác gi William Duiker có k câu chuy n v m t ph n tên Lý Sâm, lúc ó là v H Tùng M u, mà M u v a là anh em h , v a là

S 124 * Trang 11

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

ng chí c t cán c a H lúc ó. Theo William Duiker, Lý Sâm và H ã b c nh sát Anh b t khi ang ng chung trong m t phòng hotel Hong Kong vào h i 2g sáng ngày 66-1931 (th i gian này H cng ang dan díu v i ng i ng chí tr Nguy n Th Minh Khai). Lúc này H mang tên là T ng Vn S, nhng b m t v Anh nh n di n ra S chính là Lý Th y, là Nguy n Ái Qu c. Pháp xin d n H v VN x , nhng vì có s ch ng i m nh c a các nhóm cánh t Anh nên nhà c m quy n Hong Kong ph i a H ra tòa. Nh v y H b b t vì d d cô em dâu h vào hotel hành l c ch không ph i vì lý do «ch ng th c dân Anh» nh l ch s ng CS sau này thêu d t ra. Riêng H Tùng M u, sau khi v VN ho t ng ã b Pháp b t và ch t trong tù (H Tùng M u là h H Qunh Lu, Ngh An và là cha c a H c Vi t, ng kim y viên B Chính tr khóa 10 c a ng CSVN hi n nay). 4- Vera Vasilieva (Nga) : cng theo Bùi Tín nói v tài li u tham kh o c a bà Sophie Quinn-Judge, m t s gia M rành ti ng Vi t ã b ra nhi u nm nghiên c u, su t m tài li u v H , nh t là 2 nm H Moscou... Theo bà Sophie QuinnJudge, khi h p i h i Nga, ngoài Nguy n Th Minh Khai, H còn có ng i tình Nga tên Vera Vasilieva. Vera ã có con gái riêng và sau này, cô k cho bà Sophie Quinn-Judge nghe (trong "V ba ông thánh", trang 151) : "Vào d p i h i 4 c a Qu c t CS, cô ta m i 10 tu i, nhng còn nh ông H th ng ghé chi nhà m cô ta và m t s l n ng l i trên gh dài vào nm 1934..." Ni trang 153 sách cùng tên, Bùi Tín còn d n bài vi t c a bà Sophie Quinn-Judge : "Anh thanh niên Qu c n m c r t ch i chu t, luôn mang cà v t màu r t di n, x c c n c hoa c c thm. Anh còn l i khi v n c m t valy qu n áo anh s m cho v toàn là lo i h ng sang, cô bé Nga này l y ra dùng bao nhiêu nm m i h t". Trong h i ký «Con r ng An Nam», C u hoàng B o i ghi : «HCM có m t ng i v Nga và có

chung m t ng i con gái, nhng ông ta không bao gi nh c n» (tr. 205). S d C u hoàng bi t chuy n này là khi làm C v n cho Chính ph Liên hi p, trong nh ng d p i «công tác» v i Võ Nguyên Giáp vào nm 1945 và Giáp ã k l i. 5Th L c ( ng viên, theo H v hang P c Bó nm 1940). Nh v y trong th i gian này, ít nh t, H ã có 2 ph n tr bên mình gi i quy t sinh lý là Th L c và Nông Th Ngát, t c Nông Th Trng (m Nông c M nh). Trong h i ký "M t cn gió b i", h c g a Tr n Tr ng Kim vi t r ng ông H có quan h tình c m v i m t ng i tên Th L c và có con gái v i bà này. Nhà th Nguy n Chí Thi n cng cho bi t nh trên song k t lu n: "Nhng sau ó thì c hai m con bà này u m t tông tích". Trong sách "Nng ng HCM", tác gi Thép M i c a CS cng ghi (trang 143) : "Bác gi i thi u v i b n làng ng i n cán b hôm qua cùng v v i Bác : - ây ng chí L c thay cháu Nông Th Trng v ây v i ng bào !" 6- Nh ng câu chuy n cha th ki m ch ng : G n ây, trên h th ng m ng, có luân lu m t vài tài li u mà ta cha th ki m ch ng m t cách ch c ch n, dù chính chúng tôi ã c ti p chuy n nhi u l n v i m t nhân v t tên Tata ã l n tu i (trên 70). Khi nghe k v bài vi t này thì Tata này ch nói : "Chuy n y úng y ! Ngày xa Tata cng th !" Tr c ây m y nm, nhân v t Tata này có l n ã k v i chúng tôi và m t vài ng i n a là h i 19471950, khi Tata kho ng 14, 15 tu i ã c "tuy n" vào toán thi u nhi luôn "qu n quýt" bên "Bác". Toán này có hai nhi m v : ban ngày, m i khi "Bác" mu n i ngang hay vào m t làng nào thì các cháu ph i vào tr c nghe ngóng tình hình; còn nhi m v bu i t i thì Tata này ch v a c i v a nói : "Còn ph i h i". Bài vi t ng n này mang cái t a r t "xã h i ch ngha" : "L n g p Bác H tôi b m t trinh" v i m y t m nh r t c bi t, ký tên Hunh Th Thanh Xuân. N i dung k l i câu chuy n nm 1964, m t nhóm

thi u nhi thu c nh ng "gia ình cách m ng" mi n Nam c "tuy n" ra B c "tham quan" và g p Bác H . Hunh Th Thanh Xuân, 15 tu i, là giao liên cho bi t ng thành à N ng và huy n u i n Bàn, i L c. Sau khi g p Bác, các cháu gái l n l t u c Bác u ái ti p riêng t ng a trong "cn nhà sàn" và u b Bác... phá trinh "gây gi ng" ngay trong êm. Chuy n có v nh b a, nh ùa, nhng n u quý v có c qua bài vi t vào tháng 10-2006 c a tác gi Hoàng Dng, cán b VP trung ng (th i Nguy n Vn Linh làm T ng Bí th) thì s th y d i ch CS, nh t là CSVN, chuy n gì cng có th x y ra. Theo Hoàng Dng (do l i k l i c a Nguy n Vn Linh), "Bác H " r t "a thích" gái Nam B . Do v y, B Chính tr th i y do Lê Du n làm T ng Bí th, ã yêu c u X b mi n Nam tuy n m t s cháu gái tr p a ra B c "ph c v " Bác. Sau khi "tuy n" xong, chính Võ Vn Ki t là ng i s h t ng "các cháu" ra B c... Nhng vì chi n tranh tr nên ác li t, ng i b ngh n nên cha th a ra ngay c. Và trong lúc ch i, chính Ki t ã "qua m t Bác" làm cho m t "cháu" p nh t trong b n có h Phan mang b u. Do ó, cô cháu gái h Phan này ph i l i và sau sinh m t trai, l y h m , t c Phan Thanh Nam, m t " i gia" hi n ang "hét ra l a, m a ra ôla" t nhi u nm nay VN. Mà chuy n Phan Thanh Nam là con ri c a Võ Vn Ki t, do Ki t ã dám "n h t" ph n c a Bác H thì ám cán b trong "B" ai mà không bi t. Cng nh chuy n Nguy n T n Dng là con ri c a Nguy n Chí Thanh hay Tr n Nam là con ri c a Tr n Vn Trà, v.v. và v.v... BNS B n ng s 111 ngày 14-10-2010

S 124 * Trang 12

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

tranh cho Nhân quy n (Tuyên ngôn v Quy n và Trách v c a các cá nhân, oàn th và các c quan trong xã h i nh m thng ti n và b o v các Quy n con ng i cùng nh ng T do cn b n c công nh n trên toàn th gi i) ngày 10-12-1998, k ni m 50 nm Tuyên ngôn Qu c t (QT) Nhân quy n. (NCQ CSVN xin tham gia các Công c QT này nh m tuyên truy n, nhng v Nhân quy n, T do, Dân ch ... thì VN mu ma gi i thích l i theo ý B Chính tr ng CSVN (BCT CSVN) gi i h n ho c th tiêu các Nhân quy n và Dân quy n LHQ ã bi u quy t). + c bi t, cn c Công c Qu c t v các Quy n Dân s và Chính tr ngày 16-12-1966, Vi t Nam xin tham gia ngày 24-9-1992 (nhng t ó n nay không h tuân gi , th c t là ã th tiêu nó r i) : i u 5.1. Không m t qu c gia, m t phe nhóm hay m t cá nhân nào có quy n gi i thích các i u kho n trong Công c này cho phép h ho t ng hay làm nh ng hành vi nh m tiêu di t nh ng quy n t do ã c Công c th a nh n, ho c gi i h n nh ng quy n t do này quá m c n nh trong Công c. i u 5.2. Các qu c gia h i viên k t c nào ã th a nh n m t s nhân quy n cn b n trong lu t pháp qu c gia, công c, quy ch hay t c l , s không c quy n gi i h n hay ình ch thi hành các nhân quy n cn b n ó, vi n c r ng Công c này không th a nh n nh ng nhân quy n ó, hay ch th a nh n trong m t ph m vi h n h p hn. + Và cn c Tuyên ngôn Qu c t B o v nh ng Ng i u tranh cho Nhân quy n ngày 10-12-1998 : i u 2.1. M i qu c gia có trách nhi m và b n ph n trên h t b o v , thng ti n m t cách hi u qu t t c các quy n con ng i và t t c các t do cn b n, nh t là ch p nh n nh ng bi n pháp c n thi t thi t l p nh ng i u ki n xã h i, kinh t , chính tr và nh ng lnh v c khác, cng nh nh ng b o m pháp lý òi h i t t c m i ng i t d i pháp ch qu c gia, t cá nhân mình hay liên h p v i nh ng ng i khác, có th h ng d ng trong th c t t t c các quy n và các t do này. i u 2.2. M i qu c gia ph i ch p nh n nh ng tiêu chu n lu t pháp, hành chính cùng nh ng tiêu chu n c n thi t khác, theo dõi xem các quy n và các t do mà Tuyên ngôn này nh m t i có c b o m m t cách có hi u l c hay không. i u 3. Nh ng quy nh trong lu t pháp qu c gia ph i phù h p v i Hi n

S 124 * Trang 13

trong khuôn kh công pháp qu c t , nhng b nhà c m quy n CSVN tr ng ph t vì B Chính tr ng CSVN lo s cho a v c a h . K ni m 30 ngày ng n l a Nguy n Anh Tu n, Hà N i. Kính g i : ng bào Vi t Nam thân yêu trong và ngoài N c, ng kính g i : - H i ng Nhân quy n và Tòa án Công lý Liên Hi p Qu c, - Các Qu c h i, Chính ph Dân ch , T ch c Nhân quy n Qu c t , - Các T ch c Truy n thông Qu c t . Kính tha Quí V , Quí Nhân s và B n tr r ng c t tng lai c a N c Vi t Nam m i ang hình thành thân m n, 1. Sau hn 90 nm Ch ngha C ng s n (CS) l a g t T qu c Vi t Nam chúng ta, g n 60 nm ch CS c tài toàn tr trùm ph mi n B c và hn 36 nm th ng tr c N c, ti p n i bao th h cha anh ã liên l u tranh b ng m i hình th c, nay chúng ta ph i ng lo t t vn vai ng ng cao u, v t qua m i s hãi, cùng nhau uy dng công khai dõng d c tuyên b v i Nhà c m quy n CS Vi t Nam r ng : + Chúng tôi không mu n NCQ CSVN ti p t c bán t, bán r ng, nh ng bi n c a T Tiên cho Tàu C ng n a. + Chúng tôi không mu n m i nm 2 tri u thai nhi VN b tr c gi t do m t ch trng c c k sai l m tác h i : Tr c gi t vô s nhi thai. Ngút tr i t i ác h a tai lâu dài !!! + Chúng tôi không mu n th y ng i Dân c vô t i b CA ánh, tra t n, gi t ch t quá d dàng trong các n Công an (CA) ho c có khi ngay trên ng ph ch vì vài lý do vu v. + Chúng tôi không mu n th y hàng ch c v n Dân Oan lê l t h t công viên này n c ng c quan n , u t ki n t nhà t ch c nm này n ch c nm khác mà NCQ CSVN v n tr lì l g t, không thèm gi i quy t cho bà con. + Chúng tôi không mu n th y n n Giáo d c-Vn hóa c a Dân t c ngày càng sa a suy i. Toàn Dân mãi b ày a b t c trong 5 xi ng xích c

trng c a m i ch CS : b o l c, b t công, d i trá, h n thù và s hãi. + Chúng tôi không mu n th y các Tôn giáo ti p t c b c m oán, b tri t b , b àn áp, b l i d ng nô d ch làm thoái hóa bi n ch t d i m i hình th c. + Chúng tôi không mu n th y Nhà Chùa này, Nhà Th kia ti p t c b p phá, san b ng vì ph i b "gi i phóng m t b ng" cho ài Loan, Trung C ng... làm nh ng khu vui chi t i l i... mà Dân nghèo VN ch bi t ng xa nhìn. + Chúng tôi không mu n ch CS ti p t c v a bng bít, v a l a g t, v a t c o t các Nhân quy n chính áng c b n nh t c a ng bào, gông cùm, nô d ch, àn áp, giam nh t, gi t ch t ng bào và nh ng Chi n s Dân ch Hòa bình Yêu N c c a chúng tôi; còn cu c s ng ng bào thì ngày càng t , gian nan, khó khn... + Chúng tôi mu n s ng t do nh m i ng i bình th ng trong C ng ng Nhân lo i Vn minh hôm nay. + Ngày 26-4-2011, t Hà N i, Sinh viên Nguy n Anh Tu n ã hào hùng t lên ng n l a cng tr c truy n th ng L c H ng. Dù hi ch m, hi n nay ã có hn 600 sinh viên mu n ti p b c Anh khi chính CA CS t o c h i. + Vì th , hôm nay tôi kính m i Quí V và các B n tr cùng nhau ng tâm hi p l c th i bùng ngu n l a Nguy n Anh Tu n lên to cao hn, t o m t t phá m i, góp ph n vnh vi n thiêu h y và chôn vùi ch CS c tài phi nhân, ranh ma tàn c, ã làm t N c chúng ta quá tang thng, l c h u. 2. Cn c trên 4 Vn b n Công pháp Qu c t c b n c a Liên Hi p Qu c (LHQ), cô ng quá trình vn minh hàng ngàn nm c a Nhân lo i, tuy cha hoàn h o, nhng v n là nh ng chu n m c t t nh t hi n nay v công lý, nhân quy n, t do, dân ch mà Nhân lo i ã t c : Tuyên ngôn Qu c t Nhân quy n ngày 10-12-1948, Công c Qu c t v các Quy n Dân s và Chính tr ngày 16-12-1966, Công c Qu c t v các Quy n Kinh t , Xã h i và Vn hóa ngày 16-12-1966, Tuyên ngôn Qu c t B o v nh ng Ng i u

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

chng Liên Hi p Qu c và nh ng ngha v qu c t c a qu c gia y trên lnh v c nhân quy n và các t do cn b n c dùng làm khung pháp lý, h u th hi n s th c thi nh ng quy n con ng i và các t do cn b n, cng nh t t c m i ho t ng c nh m t i trong b n Tuyên ngôn này, y theo m c tiêu làm thng ti n, b o v và th c hi n có hi u l c cho các quy n và các t do y. i u 4. Không m t quy nh nào trong b n Tuyên ngôn này c lý gi i nh m gây thi t h i cho nh ng m c ích và nh ng nguyên t c c a Hi n chng Liên Hi p Qu c, hay c u thành m t s h n ch ho c m t vi ph m i v i nh ng quy nh trong b n Tuyên ngôn Qu c t Nhân quy n, trong nh ng Công c liên quan n nhân quy n và nh ng vn b n c ng nh nh ng cam k t qu c t khác áp d ng trong lnh v c này. Chúng ta t th y mình ã trì tr , thi u m nh d n và sáng ki n, cha bi t s d ng Công pháp QT t v và giúp giành l i T do Dân ch cho Dân t c hi u qu hn. Vì th , sau bao nm s hãi, gi u che chui lách, t hôm nay chúng ta hãy hiên ngang nói to cho m i ng i bi t và kính m i QT ch ng ki n : + Ngày 22-5-2011, chúng tôi ã không i b u Qu c h i và H i ng Nhân dân bù nhìn do CSVN c di n, nh ã t ng không i b u, và s không bao gi i b u nh ng lo i Qu c h i, T ch c dân ch gi hi u nh th ; + Chúng tôi ang s d ng Internet ti p c n thông tin và tri th c c a Nhân lo i n t m i ngu n; + Chúng tôi ang s d ng máy tính, i n tho i s ......, i n th là......; + Chúng tôi ang c t gi và ph bi n các tài li u v S th t, Công lý, Dân ch , Nhân ph m, Nhân quy n, T do... + Chúng tôi ã tham gia Kh i 8406, oàn Thanh niên Dân ch , Phong trào... ng... có Tr s / Vn phòng t i... + Tuy nhiên, sau hàng trm nm Nhân lo i ã kinh nghi m v i CS, chúng tôi ph i luôn khôn ngoan t nh táo, không quá ngây th b ch hóa h t m i chuy n, cha th sòng ph ng 100% v i Công an (CA) CSVN ang tùng ph c BCT CSVN, ngu n g c m i gian ác, nên r t gian manh qu quy t. N u BCT CSVN th y nh v y là "ph n ng, ph m pháp..." thì c sai các ng viên CA c t i n tho i, i n th, nghe lén, t ch thu, b t giam, tra t n, truy t , nh t tù, th tiêu... Chúng tôi s n sàng ng u v i b o quy n c oán và gian ác c a BCT b ng m i giá. CA nào vì mê l m / ngoan c mà th y phù h p v i dòng máu gian ác s n có thì c ch p hành m nh l nh. CA nào nh n ra b t công b t chính, nhng vì cm áo g o ti n, bu c è nén lng tâm mà vâng l nh, thì su t i ph i t i nh c n nn sám h i. May m n cho Dân t c và cho chính các B n, n u B n CA nào th y không nên kéo lê ki p tay sai n hèn, thì dù xu t ng ho c không, ph i s m tham gia Phong trào Dân ch v i chúng tôi, nh t hàng ng c a các B n ã có ng i làm ngày càng ông thêm. Trong khi BCT CSVN ng nhi m k th a t i l i c a 10 BCT tr c ã b chúng tôi công khai g i n T cáo và Yêu c u Truy t v 2 t i Bán n c và Ph n qu c ngày 2112-2010 và ã có Th Yêu c u Tr l i D t khoát tr c Công lu n Qu c dân và Qu c t v 2 t i này l n 2 ngày 30-1-2011, mà BCT và các C quan Th m quy n Th lý v n hoàn toàn im l ng, nên hôm nay, cùng v i L i Phát ng Cao trào ây, chúng tôi l p l i Th Yêu c u này l n 3. 3. ngh các Công ty, Vn phòng khi g p các Công dân ch vì không i b u QH & H ND ngày 22-52011 v a r i, ho c vì tham gia Cao trào này mà b u i vi c, b u i h c, b giam b ng i h c, b ghi vào vn b ng h nh ki m x u/kém... n xin vi c làm, thì u tiên tuy n d ng các B n này không do d , vì h là nh ng Công dân hào hùng khí phách, nhân cách chu n m c, r ng c t tng lai c a T qu c chúng ta. 4. V cá nhân tôi : + N u BCT CSVN mu n VN là m t Thành viên bình th ng c a LHQ, mu n tuân th Công pháp QT mà NCQ CSVN ã xin tham gia, thì ph i công b tr t do hoàn toàn y cho tôi tôi : i l i t do và s d ng các Nhân quy n và Dân quy n bình th ng mà Công pháp Qu c t ã bu c m i N c Thành viên LHQ ph i ch p hành. Ng c l i, n u BCT CSVN th y không th cho tôi s ng nh m t ng i bình th ng gi a Nhân lo i vn minh hôm nay, thì c nh t kín chôn ch t tôi trong ng c tù. BCT ch c ch n s nh t m t b xng khô, vì nh tôi ã công b trong L i Tuyên b s 01 ngày 3-3-2011 là trong tr ng h p này, tôi s tuy t th c vô th i h n và kh c t m i i u tr y t . V vi c ch c ch n s n to hn. + Phòng tôi luôn s n tài li u v S th t, Công lý, Dân ch , Nhân quy n... S i n tho i c a tôi : 84(0)1286.010. 995. i n th : hyvonggiuamandem @gmail.com. Kính m i m i ng i s d ng s T và email này. N u vô hi u, ó là b ng ch ng hi n nhiên CA CSVN ã c t c hai, ã ch n c tài l c h u, g t b vn minh thng ti n cho Dân t c VN r i. + T ngày 01-01-2011, tr c 2 c ng Nhà Chung 69 Phan ình Phùng và Tòa T ng Giám m c 6 Nguy n Tr ng T , Hu luôn có 2 tr m CA canh gác su t 24/24. Lúc cao i m m i tr m # 15 CA. Bình th ng m i tr m 4-6 CA, ngn ch n t t c khách nào CA nghi s thm tôi. N u khách t phòng s 5 b c ra thì: khách nam b tra v n l c soát n 2122g ho c n 2-3g sáng hôm sau, khách n cng b tng t ; hi m c nh t là ã có # 6 Ch b CA l t áo qu n tr n tru ng nhi u l n l c tìm tài li u dân ch ... t o nh c hình kinh khi p không ai dám thm tôi. T hôm nay, phòng s 5 Nhà Hu d ng Nhà Chung T ng Giáo ph n Hu s n sàng ón khách, kính m i m i Chính khách QT, m i c quan Truy n thông QT, m i B n h u trong và ngoài N c thm tôi. Kính m i Tín h u Dâng Thánh L v i tôi t i Phòng nguy n k bên. Quí V s có ch ng c c th Vi t Nam o c - vn minh n m c nào, còn x ng áng là Thành viên LHQ n a không ? Kính c m n và m i g i m i ng i tham gia Cao trào Nguy n Anh Tu n y v iên gàn này. Phát ng t Nhà Hu d ng Nhà Chung T ng Giáo ph n Hu , 26-52011 Linh m c Tù nhân Lng tâm Ta êô Nguy n Vn Lý, 69 Phan ình Phùng, Hu . TH NG C A SINH VIÊN NGUY N ANH TU N SAU KH B CÔNG AN TRI U T P 19-05-2011 N i dung bu i tri u t p ngày 1305-2011 t i tr s c quan an ninh i u tra-b Công an ch y u xoay quanh vi c xác minh hành vi, thái , nh n th c c a tôi. Tôi xác nh n hành vi và b o lu quan i m c a mình. Tính n hôm nay, ngày 19-052011, ã qua 20 ngày k t ngày tôi g i n t thú, v n cha th y thông báo nào t c quan ch c nng g i cho tôi tr l i v vi c gi i quy t n i dung n. i u này cng phù h p v i nh ng gì mà c quan an ninh ã truy n t mi ng n tôi trong bu i tri u t p. Quan i m c a tôi nh sau: - Th nh t, tôi cho r ng, vi c nhà ch c trách không tr l i n t c a

S 124 * Trang 14

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

m t công dân trong th i h n lu t nh th hi n thái thi u tôn tr ng công dân, i ng c l i m c tiêu xây d ng nhà n c "c a dân, do dân, vì dân". - Th hai, tôi tin r ng, vi c i tho i, tranh lu n trên tinh th n bình ng gi a công dân v i nhà n c là c n thi t cho s phát tri n c a m i qu c gia. B t h nh dành cho nh ng t n c mà s thi n chí ch nt m t phía ­ công dân. - Th ba, theo tôi hi u, vi c nhà ch c trách không kh i t tôi ã th hi n, ho c là s tùy ti n trong áp d ng pháp lu t c a c quan ch c nng, ho c là gián ti p th a nh n i u 88 B lu t Hình s ã tr nên không còn phù h p n a v i n n pháp quy n mà t n c ang theo u i. Bên c nh ó, th i gian v a qua, nhi u ng i bi t chuy n, ã t ra lo l ng và khuyên b o tôi nên cân nh c s an toàn c a b n thân. Tôi c m n t t c s quan tâm ó. Ngoài ra, cng nh th mà tôi nh n rõ thêm m t nguyên nhân khi n ti n b xã h i n c ta v n còn trì tr . Cng b i chúng ta tham lam quá: v a mu n nh ng i u t t p- t do hn, dân ch hn l i v a mu n yên lành, an toàn h ng nh ng i u t t p y. Nhng, không có h nh phúc nào giá r c . Tôi v n h ng tin th . Nguy n Anh Tu n, 19-05-2011 Ngu n : Blog AnhBaSam

T DO NGÔN LU N Bán nguy t san ra ngày 1 và 15 m i tháng

IN VÀ T NG T I VN

a ch liên l c: [email protected]

Mu n c t báo trên m ng, xin m i ghé:

http://www.tdngonluan.com www.luongtamconggiao.com www.tudodanchuvietnam.net http://tudongonluan.atspace.com http://www.viet.no

Trong trang m ng th 1, th 2, th 3 và th 5 trên ây, Quý v có th tìm th y nhi u tài li u u tranh cho dân ch t i Vi t Nam

Tr c b t c v n nào, m t khi ã c t ra, luôn luôn có nh ng ý ki n khác nhau, th m chí trái ngh ch nhau. ó là chuy n r t th ng tình, vì lu t a d ng trong xã h i loài ng i là "trm ng i m i ý", không th khác c. Ch ng h n, i v i m t nhân v t nào ó trong l ch s , m t s ng i b o nhân v t y có công c n ph i ghi n, s khác cho ng i y có t i c n ph i k t án, s khác n a cho r ng ng i y tuy có t i nhng cng có công. Ngay c s ng i cu i cùng này cng chia thành hai: m t n a cho r ng t i nhi u hn công, n a kia cho r ng công nhi u hn t i. Nh ng ng i ng quan i m v i nhau t o thành m t phe. B n quan i m khác nhau y t o thành b n phe. Phe nào cng có nh ng lý l ch ng minh cho quan i m c a mình, phe nào cng xác tín r ng lý l c a mình có giá tr nh t. Các phe tranh lu n v i nhau có th r t nh nhàng nhng cng có th r t gay g t. ó là chuy n h t s c th ng tình trong xã h i trong b t k dân t c nào. Nh tranh lu n nh th , ng i ta m i nh n ra nh ng thi u sót trong quan i m c a mình, nh ó quan i m c a mình m i hoàn h o và toàn di n hn, vì m i phe nhìn v n t nh ng khía c nh hay v th khác nhau. Tuy nhiên, nh ng cu c tranh lu n này có th tr thành nh ng cu c cãi v , u , khi n các phe nhóm coi nhau nh i th , thù ngh ch nhau. Tình tr ng này th ng x y ra ni nh ng ng i quan ni m th c t i ch có m t m t: m t khi ã cho cái nhìn c a mình là úng thì không th ch p nh n nh ng ai có cái nhìn và cách hành ng khác mình, nên s n sàng tranh ch p v i h cách quy t li t. Thi t t ng khi nh ng cu c tranh lu n này tr thành nguyên nhân gây chia r , khi n ta không còn t p trung vào m c tiêu chính là ch ng c tài C ng s n, ta nên d p b , không t v n n a. Chuy n phê phán ó th ng không ph i là chuy n c a ta. Hãy nh ng quy n ó l i cho l ch s . Hãy t i cu c lên trên nh ng b t ng nh nhoi v n luôn luôn phát sinh m t cách r t t nhiên. Nh ng ng i có quan i m gi ng nhau, cùng l p tr ng v i nhau, cùng xu t x nh nhau, ho c cùng chung ni m tin tâm linh... th ng l p thành nh ng t p h p, t ch c, ng phái,

tôn giáo, v.v... nói chung là thành các phe nhóm. Vi c phát tri n nhóm, c ng c nhóm mình cho m nh lên, u là nh ng i u r t nên làm và c n thi t ph i làm. Ng i ta th ng yêu thích nhóm c a mình hn nh ng nhóm khác, cho r ng l p tr ng c a nhóm mình úng hn nh ng nhóm khác. N u không nh th thì h ã ã thu c nhóm khác, âu còn thu c nhóm hi n t i c a h n a. Và ng i ta có th s n sàng s ng ch t b o v l p tr ng c a nhóm mình... Ai ng ch m n cá nhân h , h có th b qua, nhng ng ch m n nhóm hay t p th c a h , h quy t không tha. Vi c hy sinh quy n l i cá nhân cho quy n l i c a nhóm, vi c d p b nh ng ý ki n riêng t khác bi t t o s th ng nh t và oàn k t trong nhóm là 1 hành vi t t p, áng khen. Nhng b t k t ch c, ng phái hay tôn giáo nào cng u là thành viên c a m t t ch c l n hn. Qu c gia dân t c là m t t p h p l n bao trùm t t c nh ng t ch c, ng phái, tôn giáo ang sinh ho t trong ó. N u trong m i nhóm, các cá nhân c n hy sinh quy n l i mình cho quy n l i chung c a nhóm, thì n l t các nhóm cng ph i hy sinh quy n l i riêng c a t p th mình cho quy n l i chung c a dân t c. N u các cá nhân ph i d p b ý ki n riêng t khác bi t c a mình t o s th ng nh t và oàn k t trong nhóm, thì n l t các nhóm cng ph i bi t d p b nh ng l p tr ng, ng l i riêng t c a nhóm mình t o s th ng nh t và oàn k t trong dân t c mình. Dân t c nào bi t th ng nh t và oàn k t, dân t c y m nh, không s b nh ng dân t c khác hi p áp, kh ng ch . Vi c phát tri n, c ng c và b o v phe nhóm mình là m t i u t t và c n thi t. i u ó cng góp ph n c ng c và phát tri n c dân t c. Nhng khi thành viên c a các phe nhóm có tinh th n c c b , ch bi t c ng c phe nhóm mình, t quy n l i riêng c a phe nhóm mình trên quy n l i chung c a dân t c, thì s c ng c y s làm h i n s oàn k t c a dân t c, khi n dân t c i n ch chia r , phân lìa nhau, và làm cho dân t c tr nên suy y u. Trong cu c u tranh cho t do dân ch hi n nay, m i t ch c, m i chính ng, m i phe phái u có quan i m riêng, l p tr ng riêng,

S 124 * Trang 15

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

ng l i riêng. ó là i u t nhiên. Nhng dù khác bi t nhau th nào, n u th t s cùng h ng v m t m c ích chung là xóa b c tài, xây d ng m t n n dân ch v ng b n cho dân t c, s n sàng hy sinh quy n l i riêng cho quy n l i chung, thì s khác bi t s giúp các nhóm b túc l n nhau, c m th y c n l n nhau nên d liên k t v i nhau thành nh ng liên minh hùng m nh. Có hùng m nh, chúng ta m i chi n th ng c c tài C ng s n. Nhng n u ai cng ch ngh n s c ng c , nâng cao, b o v , phát tri n riêng phe nhóm mình, không h ng n s phát tri n chung c a dân t c, thì h ã vô tình hay c ý c ng c s ly tán, chia r c a c dân t c, làm dân t c suy y u. H ang t o nên tình tr ng "m i hai s quân" th i inh B Lnh, m i s quân cát c m t vùng, không ai b o c ai. S quân nào cng có tham v ng lãnh o t n c, mu n th ng nh t t n c b ng cách b t nh ng s quân khác ph i quy ph c mình. Vì th t n c lo n l c, dân tình iêu linh. Nh ng lúc nh th mà b k thù phng B c xâm lng, n u không oàn k t l i, ch c ch n dân t c s b B c thu c. Trong cu c u tranh v i c tài C ng s n hi n nay, không m t nhóm nào, ng phái nào, tôn giáo nào có th t hào r ng ch m t mình mình cng có th chi n th ng c, mà c n ph i h p l c v i các nhóm khác. Mu n h p l c, không th dùng phng pháp òi h i ng i khác quy ph c mình, theo ng l i c a mình. Trái l i, ph i v t lên trên m i khác bi t, v t kh i "cái tôi" cá nhân c a b n thân cng nh "cái tôi" t p th c a phe nhóm mình. i u c n thi t nh t chi n th ng mà ta không ch u th c hi n, ai dám tin vào s quy t tâm chi n th ng c a ta? Hãy ch ng t thi n chí c a ta b ng vi c n v i nhau, liên k t v i nhau, qua nh ng hành ng c th và th c t . ng ch hài lòng v i nh ng b n tuyên b l p tr ng, bày t s quy t tâm ch ng c tài c a ta, hay ra nh ng b n tuyên ngôn v i r t nhi u nhóm ký tên trong khi nh ng nhóm này không bao gi ch u liên k t v i nhau. Nh ng hành ng c th v i nh ng hi u qu ch c ch n giá tr g p trm nh ng b n vn hay nh ng tuyên b xuông. R t mong các nhóm hãy liên k t l i thành nh ng nhóm l n hn. Và nh ng nhóm l n này hãy liên k t l i thành nh ng nhóm l n hn n a... Ch nh th chúng ta m i có s c m nh chi n th ng!

Tôi là: M t công dân Vi t Nam, 30 tu i, ng viên, S quan quân i, Bí th oàn và là m t Nhà giáo. Th h tr chúng tôi m c dù c tuyên truy n, giáo d c, th m chí là nh i s r ng mình ang c s ng m t x s thiên ng, m t ni mà n n dân ch c phát huy cao cng nh vô vàn nh ng i u t t p khác nhng nh ng gì chúng tôi nhìn th y ang ch ng minh i u ng c l i. Nh v y, chúng tôi ang b b p b m m t cách tr ng tr n b i nh ng k d t nát v trí tu nhng ma giáo v chính tr . Tôi vi t th này mong mu n Dân Lu n ng t i nh ng k ó, n u có c (và ch c ch n s c, r t k là ng khác) bi t r ng chúng tôi không ph i là nh ng con l a các v d t mi i theo con ng nào cng c. Chúng tôi là nh ng thanh niên tràn y nhi t huy t, có h c, có b n lnh... và chúng tôi mong mu n c i x x ng áng hn, chí ít là không b b p b m. Và cng ch b ng cách ó, các v m i có c may kêu g i c thanh niên chúng tôi tr thành m t l c l ng hùng h u, là "cánh tay c l c" theo úng ngha c a nó, góp s c c nhi u hn cho T qu c, cho Nhân dân (tôi không mu n nói "cho ng" ây m c dù là m t ng viên, vì ch khi nào ng th t s x ng áng, tôi m i c ng hi n h t mình cho ng). Sau ây, tôi mu n trình bày nh ng gì mà các v ã, ang, và s còn (âm mu) ti p t c b p b m chúng tôi: 1. V chính tr , t t ng: - Các phng ti n thông tin i chúng su t ngày ra r r ng VN là m t qu c gia có n n dân ch y , có m t Nhà n c pháp quy n úng ngha. Chúng tôi hi u r ng m t n n dân ch y ph i m b o nh ng quy n t do c b n cho con ng i: quy n t do ngôn lu n, t do l p h i, t do t h p, t do báo chí, t do tín ng ng tôn giáo, t do v c trú, di dân... Nhng th c t thì ng c l i, tôi ch ng th y m t quy n nào c m b o y , th m chí có nh ng quy n b chà p nghiêm tr ng. Có l không c n nêu nh ng ví d ra ây minh ch ng cho i u ó vì các v là nh ng ng i bi t nhi u hn c . Còn Nhà n c pháp quy n úng ngha ph i có Tam quy n phân l p, nhng Vi t Nam t n t i m t th c tr ng là ng ng trên c 3 c quan L p pháp,

Hành pháp và T pháp ­vô hình trung tr thành m t th l c siêu nhà n c. Chính vì th mà có nh ng vi c áng ra không ph i c a mình thì ng l i t nh n, còn nh ng vi c thu c ch c nng c a mình thì làm không n ni n ch n. i u này d n n s ch ng chéo, kém hi u qu trong qu n lý và i u hành, gây h u qu n ng n và h t s c tai h i cho s phát tri n c a t n c. Chúng tôi cay ng nh n ra r ng T qu c mình ang i th t lùi so v i b n bè qu c t mà nguyên nhân c b n không ph i do Nhân dân tôi ngu d t (ng c l i IQ r t cao!). Các v gi i thích th nào cho th c tr ng này? - T khi còn ng i trên gh nhà tr ng, chúng tôi c giáo d c v ch ngha Mác­Lênin, v phng h ng ph n u vn lên tr thành oàn viên r i ng viên CS, tin theo lý t ng "Su t i ph n u hi sinh vì ch ngha CS". Tôi ngh r ng ây là s b p b m l n nh t mà các v dành cho th h chúng tôi. K c bây gi , ch ng ki n r t nhi u l k t n p ng viên m i, tôi v n th y các anh, các ch , các b n c nh ng n xin vào ng gi ng nhau, u th th t trung thành v i cái mà mình không bi t là gì. V y t i sao các v v n ti p t c duy trì tình tr ng này? N u không ch cho chúng tôi bi t CNXH hay CNCS là cái gì thì mong các v hãy ng b t chúng tôi i theo nh ng ch thuy t ó, hãy thay th b ng nh ng m c tiêu, lý t ng g n gi mà nhân vn hn, nh các n c tiên ti n ­b n bè c a chúng ta­ ang th c hi n theo ch ng h n. Hay g n nh t v i chúng ta là nh ng lu n i m trong t t ng và o c Bác H cho n nay v n còn nguyên giá tr . L i nói v t t ng và o c Bác H , Trung ng ng mà tr c ti p là Ban Tuyên giáo Trung ng phát ng m t cu c v n ng h c t p và làm theo vô cùng r m r . ây l i là m t s b p b m r t l n. S d tôi nói th ng ây là m t cu c v n ng b p b m vì nó h t s c hao ti n t n c a mà không mang l i hi u qu gì, hoàn toàn mang tính hình th c. Nhi u ng i trong s các t m gng c tôn vinh trong giai o n th nh t c a cu c v n ng (g i là giai o n h c t p) là nh ng "t m gng" m , th m chí là nh ng con ng i vô o c. Ch riêng giai o n này ã ng n

S 124 * Trang 16

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

không bi t bao nhiêu ti n c a, gi y m c, th i gian cho h i ngh , h i th o, tuyên truy n, giáo d c, s t ng k t, vi t bài thu ho ch,... mà n u các v có d p ch ng ki n có nh ng n v sau t s t ng k t ã bán gi y v n các bài thu ho ch óng hàng thùng l n thì các v m i hi u mình ã xúc ph m Bác H n m c nh th nào. 2. V giáo d c, ào t o: Có th nói th ng v tình tr ng giáo d c n c nhà trong hn 20 nm tr l i ây, xu t phát t chính tr i nghi m c a b n thân, là m t n n giáo d c b p b m. i u này th hi n s nh m nho m, h n lo n, vô t ch c vô k lu t, th y không ra th y, trò càng không ra trò, b t ch p c nh ng nguyên t c c b n nh t c a m t n n giáo d c lành m nh. Và k t qu : s n ph m c a n n giáo d c XHCN c a n c nhà a ph n là nh ng k b t tài ( n gi phút này, au n thay tôi nh n ra mình cng n m trong s ó), vô d ng, c h i, lu manh,... s khá hn thì tìm m i cách c "t n n giáo d c" nh ng n c phát tri n. Các v có th y tình c nh này không? Tôi bi t ch c là có, nhng các v v n nh th dù v hình th c ang ti n hành nh ng bi n pháp c i cách tào lao, lòng vòng, ti p t c tiêu ti n c a Nhân dân cho nh ng d án giáo d c vô b . Và tôi có c m giác, các v ang c g ng khu y cho vng n c giáo d c ngày càng c lên các v , b n bè và ng i thân các v d dàng tr c l i. Còn con cháu các v , không có gì ph i lo c vì ã c cha m , ông bà cho i "t n n" c r i. Có au lòng không khi nh ng k vô h c i tuy n sinh nh ng ng i có h c (không tin, các v c n các trung tâm tuy n sinh mà h i, có k nào làm công tác tuy n sinh mà không nhà l u xe hi, s ng xa hoa trên s óng góp c a thí sinh và gia ình h trong khi không có trình t i thi u hi u c chuyên ngành mình tuy n sinh ào t o v cái gì, r i sau tuy n sinh, h th c hi n phng châm " em con b ch ", "s ng ch t m c bay"). Có au lòng không khi sinh viên t t nghi p ra tr ng, a ph n th t nghi p ho c không làm úng chuyên môn. Có au lòng không khi i tuy n d ng, các doanh nghi p th v i nh ng ng i có b ng c p cao vì theo h không th tr lng cao cho nh ng k ch có b ng c p. Có au lòng không khi có nh ng th y cô giáo h t lòng vì h c trò thì b b c ãi, tích c c u tranh v i tiêu c c thì b vùi d p ph i t b ni m vinh quang c ng trên b c gi ng. Tôi g i ây là m t n n giáo d c b p b m ch c v n ang còn nh vì nhi u ng i ã g i ây là n n giáo d c vô nhân o. 3. V kinh t - xã h i và khoa h c công ngh : Không c h c nhi u v kinh t nhng tôi bi t th c tr ng kinh t n c nhà không gi ng nh nh ng gì hay c xem, c nghe trên các phng ti n thông tin i chúng chính th ng. Các s li u p c a ra không kh a l p n i lo l ng ngày càng tng c a Nhân dân khi l m phát vào bão giá nh con b ch tu c gi nh ng chi c vòi g m ghi c vào t n b a cm c a nh ng gia ình nghèo. Tôi có c m t ng s i u hành c a các c quan Nhà n c không h có vai trò gì ây, n u có cng ch là ng y bi n, b p b m cho tình tr ng ngày càng t i t c a n n kinh t . Các v ng l y b i c nh c a vài ch c nm tr c ra so sánh v i bây gi k t lu n chúng tôi s ng hn th h cha anh b i ai trong chúng tôi cng hi u, m c s ng cao hn không có ngha là chúng ta s ng t t hn. Mà ng c l i, v i cách i u hành n n kinh t "tài ba" nh hi n nay, các v ang làm cho t n c này t ch "r ng vàng bi n b c" tr nên c n ki t tài nguyên (t c là không còn gì cho con cháu), ô nhi m môi tr ng tr m tr ng, phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ nét, xã h i h n lo n v i các lo i t i ph m, thiên tai d ch b nh hoành hành, tai n n giao thông tr thành v n th ng nh t, y t và các d ch v công thì trì tr , o c xã h i xu ng c p nghiêm tr ng, tình c m t t p gi a ng i v i ng i ang d n b thay th b ng m i quan h d a trên ng ti n, không ít ng i dân và gia ình c a h b b n cùng hóa do chính sách t ai và h ng nghi p, bi n thành nh ng tên Chí Phèo th i hi n i... Có ng i ã nói không ngoa r ng s ng Vi t Nam không khác gì em s m nh c a mình ra ánh b c. V y nh ng gì các v ang tuyên truy n tích c c nào là "kinh t phát tri n nhanh và b n v ng", "xã h i dân ch , công b ng, vn minh" hay "tình hình trong n c n nh, yên bình",... không ph i là s b p b m thì là gì? Cng chính nh nh ng chính sách i u hành c a các v mà chúng tôi ang c s ng trong m t t n c có n n Khoa h c­Công ngh hàng d i áy c a nhân lo i m c dù trí tu con ng i VN ch c ch n không ph i là kém. Tôi t ng x u h vô cùng khi ph i nói v i h c trò c a mình r ng n n Khoa h c k thu t c a n c nhà không ch t o c s n ph m nào ra h n, r ng chúng ta ang i sau chính nh ng n c trong khu v c t i hàng ch c nm, còn i sau nh ng n c phát tri n không bi t bao nhiêu nm n a. B ng chính sách giáo d c nh trên ã nói, tôi không hi u r i n bao gi chúng ta m i có c m t n n khoa h c­công ngh và k thu t s c c nh tranh v i h . V y nh ng i u các v rêu rao v " i t t ón u", " i th ng vào hi n i",... không là b p b m thì là gì? 4. V qu c phòng­an ninh Là s quan quân i, tôi có c s k t lu n r ng nh ng ch trng, chính sách c a các v v qu c phòng­an ninh ph n l n là nh ng ch trng, chính sách mang tính b p b m. B p b m tr c h t là b p b m v k thù. Trong nh ng nm g n ây, chúng tôi công nh n là v i xu h ng h i nh p, chúng ta ang ngày càng thêm b n b t thù. Nhng i u ó không có ngha là chúng ta ã h t k thù. Vi c xác nh b n­thù là m t v n h t s c tr ng i, mang tính s ng còn t ó, xây d ng c chi n l c qu c phòng­an ninh úng n, xác nh c m c tiêu c a công tác hu n luy n b i cho phù h p v i c trng c a i t ng tác chi n. Th nhng, hi n nay các v ang tính b p b m chúng tôi r ng "anh b n" láng gi ng phng B c ­m t "anh b n" c tô v v i nh ng "4 t t" và "16 ch vàng"­ là m t anh b n úng ngha "môi h rng l nh". Nhng v i nh ng gì mà Trung Qu c ang làm mà tôi có th li t kê ra ây: + Luôn âm mu xâm chi m lãnh th , lãnh h i c a VN. + B t b , giam c m, tra t n, òi ti n chu c (không khác gì c p bi n) i v i ng dân c a ta trên lãnh h i c a ta. + Luôn âm mu phá ho i n n kinh t c a ta. + Âm mu ng hóa vn hóa và làm thui ch t gi ng nòi c a ta. + Âm mu bòn rút c n ki t tài nguyên c a ta. + Can thi p tr ng tr n vào công vi c n ib c a ng và Nhà n c ta, thì chúng tôi có c s kh ng nh, chính TQ ch không ph i ai khác ang là k thù tr c ti p và nguy hi m nh t i v i n n qu c phòng­ an ninh c a ta. Vì v y, các v ng c tình b p b m nh ng ng i lính chúng tôi v v n này n a. B p b m ti p theo là b p b m v chính sách ãi ng i v i quân nhân. Các v cho xây d ng tr s làm vi c hoành tráng ( ng nhiên b ng ti n c a dân), phong quân hàm s quan cao c p búa xua, vô nguyên t c (chính sách thay i xoành xo ch hàng nm) nh m ru v chúng tôi. Th c t thì tr s làm vi c hoành tráng nhng lãng phí, vô d ng, không góp ph n nâng cao ch t l ng công

S 124 * Trang 17

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

tác m i m t trong quân i. Vi c phong quân hàm cho t ng tá không làm cho i s ng c a i a s s quan, quân nhân chuyên nghi p, h s quan chi n s khá hn mà ch y u t o ra k h cho vi c tham nhng, ch y ch c ch y quy n tràn lan ngay trong m t môi tr ng c xem là k lu t nghiêm minh. i s ng c a cán b chi n s khó khn c ng v i công tác tuy n d ng, công tác cán b quân l c, công tác ào t o nhi u b t c p d n n ngày càng có nhi u cán b chi n s tha hóa, bi n ch t, tham gia các t n n xã h i th m chí tr thành t i ph m nghiêm tr ng mà báo chí g n ây ã a tin. i a s chi n s sau khi h t ngha v quân s tr thành th t nghi p, lông bông, th m chí tr thành xã h i en, ti p t c ri vào vòng lu n qu n c a quá trình b n cùng hóa, bi n thành nh ng tên Chí Phèo phá h i làng xóm. Các v còn mu n b p b m chúng tôi n bao gi n a? Cu i cùng, vi c b p b m không ch d ng l i ó. Th i gian g n ây, các v ang th c hi n m t âm mu mà tôi cho là c ác và b o tàn. ó là các v ang mu n bi n nh ng ng i lính c a Quân i ND anh hùng tr thành nh ng công c b o l c, quay mi súng ch ng l i chính ng bào thân yêu c a mình, nh m ph c v nh ng mu n c p c a các v . Tôi xin nói các v rõ, chúng tôi t Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chi n u. Lý t ng cao p nh t c a chúng tôi là ph ng s T qu c, hi u th o v i Nhân dân. L i th cao nh t mà cán b chi n s chúng tôi tâm ni m, cao hn nhi u so v i 10 l i th chúng tôi v n c khi chào c , ó là: t b n thân mình, chúng tôi s không làm t n thng b t k ai. Nhng n u có k nào, th l c nào âm mu xâm h i n T qu c c a chúng tôi, xâm h i n Nhân dân chúng tôi thì chúng tôi s n sàng b n th ng vào u chúng mà không bao gi ph i ân h n vì i u ó. V y các v có còn mu n b p b m chúng tôi n a hay thôi? N u các v v n còn âm mu nh ng i u en t i ch ng l i T qu c, ch ng l i Nhân dân, chúng tôi s không ng n ng i quay mi súng v chính các v . Nhân dân và L ch s s luôn ng bên chúng tôi. V i t t c nh ng gì ã nói trên, m t l n n a, tôi mong các v ng c g ng b p b m chúng tôi thêm n a. Chúng tôi ã quá rõ b m t th t c a các v r i và chúng tôi không mu n mình c d t i b i nh ng k v a MÙ, v a I C mà nh t là l i VÔ LNG TÂM. ng coi th ng th h tr chúng tôi!

Tôi có vinh d c C ng ng Vi t Nam m i tham d cu c bi u tình hôm 30 tháng T t i th ô Canberra ánh d u 36 nm ngày Sài Gòn th t th và cng là d p tôi bày t s kính tr ng i v i các c u chi n binh ã chi n u trong cu c chi n tranh Vi t Nam. Tôi cám n ông Nguy n Vn Thanh và các thành viên trong Ban ch p hành C ng ng ã cho tôi vinh d này. Nhân quy n là m t v n mà tôi cho là r t quan tr ng i v i h u h t chúng ta ây, b i vì chúng ta coi tr ng s s ng cng nh ph m giá c a con ng i. T i cu c bi u tình Canberra, tôi ghi nh n s hi n di n c a hai ng i b n Vi t Nam, mà s t ng tr i c a hai v này có nh h ng to l n i v i tôi - c hai u là nh ng ng i lính VNCH, m t là s quan tác chi n và ng i kia là m t s quan quân y. C hai u tr i qua nhi u kh au d i ch C ng s n, và cng nh nhi u ng i Úc g c Vi t khác, hai v u là ng i t n n. Tôi mu n nói n ông Võ i Tôn và Bác s Nguy n M nh Ti n (Huân chng cao quý Úc iL i OAM), là m t c u ch t ch c ng ng VN. Tôi bi t rõ hai v này và câu chuy n v b n thân c a h . Cùng v i nhi u quân nhân VNCH khác ã t ng chi n u b o v mi n Nam, h ã ph i ch u nhi u kh c c, ày i trong các tr i c i t o t p trung. Ni m tin c a h vào t do và dân ch r t mãnh li t và lòng qu c m c a h không ch có s c truy n c m m nh m mà còn r t là khiêm t n. M c dù ã tr i qua nhi u gian nan nh v y, nhng c hai v ã óng góp r t nhi u vào t n c ã cu mang mình, Úc i L i. Do ó, g n ây khi c bi t n l i ngh c u quân nhân Úc di n hành chung v i các c u cán binh Vi t C ng trong cu c di n hành nm t i t i Hà N i, thì tôi ã ngh ngay n hai ng i b n này và

nhi u ng i Vi t t n n khác. Cho dù ó là ý t t i chng n a thì tôi v n xem i u này không th ch p nh n c khi xét n tính ch t c a cu c chi n và quan tr ng hn h t là nhân quy n v n b chà p Vi t Nam. Tôi ã vi t th cho Th t ng Úc và ông ch t ch H i c u Quân nhân Úc (RSL) bày t m i quan tâm c a tôi v s vi c này. Sau khi cu c chi n k t thúc, C ng s n Vi t Nam ã hành x man r i v i nh ng ai mà chúng cho là không tuân ph c. Cách hành x này ã xua y hàng tri u ng i b x ra i mu c u s t do và bình an. Th m thng thay, hàng ngàn ng i ã b m ng trong cu c hành trình này. Nh ng s ki n này không thu c v l ch s lâu i hay là nh ng ký c ã nh t phai, mà là m i ch x y ra trong vòng 36 nm nay thôi. Tôi th t s quan tâm sâu s c nv n nhân quy n t i Vi t Nam. Tôi th t s kinh ng c v i con s hn 400 ng i hi n ang b c m tù t i Vi t Nam ch vì nh ng ng i này mu n th c thi nh ng quy n con ng i cn b n nh t. T i c a h ch là ng h các t ch c chính tr không c nhà n c công nh n, ch trích chính sách nhà n c, kêu g i m r ng dân ch và giúp các v n pháp lý cho các nhà b t ng chính ki n t i tòa. Hôm 11-05, tôi có c vinh d giúp t ch c m t bu i i u tr n t i Qu c h i cho nhi u dân bi u, ngh s bàn th o v vi c th c thi các quy n dân s và chính tr t i Vi t Nam. Tôi ph i nói r ng, có m t c m nh n rõ r t là: m c d u có s can thi p ngo i giao m nh m cng nh s giao thng r ng l n, nhng vi c th c thi các quy n dân s và chính tr t i Vi t Nam v n không ti n tri n, và có ng i còn cho r ng th m chí b gi t lùi. Các thành viên Kh i 1706 có m t hôm ó ã t ng trình y v n nhân quy n n các v dân c Úc. c t tên theo

S 124 * Trang 18

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

ngày ra i 1-7-2006, Kh i 1706 là m t t ch c u tranh nhân quy n cho Vi t Nam, ti p tay v i phong trào u tranh do Kh i 8406 phát ng trong n c tr c ó. Tr c và sau khi phong trào này ra i, nhi u nhà u tranh b b t và b tù. M t i u r t áng chú ý mà Kh i 1706 ã làm là giúp tài chánh cho gia ình c a nh ng nhà u tranh b b t b tù h có th ti p t c s ng. M i ây, h cng ã giúp thân nhân c a ba nhà ho t ng công oàn c l p b k t án chín nm tù ch vì giúp công nhân m t hãng giày t ch c ình công òi tng lng và c i thi n i u ki n làm vi c. Nên nh là nhi u t ch c công oàn Úc, bao g m Công oàn Giao thông V n t i (TWU) và Công oàn Lao công Úc (AWU) ã m nh m lên ti ng bênh v c cho ba nhà ho t ng công oàn c l p này. Trên h t, T ng Liên oàn Lao công Úc (ACTU) ã a ra m t ngh quy t lên án nhà c m quy n VN qua vi c b tù ba ng i này. Thông qua ài Vietnam Sydney Radio (VSR), tôi ã có c h i nói chuy n v i m t s v ã t ng tù ch vì mu n th c thi nh ng quy n con ng i cn b n. Tôi ã nói chuy n v i hai v linh m c Công giáo ã t ng b c m tù VN, ó là Cha Nguy n Vn Lý và Cha Phan Vn L i và m i ây là cô Lu t s tr Lê Th Công Nhân. Cô y ch có m i t i là giúp dân oan khi u ki n. Tôi cng cám n bà B o Khánh và ông oàn Kim ã cho tôi c h i nói chuy n tr c ti p v i nh ng ng i này, và trên h t h là nh ng ng i Vi t Nam yêu n c và cng nh chúng ta, h t ni m tin vào t do và ph m giá c a ng i VN. Su t m y nm qua, trong các cu c i tho i Nhân quy n ÚcVi t, chính ph Úc ã bày t s quan tâm i v i các tù chính tr . c bi t các nhà ngo i giao c a chúng ta g p r t nhi u khó khn trong vi c xin phép thm tù chính tr Vi t Nam, nh t là i v i nh ng ng i không ph i là công dân Úc, và câu chuy n x y ra m i ây i v i m t dân bi u Hoa K và m t dân bi u Úc thu c n v Cowan (Luke Simpkins). Nhng

n u chúng ta th t tâm mu n thúc y c i thi n nhân quy n t i Vi t Nam thì chúng ta c n òi h i ph i c thm các nhà u tranh hi n ang b ng c ãi trong tù. Tôi xin phép nói s qua v Chng trình H p tác K thu t v Nhân quy n (HRTCP), m t chng trình h ng t i vi c c i thi n nhân quy n Vi t Nam. c trên trang web c a c quan Vi n tr H i ngo i AusAID, thì tôi th y b Công an Vi t Nam là c quan nh n c s giúp tài chánh t chng trình này. Tôi th t s mu n bi t t i sao ng ti n óng thu c a ng i dân l i c giao cho m t b chuyên trách các v b t b , giam c m và ng c ãi các nhà u tranh ôn hòa. Nhân quy n không ph i là nh ng th mà chúng ta bàn th o, nói n và r i cho vào quên lãng. Nhân quy n s ch ng có n u nó không c ng i ta tôn tr ng. N u ng i dân b b tù ch vì dám lên ti ng bênh v c các quy n cn b n c a con ng i, thì rõ ràng là nhân quy n ch ng h t n t i. Vì lý do ó m i ây tôi ã g i th cho ông b tr ng Ngo i giao v vi c Ti n s lu t Cù Huy Hà V b b tù v i t i danh tuyên truy n ch ng phá nhà n c. Ông V b b t nm 2009 sau khi ông tính ki n nhà n c v vi c c p gi y phép cho công ty Trung Qu c khai thác Bauxite Tây Nguyên. M t nm sau ó ông V l i b b t vì dám thách th c tính h p

hi n c a lu t pháp tr c tòa. Ông y là ng i mu n th c thi nh ng gì mình hi u bi t v lu t pháp. Tôi th t s quan tâm n tr ng h p c a ông V vì ng i ta k t án ông 7 nm tù và 3 nm qu n ch trong m t phiên tòa ch kéo dài vài ti ng ng h . Rõ ràng là chúng ta c n ph i làm nhi u hn n a ch c ch n r ng s giúp tài chánh c a chúng ta s em l i nh ng c i thi n áng k i v i h s nhân quy n Vi t Nam và thúc y vi c th c thi Công c Qu c t v các Quy n Dân s và Chính tr (ICCPR) mà chính ph Vi t Nam ã ký vào nm 1982. Chúng ta, m t qu c gia hi n ang có giao thng v i Vi t Nam, cùng v i nhi u qu c gia phát tri n khác, có quy n yêu c u nh ng i u kho n c ký k t trong Công c ph i c th c thi và tôn tr ng. M c d u tôi luôn ng h và tôn tr ng m i n l c c ng c m i quan h , nhng tôi cho r ng v i nh ng gì hi n ang x y ra t i Vi t Nam thì m t cu c di n hành c a các c u quân nhân Úc bên c nh các c u cán binh Vi t C ng s g i n các ch c tài m t thông i p sai l c, r ng h có th ti p t c chà p nhân quy n trong khi v n ng a tay nh n ti n c a chúng ta. Lê Minh ph ng d ch Ông Chris Hayes, n v Fowler là Dân bi u c trách t ch c ng t i Qu c h i.

Tôi không ph i là m t cán b th ng kê có tính chuyên nghi p c a b t c n v , hay c quan hành chính nào trong gu ng máy c a h th ng nhà n c Vi t Nam hi n nay. Cá nhân tôi cng không có ch c nng làm công vi c t ng k t nh ng s ki n có tính ch t trái chi u v i các c quan chính th ng có th m quy n c a ng CSVN, nhà n c CHXHCN Vi t Nam v cu c b u c "Qu c h i khóa 13 và h i ng nhân dân các c p" ang di n ra trong c n c hôm nay. Nhng tôi s th làm công vi c ghi chép m t cách s l c khái quát, ph n ánh th t trung th c các s ki n có th t ang, ã x y ra t i qu c n i cng ch n i trong ngày hôm nay. Vì th , ch n i các cu c i n tho i n gi n, liên t c t s m n t i khuya nay ngày 22-5-2011, cng cho tôi rõ m t s k t qu r t n t ng và lu ý. ây cng là thành qu nh nhoi do công s c làm vi c kiên nh n, liên t c. Tôi ã t m ghi c nh ng di n bi n chính mà ch c ch n s còn là r t ít, khá khiêm t n, cách khá xa so v i s th t ang di n ra trong ph m vi c n c mà thôi. Dù sao i n a, tôi cng r t trân tr ng g i l i cám n và xin m * iTrangb 19 S 124 quý n

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

mà thôi. Dù sao i n a, tôi cng r t trân tr ng g i l i cám n và xin m i quý b n c tham kh o bi t thêm m t b c tranh khác v cu c tuy n c quy mô r t l n, v i hn 62 tri u c tri Vi t Nam ã c nhà c m quy n CSVN ghi danh m i tham gia t n trò này ra sao d i ây : T i Hà N i sáng nay 22-5-2011, nhà vn Hoàng Ti n 79 tu i, ch nhi m T p san T do Dân ch , kiên quy t không i b u c m c dù t tr ng dân ph , i di n t b u c ã g i i n liên t c thúc ép ông hãy s m n b phi u làm "ngha v công dân". Riêng tôi, Nguy n Kh c Toàn, T ng biên t p T p san T do Dân ch , ã b công an Hà N i t ch t canh gác tr c nhà t r t s m, m c dù h ã bi t rõ tr c ó tôi tuyên b công khai là t tr c n nay t y chay b u c khi mà ng CSVN còn c di n màn k ch dân ch gi d i này. Ngay bu i sáng ngày 20-5-2011, khi i tá Ngô Thái Chung, phó phòng PA-38 và tr c ó là trung úy c nh sát h kh u Bùi ình Toàn n g p tôi g n 1 gi ng h t i ti m café s 12 ngõ Tràng Ti n, tôi l i kh ng nh thêm l n n a s ti p t c t y chay b u c ki u trò h này. Nh v y, r t có th vì lý do nh trên mà h ã t ch t canh gác t r t s m tr c c a nhà tôi, do chính quy n và công an CSVN r t lo ng i tôi s xu ng ng i v n ng, kêu g i nhân dân Hà N i hãy tham gia t y chay cu c b u c này th t ông o chng ? Hay là do trong ngày nh y c m này, h lo s s có m t s phóng viên hãng tin qu c t ho c ký gi c a báo chí n c ngoài ang công tác t i Vi t Nam s ng p ph ng v n tôi v tình hình b u c "Cu c h i khóa 13, h i ng nhân dân các c p" ang di n ra, nh t là v b n ch t sinh ho t chính tr trong ch c tài ng tr hi n nay trong n c ra sao chng ? Cng c n nói rõ thêm: các l n tôi ph i g p g , ph i nh n i n tho i, ph i ti p xúc làm vi c v i công an, v i i di n t tr ng dân ph ni tôi có h kh u ph ng C a ông và ni ph ng Tràng Ti n liên t c trong m y ngày qua u ch có m c ích thúc ép tôi i b u c . áng chú ý là ông ch t ch UBND ph ng C a ông có tên là Phí Ng c oán, nguyên là trung tá, tr ng công an ph ng, m y nm g n ây ã c thành y Hà N i, qu n y Hoàn Ki m a lên làm "viên quan chánh t ng th i m i" tr dân trong ph ng. Sáng 21-5-2011, ông ta ã thân chinh c 2 ng i là ng viên CS và t tr ng dân ph n t n nhà thuy t ph c tôi nên i b u c . Khi ti p h cng nh v i các công an Hà N i, tôi ã phát bi u v i h : "Các v v nói l i v i ông oán ch t ch và c p trên ng CSVN- hãy nên thay i t duy, b h n n p ngh c i. ó là các v c v n ch y thi, ua nhau o ép, c ng b c dân chúng i b u cho th t ông càng t t, c t sao cho t l t t 98%99% n 100 % công b khoe khoang v i d lu n. Làm nh v y là s gây ph n ng ng c hay tác d ng ng c y! B i v i b i c nh cu c s ng có ph n c m c a, dân trí có ph n khá ti n b , thông minh hn trong xã h i ngày nay, th mà nhà n c, ng CSVN c a các v v n c l m t ng r ng con s y càng th t cao s làm cho d lu n h i ngo i, qu c t càng tin ch c r ng : trong n c, nhân dân Vi t Nam v n hoàn toàn tin t ng tuy t i vào s lãnh o CSVN ! Trên th c t th t ra là ng c l i, ng bào h i ngo i, d lu n qu c t h ã th a bi t t lâu s th t v các cu c b u bán trong xã h i C ng s n trên t n c này m y ch c nm qua nh th nào r i, làm sao qua m t c h ? Con s y càng cao thì s gian d i, l a b p cng t l thu n tng lên theo. Th nên hãy tìm cách làm con s dân chúng i b u c xu ng ít thôi, th p còn ch ng 50%-60% là quá t t r i, gi ng nh các n c dân ch a ng trên th gi i ó. N u c nh th , thì y may ra m i là k t qu th c, h m i t m th i tin nhà n c c a các v ã có ph n trung th c, không b p b m, ít d i l a ng i dân trong n c và bên ngoài n a. V y chính ng CSVN này hãy nên cám n chúng tôi vì ã có công i tiên phong tham gia t y chay không i b u c giúp con s quá cao y nó xu ng th p d n. Nh th m i là úng, m i là ph i l !!! ". Nghe tôi nói xong, t t c h u im l ng, ch t m t m c i trong khóe mi ng, ánh m t chua chát, cay ng và không dám nói gì thêm n a r i xin phép ra v !!! Cng u tranh tng t nh v y, v ch ng phóng viên t do Lê Thanh Tùng+Tr n Th An ang c trú bên Ph Ch , th tr n Phù L , huy n Sóc Sn, ngo i ô Hà N i ã tuyên b v i công an thành ph t m y hôm tr c khi h n g p anh thm dò là : "S kiên quy t không i b u c vào ngày mai". c bi t t i qua 21-5-2011, anh còn dõng d c ghi dòng ch công khai ph n i vào 2 th c tri do chính quy n a phng phát t n nhà cho gia ình mình nh m b t anh ch ph i tham gia cu c b u bán mà ai cng bi t rõ là hoàn toàn mang tính hình th c, c t l a d i d lu n mà thôi. Anh ã vi t trên t m th c tri có óng d u qu c huy chói nh m ph bi n r ng trên m ng nh sau : "Ai i b u c là k ph n qu c" và dòng d i : "Ai không i b u c là yêu n c". Ngoài ra t s m nay, anh Lê Thanh Tùng còn t khóa ch t c ng, c a nhà mình và làm vi c trong nhà v i m c ích tránh b công an, chính quy n a phng n qu y nhi u ép bu c mình i tham gia màn h " ng c dân b u" mà h ã t o di n, dàn d ng ra khá công phu nh hàng m y ch c nm qua. Trong khi ó, nông dân Dng Vn Nam, m t ng i b t ng chính ki n ang s ng thôn 19, xã Tiên Hng, huy n L c Nam, t nh B c Giang, m c dù b công an, chính quy n b t bu c ph i i b u c th t s m, th nhng sáng nay anh ã ghi vào phi u b u dòng ch m c m c r t nông dân : "C n c b C ng s n l a, ng i dân thì th t thà b coi ngu nh chó! Nh c quá, nh c quá !!!"... Sau khi vi t xong, nhà th i kháng này ã b vào thùng lá phi u cùng v i t t c danh sách ng c viên do ng CSVN c ra ã b g ch chéo hoàn toàn. Trên ng v , thi s nông dân Dng Vn Nam ã g i i n công khai báo cho tôi bi t tình hình c th nh v y. n chi u t i, anh g i i n cho tôi bi t thêm tin công an thôn ã n t n nhà mình e d a, nói r ng : "C u vi t nh v y là vi ph m pháp lu t r t nghiêm tr ng, có kh nng nay mai công an t nh, huy n s b t giam ho c cho xã h i en hành h cho ch a h n thái ch ng i ng & nhà n c i". Cng t i t nh B c Giang và B c Ninh còn có hn 66 dân oan, bao g m nh ng nông dân, ng i lao ng t do s ng r i rác trong nhi u huy n thu c t nh này, do anh inh Vn Nh ng ng i xã Tân Hi p, huy n Yên Th , và Nguy n Vn Thành th tr n Nhã Nam d n u, ã ng lo t r nhau i vào r ng núi thu c huy n Yên Th g i là sn b n và i n các n chùa lân c n quanh vùng thm vi ng và vãn c nh v.v... Nhng th t ra m c ích c a chuy n du ngo n b t c d này trong ngày hôm nay là nh m s m nh t ra kh i a phng mình kh i ph i b chính quy n, công an thôn quê ép bu c ph i i b u c dân ch gi hi u. Trên ng i n g n a ph n t nh Thái Nguyên, anh Nh ng l i g i i n thông báo thêm tình hình cho tôi bi t: sáng ki n u tranh t y chay cu c b u c gi d i c a nhóm nông dân này là nh m ph n i chính quy n t nh nhi u nm qua liên t c c ng

S 124 * Trang 20

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

chi m ru ng t c a nông dân r t tùy ti n, b a bãi, y tính áp b c, b t công, b t ch p lu t pháp, a con s dân oan t i quê hng anh lên m i ngày thêm ông o, "hùng h u" !!! áng chú ý là trong s này có nhi u ng bào dân oan ã b công an t nh B c Giang b t gi 1 ngày 1 êm, b ánh p tàn nh n khi h a n khi u n i n ban ti p dân c a chính quy n thành ph và t nh B c Giang cách ây cha lâu. B a ó, tr c khi th kh i tr i giam th xã, h còn ch o 18 công an áp gi i th th t xa 5 dân oan xu ng sát chân dãy núi Yên T giáp ranh t nh Qu ng Ninh, b m c h gi a núi r ng mà t tìm ng v nhà trong ói khát, rã r i thân th . Trong ó, tr ng h p nghiêm tr ng nh t là bà Nguy n Th Thanh, m t nông dân xã oan Bái, huy n Hi p Hòa, ã b m y công an i ra t "phòng i u tra xét h i công an thành ph " nhng m c th ng ph c, ánh tr ng thng n m c làm r n gò xng m t phía trái, 2 m t sng húp không th m c ra và nhìn th y nh tr c n a. Hi n nay bà Thanh có bi u hi n li t n a ng i, liên t c b s t nóng cao , s c kh e r t y u... Qua khám nghi m và ch p X quang t i b nh vi n b c u, bác s k t lu n ph i ph u thu t và i u tr lâu dài m i lành v t thng. Bà Thanh cùng các dân oan khác ã làm n t cáo, nhng nhà c m quy n v v t ti p nh n n c t ch hoãn binh mà không ch u em tên công an ang làm vi c trong t nh ã gây t i ác ra tr c ánh sáng công lý tr ng tr làm gng cho k nh ng k ngu tín, ngu trung khác. Khi tôi cung c p s i n tho i cho bà con g i ngh biên t p viên Hi u c a ài Á châu T do RFA t Bangkok, Thái Lan ph ng v n xác minh s vi c, thì t t c công an có trách nhi m thành ph B c Giang hôm ó ã ch i bay bi n m i hành vi t i l i c a mình ã gây ra thng tích cho dân lành... Và g n ây, công an t nh và th xã B c Giang còn ra s c xua u i không cho s ng bào dân oan này c d cu c ti p xúc c tri c a phó th t ng chính ph CSVN Nguy n Thi n Nhân khi ông ta t Hà N i v huy n Tân Yên g p g m t s i di n dân chúng, g i là "v n ng b u c , trình bày chng trình hành ng n u trúng c " !!! Cng t i Hà N i, k s giao thông và tin h c Tr n Vn Huy v a i làm êm v ã th y v mình a cho t m th c tri do chính quy n n t n nhà phân phát thúc gi c hãy s m i b u c sáng nay. Sau khi nh n c th b u c nh v y, anh Huy, thành viên c a Phong trào u tranh dân ch Vi t Nam 8406, ã g i i n tho i báo tin cho tôi bi t là s không tham gia b u c dân ch gi hi u, còn chính quy n, công an mu n làm gì thì c vi c làm. Qua i n àm, tôi cng c bi t c 2 v ch ng lu t s Nguy n Vn ài + V Minh Khánh u tuyên b không tham gia b u c dân ch gi hi u k này, cho dù cho công an thành ph và t b u c ph ng liên t c g i i n n nhà thúc gi c h mau mau i b phi u. Khi tôi g i i n h i thm n m tình hình chung h u vi t báo thì c ng i tù chính tr v a ra kh i tr i giam Ba Sao, Nam Hà hôm 06-3-2011 ã cho bi t c th nh v y Nhà báo Dng Th Xuân cng cho bi t: liên ti p vào các êm 19, 20 và nh t là hôm qua 21-5-2011, ch ã b hàng ch c công an Hà N i, g m c nh sát khu v c ph ng An Dng, qu n Tây H , an ninh m t v thành ph xông th ng vào nhà lúc 23 gi hn ki m tra, ngó nghiêng, sm soi kh p ch , k c cúi xu ng g m gi ng, các xó x nh, nhà b p, sân v n t i ni c gia ình mình ang nh , thông báo bu c ch cùng c nhà ph i tr v ph ng Hàng Gai, qu n Hoàn Ki m tham gia b u c . Tr c tình hình ó, ch ã th ng th ng tr l i toán công an, m t v là s không tham gia b u c âu h t, vì nhà c a c a gia ình mình ã b chính công an, chính quy n thành ph th ng tay phá tan hoang nm 2008 r i. Vì v y ch cùng gia ình không th b u cho nh ng k ã ngang nhiên vi ph m lu t pháp, vô c ra tay phá ho i nhà c a c a nhân dân m t cách tr ng tr n nh th c. Toán công an nh n l nh c a c p trên n nhà ép bu c gia ình ch i b u c , nghe xong câu tr l i th ng th n v i mình nh v y, th y quá u i lý, t ra x u h mi n c ng, th t v ng chán ch ng, b ra v không kèn không tr ng. n t i hôm nay, b t ng tôi nh n c m y cu c i n tho i c a nhà báo Dng Th Xuân cho bi t ang xóm Quy t Ti n, thôn La Dng, ph ng Dng N i, th xã Hà ông. Ch g i v báo tin cho hay : sáng nay 22-5-2011, có t i 300 c tri c a m y xóm, thôn trong xã Dng N i (nay g i là ph ng) kiên quy t ph n i tình tr ng m t dân ch c a chính quy n i v i nhân dân nên không i b u c , ng i ã nh n th c tri cng nh không nh n th u chung lòng tranh u nh v y. H còn t sáng tác ra ca vè dân gian em in r i photo copi ra r t nhi u t r i quanh ph ng v n ng ng i dân trong ph ng không n phòng phi u. N i dung t truy n n nguyên vn nh sau : Nhìn t niêm y t th y bu n r u Công b ng dân ch chúng âu ? Ng i t t b y ra b g ch h t ! M y a m t d y l i c b u. Th ng Hà tr m chó chui qua háng ! Th ng Ch n th n kinh l i c b u ! Th ng ng ma en t âu t i ? Th ng Th c chi gái v n c b u ! H i ng bây gi ti n s p t ! Bà con nh c nhau ch ng nên b u ! Dân b c p h t, quên dân ch ! Nhìn c nh b u c l i th y s u !!! (Ghi chú : Ai mà c c hãy em ph bi n cho bà con trong xóm, thôn, xã bi t càng nhi u càng t t, xin cám n m i ng i th t nhi u). Nhân dân ây b c xúc, ph n n vì ã b chính quy n, công an c ng ch thu ru ng t trái o lý và pháp lu t. M c cho h khi u n i, g i n t t cáo kh p ni, nhng không c p chính quy n nào oái hoài gi i quy t. Tình tr ng ng i dân chán ch ng b t mãn v i ch ngày m t tng cao không hóa gi i n i, gây m t n nh cu c s ng, an ninh nông thôn gay g t. Nên khi a phng này, ng y, chính quy n có t ch c cu c ti p xúc gi a các " ng c viên h i ng nhân dân xã, qu n..." v i nhân dân thì b ng i dân ph n i k ch li t, v ch tr n nh ng hành vi gian d i c a b máy chính quy n... Nh khi " ng viên" Tri u Ti n Chính, k c chính quy n a lên tranh c , ng ra phát bi u cám n bà con ã "tín nhi m" gi i thi u ông ta ra ng c h i ng nhân dân xã, nhân v t này cha nói h t câu ã b nông dân Tr n Vn át ng lên v ch m t th ng th ng : " ngh ông Chính kia nói l i cho úng. Xin h i ông: ai gi i thi u ông bu c dân chúng tôi i b u cho ông ? Dân chúng tôi, ai tín nhi m c ông mà ông c t xng xng nói nh v y? Dân chúng tôi có a ra 4 ng i tài c, x ng áng i di n quy n l i cho t p th dân làng xã chúng tôi, nhng các ông vào hùa, c u k t v i nhau g ch tên t t c i không h i ý ki n ng i dân ! ã v y l i còn thay th 4 ng i xa l khác vào, mà t t c b n h u không t cách lên danh sách và b t chúng tôi ph i b phi u cho h là sao ? Ông hãy h i xem dân ây ai b u cho ông, ai gi i thi u ông ra ng c i di n cho chúng tôi ???"... Th là r t nhi u ng i dân khác ang d h i ngh nhao nhao ng lên h tr ph n i theo ông át. S ki n ch n ng này gây huyên náo, m , nh n nháo c h i tr ng, khi n cu c ti p xúc c tri thành b n lo n, gây b i r i cho chính quy n, còn v phía ng i dân thì th t

S 124 * Trang 21

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

h hê vì có d p v ch m t c nh ng k l i d ng ch c quy n mà làm b y b , hà hi p nh ng nông dân th p c bé h ng !!! .... Tr c tình th b t ng ó, ban t ch c c a ng y, chính quy n xã v i vàng can thi p, không cho ng i dân phát bi u n a, h còn v i vã c oán thông qua danh sách ng viên h i ng ph ng-xã lùa ng i dân i b u cho chúng. S ki n nghiêm tr ng này ã c báo Ng i Cao Tu i s 907 ra ngày 185-2011 ng l i, do tác gi Tr n Lê Dân vi t khá rõ ràng trong phóng s i u tra theo th b n c, v i t a : " ngh lo i b ngay 4 i bi u không do dân b u !!! "... Tr c ó, m t bài báo khác cng c ng trên t Ng i Cao Tu i s 905 ra ngày 13-5-2011 c a tác gi Nguy n Kim v ch tr n sai ph m c a chính quy n a phng tr c công lu n, bài báo có t a " y ban b u c ph ng Dng N i, Tp Hà N i vi ph m nghiêm tr ng lu t b u c !!!" Th nhng t t c u ri vào im l ng, không m t h i âm gì dù nh nh t, và c máy c a nhà n c c tài c p ph ng, qu n ây v n ch y t i u u, trn tru, coi s ph n i c a dân chúng nh không h gây tr c tr . Cng c n nói rõ thêm: a bàn này chính là ni ang x y ra khi u ki n gay g t su t m y nm qua, do chính quy n t nh Hà Tây c ti n hành ra l nh c ng chi m t ru ng, m m c a nông dân ã s ng nhi u i ây giao cho 2 công ty trách nhi m h u h n ngành kinh doanh du l ch, thng m i xây d ng khu ô th m i mang tên Lê Tr ng T n-Dng N i. Nhng trong quá trình c ng chi m ru ng t c a dân t nm 2009 n nay xây khu chung c cao t ng, ã có r t nhi u bi u hi n tiêu c c nh l i d ng ch c quy n, hi p áp dân lành, m t tính dân ch , không tôn tr ng l i ích c a dân... Cho n nay v n là tình tr ng nông dân các thôn xã không c bàn b c công khai, dân ch , th a thu n h p tình h p lý, phù h p c ch kinh t th tr ng t do và theo úng quy nh c a pháp lu t. c bi t các h dân v n cha c nh n ti n n bù th a áng n nh s n xu t và cu c s ng. Hi n nay thành ph Hà N i tuy là c quan ch qu n cao nh t nhng cng v n tình tr ng nh v y. H có ti p nh n n th c a dân chi u l qua loa, m c cho dân làng th ng xuyên, liên t c t t p khi u ki n ông ng i t n trung tâm th ô. Riêng cá nhân ông Tr n Vn át là ng i r t tích c c u tranh cho quy n l i c a mình và t p th nhân dân thì g p bao khó khn nguy hi m. Ông t ng b tông xe máy n gãy xng s n ph i nh p vi n ch a tr , b àn áp, b rình r p ánh p r t tr ng tr n nhi u l n. Có l n ông b cán b t ng vào tr s y ban xã r i óng c a l i, b tay ra ng sau, hành hung x v , xúc ph m danh d . Cho n nay, ông át r t lo s tính m ng c a b n thân mình s ti p t c b uy hi p, b e d a, không th l ng c h u qu ra sao. c bi t nghiêm tr ng nh t là sau khi bài báo nêu s u tranh c a ông át trong h i ngh ti p xúc c tri c n hành công khai r ng rãi; và trong bài báo trên còn nói rõ ông ã kh ng khái tuyên b s lên t n M t tr n T qu c Vi t Nam trung ng tr l i th c tri, s t cáo nh ng sai trái c a y ban b u c và chính quy n a phng. Cng t ó ông át liên t c b CA các c p n kh ng b e d a n m c gia ình quá lo s ph i a ông i kh i nhà trong các ngày c n k cu c b u c . ( i n tho i cá nhân c a ông là 0948-850-310). Nông dân y r t ph n n , b t bình v cu c b u c ngày 22-5-2011 và u mong c lên ti ng v i công lu n, nh c bà Nguy n Th Hào 76 tu i, có ch ng là li t s , ông Nguy n Vn Huynh 56 tu i. Tuy là ng viên ng CS, bà v n kiên quy t u tranh n cùng, không giao ru ng, không i b u c ngày hôm nay v.v... Tôi g i i n h i thm bà Hào t i 3-4 l n mong có c nh ng thông tin v các s ki n ã di n ra t i xóm làng, bà r t nhi t tình tr l i t t các câu h i. Cu i cu c trò chuy n, tôi h i bà có s n lòng tr l i ph ng v n các ài phát thanh h i ngo i, qu c t nh BBC, RFA, VOA, RFI, VSR... v nh ng s th t xung quanh cu c u tranh ch ng chi m ru ng t b t công c a dân, v s quay lng l i v i cu c b u c và c nh ng n i ni m lo l ng khôn nguôi ang xáo tr n gây b t n xóm làng ni ây không, bà vui v nh n l i tôi, không ng i ngùng gì. i u áng bu n n a là nh ng bà con nông dân r t hi n lành, ch t phác ph n i gay g t t b u c này u ang sinh s ng t i m t a phng r t g n trung tâm th ô, ni u não chính tr , vn hóa, xã h i, kinh t c a c n c, v y mà cha h c quan tâm xem xét, gi i quy t th u tình t lý úng pháp lu t c a chính nhà n c mang danh "pháp quy n XHCN, do dân, vì dân, c a dân" là sao ? Th nên tình tr ng cám c nh này l i càng gây n i nh c nh i, chua xót cho t t c nh ng ai có lng tri ! Cng chính vì th , ông o nhân dân thu c ph ng xã này ã ng lòng nh t t kiên trì cu c u tranh ch ng b n quan tham ô l i, áp b c b t công, b n c ng hào ác bá th i m i ngày nay b ng cách ng lo t t y chay b u c dân ch gi hi u là v y !!! V i b n tính chân th c th t thà, bà Hào cng th t lòng cho tôi bi t thêm: c sáng 22-5, m y a i m b phi u v ng hoe v ng ho t không m t bóng ng i dân nào trong xóm thôn lai vãng n c , ch th y loáng thoáng m y cán b , công an i l i v t v ; h h t nhìn nhau r i l i m nh c, b t tivi ra coi cho bu n tr ng, t nh t, vô duyên. n x tra, do c báo cáo lên, c p trên bèn ch o ám cán b c a t b u c ây chia nhau ra i ra các ng ng, ti n vào t ng nhà trong xóm m i các c tri hãy b phi u. S cán b này v a an i, v a e d a : "Thôi thì bà con ta c tham gi b phi u bình th ng i, vì ây là quy n l i dân ch c a mình; còn chuy n khi u ki n t ai, n bù ra sao thì s c nhà n c xem l i gi i quy t, âu vào ó. N u bà con không b u là không ch p hành úng pháp lu t c a nhà n c, ch trng chính tr c a ng, là vi ph m, là r c r i thêm ó, không t t âu!" Ti p ó, bà Hào ngh n ngào cho tôi hay : "Tr c s v v ph d và cng là rn e nh v y c a s cán b t b u c , m t s dân ã xiêu lòng ph n b i l i ông át, ph n b i cu c h p c a t t c bà con, nên ã nh n phi u b u r i b vào thùng di ng t i nhà. Không khí c xóm làng chìm trong yên tnh b t th ng, bao trùm s n ng n , lo s ! Hi n nay riêng xóm này, trong tay tôi ang có ít nh t 70 th c tri cha i b u, các xóm khác ch c cng v y, có khi còn nhi u hn chú à. N u chú mu n th ng kê chính xác có n 300 c tri không i b u thì tôi h n lát n a g i l i, còn bây gi tôi i m y nhà, m y xóm khác n m tình hình nhé". Nói chuy n l y t li u v i bà Hào xong, tôi b m máy g i cho ài Á châu T do, vn phòng bên Thái Lan nhng không g p c ai; tôi quay sang g i ch B o Khánh ph trách ài Vietnam Sydney Radio bên Úc Châu nhng cng ph i n l n th 3 m i th y nh c máy. Qua trao i nhanh v i ch B o Khánh, tôi th y ch vui l m và h n lát n a s g i v ph ng v n bà Hào s tình. Ch cng cho hay ã bi t s i n tho i c a bà Hào do ch Xuân tr c ó ã g i sang thông báo r i, nên tôi không c n nói gì thêm n a... Khi ang s a ch a l i l n cu i bài báo này thì tôi l i nh n c i n tho i c a ch Xuân báo tin cho hay : t i nay 23-5-2011 có m t s quan s công an Hà N i trên thành ph g i i n cho ch ng ch phàn nàn: "Kh quá! Anh có bi t ch Xuân gi này

S 124 * Trang 22

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

âu không ? Thành ph ang au u, nh c óc, lúng túng, cha bi t cách gi i quy t bao nhiêu v r c r i xung quanh cu c b u c hôm qua, v y mà ch y còn xông vào x i tung tóe cái v r c r i quan tr ng, to l n ph ng Dng N i t i Hà ông lên công khai n a. Anh hãy g i ch y ang âu thì v nhà ngay i cho chúng tôi c nh nhé. Còn n u mà c tình n a là không xong v i công an, chính quy n âu nhá !!!" Cng t i Hà N i, chi u nay ch V Thúy Hà là v bác s Ph m H ng Sn g i i n báo cho tôi bi t là c 2 v ch ng ch cng u không tham gia di n trò dân ch r m do ng nhà n c CSVN t ch c c t lòe b p công lu n. Ch Hà còn chia s công khai là, r t mong c ông o nhân dân c n c hãy tham gia t y chay t b u c k này sao cho th t hùng h u hn tr c m i gây áp l c lên nhà c m quy n c tài ng tr h tôn tr ng nh ng nguy n v ng, khát khao c a i a s nhân dân trong xã h i hi n nay mà ch m d t ng l i n m quy n c oán chuyên ch , khai thông con ng dân ch hóa toàn di n i s ng c a t n c, sao cho s m có ch chính tr vn minh ti n b . Cu i cu c i n tho i, ch cho bi t rõ thêm: ây cng là l n th 2 liên ti p, tính t cu c t y chay b u c dân ch gi hi u vào nm 2007, mình ã kiên quy t không tham gia màn k ch b u c hoàn toàn mang tính trình di n cho có hình th c v i ch c tài toàn tr . K s Nguy n Trung Lnh, trí th c tranh u dân ch hi n ang s ng ph L c Trung, qu n Hai Bà Trng, Hà N i, tuy mi n c ng ph i i b u c cho xong chuy n, vì anh ã b công an Hà N i m y ngày tr c g i i n r i n nhà g p g liên t c thúc ép, nhng sáng nay khi ph i c m lá phi u trong tay, anh ã g ch chéo t t c , không b u ch n b t c ai trong danh sách ng c do ng CSVN và nhà n c a ra ... Cng v i hành ng u tranh nh v y, c u tù nhân chính tr , c u s quan quân i qu c gia VN th i c u hoàng B o i, ng i t ng b tù 12 nm trong các tr i giam khét ti ng c a CSVN t i mi n B c th i k sau nm 1954 -Ông Lê Gia Khánh, 78 tu i, hi n t i s 49 ngõ Chùa Liên Phái, qu n Hai Bà Trng, Hà N i, b n tù v i c u i úy Ki u Duy Vnh- tuy ph i mi n c ng có m t tham gia b u c khá s m, nhng ông ã "tng k t u k " b ng cách g ch b i t t c các tên tu i trong danh sách ng c viên, vì ông cng cho ây ch là màn l a b p d lu n mà thôi. Anh Hoàng Trung Kiên, c u quân nhân, con gia ình li t s có anh ru t và cha hy sinh trong chi n u, hi n s ng t nh Ninh Bình, cng kiên quy t ph n i không i b u c nh bài vi t ã công b trên m ng m y hôm tr c; cho n gi này chính quy n CS a phng cha dám trao th c tri cho anh. M t khác, 2 hôm tr c ây, y ban ki m tra t nh y Ninh Bình còn g i công vn yêu c u c quan ch c nng th xã Ninh Bình và a phng ni anh c trú, nên xem xét n t c a công dân này theo công vn s 22 mà h g i v , vì anh ph n i các ng viên không tiêu chu n, t cách o c theo quy nh c a lu t pháp mà v n c chính quy n a vào danh sách tranh c . Biên t p viên website c a Qu c h i CSVN t th ô Hà N i ph i g i i n tho i v thm h i tình hình, an i anh Kiên, h a s xem xét giúp theo úng lu t pháp. T ng biên t p báo Ninh Bình -c quan ngôn lu n c a ng b CSVN t nh Ninh Bình- ã g i th m i anh Kiên n trao i tr l i b n ki n ngh anh có g i h . T t nh Hà Tây c, ch Nguy n Th Huy n Trang, hi n là v tù nhân chính tr Ph m Vn Tr i, cho tôi bi t cng không i b u c dân ch gi hi u hôm nay. Ch còn cho hay qua i n tho i là: n u công an, chính quy n a phng có n t n nhà ép bu c mình th t gay g t ph i n thùng phi u thì ch s ra tay g ch b h t, không m t ai "s ng sót" !!! T i ngo i vi Sài Gòn, qua i n tho i trao i c, m c s Thân Vn Tr ng cho tôi hay: tuy ông có i b u c nhng công an ã t ch t canh gác t sáng s m r t ông tr c nhà kh ng b . Khi m c s này n phòng b phi u thì 2-3 m t v an ninh CS theo kèm ng sau r t ch t ch , m t mi b m tr n, hùng h e d a. M c s công khai cho tôi bi t là khi c qua danh sách ng c viên, h c th y ai là ng viên thì ông th ng tay g ch b không b u cho ng i ó, dù là các vua chúa, quan l i u tri u c a CSVN nh Nguy n Phú Tr ng, Trng T n Sang, Nguy n Sinh Hùng, Nguy n T n Dng v.v... Trong khi ó ông kiên quy t "ch n b u" cho ai là trí th c mà không ph i là ng viên CS... S d làm nh v y, theo ông gi i thích, là do ã vi t r t nhi u bài òi t ng bí th CSVN Nông c M nh hãy can m tuyên b gi i tán toàn b ng CSVN càng nhanh, càng s m trên toàn qu c em l i cho nhân dân VN h nh phúc, dân ch , t do, nhân quy n y th t s , nhng vi c này v n cha c th c hi n. Lúc tôi g n hoàn thành bài báo này thì Ms Tr ng g i i n báo tin cho bi t thêm tin t c nh sau : T i H i thánh chu ng bò, tr c do Ms Dng Kim Kh i qu n nhi m, nay m c s Nguy n M nh Hùng k v , thì c nhà v m c s này g m 2 v ch ng, 2 ng i con u không nh n th c tri, kiên quy t t kh c tham gia b u c gi d i. Cng nh, Ch p s o Tin Lành Bùi Th Thành cng không nh n th c tri, kiên quy t t y chay b u c k này. Lý do bà a ra là không th b u cho nh ng k "nhân danh chính quy n, nhà n c cách m ng, nhân danh b o v pháp lu t XHCN" nhng su t ngày ch lo àn áp, kh ng b dân lành, o ép các ki u, c ng o t tùy ti n nhà t, ru ng r y c a dân, ngáng tr ng i lng thi n th c hi n quy n t do tôn giáo, tín ng ng nh nhi u dân oan trong n c và nh chính b n thân c a mình c... Ms Tr ng còn cho tôi bi t thêm là v a nh n c tin nh n t b n bè chi n h u c a mình báo qua i n tho i, là có t i hàng trm h dân c a xã Ngha Hng, huy n Qu c Oai, thu c t nh Hà Tây c (nay là Hà N i) ã kiên quy t t y chay không nh n th , không i b u c khóa này. B i h nói : "Nhà n c, qu c h i, chính quy n khóa 12 v a r i ã c ng o t ru ng t c a nông dân ây r t t h i. Khi dân chúng tôi khi u n i, t cáo òi công lý, công b ng theo lu t pháp thì chính quy n c p trên cng nh nhà n c trung ng không h oái hoài gi i quy t n t trong nhi u nm qua"... Khi tôi g n vi t xong b n tin này thì c c Ph m Th Thu 86 tu i ­ dân oan có quê g c t nh Tuyên Quang và Ninh Bình- ã g i i n cho bi t: êm qua 21-5-2011, t t c 11 dân oan các t nh ang ng t m t i v n hoa Mai Xuân Th ng ã b công an h t lên xe a v giam gi t i tr i xã h i ng D u, huy n ông Anh, Hà N i. Không ph i làm "s ch s ph ph ng" trong d p b u c này, mà th c ch t vì công an lo s các dân oan này là nhân ch ng s ng s i kh p ph ph ng t cáo b n ch t dân ch gi hi u c a nhà n c, vì chính h là n n nhân b t c o t nhà t, ru ng v n, b c m tù oan trái... không h c gi i quy t, ph i lang thang khi u ki n, òi công lý trong hàng ch c nm gi a th ô !!! C bà Thu còn cho tôi bi t chuy n khôi hài hn n a là sáng nay, công an và cán b tr i t m gi ng D u này ã mang thùng phi u n t ng bu ng giam, tha thi t m i s bà con ang b giam gi ây ra th c hi n

S 124 * Trang 23

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

quy n l i công dân trong không khí "h h i, ph n kh i, sáng su t, dân ch , l a ch n nh ng ng i có tài, có c vào Cu c h i và h i ng nhân dân các c p" do ng CSVN lãnh o, thì c 11 ng i u lên ti ng la ó ph n i t y chay, không ch u th c hi n "quy n l i b u c " làm các cán b lúng túng b i r i, x u h m t và ph n ng r t y u t... c bi t, riêng sau ó ch m i mình c bà "Thu già", vì c m thng s cán b nhà n c ã c t công l n l i vào t n tr i giam m i dân oan th c hi n quy n l i công dân "cao quý, thiêng liêng" ch ng l ra v tay tr ng, nên ã ành nh n th c tri xu ng tay b u cho "2 anh trung ng", s còn l i c bà g ch b h t không thng ti c. Qua trao i, c cho r ng vì ch ng bi t v h th nào mà c cng không h ch n h i di n cho quy n l i c a c . Tôi tr c ti p và có c nh anh Lê Thanh Tùng g i mail cng nh g i i n vào C ô Hu , ni có các linh m c tranh u n i ti ng ang sinh s ng bi t thêm tình hình, nhng vì êm quá khuya nên không th liên l c c v i ai. Nhng cho dù th nào, tôi v n tin ch c ch n r ng các linh m c trong Nhóm c T ng giám m c Nguy n Kim i n bao gi cng là nh ng chi n s can tr ng, kiên c ng trong s nghi p u tranh ch ng th ch c tài toàn tr r t tiêu bi u, r t xu t s c. Nh t là trong các k t y chay cu c b u c gian trá, gi hi u ki u này thì nh ng tên tu i nh các Lm Chân Tín, Nguy n Vn Lý, Phan Vn L i, Nguy n H u Gi i bao gi cng i u và là nh ng ng n h i ng soi sáng êm en gi a i dng !!! T tr c n nay, d lu n nhân dân trong n c ch c bi t n các màn trình di n ng c b u c , v n ng tuyên truy n r m r , vô cùng t n kém ti n b c c a nhân dân và t n c nhng vô h n vô ngha nh hàng m y tháng nay, khi n ai ai cng b p vào n nh c m t nh c tai, h t s c t n h i s c kh e. Nhng v i b i c nh hi n nay, chúng ta l i c bi t thêm bên c nh ó ã có m t b c tranh hoàn toàn khác bi t và tng ph n, tuy t ng là khá nh nhng ã làm nhà c m quy n c tài CSVN lo l ng, ho ng s . ó là cu c t y chay b u c công khai hay âm th m ph n kháng c a nhi u t ng l p nhân dân c n c trong ngày hôm nay v i nhi u hình th c phong phú, a d ng nhng l i r t có h n, có s c s ng. i u ó cng báo hi u s có cu c ng kh i, tr i d y c a hàng ch c tri u ng i dân thu c các t ng l p trong xã h i b áp b c, è nén trong bao nm qua. Nh t nh h s ng lên òi quy n s ng, òi nhân ph m danh d , òi quy n làm ch , òi các quy n con ng i cn b n mà ph n l n nhân lo i trên hành tinh trong th i i ngày nay ã, ang tranh u và c th h ng !!! Vi t xong lúc 23g55' ngày 2223/5/2011 Nhà báo t do Ng. Kh c Toàn Hi n t i s 11, Ngõ Tràng Ti n, qu n Hoàn Ki m, Hà N i i n tho i : 0125-272-4352

chính, xác l p tính h p pháp cho m t qu c h i b t h p pháp. Tôi và các cháu Hunh Th c Vy, Hunh Tr ng Hi u không i b u là m t cách hành x quy n h n c a m t c tri, m t công dân VN i v i nh ng v n h tr ng c a t n c. Không i b u cng là m t cách mà tôi và các cháu th hi n "ngha v " tinh th n c a mình v i t cách m t công dân. n 13g30 chi u ngày 22-5 ông

chu n b cho ngày "b u c " 22-5-2011, VC ã có nh ng k ho ch chi ti t i phó v i kh nng s có m t cu c t y chay r ng kh p c a c tri c n c, nh t là nh ng nhà dân ch . Tôi và các cháu Th c Vy và Tr ng Hi u là m t trong r t nhi u i t ng c a nhà c m quy n. Ngày 16-5-2011 An ninh t nh Qu ng Nam ã phái ông Tr n Kim C u n nhà tôi thông báo v ngày b u c "Qu c h i" và cho tôi bi t là n v mà tôi ph i i b u là kh i ph Bàn Th ch ph ng Hòa Hng. Ông Tr n Kim C u là kh i ph tr ng cng là ng c viên H i ng nhân dân ph ng Hòa Hng kiêm thành viên t b u c . Ngày 18-5-2011 ông TKC giao th c tri cho tôi và nh ng ng i trong gia ình. 18g chi u ngày 21-5 ông g i i n n nhà tôi "nh c nh " là ngày mai nên i b u s m "cho mát". 8g30 sáng ngày 22-5-2011 ông TKC g i i n cho tôi yêu c u tôi i b u c . Tôi tr l i cho ông rõ l p tr ng c a tôi là không i và gi i thích thêm lý do tôi không i. Tôi nói v i ông: - ây là m t cu c b u c không úng v i tinh th n Dân ch . M t cu c b u c c di n c a ng CS. Tôi và ng i dân có i b u hay không cng không thay i k t qu c a cu c b u c . Ch ng qua ng CS dùng ng i dân chúng tôi tuyên truy n cho h , xác l p tính chính danh cho m t vi c làm b t

TKC l i g i i n n nhà tôi m t l n n a h i thúc tôi i b u c . Tôi tr l i v i ông nh l n tr c nhng ng n g n hn r i c t máy. CSVN v n ba hoa v i nhân dân VN và c ng ng Qu c t , là b u c t i VN là "quy n" c Hi n pháp và Lu t pháp minh nh, mà ã là "quy n" thì ng i có quy n ó c quy t nh l a ch n i b u hay không i b u. V y mà h v n dùng n nh ng th o n ng i dân ph i th c hi n cái "quy n" ó b ng cách gây áp l c ­ kh ng b tinh th n nh cho công an và quân i n nhà "nh c nh ". - Lúc 9g30 ngày 22-5, m t ng i là Nguy n Anh Qu c, tr ng CA xã Tam Phú, m t ng i n a tôi không bi t tên là xã i tr ng Tam Phú n "nh c nh " gia ình tôi i b u và n u có ai là khách vãng lai n nhà thì cng ph i i b u. "Nh c nh " ng i dân i b u mà ph i dùng n công an và quân i thì th t là quá "chu áo", cho th y ng i dân VN s ng trong ch XHCN, m t ch "dân ch tri u l n hn các n c phng tây dân ch ", ã hành x "quy n" b u c c a mình d i s ki m soát c a chính quy n, d i chi c còng và h ng súng c a CA và quân i VN. - 15g chi u ngày 22-5, bà Liên ng i ph trách công tác ph n và cho vay ti n dành cho sinh viên c a ph ng Hòa Hng, g i i n n nhà tôi thúc gi c tôi và các cháu i b u và c cô em gái c a tôi tr l i d t khoát là không i b u. Gia

S 124 * Trang 24

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

ình tôi không ph i là nh ng ng i dân "th p c bé mi ng" nh nh ng ng i dân khác và ít ra chúng tôi cng có hi u bi t cn b n v Pháp lu t, v nh ng quy n công dân c minh nh trong Hi n pháp. Hn n a chúng tôi bi t và "dám" lên ti ng t bênh v c và b o v mình qua h th ng thông tin i chúng "l trái". Gia ình chúng tôi không ph i hoàn toàn n c vì chúng tôi có c s yêu m n c a c ng ng VN trong n c và H i ngo i, v y mà h còn áp l c v i chúng tôi nh v y (m t áp l c ngang t m và hoàn toàn có th g i là m t cu c kh ng b tinh th n), hu ng h gì ng i dân v a không có ki n th c v pháp lu t, v a n c. 30 phút sau, lúc 15g33' ngày 225-2011 ( c ghi l i trên i n tho i c a tôi), ông TKC l i g i i n cho tôi yêu c u tôi v Tam K b phi u. Tôi l i ph i tr l i ông là tôi không i b u, nhng tôi không th không b c mình và g n gi ng vì h c h t ng i này n ng i khác gây áp l c, kh ng b tôi và gia ình ph i th c hi n cái "quy n" c a chúng tôi Ông TKC b o tôi v b u c n u không i b u thì ông s xu ng nhà tôi thu l i ba th c tri c a tôi, Th c Vy và Tr ng Hi u. Tôi tr l i ông ta v i s b t bình: - Anh có bi t vi c chính quy n thu l i th c tri c a chúng tôi là b t h p pháp không? Chúng tôi là công dân VN h p pháp và t cách b u c và ng c . Vi c chúng tôi có th c tri là vi c ng nhiên và h p pháp. Còn vi c chúng tôi hành x quy n c a m t c tri nh th nào là quy n c a chúng tôi, nó c Hi n pháp qui nh. Ông Tr n Kim C u làm vi c này là do ch th c a CA Qu ng Nam (t tr c n nay nh ng vi c liên quan n gia ình tôi u do An ninh t nh Qu ng Nam tr c ti p ch o), cá nhân ông ta ch là tay sai, âu dám to gan n th . CSVN mu n thu h i th c tri c a ba b con tôi là h mu n t c quy n công dân c a chúng tôi. Vi c này âu có d nh th ! Ph i có m t phiên tòa quy t nh n u CSVN mu n làm i u ó. Theo s phán oán c a tôi, h còn có m c tiêu

khác: N u thu h i c th c tri c a chúng tôi h s t ng óng d u vào th c tri ch ng minh v i công lu n là chúng tôi ã i b u. ây là cách h h nh c chúng tôi n u h th y c n thi t. Qua tr ng h p c th c a mình, tôi th y cu c "b u c Qu c h i và H ND các c p" ngày 22-5 v a qua cng nh các k b u c tr c ây, CSVN ã th c hi n nó trong b u không khí kh ng b ng i dân. Ngày 22-5-2011 v a qua i v i gia ình chúng tôi là m t ngày cng th ng, n ng n . Vì chúng tôi ph i ch u m t áp l c ghê g m. Nhng chúng tôi v n kiên quy t b o v quy n c a mình c qui nh trong Hi n pháp và chúng tôi ã th c hi n quy n công dân c a mình b ng cách tr l i "Không" v i cu c b u c trò h , gi danh dân ch . Chúng tôi bi t con ng tr c m t chúng tôi y khó khn và nguy hi m nhng chúng tôi quy t nh ng hành cùng dân t c n ích cu i cùng là T do và Dân ch cho VN. Tôi bi t hi n nay có nhi u k ch b n ang xây d ng nh m vào gia ình chúng tôi, nh m m c tiêu tri t h tôi và các cháu, nhng tôi cng bi t r ng th i i ngày nay v i s s p t t y u c a các ch c tài, CSVN không d dàng th c hi n t i ác mà không b tr ng tr . Dân ch và pháp lu t ang c th c hi n trên kh p th gi i. © Hunh Ng c Tu n [email protected]

tr c a ng ta, song i v i riêng ông, ni m tin ông s trúng c có m t nguyên nhân khác, và ây chính là i u khi n tôi mu n vi t b c th này. T t c nh ng ng i Vi t Nam còn quan tâm n tình hình n c mình ch c không ai quên l i phát bi u c a ông cách ây m y hôm: "Tr c kia ch có m t con sâu làm r u n i canh. Nay thì nhi u con sâu l m! Nghe mà th y x u h ! Không nh c mãi nh v y mai kia, ng i ta nói là c m t b y sâu, t t c là sâu h t! Th âu có c! M t con sâu ã nguy hi m r i! M t b y sâu là ch t cái t n c này!..." M t v lãnh o ng hi n nay mà dám nói m t câu nh th nh t nh ng i dân chúng tôi ph i b u, k c nh ng c tri ã quen ngh "Qu c h i là c a ng" (còn nói "c a dân" thì ch là nói xã giao), k c nh ng c tri nh b ng s "g ch tu t". N u ch công nh n trong ng có "m t s nh ng k thoái hóa bi n ch t, không làm theo l i d y c a Bác H " thì dân nghe ã quen tai. Nhng g i h n chúng là "SÂU", mà C 1 B Y SÂU, thì r t khác tr c (m c dù còn ph i ch xem r i ây có v ch m t ch tên c " ng chí Sâu" nào không). i u th 2 khi n dân chúng ng c nhiên là câu "Nghe mà th y X U H "! Su t m y ch c nm c ng d n d t " i t th ng l i này n th ng l i khác" dân chúng ch thèm nghe m t l i "x u h " t gi i lãnh o. i mãi trên ng th ng l i mà sao hàng oàn em gái n c Vi t ph i sang làm nô l tình d c, mà nh c nhã là ... Cm-pu-chia? Hàng oàn em gái Vi t kh a thân cho m y th ng "nhng nhít" n c ngoài ki m tra mang v làm "v th " cho c gia ình chúng ho c chi chán thì gi t quách... Mà ây không ph i là nh ng

Tha ông Trng T n Sang, i bi u Qu c h i v a trúng c Cha c n c danh sách nh ng i bi u Qu c h i m i, tôi c m c nhiên xác quy t ông là " i bi u Qu c h i v a trúng c " mà không s sai, vì tôi bi t ch c i u y ngay t tr c khi b u ( Vi t Nam mình có cái l i y). i u xác quy t này tuy úng v i t t c các y viên B Chính

ph n sa a gì v tính d c, h con nhà lành, trong m t xã h i t t p h ph i c h nh phúc! Tuy ông cha k ra, nhng m t khi ng i lãnh o ã dám nói l i x u h , t còn ngh n dân, n nh ng ng i ang óng thu nuôi mình, trong u không th b qua nh ng day d t nh th ph i không tha ông? Ông cha ta ã l i cho gi ng nòi

S 124 * Trang 25

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

m t "qu gen" r t quý nên m i sinh c nh ng ng i tài nh Ngh s Piano ng Thái Sn, nh GS Toán h c Ngô B o Châu, nh Phó th t ng c ng i Vi t Philipp Rösler... Ti c r ng khi "nh n v i" nh ng vinh quang y v cho mình, ta ã không h bn khon t h i n u nh ng h t gi ng y không c n c ngoài vun x i, c trong n c thì ng Thái Sn li u có thoát kh i cái lí l ch "x u" c a ng i cha Nhân vn ng ình Hng, Ngô B o Châu li u có c yên thân nh Lê Bá Khánh Trình, vì ông Châu s m mu n gì cng b quy là m t k "ng nh n, ti p tay cho di n bi n hòa bình"? Khi ti p nh n nh ng thành t u y, bên c nh ni m vui, nhà n c ph i bi t gi t mình mà xem l i chính sách c a mình i v i nh ng "nguyên khí qu c gia", có vàng trong nhà mà không bi t dùng, ng i Vi t thông minh tài gi i th mà sao n n giáo d c bây gi c nát nh tng, ch ng có tác ph m vn h c hay i n nh nào x ng t m th i i? Tr c khi du nh p trào lu C ng s n, d u còn n m trong qu o Th c dân và Phong ki n, cha ông ta v n l i c cho t n c m t "th h vàng". Nhng Cách m ng ã t n d ng và b i p th nào mà g t hái c m t th h "m t g c hoàn toàn, vong b n tuy t i" ? N u cha th y rõ i u áng x u h y thì ít nh t cng ph i d ng ngay s b t b , x t v i nh ng ti ng nói ph n bi n trong lnh v c b o v t n c, ch ng n i xâm tham nhng, s a i cách cai tr ang m t lòng dân... Cha nói n chuy n phân nh ai úng ai sai, ít nh t cng ph i nh n ra cn " a ch n xã h i" ang rung chuy n, th y xã h i ang r t c n "nh ng phút tnh tâm" cùng nhau rà soát l i cung cách i u hành và d n d t xã h i, vai trò c a b t c ng nào cng không là gì tr c s t n vong th nh suy c a t n c. Còn n u c khng khng nh m m t lao d c theo kh u hi u "Cách m ng không ng ng" c a Lênin thì tha ông Trng T n Sang, b n ch Xã h i ch ngha thành "xu ng h c nút" là i u ch c ch n. Ta th ng nêu cao c i m Vn hóa phng ông, nên xin tha Vn hóa phng ông c bi t coi tr ng i u liêm s , bi t i u s nh c. Dân t c Nh t B n, sau i chi n 2 bi t n i nh c c a k b o cu ng Phát xít b i tr n mà "ph n chí" b o nhau tu t nh r i v t lên thành c ng qu c kinh t th nhì áng n tr ng. Trung Qu c có câu "Bang h u o, b n th ti n yên, s dã. Bang vô o, phú th quí yên, s dã", ngha là khi n c có o lý thì k nào ch u nghèo và ch u hèn ph i l y làm s , nhng khi n c vô o thì nh ng k ã giàu l i sang chính là k áng s nh c v y (cái b y Sâu mà ông c p nh t nh không bi t i u s nh c này dù v n luôn m m vi n d n Vn hóa phng ông!). M t hôm trên tivi, trong l i tâm s v i thày giáo c c a mình, nhà Toán h c Ngô B o Châu nói m t l i chí lý: "Mu n thành ng i t t , h u ích tr c h t ph i là ng i bi t x u h "! Tiêu chu n phân nh th t n gi n, rành m ch nh toán h c. Ch d y t hào mà không d y x u h thì con ng i b l ch, mu n bay lên mà không xác nh c mình ang âu. Khi v n ng tranh c , ông ch c n kh ng nh "tôi là ng i bi t x u h " là dân tin c m t n a r i. M t s Bloggers ã có sáng ki n truy tìm xem i u gì là i n hình cho n i QU C NH C? Các anh em y ã tìm th y c i ngu n s c m nh c a m t dân t c là s bi t nh c, bi t x u h , trong ó có nh ng ý ki n r ng n i Qu c nh c thì có nhi u, nhng ph i tìm ra "n i nh c M " sinh ra các "n i nh c Con", ho c g i ý "n i nh c l n nh t là không bi t nh c"..., nhng cu c trng c u ý ki n không th y k t thúc, vì xúm nhau vào tìm "Qu c hoa" thì c, tìm Qu c nh c là ph m húy chng? cho "c m t b y Sâu" lng o n xã h i, làm nh c t n c mà nh ng ng i t t , th m chí có h c mà ành khoanh tay th dài thì ây là Qu c nh c hay là Qu c vinh? L i xin tr v v i n t ng "m t b y Sâu". Ai cng bi t câu "Con sâu làm r u n i canh", nhng v i tôi câu y g i m t l n tr i nghi m khó quên. M t l n v tôi b n vi c, tôi xung phong n u cm. Tôi chu n b giã cua, g t m p, nh t rau ay tinh tm. B a cm d n ra, tôi th m ngh th nào cng c v khen. Ch ng ng khi m vung n i canh thì th y m t chú sâu xanh l t ch t, còn bám ch t vào m t d i chi c vung n i canh. Tôi ch còn bi t xin l i v v s b t c n. Cng ch ng c n bi t con sâu có "can d " tr c ti p vào n i canh bên d i không, nhng chúng tôi ành ph t c n i canh cua i, ng i n cm tr n n c m m, sau này m i l n b t giác nh l i v n ghê c ng i. Bây gi t ng t ng có m t b y sâu ang s ng ngoay ngo y, con c a trong n i, con bò quanh bát thì cm ngon canh ng t gì mà nu t cho c? Tôi tin r ng nh ng ng i có tâm h n nh y c m, c m t i s ng trong s ch, thi t tha yêu t n c quê hng, tr c nh ng c nh ghê t m hi n nay trong xã h i cng có c m giác rùng mình nh tôi trong b a cm có sâu y. Nhi u ng i tâm c v i bài th "T qu c rùng mình trong cn nh u nh t" c a nhà th Bùi Minh Qu c là vì v y. Chúng tôi tin là ông có quy t tâm tr Sâu, nhng "mu s t i nhân, thành s t i Thiên... t " ph i không tha ông? Thiên t (con Tr i) là Vua, bây gi là Vua t p th , trong t p th Vua y có nh ng ai thu c h nhà Sâu? Sâu b ã n y sinh t lâu, tr c ông ã nhi u ng i ã mu n di t tr chúng mà ch u bó tay. Hãy ví d Th t ng Ph m Vn ng, ông có th còn i u này i u kia áng trách, nhng ai cng bi t ông không h dính vào b n "Sâu", không cho con sang M , không có ô la g i Th y S, không a con vào ngôi v cao..., ngha là ông r t có t cách khai chi n v i l Sâu mà còn b t l c than th : Sâu t vai tr xu ng thì may còn tr c, ch Sâu t vai tr lên nh u thì ành xin hàng! Có v B tr ng b em ki m i m ã thú th t: Tôi có l i, nhng ng chí khác có lên thay thì cng th thôi. Cái "c ch c a ta" nó th . Phó th t ng ng i x Ngh thì nói hu ch to t cho d hi u: C "ch t chém" (chém sâu) th ng tay thì b u cng không k p (t c là ng i s t t b sung vào không th nhi u b ng s Sâu sinh ra), th thì Qu c h i k này có b u c toàn nh ng "ng i tài c", thì chi u theo nh n nh c a ông Sinh Hùng, s "tài c" y cng ch làm cho i ng c a "b y sâu" c ông o thêm mà thôi. Ch p nh n nh v y thì tr ng tr cng vô ích th t, "t c tng tr ng" c a b y sâu bao gi cng cao hn cùng k khóa tr c! c ng c thêm cho nh n nh s c nh dao c a ông Sinh Hùng, B Chính tr cng nói th ng là trong v th t thoát 84.000 t ng c a Vinashin cha th y có ai áng ph i k lu t c . Th là r t rõ, xin quán tri t. C v i "t c tng tr ng" c a b y Sâu nh v y thì ch ng m y ch c m i lo ng i"nh v y mai kia, ng i ta nói là c m t b y sâu, t t c là sâu h t" e d thành hi n th c l m. Và khi y i u lo l ng ti p theo c a ông "M t b y sâu là ch t cái t n c này" cng thành hi n th c n t. R t rõ, "ch t" theo c ngha en. Dân chúng tán th ng l i phát bi u có nét m i c a ông nhng cng thoáng th y trong quy t tâm có ph ng ph t chút gì lo ng i cho tng lai, bi t âu "mai kia t t c thành sâu h t".... Khó th , n nhân v t th nhì trong h th ng quy n l c (là nói th nhì

S 124 * Trang 26

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

trong B Chính tr , ch Qu c h i thì quy n l c n i gì) còn không tr c Sâu, thì Sâu ph i b ph i m nh hn "ông th nhì" này? V y nó là ai ho c nh ng ai? N u nh ng k gây h i ch là Sâu thì c sao không di t c? Sâu y ph i có ti n mua c tay chân, ph i có quy n b t ng i vào tù, ph i chi u c hào quang làm ng i dân lóe m t, ph i bi t ng y trang lúc n lúc hi n, lúc là thánh thi n lúc là ma cô..., ch c ph i nh v y thì con ng i m i ph i s Sâu, n n i ng i có quy n l c nh t nhì cng ch u bó tay. Tha ông Trng T n Sang, vì c m c n i khó khn, l t léo, ma quái trong cu c tr Sâu nên trong m t bài th tôi ã ph i g i con "Sâu b " y là con "QU S " tai ác n m trong ng rm, ai cng trông th y mà v n nh không th y gì c , c xã h i c chi hoài m t trò Ú tim. Bài th làm ã hn 20 nm nay, mà lúc y còn ng c trên m t t báo c a ngành T pháp. Xin a l i bài th này ông c cho vui, nh l i chia s có ý ngha nh t c a tôi v i v i bi u Qu c h i v a trúng c Trng T n Sang, ng i có l i phát bi u y n t ng, h p lòng dân hi m th y. Tuy th u hi u khó khn, nhng tôi cng h c nh c s Tô H i, thêm m t l n hy v ng, vì d u sao " án di t sâu" c a ông v n còn ng , hi u qu phía tr c còn tùy thu c ni bi n pháp và b n lnh c a tác gi , tùy thu c quy t tâm và s g n bó v i nhân dân. Tr c khi d ng bút xin g i ông m t l i hy v ng chân thành. Kính th Hà S Phu, à L t 24-5-2011

u tranh hoà bình, b t b o ng. Phi bày ph bi n s th t v H Chí Minh. Gi i th ch C ng s n c tài.

Xin ti p tay ph bi n r ng rãi bán nguy t san này cho ng bào qu c n i

Th i gian g n ây, có v nh Trung Qu c (TQ) l i tr l i "làm khó" các n c láng gi ng trong ó có Vi t Nam. Báo chí trong n c a tin v hàng lo t ng thái vi ph m ch quy n VN c a TQ. Ngày 19-5, báo VietnamNet có bài: "Trung Qu c l i làm ph c t p thêm tình hình bi n ông": "M i ây, C c H i dng Nhà n c TQ ã công b Báo cáo phát tri n h i dng TQ nm 2011. Báo cáo này tuyên b ch quy n c a TQ i v i Bi n ông và 2 qu n o Hoàng Sa, Tr ng Sa, in m t s b n có v " ng l i bò" Bi n ông, nêu k ho ch tri n khai t thm dò, khai thác d u khí khu v c qu n o TS và m tuy n du l ch ra qu n o HS. Ngày 16-5, Tân Hoa Xã a tin công ty China Mobile tuyên b ã m r ng cung c p d ch v i n tho i di ng t i khu v c qu n o Tr ng Sa." ng th i, Trung Qu c l i ra l nh c m ánh b t cá trên bi n ông t ngày 16-5 n ngày 1-8, bao g m c khu v c thu c ch quy n c a VN. Ng i dân VN còn nh , nm 2009 và 2010, Trung Qu c cng ã n phng ra l nh c m ánh b t cá trong khu v c này. Nhi u tàu, ghe VN ra khi ánh cá ã b tàu TQ ánh chìm, c p h t tài s n, ng dân thì b b t gi . Nhi u ng i ã ph i tr ti n chu c c th v . Nay tr c n i s b tàu Trung Qu c t n công, ng dân v n ph i ra khi vì n i s ói còn l n hn. Nhà n c VN m t m t v n thúc ng dân ra khi, m t m t v n lên ti ng ph n i nh ng vi c làm nêu trên cng nh l nh c m ánh b t cá vô lý c a TQ. Nhng xem ra t t c nh ng l i ph n i c nhai i nhai l i nm này qua nm khác mà không có b t c m t hành ng nào m nh m hn t phía Hà N i, nên ch có ký lô gam nào i v i B c Kinh! S ph n c a ng dân VN v n ành phó thác cho... tr i.

L i thêm nh ng thông tin không vui: Ngày 15-5, tàu ng dân Quãng Ngãi b "tàu l " t n công. Sau khi b n nh vãi n làm hai ng dân b thng, "tàu l " c p h t nhiên li u, toàn b h i s n, trang thi t b , c kho ng 350 tri u ng. M t tài s n khá l n i v i nh ng ng dân nghèo! Ngày 19-5, báo Pháp lu t TP.HCM a tin: "Ng dân báo b h i quân Trung Qu c thu tài s n" khi ang ánh cá qu n o Hoàng Sa, g m: 3,5 t n cá, 450 lít d u. T ng tr giá thi t h i kho ng 160 tri u ng. Ngày 23-5. báo Thanh Niên: "C u s ng 17 thuy n viên b tàu "l " âm chìm" khi ang ánh b t h i s n g n m B ch H (cách mi Vng Tàu 70 h i lý) v.v... a ph n nh ng tin, bài ki u này v n vi t là tàu "l ", ch th nh tho ng, m i nêu rõ tàu TQ! Chuy n ng dân VN b "b t n t" ngay trên vùng bi n thu c ch quy n VN t lâu nay không còn là chuy n hi m n a. Theo báo Vietnam Net: "Hn 85 tàu cùng hn 1062 ng dân c a các làng chài huy n o Lý Sn ã b Trung Qu c b t gi , c p tài s n, ánh p khi ang ánh b t trên vùng bi n Hoàng Sa, thu c ch quy n c a Vi t Nam t nm 2002 n nay..." Ng i dân ch kh n c u "các c p chính quy n hãy can thi p và có bi n pháp b o v ng dân ánh b t trên vùng bi n thu c ch quy n c a Vi t Nam... Và "Cho ng dân vay v n óng tàu l n, hình thành nh ng i tàu ánh b t cá hùng m nh nh các n c trong khu v c." (bài "L i kh n c u c a nh ng ng dân o Lý Sn") Nh ng l i kh n c u tha thi t này li u có th u n tai nh ng ng i ang lãnh o t n c? Giành tr n quy n lãnh o làm gì khi không th b o v c l p, ch quy n c a t n c, không b o v c ng i dân cng nh em l i cu c s ng bình yên, no cho h ? Gi a lúc bi n c ngày càng tr nên ch t h p, khó s ng hn v i

S 124 * Trang 27

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

ng i VN thì trên t li n, m i quan h v i TQ cng cho th y s thua thi t ng và nh ng tai h i khôn l ng v lâu dài. Không nói n nh ng chuy n m t t qua các Hi p c biên gi i trên t li n nm 1999, Hi p nh phân nh V nh B c B VN-TQ nm 2000. Nh ng chuy n này bây gi là "chuy n ã r i"! Lnh v c d th y nh t hi n nay là kinh t . Trong bài "Còn ai t t hn VN?" ng trên trang bauxite Vietnam, tác gi vi t: Theo tin t ài CRI, TQ, ch trong quý I nm 2011, cán cân m u d ch Vi t­Trung chênh l ch quá l n, Vi t Nam nh p siêu g n 4 t ô la t TQ. Trong ba tháng u nm, Vi t Nam nh p t Trung Qu c 5,86 t USD, trong khi ch xu t kh u sang TQ 2,04 t USD. Quý I nm nay, nh p kh u t TQ cao hn xu t kh u sang n c này là 187%. Trong nh ng nm g n ây, Vi t Nam liên t c nh p siêu t Trung Qu c, v i nm sau cao hn nm tr c. Theo tin t báo Vi t Nam Business, nm 2007, VN nh p siêu t Trung Qu c 9,145 t USD; nm 2008 là 11,16 t USD; nm 2009 là 11,532 t USD. Nm 2010, thâm th ng m u d ch v i Trung Qu c ã tng m c báo ng: 12,6 t USD. úng là chuy n ng c i khi m t n c nghèo nh Vi t Nam, hàng nm l i i nh p siêu t m t n c có n n kinh t l n th hai trên th gi i nh Trung Qu c! Không nh ng th , Trung Qu c tng tr ng kinh t b ng cách s n xu t hàng hóa không nh m vào nhu c u n i a, mà là xu t kh u sang các n c, trong ó có n c nghèo nh Vi t Nam, mang v nh ng ng ôla, gia tng chi phí qu c phòng, hi n i hóa quân i, r i quay tr l i b t n t Vi t Nam, b ng l nh c m b t, ánh cá trên lãnh h i n c ta hàng nm..." Mà hàng hóa t TQ xu t sang VN tuy giá r nhng a ph n kém ch t l ng! Hàng gi , hàng c h i r t nhi u t rau qu , th c ph m khô, các ch t ph gia, chi tr em, trang s c... cho n s a nhi m c m t d o b c th gi i t y chay, b t ng t gi , g o gi ! Và bây gi là

vàng gi ! Báo T m Nhìn ngày 18-5 có bài: "Vàng c n tr ng v i "nguy c kép" t ... láng gi ng". Theo bài báo, vàng nguyên li u ch t l ng kém do pha thêm h p kim khác thu c nhóm Platin " c phát hi n g n ây t i TP.HCM và m t s t nh có th c nh p t n c láng gi ng Trung Qu c... S vàng gi này ã có m t t i VN ch vài tháng sau khi t i H ng Kông xu t hi n lo i vàng gi tng t nh th này." Vàng gi t n c láng gi ng sang và ng c l i, "kho vàng 1000 t n trong dân c a Vi t Nam có nguy c b hút sang bên kia biên gi i... S li u chính th c c a Vi t Nam cho th y, kho ng 2-3 t USD vàng /nm ã r i kh i Vi t Nam trong 2 nm qua. Trong khi tình tr ng l m phát có chi u h ng gia tng, nhi u qu c gia l a ch n gi i pháp tng c ng mua vàng d tr . Trung Qu c, n n kinh t th 2 c a th gi i (ch ng sau M ) là th l c ang th c hi n ch trng tng c ng mua vàng d tr v i kh i l ng l n..." c bài vi t "Vì sao Trung Qu c cha dùng v l c v i VN?" c a nhà nghiên c u Dng Danh Dy d ch t tin tham kh o n i b ng trên trang m ng chính th c c a TQ thì rõ tâm a th c c a "ng i anh em" này. Nhng trong khi cha v i s d ng v l c v i VN thì TQ ã và ang có trm ngàn bi n pháp khác nhau lng o n n n kinh t và chính tr c a VN. Ho c xúi VN làm toàn nh ng chuy n có l i cho h mà có h i lâu dài v kinh t , an ninh qu c phòng cho ta. Nh ng ví d nhãn ti n nh TQ ã t ng cho óng c a hàng lo t nhà máy khai thác bauxite vì ô nhi m môi tr ng trên t n c h nhng l i tìm n VN. B ng cách " i êm" v i t p oàn lãnh o, h ã có th tri n khai d án khai thác bauxite TN, b t ch p l i can gián ph n bi n c a hàng trm hàng ngàn nhà chuyên môn, trí th c hàng u VN. V ng s t Cao t c cng v y. Trang Anhbasam ng bài: "Tàu cao t c c a TQ: ng s t v n" d ch t bài "China's train wreck" c a tác

gi Charles Lane trên t Washington Post ngày 23-4, ph n ánh tình tr ng thua l n ng n c a ngành ng s t cao t c TQ. Ngoài lý do thua l , g n ây TQ cng bu c ph i t m ng ng xây d ng ho c ng ng ho t ng hai tuy n ng s t cao t c vì nh ng lo ng i nh h ng t i sinh thái, môi tr ng... Trong khi ó thì h l i xúi VN làm ng s t cao t c! Và nh ng ông lãnh o VN, hoa m t v i s "ti n l i qu " có c t vi c ký nh ng h p ng béo b nh các v khai thác bauxite, xây ng s t cao t c hay cho thuê r ng, cho thuê t dài h n... nên ch ng c n ngh ng i gì. Bao nhiêu s thua l , bao nhiêu tai h i n ng n r i thì lên u t n c này, dân t c này! S ph n t VN n m c nh anh láng gi ng kh ng l TQ. Kinh nghi m xng máu bao nhiêu i c a dân Vi t ã cho th y s ng bên c nh TQ là i u không d dàng gì. âu c ph i càng nhu nh c, càng c t ra t n t y trung thành, TQ c n gì dâng n y là TQ s yên cho. Ch ng h n, bi n ông i v i TQ ã là "l i ích c t lõi", không s m thì mu n h cng s giành l y h t v ph n mình mà thôi. Song, trên th gi i, âu ph i ch có mình VN ph i s ng bên c nh m t n c l n? Là m t n c nh , n u các th h lãnh o có t m nhìn xa r ng, có tâm và có tài, bi t l a ch n mô hình, th ch chính tr , con ng i nào là úng n, phù h p nh t cho n vi c i u hành, qu n lý t n c m t cách tài ba thì t n c s thoát kh i tình tr ng nghèo nàn, t t h u, b ph thu c n ng n vào n c l n c v kinh t l n chính tr . Bên c nh ó l i bi t ch n b n bè, ng minh tin c y không d dàng b b t n t. Bi k ch c a VN là các th h lãnh o ng và nhà n c CSVN t tr c n nay ch bi t ngh cho mình và cho s t n vong c a ng, c a ch ; luôn luôn t quy n l i c a ng lên trên v n m nh c a t n c, dân t c! Và cái bi k ch th hai, còn l n hn n a, là chính ph n l n ng i dân VN cng v n cha nh n ra h t n i b t h nh y! http://www.rfavietnam.com

S 124 * Trang 28

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Tôi không có d p i n c ngoài nhi u, nên không bi t ngoài ng i ta có h th ng chm sóc s c kh e cho lãnh o hay không. Nhng nhìn t góc y c tôi th y chuy n dành ra m t tài kho n và ban b ch lo chuy n s c kh e cho lãnh o th t là vô minh. Th i còn làm trong b nh vi n nhà n c tôi ch ng ki n nhi u c nh au lòng. Th ng dân không có thu c ph i n m ch ch t. Cán b cao c p thì c l nh mua thu c ngo i, giá bao nhiêu cng c duy t. Th ng dân n m la li t hành lang b nh vi n. Cán b n m phòng có máy l nh. ó là th i 79-85. Nhng th i nay cng ch ng có gì khác. Cng nh gi a giàu và nghèo, kho ng cách gi a dân và quan càng ngày càng l n. Quan thì giàu, dân thì nghèo. Ng i ta nói m t chuy n làm m t chuy n khác. Nói xóa b giai c p, nhng l i t o nên m t giai c p n trên ng i tr c. Nói là y t nhân dân, nhng trong th c t là cha m nhân dân. Ngôn ng d i th i XHCNVN không còn ý ngha th t c a nó n a. Sài Gòn có b nh vi n Th ng Nh t dành cho lãnh o. Nhng ít ai bi t r ng b t c t nh nào cng có m t khu trong b nh vi n ch dành cho lãnh o. Ph i bao nhiêu tu i ng m i c n m các khu c tr ó. Tôi không có vinh d i u tr cho các v lãnh o vì tôi oán lý l ch c a mình không "s ch" m y (do h c y th i tr c 75). Nhng tôi c bi t ng nghi p i u tr cho các lãnh o than tr i l m. H nói các v lãnh o coi bác s ch ng ra gì, i x v i bác s nh là c p trên v i c p d i. Chán l m. B c t c l m. Nhng nhi m v và y c thì ph i làm, ch ch ng ai ham làm trong các khu c tr cho lãnh o c . Th t ra, m y khu c tr là

nh ng khu nguy hi m trong b nh vi n. Dù trang b t t hn các khu khác, nhng t vong v n cao trong m y khu c tr . Lý do n gi n là bác s ch ng dám quy t nh gì c . Cái gì cng h i c p trên. Có l nhi u ng i không bi t, nhng có ca ph i h i ý ki n... c p y. Không có h th ng y khoa n c nào quái n nh n c ta, bác s xin ý ki n c p y i u tr ! Có c b n m cho n ch t vì ch ng ai dám quy t nh, ai cng s trách nhi m. Có l n tôi tham d h i ch n v m t tr ng h p và b ám nh lâu dài v h th ng y t d i th i XHCN. Ông c không ph i là cán b cao c p, nhng là b c a m t ông th tr ng, nên cng c n m khu dành cho lãnh o. Ông c b cao huy t áp và ti u ng, b nh r t hay g p. Ng i ta h i ch n mãi, xin ý ki n mãi, th m chí ông th tr ng bay vào Sài Gòn thm b . Ch ng ai dám làm gì! Ba tu n sau, ông c qua i. Chính cái h th ng phân bi t i x và giai c p làm cho ông c ch t. Chính cái h th ng ó ang gi t ng i dân n a. c blog th y có tin Thanh Hóa " u t xây d ng tr s Ban B o v ­Chm sóc s c kh e cán b t nh Thanh Hóa". Có cái gì ghê t m ây. Chúng ta bi t r ng ng i dân Thanh Hóa ang ói. G n 250.000 ng i ói. V y mà ng i ta th n nhiên t p trung ti n b c vào vi c chm sóc s c kh e cán b ! âu ch Thanh Hóa m i lo chm sóc s c kh e cán b . Trung ng cng th . Ch ng nh ng huy ng, mà còn huy ng toàn h th ng. Th c b n tin "Huy ng s c m nh c a toàn h th ng trong công tác b o v , chm sóc s c kh e cán b " (xem d i) thì bi t ng i ta mu n gì. c b n tin ó g n ch c l n tôi v n không gi i thích c t i sao ng i ta l i vô c m, ng o m n, ngang nhiên, tr ng tr n nh th .

Trong khi b nh vi n các c p quá t i, trong khi hai ba b nh nhân ph i n m chung gi ng, trong khi b nh nhân n m gh b la li t ngoài hành lang, mà có m t giai c p ngang nhiên huy ng toàn h th ng chm sóc cho m t nhúm cán b ng viên. H xem b nh vi n, bác s, y tá, chuyên gia nh là tài s n c a riêng h , mu n làm gì thì làm. Không hi u trong l ch s n c nhà, ã có m t giai c p th ng tr nào ch ng nh ng b t tài mà còn tàn nh n v i ng i dân nh hi n nay. Tìm hoài trong c s mà cha th y. T m th i có th nói ng viên là giai c p tàn nh n nh t v i ng i dân trong l ch s Vi t Nam! Ngu n : http://bsngoc.wordpress.com/2011/ 05/18/tan-nh%E1%BA%ABn/ S KH N N N C A M T CH B T CÔNG VÀ M T N N Y T PHÂN BI T

Sáng 22-2-2011, t i Hà N i, Ban B o v , chm sóc s c kh e cán b Trung ng t ch c H i ngh t ng k t công tác nm 2010, bàn phng h ng, nhi m v nm 2011. ng chí Trng T n Sang, y viên B Chính tr , Th ng tr c Ban Bí th d và ch o H i ngh . Báo cáo t ng k t công tác nm 2010, do ng chí Nguy n Vn Quynh, y viên Trung ng ng, Phó tr ng ban Th ng tr c Ban B o v , chm sóc s c kh e cán b Trung ng trình bày ánh giá: Ban B o v , chm sóc s c kh e cán b Trung ng ã ch o các n v trong h th ng ki m tra s c kh e nh k cho i ng cán b g n v i ph c v công tác nhân s i h i ng b các c p và i h i XI c a ng. Các ban b o v , chm sóc s c kh e cán b cao c p c a B Qu c phòng, B Công an ho t ng b c u i vào n n n p, góp ph n tích c c trong qu n lý, chm sóc s c kh e cán b cao c p thu c ngành... Các phòng b o v s c kh e Trung ng và các ban b o v , chm sóc s c kh e cán b các t nh, thành ph ã th c hi n nghiêm các h ng d n, quy nh chuyên môn c a Ban B o v , chm sóc s c kh e cán b

S 124 * Trang 29

HUY NG S C M NH C A TOÀN H TH NG TRONG CÔNG TÁC B O V , CHM SÓC S C KH E CÁN B 22-02-2011

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Trung ng và ngành Y t . M t s t nh, thành ph ti p t c ch o rà soát, i u ch nh ni ng ký khám, ch a b nh ban u theo quy nh c a b o hi m y t công tác qu n lý, chm sóc, ch a b nh c t t hn. Nhi u t nh, thành ph ã ch o và tri n khai ho t ng t t công tác b o v , chm sóc s c kh e t tuy n huy n. ã t ch c 2 l p t p hu n chuyên môn toàn qu c i v i cán b làm công tác b o v , chm sóc s c kh e cán b , góp ph n nâng cao trình chuyên môn c a cán b y t làm công tác b o v , chm sóc s c kh e toàn qu c. Các n v trong h th ng ã tích c c c các bác s i h c sau i h c; m t s b nh vi n cán b ã t ch c t p hu n chuyên môn cho cán b chuyên môn hi n ang công tác t i các ban b o v , chm sóc s c kho cán b t nh, thành ph trong khu v c. V th c hi n chính sách, tài chính, u t trang thi t b , Ban ã ch o Vn phòng Ban th ng xuyên tri n khai th c hi n t t các ch , chính sách i v i cán b cao c p khi m au i u tr t i các c s trong và ngoài n c theo quy nh. Ban b o v , chm sóc s c kho cán b các t nh, thành ph ph i h p v i ban t ch c k p th i báo cáo v i ban th ng v t nh, thành u t ch c a các oàn cán b ngh d ng t i các c s trong và ngoài t nh. Tham mu cho ban th ng v t nh, thành y ban hành b sung quy nh m t s ch i v i các i t ng qu n lý s c kho cho phù h p v i th c ti n. Ban B o v , chm sóc s c kho cán b Trung ng ph i h p v i Vn phòng Trung ng ng h tr m t s trang thi t b , phng ti n ph c v công tác b o v chm sóc s c kh e cán b t i B nh vi n Trung ng Quân i 108, Vi n Y h c C truy n Quân i, B nh vi n Th ng Nh t và m t s phòng b o v s c kh e Trung ng. Nhi u ban b o v , chm sóc s c kho cán b t nh, thành ph c u t nâng c p c s v t ch t, trang b y t hi n i, ph c v cho công tác khám, ch a b nh nh u t máy siêu âm màu, máy X quang, máy xét nghi m huy t h c, máy n i soi tai mi h ng, máy o lu huy t não... Nhìn chung, trong nm qua, công tác b o v chm sóc s c kh e các c p ã ph c v thi t th c vi c th c hi n nhi m v chính tr , ã huy ng c s c m nh c a toàn h th ng trong công tác ph c v chm sóc s c kh e cán b . H th ng b o v , chm sóc s c kh e cán b ti p t c c ki n toàn t Trung ng n c s , mô hình t ch c t ng b c c hoàn thi n, ho t ng ngày càng i vào n n n p. Ch t l ng công tác c a i ng cán b ngày càng c nâng lên. M t s a phng ã thu hút c nh ng y bác s gi i v công tác t i Ban. Ban B o v , chm sóc s c kho cán b Trung ng ã ch o ch t ch , ph i h p t p trung các giáo s, bác s gi i u ngành trong và ngoài h th ng trong công tác b o v chm sóc s c kh e cán b cao c p c a ng và Nhà n c. i ng y, bác s toàn h th ng ã c g ng vn lên ph n u hoàn thành t t nhi m v c giao, t o c lòng tin i v i cán b qu n lý trong i u ki n i s ng còn nhi u khó khn. Tuy nhiên, mô hình t ch c trong toàn h th ng còn có nh ng v n c n ti p t c nghiên c u. M t s n v biên ch cha áp ng c yêu c u công tác ho c có biên ch nhng cha tuy n c cán b v làm vi c, thi u cán b chuyên môn; t ch c ho t ng còn h n ch . Vi c u t c s h t ng, trang thi t b chuyên môn cho các phòng b o v s c kh e Trung ng còn h n ch ; cha tng x ng v i yêu c u nhi m v t ra; m t s t nh cha phát huy hi u qu trang thi t b hi n có. Vi c tham gia sinh ho t khoa h c, c p nh t ki n th c chuyên môn cha duy trì c th ng xuyên, liên t c. Ph i h p gi a ban b o v , chm sóc s c kho cán b c a m t s t nh, thành ph v i H i ng chuyên môn các mi n trong vi c theo dõi qu n lý s c kh e cán b cao c p ang công tác và sinh ho t t i t nh còn cha ng b ... Tham lu n t i H i ngh c a các n v ã góp ph n làm rõ thêm báo cáo t ng k t, trao i kinh nghi m v công tác ph i h p gi a các n v , nâng cao ch t l ng i ng cán b , ch t l ng công tác khám ch a b nh, c i thi n i u ki n làm vi c, khai thác trang thi t b ... K t lu n H i ngh , ng chí Nguy n Qu c Tri u, B tr ng B Y t , Tr ng ban B o v , chm sóc s c kh e cán b Trung ng ã nêu 6 nhi m v công tác tr ng tâm trong nm 2011: 1y m nh Cu c v n ng "H c t p và làm theo t m gng o c H Chí Minh" b ng nh ng vi c làm thi t th c, phù h p v i o c, tác phong c a ng i cán b làm công tác b o v , chm sóc s c kh e cán b , góp ph n xây d ng c quan, n v trong s ch, v ng m nh. 2- Tng c ng u t hn n a v c s v t ch t, h t ng c s và trang thi t b các c s khám ch a b nh trong h th ng ngày càng áp ng yêu c u công tác b o v , chm sóc s c kh e cán b trong giai o n hi n nay. 3y m nh c i cách th t c hành chính và ki m tra, giám sát các n v , c s khám ch a b nh trong h th ng trong vi c t ch c, tri n khai th c hi n Lu t B o hi m y t áp d ng i v i cán b cao c p thu c di n B Chính tr , Ban Bí th qu n lý. 4ngh c p y ng, chính quy n các a phng ti p t c tng c ng, quan tâm ch o hn n a i v i công tác b o v , chm sóc s c kh e cán b . 5y m nh ng d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lý, b o v chm sóc s c kh e cán b trong toàn h th ng. 6- T ch c, tri n khai có chi u sâu các phong trào thi ua nh m nâng cao ch t l ng th m nh h s khen th ng, b o m vi c tôn vinh, khen th ng các t p th , cá nhân c chính xác, có tác d ng nêu gng, giáo d c và có s c lan t a trong c quan, n v . Thay m t B Chính tr , Ban Bí th, ng chí Trng T n Sang bi u dng thành qu c a các n v b o v , chm sóc s c kh e cán b toàn qu c. ng chí lu ý các c p y c n quan tâm hn n a n công tác b o v , chm sóc s c kh e cán b , b i "cán b là tài s n quý c a ng". Các phòng, ban b o v , chm sóc s c kh e cán b c n ph i h p t t v i các c quan chuyên môn, ki n toàn t ch c, y m nh ào t o, b i d ng chuyên môn nghi p v cho i ng y, bác s , xây d ng c s v t ch t, mua s m thi t b ... làm t t công tác chm sóc s c kh e cho cán b c a ng. T i H i ngh , Ban B o v , chm sóc s c kh e cán b Trung ng ã t ng k t công tác thi ua - khen th ng nm 2010, t ng C thi ua cho 15 t p th có thành tích xu t s c; t ng B ng khen cho 34 t p th , 90 cá nhân hoàn thành xu t s c nhi m v trong nm 2010. Các ng chí Nguy n Qu c Tri u và Nguy n Vn Quynh c nh n B ng khen c a Th t ng Chính ph .

Xuân Sn

http://www.xaydungdang.org.vn/Ho me/thoisu/2011/3448/Huy-dongsuc-manh-cua-toan-he-thongtrong-cong-tac-bao.aspx

S 124 * Trang 30

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

TRUNG QU C B T VÀ THU TÀI S N M T TÀU CÁ VI T NAM RFA 25-05-2011 M t tàu ánh b t h i s n c a ng dân xã Bình Châu, huy n Bình Sn, Qu ng Ngãi b Trung Qu c b t và t ch thu tài s n trên tàu. Tin do U ban nhân dân xã Bình Châu loan i lúc 3 gi chi u nay. Tin do U ban nhân dân xã Bình Châu loan i lúc 3 gi chi u nay. Tàu cá QNg-90016 c a ông Ph m Hà khi ang ánh b t h i sâm khu v c bi n qu n o Hoàng Sa thì b tàu ki m ng Trung Qu c mang s 309 b t. Theo l i k c a ch tàu, ngày 09-05 tàu cá này và 8 ng dân b cán b ki m ng Trung Qu c kh ng ch và t ch thu toàn b tài s n trên tàu, tr giá kho ng 200 tri u ng. Sau khi c th , ông Ph m Hà ã m n trang thi t b c a tàu b n ánh 1 chuy n cá tr v và trình báo v vi c v i UBND xã. Cng tin liên quan n các ng dân Vi t Nam b n c ngoài b t gi trái phép, tàu ánh cá PY-90260 c a ông Vn Ph ng thành ph Tuy Hoà, t nh Phú Yên b b t gi trái phép ngoài bi n khi và b câu lu t i Brunei. Th i i m b b t c cho bi t khi tàu cu ông Ph ng và 10 ng dân ang ánh b t cá ng i dng khu v c cách o An Bang, thu c huy n o Tr ng Sa, t nh Khánh Hoà v phiá Tây Nam kho ng 40 h i lý. Thông tin ban u cho bi t, hai chi c tàu quân s mang qu c t ch Brunei ép sát kh ng ch , d n gi i tàu ánh cá c a ông Ph ng cùng 10 ng dân v Brunei. Theo tr c ban tác chi n B i Biên phòng t nh Phú Yên kh ng nh, ni chi u tàu này ho t ng thu c vùng bi n Vi t Nam nhng phiá Brunei b t gi là trái pháp lu t. UBND T nh Phú Yên ã có vn b n ngh B T l nh B i Biên phòng và B Ngo i giao Vi t Nam

can thi p, yêu c u chính ph Brunei s m tr t do cho các ng dân và tàu ánh cá c a h ./. VI T NAM KHÔNG S C B O V NG DÂN TRÊN VÙNG BI N CH QUY N M c Lâm, biên t p viên RFA 26-05-2011 Câu chuy n v ng i ng dân Vi t Nam liên ti p b c m ánh b t cá, tàu ngh b Trung Qu c t ch thu òi ti n chu c, c p bi n t n công và th m chí b b t m t cách vô lý b i các n c trong khu v c nh Brunei hay Indonesia. Cu c s ng c a nh ng con ng i kh n kh l n l i gi a sóng gió ki m mi ng n này g n nh n c gi a bi n khi ang là m t v n n n chung cho t n c v n c ti ng là r ng vàng bi n b c. M c Lâm có bài vi t v v n này sau ây Ng dân Vi t Nam còn b c hi p n bao gi Tàu cá c a ng dân Vi t Nam b Trung Qu c b t òi ti n chu c không ph i là m t v n m i, tuy nhiên m i l n x y ra m t v thì kh nng gây nh c nh i cho ng i trong cu c v n ti chong nh l n u tiên x y ra. Lý do d hi u là ti n b c công s c c a ng dân g n li n v i con tàu ã trôi theo dòng n c, không ph i do thiên tai mà do con ng i c p i. Hay chính xác hn do chính quy n Trung Qu c dung d ng, b o v và khuy n khích cho dân chúng hay nhân viên nhà n c d i quy n thi hành theo m t chính sách r t c th : t c o t m i phng ti n ánh b t cá c a ng dân Vi t Nam nh m c ng c l p lu n vùng bi n ang tranh ch p thu c quy n s h u c a h . Tàu c a ông Châu b tàu ki m ng TQ mang s hi u 309 ã ti p c n và kh ng ch 8 ng dân trên tàu, thu gi tài s n, cùng hàng ch c t n cá tr giá trên 200 tri u ng.

V m i nh t x y ra vào ngày 11 tháng 5 v a qua. Trung Qu c t ch thu tài s n, h i s n trên tàu QNg90016 TS c a ông Ph m Hà, xã Bình Châu ang hành ngh t i vùng bi n qu n o Hoàng Sa c a Vi t Nam. Tàu c a ông Châu ã b tàu ki m ng Trung Qu c mang s hi u 309 ti p c n và kh ng ch 8 ng dân trên tàu, thu gi tài s n, cùng hàng ch c t n cá tr giá trên 200 tri u ng. Cho n ngày 23 tháng 5 v a qua, sau khi theo m t tàu cá khác v n t li n, ng dân Ph m Hà ã báo l i v này cho chính quy n huy n Bình Châu. Không ch riêng tàu c a ông Hà b b t và òi ti n chu c, tr c ó ngày 9-5, tàu cá c a ông Lê H n mang s hi u QNg-66101TS thu c xã An H i, huy n Lý Sn cng cùng chung s ph n. Khi b b t, trên tàu có 14 ng dân ang hành ngh t i vùng bi n qu n o Hoàng Sa. Chiêc tàu này b H i quân Trung Qu c thu gi hn 3 t n cá, hn 400 lít d u, t t c tài s n b m t tr giá kho ng 160 tri u ng. Ông Tiêu Vi t Th nh tr ng công an xã Bình Châu cho chúng tôi bi t hoàn c nh khó khn c a nh ng chi c tàu này khi n h không th báo cho chính quy n Vi t Nam bi t can thi p th ng v i Trung Qu c mà ph i t b ti n ra chu c tàu. N u nhà n c chính th c can thi p thì tàu c a h k nh m t tr ng, ông Th nh nói: - Bây gi mà h i Hoàng Sa thì h không mu n chính ph mình can thi p, vì n u ra Hoàng Sa mà b b t thì Trung Qu c nó ph t, còn n u mà nh chính ph mình can thi p thì nó t ch thu luôn. Cng nh ghe c a ông Tiêu Vi t Là tr c ây. N u nhà n c can thi p thì không t n ng nào h t. Không t n ti n nhng cu i cùng thì nó không cho mang ghe v . Cho nên bây gi mình ra mình h i h thì h không nói. ng giây c a h âu ngoài à N ng, h i n qua TQ h chung ti n v y thôi. Bây gi n u yêu c u nhà n c mình can thi p thì nó cho v ch không ph i không, nhng nó t ch thu tài s n. Cho nên n bây gi anh nghe r i ó, nhng mà h i thì h không nói, vì h không mu n

S 124 * Trang 31

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

nh nhà n c can thi p. Bên c nh tàu b Trung Qu c t ch thu òi ti n chu c thì c p bi n t n công ang là m t ám nh i v i ng dân vùng bi n mi n Trung. Ch trong tháng 5 này, 2 tàu cá c a Qu ng Ngãi b tàu n c ngoài t n công, c p tài s n là tàu QNg90847 TS do ông Nguy n T n Lu n làm thuy n tr ng và tàu QNg-5129 TS do ông Tr n Vn Dng làm ch tàu kiêm thuy n tr ng ã b c p bi n không rõ qu c t ch t n công. Ng dân Nguy n T n Lu n v a tr v Bình Châu vài ngày và cho chúng tôi bi t: Ch trong tháng 5 này, 2 tàu cá c a Qu ng Ngãi b tàu n c ngoài t n công, c p tài s n là tàu QNg90847 TS do ông Nguy n T n Lu n làm thuy n tr ng và tàu QNg-5129 TS do ông Tr n Vn Dng làm ch tàu kiêm thuy n tr ng ã b c p bi n không rõ qu c t ch t n công - Nói chung thì ra khi ánh cá bi n r ng sông dài mình bi t khu v c nào âu? Tàu mình ng hành trình nó nh hn tàu mình. Mình th y nó qua nó gi b xin d u, mình không cho k p, r i mình th y nó l quá mình lo mình ch y thì nó b n theo àng sau b n t i. Nó b n n ria thì b thng m t th ng. Nói chung nó ch y qua m t mình, ch y hn mình; nó ch y t i m i m y lý trong khi tàu mình i có m i lý thôi mà! Sau này nó b n n l n nên ph i u hàng, nó qua nó kh ng ch anh em r i nó c p. Khi vô Mã Lai th y anh em b thng c nh sát m i a anh em c p c u. T ng giá tr thi t h i trên tàu thì trên 600 tri u. Mình i m t l n th t b i là m t l n rút kinh nghi m ch . Chuy n bi n gi thì mình c v ti p t c ra khi thôi ch mình s ng ngh bi n không mà. Gia ình thì m t mình mình gánh n ng. Không s sóng to gió l n b ng Trung Qu c và c p bi n Sóng to gió l n không làm cho ng dân lo s b ng s s hãi Trung Qu c và c p bi n. Hai huy n o Lý Sn và Bình Châu nh ng ngày qua l i s ng trong h i h p lo âu nhng không th b tàu b bi n. Cu c s ng h dính li n v i bi n c và n i c c c theo sau hàng ngày

khi n h r i b i. Tàu c a thuy n tr ng Nguy n Chí Th nh b t ch thu và không có ti n chu c nhng ông v n ph i bám bi n b ng tàu c a ng i khác mu sinh. V c a ông Th nh cho bi t hoàn c nh gia ình sau l n b c p nh sau: - Cái t y nh b Trung Qu c nó b t r i nó thu tàu luôn, cho m t chi c v thôi. Bây gi thì m y ng i có ph n trên ghe h r mình i. H i ó b vô chung g n c trm tri u. Ý là m t tàu r i bây gi mình cng âu có ti n chu c âu. Không có ti n chu c nên h l y luôn. Bây gi mình cng i b n v i h thôi ch ti n b c âu n a mà hùn, có bao nhiêu v n li ng d n vô h t r i. Bám bi n là cách t n cùng hi m nguy c a ng dân nhng h không th b m c dù thu nh p c a nó cng b p bênh nh sóng gió, ch Th nh k v sinh k c a gia ình: - i m t chuy n n u trúng thì n m t tháng còn i không c n a thì thâm! nhà ki m làm l ng thêm ki m s ng ch nh vào bi n không thì âu có n. Lý Sn thì cng làm t i làm hành thêm m i có n ch bây gi mà ch vào bi n không thôi thì ói luôn. Nm nó c nm nó m t ch âu có n. Nh ng hi m nguy này không th không gi i quy t nhng gi i quy t sao ây khi gi a bi n khi mênh mông con tàu cá nh bé c a ng dân không m t t t s t trong tay? Có th t nh ng b c xúc này mà ng dân à N ng ã quy t tâm thành l p nh ng i dân quân bi n. Tuy r t y u t n u so v i tàu Ki m ng hay Ng chính c a trung Qu c nhng dù sao cng là i m t a cho ng i i bi n trong lúc này. Ông Chu Ti n Vnh, T ng c c phó T ng c c Th y s n VN cho bi t - Hôm v a r i báo chí có ng ây là nh ng ng dân t i Qu ng Ngãi thành l p trung i Dân quân t v bi n. Nh ng ng i này là nh ng u tàu gng m u trong s n xu t, c ch n l a và hu n luy n k càng v t t c nh ng lu t pháp trên bi n. Th nên r t an tâm, h không có hành ng gì g i là manh ng. Trong tr ng h p b t kh kháng thì m i hành ng thôi,

còn thì không manh ng trong b t c tr ng h p nào trong ho t ng khai thác ngh cá trên bi n. Ng dân Vi t không nh ng ph i i phó v i nh ng hi m nguy do Trung Qu c và c p bi n gây ra mà h còn ph i ng u v i nhi u v n khác n a. Ng dân t nh Khánh Hòa ang lo s trong các tình hu ng khác, ó là tàu nào mu n b t cng c. Ngày 21-5, tàu cá PY 90260 TS do ông Vn Ph ng làm thuy n tr ng cùng 10 thuy n viên ang hành ngh câu cá ng i dng vùng bi n cách o An Bang, huy n o Tr ng Sa, t nh Khánh Hòa 40 h i lý thì b h i quân Brunei b t gi . Cùng v i tin tàu cá b Brunei b t thì tin 20 ng dân i trên hai tàu cá QNg 96259-TS và QNg 96279-TS, cùng xã An H i huy n o Lý Sn, b t m gi t i c ng Pamako Timixa Papua, Indonesia ã làm cho ng i dân làng cá An H i h t s c phân vân b i lý do mà Indonesia a ra là hai tàu cá này không óng thu cho h . Hai tàu này ánh b t cá ng i dng theo h p ng khai thác th y s n gi a Công ty c ph n i Dng và Công ty PT Papua Fishery Development c a Indonesia. Khi v a c p c ng c 2 chi c tàu và ng i b c quan ch c nng Indonesia gi t i c ng v i lý do không óng thu nh p kh u 22.000USD cho m i chi c. Trong khi ch i công ty làm vi c v i chính quy n Indonesia, gia ình c a hai mi con ng i này s ra sao khi m i mòn trông mong vào ng ti n lao ng c a cha anh h . H t chuy n này t i chuy n khác, ng i ng dân Vi t Nam cha bao gi yên tâm hành ngh trên chính ph n t c a quê hng mình.

Thân ph n b n ch h u Ba ình

S 124 * Trang 32

Information

Microsoft Word - Tu%20do%20ngon%20luan%20so%20124%20%2801-06-2011%29[1].doc

32 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

94774


Notice: fwrite(): send of 212 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531