Read Microsoft Word - Tu_Do_Ngon_Luan_so_15___15_Nov_2006[1].doc text version

*

T m y tu n nay, d lu n ng i Vi t trong n c l n ngoài n c, th m chí d lu n qu c t u xôn xao v vi c nhà c m quy n c ng s n VN s p hu b Ngh nh 31/CP (N 31/CP) y tai quái do c u th t ng CS Võ Vn Ki t ký ngày 14-4-1997, ngay tr c khi t nhi m. Môt quan chc thuôc Bô T phap CSVN noi vi ai BBC rng Bô a trinh vn ban ê nghi bai bo N 31/CP lên Uy ban Thng vu Quôc hôi. Trong khi o môt quan chc Hoa K c thông tân xa AFP trich li, noi Viêt Nam co thê lam viêc nay ngay trc chuyên thm chinh thc cua tông thông Bush vao cu i thang 11, r ng Hoa Ky a t yêu câu bai bo Nghi inh nay vao trong tâm cua ôi thoai nhân quyên gia hai Chinh phu, va c nôi lai hôi thang 2-2006. Nhiêu quan sat viên qu c t coi viêc bai bo N 31/CP vao luc nay la s nhng bô cua CSVN trc cac ap lc quôc tê vê nhân quyên, nhât la t Hoa Ky, ni ma Ha viên ang cân nhc trao quy chê Binh thng hoa Thng mai Vinh viên (PNTR) cho Viêt Nam. Và nh áp l i lòng mong i c a m i ng i, ngày 5-9-2006 v a qua, Nhà c m quy n CSVN trong phiên h p th ng k tháng 8-006 ã ra Ngh quy t s 22/NQ-CP, v i kho n 5 vi t r ng : "Chính ph ã nghe B tr ng B T pháp trình v vi c bãi b bi n pháp qu n ch hành chính và h y b N 31/CP ngày 14-4-1997 c a Chính ph v qu n ch hành chính. Chính ph th ng nh t, trong i u ki n xây d ng Nhà n c pháp quy n Vi t Nam Xã h i ch ngha và h i nh p qu c t , th c hi n c i cách t pháp hi n nay thì vi c bãi b bi n pháp qu n ch hành chính và h y b N 31/CP v qu n ch hành chính là c n thi t". Ai b o C ng s n không bi t ph c thi n?! Th nhng cái "thi n chí y mình" ó v a b Lu t s Lê Th Công Nhân, phát ngôn viên ng Thng Ti n Vi t Nam, l t t y hoàn toàn qua bài phân tích sâu s c ngày 11-11-2006 v i nhan "S th t v vi c bãi b N 31/CP". Lu t s Công Nhân nh n nh : "Vi c h y b N 31/CP th t s không h có nhi u ý ngha nh Nhà c m quy n Vi t Nam v n ang tuyên truy n ánh l c h ng d lu n. Vì, t r t lâu r i Ngh nh này ã không còn c áp d ng n a, chính xác là t ngày 01-10-2002 khi Pháp l nh X lý Vi ph m Hành chính (PLXLVPHC) 2002 có hi u l c thi hành". Mà theo nguyên t c pháp lý, Pháp l nh có hi u l c r t cao, ch d i Hi n pháp và Lu t, ng trên Ngh nh. Còn theo nguyên t c áp d ng, vn b n nào ra i sau s có hi u l c hn. Còn v n n a, theo LS Công Nhân, "là toàn b quy nh v qu n ch hành chính c a N 31/CP ã c ã c a vào Pháp l nh 2002 m t cách "êm ái hn, g n gàng hn và s c bén hn" mà v n b o toàn y t t c nh ng n i dung áng lên án c a N 31/CP". Ngha là toàn b nguyên si n i dung v qu n ch Hành chính c a N 31/CP ã c PLXLVPHC (CT QH Nguy n Vn An ký ngày 2-7-2006) quy nh cách tinh vi hn, thâm c hn, trói bu c hn v i giá tr hi u l c cao hn nhi u. c bi t t h i và c chiêu hn n a, hai bi n pháp a vào C s Giáo d c và a vào C s Ch a b nh ( i u 25 và 26 PL) có m t ph m vi áp d ng r t r ng. ây là nh ng hình th c àn áp c nhà c m quy n CSVN dùng r t ph bi n i v i nh ng nhà u tranh dân ch . Vì C s Giáo d c ây chính là m t tr i giam trá hình. M c dù nó có tác d ng giáo d c nh t nh i v i nh ng k ph m t i hình s , nhng trong th c t nó b nhà c m quy n l m d ng àn áp nh ng ng i b t ng chính ki n. Anh Hoàng Tr ng Dng, m t c ng tác viên c a Lm Nguy n Vn Lý t i giáo x Nguy t Bi u, thành ph Hu là m t ví d . Anh ã b a ra "tr i c i t o" Hoàn Cát thu c t nh Qu ng Tr (m t nhà tù hình s ) g n hai nm (8-2002 n 6-2004), v i m c ích (ghi trên Quy t nh) là " a vào c s giáo d c". Còn bi n pháp a vào C s Ch a b nh quy nh trong PL nh m n ng i nghi n ma túy và bán dâm, nhng trong th c t nhà c m quy n CSVN v n th ng dùng nó nh th o n kh ng ch m t s nhà b t ng chính ki n sau khi ã rêu rao (ho c nh nh ng y bác s tay sai vô lng tâm xác nh n) h m c b nh tâm th n. C ng ch a h vào các b nh vi n tâm th n nh th , CS nh m m c ích thâm c là mu n l ng g t công lu n r ng s b t ng chính ki n và u tranh c a h ch nh m t cn ng th i n u c thì c làm cho nh ng ng i này không b nh cng thành b nh. i n hình là iên lo n mà thôi ! v m c s Thân Vn Tr ng b giam vào nhà thng iên Biên Hoà t tháng 9-2004 n tháng 9-2005. M i ây nh t là v n lu t s Bùi Kim Thành c a ng Dân ch VN XXI. Th ng (ngày 7-11-2006) c a vn phòng ng DCVN kh n c p kêu g i c u nguy tính m nh cho n lu t s có vi t: "Theo nh ng ngu n tin áng tin c y cho bi t thì vào h i 6h sáng 2-11-2006, m t toán công an thu c qu n 3, Tp HCM ã t nh p vào nhà c a bà Thành (s 152/43A ng i n Biên Ph , P. 25, Q. Bình Th nh, Tp HCM)..... H ã áp gi i bà ra xe ô tô r i ch th ng lên Biên Hòa. Bà b nh t phòng B4 - khu 4, là khu chuyên nh t nh ng "b nh nhân tâm th n" do công an giao n p mà th c ch t là nh ng công dân vô t i ã b công an c tình hãm h i (nh k s Ngô Vn nh vì lý do ch ng tham nhng T ng c c Cao su, m c s Tin lành Thân Vn Tr ng vì lý do tôn giáo, n dân oan Nguy n Anh ào vì lý do khi u t v t ai b chi m o t, nhà nghiên c u H ng Quang vì lý do khác bi t quan i m chính tr v.v...)" Hn n a, n u nm 1991, Qu c h i CSVN ã hu b "B n án cao su" là "L nh t p trung c i t o", m i l nh kéo dài 3 nm, có th b gia h n quá d dàng và r t tu ti n (chúng tôi t ng ch ng ki n nhi u thi u n tan nát cu c i, m t tr n tu i thanh xuân t i tr i giam Bình i n, Th a Thiên-Hu , vì lãnh 4-5 l nh liên ti p do m t cái t i duy nh t là "bán trôn nuôi mi ng", sau ó là t i "vi ph m n i quy" nhà tù ; ho c chúng tôi ã tù chung hàng ch c nm v i các i c, M c s,...--->

S 15 * Trang 1

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

..., Linh m

TRONG S NÀY : ***

Trg 01 Trg 03 Cú l a ngo n m c trót l t n i chng ???! Khía c nh pháp lý v ình công & Yêu c u c n có h th ng công oàn c l p... -Ls Lê Th Công Nhân Thông cáo báo chí - L i Kêu g i -UB B o v Ng i Lao ng Vi t Nam Th g i các Lãnh o chính tr tham d APEC -H i Ái h u Tù nhân Chính tr Tôn giáo B n Tuyên b -Hi p h i oàn k t Công Nông Vi t Nam Chào ón LMDCNQ (th) -Tr n Vi t Yên Th g i Lãnh o các n c thu c t ch c APEC. -Kh i 8406 Di n vn trao gi i Rafto cho HT Thích Qu ng -Ch t ch Sáng h i Rafto L i Tâm huy t c a PGHH -HT Lê Quang Liêm Giáo x Ph ng Tây vùng ng lên !!! -Nhóm Phóng viên t Hu H i nh p và chuy n i -Tr n c T ng Công oàn c l p thách th c ng C ng s n -Ngô Nhân D ng VN h i nh p toàn c u. -Ts Mai Thanh Truy t V n gi i th ch C ng s n -Ls Nguy n H u Th ng Th m k ch Nhân vn Giai ph m -Nguy n Minh C n t c a công thành... " t c a ông" -Vn Quang Tin t c

Trg 06

Trg 08

Trg 09 Trg 09 Trg 10 Trg 11 Trg 12 Trg 14 Trg 17 Trg 20 Trg 22 Trg 24 Trg 27 Trg 30 R i rác

c Tuyên uý Quân l c VNCH, các S quan và Nhân viên cao c p c a Ch Sài Gòn c, hàng ngàn ng i ã b "c i t o" n 15 nm !), thì v i Pháp l nh nm 2002, nhà c m quy n CSVN ã tái l p "các tr i t p trung c i t o" này qua vi c a vào c s giáo d c t 6 tháng n 2 nm và có th gia h n m t cách r t tu ti n. R i bi n pháp qu n ch , tên g i m mi u c a vi c b tù t i gia, v n hoàn toàn còn y hi u l c trong PLXLVPHC còn tinh vi hn c v i N 31/CP n a !!! Cùng v i PLXLVPHC 2002 nói trên, Ngh nh 38-CP ngày 18-3-2005 v vi c t p h p ông ng i và Ngh nh 56-CP ngày 6-6-2006 v vn hóa và thông tin cho th y ch trng àn áp dân ch c a CS không h thay i mà ngày càng x o trá thâm c. CS ngày càng ngh ra nh ng bi n pháp tinh vi hn, h u hi u hn, ghê g m hn trong vi c àn áp các nhà u tranh dng c m òi dân ch và các dân oan can m òi công lý. Trong th i i m bi n c APEC này, khi m i con m t c a th gi i u nh m vào VN, Nhà c m quy n CS th t ra ch "l y m t xác ch t làm quà bi u các Lãnh o APEC", theo nhu c u c a th i th , nh m xoa d u và l a g t d lu n. Ai ch bi t h là b c th y trong vi c o di n, dàn d ng, âm mu !!! Tuy v y, gian manh x o trá v n luôn i ôi v i tàn ác hung b o. Cng trong th i i m APEC này, i v i các nhà u tranh dân ch và dân oan khi u ki n, CSVN v n x lý b ng b o hành là chính. Các b n tin t i t p trong nh ng ngày v a qua y d y nh ng s ki n nóng h i. Công an ã áp l c v i công ty lu t t nhân bu c lu t s Lê th Công Nhân ngh vi c k t ngày 6-11-2006. T ngày 11-11, công an ã chính th c t 2 ch t canh gác ban ngày và m t ch t canh gác ban êm (lên n 10 CA) ngay chân c u thang l i d n lên cn phòng c a gia ình n lu t s này. Ngày 10-11-2006, lu t s Nguy n Vn ài ti p t c b công an m i lên "làm vi c". T i n, lu t s có chuy n bay g p vào Sài Gòn lo công chuy n riêng gia ình, v y mà công an CSVN v n ngang nhiên ngn ch n chuy n i này mà không nói rõ lý do. N vn s Tr n Kh i Thanh Th y thì b c m c a không cho i ra kh i nhà. K s Nguy n Phng Anh cng nh h u h t các nhà i kháng khác cng u b công an t tr m canh gác ngay tr c c a nhà riêng c a h ho c b u i v quê. T t c s dân oan v n hoa Mai Xuân Th ng, trong m y ngày nay, a ph n u ã b b t lên xe ch n tr i giam có tên g i "Trung tâm b o tr xã h i Hà N i 1", huy n ông Anh cách Hà N i g n 30 km v phía b c. Ngay các thi u niên hè ph cng b "d p b cho trong sáng Th ô". T i Pleiku, ngày 11-11, công an ã ánh p dã man m c s Nguy n Công Chính gãy m y cái rng khi ông nh v Sài Gòn d ám tang ng i em v c a M c s Nguy n H ng Quang, còn M c s Quang thì không c phép c hành tang l cho em r c a mình. Tr c ó, hôm 10-11, công an Bình Dng ã n l c soát, b t giam vô l nh l c em gái c a cô Nguy n Thu Trâm (Qunh Trâm), thành viên Kh i 8406 nh m bu c gia ình ph i ép cô Thu Trâm xu t hi n. T i Sài Gòn, K s Nam H i và Giáo s Nguy n Chính K t thì ti p t c b "tri u t p làm vi c". Còn vô s v vi c àn áp không th k h t ra ây. .. Nói tóm, tình hình sinh ho t c a Nhân dân trong N c ã b o l n nhi u và r t cng th ng ng t ng t trong d p APEC này, ch không "h h i ph n kh i" nh hàng lo t cái loa c a nhà n c và ng CSVN su t c ngày êm ang ra r tuyên truy n, nh m tô son trát ph n cho cái h t tán dng là "v th và uy tín c a nhà n c ta cao ng t tr i mây trên tr ng qu c t " nh "m t b t ng Vi t Nam !!! BAN BIÊN T P

Tác gi : Babui - Ngu n: Danchimviet.com

S 15 * Trang

2

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

(Tham lu n t i H i ngh Warsaw) Warsaw-Poland, 10-2006 Kính tha Quý V , Tôi r t hân h nh c tham d m t h i ngh v lao ng l i c t ch c t i cái nôi c a phong trào công nhân oàn k t c a th gi i. nt Vi t Nam, m t t n c c ng s n c quy n ng tr , nhng th t éo le, tôi l i không có nhi u thông tin t t pv i s ng và vi c làm c a gi i công nhân t i Vi t Nam mang n cho quí v . Trong tham lu n ng n này, tôi không i sâu vào cu c s ng kh n khó, ng lng r m t và vi c b i x thi u tôn tr ng c a ng i công nhân Vi t Nam, mà tôi mu n c p t i khía c nh pháp lý c a ình công và nhu c u b c thi t c n ph i có các công oàn c l p c a ng i lao ng so v i công oàn nhà n c ng tr Vi t Nam hi n nay. Phong trào u tranh c a công nhân giành l y nh ng quy n c b n thi t y u c a mình ang phát tri n m nh m t i Vi t Nam v i r t nhi u nh ng cu c ình công di n ra trên kh p t n c. Nhng hn 90% trong t ng s hn 1200 cu c ình công trong 10 nm qua luôn b chính t ch c công oàn và Toà án coi là b t h p pháp, t ó d n n nh ng cu c àn áp không thng ti c phong trào u tranh chính ngha này c a gi i công nhân, vì nh ng lý do sau:

I- Pháp lu t VN hi n hành không h tr cho ình công

Pháp lu t Vi t Nam hi n hành thi u nh ng quy nh úng n và kh thi v quy n ình công c a công nhân th m chí không h có m t nh ngha v ình công. Quy nh duy nh t nói n quy n c ình công c a ng i lao ng là kho n 1 i u 172 B lu t Lao ng nm 2002, ghi r ng "Trong tr ng h p t p th lao ng không ng ý

v i quy t nh c a H i ng tr ng tài lao ng, thì có quy n yêu c u Toà án nhân dân gi i quy t ho c ình công." Nhng công nhân th c hi n c quy n ình công này, Nhà n c Vi t Nam l i quy nh nh ng th t c r t nhiêu khê và b t kh thi. Lu t lao ng Vi t Nam hi n nay quy nh các tranh ch p lao ng t p th , là lý do duy nh t c coi là h p pháp ng i lao ng có quy n ình công, b t bu c ph i qua 2 b c hoà gi i t i H i ng hoà gi i c s c t ch c trong vòng 7 ngày k t khi nh n n, và n u không hoà gi i c thì a ti p lên Tr ng tài lao ng c p t nh hoà gi i trong 10 ngày k t khi nh n c n. Sau ó, n u v n không hoà gi i c thì có th ki n ti p ra Toà ho c ình công ( i u 170, 171). Quy nh nh v y là quá lâu i v i các bên, c bi t là v i ng i lao ng, vì cu c s ng c a h ph thu c vào t ng ngày lng ít i ó. Lu t l i quy nh n 17 ngày k t ngày n p n ã thu th p c s ch ký c n thi t c a hn 1/2 s lao ng trong t p th có tranh ch p ó (làm sao mà thu th p n i s ch ký này, ai có th i gian i thu th p, và doanh nghi p nào cho phép vi c thu th p ch ký này di n ra trong doanh nghi p mình ???), và sau ó ph i c 3 ng i trong ban ch p hành công oàn c s trao b n thông báo v vi c ình công cho 3 ni là: S lao ng t nh, Liên oàn lao ng t nh và cho gi i ch thì m i c ình công. M c dù quy nh m t kho ng th i gian dài và th t c r m rà nh v y, nhng lu t l i không quy nh ch tài cho H i ng hoà gi i và Tr ng tài lao ng này s ph i ch u trách nhi m gì n u không t ch c c vi c hoà gi i trong th i h n. Do v y, các H i ng hoà gi i và Tr ng tài lao ng này làm vi c ch m ch p thi u trách

nhi m, càng làm d n nén nh ng b c xúc c a ng i lao ng. Và cng vì lý do ch i quá lâu này mà ng i lao ng càng b c xúc và càng có nhu c u ình công. ã là quy n thì ng i lao ng ph i c th c hi n quy n ó khi th y c n thi t và có i u ki n ch không ph i i xin phép ai ó v i các th t c r m rà và kéo dài nh v y.

II- Pháp lu t VN hi n hành c n tr ình công

Lu t Vi t Nam không nh ngha ình công là gì, nhng l i quy nh th nào là m t cu c ình công b t h p pháp !!! i u 176 B lu t lao ng nm 2002 c a Vi t Nam quy nh nh ng cu c ình công b t h p pháp là nh ng cu c ình công mà "không phát sinh t tranh ch p lao ng t p th , v t ra ngoài ph m vi quan h lao ng; v t ra ngoài ph m vi doanh nghi p" và không c ình công trong khi ch k t qu gi i quy t c a H i ng hoà gi i lao ng và H i ng tr ng tài lao ng ( i u 173). Quy nh nh v y ã thu h p t i a nh ng tr ng h p mà ng i lao ng có quy n ình công. Ví d : tr ng h p nhà n c s p ban hành m t lu t mà ng i lao ng cho r ng s có nh ng nh h ng x u n h ; ho c khi m t cá nhân công nhân b xâm ph m n ng n v s c kho hay danh d , thì gi i công nhân l ra cng ph i có quy n ình công trong nh ng tr ng h p này. Nhng Vi t Nam thì nhà n c l i cho r ng ch có nh ng cu c ình công xu t phát t tranh ch p lao ng t p th m i c coi là h p pháp. i u này không phù h p v i quy nh khoa h c và nhân vn c a T ch c Lao ng Qu c t , cho r ng trong m t s tr ng h p ình công xu t phát t nh ng v n chính tr nh m gây s c ép v i nhà c m quy n ho c m t ng phái chính tr v m t v n nào ó có th không liên quan tr c ti p hay không liên quan ngay t c thì n quy n l i c a công nhân, nhng ch a ng nguy c nh h ng không t t n quy n l i c a ng i

S 15 * Trang

3

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

lao ng, thì h có quy n ình công. M c tiêu c a ình công là nh m t o s c ép lên gi i ch và/ho c nhà c m quy n b ng cách gây nh ng thi t h i v kinh t m t m c nh t nh, nh m òi h i m c cao hn v quy n và l i ích cho ng i lao ng. Và s ki n nào d n n ình công cng ch là khía c nh hình th c c a ình công. Vì v y, b n ch t c a ình công là luôn g n v i chính tr theo ngha r ng, ch không ch n m trong quan h lao ng tr c ti p thu n tuý mà c th là các tranh ch p lao ng t p th , nhng tu t ng s ki n, b i c nh, ph m vi và quy mô c a cu c ình công mà c i m chính tr này có n i b t hay không. Nhng lu t Vi t Nam l i c oán t ình công trong m t ph m vi r t h n h p là ình công ph i xu t phát t tranh ch p lao ng t p th , t c ch thu n tuý là v n kinh t . Quy nh nh v y là ã làm què c t i b n ch t và vai trò c a ình công c c th gi i công nh n là luôn g n li n v i chính tr . Và ngay c h c thuy t c a c ng s n, khi tuyên truy n cng luôn công nh n nh v y, nhng trong th c t l i quy nh và làm ng c l i. Lu t Vi t Nam quy nh cu c ình công v t quá ph m vi doanh nghi p là b t h p pháp, là m t i u r t m h và sai l m. M h là vì, n u quy nh nh v y thì l i ph i có m t nh ngha v "ph m vi doanh nghi p" là gì! Là ph m vi ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p hay ph m vi lãnh th a lý c a doanh nghi p ? Sai l m là vì, dù quy nh nh th nào v cái "ph m vi" này thì cng không úng cho v n ình công. Ng i lao ng hoàn toàn có quy n ình công khi h th y quy n l i c a h có nguy c b xâm ph m, ch không th l i ch t m i tranh ch p tr c ti p trong ph m vi doanh nghi p c a mình. Ngoài ra, thì khi ình công ng nhiên không th nào mà ng i lao ng l i ch ình công trong ph m vi lãnh th a lý c a doanh nghi p mà mình ang làm vi c c. Và th c t hi n nay, nh ng tr ng h p ình công ng th i là tu n hành, bi u

tình ngày càng ph bi n trên th gi i. Và cng t cái cn c pháp lu t v " ình công b t h p pháp" vô cùng v ng ch c này mà Vi t Nam, tuy t i a s các cu c ình công cng nh cá nhân ng i lao ng tr c ti p tham gia ình công u b nhà c m quy n àn áp m t cách th m kh c mà ôi khi chính gi i ch cng c m th y b t ng . Và d n theo th i gian, v i chính sách và pháp lu t nh v y, công nhân Vi t Nam không còn dám ngh t i nh ng cu c ình công vì m c ích chính tr , i u v n c coi là r t bình th ng t i các n c vn minh và phát tri n. Vì th h g n nh không còn vai trò gì trong n n chính tr c , ch còn làm bình vôi ng c ng s n Vi t Nam s d ng cho bài ca m dân nh ng khi c n thi t. Tôi c bi t chú tr ng n khía c nh này c a pháp lu t Vi t Nam vì trong th c t có cha n 10% s cu c ình công Vi t Nam áp ng c tiêu chu n là m t cu c ình công h p pháp. Nhng ti c là nh ng cu c ình công h p pháp này l i không mang n k t qu nh mong i, và quy n và l i ích h p pháp c a ng i lao ng v n ti p t c b xâm h i sau nh ng cu c ình công c coi là lý t ng trong m t nhà c m quy n này.

III- H qu t phán quy t c a Toà án v cu c ình công b t h p pháp

3.1 Nh ng phán quy t c a Toà án Vi t Nam mà a ph n là k t lu n m t cu c ình công nào ó là b t h p pháp, ã làm cn c cho các c quan an ninh, c nh sát khi th ng tay àn áp th m kh c các cu c ình công là ã làm úng v i pháp lu t c a Vi t Nam. Nhng xin quý v nh cho r ng cn c ó l i c th c hi n trên m t n n t ng pháp lu t vô lý và h n h p c a Vi t Nam hi n nay. 3.2 H qu c th t nh ng phán quy t Toà án k t lu n r ng m t cu c ình công là b t h p pháp là làm cho nh ng ng i công nhân tham gia ình công tr thành nh ng ng i vi ph m pháp lu t. H b c t lng th m chí là sa th i, vì gi i

ch d a vào k t lu n cu c ình công b t h p pháp c a Toà án quy k t ng i công nhân tham gia ình công là "t ý b vi c" và làm cn c sa th i h m t cách " úng lu t" ( i m c kho n 1 i u 85). 3.3 i u chúng ta c n c bi t quan tâm là s ph n c a nh ng ng i lãnh o các cu c ình công này. a s h u chính là nh ng ng i lao ng ch không ph i là nh ng cán b công oàn. Sau nh ng cu c ình công b coi là b t h p pháp này, h luôn b trù d p, àn áp, m t vi c làm, túng qu n v kinh t , và th m chí không ít tr ng h p b quy k t là t i ph m hình s m t cách oan nghi t, v i nh ng t i m h nhng n ng n nh gây r i tr t t công c ng, xúi gi c, lôi kéo ng i khác gây r i tr t t công c ng,ch ng ng i thi hành công v .v.v. Bây gi có l quý v ang th c m c v vai trò c a Công oàn Vi t Nam âu ? H ông o, l n, nhi u ti n và l i c ng c ng s n yêu quý l m, nhng d i c ch c quy n cai tr hi n nay c a ng c ng s n Vi t Nam thì Công oàn c coi là m t b ph n c a ng c ng s n Vi t Nam, ch u s lãnh o và ph c v cho ng này. Vì v y, công oàn Vi t Nam không còn là m t t ch c công oàn bình th ng và thu n khi t úng v i b n ch t v n có c a nó nh công oàn các n c trên th gi i. M t công oàn úng ngha ph i do ng i lao ng t l p ra, duy trì và phát tri n. Ch nh v y thì công oàn ó m i có c s c l p và có th ph c v t i a cho quy n l i c a ng i lao ng. Cng vì lý do không c l p này mà Vi t Nam hi n nay, không có Ban ch p hành công oàn c s nào dám quy t nh và t ch c cho công nhân ình công theo quy nh t i kho n 2 i u 173. i u này khi n ng i lao ng t ình công vì không ch n i quy t nh c a công oàn. Và ây cng là m t trong nh ng lý do làm cho cu c ình công ó b ch p m là t phát, vô t ch c và b t h p pháp d n n nh ng h u qu ghiêm tr ng nh nói trên.

S 15 * Trang

4

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

IV- H qu nghiêm tr ng t quy nh v ình công b t h p pháp trong pháp lu t Vi t Nam hi n nay

Chính nh ng quy nh b t kh thi nêu trên ã làm cho hn 90% các cu c ình công t i Vi t Nam u là b t h p pháp. i u này d n n 04 h qu t t y u là : 1. Quan h gi a gi i ch và ng i lao ng càng tr nên cng th ng vì gi i ch d a vào vi c tuyên b cu c ình công là b t h p pháp tr ng ph t th m chí là sa th i ng i lao ng, làm cho ng i lao ng tr nên túng qu n, b t c và b d n vào b c ng cùng. 2. Khi cu c ình công b coi là b t h p pháp thì nh ng yêu sách c a ng i lao ng cng s không c gi i quy t nh là m t h qu t t y u. Và do v y, v n c t lõi là các tranh ch p lao ng t p th v n ti p t c t n t i và d n nén ch ng ch t càng d d n n nh ng cu c ình công khác. 3. Cách gi i quy t c ng nh c d a trên nh ng quy nh pháp lu t u tr và h n h p ó c a Toà án càng làm ng i lao ng m t lòng tin vào pháp lu t và nhà n c, t ó l i càng d manh ng và có nh ng hành vi b t tuân th làm cho hi n tr ng ình công Vi t Nam càng tr nên ph c t p, r i ren. 4. Ng i lao ng không nh ng m t lòng tin vào Toà án và C quan Nhà n c mà còn m t lòng tin i v i c t ch c công oàn vì công oàn ng tr ó không còn i di n cho h và giúp ích c gì cho ng i lao ng. Không nh ng v y, ng i lao ng t i Vi t Nam hi n nay l i không c l p công oàn c l p c a chính mình, do ó càng thi u t ch c và u tranh càng khó khn. C quan qu n lý nhà n c cng vì th mà càng khó n m b t tình hình và khó th c hi n ch c nng qu n lý c a mình hn. ã có r t nhi u ng i lao ng và ngay c m t s nhà l p pháp yêu c u c n có m t h th ng công oàn c l p t i Vi t Nam, do chính ng i lao ng l p ra, óng góp công s c ti n b c duy trì nó, và c /thuê nh ng ng i có nng l c

phù h p làm vi c chuyên nghi p cho công oàn ó. Nhng n nay, nh ng ý t ng tuy không m i nhng r t t t p và úng v i xu th phát tri n t t y u c a th gi i v t ch c công oàn v n cha có d u hi u gì s m c nhà c m quy n Vi t Nam ng h và thông qua.

V- C n ph i c i t lu t pháp VN v ình công và ph i có Công oàn c l p c a công nhân

ình công là quy n c a ng i lao ng c không làm vi c mà v n c b o toàn quy n l i m t cách bình th ng trong th i gian không lao ng này, nh m gây thi t h i kinh t nh t nh cho bên ch lao ng ho c cho bên th ba, khi quy n l i c a ng i lao ng b xâm h i ho c có nguy c b xâm h i. Ng i lao ng c th c hi n quy n này m t cách nhanh chóng, úng th i c, t c là h ph i có quy n chu n b m t cách bí m t cu c ình công tránh b gi i ch d p t t cu c ình công. Nhng lu t Vi t Nam quy nh th i gian xin phép và i chu n y cho cu c ình công kéo dài g n 1 tháng, cán b công oàn thì h ng lng nhà n c th c hi n theo s ch oc a ng c ng s n l i v a làm vi c trong chính doanh nghi p có ình công thì h không th th c hi n c vai trò là ng i i di n và ph c v cho quy n l i c a ng i lao ng. Do v y, g n nh không có cu c ình công nào là h p pháp t i Vi t Nam, vì mu n th c hi n úng pháp lu t thì không th ình công c, và ng c l i, mu n ình công thì không th tuân th pháp lu t. Vi c nhà c m quy n d a vào cn c pháp lu t l c h u này k t lu n cu c ình công là b t h p pháp ã mang l i nh ng h qu t i t , ch ng ch t và ào sâu thêm mâu thu n gi a các bên, làm ti n cho nh ng cu c ình công khác n i ti p. Lu t pháp Vi t Nam không còn theo k p th c t i s ng và c n tr xã h i phát tri n. Vi t Nam c n ph i có nh ng quy nh pháp lu t v ình công phù h p và tuân th lu t pháp qu c t , c th là quy nh c a t ch c Lao ng qu c t ,

và nh t thi t ph i bám sát c i s ng xã h i ang di n ti n không ng ng, v i m c tiêu t i th ng là ph c v cho quy n l i c a ng i lao ng v i 04 n i dung c th là : 1- Ph i có nh ngha pháp lý v ình công và phân bi t rõ ình công v i b vi c hàng lo t; 2- Quy nh v th i h n thông báo và chu n y th c hi n cu c ình công không quá 72 gi ( xu t). Quy nh ch c n m t b c àm phán hoà gi i t i c s mà không thành thì ng i lao ng có quy n ình công ngay ho c l a ch n con ng Toà án gi i quy t. Quy nh nh v y m i b o m c tính th i c cu c ình công kh thi và có hi u qu , và ng th i nâng cao thái và trách nhi m c a gi i ch và nh ng ng i i di n cho công quy n có liên quan. 3- Ch coi cu c ình công là b t h p pháp khi cu c ình công ó không liên quan gì n lao ng và quan h lao ng (nh gi i ch thay i ng ph c cho công nhân nhng không nh h ng gì n s c kho hay gây khó khn trong khi làm vi c, hay không công nhân i c ng chính mà ch cho i c ng bên .v.v.), còn cu c ình công dù không xu t phát t tranh ch p lao ng tr c ti p, mà liên quan n pháp lu t, chính sách c a nhà n c v lao ng thì ph i c coi là h p pháp. 4- Ng i lao ng có quy n thành l p công oàn c l p c a mình, c óng qu , qu n lý và thuê ng i chuyên nghi p i u hành t ch c công oàn c a mình. Ng i lao ng có quy n t do thành l p các t ch c công oàn theo nghành, công oàn theo lãnh th và t do liên k t v i các t ch c công oàn khác. Kính tha Quý V , Cu c u tranh này s ngày càng phát tri n vì ây là m t hi n th c khách quan, là h qu t t y u xu t phát t nh ng b t công tràn lan trong xã h i Vi t Nam hi n nay, m t xã h i c ng s n nhng ng i công nhân l m than nghèo kh v n ang ngày êm b bóc l t th m t và b i x thi u tôn tr ng v nhân ph m. Cu c u tranh này r t gian

S 15 * Trang

5

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

khó nhng s c ti p t c m t cách tr ng k và v ng ch c cho n khi nào có c s công b ng trong quy i giá tr lao ng và nhân ph m c a ng i công nhân c tôn tr ng. Tôi hoàn toàn hi u r ng mình ch là m t cá nhân góp ti ng nói nh nhoi ng h và ang tìm ki m gi i pháp cho cu c tranh u này. Tôi tin t ng chính nh ng n l c không ng ng c a l c l ng công nhân và dân ch t i qu c n i Vi t Nam s nh n c s quan tâm và ng h c a các b n, nh ng ng i có b dày kinh nghi m u tranh c a công nhân, do công nhân và vì công nhân, giúp chúng tôi hi u qu và k p th i b ng nh ng hành ng c th và thi t th c t o thành m t áp l c l n t bên ngoài tác ng làm bi n chuy n pháp lu t hi n t i c a Vi t Nam v ình công, ng i lao ng có th ình công h p pháp và có công oàn c l p c a chính mình. ây là tâm huy t c a tôi mang n H i ngh này và mong mu n H i ngh này mang l i cho Vi t Nam. Xin c m n quý v ã dành th i gian quý báu cho tôi. LS Lê Th Công Nhân Phát ngôn nhân ng TTVN

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

H i Ngh Qu c T v Quy n Lao ng t i Vi t Nam ã c t ch c trong 3 ngày 28, 29 và 30 tháng 10 nm 2006 t i i s nh Qu c H i Ba Lan v i s tham d c a trên 60 i bi u n t nhi u qu c gia, nh: Ba Lan, Hoa K, Canada, Úc, Ti p, Pháp, Th y S, B, c, Anh, v.v.. Sau ba ngày nghiên c u và th o lu n, H i Ngh th y r ng tình tr ng c a ng i lao ng Vi t Nam có nhi u v n c n c quan tâm, c bi t: - Lng b ng còn quá th p, môi tr ng làm vi c thi u v sinh và an toàn; - B i x tàn t , b t công, nhân ph m b chà p; - Không có b o hi m s c kho cng nh các quy n l i khác theo tiêu chu n lao ng qu c t ; - Lu t pháp Vi t Nam không b o v ng i lao ng úng m c, trong khi ó T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam do nhà n c d ng lên ã không b o v quy n l i c a ng i lao ng mà ch ki m soát h theo ch th c a ng và nhà n c. Do ó, H i Ngh nh n nh r ng: C ng ng ng i Vi t h i ngo i c n ph i có m t t ch c b t v l i (NGO) nh m theo dõi tình tr ng làm vi c c a ng i lao ng Vi t Nam, bênh v c và b o v quy n l i c a h m t cách h u hi u v i s h tr c a các t ch c lao ng qu c t . H i Ngh quy t nh thành l p y Ban B o V Ng i Lao ng Vi t Nam và toàn th i bi u hi n di n u là thành viên c a y Ban. y Ban ã c H i Ngh b u lên v i thành ph n nhân s nh sau: Ban i u Hành: Ch T ch: Tr n Ng c Thành

Phó Ch T ch 1: Ng. Thanh Trang Phó Ch T ch 2: Nguy n Ng c Bích T ng Th Ký: oàn Vi t Trung Th Qu : Ngô Chí Thi ng Các y viên chuyên môn: K Ho ch: Tr n Ng c Sn Lao ng: Nguy n Vn Tánh Hu n Luy n: Nguy n ình Hùng Pháp Lý: Nguy n Cao Quy n Tài Chánh: Ngô Th Bích Xã H i: M c Vi t H ng i di n t i các qu c gia: Anh: Nguy n Thành Khng Ba Lan: inh Trung Ngh B : Nguy n Vn Tánh c: Ph m Hoàng Canada: Lâm Thu Vân Hoa K: Nguy n Qu c Kh i Liên Bang Nga: Bùi Th Lan Hng Pháp: Ngô Th Ngoan Th y S: Nguy n Th Xuân Trang Ti p: Nguy n Ti n Nam Úc: Nguy n Hng o Ban C v n: Miroslaw Chojecki Tomasz Wojcik Tr n Qu c B o Nguy n Minh C n Bùi Tr ng C ng Nguy n Kim Tr s trung ng c a y Ban c t t i Warszawa, th ô Ba Lan: UL. Lanciego 7/7002­792, Warszawa, Poland Tel: (48) 606 831 600 Email: [email protected] Tr s qu c t c a y Ban c t t i California, Hoa K: 14504 Vintage Dr, San Diego, CA 92129, USA Tel: (1) (858) 484 1428. Email: [email protected] Làm t i Warszawa, 1-11-2006. Tr n Ng c Thành Ch T ch.

S 15 * Trang

T

DO NGÔN LU N

Bán nguy t san ra ngày 1 và 15 m i tháng

IN VÀ T NG T I VN

a ch liên l c:

[email protected] [email protected] Mu n c t báo trên m ng, xin m i ghé:

http://www.tdngonluan.com www.tudodanchuvietnam.net http://tudongonluan.atspace.com

Trong trang m ng th 1 và th 2 trên ây, Quý v có th tìm th y nhi u tài li u u tranh cho dân ch t i Vi t Nam

6

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

L I KÊU G I

Kính tha ng bào trong và ngoài n c, ng kính g i: T ng Liên oàn Lao ng Th Gi i và các t ch c lao ng các n c trên Th gi i Hàng ch c tri u ng i lao ng Vi t Nam hi n ang làm vi c trong m i lãnh v c c a n n kinh t qu c gia. Trong m y ch c nm qua, chính l c l ng này ã góp ph n c l c vào vi c nâng cao s n xu t, y m nh xu t kh u và tng thêm thu nh p cho nhà n c cng nh xã h i, nh ó i s ng c a nhân dân c ph n nào c i thi n hn tr c. Th nhng, i u áng bu n là so v i công s c óng góp to l n c a ng i lao ng vào n n kinh t qu c gia thì i s ng v t ch t và tinh th n c a h , nói chung, v n r t thi u th n và kh s . Ch ng nh ng th , ng i lao ng th ng b ch áp b c, e d a u i vi c, ph t kh u lng, tr ng ph t b t công, th m chí h nh c, ch i m ng, ánh p. Các ch tr c p xã h i, b o hi m y t cho ng i lao ng không c quy nh rõ ràng, mà có quy nh thì cng không c tôn tr ng, nên khi au m, tai n n, t t nguy n, h u ph i ch u nhi u thi t thòi. Tóm l i, cu c s ng c a ng i lao ng trong các doanh nghi p nhà n c cng nh t nhân u r t c c c. H b áp b c n ng n , mà nh ng quy n lao ng cn b n c a h không c tôn tr ng. Trên th c t , h không có quy n l p h i, l p công oàn c l p, không có quy n bi u tình, ình công. Cu i nm 2005 và u nm 2006, m t cao trào ình công, bi u tình c a gi i công nhân lao ng ã x y ra trên kh p n c. ng C ng s n Vi t Nam và nhà c m quy n C ng Hòa Xã H i Ch Ngha Vi t Nam ch ng nh ng không bênh v c quy n l i c a gi i công nhân lao ng mà l i còn v hùa v i gi i ch nhân, coi nh ng cu c ình công, bi u tình ó là b t h p pháp và ã b t b m t s ng i lãnh o ình công, ng th i e d a, kh ng b tinh th n công nhân lao ng. Còn T ng Liên oàn Lao ng Vi t

Nam, cng nh các công oàn c s , các y ban i di n u t ra b t l c hoàn toàn tr c nh ng òi h i chính áng c a ng i lao ng. Chính vì th , t i "H i ngh Vácsa-va 2006" h p t ngày 28 n ngày 30 tháng 10 nm 2006, m t y Ban B o V Ng i Lao ng Vi t Nam ã c thành l p có nhi m v theo dõi tình hình ng i lao ng Vi t Nam b o v quy n l i v t ch t và tinh th n c a ng i lao ng Vi t Nam trong m i th ch , giúp Công oàn c L p Vi t Nam và Hi p H i Công Nông oàn K t v a m i ra i vào cu i tháng 10 v a qua, cng nh các t ch c phi chính ph (NGO) c a ng i lao ng Vi t Nam có th ho t ng bình th ng b t ch p m i ngn c m, àn áp và kh ng b c a nhà c m quy n. Chúng tôi òi h i nhà c m quy n Vi t Nam ph i công nh n tính h p pháp c a các Công oàn hay Nghi p oàn c l p Vi t Nam. Chúng tôi kêu g i ng bào trong và ngoài n c h t lòng h tr chúng tôi v m i m t, c v t ch t l n tinh th n, cng nh v n ng d lu n qu c t có th b o v c l c quy n l i chính áng c a ng i lao ng n c ta. Chúng tôi kêu g i T ng Liên oàn Lao ng Th Gi i và các t ch c lao ng các n c trên Th Gi i ng h các Công oàn c L p t i VN giúp các Công oàn này chóng tr ng thành và tr nên các t ch c có t m vóc có th ph c v và b o v h u hi u quy n l i thi t thân c a ng i lao ng VN. Chúng tôi xin thành tâm c m t tr c v m i h tr quý báu c a quý v h o tâm. Vác-sa-va, ngày 7-11-2006 T.M. y Ban B o V Ng i Lao ng Vi t Nam Tr n Ng c Thành, Ch T ch

ng s nh ng gì C ng s n làm ! Hãy làm nh ng gì C ng s n s !

(Hannover - VNN) Vào ngày 28-102006 t i h i tr ng chùa Viên Giác, thành ph Hannover, ã di n ra m t bu i sinh ho t c ng ng do UB i u h p công tác u tranh c a c ng ng ng i Vi t t i CHLB c tri u t p. Bu i sinh ho t ã i vào ngh trình v i 3 i m chính: 1/ Vi c xây d ng Bia T N n, 2/ T ch c ngày Nhân quy n Qu c T 2006, 3/ ng h các nhà Dân ch u tranh trong n c. V vi c ng h cu c u tranh trong n c, UB ã ra Th Kêu G i Y m Tr , n i dung nh sau: "Trong th i gian qua phong trào dân ch trong n c ã có nh ng b c ti n b , mà kh i u là kh i 8406 g m nhi u thành ph n c a dân t c t Nam chí B c, ã can m lên ti ng u tranh cho t do dân ch VN. M i ây nh t vào ngày 16-10-2006 Liên Minh DCNQVN ã ra i; ti p sau ó vào ngày 20-10-2006 Công oàn LVN cng ã tuyên b công khai ho t ng... Thành viên công khai c a Phong trào DC trong n c hi n nay ã can m b t ch p s sách nhi u, hm d a, àn áp c a nhà c m quy n Hà N i, v i m c ích là òi h i cho VN ph i c t do dân ch ; nhân ph m và nhân quy n c a ng i dân VN ph i c tôn tr ng. H là nh ng ng i dng c m c n c s h tr tích c c c a chúng ta. Nh ng tài li u và danh sách v nh ng Chi n S Dân Ch ang ho t ng hi n nay c ng trong www.nhavietnam.net/diendan. Quý v có th vào trang nhà trên ây tham kh o và giúp b túc cho tài li u c phong phú và c p nh t. UB i u H p xin kêu g i quý v cùng chung s c th c hi n Phong Trào Y m Tr Chi n S Dân Ch (PTYTCSDC) t i VN, công vi c này c n s ti p tay c a nhi u ng i y m tr s ông nh ng ai ang u tranh cho Dân Ch VN. PTYTCSDC là t p h p c a nhi u Nhóm Thân H u y m tr cho t ng CSDC. S y m tr này mang tính ch t t nguy n và thân tình nh gi a thân nhân, b n bè nâng l n nhau v c tinh th n l n v t ch t trong kh nng c a nh ng cá nhân trong Nhóm. Các Nhóm Y m Tr s liên l c tr c ti p v i CSD mà Nhóm t nguy n h tr và có th ho t ng c l p hay ph i h p v i nhau. Có hai cách tham gia công tác y m tr : 1- Quý v t h p thành m t Nhóm r i tùy ý l a ch n CSDC mình mu n y m tr ... 2- Quý v cng tùy ý l a ch n ng i mình mu n y m tr , nhng s tham gia vào m t trong nh ng Nhóm Y m Tr do y Ban i u h p. (xem ti p trang 9) S 15 * Trang 7

C ng ng Ng i Vi t t i c v n ng y m tr u tranh Dân ch trong N c

TIN T C

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

KÍNH G I

Quí v lãnh o các n n kinh t có th ch chính tr a nguyên thu c t ch c h p tác kinh t Châu Á Thái Bình Dng tham d h i ngh th ng nh APEC t i Hà N i ngày 12-19 tháng 11-2006. Chúng tôi - i di n H i Ái H u Tù Nhân Chính Tr Và Tôn Giáo VN - xin trân tr ng kính chào t t c Quí v . Chúng tôi r t vui m ng hoan nghinh s hi n di n c a quí v trên Quê hng VN chúng tôi. Quí v ang hi n di n trên t n c Vi t Nam chúng tôi - hi n là m t trong s ít các qu c gia còn duy trì h th ng nh t nguyên, c ng t n c chúng tôi là n c ch nhà cho cu c h p th ng nh các nhà lãnh o các n n kinh t APEC, càng cho th y nhân lo i ang xu th Hòa bình, i tho i h p tác và phát tri n b t ch p các khác bi t v chính tr . ây là m t minh ch ng rõ ràng cho th y tính a nguyên là m t c tính t nhiên c a th gi i và là n n t ng cho Hòa bình và phát tri n c a nhân lo i. Tuy nhiên, gi i c m quy n c ng s n hi n nay v n c tình duy trì h th ng chính tr nh t nguyên, c ng kéo dài su t hn n a th k qua. H th ng chính tr phi lý ó, không ch làm cho t n c Vi t Nam chúng tôi v n là m t trong nh ng n c nghèo nh t th gi i mà gi i lãnh o c quy n ó còn àn áp, c m tù nh ng ai dám công khai bày t và u tranh ôn hòa cho m t th ch chính tr a nguyên. Nghiêm tr ng hn n a còn àn áp, c m tù c nh ng ng i can m gi v ng ni n tin Tôn giáo c a mình. Chúng tôi - nh ng c u tù nhân chính tr và Tôn giáo t i Vi t Nam

chính là n n nhân và s n sàng là ch ng nhân cho s àn áp c a h th ng chính tr c ng, c tài ang t n t i trên t n c VN. Chúng tôi ch là s ít nh ng ng i may m n ã thoát kh i nhà tù c ng s n Vi t Nam nhng hi n nay còn bi t bao ng i ang ph i s ng âm th m, kh n kh , mòn m i trong lao tù ch vì h có quan i m và ni m tin khác bi t v i gi i c ng s n c m quy n nh: Nhà báo Nguy n V Bình, Bác s Lê Nguyên Sang, Nhà báo Hunh Nguyên o, V Hoàng H i, Nguy n Ng c Quang, Trng Qu c Huy, Ph m Bá H i, Lê Vn Tính, Nguy n Tu n Nam, Nguy n H u C u, Ngô Vn Ninh cùng h ng trm tù nhân S c t c, M c s truy n giáo v.v... ch vì khát khao T do Tín ng ng, Dân ch , Nhân quy n. Và, cng có bi t bao ng i vô t i; không h có m t tòa án nào k t án nhng v n b công an bám sát canh ch ng ni , kh ng b cu c s ng, internet b c t, máy i n toán, i n th, i n tho i, b c p o t... Ho c có ng i ã ra kh i nhà tù nhng ang ph i s ng trong c nh e d a, cô l p, giam c m ngay trong lòng xã h i nh Hòa th ng Thích Qu ng , Th ng T a Thích Chn Tâm, S c Thích c Chính, i c Thích Nguyên Kiên, Linh m c Nguy n Vn Lý, Linh m c Nguy n H u Gi i, M c s Nguy n Công Chính, Tu s Hà H i, Tu s Nguy n Vn Th, Tu s Lê Vn Sóc, Giáo s Hoàng Minh Chính, Bác s Nguy n an Qu , Nhà báo Nguy n Kh c Toàn, Nhà vn Hoàng Ti n, Bác s Ph m H ng Sn, K s Nam H i, Giáo s Nguy n chính K t, C Nguy n ình Huy, C Nguy n Th àm,

Ti n s Nguy n Thanh Giang, Giáo s Tr n Khuê, Ti n s Hà S Phu, C Lê H ng Hà, Ông Ph m Qu Dng, Ông Tr n Anh Kim, Nhà vn Bùi Ng c T n, Lu t s Bùi Kim Thành... Nh ng chuy n au lòng n y ch c ch n s không th t n t i và không th ch p nh n trong m t th ch chính tr a nguyên nh t i các n n kinh t c a Quí v . Kính tha Quí v , Chúng tôi bi t r ng, m c tiêu chính y u u tiên c a APEC là t o d ng m t khuôn kh h p tác v kinh t hi u qu hn cho toàn khu v c Châu Á Thái Bình Dng. Tuy nhiên, th c t ã cho th y, s không th có m t s h p tác kinh t b n v ng n u b qua các khía c nh chính tr , xã h i. Quan i m n y ã c hi n th c hóa ph n nào khi m t s v n ngoài kinh t ã c c p t i cu c h p th ng nh APEC Santiago-Chilê nm 2004 và t i Busan-Hàn Qu c nm 2005. V i xu th phát tri n c a APEC, chúng tôi hy v ng, t i cu c h p th ng nh s p t i t i Hà N i vào nh ng ngày 12-19 tháng 11-2006, Quí v , nh ng i di n cho các n n kinh t có th ch Dân ch a nguyên, s tng c ng s trao i v v n Quy n Con Ng i, thúc y gi i c m quy n các n n kinh t có th ch nh t nguyên, c ng nh t n c Vi t Nam chúng tôi nh t thi t ph i tôn tr ng Quy n Con Ng i. i u n y cng góp ph n giúp cho s h p tác kinh t gi a các thành viên c a APEC ngày càng phát tri n và hi u qu hn, úng nh m c tiêu chính y u c a t ch c APEC. Chân thành c m n s lu tâm c a Quí v . Trân tr ng kính chúc Quí v nhi u s c kh e. Chúc h i ngh th ng nh APEC thành công t t p. Vi t Nam, ngày 10-11-2006 i di n H i Ái H u Tù Nhân Chính Tr và Tôn Giáo Vi t Nam ( ng ký tên) TT Thích Không Tánh TT Thích Thi n Minh LM Phan Vn L i MS Nguy n H ng Quang HT Lê Quang Liêm GS Ph m Tr n Anh

S 15 * Trang

8

T DoNgônLu n * BánNguy tSan Tin t c ti p trang 7 CSVN e ng i s ra i c a Công oàn c L p VN

m t Hi p H i oàn K t Công-Nông Vi t Nam, i di n t p th Công nhân và Nông dân ang b áp b c, chúng tôi long tr ng tuyên b : 1- ng h các n l c u tranh òi nhân quy n, òi quy n thành l p Nghi p oàn, Công oàn c l p không l thu c s ki m soát c a ng C ng s n Vi t nam. òi quy n ình công, bãi th u tranh vì quy n l i công nhân không c n xin phép nhà n c Vi t nam. 2- ng h các cu c khi u ki n, bi u tình ch ng b t công, tham nhng, òi nhà c a, t ai và tài s n nông dân ã b quan ch c ng C ng s n Vi t nam chi m o t. ng h các n l c u tranh cho quy n l i thi t th c c a nông dân Vi t nam. 3- Kêu g i các ng phái, l c l ng, cá nhân u tranh cho quy n làm ng i ti p tay v i chúng tôi u tranh b o v công nhân Vi t Nam kh i b tình tr ng bóc l t s c l o ng v i ng lng r m t và làm vi c trong i u ki n nguy hi m, t h i. 4- Kêu g i các ng phái, l c l ng cá nhân u tranh cho quy n làm ng i lên án các hành ng c a quan ch c ng C ng s n Vi t nam ã áp b c, tham nhng c p t ai, tài s n c a nông dân chúng tôi. 5- Vi t Nam v n còn vi ph m nhân quy n tr m tr ng. Các quy n cn b n c a con ng i nh quy n l p ng, quy n t do t t ng, quy n l p và tham gia công oàn c l p v.v... v n không c nhà n c Vi t Nam tôn tr ng. Chúng tôi, Hi p H i oàn K t Công-Nông Vi t Nam kêu g i các v nguyên th qu c gia, nhân dân qu c t yêu chu ng t do, dân ch và nhân

Thay

quy n, nhân dân Vi t nam trong và ngoài n c y m tr chúng tôi trong cu c u tranh òi quy n làm ng i t i Vi t Nam. Vi t Nam ngày 30-10-2006 T/M Hi p H i oàn K t CôngNông Vi t Nam i di n Công Nhân Vi t Nam - Nguy n T n Hoành, i di n công nhân Vi t Nam - Hoàng Huy Chng, Công nhân Nhà máy nh a Tp SaiGon - Nguy n Th Lê H ng, i di n Nông dân Vi t Nam - Nguy n Th Tuy t, Công nhân

H i ngh Qu c t Varsava y m tr cho Công oàn c l p t i VN ã chính th c b m c hôm 30-10-06 trong b u không khí ph n kh i c a t t c các thành viên h i ngh . Tin t c v h i ngh ã c h u h t các c quan truy n thông l n a tin. Bà Cù Th H u, Ch t ch T ng liên oàn Lao ng CSVN ã bày t lo ng i v s ra i c a m t Công oàn c l p và mu n nhà n c có ph n ng. Phát bi u trong phiên th o lu n c a Qu c h i v Lu t Lao ng, bà H u th a nh n: "Ngày 20/10 v a qua, Công oàn c l p ã chính th c ra m t và a lên m ng. Ngày 29-30/10 này Ba Lan cng s có t ch c công oàn ra i, i l p v i chúng ta." K t qu u tiên và r t tích c c c a h i ngh Varsava là s ra ic a Y BAN B O V NG I LAO NG VN nh m m c ích y m tr và b o v công nhân VN và Công oàn cL p VN v a công b thành l p hôm 20-1006. UBBVNL VN do Ông Tr n Ng c Thành làm Tr ng Ban, GS Nguy n Ng c Bích và GS Nguy n Thanh Trang làm Phó TB, Ông oàn Vi t Trung làm TTK. xem ti p trang 10

CHÀO

ÓN LIÊN MINH DÂN CH NHÂN QUY N

Chào ón liên minh nhân ch quy n, ón m ng dân t c quy t vùng lên Liên hoàn m c ích tr gian ng Minh th ch Nam phá xích xi ng Dân chúng m no cùng nh m t i Ch trng h nh phúc n c bình yên Nhân danh l c l ng ng i yêu n c Quy n s ng t do kh p m i mi n.

NH N GING LNG BÁC

T ng Bush tng b ng n Vi t Nam Th m ng ta cúi l y hàng Ch ngha Mác-Lê qung s t rác Ông th y T b n b c nghêng ngang Sen m qu c t gi tay ón H t h tôn m t v nh vang Bác h i trong lng nghe tr ng phách Nh n ging ngoài ngõ gió mênh mang.

Tr n Vi t Yên

S 15 * Trang

9

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

kh ng ch t i a các quy n t do t t ng, thông tin, ngôn lu n c a ng i Dân. H th ng tuyên truy n m t chi u c a Nhà c m quy n Vi t Nam hi n nay ch ph bi n nh ng thông tin có l i cho ng C ng S n Vi t Nam, nh m che gi u nh ng sai l m, t i ác c a h th ng chính tr , c a các ng viên quy n uy gian ác và b t mi ng nh ng ti ng nói trung th c, th ng th n, xây d ng c a Nhân dân Vi t Nam ; ng th i l a d i Nhân dân th gi i và né tránh các áp l c ng n và c n thi t c a Qu c t . i di n lâm th i Kh i 8406 Nam H i, K s, Sài Gòn. Tr n Anh Kim, CSQ, Thái Bình. Nguy n Vn Lý, LMCG, Hu .

Th này ã ng s 13. Nay vì th i s , chúng tôi xin ng l i nh ng o n ch y u Vi t Nam, ngày 15-8-2006

Kính g i : Các Nhà Lãnh o các N c thu c T ch c APEC...... Nhân d p này, chúng tôi mong Quý V lu tâm m t s v n liên quan n tình hình chính tr , kinh t , xã h i c a CHXHCNVN : 1- Quý V ang quan h và h p tác v i m t trong vài Nhà c m quy n có th ch chính tr c ng và c tài còn sót l i trên hành tinh này. Trong ó, quy n l p pháp (Qu c h i), quy n t pháp (Tòa án) và quy n hành pháp (Chính ph ), cng nh các l c l ng công an, quân i, báo chí và tôn giáo qu c doanh,... u là công c c a ng c ng s n Vi t Nam. S c ng này c xác nh trong i u 4 c a Hi n pháp Vi t Nam hi n hành, khi n Nhà c m quy n không h có c nh tranh và không s b thay th . Ngh quy t 1481 c a Ngh vi n H i ng Châu Âu ngày 25-01-2006 ã nói lên nh ng i u c t lõi nh t v chính th y. 2- Quý V ang quan h và h p tác v i m t chính th mà Qu c h i ­ C quan quy n l c cao nh t c nhào n n theo "nguyên t c dân ch " ­ nhng l i ch g m nh ng thành viên không do Dân b u mà do ng ch n. H ch i di n cho ng C ng S n Vi t Nam, ch không ph i i di n cho Nhân dân Vi t Nam. H ch bi t thông qua các ch trng, ng l i, chính sách và lu t l ... theo l nh c a B chính tr ng C ng s n Vi t Nam, dù nh ng ch trng, ng l i, chính sách, lu t l này có th m h , sai l m và gây thi t h i vô phng c u ch a cho Dân t c chúng tôi. Vì v y, Quý V không th nghe c ti ng nói trung th c c a ng i Dân chúng tôi. Do ó, s h p tác này c a Quý V khó tr thành nhân t tích c c em l i s phát tri n, h nh phúc, m no và thng ti n cho Nhân dân trong Kh i APEC và cho Nhân dân Vi t Nam c. 3- Quý V ang quan h và h p tác v i m t Nhà c m quy n c tình áp t ng l i kinh t g i là "N n kinh t th tr ng theo nh h ng xã h i

ch ngha". ây là m t khái ni m y mâu thu n cha h th y tr c ó trong l ch s kinh t h c. Nó ch là s n ph m c a s khôn v t, b t lng, c oán, b o th và g ng ép. Th c t ã ch ng minh r ng: ó là m t n n kinh t t b n hoang dã, ch em l i l i nhu n k ch sù cho các ng viên c ng s n cao c p. Ng c l i, nó em n s b n cùng cho tuy t i a s Dân nghèo và h sâu ngn cách giàu nghèo ngày càng tng trong xã h i, v i thu nh p bình quân u ng i Vi t Nam hi n nay d i 500 ôla/nm là m t b ng ch ng rõ ràng. Vì v y, s h p tác c a Quý V v kinh t v i m t Nhà c m quy n nh th không th em l i nh ng hi u qu thi t th c mà ng i Dân t n c chúng tôi mong i. 4- Quý V ang quan h và h p tác v i m t Nhà c m quy n n i ti ng b o tàn và hà kh c trên th gi i, ã và ang àn áp các Tôn giáo t i Vi t Nam cách kh c li t, nn i b Chính ph Hoa K ã nhi u nm li t Vi t Nam vào danh sách CPC (các n c c n c bi t quan tâm). Vi c Nhà c m quy n C ng s n Vi t Nam hôm nay v n ti p t c àn áp, kh ng ch , công c hóa các Tôn giáo - v n là các bi u t ng uy tín cho các giá tr o c tinh th n - ch c ch n không th giúp n nh xã h i, phát tri n vn hoá và h p tác kinh t thu n l i c. Trái l i, nh ng hành ng y ch khi n ng i ta làm n thêm gian d i, coi th ng các cam k t qu c t và các h p ng thng m i (b ng ch ng là các v PMU 18, v VietNam Airlines, v Tr nh Vnh Bình...), b i l t n lng tâm, Dân chúng ã và ang m t i nh ng n n t ng o c - nh s trung th c, tính th y chung - c a truy n th ng hàng ngàn nm Dân t c ã dày công xây d ng, trong ó có s óng góp hi n nhiên r t l n lao c a các Tôn giáo. 5- Quý V ang quan h và h p tác v i m t Nhà c m quy n v a ban hành Ngh nh 38 (áp d ng t 03-042005) nh m ki m soát và h n ch t i a quy n t do h i h p, t do bi u tình c a ng i Dân và Ngh nh 56 (áp d ng t 01-07-2006) nh m ki m soát, thao túng và

Ngày 2-11-2006, m t h i l y tên là "H i Ái H u Tù Nhân Chính Tr và Tôn Giáo Vi t Nam" ã c th ng t a Thích Thi n Minh thu c Giáo h i Ph t giáo VNTN v n ng thành l p Vi t Nam. H i này là m t trong s nhi u oàn th qu n chúng t ng thành l p b t ch p các hành ng e d a, kh ng b c a nhà c m quy n CSVN. Th ng t a Thi n Minh, 52 tu i, ã b b tù t nm 1979 v i b n án tù chung thân. Ngài c Hà N i " c xá" ngày 2-2- 2005, nh s c ép m nh m c a chính ph M và Liên Âu. Trong Tâm th ngày 27-10-2006 g i t B c Liêu n các c tù chính tr , tôn giáo khác kh p, TT Thi n Minh vi t: "Chúng tôi là nh ng ng i c u tù nhân chính tr , lng tâm và tôn giáo ã t ng b c m tù d i ch C ng S n Vi n Nam trong th i k sau ngày 30-4-75. u t tr c hi n tình t n c, thao th c v tình t dân t c cng nh suy ngh v nh ng khó khn c a các anh em ng chung c nh ng sau khi ra kh i nhà tù c ng s n. Do ó chúng tôi ã h i ý cùng nhau ti n hành thành l p "H i Ái H u C u Tù Nhân Chính Tr VN" mà chúng tôi ã p t khi còn trong các nhà tù CS t i VN." Th ng t a Thi n Minh vi t ti p r ng "Nh n th y ã n lúc c n công khai ra m t, nh m m c ích th hi n tình oàn k t, tng thân tng ái h tr nhau trong c ôc s ng còn g p nhi u kh n khó b t bình ng." Ti p ó, m t vn ki n mang tên "D th o i u l H i Tù Nhân Chính Tr Vi t Nam" ã c ph bi n trên Internet g m 5 chng v i 11 i u kho n nh m l y ý ki n tham kh o tu chính tr c khi c công b chính th c. Hôm 10-11-06, các i di n lâm th i c a H i cng ã g i th t i các lãnh o tham d H i ngh APEC xem ti p trang 14 S 15 * Trang 10

Tin t c ti p trang 9 "H i Ái H u Tù Nhân Chính Tr và Tôn giáo VN" c thành l p

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

qu n chúng Ph t t Vi t Nam ng h m nh m . Hòa th ng cng c s h u thu n r ng rãi c a các c ng ng tôn giáo khác và nh ng c u ng viên C ng s n. "Vi t Nam là ni mà s b t hòa và chia r còn mãi mãi n sâu - chia r gi a mi n B c v i mi n Nam, chia r gi a ng i c ng s n v i ng i qu c gia, chia r gi a tôn giáo v i tôn giáo, gi a nhóm chính tr này v i nhóm v i chính tr kia, chia r gi a các giai c p, gi a các th h . Hòa th ng Thích Qu ng óng vai trò ch y u cho vi c hòa h p gi i b t ng chính ki n t B c n Nam Vi t Nam. "Dân t c Vi t Nam s ng trong s hãi t 50 nm qua. Riêng m t ch "Công an" là làm cho nhân dân khi p s . Hòa th ng Thích Qu ng gi i thích r ng s hãi ã thành thiên tính th hai c a ng i Vi t. ây là m t trong nh ng lý do chính khi n phong trào dân ch t i Vi t Nam phát tri n ch m. "Hòa th ng Thích Qu ng luôn luôn nh n m nh r ng, dân ch ch th c hi n c t i Vi t Nam khi t t c các thành ph n dân t c k t h p thành kh i, em t t c tài nng riêng bi t, kh nng chuyên môn, ki n th c và nhi t tình k t liên nhau trong m t phong trào y sinh l c. "Tuy nhiên g n ây, ng i công dân Vi t ã v t th ng s hãi, v t th ng s bao vây ngay gi a lòng xã h i, h p nh t thành nh ng t ch c ph n kháng v i h ng nghìn ng i, xu t b n báo chí mà không c n xin phép nhà n c, và kêu g i cho n n dân ch a ng. S d ng Internet, ng i công dân Vi t tìm ra phng th c m i trao i ý ki n và i u h p hành ng. "Nhà c m quy n Hà N i v i ch C ng s n v n quy t tâm bám gi quy n bính c tài này b t u ph n ng, b ng sách nhi u hn là b ng i tho i. M i ây trong cu c àn áp phong trào dân ch ang lên, sáng ngày 15-10-2006 công an b t giam 3 nhà dân ch n i ti ng mà theo ba ng i này cho bi t là h d trù m t cu c h p th o lu n cho s hình thành m t Liên minh Dân ch và Nhân quy n. "Dù r ng Vi t Nam ã ký k t tham gia Công c Qu c t v các Quy n dân s và chính tr , Nhà n c c ng v n không ch p nh n quy n phê bình. Truy n thông, ng phái chính tr , t ch c tôn giáo và các công oàn không c quy n hi n h u, khi không ch u tr c thu c vào h th ng qu n lý nhà n c, ho c ch ng c làm gì trái ch ng v i chính sách c a ng c ng s n.

S 15 * Trang 11

"Kính tha Ch t ch Qu c h i, "Kính tha quý v o t Gi i Rafto, "Kính tha ch Li t v , Quan khách, quý Bà, quý Ông, "Nhân danh Sáng h i Rafto tôi ng l i c m t s có m t c a ch li t v hôm nay cùng tham d tôn vinh Nhà b o v nhân quy n Vi t Nam l i l c, Hòa th ng Thích Qu ng . Hòa th ng là ng i o t gi i l n th 20 Gi i T ng ni m Giáo s Thorolf Rafto. Th t áng bu n là vào gi này, Hòa th ng b qu n ch trong ngôi chùa c a ngài Saigon. Nhà c m quy n Hà N i không cho phép Hòa th ng sang Na Uy nh n gi i. " âu ph i chuy n tình c mà m t s ng i o t Gi i Rafto v ng m t khi chúng ta tôn vinh h . Ch v Jií Hájek n c c u Ti p Kh c, Doina Cornea L Mã Ni, Aung San Suu Kyi Mi n i n, Leyla Zana Kurdistan và Rebiya Kadeer ông Turkestan ã không t mình n lãnh Gi i Rafto vì các chính quy n àn áp ni n c h mu n bóp gi t ti ng nói c a h . K n hôm nay là 11 nm r i, bà Aung San Suu Kyi v n còn b c m c . Chúng ta ang m t ng ngày cho n khi bà c tr t do ! "Tuy nhiên, i u làm cho chúng ta vui m ng vô h n, là hai bà Leyla Zana và Rebiya Kadeer v a c ra kh i tù, và có m t hôm nay ni h i tr ng, ánh d u 20 nm k ni m Gi i Rafto cùng v i 9 v o t gi i khác. Chúng ta hãy cùng v tay hoan nghênh h . "Trên phng di n chính tr , n c Vi t Nam ngày nay là Ba Lan và Ti p Kh c vào nh ng nm 1970, th i mà Công oàn oàn K t và phong trào Hi n chng 77 xu t hi n. ó cng là th i k Giáo s Thorolf Rafto v n ng cho các nhà ly khai sau b c màn s t. "Gi ng nh n c Ti p Kh c 30 nm tr c, a s ng i dân Vi t s hãi khi ph i nói lên ý ki n h . B máy công an àn áp có m t kh p ni. Ch nh ng ai th c s dng c m m i dám c t lên ti ng nói. c bi t kh t nghi t cho gi i ng i tr và nh ng ai ang

Bergen, 4-11-2006

có gánh n ng gia ình. N u h có c ch gì khi n công an ging m t cú, t c kh t h s b theo dõi, e d a, cô l p và sách nhi u. Công an có phng ti n ngn c m h hành ng. "Th t x ng áng khi H i ng Sáng h i Rafto ch n trao Gi i T ng ni m Giáo s Thorolf Rafto nm 2006 cho m t trong nh ng ng i Vi t Nam b o v dân ch , t do tôn giáo và nhân quy n l i l c nh t, là Hòa th ng Thích Qu ng . "Hòa th ng o t gi i này, vì su t ba mi nm qua Hòa th ng dng c m và kiên trì ch ng i ôn hòa ch C ng s n Vi t Nam, và tr thành bi u t ng cho phong trào dân ch ang bùng lên trên toàn qu c. "Chính quy n Hà N i ch ng a thích Gi i Rafto nm nay, và t l s b t ng gi a Na Uy và Vi t Nam qua cu c vi ng thm Hà N i c a y ban i ngo i thu c Qu c h i Na Uy hôm 27 tháng 9. Nhà c m quy n Vi t Nam t cáo Hòa th ng Thích Qu ng có nh ng ho t ng thúc y s chia r . Nhng H i ng Sáng h i Rafto ph n bác m nh m lu n i u này c a Hà N i. "Hòa th ng Thích Qu ng , m t s phu lãnh o và là th l c k t h p ni quê hng ngài. Là m t Tng s Ph t giáo, h c gi và nhà vn, Hòa th ng em su t i mình ph c v t n t y cho công lý thng ti n, cng nh ti p n i truy n th ng Ph t giáo b t b o ng, khoan dung và t bi. Thông qua các ki n ngh chính tr , HT Thích Qu ng m ig i Nhà c m quy n tham gia cu c i tho i nh m c i cách dân ch , tính a nguyên, t do tôn giáo, nhân quy n và hòa gi i dân t c. ây là i u ã t o nên s c m nh và phng h ng cho phong trào dân ch "Th nhng, Hoà th ng ph i tr m t giá quá t. Tiêu phí m t 25 nm tù ày và hi n nay, vào nm 77 tu i, Hòa th ng Thích Qu ng v n còn b qu n ch . Nhng cng t ni qu n ch y, Hòa th ng ti p t c cu c u tranh. Là Vi n tr ng Vi n Hóa o c a m t Giáo h i b c m oán là Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng nh t, Hòa th ng Thích Qu ng c

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

"B ng cách tôn vinh Gi i Rafto l n 20 cho Hòa th ng Thích Qu ng , chúng tôi ánh giá cao nh ng khó khn c c k r ng l n mà các nhà ho t ng dân ch Vi t Nam ang i di n, v i quy t tâm u tranh ôn hòa nh m thay th ch c ng C ng s n b ng m t th ch dân ch , m t nhà n c a ng xây d ng trên pháp quy n và tuân th các tiêu chu n nhân quy n qu c t . Chúng tôi bi t r ng các nhà dân ch Vi t Nam ang i di n v i hi m nguy b nhà c m quy n àn áp. Nhng chúng tôi k v ng r ng m i d u hi u oàn k t tng liên là m t h u thu n và c ng c cho các nhà dân ch này. "Tuy nhiên, nh Gi i Nobel Hòa bình và là ng i o t Gi i Rafto tr c ó, bà Shirin Ebadi nói r ng : Dân ch không là món quà do n c ngoài trao t ng. Ti n trình dân ch ph i n y n ngay trên chính quê hng mình. Trong cu c ph ng v n vào tháng t nm nay, Hòa th ng Thích Quang có cùng m t quan i m, khi Hòa th ng tuyên b r ng, ti n trình dân ch t i Vi t Nam n m trong tay nhân dân Vi t Nam. "Cho phép tôi k t thúc bài phát bi u hôm nay b ng nh ng l i c a Hòa th ng Thích Qu ng : "S n lúc nhà c m quy n không th nào b t mi ng nhân dân mãi mãi c. ó là lúc toàn dân ng lên nh t c n c v b . T t c 80 tri u dân s ng thanh òi h i dân ch và nhân quy n. Lúc y chính quy n không th làm ng tr c yêu sách y, vì ph i tr c di n tr c m t th c t i áp o. ây là lúc tình hình Vi t Nam bó bu c ph i i thay, và ti n trình dân ch s ló d ng". "Ngày hôm nay ây t i thành ph Bergen, nhân dân Na Uy cùng v i ch li t v quan khách n m l y tay nh ng b ng h u Vi t Nam cùng chia s toàn th vi n ki n dân ch c a Hòa th ng Thích Qu ng . "Thành th t cám n quý li t v . A.RNE LIJEDAHL LYNNGÅRD, CH T CH H I NG SÁNG H I RAFTO th

u tranh hoà bình, b t b o ng Ph b "th n t ng" H Chí Minh Gi i th ch c ng s n c tài

Theo u i ch trng "t n di t" PGHH, hi n nay nhà c m quy n CSVN c tâm dàn d ng m t h s hình s g i là "V MU SÁT BÀ NGUY N TH THU" có lý do pháp lý truy t m t s cán b lãnh o c t cán c a PGHH Thu n Tuý, nh t là i v i tôi (Lê Quang Liêm). Cách ây 6 nm (2001), vì ph n i ch trng "t n di t" PGHH c a ng CSVN, c bà Nguy n Th Thu, 75 tu i, Phó H i Tr ng H i oàn Ph N T Thi n PGHH Trung ng t thiêu t i Vnh Long vào ngày 18-3-2001. V i tinh th n kiên c ng b t khu t này, l n u tiên ã gây c s xúc ng mãnh li t v i th gi i t do và ánh ng lng tri c ng ng nhân lo i yêu chu ng t do và hòa bình kh p th gi i làm cho nhà c m quy n CSVN lo s ph i lên ti ng "ch i bây b y" r ng không h có cu c t thiêu nào c a tôn giáo, cng nh không có v c bà Nguy n Th Thu thu c Giáo H i PGHH Thu n Tuý t thiêu. Nay thì nhà c m quy n CSVN l i tung ra v án "bà Nguy n Th Thu b mu sát" r i m i h a thiêu, t o lý do pháp lý truy t m t s cán b PGHH Thu n Tuý và nh t là i v i tôi (Lê Quang Liêm). V c bà Nguy n Th Thu t thiêu là m t s ki n l ch s công khai, vì tr c khi c bà t thiêu thì ã có nhi u cu c l t s ng t ng bi t, nay còn hình nh lu l i m t cách rõ ràng và cng có ghi âm l i vnh bi t. T li u này ã ph bi n r ng rãi ra h i ngo i. Th mà, nay nhà c m quy n CSVN l i "can m" dàn d ng m t h s "mu sát bà Nguy n Th Thu" m t cách tr tr n và l b ch nh m m c ích ch p m h i ng i và

ph nh l a d lu n, coi th ng d lu n nh không bi t xét oán gì h t. Sáu nm tr c (2001), thì CSVN "ch i bây b y" r ng không h có cu c t thiêu c a bà Nguy n Th Thu, nay thì l i tung ra h s "mu sát bà Nguy n Th Thu" truy c u ng i này ng i n ... Rõ ràng r ng ch CHXHCNVN là m t ch vô lu t pháp, phi công lý, tha h "xài lu t r ng" kh ng b , tr n áp nhân dân và nhà c m quy n CSVN không còn bi t s di n là gì, nay thì nói tr ng mai l i nói en, nói t t làm x u, nói nhân o mà lòng ác hn thú d ... mi n t c m c ích. ng CSVN t xng là ng "quang vinh", ch c a CSVN g i là "CHXHCNVN", nhà n c c a CSVN t xng là "c a dân, do dân, vì dân." "Quang vinh" mà hành ng nh m n, h i ng i nh n cm b a, thù v oán ch ... i n hình qua s phân bi t i x nghi t ngã v i PGHH nh ch p m, tù ày, CA gi côn ánh p cán b PGHH, bao vây kinh t v.v... và v.v... nh t là dàn d ng v "mu sát bà Nguy n Th Thu"; hành ng này không khác gì k ti u nhn, vô vn hóa. "C ng Hòa" mà c tài toàn tr , ác gian, b o ng c, b t ngha phi nhân, không còn lng tri c a con ng i... "C a dân, do dân, vì dân" mà bóc l t dân n t n xng t y, t c o t t do c a dân, c p o t tài s n c a dân, chà p quy n làm ng i c a dân, coi dân nh c rác. T t c t i ác này ã phi bày ra ánh sáng, bi u hi n tr c m t m i ng i, ng CSVN, nh t là nhóm "chóp bu", n u còn sót l i chút lng tri, hãy t xét giác ng .

S 15 * Trang 12

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Ngày 25-10-2006, Ban i u Tra t nh Vnh Long t ng t gi y tri u t p òi tôi n trình di n CA t nh Vnh Long, tôi ã kh ng nh v i i uý Sang, ng i em gi y r ng: ây là l n th nh t cng là l n cu i cùng, ng em gi y t gì n a h t, mu n b t CA hãy n b t tôi, r i Tòa án c x theo "lu t r ng" kêu án tôi m t hai ch c nm gì ó tùy ti n... khi n b t tôi thì s th y vi c gì x y ra. Tôi ã quá ghê t m nh ng cái trò ê ti n này ã x y ra th ng xuyên v i các cán b PGHH Thu n Tuý nay l i n phiên tôi mà tôi ã bi t tr c s m mu n gì cng x y ra, b i vì CSVN quy t tâm t n sát PGHH. D i ch CHXHCNVN, ch c tài toàn tr không còn nhân tính này, b t lu n môi tr ng nào, b t lu n tr ng h p nào, có ai dám i kháng, òi h i v n gì dù logic, h p pháp n âu thì nay không b b t thì mai cng b còng, s m không tù thì mu n cng vào khám... D ki n th c ti n ã ch ng minh r ng c bà Nguy n Th Thu t thiêu h i 10 gi sáng, ngày 18-3-2001 trong lúc tôi (Lê Quang Liêm) b CA Tp. HCM gi th ng dân "b t cóc" h i 5 gi sáng ngày 17-32001, giam gi su t 24 ti ng ng h , n 8 gi sáng ngày 18-3-2001, CA em tôi ra u t t i tr ng "C Loa" (Phú Nhu n) m t cách dã man, ánh p tôi máu me y mình n ng t x u, vì tôi kháng c , r i sau ó qu n ch tôi 4 nm. ây là m t t i ác có th g i là dã man, dã man vì CSVN di n ra gi a m t xã h i r c sáng vn minh c a loài ng i vào u th k 21. " u t ", ánh p m t công dân già 82 tu i, y u u i, nh t là vô t i, không bi t ng CSVN có th y vi c làm này là tàn b o, là vô nhân o, là không còn lng tâm c a con ng i, hay không? Có th nói vi c dàn d ng "v mu sát bà Nguy n Th Thu" là m t th o n hèn m n th 1001 c a CSVN i v i PGHH, ch ng t r ng CSVN quy t tâm "tiêu di t" PGHH n t n g c b ng m i âm mu, b ng m i hình th c... Vi t Minh (VM) ã ám h i c

Hunh Giáo Ch nm 1947, r i t ó n nay xuyên su t g n 60 nm (1947-2006) CSVN mãi mãi theo u i m t chính sách "t n di t" PGHH trong m i tình hu ng, trong m i môi tr ng, trong m i c h i có th c. H ng trm ngàn ng i PGHH ã b gi t ch t, h ng ngàn ng i ã b tù ày, h ng v n gia ình ph i nhà tan c a nát... d i l i ao t , d i bàn tay m máu tanh c a ng CSVN... Nh th cha sao? H i các ông Nông c M nh, Nguy n Minh Tri t, Nguy n T n Dng... N u có can m hãy i cùng tôi v Mi n Tây nhìn l i nh ng m chôn t p th thi hài nh ng ng i PGHH b Vi t MinhC ng S n (VMCS) gi t, m c kích t n m t nh ng b xng tr ng m máu "di t ch ng" c a VMCS, xác nh n cái t i ác "di t ch ng" c a VMCS. Các ông có dám không? Tôi dám kh ng nh là các ông không dám, b i vì ng CSVN là m t t p oàn không còn nhân tính, chuyên h i ng i, gi t ng i, ph n n c h i dân, nói t t làm x u, nói tr ng làm en, nói lành làm d ... làm sao dám nhìn vào s th t? H i các ông: Nông c M nh, Nguy n Minh Tri t, Nguy n T n Dng... Hãy a cánh tay ra c nh cánh tay ng i PGHH, t các ông th y u là da vàng... Hãy c t máu c a các ông ra và c t máu ng i PGHH, t các ông th y u là máu ... T i sao cùng da vàng, máu , cùng dòng gi ng con H ng cháu L c mà ng CSVN l i mãi mãi "t n sát" PGHH? Các ông hãy l y lng tri còn sót l i mà suy g m. ...Kh p B c Nam L c H ng m t gi ng, Tha th nhau s ng cùng nhau. Ti c nhau t ng gi t máu ào, em máu y r i vào ch quân... (L i c a c Hunh Giáo Ch ). Trên cõi th gian này, v n h u v n vô th ng, có r i không, c r i m t. "Công h u bá hai tay tr ng, phú quý vinh hoa m t gi c vàng!" C n sinh m ng c a con

ng i là quý báu nh t cng không bi t ch t lúc nào, cng ph i n m trong vòng sanh, lão, b nh, t ... th thì t o làm chi nh ng oan oan tng báo, t o làm chi h n thù thù h n lu l i i i cho cháu con mai h u gánh ch u? T i ác c a ng CSVN ã ch t thành non. H n thù oan trái c a ng CSVN gây ra ã mênh mông nh b c . "Thi n gi thi n báo, ác gi ác báo" là cái quy lu t muôn i c a T o hóa, không sai m t m y. "Hãy t nh ng h i u h ng thi n, tr v v i Dân T c và T Qu c" "QUAY L I T TH Y B " V h s "mu sát bà Nguy n Th Thu", tôi ang ch CA n b t và tôi qu quy t r ng: "Không bao gi tôi nh ng bàn tay "nh b n" m máu ng i ch m n làn da c a tôi". B t tôi s th y vi c gì x y ra? M y nm sau cùng này, tôi ã b mu sát h t 3 l n. Th thì ai mu sát tôi, n u không ph i là CS? T gi a nm 2006, khi tôi ng vào hàng ng kh i 8406 (118 ng i) và ng vào c v n oàn Liên Minh Dân Ch Nhân Quy n VN, thì có nh ng cú i n tho i g i n e d a tôi i u, n u không ph i xu t phát t hàng ng CS thì là ai? K ra cng áng bu n c i, và cng áng khinh b : tôi là m t công dân già nua, 87 tu i r i, g n t xa tr i, nay au mai y u, s m s ng chi u ch t, th mà ng CSVN v n không buông tha, v n tìm m i cách tri t h tôi dù là hèn h , gian trá và ác c... ch ng t r ng CSVN còn hung hãn, b o tàn hn thú d ói trong r ng. Vì th , tôi s n sàng ch p nh n cái ch t t bàn tay " m máu di t ch ng" c a CSVN, và tôi xin c nh báo v i th gi i t do, v i c ng ng nhn lo i yêu chu ng T do, Hòa bình và Công lý r ng: Trong tr ng h p tôi b mu sát b t lu n d i hình th c nào, thì chính CSVN là th ph m. Tôi xin kh ng nh b ng danh d r ng: Còn m t hi th nào tôi cng quy t tranh u n h t hi th ó trong n l c b o v PGHH

S 15 * Trang 13

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

c tr ng t n... trong quy t tâm óng góp tích c c v i toàn dân ánh ngã ch c tài toàn tr , ph n dân h i n c c a ng CSVN h u hoàn thành công cu c DÂN CH HOÁ T N C. (còn ti p m t k)

Tin t c ti p trang 10 ng Dân ch VN kêu g i c u nguy tính m nh n lu t s Bùi Kim Thành. Gi a tâm bão àn áp c a b o quy n C ng s n xã Vinh Hng, Phú L c, Th a Thiên-Hu , Toàn th Giáo dân Giáo x Ph ng Tây vùng ng lên!

Hôm 7-11-2006, vn phòng ng DCVN ã g i m t lá th n nhi u Chính ph , T ch c Nhân quy n qu c t và ng bào VN kêu g i c u nguy tính m nh cho n lu t s Bùi Kim Thành b CS em nh t vào nhà thng iên. Th có n i dung ( i ý): Bà Bùi Kim Thành, n lu t s riêng c a ng DCVN, ng th i là ng i b o tr , t v n mi n phí cho toàn th Dân oan thu c các t nh Nam Trung B và Nam B , ang b chính quy n CSVN giam gi t i phòng B4­khu 4 trong B nh vi n tâm th n trung ng khu v c II, thành ph Biên Hòa. Theo nh ng ngu n tin áng tin c y cho bi t thì vào h i 6h sáng 2-11-06, công an thu c qu n 3, TP HCM ã t nh p vào nhà c a bà Thành (s 152/43A ng i n Biên Ph , P. 25, Q. Bình Th nh). H dùng v l c c ng b c, áp gi i ngay ra xe c nh sát r i a th ng n B nh vi n tâm th n Ch Quán thu c TP HCM, ra l nh cho các bác s th ng tr c ph i ch n oán và i u tr n i trú cho bà Thành v b nh tâm th n theo yêu c u c a ch ng bà Thành là Hà S Quy n. Hai v ch ng ã ly d nhau vì khác bi t quan i m chính tr và vì ông Quy n ã nhi u l n hành hung và gây tr ng i cho công vi c u tranh dân ch c a bà Thành. May m n là các bác s b nh vi n Ch Quán, sau khi ch n oán, ã trung th c k t lu n: n lu t s BKT có s c kh e và tâm th n bình th ng và không ph i i u tr già c . Công an bèn áp gi i bà ra xe r i ch th ng lên Biên Hòa. Bà b nh t phòng B4 - khu 4, là khu chuyên nh t nh ng "b nh nhân tâm th n" do công an giao n p mà th c ch t là nh ng công dân vô t i ã b công an c tình hãm h i Nh th là n lu t s BKT ang là m t ng i kh e m nh bình th ng ã b nh ng l c l ng b t nhân, ph n dân ch bi n thành m t "b nh nhân tâm th n" và m i ng i không rõ h ã tiêm cho bà nh ng ch t thu c gì. Tr c mu mô thâm c c a gi i ch c công an TP HCM có s ti p tay c a ông Hà S Quy n và Vi n tr ng b nh vi n tâm th n Biên Hòa, ng Dân ch XXI cng nh t p th Dân oan lên ti ng kêu c u và báo ng. (xem ti p trang 16)

Giáo dân và ng i dân xã Vinh Hng cùng các xã lân c n vùng duyên h i huy n Phú Vang, Phú L c, Th a Thiên Hu ang rên si t vì h u qu tai h i n ng n c a cn bão l ch s Xangsane (01-10-2006). Ai n y t t b t s a l i nhà c a h h ng, d n d p cây c i gãy, cng m t kéo con tôm con cá ki m s ng qua ngày. B ph h c hác! Tuy nhiên, ng i ng i v n cháy l a bác ái, chia s n m g o, giúp nhau d ng l i c , làm s ch c nh hoang tàn nát. Hy v ng vn lên! B ng âu, m t cn bão không c báo tr c ã p xu ng Giáo x Ph ng Tây, m t c ng ng nh thu c Giáo ph n Hu , cách thành ph Hu kho ng 40cs v phía Nam. Tr ng Mai Khôi c a giáo x -m t c s Công giáo ang trong vòng tranh ch p, khi u ki nb tri t h ti b i hôm 24-10-2006 v a qua b i b o quy n c ng s n xã Vinh Hng, Phú L c, Th a ThiênHu . K i qua, ng i i l i trên qu c l 49B u d ng l i ng ngàng, còn giáo dân nu t n c m t ch l nh. 1- Nhìn l i l ch s Nm 1937, giáo x Ph ng Tây ã xây d ng c s Mai Khôi v a làm tr ng giáo lý v a làm ni d y ch cho ng bào lng giáo c vùng duyên h i. T y, ng i dân nm xã Khu Ba th ng g i ó là "Tr ng Mai Khôi". Ngôi tr ng hi n gi (g m 4 phòng) c tái thi t vào nm 1964 và do các n tu dòng Con c M Vô Nhi m m trách. Do ó tr ng n m trong khuôn viên nhà các n tu.

Nm 1975, nhà c m quy n c ng s n xã Vinh Hng m n t m làm ni d y bình dân h c v , sau ó d y các l p c p 1. Lâu nay, các phòng h c không c qu n lý chu áo: c a h, gh gãy, mái d t, bàn th y giáo b m t. Vào nh ng nm g n ây, tr ng b b ph vì xã ã xây m t ngôi tr ng ti u h c m i, cách ó 200m! Ngày 13-7-2004, linh m c qu n x Phaolô T ng Thanh Tr ng g i n n U ban Nhân dân (UBND) xã, huy n xin tr l i c s ph c v nhu c u h c giáo lý c a giáo x . Không có phúc áp! Ngày 22-02-2006, linh m c tân qu n x ôminicô Trng Vn Quy g i n trình UBND xã xin gi i quy t. Không có phúc áp! Ngày 06-04-2006, linh m c g i n trình UBND huy n và Phòng Giáo d c huy n. V n không phúc áp! Ngày 10-05-2006, UBND xã Vinh Hng g i Công vn s 49/CVUB, tr l i: "C s tr ng h c Mai Khôi thu c xã Vinh Hng tr c ây là c s giáo d c. Sau ngày quê hng hoàn toàn gi i phóng nm 1975, nhà n c ã ti p qu n a vào c s giáo d c và ti p t c gi ng d y cho con em h c sinh t i a phng. C s trên, hi n nay Phòng giáo d c huy n ang qu n lý và s d ng cho s nghi p giáo d c". (xin xem Tài li u 2) Ngày 01-06-2006 r i ngày 2410-2006, Linh m c Qu n x và H i ng Giáo x g i th tr l i cho UBND xã v Công vn s 49/CVUB c a xã yêu c u tr l i c s Mai Khôi c a giáo x . Giáo x ch ón tin lành, dù mong manh. 2- Cn bão b o quy n · Nhng chính hôm 24-10-2006, áp l i lòng ch mong hy v ng c a Giáo x , b o quy n c ng s n ã cho tay chân n tri t h cách không

S 15 * Trang 14

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

thng ti c c s Mai Khôi quý yêu. B n c p ngày phá c a, g mái, tháo bng kèo mèn rui, d tính s san b ng bình a t t c . úng là m t c nh tàn phá ngang nhiên, coi th ng lòng dân và công lý! M i ng i choáng váng, kinh ho ng, u t h n! Giáo x ang nh kh n báo Toà Giám m c thì b ng nhiên, nh có linh tính, vào lúc 16g30 cùng ngày, c Giám m c Ph tá Phanxicô Xavie Lê Vn H ng ã n hi n tr ng. Tr c c nh tang thng, v Ch chn Công giáo li n m nh m yêu c u nh ng k ang g b nh ng thanh g cu i cùng c a mái tr ng ph i ng ng tay. V i khuôn m t v a au xót v a cng quy t, ngài truy n l nh giáo x ph i b o v , không cho c ng s n p phá, vì c s ang trong vòng tranh ch p. Riêng ngài s liên h v i c p chính quy n t nh s m can thi p gi i quy t n th a. Khi t giã v l i Toà t ng giám m c, c Giám m c th t lên: "Quá s c là b t công!" T i ó, sau thánh l , linh m c qu n x , h i ng giáo x , ông o i di n giáo dân h p bàn k ho ch. M i ng i quy t tâm hành ng. ã t lâu, c ng ng giáo dân này (750 ng i) s ng ngh làm nông, làm v n, gi thêm ngh nuôi tôm xu t kh u. a s h nghèo nàn nhng hi n hoà, ch t phác, quan h t t p v i bà con bên lng, nên xóm làng hoà h p yên n. Ch chn c a h , Linh m c ôminicô Trng Vn Quy, ch u ch c g n ây, ã n nh n x t ngày 09-12-2004. Tr trung, nhi t tình, ngài nng thm vi ng g n gi m i nhà, hoà ng lng giáo, sát cánh v i anh em lao ng h tôm. Có nhi u êm cha n thm an i h , vì ngh tôm lúc này d phá s n, ch ng ch t n n n. Th nhng, tr c hành vi b t công c a b o quy n c ng s n, m c t cng nh oàn chiên ph i vùng lên tranh u òi công bình, l ph i. · Ngày 25-10-2006, t sáng s m, giáo dân ã t h p t ng nhóm trong khuôn viên nhà th , nhà n tu, nhà giáo dân g n ó, bên l qu c l ... s n sàng ra tay ngn c n. Các v bô

lão ch ng g y v a c u nguy n v a c v. M t c già th u thào nh c l i g c tích tr ng Mai Khôi: "Nm 1937, chính tôi xúc cát làm móng tr ng. Tôi cng là h c sinh niên khoá u tiên. Trong x ch còn l i m t ng i cùng l p". Càng lúc giáo dân càng ông. Anh ch em giáo x Hà Úc, Hà Thanh và An B ng lân c n cng ào ào kéo n, góp s c chung lòng. M t không khí nh n nh p, nôn nóng nhng tr t t , ôn hoà. úng 8g, m t t m b ng en vi t ch ph n tr ng c d ng lên trong khuôn viên tr ng. M i ng i reo vui: "R a ch! R a ch!" (ti ng a phng: Có th ch !). Ai i ng cng d ng xe xem k . - Ông n i tui t ng h c ây! M t ng i lng nói. - Tr ng c a nhà th , ai vùng này mà l i không bi t! - Nhà n c chán chi t ai mà c c p tr ng nhà th !? Còn phá n a ch ! - M n thì tr ! - Ph i l y l i cho c! - em ra ây vài cái quan tài cho nhà n c bi t !!! - M y tay cán b phá ho i nh gi n m t ch c! H không bi t c u h c sinh tr ng ni tr c 75 là ông b tr ng Tr n Xuân Giá, ông th tr ng Phan Dnh và bi t bao giáo s, k s, bác s ang ph c v n c nhà!! Vài tay cán b tr n xe t i xem, nhn m t, h m h c b i. Không nhn sao c, vì trên b ng ghi rõ ràng m nét: "YÊU C U CHÍNH QUY N TR L I C S MAI KHÔI C A GIÁO X CHÚNG TÔI". Có l 31 nm qua, b o quy n c ng s n cha th y nh ng câu công khai nh th này bên qu c l , gi a thanh thiên b ch nh t. Th t là m t cú s c m nh! Hai ba công an t i ch p nh, o b ng, o ch , o lui o t i c n th n !?! - E h chùi m t! - Thách h chùi! Mu n ch t à? M y tay công an l ng l rút lui. H không bi t r ng còn m t s bi u ng u tranh ã vi t s n cha c treo lên. i xem tình hình ã...

T i nhà x , linh m c qu n x ôminicô Trng Vn Quy, linh m c chánh x Hà Úc Phaolô Nguy n Lu n, linh m c phó x Hà Úc Mátthêô Mai Nguyên V Th ch, linh m c qu n x An B ng Phêrô Nguy n H u Gi i (linh m c qu n x Vinh Hoà b au, linh m c qu n x Hà Thanh i Sài Gòn nên v ng m t), hai n tu ph c v Giáo x là Th Lan và Ph m Th Hng (Dòng Con c M Vô Nhi m), các v H i ng giáo x , bô lão và i di n các gi i, t t c h p bàn k ho ch i phó. 10g15, giáo dân óng c c ximng và rào l i thép quanh tr ng Mai Khôi. 11g20, ông Lê Vn Hùng, ch t ch xã, vào g p linh m c qu n x và h i ng giáo x xin c t b ng yêu c u. Không ch p nh n! 11g45, ông Lê Vn Hùng và ông Trng Trung Ch nh, hi u tr ng tr ng c p 1 Vinh Hng vào g p xin c t b ng và tháo hàng rào. Không ch p nh n! L p tr ng giáo x là kiên quy t òi xã cam k t ngng p phá và s m gi i quy t trao tr c s giáo x . Mãi n 13g, cu c trao i v n không có k t qu . 14g30 (lúc này các linh m c b n ã ra v ), công an t nh, công an huy n, ch t ch UBND xã, ch t ch UBMT xã, cán b s giáo d c, cán b phòng giáo d c, hi u tr ng và các th y cô giáo tr ng c p 1 bên c nh ùa nhau kéo n g p nhà x , trong t th mu n áp o tinh th n.... òn c i n trong th liên minh nham hi m " ng - chính quy n - công an - m t tr n" c a c ng s n! Giáo dân cng v i vàng kéo n r t ông, ông hn, bao quanh cha x , s n sàng i phó ng u. B u khí cng th ng! K t qu cu c h p bàn: 1) Chính quy n xã cam k t ngng tri t h ngôi tr ng; Phòng Giáo d c cam k t s m gi i quy t c s Mai Khôi. 2) Giáo x cam k t c t "b ng yêu c u" nhng v n duy trì hàng rào l i thép! 17g30, m i ng i ra v . Giáo x l i ti p t c hy v ng !?!

S 15 * Trang 15

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

· Th nhng, ngày 26-10-2006, nhi u cán b c ng s n i "thm" m t s gia ình công giáo Ph ng Tây, v i m c ích kh ng b tinh th n, buông nhi u l i hm do ho c d d . · Ngày 27-10-2006: giáo x g i Vn th "Xin nh n l i c s Mai Khôi giáo x Ph ng Tây" t i Phòng giáo d c huy n Phú L c và UBND xã Vinh Hng. Sau thánh l t i, linh m c qu n x ch to cu c h p nh n nh tình hình và quy t nh k ho ch m i. Ngoài các n tu, h i ng giáo x , các gi i, các h i oàn, còn có linh m c Phêrô Nguy n H u Gi i tham d . V i b dày u tranh áng n (tích lu t th i c ng s n c p Ti u ch ng vi n Hoan Thi n mà cha làm giám c, tháng 12-1979, cho n cu c chi n u hôm nay trong nhóm Linh m c Nguy n Kim i n), cha Gi i truy n th kinh nghi m cho toàn th giáo x nh sau: 1- Tr c tiên c n xác nh: Giáo x chúng ta u tranh có chính ngha (b o v công b ng, l ph i và quy n l i c a Giáo h i). c Giám m c Ph tá cng v a nh c l i nh th . Nên ai n y ph i xác tín i u này. 2- N m v ng mu c a c ng s n, v n luôn luôn gian trá thâm hi m. Mu ó th ng có ba i m: a- gây chia r gi a toàn b giáo x (khen ng i này, chê k n ly gián); b- d d l a ph nh ("chính quy n p tr ng c xây l i tr ng m i cho con em giáo x h c hành", "nhà n c luôn vì dân, thng dân", "c s nh bé, có áng là gì òi l i"!!!); c- hm he e do (ai ch ng l i nhà n c, cán b ... s b khó d gi y t , v n vay, con cái b u i h c, cha m có th i tù...). 3- Gi v ng l p tr ng chung, luôn nói cùng m t gi ng: chúng tôi cng quy t òi l i c s c a giáo x ! Không tranh cãi v i cán b c ng s n, ch m t th i gi , d dàng sa b y (CS s ghi âm nh ng l i nói h làm b ng ch ng t n công và bu c t i giáo dân, giáo x ). 4- K ho ch tr c m t:

- Chia thành nhi u nhóm canh gác 24/24g quanh c s . - Khi h u s , báo ng ngay (b ng rung chuông nhà th , ánh phèng la, g i i n tho i...) cho giáo x , cho các giáo x b n, cho toà giám m c. - Phân công tác, nhi m v m i nhóm, m i ng i th t rõ r t: khi n hi n tr ng ngn ch n b n c p thì ai ng âu, làm gì, tránh c nh l n x n. S n sàng trng lên các bi u ng ph n i. - Chia thành nhóm c u nguy n m i ngày cho n lúc thành công, l y l i c c s Mai Khôi. 3- Nh n nh 1- B o quy n c ng s n luôn tìm m i cách h n ch nh h ng và sinh ho t c a công giáo (và c a m i tôn giáo), c xoá s ch các d u tích g i l i nh ng tâm tình t t p và lòng bi t n trong lòng nhân dân i v i Công giáo (và i v i các tôn giáo). 2- B o quy n c ng s n có "t o i u ki n" gì cho o cng vì ch ng ng ng, ho c theo chi n thu t, ho c có l i cho h . Thành ra câu nói "C m n chính quy n các c p ã t o i u ki n cho chúng tôi...." th t vô duyên, sáo ng ! i nào CS có thi n chí mà c m n nó !!! 3- B o quy n c ng s n luôn liên minh, c u k t v i nhau hành ng: chính quy n (ra tay n c p, không cho làm gi y t ) + m t tr n t qu c (h i nông dân, h i giáo ch c, h i c u chi n binh, oàn thanh niên CS... r tai d d l a g t) + công an ( e do , hành hung). 4- Ph i can m và công khai giành l i các quy n c a ng i dân, c a tôn giáo. Ph i treo bi u ng nói lên rõ ràng m c tiêu tranh u c a mình. Ph i thông báo cho m i ng i m i ni b ng các phng ti n thông tin hi n i. 5- Tinh th n liên i d n thân ph c v cng nh vi c góp ph n xây d ng m t xã h i công b ng (Th M c v 2006 c a H i ng Giám m c Vi t Nam) c n c th c hi n c th (qua bi n c Ph ng Tây ch ng h n): ch chn giáo ph n, linh m c liên giáo x , giáo dân các x b n, linh m c qu n x , n tu, giáo dân s t i... t t c làm thành m t kh i ng tâm s ng ch t.

6- S ng v i b o quy n c ng s n c n luôn t nh th c " ón bão" v i nh ng l p tr ng rõ ràng, m nh m , theo các nguyên t c dân ch , nhân quy n. B o v m t tài s n nh c a t p th cng là b o v m t nguyên t c l n: công b ng, l ph i. 7- ã n lúc liên minh u tranh tr c di n v i b o quy n c ng s n xây d ng t do dân ch cho dân t c Vi t Nam.

Nhóm Phóng viên t ng trình t Hu

Tin t c ti p trang 14 U ban Nhân quy n VN t tuyên b thành l p

Hôm 10-11-2006, U ban Nhân quy n VN ã t tuyên b thành l p. Sáng l p viên là K s B ch Ng c Dng và Lu t s Nguy n Vn ài. Các u viên g m có ông Bùi Minh Thanh, bà Tr n Kh i Thanh Thu , ông Dng Vn Dng và ông Nguy n Phng Anh. UB ã a ra m t B n Công b (d th o), nói rõ UBNQVN c thành l p nh m b o v nh ng nhân quy n c ghi trên b n Tuyên ngôn Nhân quy n Qu c t c a LHQ cng nh trên các vn b n công pháp qu c t khác. UB là m t t ch c phi chính ph , ho t ng c l p, phi ng phái và phi l i nhu n. UB làm vi c d a trên tinh th n công b ng, tr ng l ph i và s th t. Nhi m v c a UB là b o v , c v và là thng ti n nhân quy n, c th là giáo d c và qu ng bá nhân quy n cho m i t ng l p dân chúng; theo dõi tình tr ng nhân quy n c a VN, g i báo cáo nhân quy n cho chính ph VN, các c quan h u quan c a VN, khuy n cáo v các v vi ph m nhân quy n; lên ti ng bênh v c cho công dân VN và ng i n c ngoài ang sinh s ng và làm vi c trên lãnh th VN khi các nhân quy n c a h b xâm ph m; h p tác qu c t trong vi c b o v nhân quy n. Tr c ó, hôm 1-11-2006, công an ã tri u t p KS B ch Ng c Dng và LS Nguy n Vn Ðài th m v n h u tìm cách ngn ch n v vi c. Công an nói r ng VN, b t k ai mu n thành l p m t t ch c mà không xin phép nhà n c và không c nhà n c cho phép thì vi ph m pháp lu t. LS Ðài tr l i: Ði u 69 Hi n pháp cho phép công dân t do thành l p h i, ng th i không có i u lu t nào c m công dân thành l p UBNQ. Vi c thành l p UBNQ là m t vi c làm c n thi t b o v các quy n c b n c a ng i dân VN. UB v a công b m t B n báo cáo v tình hình nhân quy n t i VN tháng 10-2006 v i r t nhi u chi ti t c th và xác th c. S 15 * Trang 16

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

nh ng tay lãnh o CSVN cng chia ra làm hai ba phe cánh. Nh ng ng i b o th thì cho r ng b kinh t XHCN là "ch ch h ng", là ph n b i lý t ng vô s n cách m ng. H s n sàng dân ch t ói nh ã t ng làm khi xua hàng tri u thanh niên mi n B c vào lò l a chi n tranh d i chiêu bài "gi i phóng Mi n Nam". Cng có nh ng ng i ngh r ng, m t Liên Xô thì ph i quay u v quy hàng Trung Qu c. Và cng có ng i nh t quy t b h n n n kinh t XHCN i theo t b n. Tình hình c p bách. Các n c c ng s n ông Âu l n l t s p . CSVN không có th i gian ôi co l n nhau trên th ng t ng chóp bu c a ng. Cu i cùng thì h ã ph i nh t i nh ng ý ki n c a m t c u thành viên c a Vi t Nam C ng Hòa tung ra chính sách " i M i", t b con ng kinh t bao c p, kinh t t p trung ki u Mác Lênin i theo kinh t th tr ng. d b n nói v i ng viên và nhân dân, h ã kèm theo cái uôi XHCN cho c m t kinh t th tr ng. Theo l t nhiên thì m t n n kinh t l n b i vì d ng theo ch thuy t Mác Lênin, c qu n lý b i m t t p oàn không có kh nng và trình ch có th i n s p . S d nó không nh ng không s p mà còn ngóc u lên c, không ph i vì tài lãnh o c a ng CSVN nh h th ng huênh hoang khoe thành tích "20 nm i m i", mà do chính nhân dân lao ng, nh t là nông dân nh thoát c nh ngn sông c m ch , mà ã a n n kinh t i lên. Tuy nhiên n n kinh t h i sinh ch giúp cho ng i dân b t ói, b t kh . Nó không có t m vóc a t n c phát tri n. Dù tr c ây ch trng óng c a, t cô l p v i th gi i bên ngoài, tr c tình hình kinh t c a t n c sau khi c ng s n th gi i s p , nhu c u c p bách là ph i làm th nào nâng cao i s ng c a ng i dân, y m nh n n kinh t nông nghi p c h u, t n n t ng cho à phát tri n kinh t sau này. L ch s nhân lo i ã ch ng minh, nhi u tri u i ã b s p ch vì ng i dân quá ói kh , n n kinh t l n b i. Hn ai h t CSVN bi t rõ i u này vì h ã l i d ng s ói kh c a dân chúng d y lên phong trào cách m ng vô s n. Chính vì th mà h ã u tiên c i i kinh t tránh b l t , c ng c ngôi v th ng tr c tài trên t n c Vi t Nam: T nh ng n c trong vùng n t t c các n c khác. N n ngo i thng và trao i hàng hóa qu c t trong th i c ng s n c c th nh là i u không có. CSVN ph i b c vào lãnh v c m i l này. Nh s h tr c a

S 15 * Trang 17

(VNN 19-10-2006) ng CSVN ang ráo ri t n l c chu n b cho vi c gia nh p WTO, h i nh p n n kinh t th gi i. Nhng c n ph i nói rõ "Ai gia nh p ?" ng thông qua ch CSVN ? Hay qu c gia, dân t c Vi t Nam ? N n kinh t th gi i ngày nay là m t n n kinh t phi c ng s n. M t ch c ng s n không th có m t n n kinh t phi c ng s n. Mu n h i nh p n n kinh t th gi i phi c ng s n, ph i có s chuy n i chính tr t c ng s n sang phi c ng s n. Li u ng CSVN có s n sàng và th c tâm chuy n i h i nh p nh m thng ti n Vi t Nam ? T hn ch c nm nay, t c là ngay t iH i ng l n th VII, CSVN ã nhìn ra nhu c u h i nh p v i n n kinh t qu c t h u dùng kinh t c ng c av c tài c ng th ng tr t n c Vi t Nam. Trong Báo Cáo Chính Tr c a Ban Ch p Hành Trung ng ng khóa VII t i i H i l n th VIII, ph n "Phng h ng, nhi m v k ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 nm 1996-2000" nhóm ch "h i nh p" ã xu t hi n 4 l n. T i iH i IX, cng trong ph n nói v "Phng h ng, nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 nm 2001 - 2005", không nh ng hai ch h i nh p ã c nh c l i 8 l n, mà vn b n còn bi u l rõ ràng ý chí ph n u ti n t i h i nh p vào n n kinh t qu c t . T ó và nh t là t i H i X, v i b n báo cáo chính tr dài lê thê, quy t tâm c a CSVN ã c th hi n qua 17 l n nh c n hai ch h i nh p. T i Sao CSVN Mu n H i Nh p N n Kinh T Qu c T ? Có r t nhi u nguyên nhân d n n s phá s n c a ch ngha c ng s n trên th gi i vào cu i th k 20. Nhng ph i kh ng nh r ng kinh t ã là y u t quy t nh khi n Liên Xô ph i a ra chính sách perestroika và glasnost d n ns s p c a ch . Th t là tr trêu vì ch ngha Mác và ng i mang ch ngha này áp d ng vào Liên Xô là Lênin ã d a trên kinh t xây d ng giai c p, huy ng dân nghèo theo h ch ng

b t công, ch ng bóc l t... Thì cu i cùng cng là nh ng v n kinh t ã khi n cho nhân dân vùng lên p tan mô th c xây d ng xã h i theo ch ngha c ng s n. Không ph i ch vào th i i m cu i th p niên 80 c a th k tr c, nh ng ng i lãnh o c ng s n Liên Xô hay Trung Qu c m i th y c s b t c c a n n kinh t XHCN. H ã th y ngay t sau Th Chi n th Hai khi Hoa K ã a ra k ho ch Marshall giúp các n c Âu Châu tái thi t sau chi n tranh. Lúc ó n c M cng b thi t h i to l n trong cu c chi n ch ng c Qu c Xã và Phát Xít Nh t trên c hai chi n tr ng Âu Châu và Thái Bình Dng. Staline và các tay c ng s n g c i n C m Linh u ho ng s , không ph i vì Hoa K ã có bom nguyên t , mà vì kh nng c a n n kinh t t b n Hoa K v t tr i h n n n kinh t XHCN. Bi t v y, nhng vì say sa quy n l c, h ã tìm cách be b , bng bít, xây d ng m t th gi i c ng s n riêng bi t v i n n kinh t XHCN riêng bi t, không giao ti p v i các n c trong th gi i t do. H hy v ng óng ch t c a, và sau b c màn s t, h có th mò m m d n gi i t t ng iên khùng c a Mác-Enghen hay khám phá ra c m t mô th c, m t phng pháp v n hành m i cho n n kinh t không có tng lai c a ch ngha c ng s n. Sau khi tung ra chính sách perestroika và glasnost, Liên Xô ã tuyên b th ng th ng v i các n c c ng s n ch h u là t nay Liên Xô không còn kh nng chi vi n cho các n c này nh trong chi n tranh gi i phóng n a, và khuyên các n c này nên t lo li u. M t s m, m t chi u CSVN ch t cha vì Liên Xô s p , m t m vì ánh nhau v i Trung Qu c, b v v i m t n n kinh t l n b i bên b v c th m vì ch ngha xã h i. H ã tuân theo nh ng l i khuyên b o cu i cùng c a quan th y Gorbachev: V t b n n kinh t do các t s c ng s n Karl Marx và Enghen ch trng ch y theo kinh t th tr ng c a ch ngha t b n. Th c s lúc ó,

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

m t vài n c Âu Châu tr c ây v n thân thi n v i CSVN, Hà N i ã b t u m c a. Vi c gia nh p các t ch c liên qu c gia nh ASEAN, APEC trong vùng và nh t là s bình th ng hóa quan h ngo i giao v i M ã m ra cho Hà N i m t c h i b ng vàng. Th c ra, vi c CSVN m c a, gia nh p các t ch c qu c t không nh ng ch có h u qu v kinh t , nhng cng kéo theo nh ng h qu v chính tr . CSVN ã s d ng ngay nh ng i u này ch ng minh v i ng viên và v i nhân dân Vi t Nam là h ã c các c ng qu c và các qu c gia khác công nh n h là i tác duy nh t c a Vi t Nam. H ã m t m t nh kinh t n nh c ngôi v c ah i v i dân chúng trong n c. H l i nh kinh t i ngo i ch ng minh v i qu c t r ng h c nhân dân ng h và ch XHCN c a h có tng lai lâu dài, n nh cho vi c giao thng qu c t . Hành Trình H i Nh p phá v cái th t cô l p và b th gi i cô l p vì quá trình hi u chi n xâm lng và vì b n ch t ch c ng s n c a ch , CSVN ã có nhi u n l c nhích l i g n v i nh ng qu c gia mà tr c ây h coi là thù ch và không ng t thóa m là tay sai qu c v.v... Các qu c gia trong vùng cng t v dè d t và không thân thi n v i CSVN. Tr c nhu c u ch quan c n h i nh p và áp l c qu c t , CSVN ã ph i b t u nh ng b b ng cách rút quân i chi m óng ra kh i Campuchia. S chi m óng Campuchia c a quân i CSVN trong 10 nm (1979-1989), tuy r ng v i lý do "gi i phóng" Campuchia kh i n n di t ch ng, nhng ã khi n cho toàn th gi i lên án và có nh ng bi n pháp tr ng tr , ít là trên m t ngo i giao và kinh t . Th gi i ã ánh giá cu c rút quân i CSVN này là m t thi n chí c a Hà N i. Sau khi ã t thi n chí trong vi c rút quân i ra kh i x Chùa Tháp, Hà N i ã tích c c v n ng qu c t xin vi n tr và chiêu d u t. Nhng thái c a nhi u n c trên th gi i k c các n c trong vùng ông Nam Á là v n ch i Hoa K. Ngày 3-2-1994 Hoa K ã tuyên b chính th c bãi b l nh c m v n i v i Vi t Nam. L nh này c ban hành t nm 1964 i v i B c Vi t c ng s n và ã c ti p t c áp d ng trên c n c k t ngày 30-04-1975. Hoa K cng tuyên b là trong vòng 1 nm sau ó, t c nm 1995, Hoa K và Hà N i s thi t l p quan h ngo i giao. T ó Hà N i ã t ra r t tích c c trong vi c t ch c các H i Ngh qu c t nh H i Ngh Th ng nh ASEAN, H i Ngh Th ng nh Pháp Tho i (francophonie), Th ng nh ASEM và s p t i ây Th ng nh APEC... Chính nh b c u c a M mà nm 1995, Hà N i m i c gia nh p kh i ASEAN và nm 1998 vào kh i APEC. Cng trong nm 1995, Hà N i ã ký k t hi p nh thng m i và h p tác v i Liên minh Châu Âu. Hi p nh này có hi u l c t nm 2001. Vào nm 2000, CSVN ã ký k t v i Hoa K Hi p c Thng M i. Hi p c này c coi nh là m t b c d n t i vi c Hà N i gia nh p T Ch c M u D ch Th Gi i (WTO). Tuy ch CSVN ã t c m t s k t qu trong n l c v n ng h i nh p, nhng ti n trình h i nh p còn r t nhi u khó khn. Riêng chuy n bang giao v i M , v n còn nh ng v ng m c mà không d gì Hà N i có th g b c. Trong quan h giao thng gi a 2 n c, Hà N i v n cha c h ng quy ch "quan h bình th ng vnh vi n" (PNTR) và v n b o lu t Jackson-Vannik h n ch . Hi n CSVN ang n l c v n ng chính gi i Hoa K g b rào c n này. Nhng ngay trong Qu c H i l ng vi n Hoa K, cng có nhi u ng i ch ng l i và òi h i ch c tài c ng s n Vi t Nam ph i có nh ng d u hi u c th tôn trong nhân quy n, dân quy n và t do, dân ch . N u Hà N i v n ng không thành công thì cho dù CSVN có c gia nh p WTO, t cách thành viên c a h v n còn b h n ch trên m t th tr ng to l n c v v n li ng u t l n kh nng tiêu th hàng hóa. Tin t c m i nh n c thì sau 10 nm i u ình thng thuy t r t cng th ng v i các thành viên WTO, ngày 14-10-2006 v a qua, Ngô Quang Xuân Tr ng, i s tr ng phái oàn i di n CSVN t i LHQ ã loan báo cho các phóng viên bi t r ng "Vi t Nam s c k t n p vào T Ch c Thng M i Th Gi i (WTO) vào th ng tu n tháng 11 t i". Ch t ch Ban công tác v vi c Vi t Nam gia nh p WTO, ông Eirik Glenne tuyên b t i Genève, Th y S r ng: "Ngày 26-10 t i s di n ra phiên h p chính th c tuyên b hoàn toàn k t thúc quá trình àm phán a phng, ng th i quy t nh u tháng 11 s chính th c k t n p Vi t Nam vào WTO". N u không có gì thay i thì Hà N i s c vào WTO tr c khi H i Ngh Th ng nh APEC khai m c t i Hà N i. Gia Nh p WTO R i Sao ? T 10 nm nay, ng i ta ã nói r t nhi u v vi c Vi t Nam gia nh p WTO. trong n c, ng nhiên là b máy lý lu n và tuyên truy n ã h t l i nói v nh ng thu n l i lý t ng khi c vào WT Lãnh o ng và Nhà N c thì kh i nói, h r t k v ng vào WTO nh cái phao, nh lá bùa giúp h n nh v th lãnh o lâu dài hn n a trên t n c Vi t Nam. Cng có nh ng nhà nghiên c u khoa h c bàn v cái l i cng nh cái h i khi Vi t Nam vào WT Nói chung thì "C h i và thách th c" l n l n. C h i thì khi gia nh p WTO, Vi t Nam s bình ng v i các qu c gia i tác khác v quy n l i cng nh ngha v . T b n t l i nhu n lên u. Trong khuôn kh "toàn c u hóa", ni nào không có l i thì h b t i u t ch có l i hn, ni nào làm n c h th ng lu t pháp b o m an toàn thì h t i u t, dù có ít l i nhu n hn chút ít. Không ph i c là thành viên c a WTO là ng nhiên có quy n b t các thành viên khác c a t ch c ph i có b n ph n n u t buôn bán. Nhng dù sao chng n a thì hai thu n l i l n v kinh t iv i Vi t Nam là s thu hút c thêm v n u t và nh th s y m nh ch s tng tr ng c a n n kinh t qu c gia lên v i nh ng h qu c a nó. V th thách, thì nôm na mà nói, gia nh p WTO cng nh là mua vé vào ch có quy n mua bán hàng hóa. Mua thì n u ch n c hàng t t, hàng p, áp úng nhu c u c a mình, giá h là mua. Bán thì ph i có hàng hóa t t hn, p hn, b n hn, áp úng nhu c u c a khách hàng và giá r hn b n hàng khác, m i bán c. M i nghe t ng là n gi n l m. Nhng, không gi ng kinh t gia ình c a bà n i tr , kinh t qu c gia ph c t p vô cùng: Tr c h t là v n lu t pháp. Ph i t o m t môi tr ng, m t khung c nh sinh ho t, làm n, buôn bán c b o v b i lu t pháp. Trong th i gian g n ây, Qu c H i ã tích c c làm ra trên 100 lu t và pháp l nh m i th a mãn nh ng yêu c u c a h s xin gia nh p WT V n không ph i là có vn b n lu t pháp. V n là ph i áp d ng và th ng tôn lu t pháp b i m i thành ph n qu n chúng nhân dân cng nh cán b và ng i n c ngoài t i Vi t Nam u t. V i s lu t pháp và pháp l nh hay nh ng vn b n d i lu t nh hi n nay, coi nh ã y cho h s WT Nhng hi n nay còn hi n t ng làm sai lu t, làm trái lu t; hi n t ng có nhi u quan ch c ng và Nhà N c coi th ng lu t pháp...; th m chí có nhi u vn th, vn b n chính th c c a chính quy n i ng c l i tinh th n lu t pháp. Làm th nào

S 15 * Trang 18

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

b t m i ng i tuân th lu t pháp, nh t là cán b , ng viên, quan ch c ng và Nhà N c là m t v n , thi t ngh không d dàng trong ch c ng s n hi n nay. B ng ch ng là t g n 20 nm nay, ã có bi t bao nhiêu lu t, ngh nh, ngh quy t... phòng ch ng tham nhng mà tham nhng ngày càng phát tri n và tng tr ng nhanh g p b i t s tng tr ng GDP c a Vi t Nam. Thách th c l n th hai là ph i có y nhân s qu n lý th tr ng. ây ph i là nh ng con ng i th c s b ng xng b ng th t, có th c tài, có trình th c ti n ch không ph i là b ng c p gian l n, thi h , thi kèm... c a m t s quan ch c CSVN ang gi nh ng vai trò qu n lý, ch huy các c s kinh t qu c gia. Các lãnh v c c n chuyên viên có tài là ngân hàng, c nh tranh, tiêu chu n, d ch v ... Không ph i m t ông quan cán b dù là tu i ng và thành tích n âu có quy n b t kh xâm ph m quy t nh. Mà c n nh ng chuyên viên có kh nng, c ào t o chính quy, làm vi c trong các c quan nghiêm ch nh, áng tin c y i u khi n gu ng máy kinh t qu c gia. Thách th c v nhân s này có liên quan n t th lãnh o c a ng CSVN. Không ph i chuy n gì ng viên c ng s n cng bi t h t. Có nh ng lãnh v c, nh ng s vi c ng viên d t thì ph i ch p nh n thách th c ng sang m t bên nh ng ng i có th c tài m nh n ch c v lãnh o. Thách th c th ba là tuy ng CSVN ã " i m i", chuy n n n kinh t theo h ng th tr ng, nhng trì l c v n còn t n t i và kéo dài trong 20 nm qua, không d t khoát b c nh ng rác r n c a ch ngha xã h i th i bao c p. Th c ra i u này cng ã t ng c lãnh o và các c quan t t ng lý lu n c a ng n m b t và vi t ra nh sau: "T duy c a ng trên m t s lnh v c ch m i m i. M t s v n t m quan i m, ch trng l n cha c làm rõ nên cha t c s th ng nh t cao v nh n th c và thi u d t khoát trong ho ch nh chính sách, ch o i u hành, nh các v n : s h u và thành ph n kinh t ; c ph n hóa doanh nghi p nhà n c; xây d ng n n kinh t c l p t ch và h i nh p kinh t qu c t ; i m i chính sách, c ch qu n lý giáo d c, y t , vn hóa; i m i t ch c, phng th c ho t ng c a h th ng chính tr ...". Thách th c th t xu t phát t câu nói dân gian: " trong chn m i bi t chn có r n". T tr c n nay ph n l n ng i n c ngoài t i n c ta u là du khách, t i chi ít ngày r i i. M t s nhà u t mà a ph n là ng i g c Á Châu khi t i làm n n c ta ã bi t cái chn Vi t Nam có r n, r t nhi u lo i r n. H ã ch p nh n cho r n hút máu h và làm l cho h hút l i máu huy t c a nhân dân lao ng ta. Nh ng cm ph?n c a anh ch em công nhân ã c th gi i bi t n khi h b b c ãi, bóc l t, chà p nhân ph m, nhân quy n trong nh ng xí nghi p không i u ki n v sinh t i thi u, không có b o hi m an toàn lao ng. Nguyên nhân c a th m h a này là tham nhng. Nh ng i tác kinh t s t i làm n t i Vi t Nam trong khuôn kh WTO u là các "nhà" t b n. V i b n ch t t b n, h coi tr ng l i nhu n và quên i nh ng giá tr khác. H s th y nh ng con r n k nh, r n càng và h s cho nh ng con r n ó n h có th bóc l t m t cách c n tàu, ráo máng s c lao ng c a công nhân Vi t Nam. L i d ng và s d ng tham nhng trong chính quy n s giúp t b n n c ngoài bi n Vi t Nam thành m t thu c a kinh t c a h , bi n công nhân Vi t Nam thành nô l kinh t cho h . V n cng không n gi n m t chi u mà nó liên xuy n v i nhau. Gi i u t n c ngoài òi h i lu t pháp b o v h không ai có th ng n quy n l i c a h . Qu c H i và Nhà N c Vi t Nam ã th a mãn yêu c u c a h và s p c k t n p vào WT Nhng, cha th y m t o lu t nào do cái Qu c H i hay cái Nhà N c hi n nay làm ra b o v công dân Vi t Nam, ng i lao ng Vi t Nam ch ng l i s bóc l t, s nô l hóa, s chà p nhân quy n c a con ng i Vi t Nam. V y, ng và Nhà N c Vi t Nam ph i ch p nh n thách th c làm ra m t o lu t nhân quy n, công nh n và tôn tr ng m i nhân quy n, dân quy n c a con ng i Vi t Nam. Thách th c sau cùng m i là s c nh tranh. ây là c nh tranh lng thi n. ây cng là thành th t trong buôn bán... Thi t t ng ây là i u khó khn nh t vì ch này ã c xây d ng trong d i trá và c p o t. Trung Qu c trong bao nhiêu nm cng khoanh tay, bó g i nhìn gi , d m tràn lan th tr ng. H i Nh p Hay Vào WTO ? Qu th t vào WTO và H i Nh p mang hai ý ngha khác nhau. Gia nh p WTO là i vào m t sân chi, i vào m t th tr ng r ng l n là th tr ng th gi i làm n buôn bán. Do ó, n u WTO là m t sân chi thì vi c gia nh p WTO là công vi c liên quan tr c ti p n các c u th , các bi u di n viên; n u WTO là m t th tr ng th gi i, thì vi c gia nh p WTO là công vi c có liên quan tr c ti p n Nhà N c, n B kinh t , n nh ng thng gia. Ng i dân ch là khán gi hay có chng cng ch nh n nh ng h u qu gián ti p. Theo nh ng ánh giá ch quan c a t p oàn lãnh o CSVN hay khách quan c a các chuyên gia th gi i, gia nh p WTO s giúp Vi t Nam tng tr ng m nh hn. T s tng tr ng GDP nm nay trên 8%. Sau khi vào WTO, con s này có v t 10% hay không, cha ai tr l i c. Nhng v n là n u n n kinh t Vi t Nam phát tri n thì phúc l i n t s phát tri n ó c phân chia cho dân chúng nh th nào ? Trong th i gian chu n b vào WTO, dân chúng, nh t là nông dân ã b c p nhà, c p t "gi i phóng m t b ng" ph c v kinh t mà ph i màn tr i chi u t, làm gi u cho b n cán b , quan ch c c ng s n th i nát. Nay mai c s ch ng lng c a t b n qu c t , b n này s còn bóc l t dân nghèo n m c nào n a tr thành nh ng quân h u y t cho t b n, y túi ti n b c mà m t h t lng tâm ? H phân bi t gi u nghèo s ngày càng sâu, càng r ng. Nhân dân ta không bao gi mu n t cô l p v i th gi i. Không gia ình Vi t Nam nào không có ng i thân xa g n sinh s ng các n c trên th gi i. c v ng c a dân t c ta là c m ra v i th gi i, c h i nh p vào c ng ng th gi i, ch không ch là h i nh p vào n n kinh t qu c t . H i nh p không ch h n ch trên lãnh v c kinh t mà còn trên m i lãnh v c nh vn hóa, ngh thu t, tri th c, k thu t vv... H i nh p nh v y con ng i Vi t Nam m i c m th y g n gi v i con ng i trên kh p hành tinh Trái t này. Trong h i nh p toàn di n không có c nh tranh nh h i nh p kinh t . Trong h i nh p này cng không có bóc l t mà ch có chia s . Không có l a l c mà ch có chân tình. ó là s h i nh p c a nh ng con ng i Vi t Nam t do, có y nhân quy n, dân quy n v i c ng ng nh ng con ng i t do khác trên th gi i. Hi n nay chính quy n CSVN ang ch trng m t cu c h i nh p cho b n thân h ch không a c dân t c Vi t Nam h i nh p c ng ng nhân lo i. K t Lu n Quy lu t cho th y chính tr và kinh t có quan h m t thi t v i nhau. H u h t các qu c gia trên th gi i hi n nay u có m t ch phi c ng s n và m t n n kinh t phi c ng s n n u

S 15 * Trang 19

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

không mu n nói là kinh t t b n. Cng trên c s lý lu n này, có th nói, m t ch c ng s n không th nào có m t n n kinh t phi c ng s n hay t b n. Nh v y, n n kinh t th tr ng theo h ng XHCN là m t n n kinh t th tr ng gi t o vì nó c i u khi n b i m t b máy chính tr c ng s n c tài. Vi t Nam s p c tr thành thành viên th 150 c a WTO vào u tháng 11-2006 này. H n nhiên là t p oàn CSVN r t vui m ng vì ã t t i k t qu sau 10 nm thng th o gay go. H thành công nh nh ng tuy n th b c vào sân chi m i. i v i nhân dân ta, ây là i u m ng hay lo thì ph i c n th i gian dài m i tr l i c. Ch bi t trong lúc thng th o, CSVN c n chinh ph c c m tình c a th gi i nên ã không áp d ng nh ng bi n pháp àn áp m nh m i v i các tôn giáo, các nhà u tranh dân ch trong n c, Không bi t sau khi t c m c ích gia nh p WTO, thái c a h s nh th nào ? D a theo nh ng kinh nghi m th y c trên th gi i, CSVN nên bi t r ng: không ph i vào WTO là mu n làm gì thì làm i v i dân chúng, không ai dám ng t i. WTO ch là t ch c buôn bán th gi i. Lãnh v c chính tr , ngo i giao không b t ch c chi ph i nh h ng. Nhân dân ta ph i v n d ng c bi n c Vi t Nam vào WTO ng lên òi nhân quy n, dân quy n và t do dân ch cho chính mình. Thi t t ng, ng và Nhà N c ã ch p nh n chuy n i n n kinh t XHCN sang h ng th tr ng, ch p nh n c i t lu t pháp, ch p nh n xóa i tàn tích cách th c làm n theo ki u c ng s n b ng cách c ph n hóa các doanh nghi p Nhà N c h i nh p thì sao không chuy n i c h th ng chính tr sang m t th ch dân ch ng i dân c t do h nh phúc ?

ng bào qu c n i lu ý :

B khám ng i, phòng, nhà và b t ch thu, niêm phong c, thì ph i òi cho c l nh chính th c b ng vn b n. Gi l nh ó khi u n i v sau. Khám nhà khám phòng thì phía n n nhân ph i có s nhân ch ng ngang b ng v i s cán b cùng vào phòng nhà. Bu c cán b vi t biên b n y , dù kéo dài bao lâu cng ph i làm.T cáo tr c qu c t .

t Công Ðoàn Ð c l p Vi t Nam ã tuyên b thành l p t i Hà N i vào Th Sáu tu n tr c. Công oàn nêu m c ích "B o v các quy n l i v t ch t và tinh th n c a giai c p công nhân và ng i lao ng Vi t Nam." Ba ng i ng tên i di n c a công oàn, các ông Nguy n Kh c Toàn, Lê Trí Tu và Cao Vn Nhâm ã kêu g i gi i lao ng Vi t Nam tham gia, và yêu c u các t ch c lao ng qu c t công nh n và y m tr . M t cu c hành trình m i b t u cho ng i lao ng n c ta. Ba ng i trong ban i di n và 12 y viên lâm th i ã trình di n tr c công lu n, t nay gu ng máy công an b o v ch s dùng phng cách i phó quen thu c i v i các t ch c c l p n m ngoài quy n ki m soát c a ng, t c là àn áp tàn b o. Nh h ã tìm cách chèn ép, tri t h Giáo H i Ph t Giáo Vi t Nam Th ng Nh t t 30 nm qua. Ch vì quý v tng ni không ch u cho quy n l c chính tr chen tôn giáo. Cho t i nay, Giáo H i Ph t Giáo Th ng Nh t s d v n kiên c ng, ti p t c òi ph c h i quy n sinh ho t t do, ó là nh chung quanh giáo h i luôn luôn có các Ph t t . Cng v y, s c tranh u c a Công Ðoàn Ð c L p Vi t Nam s m nh m và b n b hay không, i u này tùy thu c vào kh nng thuy t ph c và thu hút gi i lao ng trong n c c a nh ng ng i lãnh o công oàn, nh ng ng i ang can m xung phong ng u sóng ng n gió. Chúng tôi tin r ng 15 ng i ng tên thành l p công oàn ã tính toán tr c các n c c và s n sàng ch ng các òn ánh phá c a ng C ng S n. Và, tr c khi ra m t công khai, ch c h ã d trù các k ho ch gây d ng c s góp

M

gió thành bão. Khi nào chúng ta th y nh ng nhóm công nhân m t nhà máy, m t công tr ng, hay m t nông tr i, t ng ng lên òi h i các quy n l i c th cho ng i lao ng; khi nào th y nh ng nhóm công nhân t t p h p trong m t phong trào b c phát r i tìm n liên k t v i nhau, lúc ó chúng ta bi t gió ang chuy n thành bão. N u ngay bây gi ng C ng S n mu n t ra h t tin và can m thì h hãy tôn tr ng quy n ho t ng t do c a Công Ðoàn Ð c L p. Hãy cho các công oàn c l p có d p thi th , tranh ua v i T ng Công Ðoàn c quy n c a ng, xem ai th c s em l i l i ích cho các ng i lao ng. N u Công Ðoàn Ð c L p Vi t Nam b àn áp, hành ng ó s l t m t n gi d i c a ng C ng S n. T t c m i ng i s có th y rõ ng C ng S n Vi t Nam ch là m t t ch c c ng quy n àn áp công nhân b o v quy n l i c a gi i ch nhân t b n c u k t v i ng. Nh n rõ s th t ó ch m d t b m t gi d i làm sa a c xã h i t bao nhiêu nm nay. Các ch c ng s n u d a trên m t s ng thu n, là t t c m i ng i cùng s ng gi d i c yên thân. Ðó là nguyên nhân gây nên c nh suy i o lý. Trên báo Ti n Phong i n t tháng tr c, m t nhà vn ã g i l i hình nh tiêu bi u c a m t xã h i gi d i nh v y: "Ai cng có vi c làm nhng không ai làm vi c. Không ai làm vi c nhng ai cng lãnh lng. Ai cng có lng nhng không ai s ng. Không ai s ng nhng ai cng v n s ng c." Làm sao v n s ng c? T t c m i ng i nh m m t ch p nh n n c p là m t hành vi bình th ng. Ð i v i các quan ch c cán b thì n c p là m t quy n l i ng nhiên c

S 15 * Trang 20

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

h ng, vì ng ã t o nên m t "n n vn hóa phong bì," nh ông Vn Chính g i tên. Khi m i ng i ng thu n s ng gi d i v i nhau, ch s v ng b n mãi mãi. Nhng hoàn c nh n c Vi t Nam bây gi ã thay i. Vì các nhà t b n ngo i qu c ã c m i t i khai thác "s c lao ng r m t" c a công nhân Vi t Nam. Các quan ch c c ng s n và h hàng, con cháu, b n bè c a h thì t bi n mình thành các nhà t b n n i a. Vì tham gia vi c "bóc l t giá tr th ng d" có l i hn n c p thu n túy g p b i. Trong n c ta bây gi có hai h th ng xí nghi p. Trong h th ng qu c doanh thì ng C ng S n v n n m toàn quy n, v a óng vai ch nhân v a lãnh o công oàn. Nhng h u h t các doanh nghi p ó u o t o o, không s c c nh tranh n u mai m t c vào T Ch c Thng M i Th Gi i. Các xí nghi p t làm vi c theo l i t b n ã phát tri n nhanh chóng, vì phong cách làm vi c có hi u qu kinh t cao hn l i làm n ki u qu c doanh. H óng góp hn phân n a s c s n xu t trong n c và nay mai s n sàng c nh tranh trên th tr ng qu c t . Nhng s có m t c a n n kinh t t b n còn gây ra nh ng h u qu khác, b t l i cho gi i công nhân. Nh lá th ra m t c a Công Ðoàn Ð c L p Vi t Nam vi t, chính s có m t c a l c l ng t b n ngo i qu c và t b n n i a này ã thay i hoàn toàn tng quan gi a gi i lao ng v i gi i ch nhân và ng C ng S n n c ta. Khi còn dùng h th ng qu c doanh c quy n, ng C ng S n là ch nhân c t c các qu n c xí nghi p; nhng ng v n toàn quy n sai khi n các lãnh t công oàn. Không ai dám t câu h i nào v c nh mâu thu n và gi d i ó. S có m t c a gi i t b n t nhân ã khi n h th ng c m t th cân b ng, h u qu là ph i gây ra kh ng ho ng. T tr ng c a "kinh t t b n" trong n n kinh t Vi t Nam ngày càng lên cao, kinh t qu c doanh xu ng d c. Gi i ch nhân trong ph n kinh t t b n c x theo úng cung cách c a các nhà t b n

kh p th gi i. M c tiêu c a h là t i a hóa doanh l i. Trong các n c t b n ti n b nh ch dân ch t do thì m c tiêu t i a hóa doanh l i là ng nhiên, không ai coi là phi lý. Vì pháp lu t trong các xã h i dân ch t do b o m t t c m i ng i có quy n lo cho quy n l i riêng c a chính mình. Nhng pháp lu t dân ch cng h n ch quy n c a gi i t b n, b o v c công b ng, không cho ng i m nh dùng l i th b t n t k y u. M t trong các bi n pháp b o v c công b ng trong xã h i t b n là lu t pháp công nh n m i ng i lao ng có quy n thành l p công oàn c a chính h , cho chính h , i l p v i quy n l i gi i ch nhân, c l p v i quy n l c chính tr . M i ng i lao ng có quy n tranh u, quy n ình công c a h c lu t pháp b o m. Vi t Nam hi n nay không có, cha có nh ng lu t l ti n b ó. Ð ng C ng S n ã th c hi n 20 nm i m i, ã thay i h th ng kinh t , công nh n quy n s h u xí nghi p t, tôn tr ng quy n kinh doanh c a các ch nhân. Trái l i, h cha h thay i h th ng pháp lu t b o m quy n l i c a ng i lao ng. Các nhà t b n qu c t có th b t bu c ng C ng S n bãi b các c quy n kinh doanh n u các ch nhân th y h b thi t thòi. Nhng ng C ng S n v n gi t t c nh ng th c quy n khác, n u gi i t b n n c ngoài ch p thu n. Trong ó, có c quy n l p công oàn c a ng. Ð i v i các v ch nhân t b n thì quy n t do l p công oàn c a gi i lao ng càng b h n ch càng có l i cho các ng i b v n. T ch c duy nh t c ng C ng S n công nh n v n ch là T ng Liên Ðoàn Lao Ð ng Vi t Nam, hoàn toàn do ng ki m soát. Công nhân các xí nghi p không có m t ti ng nói c l p nào c . Các quan ch c c ng s n c gi i t b n chìu ãi và mua chu c, ho c chính h óng vai t b n b v n u t, làm sao h i di n cho ng i lao ng Vi t Nam c? Trong c nh tr ng v ng, thi u ti ng nói ích th c i di n cho quy n l i gi i công nhân, các nhà t b n n i

a và ngo i qu c càng thêm c h i "t i a hóa doanh l i." Nhng gi i công nhân thì không có v khí nào t b ov . Tình tr ng m t cân b ng này ã t o c h i cho gi i t b n làm giàu. Nh b n tuyên b c a Công Ðoàn Ð c L p Vi t Nam nêu lên, ng i lao ng Vi t Nam "th ng xuyên b ch c hi p, d a sa th i, th m chí ánh p, làm nh c mà không có ai bênh v c, b o v ." M t khác, ti n lng c a công nhân thì th p mà nh ng lúc au m không c sn sóc, có khi v n ph i làm vi c vì s b ch u i vi c. T ng Liên Ðoàn Lao Ð ng c a ng C ng S n hoàn toàn b t l c trong vi c bênh v c công nhân các xí nghi p t. Vì công oàn c a ng ph i làm theo chính sách c a ng. Mà ng thì ang tìm m i cách chìu ãi t b n ngo i qu c ki m ô la; ng th i giúp các ng viên cao c p "tích ly t b n" chu n b cho ngày ng b m t quy n hành. Công Ðoàn Ð c L p Vi t Nam ra i v ch rõ tình tr ng ng C ng S n eo hai m t n , bên ngoài m o danh i bi u công nhân, bên trong ph c v gi i ch nhân. Tình tr ng man trá, gi d i ó ph i ch m d t. Ð ng th i, ây là m t d p ng bào ta trong n c th y r ng quy n t do h i h p và t do l p h i là m t quy n cn b n không th thi u c. C Giáo H i Ph t Giáo Vi t Nam Th ng Nh t l n Công Ðoàn Ð c L p Vi t Nam u nh m vào m t m c tiêu: Th c hi n quy n t do h i h p, t do l p h i. Ðó là nh ng quy n c ghi rõ trong các b n hi n pháp n c ta, mi n Nam cng nh mi n B c, k t nm 1946 n nay. Nhng quy n ó không bao c ng C ng S n Vi t Nam tôn tr ng. Ðây là lúc ph i ch m d t thái gi trá ó. Ng i Vi t Nam không ch p nh n b nh ng k eo hai m t n ghìm dân t c mình trong c nh ch m ti n mãi mãi. Ngô Nhân D ng

S 15 * Trang 21

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

H i th o Ng i Vi t Qu c gia H i ngo i 2006 ngày 14/10/06 t i Garden Grove, CA Chúng tôi hân h nh c tha chuy n cùng Quý v m t tài luôn luôn là m i quan tâm hàng u c a m i ng i trong chúng ta. ó là v n phát tri n Vi t Nam. Có l Quý v cng nh chúng tôi th ng t t câu h i trong u là: Vi t Nam ã không còn chi n tranh t hn 30 nm qua, t n c hòan tòan th ng nh t và t t c tài nguyên qu c gia u n m trong tay ng CS, nhng t i sao Vi t Nam v n còn x p h ng cùng v i nh ng qu c gia cùng inh nh t th gi i? T h i cùng chiêm nghi m nh ng b t c c a n c nhà. Chúng tôi xin m n phép óng góp vài ý ki n và c g ng tr l i câu h i trên. T nm 1975 tr i, trong m i chu k 5 nm, ng CS ã lên k ho ch và th c hi n ch tiêu ra trong k ho ch. Nhng cho n hôm nay, qu th t chúng tôi cha th y ch tiêu trong k ho ch nào c hòan t t và d nhiên trong báo cáo th ng niên, t t c nh ng con s th ng kê, ch tiêu u c ghi nh n là t hay v t k ho ch. B nh nâng cao thành tích, b nh báo cáo không chính xác, cùng v i b nh tham nhng chính là ba cn b nh tr m kha n m trong não tr ng c a h u h t n u không nói là t t c ng viên trong ng CS Vi t Nam. Ngay trong k nhóm h p i h i ng l n th X v a qua, i h i ã "b u ra" (?) 160 y viên Trung ng ng chính th c và 21 d khuy t, cùng 14 y viên B chính tr . Nhng trong s 195 y viên ó, không có u viên nào n m l y ba

lãnh v c then ch t trong công cu c phát tri n qu c gia tr c ti n trình tòan c u hóa hi n t i. Chúng tôi mu n nói n lãnh v c giáo d c, y t , và môi tr ng. c bi t các lãnh v c nói trên u c Th t ng Vi t Nam là Phan Vn Kh i, trong chuy n công du Hoa K vào tháng 6-2005 ã th o lu n cùng T ng th ng HK và ba lãnh v c trên n m trong 6 v n trao i gi a hai bên. Tuy nhiên trong hi n t i, có l i v i ng CS, ba lãnh v c then ch t trên không c h xem là u tiên hàng u so v i các v n nh ngn ch n s xâm nh p c a m i th l c thù ch t bên ngoài (?) hay các di n ti n hoà bình có th gây xáo tr n t n c! Và, i v i h , phát tri n Vi t Nam là làm t tc m i phng cách em l i l i nhu n tr c m t và nh t th i; m c dù l i nhu n ó không c chia x ng u cho ng i dân nh c i thi n n n giáo d c còn l c h u hi n t i, nâng c p h th ng y t công c ng cho ng i dân c bi t là nông dân có c s an tòan y t t i thi u, và c p bách hn n a, c i thi n môi tr ng Vi t Nam cho ng i dân có kh nng ti p c n c ngu n n c s ch và s an toàn th c ph m trong sinh ho t hàng ngày vì ây là hai i u ki n s ng t i thi u c a con ng i qua nh ngha c a LHQ. ó chính là ba v n n n ã kéo dài t hn 30 nm nay, dù có l c quan và tích c c nh th nào i n a, chúng tôi v n không th y c ánh sáng cu i ng h m. Trong ph m vi gi i h n c a bài nói chuy n hôm nay chúng tôi không th phân tích chi ti t t ng v n n n m t,

nhng chúng tôi có th chia x cùng quý v m t vài nét i n hình trong t ng lãnh v c. - Tr c h t v m t giáo d c, t chng trình h c b c ti u h c cho n i h c u do ng ch nh. V chuyên môn v n còn n ng n và t chng, thi u th c d ng và không thích ng v i i u ki n Vi t Nam. V nhân s , ng v n còn coi tr ng h ng hn chuyên, do ó nhi u cán b khi m khuy t chuyên môn nhng v n gi nh ng vai trò lãnh o then ch t. Thêm n a, nhi u b môn gi ng d y hòan tòan không có ý ngha trong công cu c ch n hng t n c nh chính tr và lý thuy t ng, tri t h c Mac-Lênin, t t ng HCM... v n còn là i m g n l c h c sinh, sinh viên trong nh ng k thi. Còn ch thi c quá n ng n , các em ph i thi vào l p 6, l p 10, thi trung h c ph thông, và thi vào i h c hay cao ng. Còn ng i th y giáo XHCN thì sao? Ng i th y ây ch hành x nh m t ng i nhai l i ki n th c và ph bi n cho h c trò nh ng "s m truy n" trong sách giáo khoa, ngay c nh ng i u sai trái trong sách cng không c nói khác i... vì nh ng gì ghi trong sách ã là "chân lý b t di b t d ch". Chúng tôi xin an c m t vài thí d i n hình nói lên m t s t tr ng trong h th ng giáo d c c a Vi t Nam hi n t i. Giáo s th c s tin h c Phan Th Ng c Sn b k t án ba nm tù vì ã s a i m cho sinh viên t t nghi p cao h c, il y 11 tri u ng. Khi b khám phá, v giáo s n y bào ch a vì thng h c trò! Còn ông Lê Trái Khoá, Phó Chánh tranh tra nhà n c t nh Qu ng Bình ã c ch m u Cao h c t tháng 4-2006 t i Hu qua vi c nh m t ng i khác i thi th cho. Nhng khi b b ngay sau ó, ông vi n l là b n công tác ng cho nên ph i nh ng i khác thi h . Và g n ây nh t, m t y viên Trung ng ng tên ào Ng c Dung b b t qu tang trong k thi tuy n sinh vào ban ti n s qua môn thi hành chánh công ngày 27-5-2006. Nhng ngay sau ó Trung ng ng l i "kh ng nh" là ng chí NDung không có gian l n!

S 15 * Trang 22

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Rõ ràng là nh ng lý l bi n minh cho các vi c làm sai trái trên u là nh ng ng y bi n, phi bày m t não tr ng b t bình th ng và không còn phân bi t c hành vi úng sai, ph i trái d a theo m t chu n m c nào c . Trong ba tr ng h p trên, các ng s g m cán b giáo d c, cán b n ng c t c p t nh, và cán b c p trung ng (tòan qu c ch có 195 cán b mà thôi). T t c là nh cao c a trí tu c a ch hình dung t tr ng giáo d c trên tòan xã h i hi n nay. Nên nh , B GD& T c a VN ã nh n 549,4 tri u M kim do vi n tr ODA không hoàn l i và 559,6 tri u v n vay cho chng trình xây d ng h t ng c s và c i t chng trình h c trong vòng 7 nm qua 77 d án. - B c qua lãnh v c y t , nhìn l i tình tr ng chung, h u h t các c s yt u ã có s n t tr c 1975. N u có thêm ch là nh ng c s tân ti n, khang trang các thành ph l n nh Sài Gòn, Hà N i. Và t i nh ng b nh vi n n y, chi phí cho ti n phòng lên n vài trm M kim cho m t ngày, cha nói n chi phí ch a tr , làm sao có th ph c v ng i công nhân viên ch c v i s lng trung bình $50 hàng tháng. Hi n t i, xã h i Vi t Nam v n không có chính sách y t công c ng cho tuy t i a s ng i dân nghèo. thành ph , m c dù v n có nhà h sinh, b nh vi n công c ng, nhng mu n c vào khám hay n m, ng i dân ph i chi tiêu qua nhi u ngõ ngách khác nhau, t th y cò bên ngoài cho n y tá, bác s và cán b hành chính c a b nh vi n. Còn chi phí, thu c men ch a tr , gia ình b nh nhân ph i ch y tìm mua ngoài ch tr i. nh ng vùng xa nh nông thôn, h th ng y t h u nh không có m t, và n u có ch là m t cái chòi xiêu v o v i m t b ng hi u y t m c meo. Còn nhân viên y t có l còn b n công tác ng cho nên th ng xuyên không có m t! i v i vi n tr ODA, B Y t VN ã nh n 879 tri u M Kim trong ó có 586 tri u vi n tr không hoàn l i và 293 tri u v n vay dài h n không l i qua 119 d án g m d án chm sóc s c kh e ng i dân vùng cao

nguyên, trung tân truy n máu khu v c, h tr y t qu c gia, và y t nông thôn. - Sau cùng, m t trong ba v n n n trên là môi tr ng. Môi tr ng Vi t Nam hi n t i là n n nhân tr c ti p c a vi c phát tri n Vi t Nam t khi có chính sách m c a nm 1986 tr i. Nhìn l i hn 30 nm qu n lý môi tr ng 1975­2006 c a m t qu c gia Vi t Nam th ng nh t, t n c ã c g m thu vào m t m i, công cu c i u hành qu c gia c tóm g n vào m t chi u h ng duy nh t: Phát tri n qu c gia theo nh h ng xã h i ch ngha. Dù c g ng t i a có m t nh n xét tích c c, nhng qu th t, t N c Vi t Nam ang i d n n b t c, nh t là 20 nm sau khi có k ho ch m c a t nm 1986. Phát tri n Vi t Nam trong nông nghi p và chn nuôi ph c v cho nhu c u xu t c ng có m t s ngo i t n ng, nhng cán cân chi thu v n làm cho Vi t Nam càng thi u h t thêm ra theo th i gian m c dù có r t nhi u ngu n v n u t do ngo i qu c vào. Vi c xu t c ng hàng nm trên nm tri u t n g o, thu nh p vào kho ng hn 1 t M kim, li u có cân b ng c vi c nh p c ng 9,5 tri u t n phân bón, cùng hàng trm ngàn t n hóa ch t b o v th c v t có c l ng g o xu t c ng trên hay không? Hay ó ch là m t chính sách qu n lý bao t c a ng i dân b ng cách b o m m t m c s ng t i thi u cho hàng ch c tri u nông dân trên c n c? Vi c xu t c ng hàng nm trên 1 t M kim qua vi c x g ã l i quá nhi u v n n n môi tr ng cho s th t thoát r ng và nh ng h l y nh h n hán và ng p l t. Th h i m c thu nh p n y có th kh a l p c nh ng m t mát do v n n n trên hay không? Hay ngu n tài nguyên cn b n c a t n c ang b hao mòn d n? Theo m t báo cáo m i nh t v Ch s Môi tr ng B n v ng 2005 (2005 Environmental Sustainability Index) do Di n àn kinh t nhóm h p t i Davos (Th y S) vào tháng 3-2005, Vi t Nam ã ng cu i

b ng trong 8 qu c gia ASEAN. ó là Malaysia ng u v i 54,0 i m, Mi n i n 52,8, Lào 52,4, Campuchia 50,1 và Vi t Nam ng chót b ng v i 42,3 i m. Ch s trên o c do nhóm giáo s i h c Yale và Columbia (Hoa K) th c hi n, cn c vào 21 ch s môi tr ng nh sau: khí th i nhà kính, ph m ch t n c, không khí, t, s c kh e môi tr ng, trình khoa h c và công ngh , kh nng qu n lý tài nguyên, kh nng gi i quy t áp l c môi tr ng v.v... So v i 117 qu c gia ang phát tri n trên th gi i, Vi t Nam c x p vào h ng 98. Qua ba v n n n i n hình ang è n ng lên t n c, cho n ngày hôm nay, Vi t Nam v n ti p t c i trên con ng mòn c mà ng CS Vi t Nam ã v ch ra t hn 30 nm qua cho mi n Nam và hn 60 nm cho mi n B c. Ngay c sau khi i h i ng l n th X v a qua, tình tr ng c v n còn t n t i. M i khi m khuy t, m i l i l m, m i vi ph m u c lý gi i b ng nh ng m t p ph nh n trách nhi m. T tc u là l i do "c ch ". Mà i n âu cng ch th y l i do c ch mà thôi. Mà xin h i: ng i làm ra c ch là ai? Chính là ng CSVi t Nam v y. V y, vi c c n ph i thay i m t c ch không còn h p lúc, h p th i n a chính là vi c c n ph i thay i ng CS Vi t Nam trong lãnh v c i u hành qu c gia. Có c nh v y, m i hy v ng Vi t Nam có th v t qua nh ng rào c n c ch hi n t i do ng CS ra. Có c nh v y, Vi t Nam m i có c may và hy v ng nhìn th y ánh bình minh trong tng lai. Mai Thanh Truy t

ng nghe nh ng gì C ng s n nói ! Hãy nhìn nh ng gì C ng s n làm! Sông có th c n, núi có th mòn, nhng chân lý y không bao gi thay i !!!

S 15 * Trang 23

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

sang o t t t c tài s n qu c gia, k c các ngân kho n vi n tr tái thi t và vi n tr nhân o. B ng d công vi t, bi n th công qu , h i m i quy n th , su cao thu n ng, h ã làm giàu b t chính tr thành nh ng tri u phú và t phú trong khi ng i vô s n v n hoàn là vô s n và không có m t ng xu dính túi. Do s chênh l ch giàu nghèo quá áng, l i t c th c s c a ng i dân trung bình t i nông thôn ch c 1/2 m kim m t ngày. Chính quy n này coi dân nh c rác. H ánh giá quá th p m ng s ng con ng i. Trong v lính tu n dng Trung Qu c h sát 9 ng dân Thanh Hóa, nhà n c ch b i th ng thi t h i cho m i gia ình n n nhân t 30 n 60 m kim. N u ai ng ra ph n i Trung Qu c s l p t c b b t gi và có th b truy t v t i "phá ho i chính sách oàn k t qu c t ." Tr c tình tr ng oan khiên t i nh c này chúng ta ph i t nh r ng, chúng ta s góp ph n vào vi c gi i phóng ng bào kh i s b t công, kh i s nghèo ói, kh i s s hãi, kh i n n chuyên ch , kh i n n CS. Cách ây hn 70 nm, sau v Sô Vi t Ngh Tnh, Ph m Qunh ã c nh giác chúng ta v n n "d ch h ch CS". Ngày nay, v i kinh nghi m b n thân, chúng ta ý th c r ng CS còn nguy h i hn d ch h ch. Nó là b nh ung th. Mà ung th thì không th tr li u c. Ung th ch có th c t b i. CS cng v y. Ch CS không th s a ch a c. Nó ph i b gi i th !

nay v n sinh t c a ng bào trong n c là làm sao quang ph c quê hng, gi i th ch C ng S n và xây d ng ch Dân Ch . M i ng i ng ý r ng mu n a Cách M ng Dân Ch n thành công ph i có s u tranh kiên c ng c a ng bào trong n c và s y m tr tích c c c a ng bào h i ngo i. Trong l ch s u tranh gi i phóng dân t c ch ng qu c và chuyên ch , cha th y m t qu c gia nào l i có c may nh Vi t Nam ngày nay. ó là s h u thu n c a kh i ông o ng i Vi t h i ngo i, ba tri u ng i nh m t, ng lòng h ng v quê hng, mong cho dân t c và t n c ti n lên. Cha nói v s c m nh tài chánh, kh nng ti p vi n m i nm dm b y t m kim cho qu c n i khi t n c có t do. Cha nói v s c m nh phát tri n, v i hàng trm ngàn chuyên viên k thu t gia th ng th ng, m i ngành, m i ngh , s n sàng tr v ki n thi t qu c gia khi t n c có dân ch . Ch nói v m t nhân tâm, v i hàng tri u t m lòng, ngày êm h ng v quê hng yêu d u, mong cho ng bào c h nh phúc, cho dân t c c t do thì ó cng là m t s c m nh tinh th n vô giá. M t khi c v n d ng, s c m nh này s t o thành ng l c thúc y cu c v n ng l ch s c a ng i Vi t trong n c ng lên òi quy n s ng, quy n t do và quy n mu c u h nh phúc. u nm 2002, thay m t ng bào trong n c không còn quy n c nói, chúng ta phát ng phong trào t cáo phe lãnh o C ng S n ã ph n b i T Qu c b ng cách nh ng t biên gi i và bán n c Bi n ông cho Trung Qu c. Sau ó chúng ta l i phát ng phong trào t cáo ng C ng S n ã ph n b i ng bào trong các m c tiêu c l p, t do, h nh phúc và công b ng xã h i; ng th i kêu g i ng bào ng lên u tranh quang ph c quê hng, òi dân t c t quy t, gi i th ch CS giành l i quy n làm ch qu c gia, làm ch t n c.

Ngày

Hai phong trào này ã c s h ng ng c a ng bào các gi i. T trong n c các anh em dân ch nh n ra r ng: "Chúng tôi r t c m kích khi th y các anh còn nh quê hng sau 27 nm b n c ra i." M t s anh ch em h i ngo i cng nói: "Các anh ã cho chúng tôi m t hy v ng." Ngày nay, b ng s v n ng và t ch c qu n chúng, b ng s c m nh c a ngòi bút, s c m nh c a l i nói, s c m nh c a t t ng, chúng ta s bi n hy v ng thành Ni m Tin. Vì có Ni m Tin m i có quy t tâm d n thân hành ng. Trên bình di n dân t c Ni m Tin là võ khí l n nh t. Nó em l i nh ng hy v ng m i, nh ng chân tr i m i, h ng d n con ng i i t i t do. D u sao chúng ta ý th c r ng gi i th CS là m t cu c u tranh tr ng k và cam go. ây là m t vi c thiên nan v n nan. Kinh nghi m cho bi t CS không b gi i th vì nh ng t n công t bên ngoài. Nó ch gi i th khi ng i dân trong n c không ai tha thi t b o v ch n a. Do ó, mu n a Cách M ng Dân Ch n thành công, chúng ta ph i trông vào n i l c c a chính mình. Mà ngày nay trong n c, dân trí b bng bít b i b máy tuyên truy n v i c a ng CS. Theo Hà S Phu, "t 50 nm nay, ng i dân nông thôn không bi t có gì t n t i ngoài ng CS." Dân khí suy vi, vì ng i dân th y mình b l ng g t và ph n b i trong 3 cu c chi n tranh kéo dài hn 40 nm. Dân quy n b chà p trong m t ch công an tr hà kh c. 26 nhân quy n cn b n b vi ph m th ng xuyên và thô b o. Nhân ph m b h th p: ng i dân ch c coi là "con", mà không c i x nh "ng i." Hn n a, dân tình ói kh v i nh ng b t công và b t bình ng tr m tr ng. B ng tham nhng và l m quy n v i m t chính sách kinh t l c h u, phe lãnh o CS ã a t n c và dân t c n l m than ói kh . L i t c bình quân m i u ng i t i Vi t Nam ngày nay ch c 1 m kim m t ngày. Trong khi ó, vì không có s ki m soát và ch tài, phe lãnh o CS ã

PH N TH NH T: NG H NG U TRANH

Vì thi u ý th c và kinh nghi m C ng S n, m t s ng i kh ng nh r ng, t i Vi t Nam ngày nay, ch CS ã gi i th r i. Trong khi ó m t s ng i khác l i qu quy t r ng CS không th nào gi i th c! ó là hai quan ni m c c oan và sai l m. I. KHÔNG C N GI I TH S N N A. C NG

Ngày nay m t s ng i nh n nh r ng trên th c t ch CS ã gi i th r i, và ng CS ã bi n thành m t ng Mafia, hay bng ng. Do ó chúng ta ch c n ch ng tham nhng ch không c n u tranh gi i th CS n a. Nh n nh nh v y là ch quan và không hi u rõ b n ch t CS. Trên th c t , b ng tham nhng và l m quy n, phe lãnh o CS ã t p trung và sang o t t t c các tài s n qu c gia, th l i riêng và làm giàu b t chánh. Theo các tài li u áng tin c y, thì hi n nay có hàng trm cán b CS cao c p ã tích ly nh ng tài s n kh ng l hàng ch c tri u và hàng

S 15 * Trang 24

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

trm tri u m kim. Nh ng tài s n này bao g m nh ng trng m c ngân hàng t i ngo i qu c, nh ng b t ng s n và nh ng c s kinh doanh thng m i trong n c. Vì không có s ki m soát và ch tài c a qu c dân, c a i l p, c a báo chí, c a tòa án, c a qu c h i, nh ng k tham nhng b t lng này ã không b truy t , không b k t án và không b t ch thu tài s n. ng bào vô cùng ph n u t v s bao che này. H công khai mi t th phe lãnh o CS, và ã t cáo ích danh "con th ng Ki t, con th ng Kh i, cháu th ng M i" v.v... M i ây c u T ng Bí Th M i, v i ng lng ch t ói, ã dám t ng d m t l n m t tri u m kim. Hành vi này cho bi t r t có th ông ta ã tích ly c hàng ch c tri u m kim. i u áng lu ý là trong khi Mafia ch là m t ng c p th ng thì ng CS ngày này là m t ng c p ã c p c chính quy n. Cng vì v y, h có chính ph tay sai thi hành ng l i chính sách c a ng và ã d công vi t s d ng ngân sách qu c gia vào vi c nuôi d ng các cán b ng viên. H còn có qu c h i bù nhìn h p th c hóa nh ng ngh quy t c a ng, và ã ghi i u 4 Hi n Pháp giành c quy n lãnh o cho ng CS. H còn có tòa án công c m t m t bao che nh ng hành vi tham nhng c a nh ng k b t lng, m t khác l i b t giam c oán nh ng công dân lng thi n ã dám ng lên t cáo b o quy n, òi t do, công lý, dân ch và nhân quy n. Hn n a, sau khi c p c chính quy n, ng CS ã thi t l p m t ch c tài toàn tr . Do ó ngày nào ng CS còn gi c quy n lãnh o, vi ph m quy n dân t c t quy t, quy n tham gia chính quy n và quy n t do tuy n c , thì chúng ta còn ph i u tranh gi i th CS. Ngày nào h còn gi c quy n t t ng ph bi n t i các tr ng công l p ch thuy t Mác-Lê ph n dân t c và ph n nhân lo i, thì chúng ta còn ph i u tranh gi i th CS. Ngày nào h còn ch trng tiêu di t tôn giáo trong ch thuy t và àn áp tôn giáo trong chính sách, thì chúng ta còn ph i u tranh gi i th CS. Ngày nào h còn gi c quy n thông tin, c quy n báo chí và không cho t nhân ra báo, thì chúng ta còn ph i u tranh gi i th CS. Và ngày nào h còn t c o t c a ng i dân quy n t do h i h p, t do l p h i và t do l p ng, thì chúng ta còn ph i u tranh gi i th CS. Ngày nay ng CS là m t con r n hai u, u kinh t Mafia v i tham nhng bóc l t, và u chính tr c tài v i àn áp kh ng b . N n nhân tr c ti p c a ch l i là nh ng ng i ã tích c c góp ph n xây d ng ch , nh các c u chi n binh, thng ph binh, gia ình li t s v.v... Do ó mu n cho t n c và dân t c ti n lên, chúng ta ph i k t h p u tranh quang ph c quê hng, gi i th CS b ng cách chém t 2 u con r n. TH II. C NG S N KHÔNG TH C. GI I Trên th c t không ph i cu c gi i th CS nào cng h i 3 y u t nói trên. T i Hung Gia L i, chúng ta không th y có s n i d y c a qu n chúng. "Di n àn Dân Ch " ch là m t câu l c b th o lu n v nh ng v n dân ch và nhân quy n. Y u t gi i th CS là ý th c ph n t nh và tinh th n th thao ph c thi n c a nhà c m quy n. Khi th y ng i dân không còn tha thi t b o v ch n a, phe lãnh o CS ã l ng l rút lui. T i Ti p Kh c cng v y. T i tháng 10-1989 không th y nh ng cu c bi u dng l c l ng quy mô c a qu n chúng. "Hi n Chng 77" ch là m t t ch c l ng l o, không có n i qui, i u l , không có ban ch p hành và không có danh sách h i viên chính th c. M c tiêu c a H i là i tho i v i nhà c m quy n v nh ng v n nhân quy n và vi ph m nhân quy n. T i ông c, v n ch y u là t do di chuy n và t do l a ch n ni c trú. Tháng 10-1989, trong ngày k ni m 40 nm thành l p ông c, T ng Bí Th Honecker còn m nh b o kh ng nh r ng ch CS s t n t i 100 nm! V y mà ch 2 tu n sau, ngày 9-11-1989, b c t ng ô nh c Bá Linh ã b phá v , kéo theo s s p c a ch CS. S gi i th CS t i 7 n c ông Âu nm 1989 ã a n s tan rã c a Liên Bang Sô Vi t nm 1991, và 15 qu c gia trong Liên Bang ã l n l t gi i th CS. Nh v y y u t gi i th CS thay i tùy theo i u ki n c thù c a t ng qu c gia. D u sao chúng ta th y có 2 y u t chung: CHÍNH NGHA VÀ TH I C. Chính Ngha ây là Chính Ngha T Do Dân Ch . Và Th i C là s ki t qu c a Liên Xô. Ki t qu v Ni m Tin và ki t qu v kinh t . T sau cái ch t c a Stalin, nhân dân Liên Xô ã ý th c s sai l m c a ch thuy t cách m ng vô s n, và mu n s ng chung hòa bình v i các n c t b n Tây Phng. Hn n a t th p niên 1980, kinh t Liên Xô lâm vào tình tr ng suy ki t sau cu c thi ua võ trang v i Hoa K trong Chi n Tranh Tinh C u (Star Wars). Ngoài ra Liên Xô còn b sa l y n ng n trong Chi n Tranh A Phú Hãn. di n t s ki t qu kinh t t i Liên Xô, ng i ta th ng nói: "Nhà n c gi ò tr lng cho công nhân viên, và công nhân viên cng gi ò làm vi c cho nhà n c". c u nguy t n c, nm 1985, Gorbachev ph i thay i chính sách b ng tái c u trúc v kinh t và c i m v chính tr . V i s tri t thoái quân i kh i A Phú Hãn, t nay Liên Xô

S 15 * Trang 25

Bên c nh quan ni m cho r ng ch CS ã t gi i th và ng CS ã bi n thành m t ng Mafia hay bng ng, m t s d lu n l i cho r ng CS không th nào gi i th c. ây là m t quan ni m bi quan và ph n bi n ch ng. Vì ch trên bình di n tôn giáo o lý, nh ng nguyên lý ch thuy t m i có giá tr nh nh ng chân lý tuy t i, nh c t bi c a Nhà Ph t, c bác ái c a Chúa Kitô, hay c nhân ngha c a Kh ng Phu T . Trên bình di n dân sinh xã h i, các nguyên lý ch thuy t ch có giá tr tng i theo th i gian và không gian. V m t chính tr xã h i, các ch ch quy nh nh ng tng quan gi a ng i dân và qu c gia. Do ó nó ph i thay i theo trình ý th c c a ng i dân, i u ki n kinh t xã h i c a qu c gia và trào lu ti n hóa c a l ch s . Trong l ch s c kim, nh ng ch tàn b o nh t nh c a Ki t Tr , T n Th y Hoàng, Thành Cát T Hãn, Hitler, Stalin, Mao Tr ch ông v...v... ã l n l t tiêu vong v i th i gian. A. 1989-1991: QU C SÔ VI T TAN RÃ VÀ 22 QU C GIA Ã L N L T GI I TH CS. Cng vì v y t i Âu Châu, ch trong vòng hai nm (t 1989 n 1991), 22 qu c gia ã l n l t gi i th CS: 7 n c thu c B c Màn S t ông Âu là Ba Lan, Hung Gia L i, Ti p Kh c, ông c, Albanie, Bulgarie, Roumanie, và 15 n c thu c Liên Bang Sô Vi t. Y u t gi i th CS thay i tùy theo nh ng i u ki n c thù c a t ng qu c gia. T u chung có 3 y u t gi i th CS là: 1) S c m nh c a qu c dân bi u dng b ng nh ng cu c mít tinh, bi u tình, tu n hành, ình công v.v... 2) M t t ch c i kháng m nh m nh Công oàn oàn K t Ba Lan. 3) Ý th c ph n t nh và tinh th n th thao ph c thi n c a nhà c m quy n. Sau nh ng cu c t ng tuy n c t do, khi th y ng i dân không còn ng h ch n a, phe lãnh o CS ã l ng l rút lui.

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

ch trng không can thi p vào vi c n i b c a các qu c gia trong Minh c Warsaw (ngha là Liên Xô s không em chi n xa d p t t nh ng cu c kh i ngha nh t i Ba Lan và Hung Gia L i nm 1956, hay t i Ti p Kh c nm 1968). V n d ng c h i l ch s này, 7 n c ông Âu ã ng lên u tranh gi i th CS nm 1989. Và hai nm sau, nm 1991, Liên Bang Sô Vi t ã tan rã, và 15 qu c gia trong Liên Bang ã gi i th CS. H u qu dây chuy n c a s gi i th CS Âu Châu là s tiêu vong c a m t s ch CS Á Phi nh t i Angola, Mozambique, Ethiopie, A Phú Hãn, Mông C , Cao Miên v.v... B. 1946-1949: CÁC QU C TÂY PHNG T GI I TH . N u 1989 là nm ánh d u s suy tàn c a Qu c Sô Vi t thì 40 nm tr c, nm 1949, t t c các Qu c Tây Phng nh M , Anh, Pháp, Hòa Lan ã l n l t t gi i th tr c l p cho 12 thu c a Á Châu: - 5 n c thu c Anh là n , i H i, Mi n i n, Tích Lan và Palestine (trong nh ng nm 1947-1948). - 5 n c thu c Pháp là Syrie, Liban, Vi t Nam, Ai Lao và Cao Miên (trong nh ng nm 1946 và 1949). - Cùng v i Phi Lu t Tân thu c Hoa K (nm 1946), và Nam Dng thu c Hòa Lan (nm 1949). ây là k t qu cu c u tranh b ng ng l i chính tr và ngo i giao c a các nhà cách m ng qu c gia theo ch ngha dân t c, u tranh không b o ng, không máu và không liên k t v i Qu c T C ng S n. Hai y u t gi i th thu c a v n là CHÍNH NGHA VÀ TH I C: Chính Ngha ây là Chính Ngha Gi i Phóng Dân T c. Th i C ây là trào lu ti n hóa c a l ch s và s ki t qu kinh t c a các qu c Âu Châu. Sau Th Chi n I, T ng Th ng Hoa K Wilson x ng quy n dân t c t quy t t i H i Qu c Liên (t ch c ti n thân c a Liên Hi p Qu c). Và nm 1919 Anh Qu c ã tr c l p cho Canada và A Phú Hãn. Nm 1941 khi chi n tranh còn ang ti p di n, theo l i ngh c a T ng Th ng Hoa K Franklin Roosevelt, các qu c gia ng Minh Tây Phng ã ký Hi n Chng i Tây Dng theo ó khi Chi n Tranh k t thúc, các qu c Tây Phng s l n l t trao tr c l p cho các thu c a Á Phi. Tháng 4-1945, 50 qu c gia ng Minh h p H i Ngh San Francisco thành l p Liên Hi p Qu c và ban hành quy n dân t c t quy t trong Hi n Chng Liên Hi p Qu c. V m t kinh t xã h i, sau Th Chi n II, hai n c Anh Pháp ã b tàn phá n ng n , kinh t suy ki t, dân chúng túng thi u, n n th t nghi p tr m tr ng, và hàng tri u c u chi n binh gi i ng không có công n vi c làm. Tháng 5-1945 c u hàng ng Minh. Hai tháng sau, tháng 71945, chính ph Anh t ch c t ng tuy n c . Ng i anh hùng dân t c Winston Churchill, lãnh t ng B o Th v n ch trng duy trì thu c a l y l i vinh quang cho t n c. Trong khi ó ng Lao ng c a Clement Attlee a ra ng l i i l p, ch trng tái thi t qu c gia, xây d ng kinh t , c i ti n dân sinh, gi i phóng lao ng và gi i phóng thu c a. Khai phóng thu c a v n là chính sách c h u c a ng Lao ng Anh và ng Xã H i Pháp t th p niên 1930. Ph ng theo mô hình c a Liên Hi p Qu c, các ng Lao ng Anh và Xã H i Pháp ch trng thành l p Liên Hi p Anh và Liên Hi p Pháp trong tinh th n bình ng, h p tác và h u ngh theo Hi n Chng Liên Hi p Qu c. Các c u thu c a s tr thành các qu c gia liên k t, v i chính sách ngo i giao chung và phòng th chung. Nh ng tng quan kinh t và vn hóa s c phát tri n. Tuy nhiên v m t chính tr , các thu c a s c gi i phóng và hoàn toàn c l p. ng l i này ã c a s c tri Anh ch p thu n. Và tháng 7-1945, ng Lao ng c a Clement Attlee ã th ng ng B o Th c a Winston Churchill. Hai tháng sau khi hòa bình vãn h i, ng i anh hùng dân t c Churchill ã ngã ng a. Trung thành v i ý nguy n c a qu c dân, trong hai nm 1947 và 1948, Chính Ph Lao ng Clement Attlee ã tr c l p cho 5 thu c a và giám h Á Châu là n , i H i, Mi n i n, Tích Lan và Palestine. T i Pháp cng v y. Tháng 101945 T ng De Gaulle, ng i anh hùng gi i phóng dân t c t ch c trng c u dân ý, và ngh m t chính th t p trung quy n l c (v i ng ý duy trì thu c a). Tuy nhiên, 2/3 c tri Pháp ã bác b ngh này ng h l p tr ng c a ng Xã H i Pháp tng t nh ng Lao ng Anh ngha là: tái thi t qu c gia, xây d ng kinh t , c i ti n dân sinh, gi i phóng lao ng và gi i phóng thu c a. Nh v y là t sau Th Chi n II, t i Á Châu, k nguyên qu c ã cáo chung nh ng ch cho k nguyên liên hi p theo tinh th n Hi n Chng i Tây Dng và Hi n Chng Liên Hi p Qu c. Nm 1946, sau khi De Gaulle t nhi m, Chính Ph Xã H i Léon Blum ã ký hi p c v i Syrie và Liban tr c l p cho 2 qu c gia này. Vì th i gian này, t i Trung ông không có hi m h a CS nên quân i Liên Hi p Pháp ã tri t thoái. Cng trong nm 1946, Pháp thng ngh v i H Chí Minh, sau khi ông này tuyên b gi i tán ng CS ông Dng và thành l p chính ph liên hi p qu c gia v i Qu c Dân ng và ng Minh H i. Hai bên ã ký hai hi p c: Hi p c S B Sainteny (tháng 3-1946) và Hi p c T m Th i Moutet (tháng 9-1946). Tuy nhiên ba tháng sau, tháng 12-1946, H Chí Minh tr m t phát ng chi n tranh võ trang, và ã tr ng tr n vi ph m các hi p c qu c t . Lúc này chính ph liên hi p qu c gia ã gi i tán. Sau khi quân i Trung Hoa tri t thoái, C ng S n th ng tay tàn sát các cán binh Qu c Dân ng và ng Minh H i. Nh v y oàn k t qu c gia ch là m t chiêu bài và chính ph liên hi p ch là b c bình phong thng ngh v i Pháp. Và s gi i tán ng CS ông Dng cng ch là m t chi n thu t ng y trang và d i trá. Coi th ng danh d qu c gia, ng CS ký hi p c không ph i thi hành hi p c mà t c nh ng m c tiêu chính tr trong m t giai o n. Do ó theo ngh c a B Tr ng Moutet (thu c ng Xã H i), chính ph Pháp quy t nh s không thng ngh v i H Chí Minh n a. Và nm 1947, T ng Th ng Xã H i Vincent Auriol ch trng thng thuy t v i phe Qu c Gia Vi t Nam tr c l p cho Vi t Nam. Hai bên ã ký 3 hi p c: Hi p c S B V nh H Long (tháng 12-1947), Thông Cáo Chung V nh H Long (tháng 6-1948) và Hi p c Élysée ký k t gi a T ng Th ng Vincent Auriol và Qu c Tr ng B o i ngày 8-3-1949. Qua tháng sau, ngày 23-4-1949, v i 45 phi u thu n (c a 40 dân bi u Vi t và 5 dân bi u Pháp) và 6 phi u ch ng, Qu c H i Nam K bi u quy t gi i tán ch Nam K t tr sáp nh p Nam Ph n vào lãnh th qu c gia Vi t Nam, c l p và th ng nh t (xin coi Nguy n Kh c Ng : B o i và các ng Phái Qu c Gia). M t tháng r i sau, ngày 6-61949, theo th t c kh n c p, Qu c H i Pháp phê chu n Hi p nh Élysée v kho n trao tr Nam K cho Vi t Nam. Và ngày 2-2-1950, Qu c H i Pháp phê chu n tòan b Hi p

S 15 * Trang 26

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

nh Elysée v i 12 ph c và 30 ính c b túc. Thông th ng các hi p c qu c t u do các ngo i tr ng ký k t. Riêng Hi p nh Élysée ã c chính T ng Th ng Vincent Auriol ký, v i s ch ng ki n c a Th T ng Queille, c a Ngo i Tr ng Schuman, c a B Tr ng Qu c Phòng Ramadier và c a B Tr ng Pháp Qu c H i Ngo i Coste-Floret. i di n C ng Hòa Pháp, T ng Th ng Vincent Auriol long tr ng trao tr c l p cho Vi t Nam tr c qu c dân Vi t Nam, tr c qu c dân Pháp và tr c c ng ng qu c t . Và v i t cách Ch T ch Liên Hi p Pháp, T ng Th ng Vincent Auriol yêu c u Vi t Nam gia nh p Liên Hi p Pháp trong tinh th n bình ng, h p tác và h u ngh . Do ó không th ch p nh n lu n i u tuyên truy n xuyên t c c a ng CS cho r ng Pháp ký Hi p nh Élysée ch là "gi ò". V i Hi p nh Élysée, chi u công pháp qu c t , Vi t Nam c hoàn toàn c l p, các hi p c thu c a và b o h ký k t v i Pháp h i cu i th k 19 nh Hi p c Bonard (1862), Hi p c Dupre (1874) và Hi p c Patenotre (1884) u ã b Hi p nh Élysée bãi b . M c d u v y, ng CS ã ph nh n n n c l p này và ã phá ho i n n th ng nh t này. Vì Hi p nh Elysée không cho h c quy n lãnh o qu c gia. Và h ã ti p t c chi n u võ trang, v i s y m tr c a Qu c T CS, c p chính quy n t i Mi n B c nm 1954, và c p chính quy n t i Mi n Nam nm 1975. Ngày nay l ch s ã ch ng minh r ng ng CS không có công giành c l p, và không có công th ng nh t t n c. Hn n a sau 60 nm c p chính quy n, ng CS ã không em l i t do dân ch và m no h nh phúc cho ng i dân. Nh v y ng CS ã ph n b i ng bào trong các m c tiêu c l p, t do, h nh phúc. M i ây, h còn ph n b i T Qu c b ng cách nh ng t biên gi i và bán n c Bi n ông cho Trung Qu c. Ngày nay ng CS ã m t chính ngha, m t h u thu n qu n chúng và h u thu n qu c t . Và phe Dân Ch chúng ta ã giành l i c chính ngha: Chính Ngha T Do Dân Ch . V i Chính Ngha, chúng ta s t o Th i C u tranh quang ph c quê hng và gi i th CS. (K sau: Ph n Th Hai: Nh ng khó khn ph i kh c ph c)

Kính dâng hng h n các n n nhân d i ch c tài toàn tr úng 50 nm nm tr c, khi t n th m k ch C i cách Ru ng t (1953-1956) v a h màn, l i c m t vùng nông thôn tan hoang y tang thng trên mi n B c vì tr n bão di t ch ng r n ng i v i 172008 n n nhân1, thì cng b t u m t t n th m k ch khác có tên là "v án Nhân Vn-Giai Ph m"! L n này, n n nhân ph n l n là nh ng trí th c, vn ngh s có khát v ng t do dân ch và u óc suy t c l p. C th m k ch tr c cng nh th m k ch sau u do các lãnh t ng CSVN o di n và u kh ng khi p cha t ng th y trong l ch s m y ngàn nm c a t n c ta. V cu c CCR , chúng tôi ã t ng có d p nói n, hôm nay xin k l i v i b n c v "v án Nhân Vn-Giai Ph m". Tr c h t, chúng tôi xin nói s qua b i c nh chung c a mi n B c h i gi a th p niên 50 th k tr c b n c ngày nay d hi u c nguyên nhân c a trào lu t t ng òi t do trong sáng tác vn ngh cng nh òi m r ng dân ch trong xã h i h i ó. Sau Hi p nh Genève và nh t là sau khi Vi t Nam Dân ch C ng hoà ti p thu mi n B c t tay quân i Pháp trao tr thì m t tâm tr ng khao khát c t do, nh t là t do sáng tác, t do suy t n i lên trong trí th c, vn ngh s ã tham gia cu c kháng chi n ch ng Pháp. Th i chi n tranh, chính tr c coi là "th ng soái" nên cán b chính tr tha h ki m duy t sáng tác c a trí th c, vn ngh s, t câu vn, c u trúc, vn phong cho n n i dung t t ng. Mà than ôi, trình c a cán b chính tr h i ó quá th p, mà l i

th ng kênh ki u v cái vai trò "th ng soái" c a mình, h coi th ng trí th c vn ngh s là "t ch t ch sè" (ti u t s n) th m chí là " i bi u t t ng t s n". Trong chi n tranh, trí th c, vn ngh s kháng chi n ph i ép mình ch u ng tình c nh ó, nhng khi hoà bình ã c l p l i r i thì h mu n c n i r ng t do hn, ít nh t là trong sáng tác: ai mà không th y xót xa au n khi nh ng " a con tinh th n" c a mình b c t xén vô t i v ! y là tâm tr ng chung c a trí th c vn ngh s kháng chi n h i ó. Còn tâm tr ng c a dân chúng, c bi t là dân chúng s ng trong vùng tr c ây b Pháp chi m, là n i khi p s b thành ki n là dân vùng ch, b tr thù, b u t nh trong CCR , khi p s ch ng ký h kh u r t ng t nghèo, lo s b bóp ngh t quy n t do tôn giáo, b "m t o", "m t Chúa"... Chính vì th , m t làn sóng di c ào t ã n i lên lôi cu n c tri u ng i b nhà c a, b ru ng v n ch y vào Nam. Trong b i c nh ó, h i cu i nm 1954 u nm 1955, m t nhóm nh vn ngh s ng viên trong quân i g m có Tr n D n, T Phác, Nhu n (v sau Nhu n s m xin rút lui) ã g p Ch nhi m T ng c c Chính tr , u viên B chính tr ng Lao ng VN ( L VN) Nguy n Chí Thanh ngh "c i ti n công tác vn ngh trong quân i". Khi trình bày v nh ng can thi p quá áng c a cán b chính tr i v i các tác ph m thì Tr n D n ã k t lu n "xin tr vn ngh cho vn ngh s". Chính cái câu nói ó làm cho Nguy n Chí Thanh và nh ng ng i lãnh o vn ngh , ng u là T H u, bu c t i cho nhóm vn ngh s này là "ph nh n s lãnh o c a

S 15 * Trang 27

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

ng", là "t t ng t do t s n ph n ng". Kh n n i, h i ó, Tr n D n l i ang g p ph i bi k ch l n trong i riêng: anh yêu m t cô gái Hà N i (b coi là dân vùng t m chi m), mà l i là m t giáo dân Công giáo, l i c y quy n cho thuê m y ngôi nhà (mà ch ã t nguy n giao l i cho chính quy n thành ph ). D i con m t y c nh giác c a ng h i ó, T. D n b nghi ng là ã "sa l i ch", b "trúng viên n b c ng" c a t s n. T ch c ng không ng ý cho T. D n k t hôn v i ng i yêu nhng nhà vn v n c s ng v i ch y. L i thêm m t chuy n n a, h i tháng 3-1955, có cu c phê bình t p th "Vi t B c" c a T H u. Trong lúc ám n nh th n tâng b c th T H u lên mây thì Hoàng C m, Lê t, Hoàng Y n, T. D n... l i dám nói n m t y u kém c a th T H u. T. D n nh n xét th c a T H u là "nh bé, nh t nh o tr c cu c s ng v i" và "T H u m c sai l m th n thánh hoá lãnh t "... H i ó mà dám phát ngôn nh th v th c a ng i lãnh o vn ngh y quy n uy thì th t là quá b o. Vì th , m t lo t bài báo kích nh ng ng i ã dám phê bình th ng th n, ti p theo là m t lo t bu i h p "ki m th o" (nói theo t ng th i y, có ngha nh h ch h i, truy u) v i nh ng l i bu c t i rùm beng, d n n vi c T. D n và T Phác b b t giam... Khi Tr n D n còn b câu lu, u nm 1956, m t s nhà vn, nhà th, ho s, nh c s n i ti ng, nh Hoàng C m, Lê t, Vn Cao, S Ng c, Nguy n Vn Tý... ch trng ra t p "Giai Ph m 1956", sau này g i là "Giai Ph m Mùa Xuân", do nhà xu t b n Minh c n hành. Trong t p ó, áng chú ý có các bài "Ch ng Công Th c", "Ông Bình Vôi" c a Lê t, "Cái Ch i Quét Rác R i" c a Phùng Quán và bài th "Nh t nh Th ng" c a Tr n D n (c a áng t i, Tr n D n không hay bi t gì vi c a bài c a mình vào Giai Ph m). "Giai Ph m Mùa Xuân" m i ra li n b thu h i. Sau ba tháng b giam, Tr n D n và T Phác c th ra. Nhng ch

vì m t vài câu th trong bài "Nh t nh Th ng", nh ..."Tôi b c i không th y ph không th y nhà. Ch th y ma sa trên màu c " và ..."Ôi! Xa nay Ng i v n thi u tin Ng i. Ng i v n th ng h t ho ng tr c tng lai", mà Tr n D n b " ánh" r t m nh, b em ra "lu n t i" (ch c a Hoàng C m) là "bôi en ch ", "xuyên t c th c t t t p c a mi n B c", là "ph n b i"... H i nm 1956, tình hình th gi i cng nh trong n c có thêm nh ng nhân t kích thích lòng hng hái phát bi u c a các công dân có u óc suy ngh và có ý th c trách nhi m xã h i. ó là nh h ng l n lao c a vi c i h i 20 CS Liên Xô (tháng 2-1956) v ch tr n nh ng sai l m (nói úng hn là t i ác) tr m tr ng c a Stalin, nh h ng c a phong trào "Trm hoa ua n , trm nhà ua ti ng" c a CS Trung Qu c a ra tháng 5-1956 (h i ó ít ai bi t ó là trò ma giáo c a Mao Tr ch ông và CS TQ nh m ánh b y nh ng ng i b t ng chính ki n cho h xu t u l di n sau này d b tiêu di t h ) và ti ng vang c a H i ngh Trung ng ng Lao ng VN (t c là CS) tháng 9-1956 chính th c th a nhân nh ng sai l m nghiêm tr ng trong CCR và a ra nhi m v "s a sai". Vì th , m c dù "Giai Ph m Mùa Xuân" b thu h i, nhng n tháng 8-1956 "Giai Ph m Mùa Thu" t p I v n c ra, r i ti p theo là t p II. Trong t p I có nh ng bài khá th ng th n, nh "B nh sùng bái cá nhân trong gi i lãnh o vn ngh " c a Trng T u, "B c th g i m t ng i b n c" c a Tr n Lê Vn và c bi t là bài báo b c tr c "Phê bình lãnh o vn ngh " c a Phan Khôi. T báo t nhân duy nh t còn l i t th i Pháp chi m óng, báo "Th i M i" c a Hi n Nhân, ã coi bài này c a c Phan là "qu bom t n gi a Hà Thành". n ngày 20-9-1956, báo "Nhân Vn" ra s 1, có ghi rõ tên ng i ch nhi m Phan Khôi, th ký toà so n Tr n Duy. Ngay trên trang u, toà so n ã tuyên b rõ ràng: "...Báo "Nhân Vn" ng d i s lãnh o c a L VN, theo ch

ngha Mác-Lênin v i tinh th n th c ti n, xúc ti n công cu c c ng c mi n B c, th ng nh t n c nhà, i n th c hi n ch ngha xã h i, theo nh ý mu n c a ng cng là ý mu n c a nhân dân c n c" (nguyên vn). Trong s 1 có m t bài ng n mang t a : "Ý ki n c a LS Nguy n M nh T ng, GS i h c", trong ó ông T ng trình bày ý ki n th ng th n v m r ng t do và dân ch . M t bài khác v i t a : "Ch ng bè phái trong vn ngh " c a Tr n Công v i l i l nh nhàng, l ch s , tác gi dám c p ns c oán c a nhóm lãnh o vn ngh . Ch c bài này ã "ch m n c" m t s quan ch c vn ngh h i ó. M t bài th c a Lê t nhan "Nhân câu chuy n m y ng i t t " v i câu "Ph i hi u, ph i yêu, ph i quý tr ng con ng i". c bi t nh t trong s 1 là bài ký dài c a Hoàng C m, v i t a : "Con ng i Tr n D n", ã k l i bi k ch tình yêu c a T. D n, vi c T. D n ã 2 l n b b t và có l n ã t c t c mình, nh ng l n b "ki m th o" vì bài th "Nh t nh th ng" c a ông. Qua bài ký ó, H. C m ã hé t m màn bí m t v s àn áp t do t t ng, t do sáng tác. M t b c ký h a c a Nguy n Sáng v chân dung Tr n D n v i v t thng chéo ngang c ã gây n t ng m nh cho ng i c. Trong ngày báo "Nhân Vn" ra m t s u tiên, c Hà N i nh n nháo, sôi ng, ng i ng i truy n tin cho nhau, r n ràng ch y i tìm mua báo, và s báo hôm ó "bán ch y nh tôm ti". Nhi u ng i mua hai, ba s g i cho b n bè các ni khác. T báo m i ra i ã gây d lu n xôn xao Hà N i, r i lan xu ng H i Phòng, Nam nh và truy n i nhi u ni khác. Nm ngày sau, 25-9-1956, báo "Nhân Dân" c a ng tung ra m t bài dài c a Nguy n Chng, phó tr ng ban tuyên hu n trung ng, c tình ghép t i chính tr cho báo "Nhân Vn" là "mu n nhân vi c phê bình lãnh o vn ngh h p hòi, m nh l nh mà làm cho ng i ta t ng r ng toàn b s lãnh o c a L VN và toàn b ch chính tr mi n B c là c oán, c tài, chà p con ng i, không có nhân vn"

S 15 * Trang 28

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

(nguyên vn). Nh ng ngày sau, các báo khác c a ng ng lo t ng nhi u bài phê phán k ch li t "Nhân Vn" v i gi ng i u gi ng nhau, v i l i bu c t i tng t : báo "Nhân Vn" ánh vào ng lãnh o, ánh vào ch . Nhng nh ng bài trên báo chí "chính th ng" th ng quá nhi u ch t "l i g ", kém tính thuy t ph c i v i ông o dân Hà N i, vì h c m th y b ng kinh nghi m b n thân là báo "Nhân Vn" nói th t. Ai ch nh ng ông Nguy n M nh T ng, Phan Khôi, ào Duy Anh, Trng T u, Nguy n H u ang, Tr n c Th o... thì ch ng l gì v i dân Hà N i và h thành th c có c m tình. Vì th , dù b công an d a d m, các cán b ng c s rn e, nhi u trí th c, sinh viên, giáo viên v n c công nhiên c ng cho báo "Nhân Vn", ph n bác l i nh ng i u báo ng vi t. Hng nh t là sinh viên, ni các Giáo s ào Duy Anh, Tr n c Th o, Trng T u, Nguy n M nh T ng gi ng d y. M t hi n t ng n a cho th y nh h ng c a "Nhân Vn-Giai Ph m" i v i thanh niên là h i ó h th ng ngâm nga, nh l i c a mi ng, m y câu th n i ti ng" em b c công an t gi a trái tim ng i. B t tình c m ng c xuôi theo lu t i ng nhà n c" (Lê t), "Tôi b c i không th y ph không th y nhà. Ch th y ma sa trên màu c " (Tr n D n). Tôi còn nh m t chuy n làm d lu n Hà N i h i ó r t ph n n , là theo l nh "trên", S Báo chí c a Th t ng ph ã phái cán b c a S , tên là Thi t V, a m t bài phê phán báo "Nhân Vn" n cho t "Trm Hoa" và yêu c u ng. Ch bút Nguy n Bính không ch u nh n bài. Thi t V nài ép không c, th là anh chàng v phu kia ã hành hung nhà th. D lu n ph n i m lên m t d o. V t qua bao khó khn do nhà c m quy n gây ra, báo "Nhân Vn" ra c nm s . n s 6, khi nhà in ã lên khuôn, thì tr ng ban tuyên hu n trung ng T H u hô hoán m lên r ng trong s 6, Nguy n H u ang tr ng tr n xúi gi c dân chúng bi u tình trong d p

Qu c h i h p, âm mu gây b o lo n. R i... theo m t k ho ch nh s n, nh ng tuyên b ng lo t c tung lên, c bi t là tuyên b c a "235 vn ngh s Nam B " (th t ra, ây là tác ph m ngu t o c a báo "Th ng Nh t") ng trên báo "Nhân Dân" ngày 15-12-1956 bu c t i cho báo "Nhân Vn" cho k ch l i d ng, gây chia r B c Nam, gây s hi u l m v ch t t p c a mi n B c, nguy h i cho s nghi p th ng nh t T qu c. Cùng ngày ó, Ch t ch UB Hành chính Hà N i ã ra l nh c m báo "Nhân Vn", Ch t ch n c VNDCCH H Chí Minh ra s c l nh báo chí. Th là nh ng t "Trm Hoa", " t M i", "Giai Ph m"... u b bóp ch t không kèn không tr ng. V sau, s ph n nh ng ng i tham gia vào trào lu Nhân VnGiai Ph m này nh th nào thì ch c nhi u ng i ã bi t. Ng i ta ã tr ng tr n bi n chuy n vn chng thành m t "v án gián i p". Nhà vn n Th y An ch ng dính d p gì n báo "Nhân Vn" cng b ghép vào nhóm "Nhân Vn" và ngày 211-1960 a ra x trong "v án gián i p" cùng v i Nguy n H u ang, Tr n Thi u B o (nhà xu t b n Minh c) và Phan Tài và Lê Nguyên Chi (hai ng i này b coi là tòng ph m). Nhà vn Th y An và nhà ho t ng vn hoá Nguy n H u ang m i ng i lnh án 15 nm tù ng i, nhà xu t b n Minh c ­ 10 nm tù ng i, t ch thu tài s n, hai tòng ph m ­ m i ông lnh 5 nm tù. Nhng ó ch m i là m t n i c a t ng bng mà thôi. S còn l i thì ng i ta không công khai xét x t i toà án, nhng l i ng m ng m t ng vào tù, nh các ông Phùng Cung, Tr n Duy, Phan T i, Hoàng Công Khanh, Tuân Nguy n... Riêng nhà th Phùng Cung "âm th m" ng i tù n 12 nm ­ t tháng 12-1961 n tháng 11-1972, qua nhi u nhà tù c ác nh t trên mi n B c, b bi t giam nhi u l n v i cùm k p man r . Nhà vn Phan Khôi, các giáo s i h c Trng T u, Tr n c Th o, Nguy n M nh T ng, ào Duy Anh u b cách ch c, bao vây kinh t và qu n thúc cho n cu i i. Có ng i b ày a n ói kh ,

nh lu t s Nguy n M nh T ng... Các vn ngh s có dính n Nhân Vn-Giai Ph m u b "k lu t" ­ trên vn b n ghi hai, ba nm, nhng th c t thì kéo dài n 30 nm. Trong th i gian ó h b a i lao ng c i t o, b cô l p, b "treo bút", ngha là su t 30 nm không m t tác ph m nào c a h c phép xu t b n, nh Tr n D n, Lê t, Phùng Quán, Hoàng C m, ng ình Hng, H u Loan, Quang Dng... Kh n kh nh t là nh ng ng i g i là "Nhân Vn ph ng", "Nhân Vn xã", "Nhân Vn huy n"... t c là nh ng ng i có c m tình v i "Nhân Vn" kh p ni, ã t ng ng h , bênh v c, chuy n tay báo, th m chí ch c hay lu gi báo "Nhân Vn", u b công an a phng ghép t i "liên quan v i "Nhân Vn", th là su t i b k th , b nghi ng . Mà "cái án" này thì không bao gi c xoá c . ó là kh n n c a ng i dân có chút u óc suy ngh. Tr n òn chí m ng mà CS ánh vào trào lu Nhân Vn-Giai Ph m không ch gây au thng cho hàng trm, hàng ngàn con ng i, mà nghiêm tr ng nh t là nó ã ánh g c h u nh c m t th h trí th c, vn ngh s mi n B c, dìm h trong n i khi p s tri n miên, è b p trí sáng t o c a h , t o nên m t n p ngh theo công th c ch t c ng c a ng, t o nên m t th "vn ngh minh h a" (hay còn g i là "vn ngh ph i o") t i d . CS ã làm cho c m t n n vn h c, ngh thu t, vn hoá, giáo d c b l n b i, méo mó, què qu t, th t lùi hàng m y ch c nm tr i so v i tr c. Suy cho cùng, ây chính là t i ác l n nh t c a ng i v i Dân t c. (còn ti p m t k) Ghi chú: 1. S n n nhân d n theo b "L ch S Kinh T VN" g m 3 t p, t p I (1945-1954), t p II (1955-1975), do Vi n Kinh t VN xbt i Hà N i. Trong sách có ghi rõ CCR ã ti n hành 3563 xã v i 10 tri u dân s mà t l a ch c quy nh là 5% (xem tr.85-86 t p II) thì s b quy là " a ch " ph i lên t i trên 500 ngàn ng i.

S 15 * Trang 29

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

hi công ( ây g i là xe ô tô bi n , bi n xanh). S li u th ng kê cho th y, t i các t nh, thành ph , l ng xe công th a là 424 chi c. Con s 14 B , ngành là trên 100 chi c. Lý do: quan ch c nh m ch c có "truy n th ng" ph i mua xe m i ch không hài lòng v i xe c a ng i ti n nhi m. M t bi u hi n khác c a lãng phí khi s d ng tài s n công là vi c dùng i n tho i, g m c c nh l n di ng. Có nh ng quan ch c b t Nhà n c tr hàng ch c tri u ng m i tháng cho các cu c g i c a mình, tính luôn c nh ng cu c tán nh m v i cô nhân tình bé. M t thói quen "xài sang" khác c a s ông n v Nhà n c liên quan n nh ng chi tiêu cho l h i, ti p khách, quà bi u. Riêng ti n quà bi u c a 663 n v lên n trên 4.000 t ng. Chính ông ch nhi m y ban Pháp lu t Qu c h i còn ph i kêu om lên: "Hi m có n c nào trên th gi i chi m nh tay nh th . Ngay Singapore, quà bi u tr giá trên 100 ôla ã ph i khai báo". V y mà VN ta c l ng l ng út túi. Làm quan VN s ng hn M o là cái ch c. Không có lu t thì v ra lu t, m y h i! ây, tôi cha bàn n chi ti t chuy n xài sang v i. Xin quay v v i chuy n "vàng tr ng". Làm th nào t ai t nh ng cánh r ng cao su b t ngàn c a nh ng "ông Tây bà m" l i bi n thành t c a quan c? Cái s "bi n hóa" c a công thành c a riêng, túi c a nhà n c bi n thành túi c a mình ây là chuy n bình th ng. Trò o thu t ó, ch ng c n ai ph i d y, c làm quan là ph i bi t. Và i u u tiên c n ph i xác nh m t cách minh b ch, hoàn toàn ng n r ng mu n phù phép nh th nh t nh ph i có c m t t p oàn, làm vi c v i nhau, có h th ng h n hoi m i làm c. n chia "nghiêm ch nh", cho nên anh nào cng có ph n. T cô th ký n anh "th tr ng", không ng i nào... thi t. Ch có l i ít hay nhi u mà thôi. C p to n mi ng to, c p nh n mi ng nh . Không th "quy k t" cho m t mình anh nào c. Quy k t nh th thì "oan cho em quá"! Con ng "h p th c hóa" tùy theo "nng l c" và hoàn c nh c th c a t ng a phng, tùy theo t ng "v vi c". Nhà khác v i t. Ti n khác v i hoa l i. Nhng "nói chung" thì b t c cái gì cng có th "h p th c hóa" c c . Không theo ngh nh này thì theo lu t khác, mà cho dù không có lu t thì "v " ra lu t, m y h i. Dân bi n thành quan, quan bi n thành dân, c u-x e c lên cho d "làm vi c".

S 15 * Trang 30

n ph i i qua nh ng khu r ng cao su b t ngàn mà không h hi u r ng ó là nh ng ngu n l i th m kín vô cùng to l n c a các quan ch c. Tôi v n c ngây th t ng t t c là c a Công ty Cao Su do nhà n c qu n lý. Ch tôi hi n nay cng là m t r ng cao su có t th i Pháp thu c c a nh ng "Ông Tây Bà m" giàu s , có phi tr ng riêng, có nh ng bi t th nguy nga tráng l v i h bi, v n thú, cây c nh nh m t th gi i riêng c a "nh ng ông hoàng bà chúa m u qu c" gi a ám dân en ói rách thê th m, su t i còng lng xu ng bát m cao su. ó là th i c a Th c dân ô h , àn áp, bóc l t dân ta, i u ó ai cng bi t, kh i di n t dài dòng. Nhng sau chi n tranh, m i th xa hoa ó ã tan tành. Bây gi ch còn nh ng ng i dân và su t i v n c cúi xu ng v i bát m cao su. Và sau khi các "ông Tây" ã ra i r i thì nh ng khu r ng cao su ó thu c v nhà n c. Ch có nh ng Công ty cao su "hoành tráng" m c lên cai qu n nh ng vùng t y. Nh ng công ty cao su cng hét ra l a m a ra khói ch không ph i t m th ng. B i các ông y thu c c quan qu n lý trung ng, tay dài nh tay v n, giao thi p v i toàn quan to, a phng làng xã "ch ng là cái inh gi?" gì. M t d p khác tôi s c p nv n này. Tôi c t ng c ch nào có r ng cao su là c a nhà n c, ch ng i dân làm sao có ti n i u hành nh ng lô cao su nh th . Ti n mua t ã l n nhng cha quan tr ng b ng ti n tr ng tr t, làm c , gi n c, chm sóc hàng ngày và ph i im t th i gian vài nm m i l y m . Và cái th m ó ng i dân ây g i là "vàng tr ng". Giá tr m t hecta cao su hi n nay kho ng 800 tri u n 1 t ng tùy theo a i m. Khó có m t ng i dân thôn quê nào có kh nng tài chánh u t vào ó. Cái gì ra... cái gì ? Có l nhi u ng i dân qua ng cng c t ng nh tôi, nhng s th t

Lâu nay, hàng ngày tôi v

l i khác h n. R ng cao su c a nhà n c và c a "dân" n m l n l n, không ph i ch nào cao su cng là c a nhà n c. Nói là c a "dân" cng không úng, ph i là c a quan m i úng. "Dân" ch có cái ti ng còn "mi ng" là c a quan. Quan không có ngha là nh ng ng i trông coi v hành chánh mà quan thu c m i thành ph n. C có tí ch c tí quy n là quan h t. M t anh th ký vn phòng ch ng n nh p gì n hành chánh, ch là c a m t "c quan oàn th " cng là quan tu t. Cho nên ng i ta nói th i chi n tranh "c ra ngõ g p anh hùng" thì th i bình "c ra ngõ là g p quan". Hai cái v y tng x ng vì nó ra nhau. Anh hùng ra quan, quan là anh hùng. N u không là anh hùng th t s thì cng là con em c a anh hùng, n u không s c m y mà làm quan c. Th nên nói nó ra nhau, ch ng sai tí nào. Các v c coi là "hi n tài" có c v i ra giúp vi c thì b t quá cng ch là d i "s ch o" c a các quan mà thôi. Quan ch âu ánh y, quan h p hành bí m t v i "t ch c", v i phe cánh, quy t nh h t th y m i vi c. Ý ki n c a nh ng nhà chuyên môn ch là " tham kh o" cho vui. Có hàng ngàn, hàng v n lý do làm ng c l i nh ng ý ki n chuyên môn. Vì th nó l i ra m t lo t nh ng lãng phí ng ng n, mua máy móc v trùm m n là chuy n ch ng có gì l . C cái ng ng n này ra cái khôi hài khác nên ch ng còn bi t cái gì ra cái gì! Quan liêu ra tham nhng, tham nhng mu n b t mi ng dân thì ph i "hành" dân, mu n n ti n thì ph i h ch sách, mu n h ch sách thì ph i ra lu t l ... và c th nó sinh sôi n y n tri n miên. Ch có anh dân en là ch u thi t. B i v y, nh ng vùng t có cao su, ng i ta m i ví von: "Vàng tr ng, dân en, quan ". Quan nào ch ng , th i v n càng hn. Dân nào ch ng en, dân g n quan l i càng en hn. Xin l y vài thí d i n hình: Xài sang hn M o C n c hi n có trên 31.000 xe

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Làm th nào vàng tr ng ch y v tay các quan ? K ch b n b n h i nhi u c nh c a các quan "mua nhà" giá bèo c a nhà n c nh tôi ã t ng thu t k tr c, có th là m t i n hình m u m c cho t t c nh ng cu c "phù phép" t xa t i nay. V nhà hay chi m t cng d a trên nh ng k ch b n ó. K ch b n v v chi m t làm r ng cao su, c n ph i i m l i bi k ch c a ng i dân Tây Ninh m t nm v tr c mà ng i ta g i là "d án Bàu Rã" s th y h t c c nh chi m t "giành c a dân" tàn b o nh th nào. 24 quan ch c c p t nh c vay v n và "u ãi" 231,5 ha t tr ng cao su, trong khi hàng ch c gia ình dân trong di n d án thì thi u t, nghèo ói và khi u ki n trong vô v ng. V k ch th t gi n d , ch c n có hai h i ba c nh là xong. Màn 1: M màn là UB Nhân Dân t nh mu n làm cho "dân giàu n c m nh" nên ra m t m t quy t nh tr ng m i 1.200 ha cao su t i Bàu Rã huy n Tân Biên. 1,625 gia ình ình nông dân s ng nh m c trong b ng. ã c nhà n c n bù thi t h i vì ph i di d i nhà c a ra kh i vùng ru ng t nghèo nàn, còn c nhà n c c p cho vài hecta và cho vay ti n, không tính l i, tr ng cao su. Dân hí h ng d n nhà i, b ru ng cho "d án" s m hoàn thành. Trong ó có 106 gia ình c n bù chút nh d n i ni khác, "hân hoan ph n kh i" ch ngày c c p t tr ng cao su. Màn 2: Ngay sau khi "d án" c th c hi n thì ng i dân kinh ng c nhìn th y toàn nh ng quan là quan xu t hi n, thay cho dân, nh n t khoán và nh n ti n c a nhà n c tr ng r ng "ph xanh" ng ru ng. Hàng ch c trang tr i cao su ngút ngàn c a "quan" c hình thành. Dân tr ng m t, ch i b i om xòm, ki n t ng tng b ng nhng c nh n c lá khoai. Cho nên t ó ng i dân Tây Ninh g i là d án c a quan. Theo danh sách c c quan thanh tra công b thì có n 24 quan t nh, óng vai dân th ng, c chia t, vay ti n tr ng cao su. Xin t m k hai v quan to nh t t nh là Nguy n Tr ng Th - Giám c kho b c t nh c chia 10 ha; Nguy n Xuân H ng -- Giám c S Tài chính (14,2ha). Còn 22 v khác cng u là quan to a phng không ngành này thì c quan khác. T phó ch t ch t nh n Y t , Tài nguyên - Môi tr ng, Nông nghi p Phát tri n nông thôn... Ngoài ra, còn có th k n "ng i nhà" c a các quan ch c t nh Tây Ninh nh Nguy n Vn Tòng, bà Tô Th Gái, Hoàng Th Th y v.v... t "quan" thênh thang... dân không m nh c m dùi !? Ông Hunh Vn i u, m t ng i dân xã Thanh Bình (huy n Tân Biên) than tr i: "Trên nguyên t c, m i gia ình nh n khoán c giao 3 ha t tr ng cao su, tr ng r ng... nhng các "quan" c chia t i hàng ch c ha/ng i (?!) Ph n t c a gia ình tôi 15,5 ha b hai ông Th - Giám c kho b c, ông Nguy n Thành "bi n" thành t tr ng cao su. T nm 1997 tôi ã làm n g i n UBND t nh, Thanh tra t nh... nhng không c tr l i, không c gi i quy t". Cng t i xã Thanh Bình, lô cao su c a các quan dài hàng cây s , ng i dân không m t m nh t c m dùi ã ph n n , nói trong n c m t: " t c a m y ng r ng thênh thang, trong khi ng i dân chúng tôi thì thi u t, ói n ph i i làm công, làm m n, có gia ình th t nghi p ph i i nh t phân bò bán"... C m m t qua ngày là các quan thu c ch c tri u ng l i nhu n t m cao su, tính c nm là ti n t n, ti n t (?!) Lòng tham không áy Không d ng l i vi c c "chia t", nhi u quan còn c "c quan ch c nng" cho vay v n chng trình 327 phát tri n v n cao su t 20100 tri u/ng i v i lãi su t 0%. i n hình ông Nguy n Tr ng Th - Giám c Kho b c t nh c vay 40 tri u ng; ông Nguy n Vn L c C c tr ng c c thu t nh c "u tiên" vay 60 tri u ng, Giám c S Tài Chính c cng c vay 60 tri u ng... T t c 24 quan ch c c vay b t ch p vi c các cá nhân này th ng trú ngoài a phng, ng i t n TP. Sài Gòn cng "vô t" vay v n không ph i tr l i (b t ch p quy nh v i t ng cho vay c a chng trình 327). i u áng nói, ch m nh t trong nm 1998 i t ng vay ph i tr n xong nhng ròng rã n t n nm 2005, hàng trm tri u ti n v n 327 v n cha thu h i h t. ó là lúc quan i l t dân en lãnh giùm m i th quy n l i. Dân ki n t ng lôi thôi, t nh ra vài ba "phng án" gi i quy t, nhng nó ph c t p quá nên ph i "có th i gian". Th r i sao? Th r i... m t bu i chi u, ch ch ng sao c . n không c thì nh l i m t tí cho nh ng anh khi u ki n. ó bài h c m u cho các v "chôm cha" c a các quan. Vì không có nh ng bi n pháp tr ng ph t thích áng, th nên nm nay l i x y ra nh ng v khác n a, ngay bên c nh t nh Tây Ninh. T m th i xin k vài chuy n m i toanh: m t huy n B n Cát, t nh Bình Dng; m t huy n ng Phú, t nh Bình Ph c và m t huy n Long H , t nh Vnh Long. ây tôi ch xin t ng trình v 2 ni g n tôi nh t. Còn Vnh Long thì hi xa và ch c ch n còn nhi u ni khác n a, xin m t d p khác lu n bàn thiên h s ti p. ây ch là vài " i n hình" có chung m t k ch b n. Trò lái khéo c a các quan B n Cát Bình Dng là ni m i khi v TP. Sài Gòn tôi v n ph i i qua, còn Bình Ph c chính là t nh tôi ang t m trú. Bình Dng c coi là m t t nh ang có t c phát tri n m nh nh t, nhanh nh t trên toàn qu c. Các công ty xí nghi p, các hãng s n xu t v ây ùn ùn. Trong m t ngày r t g n ây nó s tr thành m t Sài Gòn th hai ngay bên c nh Sài Gòn. Và r i nó cng s l i ô nhi m tr m tr ng. Chính ni này ã "s n xu t" ra không bi t bao nhiêu bác nông dân rách nh t a b ng tr thành it phú. Bán m nh ru ng khô c n là có vài ch c t ng r i. Các tân t phú b t u vào cu c chi cho áng m t t phú, công t? B c Liêu h i xa còn thua xa. Nhng m t th i gian sau, ch ng thi u gì ông t phú chân t, ch sau m t th i gian l i hoàn chân t. Ngh ng ng không có, có m y sào ru ng bán h t nên ành th t nghi p. ó là vài nét c trng c a Bình Dng. Phía sau cái thành ph y còn l m v n thú v . Cng g n gi ng nh k ch b n c a anh hàng xóm Tây Ninh, nhng m y quan huy n B n Cát, Bình Dng, i vòng vo hn. Chuy n i t m c ích này sang m c ích khác, l n l h t v tay huy n y n sang nh ng l i cho Công ty cao su... L ng nh ng r i cu i cùng o n k t cng l i a anh nhân dân ra làm lá ch n. Huy n y B n Cát l i có vn b n ngh "thu h i 52,9 ha t giao cho UBND huy n B n Cát qu n lý và phân b cho nhân dân ti p t c qu n lý s d ng". Vn b n s c s o, lý do chính áng, thng yêu nhân dân quá, tình ngha quá, ai mà t ch i cho c! Th nhng khi ã c c p trên ch p thu n r i, y Ban Nhân Dân B n Cát l i i vòng m t o n n a b ng cách ban hành m t công vn khác, i u ch nh n i dung: "Giao các ngành ch c nng c a huy n t ch c nh n ph n t 52,9 ha c UBND t nh thu h i, ng th i t ch c c p l i cho các cán b hu trí theo danh sách ngh c a Vn phòng Huy n y B n Cát". ang là xin t phát cho ng i

S 15 * Trang 31

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

dân nghèo b ng l i lái khéo sang cho "cán b hu trí"?. úng là phù phép có l p lang nh nh ng chuyên viên làm trò o thu t. Quan nào cng là quan V n cha h t, nh p nh ng gi a các quan ch c ã ngh hu v n còn mu n ngoái tay l i "kh u" thêm tí quy n l i n a và các quan ng ch c ng th i, ã có 14 cá nhân c giao t v i di n tích 49,113 ha. Ngoài 1 ng i là quan ch c hu trí thì trong s 13 ng i còn l i có n 7 ng i ang công tác t i Huy n y B n Cát và 6 ng i không có tên trong danh sách ngh ban u c a Vn phòng Huy n y. Có l huy n B n Cát có l p tr ng v ng vàng r ng quan nào cng là quan nh cái ki u "v c v hai, v nào cng là v c " nên quan hu, quan ng ch c cng nh nhau. Ng i dân a phng bi t r t rõ, trong s nh ng ng i c huy n c p t có ng i nhà c a m t s quan ch c ng th i, th m chí có c ông P., m t quan ch c u ngành c a t nh Bình Dng. Ban u khi huy n xin thu h i t c p cho dân, nhi u gia ình có hoàn c nh khó khn xã ã m ng th m. Nhng ùng m t cái, huy n quay ngo t 180o, em t chia cho quan ch c. Ông Ba T., m t ng i dân, b t bình: "C viên ch c hu trí và quan ng ch c huy n và t nh u c chia t, trong khi m y ông này có ai là nghèo âu. Làm cái ki u này, dân t i tôi mang ti ng, quan thì c mi ng!" Cái giá c a vàng tr ng Danh sách 14 "cán b hu trí" này còn khôi hài hn n a, trên th c t ch có 1 quan hu trí, còn 07 ng i khác là các quan ang công tác t i Huy n y B n Cát và 06 ng i khác không có tên trong danh sách ngh c a Huy n y B n Cát, không rõ ngh nghi p. Th là ch m t m t kho n hoàn v n u t ban u trên 990 tri u ng cho Vn phòng Huy n y (cha tính giá tr t, công chm sóc...) 07 quan ch c trong Vn phòng Huy n y B n Cát, và m t s v không rõ ngh nghi p khác, nghi m nhiên tr thành ch nhân c a hàng ch c ha cao su "giá r " và c th "ung dung" khai thác m . Toàn b di n tích này sau ó ã c h p th c hóa ch quy n. Các lô cao su c hóa giá cho quan ch c trên d i 25 tri u ng/ha, trong khi ch ca g em bán cng không d i 30 tri u ng/ha, cha nói n vi c giá tr tr ng tr t. Ngu n l i thu c t m cao su mà dân tr ng cao su g i là "vàng tr ng", r t l n. M t u m i thu mua m cao su cho bi t c m i ha cao su trong th i k khai thác em l i ít nh t m i ngày 500.000 ng. M t v s h u ch ng 10ha là m i ngày có 5 tri u ngon , ng i dân làm c nm không n u ng gì cng không b ng quan ng i chi m t ngày. Cho n nay vi c "x lý" còn ang l ng nh ng, cha bi t h i k t s ra sao. L i chi cái trò "ki m i m, rút kinh nghi m" thì hu c làng. n chuy n Bình Ph c Cho n nay, ng i dân huy n ng Phú t nh Bình Ph c còn ang n ào bàn tán v v hàng trm quan ch c chia nhau mi ng t... tr i cho. Huy n ng Phú l p k ho ch xây d ng khu trung tâm hành chính m i. L i d ng th i c b ng vàng này, huy n ng Phú "có xin ý ki n xin quy ho ch t tái nh c cho dân, ng th i gi i quy t nhà cho cán b công nhân viên". T nh ng ý cái r t. Dân khoái chí và "cán b công nhân viên" cng ph n kh i. Các gia ình dân có nhà có t trong khu thu c các d án trung tâm hành chính, khu hoa viên t ng ài, khu thng m i, khu b nh vi n... huy n ng Phú nhanh chóng ph i d n nhà "bi n" i "gi i phóng m t b ng" cho huy n r nh tay làm vi c n c. Th là các "cán b " nhào vô "n có". S s có 200 v xâu xé m nh t dành nh c cho dân này. Trong ó có t i 14 y viên Th ng v Huy n y ng Phú c c p t. Xin t m k vài v có máu m t: 1- Ông Nguy n Th ng, nguyên bí th Huy n y, nay là Ch nhi m y ban Ki m tra T nh y Bình Ph c. 2- Ông Chín Chí, nguyên y ban Ki m tra Huy n y, nay là y ban Ki m tra T nh y Bình Ph c. 3- Ông Lê Hùng, Bí th Huy n y. 4- Ông Nguy n Hùng, Ch t ch UBND huy n... B n quan u huy n cùng nhau "ki n thi t t n c" nh v y thì anh dân en nào dám ho he? Ng i dân huy n ng Phú còn bàn tán nhi u v vi c "lãnh o" huy n chia t cho c ng i bên ngoài. ó là tr ng h p ông L.T.T, nguyên là "s p sòng" m t lâm tr ng n m trên a bàn t nh Bình Ph c. t c a công bi n thành " t c a ông" ! Ông T. n i ti ng là ng i hào phóng trong vi c c t t lâm tr ng "bi u" cho m t s viên ch c a phng. Sau khi s vi c b v l , ông T. b k lu t bu c thôi vi c. M t ng i dân k : " tr l , khi có s n t trong tay, lãnh o huy n ã "tr n", c p 300 m2 t trong khu d tr cho v lãnh o lâm tr ng ch u chi kia!" Ngay c quan ch c c a huy n ã v hu t lâu ã có nhà c a n nh th tr n Tân Phú v n c xét c p t. i n hình nh ông Dng Vn V n, quan ch c huy n ã v hu (chú ru t c a ông D.V. Vi t, Ch t ch UBND th tr n Tân Phú, cng ã c c p 1 lô t trong khu d tr ). Trên m t di n tích t r ng l n, song ch lác ác vài cn nhà m i "m c" lên. Anh Sang, m t ng i dân ng t i ây, cho bi t: " ó là nh ng cn nhà c a m t s ng i TP Sài Gòn lên mua t c a m y ông quan ch c huy n, xây nhà cho thuê". Ly k hn, ông Ph m Xuân H ng, nguyên bí th th tr n Tân Phú, nay là Tr ng Ban T ch c Huy n y ng Phú, khi v a nh n c t là ông bán sang tay ngay, ... u t vi c khác. Sau khi mua t c a ông H ng v i giá 100 tri u ng, ông Nh., m t quan ch c TP Sài Gòn, ã xây nhà và cho i Qu n lý th tr ng s 1 thuê làm tr s . t c a công ch y lòng vòng m t h i hóa ra " t c a ông" cho nhà n c thuê l i. Vui th t! Trong khi nh ng ng i dân b y i ni khác thì c ch ng m t ch ... nh ch sung r ng. Sau khi d lu n ph n n , om xòm, t nh ng nh m cu c i u tra. Các quan hi n nay ang tìm cách "ch y làng", c p t c bán t, bán nhà phi tang. Chuy n bát nháo này cng v n cha có h i k t. Nhìn l i nh ng th o n trên v t ai "t nh l " cùng v i k ch b n ba h i b n c nh v v "mua nhà" c a các quan th ô Hà N i, trong k tr c, b n c ã có th hình dung c toàn c nh b c tranh nhà t, vàng tr ng và dân en quan hi n nay là nh th nào.

Danh sách Công b l n 11 ngày 8-11-2006, d p k ni m 7 tháng Tuyên Ngôn 8406, g m 2.014 CSDCHB & 420 gia ình qu c n i & 20 ngàn Tín h u C c Ph c Lâm & 483 gia ình nông dân Nam B & 3.000 Tín h u Tin Lành Tây Nguyên & 3.872 CSDCHB & 9 i di n C NVTD h i ngo i (3.881 CSDCHB) & 141 Chính khách Qu c t b o tr Tuyên ngôn, cha k hn m y ch c ngàn CSDCHB ng h trên các trang web & ghi tên trong các cu c bi u tình mà Kh i 8406 cha th th ng kê.

·· ·

S 15 * Trang 32

Information

Microsoft Word - Tu_Do_Ngon_Luan_so_15___15_Nov_2006[1].doc

32 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

94399


Notice: fwrite(): send of 213 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531