Read Microsoft Word - Tu_Do_Ngon_Luan_so_16___01_Dec_2006[1].doc text version

*

Trong tu n l H i ngh Th ng nh APEC 14-2006 (12-19 tháng 11-2006), n u ch c và xem báo chí, phát thanh, truy n hình, trang m ng c a nhà c m quy n C ng s n VN, ai cng th y hình nh 21 nguyên th qu c gia m c các b "qu c ph c", th y các cô ng i m u trên sàn trình di n áo dài v i vô s bi n t u trong chng trình bi u di n g i là "Di s n Vi t Nam", th y c nh ông tây bà m ng m ngoàm nhai nu t nh ng "món n qu c h n qu c tuý" trong b a i ti c Gala Dinner t ch c ngay t i Vn Mi u, Hà N i.... T t c nh ng hình nh này c báo ài công c xng t ng nh là các nét tiêu bi u c a "m t APEC mang b n s c Vi t Nam" !?! Nay thì truy n thông qu c t , th m chí c trong n c, ã lên ti ng nh n xét v các b qu c ph c lai cng này : màu mè lo n x (truy n th ng VN phân bi t các màu áo có th b c tôn quý khác nhau), tay quá r ng, v t quá dài (ki u Trung Hoa), khn vành c a quý bà thì quá r ng, còn khn óng c a quý ông l i không có ! Ti p n, cái tên Di s n Vi t Nam t cho cu c bi u di n áo dài hoá ra mu n nói ó là di s n duy nh t c a dân t c sao ? Còn b a i ti c, ai i l i c t ch c ngay ch n thánh ng c a tri th c, ni trang nghiêm vào b c nh t c a t n c là Vn Mi u. Anh linh các vn nhân s t c a i Vi t h n ph i ng m ngùi vì ng i ph i mùi th c ph m phàm t c, thay vì mùi hng khói thanh cao ! Nhng ph i chng nh ng nét bên ngoài ó ­mà l i c th hi n cách l lng- là b n s c c a Dân t c ? B n s c, cái tính ch t c b n, ch y u thu c tâm h n, c a ng i Vi t chúng ta ch ng ph i là tinh th n nhân ái : anh em trong nhà thì d hoà vi quý, v i khách thì chân thành, c i m , n ng h u ? Nhng trong tu n l H i ngh APEC, chúng ta ch ng ki n c nh ng gì ? 1- Tr c h t, nhà c m quy n CSVN ã tung ra 150.000 công an c nh sát, trong ó có 10.000 công an c a Hà N i và 6.000 c a l c l ng trung ng, c trao "l nh phù" d n d p th ô, ch y u b ng cách quét s ch b n "th o dân", l "rác ng i". Bao k bán hàng rong b u i kh i thành ph , hàng ngàn di dân ki m s ng, tr em b i i, dân oan khi u ki n b b t nh t hay ch ó h b coi i các tr i t p trung xa th ô. nh tù nhân, b b ói, c m liên l c, th m chí b b o hành n a. V xé nát tu ph c c a Ni s Thích àm Thoa, hành hung và c t i n tho i c a các cô Lê Th Kim Thu và V Thanh Phng t i tr i B o tr xã h i I là nh ng b ng ch ng. D n s ch th ô và các thành ph cng có ngha là tìm m i cách d p tan các cu c bi u tình òi t do dân ch . T t c công an u c trang b t n rng các lo i phng ti n ch ng b o ng và ch ng liên l c hi n i. T c ng vào Hà N i và Sài Gòn, nhi u ch t ki m soát ã c d ng lên. M i tuy n ng có phái oàn ngo i qu c i qua, Nhân dân ph i óng c a ! Hà N i mu n h i ngh APEC 14 s không có bi u tình nh 13 h i ngh tr c t huy n r ng ó là b ng ch ng xã h i VN n nh, nhà n c VN tài tình, ch t i VN c lòng dân, cái gì do VN t ch c u luôn thành công r c r ! CS ch ng bi t r ng, càng c m ng t bi u tình là càng làm cho th gi i th y c cái "tính ng hòanh tráng" ki u lãnh t Kim Chính Nh t B c Hàn, ni c n c u ph i ng ph c t vi c làm t i t t ng, ch ng hay r ng m t h i ngh qu c t mà Nhân dân không bày t ý ki n là chuy n h t s c d th ng, ch càng phi bày b m t àn áp c a ch ! 2- Ti p n, nhà c m quy n ã cho hàng trm công an óng ch t, d ng rào, bao vây các nhà dân ch v n ch s ng cách Trung tâm H i ngh Qu c gia (ni ón ti p các phái oàn) vài khu ph . Kháng th ngày 18-11-06 c a 18 nhà u tranh qu c n i vi t : "Vì e s b phanh phui tr c d lu n qu c t nh ng vi ph m nhân quy n, nh ng t n n xã h i do ch c tài toàn tr gây ra, nhà c m quy n VN ã thi hành nhi u bi n pháp àn áp man r i v i nh ng ng i yêu dân ch trong th i gian H i ngh APEC di n ra. Nh ng bi n pháp man r , ph n vn minh g m : -c t i n tho i ho c gây nhi u lo n làn sóng nh ng ng i Dân ch không th liên l c, nói chuy n v i nhau ho c v i gi i truy n thông qu c t ; -t ch thu máy vi tính, c t m ch Internet nh ng ng i Dân ch không th trao i emails, không th truy c p các trang m ng; -cách ly nh ng ng i Dân ch v i các thông tín viên, nhà báo ngo i qu c b ng các b ng hi u "No Foreigners", "Restricted area", "No trespassing", "No camera"; ho c t o quang c nh b t n t i nh ng khu có ng i Dân ch ; - bao vây, b ng cách t công an canh gi ni c trú c a nh ng ng i Dân ch , n i b t xu t, ngo i b t nh p, cô l p h ; hành hung, b t gi , ánh p nh ng ng i Dân ch nh tr ng h p BS Ph m H ng Sn ngày 17-11-06". Hà N i c t ng làm th là bng bít c nh ng thông tin b t l i cho ch , nhng không ng toàn th gi i u nghe bi t c . u óc c tài, chuyên xài b o l c, bao gi cng thi n c n, b t c, vô tâm và lo n trí. ----> S 16 * Trang 1

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

3- Nhà c m quy n CSVN ã chi kho ng 1,1 tri u ôla vun hoa, tr ng cây và g n các èn i n chi u sáng kh p thành ph Hà N i. Trong th i gian chu n b tr c ó, 267 tri u ôla vay xây Trung tâm H i ngh Qu c gia trên m n ã c ném ra di n tích 64.000 th c vuông ch a kho ng 8.500 i bi u nd h i ngh , v i trang b h t s c xa hoa n n i th t ng Malaysia Abdullah Badawi ã ph i th t lên: "Hoành tráng quá! Hi n i quá! TRONG S NÀY : Thi t b t i tân quá! ch tôi cng có m t cái nh th này, nhng ****** không th sánh b ng. Tôi ghen t th t y..." (Trích Tu i tr cu i Trg 01 APEC 2006 mang b n s c tu n, s 47-06). R i cho là không xa x nhng là c n thi t, các lãnh n t ng nào ??? o ch ã b ra nh ng kho n ti n l n lao cho các công ty Trg 03 L i kêu g i Dân ch cho Mercedes Benz và Ford mua hàng ngàn xe hi cao c p a Vi t Nam (Th ng g i... ón khách ngo i qu c. Các xe này, sau h i ngh , ch c ch n s em -33 nhà u tranh dân ch chia chác hay "bán h u ngh " gi a hàng ng lãnh o. Hà N i có Trg 04 S th t v vi c bãi b Ngh th y chng s m a mai n m trong câu nói c a v nguyên th c a nh 31/CP 14-4-1997 m t qu c gia mà thu nh p bình quân u ng i hàng nm hn VN -Ls Lê Th Công Nhân c ch c l n ? Và ng c m c s c tiêu xài khoe s sang tr ng Trg 06 Kháng th s 08 v vi c c a ng, ch ng c n Qu c dân có ý ki n, ch ng c n trình báo v i Nhà c m quy n dàn áp.... -Kh i 8406 tr nh ng món n qu c gia Qu c dân, nh ng k s nai lng ra Trg 09 Thông cáo Báo chí ngày kh ng l t i con n i cháu, ang khi ng c ung dung 19-11-2006 hành quy n và h ng l i... -Phòng TTPGQT Ch c n vài nét s phác trên ây cho th y APEC 2006 ã Trg 11 L i Tâm huy t c a GHT mang b n s c nào r i ! ó là "b n s c m à" ki u xa hoa lãng phí Ph t giáo Hoà H o b t Dân còng lng tr n , ki u bng bít và l ng g t qu c t , ki u -Ht Lê Quang Liêm "c vú l p mi ng em" b ng tr n áp tàn b o nh ng con dân t n c Trg 13 Ti ng nói ng i Mennokhông nh ng mu n kêu oan n i kh , t cáo b t công mà còn mu n nite Vi t Nam hi n nay. cho Vi t Nam th c s h i nh p v i hoàn v, chân thành bang giao -T Tu n Anh v i lân qu c, ki u " i b p siêu ng" b ng cách bên ngoài thì h i Trg 15 Dòng M n Thánh Giá Hu cng quy t òi l i t nhà nh p v i th gi i vn minh, nhng bên trong thì hành x man -Nhóm PV t Hu r v i ng bào mình (nhà vn Hoàng Ti n). Nói tóm, ó là b n Trg 16 Th c a tôi... s c C ng s n, b n s c Mác-Lê-PônPôt-Mao-H , b n s c c a m t -Nguy n Chí Thi n ch ngha x u xa i b i t b n ch t ( c Piô XI), c a m t ch Trg 17 M ng t i sau l p hào xây d ng trên d i trá và tàn b o, c a nh ng lãnh t chính tr nhoáng APEC Hà N i coi Dân nh c rác, nh nô b c, chà p nhân ái, khinh th ng -Hunh Cao qu c th , hy sinh quy n l i Dân t c b o v cái ngai và cái Trg 19 WTO, m chôn ng CS túi c a mình. L nào B n s c Vn hoá Vi t Nam l i c kh ng -Bs Nguy n an Qu nh m nét gi a c ng ng nhân lo i vn minh nh th ? Trg 21 M c a và h i nh p WTO

CS c tài tròng vào c ... -Ts Nguy n Phúc Liên Trg 23 V n gi i th ch CS -Ls Nguy n H u Th ng Trg 29 Th m k ch Nhân vn Giai ph m -Nguy n Minh C n Trg 31 Th kêu c u kh n c p vi t t m t tr i giam Hà N i - Kim Thu & Thanh Phng R i rác Tin t c

BAN BIÊN T P

01 & 15 m i tháng

NGÀY DÂN CH CHO VI T NAM NGÀY TOÀN DÂN M C ÁO TR NG

Tác gi : Babui - Ngu n: Danchimviet.com

S 16 * Trang

2

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Vi t Nam ngày 15-11-2006 Kính tha Ch t ch (T ng Th ng /Th T ng), Nhân d p CT (TT/TT) n Hà N i tham d H i Ngh Th ng nh Di n àn H p Tác Kinh T Á Châu-Thái Bình Dng (APEC) t i Hà N i và vi ng thm Vi t Nam vào tu n t i, chúng tôi ký tên d i ây, nh ng công dân VN tích c c v n ng dân ch hóa t n c xin c hân hoan chào m ng Ngài. n Vi t Nam, Ngài s c xem m t s th ng c nh c a t n c chúng tôi và s th y t i các ô th có nh ng tòa nhà cao t ng và nhi u bi t th xinh p c a các quan ch c và i phú gia Vi t Nam. Nhng chúng tôi tin r ng Ngài khó th y c c nh s ng c c c, l m than c a i a s dân nghèo, cng nh nh ng khu nhà " chu t" các vùng ven th . Ngài không th th y c c nh hàng ch c oàn nông dân b quan ch c nhà n c c p o t ru ng t l ch th ch kéo nhau n Hà N i khi u ki n, t nm n y sang nm khác m t cách vô v ng vì không ai quan tâm, xét x . Nhà c m quy n khng khng r ng VN có dân ch . Nhng tha CT (TT/TT), t i VN, ng i dân không có quy n ng c và ch có quy n b u các ng viên do ng CS a ra thì làm sao có dân ch c? T H i ng Nhân Dân Xã cho n Qu c H i, các ng viên u do ng CS t ý l a ch n cho nên vi c b u c ch là hình th c d i trá và các c quan dân c ph i rm r p tuân theo "g y ch huy" c a ng. Chính vì th nguy n v ng và quy n l i c a ng i dân không c ai quan tâm, bênh v c. Nhà c m quy n khoe r ng Vi t Nam hi n nay có trên 600 t báo,

hàm ý nói r ng có t do ngôn lu n, t do báo chí. Nhng, tha CT (TT/TT), t t c u là báo c a ng CS, do h ch huy. Cho n nay, không m t t báo t nhân nào c xu t b n. M i ây, m t nhóm d nh n hành t báo gi y "T Do Dân Ch " t i Hà N i vào ngày 158, nhng ba ngày tr c ó, h ã b công an n tòa so n l c soát, t ch thu h t m i bài v và máy vi tính, sau ó h còn b c nh sát tra h i, sách nhi u trong nhi u ngày liên ti p. Ch ng nh ng không có t do báo chí, Vi t Nam còn là m t trong nh ng n c ki m soát Internet ng t nghèo nh t th gi i. Nhà c m quy n nói r ng dân chúng c t do i l nhà th và chùa, nhng trong th c t m t s Giáo h i nh Giáo H i Ph t Giáo Vi t Nam Th ng Nh t, Ph t Giáo Hòa H o, Tin Lành T i Gia, v.v... u b c m ho t ng ; các Giáo h i khác u b kh ng ch r t nhi u lãnh v c. Nhi u tu s ang b qu n ch t i ni c trú, t c là b giam l ng t i chùa hay nhà th . G n ây, do s c ép c a Hoa K, Liên Hi p Âu Châu và d lu n qu c t , Hà N i ch tr t do cho vài tù nhân lng tâm. Trong khi ó v n còn hàng trm tù nhân chính tr và lng tâm khác ang b giam c m hay qu n ch do Ngh nh 31-CP cho phép công an tùy ti n b t giam ho c qu n ch b t c ai trong hai nm ch vì lý do an ninh mà không c n l nh c a tòa án. Nay VN tuy v kinh t ã ti n b trong m t s lãnh v c, nhng v chính tr v n còn t h i. Hn n a, n n tham nhng lan tràn t trên xu ng d i ch ng nh ng ã t o nên n i th ng kh l n lao cho ng i dân, mà còn kìm hãm à phát tri n

kinh t , c n tr s h p tác v i các i tác n c ngoài. VN b x p h ng tham nhng nh t nhì th gi i, nhng ít ai dám phanh phui vì không có t do báo chí và vì nh ng ng i tham nhng ph n l n là các ng viên c ng s n y quy n l c. Nh ng t n n nói trên x y ra vì hi n VN là m t n c c tài. i u 4 Hi n Pháp dành cho ng CS là ng duy nh t cai tr t n c. Chính cái th ch c ng, toàn tr ó ã ra m i i u b t h nh cho nhân dân chúng tôi. Vì th nh ng ng i yêu n c ã không ng ng u tranh m t cách b t b o ng chuy n hóa t n c t th ch c ng, toàn tr sang dân ch , a nguyên, a ng. N i b t nh t là "L i Kêu G i Cho Dân Ch VN" do Giáo H i PGVNTN công b nm 2001 và "L Trình 9 i m Dân Ch Hóa VN" c a Cao Trào Nhân B n a ra nm 2005, "Chng trình 5 b c Dân ch hoá VN" c a GHPGHH ngày 014-2006 và "Tuyên Ngôn T Do Dân Ch Cho VN 2006" c a Kh i 8406 công b ngày 8-4-2006. Kính tha CT (TT/TT), Chúng tôi r t ph n kh i khi nghe Ngài tuyên b luôn luôn ng v phía nh ng ng i dân ch trên toàn c u và s n sàng ng h h trong công cu c v n ng dân ch . Vì th , chúng tôi hy v ng trong chuy n công du Vi t Nam s p t i, v i t cách là V T ng Th ng c a siêu c ng dân ch trên th gi i, (V lãnh o m t T ch c Dân ch y uy tín b c nh t th gi i), Ngài s thuy t ph c Nhà c m quy n Vi t Nam s m ch p nh n con ng dân ch hóa. Tr c nh t, h ph i h y b i u 4 Hi n Pháp, tr t do cho t t c các tù nhân lng tâm, h y b ngh nh qu n ch hành chánh 31CP, th c thi quy n t do tôn giáo, t do ngôn lu n, t do báo chí, tôn tr ng quy n t do l p h i và l p ng. N u c nh v y thì chuy n i n y c a CT (TT/TT) s em l i nhi u ích l i thi t th c cho nhân dân hai n c và ch c ch n s l i nh ng n t ng sâu s c trong tâm kh m m i ng i Vi t Nam. Chúng tôi kính chúc CT (TT /TT) hoàn thành t t p chuy n

S 16 * Trang

3

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

công du VN và kính chúc Ngài cùng phu nhân m nh kh e và h nh phúc. Chúng tôi ng ký tên d i ây :

KS Nguy n Phng Anh (Hà N i) - CSQ Ph m Qu Dng (Hà N i) KS B ch Ng c Dng (Hà N i) - LS Nguy n Vn ài (Hà N i) - LM Nguy n H u Gi i (Hu ) ­ Gs Nguy n Thanh Giang (Hà N i) - KS Nam H i (Sài Gòn) ­ CD Tr n Vn Hòa (Qu ng Ninh) - CD Nguy n H (C u CT Công oàn, Sài Gòn) ­ GS Nguy n Chính K t (Sài Gòn) - CSQ Tr n Anh Kim (Thái Bình) - HT Lê Quang Liêm (Ph t Giáo Hòa H o) ­ KS Nguy n Trung Lnh (Hà N i)- LM Phan Vn L i (Hu ) - LM Nguy n Vn Lý (Hu ) ­ CD Cao Vn Nhâm (H i Phòng) - LS Lê Th Công Nhân (Hà N i) ­ MS Ngô Hoài N (Liên oàn Truy n Giáo Phúc Âm, Sài Gòn) Chuyên Viên Nguy n Phong (Hu ) ­ CD V Thanh Phng ( ng Nai)MS Nguy n H ng Quang (HT Mennonite, Sài Gòn) - CSQ V Cao Qu n (H i Phòng) ­ C s Lê Vn Sóc (Vnh Long) - BS Ph m H ng Sn (Hà N i) ­ S cô Thích àm Thoa - C s Nguy n Vn Th ( n Tháp) ­ CD Lê Th Kim Thu ( ng Nai) - NV Tr n Kh i Thanh Th y (Hà N i) - NV Hoàng Ti n (Hà N i) - LM Chân Tín (Sài Gòn) - Nhà Báo Nguy n Kh c Toàn (Hà N i), Doanh nhân Ph m Vn Tr i (Hà N i) ­ Nhà báo Dng Th Xuân (Hà N i).

T

DO NGÔN LU N

Bán nguy t san ra ngày 1 và 15 m i tháng

IN VÀ T NG T I VN

a ch liên l c:

[email protected] [email protected] Mu n c t báo trên m ng, xin m i ghé:

http://www.tdngonluan.com www.tudodanchuvietnam.net http://tudongonluan.atspace.com

Trong trang m ng th 1 và th 2 trên ây, Quý v có th tìm th y nhi u tài li u u tranh cho dân ch t i Vi t Nam

Hi n nay, gi i làm ngh lu t t i Vi t Nam, nh ng ng i quan tâm n tình hình u tranh dân ch c a Vi t Nam, và ngay c m t s ít trong nh ng ng i ang tr c ti p u tranh Dân ch cho Vi t Nam hi n th i ang vui m ng tr c thông tin v vi c nhà c m quy n c ng s n s p h y b Ngh nh 31/CP do ông Võ Vn Ki t ký ngày 14-4-1997. Ngh nh này có tên g i y là Ngh nh c a Chính ph s 31/CP ngày 14 tháng 4 nm 1997 ban hành Quy ch qu n ch Hành chính, sau ây g i t t là N 31. ây là Ngh nh c áp d ng i v i nh ng ng i có hành vi vi ph m pháp lu t xâm ph m n an ninh qu c gia c quy nh t i Chng I ph n các t i ph m c a B lu t hình s nhng "cha n m c truy c u trách nhi m hình s " ( i u 2). ây là m t trong nh ng vn b n pháp lu t c coi là h u hi u nh t nhà c m quy n Vi t Nam àn áp phong trào u tranh Dân ch trong N c k t khi nó c ra i cho n nay. Vì, N 31 này g n nh c l p ra ch áp d ng cho m t lo i i t ng duy nh t là các nhà u tranh dân ch ôn hòa b t b o ng, dùng ti ng nói lng tâm và hi u bi t c a mình òi t do, nhân quy n và m t n n chính tr vn minh a nguyên cho Vi t Nam. Trong quá kh , cng nh hi n t i, nhà c m quy n c ng s n Vi t Nam v n luôn ch p cho nh ng ng i u tranh dân ch cái m "xâm ph m an ninh qu c gia" ho c "liên quan n an ninh qu c gia" v i nh ng "t i danh" nh : ch ng i chính sách, tuyên truy n ph n cách m ng, l i d ng dân ch , phá ho i chính sách oàn k t, gây r i tr an, xúc ph m lãnh t , v.v..., t ó th c hi n nh ng vi c àn áp, nh : b t b , th m v n, ép bu c công ty/t ch c ni nh ng ng i u tranh này làm vi c u i vi c h , k t án là t i ph m hình s r i b tù, qu n ch h v.v... Và nh chúng ta u bi t, bi n pháp qu n ch là m t trong nh ng bi n pháp b l m d ng nhi u nh t và tùy ti n nh t so v i

nh ng bi n pháp khác àn áp nh ng ng i u tranh dân ch . Qu n ch c nhà c m quy n Vi t Nam quy nh là m t bi n pháp Hành chính mà thôi !?!? T c là không c n ph i kh i t và xét x v án nh là i v i m t v án chính th c, mà nhà c m quy n v n có th áp d ng ngay bi n pháp "b tù t i gia" t 6 tháng n 2 nm ( i u 1) i v i cá nhân ã b ch p m là "xâm ph m an ninh qu c gia". i u kinh kh ng nh t và cng là tm t i nh t c a N 31 chính là n i dung "cha n m c truy c u trách nhi m hình s ". Nhà c m quy n quy nh nh v y, nhng l i không h nói rõ nh th nào là "cha n m c truy c u trách nhi m hình s ". S thi u sót này hoàn toàn do c ý nh m t o i u ki n áp d ng trong b t k tr ng h p nào v i b t k cá nhân nào mà nhà c m quy n th y r ng c n ph i tr ng tr ng i ó v i t i danh có n i dung "xâm ph m n an ninh qu c gia", nhng c ki m cng không ra n i m t b ng ch ng bu c t i nào, ho c cng có th do nhà c m quy n e s m t th l c ho c d lu n nào ó mà không th a ng i này ra bu c t i. Vì v y, qu n ch hành chính ã c u tiên l a ch n áp d ng cho nh ng ng i này, vì nhà c m quy n CSVN th y không nên / không th xét x i t ng m t cách công khai !!! Cng vì quy nh m h nh v y mà ã có r t nhi u nh ng ng i u tranh dân ch ôn hòa b t b o ng b áp d ng quy t nh qu n ch hành chính và b c ng ch ph i s ng trong c nh tù ày t i gia trong su t nh ng nm qua. Và khi b qu n ch nh v y, n n nhân s ph i s ng trong c nh i âu cng "ph i có lý do chính áng" và ph i làm n xin phép và ph i i có c s ch p thu n c a nhà c m quy n b ng m t "gi y phép" ( i u 17). Quy nh nghe ra có v r t k và chi ti t nh v y, nhng ó ch là quy nh cho phía ng i b áp d ng quy t nh mà thôi. Còn v phía c quan công quy n, là phía "có quy n ra quy t nh" và "c p gi y phép" thì tìm m i m t trong N 31 cng không th y

S 16 * Trang 4

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

m t i u nào nói nh th nào là lý do chính áng và nh ng tr ng h p nào thì c c p gi y phép và tr ng h p nào không. Quy nh ch ch t ch m t chi u cho phía i t ng b áp d ng nh v y vì tinh th n làm lu t ã c thi t l p trên c s là lu t ph c v cho quy n l i và s tùy ti n c a nhà c m quy n ch không ph i cho dân sinh. c n ây, quý v s th c m c sao cha th y m i liên h gi a tiêu c a bài vi t v i n i dung c a nó, vì trên m i ch th y phân tích n i dung c b n c a N 31 mà thôi. V n chính là ch , ngày 5-92006 v a qua, nhà c m quy n Vi t Nam trong phiên h p th ng k tháng 8 nm 2006 ã ra Ngh quy t s 22/NQ-CP gây xôn xao d lu n trong và ngoài N c, ng i Vi t cng nh ng i n c ngoài, cng b i vì cái kho n 5 c a nó, ghi r ng : "5. Chính ph ã nghe B tr ng B T pháp trình v vi c bãi b bi n pháp qu n ch hành chính và h y b Ngh nh s 31/CP ngày 14-4-1997 c a Chính ph v qu n ch hành chính. Chính ph th ng nh t, trong i u ki n xây d ng Nhà n c pháp quy n Vi t Nam Xã h i ch ngha và h i nh p qu c t , th c hi n c i cách t pháp hi n nay thì vi c bãi b bi n pháp qu n ch hành chính và h y b Ngh nh s 31/CP v qu n ch hành chính là c n thi t. có c s pháp lý cho vi c th c hi n, giao B tr ng B T pháp, th a y quy n c a Th t ng Chính ph , thay m t Chính ph trình y ban Th ng v Qu c h i ban hành Ngh quy t v vi c h y b ho c ình ch áp d ng m t s i u, kho n liên quan n qu n ch hành chính c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính nm 2002, trên c s ó hu b Ngh nh s 31/CP v qu n ch hành chính." Có l không c n ph i nói nhi u r ng nhà c m quy n c ng s n Vi t Nam ã có nh ng vi c làm ti n b nh t nh nh m s a ch a nh ng sai l m do chính h t o ra tr c ây !?!?, nh trong kho n 5 nêu trên, là "xây d ng Nhà n c pháp quy n Vi t Nam Xã h i Ch ngha và h i nh p qu c t , th c hi n c i cách t pháp thì vi c bãi b bi n pháp qu n ch hành chính và h y b Ngh nh 31/CP v qu n ch hành chính là c n thi t." Nhng h có th t tâm mu n làm nh v y không ? Xin tha r ng không, n gi n là vì, vi c s h y b Ngh nh 31/CP th t s không h có nhi u ý ngha nh nhà c m quy n Vi t Nam v n ang tuyên truy n ánh l c h ng d lu n. Vì, t r t lâu r i N 31 này không còn c áp d ng n a, mà chính xác là t ngày 01-102002 khi Pháp l nh X lý Vi ph m Hành chính 2002 có hi u l c thi hành. Nh t t c chúng ta u bi t, Pháp l nh có hi u l c r t cao, ch sau Hi n pháp và Lu t. Còn v nguyên t c áp d ng, thì nguyên t c v th i gian là, n u 2 ho c nhi u vn b n lu t i u ch nh v cùng m t v n thì vn b n nào ra i sau s có hi u l c áp d ng. Do ó, Pháp l nh X lý Vi ph m Hành chính v a là vn b n c p cao hn v a ra i sau so v i N 31. V n là toàn b quy nh v qu n ch hành chính c a N 31/CP ã c ã c a vào Pháp l nh 2002 m t cách "êm ái hn, g n gàng hn và s c bén hn" mà v n b o toàn y t t c nh ng n i dung áng lên án c a N 31/CP. C th là các i u trong Pháp l nh bao trùm toàn b N 31 g m nh ng i u sau : - i u 6, kho n 2 ghi " i t ng b áp d ng các bi n pháp x lý hành chính khác là nh ng ng i c quy nh t i các i u 23, 24, 25, 26 và 27 c a Pháp l nh này." - i u 22 quy nh các bi n pháp x lý hành chính khác bao g m : giáo d c t i xã ph ng, th tr n ; a vào tr ng giáo d ng; a vào c s giáo d c; a vào c s ch a b nh và qu n ch hành chính. - i u 27 quy nh Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh iv i ng i có hành vi vi ph m pháp lu t phng h i n an ninh qu c gia nhng cha n m c truy c u trách nhi m hình s . Và th i h n qu n ch Hành chính là t 6 tháng n 2 nm. N i dung v qu n ch Hành chính c a N 31 ã c quy nh m t cách tinh vi hn, v i giá tr hi u l c cao hn khi c a vào trong Pháp l nh. Bên c nh ó thì các bi n pháp a vào c s giáo d c ( i u 25) và a vào c s ch a b nh ( i u 26) cng ã c a vào trong Pháp l nh m i này v i m t ph m vi áp d ng r t r ng. Hai bi n pháp này cng là nh ng hình th c àn áp c nhà c m quy n Vi t Nam áp d ng khá ph bi n i v i nh ng ng i u tranh dân ch . Vì c s giáo d c ây chính là m t tr i giam trá hình, m c dù chúng cng có tác d ng giáo d c nh t nh i v i nh ng k x u, nhng trong th c t b nhà c m quy n l m d ng không ít àn áp nh ng ng i b t ng chính ki n. Còn i t ng b áp d ng bi n pháp a vào c s ch a b nh quy nh trong Pháp l nh là ng i nghi n ma túy và bán dâm (kho n 2 i u 26 Pháp l nh), nhng trong th c t nhà c m quy n Vi t Nam v n th ng dùng th o n rêu rao m t s ng i b t ng chính ki n là m c b nh tâm th n và c ng ch a h vào các b nh vi n tâm th n nh m m c ích thâm c là hãm h i nh ng ng i này làm cho h không b nh cng thành b nh. Vì v y, n u nhà c m quy n Vi t Nam nói r ng "vi c bãi b bi n pháp qu n ch hành chính và h y b N 31/CP v qu n ch hành chính là c n thi t" thì h ph i th t s h y b t t c các quy nh pháp lu t liên quan n qu n ch hành chính, ch không th nào l i ch là bãi b m t ngh nh mà cái ngh nh ó ã "ch t" t lâu r i !!! S th t thì nhà c m quy n c ng s n Vi t Nam ch làm m t vi c n gi n là cho N 31/CP ngày 14-4-1997 "ch t m t l n n a" mà thôi. Còn m c ích th t s c a h là th nào thì ai cng ã rõ. Hi n nay, Pháp l nh X lý Vi ph m Hành chính 2002, Ngh nh 38/CP ngày 18 tháng 3 nm 2005 v vi c t p h p ông ng i và Ngh nh 56/CP v vn hóa và thông tin v a m i ra i ngày 6 tháng 6 nm 2006, còn tinh vi hn và ang còn có hi u l c y và ghê g m trong vi c àn áp các nhà u tranh dân ch dng c m nói lên b t ng chính ki n c a mình và nh ng hi n tr ng tiêu c c c a xã h i do s c tài c a ng c ng s n gây ra. Và bi n pháp qu n ch , cái tên g i m mi u c a vi c b t b tù t i gia, v n hoàn toàn còn y hi u l c c a nó trong Pháp l nh x lý vi ph m hành chính 2002. Hn n a, n u nm 1991, Qu c h i CSVN ã hu b "L nh t p trung c i t o" 1 l nh kéo dài 3 nm (cho n nm 1991, có nh ng ng i b 5 l nh liên ti p ph i tù 15 nm li n) thì v i Pháp l nh nm 2002, nhà c m quy n CSVN ã tái l p "L nh t p trung c i t o" này qua vi c " a vào c s giáo d c t 6 tháng n 2 nm và có th gia h n m t cách tu ti n". Vì v y, các nhà u tranh Dân ch và công lu n hãy nh n th c th t y và chu n xác nh ng chiêu òn c a nhà c m quy n C ng s n Vi t Nam. Hà N i, 11-11-2006

ng s nh ng gì C ng s n làm ! Hãy làm nh ng gì C ng s n s !

S 16 * Trang

5

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

(Vì khá dài, chúng tôi tóm l c) Vi t Nam, ngày 25- 11- 2006 A. T tháng 7-2006 n nay, c bi t trong th i gian tr c và sau H i ngh APEC 14-2006 t i Vi t Nam, Nhà c m quy n CSVN ã/ ang àn áp r t thô b o dã man và ã/ ang b t gi vô pháp lu t nhi u Công dân và Thành viên Kh i 8406 nh sau : I. ánh p man r và b t giam vô pháp lu t. 1- Nhi u nm qua, M c s Nguy n Công Chính ã b CA b t, ánh p r t dã man nhi u l n, c t ý làm Ms không th lu trú t i Pleiku chm sóc hàng ch c ngàn giáo h u Tin Lành Tây Nguyên (x. Kháng th s 6). Nhng tình hình ngày càng kh c li t hn. G n ây, ngày 5-9-2006: Ms b CA Gia Lai ánh; ngày 16-9-2006, b ánh, b l t tr n tru ng, b n n bóp c quan sinh d c, b t t n c vào m t; ngày 11-11-2006, b ánh t p th ngay t i b n xe Pleiku-Sài Gòn, gãy rng và b m tím thân th . Vô nhân o và thê th m nh t là khuya ngày 18-112006, Ms Chính ã lén lút qua m t CA canh gác quanh nhà a v n b nh vi n Pleiku sinh n . Nhng ch n a ngày sau, CA ã n bu c b nh vi n b t bà Ms xu t vi n, sau ó c m y tá t i nhà Ms chm sóc cho bà. 2- Ngày 18-8-2006, CA Sài Gòn ã b t anh Trng Qu c Huy t i m t quán cà phê Internet, n nay gia ình cha bi t anh b giam âu và cha c thm nuôi ho c g p m t. 3- Ngày 09-11-2006, M c s H ng Trung cùng v i v là bà Lê Th Nhung, xã B Ngoong, huy n Chu Se i b nh vi n, ã b

CA t nh Gia Lai b t không có lý do. n nay cha rõ tin t c. 4- Ngày 14-11-2006, CA ph ng Tân Thái Hoà, qu n Tân Phú, Sài Gòn ã b t Ông oàn Vn Diên và 3 ng i con là anh oàn Huy Chng (ban i di n Hi p h i oàn K t Công Nông VN), oàn Tri u H o, oàn Tri u Kinh Kha 14 tu i. 4 ng i b giam âu cha bi t. 5- Ngày 1511-2006, t i Long Thành, Sài Gòn, CA ã b t anh Nguy n T n Hoành, ban i di n Hi p h i oàn âu K t Công Nông VN, giam cha ai bi t. 6- Ngày 15-11-2006, CA Sài Gòn b t ch Nguy n Th Lê H ng, ban i di n Hi p h i oàn K t Công Nông VN, giam âu cha ai bi t. 7- Ngày 17-11-2006, khi Bác s Ph m H ng Sn ph n i vi c CA ch n xét m t ng i b n n thm, trung tá CA Nguy n Minh Cng li n ra l nh cho thu c c p nhào vào ánh p, trói tay và ném Bs lên xe ch v n Th y Khuê, Hà N i. T i ây, h ti p t c ánh m, nh c m anh khuya r i th ra v i l i e do không cho s ng yên hàn. 8- V 3 anh Nguy n Ng c Quang (b b t t i Hu chi u 02-9-2006), V Hoàng H i (b b t t i Sài Gòn sáng 05-9-2006), Ph m Bá H i (b b t t i Thái Bình chi u 07-9-2006), nay gia ình ã bi t ang b giam t i Sài Gòn và ã c thm nuôi, g p m t (x. Kháng Th s 7). 9- Gi a tháng 8-2006, CA Sài Gòn ã b t ba y viên Trung ng c a ng Dân Ch Nhân Dân: Bs Lê Nguyên Sang, Hunh Nguyên o, Thành Công, m t ng i M g c Vi t. Ông

Công b k t án là âm mu kh ng b tòa Lãnh S M , nhng ã c tr v M sau g n 3 tháng b giam. Còn hai ông Sang và o v n còn b giam cho t i nay. Trong d p APEC 14-2006 này, CA ã b t thêm 4 ng viên DCND t i C n Th n a. 10- Nghiêm tr ng nh t là vi c CA i x tàn t v i các Tu s, C s, Tín PG Hòa H o Thu n Tuý : Su t tháng 9-2006, Giáo H i này b nhà c m quy n sách nhi u, kh ng b , tr n áp cách tàn nh n, vô lu t pháp. Ch nêu vài tr ng h p i n hình: 10.1- Ngày 22-7-2006, Bà Tr n Th Xinh, H i Ph N T Thi n t nh An Giang i thm bà Lê Th L m (m c Tu s Tr n Vn Út), khi n ch Vàm C ng thì b qu n lý ch và 4 CA ch n ng, c p gi t xách tay ch a 12 bng S m gi ng và 5 tri u VN c a tín PGHH t nh An Giang óng góp t ch c l Gi Tu s Tr n Vn Út. 10.2- Ngày 24-7-2006, CA tìm m i cách ngn ch n hàng ngàn Tín các t nh An Giang, C n Th, ng Tháp, Vnh Long... t ch c L Gi Tu s Tr n Vn Út, ng i ã t thiêu ngày 5-8-2005 òi TDTG. 10.3- Ngày 2-10-2006, 30 CA b t ông Nguy n Vn Th, H i Tr ng PGHHTT ng Tháp và v là Dng Th Tròn, Tr ng H i oàn Ph N T Thi n PGHHTT, ng Tháp. CA ánh hai ông bà n ng t x u r i khiêng lên xe b t i. Cùng lúc, kho ng 100 CA bao vây r i tràn vào nhà ông Th xã Tân Hòa, Lai Vung, ng Tháp, l c soát p phá t tung ki m tài li u, ng th i b t 7 a con c a ông ánh p, trói l i, b t mi ng, r i ch v n. Cô Nguy n Th Thu Vân buôn bán lúa g o, có 40 tri u ng trong túi xách, cng b ánh ng t x u và b c p s ti n này. G n 24:00 êm CA m i th 7 ng i v . Riêng v ch ng ông Th, thng tích n ng, ang b giam khám ng Cao Lãnh ( ng Tháp). 10.4- Sau ó, ngày 3-102006, hàng trm CA bao vây nhà ông Bùi Vn Lu c và Lê Vn Sóc, H i Tr ng và phó H i Tr ng Giáo H i PGHHTT t nh Vnh long, không cho ng i nhà i ch mua th c n, khi n 2 gia ình này ph i

S 16 * Trang

6

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

tuyên b t thiêu t p th n u CA tràn vào. M t s Tín c t cán ph i i lánh n n nh bà Nguy n Th Ng c Lan, H i Tr ng Giáo H i PGHH t nh C n Th, Nguy n Vn C ng, Tr ng Ban Thông Tin Liên L c t nh Giáo H i C n Th, bà Tr n Th Xinh, Tr ng H i oàn Ph N T Thi n PGHH t nh An Giang. Ngày 6-10-2006 bà Nguy n Th Ng c Lan ã ph bi n "Tuy t M ng Th" òi t thiêu. Sáng ngày 7-10-2006, nhi u toán tín PGHH kéo n nhà ông Lu c và nhà ông Sóc thm u b tr n áp thô b o, m t s bà già b ánh ng t x u, m t thanh niên ch p nh b CA t ch thu máy, ánh ng t x u r i ch i m t tích. 10.5- Ngày 13-10-2006 r i ngày 18-10-2006, các ch c s c trong Giáo H i PGHH Thu n Tuý t nh Vnh Long t t c 17 ng i u b CA t nh tri u t p th m v n. Vì gi y m i không nêu rõ lý do, n có th s b b t luôn, nên toàn th nh ng ng i b tri u t p ã nh t quy t không i và tuyên b n u CA àn áp, b t b vô c , h s t thiêu t p th ... 10.6- Ngày 4-11-2006, h ng trm CA ch n ng b t ông Lê Vn Sóc, Phó H i Tr ng PGHH Thu n Tuý t nh Vnh Long, khi ông i thm cha ang b au n ng. Ông Sóc b còng tay chân, si t c , b t mi ng ch i bi t tích. Sau ó CA xông vào nhà và l c soát l y tài v t ti n b c, ánh p, bóp c con ông là ch Lê Th Nh n v a sinh d y n ng t x u. CA ã c p o t 4 l ng vàng, 01 máy vi tính và g n 30 tri u b c, không l p biên b n. II. C ng b c vào b nh vi n tâm th n. 1- M c s Thân Vn Tr ng : b giam t i b nh vi n tâm th n Biên Hoà t tháng 9-2004 n tháng 92005. 2- Ngày 02-11-2006, N lu t s Bùi Kim Thành, ng Dân ch Vi t Nam XXI, ng i b o tr , t v n mi n phí cho Dân oan thu c các t nh Nam Trung B và Nam B , b CA qu n 3 Sài Gòn vào nhà s 152/43A ng i n Biên Ph , P. 25, qu n Bình Th nh, Sài Gòn, c ng b c n B nh vi n tâm th n Ch Quán. Nhng các bác s ã k t lu n là n lu t s Thành có s c

kh e và tâm th n bình th ng, không ph i i u tr gì c . CA l i ch bà n b nh vi n tâm th n trung ng II Biên Hòa, nh t phòng B4, ni giam riêng nh ng "b nh nhân tâm th n" (các nhà i kháng) do CA giao n p. H ã tiêm vào c th bà nhi u th thu c, không bi t th thu c gì. III. Tông xe, hành hung, ám sát. 1- Ngày 1-9-2006, Anh Lng Duy Phng và lu t s Nguy n Vn ài n thm bác s Ph m H ng Sn. Khi v n khu ph c a anh Phng, ám CA theo dõi hai anh ã gây náo lo n, túm c áo anh Phng hành hung. Sau ó h c ng i v t n quê anh t i Bình nh nói x u lu t s ài và Kh i 8406, cho r ng anh Phng b d d lôi kéo làm i u phi pháp, khi n gia ình b m anh hoang mang lo l ng, ng t x u. R i CA áp l c ch nhà Hà N i không cho anh Phng thuê nh ã làm v i anh B ch Ng c Dng. 2- Ngày 26-102006 nhà c m quy n a phng ã kéo kho ng 300 ng i n nhà c a Ch Tr n Kh i Thanh Th y -m t nhà vn tranh u cho dân oan Hà N i ã b CA tri u t p th m v n su t 21 ngày- gây s và hành hung c hai v ch ng. H tràn vào nhà, ng trên gi ng. M t s ng i xông lên tát ch . Ch ng t i che ch v thì b hàng ch c bàn tay thô b o túm l y, kéo xu ng t, m p. 3Ngày 28-10-2006, n lu t s Lê Th Công Nhân i xe g n máy n i lý vé máy bay nh n l i ti n vé i Ba Lan mà cô ã b c m. M t CA m t v dáng d p xã h i en i theo xe máy c a cô, c tình âm vào uôi xe cô, làm cô lo ng cho ng suýt ngã. Hành ng này hàng ch c l n, r i tay CA r ga ti n lên ngang hàng, nhìn th ng vào m t cô v i thái kh ng b . 4- Ngày 29-102006, ch Dng Th Xuân, th ký T p san T Do Dân Ch , i xe p sát l bên ph i ng Thanh Niên H Tây ­ Hà N i thì b 1 chi c xe máy t phía sau âm b t ng r t m nh vào xe ch r i ch y bi n, làm ch ngã u p m nh xu ng m t ng, ng t l m, 2 cánh tay sây s c, sng tím.

IV- Không cho xu t ngo i, i l i, c trú & c m tù t i nhà. 1- Ngày 21-9-2006, t sân bay N i Bài, Hà N i, Công dân Tr n Vn Hòa b CA c m i Trung Qu c th o lu n vi c thành l p m t công oàn c l p nh m b o v quy n l i ng i lao ng. Sau ó b CA t nh Qu ng Ninh th m v n su t hai tu n v các vi c: thành l p công oàn, g p i s quán Hoa K tháng 10-2005, tr l i ph ng v n ài RFA và tham gia ng Dân Ch Nhân Dân. 2- Ngày 25-10-2006, t sân bay N i Bài, Hà N i, lu t s Nguy n Vn ài và anh Lng Duy Phng không c i n tham d H i ngh th ng niên các lu t s C c. Tr c ó lu t s ài cng ã b CA không cho i Bangkok, Thái Lan. 3- Ngày 27-102006, lu t s Lê Th Công Nhân, i di n ng Thng Ti n VN, c m i h i th o v công oàn ngày 2830/10 t i Warszawa, Ba Lan, ã b CA ch n l i ch 15 phút tr c khi máy bay c t cánh t i sân bay N i Bài. Ngày 21-11-2006, n lu t s l i b CA không cho i xe l a n Qu ng Bình bào ch a cho m t n b cáo ng i Anh g c Vi t trong 1 v án ma túy l n nh t Qu ng Bình t tr c n nay, theo l i m i c a chính C c c nh sát ch ng ma túy C17. 4- Ngày 10-11-2006, CA ã c ng b c K s B ch Ng c Dng v quê H i Phòng. 5- T u tháng 11 n nay, hn 20 CSDCHB nh Ts Hoàng Minh Chính, nhà vn Hoàng Ti n, Ts Nguy n Thanh Giang, 2 c u Sq Lê H ng Hà và Ph m Qu Dng, Kg Nguy n Kh c Toàn, Ls Nguy n Vn ài, Ls Lê Th Công Nhân, Bs Ph m H ng Sn, Vs Tr n Kh i Thanh Thu , Ks Nguy n Phng Anh, Ks B ch Ng c Dng, Truy n o Cao Vn Nhâm, Tr n Vn Hoà, Nguy n Vn Tr i, Dng Vn Dng, Ch Bùi Th Kim Ngân (v Anh Nguy n V Bình),.. u b c t i n tho i, c t internet, c m ra kh i nhà, th m chí còn b khoá c ng nhà... Quanh nhà h u b treo 4 t m bi n ghi ti ng Anh "C m qua l i", "C m ch p hình", "Khu v c c m", "C m ng i ngo i qu c", ch vì CS

S 16 * Trang 7

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

mu n APEC 14 mang m b n s c Stalin-Mao-H . Hu , Sài Gòn, Pleiku, 2 Lm Phan Vn L i, Nguy n Vn Lý, 2 anh Nguy n Phong, Nguy n Bình Thành, Ms Nguy n H ng Quang, Ks Nam H i và Gs Nguy n Chính K t, Lê Trí Tu , Ms Nguy n Công Chính,... cng u ã b c t i n tho i, internet t lâu. V. Kh ng b , tri u t p & tuyên án vô pháp lu t. 1- T ngày 13-10-2006 n nay, CA Phú Nhu n, Sài Gòn liên t c tri u t p th m v n Ks Nam H i và Gs Nguy n Chính K t su t ngày, sau khi ã t ch thu máy vi tính c a 2 ng i. H b th m v n vì là Thành viên Ban i u Hành Liên Minh Dân ch Nhân quy n Vi t Nam v a c hàng ngàn CSDCHB qu c n i cùng nhau thành l p ngày 16-10-2006. 2- Ngày 31-10-2006, b t ch p cô lu t s Lê Th Công Nhân ang b nh m t, 4 CA A42 (c c Ph n gián) ã c ng b c cô lên xe ô tô a n n CA c c Ph n gián th m v n v ng Thng Ti n VN, chuy n i Ba Lan, m i quan h c a lu t s v i Cao trào dân ch . Cu c th m v n vô lu t ã kéo dài n h t ngày 01-112006. T ngày 14-22-2006, cô b giam t i nhà mà không có m t b n vn pháp lý nào. Ngày 22-11-2006, 5 CA A42 ã mang xe n c ng b c cô Công Nhân t i n CA th m v n su t ngày. H ã tuyên b "gi m án" cho cô : cô vnh vi n không c ra kh i thành ph Hà N i, ch ng c n m t toà án nào xét x . CA còn nói s th m v n cô n tháng 12. 3- T 21-10-2006 n nay, hai anh Nguy n Kh c Toàn và Lê Trí Tu -Ban i di n Công oàn c L p Vi t Nam thành l p ngày 20-10-2006- ã b CA Hà N i và Sài Gòn tri u t p th m v n nhi u ngày v Công oàn y. C hai u b theo dõi nghiêm nh t. 4- T ngày 01-11-2006, Ls Nguy n Vn ài và anh B ch Ng c Dng u ã b CA A42 tri u t p th m v n v y Ban Nhân Quy n cho Vi t Nam d nh ra m t vào ngày Nhân quy n c a Liên Hi p qu c 10-12 t i ây. Ngoài ra, còn ph i k n hàng ngàn dân oan b i x thô b o khi

n khi u ki n t i Nhà Ti p dân Trung ng I s 01 Mai Xuân Th ng Hà N i và Nhà Ti p dân Trung ng II s 210 Võ Th Sáu Sài Gòn. B. Chúng tôi, Kh i 8406, ã quá c s k t lu n r ng : Nhà c m quy n CSVN, qua nh ng hành vi trên ây, ã vi ph m c bi t nghiêm tr ng : 1- Tuyên ngôn Qu c t v Nhân quy n c a Liên Hi p Qu c nm 1948, VN xin tham gia nm 1977, i u 18. 2Tuyên ngôn Qu c t v Nhân quy n c a LHQ nm 1948, i u 19. 3Công c Qu c t v các quy n dân s và chính tr c LHQ bi u quy t nm 1966, VN xin tham gia nm 1982, i u 19. 4- Tuyên ngôn Ph ính Tuyên ngôn Qu c t v Nhân quy n c a LHQ ngày 09-121998 (nhân k ni m 50 nm TNQTNQ), i u 4 và 6. 5- Hi n pháp CSVN nm 1992, i u 69 6Hi n pháp CSVN nm 1992, i u 72. 7- B lu t t t ng hình s CSVN, i u 85, i u 131,1, i u 131,2, i u 131,4, i u 298 và i u 299. C. Chúng tôi, Kh i 8406, ng thanh tuyên b tr c công lu n qu c t : 1- Chúng tôi c c l c ph n i và yêu c u Nhà c m quy n CSVN ph i ch m d t ngay các hành ng qu n ch , gi i h n, àn áp, kh ng b , ánh p, e do , qu y nhi u vô pháp lu t trên ây c a Nhà c m quy n CSVN i v i các Công dân c a mình, c bi t là các CSDCHB Kh i 8406. Các vi c y ã ch ng t Nhà c m quy n CSVN, khi xin c ký k t tham gia các Vn ki n Qu c t v a nói, ch làm m t hành ng gi d i, l a g t Liên Hi p Qu c c th a nh n tr c c ng ng qu c t mà thôi, còn trong th c t thì luôn tìm m i cách gi i h n, th m chí tri t tiêu các quy n t do r t chính áng và c b n c a ng i Dân... h u th c hi n cho b ng c ch c ng s n c c k hà kh c và c oán c a h , ng CS ti p t c th ng tr t n c lâu dài. T t c nh ng hành vi ó ch ng t nhà c m quy n CSVN ti p t c thách th c qu c t , mù quáng tin t ng vào b o l c, coi th ng

s ph n ng ngày càng mãnh li t c a ng i Dân và ang tung ra m t chi n d ch àn áp th ng tay phong trào u tranh DC ang n r . 2- Chúng tôi tha thi t kêu g i Liên Hi p Qu c, các Qu c h i, các Chính ph , các V Lãnh o chính tr và các Chính khách v a tham d H i ngh APEC 14-2006 t i VN, các T ch c Nhân quy n qu c t , các C quan Ngôn lu n hoàn v, toàn th ng bào VN h i ngo i, hãy t o các áp l c c n thi t bu c Nhà c m quy n CSVN ph i tri t tuân th nghiêm túc các Tuyên ngôn và Công c Qu c t c b n mà chính h ã xin c ký k t tham gia. N u nh ng hành vi àn áp trên c a nhà c m quy n CSVN còn ti p t c và ch c oán c ng còn c duy trì, thì Quý v th y c CSVN có th c tâm mu n a Dân t c VN hoà nh p vào C ng ng Nhân lo i vn minh hôm nay hay không và có áng tin c y bang giao, h p tác hay không. 3- Chúng tôi m nh m yêu c u các T ch c b o v Nhân quy n c a Qu c t cng nh c a ng bào h i ngo i hãy a nh ng b ng ch ng trên ây (và r t nhi u b ng ch ng khác -v i chi ti t v ngày gi , ni ch n, tên tu i, s vi c) vào H s T i ác C ng s n VN, ch ngày a các tên t i ph m ch mu l n th a hành ra tr c Công lý c a Qu c t cng nh tr c Toà án c a Qu c dân s thi t l p t i m t VN m i không c ng s n trong tng lai g n. 4- Chúng tôi chân thành hi p thông và khâm ph c nh ng CSDCHB ã và ang b àn áp kh c li t nói trên. Lòng can m, chí kiên c ng, óc mu trí c a Quý v tr c h t gi i thoát toàn Dân kh i s s hãi thâm cn c mà CSVN ã gieo vào lòng ng i su t 60 nm nay, th n gây ý th c cho ng bào v nh ng quy n l i cn b n mà CSVN ã t c o t c a Dân t c, cu i cùng nêu gng sáng cho m i ng i, nh t là gi i tr , v tinh th n kiên trì u tranh òi l i m i th t do c b n c a m i ng i mà CSVN ã bóp ch t g n nh toàn b su t hn n a th k cai tr c a CS.

S 16 * Trang

8

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

5- M t s Thành viên Kh i 8406 qu c n i - h i ngo i ang n o cân nh c v L i Tuyên b quy t li t c a 2 Linh m c Phan Vn L i và Nguy n Vn Lý ngày 22-4-2006, ng th i s n sàng hi p s c và th ng nh t hành ng có tính qu c t , t o áp l c m nh trên phe b o th c h -k th a gia s n b o tàn c a Stalin-Mao Tr ch ông-H Chí Minh-Pôn P t bên trong Nhà c m quy n CSVN- c nh báo h bi t khôn ngoan d ng tay l i và chuy n h ng tr c khi quá tr . Riêng Lm Nguy n Vn Lý -cùng v i Kháng Th c bi t quan tr ng này- ch c ch n ã ch n phng cách hành ng n u tình hình không c c i thi n, vì lúc nào L i Tuyên b quy t li t nói trên cng luôn c t trên bàn vi t c a ông m i ngày. 6- Chúng tôi kêu g i và ngh , n u có th c, t t c Thành viên Kh i 8406 qu c n i h i ngo i, t t c Thành viên Liên Minh Dân ch Nhân quy n VN trong và ngoài N c, toàn th ng bào VN yêu chu ng T do - Dân ch cho VN, cng nh m i ng i thi n chí quan tâm n Dân ch VN trên toàn c u, ch n 2 ngày 01 & 15 m i tháng b t u t ngày 01-12-2006 làm NGÀY DÂN CH CHO VN, NGÀY TOÀN DÂN M C ÁO TR NG khi i làm, i h c, và trong m i sinh ho t vn hoá - gi i trí... (tr khi ph i khoác áo m), -hi p thông v i Anh Ch Em Dân ch ang b àn áp kh c li t t i qu c n i, -nh c nh m i ng i quan tâm n công cu c u tranh Dân ch cho VN, - ng th i cng nh c nh Nhà c m quy n CSVN bi t lòng Dân ang khao khát T do Dân ch cho T qu c là không th o ng c. Tuyên kháng t i Vi t Nam, ngày 25 tháng 11 nm 2006 i di n lâm th i Kh i 8406 g m 2.036 CSDCHB và hàng v n Công dân qu c n i h i ngo i : Nam H i, k s, Sài Gòn. Tr n Anh Kim, CSq, Thái Bình. Nguy n Vn Lý, LmCg, Hu .

Ngày hôm nay vào lúc 15 gi , ch nh t 19-11-2006, Trung tá Ph m Minh Tu n, Tr ng Công an Ph ng 7, qu n Bình Th nh Saigon, t Gi y m i Th ng t a Thích Viên nh, Phó Vi n tr ng kiêm T ng th ký Vi n Hóa o, Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng nh t, và cng là Vi n ch Chùa Giác Hoa, n Công an ph ng 7 "làm vi c". Bu i làm vi c kéo dài 2 ti ng ng h . Th ng t a Thích Viên nh cho ông Võ Vn Ái, Giám c Phòng Thông tin Ph t giáo Qu c t Paris, bi t rõ n i dung cu c làm vi c qua hai v n : Tr c h t, Trung tá công an Ph m Minh Tu n b t bu c Th ng t a Thích Viên nh ph i cam k t không c ti p các phái oàn ngo i qu c tham d Th ng nh APEC cng nh các nhà báo hay c quan truy n thông qu c t trong th i gian ba ngày 19, 20 và 21-11-2006. Th ng t a ph n i và h i lý do cng nh yên c u trng d n Quy t nh, thì ông Tu n im l ng ch ng có gi i thích th a áng. V n th hai là yêu c u Th ng nh thi hành l nh t a Thích Viên tr c xu t hai Th ng t a Thích Thi n Minh và Thích Chn Tâm ra kh i chùa Giác Hoa. c bi t, hai Th ng t a Thi n Minh và Chn Tâm cùng c m i lên Công an Ph ng cùng ngày gi nói trên. Nguyên do ngày 3-10-2006, m t v s thu c Giáo h i Ph t giáo Nhà n c cùng v i c quan công an Ph ng Núi Sam, th xã Châu c t nh An Giang t nh p vào chùa Tây

Công an ra l nh cho Th ng t a Thích Viên nh c m ch Tng chùa Giác Hoa ti p các Phái oàn ngo i qu c tham d APEC và báo chí, truy n thông qu c t trong 3 ngày 19, 20, 21.11.2006 ­ Tr c xu t hai Th ng t a Thích Thi n Minh và Thích Chn Tâm ra kh i chùa Giác Hoa ­ B t giam Ni cô Thích N àm Thoa t i Hà N i

Huê là ni Th ng t a Thích Chn Tâm tr trì, c ng b c Th ng t a ra kh i chùa. Nên Th ng t a ph i lên Saigon tá túc t i chùa Giác Hoa. Tr ng h p Th ng t a Thích Thi n Minh thì sau 26 nm b tù ày vì lý do h u thu n Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng nh t, c tr t do tr c th i h n 3 tháng vào d p T t t D u nm ngoái, 2005. Nhng t khi ra tù cho n nay, Th ng t a không c c p Ch ng minh Nhân dân, không c c p H kh u, b ch nh t m trú t i nhà ng i em ru t th xã B c Liêu. Su t nm qua, Th ng t a làm n g i c quan công quy n a phng và c quan trung ng Hà N i, yêu c u hoàn tr ngôi chùa Vnh Bình b Nhà n c c ng chi m khi b t giam Th ng t a vào nm 1979. Nhng không h c nhà n c h i âm hay x lý. G n ây, do nhà c a ng i em ch t h p, không thu n ti n cho i s ng tu hành c a ng i Tng s, Th ng t a t m xây m t t nh th t trong v n nhà. Nhng ã b công an kéo n ra l nh c m xây c t. G p lúc b nh c tái phát, Th ng t a Thích Thi n Minh ph i lên Saigon tái khám và ch a tr . Th ng t a n tá túc t i chùa Giác Hoa. C hai Th ng t a u làm n xin t m trú t i chùa Giác Hoa. G p lúc Th ng t a Thích Viên nh cùng ch Tng Vi n Hóa o tháp tùng a c Tng th ng hôm 11-11-2006 v Bình nh d ng b nh trong th i gian ch tái khám l n t i Saigon, công an ph ng bác b n xin t m trú do Hòa th ng Thích Nh t Khai, Phó vi n ch chùa Giác Hoa n p. Công an l y c là n xin t m trú ph i do Th ng t a Thích Viên nh, Vi n ch chùa, ký m i có giá tr . c tin, Th ng t a Thích Viên nh g i i n tho i t Bình nh vào c quan công an ph ng b o m vi c t m trú cho hai Th ng t a, và ã tr v Saigon t i hôm 18-112006 gi i quy t s v . Nhng ngày hôm qua vào lúc 9 gi 30 sáng th b y 18-11-2006, Trung tá Ph m Minh Tu n cùng i v i ông Lê Ph c Tùng, công an Khu v c ph ng 7 và m t thanh niên i

S 16 * Trang

9

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

di n T dân ph n chùa Giác Hoa c l nh tr c xu t hai Th ng t a Thích Thi n Minh và Thích Chn Tâm ra kh i chùa Giác Hoa trong vòng 24 ti ng ng h . Trong bu i làm vi c chi u ngày ch nh t 19-11-2006, hai Th ng t a Thích Thi n Minh và Thích Chn Tâm ph n i l nh tr c xu t phi pháp và vi hi n c a công an. Hai Th ng t a cùng nói r ng : "Nhà n c ã vi ph m lu t pháp Vi t Nam cng nh các Công c Nhân quy n qu c t c a LHQ, khi c ng chi m chùa Vnh Bình th xã B c Liêu nm 1979. Ngày tôi, Thích Thi n Minh, ra tù òi l i chùa sinh ho t tôn giáo nhng Nhà n c không x lý. Ngày 3-10-2006, m t v s thu c Giáo h i Ph t giáo Nhà n c k t h p v i công an ph ng Núi Sam, th xã Châu c, n c ng chi m phi pháp chùa Tây Huê là ni tôi, Thích Chn Tâm, làm tr trì. Nay chúng tôi không còn ni nng t a tu hành, chúng tôi t m th i ph i nng náu t i chùa Giác Hoa qu n Bình Th nh, Saigon. Chúng tôi không i âu c . Cho n khi nào Nhà n c hoàn tr cho chúng tôi hai ngôi chùa Vnh Bình và Tây Huê thì chúng tôi s tr v ni ch n c ti p t c tu hành". Nhân danh Chánh i di n Mi n Khánh Anh và Phó i di n Mi n Khánh Anh (t c vùng H u Giang) hai Th ng t a Thích Thi n Minh và Thích Chn Tâm g i t T ng trình và báo ng l nh tr c xu t lên Hòa th ng Thích Qu ng , Vi n tr ng Vi n Hóa o, và sang Paris cho y ban B o v Quy n làm Ng i Vi t Nam yêu c u can thi p và a hai yêu sách : 1. Yêu c u Nhà n c Vi t Nam ng ng C ng s n kh ng ch chính quy n, và chính quy n ch m d t can thi p vào n i b tôn giáo ; cho các tôn giáo c t do sinh ho t tôn giáo. i u mà su t m y th p k qua Nhà n c CHXHCNVN ã c p o t quy n t do tín ng ng và t do tôn giáo c a chúng tôi. 2. Kính xin y ban B o v Quy n làm Ng i Vi t Nam can thi p H i ng Nhân quy n LHQ và các Chính ph trong th gi i tìm nh ng bi n pháp áp l c ch m d t tình tr ng àn áp tôn giáo nói chung và Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng nh t nói riêng ngay trong nh ng ngày Th ng nh APEC ang ti p di n v i s có m t c a 21 Nguyên th qu c gia trên th gi i. Trong khi y thì t i Hà N i, S cô Thích N àm Thoa b b t hôm 1411-2006 a v giam gi t i "Tr i b o tr xã h i t nh B c Giang" g n ngã ba K là ni có tr i giam K tàn ác n i ti ng v v ánh p các nhà s trong v "Tr m t ng c " gây ch n ng d lu n báo chí trong n c m y tháng tr c ây. S cô cho bi t nguyên do vì có tên trong danh sách nh ng Dân oan xin c g p T ng th ng Hoa K, George W. Bush, nhân Th ng nh APEC t ch c t i Hà N i. Hai nm qua, S Cô Thích N àm Thoa là m t trong h ng nghìn Dân oan có m t t i V n hoa Mai Xuân Th ng t i Hà N i khi u ki n vi c b chính quy n xã c p chùa Tân Li u, huy n Yên Dng, t nh B c Giang, ng th i tr c xu t S cô ra kh i chùa. Sau hai ngày b b t giam, S cô nh ng i bên ngoài chuy n "Th kêu c u và t cáo kh n c p c a dân oan Thích N àm Thoa" g i "T ng th ng Hoa K - Giocgio Bush". Th ngày 16-11-2006, có o n vi t r ng : "Tôi kh n thi t vi t b c th này kêu g i ông T ng th ng Hoa K, Hòa Th ng Thích Qu ng và các quý v hãy c u tôi, cùng tôi t cáo l t m t n gi nhân, gi ngha c a C ng s n Vi t Nam tr c toàn th nhân lo i v vi c àn áp dân ch , vi ph m nhân quy n, àn áp tôn giáo mà chúng tôi là ni s Thích N àm Thoa, s thày Thích àm Nghiêm tr trì chùa Dâu, Hà N i, s thày Thích àm Bình tr trì chùa V N i, t nh Hà Tây là nh ng b ng ch ng s ng, hùng h n nh t. "(...) Ph i chng hành vi b t cóc tôi, em b ói, x nh c và không cho ti p xúc này h d b th tiêu tôi ch vì tôi có tên trong B n danh sách ngh c g p T ng th ng Hoa K nhân d p ông Bush sang Hà N i d H i Ngh APEC. Tôi ph n u t n b c xúc vì hành ng vi ph m nghiêm tr ng v nhân quy n, v thân th , v quy n t do i l i c a ng i dân và b công an vô c xông vào nhà dân b t ng i giam gi trái phép nên tôi ã tuy t th c ph n i chính quy n C ng s n Vi t Nam". S cô Thích N àm Thoa, th danh Lý Th Hà, 35 tu i, tr trì chùa Tân Li u, huy n Yên Dng, t nh B c Giang. Xu t gia nm 10 tu i, t t nghi p Tr ng Ph t h c Cao c p, thành viên c a M t tr n T qu c huy n Yên Dng, su t 20 nm qua tu hành t i chùa Tân Li u. T m t ngôi chùa d t nát, S cô ch n ch nh, trùng tu thành ngôi chùa khang trang ngày nay. Nhng theo l i S cô vi t trong th d n th ng : "Không ng chùa to p thì tai h a l i giáng xu ng u tôi. Vì th y chùa to, p nhi u khách th p phng n cúng l nên chính quy n xã c s ng lõa c a huy n, t nh ã ngang nhiên d ng chuy n vu kh ng tôi, u i tôi ra kh i chùa nh m c p h t m i thành qu lao ng c a tôi". Tr n tình v vi c b t b S cô vi t : "Nhân d p nhà n c C ng s n Vi t Nam t ch c H i Ngh APEC, h d p h t m i vi c h lo ti p khách, chúng tôi là ng i dân cng vui m ng c th y t n c tôi ón các Quý v . Chúng tôi ch p hành theo s kêu g i c a Nhà n c C ng s n Vi t Nam là : không i kêu ki n trong nh ng ngày này ng thông hè thoáng. Nhng C ng s n Vi t Nam không v a lòng khi chúng tôi tôn tr ng pháp lu t nh v y. Ngày 14-112006, tôi n chi nhà m t ng i theo o ph t ngo i thành Hà N i, thm h i gia ình thì b công an c a T ng c c An ninh theo dõi và ngay l p t c 2 tên công an này, 1 n tên là Minh, 1 nam tên là Tùng, b t ng i t i y và g i i n cho S công an B c Giang xu ng b t tôi. M c dù tôi trình bày là tôi i chi, tôi có quy n t do i l i c a công dân, tôi không ch u m t b n án nào, nhng h cho hàng ch c công an nam l c l ng vào khênh tôi là 1 n tu hành ra ô tô tr c s b t bình c a hàng m y ch c ng i dân quanh y". Cng trong b c Th kêu c u và t cáo nói trên, S Cô Thích N àm Thoa nói lên nh n xét c a S cô sau m y nm n ch c n m ch t i V n hoa Mai Xuân Th ng kêu oan : "Hn 2 nm qua tôi tin t ng vào lu t pháp n c CHXHCN Vi t Nam, nên ã lên th ô Hà N i i òi l i nhân quy n. Hà N i ng i dân khi u ki n chúng tôi r t nghèo, ti n c a không có ph i ch u ch c c a công ng, tr s Ti p dân c a Trung ng ng C ng s n Vi t Nam, Chính ph , Qu c h i hàng tháng, hàng nm. Và có i khi u ki n thì chúng tôi m i th y rõ b m t th t c a ng C ng s n Vi t Nam, Nhà n c C ng s n Vi t Nam. H nói : "Nhà n c ta là nhà n c dân ch g p tri u l n nhà n c t b n". Nhng th c ra ch là l a b p thôi, h l a dân trong n c, l a ng i ngo i qu c. Lu t khi u ki n nhà n c ra 30 n 45 ngày ph i gi i quy t, nhng n ngay nh n tôi g i ông Th t ng Nguy n T n Dng thì có mà ch n m y hàng tháng, có khi hàng nm tr i ông ta cng ch thèm ngó ngàng tr l i n âu".

S 16 * Trang 10

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Phòng thông Ph t giáo Qu c t xin báo ng công lu n qu c t , H i ng Nhân quy n LHQ cùng nhân dân và các Chính ph vn minh, dân ch trong th gi i nh ng hành x phi lu t pháp qu c gia cng nh qu c t c a Nhà c m quy n Hà N i thông qua 3 tr ng h p trong hàng ch c tr ng h p x y ra t i Hà N i và Saigon t ngày 14 n ngày 19-112006 : Vi c c m oán Th ng t a Thích Viên nh và chùa Giác Hoa không c ti p các phái oàn tham d Th ng nh APEC và các ký gi , c quan truy n thông qu c t trong 3 ngày 19, 20 và 21-11-2006, vi ph m i u 69 trên Hi n pháp CHXHCNVN, và i u 19 trong Công c qu c t v các Quy n Dân s và Chính tr c a LHQ mà Vi t Nam tham gia ký k t nm 1982. Vi c c ng chi m chùa Vnh Bình c a Th ng t a Thích Thi n Minh, chùa Tây Huê c a Th ng t a Thích Chn Tâm và chùa Tân Li u c a S àm Thoa, là vi ph m cô Thích N các i u 68, 70 và 73 trên Hi n pháp CHXHCNVN, và các i u 12, 17 và 18 trong Công c qu c t v các Quy n Dân s và Chính tr c a LHQ mà Vi t Nam tham gia ký k t nm 1982. · · · · · · · · · ········

(Ti p theo và h t)

Cu i l i TÂM HUY T này, tôi cng xin kính g i nh ng l i kêu g i tha thi t và thành kh n n: A)- Toàn th tín h u PGHH trong và ngoài n c - L ch s VN ã quá m nét v nh ng t i ác c a ng CSVN i v i T Qu c và Dân T c. Riêng v i PGHH chúng ta, Vi t Minh C ng S n ã gây ra non thù b h n. T vi c ám h i c Hunh Giáo Ch nm 1947, r i xuyên su t 60 nm qua (19472006) CSVN không h ng ng tay sát h i PGHH. Nh ng c nh tang thng y máu và n c m t ngày êm x y ra trong i s ng c a ng i tín PGHH do bàn tay m máu c a CSVN liên t c gây nên. - "Con giun xéo l m cng qu n !" Hn n a, vì ti n o Pháp, kh i tín PGHH Thu n Tuý ph i ng lên hy sinh c sanh m ng l n tài s n i kháng v i CSVN, m t cu c i kháng v i b o quy n b o l c y xe tng, thi t giáp, súng n, roi i n, dùi cui... nhng ng i tín PGHH Thu n Tuý v n ti n t i, ng i này ngã g c, ng i kia ng lên, v i m t qu tim vì o, vì Th y, vì chính ngha c a Dân t c, v i tinh th n kiên c ng b t khu t, v i hai bàn tay không m t t c s t... Nhng tin ch c r ng "Chính ngha t t th ng". - Nm tháng i qua, 31 nm i qua (1975-2006) bao nhiêu ng i PGHH ã ngã g c d i l i ao t , d i bàn tay m máu tanh c a CSVN... bao nhiêu ng i b tù ày... bao nhiêu gia ình ph i nhà tan c a nát... bao nhiêu ng i hi n nay ang kh n n ngày êm trong vòng vây kh ng b , tr n áp, cô l p, bao vây kinh t v.v... c a nhà c m quy n CSVN liên t c hành di n m t cách nghi t ngã không chút xót thng. - Th mà trong cái c nh th p t nh t sanh, d u sôi l a b ng này, m t s tín h u l i cam tâm làm tay sai cho CSVN, "n i giáo cho gi c" di t o, sát h i ng môn i th nh: Nguy n Vn Tôn (M i Tôn), Nguy n T n t v.v... (PGHH qu c doanh), nh Tr n H u Duyên, Lê Ph c

TIN T C

Ti c gây Qu Y m tr T Do Ngôn Lu n t i Vi t Nam

Nh m h tr "Ti ng nói c a Ng i Dân òi Quy nT Do Thông Tin Ngôn Lu n" và v i s tr giúp c a các oàn th và nhân s trong C ng ng t n n C ng s n, nhóm Lng Tâm Công Giáo t i San Jose, bang California, HK, ã lãnh trách nhi m t ch c Ti c Gây Qu Y m Tr T Do Ngôn Lu n T i Vi t Nam t i Nhà hàng Dynasty, San Jose, ngày 1-12-2006. Các v lãnh o tinh th n các tôn giáo, các v tr ng th ng, các v i di n các h i oàn, oàn th và các c quan truy n thông, báo chí, các ng hng t n n C ng s n u c m i tham d . Ban t ch c g m có : Ht Thích Trí Lãng, PGVNTN; Lm Nguyên Thanh, CG; Hi n tài Nguy n Thanh Liêm,C ; Ô. Nguy n Kh c Thi, PGHH; Th/Tg Bùi ình m; Th/Tg Nguy n Kh c Bình; Ng c s Nguy n Chí Thi n; Ô. Nguy n Ng c Tiên; Ô. Pham Ng c Anh; Ô. Ph m H u Sn; Ls Doãn Qu ; Ô. Hunh Lng Thi n; Ô. Lê H u Phú; Nhà Vn Ng c Th y; SV Lê Th M Phng; Ô. Brian Công ; Bà Nguy n Th Qu ng Bình; Ô. ng ình Hi n; Thành viên LTCG. Ng c s Nguy n chí Thi n s phát bi u t i b a ti c. (xem ti p tr 18)

Sang... cò m i c a CSVN. - M t s khác thì ành lòng i m nhiên t a th , bình chân nh v i tr c c nh t n vong c a o Pháp, th n nhiên tr c sóng gió truân chuyên d p vùi oàn th ... l i còn m n chiêu bài "ch Th y" che y cái tinh th n u m , vô trách nhi m c a mình... Sao không nh nh ng l i d y b oc a c Th y: Chí quân t lòng nhn v n i. D c làm sao rõ m t tang b ng. Nghiêng hai vai gánh n ng non sông. V t trm h l m than b kh . Ho c là: ...Ph i ch i d y nng dây hùng tráng. Ch i hùng i l c t bi. V y m i trang quân t nam nhi. Thân d c v n hai câu ngay th o. Ho c là: ...V cho dân l p chí râu mày. Phá tan óc tinh th n nhu nh c. Thân n ng n nh chim ô th c. Quy t làm xong c u á sông ngân... - áng k là m t s tín h u H i Ngo i, i a s là Hoa K, trên m t t n c y t do, d làm ra ti n, sinh ho t chính tr t do và công khai l i vô tình hay c ý không giúp gì cho cu c tranh u c a kh i tín PGHH Thu n Tuý t i quê nhà ang ng u v i CSVN trong m t b i c nh tràn ng p au thng: kh n kh , tù ày, ch t chóc... - Càng áng bu n hn khi nhìn ra h i ngo i bi t nh ng chuy n "gà nhà bôi m t á nhau" vì quy n l i, vì t hi m, vì tranh giành nh h ng, và vì ó mà có ng i ang tâm tìm cách làm suy gi m nh h ng, uy tín cu c tranh u vì o Pháp, vì Dân T c y cam go nguy hi m c a kh i tín PGHH Thu n Tuý t i quê nhà... - Bi át nh t là t nm 2005 n gi , m t s tín h u thân thi t v i tôi qua nhi u nm tranh u l i chia tay v i kh i tín PGHH Thu n Tuý t i VN. Không bi t gì l gì? Có l ang thèm thu ng nhìn cái bánh v "Chiêu h i" c a CSVN, v VN c nhà n c CS u ãi, c nh ng a v t t v.v... và v.v... Nhng không bi t có ai còn nh cái câu châm ngôn mà nay ã tr thành chân lý: " ng nghe nh ng gì CS nói, mã hãy nhìn nh ng gì CS làm". - Dù là th , tôi v n gi tâm nguy n

S 16 * Trang 11

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

c a mình là theo u i cu c tranh u vì o Pháp và Dân T c n hi th cu i cùng, không vì s i thay c a th thái nhân tình mà chùn chân th i b c. - M t êm dài c a cái xã h i dày c không khí b o ng c, tàn ác, b t ngha, b t nhân d i s cai tr c a ng CSVN s p i qua, ánh sáng bình minh c a m t ngày chan hòa T do Dân ch s p ló d ng trên t n c con H ng cháu L c, tôi tha thi t kêu g i toàn th tín h u thân yêu ph i o Ngha Th y mà nh n Ân quay v v i chánh pháp. "Quay l i t th y b ": D u ai có b n gan s t á. Cng ng lòng tr c c nh ng a nghiêng. o di u m u g p l c truân chuyên. Ph n môn ph i lo vun quén. T m s c nh còn làm nên kén. Ng i không lo có th n hay chng. ó là l i kêu g i c a c Hunh Giáo Ch B)- Xin kính g i n toàn th ng hng h i ngo i - Trong m t quá trình dài ng ng su t 31 nm, kh i PGHH Thu n Tuý v n quy t tâm theo u i cu c tranh u vì Nhân quy n và T do Tôn giáo t i VN, m t cu c tranh u y cam go th thách, tù ày và ch t chóc... Trong cái b i c nh tranh u hi m nguy này, kh i PGHH Thu n Tuý ã c i a s ng hng H i Ngo i, nh ng c quan truy n thông báo chí nhi t tình ng h , khi n cu c tranh u c a PGHH Thu n Tuý ngày càng v ng m nh tr c giông t b o tàn c a c ng quy n b o l c CSVN. Ân ngha này kh i PGHH Thu n Tuý mãi mãi ghi lòng t c d . - "Máu ch y ru t m m!" Hi n nay kh i PGHH Thu n Tuý b CSVN quy t tâm tiêu di t, i n hình là âm mu dàn d ng v "mu sát bà Nguy n Th Thu" và ây là m t tín hi u cho th y ng CSVN không bao gi ch u PGHH Thu n Tuý tích c c tham gia vào phong trào tranh u dân ch hoá VN vì CSVN cho r ng chúng tôi là nh ng ph n t "li u m ng". - Vì th , nhn danh kh i tín PGHH Thu n Tuý 5 tri u công dân t i VN, tôi thành kh n và tha thi t kêu g i toàn th ng hng H i Ngo i tích c c c u v t chúng tôi, nh t là c n v ch tr n cái b m t y âm mu, th o n, tàn b o, gian ác c a CSVN i n hình qua v dàn d ng h s "mu sát bà Nguy n Th Thu". - Uy tín, nh h ng v m t này m t khác c a ng hng H i Ngo i s là m t l i khí h u hi u nh t giúp cho các cu c "ch ng c ng" quê nhà nói chung, và PGHHTT nói riêng, mau n th ng l i cu i cùng. C)- Xin kính g i n quý ngài Nguyên th Qu c gia tham d H i ngh APEC (11-2006). - B c chân c a quý Ngài s p ng trên t n c VN, m t t n c mà t lâu c quý Ngài, vì tinh th n nhân o, ã giúp ho c ít ho c nhi u v m t này hay m t khác nh m thúc y t n c VN, nhân dân VN cùng ti n theo à ti n hóa c a nhân lo i, cùng ti n theo xu th l ch s th i i: "Dân ch hoá toàn c u". - D ki n th c ti n th i gian ã cho quý Ngài nh ng kinh nghi m c th r ng "Lòng t t c a quý Ngài ã b CS l i d ng". B ng ch ng hi n nhiên ã phi bày ra tr c m t m i ng i là qua nh ng s giúp quí báu c a qu c t trong nhi u nm mà n ngày gi này VN v n còn là m t trong nh ng qu c gia nghèo nh t th gi i, t t h u thê th m v nhi u m t gi a m t th gi i ang ào t ti n b , trong lúc ó thì ng CSVN t c p "chóp bu" n c p a phng, i a s u giàu có "n c vách", mà trong quá kh , ngày 30-4-1975, khi t bng tr v thì nh ng ng i này ch có m t cái túi d t và m t cái m tai bèo mà thôi. R i nh ng v tham nhng phi bày ra tr c m t m i ng i, i th nh v PMU 18, v tham nhng Công Ty D u Khí VN v.v... R i m t ch c tài toàn tr , phi lu t pháp, phi công lý, phi dân ch , phi nhân tính trùm lên i s ng c a hn 80 tri u công dân VN. R i m t chánh sách kh ng b , àn áp, tr n áp, tù ày di n ra liên t c i v i nh ng ng i u tranh òi h i quy n làm ng i, quy n T Do Tôn Giáo, T Do Dân Ch v.v... và v.v... R i d a vào uy tín c a m t s siêu c ng có thi n ý v i VN cng c ch c tài toàn tr , ph n dân h i n c. - T t c ó là b m t th t c a ng CSVN. Tin r ng quý Ngài là nh ng nhân v t lãnh o sáng su t t ã n m v ng v n , n m v ng nh ng nguy n v ng b c thi t c a nhân dân VN, nh ng nguy n v ng tha thi t áng thng h i c a hn 80 tri u ng i. - Nhân danh Giáo H i PGHH Thu n Tuý v i 5 tri u công dân tín t i VN, tôi tha thi t th nh nguy n quý Ngài: Nhân d p vào VN, nhân c h i tham d H i Ngh APEC, mong r ng quý Ngài s dùng uy tín c a quý qu c, c a chính quý Ngài nghiêm ch nh khuy n cáo ng CSVN: 1)- Ph i ch p nh n m t gi i pháp chính tr theo ý nguy n c a toàn dân là dân ch hóa VN trong tinh th n t do th c s . 2)- Ph i tr t do t t c tù nhân lng tâm, chính tr , tôn giáo ang b giam gi . 3)- Ph i ch m d t chính sách àn áp, kh ng b , tr n áp, b t b nh ng thành ph n i l p m t cách phi lu t pháp, ã, ang và có th s còn liên t c ti p di n nghi t ngã hn sau H i Ngh APEC b m c. - Ti n H i ngh APEC, nhà c m quy n CSVN ã không ng n ng i th ng tay kh ng b , àn áp, tr n áp, giam c m không ít nh ng chi n s tranh u cho T do dân ch hoá VN, và nh t là i v i PGHH Thu n Tuý... thì H u H i ngh APEC, khi quý Ngài r i kh i VN thì có th CSVN s xây c t thêm nhà giam, c m tù nh ng thành ph n "dám" i kháng v i CSVN, dù r ng nh ng cu c i kháng ó mang tính ôn hoà, b t b o ng, vì chính ngha. - i u này, mong r ng quý Ngài s c bi t quan tâm, vì n u th c s có x y ra thì ó là cái h u qu không t t cho T ch c APEC và thng t n cà n uy tín c a quý Ngài. D)- Xin kính g i n nh ng v ng viên CS chân chính: - Kh i tín PGHH Thu n Tuý 5 tri u ng i xin có l i tán dng s tr v v i dân t c c a quý v . Quý v qu là nh ng ng i bi t cân nh c xu th l ch s , t m lòng yêu n c c a quý v áng c bi u dng và kính m n. - Chúng ta u là dòng gi ng con H ng cháu L c, chúng ta s n m ch t tay nhau trên con ng vì Chính Ngha, tranh u ôn hòa, b t b o ng tri t thay th ch c tài toàn tr c a ng CSVN quá khích, hi n thân c a ch thuy t Mac-Lenin, h u xây d ng m t n c Vi t Nam m i dân ch , pháp tr , hoà bình và th nh v ng. L i TÂM HUY T này c a tôi có th là nh ng l i nói tâm tình cu i cùng xu t phát t t n áy lòng tha thi t g i n m i ng i, vì h ng súng khát máu c a CSVN quá khích ang h m h m cha vào tôi. Ngày 25-10-2006, m t l nh tri u t p c a CA g i n tôi. M t l nh tri u t p l n 2 g i n tôi ngày 30-10-2006 và ngày 1-11-2006 l nh tri u t p l n 3 cng ã g i n tôi. Ch trong vòng 1 tu n l mà CA ã g i n 3 l nh tri u t p cho tôi, ch ng t r ng CSVN quy t tâm tri t h tôi cho b ng c. Hi n nay, tôi ang ch CA n b t tôi và ó là gi phút huy hoàng nh t c a i tôi, và m i ng i s th y vi c gì s x y ra. Còn c s ng ngày nào, tôi v n là m t chi n s tranh u cho chính ngha c a o Pháp và Dân T c n hi th cu i cùng. VN T Do Dân Ch Muôn Nm Ph t Giáo Hòa H o B t Di t Vi t Nam, ngày 1-11-2006

S 16 * Trang 12

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Vi t Nam ngày 21-11-2006 Vi c canh gác c n m t c a l c l ng an ninh Vi t Nam quanh khu v c nhà nguy n Tin Lành Mennonite t i qu n 2, Sài Gòn t ngót 10 nm qua là chuy n di n ra h t s c b t l i cho Giáo h i Mennonite, vi c n y gây lo s , hoang mang cho dân chúng và s b t an c a tín h u... i u n y c xem nh m t hình th c kh ng b tinh th n nghiêm tr ng, gây tác d ng thúc ép b o cng nh tiêu di t giáo s c a c ng ng Tin lành Mennonite thu c m i s c t c Vi t Nam t i C5/1H Tr n Não, ph ng Bình Khánh, qu n 2, Sài Gòn. Hn th n a, hàng trm l n chính quy n vào nhà ki m tra, ã t ng p phá nhà nguy n, p phá h Báp-tem và tri hô trên báo chí, trên d lu n b ng nh ng ch ng c , vn b n c làm sai s th t qui l i cho giáo dân m t cách tàn nh n, tri t phá ni th ph ng ng T i cao c a chúng tôi (nh v i s p nhà nguy n Kontum nm 2004, v p phá nhà nguy n qu n 2 l n 1 vào 2005 và l n 2 nm 2006). ánh p gây thng tích cho nhân s H i thánh, th m chí vu kh ng b t giam c m, xét x không tuân theo pháp lu t, không a ra ch ng c vi ph m úng nh lu t nh, ch ng c theo yêu c u c a pháp lu t. Tài s n cá nhân, phng ti n máy móc c a Giáo h i n hôm nay cha tr l i y , m i khi u n i không h c gi i quy t, không n bù thi t h i do chính quy n và công an gây ra cho Giáo h i.... i u áng nói là t khi ra kh i nhà tù 30-08-2005 n nay cha lúc nào tôi c yên thân. CA Sài Gòn luôn duy trì m t áp l c n ng n lên Giáo h i, có lúc c vài ngày yên tnh, r i sau l i ti p t c gây khó khn, t o cng th ng. Chính quy n Vi t Nam không có chút thi n chí

nào l ng nghe ti ng kêu hay góp ý c a giáo dân và coi dân trong n c nh c rác! L c l ng công an m i thu d ng m t s công an chìm i khiêu khích, ki m chuy n v i các M c S trách nhi m gi trò b o hành. Khi có dân chúng t i xem ông thì b n chúng nói "chúng tôi là dân th ng, th y chuy n ng a m t nên can thi p", n u có ai bi t m t, không nói d i c thì t i cho các MS ch i nên chúng có "bi n pháp". N u có ph n ng c a giáo dân thì l y c xin l nh i u ng tng c ng tr n áp ng i Mennonite m t cách man r , r i b t b giam c m v i t i danh hình s hay vi ph m pháp lu t v i nh ng ch ng t gi d i. V i nh ng th o n ê hèn c a ng i c m quy n, giáo dân Mennonite tr thành n n nhân au thng b t h nh và không c b o v b i hi n pháp c a qu c gia. NH H NG H I NGH TH NG NH APEC (APEC SUMMIT) 2006 N u nghe theo s tuyên truy n c a truy n thông v APEC Summit 2006, trong n c thì ra r trên ài, trên báo nh có v "Dân tin ng, ng tin Dân", trên tr ng Qu c t thì "b n bè qu c t " ông vô k và ta ang làm b n v i "hàng trm qu c gia", các qu c gia tin c y chính ph Vi t Nam l m!!! Quy n con ng i t i Vi t Nam c chm lo, dân ch thì b o m, t do tôn giáo thì "tr c sau nh m t... nhà n c CHXHCNVN nh t quán tôn tr ng"?!? làm ai cng "h h i, ph n kh i" và tin là Vi t Nam ta r t n nh. Sau ây là m t s vi c i n hình c a s "tôn tr ng" chúng tôi nhân d p APEC Summit 2006 t i Vi t Nam.: 1/ Ngày 17-11-06 lúc 8g, MS Nguy n H ng Quang c CA b

m i làm vi c v i n i dung tr l i ph ng v n ài RFA, àn Chim Vi t và t i Vi t th g i các lãnh o tham d APEC Summit 2006, mang tính cách nói x u ng và chính ph . Trong khi ó thì nhà, gia ình MS Quang b CA n ki m tra và "m n" h kh u hòng gây b t an trong cu c s ng gia ình. 2/ Sáng ngày 18-11-2006, các an ninh chìm công khai ch p hình b t c ai ra vào liên h v i H i thánh và lúc 2 gi chi u, MS Quang ra ngoài mua th c n quán sát bên nhà, b m t nhân viên an ninh c i tr n khiêu khích, ch i b i lng nh c, xông vào ánh, dân chúng n can ngn. ây là vi c làm t i t th ng xuyên, khi h mu n có m t màn thí ch t vu cáo chúng tôi n u có ph n ng t v . 3/ Vào lúc 9g ngày ch nh t 1911-2006, CA vào nhà vô c g i gi y tri u t p g p MS Quang vào lúc 15 gi trong ngày v i lý do ng y t o: 12 gi êm hôm qua không m c a nhà cho CA ki m tra! Sau ó CA b t luôn H'John, m t n sinh s c t c Ja'rai Gia Lai, m i v a xu ng H i thánh cha y 10 ti ng ng h , th m v n và l p biên b n vi ph m hành chánh v lãnh v c an ninh tr t t (Q s 0031714 do trung úy Hi n và thi u tá Thành ký). MS Quang ph n i và yêu c u CA ph i th cô H'John t c kh c, không c tùy ti n b t công dân th m v n vô c . Nhng thay vì th và xin l i cô H'John, trái l i h l p biên b n ph t 80.000 ng r i tr c xu t ng i n sinh âm nh c c a H i thánh s c t c ra kh i ph m vi qu n 2. 4/ Cng vào ngày ch nh t n y, nh th ng l , lúc 7g t i, trong bu i l c a kho ng 100 tín Mennonite t i C5/1H Tr n Não, ph ng Bình Khánh, qu n 2, Sài Gòn, chính quy n ã em m t l c l ng l n an ninh quá m c c n thi t, ch n c a và án ng l i ra vào duy nh t cách nhà nguy n 12m kéo ng c ra ng l n v i nhi u ch t ch n, làm cho tín cha nhóm không dám vào vì khu v c b phong t a. H g i i n báo cho MS Quang. Th y quá áng nên MS Quang nh l y máy ra ch p m t s hình làm b ng ch ng,

S 16 * Trang 13

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

nhng công an xông vào b tay, ép vào tr i n gi t máy và l i d ng lúc tín kéo MS Quang vào nhà, CA ã ánh ông. 5/ Ngày 21-11-2006 lúc 8g sáng, con nh c a MS Quang b b nh, MS Quang nh Th y Tu n Anh ch i mua thu c và qua qu n 1 thm m t s ng i thân. Xe v a ra kh i nhà hn 10m li n b ông trung úy Hi n ch n u xe, hành ng ch ng khác gì m t xã h i vô chính ph , vô lu t l . Sau ó, Trung tá Sn thu c PA 38 s An ninh Sài gòn n nói : "Vì an ninh, anh Quang không c i, ph i v ph ng "làm vi c"!???" MS Quang ph n i vi c xâm h i cu c s ng gia ình ông quá áng su t nhi u nm qua nh th n y!!! Li n ó, thi u tá Nam thu c i an ninh qu n n ch i b i khiêu khích hm d a là qua APEC s cho ng i n gi t MS Quang. Nh c chu n b tr c, hàng lo t công an xông vào ánh MS Quang vào ng c, vào u; c bi t có m t CA nhi m v quay camera nh y vào ánh MS Quang nm cái li n vào ng c tr c s ch ng ki n c a tín và v con ông. ây chính là viên s quan an ninh quay camera thu c CA qu n 2 ã t ng ánh á và d m vào ng i MS Th ch khi h n ang quay phim. MS Quang k l i: khi trong tù, c quan an ninh i u tra PA 24 chi u l i o n phim thì th y lúc ánh MS Th ch, phim quay ng c nhi u vòng vì anh ta v a quay phim v a ánh túi b i vào MS Th ch, cho n bây gi Ông v n còn mang thng tích trong ng i! Sau ó, còn táo t n hn, tên Công an n y i n th ng ni th ph ng, quay m t v phía giáo dân Mennonite hòng khiêu khích. N u giáo dân ph n ng thì l c l ng ông o bên ngoài s nhào vô phá ho i s th ph ng c a H i thánh, l p công và b t ng i i ghép t i nh h ã làm tr c ây nh v y. 6/ Lúc 9g sáng ngày 22-11-2006, MS Quang ra trung tâm i n tho i SPT t i ng Tr n Não khi u n i vì i n tho i tr s Giáo h i b c t m y ngày nay mà không c thông báo, thì b CA r t theo vào t n ni giao d ch, trong khi ó m t Công an chìm b t gh ng i ch n

ngay ng vào nhà MS Quang, chu n b g y th c th ón ánh MS Quang r i tri hô v i dân chúng là MS Quang ch i CA! 7/ Tin cho hay, vào 26-10-2006 tr c APEC Summit 2006 vài ngày, t i làng R k xã Ya xia, huy n Sa Th y Kon Tum, CA b t tra t n nh ng ng i tín h u Mennonite thu c s t t c J'rai và Banar, bu c h b o, g m 17 ng i sau : A Moh, A Chen, A Phoong, A Dun, A Chen, Y D, A Bluh, A Cão, A Plen, A Th ch, A Chuih, A Khunh, A Hão, Y Man, Y Bao, Y Hoa, Y Laoh. Có ng i b Công an ánh máu không cho bng bó, ng i khác khóc quì l y v n không c tha, ã làm cho c làng R k i âu ai cng than khóc cho ng i thân c a mình. Vi c n y x y ra liên t c và làng Rk b cô l p v i bên ngoài b i các ch t v trang, tín không c nhóm t i nhà MS A Dung h t tr ng Mennonite n a. Ông cng b cô l p không còn thm vi ng gi ng d y cho H i thánh c n a!!! * Riêng 3 tín h u Mennonite tên Y Dh, A M h, A Dum b CA b t ngày 29-10-2006 sau khi b ánh và d n i. n nay, Giáo h i cha có tin t c h b giam gi ni nào! * Riêng làng Tr t, nh ng tín h u Mennonite lo s b b t ghép t i vô c r i ánh p ép b o khi vào Sài Gòn làm công nhân và tr v . n nay, xã Ya xia có hn 52 tín h u b b t, b ánh, ép b o. Khi c p thì CA báo cáo láo r ng h ph m t i tr m c p, v t biên, ánh l n, say r u, hay nh ng t i danh t ng t ng gán ép lên u ng i tín h u Mennonite. * Công nhân s c t c tên A c t Sài Gòn v thm nhà b b t ánh, ép thành t i v t biên và theo o Tin Lành Mennonite. Cho n nay cha rõ tin t c v tình tr ng c a A c. * Tr c tình hình tráo tr v Tin lành, Truy n o A Ga thu c Liên h u C c t i Khúk Kloong, R Ki, Sa Th y, Kon Tum, có 60 tín h u (15 v a ch u Báp-tem) không dám ng ký s h tìm theo danh sách ép b o nh Mennonite, nên ông cng b ng c ãi và b CA

m i làm vi c t 31-7-2006 t i nay, càng lúc càng khó khn hn. 8/ Ngày 20-10-2006, CA xã A k ký quy t nh ph t Ch p s Ralan Punh 500.000VND vì "tái ph m nhóm h p o Mennonite trái phép" và t ch thu Kinh thánh c a H i thánh Mennonite làng Pló, A k, Dak Doak. 9/ Ngày 18-11-2006, MS Nguy n Công Chính b CA Gia Lai "ép" bác s Nguy n T Tin tr c xu t v MS Chính m i v a sinh t i B nh vi n ch ng 10 gi (t 2g sáng n 12g30 cùng ngày). CA nói r ng: n u không thi hành, b nh vi n ch u trách nhi m. MS Chính ành a v con v trong lo l ng vô cùng. Cha th hình dung n i m t s th t n khó tin nh v y n u nh cha là ng i trong cu c ho c là ng i t ng làm tù nhân kinh nghi m! i u áng nói là theo MS chính qu quy t, CA còn ngn c m y tá Lê th Tâm n chm sóc cho v Ms Chính. 10/ C u Th c a i tuy n Bóng á Mennonite ang trong mùa tranh gi i cúp YMC b CA t nh Bình Ph c n canh gác t i nhà các c u th s c t c S'tieng, t ch thu h kh u và yêu c u h tr v a phng, không c l i qu n 2 t 25-10 n ngày 18-11-2006. ó là nh ng chuy n x y ra, nhng cha có c quan c l p nào i u tra tích c c, ch có CA và nhà n c Vi t Nam c quy n a ra k t lu n sai s th t, ánh tráo s v và kh ng ch e d a nh ng ai dám khui ra hành ng n y c a các l c l ng an ninh "b t tuân lu t Tr i cng nh lu t t!!!" Chúng tôi thay m t cho nh ng ng i Mennonite b n n mong sao cho m i ng i thi n tâm c u nguy n và góp ti ng nói tình tr ng trên ph i ch m d t, quy n công dân th c s c tôn tr ng không có s phân bi t nào. Thay m t Giáo h i Truy n o Tu n Anh, TTK

Xin vui lòng ti p tay ph bi n r ng rãi cho ng bào qu c n i

S 16 * Trang 14

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

chuy n quy n s h u t Giáo h i sang cho Chính quy n. Các n tu li n ph n ng m t cách m nh m v i n Khi u N i 2 ngày 28 tháng 04 nm 1995 (cng ch 4 ngày sau l i minh nh c a GM Nguy n Nh Th , xem Tài li u 7). Lá n ã gi i thích m t cách h p lý hai Vn b n c a c C TGM Nguy n Kim i n, ng th i kh ng nh v i b o quy n: "Vi c trng d ng C s 110 Tr n Phú, Hu c a chúng tôi là m t vi c làm hoàn toàn áp t, vì hoàn toàn không có s th ng nh t bàn b c tr c ti p v i chúng tôi v m t th t c pháp lý. Chính quy n a phng ã bi t r t rõ C s 110 Tr n Phú Hu c a chúng tôi là m t c s tu vi n ch dành cho i s ng tu trì, nên vào niên khoá 1977-1978, ông Ch t ch UBND xã, Bí th xã, UBMT xã ã ch t v n m n t m m t th i gian cho vi c d y M u giáo và cng ã ch nói b ng mi ng thôi ch không có m t vn b n h p ng m n hay giao nh ng gì c !". Th nhng b o quy n v n bình chân nh v i! n ngày 10-10-2001, các N tu l i g i " n xin tr l i nhà (1)", kèm theo "Gi y xác nh n ch quy n nhà c a Tu vi n MTG Ph Cam Hu " c a B n quy n a phng, c TGM Nguy n Nh Th , ký cùng ngày (xem Tài li u 8 và 9). Các N tu kh n thi t kêu nài: "Hi n nay, do nhu c u i s ng khó khn, ch em N tu chúng tôi m t s ã cao tu i, c n có ni yên tnh, chúng tôi ph i t lao ng sinh s ng, nên khu nhà hi n nay ngày càng b thu h p d n", ng th i kêu g i chính quy n hãy vì "tinh th n "Toàn dân oàn k t" và tôn tr ng t do tôn giáo cùng nhau a t n c ti n lên, ngày càng phát tri n giàu m nh, mà áp ng m i quy n l i cho nhân dân nói chung và ch em N tu chúng tôi nói riêng". Th nhng v n là m t thái im l ng khinh ng i, b t ch p công lý và lòng dân. n gi a nm nay, ngày 1-62006, Tu vi n l i g i " n xin tr l i nhà (2)" (xem Tài li u 10), l n này n r t nhi u c quan, th m chí n linh m c ch t ch U ban oàn k t Công giáo và linh m c i bi u Qu c h i. V i l i l càng kh n thi t hn: "Hi n nay, do nhu c u sinh ho t, ch em N tu càng cao tu i c n có ni yên tnh. S ch em N tu l i ông, chúng tôi không ch s ng và sinh ho t, khu nhà hi n nay ngày càng b thu h p làm cho chúng tôi r t khó khn. Trong tinh th n "Toàn dân oàn k t", ng th i t o lòng tin c a chúng tôi i v i ch trng chính sách c a Nhà n c: "Tôn tr ng T do

S 16 * Trang 15

(Vì h s quá dài, g m 18 trang, 13 tài li u, chúng tôi ch xin trích ng L i gi i thi u. BBT) Tu vi n M n Thánh Giá Ph Cam là m t trong 3 c ng oàn l n c a H i dòng M n Thánh Giá Hu , to l c t i 152/8 (s c: 110), ng Tr n Phú, thành ph Hu . Hai c ng oàn kia là Tu vi n M n Thánh Giá An Lng (Nhà m ), 113 (s c: 55) Tr n Phú, và Tu vi n M n Thánh Giá Khâm M ng, 31oàn H u Trng, thành ph Hu . Tu vi n Ph Cam c thành l p t lâu i (nm 1797), to l c trên di n tích 7.840m2, thu c ph ng Ph c Vnh, thành ph Hu . Nm 1920, Tu vi n có xây d ng m t ngôi tr ng ti u h c mang tên Têrêxa trong khuôn viên nhà dòng d y vn hoá cho con em trong vùng. n nm 1934, do nhu c u phát tri n giáo d c ( ào t o tu sinh, d y giáo lý cho thi u nhi giáo x và nâng cao vn hoá cho tr em nghèo trong khu v c), các N tu M n Thánh Giá ã m r ng c s nhà tr ng còn t n t i cho n hôm nay (xin xem s và hình nh d i cùng, Tài li u 13). Thành th ngôi tr ng nói trên là m t ph n ni sinh ho t, tu hành và làm vi c tông c a quý Ch em thu c Tu vi n. Sau ngày t n c th ng nh t d i ch c ng s n, tháng 9-1975, tr ng Têrêxa quy t các em không có i u ki n n h c mi n phí, d i s chm sóc c a 7 n tu giáo viên. u nm 1978, U ban Nhân dân (UBND) xã Thu Ph c (nay là UBND ph ng Ph c Vnh) n m n t m ngôi tr ng làm nhà tr m u giáo và ch nói b ng mi ng, ch không có vn b n nào. Vì thi n chí c a mình và tin vào thi n chí c a ng i, nhà dòng ã cho nhà n c m n t m c s . Trong th i gian u, m t s n tu còn c cho d y tr (d i quy n m t hi u tr ng do Phòng Giáo d c nhà n c b nhi m). Giai o n này, tr ng M u giáo Thu Ph c (tên g i m i) tr thành m t tr ng i m, c r t nhi u nhân v t và oàn th n thm. Nhng r i các N tu d n d n b lo i ra kh i i ng cô nuôi d y tr (n tu cu i cùng b bãi nhi m nm 1994). Và t ó, tài s n c a Tu vi n b chính quy n a

phng chi m d ng m t cách êm th m! Tuy nhiên c s l i b ri vào c nh hoang tàn, nhi u phòng c b tr ng, m i m t g m nh m, mà nhà n c ch ng h quan tâm tu b . Th y c nh au lòng và cng vì nhu c u sinh ho t, Tu vi n bèn làm nhi u n òi l i nhà, mà tiêu bi u là n Khi u N i 1 ngày 14-3-1995, (xin xem Tài li u 1). Trong n có o n: "Chúng tôi cng xin kính trình Quý v rõ: hi n tình tr ng c b tr ng hai dãy, ch còn s d ng 3 phòng, có nguy c h h i d n n m c nát, c h i cho m i c khoét hoang tàn, làm cho ch em chúng tôi vô cùng au xót. ã nhi u l n chúng tôi n xin Quý c p xét tr l i chúng tôi s a ch a làm ni sinh ho t cho t p th n tu dòng M n Thánh Giá Hu chúng tôi, vì ch em n tu dòng chúng tôi khá ông... nhng v n cha c tr l i". Th nhng, ch hn m t tháng sau, ngày 20-4-1995, UBND thành ph Hu ã g i Công vn s 176/CVUB do ông Nguy n Cng ký, bác b th ng th ng yêu c u c a các N tu. UBND cho r ng: cn c vào Vn b n s 48 ký ngày 30-10-1975 và Vn b n s 50 ký ngày 17-11-1975 c a c C T ng Giám M c Philipphê Nguy n Kim i n (xin xem Tài li u 2, 3, 4), c s Ti u h c Têrêxa c a dòng ã c Giáo h i hi n t cho nhà n c. ây là l i l p lu n t hn 30 nm nay c a nhà c m quy n CS t i Hu chi m o t ngon 24 c s giáo d c l n c a Giáo ph n Hu t i thành ph Hu và vùng ph c n (cha k Ti u ch ng vi n Hoan Thi n -b c p b ng v l c tháng 12/1979và hàng trm c s khác t i các giáo x vùng Th a Thiên và Qu ng Tr ). B t ch p l i minh nh c a c Giám m c Nguy n Nh Th ngày 24-41995 (4 ngày sau Công vn 176/CVUB, xin xem Tài li u 5), ý ki n t v n c a m t vn phòng lu t s t i Hà N i (liên quan n c xá Nguy n Tr ng T c a dòng Chúa C u Th Hu t i 29-Nguy n Hu , v n cùng hoàn c nh v i Ti u h c Têrêxa, xin xem Tài li u 6), C ng s n t i nay v n luôn ngang nhiên và ngoan c coi các Vn b n 48 và 50 nói trên là vn ki n pháp lý

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Tôn giáo". T p th ch em N tu chúng tôi kính mong chính quy n các c p quan tâm và xem xét, s m gi i quy t hoàn tr l i ph n nhà nói trên thu c tu vi n, ch em chúng tôi có i u ki n s ng n nh". ang lúc nôn nóng ch i s phúc áp y thi n chí c a nhà c m quy n, v i ni m hy v ng khá mong manh, vì nhân dân ta có câu: "B c thang lên h i ông Tr i: t vào tay ng có òi c chng?" thì ùng m t cái, ngày 3-11-2006 m i ây, UBND ph ng Ph c Vnh ã ra thông báo s 286/TB-UBND (xem Tài li u 11) v i l i l hm do cách tr ng tr n: "UBND ph ng Ph c Vnh thông báo cho Dòng M n Thánh Giá Ph Cam: k t hôm nay, ngày 0311-2006 n h t ngày 12-11-2006, sau 10 ngày k t ngày thông báo mà Dòng MTG Ph Cam không có n, lý do chính áng thì UBND ph ng Ph c Vnh s l p h s k t thúc biên b n Tr ng M m non Ph c Vnh c ti n hành th t c xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh" Th nhng, v i âm mu thâm c, nhà c m quy n CS i t i ngày 07-11 m i trao thông báo (c t các n tu không tr tay k p), kèm theo l i yêu c u Tu vi n ký vào biên b n xác nh ranh gi i c a Tr ng M m non. i di n nhà c m quy n còn l u láo tuyên b : Tu vi n có ký hay không ký, công vi c v n ti n hành! úng là m t s ngang ng c cha t ng th y!!! Các n tu MTG li n ph n ng l p t c qua Kháng th ngày 08-11-2006 (xin xem Tài li u 12), nhng cng v i lòng can m cha t ng th y: "Hôm nay, toàn th các N tu MTG Hu chúng tôi (chú thích c a nhóm PV: ch không ph i ch riêng Tu vi n Ph Cam) xin l p l i thái cng quy t không ký nh ng t và ngôi tr ng Ti u h c Têrêxa mà hi n nay UBND ph ng Ph c Vnh ang chi m d ng cách r t b t công và không tho áng làm tr ng M m non Ph c Vnh s 3 ki t 138 Tr n Phú-Hu . T tr c t i nay, toàn th các N tu M n Thánh Giá chúng tôi ã ng thanh cng quy t không trao cho b t c C quan nào quy n s h u và s d ng Tr ng Ti u h c Têrêxa y cách tho áng c ". Gi ây, hn 300 N tu c a H i Dòng M n Thánh Giá Hu s n sàng m i giây phút dàn hàng ngang tr c b n c p ngày h u ngn c n bàn tay t i ác, b o v công lý và bênh v c quy n l i chính áng c a Giáo H i cng nh c a chính H i dòng. Nhìn l i nh ng bi n c tng t trong th i gian g n ây, t v giáo dân Giáo x B o L c-Cà Mau, thu c Giáo ph n C n Th ph n i nhà c m quy n t nh Cà Mau chi m ttr ng Trung ti u h c T th c B o L c (xin xem các hình nh v cu c u tranh hào hùng c a giáo dân giáo x ngày 26-10-2006 c tung lên m ng toàn c u m i ây, kèm n Yêu c u hoàn tr , vi t cùng ngày, c a toàn th các linh m c H t Cà Mau), n cu c u tranh gi tr ng Mai Khôi (b b o quy n tàn phá) c a giáo x Ph ng Tây thu c Giáo ph n Hu hôm cng hôm 24+25+26/10/2006, s ph n kháng g n ây c a Cha qu n x và Giáo x Tây Linh, Giáo ph n Hu , nh t quy t không CS ti n hành th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t h u man trá bi n tr ng H ình Hy c a Giáo x (xin xem danh sách Tài li u 4) mà CS ã "m n" t hn 30 nm thành m t tr ng nhà n c, và cu i cùng là mu nói trên c a UBND ph ng Ph c Vnh (có th còn nhi u tr ng h p n a mà chúng tôi không c bi t), chúng ta nh th y c m t ch trng m i c a CS v nh ng c s giáo d c c a các Giáo h i. Ph i chng ây là ng l i c i cách giáo d c c a tân b tr ng Nguy n Thi n Nhân? C i cách b ng t c o t, giáo d c b ng n c p nh th sao? âu là thi n, âu là nhân h i Tr i! Còn i gì n a mà các Tôn giáo không ng lên? ng lên cùng v i các nhà tranh u dân ch , các dân oan khi u ki n kh p 3 mi n, các ng viên c ng s n ph n t nh... h u t o nên ng n tri u dân t c quét s ch cái ch gian trá, b o ng c, tham nhng và c p bóc này !!! L Các Thánh T o Vi t Nam, 24-11-2006 Nhóm Phóng viên t ng trình t Hu

NGUY N CHÍ THI N TH C A TÔI

Th c a tôi không có gì là p Nh c p v , cùm k p, máu ho lao Th c a tôi không có gì cao Nh ch t chóc, m hôi, báng súng Th c a tôi là nh ng gì kinh kh ng Nh ng, oàn, nh lãnh t , nh trung ng Th c a tôi kém ph n t ng t ng Nó th t nh tù, nh ói, nh au thng Th c a tôi ch ám dân th ng Nhìn th u su t tim en ph ng qu (1975)

CH NGHA MÁC

Ch ngha Mác ch là không t ng Trái v i b n ch t con ng i, reo r c tai ng L tông , hay t vô lng ã gây bao là máu l bi thng ã ph m bao t i ác tày tr i! Hn n a nó ra i Khi Luân ôn, Paris còn i xe ng a Nay là th i tên l a, máy bay! N u c ngu si ôm mãi ch ngha này N u c th ng tay bóp mãi d d y t n c n m t n mày làm sao c n a! Dân t c ta ph i qung ngay nó vào b p l a N i cm m i có th mong y T do, no m m i sum v y (1984)

S 16 * Trang 16

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

i ngh th ng nh Di n àn H p tác Châu Á-Thái Bình Dng (APEC) c chính quy n CS Vi t Nam d n h t s c t ch c, c báo chí cho là "tng b ng long tr ng cha t ng có t l ch s m y ngàn nm"; v a gi i thi u Vi t Nam v i th gi i, và s ki n quan tr ng Vi t Nam c k t n p vào T ch c Thng M i th gi i (WTO) ch cách ây hn 10 hôm. Cao i m Hà N i ch i n m hai ngày 1819/11. Vi t Nam mu n dành khung c nh hoành tráng này ón T ng Th ng M George W. Bush, m t i tác mà Hà N i c chi u chu ng a n n kinh t phát tri n t c nh àn anh Trung Qu c, nh bám vào M m i có c ngi nh hi n nay, v i ti ng tm là c ng qu c kinh t có m c tng tr ng cao hàng u th gi i. Vi t Nam mu n r b hình nh nghèo khó, t n bao xng máu công s c c a ng i dân ch y tìm "thiên ng o nh" c ng s n, tr l i v i kinh t th tr ng t b n - cho dù l c l i quá lâu - mong b t k p các n c trong khu v c, l p bù th i ánh m t. ây còn là c h i CS Vi t Nam t gi i thi u mình nh là n n kinh t ang lên v i các i tác thng m i, m t x s h p d n có s c c nh tranh ngày càng tng trong khu v c. Nh ng ngày Hà N i th ng th c c c th gi i chú ý r i cng ph i k t thúc trong ngày 19-11 v i b n "Tuyên b Hà N i" so n s n c ch t ch n c Nguy n Minh Tri t tuyên c. Lãnh o 21 n c ã cam k t c g ng h t s c c u vãn vòng àm phán thng m i th gi i Doha ã b ình tr , ch ng l i kh ng b d i m i hình th c. Tuyên b chung cam k t s n sàng i phó các m i e d a trong khu v c, trong ó có v khí di t hàng lo t, cùng nhau kh c ph c

H

môi tr ng b ô nhi m, hâm nóng khí h u a c u, i phó v i các d ch b nh th i i. Các n c cng h a t p trung tìm ra nh ng phng sách g b nh ng tr ng i v kinh doanh và b o v tác quy n. Vì ây ch là di n àn g p g th o lu n nh tên g i c a nó, nên nh ng cam k t òi h i thi n chí t nguy n không mang tính b t bu c. K t sau v kh ng b 11-092001 M r i thiên tai sóng th n t i ông Nam Á, Vi t Nam c xem là ni tng i an toàn làm n nên c các nhà kinh doanh dòm ngó chuy n v n n u t. Vi t Nam hãnh di n v i con s tng t ng 8% ch sau Trung Qu c ng u th gi i. Nhng n u nhìn k l i, 31 nm chi n tranh ã qua, v i s thông minh và c n m n c a kh i dân trên 80 tri u, trong ó a s là tr sinh sau chi n tranh, n u nhà c m quy n không c tài c ng, trong môi tr ng lành m nh t do thì Vi t Nam ã ti n xa g p bao nhiêu l n. Ch c ng Hà N i không có gì ph i hãnh di n v i các n c vn minh th gi i khi mà phúc l i tng tr ng kinh t ã không c chia u cho nhi u t ng l p nông dân-công nhân ch u ng qua bao th i chi n tranh, ch t p trung vào tay ng và t ng l p t b n m i. Có c bao nhiêu ng i trong 21 lãnh o th gi i và các nhà t b n ang hm h u t vào Vi t Nam th y c b m t th t ch sau l p hào nhoáng gi t o ch bao quanh khu h i ngh qu c t . àng sau l p hào nhoáng ch t o ra là m t kho ng t i dày c. Nhà n c ã chi kho ng 1,1 tri u ôla vun hoa, tr ng cây và g n các èn i n chi u sáng kh p thành ph Hà N i. Trong th i gian chu n b , Vi t Nam ã chi ra 267

tri u ôla xây m t trung tâm h i ngh trên di n tích 64.000 th c vuông ch a kho ng 8500 i bi u n d h i ngh . Cho là không xa x nhng là c n thi t, các lãnh o ch ã b ra kho n ti n l n lao cho các công ty Mercedes Benz và Ford mua hàng ngàn xe hi cao c p a ón khách ngo i qu c. Song song v i vi c chu n b v t ch t, chính quy n tung ra 150.000 công an c nh sát, trong ó có 10.000 công an c a th ô Hà N i và 6.000 c a l c l ng trung ng, c trao "l nh phù" d p tan các v bi u tình òi t do dân ch . T t c u c trang b t i rng các lo i v khí và phng ti n ch ng b o ng hi n i. T c ng vào Hà N i nhi u ch t ki m soát c d ng lên. Cùng v i s quét d n rác r i i m tô l i b m t Hà N i, ng i bán hàng rong b u i ra kh i thành ph . Nhi u ngàn di dân ki m s ng, tr em b i i b b t nh t hay ch i các tr i t p trung xa th ô. C nh sát c tng c ng canh gác các khách s n cao c p khách qu c t c ng . Các nút ki m soát m c lên dày c bao vây ni c trú c a các nhà dân ch . Ng i ta cng th y nhi u t m b ng b ng ti ng Anh treo lên t i các khu nóng: "C m ch p hình", "C m ngo i qu c", hay "Khu gi i h n". Tr c tiên là bác s Ph m H ng Sn b b t ánh cho m t tr n th a s ng thi u ch t ch vì mu n i ra ngoài mua th c n cho v con. Nhà c a lu t s Lê Th Công Nhân b ràng xích s t và khóa ch t. M t tr m gác c d ng lên tr c nhà ti n s Nguy n Thanh Giang, dù ông t ng bày t c ao Vi t Nam c h i nh p v i th tr ng th gi i, t n c m r ng c a kinh t và chính tr . Nói chung t t c các nhà dân ch nh LS Nguy n Vn ài, nhà vn Hoàng Ti n, Tr n Kh i Thanh Th y, giáo s Nguy n Chính K t u b giam t i gia t c tháng nay. Theo tin c a biên t p viên báo Canh Tân, công an làm nhi m v canh gác c n m t các nhà dân ch c t ng th ng, tr ng toán: 1 tri u ng/ngày; nhân viên thì nh n 150.000$/ngày. T t c l nh trên ã c ban lãnh o ng ch th trong vn th

S 16 * Trang 17

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

tuy t m t ngày 14-10-2001 do Trng T n Sang thay m t b chính tr ký tên ph bi n. Ch th ã vi t: "G n ây tình hình an ninh tr t t trong n c ang có nh ng d u hi u ph c t p m i. Các th l c thù ch, b n ph n ng và các ph n t c h i chính tr ráo ri t ti n hành các ho t ng "di n bi n hòa bình", thâm nh p, chuy n hóa n i b , tìm m i cách hình thành các t ch c chính tr i l p... nh m thay i ch chính tr n c ta, xóa b vai trò lãnh o c a ng C ng S n Vi t Nam". Do ó b chính tr ã h l nh, "huy ng và phát huy s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr th c hi n nhi m v b o v an ninh qu c gia, phát tri n t n c theo nh h ng XHCN. Trong b t c hoàn c nh nào cng ph i gi v ng n nh chính tr - xã h i, b o v v ng ch c an ninh qu c gia. Không x y ra kh ng b , phá ho i, b o lo n chính tr , bi u tình, gây r i an ninh, tr t t ; kiên quy t không hình thành các t ch c chính tr i l p trong n i a ; không k x u l i d ng t do báo chí vu kh ng, bôi en ng và Nhà n c ta. Tr c m t, c n t p trung b o v an toàn tuy t i cho h i ngh c p cao APEC 14, b u c Qu c h i khóa 12". B bao vây ch t ch i x tàn t , th nhng các nhà dân ch th a quy t tâm, không phá c vòng vây n ni h p báo, h ã n i k t v i các hãng truy n thông qu c t h p báo qua i n tho i di ng. GS Nguy n Chánh K t Sài Gòn, LS Lê Th Công Nhân Hà N i ã t cáo v i các hãng truy n thông qu c t nh CNN Radio, báo LA Times, hãng thông t n AFP và Reuters hành ng bóp ch t t do, trù gi p d a n t c a nhà n c. Theo h , nhà n c CSVN c n ph i c i trói chính tr và t do báo chí thì m i x ng áng hòa nh p sân chi qu c t . M t chính ph mu n có v trí trên tr ng qu c t ph i có l i hành x vn minh trong sáng, không th xun xoe b t tay lãnh o các n c vn minh dân ch , mà àng sau hành x v i các nhà trí th c công dân mình b ng hành ng r ng rú c a ph ng o t c. R i ây nh ng trò ma giáo

c a ch s c báo chí qu c t phi bày tr c công lu n. Ngày th ng ch bng bít thông tin d ng lên t ng l a không cho dân chúng và các nhà dân ch truy c p các trang Web n c ngoài, b ng nhiên vài ngày tr c bu i khai m c th ng nh, các t ng l a này c tháo b , làm nh ch tôn luôn tr ng t do truy n thông báo chí. Ng i ta cho r ng ây là "trò l a h c p" mà m t thành viên WTO không nên có. Quá rõ b m t th t c a các lãnh o c a ch Hà N i, ngày 16-11 t ch c b o v nhân quy n Human Rights Watch ph bi n m t thông cáo t N u c kêu g i các v lãnh o kh p th gi i, nh t là các v n Hà N i h p th ng nh APEC "khuy n cáo" chính ph Vi t Nam hãy tôn tr ng nhân quy n, c i t dân ch , tôn tr ng quy n t do báo chí và tôn giáo. Vi t Nam ký tên xin gia nh p WTO t c là cam k t tôn tr ng các lu t l và nguyên t c c a t ch c qu c t . M c ích t i h u c a phát tri n kinh t là làm cho xã h i th nh v ng ph c v con ng i. H i nh p m u d ch th gi i có ngha là h i nh p toàn di n t kinh t n chính tr . M t n n kinh t t do phát tri n ph i có s tham gia tích c c c a ng i dân, không th g t m t a s ra bên l xã h i. Ch CS Hà N i không th ánh l a th gi i phát tri n kinh t mà v n ti p t c c ng toàn tr theo ki u CS Trung Qu c. H i nh p kinh t toàn c u mà v n duy trì c ng toàn tr là ng i i m t chân kh p kh nh, s m mu n gì cng ph i ngã. Các lãnh o CSVN ng ngh phát tri n ki u này là có th kéo dài h ng th và th ng tr . Xã h i y d y nh ng b t công tham nhng, ó là m t m i nguy ti m tàng c a qu bom n ch m. Nhi u nhà chính tr ngo i qu c cng nh Vi t Nam u cho r ng qua vi c gia nh p T ch c M u d ch Th gi i, ch CS Hà N i không th tháo lùi, vi c m c a chính tr ch là v n th i gian. i u này có nhi u xác xu t. Nhng phong trào u tranh dân ch , òi t do thành l p công oàn trong n c li u có th ch u n i trong bao lâu không b ch bóp ch t sau

APEC? M t Hà S Phu tha thi t kêu g i nhà c m quy n "c m tay nhau i d i t m bi n ch ng h i nh p" trong t t hoà thu n nào có c âu! TS Nguy n Thanh Giang ã kêu gào các lãnh o th gi i, nh t là T ng th ng Bush không th phong trào dân ch Vi t Nam v a nhen nhúm b bóp ch t sau APEC. Lãnh o Hà N i ã che m t lãnh o các n c dân ch nd h i ngh b ng cu c ón ti p hào nhoáng long tr ng, sau ó h th ng tay d p tan các ti ng nói dân ch v a c t lên. Trong 20 lãnh o n Hà N i d APEC, ch có m t mình Th t ng Gia Nã i Stephen Harper nêu v n nhân quy n v i Th t ng Nguy n T n Dng. Th t là l loi không ngn ch n tr n òn thù c a ch lên các nhà dân ch . Vì th trong nh ng ngày t i các t ch c, c ng ng h i ngo i c n nh t t v n ng áp l c qu c t m nh m hn n a ngn ch n bàn tay hung b o c a ch dùi d p các nhà dân ch can m trong n c. · · · · · · · · ········

Tin t c ti p trang 11 H i Ngo i L p y Ban Y m Tr , Góp S c òi Dân Ch Qu c N i

Westminster.- áp ng l i kêu g i c a m t nhóm ng i u t v tình hình t n c mu n n i dài cánh tay u tranh cho Dân Ch t i quê nhà, nhi u trí th c và nhân s ã n h p t i Phòng Sinh Ho t Nhân Ngha c a LS Nguy n Xuân Ngha, thành ph Westminster hôm ngày 18-11-2006. Trong danh sách tham d bu i sinh ho t chính tr c bi t này, có thành viên c a nhi u oàn th v n th ng tham gia tích c c vào các ho t ng c ng ng. Sau ph n nghi th c th ng l , Ông Phan K Nhn ã i di n ban t ch c trình b y m c ích c a bu i h i th o là nh m thành l p m t UB Y m Tr Dân Ch Qu c N i nh m "v n ng và h tr v tinh th n, v t ch t cng nh phng ti n cho các cá nhân hay t ch c, phong trào u tranh vì T Do, Dân Ch , Nhân Quy n t i qu c n i." UB cng s "v n ng qu c t , v n ng chính gi i, v n ng truy n thông y m tr và lên ti ng cho Dân Ch t i VN." Theo b n d th o N i Quy c trao cho các tham d viên, UBYTDCQN là m t y ban ph i h p hành ng gi a các t ch c, oàn th , ng phái, h i oàn, phong trào, m t tr n, liên minh... trong t p th Ng i Vi t Qu c Gia Ch ng C ng t i h i ngo i. xem ti p trang 23 S 16 * Trang 18

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

k t thúc thng thuy t song phng v iM vào WTO nm nay, Hà N i ã ph i nh ng b khá nhi u v hàng nông s n. ây chính là c t lõi u tranh c a nông dân trong nh ng ngày tháng t i: . òi ph i có quy n s h u t ai. . òi có quy n t do canh tác. . òi có quy n mang m nh t và s c lao ng c a mình tr c ti p h p tác v i t nhân, k c ngo i qu c (có v n, có máy cày, có th tr ng tiêu th ...). . Sau khi làm úng ngha v óng thu cho nhà n c, nông dân có toàn quy n mu n bán g o cho ai thì bán, k c xu t c ng l y ô la. R i ây, công ty n c ngoài có quy n m xu t nh p c ng bên trong VN, nhà n c CS không th dùng c quy n thu mua lúa g o, ép giá nông dân d dàng n a. Tr thành là m t b ph n c u thành c a nông nghi p toàn c u, ây chính là c h i nông dân thoát kh i ch CS bóc l t, tr c ti p giao thi p v i nông dân trên th gi i. T t nhiên nông dân VN s òi h i tri t v i chính quy n CS l y l i nh ng thi t thòi trong qúa kh . B/ M t tr n vn hoá: 1- Quan tr ng nh t là v n thông tin. Mâu thu n tr m tr ng ang n y n m nh gi a gi i thông tin, làm báo, ài, xu t b n v i gi i ki m soát vn hóa. M t tr n òi t do thông tin, t do báo chí s l n m nh. Chính quy n xi t s bung, b xé rào. Truy n thông qu c t ng h m nh m t quy n này. Dân s ng h nh ng báo t ng thu t, i u tra th t thoát. B Chính Tr run vì s b khui. ây chính là c i m cu i cùng nhà c m quy n C ng s n s li u ch t c th b o v , không ch p nh n t do báo chí, nhng h s th t b i vì: - Qu n chúng c n thông tin a chi u, không mu n nghe tuyên truy n m t chi u ph nh ph n a. Chính nông dân và công nhân ang òi quy n c thông tin y và s m nh t. Hi n nay, gi i tr dùng Internet thoát vòng bng bít thông tin c a CS, nhng cha nhi u và còn b gi i h n ch t ch . - Vào WTO, các d ch v t bu chính vi n thông, i n tho i di ng n internet... ph i m c a. Th c quy n thông tin khó gi v ng. Hà N i không th không tôn tr ng tho thu n TRIPS (Nh ng Khía c nh Thng m i c a Quy n S h u Trí tu ), vì liên quan n nhi u v n khác nh phát tri n ph n m m máy tính hay

S 16 * Trang 19

Ch thuy t C ng S n ngo i lai l i th i ã phá nát xã h i mi n B c t 1945 và trên c n c sau 1975. Tr c tình tr ng b t c sau khi cai tr c n c trong m i nm, C ng S n VN ã ch y theo Liên Xô, ành ch p nh n i m i nm 1986. Sau khi Liên Xô s p , l i ch y theo Trung C ng. Su t 20 nm qua, B Chính Tr luôn ch y theo uôi i thay kinh t xã h i, không có ng l i, hoàn toàn b ng và vì v y ch có nh ng bi n pháp vá víu. Do v n n c ngoài vào u t, c bi t m u d ch v i Hoa K sau hi p c song phng M - Vi t (2001), h t ng xã h i Vi t Nam ã thay i nhi u. Mu n phát tri n lâu dài, b n v ng thì b t bu c ph i u t vào con ng i; ngha là ph i tôn tr ng nhân quy n và th ch ph i là dân ch pháp tr . Thay i chính tr Vi t Nam là b t bu c, không th tránh kh i. Bây gi gia nh p T Ch c M u D ch Th Gi i (WTO), nhu c u thay i chính tr này l i càng tr nên c p bách hn bao gi h t, vì lu t chi c a t ch c này: Vi t Nam ph i i x công b ng v i các công ty n c ngoài n Vi t Nam làm n (k c xu nh p kh u) gi ng nh các công ty b n a. Ng c l i, Vi t Nam cng có quy n nh v y b t c n c h i viên nào trong WTO. Hàng rào quan thu gi a các n c s b d n. T do c nh tranh v i qui lu t kinh t th tr ng s quy t nh. Dù mu n hay không, Vi t Nam ph i d t khóat t b kinh t ch huy và chuy n sang kinh t th tr ng. ây là chuy n r t khó khn cho nhà c m quy n Hà N i và cho ng C ng S n Vi t Nam, nhng l i là c h i ngàn nm m t th a cho toàn dân Vi t Nam và cho t qu c Vi t Nam: B ng vào S c M nh Qu n Chúng ánh òn chí t vào úng th i i m này, chúng ta s mang l i dân ch cho dân t c ta. có dân ch Vi t Nam, chúng ta c n ánh th ng vào kh nng tham mu c a B Chính Tr ng CSVN trên ba m t tr n:

A/ M t tr n kinh t : - D p b qu c doanh làm n thua l . - Phát tri n kinh t t nhân. - Xu t nh p kh u t do, phá v th nhà n c c quy n. 1/ V i cung cách làm n hi n nay nh c u ãi t ai, thu ít, ngân hàng h tr , man khai s sách... các công ty qu c doanh là tham nhng ng n ti n c a dân, a s v n thua l , không ch n i t nhân trong n c. Bây gi c nh tranh v i t b n ngo i qu c thì làm sao t n t i c. Chúng ta ch trng t nhân trong ngoài h p tác v i nhau, làm phá s n qu c doanh và ki n t o khu v c t nhân m nh d n u cho n n kinh t qu c dân (theo kinh t th tr ng úng ngha). 2/ Chính khu v c t nhân phát tri n s t o nhi u công n vi c làm, thu d ng s công nhân do óng c a qu c doanh. T nhân có sáng ki n, nhanh nh y v i k thu t cao và nh t là ngân hàng ngo i qu c vào u t s cho vay nh ng ai bi t làm n có l i. 3/ Khi t b n ngo i qu c vào, công nhân vì quy n l i c a b n thân và tng lai con cái mình, t t ph i thành l p công oàn t do c l p, h ng lng b ng và lao ng theo tiêu chu n c a T Ch c Lao ng Qu c T . Công nhân VN t u 2006 ã t ng ình công òi h i theo h ng ó. V i các i công ty, c x ng có hàng ch c ngàn th thuy n, phong trào công nhân s l n m nh và công oàn nhà n c dù mu n kh ng ch công nhân, cng không làm c. Hn n a trong môi tr ng c nh tranh toàn c u, chính gi i t b n cng mu n l c l ng s n xu t kho m nh và tho i mái không có c m giác k m k p b t an khi làm vi c có nng xu t cao và s n ph m t t, mang l i l i nhu n nhi u. 4/ Trong chi n tranh, nông dân b bóc l t xng máu nhi u nh t. Trong hoà bình h b b quên. Phi lng d i n ng làm ra h t g o, l i b thu mua mang i xu t kh u. Không c l i l c bao nhiêu t khi i m i. Ký

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

nh ng quy n s n xu t thu c tây giá r cho b nh Hiv - Aids ch ng h n. - C ng ng ngu i M g c Vi t ang làm áp l c và òi h i ph i có thông tin hai chi u, có ngha là nhà c m quy n C ng S n hi n nay có th a sách báo, phim nh, video, bng nh c sang M thì h cng ph i ch p nh n cho ng i M g c Vi t g i v trong n c nh ng vn hóa ph m tng t . 2- V n giáo d c: - Trong khi s c s ng xã h i nh n nh p v i hi n di n c a nhi u i gia, và m ch p bng bít thông tin v ra t ng m ng, li u ti u h c, trung h c, i h c có th ti p t c d y ch ngha Mác-Lê và t t ng H Chí Minh c không? Ch c ch n gi i tr không ch u. Ph huynh càng không ch u, ch t bóp t ng ng cho con n h c th t nghi p và l c lõng. Hi n t ng b h c, b thi cao cha t ng th y. u tháng 7-2006, tân b tr ng Giáo D c l i nói n c i cách giáo d c. Không bi t l n này là l n th m y. L i r u c bình m i. Không ai nghe n a. V n là không có tri t lý giáo d c. Càng thay i càng lung tung, càng nát bét. hoà nh p v i th gi i, dân t c ta òi ph i có ngay: . M t n n giáo d c ti n b mang tính: Nhân b n, khoa h c, i chúng, khai phóng và sáng t o, nh m ào t o con ng i ch không ph i ào t o công c . . M t n n vn hoá a nguyên nh m phát tri n con ng i ch không ph i i u ki n hoá con ng i. C/ M t tr n chính tr : 1- Qu n chúng VN quá chán ghét c tài C ng S n ng tr quá lâu trên t n c này, gây ra không bi t bao nhiêu t i ác, kh au, tang tóc cho kh p hang cùng ngõ h m. Ng i dân không ai b o ai, t ch n thái không h p tác v i chính quy n, lu n lách s ng. Ng i dân xa lánh lãnh o. B Chính Tr cng ph i than : nào là qu n chúng ang m t h t ni m tin ni ng c m quy n, nào là ng l i không i vào cu c s ng... n gi n là vì qu n chúng s thòng l ng th t c h . B máy c m quy n c ng k nh, quan liêu, tham nhng, vô hi u nng, b m t nhúm ng i trong B Chính Tr chi ph i t trên xu ng và theo hàng ngang t i t t c các c p chính quy n. S d còn t n t i là nh b o l c: công an và quân i. V n là ph i tách ng c tài n bám kh i chính quy n, công an, quân i do thu c a dân tr lng. 2- Khi thi hành nh ng i u kho n trong thng c M -Vi t có hi u l c t 2001, và s p t i ây ph i nghiêm ch nh tuân th lu t chi c a WTO, mâu thu n c b n s l rõ công khai gi a m t bên b máy chính quy n (b ràng bu c b i các i u kho n ã ký v i qu c t ) và bên kia b máy ng do B Chính Tr c m u. ây là tr c di n i kháng gi a kinh t th tr ng v i nguyên t c xã h i ch ngha. Trong thng tr ng, tin t c và bi n pháp thay i t ng gi t ng phút. Li u B Chính Tr v i lãnh o t p th không ai ch u trách nhi m và ch ngha C ng S n l i th i có áp ng c và l i d ng c WTO c ng c c tài? Ai thua ai th ng ã quá rõ ràng. Lu n i u "cùng th ng" là cách nói c a n c gi u gi m t cho n c nghèo (mà ây là nói nh ng n c ã có kinh t th tr ng). C ng S n Vi t Nam v l y d i dân, l a ng viên, t l a d i mình. 3- Qu c t và qu n chúng Vi t Nam m nh m òi h i nhà c m quy n ph i minh b ch v thu khóa và ngân sách; òi th c thi nghiêm ch nh nh ng hi p nh song phng và qu c t , òi tôn tr ng lu t chi c a WTO; òi quy n t h u, quy n s h u t ai... và nh t là bác b m i l i cho doanh nghi p. Chính gi i lãnh o y u kém, d u thông tin, không có quy t nh k p th i, n trên u doanh nhân có kh nng, bè phái trong các b nghành, tham nhng tràn lan t c p cao nh t là B Chính Tr ... ph i ch u trách nhi m làm cho doanh nghi p Vi t Nam không có s c c nh tranh, cng nh không l i d ng c nh ng c h i khi gia nh p WTO. 4- Ai cng bi t ch ng tham nhng ki u m t mình m t ch c a C ng S n Hà N i s không i n âu và ch là trò h . Mu n ch ng tham nhng h u hi u b t bu c ph i có nh ng công c (h u hi u tùy công c t t x u) : - t do báo chí - tam quy n phân l p (hành pháp, l p pháp và t pháp) - thay i nh k chính ph qua b u c t do. Hi n phong trào qu n chúng ch ng tham nhng, ch ng l y t, l y nhà, òi t do tôn giáo, ch ng àn áp, nh t là àn áp ng bào Th ng Tây nguyên, òi dân ch hoá ng, òi qu c h i x ng áng hn... ngha là òi Nhân Quy n và Dân Ch ang dâng cao v i ngày càng ông th h tr tham gia, d i nhi u hình th c và m c phong phú khác nhau. 5- Ng i Vi t h i ngo i giúp s c c v và làm áp l c r t nhi u. Qu c t ng h khá m nh. Nhng S c M nh Qu n Chúng ph i lên cao n a, cô l p B Chính Tr thêm n a. Khi S c M nh Qu n Chúng b t u th ng th là lúc quy t nh: ch m d t c tài C ng S n và dân ch ra i. *** Sau khi gia nh p WTO, nh ng gì s x y ra? Ch C ng S n bi n ch t s tha hoá d d i dù mu n hay không. ây chính là lúc nhân dân ta y m nh phong trào u tranh cho Nhân Quy n, Dân Ch và Lao ng n th ng l i. Mu n th Vi t Nam c n: 1- Gia tng u t, buôn bán v i n c ngoài và trao i hai chi u thông tin - giáo d c - vn hoá, vn hoá ph m... c tài C ng S n ch t trong tr n a kinh t th tr ng phát tri n, vì chiêu th c Dân Ch c a S c M nh Qu n Chúng qu t ngã. Cng trên n n kinh t th tr ng phát tri n này mà m m Dân Ch m c lên, l c l ng gieo tr ng không ai khác là dân t c ta. 2y m nh c i cách lu t pháp, hành chánh (hi n Liên Hi p Qu c và nhi u n c dân ch ang giúp) cho phù h p v i lu t l qu c t s giúp tách ng ra kh i chính quy n khi mâu thu n gi a ng và chính quy n cng th ng vì ph i thi hành các hi p nh song phng và a phng. 3- N n nhân b c p t, c p nhà, b àn áp... làm áp l c lên nh ng i bi u qu c h i (dù h là ng viên) bi n qu c h i thành di n àn khi u n i c a ng i dân th p c bé mi ng. ng th i x d ng các ài ngo i qu c nh ài phát thanh Á Châu T Do (RFA), ài Ti ng Nói Hoa K (VOA), ài BBC Luân ôn, ài RFI... h tr phi b y m i vi ph m quy n s ng cn b n c a nhân dân Vi t Nam. 4- Công nhân thành l p Công oàn t do c l p. Ch c ch n qu c t ng h . Các công ty a qu c gia, các nhà u t l n, các t h p thng m i l n... cng mu n giao thi p th ng v i i di n công nhân. Thng nhân có l i và t hi u qu hn là qua trung gian công oàn nhà n c. 5- Nm 2007 Hà N i t ch c b u qu c h i ki u " ng c dân b u". Nhân dân ta c n t cáo, lên án trò l a b p dân ch này. òi ph i ng viên c l p ra tranh c . ã có nhi u ti ng nói kêu g i "ph n ng qu n chúng" t y chay b u c dân ch gi hi u. *** Tóm l i: Quy lu t kinh t th tr ng c a WTO ngày càng tr c ti p chi ph i i s ng hàng ngày c a ng i dân. Lãnh v c t s phát tri n m nh.

S 16 * Trang 20

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Dân chúng d n dà n m thêm th m quy n kinh t trong tay. C th m quy n vn hoá n a, dù ch m, do m c a bu chính - vi n thông - i n tho i di ng, internet... và nhi u khía c nh vn hoá a d ng khác n mình trong t thân m i s n ph m. Cùng v i kinh t và vn hoá, t t ng nhân quy n, dân ch lan nhanh, ki m soát không d . y là cha nói nh ng tác nhân s ng ng nh du l ch, v thm gia ình, i du h c, trao i giáo d c - vn hoá, h i ngh , h i ch ... Dân ta ang có l i th : - Sân u ngoài tr i, gi a lòng kinh t toàn c u. Có nhi u ng h viên dân ch . i ng qu n chúng ông, chính ngha cao so v i thi u s c tài ph n ng. - Ba môn u là: a. Kinh t th tr ng: v n là s tr ng c a t nhân, và là s o n c a C ng S n. b. Vn hoá a nguyên h p d n hn h n ch ngha Mác-Lê, t t ng H Chí Minh. c. Ch trng tam quy n phân l p ang c ng h m nh hn bao gi h t th c tài. Nhân dân VN có quy n tin t ng l t t th ng trong tr n quy t u cu i cùng này, và khi ch CS vnh vi n ra i, s ch m d t h n mâu thu n qu c­c ng trong lòng dân t c ta. Mâu thu n này ã chia r dân t c VN trong hn n a th k v a qua. M i nu i ti c và trì hoãn theo nh ng cái ã h t vai trò l ch s ch là vô ích. Toàn dân ta s oàn k t m t lòng t Nam ra B c cho ra i m t ng l i m i, m t th ch chính tr m i d a trên các cu c b u c t do và công b ng, nh m gi i quy t n n ch m ti n, giúp VN phát tri n mau chóng và a VN h i nh p, thích ng trong khung c nh th gi i m i ngày nay. 7-2006

t u nh trên, không ph i chúng tôi hô hào tuyên truy n vì ghét c tài CSVN, nhng ó là s th c mà chính Karl Marx dùng ti ng nh m nh lý lu n. Chúng tôi x d ng l i hai ti ng NH M NH v i nh ng ch ng c L ch s cho th y. T i sao có nh ng b c t ng Bá Linh, có nh ng b c Màn s t, Màn tre. ó là KHÉP KÍN ch c tài C ng s n h u Dân chúng không th y ánh sáng t ngoài r i vào nh ng gian d i x o trá. ó là c m ng i Dân t n i a c a ch không c thoát ra ngoài có T do, c làm ch nh ng gì mình làm ra t m hôi n c m t. L ch s trong su t th i Chi n tranh l nh cho th y r ng ch có ng i t Kh i C ng s n hy sinh tính m ng v t t ng S t, t ng Xi-mng, nh ng b c Màn Tre... i tìm T do, Dân ch , ch không có ai t Kh i T do, Dân ch mà hy sinh tính m ng v t nh ng b c t ng y vào ch c tài C ng s n. Con ng tìm T DO, DÂN CH ch có m t chi u, b t ngh ch hành. Nh ng ch ng nh n s vi c rành rành trên ây cho chúng tôi xác tín r ng khi không KHÉP KÍN n a, thì ng i ta ki m cách tìm T do, Dân ch . N u M C A, thì ng i ta ra i dè d t, nhng ra i. N u chính th c H I NH P vào Th gi i T do, Dân ch , thì ng i ta ch n h n T DO, DÂN CH , dù h ã là C ng s n c tài t bé. ây là NH M NH T H Y DI T C TÀI khi quy t nh h i nh p WTO, m t T ch c l y T h u làm cn b n, l y T do Th tr ng cho lý do t n t i c a T ch c. M C A và bây gi H I NH P WTO ngha là CSVN t nh n l y NH M NH T H Y

Vi

DIÊT C TÀI VÀ CH HUY KINH T / THNG M I. NH M NH S P C A QU C C NG S N Ý th c h C ng s n d a trên lý lu n c a Karl Marx v nh m nh Kinh t T b n (Fatalité Economique Capitaliste). Kinh t T b n t Ti n là T H U. Vì t h u (Propriété Privée) mà ph i có T do kinh doanh (Liberté d'Entreprise) và r i T do Trao i Th tr ng (Libre Echange au Marché). Karl Marx lý lu n r ng n n Kinh t T b n T do và Th tr ng g m nh ng bóc l t c a gi i T b n i v i gi i Lao ng. N n Kinh t y vô s n hóa gi i Lao ng (Prolétarisation des Travailleurs) n gi i này ch u không n i mà ph i ng lên làm Cách m ng Vô s n òi l i nh ng T s n cho gi i vô s n c a mình. D a trên cách o l ng nh ng Giá tr s n ph m Kinh t mà nhà i Kinh t gia c i n Anh, David RICARDO, ã có sáng ki n t ra, Karl Marx nói n vi c u tranh c a gi i Lao ng. Theo David RICARDO, Giá tr c a m t s n ph m Kinh t c o l ng b ng s c Lao ng h i nh p vào s n ph m. T b n vì v y c coi là s chi m h u s c Lao ng t gi i Th thuy n làm s h u c a gi i T b n. Gi i này quay l i dùng T b n bóc l t thêm gi i Th thuy n n a. Karl Marx g i ây là vông thân Kinh t (Aliénation Economique), ngha là T b n thu c Th thuy n, nhng Th thuy n a t ng cho gi i T b n r i gi i T b n quay l i b t Th thuy n làm y t cho T b n. Lénine l y Lý lu n này c a Karl Marx làm ý th c h cho Cách M ng Vô s n: NH NG NG I VÔ S N

S 16 * Trang 21

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

HÃY NG LÊN ÒI L I T B N CHO OÀN NG TH THUY N, dù b ng nh ng bi n pháp m máu (Lutte sanglante des Classes). Nhng gi i Vô s n là ám ông, ph i có m t Nhóm ng i ng ra qu n tr nh ng T s n v a thu h i c. Nhóm ng i này là ng C ng s n. Nh ng T h u tr thành Công h u và do ng C ng s n n m gi , ch huy và làm kinh t . ó là n n Kinh t Ch huy (Economie Dirigiste) v i Công h u (Propriété Collective) và v i nh ng Ho ch nh Kinh t c a Nhà N c (Plans Economiques Etatiques). N u Karl Marx g i vi c Vô s n hóa là m t ti n trình t ng (Processus automatique) và vi c s p c a n n Kinh t T b n là m t nh M nh c a chính T b n (Fatalité d'auto- destruction du Capitalisme), thì L ch s s s p c a Th gi i C ng s n cho th y m t nh m nh khác h n, ó là vi c t s p c a C ng s n do chính gi i Vô s n thi u n n cùng c c (Fatalité d'auto-destruction du Communisme). Th c v y, trong lúc n n Kinh t T h u T do và Th tr ng ti p t c phát t và T s n hóa d n d n gi i Lao ng, thì n n Kinh t Công h u và Ch huy l i càng vô s n hóa gi i Lao ng n cùng c c. n lúc mà gi i Lao ng này quá ói kh trong m t n n Kinh t do ng C ng s n ch huy, thì h ng lên l t n n Kinh t ch huy này và ng C ng s n c tài ch huy. Nga và các n c ông Âu ã b c tài c ng và l y l i n n Kinh t t s n T do và Th tr ng. VI T NAM : T KÉP KÍN N M C A R I H I NH P WTO Vi t Nam v n c tình ng y bi n bám víu Ý th c h ã sai l m l ch s y. Dù c tình ng y bi n vì quy n hành cho c ng c a mình, nhng cái nh m nh t h y di t v n l nh lùng di n ra mà chúng tôi nhìn qua ba giai o n sau ây: 1. Giai o n I : KHÉP KÍN Bài h c L ch s c a s s p C ng s n Nga và ông Âu v n cha cho C ng s n Vi t Nam sáng m t. ng CSVN quá ham quy n hành và tin t ng s che ch c a

Trung C ng. Vi t Nam v n KHÉP KÍN c a và s ói nghèo c a Dân chúng v n ti p t c. Nhng s khép kín này không lâu vì nh m nh t h y di t v n lù lù tr c m t. 2. Giai o n II : M C A Dân chúng ói nghèo n cùng c c v i vi c khép kín, vi c c th gi l y Kinh t công h u ch huy v i c tài c ng. Nhng không còn vi n tr c a Th gi i C ng s n, và Trung C ng cng ph i lo l ng cho s nghèo ói c a mình, ng C ng s n Vi t Nam ành ph i tuyên b M C A cho Th gi i T b n v i n n Kinh t t s n T do và Th tr ng. Nhng ng v n thêm cái uôi " nh h ng Xã h i Ch ngha" c u vãn danh d và làm c gi quy n c tài c ng. K t qu c a M C A này là Th gi i T b n có nh ng cái nhìn nhi u hn vào ch và Dân chúng có nh ng liên h nhi u hn v i Th gi i bên ngoài so sánh v i nh ng b n th u che d u c a ch . Cu c Cách M ng Truy n Thông Internet làm tng cái nhìn t n c ngoài và s khám phá nh ng b n th u che y c a ch . M C A, nhng ng CSVN v n tìm m i cách b u víu l y quy n hành c oán trong hoàn c nh không gi n i truy n thông theo ý che y c a mình. K t qu c a Giai o n II M C A này là nh ng cu c ình công c a gi i Th thuy n và vi c ng d y c a nh ng nhà Dân ch . Dân chúng không còn s hãi n a vì không th ch u c nh ng che y b n th u, nh ng àn áp vì ng b u víu l y quy n hành c tài. Dân chúng ã t ng ng lên ra báo, thi hành quy n T DO NGÔN LU N, t ng thành l p nh ng oàn th thi hành quy n T DO L P H I. H òi ph i có T do, Dân ch a nguyên. 3. Giai o n III : H I NH P Cái nh M nh T H y Di t (Fatalité d'auto-destruction) c lù lù ti n t i Giai o n II M C A nh trên. Giai o n M C A có nh ng phát tri n Kinh t do s làm n v i Th gi i t s n T do Th tr ng. ng c tình tuyên truy n r ng ó là công c a ng. Nhng

Dân chúng khám phá ra nh ng tham nhng và lãng phí có h th ng c a ng, ó là k thù c a phát tri n. Ph i nói r ng s phát tri n hi n nay là do s nh n n i làm n c a Dân chúng Vi t Nam, do ngu n v n cung c p hàng nm c a kh i ng i T n n C ng s n n c ngoài (4.5 t USD hàng nm), do ti p c n h n h p làm n v i Th gi i T b n. Chính ng C ng s n làm th t thoát và trì hoãn vi c phát tri n này m i úng. M t tin t ng c a Dân chúng qu c n i, ng C ng s n tìm nh ng h tr ngo i lai c ng c quy n l c Chính tr c a mình. Th c v y n u ng v n cng c nói r ng Dân chúng Vi t Nam tin t ng ng, thì hãy cho Dân chúng b u phi u T do bi u l lòng tin t ng y. Nhng ng không dám t ch c vi c b u c t do tín nhi m y nh ch ng c c th cho Th gi i bi t. ng ã không dám làm mà ch tuyên truy n suông. M t tin t ng c a lòng Dân qu c n i và mu n dùng th l c ngo i lai tng c ng cho quy n c tài àn áp, tr Dân qu c n i, ng CSVN nh n t ch c APEC, ng o b M có PNTR, ng quy t t vào WTO nh gà m c . ây là Giai o n III H I NH P v i Th gi i T b n trong n n Kinh t T do và Th tr ng. Nhng vi c h i nh p này không ph i là i d y n ti c. ng luôn luôn tuyên truy n r ng h i nh p WTO là h t ti n b c. WTO không ph i là y n ti c mà là m t U TR NG và là u tr ng v ti n b c. N u ch là u tr ng v danh d hay hn thua v lý thuy t, thì có thua kém m t chút cng không sao, m t keo này bày keo khác. Nhng ây là u tr ng v ti n b c không thng ti c nhau. Không th nói câu m t keo này bày keo khác. Ti n b c m t là m t, không th c u vãn. K y u thì m t ti n mà ng i m nh c c a, ch ng có gì thng h i. Vào WTO là ph i gi úng n quy lu t c a u tr ng, không th x p xí x p ng u gian d i che y. N u k t qu c a Giai o n II M C A là Dân chúng l y Hi n pháp ra ng lên, thì k t qu c a Giai

S 16 * Trang 22

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

o n III H I NH P này, Th gi i l y Lu t Qu c t ra ch m d t c tài kh ng b , gian l n, che y. Cái nh M nh T H y Di t s ti n t i cho C ng s n Vi t Nam Giai o n III H I NH P này v y. Y M NH NH M NH H Y DI T C TÀI C NG S N Tôi ít khi tin t ng vào quy n l c ngo i lai làm thay cho mình. Nhng tôi tin vào hai L c l ng c a chính ng i Vi t Nam y m nh NH M NH T H Y DI T C TÀI KHI H I NH P WTO : -Qu c n i ã ng lên r i. Khi H i nh p WTO, ó là trong t m tay c a 3 tri u ng i Vi t h i ngo i s ng 70 n c trên Th gi i này. * VietTuDan 279 23-11-2006 Tin t c ti p trang 18 LIÊN MINH DÂN CH NHÂN QUY N VN ph n kháng vi c CSVN b t giam các Thành viên HI P H I OÀN K T CÔNG NÔNG VN

Ti p theo k tr c PH N TH HAI: NH NG KHÓ KHN PH I KH C PH C

D u sao chúng ta ý th c r ng con ng quang ph c quê hng còn l m chông gai và gi i th CS là m t vi c thiên nan v n nan. Hn n a chúng ta s g p nhi u khó khn hn các dân t c ông Âu. Vì ng i dân Âu Châu th ng có tinh th n th thao ph c thi n, trong khi phe lãnh o CS Vi t Nam l i b t ph c ngoan c . Ng i dân Âu Châu th ng ngay th ng b c tr c, trong khi phe lãnh o CS Vi t Nam l i ng y trang d i trá. Ng i dân Âu Châu th ng có tinh th n công b ng tr ng pháp, trong khi phe lãnh o CS Vi t Nam l i bao che tham nhng. ó là ch khó khn c a chúng ta. Trong cu c chi n u này chúng ta ph i tìm hi u nh ng nh c i m c a i phng khai thác, và nh ng võ khí c a i phng hóa gi i. Nh ng nh c i m c a CS là: c tài, tham nhng, b t công, b t l c, th ng xuyên vi ph m nhân quy n và tr ng tr n vi ph m nhân quy n. Hai võ khí chi n l c c a CS là: tuyên truy n d i trá và àn áp kh ng b . Tuyên truy n d i trá và àn áp kh ng b là hai võ khí chi n l c c a ng CS c p chính quy n và c ng c chính quy n. ây là m t c p song c ki m ph i s d ng ng th i, m t m t là m t t t c . N u ch có tuyên truy n i trá, mà không có àn áp kh ng b , thì CS s tiêu vong. Trái l i n u ch có àn áp kh ng b , mà không th tuyên truy n d i trá c n a, thì CS cng s b gi i th . I. TUYÊNTRUY N D I TRÁ

Cn c vào vi c ngày 14-11-2006, Công an Sài Gòn ã b t giam Anh oàn Huy Chng, ngày 15-11b t giam Anh Nguy n T n Hoành và Ch Nguy n Th Lê H ng, c ba u là Thành viên c a Ban i Diên HH K CNVN, u tranh cho quy n l i c a gi i lao ng VN. LMDCNQVN ã ra Kháng th s 01 ký ngày 24-11-2006, kh ng nh vi c nhà c m quy n CSVN b t giam nh ng ng i này là hành ng trái phép, tu ti n và vi ph m c bi t nghiêm tr ng Ph ính Tuyên ngôn Qu c t v Nhân quy n c a Liên Hi p Qu c ngày 09-12-1998, Hi n pháp CHXHCNVN nm 1992, i u 69, B lu t t t ng hình s nm 2003, i u 85 LMDCNQVN c c l c ph n i các hành ng àn áp, kh ng b , e do , qu y nhi u, b t giam trên ây. Các vi c y ã ch ng t CSVN, khi xin c ký k t tham gia các Vn ki n Qu c t , ch làm m t hành ng gi d i, l a g t LHQ c th a nh n tr c c ng ng qu c t , còn trong th c t thì luôn tìm m i cách gi i h n, th m chí tri t tiêu các quy n t do r t chính áng và c b n c a ng i Dân. LMDCNQVN tha thi t kêu g i LHQ, các Qu c h i, các Chính ph , các Lãnh o chính tr tham d H i ngh APEC t i VN, các T ch c Nhân quy n, các C quan Ngôn lu n qu t , toàn th ng bào h i ngo i, hãy t o các áp l c bu c CSVN tri t tuân th các vn ki n Qu c t c b n v nhân quy n. xem ti p trang 29

1) V m c tiêu c l p th ng nh t Trong cu c u tranh giành c l p, ng CS ã l ng cách m ng CS trong chiêu bài gi i phóng dân t c ch ng ch thu c a. H ã dùng ng y ch ngha dân t c khai thác lòng yêu n c c a hàng tri u thanh niên nam n Vi t Nam trong hai cu c chi n tranh ông Dng. V m t ch thuy t, trung thành v i ch ngha qu c t vô s n, ng CS ph nh n ch ngha dân t c. H không quan ni m c l p qu c gia là m t m c tiêu chi n l c, m t c u cánh t i h u ph i tranh th v i b t c giá nào, v i b t c hy sinh nào, k c vi c hy sinh nh ng quy n l i riêng t c a ng phái. ng CS ch quan ni m c l p qu c gia nh m t chiêu bài, m t phng ti n, hay m t sách l c t c m c tiêu chi n l c là c p chính quy n. H ph nh n b t c n n c l p nào không cho h c quy n lãnh o qu c gia. Do ó, h ã ph nh n n n c l p và th ng nh t qu c gia do Hi p nh Élysée trao tr cho Vi t Nam nm 1949. Và h ti p t c phát ng chi n tranh võ trang trong 40 nm ­ t 1949 n 1989 ­ c p chính quy n và bành tr ng ch ngha bá quy n. T 1949 Chi n tranh Vi t Nam không còn là chi n tranh gi i phóng dân t c, mà là chi n tranh ý th c h gi a Qu c T CS và Th Gi i Dân Ch (nh Chi n Tranh Tri u Tiên). Sau khi thôn tính l c a Trung Hoa nm 1949, m c tiêu chi n l c c a Qu c T CS là nhu m 2 bán o ông Dng và Tri u Tiên. Tháng 6-1950 v i s y m tr c a Liên Xô và Trung Qu c, B c Hàn em quân xâm lng Nam Hàn. T ó chi n tranh ý th c h b c phát

S 16 * Trang 23

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

gi a Qu c T CS và Th Gi i Dân Ch . Kinh nghi m dân gian cho bi t ni nào trâu bò húc nhau thì ru i mu i ch t: 3 tri u ng i ã hy sinh thân s ng t i Tri u Tiên, 3 tri u thanh niên nam n ã hy sinh thân s ng t i Vi t Nam, và 2 tri u ng i Cao Miên ã b tàn sát, không ph i giành c l p cho qu c gia mà cho ng CS có c h i c p chính quy n. Vì ng CS ông Dng ph nh n n n c l p do Pháp trao tr cho 3 qu c gia ông Dng nm 1949, nên 3 cu c chi n tranh ông Dng ã x y ra, và ng CS ông Dng ph i ch u trách nhi m v cái ch t c a 5 tri u ng i t i ông Dng. B ng gi nhân gi ngha, ng y trang và d i trá, ng CS ã dùng ng y ch ngha dân t c giành chính ngha và c p chính quy n. Ng y trang i li n v i d i trá. ng CS tuyên truy n r ng Pháp em quân sang Vi t Nam tái l p ch thu c a. ây ch là m t lu n i u tuyên truy n xuyên t c. Vì t sau Th Chi n II, Pháp không ch trng tái l p các thu c a t i Á Châu. Và nm 1946 Pháp ã ký hai hi p c v i Syrie và Liban tr c l p cho 2 qu c gia này. (Cng nên ghi nh n r ng H Chí Minh ã ký Hi p c Sainteny tháng 3-1946 cho 15 ngàn quân Pháp sang n trú t i Vi t Nam). Tuy nhiên Pháp và phe Dân Ch Tây Phng không ch u trao ông Dng cho ng CS ông Dng, vì h không mu n Stalin m r ng B c Màn S t t ông Âu qua ông Á. Do ó t 1947, Pháp ã thng ngh v i phe Qu c Gia Vi t Nam tr c l p cho Vi t Nam. Nm 1947, sau khi ký Hi p c S B V nh H Long, Pháp ã chính th c ng ký 3 n c ông Dng là nh ng qu c gia c l p t i Liên Hi p Qu c (xin coi Everyone's United Nations 1986, trang 332). Và tháng 3-1949 t i Paris, T ng Th ng Vincent Auriol ã ký HI P NH ÉLYSÉE v i Qu c Tr ng B o i tr c l p cho Vi t Nam. 4 tháng sau, tháng 7-1949, T ng Th ng Auriol l i ký Hi p c

v i Qu c Vng Sisavangvong tr c l p cho Ai Lao. Và 4 tháng sau n a, tháng 11-1949 T ng Th ng Auriol l i ký Hi p c v i Qu c Vng Sihanouk tr c l p cho Cao Miên "theo tinh th n Hi p nh Élysée". Nh v y, s th t l ch s ã ch ng minh r ng, t sau Th Chi n II, t i Á Châu, ch thu c a ã cáo chung nh ng ch cho ch liên hi p. Chi u Hi p nh Élysée 1949, Vi t Nam và Pháp có ngha v an ninh h tng. T 1949, quân i Pháp chi n u t i Vi t Nam v i t cách quân i Liên Hi p Pháp, b o v biên thùy c a Vi t Nam ng th i là biên thùy c a Liên Hi p Pháp và c a Th Gi i Dân Ch . Trong bài di n vn nh m ch c t i Qu c H i Hoa K tháng giêng 1953, T ng Th ng Eisenhower có nói: "Ng i Pháp chi n u t i Vi t Nam và ng i M chi n u t i Tri u Tiên cùng theo m t m c ích nh nhau" (b o v biên thùy c a Th Gi i Dân Ch ). T 1955, trong k ho ch thôn tính mi n Nam, ng CS l i tuyên truy n r ng Hoa K em quân sang th ng tr Mi n Nam. ó cng là m t lu n i u tuyên truy n xuyên t c. Vì t hai th p niên 1950 và 1960, Hoa K em quân tham chi n t i i Hàn và Vi t Nam, không ph i th ng tr hai n c này, mà b o v biên thùy c a Th Gi i Dân Ch . V vi c gi i th qu c, Hoa K ã i ti n phong trong vi c gi i phóng thu c a và ã tr c l p cho Phi Lu t Tân t 1946. (Phi Lu t Tân ã c t tr t 1935). Nói tóm l i, trong cu c u tranh giành c l p, ng CS ã dùng ng y ch ngha dân t c giành chính ngha và c p chính quy n. H ã ph nh n n n c l p và phá ho i n n th ng nh t do nh ng ng i Qu c Gia yêu n c ã tranh th c t 1949. Và hai cu c chi n tranh Vi t Nam kéo dài t 1949 n 1975 là nh ng cu c chi n tranh vô ích, vô lý và vô ngha. i h nh c a n là có m t Gandhi theo ch ngha dân t c. i b t h nh c a Vi t Nam là có m t

Nguy n Ái Qu c theo ch ngha qu c t vô s n. Sau v Sô Vi t Ngh Tnh, u th p niên 1930, Qu c T C ng S n ã phê bình gay g t ng C ng S n ông Dng là "cha nh n th c rõ tính ch t nguy hi m c a ch ngha dân t c c i lng, không u tranh ch ng ch ngha dân t c c i lng. Vì ch ngha dân t c c i lng là m t l c l ng h t s c nguy hi m nh m phá ho i phong trào cách m ng vô s n. Và c quy n lãnh o c a giai c p vô s n s không c th c hi n n u không xoá b hoàn toàn ch ngha dân t c c i lng. B n thân ng ph i giáo d c và ki m tra hàng ng b ng cu c u tranh th ng xuyên v i ch ngha dân t c c i lng, coi ó là hình th c ph n cách m ng c a giai c p t s n. Không làm m t uy tín c a ch ngha dân t c c i lng thì cách m ng ru ng t và cách m ng ph n không th th ng c." Cng trong th i gian này, ng C ng S n ã c nh giác các cán b ng viên "ch hi u l m r ng ta k ni m Yên Báy là ta tán ng ch ngha dân t c. Ta nên nhân d p k ni m này giãi t tr c m t i qu n chúng công nông trong toàn x bi t r ng ch ngha C ng S n và ch ngha Dân T c là m t tr i m t v c và không bao gi hai ch ngha y có th dung h p c". Trong khi Qu c T C ng S n lên án Gandhi là tay sai c a Qu c Anh theo ch ngha dân t c c i lng, thì H Chí Minh cng phê phán Phan Chu Trinh là "ch yêu c u ng i Pháp th c hi n c i lng. i u ó là sai l m, ch ng khác gì n xin gi c r lòng thng" (Tr n Dân Tiên). ó là quan ni m c a ng C ng S n v ch ngha dân t c. Tuy nhiên sau này H Chí Minh ã gi o ho t và ng y trang d i chiêu bài gi i phóng dân t c và dùng ch ngha dân t c nh m t sách l c giành chính ngha và c p chính quy n. Trong l i t a cu n "H Chí Minh t i Trung Qu c, m t k ng y trang ch ngha dân t c" c a T ng Vnh Kính, Hoàng Lý L c nh n nh r ng H Chí Minh ã ph ng

S 16 * Trang 24

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

theo sách l c ng y ch ngha dân t c c a Mao Tr ch ông: "Ch ngha CS mà hng kh i lên c, m t m t nng nh vào làn sóng ch ngha dân t c, nhng m t khác l i âm mu tiêu di t th l c ch ngha dân t c. Trong khi Trung C ng khoác áo ch ngha dân t c giành chính ngha, r i l i d ng chi n tranh Trung-Nh t tng c ng l c l ng, thi t l p khu gi i phóng thì H Chí Minh cng ra nh ng m t tr n dân t c (Vi t Minh), m t tr n liên hi p (Liên Vi t), m t tr n gi i phóng (Mi n Nam), y t i chi n tranh võ trang và phá ho i các ng phái qu c gia theo ch ngha dân t c. Ông theo nguyên t c c b n là b t c i u gì phù h p v i quy n l i c a ông, ông s không ng n ng i l i d ng, b t c cái gì làm tr ng i cho s phát tri n l c l ng c a ông, ông s dùng m i cách bài tr hay tiêu di t. Ông l n m nh không ph i do s qu ng bá ch ngha CS. Ông dùng r t nhi u tên gi , t ch c gi , l y ch ngha dân t c ng y trang nh m m c tiêu c p chính quy n. T t c hành ng c a ông ch t ch c và phát tri n ng. n nh Vi t Nam có t c c l p hay không thì ch là v n th y u mà thôi". H Chí Minh ã su t i v n d ng ch ngha dân t c. Tuy nhiên trong nh ng ngày cu i i khi s p v ch u t C ng S n, trong chúc ngôn ông không lý v n n c i ngu n dân t c và ngu n g c t tiên, ông mong c c v v i Các Mác và Lê Nin bên kia th gi i. V y mà ngày nay trong chi n ch i M i, ng C ng S n m t l n n a l i v n d ng ch ngha dân t c, truy n th ng dân t c, vn hóa dân t c, b n s c dân t c và n p s ng ân ngha c a dân t c: " n Hùng và Lng Ch T ch H Chí Minh bi u t ng cho s quí m n c i ngu n và n p s ng ân ngha c a dân t c". ó là kh u hi u tuyên truy n chi n l c m i nh t c a ng CS. i v i h , H Chí Minh, ng i có công l p ng, có th sánh ngang v i Hùng Vng, ng i có công l p Qu c. Trong giai o n thoái trào, ng CS ã dùng huy n

tho i H Chí Minh làm cái phao c p c u. 2. V m c tiêu t do dân ch . ng CS h a h n r ng, sau khi hòa bình vãn h i, h s thi t l p m t ch dân ch g p tri u l n ch dân ch Tây Phng. ây cng là m t lu n i u tuyên truy n d i trá. V ch thuy t, ng CS không ch trng th c thi t do dân ch cho ng i dân. M c tiêu chi n l c c a h là thi t l p m t ch c tài vô s n, hay úng hn, m t ch c tài c a ng th ng tr vô s n và nhân dân. H không tôn tr ng b t c m t quy n nào trong s 26 dân quy n cn b n nh t do thân th , t do c trú và i l i, t do tôn giáo, t do t t ng, t do vn hóa, t do báo chí, t do h i h p, t do l p h i, t do l p ng, t do tuy n c v.v... K t qu là sau 60 nm c p chính quy n, ng CS ã bi n Vi t Nam thành m t trong nh ng n c ph n dân ch nh t th gi i, kém c Cao Miên. Vì t i qu c gia này tng i có t do tôn giáo, t do báo chí và có ch a ng: ng Nhân Dân c a Hunsen, ng B o Hoàng c a Ranarridh và ng Qu c Gia c a Rainsy. Ngày nay Mông C cng theo ch l ng ng trong khi Vi t Nam v n gi ch c ng và c quy n lãnh o c a ng CS. 3. V m c tiêu mu c u h nh phúc. ng CS h a h n s th c thi c i cách ru ng t chia ru ng cho ng i cày, và em l i công b ng xã h i cho ng i dân. Th t ra ây ch là m t cu c u tranh giai c p tiêu di t trí th c và nông dân ti u t s n. u th p niên 1950, trong 5 t u t c i cách ru ng t, ng CS ã sát h i hn hai trm ngàn trí th c và nông dân ti u t s n c ôn lên hàng a ch . Ch c n có 2 hecta ru ng mà không t tay canh tác, cng b u t , t ch thâu ru ng t, tài s n và nhà c a. Nm 1956, h chia cho b n c nông m i ng i ch ng 2 sào ru ng (m i sào là 360m2). r i 2 nm sau, nm 1958, h l i tr m t thâu h i l i t t c ru ng t ã phát cho b n c

nông trong chính sách t p s n hóa ru ng t hay h p tác hóa nông nghi p. Theo ch thuy t, ng CS không công nh n quy n t h u và không ch trng chia ru ng cho t nhân. Do ó "ng i cày có ru ng" là m t kh u hi u tuyên truy n d i trá tr ng tr n nh t c a ng CS. T i Th Chi n II, Vi t Nam là m t trong nh ng qu c gia giàu th nh nh t ông Nam Á c m nh danh là "bao ln Thái Bình Dng", Saigon là "Hòn Ng c Vi n ông". V y mà ngày nay sau 60 nm CS c p chính quy n, Vi t Nam tr thành m t trong 10 n c nghèo ói nh t th gi i, l i t c bình quân m i u ng i t i Vi t Nam nm 2003 ch c 1.3 m kim m t ngày. Trong khi ó t i Mã Lai là 8 m kim, t i i Hàn là 25 m kim, t i ài Loan là 26 m kim, và t i Tân Gia Ba là 45 m kim. c bi t là t i Congo, m t c u thu c a c a Pháp t i Phi Châu, l i t c bình quân m i u ng i là 1.8 m Kim. (Xin coi Britannica Book of the Year t nm 2005) Nói tóm l i, t 60 nm nay, ng CS ã dùng chiêu bài gi i phóng dân t c và gi i phóng lao ng giành chính ngha và c p chính quy n. Võ khí chi n l c s 1 c a h là tuyên truy n d i trá. V m c tiêu c l p th ng nh t, h dùng ng y ch ngha dân t c. V m c tiêu t do dân ch , h dùng ng y ch ngha dân ch xã h i. Và ngày nay Vi t Nam còn kém xa Cm B t v m t dân ch . V m c tiêu mu c u h nh phúc, h dùng chính sách ng y c i cách ru ng t và ng y công b ng xã h i. Và ngày nay ng i dân Vi t Nam còn nghèo ói hn c ng i dân Congo. ch ng l i s tuyên truy n d i trá, chúng ta phát ng phong trào truy n bá s th t l ch s và s th t xã h i ch ng minh r ng ng CS không có công giành c l p, và không có công th ng nh t t n c. Ngoài ra h còn ph n b i ng bào trong các m c tiêu t do h nh phúc và công b ng xã h i. Trong cu n Nh t Ký R ng R n, Tr n ã v ch tr n chính sách tuyên truy n d i trá c h u c a ng CS: " c i m bao trùm c a

S 16 * Trang 25

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

ch chính tr xã h i này là nói m t àng làm m t n o. Nói thì dân ch vì dân, mà làm thì chuyên chính phát xít, ngha là nói d i, nói láo, l a b p, nói v y mà không ph i v y. c i m này t o ra m t xã h i d i l a, lãnh o d i l a, ng d i l a, cán b d i l a, làm n gi d i, b ng c p gi d i, giáo d c gi d i, n gia ình cng l a d i... Các v lãnh o nói nhi u i u t t p là nói theo dân mà thôi. Dân cm ghét tham nhng thì lãnh o hò hét "kiên quy t ch ng tham nhng". Dân yêu c u dân ch , [ i m i] thì lãnh o thêm ch dân ch , [ i m i] vào kh u hi u [tuyên truy n] chi n l c. Nhng nói thêm ch thì cha có ý ngha gì. Vì ta v n nói m t àng làm m t n o. Ng i trí th c và ng i dân ch th y nh ng l i nói t t p kia là vô ngha..." II. ÀN ÁP KH NG B . Võ khí chi n l c s 2 c a CS là àn áp kh ng b . ây là m t trong hai song c ki m ph i s d ng ng th i, m t m t là m t t t c . N u CS không th tuyên truy n d i trá, n u m i ng i bi t rõ m t th t c a CS thì không còn ai tha thi t b o v ch n a và CS s tiêu vong. Trong tr ng h p này, àn áp kh ng b s m t hi u l c. L ch s ã ch ng minh i u ó. T i ông c và L Ma Ni nm 1989, b máy công an kìm k p cng r t hung d . Nó có s dã man c a m t v Gestapo th i Hitler, và s tàn ác c a m t v KGB th i Stalin. V y mà khi ng i dân ã bi t rõ m t th t c a CS và ng lên òi Dân T c T Quy t thì võ khí àn áp không còn hi u nghi m n a. T i Liên Xô cng v y. ch ng l i mu toan o chánh ngày 19-81991 c a phe CS c c oan, nhân dân ã ng lên òi gi i th CS. Quân i xu t phát t nhân dân ã ng v phía dân. Và công an m t v ph i bó tay không dám b n vào oàn ng i bi u tình. Nm b c thang àn áp kh ng b là: th tiêu cá nhân, tàn sát t p th , h c t p c i t o, tòa án lu t pháp, và qu n ch hành chánh. 1) Th tiêu cá nhân:

M c d u không ng ng kêu g i oàn k t qu c gia, ng CS ã th tiêu nh ng ng i qu c gia yêu n c có uy tín và h u thu n vì h là nh ng i th nguy hi m c a CS trên ng c p chính quy n. Sau khi c p c chính quy n nm 1945, h ã th tiêu T Thu Thâu, Phan Vn Hùm, Tr n vn Th ch v.v... (trong nhóm Tân T Phái); Ph m Qunh, Bùi Quang Chiêu, Dng Vn Giáo, Nguy n Vn Sâm, H Vn Ngà v.v... (trong các nhóm L p Hi n); c Giáo Ch Hunh Phú S (Hòa H o); Trng T Anh( i Vi t), Lý ông Á (Duy Dân); Khái Hng, Nh ng T ng (Qu c Dân ng) v...v... 2) Tàn sát t p th : ng th i v i th tiêu cá nhân, ng CS còn tàn sát t p th . Tàn sát t p th vì lý do tôn giáo, nh vi c sát h i các tín Cao ài và Hòa H o trong Chi n Tranh ông Dng; tàn sát t p th vì lý do ng phái nh vi c sát h i các cán b ng viên Qu c Dân ng, ng Minh H i, i Vi t, Duy Dân v.v... t th p niên 1940; tàn sát t p th vì lý do giai c p nh vi c sát h i 200.000 trí th c và nông dân ti u t s n trong 5 t u t c i cách ru ng t trong th p niên 1950; tàn sát t p th vì lý do chính ki n, nh vi c sát h i 5 ngàn ng i qu c gia t i Hu trong d p T t M u Thân. V tàn sát t p th T t M u Thân c a ng CS Vi t Nam nm 1968 ã m ng cho v tàn sát t p th 2 tri u ng i Cam B t c a ng CS Khmer t 1975. 3) H c t p c i t o: C ng àn áp th ba là chính sách h c t p c i t o mà h d ch là re-education (c i hu n). Danh t này t nó ã d i trá. Vì các tù nhân chính tr không ph m t i hình s nào nên không c n ph i c i hu n. M c d u không ng ng hô hào hòa gi i và hòa h p dân t c, t 1975 ng CS ã b t giam h ng trm ngàn quân cán chánh và trí th c vn ngh s Vi t Nam C ng Hòa t i các tr i t p trung, ng i thì 5, 7 nm, ng i thì 15, 17 nm. ây là nh ng tr i lao ng kh sai và lao ng c ng bách a y thân xác và

h y di t ý chí c a các tù nhân chính tr . 4) Tòa án lu t pháp. Thay vì ban phát công lý cho ng i dân và b o v con ng i v sinh m ng, t do, danh d và tài s n, tòa án và lu t pháp c s d ng nh nh ng công c àn áp kh ng b b t giam c oán nh ng ng i u tranh ôn hòa cho t do, công lý, dân ch và nhân quy n. T 1975 h ã truy t : a) V t i âm mu l t chính quy n nhân dân, và ã k t án Nguy n Kh c Chính 20 nm tù (gi m án t tù chung thân nm 1976), Linh M c Ph m Ng c Liên 20 nm tù nm 1987, Th ng T a Thích Tu S 20 nm tù (gi m án t t hình nm 1988), Nguy n an Qu 20 nm tù nm 1991, oàn Vi t Ho t 15 nm tù nm 1993, Nguy n ình Huy 15 nm tù nm 1995. b) V t i tuyên truy n ch ng ch và ã k t án 3 ng i con c a c Lu t S Tr n Vn Tuyên: Tr n V ng Qu c 12 nm tù, Tr n T Thanh 5 nm tù và Tr n T Huy n 3 nm tù nm 1988; oàn Thanh Liêm 12 nm tù nm 1992. Nm 1996 Lê H ng Hà, Hà S Phu và Nguy n Ki n Giang ã b k t án 2 nm tù, 1 nm tù và 15 tháng tù treo v t i ti t l bí m t nhà n c, thay vì t i tuyên truy n ch ng ch , d u r ng h ã công khai ph nh ch C ng S n. c) V t i phá ho i chính sách oàn k t qu c gia, và nm 1995 ã k t án Hòa Th ng Thích Qu ng 5 nm tù vì ã t ch c c u tr các n n nhân l l t t i ng b ng sông C u Long mà không có gi y phép c a nhà n c. Trong nm này Hoàng Minh Chính ã b k t án 1 nm tù cng v t i này. 5) Qu n ch hành chánh. T sau v án Lê H ng Hà (1996), trong 5 nm không th y có v án chính tr nào. Vì t nm1997 ng C ng S n ã ban hành quy ch qu n ch hành chánh b t gi phòng ng a, qu n thúc t i gia nh ng ng i i kháng, c m h không c hành ngh , không c di chuy n, không c ti p xúc v i

S 16 * Trang 26

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

qu n chúng, không c tr l i ph ng v n và không c tham gia chính quy n. B ng phng pháp này ng C ng S n ã bi n t n c thành m t nhà tù l n, trong ó nhà n c không ph i nuôi n các tù nhân. Sau v i Kh ng B ngày 119-2001, khi Hoa K và ng minh còn ang b i r i, ng C ng S n Vi t Nam ã l i d ng th i c, leo thang kh ng b t b c 5 (qu n ch hành chánh) lên b c 4 (tòa án lu t pháp). * M t tháng sau, tháng 10-2001 h ã k t án Linh M c Nguy n Vn Lý 15 nm tù v 2 t i phá ho i chính sách oàn k t qu c gia và vi ph m quy t nh qu n ch hành chánh vì ã t cáo ng CS àn áp tôn giáo. Cu i nm 2001 khi hay bi t có s nh ng t biên gi i và bán n c Bi n ông cho Trung C ng, các nhà trí th c tr trong Nhóm Dân Ch nh Lê Chí Quang, Nguy n Kh c Toàn, Ph m H ng Sn, Nguy n V Bình cùng các v lão thành cách m ng nh Ph m Qu Dng, Tr n Khuê, Tr n Dng Ti n... ã ng thanh t cáo ng C ng S n ph n b i T Qu c. tr a ng C ng S n ã th ng tay àn áp: * Tháng 11- 2002, h k t án Lê Chí Quang 4 nm tù v t i tuyên truy n ch ng nhà n c sau khi vi t bài "Hãy C nh Giác B c Tri u!" Ti p theo ó ng CS còn truy t và k t án 3 ng i v t i gián i p: * Tháng 12-2002 Nguy n Kh c Toàn b k t án 12 nm tù vì ã t ch c nh ng v khi u n i khi u ki n, mít tinh bi u tình t i Hà N i òi l i ru ng t cho nông dân hai mi n Nam B c; * Tháng 6-2003 Ph m H ng Sn b k t án 13 nm tù (sau gi m còn 5 nm) vì ã d ch cu n "Th Nào Là Dân Ch ?" t m ng l i thông tin c a B Ngo i Giao Hoa K; * Tháng 12-2003 Nguy n V Bình b k t án 7 nm tù vì ã g i b n i u tr n n Qu c H i Hoa K t cáo nh ng vi ph m nhân quy n Vi t Nam cùng òi th c thi ch a ng, và òi thành l p ng T Do Dân Ch i l p v i ng CS.

Ngoài ra ng CS còn truy t thêm 7 ng i v t i gián i p, nhng sau ã c i t i danh thành l i d ng quy n t do dân ch : * Tháng 11-2003, 3 ng i cháu c a Linh M c Nguy n Vn Lý, Nguy n V Vi t và Nguy n Tr c C ng b ph t 32 tháng tù, và Nguy n Th Hoa b 4 tháng 8 ngày tù vì ã tàng tr các tài li u nhân quy n và cung c p cho ng i Vi t h i ngo i nh ng tin t c v v các Ph t t chu n b ón Hòa Th ng Thích Huy n Quang t Qu ng Ngãi vào Saigon; * Cng trong tháng này Tr n Dng Ti n b ph t 10 tháng tù vì ã ích danh t cáo M i và Lê c Anh bao che tham nhng; * Tháng 7-2004 Ph m Qu Dng và Tr n Khuê, hai phát ngôn viên c a H i Nhân Dân Ch ng Tham Nhng và Nhóm Dân Ch ã b ph t 19 tháng tù. * Cng trong tháng này Nguy n an Qu b ph t 30 tháng tù vì ã t cáo ng CS gi c quy n thông tin. * Và trong tháng 11-2004 và tháng 4-2005 M c S Nguy n H ng Quang b k t án 3 nm tù v t i "ngn c n nhân viên công l c hành s " thay vì t i l i d ng quy n t do tôn giáo hay t i gián i p. 5 ng s là các Truy n o Ph m Ng c Th ch b ph t 2 nm tù, Lê Th H ng Liên và Nguy n Vn Phng m i ng i 1 nm tù, và 2 anh em Nguy n Hi u Ngha và Nguy n Thành Nhân m i ng i 9 tháng tù. Tr c ó 2 tháng, ngày 15-92004, Chính Ph Hoa K ã li t kê Vi t Nam vào danh sách các qu c gia c n ph i c bi t quan tâm, vì ã th ng xuyên và thô b o vi ph m quy n t do tôn giáo. Mu n tránh ti ng àn áp tôn giáo, Vi n Ki m Sát ã truy t các giáo s và truy n o Tin Lành v t i th ng ph m c ng ép "ch ng ng i thi hành công v ". T ng k t l i sau v i Kh ng B ngày11-9-2001, trong 3 nm, t tháng 10-2001 n tháng 11-2004, Tòa Án Vi t Nam ã truy t và k t án 18 tù nhân tôn giáo và tù nhân

chính tr b ng nh ng t i danh gi t o b a t, và c ng ép l b ch. III. TH P DI N MAI PH C T sau cu c Cách M ng ông Âu nm 1989 và Phong Trào Gi i Th C ng S n t i Liên Bang Sô Vi t nm 1991, ng C ng S n Vi t Nam ã gia tng àn áp i l p b ng công an, tòa án và lu t pháp. Vì không c quy n tranh lu n tr c tòa, t nm 1991 cho n nay, thay m t y Ban Lu t Gia B o V Dân Quy n, chúng tôi ã trình qu c dân bi n minh tr ng bào ch a cho 22 tù nhân lng tâm. Ngoài ra chúng tôi còn công b b n Th t i u Tr n bi n h chung cho các b can b b t gi v t i gián i p l m phát m nh danh là d ch gián i p. Vì gián i p là m t t i danh c ng ép l b ch nên sau này tòa án ã ph i c i t i danh thành "l i d ng quy n t do dân ch ". ây l i là m t t i danh b a t gi t o không tìm th y trong các b hình lu t c a các qu c gia dân ch vn minh. Trong ph n k t lu n b n Th t i u Tr n chúng tôi nh n nh r ng ngày nay C ng S n s 7 i u (C ng S n H u Th t C ). 7 i u C ng S n s chính là 7 m t tr n u tranh c a chúng ta gi i th C ng S n và xây d ng Dân Ch . 1) C ng S n s internet, s tin t c, s ý ki n: Chúng ta phát ng m t tr n truy n thông. 2) C ng S n s d lu n qu c t , s m t chính ngha, s m t vi n tr u t: Chúng ta phát ng m t tr n qu c t v n. 3) C ng S n s i l p chính tr : Chúng ta phát ng phong trào t ch c, phát tri n và k t h p các l c l ng dân ch trong n c và h i ngo i, ng th i ph i h p u tranh gi a trong và ngoài. 4) C ng S n s s th t. H s s th t l ch s vì h không có công giành c l p và không có công th ng nh t t n c. (Vì Vi t Nam ã c c l p và th ng nh t t 1949 chi u Hi p nh Eùlysée). Ngoài ra h còn ph n b i ng bào trong các m c tiêu t do dân ch và mu c u h nh phúc. C ng S n s s th t xã h i, vì ch c ah v a

S 16 * Trang 27

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

c tài tham nhng v a b t công b t l c: Chúng ta phát ng m t tr n truy n bá s th t, ph c h i s th t l ch s t i qu c t và qu c n i, giành chính ngha t do dân ch , h u thu n qu n chúng và h u thu n qu c t . 5) C ng S n s t do nh t do t t ng, t do i l i, t do ngôn lu n, t do thông tin, t do h i h p, t do l p h i, t do l p ng, t do tuy n c v.v... Chúng ta phát ng m t tr n u tranh òi tôn tr ng và th c thi nh ng quy n t do cn b n c a ng i dân c ghi trong hi n pháp và trong Công c Qu c T v Nh ng Quy n Dân S và Chính Tr . 6) C ng S n s dân ch . H ã k t án Ph m H ng Sn 5 nm tù ch vì ã ph bi n nh ng ki n th c dân ch c a nhân lo i vn minh: Chúng ta phát ng m t tr n truy n bá dân ch , ph bi n ý th c dân ch và nh ng k thu t pháp lý ti n t i vi c thi t l p m t ch dân ch pháp tr , dân ch i ngh , dân ch a ng. 7) C ng S n s nhân quy n: Chúng ta phát ng m t tr n truy n bá nhân quy n, u tranh òi th c thi nhân quy n và ph n kháng nh ng vi ph m nhân quy n, c bi t òi phóng thích các tù nhân lng tâm và tranh th t ng tù nhân lng tâm. Ngoài 7 m t tr n nói trên, chúng ta còn phát ng 3 m t tr n trong Sách L c Th p Di n Mai Ph c: 8) M t tr n t do tôn giáo u tranh òi phóng thích các tù nhân tôn giáo ã b giam gi hay qu n thúc c oán, òi l i quy n sinh ho t t tr cho các giáo h i, và òi l i các c s tài s n c a giáo h i ho ng dng o pháp v vn hóa giáo d c và t thi n nhân o. 9) M t tr n b o v ch quy n lãnh th t cáo phe lãnh o C ng S n ph n b i T Qu c b ng cách nh ng t biên gi i và bán n c Bi n ông cho Trung Qu c; ph nh n Hi p c Biên Gi i Vi t Trung, Hi p c V nh B c B và Hi p c H p Tác Ngh Cá; ch ng ch ngha bá quy n Trung Qu c, và u tranh b o v ch quy n lãnh h i

c a Vi t Nam t i các qu n o Hoàng Sa và Tr ng Sa. 10. M t tr n lu t pháp tòa án là trung tâm ph i h p các m t tr n u tranh hóa gi i võ khí àn áp kh ng b c a C ng S n.Vì ngày nay v i s thi t l p Tòa Án Hình S Qu c T , 3 lo i àn áp kh ng b dã man nh t là th tiêu cá nhân, tàn sát t p th và lao ng c i t o s c u thành nh ng t i ch ng nhân lo i thu c th m quy n Tòa Án Hình S Qu c T . Do ó ngày nay lu t pháp tòa án là võ khí chi n l c cn b n c a C ng S n àn áp i l p và c ng c chính quy n. Trong các v án gián i p Ph m H ng Sn, Nguy n Kh c Toàn và Nguy n V Bình có s ph i h p gi a m t tr n lu t pháp tòa án v i m t tr n qu c t v n và m t tr n truy n thông. Trong phong trào ph n kháng nh ng v giam gi hay qu n thúc c oán các nhà lãnh o tôn giáo nh Hòa Th ng Thích Huy n Quang, Hòa Th ng Thích Qu ng , Linh M c Nguy n Vn Lý, M c S Nguy n H ng Quang, o Tr ng Lê Quang Liêm v.v... có s ph i h p gi a m t tr n lu t pháp tòa án và m t tr n t do tôn giáo. Trong phong trào ph n kháng v k t án Lê Chí Quang, Ph m Qu Dng và Tr n Khuê có s ph i h p gi a m t tr n lu t pháp tòa án và m t tr n b o v ch quy n lãnh th , ch ng nh ng t bán n c và ch ng ch ngha bá quy n Trung Qu c. V i Sách L c Th p Di n Mai Ph c chúng ta s hóa gi i c hai võ khí chi n l c c a C ng S n là Tuyên Truy n D i Trá và àn Áp Kh ng B . DI N BI N HÒA BÌNH Trong sách l c Th p Di n Mai Ph c chúng ta ch trng u tranh 10 m t gi i th C ng S n và xây d ng Dân Ch . Trong sách l c này chúng ta không c p n di n bi n hòa bình. Ngày nay Hoa K và các ng minh mu n phát tri n các tng quan ngo i giao, kinh t và vn hóa v i Hà N i hy v ng th c hi n l trình di n bi n hòa bình, cho Vi t

Nam h i nh p vào c ng ng các qu c gia dân ch trên th gi i. ó cng là c v ng c a chúng ta. M i ng i k v ng r ng, v i s phát tri n kinh t th tr ng, giao lu vn hóa và trao i tin t c ý ki n, r i ây dân trí s m mang, i s ng kinh t c a ng i dân s thoát kh i s ki m t a c a nhà n c, và ý th c dân ch s khai thông k nguyên hòa bình và ti n b . Kinh nghi m ông Âu cho bi t, nh có trao i tin t c ý ki n, ng i dân l n l n hi u rõ b n ch t c a C ng S n. Và khi h ã bi t rõ m t th t C ng S n, thì không còn ai tha thi t b o v ch n a, và ch ã tiêu vong. T i Hung Gia L i, Ti p Kh c và B o Gia L i, ch C ng S n ã b gi i th b ng di n bi n hòa bình. i u áng lu ý là các nhà lãnh o C ng S n Âu Châu th ng có tinh th n th thao ph c thi n. Sau nh ng cu c t ng tuy n c t do khi th y ng i dân không còn tín nhi m ch n a thì h ã l ng l rút lui. Vi c này s không x y ra t i Vi t Nam. Vì nh ng ng i lãnh o C ng S n Vi t Nam không suy ngh và hành ng nh nh ng ng i C ng S n Âu Châu. H không bao gi dám t ch c trng c u dân ý hay tuy n c t do bi t rõ nguy n v ng c a ng i dân. Thay vì có tinh th n th thao ph c thi n, h l i b t ph c ngoan c . Thay vì ngay th ng b c tr c, h l i ng y trang d i trá. Thay vì công b ng tr ng pháp, h l i bao che tham nhng. H không ph i là nh ng ng i yêu n c và không t quy n l i qu c gia lên trên quy n l i c a ng phái. H ch gi nhân gi ngha, l i d ng tài s n qu c gia và các ngân kho n vi n tr trang b b máy công an nh m àn áp i l p và c ng c chính quy n. Hn n a h r t s giao lu vn hóa và trao i tin t c ý ki n v i th gi i dân ch . H ch l i d ng giao lu vn hóa m t chi u tuyên truy n d i trá cho cái g i là "s nghi p gi i phóng dân t c" và "s nghi p i m i" nh m t o huy n tho i cho H Chí Minh, và gây uy

S 16 * Trang 28

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

tín cho ng C ng S n c c quy n lãnh o qu c gia. Nh v y n u có i m i thì cng ch là thay i v hình th c, ch không thay i v th c ch t. Trong i u ki n này, n u chúng ta ch k v ng vào di n bi n hòa bình, mà không hy sinh tranh u, thì n nm 2015 - ngha là 70 nm sau khi C ng S n c p chính quy n - xã h i c a chúng ta cng s không b ng xã h i Mi n Nam u th p niên 1970. Do ó phng châm hành ng c a chúng ta v n là: Hãy t giúp mình r i Tr i s giúp ta. Hãy hy sinh và chi n u r i ng minh s giúp ta. Di n bi n hòa bình không ph i là i u ki n c n và gi i th CS và xây d ng Dân Ch . Di n Bi n Hòa Bình ph i c ti n hành ng th i v i Th p Di n Mai Ph c. Ta hãy gi v ng Ni m Tin.

Tin t c ti p trang 23 ng Dân Ch Nhân Dân r i truy n n d p H i ngh APEC

(Ti p theo và h t)

M t i u c n nh n m nh: dù ng c m quy n àn áp tàn b o trào lu dân ch n th nào i n a, nhng trong lòng Dân t c, h n t do b t di t v n s ng mãi, khát v ng dân ch mãnh li t v n s c sôi, khi có i u ki n thì l i bùng lên không th nào d p t t c. H i nm 1987, sau nhi u nm c u xin, cu i cùng thì "Câu l c b Nh ng ng i Kháng chi n c" c thành l p, do nhà cách m ng lão thành Nguy n H làm ch nhi m. Câu l c b ã phát huy tinh th n t do t t ng, t do ngôn lu n, và dù không c phép v n cho ra báo "Truy n Th ng Kháng Chi n" v i 2 ngàn b n in. Câu l c b ã dám th o lu n nh ng v n chính tr r t hóc búa, nh yêu c u B chính tr và Ban bí th ki m i m công vi c c a mình tr c Trung ng, yêu c u thi hành k lu t nh ng b tr ng, th tr ng ph m sai l m cho 10 tri u dân mi n B c b ói nm 1987, yêu c u Trung ng ng " c di n" khi Qu c h i b u Ch t ch H i ng B tr ng mà cho Qu c h i c b u c dân ch ... ng c m quy n t c gi n, b t u àn áp nh ng ng i tham gia Câu l c b thì ông Nguy n H ­ ng i ng viên v i 50 tu i ng ­ ã tuyên b ra kh i CSVN (1990). Trong nm 1987, T ng Bí th Nguy n Vn Linh tuyên b "c i trói" cho vn ngh s ­ s th t là ch t m th i n i l ng dây trói thôi ­ thì gi i trí th c, vn ngh s, các nhà báo ã bi t nhân c h i ó vn lên. Nhà vn Nguyên Ng c ã a ra b n " cng d n th o lu n h i ngh ng viên bàn v sáng tác vn h c", m t l n n a t l i quan h gi a vn h c và chính tr , ph n i dung t c hoá m i quan h này, ph n i s "tuy t i hoá chính tr , tuy t i hoá s chi ph i t t y u c a chính tr i v i vn h c" (nguyên vn), nói m t cách khác vn h c òi "t do", òi thoát kh i s è u c i c c a " ng tính". Th t ra cng không khác m y yêu c u òi ng "tr vn ngh

B t u t ngày 5-11-2006, ng Dân ch Nhân dân ã phát tán hàng trm t truy n n. Truy n n c liên t c r i trong nhi u ngày t i các ni: công viên tr c Dinh c L p c, Sài Gòn; ng Lý T Tr ng, tr c Th vi n qu c gia; tr c nhà giam PA24 a ch s 4 Phan ng Lu -Sài Gòn, ni ang giam Bác s Lê Nguyên Sang và ký gi Hunh Nguyên o; khu Công nghi p Tân Bình; xa l Hà N i và các khu v c thu c T nh ng Nai, Biên Hòa. Truy n n khác nhau v m t hình th c nhng n i dung không thay i, m c tiêu là thông tin trong qu ng i qu n chúng l i kêu g i c a ng DCND v tình tr ng vi ph m nhân quy n t i VN. òi h i ng CSVN ph i tr t do cho các tù nhân chính tr , trong ó có các lãnh o c a ng DCND g m bác s Lê Nguyên Sang và ký gi Hunh Nguyên o; 4 ng viên th ng ang b giam gi t i Ti n Giang, nhi u nhà u tranh cho dân ch và nhân quy n ang b c m tù nh Ký gi Nguy n V Bình, các anh Nguy n Ng c Quang, V Hoàng H i, Ph m Bá H i, Trng Qu c Huy, v.v... ch vì h òi dân ch và ký tên ng h b n tuyên ngôn T Do, Dân Ch cho VN. Truy n n cng òi h i chính quy n Hà N i ph i h y b i u 4 Hi n Pháp; ch p nh n i tho i v i các xu h ng chính tr khác bi t Xem ti p trang 31

cho vn ngh s" mà Tr n D n ã a ra h i cu i nm 1954 u nm 1955, kh i u cho trào lu "Nhân Vn-Giai Ph m". M t phong trào sáng tác m nh m ã c d y lên: nhi u tác ph m vang d i m t th i ã xu t hi n, nh "Th i Xa V ng" (1986) c a Lê L u, "Ti u Thuy t Vô " "Thiên ng Mù" và "Bên Kia B o V ng" (1987) c a Dng Thu Hng, "Ly Thân" (1987) c a Tr n M nh H o, "L i Khai C a B Can" (1987) c a Tr n Huy Quang, "Cái êm Hôm y êm Gì?" (1988) c a Phùng Gia L c, "Ti ng t" (1988) c a Hoàng H u Cát, "Mùa Lá R ng Trong V n" (1985) c a Ma Vn Kháng, "T ng V Hu" c a Nguy n Huy Thi p... Vn th c a Nguy n Minh Châu, Tr n Vàng Sao, Xuân Qunh, Nguy n Duy, Bùi Minh Qu c, Thanh Th o, h i ho c a Nguy n T Nghiêm, Nguy n Sáng, B u Ch , k ch ngh c a Lu Quang V, T t t... ã l i nh ng d u n p cho th i k ó. Nh ng i thay c a báo chí cng khá tích c c, n i b t là tu n báo "Vn Ngh " d i th i t ng biên t p Nguyên Ng c, "Sông Hng" v i t ng biên t p Tô Nhu n V, "Lang Bian" v i t ng biên t p Bùi Minh Qu c, "Tu i Tr " v i t ng biên t p V Kim H nh. Cng c n nh c n vai trò c a ông Tr n ,h i ó là tr ng Ban Vn ngh Trung ng ã có công thuy t ph c T ng Bí th Nguy n Vn Linh và B chính tr ra ngh quy t 05 (công b u tháng 12-1987) v i tinh th n n i r ng t do cho vn ngh s, ph n nào ã có tác d ng m ng cho các tác ph m t t ra i. V n ph m bí m t thì ph i k n t "Di n àn T Do" do Giáo s oàn Vi t Ho t ch trng. M t th i gian sau thì ng c m quy n ho ng s , l i si t ch t dây trói, l i bày ra "V án Câu l c b Nh ng ng i Kháng chi n c", a vào tù các ông T Bá Tòng, H Hi u, Trung Hi u, ình M nh... cu i cùng là ông Nguy n H , "V án Lang Bian" v i vi c khai tr kh i CS và qu n ch nhà th Bùi Minh Qu c, nhà vn Tiêu Dao B o C và àn áp H i Vn ngh

S 16 * Trang 29

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Lâm ng. Ông Nguyên Ng c, bà V Kim H nh u b g t ra kh i cng v t ng biên t p các báo h ã ph trách. Các nhà tu hành t ng ng h CS trong cu c chi n tranh mi n Nam, n khi h c t ti ng nói chính ngha cng b àn áp, tù ày, qu n ch , nh Linh m c Chân Tín, ông Nguy n Ng c Lan... ó là cha nói n v án Nguy n an Qu , oàn Vi t Ho t v i m c án c c k n ng. Trong tình hình vô cùng khó khn ó, cu c u tranh òi dân ch hoá v n không ng ng ti n t i. Các nhà cách m ng lão thành Hoàng Minh Chính, Nguy n H , Lê Gi n, La Vn Lâm, Nguy n Vn Tr n, Ngô Th c, Tr n , Nguy n Vn ào, Hoàng H u Nhân, Lê H ng Hà, Tr n Dng Ti n, V Huy Cng... ã c t cao ti ng nói chính ngha c a mình. Ông Nguy n H ã cho ra t p lu n vn "Quan i m Và Cu c S ng", ông Nguy n Vn Tr n ­ t p t p lu n "Vi t Cho M Và Qu c H i", ông Hà S Phu (Nguy n Xuân T ) ­ ba t p sách "D t Nhau i D i Nh ng T m Bi n Ch ng C a Trí Tu ", " ôi i u Suy Ngh C a M t Công Dân" và "Chia Tay Ý Th c H ", Tr n Th ­ "Ng i Tù B X Lý N i B ", Hoà Th ng Thích Qu ng ­ "Nh n nh Nh ng Sai L m Tai H i C a ng C ng S n Vi t Nam i V i Dân T c Và Ph t Giáo Vi t Nam", ông Tr n ­ "H i Ký", Tiêu Dao B o C ­ "N a i Nhìn L i", Tr n Khuê ­ " i Tho i"... Nhi u ng i khác, nh L Phng, Nguy n Ki n Giang, Nguyên Phong H Hi u, Nguy n Thanh Giang, V Cao Qu n... cng ã công b nh ng lu n vn, nh ng nghiên c u c a mình ch rõ con ng t t y u ph i dân ch hoá t n c. Cng chính trong th i gian này, m t t báo bí m t nh nh n vi t r t hay mang tên "Ng i Sài Gòn" mà ng i ta r ng do Ông Già Ch m Nguy n Vn Tr n làm. T báo c nh ng ng i dân ch ón nh n r t n ng nhi t. B c vào th k m i, nhà vn Bùi Ng c T n cho ra "Chuy n K Nm 2000", nhng b thu h i ngay, ông Nguy n Thanh Giang t xu t b n "Suy T Và c V ng" cng b t ch thu. T ng Tr n nh cho ra "Nh t Ký R ng R n" nhng b công an c p o t ngay khi s p a i photocopy... Nhi u ng i ã ph i tr giá r t t cho quy n t do phát bi u c a mình b ng s m t t do, t c là b ng nhi u nm c m tù, qu n ch , b ng nh ng sách nhi u th ng xuyên c a nhà c m quy n... Ngày 21-2-2001, t Thanh Minh thi n vi n Sài Gòn, Vi n tr ng Vi n Hoá o Giáo H i Ph t Giáo Vi t Nam Th ng Nh t Hoà Th ng Thích Qu ng ã công b "L i Kêu G i Cho Dân Ch Vi t Nam" v i sách l c 8 i m c u nguy t n c r t rõ ràng và c th . n nm 2005, Bác s Nguy n an Qu , thay m t Cao Trào Nhân B n, ã a ra "L Trình 9 i m Nh m Dân Ch Hoá Vi t Nam". Và c bi t là ngày 8-4-2006, 118 nhà tranh u cho dân ch trong n c ã tung ra b n "Tuyên Ngôn T Do Dân Ch 2006" có tính ch t cng lnh c a phong trào dân ch , minh nh m c tiêu, phng pháp u tranh c a nh ng ng i dân ch . Tuyên Ngôn ó c nhi u ng i trong n c nhi t tình ón nh n, tính n nay ã có trên 2 ngàn ng i kh p các t nh thành trong c n c can m ký tên và c ng i Vi t h i ngo i hoan nghênh n ng nhi t. Tuyên Ngôn 2006 cng c d lu n th gi i bi t n và ng h . M i m y ngày sau, vào ngày 15-4-2006, t bán nguy t san "T Do Ngôn Lu n" do Linh m c Têphanô Chân Tín làm ch nhi m ã ra s u tiên t trong n c mà không c n xin phép. ây là m t t báo gi y c ph bi n kh p ba mi n ng th i c a lên m ng l i i n t . Cho n ngày 1-10-2006, t "T Do Ngôn Lu n" ã ra c 12 s . ó là m t c g ng r t l n c a nh ng ng i ch trng và nh ng ng i ng h bán nguy t san. Ngày 8-5-2006, các b n tr du h c sinh Vi t Nam nhi u n c, nh Nguy n Ti n Trung, Hoàng Lan... ã cùng m t s sinh viên, h c sinh trong n c thành l p T p H p Thanh Niên Dân Ch và t p h p này ã có nh ng ho t ng c a tu i tr r t ngo n m c. M t nhóm trí th c dân ch Hà N i do nhà vn Hoàng Ti n ng u ã ch trng t báo in "T Do Dân Ch ", nh ra ngày 15-08-2006 thì 2 ngày tr c ó công an ã xông vào toà so n thô b o lùng s c, c p i m i tài li u và máy vi tính, nên t báo in không ra c. Tuy nhiên, n ngày 2-09-2006, báo "T Do Dân Ch " i n t ã xu t hi n trên m ng. Và ngày 15-9-2006, t bán nguy t san "T Qu c", ti ng nói t suy t và c v ng c a nhân dân Vi t Nam, cng ã ra s 1 t trong n c do nh ng cây bút trong n c v i s c ng tác c a m t s cây bút ngoài n c. ây cng là báo gi y ng th i là báo i n t . Th là trên ch ng ng gian kh y máu và n c m t dài d ng d c su t 50 nm qua, bi t bao chi n s dân ch ã b hy sinh, ã b ày o kh n kh trong ng c tù, nhng hàng lo t các chi n s khác v n ti p t c dng c m xông t i không ng ng ch ng l i b o quy n và thúc y cu c u tranh hoà bình, b t b o ng nh m chuy n hoá t n c ta t ch c ng toàn tr sang ch dân ch a nguyên, em l i t do, h nh phúc cho toàn th dân ta. i u áng m ng là bên c nh các nhà tranh u cho t do dân ch không m t m i trong nhi u nm qua nh các ông Hoàng Minh Chính, Nguy n H , Nguy n an Qu , Nguy n Vn Tr n, Tr n , Lê H ng Hà, Ph m Qu Dng, Tr n Dng Ti n, V Huy Cng, V Cao Qu n, Nguy n Thanh Giang, Hà S Phu, Bùi Minh Qu c, Mai Thái Lnh, Hoàng Ti n, Tr n Khuê, nh hai v i lão Hoà Th ng Thích Huy n Quang, Thích Qu ng , các nhà tu hành Thích Tu S , Thích Thi n H nh, Thích Thi n Minh, Thích Không Tánh, Chân Tín, Nguy n Vn Lý, Phan Vn L i, Nguy n H u Gi i, Lê Quang Liêm, v.v... ã xu t hi n thêm nhi u chi n s dân ch m i r t dng c m, nng ng, thông minh, s c s o, nh Nguy n V Bình, Lê Chí Quang, Ph m H ng Sn, Nguy n Kh c Toàn, Phng Nam Nam H i, Tr n M nh H o, B ch Ng c Dng, Phan Th H i, nhà vn n Tr n Kh i Thanh Th y, hai m c s Nguy n H ng Quang, Nguy n Công Chính, các lu t s Nguy n Vn ài, Lê Th Công Nhân, v.v...2 Ngay c nh ng cán b ng viên, nh ng c u công th n c a CS, nh các ông Ph m Vn Xô, ng Vn C ng, Nguy n Vn Thi, t ng Nguy n Nam Khánh, c u phó th t ng oàn Duy Thành, c u th tr ng B công an Nguy n Tài... cng ã c t cao ti ng nói th ng th n v ch m t nh ng k lãnh o c tài mang tính lu manh trong ng, nh M i, Lê c Anh. M t s cán b ng viên ã t ng gi nh ng tr ng trách trong CS cng ã nh p cu c vào vi c v n ng dân ch theo cách riêng c a h , nh các ông Phan ình Di u, Nguy n Trung Thành, Lê ng Doanh, Nguy n Trung, Lu t s Tr n Lâm, ng Vn Vi t, Tr n Qu c To n, v.v... Cng r t áng m ng là ngày nay, vi c k t h p u tranh gi a trong n c và ngoài n c ã ch t ch và nh p nhàng hn tr c. C ng ng ng i Vi t h i ngo i ã có nhi u kh nng chi vi n cho phong trào trong n c, cng nh kh nng v n ng chính gi i c a các n c dân ch , v n ng d lu n và các t ch c qu c t y m tr cu c u tranh dân ch hoá t n c ta, nh ó ã t o thêm

S 16 * Trang 30

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

c nhi u i u ki n thu n l i hn cho phong trào trong n c. T t c nh ng i u ó em l i ni m tin v ng ch c cho m i ng i ang tranh u vì t do dân ch : dù có gian nguy th nào i n a, dù k thù c a t do dân ch có àn áp, kh ng b ác li t n th nào i n a, nhng cái ch c tài toàn tr l i th i nh t nh s s p và b thay th b i th ch dân ch a nguyên, có kh nng t o i u ki n cho t n c ti n lên m nh m , em l i t do, công b ng xã h i và phúc l i chung cho m i công dân. Moskva, 08.10.2006 Ghi chú: 2. Chúng tôi ch xin d n tên nh ng ng i trong n c, và ch c ch n là còn thi u sót nhi u. Xin b n c l ng th .

B n tin "Bên L APEC s 3" c a nhà ho t ng Tr n Ng c Hà cho bi t m t cu c bi u tình d ki n t ch c Sài Gòn c a 200 dân oan ã b b ráp và vây ánh ngay khuya ngày 18-112006, nhi u gi ng h tr c khi TT Bush t i Sài Gòn (10g t i CN 19-11) Cu c bi u tình c d trù di n ra lúc 10g sáng ngày 19-11 tr c Vn Phòng 2 Chính Ph , s 7 ng Lê Du n, Sài Gòn, g n Lãnh S Quán Hoa K và khu Th o C m Viên. Kho ng 200 dân oan t nhi u t nh l n l i b ng nhi u ng khác nhau, k c nh ng ng vòng t An Giang qua biên gi i Tây Nam, ã c g ng t t p v ây u tranh òi t do tôn giáo và òi tr l i tài s n c a Ph t Giáo Hòa H o. Ban t ch c d trù có c nh ng tín h u Tin Lành n t kh p vùng chung quanh Thành Ph òi quy n th ph ng chung v i nhau t i các Nhà Nguy n. H u h t bà con ã chu n b bi u ng , áo m c mang hai màu xanh-tr ng v i nh ng dòng ch ph n i chính sách àn áp tàn b o c a nhà c m quy n. Cu c bi u tình c d tính s di n ra trong không khí ôn hòa, b t b o ng. Tuy nhiên, trên ng n ni t h p, m t s ng i d n u ã b công an ru ng b t. Riêng ông Tr n Thanh Hi n và bà Tr n Th Thúy ã b công an ng Tháp và Sài Gòn ph i h p lùng b t và ánh p dã man h i n a êm 18-11 tr c ó. Vì thi u ng i i u ng và ph i h p, cu c bi u tình ã không th di n ra nh ã nh. Phóng viên ngo i qu c ch có th ph ng v n ông Trng Vn c, ng i v n ng và t ch c cu c bi u tình, qua i n tho i. Ông t ra th t v ng vì CSVN c rút kh i CPC.

Tin t c ti p trang 29 V SG bi u tình ón TT Bush: 200 Dân Oan B B t, ánh p

Kính g i : y ban B o v Nhân quy n c a Liên H p Qu c. Bà Loretta Sanchez ­ Dân bi u H ngh vi n Hoa K ng kính g i : T ch c Theo dõi và B o v Nhân quy n Qu c t Human Right Watch. T ch c B o v Quy n ph n Qu c t . T ch c Phóng viên không biên gi i. T ch c Ân xá Qu c t . Ban biên t p Vietnam Exodus và Phóng viên T ng Th ng - Lu t s Ph . D lu n ng bào trong n c và h i ngo i. Các c quan b o v lu t pháp c a N c CHXHCN VN Chúng tôi tên là Lê Th Kim Thu t 3 khu ph 6, th tr n Vnh An, huy n Vnh C u, t nh ng Nai và V Thanh Phng p Bình Xuân 1, xã Xuân Phú, huy n Xuân L c, t nh ng Nai, hi n t m trú t i 491/56 ng Hunh Vn Bánh qu n Phú Nhu n, Sài Gòn. Chúng tôi ng lòng vi t th này kh n thi t kêu c u n các Quý ông, Quý bà quan tâm n nhân quy n c a nhân dân Vi t Nam hãy lên ti ng giúp chúng tôi. Chúng tôi cng là nh ng ng i dân oan ã c vinh h nh h i àm cùng Bà Dân bi u Loretta Sanchez là Ngh s c a Qu c h i Hoa K. N i dung nh sau : Chúng tôi là nh ng ng i dân oan b chính quy n các c p a phng c p o t t ai, tài s n c a gia ình su t m y ch c nm qua, sau ngày 30-4-1975. Chúng tôi ã i khi u ki n t t nh quê nhà n Sài Gòn r i ra Hà N i g n 20­ 30 nm qua. Khi ra th ô Hà N i khi u ki n lên các c p cao Trung ng và ang t m trú, tr t i ngõ 94 ph Ng c Hà, qu n Ba ình, Hà N i su t t nm 2001 n nay. Trong th i gian theo ki n t i Hà N i, chúng tôi không vi ph m gì vào lu t pháp c a chính quy n Vi t

Nam cng nh các quy nh khác c a a phng. Ngày 11-11-2006, chúng tôi b công an ph ng Ng c Hà u i ra kh i nhà tr v i lý do : Hà N i ang chu n b chào ón H i ngh APEC 14 c t ch c t i Vi t Nam, nên phía chính quy n Vi t Nam l y lý do m b o an ninh và m quan không cho dân khi u ki n các t nh l i Hà N i. H e d a và ép bu c ch tr u i chúng tôi ra kh i nhà mà không có lý do gì chính áng. Chúng tôi ành ph i ra v n hoa Mai Xuân Th ng là ni i di n tr s ti p dân c a CSVN, Chính ph ... ng nh c a nhà v sinh công c ng ngay g n y ho c vào ng nh mái hiên c a tr s này. Nhng n 23 gi êm khuya cùng ngày hôm ó, có nhi u xe c ch ng c nh sát c ng, ch g n trm công an ào ào xông n b t gi t t c hàng ch c dân oan ang ng i ng v t v y. Chúng tôi ph n i thì b công an x c nách lôi h t chúng tôi lên ô tô, ng i nào c ng l i thì b h khênh qu ng nh súc v t. Riêng chúng tôi thì h l i còn l a thêm là : "Các ch c i i, c ch p hành i! Sáng mai chúng tôi là cán b c a A38 T ng c c an ninh s sang ón ch v ". Th c t thì chúng tôi b ch sang ni c g i là Tr i b o tr xã h i 1 g n th tr n ông Anh cách Hà N i 30km v phía B c. Khi n ni chúng tôi b công an y ngay vào phòng và nh t luôn trong tr i. Sáng ngày hôm sau không có m t ai là cán b công an c a T ng c c an ninh n làm vi c v i chúng tôi, h m c cho chúng tôi ng i m t ch . Khi chúng tôi h i thì công an gác c ng h nói : "Các ch c ây, chúng tôi không b t các ch ". Nhng chúng tôi i 1 b c là h theo sau luôn, chúng tôi i ti p kho ng 10 b c thì h c n không cho chúng tôi c i thêm n a. C

S 16 * Trang 31

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

ban ngày cng nh êm, h c ng i giám sát nh t c nh t ng c a chúng tôi b ng m i cách, nh : cho m t vài công an tr ng i tr c c a bu ng giam gi quan sát. Khi chúng tôi g i i n tho i cho ng i thân, ho c tr l i ph ng v n các báo ài thì h n g n nghe tr m m i n i dung c a cu c i n àm. Tình c nh chúng tôi hi n nay s ng m t t do và th t úng hoàn toàn là m t c nh c a ng i b tù ày, giam c m. Mà Tr i b o tr xã h i 1 th c ch t là m t tr i t p trung, m t nhà tù trá hình mà thôi. Chúng tôi ra th ô Hà N i khi u ki n, là nh ng ng i có a ch rõ ràng, có gia ình, có ng i thân thi t, không ph i là nh ng k vô gia c, ho c không ni nng t a mà ph i s ng d a vào s b o tr và nuôi d ng c a nhà n c. Nay phía công an Vi t Nam l i vô c tu ti n b t gi , ày o , giam c m chúng tôi. Tình hình dân oan chúng tôi vô cùng b c xúc, i khi u ki n không ai gi i quy t, nay l i b b t tù giam, mà không h có l nh c a Toà án, Vi n Ki m sát. Nghiêm tr ng hn n a chúng tôi là nh ng dân lành, nay l i b công an b t giam vào tr i c a nh ng ng i b b t vì hành ngh m i dâm và vô gia c. Do b xúc ph m nh v y, nên chúng tôi u tranh ph n i kiên quy t và tuy t th c t lúc b b t 11-11-2006 n nay. Chính vì v y mà s c kho c a chúng tôi b sa sút tr m tr ng, nhng công an VN không h m y may ng lòng n tình c nh bi át c a ng i dân oan cùng là ng bào con L c cháu H ng v i h . Chúng tôi c c l c lên án hành vi àn áp nhân quy n c a nhà c m quy n VN, h l a d i nhân dân trong n c và th gi i m t cách tinh vi. i v i nh ng ng i dân oan th p c bé h ng chúng tôi h th ng tay àn áp, kh ng b . Chúng tôi u tranh m nh m thì công an tr i nói : "Chúng tôi không b t các ch , chúng tôi ch giam gi các ch theo l nh c a B Công an và Trung ng". Nh v y nhà c m quy n Vi t Nam ã ngang nhiên chà p pháp lu t do chính h ra, h ã vi ph m tr ng tr n lu t v :

- T i ngn c n quy n ng i khi u ki n; - T i b t gi ng i trái phép; - T i vi ph m lu t c trú, t do c trú và t do i l i c a ng i dân. V y th h i chính quy n Vi t Nam tôn tr ng nhân quy n c a nhân dân mình ch nào ??? Chúng tôi kh n thi t kêu g i Các Quý V hãy lên ti ng lên án và giúp chúng tôi thoát kh i s áp b c, àn áp kh c li t c a nhà c m quy n Vi t Nam, mà tr c m t là òi tr l i ngay t do nhân quy n cho chúng tôi, tr l i ngay nhà c a, t ai cho toàn th dân oan Vi t nam. Cùng b b t v i chúng tôi còn r t nhi u ng i dân oan, c bi t có 2 m con cô giáo Nguy n Th Th o là ng i i khi u ki n t lúc cha có con nay con gái bé c a ch ã 4 tu i, hôm ó cùng b b t giam c m v i m . Và khi b công an tr i này c ng b c v a phng thì cô giáo Th o ã ch ng c l i quy t li t, kêu khóc th m thi t không v . Vì gia ình 2 m con r t nghèo không có ti n t t nh Gia Lai ra Hà N i khi u ki n, cu i cùng công an ã ph i dùng v l c khênh qu ng cô giáo Th o lên ô tô nh m t con heo c ng ch ch tr v trong ó. M t tr ng h p khác là ông inh Vn S 46 tu i, nhà ng Tháp, ra Hà N i khi u ki n ã n ch u ch c c a ngõ nhà T ng Bí th CSVN Nông c M nh a n t , ã b công an xô y, gi ng co, xé nát h t qu n áo. Sau khi tr v v n hoa Mai Xuân Th ng thì b công an l a g t m i i làm vi c và b o gi i quy t có tình có lý áp ng m i yêu sách ông s m tr v quê, th c t là b t ông a lên ô tô ch sang Tr i b o tr xã h i s 1 và giam ông ó. Ph n u t tr c hành vi l a o c a chính quy n CS Vi t Nam, ông S ã tuy t th c 8 ngày. n hôm nay ông S r t y u, ch n m yên m t ch không i c, nhng cng ch ng c công an tr i quan tâm n. M t s ki n n a là, chúng tôi cng kh n thi t t cáo tr c d lu n r ng rãi là chúng tôi v a vi t th ng h Tuyên ngôn 8406 và s nghi p u tranh dân ch hoá n c nhà cng nh v n ng nhi u dân

oan n a các t nh nh Tây Ninh, ng Tháp.... cùng tham gia ký tên ng h Tuyên ngôn Dân ch T do 8406. Và v a qua chúng tôi còn vi t th g i bà Dân bi u Loretta Sanchez, c công b r ng rãi trên m ng Internet. V y th h i ây có ph i là nh ng hành ng tr thù chính tr c a công an Vi t Nam, chính quy n CSVN i v i chúng tôi hay không ??? u gi chi u nay, ngày 14-112006, tôi, V Thanh Phng, ã c tham gia h i lu n v i Bà Dân bi u này qua i n tho i di ng ngay t trong tr i, ni giam c m chúng tôi. Cu c nói chuy n c a chúng tôi ang gi a ch ng thì ã b công an VN c t t thô b o và làm cho quý thính gi ang theo dõi trên truy n hình tr c ti p c a h th ng ài SBTN r t ph n n . Chúng tôi vi t th này t cáo phía chính quy n CS Vi t Nam ã dùng công an àn áp ch ng l i nhân dân mình. Chúng tôi mong các Quý v hãy c c l c lên án và nghiêm kh c lên án c u l y chúng tôi, nh ng ng i dân hi n lành bé nh ang tuy t th c m y ngày nay, ang rên xi t kh n kh d i s àn áp c a công an và chính quy n CS Vi t Nam. Vì hoàn c nh ang b giam c m nên không th tr c ti p vi t th kêu c u này, nên chúng tôi ã ph i c toàn vn n i dung th qua i n tho i cá nhân cho anh Nguy n Kh c Toàn là nhà báo t do, là m t nhà tranh u dân ch hi n 11 Ngõ Tràng Ti n qu n Hoàn Ki m Hà n i vi t thành b c th này, r i trân tr ng kính chuy n n các quý v . Cu i cùng chúng tôi xin trân tr ng cám n các Quý v ã b t chút th i gian quan tâm n c nh ng bi át và kh n kh c a nh ng ng i dân nh chúng tôi. Chúng tôi cng trân thành cám n anh Nguy n Kh c Toàn không qu n nguy hi m ã giúp nguy n c này c a chúng tôi c hoàn thành tr n v n. Tr i B o tr Xã h i 1, huy n ông Anh, Hà N i Ngày 14-11-2006 Kính th V Thanh Phng, Lê Th Kim Thu

S 16 * Trang 32

Information

Microsoft Word - Tu_Do_Ngon_Luan_so_16___01_Dec_2006[1].doc

32 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

94831


Notice: fwrite(): send of 212 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531