Read Microsoft Word - Tu%20do%20ngon%20luan%20so%2054[1].doc text version

*

n Cách ây g n m t nm, t i ngày 22-06-2007, Ch t ch n c CSVN Nguy n Minh Tri t ã cùng b s u Dana Point, Qu n Cam, California, Hoa K, g i là g p g bà con ng i Vi t. T i ó, trong khách s n Saint Regis lèo tèo m y ch c Vi t ki u thân c ng ( ang khi bên ngoài c m y ngàn ng i Vi t t n n bi u tình o), Nguy n Minh Tri t ã c g ng c t gi ng: "Tôi mong bà con c a mình hãy vì quê hng t n c, gác b nh ng khác bi t c a mình, hãy oàn k t l i, cùng nhau xây d ng t n c Vi t Nam giàu m nh, hùng c ng... N u ai ó còn có ng n ng i, còn có b t ng, chúng ta hãy nói v i các b n y r ng m hi n Vi t Nam lúc nào cng dang r ng cánh tay ón nh n t t c nh ng ng i con c a mình v v i T qu c. Tôi cng thông báo v i nh ng ng i có c ch b t ng r ng nh ng thông tin a n cho h cha y . H cha có i u ki n tr c ti p quay v quê hng t n c, tr c ti p ch ng ki n nh ng i thay nhanh chóng, nh ng ti n b ang di n ra trên t n c chúng ta". T i ngày 25-6-2008 m i r i, t i khách s n Hilton Houston, bang Texas, Hoa K, tr c kho ng 30 Vi t ki u thân c ng, th t ng CSVN Nguy n T n Dng cng nén n i nh c (vì b c ngàn ng bào bên ngoài v i r ng c vàng ph n i) lên ti ng nh sau: "...Bà con hãy h ng v quê hng b ng m i ng, m i n o... Quê hng là vnh h ng, trong khi quá kh ã là l ch s , c n gác l i ...Chúng ta hãy cùng gác l i quá kh , nhìn vào m c tiêu chung này chung s c xây d ng t n c... Làm c cái gì, dù nh nhoi thì làm, m t ti ng nói ng h cng là óng góp... ng m c c m mãi v i quá kh , nh t là khi t n c còn không ít khó khn. Khi vào Nhà Tr ng, tôi nghe m t nhóm ki u bào hô o Th t ng mà th y bu n. Tôi ngh cha h n h thù ghét gì cá nhân Th t ng, mà ch là s m c c m v i quá kh và s thi u thông tin v tình hình Vi t Nam ..." "Gác l i quá kh ", "thi u h t thông tin", "hòa gi i hòa h p"... rõ ràng c hai lãnh o CS u cùng m t bài b n nh nhau, m t bài b n quá c mèm ! 1- Ông th t ng kêu g i "gác l i quá kh , nhìn v tng lai chung s c xây d ng t n c". Th t ra thì ch ng ai mu n quá kh tr nên m t kh i á è n ng lên tâm h n, khi n cu c i mình không ti n t i n i. Nhng cái quá kh mà ông và ng ng ã gây ra trên d i t quê hng n c Vi t, trên h n xác m i con dân Vi t quá cay ng quá, quá tàn b o. S cay ng tàn b o này còn kéo dài mãi t i hôm nay. N u mu n ng bào gác l i quá kh thì chính ng i CS ph i s a ch a nh ng l i l m và n bù nh ng t i ác ã gây ra cho t n c dân t c t lúc h xu t hi n trên t Vi t mãi t i gi này. Tr c h t, vào ngày 30-4-1975 và nh ng ngày tr c ó, h ng ch c ngàn thng b nh binh và ph binh VNCH ang trong các T ng y vi n và Quân y vi n ã b CS các ông tàn nh n qu ng ra ngoài ng hay h sát ngay trên gi ng b nh sau khi chi m mi n Nam. Các thng ph binh này hi n m t c danh d vì b vu kh ng là "ph n qu c, ánh thuê" và ang d s ng d ch t trong c nh kh n cùng. Ông th t ng và ng CS có ngh n trách nhi m b i th ng t n h i v t ch t l n tinh th n cho h giúp gác l i quá kh chng? Th hai, ngay sau "ngày gi i phóng mi n Nam", ông th t ng và ng ng ã "gi i phóng" luôn nhà c a ru ng v n cùng nhi u tài s n khác c a "b n ng y", c bi t c a "ng y quân ng y quy n", c a các "tôn giáo ph n ng" (và không ph n ng) d i nhi u chiêu bài và lý c khác nhau, nghe r t chính áng và h p lu t nhng l i ch là ngang nhiên c p bóc, chi m o t tàn nh n. Vi c chi m o t này còn ti p t c cho n hôm nay v i hàng tri u h nông dân và th dân b y ra l ng, n xin ki m s ng, v i hàng ch c tri u công nhân b bóc l t n t n xng t y, ph i bán máu nuôi thân, v i hàng tri u thi u n b y vào thân ph n lao nô hay tình nô, n ph i bán trôn nuôi mi ng... Mu n giúp gác l i quá kh , thì ng và nhà n c ph i hoàn tr t t c nh ng tài s n và quy n l i y l i, ng th i b i th ng thi t h i úng m c cho các n n nhân. Th ba, không thông qua b t c hình th c lu t pháp chính áng nào, ông th t ng và ng ng ã b t giam ít nh t là 222.809 quân nhân viên ch c cán b VNCH, a vào hn 200 tr i t p trung trong m c ích v a t y não v a cho ch t d n ch t mòn trong các xó r ng mà các ông g i là "c i t o", và hành h tinh th n l n th xác cho n 17 nm m i th h ng trm ng i cu i cùng. Vi c t ng giam nh ng ng i khác bi t chính ki n còn ti p t c mãi n hôm nay v i hàng trm tù nhân lng tâm qua nh ng màn b t cóc ê ti n, th m v n kh ng b , x án b t mi ng, giam c m b t nhân r i tìm cách lu y bi t x . Hãy b i th ng thi t h i v t ch t l n tinh th n cho ng n y tù nhân chính tr ch c và tù nhân lng tâm ch m i ã, r i hãy nói n vi c lãng quên quá kh nghe ông! Th t, trong 10 nm u k t 1975, lúc mà ông th t ng và ng ng g i là "VN b c vào k nguyên ánh sáng, ch ngha xã h i p thêm nm tháng", thì hàng tri u dân mi n Nam (và ch ng ít dân mi n B c) không th ch u n i s k m k p chính tr l n c nh s ng kh n cùng, ã t ru t lìa b quê cha t t , li u ch t tìm ng n b n b t do, dù ph i vùi thây d i lòng bi n c , tan nát cu c i trong v nh Thái Lan, g c ch t gi a r ng già biên gi i, b v ni tr i t n n x ng i... Lúc y, các ông ã g i h là b n ph n n c, l ôm chân qu c, ám ham b th a s a c n, ph ng i m lu manh, th rác r i c a xã h i.... Nay thì dù có u n l i g i h là "máu th t c a máu th t VN, khúc ru t thân thng ngàn trùng, b ph n không th tách r i kh i c ng ng dân t c"... nhng n u B Chính tr không chánh th c xin l i C ng ng T n n h i ngo i b ng cách rút l i nh ng l i s nh c ó, th t lòng t thi n chí tr ng d ng nhân tài trong m t th ch dân ch t do, trái l i ch bày trò chiêu d , gài b y (v i s h p tác c a tay chân trong l n ngoài n c) th c thi Ngh quy t 36, xóa b c vàng c a h , l a ng bào em ti n c a, ch t xám v u t r i l t s ch, thì ng nói chuy n b qua quá kh ! Th nm, sau khi chi m c mi n Nam, ni ã hít th không khí t do và làm quen v i dân ch hn 20 nm tr i

S 54 * Trang 1

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

...ông th t ng và ng ng ã áp d ng chính sách cai tr c tài s t máu, chuyên ch c ng s n, t c o t t t c các nhân quy n cn b n v chính tr , dân s , kinh t , vn hóa, xã h i mà th gi i và chính các ông th a nh n, t t mình làm chúa t t i cao, xem toàn dân nh m t b y àn, m t ám con cái, con , con n , con bài, con tin... Cha h t, các ông còn t ti n thâu tóm tài nguyên qu c gia, t ai lãnh th vào tay ng ban phát cho k ngoan ngoãn vâng ph c ch , c ng n p cho i hán B c tri u h u gi v ng gh quy n l c, bán ho c cho ngo i nhân thuê h u l y ti n b túi. Nay mu n m i ng i Vi t trong ngoài n c "quên i quá kh ", các ông ph i tr nh ng nhân quy n cn b n cho 85 tri u ng bào, hoàn l i nh ng tài s n v t ch t và tinh th n mà ng, ng viên m i c p, cán b l n nh ang t c o t c a công dân ho c các t p th . Tr c m t, tr t do cho m i nhà b t ng chính ki n ã dng c m ng lên òi các ông th c hi n úng n nh ng i u kho n Hi n pháp v t do tôn giáo, t do ngôn lu n, t do báo chí, t do b u c , t do l p h i... so n l i m t b n Hi n pháp dân ch , a ng a nguyên... ra m t ng l i giáo d c vn minh nhân b n, t o nên nh ng công dân t do cho n c ch không ph i là nh ng th n dân nô l cho ng. (Tham kh o Ph m Bá Hoa, Th g i th t ng ng CSVN). 2- Ông th t ng cho r ng vì ng bào h i ngo i "thi u thông tin v hi n tình VN..." nên m i có nh ng nh n nh sai l m và nh ng hành ng sai trái. Xin l i ông, thi u thông tin là chính các ng viên th p c p và qu n chúng nhân dân trong n c ang b u c b ng c m t n n thông tin công c m t chi u hay b c m c n ti p c n m t n n thông tin a d ng t do. Còn nh ng ai có thông tin y u th y r ng cn c vào nh ng tuyên b và h a h n v i nh ng k t qu vi c làm c a ông trong t cách là Th t ng su t 2 nm qua (06-2006 n 06-2008) thì chính ông ã ch ng t không t các m c tiêu ã v ch: 1- Nói là cng quy t ch ng tham nhng, nhng sau hai nm làm TT và tr c ti p ch huy ch ng tham nhng, cu i cùng ông ã ph i u hàng b ng cách th ho c thng ch c các quan tham nhng, ang khi l i b t mi ng báo chí và b tù các ký gi t tham nhng. 2- Ông nói là quy t a kinh t VN phát tri n liên t c ng th i không l m phát cao hn m c tng tr ng kinh t . Nhng sau hai nm làm TT, ông ã cho n n l m phát cao nh t t 15 nm qua, g n g p 4 l n m c tng tr ng kinh t . N n l m phát phi mã này ang phá h y kinh t VN và y nhi u tri u nhân dân vào c nh kh n cùng! 3- Trong nhi m v b o v ch quy n và toàn v n lãnh th , là ng i ng u chính ph , ông ã không dng c m ph n i nhà c m quy n Trung C ng khi h a ra nh ng quy t nh sai trái và ngang ng c i v i m t ph n lãnh th qu c gia. Ch ng nh ng th , chính ph c a ông còn nhìn nh n công khai vi c Trung C ng xâm lng tr ng tr n Tây T ng. i u này ch khuy n khích B c Kinh ti p t c ch ngha bá quy n ngay c v i VN. 4- Trong lãnh v c dân quy n, ch m i hai nm c m quy n, ông ã a ra nh ng Ngh nh c m ình công, Ch th c m báo chí... ây là nh ng hành ng ngn c m công dân s d ng các quy n chính áng c a mình. T h i hn n a là m i ch hai nm c m u chính ph , s các tù chính tr và tôn giáo d i th i ông ã t k l c. i u này ch ng minh là chính ph c a ông ang chà p tr ng tr n các quy n t do cn b n c a nhân dân cn c theo Tuyên ngôn qu c t Nhân quy n cng nh ngay c Hi n pháp 1992 c a ch . (Tham kh o Âu Dng Th , Hai nm làm th t ng c a NTD). Thành ra ch ng l gì mà ng bào h i ngo i th y ông âu là "dàn chào" ông ó, khi n ông và tùy tùng ph i tr n chui, lòn c a h u, thay i chng trình xoành xo ch. ó là do quá kh và c hi n t i y sai l m và t i ác c a ông và ng ông mà chính các ông h n bi t cách xóa b và s a ch a. BAN BIÊN T P

TRONG S NÀY

***

Trg 01 Trg 03 Trg 05 Trg 06 Trg 07 Trg 08 Trg 12 Trg 13 Trg 14 Trg 19 Trg 20 Trg 21 Trg 23 Trg 27 Trg 29 Trg 31 Gác l i quá kh th nào ây h ông Th t ng??? Tâm th g i UB c trách Nhân quy n H vi n HK -190 công dân VN qu c n i B n Lên ti ng v tình hình nhân quy n t i Vi t Nam -13 t ch c chính tr VN n xin phép bi u tình (theo quy nh c a PL) -3 công dân Vi t Nam TCBC yêu c u Hoa K can thi p cho HT Huy n Quang -Phòng TTPGQT Giáo h i Công giáo và Quê hng -M c Giao M c s A ung b m t v VC b t cóc v V.Nam u t -B n t thu t Vi t Nam c n có t do ngay -Bs Nguy n an Qu Hai nm làm th t ng c a Nguy n T n Dng -Ts Âu Dng Th Kinh t ki u "bán b n" -Ngô Nhân D ng Vì n c (th) -Doãn Th ng Th g i Th t ng CSVN Nguy n T n Dng - ng Vn Nhâm 33 nm ngày Qu c h n, nhìn l i l ch s . -Ph m Tr n Anh S l c v l ch s Qu c k Vi t Nam t do -Ph m Vn Thanh L i tâm nguy n nhân Ngày Nhà báo Vi t Nam -Ng. Huy C ng+Vn t C p t nông dân, c p lng công nhân... -Báo trong và ngoài n c

MU N TOÀN DÂN GÁC L I QUÁ KH , NG HÃY T B CH C NG S N HI N T I

ánh báo chí (Val - Vi t Báo)

S 54 * Trang 2

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Vi t Nam, ngày 15-06-2008 Kính g i Quý Dân bi u H Vi n Hoa K y ban c trách Nhân quy n Vi t Nam: Dân bi u Zoe Lofgren, Dân bi u Loretta Sanchez, Dân bi u Christopher Smith, Dân bi u Tom Davis, K t nm 2006, khi Vi t Nam gia nh p vào T Ch c Thng M i Qu c T và c chính ph Hoa K rút ra kh i danh sách các qu c gia c n quan tâm v àn áp tôn giáo, nhà c m quy n Vi t Nam ã gia tng àn áp các nhà b t ng chính ki n m t cách có h th ng và không khoan nh ng. G n ây, nhi u nhà b t ng chính ki n, sinh viên và dân oan nh Nguy n Xuân Ngha, Nguy n Ti n Nam, V Hùng, Ngô Qunh, Lê Th Kim Thu tham gia bi u tình òi quy n bày t chính ki n ôn hoà t i Hà N i ã b b t và ánh p dã man. Nhi u ng i trong s h nh ông Vi c H i, Lê Thanh Tùng, Nguy n Th ng Long v.v... ã là n n nhân c a chính sách "kh ng b " và " u t " nh m e d a và làm m t ph m giá con ng i. Hi n nay, lu t s Bùi Th Kim Thành, Blogger " i u Cày" Nguy n Vn H i, Ngô L t, Lng Vn Sinh, H Th Bích Khng, và nhi u ng i khác ang là n n nhân c a s sách nhi u, e d a và giam gi . M t s hi n b tuyên án tù v i nh ng b n án tu ti n. Hi n pháp Vi t Nam, i u 69 xác nh n quy n "t do bày t chính ki n, quy n t do báo chí, thông tin, l p h i và bi u tình". Nh ng quy n này cng ã c kh ng nh trong b n Tuyên Ngôn Qu c T Nhân Quy n, i u 18, 19 và 20 trong ó

"con ng i có quy n t do t t ng, t do tôn giáo", "quy n t do bày t chính ki n" và "quy n tham gia bi u tình ôn hoà, l p h i". Chúng tôi tin t ng r ng Vi t Nam có th h i nh p thành công, s thay i v kinh t c n i ôi v i c i m v chính tr . Vì v y, nh ng s th hi n các quy n cn b n v nhân quy n nh t do chính ki n, bi u tình ôn hoà c n c khuy n khích và tôn tr ng theo lu t pháp hi n hành t i Vi t Nam. R t ti c, nhà n c Vi t Nam ã không ng tình nh v y, v n ti p t c tr n áp, dùng chính sách kh ng b e do và tuyên án tù n ng n nh m khu t ph c chúng tôi. Chúng tôi long tr ng kêu g i: Vi t Nam ch m d t dùng v l c àn áp các nhà b t ng chính ki n, ch m d t bao vây kinh t , ngn c n quy n tìm vi c làm, ch m d t s d ng các b n án tu ti n giam gi chúng tôi. Vi t Nam nên tôn tr ng quy n con ng i, nên i tho i và t b thái thù ngh ch v i các cá nhân và l c l ng chính tr i l p. Vi t Nam c n tr t do các tù nhân chính tr và nh ng ng i ang b giam gi nh: Linh m c Nguy n Vn Lý, Lu t s Nguy n Vn ài, Lu t s Lê th Công Nhân, Lu t s Tr n Qu c Hi n, Lu t s Nguy n B c Truy n, Lu t s Bùi Th Kim Thành, Bác s Lê Nguyên Sang, Ký gi Hunh Nguyên o, Nguy n Phong, Trng Minh c, Ph m Bá H i, Nguy n Ng c Quang, Trng Qu c Huy, Hàng T n Phát, oàn Vn Diên, Tr n Th L H ng, H Th Bích Khng, Lng Vn Sinh, Blogger " i u Cày" Nguy n Vn

H i, Nhà báo Nguy n Vn H i, Nhà báo Nguy n Vi t Chi n và r t nhi u ng i khác. Qu c h i Hoa K và chính ph Hoa K ti p t c y m tr chúng tôi trong n l c u tranh cho Dân ch và Nhân quy n cho Vi t Nam. Trân tr ng, (Danh sách c p nh t t i ngày 24-06-2008 là 190 ng i) 1- Linh M c Chân Tín, Sài Gòn. 2ng Th Thông, Thái Bình. 3Bính, H i Phòng. 4Duy Thông, Hà Tây. 5- Blogger "Trng êm", H i p, Sài Gòn. 6- Lu t S Lê Qu c Quân, Hà N i. 7- Lê Th Kim Thu, ng Nai. 8- Ngô Qunh, Hà N i. 9- Nguy n Bá ng, Hà Tây. 10- Nguy n c Tnh, H i Phòng. 11- Nguy n Th M , C n Th. 12- Nguy n M nh Sn, H i Phòng. 13- Linh m c Nguy n H u Gi i, Hu . 14- Nguy n H u Ti n, H i Phòng. 15- Linh m c Phan Vn L i, Hu . 16- K s Nguy n Phng Anh, Hà N i. 17Nguy n Th Thanh Tú, Sài Gòn. 18Nhà giáo Nguy n Th ng Long, Hà Tây. 19- Nguy n Ti n Nam, Yên Bái. 20- T.s. Nguy n Thanh Giang, Hà N i. 21- Nguy n Th Thu n, Vnh Phúc. 22- Nhà vn Nguy n Xuân Ngha, H i Phòng. 23Nguy n Vn Túc, Thái Bình. 24K s Ph m c Chính, Hà N i. 25- Ph m Thanh Nghiên, H i Phòng. 26- Ph m Trung Kiên, H i Phòng. 27- Lu t s Phan Thanh H i, Sài Gòn. 28o di n Song Chi, Sài Gòn. 29- T Phong T n, Sài Gòn. 30- Nhà th Tr n c Th ch, Ngh An. 31- Nhà vn Tr n Kh i Thanh Th y, Hà N i. 32- Tr n Th Thúy, ng Tháp. 33- Tr n Th L , Hà N i. 34- Nhà th Uyên V, Sài Gòn. 35- Vi c H i, L ng Sn. 36- V Cao Qu n, H i Phòng. 37- Nhà giáo V M nh Hùng, Hà Tây. 38- V Th Út H nh, Hà N i. 39- Nhà giáo V Vn Hùng, Hà Tây. 40- Nguy n Kh c Toàn, Hà N i. 41- L Th Thu Duyên, Sài Gòn. 42- Dng Th Xuân, Hà N i. 43- V Thanh Phng, Sài Gòn. 44Th ch Th Liên, Bình Dng. 45Nguy n Th Chàm, Kiên Giang. 46Nguy n Th Dung, ng Tháp. 47Nguy n Th L c, B n Tre. 48S 54 * Trang 3

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Nguy n Vn Nghi p, ng Tháp. 49- Bùi Th Lan Thi, Bình Dng. 50- Dng Hùng Dân, B n Tre. 51ng Vn Giáo, B n Tre. 52- Lê Th Tr, B n Tre. 53- Lê Vn Tâm, B n Tre. 54- Lý Th L , Ti n Giang. 55- Nguy n Vn Thìn, Thái Bình. 56- Ph m Vn C, B n Tre. 57- Tr n Th Dùng, B n Tre. 58H Th Ngn, B n Tre. 59- Dng Tú Phng, Gia Lai. 60- Hunh Th Ph n, B n Tre. 61- Hunh Th Xuân, B n Tre. 62- Lê Th Triêm, B n Tre. 63- Lê Vn Ch c, B n Tre. 64- Lê Vn Du, B n Tre. 65Lê Vn Gng, B n Tre. 66- Lê Vn Tròn, B n Tre. 67- Lê Vn V n, B n Tre. 68- Mai Vn Th o, ng Tháp. 69- Nguy n Th n, B n Tre. 70- Nguy n Minh c, B n Tre. 71- Nguy n Th D , B n Tre. 72- Nguy n th Kim Hai, Long An. 73- Nguy n Th Nguyên, B n Tre. 74- Nguy n Vn C t, B n Tre. 75- Nguy n Vn Ho ng, B n Tre. 76- Nguy n Vn Th ch, B n Tre. 77- Ph m Th H ng, B n Tre. 78inh Thanh Quang, Qu ng Ninh. 79- inh Th Kim Oanh, Hà N i. 80- D p A P u, Qu ng Ninh. 81Th Thm, Qu ng Ninh. 82- H Th Bích Hu , Ngh An. 83- H Th Tr n, B n Tre. 84- Lê Vn Thà, Sài Gòn. 85- Lý Th Nga, H u Giang. 86- Dng Th Bình, Kiên Giang. 87- Nguy n Công Th ng, Hà Tây. 88- Nguy n Th Chút, Thanh Hoá. 89- H Th y, B n Tre. 90Dng Th Tím, Kiên Giang. 91H Th Tha, An Giang. 92- Tr n Th Nhành, Kiên Giang. 93- Tr n Vn B y, Kiên Giang. 94- Trng Th Thanh Hng, Thái Bình. 95Cao Xuân , Hà Tây. 96- Nguy n Ng c Minh, C n Th. 97- Nguy n Th Vi n, Kiên Giang. 98- Tr n Th B y, C n Th. 99- Vi Th Tím, L ng Sn. 100- Võ Th Hi n, C n Th. 101- oàn Th t, Hng Yên. 102- Hunh Th Xinh, c L c. 103- Nguy n Vn Giác, C n Th. 104- Lâm Th So n, B n Tre. 105Ph m Vn Quang, B n Tre. 106Nguy n Vn H u, B n Tre. 107Ph m Thanh Hoàng, B n Tre. 108Nguy n Th Lý, B n Tre. 109Hoàng Trung Kiên, Ninh Bình. 110Cao Th Thành, B n Tre. 111- Ngô

Vn Phon, B n Tre. 112- Trà Th Minh, B n Tre. 113- Nguy n Duy Huân, Tuyên Quang. 114- Nguy n Th Thu Hà, B n Tre. 115- Nguy n Th Kim Trú, Sài Gòn. 116- Tr n Th N , Sài Gòn. 117- Lê Thanh Cao, Qu ng Ninh. 118- Nguy n Th H ng, Hà N i. 119- Nguy n Vn Châu, B n Tre. 120- Nguy n Vn Ngha, Qu ng Ninh. 121- Lê Th Ng n, H i Phòng. 122- Tr n H u Th ng, B n Tre. 123- V c Nôm, Thái Bình. 124- Nguy n th C i, Kiên Giang. 125- V H i Thu, Qu ng Ninh. 126- Mai Th Xuân, Kiên Giang. 127Khai Chung, Sài Gòn. 128- ng Th S i, Tuyên Quang. 129- V Th Bình, H i Phòng. 130- Ngô Th Y n, Qu ng Ninh. 131- Ph m Th Hà, Qu ng Ninh. 132- Tri u Hoài Phi, Tuyên Quang. 133- Sái Th i n, Qu ng Ninh. 134- Hunh Công Nhu n, Kiên Giang. 135- Nguy n Th Lý, Hà N i. 136- Nguy n Vn D i, Kiên Giang. 137- Tr n Vn Quét, Kiên Giang. 138- Tri u Th Doanh, Thái Nguyên. 139- Trng Th Bé, Long An. 140- Võ Kh c Minh, Ti n Giang. 141- Mai Th Qu , C n Th. 142- V Vn V , Qu ng Ninh. 143- Trng Châu Long, Kiên Giang. 144- Nguy n Vn Hùng, Kiên Giang. 145Trng Th Nhn, Kiên Giang. 146- Nguy n L , Bình nh. 147Nguy n Thành Long, Qu ng Ninh. 148- Nguy n Th Lan, Qu ng Ninh. 149- La Th Ba, Kiên Giang. 150Nguy n Vn Quân, Kiên Giang. 151- Lâm Th Y n, Kiên Giang. 152- Nguy n Vn L c, Kiên Giang. 153Vn Tùng, Kiên Giang. 154Thanh Xuân, Kiên Giang. 155- Nguy n Vn H n, Kiên Giang. 156- Võ Vn Tính, Kiên Giang. 157- Nguy n Th Vui, Qu ng Ninh. 158- Nguy n Vn Di u, B n Tre. 159- Nguy n Vi t Duyên, Thái Bình. 160- Ph m Ng c Thinh, B n Tre. 161- Bùi Th Khng, Ngh An. 162- Võ Vn Tr , Long An. 163- Ph m Phúc Sinh, Qu ng Ninh. 164- Phan Vn G m, B n Tre. 165Phan Th Ki u, B n Tre. 166Thng Công Ký, B n Tre. 167Tr n Th Ng c, B n Tre. 168- Phan Quang Kh i, Qu ng Ninh. 169- Võ

Vn Ch , B n Tre. 170- Trng Th Xu t, Vnh Phú. 171- Nguy n Th Cúc Hoa (Thích N Truy n Liên), Lâm ng. 172- Nguy n Th Cúc, Long An. 173- Tr n Th H , An Giang. 174- Tr n Th Dung, Thái Bình. 175- Nguy n Vn Liêm, B n Tre. 176- Nguy n Vn Quang, Kiên Giang. 177- V Th Thu, Hà N i. 178- Tr n Th Anh, C n Th. 179Bùi Vn Xuân, C n Th. 180- Cao Vn Tình, C n Th. 181- ng Th Bé T, C n Th. 182- Lê Ng c Gi u, C n Th. 183- Cao Vn T, C n Th. 184- Cao Vn Nm, C n Th. 185- Cao H ng Cúc, C n Th. 186- Cao Vn Thi, C n Th. 187Lê Th Ân, C n Th. 188- Cao Th Sáu, An Giang. 189- Nguy n Vn L i, C n Th. 190- Võ Vn Châu, C n Th.

T DO NGÔN LU N Bán nguy t san ra ngày 1 và 15 m i tháng

IN VÀ T NG T I VN

a ch liên l c: [email protected]

Mu n c t báo trên m ng, xin m i ghé:

http://www.tdngonluan.com www.luongtamconggiao.com www.tudodanchuvietnam.net http://tudongonluan.atspace.com http://www.viet.no

Trong trang m ng th 1, th 2, th 3 và th 5 trên ây, Quý v có th tìm th y nhi u tài li u u tranh cho dân ch t i Vi t Nam

u tranh hoà bình, b t b o ng. V ch tr n m t th t H Chí Minh. Gi i th ch C ng s n c tài.

S 54 * Trang 4

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Lu t s Lê Th Công Nhân t ch i i Hoa K nh c nh m t cách b lu ày

Tin t Hà N i m i ây cho bi t n lu t s Lê Th Công Nhân, ng i tù chính tr ang b giam gi nhà tù s 5 t nh Thanh Hóa nói cô s không ch p nh n i M nh c nh m t cách giúp ch Hà N i thi hành chính sách t ng xu t t t c nh ng ng i u tranh òi dân ch ra kh i Vi t Nam. Bà Tr n Th L , m n Lu t s Lê Th Công Nhân, hôm 22-06-2008 v a qua, ã n thm con gái sau khi l n l i 200 cây s , nhng ch c cho g p m t m t gi (và m t l n m i tháng). Bà k l i r ng hôm 10 và 1106-2008, 4 cán b c a C c A-42 thu c T ng c c An ninh C ng s n Vi t Nam ã n tr i tù s 5 này h i cô Nhân là có mu n i M không n u n c M nh n. Các cán b Công an ã thuy t ph c cô Công Nhân b ng lòng, nhng cô ã tr l i r ng n u c i n m t qu c gia khác có dân ch , nhân quy n du l ch hay du h c thì r t mu n, còn i luôn thì không. Bà L còn cho bi t con gái bà ã tuyên b : Th ng cho cô sinh ra Vi t Nam là có m t m c ích m t ý ngha: y là óng góp vào công cu c v n ng dân ch hóa n c nhà. Sau nhi u l i thuy t ph c cô Công Nhân ch p nh n i M nh c b t thành, ám cán b Công an A42 ã e d a cô là n u không ch u nh th thì tr i tù s 5 Thanh Hóa s là a ch mãi mãi c a cô. Lu t s Công Nhân v n t ra bình th n. Cô ã chu n b tinh th n t tr c vào tù vì bi t hành ng òi h i t do dân ch và nhân quy n th t s c a mình s không c các k cai tr c tài ch p nh n. Ngoài ra cô Công Nhân r t kiên trì không vi t n xin khoan h ng cng ch ng nhìn nh n mình có t i. N Lu t S Lê Th Công Nhân, 28 tu i, b ch Hà N i b t giam cùng v i Lu t S Nguy n Vn Ðài ngày 6 tháng 3 nm ngoái vì t i g i là "tuyên truy n ch ng nhà n c XHCN". Cô b kêu án 4 nm tù và 3 nm qu n ch . Nhng tr c các l i kích t cáo c a d lu n qu c t cho r ng không có nhân quy n Vi t Nam, h ã c gi m án m i ng i m t nm tù, còn gi nguyên án qu n ch . Vào cu i tháng 5, khi n VN i tho i nhân quy n, ph tá Ngo i tr ng M là ông David Kramer ã ngh tr t do cho m t s ng i tr c khi Nguy n T n Dng n Hoa K v n ng u t và vi n tr , trong s ó có Lm Nguy n Vn Lý, Ls Nguy n Vn Ðài và Ls Lê Th Công Nhân. Tuy nhiên, Nguy n T n Dng ã r i kh i n c M mà các v v a k v n trong tù. S 54 * Trang 5

Nhân chuy n thm Hoa K c a ông Nguy n T n Dng, Th T ng chính ph C ng Hòa Xã H i Ch Ngha Vi t Nam, chúng tôi, i di n m t s t ch c chính tr Vi t Nam, th y c n ph i b y t tr c d lu n Vi t Nam, Hoa K và qu c t nh ng nh n nh và quan i m chính tr sau ây: 1. Chính ph Vi t Nam hi n nay do ông Nguy n T n Dng c m u không do toàn dân Vi t Nam b u ra, mà do ng CS c quy n c ra, nên không th i di n chân chính ti ng nói và quy n l i c a i a s nhân dân Vi t Nam. Tính chính th ng c a chính quy n, c n nh lâu b n, c n c t trên c s nguy n v ng và quy n l i chân chính c a nhân dân Vi t Nam ch không ph i trên c s quy n l i riêng t c a ng C ng S n c quy n nh hi n nay. 2. Vì chính quy n hi n nay thi u tính chính th ng nh th nên nhân dân Vi t Nam có quy n ph nh n các hi p nh biên gi i do chính quy n này ký k t v i chính quy n Trung Qu c n u xét th y các hi p nh này xâm ph m danh d , ch quy n và quy n l i c a nhân dân Vi t Nam. Chúng tôi c c l c ph n i m i âm mu và hành vi c a B c Kinh nh m bi n lãnh h i và h i o c a Vi t Nam thành tài s n vnh vi n c a Trung Qu c. 3. L m phát và khó khn kinh t hi n nay là h u qu t t nhiên c a c ch chính quy n không dân ch , thi u trong sáng, và c a chính sách phát tri n không b n v ng, ch vì quy n l i c a nhóm thi u s c quy n c l i. C ch và chính sách này ang t o ra tình tr ng b t công, b t n nh xã h i, và suy thoái vn hóa giáo d c vô cùng nghiêm tr ng, nh h ng n cu c s ng an bình, t do và h nh phúc c a i a s nhân dân Vi t Nam, cng nh t i an ninh và n nh c a khu v c ông Nam Á. 4. Chúng tôi, do ó, hoàn toàn ng h các ho t ng ôn hòa b t b o ng c a các thành ph n dân chúng t i Vi t Nam --t nông dân n công nhân, thanh niên sinh viên, trí th c,

vn ngh s, nhà báo-- òi t do, công lý, ph n i chính sách c tài, tham nhng c a chính quy n hi n nay. Chúng tôi c c l c lên án chính quy n C ng s n àn áp các ti ng nói b t ng c a ng i dân Vi t Nam, nh t là các ti ng nói òi t do tôn giáo và quy n lao ng, và òi h i nhà c m quy n ph i th ngay t t c nh ng ng i hi n b giam gi vì òi h i các quy n t do cn b n cho ng i dân. 5. Chúng tôi tin r ng Vi t Nam ch th t s n nh và phát tri n b n v ng khi nào ng i dân có c các quy n t do cn b n, và chính quy n do dân chúng b u ra và bãi mi n qua các cu c b u c t do và công b ng, th t s áp ng nguy n v ng c a ng i dân. Do ó chúng tôi kêu g i chính ph Hoa K và các qu c gia dân ch trên th gi i hãy làm t t c nh ng gì có th làm c giúp nhân dân Vi t Nam s m có dân ch , nhân quy n và dân quy n c th c s tôn tr ng, và Vi t Nam c phát tri n n nh và b n v ng. Làm t i qu c n i và h i ngo i ngày 19 tháng 6 nm 2008. ông ky tên 1ai Viêt Cach Mang ang (Nguy n Vn Lung, Phó Chu Tich). 2i Vi t Qu c Dân ng (Phan Vn Song, Ch T ch). 3- ang Dân Chu Nhân Dân ( ô Thanh Công, Phat Ngôn Nhân). 4ng Tân ai Viêt (Nguyên Ngoc Sng, Chu Tich). 5ng Thng Ti n Viêt Nam (Nguyên Ngoc Hùng, i Di n). 6ng Vì Dân (Nguy n Công B ng, i Di n). 7- Kh i 8406 (Phan Vn L i, i Di n). 8- Liên Minh Dân Chu Viêt Nam (Nguyên Quôc Nam, Chu Tich UBCHT). 9- Liên Minh Dân Ch Nhân Quy n Vi t Nam ( Nam H i, i Di n). 10- Nghi Hôi Toan Quôc Ngi Viêt Tai Hoa Ky (Nguyên Ngoc Bich, Chu Tich). 11- Tô Chc Phuc Hng Viêt Nam (Trân Quôc Bao, Chu Tich). 12- Viêt Nam Canh Tân Cach Mang ang ( ô Hoang i m, Chu Tich). 13- Viêt Nam Quôc Dân ang (Trân T Thanh, Chu Tich H i ng i u H p Các C S VNQD t i H i Ngo i)

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

C ng hòa Xã h i ch ngha VN c l p-T do-H nh phúc n xin phép bi u tình (Theo quy nh c a pháp lu t) Kính g i Ông Ch t ch y ban nhân dân Tp Hà N i. Xin g i t i ông và các c quan ch c nng do ông i u hành m t th nh nguy n nh sau: Tha ông! Tình tr ng l m phát kéo dài t u nm 2008 n nay, y ng i dân nghèo và ng i làm công n lng vào c nh túng qu n. Các phng ti n thông tin i chúng ã ghi nh n nh ng cu c ình công c a hàng ngàn công nhân, yêu c u c tng lng theo k p tng giá, m b o cu c s ng t i thi u. Công nhân không ph i l c l ng lao ng duy nh t tr c ti p làm ra c a c i nuôi s ng xã h i, nhng vì h may m n có ni bày t thái và yêu c u c a mình, ó là ni h ang làm vi c. Riêng nh ng ng i lao ng, h u h t là dân nghèo, th ng c go chung là "lao ng t do', ó là nh ng ng i buôn bán nh , làm xe ôm, phu h , phu khuân vác, th c t tóc, tr ánh gi y, ng i bán hàng rong... nh c th t ng Võ Vn Ki t ã k t lu n r t chính xác "ch c th h ng r t ít các k t qu tng tr ng trong khi chính h g n nh ph i lãnh tr n nh ng h u qu do l m phát ang di n ra..." ang không có a i m t p trung bày t ý ki n. Th c t cho th y, Chính ph ã không làm c gì c i thi n tình hình l m phát và m b o cu c s ng t i thi u cho ng i dân lao ng. Xét th y m t cu c bi u tình, nh m bày t thái và nh ng nguy n v ng chính áng c a ng i dân lên chính ph lúc này là vô cùng c n thi t. Trong Hi n pháp

Vi t Nam, i u 69 có công nh n quy n bi u tình c a công dân nh sau: "Công dân có quy n t do ngôn lu n, t do báo chí; có quy n c thông tin, có quy n c h i h p, l p h i, bi u tình (theo quy nh c a pháp lu t)". Tuy nhiên, th c t là nh ng công dân Vi t Nam t ch c và tham gia bi u tình ch ng các hành vi bành tr ng, xâm l c lãnh th , lãnh h i c a nhà c m quy n Trung Qu c, trong th i gian cu i nm 2007 và c bi t vào sáng ngày 29-4-2008 ã b l c l ng c nh sát Vi t Nam kh ng b và ánh p r t man r . Nguyên nhân c a các v vi c trên, theo gi i thích c a l c l ng công an có nhi m v àn áp bi u tình là vì i u 69 Hi n pháp, sau khi công nh n Vi t Nam ng i dân có quy n bi u tình, thì ph n cu i có m t c m t "theo úng quy nh c a Pháp lu t". C m t này là lý do c nh sát cho r ng nh ng ng i bi u tình "vi ph m pháp lu t" x ng áng b i x tàn b o. B i vì Vi t Nam chúng ta Qu c H i làm Hi n pháp và lu t pháp, nhng Chính ph dành quy n gi i thích h ng th c hi n nên m i có Ngh nh 38/ CP v "Quy nh i v i ng i t ch c và tham d bi u tình". Trong ngh nh 38/CP ghi rõ: "Tr c khi t ch c bi u tình xin phép c quan ch c nng v.v..." Chi u theo quy nh d i lu t trong Ngh nh 38/CP, chúng tôi làm n này xin t ch c m t bu i bi u tình. M c ích, ý ngha, th i gian và a i m nh sau: 1. M c ích, ý ngha: Yêu c u Chính ph có bi n pháp ki m ch l m phát. (Các bng rôn có nh ng câu mang n i dung trên) 2. Th i gian: trong kho ng 13g30 n 15g vào ngày 16-072008

3. a i m: T p trung xu t hành tr c c a Bu i n B h , sau ó i vòng quanh b h Hoàn Ki m 4. Thành ph n tham gia: T t c ng i làm công n lng, trong ó có cán b công nhân viên ch c nhà n c, l c l ng v trang v.v... (và b t c cá nhân, t p th nào có nhu c u). 5. S l ng ng i tham gia: Lúc cu c bi u tình hình thành và xu t phát s có kho ng 200 ng i. Sau này s ng i tham gia không tính c tr c; vì l m phát nh h ng n i s ng hàng tri u ng i dân. 6. Cu c bi u tình này di n ra trên tinh th n ôn hoà, chúng tôi không cho phép ng i tham gia bi u tình do chúng tôi t ch c p phá các c a hàng, nhà bng... nh t i các n c Âu, Phi, M Latinh, ho c Thái Lan khi Chính ph qu c gia h b t l c trong vi c ki m ch l m phát và kh ng ho ng kinh t , cng không x y ra m t tr t t , an toàn xã h i và giao thông công c ng. 7. Chúng tôi ngh c quan công quy n c t c l c l ng c nh sát giám sát và b o v cu c bi u tình khi ó ã "theo úng quy nh c a pháp lu t". Cng quy t tr ng ph t nh ng cá nhân có hành vi ngn c n ho c phá ho i cu c bi u tình " theo úng quy nh c a Pháp lu t" Kính c u c ông ch p thu n trong th i h n b ng vn b n theo quy nh. H i Phòng Vi t Nam, Ngày 17 tháng 6 nm 2008 Nh ng ng i làm n ng ký tên: 1- Ph m Thanh Nghiên. Ngh nghi p t do, th ng trú t i H i Phòng. 2- Nguy n Xuân Ngha. Nhà vn, th ng trú t i H i Phòng. 3- V Cao Qu n. C u chi n binh, th ng trú t i H i Phòng. Ni g i: - Ông ch t ch UBND TP Hà N i. - Báo An ninh th gi i, báo Công an nhân dân ( thông tin) - Các c quan truy n thông n c ngoài (g i sau 1 ngày) Cho t i hôm nay, y ban Nhân dân Thành ph Hà N i v n không h i âm

S 54 * Trang 6

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Ông Võ Vn Ái vi t th yêu c u T ng th ng Bush nêu v n GHPGVNTN v i Th t ng Nguy n T n Dng và kh n c p can thi p cho c Tng th ng Thích Huy n Quang vào Sài Gòn ch a b nh Nhân chuy n vi ng thm Hoa K c a Th t ng Nguy n T n Dng t ngày 23 n 26-6 và s c T ng th ng Bush ti p ki n t i Toà B ch c, ông Võ Vn Ái, Ch t ch C s Quê M : Hành ng cho Dân ch Vi t Nam ã vi t th g i T ng th ng Hoa K yêu c u can thi p cho "s ti n b áng k và c th trên phng di n nhân quy n". c bi t, ông Ái kêu g i cho vi c ph c h i quy n sinh ho t pháp lý c a Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng nh t (GHPGVNTN), m t xã h i dân s l n r ng ang là "ti ng nói c a nhân dân không ti ng nói". M t khác ông cng kêu g i cho c Tng th ng Thích Huy n Quang c phép vào Sài Gòn ch a tr . c Tng th ng lâm tr ng b nh và a vào B nh vi n a khoa Quy Nhn t hôm 28-5 vì b nh tim và ph i. Nhng tình hình ch a tr không m y thuyên gi m m c dù c chuy n vào phòng c p c u và hi n c n kh n nh ng y s chuyên môn trong m t b nh vi n hi n i ch có th tìm th y Sài Gòn. Ông Ái c nh báo v tình tr ng "nguy c p cho sinh m nh c Tng th ng" n u không c c p t c chuy n vi n. Ông Ái cng nêu qua b c th v hoàn c nh pháp lý b p bênh c a i lão Hoà th ng Thích Qu ng , Vi n tr ng Vi n Hoá o, nh sau: " i lão Hoà th ng Thích Qu ng , ng i c c ng viên Gi i Nobel Hoà bình 2008,

ang trong tình tr ng công dân b t h p pháp. c nhà c m quy n ân xá nm 1998, nhng v n b công an theo dõi và qu n ch , và cho n nay cha c c p h kh u th ng trú t i Thanh Minh Thi n vi n. Công dân nào không có h kh u, t t không c c p gi y ch ng minh nhân dân, t t có th b b t b t c lúc nào. Dù t i Thanh Minh Thi n vi n nhng Hoà th ng không c sinh ho t tôn giáo nh thuy t pháp cho qu n chúng Ph t t ch ng h n. Công an ki m soát th ng tr c máy vi âm t i chánh i n ngn c n vi c này". Nh n th y T ng th ng Bush luôn u t v n tôn tr ng nhân quy n trong ngh trình ti p ón, ông Võ Vn Ái l y làm ti c mà nh n xét r ng "Th t ng Dng và gi i lãnh o C ng s n Vi t Nam ch ng m y quan tâm n nhân quy n". Nm ngoái, trong chuy n vi ng thm Hoa K Ch t ch Nguy n Minh Tri t ã t ng xác nh v i T ng th ng Bush r ng "Vi t Nam không c n thi t c i ti n h s nhân quy n", vì quan i m nhân quy n c a Vi t Nam "khác" v i Hoa K. Ti p ó trong nm 2007, Ch t ch Tri t ã "di n xu t quan i m y qua hành ng th ng tay àn áp nh ng ng i b t ng chính ki n, tuyên án nh ng nhà ho t ng dân ch , công oàn, b o v nhân quy n và lãnh o tôn giáo ch vì các v này ôn hoà lên ti ng òi h i c i t chính tr ". "Công cu c h p tác kinh doanh song phng, an ninh khu v c và h i nh p kinh t không th cn c vào m t cu c i tho i ông nói gà bà nói v t", ông Võ Vn Ái nh n xét. "M i thành viên LHQ ph i có ngha v tôn tr ng các quy n nêu rõ trong Hi n chng LHQ, Vi t Nam

không là m t bi t l . Nhân quy n là chìa khoá cho m i phát tri n và th nh v ng kinh t , không th thi u cho n n an ninh th gi i. Làm sao Vi t Nam có th hoàn t t vai trò thành viên H i ng B o an LHQ khi chính Vi t Nam ang mang l i s b t an trên quê hng mình qua vi c àn áp các quy n c b n c a ng i công dân ?" T do tôn giáo mãi mãi là "s quan tâm c b n và kh n thi t" t i Vi t Nam, ông Ái nh n m nh. "Ngày mà U h i Hoa K B o v T do tôn giáo trên Th gi i n i u tra Vi t Nam tháng 10 nm 2007, Th t ng Nguy n T n Dng nói v i U h i r ng Vi t Nam không h àn áp tôn giáo. Th nhng U h i Hoa K B o v T do tôn giáo trên Th gi i ã ch ng ki n nh ng vi ph m t do tôn giáo tr m tr ng và quy mô, khi n U h i ph i ngh Chính ph Hoa K t Vi t Nam tr l i trong danh sách en các qu c gia àn áp tôn giáo (Country of Particular Concern)". Cu c àn áp GHPGVNTN gia tng áng k trong th i gian Hà N i chu n b t ch c i l Ph t n LHQ tháng 5 nm 2008, ông Ái cho bi t "nhi u chùa vi n b c ng chi m cho Giáo h i Nhà n c làm l ài, nhi u Tng s b tr c xuát kh i chùa, b b t i làm vi c và sách nhi u. Nh tr ng h p Th ng to Thích Trí Kh i, trú trì chùa Giác H i huy n n Dng, t nh Lâm ng, b tr c xu t ra kh i chùa, b b t i làm vi c, th m v n t i t p. Th ng to b m t tích t ngày 7.5 cho n nay. Tôi nghi r ng Th ng to b công an b t i bi t tích". K t lu n b c th, ôngVõ Vn Ái yêu c u T ng th ng Bush can thi p Th t ng Nguy n T n Dng th c hi n b n i u sau ây : "1. Ph c h i quy n sinh ho t pháp lý c a Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng nh t; 2. Gi i to m i h n ch i v i c Tng th ng Thích Huy n Quang và i lão Hoà th ng Thích Qu ng , b ng cách trao tr m i quy n công dân cho nh v , k c quy n h kh u th ng trú, t do i l i, t do ti p xúc và sinh ho t tôn giáo; 3. Cho phép c

S 54 * Trang 7

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Tng th ng Thích Huy n Quang r i B nh vi n a khoa Quy Nhn vào Sài Gòn ch a tr b nh tim và ph i ang n th i tr m tr ng c n có s chm sóc kh n c p c a các y s chuyên khoa t i m t b nh vi n hi n i. Nh p vi n t i Quy Nhn t ngày 28.5, c Tng th ng lâm tr ng b nh và trong tình tr ng nguy c p cho sinh m nh ngài; 4. Làm rõ vi c Th ng to Thích Trí Kh i b m t tích k t ngày Th ng to làm vi c v i Công an huy n n Dng t nh Lâm ng, và trao tr s h u ch chùa Giác H i cho Th ng t a". "Nh ng yêu c u n gi n nhng c b n trên ây i v i Th t ng Nguy n T n Dng s là d p ch ng t T ng th ng luôn quan ng i th c ti n và sâu xa cho nhân quy n và t do tôn giáo t i Vi t Nam, ng th i cho Th t ng Vi t Nam bi t r ng Hoa K không ch y c b ng l i nói mà còn nhìn k vào hành ng song hành. B ng cách ó T ng th ng t tình liên i v i ng i b àn áp là Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng nh t cng nh v i hàng tri u ng i tha thi t v i dân ch t i Vi t Nam".

tr , cùng chia s nh ng thng tr m, bu n vui v i Giáo H i quê nhà. Chúng ta th t lòng mong cho Giáo H i v t qua nh ng cn sóng gió. Chúng ta có nh ng n i lo âu, nhng ng th i cng có nh ng ni m hy v ng. Tình hình Giáo H i Vi t Nam không th không liên h v i tình hình t n c. M t câu h i luôn c t ra là, ngoài vi c duy trì và phát tri n Giáo H i, Giáo H i có th óng góp c gì cho vi c oàn k t các thành ph n dân t c, xây d ng quê hng, c i thi n i s ng c a nh ng con ng i Vi t Nam? N u trong bài này có nh ng bn khon, th c m c c nêu lên thì ó cng ch là cách tra v n, tìm tòi m t câu tr l i cho v n n n trên. Chúng tôi không làm m t bài nghiên c u v i nh ng chi ti t và con s nh m x d ng cho vi c tra c u, nhng ch d a vào hi n tr ng a ra m t s nh n nh theo 5 ti u m c sau ây: 1- Nh ng khó khn mà Giáo H i còn ph i gánh ch u 2- H i ng Giám M c VN hành ng ra sao? 3- Tòa Thánh Vatican can thi p nh th nào? 4- Liên h hai chi u gi a tình hình Giáo H i và tình hình t n c 5- Chúng ta có th làm gì góp ph n c i thi n tình hình?

(Bài này ã c tác gi thuy t trình trong Ngày H i Ng k ni m Th t Chu Niên Nguy t San Di n àn Giáo Dân c t ch c ngày 15-062008 t i Trung Tâm CGVN, Santa Anna, California) Giáo H i và Quê Hng Vi t Nam ã cách xa chúng ta v phng di n a d t trên 33 nm nay, nhng v n trong lòng nh ng a con cu ng r n cha lià, nh ng k ni m v n còn s ng ng và nh ng liên h v n t n t i. Vì th , khi suy ngh v Giáo H i quê hng, chúng ta không ph i là ng i ngoài cu c. Nh ng ý ki n c a chúng ta không th c coi nh nh ng nh n nh thi u c s c a k bàng quan. Chúng ta ã cùng trn

I- NH NG KHÓ KHN GIÁO H I CÒN PH I GÁNH CH U T sau 1975, Giáo H i t i mi n Nam không còn c t do tung hoành nh tr c ó, th i mà cha c và s sãi có th làm áp l c trên chính quy n, không v a ý là kéo xu ng ng ph n i. Giáo H i hai mi n Nam B c khi g p l i nhau sau m t th i gian dài chia cách ã t ra r t th c t , ch p nh n s ng chung v i ch c ng s n, c g ng gi nh ng gì có th gi , v i ni m mong mu n r t khiêm t n là c yên hàn gi o, n u không th phát tri n thì cng có th xây d ng k th a. Trong th i gian u, nh ng mong c khiêm t n ó cng g p nh ng tr ng i t ng khó v t qua. Nhng t khi ch c ng s n b t bu c ph i áp d ng

chính sách i m i, t 1986, thì toàn dân Vi t Nam, trong ó có các giáo h i, c d th hn ôi chút. Vi c hành o c d dàng hn, vi c s a sang, xây c t các c s c cho phép th c hi n. Thêm vào ó là nh ng bi n pháp d dãi cho vi c chuy n ti n, cho phép các giám m c, linh m c và tu s xu t ngo i, ã t o c h i cho Giáo H i có ngu n tài tr quan tr ng t bên ngoài h u th c hi n nh ng d án c n thi t, cng nh phung phí vào nh ng công trình ch có tính cách phô trng, cha k m t s tr ng h p l m d ng, gây tai ti ng. Nói nh v y không có nghiã là Giáo H i ã c hoàn toàn t do. Giáo H i v n còn ph i ng u v i nh ng khó khn l n nh sau: 1/ Tòa Thánh Vatican v n cha có toàn quy n b nhi m các giám m c cho Giáo H i Công Giáo VN. Tòa Thánh a tên nh ng v Tòa Thánh ch n. Chính quy n Vi t Nam giành quy n ch p nh n hay bác kh c. H là ng i có ti ng nói cu i cùng. Nm 2007, Tòa Thánh ngh hai giám m c cho hai giáo ph n tr ng tòa là Phát Di m và B c Ninh, c hai u b nhà c m quy n t ch i. H u q a là Tòa Thánh ph i ki m nh ng v khác, nh ng v d c nhà n c c ng s n ch p thu n. Ch c n có tinh th n c l p ã khó c ch p thu n. V y n u không c ng i có c m tình v i c ng s n, thì ít ra cng ph i ch n ng i hi n lành, không l p tr ng, không ý ki n. N u tình tr ng này kéo dài, trong m t th i gian không lâu n a, H i ng Giám M c VN s ra sao? 2/ Các ng viên linh m c cng ph i c phép c a nhà n c m i c ch u ch c, dù tr c ó, khi xin nh p i ch ng vi n, h ã b tra xét lý l ch r t k l ng. Hi n nay, m t s giám m c ch thông báo danh sách cho chính quy n, qúa m t th i h n nào ó, n u chính quy n không tr l i, các giám m c xúc ti n vi c phong ch c. Nhng t i nhi u a phng, chính quy n òi chu n y tr c. Khi có quy n chu n y là có quy n bác kh c vì r t nhi u lý do, trong ó có c lý do t ng ti n, khi n không ít "chu n linh m c" ph i nh c y cha m , anh em, b n bè góp ti n, góp vàng "mua" ch c l. m c, kh i u s nghi p tông b ng vi c h i l . 3/ Nhà n c ki m soát ch t ch các i ch ng vi n. Theo Thông t ngày 30-06-1999 c a Ban Tôn Giáo c a chính ph do Tr ng Ban Lê Quang V nh ký, chi u các i u 18 và 29 c a Ngh nh s 26/1999/N -CP, thì :

S 54 * Trang 8

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

- N i dung gi ng d y trong i Ch ng vi n không c trái v i chính sách, lu t pháp c a nhà n c, - Môn Giáo d c Công dân là m t trong nh ng môn h c chính khóa trong chng trình ào t o, - Giám c i Ch ng vi n do giám m c gi i thi u và ph i c Tr ng Ban Tôn Giáo c a chính ph ch p thu n, - Các gi ng viên ph i là công dân Vi t Nam, ch p hành t t ch trng chính sách pháp lu t c a nhà n c... c y ban nhân dân c p t nh ch p thu n, - Ban Tôn giáo và y ban nhân dân c p t nh ni có i ch ng vi n ph i h p v i S Giáo D c- ào T o xem xét v n i dung, chng trình và gi ng viên môn Giáo d c công dân, - Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch o, h ng d n và qu n lý ho t ng c a i ch ng vi n theo nh ng qui nh c a Thông t này. ó là m t s nh ng i u chính trong Thông T, qúa ch ng minh nhà n c c ng s n ki m soát vi c ào t o linh m c ra sao. C n nh n m nh môn Giáo d c công dân là môn h c v ch thuy t c ng s n, v l ch s và thành tích c a ng c ng s n Vi t Nam do cán b c ng s n gi ng d y. Tr c nh ng lo ng i c a giáo dân v vi c các linh m c tng lai ph i h c môn này, c San Giáo S Vi t Nam s 44 ngày 28-062007 ã tr n an: "Vi c cán b nhà n c vào d y môn "Công dân giáo d c" cho ch ng sinh là s th t, nhng không gây tr ng i nhi u. Nh t là chúng ta hoàn toàn có th tín nhi m vào s quan phòng k di u c a Thiên Chúa, c ng v i s tr ng thành c a các ch ng sinh". Mong c nh v y. Nhng sau gi h c, các linh m c giáo s có dám gi i c cho ch ng sinh, hay s s b t cáo n u dám nói s th t? Khi làm bài thi, các ch ng sinh ph i ca ng i c ng s n nh ã c d y nhng trong lòng không tin (bi t âu có k tin). Nh v y có ph i h ã ph i t p d i trá ngay trong th i gian c hu n luy n tr thành nh ng ng i h ng d n lng tâm cho b n o mai sau? C ng r n t ch i môn h c này thì s khi n các i ch ng vi n ph i óng c a. Các v h u trách ã có bi n pháp nào b o v s nh n th c khách quan và lòng ngay th ng c a các m c t tng lai? 4/ Vi c c m hành o t i nh ng a phng xa xôi v n còn ti p di n, c th là v àn áp c ng oàn Công Giáo Mai Sn, t nh Sn La ngày 1703-2007, v c m 7 trên 10 giáo i m thu c t nh Hòa Bình c hành l Giáng Sinh 2007 nh c T ng Giám M c Ngô Quang Ki t xác nh n, v c m m t cha x giáo ph n Komtum làm l G.S 2007 vì không xin phép, không n p các bài c và bài gi ng... Nhà n c ch c n bi u di n màn k ch t do tôn giáo t i nh ng ni th t "nh m c quan chiêm". T i nh ng vùng xa xôi h o lánh, h m c các quan a phng mu n hành h giáo dân cách nào tùy ý. 5/ V n trng thu, c ng chi m nhà t c a Giáo H i v n cha c gi i quy t th a áng. Trong th i gian qua, nhà n c ã tr l i m t s b t ng s n cho Giáo H i. V tr " t xu t" khu i ch ng vi n M c, Thái Bình, là m t tin vui nhng cng gây nhi u suy ngh, k c s liên h m t thi t gi a c Giám M c Nguy n Vn Sang và nhà c m quy n. Trong khi tr m t s , nhà n c l i chi m thêm m t s khác, nh t c a Dòng Thiên An g n Hu . Th nh tho ng l i có tin t nh này t nh kia x y ra nh ng v c p nhà, c p t hay l n t c a Giáo H i. c Giám M c Vnh Long ã công b th ng ph n i chính quy n chi m khu v n tr thu c tài s n c a các n tu Dòng Thánh Phaolô làm khách s n vào tháng 04-2008. V m i nh t x y ra ngày 12-06-2008 khi c quan qu n lý nhà t Tp "HCM" giao c s v n là tr ng m u giáo Mng Non c a các n tu dòng Bác Ái Vinh Sn (Saint Vincent de Paul) cho y Ban Nhân Dân Qu n 3 x d ng làm v tr ng. Trong khi ó nh ng c s l n và nh ng khu t qúy giá b t ch thu v n cha c gi i quy t, nh tòa Khâm S c, t nhà th Thái Hà Hà N i, Giáo Hoàng H c Vi n Pio X à L t. Riêng t thu c khu Trung Tâm Thánh M u La Vang, Qu ng Tr , ã c h a tr l i m t ph n l n, nhng cho t i nay th t c trao tr v n cha c n nh. N u tính t t c tài s n c a Giáo H i t B c chí Nam b trng thu t 1954 t i nay thì còn nhi u vô s k . Nhà n c trao tr nh gi t m t cách khó khn. Giáo H i cng không dám òi h t, ch xin l i nh ng gì c n thi t x d ng hay qúy giá v phng di n tin th n. Xem nh v y, Giáo H i Công Giáo VN m i c vu t ve và tr n an theo ki u chích thu c gây tê cho b t au, c m oán và ki m soát ng t nghèo v n còn ó. GH m i c h ng m t s ti n nghi b ngoài, cha c gi i phóng v cn b n. II- H I NG GIÁM M C VI T NAM HÀNH NG RA SAO? Trong tình tr ng khó khn nh v y, H i ng Giám M c Vi t Nam ã i phó ra sao? B ngoài, ng i ta th y các v có v nh n nh c ch u ng hoàn c nh. L n lên ti ng duy nh t c a H i ng v i nhà n c là b c th "kín h " nm 2002 t m t s v n nguyên t c. M t s v ch chn, v i tính cách riêng r , ch lên ti ng òi l i c s t ai thu c giáo ph n mình b chi m. Ch riêng vi c òi khu Tòa Khâm S c t i Hà N i là có m t s giám m c cùng chung ti ng ng h . Ngoài ra, các v không h lên ti ng v các v n cn b n nh quy n t do qu n tr n i b Giáo H i, quy n t do ào t o, phong ch c và b nhi m các giáo s và các v lãnh o cao c p, cha nói t i vi c òi h i quy n c s ng x ng áng v i ph m giá con ng i cho toàn dân. Trên th c t , các v không ng i khoanh tay b t ng nh nhi u ng i t ng. Chính m t s v trong H i ng cho bi t các v v n tranh u m t cách âm th m theo phng th c i tho i, thay vì i u v i nhà c m quy n. c T ng Giám M c Ngô Quang Ki t còn tin r ng "v i thi n chí và v i kh nng i tho i thì t t c m i s s c gi i quy t m t cách t t p" (Vietcatholic.net, 12-03-05). K t q a ra sao, th c t ã tr l i. D nhiên các v lãnh o Giáo H i ph i l a th i l a th , tìm cách thích ng v i hoàn c nh a con thuy n Giáo H i i gi a nh ng phong ba, thác gh nh. Tuy nhiên, s nh n nh c qúa áng i ôi v i s n vì nhà n c, s nhà n c không ban phát thêm nh ng ân hu , ã khi n cho giáo dân b c xúc và làm cho ng bào không Công Giáo nhìn GH b ng con m t nghi ng , thi u kính ph c. Ph i công nh n r ng thái và hành ng hòa hoãn, kiên nh n c a qúy v có em l i m t s c i thi n cho i u ki n sinh ho t c a Giáo H i, nhng cng không tránh kh i nh ng ch trích là các v ã không làm tròn vai trò ngôn s nói lên s th t và ti ng lng tâm, tránh né nh ng v n nh y c m d làm m t lòng nhà n c, k c vi c bênh v c nh ng giáo s b b t, b qu n thúc m t cách oan c theo lu t i và vô t i theo lu t o (vì n u có t i, t i sao không ch tài theo lu t Giáo H i?). Có v vi n t i s soi sáng c a Chúa Thánh Linh bi n minh cho nh ng hành ng c a mình. D nhiên, tin Chúa thì trông c y vào Chúa, hành ng theo cách mình cho là p ý Chúa. Nhng có ph i lúc nào cng bi t làm theo úng ý Chúa, hay theo ý mình r i cho là ý Chúa? Chúa có soi sáng cho vi c tuyên b và vi t sách ca t ng ng c ng s n không? Chúa có soi sáng vi c cho phép các linh m c ra ng c i bi u qu c h i vi ph m Giáo Lu t i u 285 không? Chúa có d y ph i im l ng tr c vi c vi ph m nhân quy n,

S 54 * Trang 9

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

tr c nh ng b t công xã h i và sa a luân lý không? S d Giáo H i còn t n t i là vì, may thay, v n còn nh ng v ch chn thánh thi n, dám làm dù cha dám nói. i u khó là tâm tr ng nghi ng , c ng thêm thái n nang trong H i ng Giám M c, khi n nhi u v n không c a ra ho c không c th o lu n th ng th n n ni n ch n, t ó m i có tình tr ng nng vào trách nhi m t p th tránh né trách nhi m cá nhân. D lu n r t th c m c v th c a c H ng Y Ph m Minh M n m i ây v v n c vàng ba s c t i Ngày i H i Gi i Tr t i Sydney vào tháng 07-08. Ngài cho r ng lá c này là m t tr ng i cho vi c hi p thông gi a nh ng ng i tr trong và ngoài n c. Ai cng hi u ý ngài là không mu n có lá c vàng trong ngày i h i. Nh v y s ch còn c sao vàng. C sao vàng, dù c công nh n v chính tr theo công pháp qu c t , không c ch p nh n nh m t bi u t ng cho gi i tr VN h i ngo i. ây là m t v n nh y c m, có tính cách chính tr và liên quan t i s khác bi t ý th c h . M t v lãnh o tôn giáo c p cao nh h ng y không nên dính vào. Hãy ng trên t tc d y l i Chúa và tìm ra m t cách th c phi chính tr nh ng ng i tr VN trong và ngoài n c g p g nhau, hi p thông v i nhau. ng nên khi ra nh ng khác bi t chính ki n trong m t bi n c tôn giáo k o s b suy di n là vô tâm, ho c ph c v chính sách ki u v n c a nhà n c VN và ch r c l y nh ng h u q a trái ng c (effets contraires). Chúng ta là nh ng giáo dân, là nh ng con chiên nh bé, có truy n th ng vâng ph c và nng t a vào nh ng v ch chn. Nhng m t khi ch chn không d y nh ng i u áp ng v i th i th , ng u v i sói lang, khi ch chn không b o v con chiên, m c cho con chiên b b t b , m c cho t ng th b p phá, thì ch chn có làm b n ph n "hy sinh m ng s ng vì oàn chiên" nh Chúa d y hay không? S lên ti ng c a chúng ta không có nghiã là ch trích, báng b , mà ch nh nh ng l i than phi n, rên xi t c a oàn chiên v nh ng gì oàn chiên ang ph i ch u. Dù nh ng l i rên xi t này không l t tai nh ng v h u trách c a GH thì cng ph i n tai T.Chúa, n u chúng ta bi t c u nguy n và trông c y. III­ VATICAN CAN THI P NH TH NÀO? Qua 15 cu c g p g gi a phái oàn Tòa Thánh và nhà c m quy n Hà N i, chúng ta th y ng l i can thi p c a Vatican c tóm g n trong m y i m sau ây: 1/ C g ng duy trì liên l c và i tho i v i nhà c m quy n c ng s n Vi t Nam. 2/ Không can thi p nh ng vi c có liên quan xa g n n chính tr (v nhà th Vinh Sn, v Cha Nguy n Vn Lý...). Không c p nh ng v n nh y c m i v i chính quy n, nh nhân quy n, b t công xã h i. 3/ Quan tâm gi cho Giáo H i Vi t Nam c hi p thông v i Tòa Thánh, v i Giáo H i hoàn v, không tr thành m t giáo h i qu c doanh. C th là các v ch chn c m u giáo h i a phng ph i c Giáo Hoàng La Mã b nhi m. 4/ Can thi p cho nh ng v n thu n túy tôn giáo giúp Giáo H i Vi t Nam c sinh ho t bình th ng và có i u ki n phát tri n, nh gi ng o, ào t o nhân s , xây c t c s ... Vatican không làm áp l c v i Hà N i, ch dùng nh h ng tinh th n thuy t ph c ng i i tho i ch p nh n nh ng i u h p lý. Tuy nhiên, Vatican d u không dùng võ khí chính tr nhng v n t nh x d ng nh ng hành ng ph n i c a Linh m c Lý cng nh c a các giáo s và giáo dân trong l n ngoài n c làm l i khí i u ình v i nhà c m quy n c ng s n. T t c m i hành vi ph n kháng, v n ng, dù không em l i k t q a tr c ti p t c th i, cng s c x d ng m t cách gián ti p, lúc này hay lúc khác, làm áp l c trên i phng trong nh ng cu c m c c . Chúng ta ng quên r ng chính ph Hoa K ã nhi u l n dùng khí th ch ng c ng c a ng i M g c Vi t nh m t lý do hù h a, òi h i ho c t ch i trong các cu c i u ình v i c ng s n Vi t Nam. L n này, theo c Ông Barnabê Nguy n Vn Phng, m t nhân v t cao c p c a B Ngo i Giao Tòa Thánh, phái oàn Vatican n Vi t Nam vào tháng 6, ngoài vi c th o lu n vi c b nhi m m t s giám m c m i, còn có vi c nói chuy n v t ai. Ng i ta ngh v Tòa Khâm S , Thánh a La Vang, Giáo Hoàng H c Vi n s c c p. Vi c thi t l p quan h ngo i giao gi a Vatican và Hà N i cng có th c bàn lu n. Có quan h ngo i giao không có nghiã là có t do hoàn toàn cho Giáo H i, nhng Tòa Thánh s có l i th trong vi c t i di n th ng tr c t i ch nhìn t n m t, xét oán tình hình, can thi p và i u ình khi c n, không ph i ch phái oàn t Vatican m i nm n m t l n. V phiá nhà c m quy n, bang giao ch giúp h c ti ng là ã c "chi" v i m t th l c tinh th n quan tr ng c a nhân lo i, ã ti n thêm m t b c trong vi c h i nh p toàn c u và tuyên truy n cho chính sách tôn giáo c a h . Tuy nhiên, h r t e ng i s hi n di n th ng xuyên c a i di n Tòa Thánh. ó là lý do h kéo dài vi c i u ình òi cho c nh ng i u ki n b o m quy n toàn tr mà h ang n m gi . Ngoài ra, phái oàn cng tv n Giáo H i ph i c óng góp vào vi c xây d ng t n c, c bi t trong lãnh v c xã h i và giáo d c xoa d u ph n nào nh ng au kh c a nh ng ng i b g t bên l xã h i và ào t o nh ng công dân t t, nh ng nhân tài cho t n c. Hi n nay Giáo H i ch c phép m l p d y tr em c p ti n m u giáo d i 5 tu i. Phái oàn i u ình l n th 15 này do c Ông Pietro Parolin, Th Tr ng Ngo i Giao Tòa Thánh, h ng d n, ã th o lu n v i các viên ch c c a nhà c m quy n Hà N i tr n ngày 10-06-08, sau ó i thm Hu , La Vang, à L t và t Sài Gòn v l i Roma ngày 16-06-08. Theo thông cáo chính th c c a phái oàn c ph bi n ngày 18-06-08, phái oàn ã có các phiên h p làm vi c v i Ban Tôn Giáo c a chính ph do ông Tr ng Ban Nguy n Th Doanh c m u, trong không khí th ng th n và thân m t. tài th o lu n là vi c b nhi m các giám m c, trao tr t t các tài s n c a Giáo H i, s óng góp vào vi c thng ti n con ng i, liên iv i nh ng t ng l p y u th nh t trong dân chúng, giáo d c luân lý cho các th h tr . Không có m t k t qu nào c công b , k c vi c h p v i Ch t ch y ban Nhân dân Hà N i th o lu n v tòa Khâm S . V v n này, b n thông cáo ng m ý cho bi t hai bên v n còn ang tìm ki m nh ng gi i pháp thích h p. Phái oàn cng c Phó Th T ng kiêm B tr ng Ngo i giao Ph m Gia Khiêm ti p ki n. V n quan h ngo i giao c nêu lên, "hai bên d ki n r ng Nhóm Làm Vi c, v i nhi m v xác nh th i gian và th th c, s kh i s công vi c s m nh t trong th i gian t i ây". Tr vi c b nhi m các giám m c còn c gi kín, ng i ta th y cu c i u ình l n này không t c k t q a nào c th . Vi c trao tr toà Khâm S cha bàn xong. Vi c hoàn tr Giáo Hoàng H c vi n à L t cha bàn t i. Yêu c u óng góp vào lãnh v c xã h i và giáo d c cha c tr l i. Vi c bang giao còn trong giai o n nghiên c u và y ban nghiên c u cng cha nhóm h p phiên nào. Có th nói phái oàn Tòa Thánh ra v g n nh tay không, khi n gi i quan sát càng thêm th c m c t i

S 54 * Trang 10

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

sao c ba v t ng giám m c c a ba t ng giáo ph n trên toàn qu c u i ra kh i n c trong th i gian phái oàn Vatican i u ình và thm vi ng t i VN. Ph i chng ó là m t s tình c có h u ý? IV­ LIÊN H HAI CHI U GI A GIÁO H I VÀ T N C Không ai có th ph nh n s liên h ch t ch gi a Giáo H i và t n c. Không có t n c Vi t Nam thì không có Giáo H i Công Giáo Vi t Nam. Giáo H i cùng n i trôi v i v n n c. Khi t n c b k m k p thì Giáo H i cng không thoát kh i g ng k m. Khi g ng k m c m r ng ra d n, Giáo H i cng c d th theo. Tuy nhiên, Giáo H i không th óng vai th ng, m c cho tình th a y. Giáo H i không có s m ng thay i th ch chính tr , nhng có b n ph n c i ti n xã h i. Nh ng ng i c m quy n hi n t i ang áp d ng m t mô th c qu n tr xã h i theo hai chi u trái ng c. M t m t, h gi i phóng sinh ho t kinh t (tr quy ho ch v mô và cái uôi ` nh h ng xã h i ch nghiã'), nh ó kinh t có phát tri n, gi m b t nghèo ói, nhng ng th i cng t o ra nh ng b t công, h ngn cách gi u nghèo ngày càng m r ng, nh ng t n n gia tng, c bi t n n tham nhng và suy thoái luân lý. M t khác, v phng di n chính tr , h v n duy trì ch c tài toàn tr , ti p t c tr n áp m i quy n t do cn b n c a con ng i. Có th nói, con ng i trong xã h i Vi t Nam hi n nay m c nhiên chia thành hai phe. Phe theo chính quy n vì dính líu quy n l i hn là vì ý th c h . H là thi u s , nhng có quy n và có ti n nên v n n m nhi u th l c. Phe ch ng, công khai hay th m l ng, g m a s nhân dân, b t mãn vì b t c o t t do, vì th y tr c m t nh ng b t công, và nhi u khi là n n nhân c a b t công. Tình tr ng này ã t o nên m t khát v ng và m t khuynh h ng hình thành m t xã h i công dân có kh nng b o v quy n l i c a mình, th c hi n m t n p s ng dân ch , công b ng và nhân ái. Có nh ng d u hi u cho th y khuynh h ng này ngày càng l n m nh và không th o ng c. Câu h i t ra cho Giáo H i là Giáo H i ng vào phe nào? Mu n ng hành v i khuynh h ng ti n b c a a s thành ph n dân t c hay v n mu n bám c ng th l c th c u b ov nh ng gì ã th c? ây không ph i là thái chính tr ng h hay ch ng i, nhng là môt l a ch n có tính cách luân lý xã h i. N u Giáo H i bi t dùng s c m nh tinh th n c a mình tác ng trên nh ng bi n chuy n theo chi u h ng t t thì nh ng bi n chuy n ó s t thành q a mau hn và to l n hn. i l i, khi tình hình t n c c c i thi n, Giáo H i cng s có nh ng i u ki n thu n l i phát tri n m t cách t do và lành m nh hn, l i không b mang ti ng là không oàn k t liên i trong cu c tranh u chung c a i kh i dân t c. Kh u hi u "s ng gi a lòng dân t c" không có nghiã ch s ng v i nh ng ng i có quy n, có ti n, mà u tiên ph i s ng v i nh ng ng i nghèo kh , nh ng ng i b áp b c, b i x b t công. Khi Giáo H i hành ng nh v y, l i rao gi ng Tin M ng m i d c ón nh n vì Giáo H i ã tri n dng công lý và bác ái b ng hành ng. Không c n ph i ra m t ch ng i chính quy n, v n có th ti p t c i tho i và h p tác khi nh ng quy n l i c a Giáo H i c tôn tr ng. Tuy nhiên, Giáo H i không nên u t b ng uy tín và danh d c a mình vào c a ang b nguy n r a và có tri u ch ng ngày càng m t d n quy n l c. V ­ CHÚNG TA CÓ TH LÀM GÌ? M t s ng i cho r ng giáo dân Vi t Nam h i ngo i ch bi t làm hai vi c: góp ti n và ch trích. N u góp ti n b a bãi làm h m t s tu s, xây c t nh ng c s không c n thi t nh m t thách th c v i dân nghèo và v i nh ng tôn giáo khác; n u ch trích ch nh m phá, gây chia r , thì nh ng vi c này nên c ch m d t càng s m càng t t. Tuy nhiên, n u ch mu n ng i ta góp ti n mà không cho góp ý thì thi u công b ng và có v chi không p. Vi c y m tr t ngoài vào trong v n có m t tích c c và v n c n thi t, n u c th c hi n m t cách h u lý và h u hi u. 1/ Y m tr tài chánh: không ai có th ph nh n vi c y m tr tài chánh c a giáo dân h i ngo i ã giúp Giáo H i trong n c xây d ng c r t nhi u thánh ng, c s ho t ng và th c hi n nh ng chng trình h u ích. V n t ra là c n s c ng tác gi a trong và ngoài i u h p vi c phân ph i ngân kho n cho h p lý, tránh phí ph m, tránh d n vào ch ã có qúa nhi u trong khi t i nh ng vùng sâu, vùng xa, ch chn và giáo dân v n ph i ti p t c s ng o trong nh ng i u ki n thi u th n. Cách quyên góp n c ngoài cng nên c xét l i tránh nh ng c nh không p, có th làm m t uy tín c a các ch chn. Nhi u ng i h i ngo i ã nêu v n ph i h p quyên góp và phân ph i, nhng cho n nay, các v h u trách trong n c v n gi im l ng, không áp ng. 2/ Y m tr tinh th n và ngo i v n: m i khi Giáo H i trong n c b àn áp, b b t b , b c p tài s n, ng i ngoài khi bi t tin, không c n ch trong n c yêu c u, v n mau m n lên ti ng bênh v c n n nhân, t cáo nh ng vi ph m, v n ng d lu n, các chính quy n, các c quan qu c t , nh h can thi p v i nhà c m quy n Vi t Nam. Có khi t k t q a. Có khi không. Tuy nhiên, ph i nhìn nh n y m tr b ng lên ti ng và v n ng ã góp m t ph n không nh vào vi c thay i cách ng x c a nhà c m quy n và khi n h ph i suy ngh k hn khi mu n l y quy t nh àn áp m i. i u áng phàn nàn là khi trong n c c n bên ngoài y m tr thì thúc y t n tình. Khi không c n, thì l i s n sàng "giung ging giung gi " v i c ng s n. Nh ng hành ng ca t ng c ng s n, hãnh di n nh n huy chng c a c ng s n, ch trích ng i ngoài là qúa khích, òi h i qúa nhi u v chính tr , th t s là nh ng cái tát vào m t nh ng ng i ã rút t ng ng ti n ti t ki m g i v và ch y xuôi ch y ng c v n ng cho l i ích c a anh ch em quê nhà. 3/ Y m tr ý ki n: khi th y nh ng i u vô lý, nh ng i u ch ng tai gai m t, nhi u giáo dân h i ngo i ã lên ti ng. ôi khi có nh ng l i nói qúa, có th gây t n thng. Nhng a s là nh ng phát bi u có tính cách phân tích tình tr ng, trình b y cái nhìn khách quan t bên ngoài, cho bi t nh ng ph n ng c a giáo dân (ngu n y m tr tinh th n và v t ch t), và luôn luôn a nh ng ngh xây d ng nh m c i thi n tình tr ng. Giáo dân trong n c không có i u ki n nói. H u h t giáo s c trong l n ngoài không dám nói. Khi giáo dân h i ngo i lên ti ng thì b k t án là "ch ng cha ch ng Chúa", b m t vài ng b c vi t bài ch i xéo ho c xúi m t s ng i vi t nh ng bài ph n bác, ôi khi ch i b i r t thi u trình và t cách. i u áng bu n là không có i tho i vì không có lý lu n giá tr , ch có ch p m và k t án. Sau m t h i i u qua ti ng l i, giáo dân h i ngo i ã ngng vi c tranh cãi và ngh các v h u trách c a Giáo H i trong n c m nh ng cu c i tho i nghiêm ch nh t o tình thông c m và tìm s th t khách quan. Qúy v v n im l ng, không áp ng, trong khi qúy v v n luôn cao vi c i tho i v i nhà c m quy n. Hành ng c a các v làm ng i ta có c m t ng các v ch mu n i tho i v i "ng i trên", ng i có quy n, không mu n i tho i v i "ng i d i". i u này ã làm u ng phí không ít nh ng tài nguyên ch t xám c a giáo dân h i

S 54 * Trang 11

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

ngo i mu n c ng hi n cho Giáo H i trong n c. Tuy có nh ng i u áng phàn nàn nh th , b n ph n c a chúng ta là v n ph i ti p tay y m tr và xây d ng Giáo H i quê nhà qua ba vi c trên, d nhiên b ng cách h u lý và h u hi u. Tích c c hn n a, chúng ta ph i tìm cách tham d vào ti n trình thay i c a t n c và thúc y Giáo H i ng hành v i s chuy n mình c a dân t c. Tham d và thúc y cách nào, ó là vi c ph i th o lu n. Tng lai c a t n c và tng lai c a Giáo H i không cho phép chúng ta b t ng nhìn Giáo H i ng bên l c a cu c chuy n mình ang di n ra. Khi nhìn v th c tr ng c a Giáo H i và quê hng, chúng ta th y gi a nh ng i m en, có r t nhi u i m hy v ng. Tu i tr Vi t Nam ã b t u th c t nh và v t qua s s hãi. Công nhân và nông dân ã ý th c quy n l i c a mình. Trí th c ã dám phê bình và bàn t i nh ng gi i pháp tng lai. Hàng ngàn ng i ã công khai ký tên ng vào hàng ng tranh u cho t do dân ch . Tôi mu n nói n Kh i 8406. Trong Giáo H i, nhi u linh m c và nam n tu s tr ã d n thân ph c v nh ng ng bào nghèo kh , b nh t t, thi u may m n. H s n sàng ch p nh n nh ng khó khn, thi u th n khi i rao gi ng l i Chúa t i nh ng vùng xa xôi, nghèo ói, ch m ti n, thi u m i th ti n nghi. Công vi c c a h c n ph i c giúp u tiên. Nh ng d u hi u hy v ng này giúp chúng ta tin t ng r ng ngày Giáo H i và quê hng c i m i, ng bào c s ng trong t do, nhân ph m và tình ng i, s không còn xa. Chúng ta t ni m tin ni Thiên Chúa và ni m k v ng vào th h tr ang lên. Tr c h t cho tôi c bày t lòng bi t n i v i quý c quan truy n thông, các ài báo c a ng i Vi t nam t do h i ngo i ã k p th i loan tin v tr ng h p m t tích c a tôi vào ngày 03 tháng 6 v a qua t i th ô Nam Vang, m t v c a c ng s n Vi t Nam t i Cambodia không th th tiêu tôi, mà ch d n tôi v Vi t Nam ch u án. Nh v y mà n nay tôi v n còn s ng g i n quý di n àn, quý ài báo và c ng ng ng i Vi t t do h i ngo i nh ng l i c m n chân thành này, cùng nh ng l i t cáo t i ác c a b n m t v CSVN và b n Vi t gian chó sn c ng s n t i Cambodia. Kính tha quý ài báo và quý c gi , ào thoát kh i a ng c Vi t Nam g n m t nm qua, nh ng t ng tìm c t do m t cách úng ngha sau m t cu c hành trình quá gian truân và nguy hi m, nhng t a ng c Vi t Nam bao la, tôi l i b ri vào a ng c nh hn, và cng không kém ph n man r : Tr i T N n S 3, t i Tk Thla, Phnom Penh, Cambodia. G n m t nm tr i c s ch che c a Cao y T N n Liên Hi p Qu c trong tr i là ng n y th i gian tôi s ng ki p a ày n a ng i n a ng m v i nh ng trò hành h c a các nhân viên b o v an ninh ng i Khmer g c B c Vi t và v i nh ng l i e d a thóa m c a các nhân viên Cao y T N n Liên Hi p Qu c cng ng i b n x Khmer g c B c Vi t. G n m t nm tr i, chúng tôi không c ngó ngàng, không c ph ng v n c p quy ch t n n, mà m i tu n u ph i ch ng ki n c nh nh ng ng i cùng h i cùng thuy n b c ng b c h i hng trong t i nh c, trong ng cay và s hãi. tìm cho b ng c ý ngha ích th c c a t ho c c c p quy ch t n n, ho c ti p t c s ng ngoài vòng pháp lu t. Riêng tôi c m t ng i ng hng, ang t m dung cùng tr i là th y Truy n o A-Mosk gi i thi u cho m t m c s c a Baptist Vi t Nam t i Chba Oeum Peuv, Phnom Penh, tên là Ph m Qu c Vnh (còn có nh ng tên g i khác là Lâm V, là Ph m Vnh L i). M c S Ph m Qu c Vnh này ti t l v i tôi r ng ông ta là c ng tác viên c l c c a Ph Cao y T N n Liên Hi p Qu c t i Phnom Penh, m i tu n n làm vi c vn phòng này không d i 5 l n, tôi ã quá tin t ng ông trút h t n i lòng và r i em h t tr ng giao cho ác. Khuya Chúa Nh t r ng ngày th Hai, tôi và gia ình v t rào khi các nhân viên an ninh ang say ng . Tôi tìm n H i Thánh c a M c s Ph m Qu c Vnh và c ông ón ti p th t ni m n . n tra, m c s Ph m Qu c Vnh a tôi n g p ông V H a Kháng, m t ng i Thanh Hóa có 8 bà v , t phong là M c s và Bác s . Ông Kháng ã a tôi n thuê nhà tr t i khu v c Bng Cót, thu c qu n Toul Kok, cách i S Quán Pháp kho ng 250 mét. n chi u th Hai, ông Kháng a t i cho tôi 10 kg g o và m t b p gas du l ch, r i cùng tôi i u ng café. n 3 gi chi u ngày Th ba, 03 tháng 6, m c s Ph m Qu c Vnh g i i n tho i cho bi t là ang trên ng t i nhà tôi u ng café. Tôi ã ón m c s Vnh vào cho bi t nhà, sau ó chúng tôi ra quán g n nhà u ng café r i chia tay nhau kho ng 30 phút sau ó. n 5g chi u cùng ngày m c s Ph m Qu c Vnh ã d n ng cho m t chi c xe Toyota 4 Runner màu m gà n nhà tôi, trên xe có 4 ng i Vi t Nam và m t ng i Cambodia làm vi c B N i V Cambodia n b t tôi. Ng i Cambodia này v i tôi ã bi t nhau quá rõ, vì hn g n m t nm qua, tôi là i di n c a tr i t n n s 3, còn ông y là b c a m t nhân viên IFDO, cô a Ra, ng i h ng ngày v n có quan h công vi c v i chúng tôi. Chúng tôi b trói tay ra sau lng và a lên xe tr c s tò mò c a nhi u ng i dân b n x và tr c s hoang mang lo s c a m t s ng i Vi t t m c chung quanh. Riêng tôi và gia ình h t s c ng ngàng khi nhìn th y trong s nh ng ng i n b t tôi có c Ph m Qu c Vnh và V H a Kháng. Chúng tôi ng ngàng vì m i m y giây tr c ó tôi v n còn tin r ng h là tôi t c a c Chúa Tr i, nhng n lúc ó thì tôi ã k p nh n ra chúng chính là ác qu , là tay sai c a m t v CSVN.

S 54 * Trang 12

Kính g i c ng ng ng i Vi t t do h i ngo i, Kính g i quý c quan truy n thông c a ng i Vi t h i ngo i, Tôi tên là A ung, sinh nm 1968 t i xã Sa Bình, huy n Sa Th y, t nh Kon Tum là m c s, t ng qu n nhi m giáo h t Mennonite Sa Th y.

do, m t nhóm trong s anh em chúng tôi ã quy t nh v t tr i, ti p t c ra i, ti p t c i m t v i nh ng m i hi m nghèo. 33 ng i trong s ó, u là con cái Chúa m i s c t c Tây Nguyên và thu c nhi u h phái Tin Lành khác nhau, ã n c t Thái bình an và ang ch ph Cao y Liên Hi p Qu c c Trách T N n t i ó quy t nh cho s ph n c a h :

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Xe c a l c l ng m t v VN ã a tôi v tr s c a B Công An Vi t nam t i thành ph H Chí Minh ngay trong êm ó. H ã th m v n, i u tra chúng tôi su t c êm. Chúng tôi l i s hãi, l i ng ngàng khi các nhân viên i u tra a cho tôi xem gi y b o tr mà Giáo S Nguy n Chính K t g i cho tôi qua email c a Ph m Qu c Vnh, có luôn c b n d ch ra Ti ng Khmer. L n này tôi ng ngàng vì c ngh r ng nh t nh c quan i u tra c a CSVN là Tiên, là Thánh, m i gi i n m c này. H có nh ng tài li u mà giáo s Nguy n Chính K t g i cho tôi qua h p th c a Vnh và nh y chuy n l i cho tôi, nh ng thay vì chuy n cho tôi, thì Vnh l i chuy n cho B N i V Cambodia, cho i s quán VN và b công an VN ! Sau 10 ngày t m giam i u tra t i công an t nh Kon Tum, tôi ã c a v a phng u t và hi n ã c "h ng l ng khoan h ng" c a ng và nhà n c "CHXHCN L m Than ­ p d p T do H nh phúc" b ng m t b n án qu n thúc m t nm t i gia. Hôm nay, c bi t trên trang nhà c a ài Á Châu T Do, có bài c a Phóng viên Hi u ph ng v n M c s Ph m Qu c Vnh v tr ng h p m t tích c a tôi, tôi th t n c c i vì th y s tr tráo c a Vnh khi ch i b m i m i quan h v i tôi, cng nh ch i b vai trò ch l c c a ông y trong vi c b t cóc tôi và gia ình, trong vi c bán ng tôi cho c ng s n Vi t Nam! Li u tr c tôi, trong nh ng tr ng h p m t tích c a nh ng ng i t n n khác nh i c Thích Trí l c, nhà ho t ng chính tr i l p H Long c và nhà dân ch tr Lê Trí Tu , thì Ph m Qu c Vnh và V H a Kháng có vai trò gì chng ? Li u nh ng ng i t n n Vi t Nam ang t m dung t i Cambodia, ai s là n n nhân ti p theo c a hai con thú i l t ng i này? Ph m Qu c Vnh i ! V H a Kháng i ! R i ây, tr c m t c Chúa Tr i trong ngày phán xét, hai ng i s ph i tr l i ra sao v i Chúa v nh ng t i ác do chính mình ã gây ra cho ng lo i, cho nh ng n n nhân c a ch c ng s n Vi t Nam chúng tôi? Chúng tôi cng không th hi u c li u M c s Trng Công Trí và Giáo H i Tin Lành BGC- Th Gi i Tình Thng- c a M c S Trí là nhà b o tr c a H i Thánh Baptit Vi t nam t i Cambodia, là nhà b o tr c a Kháng và Vnh, có liên i trách nhi m trong vi c hai nhân s c a ông ã bán mình cho qu d b c h i chúng tôi hay không.

24 tháng 6, 2008: Hôm nay th nào cng có bi u tình ph n i Th t ng Nguy n T n Dng nhân d p ông g p T ng th ng Bush. Nhng ch c ch n là ông Dng v n c m th y d ch u hn khi n c ngoài, vì trong n c, công chúng ang gia tng b t mãn, do kinh t xáo tr n. Nhng cu c kh ng ho ng cng em n cho ông Dng m t c h i to l n. ó là c may ch p nh n n i r ng th ch chính tr i vào l ch s nh m t nhà c i cách. Vi t Nam ã vui h ng s tng tr ng m nh m trong m y nm qua, và vi c c gia nh p T chúc Thng m i Th gi i (WTO) là b c ti n v ng vàng trên ng h i nh p kinh t toàn c u. Nhng công cu c i m i c a ông Dng ang g p khó khn d n n vi c dân chúng b kh n khó b i th t h i. L m phát tng 25% vào tháng Nm, v i giá th c ph m t hn 42% so v i cùng th i gian vào nm ngoái. T l th t nghi p cao. Giá d u qu c t nh y v t tng thêm s kh n khó ­ cùng lúc v i ng ô la suy y u, khi n giá tr s ti n ng i Vi t g i v t ngo i qu c b gi m sút. Và t t c nh ng chuy n này giúp phi b y m t v n l n hn ­ ó là m t gu ng máy nhà n c àn áp ã thành tr ng i chính cho ti n b . Nhà c m quy n h u nh b t l c không th ki m soát c n n l m phát; h th ng giáo d c không d y cho gi i tr nh ng k nng c n thi t cho m t n n kinh t toàn c u. Nh ng kho n u t kh ng l nhà n c ném vào các công ty qu c doanh kém hi u nng ( ã không mang l i l i nhu n mà còn b thua l n ng n ). L m d ng quy n hành nh tru t h u t ai mà không b i th ng x ng áng càng ngày càng tr nên th nh hành.

Ng i Vi t gia tng thái b t mãn ­ t hình th c gi n d nh b t h p tác, t i nh ng cu c ình công t i các xí nghi p trên toàn qu c. Nhà c m quy n áp ng b ng cung cách c h u ­ b t gi các nhà v n ng, bloggers t do, lu t s, doanh nhân, sinh viên, nông dân và công nhân. VN v n có ti m nng l n m nh. Nm ngoái, ng i Vi t h i ngo i g i v n c cho gia ình hn 7 t ô la, m t con s áng k giúp cho n n kinh t tng t c. Các ngu n vi n tr ho c cho vay t n c ngoài h a giúp hàng tri u tri u ô la. Và ch m y tháng u nm nay, v n ngo i qu c tr c ti p u t ã lên t i 15.7 t. Tóm l i, tr ng i mà ông Dng ph i i phó không ph i là thi u nh ng ng i mu n u t mà là m t gu ng máy cai tr quan liêu, c ng nh c thách và vô trách nhi m. Hãy nhìn vào v tham nhng n i ti ng g n ây nh t t i VN, mà m t s viên ch c cao c p trong chính quy n ã l y công qu - g m c m t ph n ti n ngo i qu c vi n tr - chi cá bóng á. Nhi u viên ch c ã b truy t ra tòa và lãnh án v t i l m d ng công qu , l i còn h i l ch y án. Nhng r i, vào tháng tr c, hai nhà báo t ng phanh phui v tham nhng này ã b b t ­ i u mà h u h t ng i Vi t cho là m t v c a quy n tr thù. Qu c gia h u nh s vô phng i phó v i tham nhng cng nh quy trách nhi m cho gi i th m quy n n u các nhà báo a ra ánh sáng nh ng v làm b y l i b e d a b ng tù y. ây là c h i c a ông Dng ­ n u ông bi t n m l y. Ông c n t cho B chính tr ng C ng s n Vi t Nam th y r ng i u hành t t c

S 54 * Trang 13

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

nh ng r c r i trong m t xã h i tng tr ng mau l s d dàng hn, n u có m t th tr ng t do v quan i m (opinions), cng nh v hàng hóa và d ch v . Chính ph s ph i i phó v i nh ng khó khn v kinh t b ng m t vài quy t nh c ng r n. Nhng nh ng quy t nh này s d c dân chúng ch p nh n, n u h c m th y có ti ng nói trong vi c hình thành chúng. Còn i gì n a? B ng cách dùng nh ng khó khn này m r ng, ông Dng có th giúp mang l i s n nh và th nh v ng cho Vi t Nam. B ng cách thay i tình tr ng trì tr hi n nay, Hà N i có th an tâm r ng giao ng không bi n thành b o ng ­ i u mà ch ng ai mu n, ít nh t là các nhà u t ngo i qu c ã b v n ra hàng trm tri u ô la. Và b ng cách m r ng, ông Dng s giúp cho ng i Vi t hoàn thành c i u mà hàng trm tri u dân láng gi ng ã có, là t do. ây cng là c h i c nh t i v i Hoa K. nh h ng c a Hoa K (ph n chính qua gia tng u t) s là tác nhân th c s và duy nh t thay i t n c hi n nay. Vi t Nam r t c n t i nh h ng ó ti p t c. Nhân dân Vi t Nam c n gia tng giao thng và v n u t ngo i qu c chúng tôi có th c i ti n h th ng giáo d c và a dân t c chúng tôi ra kh i c nh nghèo khó. Nhng chúng tôi cng c n các nhà u t lên ti ng giúp chúng tôi v s c n thi t c i t tng thêm s minh b ch và trách nhi m ­ và giúp chúng tôi xây d ng m t Vi t Nam dân ch v i ph m giá và các quy n c a ng i dân c tôn tr ng. Ng i Vi t Nam chúng tôi mu n thay i. Chúng tôi bi t nhà c m quy n không th ph nh n mãi mãi các t do c a chúng tôi. Và nhân dân Vi t Nam mong mu n các nhà lãnh o Hoa K v kinh t và chính tr có c h i nh c nh Th T ng Vi t Nam v s th t ó trong các bu i g p g tu n này. Nhà v n ng dân ch Vi t Nam Nguy n an Qu ã tr i qua hai

mi nm trong tù. Ông hi n ang

do báo chí và dân quy n cng nh

b canh gác t i gia Sài Gòn. inh T Th c l c d ch

Sau nhi u nm r t rè và g p khó khn, u nm 2006 VN cng c tr thành thành viên c a WTO. ây là m t c h i t t VN h i nh p m nh vào th tr ng th gi i, t o nh ng i u ki n t t hn cho vi c phát tri n t n c và nâng cao cu c s ng c a nhân dân. Cu i tháng 4-2006 trong i h i 10 CSVN ã có m t ban lãnh o m i. Ngo i tr Nông c M nh tuy ã trên 65 nhng v n nh t nh ng i lì gi gh T ng bí th (TBT), còn các ông Tr n c Lng, Phan Vn Kh i và Nguy n Vn An ã trên 65 tu i nên, theo i u l c a ng, ã xin ngh các ch c v cao nh t trong ng và chính quy n. Sau i h i 10 c ba ng i này ã xin ngh s m m t nm tr c khi nhi m kì ch m d t v i lí do là H i ngh c p cao APEC h p Hà N i vào tháng 112006 là m t h i ngh qu c t quan tr ng nên c n có m t ban ban lãnh o m i có d p làm vi c tr c ti p v i các nhà lãnh o th gi i nhân d p h sang VN tham d H i ngh APEC. Vì th vào cu i tháng 6-06 Nguy n Minh Tri t, Nguy n T n Dng và Nguy n Phú Tr ng ã c b u vào các ch c v Ch t ch n c, Th t ng (TT) và Ch t ch Qu c h i. Khi y, d lu n bên ngoài và m t ph n báo chí trong n c t kì v ng nhi u vào Nguy n Minh Tri t và c bi t Nguy n T n Dng. Trong khi Nguy n Phú Tr ng c coi là thành ph n b o th , thì hai ông Dng và Tri t c nhi u gi i cho là có khuynh h ng c i cách, i m i. Cn c vào hai di n vn nh m ch c [1] và tái c [2] cùng các l i tuyên b c a Nguy n T n dng trong nhi u d p khác nhau su t hai nm qua thì tr ng tâm chính ho t ng c a chính ph do ông c m u là ch ng tham nhng, phát tri n kinh t cao và b n v ng. Sau hai nm ho t ng thì thành qu c a Nguy n T n Dng trong hai lãnh v c quan tr ng này ra làm sao? Ngoài ra, trong lãnh v c t

chính sách i phó tr c s bành tr ng c a B c Kinh thì Nguy n T n Dng có th c là ng i bi t i u và có t m nhìn, bi t b o v ch quy n t n c hay ch là bóng hình c a nh ng k b o th c tài? Nhân d p hai nm làm th t ng hãy th ki m i m các ho t ng c a Nguy n T n Dng so sánh gi a các m c tiêu mà ông ã ra và k t qu ã t c trong th c t nh th nào. Nói và làm c a Nguy n T n Dng trong ch ng tham nhng Có th nói, tham nhng là m t t tr ng xã h i t i b i nh t c a ch toàn tr hi n nay, t th i TT Võ Vn Ki t t i Phan Vn Kh i ã ph i g i nó là "qu c n n", r i "gi c n i xâm". Khi tr c d i th i theo mô hình XHCN x c ng, tham nhng ch gi i h n trong m t s lãnh v c. Nhng t khi th c hi n chính sách "Kinh t th tr ng nh h ng XHCN", trong ó CS v n n m c quy n thao túng trong m i lãnh v c theo i u 4 c a Hi n pháp 1992, thì tham nhng ã bung phá vào m i c p t trung ng cao nh t là B chính tr (BCT) t i các c p a phng th p nh t nh làng xã, ph ng... Tham nhng cng lan sang m i ngành nh công an, vi n ki m sát, tòa án, thu , h i quan; nay ang tràn c vào giáo d c, y t , quân i, báo chí; c các công tác t thi n nh ti n giúp dân b bão l t và thiên tai cng b các tham quan g m nh m. Trong i u l c a CS ã có nh ng i u nghiêm c m ng viên tham nhng, l i d ng ch c quy n. Chính ph CS ã a ra nhi u pháp l nh, lu t r t nghiêm ng t v m t lí thuy t, k c án t hình ch ng tham nhng. Nhng tham nhng v n ung dung hoành hành công khai. Chính vì th o lu t phòng, ch ng tham nhng m i ã ra i và có hi u l c t nm 2006 vào úng lúc Nguy n T n Dng lên gi ch c th t ng. Cu i tháng 8 Nguy n T n Dng còn c c làm Tr ng ban Ch o trung ng phòng, ch ng tham nhng (BC TUPCTN). úng ra ây là c h i t t ông Dng có th

S 54 * Trang 14

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

ch ng t c ý chí, kh nng và uy tín trong vi c thanh l c m t t tr ng, m t ung nh t nguy hi m cho toàn xã h i. [3] Trong nh ng tháng u gi ch c TT, Nguy n T n Dng ã ra hàng lo t các Quy t nh và Ngh nh ch ng tham nhng và nhi u tuyên b n y l a t o m t c m t ng trong d lu n là l n này tham nhng không còn ng ch y! [4] Nói t khen và t tâng b c theo y viên BCT, kiêm Phó TT và Phó tr ng BC TUPCTN Trng Vnh Tr ng là trong l n này ã "xu t t ng" ch ng tham nhng thì nh t nh s thành công ch không th v n âu l i vào y nh tr c! C th nh t là Nguy n T n Dng ra l nh cho b Công an, Vi n Ki m sát ph i s m a ra xét x nghiêm minh 8 v tham nhng n i c m ang làm nhân dân r t b c xúc, trong ó l n nh t là PMU 18. Trong khuôn kh gi i h n c a m t bài báo, ây ng i vi t ch phân tích nói và làm c a Nguy n T n Dng trong v tham nhng l n nh t t tr c t i nay là v PMU 18. PMU 18 (Project Management Unit - Ban qu n tr d án) tr c thu c b Giao thông v n t i và nh n th c hi n các công trình xây c t c u, ng. Tính t i cu i nm 2005, khi v tham nhng PMU 18 b b , theo báo chí c a ch , PMU 18 ang qu n tr m t s v n r t l n lên t i kho ng 33.000 t ng cho 20 d án, ngha là b ng kho ng 1/6 ngân sách thu c a nhà n c vào nm 2005! Chính t C ng s n i n t ã xác nh n là hàng nm PMU 18 nh n c v n u t cho các công trình này tr gi c m t t M kim. [5] Báo chí trong n c khi y còn cho bi t Bùi Ti n Dng, Giám c PMU 18, ã b c hàng tri u M kim ánh cá . S ti n l n lao này là do xà x o các công trình xây d ng c a PMU 18, khi n cho nhi u o n ng và cây c u ã b h h ng ngay sau khi c t bng khánh thành! áng chú ý là, y viên TU và B tr ng Giao thông v n t i (GTVN) ào ình Bình lúc ó là nhân v t r t có th trong BCT. TBT Nông c M nh cho con r làm vi c trong PMU 18. Sau khi v tham nhng PMU 18 b b và d lu n trong ng cng nh nhân dân r t b t bình, nhi u nhân v t liên h ã tìm cách ch y án ém nh m v án tr c i h i 10 nh m gi gh , gi ph n. Vào u nm 2006, báo chí trong n c ã nêu danh tính c a nhi u y viên TU , cán b cao c p trong Vn phòng chính ph , b Công an, Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ban ki m tra trung ng và Ban n i chính trung ng ã dính líu vào vi c ch y án này. [6] Khi y T ng Võ Nguyên Giáp, công th n c a ch và là ng i cu i cùng còn s ng trong s nh ng k sáng l p ch , ã ph n n vi t th òi ph i a v PMU 18 ­Ông g i là "v án tham nhng c c kì nghiêm tr ng"­ ra th o lu n công khai tr c H 10 [7]. Ngoài ra còn có tin nói là trong các cu c ti p xúc riêng, t ng Giáp ã khuyên Nông c M nh nên t ch c. Tr c không khí c c kì b t bình và hoang mang l n trong ng và nhân dân, t c u mình, phe Nông c M nh khi y ã thí t t b ng cách b t ào ình Bình t ch c và b t giam Th tr ng GTVT Nguy n Vi t Ti n, nguyên c u giám c PMU 18. Nhng phe Nông c M nh ã nh t quy t không th o lu n v PMU 18 trong H 10 và trong BCT m i phe b o th là Nông c M nh, Nguy n Phú Tr ng ­v i s ti p tay c a hai ng i v n còn quy n uy r t l n là c u TBT M i và c u Ch t ch n c Lê c Anh v n n m th ch ng. Do s ti p tay c l c, nên B tr ng Công an Lê H ng Anh ã t th 9 trong BCT khóa 9 nh y lên hàng th 2 trong BCT m i. ây là m t ngo i l c a CSVN t tr c t i nay. Nhng vi c này báo hi u là th i gian t i, nh ng ng i ch ng i trong ng và nhân dân s b theo dõi c bi t. Nh v y, m c dù b áp l c m nh t trong ng cng nh nhân dân, phe b o th v n b trí c nhân s khá v ng ch c trong các ch c v then ch t. Nhng khi m i nh m ch c TT, Nguy n T n Dng ã không ch tuyên b r t hùng h mà còn có m t s hành ng ngo n m c trong vi c ch ng tham nhng. Ông ã li t kê công khai 8 v tham nhng n i c m nh t giai o n ó và ra l nh cho B công an, Thanh tra Chính ph và Vi n ki m sát ph i s m k t thúc i u tra và xét x nghiêm minh. c bi t Nguy n T n Dng còn ch nh t ng Ph m Xuân Qu c thay t ng Cao Ng c Oánh ­lúc ó ang b tai ti ng trong v ch y án PMU 18­ trong ch c v Th tr ng i u tra v tham nhng PMU 18. Khi ó quy t nh này c nhi u gi i hoan nghênh và kì v ng là ông Dng không ch dám nói mà còn dám làm n a. Vì Cao Ng c Oánh tr c ó không lâu là ngôi sao ang lên và c m t s nhân v t chính c c kì b o th trong b Công an bao b c, trong khi y t ng Qu c ã có thành tích trong các cu c i u tra ch ng tham nhng. [8] Trong d p này Nguy n T n Dng ã l n ti ng là n u B tr ng có hành vi tham nhng thì cng b cách ch c. [9] Nhng Nguy n Phú Tr ng ã ph n pháo ngay l p t c: "C p th tr ng và tng ng tr xu ng thì BC TUPCTN có th tr c ti p t m ình ch . Còn c p cao hn thì ph i xin ý ki n c a các c quan ch c nng" [10]. Vì th , trái v i nh ng tuyên b hùng dng vào m y tháng u làm TT, u tháng 11-2006 Nguy n T n Dng ã ph i kí quy t nh Thi u t ng Ph m Xuân Qu c v hu, t c là thôi không còn làm C c tr ng C c C nh sát i u tra v PMU 18, m c d u lúc ó t ng Qu c m i 60 tu i. [11] T ó v tham nhng PMU 18 h u nh b d p sang m t bên. Nhng g n ây v tham nhng ng tr i này không ph i ch b d p sang m t bên, mà còn cho th y nh ng th ph m chính ang c ph c h i, ng th i nh ng nhà báo và cán b cao c p i u tra v v này ã b b t và i u tra! C u Th tr ng Nguy n Vi t Ti n c Vi n ki m sát tha b ng vào u nm 2008 và v a c ph c h i ng t ch vào u tháng 5-08. Ch m t tu n sau hai nhà báo c a Tu i tr và Thanh niên, là hai t báo xông xáo nh t trong v ánh tham nhng PMU 18 và có r t ông c gi , v a b b Công an ra l nh b t. C Thi u t ng Ph m Xuân Qu c tuy ã b y v hu cng b i u tra v i t i danh "l i d ng ch c v quy n h n trong khi thi hành công v ". [12] Càng ng c nhiên n a là t ng Cao Ng c Oánh v a m i ây l i c thng ch c lên trung t ng! [13] Trong phiên h p th 6 c a BC TUPCTN vào u tháng 408 Nguy n T n Dng còn tuyên b ng ý v i quy t nh c a Vi n ki m sát trong vi c tha b ng cho Nguy n Vi t Ti n. Nh th , nay khi so sánh các l i tuyên b và các ho t ng c a ông Dng v i các k t qu th c s trong vi c ch ng tham nhng l n nh t và tác h i nh t là v PMU 18 thì th y ã có s o l n 180o so v i hai nm tr c khi Nguy n T n Dng m i nh n ch c TT. T các tuyên b n y l a c a Nguy n T n Dng là s tr ng tr th ng tay các tham quan b t c ang gi ch c v gì hai nm tr c ây thì nay nh ng ng i này l i c tha b ng ho c c thng ch c. Trong khi ó nh ng ai tìm cách tr ng tr tham nhng và t tham nhng thì l i b i u tra ho c ph i ng i tù! Nh v y Nguy n T n Dng ã ph i u hàng tr c b n tham quan và ph n b i nh ng gì ã h a h n!

S 54 * Trang 15

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Vì th t u nm nay, nhi u thành ph n trong xã h i, k c nh ng ng viên c p ti n u r t b t bình và th t v ng. Trong cu c h p c a các nhà tài tr qu c t vào u tháng 608 nhi u i s các n c và các t ch c tài chánh qu c t ang vi n tr cho VN ã công khai t ý nghi ng ý nh th c s và kh nng ch ng tham nhng c a Nguy n T n Dng. [14] Tóm l i, các di n bi n chung quanh các ho t ng ch ng tham nhng trong hai nm làm TT cho th y rõ là Nguy n T n Dng không có ý chí th c s ch ng n n tham nhng, uy quy n c a ông cng không có nhi u trong nhóm lãnh o hi n nay. Uy quy n r t gi i h n c a Nguy n T n Dng l i càng gi m m nh t khi ông ã không gi i quy t c n n l m phát phi mã. Chính vì th a hi p, l i bi ng và b t l c trong vi c ch ng tham nhng nên Nguy n T n Dng ã t làm m t uy tín trong nhân dân và d lu n qu c t ! Trong v PMU 18 "tài" c a Nguy n T n Dng là ã bi n m t con voi thành con chu t nh t. Nhng chính vì th Nguy n T n Dng ã t làm m t uy tín c a m t nhà lãnh o cng theo h ng nh v y! Nh th có th nói r ng, trong ch toàn tr , không m t nhân v t nào có th ch ng tham nhng h u hi u c. Vì ch này c n nuôi và gi tham nhng, nó là cái nôi nh ng ng i có quy n t do hôi ti n c a nhân dân và dùng ti n b t chính này nuôi nhóm tay chân b o v l n nhau. Tho t nhìn thì nói nh v y t ng nh ngh ch lí, nhng trong ch toàn tr nh ng ngh ch lí l i tr thành thu n lí! V l i, vi c b t giam các nhà báo và khóa mi ng các báo chí t tham nhng cng ã cho th y Nguy n T n Dng không có ch tâm th c s trong vi c ch ng tham nhng. Nói và làm c a Nguy n T n Dng trong vi c ch ng l m phát Lãnh v c th hai c tân TT coi là tr ng tâm ho t ng c a ông là lãnh v c phát tri n kinh t . Trong ó ông ch trng là ph i a tng tr ng kinh t cao và b n v ng. Vì th vào cu i nm qua, Nguy n T n Dng ã khoe tr c QH là tng tr ng kinh t trong nm 2007 trên 8%, m c cao nh t trong nhi u nm qua. Trên c s l c quan ó, ông ã ra m c tiêu tng tr ng là 8,5-9% trong nm 2008 và m c l m phát s th p hn m c tng tr ng kinh t . Ông Dng ch quan tin r ng u t qu c t s t vào VN sau khi VN gia nh p WTO và nh v y thì s t ng y tng tr ng kinh t m nh hn. Chính s ch quan này ã khi n Nguy n T n Dng l là t i các y u t khác ang ti m n nguy c l m phát. ó là ngân sách thi u h t m c cao trong nhi u nm, vì ph i bù l r t l n m i nm cho các t p oàn kinh t và t ng công ti nhà n c do s làm n thua l và t do tham nhng c a các phe cánh. M t khác, m c nh p siêu ngày càng gia tng ang tr thành m t gánh n ng cho n n kinh t , ng i dân ph i è c tr n n c ngoài và t o ra nguy c m t s tin t ng c a các n c vi n tr và u t cho VN. Chính ông Dng ã cho bi t là, t u nm 2007 ã cho Ngân hàng nhà n c mua vào 9 t M kim tng m c ngo i t d tr . Nhng chính ph ã ph i b ra trên 140.000 t ng mua s ngo i t trên, chi m kho ng 70% m c d thu ngân sách nhà n c 2008. [15] Vì th ch n i trong 6 tháng u nm 2007, s ti n m t ã gia tng quá l n và quá nhanh trong th tr ng làm cho ng ti n VN m t giá nhanh. Nó nh m t gi t n c ri vào m t c c ã y s làm n c tràn ra. Tuy v y cho t i mùa hè 2007, Nguy n T n Dng v n l c quan cho r ng chính ph s ki m ch c l m phát d i m c tng tr ng kinh t . ó là Ch th s 18 ngày 1-8-07 công b các bi n pháp ch ng l m phát. Ti p n là Ch th s 33 [16] và nh t là Ch th 319 [17] v ch ng l m phát. C m i l n công b thêm Ch th m i ch ng l m phát thì m c l m phát l i phình ra m nh hn tr c, nhng tr c sau Nguy n T n Dng v n kh ng nh chính ph s ki m ch l m phát th p hn m c tng tr ng kinh t . Không nh ng th , nh ng tranh cãi và l i l n nhau m t cách công khai gi a các phó TT và b tr ng trong vi c tri n khai Ch th 319 vào u nm nay l i càng b c l là, ngay trong chính ph , uy quy n và uy tín c a ông Dng cng không có nhi u. [18] Tình hình vô cùng r i beng này l i càng ch ng t hn n a khi BCT công b "B Chính tr k t lu n v tình hình l m phát". [19] Trong ó ã lên ti ng ch chích thái lúng túng, hoang mang và h t ho ng c a Nguy n T n Dng, m c d u không nêu tên ông ích danh. [20] M i ây vào cu i tháng 5, khi Qu c h i ch t v n m t s b tr ng trong vi c ch ng l m phát, y viên BCT và Ch t ch Qu c h i Nguy n Phú Tr ng, i bi u trung thành c a nhóm b o th , ã l i l n n a nh o báng công khai Nguy n T n Dng. Khi b tr ng K ho ch- u t Võ H ng Phúc nói là vào cu i nm qua Nguy n T n Dng ã "ph i gi t mình" vì m c l m phát gia tng quá nhanh, Nguy n Phú Tr ng ã dí d m nh o báng ngay trong Qu c h i là "tránh Th t ng gi t mình nhi u quá là không có l i !" [21] Cho t i cu i tháng 5-08, theo ngay s li u th ng kê c a chính ph , thì m c l m phát ã tng lên trên 25% so v i 12 tháng tr c. [22] ây là con s cao nh t trong 15 nm qua. Trong kì h p c a QH vào tháng 5 v a qua, Nguy n T n Dng l n u tiên ã ph i nhìn nh n là không th kéo m c l m phát th p hn m c tng tr ng kinh t nh kh ng nh tr c ây c a ông. Không nh ng th , ông Dng ã ph i gi m m c tng tr ng kinh t t 8,5-9% xu ng còn 7% trong nm nay. [23] Nhi u chuyên viên VN và qu c t t ra nghi ng kh nng ch ng l m phát c a Nguy n T n Dng. Vì ng i ta th y trong các bi n pháp ch ng l m phát ã c công b ch a ng r t nhi u mâu thu n và ngh ch lí, y là cha k cái c nh tr ng ánh xuôi kèn th i ng c gi a các b và gi a chính ph v i BCT. B t c chính ây là các ngu n g c gây ra l m phát v n còn ti p t c c dung túng. C th nh các t ng công ti và các t p oàn kinh t c a nhà n c, tuy làm n r t thua l và nhà n c ph i tài tr m t ph n r t quan tr ng t ngân sách do ti n thu c a nhân dân, v n c ho t ng kinh doanh trong c các lãnh v c không thu c kh nng và th m quy n c a h . Trong khi y các ho t ng c a kinh t t nhân v n b gò bó và ph i ch u b t l i trong nhi u lãnh v c. Chính sách ti p t c b o v l i ích phe nhóm cho các doanh nghi p nhà n c t tr c t i nay ã làm cho ngân sách nhà n c luôn luôn b khi m khuy t, ng th i l i sinh s n thêm t tr ng tham nhng. Kinh t t nhân ph i ch u nhi u thi t thòi, nên không th nào làm cho kinh t VN tng r ng cao và b n v ng c. Nh v y, do ch quan, t kiêu t mãn và thi u ki n th c, Nguy n T n Dng ã gây ra n n l m phát tr m tr ng nh t t 15 nm qua; nó ang tác h i r t l n vào m t n n kinh t ang m i trong giai o n phôi thai phát tri n nh VN. Hi n nay giá c nhi u m t hàng thi t y u cho i s ng nhân dân, nh t là lng th c, ang leo thang chóng m t y cu c s ng c a i a s nhân dân vào khó khn c c c, nh t là các gi i s ng b ng ng lng ch t ói nh các công nhân trong các thành ph và các trung tâm công nghi p. Hàng tri u công nhân VN ang b gi i ch bóc l t công khai không khác th i th c dân Pháp tr c ây, cho nên

S 54 * Trang 16

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

nh ng cu c ình công t phát ã n ra ngày càng nhi u v i d tham gia c a hàng ch c ngàn công nhân. Nhng Nguy n T n Dng vào d p T t v a qua l i ra hai Ngh nh c m công nhân ình công và còn b t công nhân ph i b i th ng thi t h i cho phía ch [24]. Nh v y l i càng th y rõ Nguy n T n Dng ang ng v phía nào! Nguy n T n Dng nh m m t và che tai tr c ch trng bá quy n c a B c Kinh Trong t cách ng i ng u chính ph m t n c, nhng Nguy n T n Dng ã gi thái câm nh h n trong vi c B c Kinh công b vi c sát nh p hành chánh hai qu n o Hoàng sa Tr ng sa c a VN vào qu n Tam sa c a Trung qu c vào u tháng 12-07. [25] Trong d p này t tr tri u ình XHCN Nông c M nh, Nguy n Minh Tri t, Nguy n T n Dng và Nguy n Phú Tr ng ã ch trng b n không: Không cho nhân dân trong n c bi t, không thông tin tr c d lu n qu c t , không a v n này ra tr c H i ng b o an Liên hi p qu c và không cho sinh viên, thanh niên VN c bi u tình ch ng BK. Không can m ch ng hành ng ngang ng c c a bá quy n B c kinh, ã th gi a tháng 12-07 Nguy n T n Dng còn huy ng l c l ng công an ngn c n sinh viên, h c sinh và nhi u gi i khác t ch c các cu c bi u tình Hà n i và Sài gòn k t án vi c làm xâm l n lãnh th VN c a ch B c Kinh. Gi a tháng 3 v a qua khi nhân dân Tây t ng ng lên ph n i B c kinh àn áp thô b o thì phát ngôn viên c a b Ngo i giao c a chính ph Nguy n T n Dng ã hoàn toàn ng v l p tr ng c a B c kinh. Ngày 193 Phát ngôn viên b Ngo i giao c a chính ph Nguy n T n Dng ã tuyên b : "M i v n liên quan n Tây t ng là công vi c n i b c a Trung qu c." [26] Trong khi nhân dân nhi u n c dân ch bi u tình ch ng các cu c r c u c Olympic c a B c kinh vì nhà c m quy n Trung qu c ã chà p nhân quy n Tây t ng và c m báo chí qu c t c t do ho t ng Tây t ng và Trung Hoa thì Nguy n T n Dng ã m cu c h p c bi t c a chính ph vào ngày 20-4 bàn v nh ng bi n pháp ngn c n các cu c bi u tình c a thanh niên và nhân dân VN Sài gòn ch ng cu c r c u c Olympic B c kinh Sài gòn vào ngày 29-4. Nguy n T n Dng ã ra l nh "ph i huy ng c h th ng chính tr m b o thành công L r c u c Olympic B c kinh t i thành ph H Chí Minh" và "ph i m b o an toàn, không x y ra b t c m t s c nào". [27] Tr c ó vài tu n Nguy n T n Dng còn a ra nh n nh r t sai l m và nguy hi m: "Trung quôc manh lên, Trung quôc phat triên la co li cho s ln manh, s phat triên cua ca khu vc va thê gii". [28] Nh th , các s ki n trên ây ã cho th y Nguy n T n Dng ã nhìn nh n chính th c s xâm l c Tây t ng c a Trung Hoa tr c ây hn n a th k là h p pháp! Thái ô này không ch t ra khi p nh c mà còn là cái nhìn vô cùng thi n c n và nguy hi m cho quy n l i chính áng và lâu dài c a t n c. Hành ng nh th Nguy n T n Dng ch mu n t m c tiêu c t là mình tr c gh TT ti p! Nguy n T n Dng àn áp ng i dân ch và khóa mi ng báo chí N u Nguy n T n Dng ã u hàng các quan tham nhng và th t b i trong vi c ch ng l m phát cng nh khúm núm v i B c Kinh, thì khi theo dõi các ho t ng trong hai nm qua c a Nguy n T n Dng trong lãnh v c tôn tr ng và b o v các quy n t do cn b n c a ng i dân, ng i ta th y r t rõ thái nói m t ng làm m t n o c a ng i ng u chính ph CS: Trong khi th ng tay àn áp các ti ng nói dân ch và b t mi ng báo chí thì Nguy n T n Dng l i t khen mình và tâng b c ch toàn tr ! Ch vài tháng lên c m quy n ông Dng ã kí Ngh nh s 37 ngày 2911-06 b t báo chí và các nhà báo ph i tuân l nh Ban Tuyên giáo Trung ng. [29] Cu i nm 2007 c m báo chí không c a tin v vi c B c kinh sát nh p Hoàng sa Tr ng sa c a VN vào lãnh th Trung qu c và còn rn e T ng biên t p t i nt Vietnam Net. Trong tháng 5 v a qua, Nguy n T n Dng ã cho công an b t hai nhà báo c a Tu i tr và Thanh niên vì ã vi t nh ng bài t các quan l n tham nhng trong v PMU 18... S th t àn áp báo chí rõ ràng nh th , nhng ông Dng v n tuyên b trong ài BBC vào u nm nay là chính sách v báo chí c a chính ph ông r t t do và thông thoáng: "Lu t báo chí c a VN là lu t báo chí r t c i m . Nhi u nhà lãnh o c a các n c g p tôi cng u nói v i tôi là VN có lu t báo chí r t thông thoáng mà ngay n c h cng không có!" [30] Khi nghe l i phát bi u trên, nh ng ai am t ng tình hình VN không ch ph i th dài vì s d i trá tr ng tr n c a ng i c m u chính ph CS mà còn ánh giá r t th p v t cách o c c a Nguy n T n Dng. Cng trong cu c ph ng v n này, Nguy n T n Dng còn trí trá và ph nh n v vi c ch ang giam gi nhi u tù nhân chính tr : "Viêt Nam không co ngi nao bi bt do bât ông chinh kiên. o la môt s ngô nhân. Tât ca nhng ngi bi cac c quan bao vê phap luât Viêt Nam khi tô, bt giam theo luât phap Viêt Nam la nhng ngi vi pham phap luât Viêt Nam. iêu o la môt iêu binh thng, tât ca cac nc khac trên thê gii nay, hay nhân loai nay êu nh thê" [31] Khi nhà báo ng i Anh H. Hawsley h i: "Nh thê ngai co thê khng inh vi chung tôi rng Viêt Nam cung t do nh cac nc Phng Tây hay không?" Nguy n T n Dng ã tr l i nguyên vn: "Môi nc co iêu kiên lich s, vn hoa, luât phap khac nhau. T do cua công dân môi nc tôi nghi rng êu phai la t do trong khuôn khô phap luât nc o. Không thê, va cung không nên so sanh rng Phng Tây co t do hn hay Phng ông hay Viêt Nam co t do hn. Bi vi t do cua môi công dân cua môi quôc gia la t do trong khuôn khô phap luât nc o, ma phap luât cua nc o la y chi, nguyên vong cua dân tôc o. Không thê lây luât phap nc nay so sanh vi nc khac. Môi s so sanh êu la khâp khiêng, êu la không biên chng" [32] c nh ng dòng trên ây ng i ta th y rõ con ng i th c s c a Th t ng CS Nguy n T n Dng: Ki n th c quá t i, lí lu n ng y bi n cùng c c, tính tình r t cao ng o không bi t gi t tr ng t i thi u! Bình th ng ra ng i ta không th ngh là m t ng i nh th l i có th ng u chính ph c a m t n c! ây ông Dng cng v n dùng l p lu n nói l y c c a k có quy n, gi ng h t nh cách nói quen thu c c a Nguy n Minh Tri t và Th ng t ng Nguy n Vn H ng, Th tr ng Công an và ph trách công tác an ninh c a ch chuyên àn áp các ng i dân ch ! Trái v i nh ng l i tuyên b k ch c m trên ây, có th nói, trong hai nm c m quy n c a Nguy n T n Dng, s ng i dân ch u tranh b ng phng pháp phi b o l c ã b giam gi t con s k l c. Trong s này có c m t s Vi t ki u mu n v n c tham gia u tranh dân ch cng b b t gi . Cao i m c a nó là vào d p T t inh H i (2007) m y ch c nhà dân ch ã b b t và b tù nhi u nm, vì nh ng k c m u ch toàn tr lo s r ng s ch ng i c a nh ng nhà dân ch có th n bùng thành m t phong trào qu n chúng r ng l n tr c cu c b u c QH b p b m vào tháng 5-2007. Chính vì th ,

S 54 * Trang 17

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

tri n khai k ho ch " n nh là trên h t" theo bài b n c a ng Ti u Bình àn áp d m máu cu c u tranh phi b o l c c a sinh viên Trung Qu c u 1989, chính ph c a ông Dng ã c l nh c a phe b o th trong BCT ph i ra tay hành ng s m: "K p th i và kiên quy t lo i tr nh ng nhân t có kh nng gây m t n nh chính tr -xã h i trong su t quá trình i m i; c bi t, trong nh ng nm u t n c gia nh p WTO, khi chúng ta cha có y nh ng i u ki n thu n l i và kinh nghi m hòa nh p v i sân chi qu c t ". [33] Vì v y, trong d p này, m t s trí th c dân ch tr tu i n i ti ng cng b a ra tòa nh hai Lu t s Nguy n Vn ài và Lê Th Công Nhân. áng k n a là Linh m c Nguy n Vn Lý b b t tr l i và b a ra tòa án. Tr c tòa công an ã b t mi ng Linh m c Lý không cho ông phát bi u. Hình nh b t mi ng LM Nguy n Vn Lý ã gây xúc ng và b t bình l n trong d lu n VN và qu c t . ây rõ ràng là m t hình nh ô nh c cho chính ph Nguy n T n Dng và là cách tr l i th ng th n và rõ ràng v nh ng tuyên b tr tr n c a ông Dng v i ài BBC. Không ch th ng tay àn áp nh ng ng i dân ch , Nguy n T n Dng còn s d ng b máy công an m t v àn áp gi i tán các cu c khi u ki n c a dân oan Sài gòn và Hà n i. Khi HT Thích Qu ng , Vi n tr ng Vi n hóa o Giáo h i Ph t giáo VN Th ng nh t g p g và t s thông c m v i nhân dân khi u ki n thì các c quan tuyên truy n c a chính ph Nguy n T n Dng ã lên ti ng thóa m , bôi x u và ch p m ! * * * Nh v y, cn c vào nh ng tuyên b và h a h n v i nh ng k t qu vi c làm c a Nguy n T n Dng trong t cách là Th t ng su t hai nm qua thì chính ông Dng ã ch ng t là ông ã không t c m c tiêu ã ra: 1- Nói là cng quy t ch ng tham nhng, nhng sau hai nm làm TT và tr c ti p ch huy ch ng tham nhng, cu i cùng Nguy n T n Dng ã ph i u hàng b ng cách th ho c thng ch c các quan tham nhng, trong khi y l i b t mi ng báo chí và b tù các nhà báo t tham nhng. 2Nguy n T n Dng nói là quy t a kinh t VN phát tri n cao và liên t c ng th i không l m phát cao hn m c tng tr ng kinh t . Nhng sau hai nm làm TT, Nguy n T n Dng ã cho n n l m phát cao nh t t 15 nm qua, cao g n g p 4 l n m c tng tr ng kinh t . N n l m phát phi mã ang phá h y kinh t VN và y nhi u tri u nhân dân vào c nh ói nghèo! 3- Trong nhi m v b o v ch quy n và toàn v n lãnh th , là ng i ng u chính ph , Nguy n T n Dng ã không dng c m ph n i nhà c m quy n B c Kinh ã a ra nh ng quy t nh sai trái và ngang ng c i v i m t ph n lãnh th c a VN. Không nh ng th , chính ph Nguy n T n Dng còn nhìn nh n công khai vi c xâm lng tr ng tr n Tây t ng c a B c Kinh. i u này ch khuy n khích B c Kinh ti p t c ch ngha bá quy n ngay c v i VN. 4Trong lãnh v c dân quy n, ch m i hai nm c m quy n, Nguy n T n Dng ã a ra nh ng Ngh nh c m ình công, Ch th c m báo chí... ây là nh ng hành ng ngn c m công dân c quy n s d ng các quy n chính áng c a mình. T h i hn n a là m i ch hai nm c m u chính ph , s các tù chính tr và tôn giáo d i th i Nguy n T n Dng ã t k l c. i u này ch ng minh là chính ph Nguy n T n Dng ang chà p tr ng tr n các quy n t do cn b n c a nhân dân cn c theo Tuyên ngôn qu c t Nhân quy n cng nh ngay c Hi n pháp 1992 c a ch . i chi u gi a tuyên b và hành ng, gi a nói và làm trong hai nm qua c a ông Dng trong t cách là Th t ng, ng i ta ph i nh l i câu nói "b t h " c a ông trong cu c nói chuy n tr c tuy n l n u tiên v i t cách TT ngày 9-2-07. Khi c h i là trong cu c s ng hàng ngày ông yêu gì nh t và ghét gì nh t, thì ông Dng ã h h i nói r ng: "Tôi yêu nh t, quý nh t là s trung th c và tôi cng ghét nh t, gi n nh t là s gi d i." [34] Hai nm ng m l i thì ai cng th y Nguy n T n Dng ch nh cái thùng r ng kêu to mà thôi! Nh v y có th k t lu n: chính nh ng th t b i và sai l m trong vi c i u hành chính ph trong các lãnh v c quan tr ng su t hai nm qua và thái v a kiêu cng v a trí trá, nói m t ng làm m t n o ã khi n cho Nguy n T n Dng ngày càng m t uy tín trong nhân dân VN và qu c t . Quy n l c c a ông Dng ngay trong BCT ngày càng b gi i h n. Nay Nguy n T n Dng ch nh cái bóng c a nh ng k b o th c tài trong BCT. Nh ng vi c làm ph n dân ch c a Nguy n T n Dng su t trong hai nm làm TT khi n cho b lông c u ã b ri nguyên hình con h hung d . Nay không có ai còn nuôi o t ng r ng Nguy n T n Dng là m t ng i c p ti n c n a! Nguy n T n Dng ang t h y uy tín c a mình do trình ki n th c r t gi i h n o cr tt it . Ch th nào thì s ng i lãnh o nh th ! M c Th i s T p chí Phát tri n i n t : org hay www.dcvapt.net và t cách có nh ng Dân ch & www.dcpt.

Ghi chú: [1]. Nhân dân (ND) 27-6-06. [2]. ND 2-8-07. [3]. Âu Dng Th , Ban ch o phòng ch ng tham nhng do Nguy n T n Dng c m u ch là h không rng. T p chí Dân ch & Phát tri n (DC&PT) s 33,12.06, tr.5-14. [4]. C ng s n i n t (CS) 6-10-06; Chính ph i n t (CP) 23-10-06. [5]. CS 6-4-06; Âu Dng Th , i h i 10 i v âu? S im l ng áng s c a Nông c M nh, DC&PT s 32, 7-06, tr. 5-11. [6]. Âu Dng Th , H 10 c a ng CSVN, DC&PT s 32, 7-06, tr. 5-25. [7]. Tu i tr (TT) 13-4-06. [8]. Âu Dng Th , Ban Ch o phòng ch ng tham nhng...., nh trên. [9]. CS 6-10-06. [10]. Vietnam-Net (VNN) 8-8-06. [11]. CP 4-11-06. [12]. TT 135-08. [13]. CP 5-6-08. [14]. VNN 3-6, 5-6, 9-6. [15]. CP 26-10-07. [16]. CP 31-10. [17]. CP 3-3-08. [18]. Âu Dng Th , Ch th 319 c a TT ch ng l m phát: "Bình tnh, quy t li t trong ch o" hay h t ho ng, lúng túng và ch ng i l n nhau? www. dcpt.org. [19]. CS 4-4-08. [20]. Âu Dng Th , BCT ch trích Nguy n T n Dng trong vi c ch ng l m phát, www.dcpt.org. [21]. Lao ng, 30-5-08. [22]. Thanh niên (TN) 27-5. [23]. VNN 31-5. [24]. CP 30-1-08; Âu Dng Th , Ngh nh c m ình công: Món quà T t c a Nguy n T n Dng t ng giai c p công nhân! www.dcpt.org. [25]. Âu Dng Th , Ch trng 4 không c a nhóm c m u CSVN tr c vi c B c kinh ngang ng c sát nh p Hoàng saTr ng sa c a VN vào lãnh th Trung Hoa, www.dcpt. org. [26]. CP 19-3-08. [27]. CP 20-4-08. [28]. Kí gi Humphrey Hawsley BBC ph ng v n Nguy n T n Dng ngày 5-3 trong chuy n thm Anh qu c. [29]. Âu Dng Th , Con ng mòn c a ch toàn tr XHCN có th khai thông hay ti p t c a t n c vào ngõ c t?, DC&PT s 34, 10-07, tr.56. [30]. BBC 5-3, nh trên. [31]. BBC, nh trên. [32]. BBC, nh trên. [33]. Nh t Tân, Gi v ng n nh chính tr -xã h i phát tri n t n c trong th i kì m i, T p chí C ng s n s 2-07, 8691, 91. [34]. CP, tr c tuy n 9.2.07

Kính m i vào xem và ghi tên gia nh p

S 54 * Trang 18

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Kh i 8406 trang m ng c a Kh i: http://khoi8406vn.

sát v i th c tr ng hn ông r t nhi u. S d n n kinh t n c ta v n ch m l t so v i các n c láng gi ng, l m phát lên trên 25%, cán cân thng m i khi m h t b ng hn m t ph n ba T ng s n l ng n i a, là vì

blogspot.com

Ông Nguy n T n Dng ã h n g p ông Allen Greenspan, c u th ng c Ngân Hàng Trung ng M . Nghe nh m t con b nh i tìm th y thu c. Kinh t Vi t Nam trên à t t d c. Ông Greenspan thì ang làm c v n cho các ngân hàng và qu u t M và qu c t ; m t bài thuy t trình c a ông c tr hàng trm ngàn M kim, m t l i khuyên c a ông có th chuy n d ch hàng t M kim i ni khác tìm c h i u t. Ông là m t nhà tài chánh l i l c và y kinh nghi m n c M , nhng ông Greenspan có bi t gì v kinh t m t n c ang chuy n t ch c ng s n sang ch t b n nh Vi t Nam hay không? Ông Greenspan có th khuyên ông Nguy n T n Dng và ng C ng S n c a ông hãy làm theo úng sách v : Mu n kinh t phát tri n b n v ng, ph i xây d ng m t h th ng pháp lu t minh b ch tôn tr ng và b o v quy n t h u, m t h th ng chính tr c i m cho m i ng i có c h i thng ti n ng u, và m t chính sách kinh t v mô n nh b o v ni m tin c a m i ng i vào tng lai, trong ó có ni m tin vào giá tr c a ng ti n trong tay h . T t c nh ng li u thu c trên, VN có hàng ngàn chuyên gia kinh t bi t h t; và h còn bi t nhi u hn ông Greenspan v tình tr ng th c t trên a bàn. T c là h có th a ra nh ng ngh c th và

ng c ng s n không nghe theo nh ng khuy n cáo c a các chuyên gia kinh t có u óc c l p trong n c. M t i u mà các chuyên gia kinh t VN ã kêu g i, là phát tri n n n kinh t t nhân thay th cho các doanh nghi p nhà n c. Ch c ông Allen Greenspan cng s khuyên ông Ng. T n Dng y h t nh v y. Nhng ng CS b k t, không th nào thi hành c. Ngay t nm 1986 khi ng CS b t c d ph i thay i kinh t thoát ch t, nhi u ng i ã khuy n cáo h ph i gi i ph u ngay cái ung nh t "kinh t qu c doanh." Ông Võ Vn Ki t, khi làm th t ng, ã c ng và ã b t u làm công vi c gi i ph u ó. Nhng cánh th c u ch ng l i ý nh này, ch ng k ch li t và dai d ng. Cách ây hai nm c u T ng Bí Th Ð M i v n còn hô hào b o v và phát huy kinh t qu c doanh, v n ôm gi c m tr v mô hình Xô Vi t c "theo nh h ng xã h i ch ngha." T i i ông Phan Vn Kh i làm th t ng, ng C ng S n quay l i c ng c kinh t qu c doanh. Ông Kh i cho thành l p nh ng "t ng công ty," t c là nh ng xí nghi p qu c doanh l n hn tr c, óng vai th ng ng t ng lãnh v c kinh t . H u qu là các t ng công ty c ng c ng s n u ãi ã l n áp gi i kinh doanh bên ngoài ng, khi n kinh t t nhân không th phát tri n cao lên c. Khi Nguy n T n Dng lên làm th t ng, ông còn i xa hn m t b c n a, ông k t h p

nhi u t ng công ty l i thành nh ng "t p oàn kinh t ." Ai cng th y các ông Kh i và Dng ã theo " nh h ng xã h i ch ngha" c a Ð M i. Bên ngoài, h khoác cho ch ngha Ð M i cái áo m i, là mô hình "chaebol" c a Nam Hàn. Tuy nhiên trong th c t , C ng S n Vi t Nam ch b t ch c c hình th c các chaebol, trong c t t y thì b n ch t khác xa. Ðây là m t v ng y t o l n l a d i ng i và t l a d i mình! Các chaebol c a Hàn Qu c (cng nh các zaibatsu và keiretsu Nh t B n) chính n c h cng ã b chê là l i th i. Trên cn b n, các chaebol hay Keiretsu là nh ng công ty t nhân, ho c ít nh t ph i ho t ng nh t nhân vì ph i c nh tranh ng u v i các t nhân khác. Có làm có n, l i n l ch u, t t c ch u s ki m thúc c a m t h th ng ngân hàng thng m i theo úng quy t c th tr ng. H ph i ho t ng trong xã h i t do dân ch và tôn tr ng lu t pháp, ph i c nh tranh g t gao, cho nên m i chaebol hay keiretsu u ph i c g ng nâng cao hi u qu kinh t . Không nh ng tình tr ng lên, xu ng c a m i công ty u d a trên hi u qu kinh t , mà m i nhân viên trong xí nghi p cng c ánh giá, th ng, ph t v hi u qu kinh t . Khi m i ng i và m i xí nghi p u có " ng c t nhiên" ph i tìm cách làm n h u hi u hn, thì nng su t và hi u qu c a c n n kinh t cng tng lên. Ðó là s c m nh c a kinh t th tr ng khi không b bóp méo theo m t nh h ng v n v nào c . Còn Vi t Nam thì khác. Các t ng công ty và t p oàn kinh t do các ng viên C ng S n ki m soát và c ng b o v . Không có m t th l c nào bên ngoài ng C ng S n có th k m thúc h , vì các nh ch hành chánh và lu t pháp u n m trong tay cùng m t ng. Các t ng công ty và t p oàn kinh t , t c p ch huy cho t i nhân viên c a h , không có " ng c t nhiên" thúc y h c g ng nâng cao hi u qu . Nhng cùng lúc ó h có th l c l n áp các xí nghi p t nhân, dù t nhân c g ng làm vi c h u hi u hn. Gi i kinh doanh t b y u th trong tr n u c nh tranh kinh t ,

S 54 * Trang 19

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

khi tr ng tài ng v phía các doanh nghi p nhà n c. Trong khung c nh nh v y, các chính sách kinh t v mô c a nhà n c C ng S n còn t o thêm c h i cho các t p oàn kinh t s d ng tài nguyên mà không c n bi t n nh ng nhi m v kinh t có tính chi n l c mà áng l h ph i hoàn t t. Công ty Petro Vi t Nam trong 20 nm qua không d ng xong m t nhà máy l c d u, cho Vi t Nam là m t n c s n xu t d u mà v n ph i nh p c ng xng. Nhng công ty d u khí này l i i m ngân hàng và ang xây khách s n 5 sao ki m khách! Công ty i n l c ang b t u m t d án 250 tri u M kim làm khu du l ch và gi i trí trên b bi n! Nh ng "chaebol" này tha h s d ng ti n c a nhà n c, t c là ti n c a dân, trao cho h v i m c ích b o m cung c p i n, xng, khí t cho dân. H l i dùng tài nguyên "tr i ban" này èb p s phát tri n c a kinh t t nhân! Trong lúc ó, dân ang kh vì i n b cúp, xng khan hi m! Công ty Vinashin áng l làm nhi m v óng t u th y thì l i m các nhà máy s n xu t khác, m ngân hàng, u c trong th tr ng ch ng khoán, i làm r u bia, và ang xin vay 3 t M kim làm d án khai thác hàng h i thng thuy n, s n này c ngân kh c a nhà n c, t c là c a qu c dân b o m. Trong m y nm nay h u h t các t ng công ty và t p oàn kinh t c a ng C ng S n u tham d vào canh b c th tr ng ch ng khoán và a c, i vay ti n mua c phi u, và c các ngân hàng thng m i u ãi khi i vay! Ti n c a qu c dân ã c em i ánh b c m t cách vô t i v nh th ! Có th coi t t c ng C ng S n là m t "siêu t p oàn kinh t " bao trùm lên các t p oàn kinh t và t ng công ty hi n nay. "Siêu t p oàn kinh t C ng S n" chi m c quy n khai thác các tài nguyên c a t n c và s c lao ng c a dân Vi t Nam. Ð ng C ng S n ã hát bài "Qu c T Ca" t 80 nm tr c ây, v i l i m c: "Bao nhiêu l i quy n s v tay mình!" T khi c p c chính quy n, h th c hi n gi c

m ó, giành m i quy n l i cho các ng viên h ng. Ðav c quy n c a ng C ng S n t o ra c h i này. Ðó là m t h th ng dùng c quy n chính tr khai thác tài nguyên thiên nhiên và s c ng i c a c m t qu c gia. Không khác gì h i xa h khai thác nh ng ng i c n "mua b n" khi v t biên. Ð ng CS ã ng ra bán b n l y ti n, ông Nguy n T n Dng ch c bi t r t rõ công vi c này. T i sao ng i ta có th "bán b n?" B , b n có s n ó, thu c v c a t t c m i ng i Vi t Nam, có thu c v quy n s h u c a ai không mà có ng i c quy n "bán?" Vì h chi m c quy n chính tr . Vì h óng vai công an ki m soát ng sá và vi c s d ng b n, c ng. Nhng t i sao l i có nh ng ng i ph i "mua b n?" Vì h ã b y vào c nh kh n cùng, ph i tìm cách thoát ra! Hi n nay không còn nh ng ng i v t bi n n a. Nhng v n còn nh ng thanh niên kh n khó ph i i ra ngoài bán s c lao ng, nh ng cô gái ph i i l y ch ng ngo i qu c ho c ph i bán thân. ÐCS v n ti p t c ng th u công tác "bán b n" cho nh ng n n nhân

c a chính sách kinh t c a ng. C nh bán b n ngày xa hay bây gi , cng gi ng vi c t o d ng nh ng t p oàn kinh t , u d a trên m t mô th c tr c sau nh m t. Là m t b n ng i chi m c quy n cai tr , do ó cng chi m c quy n khai thác tài nguyên và s c l c c a c dân t c. Kinh t qu c doanh là hình th c cao nh t và có h th ng nh t c a ng l i kinh t ó. T t c h th ng kinh t c a CS hi n v n theo "mô hình bán b n!" Ông Allen Greenspan có bi t gì v mô hình bán b n này hay không? Ch c ch n ông s khuyên ông Nguy n T n Dng hãy gi i phóng cho kinh t t nhân Vi t Nam c phát tri n. Ch c ông s khuy n cáo ph i c i t h th ng tài chánh các ngân hàng theo quy lu t th tr ng ch không ch b o v quy n l i các ng viên. T t c nh ng l i khuyên này, các nhà kinh t Vi t Nam trong n c ã nói t hai ch c nm nay. Nhng ng C ng S n không nghe theo, vì n u gi i phóng cho dân Vi t Nam c t do kinh t thì ng s m t quy n bán b n! Mu n kinh t n c ta phát tri n, ph i t c b cái c quy n

Vì n c trn tru l mi ng thôi nh cao trí tu u... bình vôi Ch lo v vét bù p Nm tháng r ng kh quá Tr i. Vì n c nên dâng hi n t r i mong che ch gi yên ngôi Vài nm ch m tr ng i ...bàn c V vét cho nhi u k o thi t thôi. Vì n c nên chi b n th i thây Dâng Nam Quan i y t h u này Dâng luôn B n Gi c a u n c Lãnh th qu c gia h p k thây. Vì n c nên dâng hi n bi n ông Hoàng Tr ng Sa o ã cho không Ch quy n ã m t ng dân ch t H i l u trâu có sót không Vì n c t tiên m cõi b T n bao xng máu c nh gi Gi c H bè l em dâng hi n Cho k thù xa qu nhu c nh. Vì n c chiêu bài d b p l a Nên dân che ch ón và a Ng âu c ng s n chuyên gian trá B i nghiã vong ân nay h i cha? Vì n c toàn dân n c Vi t Nam ng lên c u v t l y giang san T tiên ã t n bao xng máu Nay m t d n vì l Vi t gian Vì n c toàn dân hãy ng lên Tr già trai gái d i nh trên Cùng nhau quy t chi n thu h i n c X ng áng con R ng cùng cháu Tiên.

VÌ N C

Dzoãn Th ng, Pasadena 18-06-2008

S 54 * Trang 20

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

bán b n ó, t c là ph i thay i t c b n, xóa b c quy n chính tr c a ng C ng S n Vi t Nam.

m y ngàn nm, r i n gi c Tây ô h c trm nm. Th mà t tiên ta v n không m t ai ch u tr n ch y quân xâm lng tàn b o, b n c ra i lu vong.

http://www.nguoi-viet.com

an M ch, ngày 27-6-2008 Kính tha ông th t ng, Tôi m o mu i vi t lá th này kính g i ông không ph i bày t lòng ng ng m , cng ch ng ph i công kích ông.Nh ng i u y ch c ông ã th ng th c nhi u r i. Bây gi , cá nhân tôi ch mu n c phép trình bày cùng ông ôi i u v câu ông ã phát bi u trong m t bu i chi u ngày 25-6-2008 t i Ballroom, khách s n Houston, nguyên vn nh sau: "...Bà con hãy h ng v quê hng, b ng m i ng, m i n o... Quê hng là vnh h ng, trong khi quá kh ã là l ch s , c n gác l i ...Chúng ta hãy cùng gác l i quá kh , nhìn vào m c tiêu chung này chung s c xây d ng t n c . Làm c cái gì, dù nh nhoi thì làm, m t ti ng nói ng h cng là óng góp... ng m c c m mãi v i quá kh , nh t là khi t n c còn không ít khó khn. Khi vào Nhà Tr ng h i àm v i T ng th ng Bush, tôi nghe m t nhóm, dù nh , ki u bào hô o Th t ng mà th y bu n. Tôi ngh cha h n h thù ghét gì cá nhân Th t ng, mà ch là s m c c m v i quá kh và s thi u thông tin v tình hình Vi t Nam ..." Kính tha ông th t ng, L i ông khuy n d : "...Chúng ta hãy cùng gác l i quá kh , nhìn vào m c tiêu chung này chung s c xây d ng t n c..." xét trên khía c nh chung chung b ngoài v l i ích t n c trong th i i m c c b hi n h u thì không sai. Nhng, n u ng trên quan i m l ch s dân t c và quy n l i dân t c, thì chúng tôi không th nào gác l i QUÁ KH m t cách n gi n nh v y c. Ch nào cng c bi t quan tâm d y d con ng i môn s h c, nh c nh cho công dân ch bao gi d i d t quên quá kh l ch s . Nh bài h c "không quên quá kh " trong l ch s mà ngày nay chúng ta cha b di t ch ng hay ng hóa và còn nh mãi c dân t c VN ã t ng b Tàu ô h dã man n

H v n kiên c ng gi n c ch ng ngo i xâm n k cùng. Nhng g n ây nh t là cu c "gi i phóng mi n Nam" (sic!) và "th ng nh t t n c" (sic!) c a ng CSVN vào cu i tháng 04 nm 1975, ã khi n cho trên 25 tri u ng bào mi n Nam lâm c nh th t th gia vong, k i tù c i t o mút mùa, k li u mình nhào ra bi n c v i l i tr i trn ai oán não nùng: "Con i m t là con nuôi cá, hai là má nuôi con, ba là con nuôi má!" (ng ý: m t là ch t trong lòng bi n, hai là b công an CS v , ba là may m n n c b n b t do thì g i ti n v nuôi m !). Nh ng i th m h a y mà dân mi n Nam ã ph i gánh ch u ã gây ch n ng lng tâm nhân lo i, t o ra danh t "boat people" và ghi trong quá kh l ch s dân t c, m i 33 nm, v t thng lòng c a hàng tri u n n nhân còn nóng h i, th h i làm sao chúng tôi có th d dàng quên quá kh cho c? ! Th c ra cu c "gi i phóng mi n Nam nm 1975" còn là m t v t nh trong l ch s dân t c hi n i không th nào t y xóa c. Vì nó chính là món n máu và n c m t c a c m t i ng i, m t gia ình, m t t p th dân t c Vi t mi n Nam. V y nên ch ng ai trong chúng tôi có th "gác l i quá kh " nh gác món ti n n vay lãi ! Nh th , xin ông th t ng hi u r ng ra thêm chút n a th y r ng v n gác b "quá kh l ch s " ph i có gi i pháp c th h u hi u, ch không th th c hi n khi khi b ng l i nói xuông trên u môi chót l i trong giây lát. Nh ng k d dàng quên quá kh l ch s dân t c ch ng qua ch là nh ng k gi d i và không có lòng yêu n c th c s . Riêng ông là m t v nguyên th qu c gia ng quy n xin ng bao gi khuyên dân chúng nên gác m i h n thù c a l ch s dân t c. Khuyên nh th t c là ông ã d y dân chúng m t bài h c hèn nhát, v k , ch bi t ngh n quy n l i b n thân hi n t i, không c n bi t n m i thù chung c a dân

t c. Khuyên nh th , gi thi t, bây gi Trung C ng xua quân ánh chi m Vi t Nam nh ã chi m Tây T ng ch c ch n s ch ng còn ma nào ch u c m súng gi n c cho các ông ti p t c cai tr âu! M t khác, l i khuyên gác b quá kh c a ông t thân nó còn mâu thu n v i nh ng hành ng tr thù vô cùng dã man, tàn b o c a ng CSVN mà ông v n là m t thành viên lâu nm, cao c p. Xin ông th t ng nên nh l i trong giây lát v quá kh l ch s , sau ngày 30-4-75, chính ngài th t ng và quí v ng ng c a ông ã không ng n ng i c p bách công khai phân bi t i x "dân Ng y Nam K và dân chi n th ng B c K", r i l i còn " òi n máu" b n ng y quân, ng y quy n mi n Nam. Nhng th c t ng CS các ông ã tr n l t n c chi c qu n lót cu i cùng c a nh ng ng i àn bà không có n n n gì trong cu c chi n. Trong chi n d ch i th ng Mùa Xuân, hay còn g i là chi n d ch H chí Minh, các ông ã cùng nhau h h i ph n kh i hô to kh u hi u tr thù quá kh nghe c c k man r n r n ng i: "Ng y ta di t, nhà ng y ta chi m, xe ng y ta xài, v ng y ta chi, con ng y ta b t làm nô l !"... Chúng tôi th a hi u nh lu t " C, THUA" c a m i cu c chi n. D nhiên, c làm vua, thua làm gi c! Nhng soi gng các cu c b i tr n c a kh i tr c, g m 3 n c Phát Xít, Qu c Xã là Nh t, Ý, c, trong nh th chi n, ta th y kh i ng minh chi n th ng, tuy không ng ch ng v i quân chi n b i, v n t ra r t anh hùng và quân t không h tung ra m t kh u hi u tr thù nào man r n nh câu tiêu ngôn ch o c a ng CS các ông. Ng c l i, sau ó M qu c còn giúp t n tình cho dân chúng Nh t, c và Ý... c mau chóng ph c h i kinh t và tr thành c ng qu c th nh v ng nh t hoàn c u trong m t th i gian k l c. Hành ng ti u nhân, khát máu và hành vi anh hùng, quân t c a 2 k chi n th ng nêu trên qu là khác xa nhau nh thiên th n và ác qu ! Ph i không ông th t ng? Vì không ph i là ng i CS, chúng tôi ã không quên quá kh , nên bây gi còn nh quá kh l ch s y, m t bên hào hùng, r c r , m t bên hèn h , t i tm, h c ám nh c l i cho ông hi u. Riêng tôi, khi vi t nh ng giòng ch này g i n ông, vì tu i i ã cao, cu c i ã l m gian nan cay ng, giòng n c m t ã khô c n, nên ph i v t máu trong tim làm n c m t khóc cho thân ph n oan nghi t con ng i VN. Ch ng bi t ông và các ng ng CS c a ông khi

S 54 * Trang 21

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

c tôi nh c nh cho bi t bài h c quá kh l ch s quí báu y các ông có c m th y ch nh lòng trong giây phút nào không? Bây gi , b i l i khuyên vi n d n k trên c a ông th t ng, nên c c ch ng ã chúng tôi m i ph i nh c l i chuy n xa tích c, v n ch ng hay ho, t t p gì gi a con ng i v i con ng i, nh t là gi a nh ng ng i cùng m t gi ng nòi v i nhau. Xin ông ng phi n lòng cng nh chúng tôi ã s n lòng thông c m v i ông khi ông ã nh c i nh c l i câu phi lý " ng m c c m mãi v i quá kh "! Th c s chúng tôi không hi u ông th t ng ã dùng 2 ch "m c c m" bi u di n m t ý t ng gì? Nhng dù sao, chúng tôi v n c m n phép th ng th n tha v i ông r ng: Chúng tôi i a s ng i Vi t t n n h i ngo i ch ng h mang chút m c c m nào i v i quá kh h t th y. Mà nó là th m c c m gì m i c ch ? Xin ông th t ng vui lòng gi i ngha t ng t n thêm, tránh cho chúng tôi s ng nh n! Tha ông, nh trên tôi v a trình bày, vì lòng yêu m n thi t tha i v i quê hng, dân t c, và ngu n g c gi ng nòi, nên chúng tôi không bao gi có th quên c quá kh . Vì quá kh v n ch ng khác nào chi c bóng chi u (ombre portée) c a m t con ng i. Không ai có th r t b chi c bóng c a mình lìa ra kh i hình c! Dù v y, trong i s ng h ng ngày, ch ng ph i lúc nào quá kh cng hi n hình lên trong tâm não chúng tôi. Cái quá kh au n, ê ch ã b ng bào ru t th t "gi i phóng" (sic!) tàn b o dã man hn quân xâm lng th ph Tàu Phù, hn xa c Th c dân ngo i ch ng, sau 33 nm, theo th i gian nó ã l ng xu ng áy ti m th c c a m i con ng i. Ch ng khác nào nh ng l p bùn en tanh hôi ã l ng ng d i áy h , n m yên d i l p n c trong veo. Nó ch v n c, s i tm và b c mùi xú u khi có m t bàn chân thô b o nào kho ng xu ng mà thôi. Và bây gi cái bàn chân thô b o y chính là s hi n di n c a ông th t ng trên t M ã khi n cho quá kh c a m t chính sách c p bóc, cùm k p, gian trá, l ng g t ng bào t chuy n l n n chuy n nh , cùng v i nh ng hành ng tr thù dân t c m t cách tàn b o, dã man hn c quân xâm lng ngo i ch ng c a hàng trm, hàng ngàn nm v tr c, b ng nhiên nó b ng s ng d y. Hành ng tr thù ng bào mi n Nam, c p o t tài s n, nhà c a t ai, v n ru ng c a dân mi n Nam b t k là ng y hay không, th m chí tr thù n c xác ch t c a nh ng ng i lính mi n Nam ã n m xu ng trong ngha trang quân i. Cái quá kh t i en c a trên 25 tri u ng bào mi n Nam ã b ng CSVN cùm k p, hãm hi p, tr n l t, c p bóc n t ng c ng rau ng n c trong su t 33 nm qua ã k t tinh, tr thành ch t xúc tác m nh m t o nên nh ng cu c bi u tình r m r ngày nay nh m o ông th t ng kh p ni trên n c M và kh p th gi i, hay b t c ni nào có ông và các ng ng c a ông t chân n. Thi t t ng ông th t ng ch nên nghe l i phân tách sai trái, y ch t xu n nh, b tr tr n c a ông Nguy n Cao K. Theo tôi nh n nh ch c ch n không sai m t tí nào : nh ng cu c bi u tình nh th này không th ánh giá trên s l ng u ng i, mà c n ph i nghiêm ch nh c u xét n nguyên nhân và nguy n v ng. Nguyên nhân nào? Nguy n v ng gì? Có chính áng không? N u ông th t ng mu n lóng tai nghe tôi nói, tôi s không ng i m t thì gi , và không c n vu t ve t ái c a ông ông kh i ra l nh cho công an cùm tôi, khi tôi v thm quê hng. Ngha là tôi s trình bày th ng th n y m i nguyên nhân quan tr ng và nguy n v ng thi t tha c a m i t ng l p ng bào t n n h i ngo i và c trên 80 tri u ng bào ru t th t ang ph i s ng cu c i b cùm k p trong m ng l i công an d y c v i m c ích thi n h o chung cho dân t c và t n c. S d tôi ch u làm vi c ó vì ch ng nh ng tôi ã "bu n lây" mà tôi còn c m th y nh c nhã ê ch khi c câu ông th l sau ây: "Khi vào Nhà Tr ng h i àm v i T ng th ng Bush, tôi nghe m t nhóm, dù nh , ki u bào hô o Th t ng mà th y bu n. Tôi ngh cha h n h thù ghét gì cá nhân Th t ng..." Kính tha ông th t ng, Nh trên ông ã nói: "...cha h n h thù ghét gì cá nhân th t ng...". Vâng, qu úng v y. Rõ ràng ch ng ai trong chúng tôi thù ghét gì cá nhân ông th t ng. Ngo i tr nh ng k nào ã b ông chi m nhà, c p t, hay hãm v , gi t anh em nhà ng i ta trong kho ng th i gian t 30-4-75 cho n nay. Nên nh : s o m nh m n ào nh th y ã di n ra r t nhi u l n và t i kh p ni trên th gi i, b t k ch nào có bóng dáng quí ông và ng ng lai vãng. Các v ti n nhi m c a ông th t ng cng nh các v t ng bí th ng CSVN, ch t ch nhà n c v.v... không m t ai i công du n c ngoài mà thoát kh i b ng bào "khúc ru t xa ngàn d m" ch c dàn chào hô kh u hi u o, th m chí ch i b i thô t c và ném cà chua tr ng th i v.v... V y, s o ông bây gi cng nh s o các ng ng c a ông xa và nay trong m i cu c công du h i ngo i u cùng m t nguyên nhân và ch c ch n cùng bi u l m t nguy n v ng chung c a t p th ông o ng bào. V y, ó là nguyên nhân nào? T i sao h ng m y ch c nm r i, ông và các ng ng lãnh o t n c c a ông v n ành cam tâm ch u nh c, ch p nh n m t th di n tr c các nhà lãnh o n c ngoài, ni quí ông n giao d ch? Tha ông, tuy xa nh ng ni bi u tình hàng v n d m, nhng tôi v n liên c m c tâm tr ng au bu n c a ng bào tôi trên t M , Úc, Âu... H ã t n nhi u công s c, ti n b c và th i gi kéo nhau n ni bi u tình o ông. Xin ông kh i lo, tôi b o m ch ng ph i h thù ghét gì ông âu. Cá nhân ông, khi l t b ch c v th t ng m t chánh ph c tài toàn tr , i v i nh ng ng i bi u tình này h i ngo i ch ng có ngha lý gì h t. V y, s o c a h úng là ph n i chính sách cai tr phi nhân, gian trá, l t l ng, l ng g t b ng cách pha tr n nh ng th o n Mafia vào lu t pháp, gây nên tham nhng, th i nát kh ng khi p, bách h i dân lành tàn b o. H mu n ch phi nhân, vô luân, ph n dân h i n c mà quí v ang th c hi n ph i s m d p b i. n gi n th thôi! Ông không nh n ra sao? Tha ông th t ng, Qu th c hoàn c nh i ra n c ngoài giao d ch vi c qu c gia i s nh ông mà l i b t phía ng bào túa lên công kích, o, ch i b i om sòm, khi n d lu n c th gi i c i chê, thì không bu n sao c. Ông bu n vì ông còn may m n cha tr thành g á! Vì th , chúng tôi cng c m th y bu n lây cho ông. ng th i chúng tôi còn c m th y nh c thay cho ông n a, khi ph i nhân danh m t ch " nhi u hn dân" i ra n c ngoài thng ngh . Ông nên bi t, k t sau ngày 30-4-1975 c ng CS gi i phóng kh i ách M Ng y, tuy t i a s ng bào mi n Nam mình càng nghèo ói hn, và b công an cùm k p k càng hn. S nghèo ói phi lý c a nhân dân mi n Tây Nam b , v n là v a lúa phì nhiêu t ng nuôi s ng c dân t c Vi t t Nam chí B c, ã c th hi n b ng câu ca dao r t tiêu bi u sau ây : "Chi u chi u ra b n Ninh Ki u, d i chân t ng bác nhi u hn dân!".

S 54 * Trang 22

t

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

N i nh c này, ông là m t trong s 3 ng i lãnh o CS quy n uy t t nh hi n th i c a dân t c, g m Nông c M nh, Nguy n Minh Tri t, Nguy n T n Dng, m i khi công du n c ngoài u b bi u tình o tng b ng kh p ni n n i ph i tìm ng l n tr n ng bào, khúc ru t ngàn d m, h u mong thoát kh i b n tr ng th i, cà chua, hay t hn n a mà ông v n không c m nh n th y sao? Bây gi s c này di n ra không ph i l n u tiên. ã r t nhi u l n. Bao nhiêu l n qúi ông xu t dng n b t c n c Âu-M nào trên th gi i là b y nhiêu l n u b n m mùi t i nh c nh v y. Vì th , danh d và uy tín cá nhân cng nh uy tín c a c chính ph do các ông lãnh o ã không kh i b s t m r t n ng n trong con m t v n s n khinh th ng c a các v nguyên th qu c gia dân ch , t do Tây phng. T th này ch c ch n ã làm lép v phái oàn CSVN trong m i cu c giao d ch song phng ho c a phng v m i m t trên tr ng qu c t và không kh i gây nên thi t h i tr m tr ng v quy n l i và danh d c a toàn th dân t c và t n c VN. Trên chi u h ng suy t y, chúng tôi th c lòng mu n chia x m i bu n và n i nh c c a ông th t ng. Nhng chúng tôi há mi ng m c quai. Vì lý do h t s c n gi n song l i c c k c th là tr c ây trên 10 nm chính quí ông là nh ng ng i ã l n ti ng thóa m b n qu c M và rêu rao chính sách "ch ng M c u n c" ng th i ch i r a b n ng i Vi t mi n Nam ã b n c ra i t n n h i ngo i u là h ng i m, tay sai ngo i bang ch ng ra gì. Nay, cha y 10 nm sau, v n chính các ông ã mau chóng gác b quá kh , khom lng u n g i n Nhà Tr ng bái y t viên chúa t qu c M , ng th i ng l i ng m t vu t ve b n tàn d M -Ng y i m, tay sai th c dân, qu c! Hành ng nh v y c a quí ông ã ch ng t i u gì áng ghi m nét nh t trong l ch s dân t c hi n i ? Xin tha, ngoài s ch ng minh b n thân c a quí ông là nh ng ng i r t mau "quên quá kh ", vì l m t ng quá kh ch là m t món hàng trang n m ngoài trí não và thân th con ng i. Nh chi c áo lót mu n c i ra m c vào lúc nào cng c. Các ông ã không ng quá kh chính là m t ph n quan y u liên l , b t kh phân ly trong cu c i con ng i. L i suy t y c a ng i CS hoàn toàn khác h n v i dân t n n chúng tôi! M t khác, n i b c c bi t nh t và áng suy ng m k càng hn h t là: vi c ông n M g p TT Bush l n này (cng nh Phan Vn Kh i tr c kia còn là m t s thú t i (MEA CULPA) vô cùng nh c nhã c a ng CSVN tr c m t ng bào c n c và th gi i. Tr c kia, sau ngày 30-4-75, trong giây lát h h i ph n kh i quá m c, ng CSVN và qúi ông ã tr nên ngông cu ng d i d t t tôn vinh mình lên hàng " nh cao trí tu c a loài ng i"! Nay, trên t M , trong Nhà tr ng, b ng nhiên nh ng l i hô o CS Nguy n T n Dng c a oàn ng i Vi t lu vong vi n x v n là n n nhân c a quí ông 33 nm tr c kia bi u tình ngoài ph h t nhiên ã tr thành m t phép l m u nhi m vô song, khi n ông th t ng c p th i ch t t nh ng tr c th c t i ê ch và th m thía ng cay nh n ra n i bu n sâu kín và ni m au t i nh c c a ng c m quy n do ông i di n! Th b t t n ngôn, tôi m n phép xin t m d ng bút t i ây, n u c n l i xin vi t th ng khác g i n ông. Mong ông mi n ch p. a t . c Qu c Tr ng B o i và vô hình chung l i y chính ngha sang phía Vi t Minh. Trong khi ó, tình hình quân s trên c ba m t tr n Vi t Miên Lào hoàn toàn b t l i cho quân Liên Hi p Pháp, nhng t i H i ngh các qu c gia Liên k t t ch c t i Pau mi n Nam n c Pháp t tháng 6 n tháng 11-1950, chính ph Pháp v n mu n duy trì chính sách th c dân. C Qu c Tr ng B o i l n Qu c vng Cambodia Norodom Sihanouk u công khai ph n i. Qu c vng Cambodia Sihanouk lên ti ng: "N u n c Pháp không tho mãn nh ng yêu sách c a chúng tôi, chúng tôi s i n ch h p tác v i Vi t Minh ...!" H i ngh B tr ng các Qu c gia Không Liên k t tháng 3-1953 ã nh n nh: " c tính ch y u c a chi n tranh ông Dng là chi n u ch ng c ng s n qu c t . Trên danh ngha ó, cu c chi n tranh này không th xem là riêng r mà ph i c xem là m t ti n n gi a 2 kh i". B tr ng ngo i giao Pháp Jean Letourneau ã kêu g i Liên minh B c i Tây Dng hãy " óng góp tài chánh

Ti p theo và h t

Th gi i t do lo ng i hi m h a C ng s n tràn xu ng ông Nam Á nên chính ph Pháp ph i ng h m t chính quy n ch ng c ng s n nh n c s ng h c a Hoa K. Cu i cùng, Hi p nh H Long c s a i và ngày 8-3-1949, c Qu c Tr ng B o i và T ng th ng Pháp Vincent Auriol cùng ký tên vào nh ng vn ki n m i xác nh n Vi t Nam là m t n c c l p và th ng nh t trong kh i Liên Hi p Pháp trong ó Vi t Nam có i di n ngo i giao n c ngoài và có quân i riêng... Tuy nhiên, chính ph Pháp v n duy trì chính sách th c dân nên không giao tr hoàn toàn c l p cho Vi t Nam mà tìm cách k m ch trong khuôn kh gi i h n c a Liên Hi p Pháp. Th c dân Pháp ã làm gi m uy tín chính ph Qu c gia Vi t Nam c a

và cam k t c th hn, ph i h p các chính sách và chi n l c b o v quân i vi n chinh Pháp trong tr ng h p có s t n công c a Trung C ng". Tr c nh ng th t b i n ng n v quân s , Pháp c n Hoa K vi n tr nhi u hn n a nên ph i t ch c H i ngh Toàn qu c ngày 14-10-1953 g m i di n các oàn th chính tr và Tôn giáo th o lu n v tình hình t n c. Hai trm i bi u t kh p ni v Sài Gòn b u s gia Tr n Tr ng Kin, c u Th t ng làm ch t ch h i ngh . Ngày 16-10 H i ngh ng thanh quy t ngh : "Xét r ng Liên Hi p Pháp c thành l p theo Hi n pháp 1946 c a n c Pháp trái ng c v i nguyên t c ch quy n qu c gia. H i ngh toàn qu c quy t nh: "N c Vi t Nam c l p không gia nh p Liên Hi p Pháp. Sau khi c bàn giao m i ch c nng mà chính ph Pháp còn n m gi , Vi t Nam s ký v i Pháp m t hi p c liên minh trên cn b n bình ng. Tu theo nhu c u c a các bên k t c và

S 54 * Trang 23

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

tu tr ng h p c n thi t trong m t th i h n do chính ph Vi t Nam quy t ngh nh". T ng Th ng Pháp Qu c Tr ng B o i v Sài Gòn ph nh n quy t nh này nhng m t l n n a, B o i ch ng t lòng yêu n c c a mình ã d t khoát t ch i l i yêu c u y. Cu i cùng do s can thi p c a B u L c và dàn x p t nhi u phía, m y ngày sau quy t nh c thêm vào m t câu cho nh nhàng hn là "Vi t Nam không gia nh p Liên Hi p Pháp... trong hình th c hi n th i !" Tình hình ông Dng th i i m này chuy n bi n m nh. Trên chi n tr ng thì c hai bên quy t giành th ng l i quy t nh trên chính tr ng. có th nh n vi n tr ào t góp ph n quy t nh chi n tr ng, chính ph Pháp ph i ch p nh n nh ng b Hoa K v phng di n chính tr , tr l i n n c l p th c s cho chính ph qu c gia VN có th phát huy chính ngha, v n d ng toàn dân trong công cu c ch ng c ng.(7) Chính ph Pháp thì không mu n Hoa K can thi p vào công vi c n i b c a h trong khi chính ph Hoa K còn ang b n tâm vào cu c chi n Tri u Tiên nên v n ông Dng lúc ó c xem là th y u. V phía Hoa K thì m t m t mu n Pháp t b chính sách th c dân, m t khác l i c n Pháp ng h trên chính tr ng qu c t ngn ch n nh h ng c a Nga Sô Âu Châu khi chi n tranh ch m d t. T ng Th ng Hoa K Roosevelt m i t ý ch p thu n cho Pháp tr l i ông Dng trong vai trò b o tr , v i i u ki n là ph i cho ông Dng c l p th c s sau th i h n nh t nh. Không may cho VN, chính sách này cha c qui nh rõ r t thì Roosevelt ã t ng t qua i, ba mi ngày sau khi Nh t o chánh Pháp ông Dng. n khi Truman lên làm T ng th ng thì ông ta ch quan tâm t i Âu Châu nên ch khuy n khích Pháp c i m hn v chính tr và kinh t v i ng i dân b n x . Nh t là khi ó, Hoa K c n s ng h c a Pháp trong vi c thành l p Liên Hi p Qu c cng nh c n s hi n di n c a Pháp trong C ng ng Phòng th Âu Châu nên a ra m t l p tr ng m p m n c ôi nh sau: "HK nh n m nh n s c n thi t có m t ti n trình v chính ph t tr cho t t c các dân t c b l thu c mong mu n c c l p trong tng lai ho c c sát nh p vào m t hình th c liên bang, tùy theo hoàn c nh và kh nng nh n lãnh trách nhi m c a dân t c ó". Chính vì v y, mãi n nm 1951, HK m i thúc gi c Pháp thành l p quân i Qu c gia VN. Tháng 2-1951 Tân Cao y kiêm T ng T l nh De Lattre Tassigny h a thành l p quân i qu c gia, và n tháng 7, m t s n v quân i qu c gia VN m i c tham d cu c di n binh k ni m ngày Qu c khánh Pháp 14-7 t i Hà N i v i qu c k VN trong ý ngha m t quân i ng minh c a Pháp. Mãi n u nm, Hoa K chi vi n 400 tri u ôla thì quân i Qu c gia VN m i th t s c thành l p nhng ã qúa mu n có th hu n luy n trang b h u o ng c c c di n chi n tr ng. M i vi c xem nh ã ngã ng sau khi n i các ch hòa c ng hòa Pháp c thành l p. Ngày 8-5-1954, H i ngh Genève khai m c gi i quy t v n ông Dng sau chi n th ng i n Biên Ph ngày 7-5-1954 c a b i Vi t Minh. Hn n a th k ã trôi qua trong th ng kh nh c nh n, chúng ta cùng bình tâm nhìn l i l ch s t ó có m t nh n nh toàn di n và úng n v cu c chi n Vi t Nam. T nh ng s th t l ch s , chúng ta m i nh n th c rõ v hoàn c nh c a t n c và bi t ph i làm gì a dân t c v t thoát lên sánh vai cùng các c ng qu c trên th gi i. K t khi th c dân Pháp t ách ô h trên t n c thì nhân dân Vi t Nam ã liên ti p ng lên chi n u giành c l p dân t c. N u l y m c l ch s k t ngày "Toàn qu c kháng chi n" 16-121946 cho t i th i i m Trung C ng và Liên Xô công nh n nhà n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa tháng 1-1950 thì cu c chi n Vi t Nam là cu c chi n giành c l p dân t c. Sau khi Hoa K, Anh Qu c công nh n Qu c gia Vi t Nam do B o i lãnh o thì cu c chi n ã chuy n sang m t th i k l ch s m i: cu c chi n ý th c h i u gi a T B n và C ng s n ch không còn là cu c u tranh gi i phóng dân t c n a, m c dù c ng s n v n tuyên truy n rêu rao là "gi i phóng dân t c", là "ch ng M c u n c". Chính vì v y, chúng ta ph i hi u rõ b n ch t c a cu c chi n, hay nói cách khác, hi u rõ các th l c qu c t ã toan tính nh ng gì trên xng máu m hôi và n c m t c a toàn dân Vi t Nam thì m i th y rõ toàn b v n . Nh v y k t tháng 1-1950, cu c chi n Vi t Nam không còn thu n túy là cu c kháng chi n ch ng Pháp n a mà ã chuy n sang cu c chi n tranh ý th c h mà ta th ng g i là chi n tranh l nh gi a 2 kh i T b n và C ng s n. ây là chính b n ch t c a cu c chi n Vi t Nam mà t tr c n nay chúng ta m i ng i hi u m t cách. Th t v y, ng bào mi n B c, nh t là các ng viên oàn viên, b nh i nhét tuyên truy n r ng "Bác H " là ng i yêu n c và ng C ng s n Vi t Nam có công giành l i c l p t tay Th c dân Pháp. ng bào trong Nam thì hi u là cu c chi n tranh ý th c h ngn ch n làn sóng , còn a s qu n chúng nhân dân thì hi u n gi n là cu c n i chi n Nam B c tng tàn. Qu th , i v i qu n chúng và nh t là gi i ngh s thì ó là m t cu c n i chi n tng tàn: "Ba mi nm n i chi n t ng ngày ...", n i da xáo th t: "Ng i ch t hai l n ... th t da nát tan...!" ã khi n m y tri u ng bào VN hi sinh cách vô ngha, m t s th t ph phàng mà nhi u nhà vn t ng s ng trong ch CS mi n B c ã ph i ngao ngán vi t lên...! i v i Liên Xô và Trung C ng thì ngoài m c ích bành tr ng ch ngha CS, h còn dùng chi n tranh Vi t Nam tiêu hao sinh l c " qu c" M cho n "ng i Vi t Nam cu i cùng" trong cu c ch y ua v trang giành quy n bá ch th gi i. Trong nhi u nm dài, i n Kremli luôn luôn ph nh n vi c Liên Xô có quân i tham chi n t i Vi t Nam. Mãi n khi Liên Xô s p vào nm 1991, gi i ch c Nga m i công nh n là có hn 3.000 quân Liên Xô tham gia tr n chi n ch ng quân i M t i Vi t Nam tr c ây. Tháng 5-1977, Võ Nguyên Giáp ã sang Liên Xô cám n s giúp c a Liên Xô, g n 800 huân chng chi n công và g n 1 ngàn b ng khen cho 3 ngàn quân nhân Liên Xô ã tr c ti p tham chi n Vi t Nam. i s Liên Xô t i Hà N i t 1964 ên 1974, Ilya Shcherbakov, ban âu c giao nhiêm vu canh chng k o cac hanh ông cua chuyên gia quân s Nga bi phat hiên. n thi T ng bí th ng C ng s n Liên Xô Leonid Brezhnev, Tng Vladimir Abramov c giao nhiêm vu chi huy cac si quan va binh linh Xô Viêt trong vung ông Nam A. Vi c l p ráp ho ti n, radar và hu n luy n là do các s quan Liên Xô chuyên gia v h u c n, v h i quân, v tên l a, v không quân, v các lo i binh ch ng... Nikolay Kolesnik, c Russia Today trich li, nói r ng nhng quân nhân Nga nh ông phai c nh c n cách cu thê ch không phai cach chung chung: "Chinh thc ma noi, chung tôi chi c coi la chuyên gia quân s Nga. Câp chi huy thi mang danh la chuyên gia cao câp. Cung không co n vi quân ôi Nga nao Viêt Nam. iêu duy nhât chung tôi biêt la minh thuôc nhân dân Liên Xô, la binh si Liên Xô. Chung tôi lam tât ca ê ngn cac cuôc không kich". Theo Russia Today, cac chuyên gia Liên Xô a ong vai tro trong yêu

S 54 * Trang 24

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

trong viêc huân luyên cac lc lng Bc Viêt Nam, va tên la Liên Xô gây thiêt hai nng cho cac phi c My. Ngoai Liên Xô, Trung Quôc cung co quân linh tham gia giup Ha Nôi trong chi n th ng i n Biên Ph 1953 r i tích c c tham gia cuôc chiên chông Hoa Ky va ông minh Viêt Nam. Chinh Trung Quôc ngay t cuôi thâp niên 70 a công khai vai tro cua minh va noi ti con sô hang van quân nhân co mt tai Bc Viêt ê giup xây cât ng xa va phong không. n nm 2001 thì Bc Triêu Tiên mi tha nhân ho cung ã a 200 phi công Bc Han tr c ti p chi n u bao vê Ha Nôi trong cac t tân công cua Hoa Ky trong cuôc chiên. Thang 072001 Bình Nh ng và Hà N i b c m nhng phi công Bc Han t trân tai Viêt Nam v Tri u Tiên. Phiá Hoa K và các n c Tây phng nh n th y vi c "Siêu qu c" Liên Xô k t h p v i "Siêu bành tr ng" Trung C ng s là m i hi m h a l n cho toàn th nhân lo i. Th cho nên, sau Hi p nh Genève, Hoa K ã chính th c thay th Pháp trong cu c chi n i u v i c ng s n th nghi m các lo i v khí m i, ng th i phân hoá Liên Xô và Trung C ng h u gi m b t nguy c CS nhu m ông Nam Á. Chính vì th , sau chuy n ngo i giao bóng bàn và H i ngh Trung Nam H i gi a Nixon và Mao Tr ch ông, Trung C ng ã m t c v i Hoa K, khi n ng minh Hoa K ã làm ng khi Trung C ng ánh chi m Hoàng Sa c a Vi t Nam, coi nh m t món qùa cho s giao h o gi a hai n c. S vi c không ch ngng ó, ng i b n ng minh c a chúng ta còn b t èn xanh cho CSVN xâm chi m mi n Nam n a...! ây là bài h c l ch s y máu và n c m t cho nh ng ai còn tin vào "tình ngha ng minh", mà ph i luôn nh r ng n l c t thân m i là y u t chính s ng còn. Sau khi CS xé b hi p nh Paris, xua quân xâm chi m mi n Nam, thì ngày 30-04-1975 là ngày m t n c, ngày "Qu c h n" i v i ng bào. C ng s n Vi t Nam thì vênh váo là " ánh cho M cút Ng y nhào", là th ng nh t t n c! Th c t l ch s ã minh ch ng hùng h n nh ng gì CS nói và làm u là láo khoét, l a d i, ph nh g t nhân dân hn n a th k qua. Th t v y, ngày 2-7-1976, qu c h i c b u hôm 25-4 tr c ó tuyên b th ng nh t lãnh th , t tên n c là C ng hòa Xã h i ch ngha Vi t Nam, th ô là Hà N i, c và hi n pháp là c sao vàng và hi n pháp c a nhà n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa mi n B c. Cái g i là "M t tr n Gi i phóng Mi n Nam" âm th m gi i tán sau hàng lo t thanh tr ng các nhân s t ng tá trong hàng ng Liên minh Tranh th Hòa bình và Gi i phóng quân...! Ngày 2012-1976, ng Lao ng h p i h i l n u l y tên l i là ng C ng s n Vi t Nam v i Lê Du n làm T ng bí th. T t c s th t ã c phi b y tr ng tr n tr c l ch s . Chúng ta s l n l t phân tích t ng s ki n sau ây: 1. B M T TH T C A NG C NG S N VI T NAM T tr c t i nay, C ng s n Vi t Nam v n th ng rêu rao h chi n u gi i phóng dân t c, giành l i c l p. T t c ã c phi b y khi Liên Xô và Trung C ng công nh n n c Vi t Nam Dân ch C ng hòa là nhà n c Công-Nông, là thành trì c a Xã h i ch nghiã u tiên ông Nam Á vào tháng 1-1950. Chính vì v y, tháng 2-1950, Hoa K, Anh, Pháp ã nhân danh th gi i t do tr c ti p can thi p vào cu c chi n Vi t Nam. Nhân dân Vi t Nam lâm vào th trên e d i búa c a m t cu c chi n tranh gi a 2 th l c t b n và c ng s n mà k t c c bi th m là m y tri u ng bào ã hi sinh m t cách vô lý vô ngha. Th c t l ch s ã ch ng minh hùng h n r ng th k XX là th k ch m d t ch ngha th c dân trên toàn th gi i. B ng ch ng c th là Hoa K t ý tr l i ch quy n cho Phi Lu t Tân (Philippine) nm 1946, Anh Qu c th a nh n n n c l p c a n nm 1947, Hoà Lan giao tr c l p cho Nam Dng (Indonesia) nm 1949 mà không ph i hy sinh m t ng i dân nào. Th thì t i sao, nhân dân Vi t Nam ph i hy sinh hàng tri u ng i giành c l p dân t c? ó chính là c t lõi c a v n mà b t c ai cng nh n th y sau khi phân tích c th rõ ràng. Chính vì H Chí Minh là cán b tam Qu c t cùng v i nh ng Tr n Phú, Lê H ng Phong... ã r c voi Mác-Lê v gi y m T Hùng Vng, cõng r n Trung C ng v c n gà nhà dân t c! D i chiêu bài "kháng chi n, gi i phóng dân t c", C ng s n Vi t Nam ã l i d ng lòng yêu n c, em hy sinh hàng tri u ng i dân vô t i bành tr ng ch ngha C ng s n xu ng ông Nam Á. L ch s m t l n n a l i ch ng t CSVN là công c c a qu c t CS khi hy sinh công lao kháng chi n ký k t hi p nh Genève ngày 20-71954. Th t v y, gi a lúc cao trào kháng chi n dâng lên cao, th c dân Pháp b lâm vào th bí d n n th t b i hoàn toàn v quân s thì CSVN b áp l c c a qu c t ph i vào bàn h i ngh Genève chia ôi lãnh th . CSVN ã bi n kháng chi n thành th a hi p phân chia t n c. M t l n n a Vi t Nam l i ch u c nh qua phân hai mi n Nam B c. Tháng 12-1960, CSVN l i d ng lên cái g i là "M t tr n Gi i phóng mi n Nam", l i d ng chiêu bài "Ch ng M c u n c" bành tr ng ch ngha CS, nhu m c t Vi t. Sau khi xâm chi m mi n Nam, ng Lao ng c i tên thành ng C ng s n. i u này ch ng t r ng k t ngày toàn qu c kháng chi n, nhân dân Vi t Nam yêu n c tham gia m t tr n Vi t Minh là ánh u i th c dân Pháp ch không h ng h ho c tham gia ng CS. Chính lý thuy t gia C ng s n Tr n B ch ng ã xác nh n: khi phong trào Nam k Kh i ngha bùng lên, c s ng m i t ch c c m t vài ni thì làm sao có cán b lãnh o phong trào. Do ó, công lao kháng chi n là c a toàn dân ch không ph i c a ng CS. N u nói r ng nh ng lãnh o thì trong l ch s Vi t, bi t bao nhiêu cu c kháng chi n ch ng ngo i xâm âu c n có ng CS lãnh o cng chi n th ng quân thù. Ng c l i, s th t ã ch ng t CSVN ch l i d ng lòng yêu n c c a nhân dân bành tr ng ch ngha CS! N u H Chí Minh không ph i là cán b qu c t c ng s n ho c là b t k m t ng i Vi t Nam nào khác thì T ng Th ng Roosevelt ã t Vi t Nam d i s y tr c a Liên Hi p Qu c và t n c Vi t Nam ã c l p, t do, giàu m nh t lâu r i. S th t l ch s ã ch ng minh H Chí Minh nói riêng và ng CSVN nói chung không h có công mà ng c l i có t i v i nhân dân. H m i chính là nh ng "k ph n ng" vì ã hành ng ph n l i quy n l i c a dân t c. i v i t t c ng i Vi t Nam yêu n c thì ngày 30-04-1975 là ngày "Qu c h n", là ngày "m t n c" không ph i do ngo i xâm mà do n i thù ngay trong lòng dân t c, khi n hàng tri u ng bào Vi t Nam chu ng t do dân ch ã ph i b n c ra i. Hn tám mi tri u ng bào còn l i thì ang s ng qu n qu i trong m t nhà tù kh ng l m nh danh là n c C ng hòa Xã h i Ch ngha Vi t Nam do chính nh ng ng i c ng s n th ng tr . Tuy là con H ng cháu L c, h ã bán linh h n cho Mác-Lênin, ch ng còn là ng i Vi t Nam n a mà là nh ng c máy vô h n vô c m k m k p nhân dân mình. Giai c p m i th ng tr là l p ng viên c h ng c quy n c l i, tr thành nh ng c ng hào , nh ng t s n , m c s c v vét tài s n c a nhân

S 54 * Trang 25

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

dân, làm giàu trên m hôi n c m t và xng máu c a nhân dân. Hàng tri u dân oan b c p nhà c p t, hàng tri u công nhân b giai c p th ng tr c u k t v i t b n n c ngoài bóc l t s c lao ng, hàng tri u công nhân b a i xu t kh u làm lao nô, hàng trm ngàn ph n ph i k t hôn hay bán r thân xác cho ng i n c ngoài c u b n thân và gia ình ang ói kh . Cái g i là "xu t kh u lao ng", "xu t ngo i k t hôn" th c ch t không khác gì cu c bán buôn nô l da en sang Tân L c a m y th k tr c. Khác chng là thay vì nh ng tên lái buôn nô l , thì nhà n c c ng s n ng ra thu thu l i t c xu t kh u và nh ng con ng i i kh i t n c vì nghèo nàn ói kh l i ph i s ng kh hn dân nô l da en th i tr c. Trong su t tr ng k l ch s , k c th i Th c dân Pháp, cha bao gi ng i dân l i ch u c nh ói kh nh bây gi . Bi t bao ng i ã ph i tha hng, ch u c nh gia ình ly tán mong i l y m t cu c s ng t t p hn. 2. AI TH NG AI TRONG CU C CHI N VI T NAM ? Ph i chng Vi t Nam C ng hòa là ng i thua tr n và Vi t Nam C ng s n là k chi n th ng? Quân i VNCH nói riêng và Mi n Nam nói chung b ng minh bán ng, tr tay không k p trong m t ván bài qu c t nên tr thành ng i chi n b i. Quân cán chính C ng hòa ã làm h t s c mình, ã t n trung báo qu c nhng không th làm gì hn khi tng quan l c l ng ã thay i: quân s CS g n g p ôi quân l c VNCH sau khi M rút quân. V khí n d c thì thua kém quân CS và nh t là Hoa K ch vi n tr cho Sài Gòn sau 1972 có 18 tri u dollars trong khi Liên Xô và Trung C ng v n vi n tr cho Hà N i 1 t r i dollars m i nm. V chng, m t khi th ng t ng chính tr ã s p v i nh ng tính toán sai l m, thì s tan rã c a xã h i, kinh t , quân s là m t t t y u không th tránh c. Trong khi ó, " i th ng mùa Xuân!" mà C ng s n rêu rao chính là s th t b i không gì c u vãn n i c a CS k t ngày 30-4-1975. C ng s n ã l b m t th t c a h là m t t p oàn bán n c, m t ch c tài toàn tr , t c o t m i quy n t do cn b n nh t c a con ng i... M t ch rêu rao là Nhân dân làm ch mà th c ra là làm ch nhân dân, t c o t t ai tài s n c a nhân dân, m t ch thu khóa n ng n , tham nhng bóc l t nhân dân còn th m t hn ch phong ki n th c dân th i tr c. Cái g i là th ng nh t c a C ng s n Vi t Nam ch là th ng nh t tài s n nhân dân trong tay nhà n c, ch không ph i là th ng nh t lòng ng i. ng trên quan i m Dân t c, m t cu c chi n m i b t u: Cu c chi n c a "Toàn dân Ch ng c ng" c trong Nam l n ngoài B c. H t th y u ng lên ch ng l i ch b o tàn phi nhân C ng s n, k c nh ng ng viên cao c p t ng b l a d i mà nay ã giác ng quy n l i c a dân t c... Chính vì v y, cha bao gi công lu n qu c t l i ng h cu c u tranh giành l i t do, dân ch c a toàn dân Vi t Nam nh hôm nay. 3. DÂN T C VI T NAM TH NG Sau ngày m t n c, trong khi hàng trm ngàn quân nhân viên ch c ch C ng hòa ph i lao ng kh sai trong các tr i tù thì hàng trm oàn th t ch c ã t phát ng lên ch ng l i ách th ng tr b o tàn c a C ng s n. Hàng trm tù nhân chính tr c m u các t ch c ã b ch C ng s n em ra x b n rn e qu n chúng, trong ó có ít nh t 2 ph n và 2 linh m c. C ng s n t ng r ng dùng b o l c cách m ng tr n áp c s n i d y c a qu n chúng, nhng h ã th t b i khi qu n chúng nhân dân không th ch u ng c n a ã v t qua n i ám nh s hãi... T trong n c vang lên nh ng l i th "ph c qu c" d i ra n h i ngo i, r i t h i ngo i l i "chuy n l a" v quê nhà. "L i kêu g i Dân ch cho Vi t Nam" ngày 21-2-2001 c a i lão Hòa Th ng Thích Qu ng âm vang nh m t Tuyên ngôn, m t Thông i p l ch s g i t i toàn dân, kêu m i t t c phá tan b c màn vô minh ám ch ng, v t thoát m i u mê s hãi giành l i quy n s ng làm ng i. C n c s c sôi lòng yêu n c ã can m ng lên òi l i quy n làm ng i. Kh i t v "Thái Bình n i d y" r i "Gia Ki m vùng lên" t i s ra i c a hàng lo t t ch c u tranh cho dân ch nhân quy n Vi t Nam nh Kh i 8406, ng Dân ch XXI, ng Dân ch Nhân Dân, H i Ái h u Tù nhân chính tr Vi t Nam, H i Dân Oan, Hi p h i Công Nông oàn k t, ng Thng Ti n... Phong trào u tranh cho Dân ch Vi t Nam n r nm 2006 v i các chi n s dân ch công khai tr c di n v i ch CS b o tàn nh i lão Hòa Th ng Thích Qu ng , Th ng t a Thích Thi n Minh, Linh m c Nguy n vn Lý, Linh m c Chân Tín, Linh m c Phan vn L i, Bác s Ph m H ng Sn, Lu t s Nguy n vn ài, Lu t s Lê th Công Nhân, Lu t s Bùi Kim Thành, Ký gi Nguy n Kh c Toàn, K s Trng Minh Nguy t, nhà vn Tr n Kh i Thanh Th y, nhà vn Nguy n Xuân Ngha, k s Nguy n Phng Anh... Cùng v i dân oan c n c bi u tình khi u ki n òi l i tài s n ru ng v n, công nhân b bóc l t cng ã ình công khi n òi tr ti n lng, òi nh ng i u ki n s ng t i thi u c a m t con ng i. c bi t g n ây, thanh niên sinh viên vn ngh s ã th hi n lòng yêu n c nhi t tình qua vi c ch ng Trung C ng xâm l c nhng ã b nhà c m quy n CS, công c tay sai c a bành tr ng B c Kinh, c m c n b t b , m t chuy n l lùng cha t ng th y trên trái t. B m t th t c a C ng s n l i phi b y thêm, l ra chân t ng c a m t t p oàn "mãi qu c c u vinh" cam tâm bán n c, dâng t nh ng bi n cho quan th y Trung Qu c, hòng duy trì a v , ch c quy n ti p t c v vét tài s n qu c gia, bóc l t n t n xng t y c a ng i dân en th p c bé mi ng. M t khi t t c ng bào oan khiên, t t c công nhân nghèo ói, t t c sinh viên h c sinh yêu n c, t t c tôn giáo t Ph t giáo, Công giáo, Cao ài, Hòa H o, Tin lành cùng nh t lo t n m ch t tay nhau, ng i c u nguy n cho t do tôn giáo và dân ch nhân quy n, ng lên òi l i tài s n c a mình và c a giáo h i, trong m t cu c u tranh ôn hòa, b t b o ng, b t h p tác. M t khi sinh viên h c sinh bãi khóa, công nhân ình công, ti u thng bãi th cho n lúc c ng s n ph i tho mãn yêu c u chính áng c a nhân dân, thì ngày ó là ngày th ng l i c a Dân t c Vi t Nam. M t khi toàn dân Vi t Nam trong và ngoài n c cùng nh t lo t ng lên ch ng l i b o quy n c ng s n v i s h tr chân thành m nh m c a qu c t thì mùa Xuân Dân t c s tr v trên quê hng yêu d u c a chúng ta, nh i danh nhân vn hóa Nguy n Trãi ã vi t trong "Bình Ngô i cáo": " i ngha th ng hung tàn... Chí nhân thay c ng b o", thì nhân dân lúc y s c s ng trong dân ch t do, m no h nh phúc. T Qu c Vi t Nam tr ng t n, Dân t c Vi t Nam t t th ng. Chú thích (7) Nm 1942, trong m t phiên h p c a H i ng chi n tranh Thái Bình Dng g m Trung Hoa, Phi Lu t Tân, Úc, Tân Tây Lan và Canada, TT Roosevelt cho bi t là ông không mu n th y ch thu c a Pháp c ph c h i ông Dng. c bi t, trong lá th g i cho Ngo i Tr ng Cordell Hull ngày 24-1-1944, Roosevelt vi t: " ông Dng không nên b tr cho Pháp mà c n c t d i s y tr c a qu c t . Pháp

S 54 * Trang 26

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

chi m óng x này ã g n m t trm nm mà dân chúng ây còn kh c c hn lúc ban u...! Nhân dân ông Dng có quy n c h ng nh ng i u ki n t t p hn...". Tuy nhiên ý nh này b Th t ng Churchill ch ng i, Churchill tuyên b r ng ông không bao gi ng ý cho 4-50 n c th c tay can thi p vào s t nt ic a qu c Anh. Sau H i ngh Yalta tháng 2-1945, Roosevelt b c d c nói: "Stalin thích ý ki n này, Trung Hoa cng tán thành, Anh Qu c không a vì s qu c c a h tan v ...". Ngay t nm 1919, H Chí Minh ã vi t B n Tuyên ngôn T tr và các quy n cn b n cho VN g i TT HK Wilson. Ngày 17-10-1945 H Chí Minh tìm g p i s HK Caffery Paris trong th i gian d h i ngh Fontainebleau chuy n th n TT Truman. Tài li u B Ngo i giao HK cho bi t HCM ã t ng mong mu n VN c t d i s B o h c a M nh tr ng h p Phi Lu t Tân khi tr c (Schulzinger 19, Duiker 340). Toán OSS cng t ng trình nh sau: " i v i ng i An Nam, s hi n di n c a chúng ta là bi u t ng không ph i cho s gi i phóng kh i n n chi m óng c a Nh t mà là kh i hàng ch c nm d i ch thu c a. Chính ph VN xem HK là nhà vô ch bênh v c cho quy n c a các dân t c nh c ti u" (Hess,178-179)

c H i Ngh Pháp ã ch n c tam tài làm qu c k c a n c Pháp. Qu c k có 3 màu: xanh tiêu bi u cho T Do, tr ng tiêu bi u cho Bình ng và tiêu bi u cho Bác Ái. Qu c k tam tài c a Pháp mang y ý ngha t ng trng cho nh ng giá tr T Do, Bình ng và Bác Ái r t phù h p v i lý t ng chung c a nhân lo i nên v sau, nhi u qu c gia theo th ch t do, dân ch tr ng nhân quy n khác ã ch p nh n các màu s c xanh, , tr ng làm màu s c cn b n cho qu c k c a mình trong ó có n c Anh, Hoa K, v.v. II. L CH S CÁC LÁ QU C K T DO T I VI T NAM T th i quân ch xa xa, ng i Vi t ã dùng c làm bi u t ng cho nh ng nhân v t quan tr ng nh viên i t ng, nhà Vua ho c tiêu bi u cho m t tri u i. Ví d , hi u k c a m t viên i t ng th ng dùng c theo màu Ng Hành h p v i m ng c a v t ng ó: v t ng thu c m ng Kim dùng c màu tr ng, M c dùng màu xanh, Th y dùng màu en, H a dùng màu và m ng Th dùng c màu vàng. M i

n mà không ph i là lá qu c k tiêu bi u t ng quát cho m t qu c gia g m c chính quy n, lãnh th và nhân dân trong ó nh qu c k Pháp. 1. C Long Tinh

Sau Th Chi n Th II, Hoàng B o i n nh qu c k u tiên c a n c Vi t Nam g i là c Long Tinh g m n n vàng v i m t s c n m ngang b ng 1/3 chi u r ng lá c . C Long Tinh c dùng trên toàn cõi B c K và Trung K do Tri u ình Hu cai qu n. Trong khi ó, Nam K ã b Pháp chi m làm n c thu c a nên treo c tam tài c a m u qu c Pháp. C Long Tinh có t ngày 11 tháng 3 nm 1945 (1) 2. C Qu Ly

R i cng ph i n lúc t v n bi u t ng ích th c c a Qu c gia Vi t Nam (TDNL)

I. Ý NI M V QU C K Tr c cu c Cách M ng Pháp nm 1789, a s các qu c gia trên th gi i u theo ch quân ch ho c là quân ch chuyên ch do m t nhà Vua n m quy n hay quân ch phong ki n do nhà Vua cùng nhóm quý t c n m quy n cai qu n qu c gia và s h u ch lãnh a. Nm 1793 sau cu c cách m ng, Qu c

tri u i cng t ch n lá c có hình th c và màu s c k t h p cách riêng theo thuy t v n hành Âm Dng th nào t ng trng cho s hng th nh nh t c a tri u i ó nh tri u Lý ch n c vi n màu ng hành có ch Lý gi a, tri u Nguy n ch n màu vàng c a hoàng t c. Cng v y, lá c bi u t ng cho v quân vng th ng có thêu hình r ng chính gi a. Tuy nhiên dù lá c bi u t ng cho nhà Vua, ho c cho m t tri u i cng ch t ng trng cho hoàng gia mà thôi và th ng treo t i hoàng thành ho c ch nào có nhà Vua ng

Ngày 9-3-1945, Nh t o chánh Pháp t i ông Dng và lên ti ng trao tr c l p l i cho Vi t Nam. Hai ngày sau, Hoàng B o i tuyên b Vi t Nam c l p và giao cho h c gi Tr n Tr ng Kim l p n i các ngày 17-04. Ngày 02-06, Chính Ph Tr n Tr ng Kim ch n c vàng chính gi a có m t qu Ly c a Bát Quái g m 2 v ch li n hai bên và m t v ch t khúc gi a làm qu c k cho toàn n c Vi t Nam g i là c Qu Ly. Tuy nhiên, Nh t hoãn tr Nam K l i cho Tri u ình Hu mãi n ngày 14-08-1945 ch 4 ngày tr c khi Nh t u hàng ng Minh và 10 ngày tr c khi Hoàng B o i thoái v , nên trên th c t , Nam K cha t ng treo qu c k Qu Ly.

S 54 * Trang 27

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

3. C Qu Càn

Sau Th Chi n Th II, quân Trung Hoa sang gi i giáp quân Nh t t i mi n B c, ng h các ng phái qu c gia hòa gi i v i Vi t Minh l p nên Chính Ph Liên Hi p qua Hi p nh S B ký ngày 06-031946. Ph n vì không ng ý v i tinh th n b n Hi p nh S B và ph n khác vì Vi t Minh ra tay tiêu di t các ng phái qu c gia, c Nguy n H i Th n, ông Nguy n T ng Tam ph i rút sang Tàu. Ngày 17-02-1947, các ng phái qu c gia h p t i H ng Kông l p nên M t Tr n Qu c Gia, m i Hoàng B o i ch p chính tr l i. Hoàng B o i sai n i v ch t khúc gi a c Qu Ly làm thành c Qu Càn, qu th nh t trong Bát Quái . Qu Càn t ng trng cho Tr i, nhà Vua và quy n l c, ng v i qu c gia, dân t c và s c m nh c a dân Vi t. K t lúc này, trên nguyên t c, c Qu Càn là qu c k c a n c Vi t Nam c l p t do. 4. C Vàng Ba S c

ngày 01-06-1948 t i Sài Gòn. Hôm sau, Th T ng Nguy n Vn Xuân ký pháp l nh ban hành qu c k và qu c ca. Qu c K c a n c Vi t Nam n n vàng, ba s c gi a. Qu c Ca là bài "Ti ng G i Sinh Viên" sau i thành "Ti ng G i Thanh Niên"c a Lu H u Ph c. Lá qu c k n n vàng ba s c ã chính th c là qu c k c a n c VN c l p, t do k t th i ó n khi t n c chia ôi nm 1954, n i ti p qua các chính ph Vi t Nam C ng Hòa mi n Nam cho n cu i tháng 04-1975. Sau nm 1975, g n 3 tri u ng i Vi t ch i b ch CS ã di t n ra h i ngo i và nh c kh p ni trên th gi i và nh ng c ng ng ng i Vi t yêu t do này v n nh t quy t dùng lá c vàng ba s c làm bi u t ng c a h . III. Ý NGHA LÁ QU C K VÀNG BA S C 1. V Phng Di n Màu S c Không nh ng màu vàng và t ng trng cho dân Vi t da vàng máu mà màu qu c k Vi t Nam còn mang ý ngha sâu s c hn nhi u, liên h n nhân-sinh-quan cùng v-tr -quan c a dân Vi t. Nói chung, màu vàng thu c hành Th (trong ng hành) n m t i trung ng, vì th màu vàng t ng trng cho lãnh th và cho uy quy n s h u-ch c a lãnh th này. Màu thu c hành H a và n m h ng Nam; do ó, màu ch dân t c Vi t phng Nam so v i Trung Hoa. 2. V Phng Di n Chính Tr N n vàng c a lá qu c k ch qu c gia và dân t c Vi t Nam và ba s c t ng trng cho ba k. Qu c k vàng mang hai ý ngha quan tr ng: th nh t, tiêu bi u cho ch t do, dân ch t i Vi t Nam; th hai, tiêu bi u cho m t qu c gia th ng nh t và toàn v n lãnh th , có chính quy n lãnh o nhân dân trong lãnh th ó và nhân dân g m t t c 3 k: B c K, Trung K và Nam K. Do ó, n c Vi t không th b phân chia nh th i Tr nh Nguy n phân tranh, c t nh ng cho b t c ngo i bang nào nh Pháp ã chia Nam K thành m t n c khác bi t v i B c và Trung K.

Không th th a hi p c v i Vi t Minh, vào tháng 09-1947, Pháp quay sang thng ngh chính th c trao tr c l p cho Vi t Nam v i Hoàng B o i qua Hi p c V nh H Long ký k t ngày 0506-1948 (2). Hoàng B o i ch n m u c vàng ba s c c a H a S Lê Vn v (n i dài 3 v ch c a c Qu Càn) làm qu c k cho qu c gia Vi t Nam c l p và giao cho Thi u T ng Nguy n Vn Xuân l p chính ph lâm th i

3. V Phng Di n Tri t Lý Tng t nh quan ni m v v tr g m Tr i trên, t d i và Ng i gi a mà t t c h p v i nhau bi n thái, chuy n d ch thành l bi n d ch c a v n v t trong v tr , lá Qu c K Vi t Nam chính th ng cng c ch n th nào phù h p hài hòa v i l bi n d ch này. Màu vàng thu c hành Th , màu thu c hành H a và v n chuy n theo Ng Hành Tng Sinh thì H a sinh Th nên thu n h p v i nhau. Nh v y, k t h p hai màu vàng và làm thành qu c k, chúng ta nh n m nh cho Trung Qu c bi t r ng dân Vi t phng Nam là m t dân t c có lãnh th riêng và ch quy n hoàn toàn trên t n c ta nh ý ngha bài th Ph t T ng L B Vn c a Lý Th ng Ki t (3) và b n Bình Ngô i Cáo (4) mà Nguy n Trãi ã kh ng nh. IV. K T LU N Qu c k vàng ba s c ã t ng c dùng làm bi u t ng chính th c cho m t Qu c Gia Vi t Nam cha b phân chia tr c nm 1954; nên chi, qu c k vàng s v n là bi u t ng chung c a nh ng ng i Vi t qu c gia chân chính. Qu c k vàng mang linh h n c a dân t c Vi t cùng tiêu bi u cho tinh th n b t khu t c a dân Vi t trong su t chi u dài l ch s thng tr m t thu khai qu c n nay. Qu c k vàng m th m máu ào c a bao ti n nhân và anh hùng li t s ã hi sinh xây d ng và b o v t qu c Vi t Nam, không phân bi t ng i dân s ng d i th ch chính tr Qu c Gia hay C ng S n, s c t c Kinh hay Th ng, ho c tôn giáo, phái tính, tu i tác nào. Vì th , ng i Vi t qu c gia có b n ph n ph i b o v và phát huy chính ngha qu c gia t ng trng b i lá qu c k chính th ng n n vàng ba s c , lá c tiêu bi u cho t do, công b ng và bác ái c a truy n th ng dân Vi t. Ph m Vn Thanh Chú Thích: (1) (2) Éric Deroo & Pierre Vallaud, "Indochine Francaise 1856-1956 Guerres, Mythes et Passions" Perrin, Paris, France, 2003. (3) Nam Qu c sn hà Nam c. Ti t nhiên nh ph n t i thiên th.

S 54 * Trang 28

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

Nh hà ngh ch l lai xâm ph m. Nh ng hành khan th b i h (Lý Th ng Ki t). N c Nam là c a dân Nam. Thiên th phân nh giang san rõ ràng. Ngh ch quân xâm l n tham tàn. T t là nu t nh c chu c vàn b i vong. (Ph m Vn Thanh d ch) (4) "...Nh n c Vi t ta t tr c, v n xng n n vn hi n ã lâu; Sn hà cng v c ã chia, phong t c B c Nam cng khác. T inh, Lê, Lý, Tr n gây n n c l p; Cùng Hán, ng, T ng, Nguyên hùng c m t phng. D u c ng nh c có lúc khác nhau, Song hào ki t i nào cng có..." (Bình Ngô i Cáo, Bùi K d ch)

(dù t c gi m thi u th p nhng th p còn hn ng t i ch ). S gi m thi u cái x u trong i s ng xã h i qua tác ng c a báo chí ang có xu h ng tng d n, ó là i u r t quý. Công b ng mà nói, cách ây mi m i lm nm, khi mà nh ng phiên toà không có s hi n di n c a các lu t s và m t nhân viên công quy n có th n n th ng vào u m t th ng dân khi làm nhi m v là chuy n không hi m thì nay, khi nh ng bài báo i lo i "T ng c c tr ng h i quan, ông là ai?" làm rõ v trí, trách nhi m v này khi Toà án pháp lý có v mu n "quên" i, r i nh ng bài báo " ng y c s âu?" trên báo SGGP khi vi t v v thâm l m, n c p qua s ki n v i n k , i n t r m nm xa, ho c ch sau khi x y ra v m t viên SGGT ánh ng i ngoài

Ngày 21 tháng 6 nm 2008 Thân kính g i t t c nh ng ng i làm báo Vi t Nam. Nhân ngày 21/6, ngày c quy c là ngày báo chí Vi t Nam, tôi xin có vài l i trao g i t i t t c nh ng ng i tham gia làm báo Vi t Nam. u tiên, xin c mi n ph i vi t nh ng l i d o u tr ng r ng, khách khí mà xin phép c i vào tr ng tâm ngay Tr c h t, dù ã th y hi n nhiên nhi u h n ch , nhi u thi u h t trong toàn b v n ng c a ngh báo n c nhà cho n lúc này, nhng cá nhân tôi v n mu n nói l i bi t n trân tr ng nh t nh m t s ghi công rõ ràng, m ch l c n báo chí n c ta trong th i gian 15 nm qua t t cách c a m t ng i - dân - Vi t. N u không có báo chí, cha ch c Vi t Nam ta ti n qua c cái ng ng x p hàng mua g o và m t ông, bà nào ó cha h c xong c p II, y thói h t t x u v n ch nh tr trên v trí chn Dân, tr Qu c và ó là bi k ch l n nh t cho non sông sau chi n tranh. T Báo chí, nh ng s th c c phi bày (dù là ch phi bày m t ph n).T nh ng s th c c phi bày, nh ng i u phi lý ã gi m thi u

mi n Trung m i gi ng h là báo ã lên khuôn bài ph n ánh. ó là m t b c khá dài, b c qua bao nhiêu gian nan, kh i b t ra c nh ng con ch , t m hình, nh ng lo t bài c t huy t làm thay i nh ng s c c h u trong c n a trm nm tr i tr c ó, khi báo chí th c ch t ch là m t lo i công c r ti n nhng vô cùng t n kém, ít hi u qu Th i gian t i, s là th i gian xu t hi n nh ng th thách quy t li t cho ngh báo. Hình nh c nh ng ng i qu n lý báo chí và nh ng ng i làm báo ang có m t lòng tin s t á vào m t khuôn m u ã có t lâu, nay quy t chí duy trì là ki u vi t "t t phô ra, x u xa y l i" nên v i nhi u v vi c, ã l i s hoài nghi, th t v ng trong lòng b n c và d lu n, k c d lu n qu c t . ã n lúc, lo i t duy x gi n ó ph i c ánh ng. Ng i " ánh ng" ó không ai khác là báo chí. Báo chí ph i ch c ra r ng: Chính vì vi c cho báo chí tham d , can d vào nh ng a h t nóng b ng c a i s ng, "phng" ra nh ng m ng t i c a nó ã gây c lòng tin vào m t xu th chính tr minh b ch, áng tin c y và t ó dòng ti n b c u t vào Vi t Nam m i có c phát tri n. Ch ng minh i u này, ch c n so

sánh t xu t u t vào Vi t Nam v i B c Tri u Tiên, Mianma là rõ. V i nhà u t n c ngoài, không gì áng ng i hn là u t vào m t vùng ti m n nh ng b t công, nh ng ni tham nhng, n c p d phát tri n. Trong tr ng h p khác, vi c v n hành c a báo chí ch mang tính hình th c, n a v i ho c im l ng (b t c vì lí do gì) cng s d n n s quan ng i c a qu c t , vì v i nng l c truy n thông mang tính bùng n hi n nay, anh không vi t, ng i ta cng t t ng ngay. Cách ây hn hai ch c nm, t thi n tâm c a chính ph Th y i n d i th i Ngài Olof Palme c m u, hàng trm chuyên gia ã sang xây d ng cho Vi t Nam m t nhà máy gi y l n t m c châu Á t i t nh Phú Th . Sau ó vài nm, Th y i n cho chi u b phim "M t t n c không th h p tác" v i s mô t r t cao c p, bài b n, chuyên nghi p t t th y nh ng thói h t t x u c a dân ta. B phim y, v i d lu n qu c t l n hn toàn b nh ng gì t t p c toàn b n n báo chí c a ta lúc ó "trình di n". ó là bài h c l n tày tr i v vi c " óng" hay "m " ngu n thông tin xã h i. V n n i dung ó, n u là do báo chí ta nhìn nh n, s ch ng minh cho th gi i bi t r ng chúng ta ã tr ng thành, dám i m t v i khó khn, th thách vn lên. Hoàn toàn khác v i vi c ng i khác, ng i ngo i l t tung ra! Hôm nay, không ch có vài ch c ông chuyên gia B c Âu xoi mói t n c này mà tr ng tâm c a th i m c a, hàng v n nhà báo, CTV, khách du l ch v i phng ti n trong tay, s n sàng "ch p gi t" thông tin v i ta thì vi c o ép, úm ho c h n ch thông tin theo ki u "x u xa y l i" ch làm cho hi n th c thêm n ng n và cái nhìn t nhân dân, t bên ngoài vào thêm méo mó. Bài h c v vi c h n ch thông tin quanh v PMU 18 và vi c h n ch có th i h n vi c a tin C th t ng Võ Vn Ki t qua i v a qua là m t ví d không nên quên. Nó v a vô duyên, v a d i d t và ph n tác d ng cho vi c mu n " y l i" vô cùng. Vì cha làm c i u ó (hay không th làm i u ó) nên báo chí ta t nh d ng t m c mình ch t m "tuyên truy n" nhi u hn "báo chí" và uy tín c a BC v i dân, v i n c,v i b u b n 5 châu còn "khiêm t n" l m. Khi nh ng s c thu siêu t ng ánh vào ô tô nh p kh u c xem nh th m vô lí và báo Thanh Niên m m t bàn tròn n ni n ch n v v này thì các báo khác c xem mình nh ng i ngoài cu c, coi ó là " c

S 54 * Trang 29

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

s n" c a báo Thanh Niên, k cho Thanh Niên chèo ch ng c chng hay ch . Khi báo Tu i Tr xu t vi c a môn bi l i vào h c ng (m t vi c bây gi làm ngay, làm t t cng là quá mu n khi hàng ngàn tr nh ã ch t u i oan u ng) thì báo Ph N , Thi u Niên Ti n phong và hàng ch c t báo l n khác v n im ng vô cùng. Nh ng t p oàn B o Hi m, bán hàng a c p b vào x ta, vi c làm c a h có t o c s c di n m i m , toàn di n cho m t xã h i ti n b nhng b c l r t nhi u khía c nh áng trn tr . Nhi u t ng c a nh ng ng i lao ng lng thi n, v t v ã ch y vào túi h i l y nh ng s n ph m r t ú , nhi u khi vô d ng v i giá c trên tr i, nhng cha có m t t báo nào có nh ng chuyên phng ra th t rõ b n ch t l a b p, ph nh ph c a nó, góp ph n ch n ng lo i làm n b t lng này, gi m thi u nh ng thi t thòi kh ng l cho dân lành. n c nh v n ch ng ách t c giao thông, tai n n giao thông, ng i ta nh n th y c trm t báo, truy n hình tung hô s "thành công" c a trò i m b o hi m nh m t "thành t u" l n dù th a bi t hi u qu c a nó nh th nào, nh ng phi n ph c nó mang l i nh th nào, s khuynh o c a nhóm l i ích nào n vi c này. Song hành v i vi c ó là tác h i tày tr i c a trò "b n t c " xe c gi i thì "ai cng hi u, ch báo chí không hi u" ! Th tr ng ch ng khoán VN, tr i qua hai làn sóng u, khi bén vào giai o n ba, giai o n thu hút m t t tr ng v n c c l n c a gi i doanh thng và m t b ph n l n c a nh ng ng i dân lng thi n, chính là tr ng tâm c a "vùng l a" s n sàng thiêu t bao nhiêu nng l c tài chính c a xã h i và thúc y nh ng b t n khác xung quanh lo i hình này, thì th y báo chí r t "vô t" ng coi, th m chí nhi u t còn ti p tay cho m t s y u nhân v n ng bà con mua c phi u ... ch t. Th t bu n.\! Trong hàng ch c ngàn nhà báo hi n nay, có bao nhiêu ph n trm nên buông bút, v cùng gia ình m m t ti m t p hoá hay s m m t b chài l i ki m canh ? Trong hàng trm toà báo hi n nay, có bao nhiêu "toà so n" nên tr gi y phép xu t b n và cho thuê ngay tr s báo làm m t b ng bán m ph m, s có tác d ng hn ? ây là nh ng ý ki n hoàn toàn xây d ng, nghiêm túc ch không có ý xúc xi m hay công kích. T vài ví d ó, ã d ng nên hình nh m t n n báo chí ch bi t tô h ng, ng i va ch m, ng i khám phá ng i i di n v i th c tr ng. Cái gì cng nhàn nh t, nói mà nói thôi. Vì v y, không quá ng c nhiên khi d lu n t bên ngoài, th m chí t kh i ng i Vi t H i ngo i, ánh giá r t th p vai trò c a báo chí ta. Trong b phim n i ti ng mang tên "Ch y án" tác gi k ch b n là m t nhà báo h n hoi mà chân dung báo chí, truy n hình ch c kh c h a nh m t l lu manh, m t lo i công c cho b n ô tr c l i d ng n m c áng ghê t m. Hôm nay, t i các tòa so n, chúng ta ng m hoa và nh n nh ng l i chúc t ng, nhng ngoài nh ng "món quà" ó là tình c m gì t phía nhân dân, t b u b n nm châu nhng ta nên bi t rõ ng sau ó là nh ng gì? Không gì b t công hn vi c m t n n báo chí ã có công u, t o ti n cho công cu c i m i, y s c s ng và kh nng vn t i l i tìm " i m d ng" m t cái "ng ng" nh nói trên và d lu n nghi ho c, xoi mói, th m chí nh ng ng i c c oan g i c 600 t báo là m t m "lá c i" thì th t au lòng. T m t n n báo chí tuyên truy n, báo chí bao c p, báo chí t ng trng, nay báo chí Vi t Nam th c s ang tuy n u c a công cu c i m i. N u báo chí có nh ng v n ng quy t li t vn lên úng t m c a mình thì l c l ng nh ng ng i làm báo x ng áng là k v ng c a nhân dân, là nh ng giá tr tinh th n cao quý và là nng l ng l n thúc y con tàu i m i phát tri n v i t c cao hn hi n nay nhi u. a h t s n xu t, kinh doanh ang ti n sâu vào th i "làm th t, n th t". a h t báo chí, truy n thông không th "ch y c m ch ng" lúc nào cng s "b n t c " luôn t t h u trên xa l r ng dài c a th i i này. Xin g i các b n tình c m t t p, tin t ng vào nh ng giá tr còn ti m n trong m i nhà báo chân chính ang trn tr cùng t n c hôm nay. Nhà báo t do Ng. Huy C ng. Cuong nhabaotudo's Blog mà l y làm m ng. R ng : Trong ba o t o nên thiên h thì có o l p công, o l p nghi p và o l p ngôn. Tôi oan ch c là nh ng ng i c m bút s vinh d c ng trong cái o l p ngôn áng tr ng y. Vì th mà ngày êm tôi m c ph n u c m bút tr thành môn c a o này. Nhng r i nghe trong dân gian lan truy n câu "Nhà vn nói láo, nhà báo nói iêu" mà l y làm l . Li u s m a mai nh ch i v m t này có oan cho nh ng ng i c m bút không ? Tôi quy t tâm tìm hi u cho ra nh . Bài báo u tiên c a tôi c ng trên m t t báo ng c p t nh. H i y tôi v a h c xong c p II (l p 7). V i gi ng vn h n nhiên trong sáng và c m xúc chân thành. Tôi t ng thu t khách quan tinh th n t nguy n kh n trng phòng ch ng bão l t c a bà con m t làng làm mu i. Nh v y mà khi cn bão l n kéo n hoành hành, bà con ã h n ch n m c th p nh t s thi t h i do thiên tai gây ra. i u c t lõi c a phóng s ng n này, tôi mu n g i n b n c là khi con ng i bi t t nh n th c, t nguy n oàn k t sát cánh bên nhau ch ng ch i l i s tàn phá kh c nghi t c a thiên nhiên thì "Nhi u khi nhân nh th ng thiên là th ng". V y mà khi in bài c a tôi lên báo, ai ó ã thêm vào m t chi ti t không có th t khi n tôi "m ng vui cha k p no" ã ph i m t x u h . R ng trong ma bão m t mùng, có ng chí bí th chi b ng không qu n nguy hi m xông ra gõ k ng thúc d c bà con ch ng bão. Là phóng s thì ph i có con ng i a ch c th . c xong bài báo, bà con a phng ni tôi vi t bài phán th ng : - Mày vi t láo v a v a ch . Th c s là tôi b t n thng. Oan cho tôi quá. Trong cay ng xót xa, tôi nh n ra nguyên nhân câu "Nhà báo nói iêu" là th này ây. L i do ban biên t p mà ban biên t p là ng i c a ng- ch c n kh a ra m t bí th chi b ng cha v chú váo nào y ra gõ k ng. M i s t t p c a bà con nhân dân b xoá nhoà. Bài vi t c a tôi m t i giá tr chân th t c a cu c s ng. Nó tr thành nh ng l i tuyên truy n d i trá nh m ca ng i ph c v ng. Mà trong cách tuyên truy n c a ng thì trên tài t t c b n lu manh. M t mùa thì t i thiên tai c mùa nh s thiên tài ng ta. *** Nh c l i k ni m bài báo u tiên cng là m t k ni m bu n. Tôi thành th c mu n chia s thông c m v i nh ng ng i c m bút làm báo d i ch c tài. Hi n pháp nm 1946

S 54 * Trang 30

IM L NG MÃI SAO ? XIN CÙNG LÊN TI NG

Vn t Nhân cái g i là ngày nhà báo Vi t nam 21-6, v i t cách là m t ng i c m bút luôn quan tâm n i s ng báo chí, xu t b n trong n c, tôi xin có ôi dòng tâm s . T khi bi t m t ch , l i c các th y cô gi ng gi i ý ngha to l n c a nh ng ng i bi t s d ng con ch

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

ã có i u kho n th a nh n quy n t do ngôn lu n, t do báo chí. V y mà su t m y ch c nm qua, ng ã nói m t ng làm m t n o. Th m chí ng chà p lên hi n pháp m t cách tr ng tr n. Có ng i c m bút nào l i không nh n ra i u ó. Nhng không hi u sao chúng ta l i im l ng, im l ng cam ch u m t cách áng s . Tr cái b n lu manh b i bút ra- còn không ít nh ng ng i c m bút chân chính l i th n nhiên t b quy n l i và trách nhi m c a mình. Nên hi u v n này nh th nào ây. l i cho ng và nhà n c là úng. Nhng khi ng và nhà n c tr l i : Hi n pháp ã quy nh r i các v c th mà th c hi n thì sao ây ? Có ai ã t ng ch t v n lng tâm mình ? Có ai ã t trách nhi m cho mình v i t n c dân t c - Thú th t là tôi l y làm khó hi u. Có m t th i báo chí chúng ta h t s c sôi ng và y sinh khí "Cái êm hôm y êm gì" c a Phùng Gia L c. "Vua l p-l i khai c a b can Tr n Huy Quang". "Th t c cho ng i còn s ng" c a Minh Chuyên (báo Vn Ngh ). "Ng i vô danh" c a H H ng Tuy n và m t lo t phóng s c a tác gi Xuân Ba (báo Ti n phong), "Quê tôi lên cn s t á ", "Tr l i vùng m á bu n" c a Tr n c Th ch (báo Lao ng). Lo t bài vi t gõ vào t duy m i ng i c a nhà báo Nguy n Kh c Vi n trên r t nhi u báo.... V y mà chúng ta cho không khí y ngu i l nh. Có ng i ng y bi n r ng: "Nh ng b c xúc xã h i ã b l n và bão hoà". Ph i chng ây là bi u hi n c a thái vô c m? Cu c s ng luôn v n ng. Mâu thu n xã h i di n ra gay g t nh t là xã h i n c ta. Chính quy n th i nát tham nhng t trung ng n a phng. B n t b n và mafia gieo r c oan khiên t i ác kh p ni. t, bi n, o c a cha ông b l n chi m. L ch s i Vi t cha bao gi tm t i nh giai o n này. Th mà nh ng ng i có vinh d ng trong o l p ngôn l i im hi l ng ti ng. Hoàng sa Tr ng sa b bi n thành huy n Tam sa Trung Qu c- im l ng ! ng bào ng dân Thanh Hoá b tàu h i quân Trung Qu c b n gi t dã man ni vùng bi n quê nhà - im l ng ! Nông dân b àn áp t xã Ti n Phong Thái Bình, xã Dng N i, thành ph Hà ông, thôn Trung Vn huy n T Liêm Hà N i... khi bi u tình òi l i t - im l ng ! Hàng ngàn hàng v n công nhân b bóc l t ánh p th m t - im l ng ! Ch em ph n chúng ta b bán ra n c ngoài làm nô l - im l ng ! Th m chí ng nghi p c a chúng ta b b t b vô lý cng im l ng n t. Xin hãy quên i nh ng ph n th ng mà ng và nhà n c trao t ng nhân ngày này. Thành tích cùng ng l a dân bán n c ch ng m y hay ho gì. Nó nh c nhã và m a mai l m. Im l ng l m khi là ng loã v i t i ác. Tôi hy v ng nh ng ng i c m bút chân chính s b ng t nh, oàn k t xi t ch t i ng cùng lên ti ng. òi l i quy n l i chính áng c hi n pháp ghi nh n và th c hi n s m nh cao c c a o l p ngôn. Góp ph n t o d ng m t xã h i Vi t Nam t t p ti sáng. Trong bài có gì b c xúc quá, tâm s không c bình tnh mong quý v th l i. Hà n i, 21-6-2008. Vn t.

k p trong n i thành hn 380 tri u/m2 tr lên trong th i gian t i. B i quá ch u ng b t công phi lý t t cùng, tài s n b m t tr ng tr n nh th nên nhân dân Qu n 2 kháng tr quy t li t sau khi h ã lên ti ng nhi u l n v i các i bi u Qu c h i, thanh tra chính ph , m t tr n t qu c v ti p xúc c tri tr c ti p. D ng nh m i l i h a c a quí i bi u u b chính quy n Thành ph và Qu n 2 b s t rác. Cu i cùng thành ph t ban hành vn b n, t qui nh n cho dân cách r m t, h t s c phi o c! Ngày 22-05-2008, hàng trm an

QU N 2 ÁNH PB T GIAM DÂN OAN BI U TÌNH

Trong tháng 5-2008, bà con dân oan qu n 2 liên ti p bi u tình ph n i d d i hành ng c p t c a y ban ph ng Bình Khánh và y ban Qu n 2 khi chính quy n b t ch p Lu t t ai và các chính sách thu h i t c qui nh c a vn b n pháp lý thu c trung ng. Trong 39 h dân thu c khu ph ình Bình Khánh, ai cng th y quy n l i c a dân b chính quy n coi ch ng ra làm sao! M t mét vuông t c a dân n bù cha b ng m t con cá trong nhà hàng! M c d u các công ty có lng tâm và nhà u t mu n n cho dân 10 n 20 tri u/1m2 nhng d t khoát chính quy n qu n 2 bác b : "Không c! N u không giao n p t thì c ng ch ! S chi!" Trong khi ó, giá t nông nghi p n m ngoài khu qui ho ch hay trong khu qui ho ch mà ã giao cho các công ty phân lô bán n n xây bi t th thì t 35 tri u n 110 tri u/ 1m2. D trù giá t ô th m i Th Thiêm p nh t n c n y s tng

ninh, công an và ng viên xông vào xé c sao vàng, t n công ánh p dã man ng i dân oan bi u tình! H ã b t giam anh Lê Minh Thông, ng th i truy nã nhi u ng i khi n dân oan nào tích c c bi u tình ph i b nhà ra i lánh thân tr c s c ác qu quy t c a l c l ng công an và oàn c ng ch là l tay sai c l c c a b n maphia t! Vi c chính quy n Qu n 2 phá nát qui ho ch, xâm h i tài s n c a nhân dân di n ra liên tuc, b t ch p pháp lu t, vì b n chúng c ch o d a vào "bàn tay s t", i u n y ã c hàng lo t bài vi t n i ti ng c a báo i oàn K t, Pháp Lu t và nhi u bài báo Trung ng ng t i nhng sau ó b d p t t im hi! V c ng ch àn áp h nông dân Ph m Th Ba t i khu ph 5 ph ng An Phú, Qu n 2 ngày 1203-2008 ã sai lu t, l i b t c phóng viên báo i oàn k t ang tác nghi p, t ch thu tác c là m t hành ng ph báng báo chí l n công lu n. Nhng không ai làm gì t p oàn sai trái n y c . Nay h c th l n t i àn áp dân oan mà không h nng tay!!! Nhân dân Qu n 2 r t b t bình m t s cán b ng viên, ã nh n xét: "Chính quy n qu n 2

S 54 * Trang 31

T Do Ngôn Lu n * Bán Nguy t San

là chính quy n c a các i gia, chính quy n c a d án ch không còn c a dân t lâu!" C nh ng cán b i trong oàn c ng ch v n th y b t công nên phát bi u: " au lòng l m anh i!" Mong nh ng ai còn lng tâm, còn chút tình v i dân oan th p c bé mi ng hãy lên ti ng v i các qu c gia c p vi n và ng h Vi t Nam b y lâu nay, v ch m t b n chúng trên kh p th gi i ng th i lu h s t i ác c a chính quy n b t lng vi ph m pháp lu t có t ch c n y! Qu n 2 ngày 15-06-2008 Ng i Chi n Binh B chú: C m u b n b t lng n y là: Lê Tr ng Sang (ch t ch qu n 2). Nguy n Anh Kha (ch t ch kiêm bí th ng ph ng Bình Khánh). Lê Vi t Nuôi ( i úy Công an ph ng Bình Khánh)

10 nm không c tng lng, 2,000 Công nhân ình công

Tin ngày 22-06-2008 Sáng 21-06-2008, hn 2,000 công nhân công ty thng nghi p h u h n Sambu Vina (100% v n Hàn Qu c) thu c a ph n xã Xuân Th i Sn, huy n Hóc Môn, Sài Gòn, ã ng lo t ình công. Tin c a báo i n t VietNamNet ngày Ch Nh t cho hay nh v y. Ðây là cu c ình công l n th hai x y ra ngay t i Sài Gòn trong m t tu n l . Tr c ó, 3,500 công nhân c a hai hãng có v n u t n c ngoài là Kollan và Hugo khu công nghi p và ch xu t Sài Gòn ã ình công vì lng không s ng, b a n tra không ch t b d ng. Theo b n tin VietNamNet, nguyên nhân cu c ình công t i hai hãng Sambu Vina là "công nhân mu n ki n ngh v i ban lãnh o tng lng vì lng hi n nay quá th p, công nhân không trang tr i cho cu c s ng th ng ngày". Theo ngu n tin này, nh công nhân cho hay, thì "t sau T t n nay, giá c tng chóng m t, c bi t là ti n nhà tr tng cao khi n cu c s ng c a công nhân ã khó khn l i càng khó khn hn n a. Trong khi ó thì lng l i th p và không tng.

Có công nhân cho bi t ã làm vi c công ty 10 nm nhng lng c b n ch t t 1.3 n 1.4 tri u ng/tháng. T p th công nhân ã có ý ki n ngh công ty nâng 20% lng c b n gi m b t nh ng khó khn trong cu c s ng hi n t i." Ngu n tin trên nói "Sau khi làm vi c v i c quan ch c nng huy n Hóc Môn và xin ý ki n ch ot công ty m bên Hàn Qu c, ban giám c công ty ng ý nâng 20% ti n lng c b n cho công nhân. Riêng kho n ph c p ti n nhà tr 100,000 ng/tháng không c tính vào lng c b n. Công nhân s c h ng m c lng này t ngày 01-06-2008. "Phía c quan ch c nng huy n Hóc Môn ngh công ty ph i thông báo b ng vn b n rõ ràng k t qu gi i quy t toàn th công nhân c a công ty u n m c." V n theo VietNamNet, "Cùng ngày, 120 công nhân công ty thng nghi p h u h n TaShuan Vi t Nam (100% v n Ðài Loan, khu ch xu t Tân T o) cng ng ng vi c t p th nh m ph n i cách tính lng tháng Sáu 2008 c a doanh nghi p. "Công nhân cho bi t, khi nh n lng t m ng t 1 tháng Sáu 2008 vào chi u 20 tháng Sáu, h phát hi n m c lng cao nh t mà công ty tr ch t 36,000 ng/ngày, th p nh t là 23,000 ng/ngày, th p hn m c lng t i thi u quy nh. Ði u làm công nhân b c xúc n a là cho n nay, v n còn nhi u công nhân cha c ký h p ng lao ng khi n h b thi t thòi v quy n l i. Sau khi các c quan ch c nng ã làm vi c v i công ty, ban giám c cam k t t ngày 1 tháng B y s i u ch nh lng t i thi u cho công nhân úng quy nh (tng ng 41,200 ng/ng i/ngày) và s ký h p ng v i nh ng công nhân ã qua th i gian th vi c." T u nm n nay, hn 300 v ình công òi tng lng và òi c i thi n ch làm vi c ã x y ra t i Vi t Nam. L m phát gia tng hn 25% làm cho i s ng gi i công nhân ngày càng iêu ng trong khi ng ti n lng tr cho h quá th p.

Dù h b chèn ép và b c x g n nh nô l lao ng, t ch c công oàn do ng CSVN c quy n t ch c và gi t dây l i không ng v phía công nhân b o v quy n l i ng i lao ng. Ðã v y, ch Hà N i còn e d a s b t b i th ng cho ch n u ình công b coi là "b t h p pháp". Vì lu t l lao ng CSVN bu c các cu c ình công ph i do h th ng công oàn t ch c và i qua r t nhi u giai o n khó khn, l i không có s h p tác c a ám cán b công oàn, hàng ngàn v ình công l n nh t i Vi t Nam su t 14 nm qua u b coi là "b t h p pháp". Tin ngày 24-06-2008 Tin gi chót cho hay: hn 2.000 công nhân Công ty TNHH Sambu Vina (huy n Hóc Môn, Sài Gòn) v n ti p t c ình công sang n ngày 23-06 yêu c u ban qu n tr doanh nghi p tng ti n lng. Theo VietnamNet, không khí tr nên cng th ng hn khi m t v trong ban qu n tr có nh ng l i phát bi u thi u t nh làm công nhân t c b c. Công nhân b t u ng lo t ng ng làm vi c vào ngày 21-06 yêu c u công ty tng 20% lng c b n. M c dù phía công ty ã ng ý tng lng c b n lên 20%, trong ó bao g m c ph c p nhà tr , nhng l i không ng ý a kho n ph c p ó vào lng c b n. Vì lý do này Công nhân v n ti p t c ình công vào sáng 23-6. Liên oàn Lao ng, S Lao ng-Thng Binh-Xã H i thành ph và các c quan liên h c a huy n Hóc Môn ã c ng i xu ng công ty tìm bi n pháp hòa gi i gi a ban qu n tr công ty v i ng i lao ng và tìm cách ch p d t tranh ch p. Tuy nhiên vi c hòa gi i b t thành vì c ôi bên u không nh ng b . H u h t các công nhân ã ra v . Ngày hôm nay, 24-06, theo ngh c a các c quan liên h thu c thành ph và huy n Hóc Môn, ban giám c công ty s có bu i i tho i v i t p th công nhân nh m gi i quy t cu c tranh ch p. Ng i Vi t Westminster, California

S 54 * Trang 32

Information

Microsoft Word - Tu%20do%20ngon%20luan%20so%2054[1].doc

32 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239119


Notice: fwrite(): send of 211 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531