Read Microsoft Word - Tu_Do_Ngon_Luan_so_08___01_Aug_2006[1].doc text version

*

Ngành giáo d c N c CHXHCNVN l i m t phen n i ình ám trong nh ng tháng g n ây v i nhi u s ki n n i c m: k thi t t nghi p trung h c ph thông (tháng 6-2006), nh m i nm, v n có t l t cao ng t, tính chung c N c là 93,78%. Con s này c công b trong b i c nh m t lo t bê b i, l n x n x y ra gi a k thi, thành ra ai cng bi t ây là k t qu do gian l n. K thi i h c ( u tháng 7) cha h t hai ngày, c quan ch c nng ã k lu t trên 250 thí sinh và 20 giám th vì vi ph m tr ng quy. Tr c ó ít hôm, công an ã thu gi g n 400kg tài li u t i ký túc xá i h c Kinh t Qu c dân Hà N i. n h tu n tháng 7, c quan i u tra l i b t t m giam ông M c Kim Tôn, i bi u Qu c h i CSVN, Giám c s Giáo d c- ào t o t nh Thái Bình, vì b t cáo "l i d ng ch c v , quy n h n" trong v án l a o hn 4,2 t ng qua m t d án l p t máy tính "ma" cho 20 tr ng h c. Cng h tu n tháng 7, d lu n thành ph C n Th r t b t bình v vi c "Vi n Nghiên c u Phát tri n và ào t o nhân l c ông Nam Á" t Sài Gòn xu ng, ch trong m t tu n ã c p 851 b ng B Anh vn cho cán b , thanh niên, sinh viên... Nh ng t m b ng này hoàn toàn th t, do B G - T phát ra, ch có vi c h c là gi (VNN tháng 6-7). Báo Tu i tr Cu i tu n 23-72006 cho bi t vi c c quy n in sách giáo khoa c a nhà xu t b n Giáo d c ã làm cho h c sinh c N c m i nm thi t h i kho ng 170 t ng (do bán giá quá cao!). Cu i cùng, tân B tr ng giáo d c, theo báo chí, là ng i cha bi t ngh giáo d c, cng cha t ng quan tâm phát bi u m t ý ki n gì v c i cách giáo d c... ó là i m s qua nh ng "thành tích" m i nh t c a n n giáo d c XHCN "u vi t" t i Vi t Nam. T lâu, bi t bao ng i ã ta thán v s b t c, t t h u, y t tr ng c a n n giáo d c n c nhà. Nhi u ý ki n ã ngh tng ngân sách giáo d c, ào t o k l ng giáo viên, trang b t t cho các tr ng h c, tr lng cho th y cô s ng, so n sách giáo khoa th t àng hoàng, ch m d t n n h c thêm d y thêm, ki m soát ch t ch vi c thi c và c p vn b ng, trao quy n t tr nhi u hn cho các i h c, m i g i qu c t vào VN m tr ng và h c h i kinh nghi m c a các N c có n n giáo d c hi u qu ... Nhà c m quy n CSVN trong nh ng nm qua cng có th c hi n chút ít nh ng i u này. Nhng r i v n c x y ra n n tham nhng, b nh thành tích, thói gian d i, k t qu t i t v m t c d c l n trí d c trong n n giáo d c, kéo theo s ng lo t i xu ng tri n miên c a m i lãnh v c khác. âu là nguyên nhân ch y u? Hi n nhiên, nguyên nhân ch y u không th ch i cãi là Vi t Nam ­ d i ch c ng s n - thi u m t tri t lý giáo d c chân chính, hay nói cách khác, thi u m t m c tiêu giáo d c úng n, nhân b n. ang khi m i n n giáo d c ích th c c a nhân lo i xa nay u nh m ào t o ra nh ng con ng i tr c h t bi t s ng có nhân, ngha, l , trí, tín (nói theo ki u ông phng), r i bi t dùng cái s h c c a mình (nhi u ít tùy th i) ph c v nhân qu n xã h i (trung quân ch là th y u : "dân vi quý, quân vi khinh"), thì n n giáo d c c ng s n l i hoàn toàn khác. Lu t giáo d c nm 2005 c a CSVN còn kh ng nh: "M c tiêu giáo d c là ào t o con ng i VN... trung thành v i lý t ng ch ngha xã h i" ( i u 2); "N n giáo d c VN là n n giáo d c xã h i ch ngha... l y ch ngha Mác-Lênin và t t ng H Chí Minh làm n n t ng" ( i u 3.1). i u ó có ngha CS không nh m t o nên nh ng Công dân r i ây s bi t ng m t mình, bi t suy ngh c l p, dám a ra ý ki n riêng, s th c thi s m nh riêng c a mình, t t i cùng ích riêng c a mình, nhng là n n ra nh ng th n dân cho ng, có s m nh t i th ng là làm theo nh ng gì ng nói dù sai trái, hay không nói v nh ng gì sai trái ng làm, và m c ích t i h u là giúp ng muôn nm tr ng tr ! Ng i ta còn nh nhà sinh v t h c Demissovitch Lyssenko (1898-1976) t ng c g i là "chúa t tuy t i c a ngành di truy n h c Liên Xô" vì ông ã khi n các nhà bác h c Liên Xô ng th i ngoan ngoãn ch p nh n lý thuy t sai l m c a mình mà ph b lý thuy t c a Gregor Mendel (khi n Liên Xô th t lùi 30 nm so v i th gi i trong lãnh v c này), v i lý do lý thuy t c a ông c b chính tr chính th c ch p nh n (cho n nm 1955). Do ó mà ng CS c quy n giáo d c, c quy n sách giáo khoa. Chút ân hu "gi tr " thí cho các Tôn giáo, dù có thâm ý không thì cng t o nên hi u qu chính tr nham hi m: các n tu, ni cô càng t t lành, o c, kh ái bao nhiêu thì càng ghi sâu vào lòng tr nh ni m "kính yêu bác H " - tên i gian ác siêu cao th - b y nhiêu!!!. Do ó mà ph i "h ng hn chuyên", hi u bi t và kh nng chuyên môn không quan tr ng b ng ki n th c và l p tr ng chính tr . Trong 4 nm i h c thì ã có 2 nm h c i cng vô b v i nh ng môn liên quan n tri t h c, kinh t , chính tr Mác-Lênin, ch ngha xã h i, l ch s ng... t t c n 300 ti t, hai nm còn l i h c chuyên ngành r t s sài. Nói cách khác, t i VN, tr c khi xây d ng n n giáo d c, ng c m quy n ã có s n ý th c h Mác-Lênin (nay thêm s n ph m b a "t t ng H Chí Minh !). Thành th ng ã ra ng l i giáo d c theo ý th c h y. ng l i giáo d c do ó n ng v chính tr , nh v nhân sinh nhân b n. ng n nh tiêu chu n chính tr trong vi c ch n thày giáo và m c tiêu chính tr trong vi c d y h c trò. Thày giáo là cán b , ph i làm theo ch th , c ánh giá theo lòng trung thành v i ng ch không theo tài nng. Hi n nay m i hi u tr ng các c p u ph i là ng viên, b o m an ninh chính tr và t t ng. i thi u nhi

S 08 * Trang 1

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

....ti n phong, oàn thanh niên c ng s n là nh ng oàn th chính th c và duy nh t trong h c ng. M i h c sinh l p 12 nay mu n thi lên i h c ph i vào oàn ã. Thành th tuy n sinh theo lý l ch, theo giai c p. Chng trình giáo d c và sách giáo khoa ng nh t trên c n c, không t nhân nào c biên so n. ng ki m soát k càng m i sinh ho t giáo d c qua tr ng s ph m (c a NN), qua tr ng ào t o cán b giáo d c, qua bí th oàn, bí th ng v n n m "quy n sinh sát" trên sinh m nh chính tr c a giáo viên l n h c sinh, qua h th ng phòng giáo d c mà th m chí t i t n huy n (Th i VNCH, m i t nh ch c n m t ty ti u h c và m i mi n ch c n m t nha trung h c, còn giáo khoa thì t do biên so n theo chng trình c a b GD. Th mà n n giáo d c v n t t p). L i chính tr hóa ng h ng giáo d c và c ng s n hóa m c tiêu giáo d c nh th ã d n n nh ng h u qu r t tai h i, c bi t b c i h c : 1- Ng i tài nng b lo i b , ng i ít tài c tr ng d ng. 2- Ng i ít tài có m c c m tr c ng i nhi u tài nên dèm pha, ch p m; m t khác tuy t i trung thành làm theo chính sách, ng l i, không sáng ki n, t o ra phe phái, bè ng. 3- Lo i b sinh viên tài nng, k th trong tuy n sinh, t o ra b t công mà c tình không s a, làm thui ch t tinh hoa c a xã h i mà ch ng h i ti c. 4- Trình toàn Dân ng lo t gi m sút. 5- Ch p m chính tr oan cho b t k sáng ki n, ngh nào có kh nng phá khuôn sáo b o th . 6Chng trình m u x c ng; th y không sáng ki n, l i s làm sai nên bu c h c trò cng làm y theo; trò h c v t, h c theo ý c a th y, không c có ý ki n; t t c u theo bài m u, vn m u. 7- M c ch ng t hào không n n t ng vì ch bi t có cái nhìn c a mình, tr thành c c oan trong suy ngh vì không bi t cái nhìn c a ng i khác. 8- Khó lòng c i ti n cách thi c ; vi c này nh h ng n cách d y và cách h c. S gia Gérard Tongas, ng i ã ch n l i mi n B c sau 1954 h p tác v i CS (7 nm), sau ó chán ngán b v Pháp, ã kh ng nh i u ó lâu r i trong cu n "North Viet Nam Today": " i v i Vi t c ng, nh ng danh t vn hóa, giáo d c và d y h c ch có m t ngha là nh i s . T i B c Vi t, m t ng i có vn hóa tng i, hay có giáo d c, có chút h c v n là ng i ã b liên t c nh i nhét ý th c h Mác-Lênin, là k không còn suy ngh cho riêng mình mà ch bi t ch p nh n toàn b nh sách thánh nh ng khái ni m c nh i nhét vào u m t cách có h th ng b ng m t th tuyên truy n c n th n, khéo léo d n d n" . Do ó trong các lãnh v c khác c a xã h i, nh hành chánh, tòa án, y t , quân s , ngo i giao... tiêu chí quan tr ng c b t vào các ch c v không ph i là tài nng, o c, nhng là trung thành v i ng, hay úng hn là trung thành v i lãnh t ang có quy n l c nh t trong ng. Vi c b nhi m nhân s trong i h i X v a qua và trong tân n i các m i ây ã ch ng t i u ó. Y nh S. Stasevski, ng CS Ba Lan m t th i, t ng phát bi u: "Chính sách nhân s c a ng là không m t ai c n ph i có kh nng cho b t c v trí nào, ch c n ph i trung thành" (K. Janos, H th ng XHCN, tr. 55). Và nh th ch ng l gì t n c mãi b t c, t t h u ! Mu n gi i bài toán giáo d c ( r i gi i m i bài toán khác c a t n c), v n c b n là ph i gi i th ch c ng s n c tài toàn tr ã! BAN BIÊN T P

TRONG S NÀY: *******************

S b t c c a n n giáo d c C ng s n Trg 03 Ngh quy t v quy n t do phát bi u trên Internet -Ngh vi n Âu châu Trg 05 Th g i Th t ng CSVN v các ràng bu c NQ... -T ch c Giám sát NQ Trg 07 Th g i bà Condoleezza Rice, ngo i tr ng HK -Kh i 8406 Trg 08 Nhà c m quy n t nh An Giang... áp l c tr c xu t TT Chn Tâm kh i chùa -Phòng TTPG Qu c T Trg 09 Thông báo v l giáp nm C Tu s Tr n Vn Út -GHTUPG Hòa H o Trg 11 Tín h u Tin Lành ti p t c b công an hành hung... -Nguy n Trung Tôn Trg 13 D phóng tình hình chính tr VN trong 20 nm t i -Lý Thái Hùng Trg 16 Lý ngh bi n h Lý T ng -Nguy n H u Th ng Trg 18 Dân ch khi CS còn n m quy n là dân ch c ân - ào Minh Tri Trg 19 Gi i pháp chính tr nào thích h p cho VN... ? -Nguy n Vn Lý Trg 21 Di s n H Chí Minh -Lâm L Trinh Trg 22 S c m nh âu? -Lê Vn n Trg 24 Bài nói chuy n t i i h i SVVN San Jose... -Nguy n Ti n Trung Trg 26 Công oàn c l p? -Tr n Kh i Trg 28 n t cáo l n th ... 1095 -Phí Ng c c Trg 29 Th Xuân V Tr n ình Ng c R i rác Tin t c Trg 01

Tác gi : Babui - Ngu n: Danchimviet.online

S 08 * Trang

2

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

n tin c a Liên H i Nhân quy n Vi t Nam Th y S ngày 157-2006 cho bi t, Ngh Vi n châu Âu v a thông qua Quy t Ngh lên án m nh m chính sách bóp ngh t quy n t do phát bi u trên Internet vào ngày 6-7-2006, do s v n ng c a các t ch c qu c t bênh v c Nhân quy n, nh t là Phóng Viên Không Biên Gi i. H p t i Strasbourg, các Ngh viên ã c c l c t cáo và lên án g t gao m t s Nhà n c vi ph m nghiêm tr ng Quy n T Do này. B n Quy t Ngh cng nghiêm kh c ch trích s ti p tay, ng lõa vì tham l i c a Yahoo, Google, Microsoft và Cisco systems B c M và France Telecom cùng Telecom Italia châu Âu. Các công ty này ã cung c p phng ti n, thi t b k thu t ki m duy t, canh ch ng và phong t a ngu n tin liên m ng. Các ch c tài, thi u dân ch , k thù c a Quy n T do Phát bi u trên Internet g m có Trung C ng, Belarus, Mi n i n, Cuba, Ba T, Libye, Maldives, Népal, B c Hàn, Ouzbékistan, Arabie Saoudite, Syrie, Tunisie, Turkménistan và VN. B n Quy t Ngh tái kh ng nh r ng Quy n T do Phát bi u là m t giá tr cn b n chung cho toàn th các Nhà n c h i viên Liên Hi p Âu Châu. Các thành viên ph i có nh ng bi n pháp c th bênh v c Quy n T Do y. H i ng và các Nhà n c Liên Hi p Âu Châu ph i ng thu n a ra m t Tuyên Ngôn chung xác nh n s cam k t c a h nh m b o v nh ng Quy n T do c a ng i s d ng Internet, ng th i c x ng và phát huy Quy n T do Phát bi u trên Internet kh p th gi i. B n Quy t Ngh yêu

B

c u y H i Âu Châu so n th o m t Quy t c Hành X t nguy n n nh nh ng gi i h n ho t ng i v i các công ty kinh doanh t i nh ng n c n i ti ng áp ch k trên. Các Ngh viên yêu c u H i ng và y H i khi c u xét chng trình ngo i vi n c n lu ý ghi nh n nhu c u c a m i công dân t i n c liên h c truy c p Internet không gi i h n. Các Ngh viên cng lên án nh ng s sách nhi u, giam c m nhà báo và nh ng ai bày t quan i m c a mình trên Internet. H i ng và y H i Âu Châu c yêu c u áp d ng nh ng bi n pháp c n thi t i v i các nhà c m quy n t i ph m, bu c h phóng thích t c kh c nh ng ng i s d ng Internet ang b nh t tù. Trong s n n nhân n i ti ng c nh c tên có bác s Ph m H ng Sn (Vi t Nam) B n Quy t Ngh s c ông Josep Borrell Fontelles, Ch T ch Ngh Vi n Âu Châu, chuy n n H i ng, y H i, Chính ph và Qu c H i c a các Nhà n c h i viên Liên Hi p Âu Châu. +++++++++++ Strasbourg Th Nm ngày 6 tháng 7 nm 20065

Ngh quy t c a Ngh vi n Âu châu v quy n t do phát bi u trên Internet

Ngh vi n Âu châu, - cn c vào các Ngh quy t th ng niên tr c ây v tình tr ng nhân quy n trên th gi i, - cn c vào các Ngh quy t tr c ây v nhân quy n, v t do báo chí và v vi c l ng giá c a H i ngh Th ng nh Th gi i Tunisia tháng 12-2005 v Xã h i Thông tin, - cn c vào i u 19 c a Tuyên ngôn Qu c t v Nhân quy n,

- cn c vào i u 10 c a Hi p nh Âu châu v Nhân quy n, - cn c vào các Ch o c a Liên Âu v i tho i Nhân quy n (2001) và B o v Nhân quy n (2004) và vi c l ng giá u tiên v chúng c p Nguyên th t i Áo qu c, - cn c vào Tuyên ngôn v các Nguyên t c ã c H i ngh Th ng nh Th gi i thông qua ngày 12 tháng 12 nm 2003 v Xã h i Thông tin, - cn c vào Tuyên ngôn chung ngày 21 tháng 12 nm 2005 c a Báo cáo viên c bi t c a Liên Hi p Qu c v T do Quan i m và Ngôn lu n, c a i bi u c quan OSCE v T do Truy n thông i chúng và c a Báo cáo viên c bi t c a c quan OAS v T do Ngôn lu n, - cn c vào chính sách Liên Âu v nhân quy n và dân ch hóa trong các n c th 3 c H i ng thông qua tháng 12 nm 2005; - cn c vào Sáng ki n Âu châu cho Dân ch và Nhân quy n c a Âu châu (EIDHR: European Initiative for Democracy and Human Rights), - cn c vào Quy t c 115 trong b ng Quy t c Th t c c a Ngh vi n Âu châu; A. Xét r ng i u 19 c a Tuyên ngôn Qu c t Nhân quy n công b r ng m i ng i u có quy n t do quan i m và ngôn lu n, quy n này bao g m quy n gi các quan i m mà không b qu y r i và quy n tìm ki m, thu nh n và ph bi n thông tin và ý t ng b ng b t c phng ti n truy n thông i chúng nào, b t k biên gi i. B. Hoan nghênh b n tuyên b c a H i ngh Th ng nh Th gi i t i Tunis t ngày 16 n 18-112005 v t m quan tr ng hàng u c a xã h i thông tin i v i dân ch , i v i vi c tôn tr ng nhân quy n và các t do c b n; c bi t là t do ngôn lu n và quan i m, cng nh t do thu nh n và truy c p thông tin; C. Xét r ng cu c u tranh cho t do ngôn lu n ngày nay ã c r ng rãi bi n thành tr c tuy n vì Internet ã và ang tr nên m t phng ti n ngôn lu n u tuy n cho các nhà b t ng chính ki n, ho t

S 08 * Trang

3

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

ng dân ch , b o v nhân quy n và các ký gi c l p trên toàn th gi i; D. Xét r ng vi c truy c p Internet có th tng c ng dân ch và góp ph n vào s phát tri n kinh t & xã h i c a m t qu c gia, nên s h n ch vi c truy c p nh th không phù h p v i quy n t do ngôn lu n; E. Xét r ng nh ng h n ch ch nên có trong tr ng h p dùng Internet vào các ho t ng b t h p pháp nh kích ng cm thù, b o l c và k th ch ng t c, tuyên truy n cho c tài toàn tr , nh vi c thi u nhi truy c p các trang khiêu dâm hay vi c khai thác tình d c tr nh ; F. Xét r ng theo t ch c Phóng Viên Không Biên Gi i, các ch và chính ph c tài càng ngày càng s d ng các phng pháp hi u qu ki m soát Internet, ch y u b ng cách dùng k thu t l c càng lúc càng tinh vi, theo dõi các liên l c i n t và thi t l p c nh sát tin h c; G. Xét r ng theo các t ch c nhân quy n, m t s l n các nhà b t ng chính ki n trên m ng ang b c m tù -ph n l n t i Trung Qu cnh Hao Wu, nhà thi t l p các trang blog và làm phim tài li u, Yang Zili, nhà b t ng chính ki n trên m ng, Shi Tao, ký gi nh t báo Dangdai Shangbao, Motjaba Saminejad, nhà thi t l p các trang blog ng i Iran, Mohammed Abbou, lu t gia ng i Tunisia, Ph m H ng Sn, bác s ng i Vi t Nam và Habib Saleh, ký gi tr c tuy n ng i Syria; tr ng h p g n ây nh t là các nhà thi t l p trang blog ng i Ai C p Mohamed Sharkawy và Karim Lel-shaer; H. Xét r ng m t s qu c gia có th b xem là k thù c a t do ngôn lu n tr c tuy n, nh báo cáo m i nh t c a Phóng viên Không Biên gi i ch rõ, g m có Trung Qu c, Belarus, Mi n i n, Cuba, Iran, Libya, Maldives, Nepal, B c Hàn, Uzbekistan, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Turkmenistan và Vi t Nam; I. Xét r ng nhi u công ty có c s t i các qu c gia dân ch cung c p m t ph n cho các n c trên

nh ng phng ti n ki m duy t các trang Web và theo dõi liên l c i nt ; J. Xét r ng chánh ph Trung Qu c ã thuy t ph c thành công các công ty nh Yahoo, Google và Microsoft d dàng hóa vi c ki m duy t các d ch v c a h trên th tr ng Internet Trung Qu c; cng ghi nh n r ng nhi u chính ph khác ã òi c các phng ti n ki m duy t t các công ty khác; K. Xét r ng trang b và k thu t do các công ty phng Tây cung c p nh CISCO Systems, Telecom Italia, Wanadoo, m t chi nhánh c a France Telecom, ã c nhi u chính ph dùng vào vi c ki m duy t Internet nh m ngn c m t do ngôn lu n; L. Xét r ng các nhà làm lu t Hoa K hôm tháng 2-2006 ã a ra m t d lu t, o lu t T do Tr c tuy n Toàn c u (Global On-line Freedom Act), nh m m c ích quy nh các ho t ng c a kinh doanh Internet khi v n hành t i các qu c gia àn áp; M. Xét r ng Liên Âu nên ch ng t r ng các quy n c a nh ng ng i s d ng Interntet là tâm i m m i u t c a mình và s n sàng hành ng thng ti n t do ngôn lu n tr c tuy n; Ngh vi n Âu Châu 1. Tái xác nh n s ki n: t do ngôn lu n là giá tr ch y u c m i qu c gia Liên Âu chia s và t t c ph i ti n hành các b c c th b o v quy n n y; 2. Do ó kêu g i H i ng và các qu c gia thành viên Liên Âu ng ý m t tuyên ngôn chung xác nh n s cam k t c a mình nh m b o v các quy n c a ng i s d ng Internet và thng ti n t do ngôn lu n trên Internet kh p th gi i; 3. L p l i cam k t c a Liên Âu i v i nh ng nguyên t c ã xác nh n t H i ngh Th ng nh Tunis, ó là: - xây d ng xã h i thông tin trên n n t ng các nhân quy n và các t do c b n, - chi n u ch ng l i s phân cách v k thu t s và tìm ki m tài

nguyên cho các chng trình hành ng nh m thúc y s phát tri n, - phát tri n nh ng th a thu n v qu n tr Internet sao cho quân bình hn, a phng hn và tiêu bi u hn cho các qu c gia liên h , b t k p các thách th c k thu t m i (ch ng g i th rác, b o v d li u v.v...); 4. C c l c lên án nh ng h n ch v n i dung Internet, dù áp d ng i v i vi c ph bi n hay thu nh n thông tin, do các chính ph áp t mà không phù h p v i s b o m quy n t do ngôn lu n; c c l c lên án vi c qu y nhi u và giam c m các nhà báo và nh ng ng i phát bi u quan i m c a h trên Internet; do ó kêu g i H i ng và y h i Âu châu a ra các bi n pháp c n thi t i v i các nhà c m quy n c a các n c liên h tr t do t c kh c cho m i ai s d ng Internet ang b giam c m; 5. Kêu g i y h i và H i ng th o m t b ng quy t c hành x t nguy n có th a ra nh ng gi i h n cho ho t ng c a các công ty t i nh ng n c àn áp; 6. Kêu g i y h i và H i ng duy trì s hi n di n và s tham gia tích c c c a Liên Âu cng nh luôn trình bày các l p tr ng chung c bi t v i ECOSOC, ITU, UNESCO và UNDP; 7. Kêu g i H i ng và U h i, m i khi c u xét các chng trình vi n tr cho các n c th ba, hãy lu ý n nhu c u truy c p Internet không gi i h n c a công dân các n c này; 8. Hoan nghênh b n Tuyên b Liên doanh u t v T do Ngôn lu n và v Internet theo sáng ki n c a t ch c Phóng viên Không Biên gi i; nh n m nh r ng các t p oàn công ty cung c p các d ch v tìm ki m, trò chuy n, xu t b n trên Internet và các d ch v khác nên có trách nhi m b o m sao cho quy n c a ng i s d ng c tôn tr ng; 9. Ch th cho Ch t ch Liên Âu chuy n b n Ngh quy t n y n H i ng, y h i và các chính ph l n Qu c h i c a các Qu c gia Thành viên.

S 08 * Trang

4

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

30 tri u ng (2 nghìn ô-la) cho vi c lu hành các tin t c " c h i" b ng b t c phng ti n gì và vi ph m các quy nh v vn hóa-thông tin, nh là ch i b thành qu cách m ng, xuyên t c nhà n c và các anh hùng qu c gia, in n các câu chuy n v i ngu n tin vô danh, hay ti t l "bí m t ng, bí m t nhà n c, bí m t quân s và bí m t kinh t ". Nó cng òi h i các ký gi thông qua các bài ph ng v n v i ngu n tin tr c khi xu t b n, trong th c t , cho phép vi c ki m duy t tr c khi lên khung báo. Nó cng th t ch t s ki m soát c a nhà n c trên m ng Internet, nh là ph t n ng các ch ti m Internet nào cho phép khách hàng ti p c n các n i dung " c h i". Nhi u ng i x d ng Internet ã b b t giam vì các t i danh t cáo dính d p t i an ninh qu c gia sau khi dùng Internet phát tán các quan i m b t l i cho nhà n c hay tham d vào các di n àn th o lu n c v dân ch . H bao g m Ph m H ng Sn, Nguy n V Bình, Trng Qu c Tu n, Trng Qu c Huy và Lisa Ph m. Chúng tôi thúc gi c nhà c m quy n: Tu chính các i u kho n c a lu t Hình S Vi t Nam ang gi i h n và hình s hóa quy n b t ng chính ki n ôn hòa, c bi t là trong các i u kho n liên quan t i an ninh qu c gia. a lu t báo chí vào vi c tuân th i u 19 c a công c ICCPR. Bãi b các gi i h n trong vi c x d ng Internet và phóng thích nh ng ng i b giam gi vì vi c phát tán ôn hòa các quan i m c a h trên m ng Internet. 2. Gi i h n T do H i h p i u 21 c a công c ICCPR công nh n quy n t do t h p ôn hòa, và i u 22 m b o quy n t do l p h i oàn v i nh ng ng i khác. Tuy v y, t i Vi t Nam, các ng phái chính tr , công oàn, và các t ch c nhân quy n phi chính ph cl pv i nhà n c, ng và các t ch c ngo i vi c a ng không c phép ho t ng. Bi u tình công c ng th t hi m hoi, c bi t là sau khi nhà n c àn áp các cu c ph n kháng c a nhân dân Tây Nguyên nm 2001 và 2004. Ngh nh 38/1005/ND-CP, phê chu n b i th t ng vào tháng 3-2005, tng c ng các gi i h n trên t do h i h p. Nó c m oán vi c t t p tr c các ni h i ngh nhà n c, ng, và qu c t c t ch c và òi h i ng i t ch c vi c t t p xin phép và c nhà n c cho phép tr c ó. Chúng tôi thúc gi c nhà c m quy n:

S 08 * Trang

Kính g i Th T ng Nguy n T n Dng, C ng Hòa Xã h i Ch Ngha VN Kính tha Th T ng, Chúng tôi vi t b c th này n ông nhân d p Qu c H i tuy n ch n ông làm th t ng và vi c thành l p m t n i các m i t i Vi t Nam. Chúng tôi hoan nghênh l i h a c a ông trong bài di n vn nh m ch c v vi c thúc y nhanh chóng các c i cách hành chính xây d ng m t nhà n c pháp quy n và h ng n dân ch . Chúng tôi ghi nh n r ng còn r t nhi u vi c c n làm trong các lnh v c này, nhng n u vi c làm i ôi v i l i nói, ó s là m t s i h ng rõ ràng và a n m t c h i quan tr ng cho VN m nh d n ch ng minh vi c tôn tr ng các cam k t v Qu c T Nhân Quy n c a mình. Trong nh ng nm g n ây, ng i ta ch ng ki n vi c m c a d n d n c a Vi t Nam h ng n c ng ng qu c t và nh p thay i nhanh chóng v kinh t và xã h i. N n kinh t Vi t Nam n i b t lên t i Á Châu nh là m t trong nh ng n n kinh t v i m c tng tr ng cao nh t. t n c c a quý v cng ã ti n nh ng b c quan tr ng, nh ph n nh b i các ch s phát tri n con ng i UNDP c a Liên Hi p Qu c, trong các lnh v c v thu nh p, s c kho , giáo d c, và xoá ói gi m nghèo. Tuy v y, ni mà Vi t Nam t t h u, m t cách áng quan ng i, sau các n c khác là trong vi c tôn tr ng các quy n làm ng i cn b n và m r ng t i a nguyên chính tr . Phát tri n kinh t , i u hành t t, và nhân quy n luôn g n ch t vào nhau m t cách b t kh phân. Vi c lãnh o c a ông trong nh ng nm t i ây trên nh ng v n này s có tính ch t quy t nh khi mà Vi t Nam tìm cách tham gia tích c c hn n a vào n n kinh t toàn c u và tr thành m t thành viên uy tín c a c ng ng qu c t . Chúng tôi thúc gi c ông n m l y c h i này b ng cách b t u các c i cách v chính sách và l p pháp - c y m tr b i các hành ng c

th -thi t l p m t cách ch c ch n vi c tôn tr ng nhân quy n nh là nét chính c a gu ng máy hành chính d i quy n ông. Hi n nay, Vi t Nam ang có c h i kh ng nh s tôn tr ng nhân quy n và các cam k t theo Công c Qu c T v các Quy n Dân s và Chính tr (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) mà theo ó Vi t Nam là m t qu c gia thành viên và hi n pháp c a Vi t Nam ã nói rõ trong i u 69-70: "Công dân có quy n t do ngôn lu n, t do báo chí; có quy n c thông tin; có quy n h i h p, l p h i, bi u tình theo quy nh c a pháp lu t". Chúng tôi phác h a các lnh v c chính d i ây, theo ó, chúng tôi kính c n yêu c u nhà n c Vi t Nam u tiên quan tâm n c i thi n vi c c xúy và b o v nhân quy n. 1. Ki m soát t do Ngôn lu n và m ng Internet Nh ông bi t, i u 19 c a công c ICCPR m b o quy n t do ngôn lu n. Ng c l i, lu t xu t b n c a Vi t Nam c m tuy t i các n ph m ch ng nhà n c, ti t l bí m t nhà n c, ho c tuyên truy n các ý ki n ph n ng. Theo lu t báo chí Vi t Nam, vai trò c a gi i truy n thông là ph c v nh ti ng nói c a ng và Nhà N c. Không có cái kênh truy n thông t h u; t t c các n ph m c xu t b n b i nhà n c, ng, hay các t ch c ngo i vi c a ng. Thêm vào ó, nhà n c ki m soát Internet b ng cách ngn ch n các trang m ng c ánh giá là c n ngn c n l i hay nh y c m v chính tr , theo dõi i n th và di n àn trên m ng, và quy cho các ch nhân các ti m Internet trách nhi m v n i dung truy c p hay chuy n t i trên m ng c a khách hàng. Các lu t l và hình ph t gay g t m i ã c phê chu n. Ngh nh 56/2006/ND-CP quy nh 2200 i u vi ph m lu t pháp trong lnh v c vn hóa-thông tin. Có hi u l c t ngày 1 tháng 7, ngh nh này ra giá ph t t i

5

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Cho phép cá nhân quy n h i h p t do và ôn hòa v i nh ng ng i khác có cùng quan i m b t lu n quan i m ó ng c l i quan i m chính tr hay ý th c h ch p nh n b i ng và nhà n c. a các quy lu t v t t p công c ng và bi u tình n i m tuân th công c ICCPR 3. T do Tôn giáo Nhà c m quy n Vi t Nam ã i nh ng b c quan tr ng g n ây khi ra nh ng ngh nh m i v tôn giáo, thúc y nhanh chóng yêu c u ng ký giáo h i và c m ch vi c chính th c c ng b c i o, hay t b c tin. Pháp l nh 2004 v Tín Ng ng và Tôn Giáo kh ng nh quy n t do tôn giáo, theo nh i u 18 c a công c ICCPR. Tuy v y, nó òi h i t t c các t ch c tôn giáo ng ký v i nhà n c tr nên h p pháp, và c m oán t t c các ho t ng tôn giáo c ánh giá là gây r i tr t t công c ng, nguy h i t i an ninh qu c gia, hay "gieo r c chia r ". Tín c a nh ng tôn giáo không c công nh n chính th c b i nhà n c ti p t c b truy b c. Các viên ch c an ninh gi i tán các bu i h i h p tôn giáo, t ch thu các sách v tôn giáo và tri u t p các ch c s c tôn giáo n n công an h i cung. Các tu s Ph t Giáo t Giáo H i Th ng Nh t Ph t Giáo Vi t Nam -Giáo h i ngoài vòng pháp lu t- k c c Tng Th ng Thích Huy n Quang và v lãnh o th hai, Thích Qu ng , b giam l ng, mà không truy t t i tu vi n c a h trong nhi u nm, d i s giám sát c a công an. Các viên ch c nhà n c ti p t c b t nhi u ng i ch i b Tín Ng ng c a h cho dù ã có m t ngh nh nm 2005 c m oán nh ng hành x nh v y. Chúng tôi thúc gi c nhà c m quy n: Ch m d t nh ng gi i h n trên vi c h i h p c a nh ng t ch c tôn giáo không ng ký v i nhà n c, phóng thích các tu s Ph t Giáo b qu n thúc t i gia, h y b vi c b t ép ch i b c tin và áp l c tham gia các t ch c tôn giáo ng ký chính th c, và k t thúc vi c công an theo dõi quá áng và qu y nhi u các lnh t tôn giáo và tín . M i c s Liên Hi p Qu c v Khoan Dung Tôn Giáo, ng i ã t ng thm Vi t Nam vào nm 1998, tr l i theo dõi tình hình. 4. Giam gi tùy ti n, Tra t n và X án b t công i u 14 c a công c ICCPR kh ng nh r ng không ai có th b b t b hay giam gi tùy ti n. B t c ai b b t hay giam gi v i t i danh s c a ra nhanh chóng tr c m t nhân viên t pháp và có quy n c xét x trong m t th i gian v a ph i hay c phóng thích. Hàng trm tù nhân tôn giáo và chính tr còn sau ch n song, ng i tù trên kh p Vi t Nam, bao g m t i các t nh Hà Nam, ng Nai, Phú Yên, Ngh An-Hà Tnh, và Thanh Hóa. Có nhi u b ng ch ng xác áng v vi c tra t n và ng c ãi các tù nhân. Các i u ki n giam c m vô cùng kh c nghi t và ri d i m c tiêu chu n qu c t . Chúng tôi ã nh n c các phúc trình v vi c bi t giam tù nhân trong nh ng xà lim ch t ch i, t i tm và thi u v sinh; và vi c công an ánh p, á, hay dùng roi i n trên tù nhân, hay cho các tù nhân ho c bng ng trong tù thi hành vi c ánh p các ng i tù ng c nh ng m t cách vô can. Công an th ng b t và giam gi nghi can mà không c n trát th o c a tòa án. H th ng t pháp d b nhà n c hay ng xen vào và áp l c. Các phiên tòa x các ng i b t ng chính ki n th ng x kín, không có công chúng ch ng ki n, gi i truy n thông và th ng c gia ình c a b cáo. B cáo th ng không c có c v n pháp lý c l p. D i ngh nh 31/CP, ng i ta có th b giam l ng vì cáo bu c các t i an ninh qu c gia cho t i 2 nm mà không c n ra tòa. Chúng tôi thúc gi c nhà c m quy n: Phóng thích nh ng ng i ang b giam gi t i VN vì bi u l ôn hòa ni m tin chính tr hay tôn giáo c a h . Công b danh sách t ng k t, công c ng v tên và ni giam gi c a t t c nh ng ng i b t m giam, và t t c nh ng t i danh h b bu c t i, và tên, t i danh, b n án và ni thi hành án c a nh ng ng i ã b k t t i và tuyên án. ình ch ngh nh Giam gi Hành Chính 31/CP, cho phép b t giam không c n xét x cho n 2 nm cho nh ng ng i tình nghi ã vi ph m các lu t an ninh qu c gia. Làm m t l i h a công khai ch m d t vi c tra t n. Ch nh m t y ban c bi t i u tra v các l i cáo bu c v tra t n t i Tây Nguyên và ngh truy t và k lu t thích ng cho b t c ai ch u trách nhi m v vi c tra t n. Gia h n l i m i thm Vi t Nam n Nhóm Làm vi c v vi c B t gi tùy ti n c a Liên Hi p Qu c, t ng thm Vi t Nam nm 1994, và c s v Tra T n, v i quy n thm vi ng Tây Nguyên không b c n tr . Xúc ti n các quá trình giam gi , pháp lu t, tòa án v i minh b ch rõ ràng hn và thái trách nhi m hn. Công b phiên toà và t i danh tr c quá trình xét x . B o m r ng phiên tòa di n ra theo úng tiêu chu n xét x công minh qu c t c thi t l p b i i u 14-công c ICCPR. Phiên tòa nên di n ra công khai và m ra cho công dân Vi t Nam, quan sát viên qu c t , và các ng i giám sát c l p u có th d . B cáo nên có quy n ch n l a c v n pháp lý c l p và s giúp t do c a thông d ch viên n u c n, nh ã quy nh b i công c ICCPR và Hi n Pháp Vi t Nam. Nh thành viên c a Công c Qu c t v quy n Dân S và Chính Tr , Vi t Nam b ràng bu c ph i b o v các quy n c b n và t do. Ông ã lên ti ng v quy t tâm c i cách c a ông. Hi n nay, nh là b ng ch ng cho s tôn tr ng dân t c c a ông, chúng tôi yêu c u ông ch ng minh quy t tâm này b ng t t c nh ng n l c gi gìn và c i thi n các ràng bu c quan tr ng v qu c t Nhân Quy n c a Vi t Nam. Chúng tôi mong m i c th o lu n v các v n này và các tài nhân quy n khác v i ông và nhà n c trong tng lai. Thành Th t Brad Adams Giám c i u hành Vùng Á Châu B n d ch Vi t ng c a M ng L i Nhân Quy n Vi t Nam, BBT/TDNL có i u ch nh vài ch .

T

DO NGÔN LU N

Bán nguy t san ra ngày 1 và 15 m i tháng

IN VÀ T NG T I VN a ch liên l c:

[email protected] [email protected] Mu n c t báo trên m ng, xin m i ghé:

http://www.tdngonluan.com www.tudodanchuvietnam.net http://tudongonluan.atspace.com

Trong trang m ng 1 & 2 trên ây, Quý v có th tìm th y nhi u tài li u u tranh cho dân ch t i Vi t Nam

S 08 * Trang

6

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Vi t Nam, ngày 17-7-2006 Kính g i : Bà Condoleezza Rice, Ngo i tr ng Hoa K. Chúng tôi là nh ng Công dân Vi t Nam ang s ng t i Vi t Nam ã công b b n Tuyên Ngôn T Do Dân Ch Cho Vi t Nam 2006 tr c công lu n trong N c và Qu c t ngày 8-4-2006, g i là Kh i 8406. Theo tin t B ngo i giao c a hai N c Hoa K và Vi t Nam, cu i tháng 7-2006 Bà s n thm t n c chúng tôi. Chúng tôi nhi t li t chúc m ng Bà n thm Quê hng chúng tôi. Chúc Bà có m t chuy n công tác y thành t u t i Vi t Nam. Kính tha Bà, 1- M c s Martin Luther King Jr. là ng i con u tú c a t n c Hoa K, c r t nhi u ng i Vi t Nam chúng tôi kính ph c su t g n n a th k qua. Ngày 23-8-1963, trong bài di n thuy t l ng danh "Tôi có m t gi c m" t i cu c bi u tình hòa bình t i Washington D.C, ông ã phát bi u r ng : «... Tha các b n, m c d u chúng ta ang ph i ng u v i nh ng khó khn c a hôm nay và ngày mai, nhng tôi v n có m t gi c m. ó là m t gi c m b t r sâu trong Gi c m n c M . Tôi m r ng m t ngày nào ó, qu c gia này s ng lên và th hi n ý ngha ích th c c a ni m tin mình : "Chúng ta cho r ng nh ng chân lý này là hi n nhiên : m i ng i u c t o thành bình ng..."» (Nguyên vn : And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply

rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed : "We hold these truths to be selfevident, that all men are created equal...") 2- Hôm nay, khi gi c m "m i ng i u c t o thành bình ng" c a M c s Martin Luther King Jr. ã tr thành hi n th c trên T qu c c a ông, thì v i tuy t i a s ng i dân Vi t Nam chúng tôi, nó v n ch là m t gi c m mà thôi. M c tiêu Dân t c c l p, Dân quy n t do, Dân sinh h nh phúc c a chúng tôi t ng ã c m ra vào ngày 2-9-1945 y, nhng r i ã b các th h n m th c quy n trên t n c thu c ng c ng s n Vi t Nam ngang nhiên ánh tráo thành m c tiêu cách m ng xã h i ch ngha trong su t 61 nm qua (1945 ­ 2006). Chính s ánh tráo y tà ý trên ch không ph i là cái gì khác ã ch n ng và óng l i ­ cho n nay - m i c h i xây d ng, phát tri n c a t n c và Dân t c chúng tôi. B i vì, t ó m i quy n t do cn b n c a con ng i u b chà p ! Quy n t quy t c a Dân t c cng b th tiêu ! Nh ng cu c b u c dân ch th c s là hoàn toàn v ng bóng Vi t Nam. H u qu là Vi t Nam hôm nay tr thành m t trong nh ng N c ch u các t n n b áp b c, b t công, tham nhng, ói nghèo, gian d i và t t h u b c nh t th gi i. Ch nh t nguyên c ng, không có s c nh tranh trên chính tr ng Vi t Nam, ã hoàn toàn b t l c trong vi c gi i quy t nh ng v n n n t ng trên c a Dân t c chúng tôi.

Chính vì nh ng l ó mà hôm nay chúng tôi cng có m t gi c m ! M t gi c m c b t r sâu trong lòng Dân t c Vi t Nam t bao th k . Gi c m ó là mu n ch ng c các qu c n n áp b c, b t công, tham nhng, ói nghèo, gian d i, t t h u ; hoàn thành nh ng m c tiêu c a m t N c Vi t Nam m i h u hòa nh p t t p vào th gi i hi n i. gi c m y thành t u, ngoài con ng dân ch t do, a nguyên a ng, Nhân dân Vi t Nam không có con ng nào khác ! V i tinh th n t l c, t c ng c a mình, Dân t c Vi t Nam chúng tôi quy t tâm bi n gi c m trên thành hi n th c trong m t tng lai g n, v i s giúp nhi t tình và ngày càng có hi u qu c a th gi i ti n b và cng nh s ng h c a B Ngo i giao Hoa K và c a cá nhân Bà mà chúng tôi r t hy v ng. Nhân ây chúng tôi xin g i t i B Ngo i giao Hoa K và cá nhân Bà nh ng l i c m n chân thành c a chúng tôi, vì nh ng ánh giá th ng niên r t chính xác c a Quý B v tình hình nhân quy n t i Vi t Nam cng nh vì vi c nhi u nm t Vi t Nam vào danh sách nh ng n c c n quan tâm c bi t (CPC). i u này ã và ang là m t h tr l n lao cho công cu c u tranh cho t do dân ch t i t n c chúng tôi. Trân tr ng kính chào Bà ! i di n lâm th i Kh i 8406: 1.735 Chi n s Hoà bình và hàng v n Công dân qu c n i : K s Nam H i, Sài Gòn. C u S quan Tr n Anh Kim, Thái Bình. L.m c Nguy n Vn Lý, Hu . G i kèm : 1- Tuyên ngôn T do Dân ch cho Vi t Nam 2006 ngày 8-4-2006 Manifesto 8406 2- T ng l c tình hình Qu c n i, H i ngo i và Qu c t ng h Tuyên ngôn 8406 t ngày 08-4-2006 n 17-7-2006.

S 08 * Trang

7

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

m quy n Hà N i v n ng ráo ri t xin gia nh p T ch c Thng m i Th gi i (WTO/OMC) và mong ch T ng th ng Hoa K George W. Bush n Hà N i d Th ng nh APEC (Di n àn H p tác Kinh t Châu Á ­ Thái Bình Dng), thì cu c àn áp Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng nh t v n ti p t c gia tng. Ng c v i l i tuyên b c a các Phái oàn Hà N i n v n ng hành lang t i Hoa Th nh n m y tháng qua, r ng Hà N i ang thay i chính sách tôn giáo. Vi n Hóa o trong n c v a chuy n n Phòng Thông tin Ph t giáo Qu c t Paris b n T ng trình v vi c nhà c m quy n Ph ng núi Sam k t h p v i Ban Tr S Gíao h i Ph t giáo Nhà n c áp l c tr c xu t Th ng t a Thích Chn Tâm ra kh i chùa Tây Huê l n th 3 vào lúc 8 gi 15 sáng ngày 17-7-2006. T tháng t 2006 n nay, vi c sách nhi u Th ng t a không ng ng ti p di n. Ngày 8-4-2006, Ban Tr s Giáo h i Ph t giáo Nhà n c ra Quy t nh 036/2006/Q có hi u l c trong vòng 15 ngày "tr c xu t Th ng t a Thích Chn Tâm kh i chùa Tây Huê v quê quán tu d ng o c cá nhân". Sau ó, Giáo h i này t ch c m t "Khóa h c b i d ng tr trì" 7 ngày (t c b i d ng cách qu n lý chùa vi n và sinh ho t tôn giáo), nhng th c t khóa h c ch là di n tr ng u t trá hình nh m bôi nh , vu cáo các thành viên và giáo ph m thu c Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng nh t (GHPGVNTN).

Vào lúc nhà c

Sang tháng 5-2006, Ông Hà Minh Sang, Phó ban Dân V n t nh An Giang m i Th ng t a c ng tác v i Nhà n c cung c p thông tin (tình báo) v sinh ho t n i b GHPGVNTN. Ông Sang a ngay s ti n b n tri u tám trm ngàn (4,800,000) ng Vi t Nam, mà ông nói là công tác phí cho 1 nm. Ông nh n m nh Th ng t a không c n ph i vi t t ng trình v vi c ChiXu t, ch c n cung c p thông tin v GHPGVNTN là . Nhng Th ng t a Thích Chn Tâm c c l c ph n i và t ch i. Nên ông Sang cho bi t : "Th y ng ng i, ây không ph i là vi c ch riêng m t mình th y làm âu mà vi c n y CÁC TÔN GIÁO KHÁC U CÓ NG I C A CHÚNG TÔI C ". Không thành công chiêu d , ngày 10-6-2006 Ban Tr s Giáo h i Ph t giáo Nhà n c, t nh h i t nh An Giang, h p t i Chùa Viên Quang v i i di n chính quy n thành ph Long Xuyên lên án và áp t cho Th ng t a Thích Chn Tâm "c u k t v i các th l c thù ch n c ngoài ph n b i t n c và dân t c Vi t Nam". R i l y quy t nh s có cu c h p v i các ban ngành t nh th c hi n vi c tr c xu t Th ng t a ra kh i chùa Tây Huê. Vi c x y n vào lúc 8 gi 15 ngày 17-7-2006, Công an m c th ng ph c bao vây chùa Tây Huê t o áp l c. Trong khi y m t phái oàn k t h p gi a c quan nhà n c và các ch c s c thu c Giáo h i Ph t giáo Nhà n c vào chùa làm vi c v i Th ng t a Thích Chn Tâm. Phái oàn g m 11 ng i : Các ông Mai vn Tòng, Ch t ch M t tr n

T qu c ph ng Núi Sam, L i vn Tân, Chánh Vn phòng y ban Nhân dân ph ng Núi Sam, Hòa Th ng Thích Hu Tài, Phó th ng tr c Ban Tr s (BTS), Gíao h i Ph t giáo Nhà n c (GHPGNN), Hòa Th ng Thích Thi n Minh, Phó BTS kiêm Tr ng Ban Tng s GHPGNN, Hòa Th ng Thích Hu K nh, Phó BTS kiêm Tr ng Ban kinh t - tài chánh GHPGNN, Th ng T a Thích nh Quang, Phó Ban Tng s BTS, GHPGNN, Th ng T a Thích Thi n Th ng, Chánh th ký BTS, GHPGNN, i c Thích Thi n Thành, Chánh vn phòng BTS, GHPGNN, i c Thích Thi n L i, ng i c BTS ch nh vào trông coi chùa Tây Huê, thay th Th ng t a Thích Chn Tâm sau khi b tr c xu t, m t v i c ph trách ch p nh, và S cô Thích N Hu Liên, y viên th q y BTS, GHPGNN. N i dung bu i làm vi c là c l i Quy t nh s 036/2006/ Q . BTS ngày 8-4-2006 thi hành tr c xu t Th ng t a Thích Chn Tâm ra kh i chùa và a i c Thích Thi n L i vào thay th . B n Quy t nh v a c xong, Th ng t a Thích Chn Tâm li n áp : "Tôi ã có Vn Th h i áp Ban Tr s v quy t nh phi lý và phi pháp này r i. N u có i u gì phát sinh m i thì hãy ra Quy t nh m i, vi c c không bàn thêm ây n a". Hòa th ng Thích Thi n Minh và i c Thích Thi n Th ng bào ch a r ng : "Chùa n y là c a BTS thì nay th y ph i tr l i cho BTS th ng tr c. Nay BTS ch nh i c Thích Thi n L i v trông coi

S 08 * Trang

8

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

chùa, th y ph i giao chùa cho i c". Th ng t a Thích Chn Tâm ph n bác : "Chùa n y không gia nh p Giáo H i c a Nhà n c. Chùa là s h u c a tín . Nay tín m i tôi v trú trì thì tôi v lo vi c sinh ho t tín ng ng cho ng bào Ph t t . Tôi không i âu h t". Th ng t a Thích Thi n Th ng lên gi ng hm d a : "Ng i công dân thì ph i làm b n ph n ng i công dân. Tr c kia vào nh ng nm 1980 Thành H i Ph t giáo (t c Giáo h i nhà n c) gi i thi u, giúp Th y i du h c, sao bây gi Th y không bi t n ?". Th ng t a Thích Chn Tâm ph n i : "Tu hành và du h c là vi c ti n thân c a m i Tng s hay m i công dân. Vi c này không có gì ph m pháp, cng không m c n ai c . Tr c kia th i th khó khn, s t máu, hàng giáo ph m chúng tôi b kh ng b , c m c , tù ày, thì tôi ph i "nín th qua sông". Nay Giáo h i Ph t giáo Vi t Nam Th ng nh t (GHPGVNTN), là giáo h i truy n th ng và l ch s tuy còn b Nhà n c làm khó d không cho ho t ng, nhng c Tng th ng Thích Huy n Quang và Hòa th ng Thích Qu ng , Vi n tr ng Vi n Hóa o, ã có Giáo l nh kêu g i các t nh ho t ng tr l i nên tôi tr v ho t ng v i ngôi nhà Ph t giáo truy n th ng. Không có gì g i là phi pháp và cng không ai có quy n ngn c m tôi c...". ang nói, thì Th ng t a Thích Thi n Th ng gi n d chen vào : "Nín th qua sông ! sao Th y ngu quá v y !" Th ng t a Chn Tâm lên ti ng nh n xét : "T i sao trong cu c h p ông ng i mà th y không gi ái ng , l i dùng l i l khi m nhã, m t vn hóa nh th ? Tôi không ng ý cho Th y Th ng phát bi u n a, vì Th y nói l i khi m nhã. N u Th y Th ng còn d h p thì tôi tuyên b không h p n a". Th ng t a Thích Chn Tâm nói ti p : "V n pháp lý c a GHPG VNTN không c n ph i bàn ây. Nay BTS tr c xu t tôi ra kh i chùa Tây Huê thì tr c tiên, BTS hãy tr các c s GHPGVNTN l i cho

Giáo h i Th ng Nh t tr c ã. Nh chùa Qu ng c, Vn phòng Ban i Di n t nh h i GHPGVNTN, nh Tr ng B c a chúng tôi, v.v...". Ti p y, Th ng T a Thích nh Quang c Biên b n bu i h p và yêu c u Th ng t a Thích Chn Tâm ký tên xác nh n biên b n, Th ng t a t ch i không ký. Nhng l i t c kh c g i i n tho i kh n báo v Vi n Hóa o Saigon, v Th ng t a Thích Thi n Minh, Chánh i di n GHPG VNTN Mi n Khánh Anh (vùng H u Giang), và yêu c u các ni chuy n báo kh n tin sang Phòng thông tin Ph t Giáo Qu c t Paris c p th i can thi p. Tr c s quy t li t ph n i c a Th ng t a Thích Chn Tâm, và nh ng thông tin kh n báo i kh p ni ngay tr c m t h , Phái oàn 11 ng i t ng ch m d t cu c làm vi c và rút lui. Theo tin nh n c hôm nay, 19-7, thì hi n tr ng t i chùa Tây Huê v n cng th ng do công an phong t a. M t khác, công an ngn c m ch Tng và Ph t t n chùa Tây Huê thm vi ng Th ng t a Thích Chn Tâm cng nh t o áp l c các c s làm công qu và lo vi c b p núc b chùa. D ng ý tr ng tr n c t không còn ai lo vi c n u ng cho Th ng t a. Th ng t a Chn Tâm k t thúc b n T ng trình b ng 3 l i t cáo : 1. T cáo chính quy n t nh An Giang ang ra s c àn áp tôn giáo, àn áp thành viên Giáo H i Ph t Giáo Vi t Nam Th ng Nh t, mà v tr c xu t tôi, Thích Chn Tâm, ra kh i chùa Tây Huê l n 3 là m t i n hình ; 2. T cáo tr c y Ban B o v Quy n làm Ng i Vi t Nam có tr s t i Paris và yêu c u y ban liên h v i H i ng Nhân quy n LHQ can thi p ; 3. T cáo tr c y H i Hoa K B o v T do Tôn giáo trên Th gi i, các t ch c Qu c T Nhân Quy n v vi c àn áp tôn giáo ang di n ra t i t nh An Giang.

Nên c p cho VN quy ch bình th ng m u d ch vnh vi n (PNTR) s m hay không? Câu h i này ang tranh cãi gay g t c hai vi n qu c h i Hoa K. Và vi n nh s m c quy ch này tr c khi TT Bush ghé thm VN ã có thêm vài tr ng i, khi TNS Charles Grassley nói hôm Th T r ng m t s th ng ngh s không mu n b phi u s m ch vì CSVN còn àn áp tôn giáo. Trong khi ó, Dân Bi u liên bang Ed Royce (C ng Hòa, Qu n Cam, Calif.) chi u 20-7-2006 ã g i b n tin t i các gi i truy n thông v i t a "DB Royce Áp L c Chính Ph Bush v Giao Thng v i VN ». N i dung cho bi t y Ban H Vi n Quan H Qu c T ã m i u tr n hôm Th Nm v chính sách m u d ch Hoa K t i Á Châu, trong ó DB Royce ã a ra lá th cùng ký tên v i các DB Chris Smith (CH-NJ) và Tom Davis (CH-VA) g i Phó a Di n M u D ch Hoa K Karan Bhatia bày t quan ng i v M vào th tr ng VN. Lá th nói: "Chúng tôi vi t th cho ngài v quan h m u d ch v i VN. Theo thng c hi n nay, chính ph VN có quy n xu t c ng m i hình th c sách báo và bng nói (CD), bng hình (DVD) vào M t do... k c , nhng không h n ch v i, sách, báo, t p chí, n ph m, b n in và phim nh, trong khi v n xi t ch t ki m soát vn hóa ph m t M vào VN, c m toàn b m i th nói trên vào VN. Tình hình k m k p và b t công b i chính ph VN thì trái ngh ch v i nguyên t c m u d ch t do và công b ng c a WTO. "Ki u cách méo mó trong quan h hi n nay gi a M -Vi t gây thi t h i l n v thng v i v i các công ty M , trong khi phía VN h ng c quy n và l i ích nh xu t c ng t do sang M qua các i u kho ng trong Annex C c a Thng c Song Phng BTA. "Trong khi Hà N i tr i qua c i t kinh t theo h ng th tr ng, k c gi m bao c p chính ph , các rào thu quan và phi thu quan, CSVN v n xi t ch t các s n ph m v a nói. H n ch nh th không ch trái ngh ch v i giao thng t do, nhng chúng cng giúp y xa hn ngày mà dân VN c quy n t do chính tr . Ti p c n v i các s n ph m không b CSVN ki m soát là ch y u a các quan i m khác cho m t dân t c ang b áp b c. "Khi ngài vào giai o n k ti p thng thuy t a phng v i VN, chúng tôi thúc gi c m nh m ngài hãy a v n na ra c u xét nh là m t t m quan tr ng i v i t do m u d ch và v i t do chính tr t i VN. Chúng tôi bi t n ngài chú ý t i v n quan tr ng này." (xem ti p trang 11) S 08 * Trang

Nhi u Dân Bi u G i Th òi VN M Cho Sách Báo, CD M Vào

TIN T C

9

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

ng i tín PGHH ch t cho hàng v n ng i tín PGHH c s ng".

Kính g i: Ông Nguy n T n Dng, Th T ng CP CHXHCNVN.

m c: v/v t ch c ngày l tu n giáp nm C Tu s Tr n Vn Út t Út Hoà L c.

Tha Ông Th T ng, Nhân danh Giáo H i Trung ng PGHH Thu n túy, tôi xin thông báo v i Th T ng s vi c sau ây: Vào ngày m ng 1 tháng 7 nm Bính Tu t, nh m ngày 25-7-06, Giáo H i PGHH Thu n túy chúng tôi có t ch c l tu n giáp nm C Tu s Tr n Vn Út t i nhà Bà Lê Th L m (m c a C Tu s Tr n Vn Út) to l c t i Xã nh An, Huy n L p Vò, t nh ng Tháp. Tu s Tr n Vn Út t Út Hoà L c là m t cán b truy n giáo c a Giáo H i PGHH Thu n túy, có tinh th n ho t ng nng n trong lnh v c o pháp su t 10 nm liên ti p (1996-2006). Trong chi n d ch truy quét PGHH Thu n túy di n ra ngày 058-05, nhà c a Tu s Tr n Vn Út b m t toán Công An (CA) kho ng 50 ng i bao vây ngày êm su t 14 ngày liên ti p, trong lúc Tu s óng c a nhà trong ó. Vào lúc 14 gi ngày 05-8-05, m t s trong toán CA bao vây nhà Tr n Vn Út p phá tung c a r i tràn vào nhà b t Tr n Vn Út a n th m c nh Tr n Vn Út ph i t thiêu. Vi c này Giáo H i Trung ng có ph n i v i các c p th m quy n, nhng n nay v n cha c gi i quy t. T i sao Tr n Vn Út ph i t thiêu ??? ây xin ghi l i m t tình tr ng bi th m y máu và n c m t

trong nh ng gi phút cu i cùng c a n n nhân. Trong lúc CA p phá c a t ng h i, Tu s Tr n Vn Út n qu tr c m t bà m già 80 tu i, Tu s Tr n Vn Út khóc s t m t, v a ôm m v a nói nh ng l i cu i cùng : "M i ! xin m tha t i b t hi u cho con không còn s ng c h u h m trong lúc tu i già. C ng S n (CS) ã d n con và m t s tín h u vào t n chân t ng, ch còn có cái ch t tr n o, áp ngha Th y mà thôi. M cng bi t hi n nay, nh ng ng i chân chính s ng vì o nh chúng ta luôn b CS quy t tâm tiêu di t, ngày nay không ch t thì ngày mai cng ch t, n u không ch t thì cng b tù ày...b tù ày r i b kh sai, r i b b nh, r i cng ch t, i n hình qua tr ng h p c a Ông Hà H i, Chánh Th Ký Giáo H i Trung ng c a mình b tù 5 nm, ày i Xuân L c cha c 3 nm, vì b kh sai nên m c b nh ung th ph i r i ch t. M t con ng i s ng i mà không bi t mình b b t lúc nào, b tù ày lúc nào, b gi t ch t lúc nào, m i th t do cn b n t i thi u c a con ng i u không có thì khác gì s ng trong a ng c tr n gian, th thì kéo dài cu c s ng t i nh c nh th này làm gì ? cho b o quy n tha h chà p ? Thà mình ch t còn hn, ch t m t cách oanh li t nói lên v i m i ng i cái tinh th n b t khu t c a ng i tín PGHH, c nh giác nhà c m quy n CSVN ph i ch m d t cái chính sách c tài toàn tr di t ch ng này, gióng lên m t h i chuông cho th gi i t do, cho c ng ng nhn lo i yêu chu ng T Do, Công lý và Hoà bình hi u bi t c t i ác c a CSVN... Con ch t, m t

V a nói xong, CA tràn vào, Tu s Tr n Vn Út l p t c leo lên gác nhà. Nh ng ti ng "PGHH B t Di t" c a tu s Tr n Vn Út vang lên 3 l n... r i m t ng n l a h ng b ng sáng a linh h n ng i Tu s anh dng "bi t s ng và bi t ch t" v cõi th ... gieo vào lòng h ng tri u ng i PGHH m t n i ti c thng, khâm ph c b t di t, và m t ni m u t h n ng p tràn...

Vi c Tu s Tr n Vn Út t Út Hoà L c ã ch t, theo quan i m c a chúng tôi, ng i tôn giáo, là ch t vì chánh pháp, áng c bi u dng, áng c t ng nh , ca t ng i i... Th nên nm nay, Giáo H i PGHH Thu n túy chúng tôi cng quy t t ch c ngày l tu n giáp nm cho Tu s Tr n Vn Út t i nhà c c a Tu s Tr n Vn Út, cng là l c u siêu cho C Tu s Tr n Vn Út, v i ni m thng ti c vô biên, v i nguy n c u vong linh ng i quá c c tiêu diêu ni cõi th . Tha Ông Th T ng, Trong tinh th n m i, v i chánh sách i m i " t 2" c a ch , Th T ng là ng i có nhi u kinh nghi m trong lnh v c "tr dân" t Th T ng ph i có nh ng ch trng m i, quan ni m m i phù h p v i lòng dân. Th nên i v i ngày l này, Giáo H i chúng tôi ngh Th T ng ch th các c p th m quy n a phng ch m d t m i th o n h p dân m i a phng có tín PGHH hù do , c m oán không cho i d cu c l do Lê Quang Liêm t ch c nh ã t ng làm t bao lâu nay, cng nh không có nh ng hành ng tr n áp nghi t ngã nh là c nh sát giao thông ngn ng ón ngõ không cho ng i t i d l , hay ánh p, hành hung qua nh ng hình th c "xã h i en". Chúng tôi tin t ng: " i m i t t nhiên ph i có chính sách m i hành ng m i phù h p v i quy n l i c a nhân dân, ít nh t là Tôn

S 08 * Trang 10

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Tr ng Nhân Quy n và T Do Tín Ng ng". R t l i, kính xin Th T ng nh n ni ây lòng tri ân chân thành c a Kh i Tín PGHH Thu n túy, và riêng tôi. TM. Giáo H i Trung ng Ph t Giáo Hòa H o. H i Tr ng LÊ QUANG LIÊM Tin t c ti p trang 9

Cu c bi u tình c a Nhân dân ng Khu t Duy Ti n, qu n Thanh xuân, Hà n i. b c sang ngày th ba 21/7/2006

Th nh Nguy n th c a Nguy n Trung Tôn

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM c L p - T Do - H nh Phúc TH TH NH NGUY N Kính g i: - CH T CH N C VI T NAM - CH T CH QU C H I VI T NAM - TH T NG CHÍNH PH - B NGO I GIAO - BAN TÔN GIÁO CHÍNH PH . Tên tôi là Nguy n Trung Tôn. Sinh nm 1971. Trú quán t i thôn Yên C - xã Qu ng Yên - huy n Qu ng Xng t nh Thanh Hoá. Tôi th t s bu n khi ph i vi t nh ng dòng th này g i t i quý v , vì tôi bi t ng C ng s n và Nhà n c Vi t Nam có ch trng chính sách rõ ràng v vi c tôn tr ng quy n t do tín ng ng, tôn giáo c a công dân và quy n bình ng c a con ng i, thông qua Hi n pháp và pháp lu t, cng nh các Công c qu c t mà Vi t Nam ã tham gia ký k t. Nhng trên th c t thì t i m t s a phng, ch trng và chính sách c a Nhà n c v n b chà p xem th ng, ng i dân v n b phân bi t i x vì lý do tín ng ng, tôn giáo b xúc ph m nhân ph m, danh d thân th . Kính tha Quý v Tôi sinh ra và l n lên trong m t gia ình có truy n th ng cách m ng. Gia ình tôi có 2 li t s hy sinh trong 2 cu c chi n tranh giành c l p và m t ng i ph i b m ng vì bom trên m t tr n s n xu t. B tôi cng là ng i tham gia công tác t i a phng trong nh ng nm kháng chi n. B n thân tôi c h c d i mái tr ng XHCN. Tuy h c v n không cao nhng cng nh n ra "chân lý" úng sai. T nm 1990 n nm 1993, tôi tham gia ngha v quân s , hi n nay là quân d b c a huy n Qu ng Xng. Khi xu t ng v a phng, tôi tham gia công tác oàn

H i 07g ngày 21-7-2006, dân Hà N i l i th y hàng trm bà con m i l a tu i, nam n già tr ging cao bng rôn, bi u ng i thành oàn quanh b h Hoàn Ki m. Sau ó h t p trung tr c tr s UBND thành ph Hà N i trên ng inh Tiên Hoàng qu n Hoàn ki m, ni có h i ng thành ph c g i là "c a nhân dân" ang ti n hành h p bàn trong các phòng h p có g n máy i u hoà sang tr ng và c b o v ch t ch b i t ng t ng l p l p các lo i công an, m t v , an ninh, l c l ng ki m soát quân s . Hôm nay oàn bi u tình c a bà con khu ng Khu t Duy Ti n ang n m trong di n b gi i to t ai nhà c a, gi i phóng m t b ng ông g p ôi ngày hôm tr c và có ph n r m r hn r t nhi u. B i th chính quy n Hà n i ã nâng cao c nh giác huy ng hàng trm công an m t v , an ninh tr t t , ki m soát quân s n cng ông hn hai hôm tr c. H ã cho công an t ch thu bng rôn, bi u ng , kh u hi u bi u tình và xua u i bà con, ng th i còn l n ti ng e do s b t t t c nh ng ai tham gia bi u tình, khi u ki n ông ng i. Vì h cho r ng dân chúng tham gia bi u tình công khai cho dù ch vì quy n l i cha c n bù tho áng c a chính quy n Hà n i cng là ã vi ph m ngh nh 38/CP c a nhà n c CSVN (g i là Lu t an ninh qu c gia). Theo lu t ó thì t t c các cu c t p trung ông ng i t 5 ng i tr lên u ph i làm n xin phép và nói rõ n i dung, hành trình ho t ng v i chính quy n CSVN. V y mà cu c bi u tình c a dân chúng ng Khu t Duy Tí n nói trên ã ti n hành t ng không xin phép. ây là m t b ng ch ng hùng h n cho th y nhà n c CSVN hi n nay ã và ang ti p t c vi ph m và t c o t m i các quy n c b n c a con ng i, c a công dân r t có h th ng và nghiêm tr ng. (xem ti p tr. 13)

thanh niên, là thành viên c a các oàn th trong thôn xóm. Dù trong cng v nào tôi luôn luôn tích c c trong công vi c c a mình, ch mong c góp m t ph n nh cho công cu c xây d ng xã h i công b ng, dân ch , vn minh. T n c Chúa Tr i ã ch n tôi làm tôi t c a Ngài. Nm 2002 tôi tin chúa Giêxu và tr thành m t C c Nhân s t s ng v i công vi c Chúa. T ó cu c i tôi sang m t trang m i: - M i vì tôi nh n c s c u r i c a c Chúa Tr i c n ch ng b i c Thánh Linh và nh n ra chân lý Giêxu s ng yêu thng không v k , tha th và có m c ích rõ ràng. - M i vì ã b lo i ra kh i các oàn th t i a phng, b b t b ánh p, b i x phân bi t vì tin Chúa Giêxu và c ban cho danh hi u "k theo t p o trái phép". Vào tháng 5/2003 gia ình tôi b hàng trm ng i dân a phng trong ó có c an ninh nông thôn kéo n vào ban êm c t i n, ánh p ch i r a và phá phách. Tôi ã vi t th, làm n g i t i các c p chính quy n trình bày ni m tin tín ng ng và nguy n v ng c a mình xin c giúp nhng không c áp ng. K c vi c tôi s a h kh u gia ình và làm CMND có ghi tôn giáo Tin Lành cng không c. Nhng tôi m c l y tình yêu c a Chúa mà yêu thng t t c m i ng i, tha th cho nh ng hành vi c a nh ng quan ch c a phng ã xúc ph m tôi. Vì tôi bi t Chúa Giêxu cng yêu h nh Ngài ã yêu tôi. Tôi c u nguy n th t h t lòng h nh n c s c u r i. Tha Quý v , Vào ngày 18/6/2006, tôi t i xóm 6 xã Thi u Viên, huy n Thi u Hoá, t nh Thanh Hoá thm gia ình ch Lê Th Minh và cùng th ph ng Chúa, vì gia ình ch Minh ng tín ng ng v i tôi. Lúc 8h30' khi tôi ang ng i u ng n c cùng v ch ng ch Minh (cha

S 08 * Trang 11

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

th ph ng Chúa) thì có 2 anh phó Công an xã là anh Ki m và anh Minh và m y Công an viên xã Thi u Viên t i m i chúng tôi ra Công an xã làm vi c. T i ây các anh nói v i chúng tôi r ng: " Thi u Viên không có Chúa, cng không có o", vì v y h nghiêm c m chúng tôi không c t i th ph ng Chúa. H yêu c u chúng tôi v ngay. (Trên th c t , H i Thánh Phúc Âm Toàn V n Vi t Nam ã có gia ình ch Mình t nm 1999 và ã nhi u l n ch Minh báo cáo v i chính quy n v nhu c u tín ng ng c a gia ình ch và ng ký sinh ho t nhng xã Thi u Viên không ch p nh n). Tôi và anh S cùng ch Nhàn không v . Tôi nói v i các anh y r ng các anh vô c m i chúng tôi r i vô c tha chúng tôi v mà không có lý do, gi y t hay biên b n, tôi yêu c u các anh y ph i làm gi y t ghi rõ lý do và xác nh n là Thi u Viên c m sinh ho t o Tin Lành. H không cho và gi chúng tôi n chi u t i không cho n cm tra. n 16h30' Công an tách chúng tôi m i ng i m t phòng, l y l i t ng trình và th m v n e do , c m oán chúng tôi. i v i tôi, h yêu c u không c phép n gia ình ch Minh th ph ng Chúa. Tôi nói: Lu t pháp cho chúng tôi quy n t do tín ng ng, các anh ph i h ng d n chúng tôi sinh ho t, sao l i c m chúng tôi. Khi tôi nói t i Ch th s 01 và Ngh nh s 22 c a Chính ph thì anh Nguy n M nh Hoè - tr ng Công an xã Thi u Viên- túm áo tôi, r i túm tóc tôi tát vào m t tôi ba cái. Các công an viên cng lao vào m x i x vào m t tôi, vào ng i tôi, làm tôi b t n thng m t, hi n m t trái c a tôi v n cha m c. Máu m t tôi ch y ra r t nhi u. Khi ánh tôi xong, các anh sang phòng bên c nh ánh anh H c Ng c S, ng i cùng i v i tôi. n 18h (ho c 18h30'- lúc này m t tôi không nhìn rõ), h th chúng tôi v trong tình tr ng thng tích y ng i. Tôi ngh h a chúng tôi v nhà ch Minh vì chúng tôi không th t i c. Anh Hùng Công an viên xóm 6 ã a tôi và anh S t i ngõ nhà ch Minh chúng tôi t i vào nhà. Kính tha Quý v , Vì c tin Chúa, chúng tôi ch p nh n s khinh b c a nh ng ng i trái ni m tin. Tôi cng b ánh p nhi u l n, và l n này thì áng bu n thay vì tôi và anh S b ánh ngay t i tr s Công an xã Thi u Viên, m t c quan b o v pháp lu t (tr c ây cng có m y anh ch em b ánh ây). Tha Quý v , Cách ây g n 2000 nm, vì yêu nhân lo i, Chúa Giêxu ã máu c u chu c m i ng i. Vì yêu dân t c, trong l ch s Vi t Nam, không ít máu ã xu ng vì c l p, Dân t c và T do Dân ch . Nay d i ch c t tên là XHCN, d i m t t n c hoàn toàn c l p thì máu c a tôi, c a anh ch em tôi ã vì ni m tin tín ng ng, tôn giáo b i bàn tay c a nh ng ng i b o v pháp lu t. Th t s là áng bu n cho dân t c Vi t Nam. Trong khi c n c ang d c lòng cho công cu c xây d ng m t xã h i công b ng dân ch vn minh, xây d ng kh i oàn k t dân t c, thì t i nh ng a phng nh xã Thi u Viên l i có nh ng cán b công an, h là ng viên ng C ng s n xem th ng lu t pháp, chà p "chân lý", chia r dân t c. Và tôi cng th t ng c nhiên khi ông Lê Dng, phát ngôn viên c a B ngo i giao ã ph nh n s th t trên tr c câu h i c a phóng viên Qu c t . Tôi xót xa khi vi t nh ng dòng này, chúng tôi cng nh hàng tri u ng i dân Vi t Nam khác nay ã không còn tin vào ng C ng s n Vi t Nam n a. B i gi a l i nói và vi c làm c a ng C ng s n luôn luôn trái ng c nhau. Quí v coi ng i dân chúng tôi là i t ng cai tr ch không ph i là i t ng Quí v ph c v . Quí v nói mình là y t trung thành c a nhân dân nhng th c ch t Quí v l i không tôn tr ng nhân dân. Tôi vi t th này thi t tha th nh nguy n Qu c H i, Chính ph , và Ban Tôn Giáo Chính ph , có nh ng gi i pháp c th ch m d t nh ng tình tr ng phân bi t i x c a chính quy n a phng i v i các tín Tin Lành nói riêng và các tôn giáo khác nói chung. Tôi kính mong Quý v có ti ng nói k p th i v t nh Thanh Hoá, huy n Thi u Hoá, xã Thi u Viên, Công an xã Thi u Viên tr l i nh ng tài s n mà tr c kia h ã vô c chi m o t c a các tín Tin Lành nh Kinh Thánh, xe p...; xã Qu ng Yên, huy n Qu ng Xng hãy làm l i h kh u gia ình và Ch ng minh th Nhân dân Tôn giáo Tin Lành cho gia ình tôi, chúng tôi có th ti p t c s ng, làm vi c, i l i và th c hi n tín ng ng c a mình. Tôi c u nguy n Chúa tha th cho nh ng ng i công an ã ánh p tôi và mong các anh nh n ra khuy t i m c a mình, s m n nn ti p t c ph c v t qu c, ph c v nhân dân c t t hn. Xin c m n quý v ã c th này. Tôi c u nguy n Chúa Giêxu ban ph c lành cho Quý v và gia ình. Qu ng Yên, ngày 23 tháng 6 nm 2006 Kính th Nguy n Trung Tôn

2 ng i Th ng b ánh ch t vì theo "Tin Lành Degar"

Vi t Báo ngay 23/7/2006 Ngu n tin t Montagnard Foundation cho hay, m t ng i Tin Lành Dega tên Siu Lul ã b các viên ch c VN tr i tù Hà Nam b ói và hành h cho n ch t. V c a ng i tù này ã t ch i chôn xác và b các viên ch c ch i b i th m t . Ngu n tin này c loan ra t Media Release hôm 9-5-2006 nói r ng m t ng i Tin Lành Degar tên Siu Lul này 62 tu i, thu c b t c Habong, sinh s ng m t làng Ploi Kueng, qu n Cuse, t nh Gia Lai. Ông b b t và giam t i Hà Nam t nm 2004. Ngày 24-4-2006, ông ngã qu và ch t b i h u qu c a tra t n và thi u n, thi u u ng. Ngày ông qua i, v c a ông không có ti n a xác ông tr l i làng nên ã ng ý chôn ông t i Hà Nam. Sau ó, vào tháng Nm 2006, bà qu ph Siu Lul ã yêu c u nhà c m quy n VN cho bà c a hài c t c a ông tr v quê c i táng theo nghi l Tin Lành. Nhng nhà c m quy n nói v i bà r ng bà không c phép a hài c t ch ng v quê cho n khi nào ông ta h t h n tù (?) Trong tình tr ng này, nhà c m quy n VN rõ ràng ã bi u l lòng cm thù i v i ng i Degar. M t ng i Degar khác, Siu Dolel, cng ã ch t trong tù vì b hành h dã man. Ông Siu Dolel sinh nm 1955, c trú t i làng Ploi Oi, b t c Ia Ke, qu n Ayun Pa, t nh Gia Lai. Ông b b t và b hành h trong tù Hà Nam k t ngày 22-12-2004. Theo thông tin c a Montagnard Foundation, vào tháng Nm 2006, các viên ch c tr i tù ã hành h ông l n n a b ng cách m á và dí g y i n vào ng i làm g y xng s n bên ph i và bên trái. Ngày 25-6-2006, các viên ch c VN n t n nhà v ông, cho bi t r ng ch ng c a bà ã ch t trong tù và nói n u bà mu n thì n g p ông l n cu i tr c khi chôn c t. Không may là ng i v b t h nh này không có ti n n nhìn m t ông. Sau ó thì các

S 08 * Trang 12

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

viên ch c chính quy n VN t ch thu th cn c c c a ông t ng i v r i b i. Loan báo tin trên, Montagnard Foundation ã a ra l i kêu g i nh sau: - Xin các tòa i s t i VN và c ng ng qu c t kh n c p yêu c u VN ph i phóng thích các tù nhân Degar, c l ng kho ng 350 ng i tù lng tâm có danh sách rõ ràng theo phúc trình c a T ch c Quan Sát Nhân Quy n ngày 11-6-2006 b o toàn m ng s ng c a h . - Xin ti p t c theo u i m t chính sách b o v nhân quy n t i cao nguyên và xin Liên Hi p Qu c và các t ch c qu c t , các t ch c phi chính ph qu c t giám sát vi c th c hi n nhân quy n t i ây. - Xin Qu c H i Hoa K nh n m nh n i u ki n nhân quy n nh là i u ki n tr c ti p c a Hoa K c p PNTR cho VN. - Xin c ng ng qu c t , c bi t là Hoa K, Liên Âu và Liên Hi p Qu c áp l c VN phóng thích t t c tù nhân Degar cng nh nh ng ng i ang b qu n ch khác nh là i u ki n gia nh p WTO.

Khi bà con ã t t p ven h Hoàn Ki m xong (t i v trí c a hai ngày bi u tình tr c ây) thì m i ng i ng thanh hô to: "C u chúng tôi v i, n bù ph i úng lu t pháp 100%!!». Nhi u kh u hi u trng lên, có n i dung: "Ba trm h dân ng Khu t Duy Ti n ph n i chính quy n Hà n i n bù t ai cho dân không tho áng và không úng pháp lu t!!". M t kh u hi u khác vi t: " o ông Lê quý ôn phó ch t ch thành ph gi i quy t n bù không tho áng cho dân ng Khu t Duy Ti n!!". oàn bi u tình b công an quây kín b ng dây chão, dây th ng v i các g c cây ven H Gm nh m cô l p h v i dân chúng qua ng và cng là ngn c n, phòng h li u m ng xông th ng vào ni các y t c a dân ang nhóm h p trong các dinh th sang tr ng bên kia ng. Hôm 20-706 i phó v i làn sóng bi u tình c a dân chúng dâng cao, chính quy n HN ã tìm ra k ch o a phng khuyên cho bà con nhà ban gi i phóng m t b ng xu ng gi i quy t theo yêu sách u tranh c a dân. Vì th ch có kho ng g n 40 ng i kéo n v n hoa Indira Gandhi. Nhng khi t i n, thì cán b ban gi i phóng m t b ng xu ng quán tri t n i dung ch oc a chính quy n thành ph : v n nh c ch ng có gì m i. Nay thì bà con v n ti p t c khi u ki n.... (Xem ti p tr. 26)

Tin t c ti p trang 11

Bài thuy t trình trong ph n sinh ho t khoáng i i H i Chuyên Gia Âu Châu 2006,t ch c t i Th y S vào các ngày 1­ 4.7.2006. Hai mi nm là m t ch ng ng r t ng n n u t nó trong b i c nh l ch s c a m t t n c, nhng l i là ch ng ng dài th m nh v kh nng vn lên c a m t dân t c và cng là kho ng th i gian c n thi t, giúp cho chúng ta suy ngh và nh n nh v nh ng bi n c ã x y ra trong th i gian qua v ch ra nh ng d phóng cho tng lai. Trong tinh th n ó, bài vi t này s c p v tình hình Chính Tr Vi t Nam trong th i k t nm 1986 n 2005 và nh ng d phóng t 2006 n 2025.

I- Tình Hình Chính Tr Vi t Nam Trong Hai Mi Nm CS VN " i M i" (1986-2005)

a/ B n Ch t C a Chính Sách iM i Ngày 15 và 16-6-2006, Vi n Khoa H c Xã H i Vi t Nam, qua s h tr c a Chng trình phát tri n Liên Hi p Qu c và C quan h p tác phát tri n kinh t Th y i n, ã t ch c m t H i Ngh T ng K t 20 nm i m i Vi t Nam. H i ngh quy t kho ng 300 di n gi , nhà khoa h c, nhà ho ch nh chính sách Qu c t và Vi t Nam. Theo ti n s Lê ng Doanh, ng i ã tham d H i ngh , cho bi t k t lu n c a H i Ngh ã ánh giá r ng: Sau 20 nm áp d ng ng l i i m i, Vi t Nam v n còn là qu c gia nghèo ói. Nhng s nghèo ói này không ph i ch là nghèo v v t ch t mà còn là nghèo v quy n l i chính tr , còn là s thi t thòi không có ti ng nói, không c b o v y b ng pháp lu t. Khuy n cáo c a H i ngh là nhà c m quy n C ng s n Vi t Nam c n k t h p c i cách kinh t v i c i cách hành chánh, c i

cách chính tr trong trong th i gian t i, n u không s i di n nhi u khó khn và t n kém nhi u m t. Nh ng k t lu n c a H i ngh ã v ra m t b c tranh không m y l c quan v ch ng ng 20 nm i m i c a Vi t Nam, n u không mu n nói là n c ta v n d m chân t i ch tr c s i thay c a các n c chung quanh. D m chân t i ch có ngha là n c ta không nhích ra kh i c nh nghèo ói ã eo u i dân ta hn 100 nm qua, dù hoàn c nh s ng c a m i th i k có khác nhau do nh ng ti n nghi v t ch t thay i. V y h u qu chính tr c a vi c áp d ng 20 nm m c a, i m i kinh t c a CSVN là nh th nào? Sau m i nm (1975-1985) áp d ng ng l i "ti n nhanh ti n m nh, ti n v ng ch c lên ch ngha xã h i", ng C ng s n Vi t Nam ã ng tr c ba nguy c: 1/N n kinh t hoàn toàn b phá s n, c bi t là do nh h ng c a bi n pháp t p th hóa nông nghi p l n th 2 t nm 1982, nông dân ã không ch u canh tác trong khuôn kh h p tác xã, khi n c n c b thi u h t lng th c tr m tr ng, d n n n n ói kém, e d a m t cách tr m tr ng lên c n c; 2/B th gi i cô l p kinh t và phong t a ngo i giao vì chính sách hi u chi n, xâm lng Kampuchia và Lào thành l p Liên bang ông Dng; 3/B c t gi m r i c t t quân vi n l n kinh vi n t kh i Liên Xô c. ánh giá tình hình vào lúc ó, ông Nguy n Phú Tr ng, y viên b chính tr , Ch t ch H i ng lý lu n trung ng c a ng CSVN ã vi t: "Cu c ch y ua kinh t , cu c u tranh gi a ch ngha xã h i và ch ngha t b n có nhi u di n bi n ph c t p; h u h t các n c xã h i ch ngha lâm vào kh ng ho ng kinh t - xã h i. trong n c, t

S 08 * Trang 13

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

t ng ch quan, say sa v i th ng l i, nôn nóng mu n ti n nhanh lên ch ngha xã h i trong m t th i gian ng n, d n n vi c b trí sai c c u kinh t , c c u u t, c ng v i nh ng khuy t i m c a mô hình k ho ch t p trung quan liêu, bao c p b c l ngày càng rõ, làm cho kinh t - xã h i ri vào trì tr , kh ng ho ng, i s ng nhân dân g p khó khn. N c ta b các th l c thù ch bao vây, c m v n; chi n tranh biên gi i Tây Nam và biên gi i phía B c x y ra, h u qu r t n ng n ". thoát ra kh i tình hình khó khn nói trên, qua s khuy n cáo c a Liên Xô, ng C ng s n Vi t Nam ã theo chân các n c c ng s n ông Âu b t u áp d ng chính sách i m i k t i h i ng k VI vào tháng 12 nm 1986. Chính sách c u nguy c a ng C ng s n Vi t Nam ã d a ch y u trên ba quy t nh quan tr ng vào lúc ó: Th nh t là t m ngng chính sách "u tiên phát tri n công nghi p n ng", quay v l y nông thôn và nông nghi p làm chính, t m ngng chính sách h p tác hóa nông nghi p, thay b ng ch trng khoán trong nông nghi p kích thích nông dân hng hái s n xu t tr l i; h u ch n ng tình tr ng ói kém ang e d a 19 t nh mi n B c. Th hai là thay i ng l i i ngo i "ai th ng ai" b ng ch trng "thêm b n b t thù" v i hai n l c là bình th ng hóa quan h v i Trung Qu c và rút quân ra kh i Campuchia thoát vòng cô l p c a th gi i, nh t là Hoa K. Th ba là thay chính sách bao c p b ng ch trng khoán s n ph m và cho t qu n trong các xí nghi p qu c doanh theo n n kinh t hàng hóa, ng th i m c a v n ng u t t bên ngoài c i thi n tình tr ng s n xu t què qu t trong n c. Trong lúc ti n hành chính sách thoát hi m nói trên, ng C ng s n Vi t Nam l i i di n m t nguy c m i, ó là s tan rã c a hàng lo t các ch C ng s n t i ông Âu tr c s n i d y c a các phong trào qu n chúng òi t do dân ch trong các nm 1988, 1989, c bi t là s tan rã c a Liên bang Xô Vi t vào

nm 1991. Nh ng bi n ng này y ng C ng s n Vi t Nam vào tình th nguy k ch mà ào Duy Tùng, m t lý thuy t gia c a ng mô t r ng: " ng ã vào tình c nh ngàn cân treo trên s i tóc". ây là tâm tr ng hoang mang c a h u h t gi i lãnh o Hà N i vào u th p niên 90 nên h ã ph i v i vã quay sang "kh u t u" B c Kinh tìm ch d a m i, ng th i nhìn l i toàn b các ch trng, chính sách, mò m m con ng thoát hi m. Lúc ó, Trung ng ng C ng s n Vi t Nam ã t p trung suy ngh và so n ra hai vn ki n: 1/ Cng Lnh xây d ng t n c trong th i k quá lên ch ngha xã h i và 2/ Chi n l c n nh và phát tri n kinh t - xã h i n nm 2000, làm n n t ng cho nh ng b c i không còn s h tr c a Liên Xô. Hai vn ki n nói trên c công b trong i h i ng k VII vào tháng 6-1991, ã chuyên ch m t s nh ng suy ngh và d phóng c a lãnh o Hà N i v con ng thoát hi m, ng th i nó cng ã chi ph i ít nhi u lên các m c tiêu chi n l c thông qua ba k i h i ng trong g n 2 th p niên sau ó. T i i H i VII (1991), Hà N i ã b t u cho áp d ng c ch th tr ng và m i s v n hành c a xã h i t trên n n t ng t qu n thay th ch bao c p. T i i H i VIII (1996), Hà N i ã t p trung y m nh chính sách m c a kinh t , v n ng u t theo ng l i ngo i giao u giây gi a M và Trung Qu c. T i i H i IX (2001), Hà N i ã a ra ch trng phát tri n theo h ng công nghi p hóa, hi n i hóa theo k p à ti n b c a các n c chung quanh. Nói chung, h ng i chính y u c a ng C ng s n Vi t Nam trong th i k này là t p trung ch n ch nh tình tr ng y u kém c a n n kinh t , thông qua u t ngo i qu c; ng th i xóa b t màu s c vô s n chuyên chính, thông qua c i cách hành chánh giúp ng có th ti p t c gi ch t quy n l c c tôn trong xã h i. b/ H u Qu Chính Tr C a 20 Nm i M i: Rút kinh nghi m t Liên Xô và h c t các bi n pháp c i cách c a

Trung Qu c, ng C ng s n Vi t Nam ã ch p nh n s a nguyên trong kinh t nhng ki m soát tri t trên phng di n chính tr . Chính vì b c i kh p kh nh nh v y mà Hà N i ã không t k t qu mong mu n trong c hai lãnh v c kinh t và chính tr . Trong lãnh v c kinh t , nh ng phát tri n trong su t th i gian này u d a vào ngu n v n u t ngo i qu c (FDI) và v n tài tr t các chính ph (ODA) trong khi ti m nng s n xu t c a các xí nghi p qu c doanh ­xng s ng c a ch ­ r t y u kém và không có kh nng c nh tr nh. Chính vì d a vào các ngu n v n này, càng ngày C ng s n Vi t Nam càng b nh ng áp l c c i cách t bên ngoài, trong ó có nh ng c i cách t i k i v i Hà N i trong lãnh v c chính tr và lu t pháp. Chính vì mi n c ng ph i làm nên nh ng chính sách c i t ã t o ra nh ng v n n n chính tr mà Hà N i ang ph i i di n hi n nay: 1/ S phá s n c a ch ngha Mác Lê, không ch làm cho CSVN m t i m t a v t t ng mà còn làm bùng n nh ng xung t quan i m v m c i m i hi n nay, c bi t trong lãnh v c chính tr . Chính nh ng b t ng ý ki n v m c và phng th c i m i chính tr , ã t o ra s phân hóa tr m tr ng trong gi i lãnh o, ch y u không lý lu n mà t th c t i u hành, g n li n v i quy n và l i gi a các phe nhóm. Trong khi ó, s thi u v ng m t nhân s có b n lãnh v t tr i và có kh nng c m ch ch quy n l c lèo lái n i b ng, ã t o ra c nh cá mè m t l a. H u qu là tình tr ng các phe nhóm tranh nhau bòn rút công qu và các d án qu c gia, t trung ng n a phng, ngày càng tr nên tr m tr ng. 2/ Tuy CSVN thành công m t ph n trong vi c thuy t ph c các chính ph n c ngoài r ng h ã c thay i m t s chính sách áp ng nhu c u giao thng buôn bán; nhng chính s r p khuôn theo mô hình c i cách Trung Qu c ã t o ra nhi u mâu thu n trong các quan h làm n gi a CSVN v i các qu c gia, c bi t là gi a Hoa K và

S 08 * Trang 14

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Trung Qu c. Vì th mà Hà N i ã ph i ch n th u giây gi a M và B c Kinh; nhng chính s u dây này l i khi n cho n i b CSVN b phân hóa, nghi ng l n nhau gi a các phe vì nh ng v i êm hay ký k t lén lút các giao kèo v i M hay B c Kinh. H u qu là càng m c a ra bên ngoài, n i b CSVN càng b phân hóa và n y sinh nhi u s tranh ch p quy n l c tr m tr ng, do nh ng chi ph i c a các th l c, c bi t là Hoa K và Trung Qu c. 3/ i s ng c a dân chúng nói chung sau 20 nm m c a (19862006) v n còn r t nghèo và l c h u. Thái chung c a a s dân chúng v n là lao vào ki m s ng và n u gia ình nào có chút ít ti n thì lo cho con cái n h c. T ó s phân c c giàu nghèo ã tr thành m t v n l n trên t n c hi n nay. H u qu c a s phân c c giàu nghèo ã t o ra nhi u th m k ch trong xã h i Vi t Nam nh n n g bán "cô dâu" cho ng i ài Loan, Trung Qu c, Nam Hàn..., n n "mua bán tr em", ang t o nh ng ph n n trong d lu n nhng l i khó ngn ch n vì s làm ng c a các quan ch c Hà N i. Ngoài ra, m t thi u s quá giàu có, d th a ti n c a nh móc ngo c ã tiêu xài hoang phí v i nh ng l c thú m i ã làm cho khu v c xã h i en ngày càng bành tr ng trong sinh ho t ng i dân. C b c, m i dâm và ma túy ã gia tng m c báo ng và chính nó ã chi ph i lên gu ng máy chính tr c a ng C ng s n qua các v án tham ô g n ây... 4/ S m c a v n ng u t hi n ã t o ra cho chính ch m t s nan , ó là s b t mãn c a công nhân v ng lng quá r , s ph n n c a nông dân v s ti n b i hoàn quá ít i v i các ru ng t b gi i t a và nh t là nh ng ch ng i ra m t c a dân chúng v các hành vi nhng l m, tham ô c a nh ng cán b a phng. Nh ng ch ng i này c a ng i dân ã làm b c phát nh ng cu c tranh u mang hai n i dung: òi h i ch ph i c i thi n v m t dân sinh và tôn tr ng các quy n c a dân trên m t tr n dân quy n. Tr c ây, Hà N i kh ng ch m i m t i s ng c a ng i dân nên dù có b t mãn, không m t ai

dám lên ti ng ch ng i, ngày nay, do s m c a tìm ngu n tài chánh nuôi s ng ch t bên ngoài, HN ã không ch ch u nh ng s c ép c a qu c t mà còn m t d n kh nng ki m soát xã h i. T ó ng i dân có th s ng b t c n ng và t bn ch i ki m s ng. 5/ S xu t hi n m t s ng i trong n c ký tên vào các vn ki n: Tuyên B V Quy n T Do Ngôn Lu n, L i Kêu G i Thành L p ng Phái và nh t là b n Tuyên Ngôn T Do Dân Ch Cho Vi t Nam v i hn 2000 ng i ký tên... là m t bi n chuy n m i c a phong trào u tranh t i qu c n i. T nh ng ti ng nói u tranh n l c a t ng cá nhân trong nhi u nm tháng tr c ây, nay ã t l i thành nh ng tuyên b , tuyên ngôn v i hàng ngàn ng i minh danh ký tên. Bi n c s nh h ng r t l n lên c c di n chính tr Vi t Nam trong th i gian t i. Ngoài ra, s kiên trì u tranh c a các t ch c tôn giáo, các l c l ng i kháng cng ang góp ph n t o d ng n n t ng xã h i dân s và y m nh ti n trình a nguyên chính tr trong th i gian t i. 6/ C ng s n Vi t Nam ã không còn dám khinh th ng ti m nng c a c ng ng ng i Vi t t n n t i h i ngo i nh nh ng nm u sau khi c ng chi m mi n Nam. Ngay nay Hà N i nhìn C ng ng h i ngo i là ch khai thác v ti m nng kinh t , ch t xám; nhng l i r t e dè v s c m nh chính tr c a t p th này, v n ang t o nh ng nh h ng l n trên di n àn qu c t l n qu c n i. Hà N i ã tung ra ngh quy t 36 nh m y m nh vi c khai thác ti m l c c a ng i t n n, ng th i c t o s hi n di n bình th ng trong các sinh ho t c ng ng, nhng nh ng âm mu này ã b c ng ng cô l p và t y chay. Trong khi ó, nh ng h tr tích c c c a c ng ng h i ngo i i v i cao trào u tranh t i qu c n i ã t o nh ng b c ti n c th , áng nêu nh t là vi c h u h t chính gi i và các t ch c qu c t u ng tình v i các n l c u tranh c a ng i Vi t Nam hi n nay. C ng ng ng i Vi t t n n t i h i ngo i ang

là nhân t gây r t nhi u s c ép chính tr lên ng CSVN hi n nay. T ng k t v tình hình chính tr trong 20 nm (1986-2006), chúng ta c n ánh giá r ng: C ng s n Vi t Nam ã t m thoát ra kh i cn ác m ng tan rã theo kh i c ng s n qu c t và gi c quy n l c cai tr trên t n c. Tuy nhiên, nh ng bi n pháp c i t vá víu và nh ng mâu thu n t thân c a ch qua vi c áp d ng chính sách "m kinh t xi t chính tr " ã và ang làm cho ch phân rã t bên trong. Nh khuy n cáo c a H i ngh v 20 nm i m i, t ch c t i Hà N i trong hai ngày 15 và 16-6-2006, ng C ng s n Vi t Nam ph i c i cách kinh t i ôi v i c i cách h th ng chính tr ch không th i kh p kh nh b ng chân kinh t nh hi n nay. Ngay c trong vi c c i cách kinh t , H i ngh này cng khuy n cáo r ng ph i tách các công ty ra kh i s l thu c các c quan hành chánh nhà n c, t c tách s chi ph i c a ng ra kh i các ho t ng kinh t ngn ch n nguy c tham nhng. B i vì theo H i ngh , phó s n c a 20 nm i m i chính là v n n n tham nhng và chính nó là m m xung t l n trong xã h i v i nh ng h u qu khó l ng. (còn ti p)

u tranh hòa bình, b t b o ng Ch i b "th n t ng" H Chí Minh Gi i th ch c ng s n c tài

S 08 * Trang 15

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

, v các v án chính tr , các h i lu t gia b o v Công Lý và Nhân Quy n có th n p Lý Ngh nhân danh thân h u c a tòa án (amicus curiae brief). M c ích góp ph n i u hành công lý và tr giúp th m phán oàn trong vi c nghiên c u và phán x . Trong chi u h ng ó n p b n Lý Ngh Bi n H Lý T ng là c u nguy Lý T ng. ng th i ngn ch n khuynh h ng l i d ng th t c d n vào m c tiêu chính tr . Ngày nay, nhi u ng i Vi t h i ngo i ã v t tuy n và v t bi n ra n c ngoài nh m u tranh òi T Do Dân Ch cho VN. Chi u i u 91 B Hình Lu t VN, nh ng ng i này có th b d n v VN v t i "tr n i n c ngoài nh m ch ng chính quy n nhân dân", v i hình ph t t 3 nm tù n tù chung thân. Do ó, b ng m i cách, chúng ta ph i ch ng l i n yêu c u d n Lý T ng v VN. B n Lý Ngh này ã c thông tri cho B T Pháp Thái Lan và B Ngo i Giao Hoa K vào ngày 12-6 v a qua. Trong phiên tòa s kh i ngày 17-5-2006, Lý T ng không ch p nh n d n . Và Tòa Án Hình S Bangkok ã ình n i v n ngày 247-2006. Email c a Ls Ngguy n H u Th ng ngày 27-7: Phiên tòa ngày 24-7, toà án Bangkok v n cha tuyên phán quy t v vi c này và n i v s c tr l i toà ngày 7-8 t i ây. D u sao có nhi u tri n v ng n xin d n c a nhà c m quy n Hà N i s không c tòa án Thái Lan ch p thu n

Theo thông l

V d n Lý T ng không n thu n là m t v án pháp lý. Bay trên không ph n Saigon r i truy n n ch ng chính ph là m t hành vi chính tr . Nên ây là m t v án n ng v chính tr . TR N THU T N I V . Tháng 4-1975, trong m t phi v hành quân, phi c c a Lý T ng b b n h t i Cam Ranh. Anh b giam gi 5 nm trong tr i c i t o. Nm 1980, anh v t ng c và v t tuy n

sang Cm B t và Thái Lan. R i i t Thái Lan qua Mã Lai b ng xe p, xe ò, hay quá giang xe v n t i. Nm 1982, khi anh bi t i qu c o Singapore và t chân lên tòa T ng Lãnh S Hoa K xin t n n chính tr , qu n áo anh còn t sng n c bi n. Cu c v t ng c v t tuy n gian nan này, qua 5 qu c gia trong 20 tháng, c t p chí Reader's Digest, v i trên 10 tri u c gi , t ng thu t y chi ti t v i nh ng l i thán ph c. Sau khi nh p t ch Hoa K, Lý T ng t t nghi p Cao H c Chính Tr t i i H c New Orleans nm 1990. Tháng 9-1992, Lý T ng c ng ch chi c máy bay dân s Hàng Không Vi t Nam, bay trên không ph n Saigon r i truy n n kêu g i ng bào ng lên l t ch CS. Anh ã b b t gi và b k t án 20 nm tù. Nm 1998, anh c phóng thích nh áp l c qu c t . T 1984 T ng Th ng Reagan ã vinh danh Lý T ng là m t Chi n S T Do. Ngày 1-1-2000, kh i u thiên niên k th ba, Lý T ng t lái chi c phi c Cessna bay trên không ph n Havana r i truy n n hô hào ng i dân Cuba ng lên l t ch Fidel Castro. Anh ã bay v Hoa K bình an vô s . Anh không b chính ph Hoa K truy t v t i hình s , ch b ph t hành chánh b ng cách rút b ng phi công. n yêu c u d n c a Cuba ã b Hoa K và Liên Hi p Qu c bác b . Tháng 11-2000, Lý T ng l i lái chi c máy bay m t ng c t Thái Lan, l n trên không ph n Saigon , m t l n n a, r i truy n n hô hào ng i Vi t trong n c h ng ng phong trào u tranh gi i th C ng S n. Anh ã tr v Thái Lan bình an vô s . Tuy nhiên, ngày 25-12-2003, anh ã b Tòa Án Thái Lan k t án 5

nm 6 tháng tù, 5 nm 2 tháng v t i "c ng o t phi c", và 4 tháng v t i "vi ph m không ph n Thái Lan". V v này, phát ngôn viên B Ngo i Giao Vi t Nam t cáo Lý T ng là m t "tên kh ng b qu c t nguy hi m", và òi k t án anh v t i "xâm ph m an ninh và xâm ph m lãnh th qu c gia" (mà hình ph t có th n t hình). Tháng 3-2006, B T Pháp Thái Lan ch p thu n a n i v ra tòa c u xét ngh d n c a Chính Ph Hà N i v t i "vi ph m không ph n qu c gia". N i v c a ra Tòa Án Hình S Bangkok phán x xem quy t nh d n c a B T Pháp Thái Lan có h p hi n, h p pháp không? QUAN I M PHÁP LÝ. bào ch a cho Lý T ng, trong b n Lý Ngh , chúng tôi nêu lên 12 quan i m pháp lý xây d ng trên Lu t D n Thái Lan 1929, Hi p cD n M -Thái 1983 và Lu t T c L Qu c T v D n (International Customary Extradition Law). Chúng tôi ch trng r ng Lý T ng không th b d n v Vi t Nam vì nh ng lý do sau ây: 1. R i truy n n ch ng chính ph là m t hành vi chính tr , và t i tr ng, n u có, ch có th là m t t i chính tr không c phép d n (political offense). 2. Vì Lý T ng ã b ph t 20 nm tù do v r i truy n n nm 1992, và l n này anh l i r i truy n n n a, nên nhà c m quy n Hà N i òi d n anh tr thù. ây là m t m c ích chính tr (political purpose) mà Lu t T c L Qu c T không cho phép d n . 3. Theo Lu t Qu c T Nhân Quy n, khi r i truy n n t i Saigon ch ng ch C ng S n, hay khi công b t i Luân ôn b n "Tuyên Ngôn ng C ng S n" kêu g il t ch T B n, Lý T ng và Các Mác ch hành s h p pháp quy n t do phát bi u, không c u thành t i hình s . N u không có t i thì không b d n . 4. Lu t D n Thái Lan 1929 không cho phép d n các công dân Thái Lan qua các qu c gia khác

S 08 * Trang 16

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

n u Thái Lan không ký hi p c d n v i qu c gia yêu c u (nh Vi t Nam). Do Hi p c D n M ­Thái 1983, trên bình di n qu c gia, gi a Hoa K và Thái Lan có s h p tác (cooperation) và h tng (reciprocity). c bi t trên bình di n ng i dân, v v n d n , các công dân Thái Lan và Hoa K có quy n bình ng c lu t pháp b o v (equal protection of law). Ngày nay, gi a Thái Lan và Vi t Nam không có hi p c d n , nên chi u Lu t D n Thái Lan 1929 và Hi p c D n M -Thái 1983, theo nguyên t c, Chính Ph Thái Lan s không d n các công dân Thái Lan và công dân Hoa K v VN. Các gi i ch c ngo i giao Hoa K ng ý v i quan i m này. 5. M c d u không có hi p c d n , Thái Lan v n có th d n các ngo i ki u qua qu c gia yêu c u trên cn b n h tng. Hi n nay Thái Lan ch dành qui ch h tng cho 5 qu c gia là Pháp, c, Ý, Áo và Na Uy (không có Vi t Nam). 6. Chi u nguyên t c "Nh t S B t Tái C u", Lý T ng không th b d n v Vi t Nam tr l i v t i "vi ph m không ph n qu c gia". Vì anh ã b xét x và k t án v t i này t i Tòa Án Rayong ngày 25-122003. i u 5 Hi p c D n M -Thái cng quy nh nh v y. 7. Chi u Lu t Hàng Không Thái Lan 1954 (Aviation Act of Thailand), máy bay c a Lý T ng ch c t cánh t Thái Lan và áp xu ng phi tr ng Thái Lan, nên anh ch vi ph m không ph n Thái Lan. Vì Lu t Hàng Không Thái Lan coi phi c Thái Lan là lãnh th qu c gia n i dài. Chi u nguyên t c Trùng i p Th m Quy n (Dual Jurisdiction), Lý T ng không th b d n v VNm. 8. Chi u Ngh Quy t D n 1991 v An Ninh Hàng Không Qu c T (Extradition Order on Aviation Security), các phi công ch có th b d n n u s d ng b o hành võ trang phá h y phi c hay phá ho i các c s hàng không c a qu c gia yêu c u d n . ây không ph i là tr ng h p c a hi n v . 9. Chi u Công c Chicago V Hàng Không Dân S Qu c T 1944

(Convention on International Civil Aviation), t i vi ph m không ph n qu c gia x y ra th ng h ng và phi công không b d n . Ch có 4 bi n pháp c quy nh cho nh ng tr ng h p nghiêm tr ng là: a. Thông báo phi c vi ph m ph i bay ra kh i không ph n qu c gia. b. Bu c phi c vi ph m ph i áp xu ng m t phi tr ng ch nh. c. G i kháng th hay công hàm ngo i giao cho qu c gia có phi c vi ph m. d. B n h n u phi c vi ph m khiêu khích (võ trang). 10. Chi u Công c Ch ng Tra T n Hành H Liên Hi p Qu c 1984, các qu c gia h i viên không c d n các công dân hay trú dân sang m t qu c gia khác, n u qu c gia này có nh ng thành tích "vi ph m nhân quy n th ng xuyên, t p th và thô b o". ó chính là tr ng h p c a Vi t Nam. T nm 2004 qu c gia này ã b li t vào danh sách "các qu c gia c n c bi t quan tâm", hay nói rõ hn, có nh ng thành tích th ng xuyên, t p th và thô b o vi ph m nh ng quy n t do tôn giáo và t do chính tr . 11. T 1983 Lý T ng có t cách t n n chính tr . Nm 1992, sau v r i truy n n t i Saigon, anh b b t gi và truy t v t i âm mu l t chính quy n nhân dân nên có t cách tù nhân chính tr . Nm 1993, y Ban Nhân Quy n Liên Hi p Qu c k t án nhà c m quy n Hà N i ã b t gi c oán (arbitrary arrest and detention) hai tù nhân lng tâm Vi t Nam là Bác s Nguy n an Qu và Giáo S oàn Vi t Ho t. Do o,ù t c o t t cách tù nhân chính tr c a Lý T ng, Tòa Án Saigon ã c i t i danh t t i chính tr (ph n ngh ch) thành t i th ng ph m (c ng o t phi c) và ã ph t anh 20 nm tù. M c d u v y, tháng 9-1998, Lý T ng, oàn Vi t Ho t và Nguy n an Qu cùng c tr t do m t ngày. C 3 v u là tù nhân lng tâm hay tù nhân chính tr . V i t cách t n n chính tr và tù nhân chính tr , nm 1984 Lý T ng ã c T ng Th ng Reagan tuyên

dng là "Chi n S T Do" (ch ng C ng). Do ó, anh không th b d n v Vi t Nam (C ng S n) chi u nguyên t c B t Kh Giao Hoàn (Non-Refoulement of political refugees / political prisoners). 12. Theo t p quán và án l , v m t ngo i giao Hoa K không ch p nh n cho d n các công dân ã mãn th hình qua m t qu c gia tam (nh Vi t Nam). Nh t là khi qu c gia này không ký hi p c d n v i Thái Lan và Hoa K. Hn n a, Vi t Nam không có t pháp c l p, tòa án ch là công c àn áp i l p. Không th ø bi n quy ch d n thành m t k thu t pháp lý àn áp chính tr . Vì nh ng lý do nêu trên, y Ban Lu t Gia B o V Dân Quy n th nh c u Tòa Án: 1- Bác n yêu c u d n Lý T ng v Vi t Nam. 2Tr t do vô i u ki n cho Lý T ng. T. M. UB Lu t Gia B o V Dân Quy n Lu t S Nguy n H u Th ng Tin t c ti p trang 13 Nh ng N n Nhân V Án "Tr m C V t" T i B c Giang T Cáo B Tra T n Dã Man

(B c Giang - VNN) V án g i là "tr m t ng Ph t t i B c Giang" hi n ang gây cm ph n cho d lu n trong n c m c dù toà án CSVN sau th i gian giam gi phi pháp hn 3 nm tr i và nhi u l n dàn d ng xét x ã ph i tuyên b t t c 8 b cáo u vô t i vào ngày 28-6 v a qua. Sau khi c tr t do, t t c các n n nhân u lên ti ng t cáo là ã b công an t nh B c Giang tra t n r t dã man và dùng nhi u nh c hình khác nh m b c cung, ép cung bu c h ph i nh n t i và khai báo không úng s th t. Th m chí, m t n n nhân là nhà s Phan H u H ng (t c Hòa Th ng Thích c Chính) ã không ch u n i nh ng òn tra t n dã man này mà ph i b mình trong tù. Vào ngày 7-7, t t c 8 n n nhân ã d ng ký tên trên m t n g i n các t ch c qu c t t cáo v nh ng s vi c x y ra, ng th i òi h i nhà n c CSVN "ph i i u tra làm rõ s th t vi c làm sai l ch toàn b h s v án "Tr m c v t B c Giang" cng nh h u qu là cái ch t c a nhà s Phau H u H ng và các thng t t c a các b cáo do hành vi dã man c a m t s cán b gây nên".

Xem ti p trang 25

S 08 * Trang 17

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

dân t c cha th c s m nh n n i có th gây nguy hi m cho ch và bu c ng c ng s n ph i ng i l i t ch c t ng tuy n c . 3/ sau cùng và quan tr ng hn h t, cho dù ng c ng s n có b áp l c c a qu c t mà cho t ch c t ng tuy n c thì ây chính là vi c chính th c công khai h p th c hóa vi c c m quy n c a ng c ng s n tr c công lu n qu c t . T i sao? Trong tình hình hi n t i ng c ng s n v i m t b máy cai tr kh ng l ch t ch t trung ng n a phng, c bi t là các vùng nông thôn hoàn toàn n m trong vòng tay ki m soát c a ng c ng s n, c ng v i các phng ti n và th o n gian manh s n có thì vi c t ch c t ng tuy n c qua m t qu c t ch là trò h mà thôi. Trong khi ó i l i ng c ng s n thì các l c l ng dân t c cha có c m t s chu n b c n thi t t i thi u cho vi c này c ! ó là nói v phng ti n, còn nói v th c l c thì th c t cho th y là các l c l ng dân t c cha có kh nng v n ng qu n chúng tham gia tuy n c dành th ng l i. Tóm l i, khi l c chúng ta cha có ho c có nhng còn quá y u và phng ti n thì hoàn toàn là con s không, thì vi c yêu c u ng c ng s n t ch c t ng tuy n c s giúp cho ng c ng s n chính th c qua m t qu c t ti p t c c m quy n. H u qu sau cùng là các ng phái qu c gia s l n l t b tiêu di t d i s ch ng ki n c a qu c t nhng ành ph i bó tay, vì ây là chuy n n i b c a m t qu c gia sau khi ã có t ng tuy n c d i s giám sát c a qu c t . Kinh nghi m c a hai qu c gia Mi n i n và Cao Miên v n còn s ra ó sau nh ng ngày u c a t ng tuy n c . G n ây có nhi u ng i ng trên quan i m c a nh ng ng i u tranh cách m ng, ã vi t lên quan i m cng nh nh n nh c a mình v các v n này d a trên b n ch t c a các s ki n, vi c này có th s khi n cho m t s ng i khó ch u vì cho r ng ây là hành ng ch ng phá các phong trào dân ch . Tuy nhiên, n u chúng ta bình tâm mà suy ngh l i, bình lu n là gì ? n u không ph i là vi c t v n c a m t s ki n ã c công khai trên các phng ti n truy n thông i chúng. Có i u là chúng ta có ch u ch p nh n s khác bi t v các quan i m này hay không mà thôi ? Ch p nh n s khác bi t cng chính là i u ki n xây d ng dân ch . Nhng ch p nh n s khác bi t và ch p nh n dân ch b ng m i ngã khi CS s n còn n m quy n là hai vi c khác nhau. Mong r ng s không có l n l n !

S 08 * Trang 18

S ng trong m t ch c ng s n c tài toàn tr trong su t th i gian hn 30 nm, có ng i dân nào l i không mong mu n, khát khao t n c có c m t n n dân ch ích th c? m t n n dân ch mà trong ó m i quy n cn b n c a con ng i u c tôn tr ng, ng i dân c b o v b i lu t pháp qu c gia. Nhng n u mà có c cái quy n dân ch b ng m i giá, có ng i còn ngh là dân ch b ng m i ng? ng, k c cái giá và con ng là ng c ng s n còn ang t n t i và ti p t c n m quy n cai tr , thì ó là th dân ch c ân, dân ch ch u ki ng, c ng c ng s n cho phép tô i m cho ch nh m m c ích ánh l a ng i dân và th gi i. Và trong các m c tiêu c g i là "dân ch hóa" Vi t Nam, thì hình th c tham gia vào qu c h i Vi t C ng vào nm 2007 s p t i, cng nh yêu c u ng c ng s n cho t ch c t ng tuy n c d i s giám sát c a qu c t c coi là rôm r và n ào nh t hi n nay. i di n cho khuynh h ng này là các t ch c, Phong Trào Dân Ch VN, ng Dân Ch Vi t Nam XXI, c a các ông Nguy n Xuân Ngãi và ông Hoàng Minh Chính, và T p H p Thanh Niên Dân Ch , m t t ch c m i c thành l p lúc g n ây do m t s du sinh VN ch trng, i di n là du sinh Nguy n Ti n Trung ang du h c t i Pháp, ng i c coi là linh h n c a t p h p ng ra ch x ng, sau khi anh này ã vi t m t bài c a lên m ng Internet v i n i dung góp ý cùng ng c ng s n nhân i h i X c a ng này. B qua vi c ng c ng s n cha h có m t thông báo chính th c nào v vi c t gi i tán ng trao quy n l i cho m t qu c h i dân c , bao g m m i thành ph n dân t c, b t k chính ki n, trong n c cng nh h i ngo i, ngoài thành ph n i bi u chính th c hi n có trong qu c h i Vi t C ng, thì vi c tuyên b s tham gia vào qu c h i Vi t C ng vào nm 2007 nhng ã không a ra c m t sách l c c th là th nào tham d vào qu c h i Vi t C ng ? Và s tranh u nh th nào trong qu c h i Vi t C ng ? Rõ ràng ây là vi c làm ánh ti ng s n sàng xin làm i

l p ch u ki ng n u Hà N i cho phép. i u này cho th y, ây là hành ng xin phép c sinh ho t th y u trong qu c h i Vi t C ng, và ch p nh n s ti p t c c m quy n c a c ng s n. Gi s r ng, n u vi c tranh u ng i vào qu c h i Vi t C ng c a các ng phái qu c gia v i vài ba gh b tr ng. Li u r ng các v b tr ng ó có th thay i c tình hình hay không ? Kinh nghi m c a m t chính ph liên hi p vào nm 1946 d i tri u i H Chí Minh ã ch ng minh vi c ng i chung bàn v i c ng s n ã d n n k t qu ra sao thì m i ng i ã rõ. Nguy hi m hn n a là : N u nh nh ng tính toán th i c này có c may thành t u d i s s p x p c a ng c ng s n, thì s giúp cho ng c ng s n có c h i thoát xác d i v b c a nguyên a ng ti p t c cai tr t n c, b o v c quy n c l i c a nh ng ng i c ng s n bi n thái. Riêng i v i vi c yêu c u ng c ng s n ti n hành t ng tuy n c t do d i s giám sát c a qu c t , là m t vi c làm vô cùng ngây th v chính tr c a nh ng ng i tr tu i, không có kinh nghi m v c ng s n, c bi t là nh ng th o n gian trá cho m c tiêu n m chính quy n b ng m i giá c a ng c ng s n. i u áng nói ây là nh ng v n ng ngây th này l i c c võ b i m t vài ng phái v i ch trng chính tr th i c. ây là m t vi c làm nguy hi m có nguy c h ng d n thanh niên, sinh viên vào m c tiêu sai l c là ti n n m t sinh ho t dân ch hình th c d i s c m ch ch c a ng c ng s n, trong khi l c l ng thanh niên sinh viên là l c l ng n ng c t b o v và xây d ng dân ch ích th c sau khi cách m ng thành công. Trong b i c nh tr c m t thì l c l ng thanh niên sinh viên s là thành ph n ch ng trong u tranh d t i m ch c tài toàn tr c ng s n. T i sao g i vi c yêu c u ng c ng s n cho t ch c t ng tuy n c d i s giám sát c a qu c t là hành ng ngây th chính tr ? Có ba lý do a t i k t lu n này : 1/ cho n nay cha có d u hi u nào cho th y là ng c ng s n ang chu n b t b th c quy n ti n hành t ng tuy n c . 2/ các l c l ng

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

B ng Nhi - Radio Hoa Mai

(BNRHM) : 1- B ng Nhi và Radio Hoa Mai xin kính chào Linh m c Nguy n Vn Lý. Vào ngày 20/6 v a qua, Kh i 8406 có a ra m t b n Tuyên B v 10 i u ki n c b n cho cu c b u c Qu c h i 2007. Xin Linh M c cho bi t m t cách i cng là Kh i 8406 cn c vào nh ng i u gì tin r ng 10 i u ki n này s c ng CSVN nh ng b và ch p nh n ? Lm NVL : Xin kính chào cô B ng Nhi, Ban Biên t p Radio Hoa Mai, Quý V và Quý ng bào VN thân yêu trong và ngoài N c. Kh i 8406 v a công b 10 i u ki n c b n thi t y u không th thi u ngày 20-6-2006 cho cu c b u c Qu c h i 2007 tr c tiên không nh m gây áp l c m nh CSVN ch p nh n b u c QH a ng DC th c s ngay nm 2007 c. Dù vi c t y chay b u c QH c ng 2007 có r m r n âu, thì may ra cng ch 5-10% Dân dám can m t y chay b u c thôi. Và ch c n hn 50% c tri s hãi i b u thì QH bù nhìn 2007 v n thành hình nh 11 l n ã qua. Nhng Kh i 8406 ch y u tr c tiên mu n làm cho QH 2007 bù nhìn y m t khi thành hình thì nó ã b ung th và ung th i r i, ã b c ng ng qu c t nh n di n rõ r i. Các i bi u ng nhiên c c y s r t ô nh c khi b công lu n nh n di n ích xác h ch là nô b c c a CSVN ch không h là " i bi u vinh d cao quý" nh h t ng t l a d i huy n ho c chính mình. Kh i 8406 ch y u tr c tiên n l c làm l rõ tính DC gi hi u c a cu c b u c QH 2007 khi sinh ho t

chính tr VN cha th c s công b ng DC mà có m t s ng phái có th ã mu n lm le ng c làm ch u c nh trang trí cho CSVN và c c c cách gi d i vào QH bù nhìn y. ây là lý do vì sao ngày 23-5-2006 v a r i Kh i 8406 ã phát ng cao trào t y chay b u c QH c ng ho c DC gi hi u nm 2007. Kh i 8406 nh m ch c n m t t l Dân chúng nào ó, m t s S phu­ trí th c­sinh viên nào ó, c bi t m t s Ch c s c các Tôn giáo cng tr c t ch i không i b u thì QH bù nhìn y dù v n thành hình thì cng s quá th m h i, quá suy y u. Nh v y bánh xe c b n c a b máy CS ã kh p khi ng th t s . Quá trình gi i th CS ã b t u. ó là ý ngha sâu xa và m c tiêu c th c a vi c t y chay b u c QH 2007. Còn mu n có 10 i u ki n c b n thi t y u không th thi u c a m t cu c b u c QH DC công b ng trong tng lai không xa, tr c h t ngay t bây gi m t s ng phái DC chân chính ph i m nh d n xu t hi n tr c di n u tranh v i CSVN, dùng m i phng cách vn minh hoà bình ch ng t ng b c giành l i 10 i u ki n c b n y, ch không th ng i không mà i CSVN thí ban cho là chuy n không bao gi có. N u CSVN nh n th c c m t QH bù nhìn ô nh c nh v y không nên thành hình nh 11 l n ã qua mà nên ch p nh n a ng còn c ti p t c lãnh o thêm m t th i gian n a thì ch ng t CSVN còn khá t nh táo khôn ngoan tr c m t th c t r t khách quan. BNRHM : 2- Linh m c có th cho bi t là trong m y tháng qua, nhà n c Vi t Nam có ti p xúc

hm d a, trao i hay thng l ng gì không ? Lm NVL : Nói r ng Nhà c m quy n CSVN có ti p xúc hm d a thì không th có vì h cng bi t h không hm d a gì chúng tôi c. Nhng nói r ng ti p xúc thng l ng thì cng không úng. Th c ra cách ây m i m y ngày có 2 công an t T ng c c An ninh Hà N i ghé thm tôi. N i dung thì cng không có gì quan tr ng nhng có vài i u t nh có l cha nên ti t l ây, vì b n thân các công an ó r t e ng i tên tu i b công b trên Internet. Quý V vui lòng t m hi u r ng H i ng liên b Công an Ngo i giao - T pháp Hà N i có l cha tìm ra phng án i phó h u hi u v i chúng tôi sao cho th t thích h p, nên v n t m th i chúng tôi yên. BNRHM : 3- Cu i cùng, n u c, xin vui lòng cho thính gi Radio Hoa Mai c bi t quan i m c a Kh i 8406, là v n Vi t Nam có th gi i quy t c b ng m t gi i pháp chánh tr hay không ? N u có, thì gi i pháp chánh tr thích h p và kh thi nh t cho Vi t Nam là gì ? N u không, xin vui lòng gi i thích t i sao ? Lm NVL : Gi i pháp chính tr thích h p nh t trong t m tay c a toàn Dân VN là t ây cho n u tháng 11-2006 là th i gian r t thu n l i cho các ng phái DC không CS xu t hi n v i Tr s , Vn phòng công khai rõ ràng. Vì m c dù phe Nhân quy n và o c luôn ho t ng tích c c, nhng luôn là thi u s so v i phe Thng m i, Th c d ng và Tài phi t trong H vi n và Th ng vi n Hoa K. Do ó, h u ch c VN s c gia nh p WTO trong nm 2006 này và H i ngh H p tác Kinh t Châu Á Thái Bình Dng (APEC) s di n ra t i VN tháng 11-2006. Các s ki n n y r t thu n l i cho các ng phái DC không CS công khai ra m t Qu c dân và Qu c t . Các ng phái ph i bi t t n d ng th i c r t thu n l i là Kh i 8406 ã khai phá ng tr c c n a nm các ng phái chính th c xu t hi n. Tr c di n u tranh là ph i t mình th c thi các quy n chính áng c a mình, ch p

S 08 * Trang 19

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

nh n cho Nhà c m quy n CSVN ánh phá mình làm l th t rõ tính b t công c oán c a CS ra tr c công lu n. Các ng DC không CS ph i có Tr s , Vn phòng công khai cho Nhà c m quy n bao vây, c t i n th, i n tho i, kh ng b , qu y nhi u, làm l th t rõ tính c oán tàn b o vi ph m nhân quy n c a CSVN cho các V Lãnh o và Chính khách các N c n Hà N i tham d APEC hi u r ng h không nên ch vì quá thích buôn bán v i VN mà c phát bi u nh ng l i ca t ng ki u ngo i giao làm ch m quá trình dân ch hoá VN, kéo dài n i kh c a toàn Dân VN thêm không bi t n bao gi ch vì các ki u nói ngo i giao r t tai h i ó. H cng có trách nhi m n ng n tr c lng tâm và tr c c ng ng qu c t là ph i t o các áp l c c n thi t giúp Dân t c VN s m c h ng n n DC vn minh nh t i a s các N c c a h . N u ch bi t yêu c u CSVN ch p nh n a ng r i ng i ch i vi n c nào là th i i m cha thích h p, nào là th c l c cha ,... thì ch c ch n còn ph i i thêm 20-30 nm n a !!! Các ng DC chân chính ph i ý th c trách nhi m c a mình tr c th i c l ch s r t quí giá thu n l i n y mà s m công khai xu t hi n t mình tr c di n u tranh giành các quy n c b n chính áng cho toàn Dân và cho T ch c c a mình. Vi c n y ng nhiên ch c ch n ph i d n n m t gi i pháp chính tr vn minh công b ng cho Quê hng. Xin chân thành c m n Ban Biên t p Radio Hoa Mai, Quý V và Quý ng bào VN thân yêu trong và ngoài N c ã vui lòng nghe. Xin trân tr ng kính chào. @

Phong trào Y m tr T Do Dân Ch & T Do Tôn Giáo

TYT TDDC & TDTG : 1Trong hoàn c nh hi n nay t i VN, theo Lm, có thu n ti n cho vi c các ng phái - không ph i ng DC cu i - ra i và có vn phòng chính th c t i VN không ? Có nên công

khai ph bi n ng l i tranh u th t rõ ràng cho công lu n bi t không ? Làm sao tránh nh ng T ch c, ng cu i, tay sai c a CSVN ti n vi c theo dõi, kh ng b , trù d p nh ng ng i tranh u th t s cho TDDC ? Lm NVL : T ây cho n u tháng 11-2006 là th i gian r t thu n l i cho các ng phái DC không CS xu t hi n v i Tr s , Vn phòng công khai rõ ràng. M c dù chúng tôi v n chung th y v i các Chi n s Nhân quy n VN trong / ngoài N c và các B n h u qu c t , quy t tâm tìm m i cách c n tr VN cha c h ng Quy ch Thng m i Bình th ng Vnh vi n (PNTR) c a Hoa K, duy trì VN trong danh sách các N c c bi t b quan tâm v Nhân quy n & TDTG (CPC), trì hoãn VN gia nh p T ch c Thng m i Th gi i (WTO) òi bu c VN ph i m r ng DC & TD song song v i phát tri n kinh t , nhng chúng tôi bi t h u ch c VN s c gia nh p WTO trong nm 2006 này và H i ngh H p tác Kinh t Châu Á Thái Bình Dng s di n ra t i VN tháng 11-06. Các s ki n n y r t thu n l i cho các ng phái DC không CS công khai ra m t Qu c dân và Qu c t . N u ch bi t yêu c u CSVN ch p nh n a ng r i ng i ch i vi n c nào là th i i m cha thích h p, nào là th c l c cha ,... thì ch c ch n còn ph i i thêm 20-30 nm n a !!! Tr c di n u tranh là ph i t mình th c thi các quy n chính áng c a mình, ch p nh n cho Nhà c m quy n CSVN ánh phá mình làm l th t rõ tính b t công c oán c a CS ra tr c công lu n. Các ng phái ph i bi t t n d ng th i c r t thu n l i là Kh i 8406 ã khai phá ng tr c c n a nm các ng phái chính th c xu t hi n. Phng cách t t nh t b o toàn l c l ng c a mình là c n công b m c tiêu, cng lnh, ng l i, phng pháp u tranh th t rõ ràng cho công lu n bi t. Chính s công khai trong sáng c a m t T ch c là l i th t hào c a các thành viên và kh nng chinh ph c m i thành ph n khác, ng th i là thành trì

b o v T ch c ó khó b lng o n, l m d ng ; gi m b t các tiêu c c luôn ph i x y ra i v i m i T ch c. PTYT TDDC & TDTG : 2có cu c b u c QH 2007 a ng DC th c s , Kh i 8406 v a công b 10 i u ki n r t rõ ràng kiên quy t và ph bi n trên các c quan truy n thông Vi t và trên các trang Web Vi t h i ngo i. N u có m t T ch c, ng phái nào trong N c ho c h i ngo i v tham gia cu c b u c QH 2007 c a Nhà c m quy n CSVN thì Lm có ý ki n và nh n nh gì ? Lm NVL : 10 i u ki n c b n thi t y u không th thi u Kh i 8406 v a công b ngày 20-6-2006 v a r i tr c tiên không o t ng t o áp l c m nh CSVN ch p nh n b u c QH 2007 a ng DC th c s ngay hôm nay c và cho dù vi c t y chay b u c QH c ng 2007 có r m r n âu, QH bù nhìn 2007 v n thành hình nh 11 l n ã qua mà thôi. Nhng khi QH 2007 bù nhìn y thành hình thì nó ã b ung th và ung th i r i, ã b c ng ng qu c t nh n di n rõ r i. Các i bi u ng nhiên c c y s r t x u h khi b công lu n nh n di n ích xác h ch là nô b c c a CSVN. Kh i 8406 ch y u tr c tiên n l c làm l rõ tính DC gi hi u c a cu c b u c QH 2007 khi sinh ho t chính tr VN cha th c s công b ng DC mà có m t s ng phái có th ã mu n lm le ng c làm ch u c nh trang trí cho CSVN và c vào QH bù nhìn y. ây là lý do vì sao ngày 23-5-2006 v a r i, Kh i 8406 ã phát ng cao trào t y chay b u c QH c ng ho c DC gi hi u nm 2007. QH bù nhìn y dù v n thành hình thì cng s quá th m h i, quá suy y u. Nh v y bánh xe c b n c a b máy CS ã kh p khi ng th t s . Quá trình gi i th CS ã b t u. ó là ý ngha sâu xa và m c tiêu c th c a vi c t y chay b u c QH 2007. Còn mu n có 10 i u ki n c b n thi t y u không th thi u c a m t cu c b u c QH DC công b ng trong tng lai không xa, tr c h t ngay t bây gi m t s ng phái DC chân chính ph i m nh d n xu t hi n tr c di n

S 08 * Trang 20

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

u tranh v i CSVN, dùng m i phng cách vn minh hoà bình ch ng t ng b c giành l i 10 i u ki n c b n y, ch không th ng i không mà i CSVN thí ban cho là chuy n không bao gi có. PTYT TDDC & TDTG : 3- Lm nh n nh gì v Ngh nh 56/2006 /N -CP do ông Phan Vn Kh i ã ký ngày 06-6-06 và s hi u l c t ngày 01-7-06. Nó nh h ng th nào m Bán nguy t san TDNL ? Trong th i k Th c dân Pháp, c Hunh Thúc Kháng có t p chí Ti ng Dân và ông Nguy n An Ninh có t p chí Ti ng Chuông Rè so v i hi n nay VN cha có t báo, t p chí t nhân công khai i l p nào c CSVN cho phép ph bi n cho i chúng. Nh v y, CSVN v n còn àn áp TDNL hn Th c dân Pháp ph i không ? Xin c h i ý ki n Lm v quy n TDNL. Lm NVL : Quy n TDNL là m t trong các quy n c b n nh t trong 26 quy n m i ng i Dân VN ph i giành l i cho toàn Dân. Kh i 8406 ã nhi u l n lên ti ng òi l i quy n r t c b n này, và g n ây òi l i cách c th nh t là m t s thành viên c a Kh i 8406 t n hành BNS TDNL). Khi nào toàn Dân VN giành l i tr n v n quy n TDNL n y thì ch CS s ch m d t. Ngoài m t s m c tiêu tích c c nh ngn ch n b o l c, khiêu dâm, xâm ph m quy n s h u trí tu ,... m c ích chính y u c a Ngh nh 56/2006/N -CP là làm ch m l i quá trình gi i th ch CS t t y u ph i n và ang n. Nh trong Kháng th s 5 ngày 21-6-2006 c a mình, Kh i 8406 ã kh ng nh là tình tr ng TDNL hi n nay c a VN không b ng TDNL t i qu c Anh cách ây g n 2 th k và không b ng TDNL th i Th c dân Pháp t i Pháp cng nh ngay t i VN. T t nhiên Ngh nh 56/2006/ N -CP mu toan mu n bóp ch t BNS TDNL. Có th trong tng lai g n, BNS TDNL s ch u r t nhi u sóng gió. Nhng Ban Ch nhi m và Ban Biên t p ã quy t tâm l y m ng s ng mình b o v và nuôi d ng nó.

"H gây ra h n thù có th làm cho ng i vô t i máu" (Thánh Kinh Isaia 59,7) Trong l ch s , H Chí Minh ã b qua c h i ngàn vàng tr nên m t anh hùng dân t c có công khai sáng m t n c VN tân th i và dân ch , gi i phóng x s kh i ách thu c a ti n t i m t n n vn minh hi n i, ph i h p các truy n th ng dân t c và t o ra m t lý l ch m i cho Quê hng. Ch ích c a H , ti c thay, không ph i là tranh th c l p mà là t VN trong xích o CS qu c t . H không ch trng ban cho ng bào mình quy n dân t c t quy t, quy n b u c , quy n ch n l a t do c p lãnh o, lu t pháp và n p s ng riêng t. H áp t trên VN m t ch toàn tr b ng súng và còng, ki u Staline, v i t t c h l y ghê t m: gi t ng i không xét x , lùa dân vào tr i t p trung, chà p nhân ph m b ng chính sách "t y não", b ói qu n chúng và dung túng tham nhng. Trong th gi i xã h i ch ngha, HCM c xem m t th lãnh th hi n s t máu nh t phng pháp CS áp d ng su t th k 20. Phng pháp ó ch trng khai thác t n cùng s khát khao b m sinh c a qu n chúng ang thi u th n t do, c l p và cm áo. CS ã chuy n i khí l c quy t li t y thành võ khí s c bén d ph c v các m c tiêu en t i c a bè phái. Khi qu n chúng nh n th c c cái trò l ng g t b i c a CS thì ã quá ch m. C a khám b khoá ch t, ch c tài m c sâu gôc r , cá ã sa vào r . Không có gì thâm c hn hành ng nham hi m l i d ng ý chí quy t li t và s trung thành tuy t i c a i chúng ngây th. Không có gì gian ác b ng tròng cái ách nô l , nghèo ói và ch m ti n vào u, vào c ng i dân vô t i. Chúng ta không th quên r ng Xã h i Ch ngha là m t trong nh ng th ch gi t ng i, có th nói t ng hàng u trong l ch s nhân lo i, hn c Phát xít và c qu c xã. Vào th p niên 80, úng th , hn hai t ng i trên a c u rên si t d i ch dã man, di t ch ng, ngu xu n và b t l c y. D a vào khát v ng t do nô l hoá con ng i là th o n c a H .

H ã ngoan ngoãn noi gng àn anh Lê Nin. K ho ch thâm c này t ng c thí nghi m t i Cam B t, Lào, Éthiopie, Mozambique, Algérie, Cuba, Angola.... Sau b c bình phong chi n tranh gi i phóng, sau chiêu bài u tranh cho bình ng, c t ng t ng l p l p dân chúng xã thân b o v , các u s CS âm mu th m lén ch ng l i t do và nhân quy n. Cái sai l m tai h i nh t c a H là áp t t i VN n n vn hóa Mác-xít duy v t thay th n n vn hoá duy tâm c a dân t c, c xây d ng nhi u ngàn nm trên các n n t ng nhân, ngha, l , trí, tín. H ã c y vào xã h i n c ta m t lo i virus m i: "con ng i xã h i ch ngha", vô luân, bá o, vong b n, h hoá, ch bi t h n thù giai c p và h ng th vô trách nhi m. M i giá tr trí tu và luân lý, vì th , b o l n trong x . Dân trí suy i, dân khí tiêu tan, dân tâm iêu ng, dân sinh b r c. Chng trình giáo d c l y quy t c "H ng hn Chuyên" và "Ch ngha Lý l ch" làm kim ch nam ph n nh chính sách "b ng g c, tr ng ng i" nói trên và ã ào t o g n n a th k nay m t th h con cháu Bác H "g i d , b o vâng" hn là nh ng k thu t gia có óc sáng t o và ch t l ng th t s . L c ph ng t ng c a con b nh VN b thâm nh p tr m tr ng. nh h ng x u c a Vn hóa xã h i ch ngha không gi i h n vào o lý dân t c mà còn gây xáo tr n trong lãnh v c kinh t và chính tr d i hình th c che ch n n ô dù Trung ng và t oan vô k lu t c a c p cán b a phng. D i s lèo lái c a m t ê kíp c m quy n vô tài b t t ng, VN ngày nay không khác nào con thuy n say sóng trôi d t trên bi n c , b n b vô nh. Ít n a ã m t vô ích b n th h thanh niên. C n nhi u th p niên m i b t k p các n c lân c n trù phú nh Thái Lan, Singapour, Mã Lai, Nam Hàn, ài Loan... Nhà c m quy n VN h u CS s ph i vô cùng kh n n quét d n nh ng rác r i xú u do ch ti n nhi m lu l i. L p ng i t i v hi n nay trong n c t xem mình nh m t siêu giai c p ­giai c p noklamentura, giai c p t b n ­ mà c quy n cai tr c

S 08 * Trang 21

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

i u 4 Hi n pháp b o m minh th . i u này, n u v n gi nguyên, càng ngày càng ào thêm sâu cái h cách bi t gi i lãnh o i trên th m vàng v i i chúng cùng inh b ph n b i, g m có kh i nông dân, th thuy n ói rách, thanh thi u niên th t nghi p, ph n bán thân cho ngo i qu c, công nhân b ch x ngoài hi p áp và dân chúng b tr n l t t ai. Chính i u 4 HP là m chôn ng CSVN vì t o ra vô s b t công. Tình tr ng i tr y xã h i ­hi n vô phng c u ch a­ là t huy t, là "gót chân Achille" c a chính ph Hà N i. Nh Brutus gi t César, ng i cán b CS ­ tr nên k n i thù­ ang làm tan rã ng CS. B ng hành vi thoái hoá, b ng chính sách xu n ng. S m mu n gì Quân i Nhân Dân cng s ph i ch n gi a Dân và ng khi m t Thiên An Môn VN bùng n . Quân i không th vì ng mà gi t Dân. Lúc sinh th i, HCM có lng thi n tin t ng ni nh ng phúc l i tng lai c a xã h i ch ngha hay không? H n không, vì H t ng ích thân ch ng ki n k t qu th m kh c c a vi c áp d ng nh ng n c khác. Là m t nhà chính tr gia có ý t ng và quá khích, H không c n t t câu h i th a thãi này. Nh t t c các lãnh t c tài, H có bí quy t gi lng tâm thanh th n tr c nh ng tàn phá nguy h i c a m t tà thuy t mà y d c lòng ph c v tr n i. "L ch s là k t qu không ph i c a ch tâm mà là c a hành ng con ng i, L'histoire est le résultat non des intentions des hommes mais de leurs actions", nhà h c gi Jean Francois Revel t ng nh n xét chí lý. T i ác c a CS nhan nh n tr c m t, không th che d u c: tù ày, ch t chóc và ói khát. Ngày 25 tháng giêng nm nay, t i Strasbourg, Pháp, i H i ng Ngh vi n Âu châu, PACE, v i 99 phi u thu n và 42 phi u ch ng, ã thông qua Ngh quy t s 1481 t cáo c ng r n các ch toàn tr CS ph m t i ch ng nhân lo i trong d vãng và hi n t i. Ngh h i òi a nh ng th ph m ­trong ó có CSVN­ ra tr c Toà án Hình s Qu c t . Nm 1945, Vi t Minh o t th i c, qua m t các ng phái qu c gia và dành công u trong v toàn dân ch ng qu c. Chúng ã bi n x s thành m t bãi tha ma thay vì tái l p hòa bình, oàn k t dân t c, th ng nh t nhân tâm. HCM và ng chí không có lý do t bào ch a. Trái l i, ây là m t tr ng h p gia tr ng, m t s ánh c p, m t v l ng o v i. @@@@@@@@@@

khi Ð i H i X c a ng C ng S n Vi t Nam k t thúc, m i ng i ã th y rõ ch trng c a Vi t C ng v chính tr ch ng có gì thay i. Trái l i, các bi n pháp b o v ng c a Vi t C ng ngày càng ch t ch hn, nh t là qua vi c tr c khi r i kh i ch c v Th T ng, Phan Vn Kh i ã ký ngh nh 56/2006/NÐ-CP ngày 6-6-2006 và có hi u l c k t ngày 01-7-2006 v "x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng vn hóa, thông tin" v i n i dung si t ch t quy n t do ngôn lu n c a ng i dân trong n c. Bi n pháp tr ng tr ng i dân c a ngh nh này là ph t ti n nh ng k vi ph m. Ng i dân ch còn 2 cách, m t là không vi t, không c, không nghe nh ng gì mà Nhà N c không cho phép, hay ch nói theo báo, theo ài c a Nhà N c. T i sao Vi t C ng l i a ra ngh nh 56 trong lúc này, lúc mà Vi t C ng c n có m t b m t hi n lành nh con c p ang ng c Hoa K ban c p Qui Ch Thng M i Bình Th ng Vnh Vi n h u ti n n gia nh p WTO? Vi t C ng ang ch y n c rút v i các phong trào i kháng trong n c vào giai o n chót, không th ch n ch , không th trì hoãn. Vì ch m m t ngày, phong trào i kháng trong n c càng dâng cao, ch m m t ngày có khi không còn c h i àn áp n a. Trong quá kh , Vi t C ng ã dùng b o l c: b tù, tra t n, kh sai, th m chí th tiêu hay a ra tòa v i nh ng b n án 15, 20 nm tù ho c chung thân hay t hình, nhng các bi n pháp này ngày nay không còn hi u l c n a. Ph i thay i bi n pháp tr ng ph t b ng ti n, tuy có v nh nhàng nh các n c khác "ph t

Sau

vi c nh", nhng i v i ng i dân trong n c là m t hình ph t ghê g m, vì n u vi ph m là "h t v n". Bi n pháp tù t i, giam c m và th tiêu không còn hi u l c n a, vì có quá nhi u k áng ph i vào tù, vì phong trào ch ng i ngày càng m nh m trong n c. N u áp d ng bi n pháp này thì Nhà N c ph i b ti n xây nhi u nhà tù, và là cái ích cho các t ch c qu n chúng u tranh gi i thoát cho h , các t ch c phi chính ph v nhân quy n òi h i, áp l c tù c th , gia ình n n nhân tr thành k thù c a Nhà N c và các chính ph cng òi h i ph i tr t do cho tù nhân "vì t do ngôn lu n". B t nh t thì d , nhng th thì r t khó. Tr t do cho m t tù nhân tr c th i h n có ngha là Nhà N c b t oan. B t oan thì Nhà N c m t uy tín, vì làm b y. Tr t do tr c th i h n cng có ngha vì b áp l c c a dân chúng, c a h i ngo i. Ði u này ch ng t Nhà N c y u. M t Nhà N c y u là nhà n c s p s p . B t giam r i ph i th khi n cho nh ng ng i b giam c m coi th ng bi n pháp tr ng ph t và h ra ngoài càng ho t ng m nh hn. B t giam linh m c Nguy n Vn Lý, a ra m t phiên tòa th t r i ph i tr t do tr c th i h n vì áp l c qu c t , và hi n nay linh m c Lý cng nh nh ng ng i ã t ng b tù C ng S n v n u tranh, mà u tranh càng m nh, càng có k ho ch h u hi u hn. Dùng côn kh ng b c Hoàng Minh Chính khi n d lu n ph nh Nhà N c, trong khi ó uy tín c a c Hoàng Minh Chính càng lên cao theo m c hành hung c a b n côn . Do ó, b t giam hay dùng thói côn v i m t ng i nào là y

S 08 * Trang 22

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

ng i ó và gia ình qua bên phe ch và làm cho ng i ó tr nên n i ti ng và vì v y, h càng u tranh m nh m . S ng i ch i i tù trong n c ngày càng quá nhi u. Nhà N c không th kham n i! B t giam hay cho công an gi d ng côn hành hung các nhà u tranh hay tín các tôn giáo nh H i Thánh Tin Lành, Ph t Giáo Hòa H o s làm cho b m t c a Nhà N c C ng S n nh là m t thùng rác; càng àn áp, hành hung bao nhiêu, cái thùng rác càng hôi hám, d b n b y nhiêu. Do ó, bi n pháp ph t ti n ã c Nhà N c C ng S n áp d ng. Ð i v i d lu n bên trong cng nh bên ngoài, bi n pháp này có v nh nhàng, nh h ã áp d ng v i k s Ð Nam H i. Ð ng hng h i ngo i góp ti n cho k s Ð Nam H i óng ti n ph t thì uy tín Nhà N c càng lên cao, vì "h i ngo i cng tuân th lu t l Nhà N c", Nhà N c có thêm ngo i t , ng i b ph t v a có t i v i Nhà N c v a b hàm ân h i ngo i. Bi t c thâm ý này c a Vi t C ng, k s Ð Nam H i ã không ch u n p ph t. Nhng khi có hàng trm, hàng ngàn và có th lên t i hàng v n n n nhân b ph t thì Ng i Vi t H i Ngo i không th giúp c. Ng i b ph t n u không có ti n óng ph t thì s b t ch thu nhà c a, ru ng v n, vì ó là i u h p lý. Nhà N c ch làm nh ng gì các ch n ngày xa ã làm, âu có gì là àn áp, bóc l t? Các c quan nhân quy n cng không can thi p c, vì h còn có nhi u vi c ph i làm, t i sao l i ph i i can thi p vào chuy n ph t vi c nh c a Nhà N c Vi t Nam? Vì v y, sau bi n pháp b tù, cho côn hành hung v.v... v n ã ch ng t ch ng giúp ích gì cho Nhà N c, trái l i làm cho phong trào i kháng trong n c ngày càng dâng cao, càng có nhi u ng i tham gia ch ng i, Nhà N c ph i ngh n bi n pháp ph t ti n. Theo ngh nh "3 s 6" (ngày 6 tháng 6 nm 6) thì ng i dân mu n không b m t ti n ch có n c út nút l tai, dùng bng keo b t mi ng và l y gng (ch không ph i ki ng) mang vào m t mà thôi! Vì

ng i so n th o ngh nh này r p theo khuôn c a nh ng k hàng tôm hàng cá, á cá ln da, ch không ph i r p khuôn c a nh ng k theo h c lu t l , dù là lu t l C ng S n. Sau ây là nh ng i u mà ngh nh 56 cho là "vi ph m": "Vi ph m hành chánh trong các lãnh v c vn hóa thông tin qui nh trong ngh nh này bao g m: nh ng hành vi vi ph m nguyên t c qu n lý c a nhà n c trong các ho t ng thông tin báo chí, ho t ng xu t b n, i n nh; các lo i hình ngh thu t bi u di n; ho t ng vn hóa và kinh doanh d ch v vn hóa công c ng, m thu t, tri n lãm vn hóa, ngh thu t, nhi p nh, quy n tác gi , tác ph m vn h c ngh thu t và quy n liên quan... công b , ph bi n tác ph m ra n c ngoài". Theo nh qui nh này thì nhúc nhích m t cái v ngôn lu n là ph i óng ti n. Sau khi bao g m quá nhi u ph m vi chi ph i b i ngh nh 3 s 6 này, ngh nh a ra "nh ng vi ph m" r t hàm h , Nhà N c r t d ki m ti n, công an mu n c t ngha sao cng c và ph t bao nhiêu cng h p pháp. Sau ây là nh ng cái "t i" b ph t ti n: "thông tin mang n i dung c h i ­ xuyên t c s th t l ch s - ph nh n thành t u cách m ng ­ v nhân ­ anh hùng dân t c ­ xúc ph m uy tín c quan - truy n bá t t ng ph n ây có ngha là ng..."! V nhân H Chí Minh, Ph m Vn Ð ng... mà cng có th là Mao Tr ch Ðông, Lê Nin, Xít Ta Lin và nh ng tên C ng S n nào mà Vi t C ng cho là v nhân, ví d nh C Rút Chóp tuy cng là C ng S n, nhng ch anh hùng v i "b n xét l i ch ng Ð ng" nh c Hoàng Minh Chính mà thôi. Còn các anh hùng dân t c nh Tr n Hng Ð o, Lê L i, Nguy n Hu v.v... thì cng còn tùy theo s suy ngh c a Công an C ng S n. Ví d nh dân chúng g i Ð c Tr n Hng Ð o là anh hùng dân t c mà "vi ph m" thì hóa ra H Chí Minh ã vi ph m ngh nh này, vì H Chí Minh ã r t h n láo v i Ð c Tr n Hng Ð o qua câu th: "Bác tôi, tôi bác cng anh hùng!". Có ng i nào s ng d i ách C ng S n dám vi t

m t câu th tng t , g i bác tôi, tôi bác v i H Chí Minh, mà không b công an b tù chng? Nói ngh nh do b n á cá ln da, b n hàng tôm hàng cá so n th o là vì v y. Còn "xúc ph m uy tín c quan" ngha là ng i dân không c kêu ca khi "c quan" c p t, c p ru ng, c quan n h i l , v.v... tóm l i là ph i nh m m t tr c nh ng t i ác c a Nhà N c làm. T i sao Phan Vn Kh i ký ngh nh này, thay vì Nguy n T n Dng, tân th t ng ký? Nhà N c cng bi t ây là m t ngh nh s b lên án, s b nguy n r a; do ó, tránh cho Nguy n T n Dng b "t n công ph u", Phan Vn Kh i ành ph i hy sinh ký ngh nh này. R t có th ây là m t " m b o" cho gia tài và m ng s ng c a Kh i và gia ình. Ð i v i C ng S n, c n tàu ráo máng v i ng chí là chuy n th ng, "c u cánh bi n minh cho phng ti n" mà! Ð ng khác, th i gi cng quá c p bách, không ch i c Nguy n T n Dng lên ngôi nh ã nói trên. Hi u l c c a ngh nh 3 s 6 này ra sao? Tr c m t là Nhà N c "d ki n" s thu c r t nhi u ti n, vì ng i vi ph m s h ng hà sa s , công an s có nhi u c h i ki m n vô t i v , vì s ng i vi ph m có th là c n c, sau khi tr i con nít, ng i già, ng i mù ch và m t ít ng viên "kiên nh l p tr ng". Nhng m t lu t l t ra, n u không ph i do b n hàng tôm hàng cá so n th o thì ph i c tính ng i dân có th có kh nng ch p hành hay không? V i ngh nh này thì c n c vi ph m. Do ó, không th thu ti n nh "d ki n" l c quan c a công an và Nhà N c. Tuy v y, ngh nh này ch nh m tri t h m t vài m c tiêu mà thôi, ví d nh bán nguy t san T Do Ngôn Lu n, nh ng ng i ký tên ng h Tuyên Ngôn Dân Ch , nh ng nhà i kháng v.v... Ngh nh 56 này có nhi u d u hi u ch ng t Nhà N c quá run s tr c cao trào u tranh c a dân chúng. Do ó, thà không c T i Hu Qu c Vnh Vi n c a Hoa K, không c vào WTO ch không th ch p nh n cao trào u tranh

S 08 * Trang 23

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

ngày càng l n m nh trong cng nh ngoài n c. Ngh nh 3 s 6 này cng cho th y Nhà N c ã quá y u, bi n pháp tù t i ã không hi u l c, làm sao mà ph t vi c nh có th mang l i hi u l c? S tr ng c a C ng S n là b o l c, nay không th dùng b o l c c n a thì b i tr n là cái ch c. Nói b i tr n thì ph i có cu c chi n, có chi n u. Vi t C ng ã l s y u kém c a chúng thì i th c a Vi t C ng ph i "ti n lên, toàn th ng t v ta". Ðây là lúc ph i u tranh quy t li t hn n a ch m d t ch C ng S n. Ðã nói n chi n u thì ph i có s c m nh. S c m nh cu c chi n này âu? Có nh ng k ch y theo Hoa K ánh hi xem ng h ng c a Hoa K làm sao "du ng gió b mng, m n s c ánh s c, ôi bên cùng có l i v.v..." Do ó, h i ngo i nh ng ngày g n ây, m t vài t ch c, th m chí vài cá nhân cng mu n lèo lái, bao trùm t t c ng i Vi t H i Ngo i, dùng kh i ng i Vi t h i ngo i không ra m t Hoa K thì cng m c c v i Vi t C ng. Có oàn th dùng chiêu th c "l y nôm" c ng ng ng i Vi t h i ngo i lng o n kh i ng i Vi t h i ngo i theo ch th c a C ng S n, mong c Vi t C ng chia gh , chia ch c. Nh ng t ch c, cá nhân này cng y nh Vi t C ng, d i kh , m t g c. Vì s c m nh t t nh t và duy nh t có th em l i th ng l i là s c m nh c a dân t c. Lãnh o c qu n chúng Vi t Nam m i là s c m nh i n th ng l i cu i cùng cho m t Vi t Nam t do và dân ch .

Thân chào các b

n thanh niên,

ng s nh ng gì C ng s n làm Hãy làm nh ng gì C ng s n s

****************

Xin góp tay ph bi n r ng rãi cho ng bào qu c n i

sinh viên, h c sinh, Hôm nay Ti n Trung r t hân h nh c nói chuy n v i các b n t i ây, có th làm m t c u n i gi a các b n du sinh t trong n c ra và các b n thanh niên, sinh viên, h c sinh t i ây. Trung sang Pháp vào nm 2002. Th i gian u Pháp, do b nh h ng b i nh ng gì c h c và d y d Vi t Nam, Trung luôn ngh r ng xã h i t b n ch có k thu t là gi i, còn ng i dân s ng trong c nh b bóc l t th m t b i ch t b n. Con ng i trong xã h i t b n ch còn bi t có ti n, không còn tình ng i, o c bng ho i, truy n th ng dân t c suy i. C ng ng ng i Vi t Nam t i h i ngo i là nh ng ng i mê ti n, v t ch t n n i b n c ra i, không l i xây d ng t n c v i ng bào trong n c. Do ó, Trung ch bi t h c và cng r t dè d t khi ti p xúc v i ng i Pháp cng nh c ng ng ng i Vi t t i Pháp. Th nhng cùng v i th i gian, s hi u bi t và n i xót xa cng l n d n lên. Các chú, các bác Vi t ki u Pháp ã giúp Trung cng nh các b n c a Trung r t nhi u. Nh ng tình c m chân thành ó ã khi n Trung ph i suy ngh, nghi n ng m và nh n th c l i r t nhi u v n c a Vi t Nam, trong ó có l ch s , vn hóa, xã h i, chính tr , kinh t , v.v... Tha các b n, Ngày hôm nay, khi toàn nhân lo i ang b c vào k nguyên c a ti n b , dân ch , t do, t n c Vi t Nam v n n m trong s các qu c gia l c h u c a th gi i. Trung có th nêu ra ây m t vài i m chính :

·V l i t c u ng i, Vi t Nam x p h ng 108/152 n c. ·V tham nhng, Vi t Nam là m t trong nh ng n c tham nhng nh t th gi i, x p h ng 94/143 n c. ·V dân ch , Vi t Nam x p h ng 138/143 n c. ·V t do báo chí, Vi t Nam x p h ng 135/143 n c. ·V kinh t t do, Vi t Nam x p h ng 137/161 n c. ·V phát tri n con ng i, Vi t Nam x p h ng 112/177 n c. ·V kh nng c nh tranh, Vi t Nam x p h ng 77/104 n c. Nh ng thành tích tng tr ng hi n th i c a Vi t Nam a s d a vào vi c vay n , bán tài nguyên thô, và ti n do ki u bào g i v . N n tham nhng, lãng phí ã tr thành qu c n n. Môi tr ng Vi t Nam cng ang b phá ho i nghiêm tr ng do n n phá r ng và không x lý ch t th i gây ra. T t c nh ng i u k trên l i h u qu nghiêm tr ng và n ng n cho tu i tr VN, trong ó có c ng i thân c a chúng ta. Do ó, chúng ta ang c n m t s thay i toàn di n cho Vi t Nam. n ây, Trung xin nêu m t vài suy ngh v các b n thanh niên Vi t Nam t i h i ngo i. Tr c ây, khi cha g p các b n cng nh cha bi t v i h i sinh viên này, Trung luôn có c m ngh r ng các b n thanh niên h i ngo i không bi t nhi u v Vi t Nam. Lý do r t n gi n, các b n ang s ng m t t n c nói ti ng Anh, r t khó có i u ki n có th th c hành ti ng Vi t, và cng vì lý do ó, các b n s r t khó khn hi u c vn hóa cng nh tình tr ng Vi t Nam hi n t i. T i n c Pháp, Trung ít khi th y c ng ng Vi t Nam t i h i ngo i t ch c nh ng

S 08 * Trang 24

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

ho t ng chung v i sinh viên du h c, và có l n c M cng nh v y. Trung có c m giác v n có m t s ngn cách vô hình gi a ng i Vi t trong n c và ng i Vi t h i ngo i. Th nhng khi có m t t i ây, Trung r t ng ngàng. Thì ra dù có i âu, âu, ng i Vi t Nam nói chung và th h tr nói riêng không bao gi quên c i ngu n. Các b n sinh viên g c Vi t Nam t i B c M ã t t p t i ây cùng chia s v i nhau nh ng u t và trn tr , cùng nhau xây d ng c ng ng Vi t Nam v ng m nh t i h i ngo i. Các b n ây a s u hi u và nói c ti ng Vi t, ch ng t s c s ng mãnh li t c a vn hóa Vi t Nam. Trung th y r ng các b n sinh viên h i ngo i và các b n du h c sinh có nhi u i m gi ng nhau : gi i ngo i ng , i nhi u, bi t nhi u, tng lai ti sáng do c giáo d c b i nh ng n n giáo d c tiên ti n, n n t ng c a s thành công v ng ch c trong cu c s ng sau này. n ây, Trung l i ch nh lòng ngh n 45 tri u thanh niên Vi t Nam ang s ng, h c t p và làm vi c trong n c. H cng tr c tu i nh Trung và các b n ang ng i ây. Th nhng h ang ph i s ng trong m t ch toàn tr , quy n con ng i và quy n công dân b vi ph m. Tu i tr v i bao hoài bão và khát v ng th nhng h s ng v i m t tng lai b p bênh, ch tr t ng l p con em c a nh ng quan ch c tham nhng và m t s ít gia ình khá gi . Các b n tr c a chúng ta trong n c ang mong ch m t s thay i ích th c, ó là m t Vi t Nam dân ch , pháp tr . Nh v y, Trung cho r ng ã n lúc thanh niên trong n c và chúng ta h i ngo i c n liên k t l i cùng nhau thúc y dân ch cho Vi t Nam. Vì có dân ch thì m i có th phát tri n b n v ng. V y chúng ta có th làm nh ng gì? Chúng ta nên quan tâm, nói chuy n, trao i v i các b n du h c sinh t trong n c ra, m t cách nh nhàng và chân tình, giúp các b n y hi u các khái ni m c b n v dân ch , pháp tr , xã h i công dân, v.v... Nh ng ng i b n du h c sinh

y khi tr v s có i u ki n t t truy n bá nh ng t t ng ó và d n thân vào công cu c òi dân ch t do cho Vi t Nam. Các b n cng nên quan tâm nhi u hn n a n tình hình kinh t , chính tr , xã h i c a Vi t Nam, c bi t là tình hình c a phong trào dân ch trong n c. Các b n có th em nh ng v n c a Vi t Nam ra tr c c ng ng qu c t chính ph các n c có bi n pháp gây s c ép lên chính ph Vi t Nam tr c nh ng hành vi vi ph m pháp lu t, cng là nhân dân th gi i hi u rõ cu c u tranh chính ngha c a nhân dân Vi t Nam ch ng l i áp b c, b t công, b o quy n, l m quy n,... Gi i thi u v T p H p Thanh Niên Dân Ch Nhân ây, Trung cng xin gi i thi u cho các b n bi t v T p H p Thanh Niên Dân Ch , m t t ch c do anh em sinh viên du h c l p ra cùng chung s c thúc y quá trình dân ch hóa Vi t Nam. Trung ã thành l p ra t ch c này sau khi nh n th y r ng thanh niên Vi t Nam trong n c và h i ngo i còn quá th v i các v n chính tr . i u ó vô cùng nguy hi m cho tng lai c a t n c. T p H p Thanh Niên Dân Ch ch trng sinh ho t ôn hòa, m c tiêu chính là nh c nh chính quy n Vi t Nam ph i th c hi n nh ng i u sau : 1. T do báo chí và t do xu t b n. 2. T do l p h i và t do l p ng. 3. T ng tuy n c t do, công b ng, có qu c t giám sát vào nm 2007. Hi n t i, T p H p Thanh Niên Dân Ch ang t ch c chng trình Marathon N i Vòng Tay L n thu th p ch kí nh m gây s c ép lên chính quy n Vi t Nam tr c th m H i ngh Th ng nh APEC. Chng trình c t ch c liên ti p t i các thành ph trên th gi i và c Vi t Nam òi h i nh ng i u trên. Ch nh t này, t 2h n 6h chi u, t i GI Forum có cu c r c u c dân ch c a T p H p Thanh Niên Dân Ch . Trung r t mong c s tham gia c a các b n, chính quy n Vi t Nam th y r ng ng i Vi t Nam nói chung và thanh

niên Vi t Nam h i ngo i nói riêng, luôn mong c cho s phát tri n b n v ng, ích th c, m t ch dân ch , a nguyên, a ng cho Vi t Nam. Không có m t ch c tài, ng tr nào có th t n t i vnh vi n. Nhi m v c a t t c thanh niên chúng ta là y nhanh quá trình dân ch hóa Vi t Nam. Trung xin c m n ban t ch c ã t o i u ki n cho Trung n giao lu, h c h i, chia s v i các b n ngày hôm nay. C m n các b n ã chú ý theo dõi. THTNDC Tin t c ti p trang tr. 17

Tây Úc: H i th o " ng S Hãi" y m tr tuyên ngôn 8406

(Perth - VNN) Ban Ch p Hành C ng ng Ng i Vi t T Do Tây Úc (BCH/C NVTD/TU) ph i h p v i Phân H i Chuyên Gia Tây Úc (PHCG/TU) ã t ch c m t bu i H i Th o v i m c ích tham kh o ý ki n c a các H i oàn, oàn Th và ng bào ch n m t ngày có danh xng là "Ngày Dân Vi t T N n C ng S n" (Ngày DVTN CS) cho ti u bang Tây Úc (WA), ng th i lên ti ng y m tr Tuyên Ngôn 8406. Bu i H i Th o v i ch "BE NOT AFRAID" (L i nói c a c Giáo Hoàng John Paul II) di n ra t i Koondoola Community Hall thu c vùng Koondoola, vào lúc 2 gi tra Ch Nh t 16-07-2006. Ông Nguy n Ng c Dzoanh, T ng Th Ký BCH/C NVTD/TU (thay m t ông Nguy n Qu c Cng vì lý do s c kho không tham d c), ng l i v i c t a v ý ngha và nh ng m c th i gian m i ng i bình ch n ngày DVTNCS. ó là nh ng ngày 20-06 (Ngày Qu c T T N n, 20-07 (Ngày chia ôi t n c) và 14-11 (Ngày Liên Hi p Qu c công b "V n Thuy n Nhân Vi t Nam Là M i Quan Tâm Hàng u"). ng th i, ông cng trình b y v b n Tuyên Ngôn ngày 0804-2006 (Vi t t t là Tuyên Ngôn 8406) c a 118 nhà u tranh cho Dân Ch t i Vi t Nam ng ký tên (Hi n nay ã lên n g n 2000 ng i). ó là 2 tài th o lu n trong bu i h i th o này. Tr c khi vào ph n h i th o, Ban T Ch c (BTC) ã trình chi u b dng nh "Nh ng Ch ng ng T N n" do nhóm Vì T Do th c hi n. B dng nh này ã ra i sau khi C ng S n Vi t Nam áp l c chính ph Mã Lai và Nam Dng phá b 2 t m bia t ng ni m thuy n nhân t i 2 o Bidong và Gala. Xem ti p trang 28 S 08 * Trang25

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

n nay b Lu t V Quy n L p H i c a Vi t Nam ã s a i và bàn cãi nhi u nm, t i b n d th o th 9 hay th 10 r i mà v n cha xong - nh v y, dân Vi t Nam v n cha có quy n l p h i, có ngha là các công oàn v n là công oàn c a chính ph . Trong khi ó, nh ng cu c ình công liên t c t cu i nm ngoaí t i nay ã cho th y mô hình công oàn nhà n c ã tr thành l i th i, và là m t th t b i l n - công oàn nhà n c khi vào hãng t, nh t i m t s công ty may d t c a ch ài Loan hay Nam Hàn, ã tr thành m t công c cho phía ch x ép th . i u này cho th y nhu c u c n l p các công oàn c l p r t l n. Th m chí nh sau các t ình công u nm nay, hn 100 lãnh t công nhân bi u tình ã b công an b t ngu i và d n i bi t tích. B n tin trên Bangkok Post v tr ng h p công an CSVN b t cóc 100 công nhân ó ã bi n vào h vô t i gi , vì không có m t tm hi nào. V y công nhân VN có th thành l p công oàn c l p trong hoàn c nh toàn dân không có quy n l p h i nh hi n nay? Nhu c u ó th c s ang càng lúc càng l n. B n tin ài VOA d a theo thông t n B c Kinh Xinhuanet ghi nh n v tình hình ình công VN nh sau: "560 v ình công ã di n ra Vi t Nam t tháng giêng nm 2004 n trung tu n tháng 6 nm nay, trong ó có hn 200 v x y ra trong nm 2005, gia tng r t nhi u so v i 60 v c a nm 1995. B n tin hôm th hai c a Tân Hoa xã trích thu t tin t c báo chí Vi t Nam nói r ng trong s 560 v ình công, có 409 v x y ra các công ty có v n u t n c ngoài, 138 v các công ty ngoài qu c

Hi

doanh và 13 v t i các doanh nghi p nhà n c. Nguyên do chính d n t i các v ình công là các ch doanh nghi p không tuân hành Lu t Lao ng, c bi t là nh ng quy nh v ti n lng, ti n th ng, b o hi m xã h i, và i u ki n làm vi c. M t y u t khác góp ph n làm phát sinh nh ng v ình công là bi u hi n y u kém c a các công oàn ho t ng t i các doanh nghi p. H u h t nh ng v ình công di n ra m t cách ôn hòa và có tr t t , nhng cng có m t s v ình công trong ó nhân công ã phá ho i tài s n c a doanh nghi p. Theo tin c a báo Ti n Phong, có hn phân n a các doanh nghi p các khu công nghi p và khu ch xu t không tr lng cho n công nhân trong th i gian h ph i ngh sanh con và 25% các công ty không tr lng ngoài gi ." i u chúng ta th y r ng chính ph CSVN t i ình công là vì ch doanh nghi p không tôn tr ng Lu t Lao ng, nhng nhà n c không bao gi nh n l i v tình hình ki m tra bu c doanh nghi p th c thi Lu t Lao ng, và cng không t nh n t i ho t ng công oàn b t c vì cán b công oàn ã b ch doanh nghi p mua chu c ho c ép bu c. M t b n tin c a UNI hôm 17-72006 cho th y r ng d i m t UNI thì nhà n c CSVN ang chu n b chuy n mình g b ch ngha c ng s n, trong ó UNI óng m t vai trong vi c giúp thành l p và hu n luy n các công oàn c l p t i Vi t Nam. i u này c c k khó hi u, b i vì Lu t V Quy n L p H i v n còn b ém, cha cho ra, và m t cách chính

th c thì v n cha ai có quy n l p công oàn c l p. B t k là phía nhà n c ã có nhi u ng i thú nh n r ng các t công nhân v a qua h u h t u h p tình h p lý, tuy r ng không cán b nào dám công khai kêu g i chính ph tr t do cho 100 lãnh t công nhân ình công b b t ngu i. Báo Ng i Lao ng hôm 15-72006 v i bài "Tôn tr ng quy n ình công c a công nhân" c a nhà báo Hoàng Hùng ã v tình hình nóng b ng này, trích: "Hn 10 nm qua, cha có cu c ình công nào do Công oàn ng ra t ch c nên t t c các cu c ình công u sai v hình th c, còn n i dung thì hoàn toàn phù h p. Ngày 15-7, B KH- T, B L TB-XH và T ng L L VN t ch c cu c h p báo chuyên v v n ình công trong vòng 10 nm tr l i ây. ây còn là ho t ng bên l h i ngh t ng k t 15 nm xây d ng, phát tri n khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t (KCN, KCX, KKT) nh m tìm ra gi i pháp h n ch n n ình công t phát, không úng theo quy nh c a pháp lu t. Các cu c ình công ch sai v hình th c Th tr ng B KH- T Nguy n Ng c Phúc cho r ng hn 1.000 cu c ình công x y ra trong 10 nm qua u di n ra không úng các trình t , th t c quy nh c a pháp lu t là không do Công oàn c s ng ra t ch c, lãnh o. Tuy nhiên, h u h t các cu c ình công x y ra u n m trong khuôn kh quan h lao ng, trong ph m vi doanh nghi p (DN), không vi ph m các quy nh v c m, hoãn ho c ng ng công. Nói cách khác, các cu c ình công ch sai v hình th c, còn n i dung thì hoàn toàn phù h p. Nhìn chung, ình công x y ra do ng i s d ng lao ng vi ph m pháp lu t lao ng và nh ng cam k t tr c ó. M t s ni x y ra ình công còn do th c hi n qu n lý tùy ti n trái v i quy nh c a pháp lu t, vi ph m nhân ph m, phong t c, t p quán c a ng i Vi t Nam. B c xúc v quy ch ti n lng Th tr ng B L -TB-XH Lê Duy ng nh n m nh: S d ình

S 08 * Trang26

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

công tng t bi n trong nh ng tháng u nm 2006 là do chính sách v ti n lng t i thi u t i các DN có v n u t n c ngoài th p, t n t i trong th i gian dài, không phù h p v i ch s tr t giá và ch m c i u ch nh theo quy nh t i i u 56 B Lu t Lao ng. Sau khi Chính ph ban hành ngh nh i u ch nh lng t i thi u thì tình hình có ph n l ng d u, công nhân an tâm làm vi c. Tuy nhiên, i v i các DN có v n u t trong n c v n cha có s i u ch nh phù h p. M t s DN l y m c lng t i thi u tr lng cho ng i lao ng, xem ó là n giá ti n lng chính. Trong khi ó nh m c lao ng l i quá cao, nhng n lng thì kéo dài, thi u quan tâm n ch ti n th ng..... Ông Nguy n Hòa Bình, Phó Ch t ch T ng L L VN, th a nh n trong vòng 10 nm tr l i ây cha x y ra v ình công nào do Công oàn t i ch kh i x ng. ây là m t nh c i m c n ph i kh c ph c trong th i gian t i. Ông cho r ng s v ình công ngày càng nhi u, nhng không có gì áng ng i. ình công là m t hi n t ng t n t i khách quan trong n n kinh t th tr ng...." N u c k , chúng ta không h nghe nói gì t i các Công oàn c l p... V y thì vì sao UNI l i nói là ang hu n luy n và giúp thành l p công oàn c l p t i VN? Có ph i CSVN ã thành kh n, ch u tôn tr ng quy n l p công oàn c a công nhân? Hay ch là bày trò o thu t v i qu c t ? N u ch là o thu t, thì sao n l y n i au kh c a th thuy n làm trò gài mu qu c t nh ng ngày s p vào WTO?

B n tin c a

20,000 Th Vi t B n, B Vi c. Ch Hãng ài Loan Hm D a

ng Dân Ch Nhân Dân

Ngày 16-7-2006 (Sài Gòn-VN). 20.000 công nhân b n và b vi c t i Bình Dng Vào lúc 4h15 chi u ngày 11-07, công nhân phân x ng A ùn l i t i nhà n. V n m t mu ng nh v i dm ba lát th t m ng, cùng n i canh l ng b ng rau... ó là th c t c a m t b a n có giá là 3.050 ng, trong khi m t

da cm bình dân bên ngoài ã t i 5.000 ng. Nhìn nhi u ngày, n vài nm ã n lúc ngán không th ch u n i. Ngòi n cho m t cu c ình công ã phát. Anh ch em quy t nh tuy t th c và b ra v . Ng i lao ng thu c 7 x ng ng lo t h ng ng, ba ca s n xu t ng lòng ngng vi c. ây là th c t nh ng gì ang x y ra t i công ty giày Thông D ng (100% v n ài Loan) thu c p 3, xã An Phú, huy n Thu n An. Vào ngày 11-07, trong lúc ông Ng Gek Boo - Giám c Vn phòng T ch c lao ng qu c t (ILO) khu v c Châu Á - TBD thm Hà n i thì t i t nh Bình Dng b t u n ra cu c ình công th 1.278 (1). ã nhi u nm t i ây trong gi làm vi c, âu ó l i có vài ch em ngã l ch b ch. H x u vì ki t s c tng ca, h ngã vì ói. Cái c nh g c qu vì n không no không còn xa l v i ng i th giày t i công ty Thông D ng trong nhi u nm qua. Tình hình không nh t ng thu t trên báo Tu i Tr qu c doanh a tin trong hai ngày qua (14 và 15-07), s l ng ng i lao ng tham gia ình công không ph i là 2.000 mà là kho ng 20.000 ng i! (2). n ngày 13-07, gi i ch Thông D ng ch a ra nh ng l i h a v vi c ch n ch nh công tác v sinh b a n công nhân và th c hi n tng lng theo quy nh Nhà n c, nhng riêng ti n su t n thì ph i i ý ki n t công ty m bên ài Loan. Tuy nhiên nh nhi u l n ã x y ra, nh ng thng l ng này không h th hi n qua m t b cáo công khai, có v y m i th y h t c thói ma lanh trong nh ng l i h a c a gi i ch Thông D ng. Mà nào có vì h nghèo cho cam, s v n u t công khai t i Bình Dng là n 10 tri u USD. Gi i ch Thông D ng ã a ra nh ng l i h a thi u b o ch ng. Ai ã ch ng lng cho h , có ph i chính thái thu n tuý ve vãn t b n ngo i qu c c a pháp lu t VN th i xã h i ch ngha? c bi t, công ty Thông D ng t ng i m t v i phái oàn CCRA (C quan Thu và H i quan Canada) trong v ki n bán phá giá giày tháng 03-2002. V i chiêu th c tr lng tr , lng ây ch tr vào ngày 10 c a tháng sau ó, công ty Thông D ng luôn giam l i ti n công 10 ngày lao ng c a công nhân. Các công ty FDI (có v n u t n c ngoài) t i VN a ph n không xem tình tr ng công nhân ình công là m t kh ng ho ng kinh t doanh nghi p. Ngoài ch trng thu n tuý tr c l i, gi i ch Thông D ng không h ngh n vi c gi i quy t kh ng ho ng. V n quan h c ng ng (public relation) mà gi i

ch quan tâm ch d ng m c các giao ti p v i gi i công quy n a phng, i s ng ng i lao ng b v t ln l c âu ó. H v v t tr c kh s c a anh ch em công nhân v i s ng lõa c a pháp lu t nhà n c. Ng i lao ng t xoay s v i tình hu ng và cô n i m t tr c b t công. Các cu c ình công có th do l i t thân hay hi u l m thì luôn c n m t thông i p mang tính tích c c a ra t gi i ch . Gi i ch Thông D ng ã ch i b trách nhi m v i ng i lao ng và xem th ng l i ích các bên i tác. Thái vô trách nhi m c a gi i ch Thông D ng r t áng b chê trách so v i các ng nghi p cùng ngành (3). Trong lúc ch chm b m vào l i nhu n kinh doanh, doanh nghi p ã y ng i lao ng n ch ình công. Suy cho cùng, khó có th trách riêng ng i ngo i qu c, m t khi ngay chính quy n trong n c cng không xem ây là m t chính sách c n thi t cho con dân. Sáng 15-05 vào ngày ình công th t, B Qu n lý (?) công ty Thông D ng ra m t thông báo hm u i vi c các ng i ình công (4). Gi i ch Thông D ng mu n d p t t kh ng ho ng b ng m i giá, h u qu c a sai l m này s không d ng l i ây. Nh ng mâu thu n trong quan h lao ng Thông D ng ã n nh i m. N u anh ch em công nhân quay l i làm v i nh ng l i h a suông c a ch thì h ã th t b i trong u tranh; n u h ti p t c ình công thì có kh nng b u i b ng ngay chính pháp lu t c a n c VN XHCN! Mà h th ng pháp lu t ó ch th a nh n quy n và l i ích gi i công nhân m c t i thi u, ng i lao ng t n t i m t cách ch t v t, ch không không ph i s ng. M t ngày c h t d n, cu c u tranh l i thêm y u t cam go, ngày mai i ng i th giày công ty Thông D ng v âu... Ghi chú: 1/ Theo tính toán s b c a b n báo Tin Nhanh, t ngày 07-06-2006, c n c n ra ra thêm 7 cu c ình công, g m có t i Sài gòn: 5; Qu ng Ngãi: 1; Thanh Hóa: 1. Xem thêm Tin Nhanh s ngày 09-06-2006. 2/ Tr c s li u ình công g m 2.000 ng i, chúng tôi nghi ng v kh nng i th c t hi n tr ng c a phóng viên Quang Kh i (báo Tu i Tr ). C n ph i bi t s th i m danh t i Thông D ng ã lên n con s hn 26.000, s l ng xe g i i làm c a công nhân trong nh ng ngày ình công không quá 500 chi c. 3/ Cng t i Bình Dng, công ty Shyang Hung Cheng ( i tác s n xu t

S 08 * Trang 27

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

c a giày Adidas) cho toàn b công nhân g m 10.000 ng i c ngh làm vi c ngày 10-07, song v n gi nguyên 100% lng. Quy t nh này ã c thông báo tr c công nhân yên tâm xem tr n chung k t Pháp - Italia, Ngoài bi n pháp k p th i nh m h n ch x y ra tai n n lao ng, ban giám c Shyang Hung Cheng còn quan tâm n ni m vui c a con ng i tr c m t ngày h i bóng á th gi i. 4/ Thông báo này cn c i m c kho n 1 i u 85 Lu t S a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng (BLL ) quy nh: Hình th c sa th i c áp d ng trong tr ng h p "Ng i lao ng (NL ) t ý b vi c 5 ngày c ng d n trong 1 tháng ho c 20 ngày c ng d n trong 1 nm mà không có lý do chính áng". Tuy nhiên trong thông báo c a gi i ch Thông D ng l i các th t c quy nh t i kho n 2 i u 38 Lu t S a i, b sung m t s i u c a BLL : trong tr ng h p có tranh ch p, ng i x d ng lao ng (L ) mu n n phng ch m d t h p ng L tr c h t ph i trao i nh t trí v i ban ch p hành công oàn c s . N u không nh t trí c, ng i x d ng L ph i báo cáo v i s Lao ng Thng binh xã h i (L TBXH). Sau 30 ngày k t ngày báo v i s L TBXH, ng i x d ng L m i có quy n quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Và ng i lao ng có quy n kh i ki n t i toà án n u không nh t trí v i quy t nh c a ng i x d ng L .

Tin t c ti p trang 26 Ti p theo, ông Tr n Trung Hi u, Phân H i Tr ng PHCG/TU tóm l c tình hình trng c u ý ki n c a ng bào Vi t Nam kh p ni trên th gi i, trong ó có ng bào t i Tây Úc. Sau ó, BTC ã m i ông ng Qu c S ng trình bày tài: "Làm Th Nào y M nh Các PTDC Trong N c Qua Vi c Khi u Ki n". Ông ã l c duy t tình hình Vi t Nam trong nh ng tháng g n ây, so sánh v i nh ng bi n ng tr c kia trong l ch s các qu c gia trên th gi i, a cu c u tranh ch m d t ch c ng s n n thành công. Ông ngh t t c m i ng i cùng nhau góp s c qua nh ng công vi c c th nh: gây áp l c lên ch b ng m i phng ti n, khai thác các mâu thu n trong n i b ng c ng s n, khai thác các bi n ng làm lung lay ch và v n ng qu c t áp l c lên chính quy n. ây cng là công tác nh m h tr cho các nhà Dân Ch trong n c, c bi t là quý v ã ký tên trong b n Tuyên Ngôn 8406.

c tài Xã h i Ch ngha VN p d p T do H nh phúc Kính g i: H th ng báo ài H i Ngo i Và t t c các công dân Vi t Nam có lng tri trong và ngoài n c. Tên tôi là: Phí Ng c c, 69 tu i, xóm Quang Trung, thôn i ng, xã ông Á - huy n ông Hng, t nh Thái Bình cùng các ông bà : Lê vn B , Ph m th Quy t, ng th Thông v.v... ã g i trên 1095 lá n t i các c quan công quy n c a các c p y chính quy n huy n, t nh, trung ng. (Hi n t i s n này v n n m huy n ông Hng, t nh Thái Bình và Trung ng ng và chính ph n c c tài xã h i ch ngha VN). Th i gian t cáo 17 nm liên t c không ng ng ngh , v i tr ng l ng 15 kg gi y m i l n. V nh ng sai sót nghiêm tr ng c a ng y, UBND xã và Ban Thng binh Xã h i xã ông Á (huy n ông Hng t nh Thái Bình). n tháng 7-2002, trong báo cáo k t lu n c a thanh tra cng nh trong biên b n, cùng t ri mà chúng tôi r i tr ng làng, tr ng xóm thì không ai có th ch i cãi c, t t c các s li u u d a theo pháp lu t nhà n c hi n hành. Tha bà con cô bác. Sau 17 nm liên ti p i n i ki n, v i quy t tâm kiên trì, nh n n i, không s gian kh , hy sinh, t n kém, b ng m i cách ph i b t bu c UBND huy n ông Hng ra quy t nh thanh tra t i xã ông Á, b c u chúng tôi ã " c" b công an, T ng thanh tra nhà n c, tr s ti p công dân c a trung ng ng, B nông nghi p và ông Hà M nh Trí (vi n Ki m sát ND t i cao) g i công vn v cho y ban nhân dân t nh Thái Bình và y ban nhân dân huy n ông Hng yêu c u th c hi n m i t, ki n ngh c a ng i dân. Trong l n thanh tra th

nh t: "Dân khi u ki n v vi c lãnh o xã, lãnh o ng y, UBND xã và Ban Thng binh Xã h i xã ông Á, huy n ông Hng t nh TB ã xâm ph m kinh t , t ai và chính sách h u phng quân i nghiêm tr ng, l i c UBND huy n ông Hng và UBND t nh Thái Bình bao che" sau khi có quy t nh thanh tra ng, Ông Nhâm Vn Minh -Ch nhi m HTX cao c p- ã bàn giao cho ông Lê Quý ng (ch nhi m m i c a HTX Nông nghi p) 375 t n thóc, 19 s ti t ki m (= 50 tri u ng) cùng m t s tài s n kh ng l khác (có công an huy n ông Hng ch o và giám sát), song b n thân nhân dân xã ông Á không bi t k t qu t thanh tra th nào vì t t c ám lãnh o xã không ai ph i n bù, không ai b c t ch c. Trong khi dân en chúng tôi b c b i vì không làm sao c thì Lê Quý ng vô cùng ph n kh i vì ã có m t c c ti n k ch xù l i c vô t i. S b c xúc c a ng i dân còn cha k p qua i thì c p trên l i "b " Lê Quý ng ngoi lên gi ch c bí th ng y xã, Ch t ch H ND xã, Ch t ch h i ng thi ua khen th ng. Có quy n ch c, ti n c a l i thân quen, Lê Quý ng liên t c l p c các "thành tích" nh sau: - Không m t phút nh p ng, Lê Quý ng khai kh ng 18 nm 9 tháng quân i nhân dân Vi t Nam, xi ng t m t huy chng kháng chi n ch ng M h ng 2, m t huân chng kháng chi n ch ng M h ng 3, và ã lnh hàng ch c tri u ng kho n ti n khai kh ng này. V y mà trong vn b n k t lu n c a các cán b thanh tra: "L y ti n qu c a xã mua b ng lái xe cho cá nhân" nên ch b k t t i m c th p nh t... c à Lê Quý ng tri u t p cu c h p ng y m r ng b t th ng g m xã ông Á và

S 08 * Trang 28

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

ông Hoàng. Nh có bia, phong bì cho " ng viên" mà thành tích kh ng c a b v (Phí Vn Di u) c duy t 100% s ti n kh i ngha 50 tri u VND. Bí th xi ng t nh th thì các c p y viên, cán b xung quanh y ban, Ban Thng binh Xã h i và H p tác xã Nông nghi p b t ch p k cng, càng ngày càng tìm m i cách n c p thông qua vi c khai kh ng s l ng thng binh, b nh binh, các lo i huân huy chng ch ng M v.v... m c cho ng i có công b b quên, ng i không công b ng dng hoá có, m c dân khi u t , kêu gi i. M t tr n TQVN xã mang ti n ng h ng bào l l t mi n Trung lên huy n n p (8.335.600 ng), trên ng i t xã t i huy n v n v n vài km, song l i ánh ri m t 1.315.100 (có biên b n). Bí th 17 xóm xi m i v 20 nghìn ng c a ng bào l l t (có danh sách), 17 xóm tr ng cng ép xã viên i mình n c p thóc (có danh sách). Nhân dân toàn xã không dám t cáo vì s phe cánh c a lãnh o r ng, luôn c y mình có ti n, s mua c các quan trên h t. V i nh ng ng i quy t tâm t cáo thì b c p trên l i, ùn y vòng vo, d n d n c t trâu hoá bùn. Trên 300 cán b ng viên trong toàn ng b xã, bao g m c "hu dân s " và "hu quân i" u nh n th y s r i lo n này. M t s vào hùa v i tham nhng (theo k t lu n thanh tra), m t s già c , l c b t tòng tâm nên c gi thái im l ng, m p m . S còn l i tuy h t s c b c xúc, b t bình mu n nói ra nhng l i s m c vào 19 i u c m k iv i ng viên (!). Th là dân có ng thành không có ng, n u dân b c l s cm ghét ng, ngay l p t c s b ng hành. Ngoài nh ng vi c làm ã nêu trên, lãnh o xã còn c tình l i d ng a v , quy n l i, thi nhau tham nhng b t ch p chính sách h u phng quân i. C th trong su t 27 nm qua, bà Phí Th Nh có 2 con là li t s , 1 con còn m t tích, vi t n h i xã, huy n t nh nhi u l n cng không ai tr l i, cng không báo cáo lên c p trên suy tôn bà m VN anh hùng. Huân chng

kháng chi n h ng 3 c a ông Nhâm Vn S i là ch ng bà (b c a 2 li t s và 1 quân nhân m t tích nói trên) n nay v n không c lnh ti n, dù ã có n t , ch ng c , gi y xác nh n huân chng kèm theo. Cha , còn n c p, n ch n ti n hng khói c a 10 gia ình, ti n huân chng ch ng Pháp, không buông tha c vi c n c p v n c a li t s , b a ra các lý do c t ru ng c b n, c t t ph n trm c a gia ình b nh binh, li t s . Không chia ru ng cho ng i i t cáo (khi u ki n nh hai bà Ph m Th Quy t và ng Th Thông, xã ông Á) T i c a b n tham nhng ã làm suy s p kinh t , vi ph m nghiêm tr ng chính sách h u phng quân i, t i sao huy n ông Hng, UBND t nh TB còn c tình làm ng i, không giám xét và không dám ra quy t nh kh i t , dù vn b n k t lu n c a thanh tra ã ch úng ng i úng t i ? Còn nh nhân dân và các i t ng chính sách kh n bao gi , và b n thân chúng tôi ­ nh ng ng i c i s ng theo o ngha cha ông­ có áp b c, có u tranh, ph i t cáo n bao gi ? V y tôi chính th c ngh v i trung ng ng và chính ph trong n t cáo l n th 1095 này là: 1- T t c m i th th t thoát c a nhân dân, c a các i t ng chính sách trong 1095 lá n nêu trên ph i c tr l i y úng nh ch trng, ng l i c a ng, c a chính ph hi n hành. Chúng tôi s vô cùng ph n kh i n u sau n t cáo 1095 này không ph i t cáo l n th 1096, 1097 ...1100n n a 2- C oàn thanh tra v xã chúng tôi, yêu c u làm sáng t m i vi c thanh tra l n tr c và công b cho nhân dân toàn xã bi t k t qu . N u không còn k t lu n thanh tra thì thanh tra l i (375 t n thóc +19 s ti t ki m). Vi c thanh tra liên ngành l n này (có ki n ngh thanh tra kèm theo) ã úng ng i úng t i. ngh trung ng v xem xét c th r i ra quy t nh kh i t , không th lãnh o UBND t nh Thái Bình ti p t c bao che 3- Ki n toàn toàn b b máy c s nhân dân xã ông Á và các i t ng chính sách có ng chân

chính, chí công vô t (m t chính quy n c a dân và vì dân theo úng báo cáo k t lu n thanh tra) thì b máy chính quy n tham nhng ph i thay t t c (tr H i ph n và oàn thanh niên xã). 4- Thu nông nghi p toàn xã bình quân thu 15,5kg/sào/v , thu lên 17,8kg/sào/v , ai ch u trách nhi m tr l i s thóc th a cho dân? 5p ê ông Hoàng và bãi b i Trà Lý có quy t toán song không chi tr ngày công cho dân. 6- Ti n l y i giao d ch, l y ngân sách xã chi l n l n cho nhau, ngh ng b ph i xem xét l i các k t lu n thanh tra thu h i l i t nh ng ng i nh n ti n em i giao d ch (?!) 7- Yêu c u 17 bí th và 17 xóm tru ng ph i thu h i l i s ti n chùa ã tham nhng. 8- UBND xã ông Á ph i n bù cho nh ng ng i i t cáo vì nh ng ng i này ã b lãnh o xã b trí cho tay chân l y rào kéo (cho m n i lên) ho c dùng cây chu i kéo (cho m chìm xu ng), d n n m b ch t c lo t. Sau ó ru ng còn b ném m nh chai vào gia ình không th c y, c tình tri t tiêu gia ình m t ngu n s ng vnh vi n (có biên b n xác nh n kèm theo). 9- Gi i quy t m i thi t thòi, m t mát v kinh t cho các i t ng chính sách, theo úng chính sách h u phng quân i Vì s s ng còn c a m i cá nhân, s công b ng, dân ch , t do cho nhân dân xã ông Á và s công tâm trong vi c gi i quy t các chính sách h u phng quân i. Chúng tôi quy t kiên trì nh n n i, v t m i hy sinh gian kh ch ng tham nhng n cùng, phép n c không thua l làng... Xin bi t n các t ch c nhân quy n trên th gi i và h th ng báo ài h i ngo i ã ng t i giùm tôi lá n th 1095 này ng i dân VN bi t n n i th ng kh c a ng i dân chúng tôi, m t t nh nghèo ba b giáp bi n, m t b giáp sông, m i l n n c dâng, sóng cu n là s i sôi tàn phá h t th y ru ng v n, ã th còn ph i è lng gánh thêm m t l sâu m t ... B t Bình, ngày 05-6-06

S 08 * Trang 29

T DoNgônLu n * BánNguy tSan

Xuân V TR N ÌNH NG C

ÓI NGHÈO B T T N

G i Nhà vn Nguy n Ng c T và ng bào mi n Nam. Tôi c ch , Truy n "Cánh ng b t t n" Mà t ng r ng truy n mãi âu âu c k thêm m i bi t Cà Mau Ni xa v n phì nhiêu, y tôm cá!

DÂN OAN KHI U KI N

Ai cng hi u âu áp b c Là t c thì có u tranh ngay V n hoa Xuân Th ng êm ngày Dân oan khi u ki n vì bay m t nhà! M t nhà, t, ru ng v n canh tác Vô ng cùng ch ng khác di t sinh Phá tan mái m gia ình V ch ng con cái iêu linh cùng ng! C ngàn dân vô cùng cm ph n n au thay cái ph n dân en M t oàn tham nhng lem nhem Sáp vô quy t gi t ã thèm b y nay! Làm cách m ng là làm i m i Di t b t công ti n t i công b ng Mi ng m m "cách m ng" th t hng Nhng dân au kh không b ng th c dân!* B n Phát xít chúng th t man dã Chúng gi t ng i, máu l nh Hít-le Nhng th ng chúng v n ch che Yêu thng gi ng c v v , bao dung. Nhng n c Vi t còn hn m t b c C ng i Vi t h m h c âm lng Qua bao kinh nghi m ã t ng "B t công di t h t" ch trng cái m m! Máu ng i Vi t hoài, mãi! Bao au thng oán v ng kh p ni Ng i i! Xin hãy thng ng i Hùm không n th t - Th ng i n sao? Xú danh bia mi ng ngàn sau! - V n hoa Mai xuân Th ng Hà N i. - Nhi u th c gi cho r ng dân Vi t 60 nm nay kh hn d i th i Th c dân Pháp và Phát xít Nh t. Hùm không n th t hùm!!

Ng i nông dân mi n Nam có t t c Lúa y b , no m, s ng th nh thi Li xây ch ng, cà phê m i bu i mi X r u v i b n bè, hoàng hôn xu ng! Giàu không giàu, nhng trông vào ng ru ng Cng d n, con cái g i Sài Gòn Cho i h c, h c n h t ph thông V giúp gia ình ngh ru ng r y! Tình xóm làng nh gió n m hây h y Tình bà con nng t a lúc m au Cùng m t dàn b u bí bi t thng nhau Ng i Nam nói th nào là s ng th ! Bm m t nm lâu nh vài th k B i ông H xua quân chi m mi n Nam Bao ru ng ng cán b chi m tan hoang Dân mi n Nam bây gi tuy t ng s ng! " ng" cháy khô - "H " c n nh gò ng Cá, tôm, cua ch ng còn l y m t con V nhìn ch ng, ông nhìn cháu héo hon Mi n trù phú - Nay ói nghèo b t t n! Ch , th ng i n thiên thu ôm m i h n * V a ói nghèo, v a d t nát, t mô? Ch hãy nhìn lên b c nh ông H L i gi i áp rõ ràng t ni y! N c Vi t nay ã hoàn toàn nát b y! B i Mác-Lê, Xã ngha, b i ng viên Ch m t ng ra kh i c nh truân chuyên Là phá c ng quy n y hung ác! Ch và i n, cùng chúng tôi gánh vác Quy t gi i th b n c p n c tham tàn Gieo Nhân quy n, Dân ch kh p Vi t Nam toàn dân c h ng i s ng m i! Hãy ti n lên! Qu c h n ang trông 16-7-2006 *Tác gi và i n, em trai, nhân v t trong "Cánh ng b t t n" c a Nguy n Ng c T. i!

S 08 * Trang 30

Information

Microsoft Word - Tu_Do_Ngon_Luan_so_08___01_Aug_2006[1].doc

30 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

649767


Notice: fwrite(): send of 211 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531