Read Microsoft Word - THE LE GUI CUC XT.doc text version

TH L CHNG TRÌNH KHUY N MÃI "ÓN NH N VINH DANH, NG P TRÀN U ÃI" C A TECHCOMBANK (Kèm theo công vn s ..........ngày ......../...../2010 c a ngân hàng Techcombank)

1. Tên chng trình khuy n m i: "ón nh n Vinh danh, ng p tràn u ãi" 2. Hàng hóa, d ch v khuy n m i: Cho vay mua B t ng s n; Cho vay Tiêu dùng th ch p B t ng s n; Cho vay mua Ô tô

-

Phát hành th tín d ng Visa do Techcombank phát hành (bao g m th tín d ng Techcombank Visa và th tín d ng ng thng hi u Vietnam Airlines ­ Techcombank ­ Visa); Phát hành th ghi n Visa do Techcombank phát hành (bao g m th ghi n Techcombank Visa và th ghi n ng thng hi u Vietnam Airlines ­ Techcombank ­ Visa)

M Tài kho n thanh toán cá nhân: bao g m m Tài kho n thanh toán cá nhân m i và phát hành th [email protected] m i (tr tài kho n lng) G i ti t ki m B i Thu, G i ti t ki m Phát L c

-

3. Th i gian khuy n m i: 15/10/2010 ­ 7/1/2010 i v i s n ph m Cho vay, th i gian t 15/10/2010 n 31/12/2010 i v i s n ph m Th th i gian t 15/10/2010 n 15/12/2010 i v i S n ph m Tài kho n cá nhân (bao g m m Tài kho n thanh toán cá nhân m i và phát hành th [email protected] m i, tr tài kho n tr lng), th i gian t 15/10/2010 n 7/1/2011

-

i v i s n ph m Ti t ki m , th i gian t 15/10/2010 n 7/1/2011

4. Ph m vi khuy n m i: Toàn qu c 5. Hình th c khuy n m i: Quay s trúng th ng 6. Khách hàng c a chng trình khuy n m i: Khách hàng là công dân Vi t Nam ho c ng i n c ngoài c trú t i Vi t Nam có tham gia giao d ch t i Techcombank trong các s n ph m: Cho vay mua b t ng s n, Cho vay tiêu dùng th ch p B t ng s n, Cho vay mua Ô tô. Phát hành th Visa, Khách hàng g i ti t ki m s n ph m B i thu và s n ph m Phát L c

trong th i gian th c hi n chng trình theo úng th l chng trình: 7. C c u gi i th ng C c u g i th ng Gi i nh t N i dung gi i th ng Chuy n du l ch t 9 n 11 ngày dành cho 2 ng i i Tr giá gi i th ng S gi i Thành ti n 150.000.000

150.000.000 1

1/4

Châu Âu (Pháp, B , Hà Lan, Ý) Gi i nhì Gi i ba Gi i khuy n khích T ng Chi phí Tour du l ch bao g m: Vé máy bay kh h i t Vi t nam n i m du l ch. Chi phí i l i, n u ng, khách s n theo hành trình i Vé tham quan các i m theo chng trình L phí Visa Chuy n du l ch t 4 n 6 ngày dành cho 2 ng i i Hàn Qu c (Seoul - o Jeju ­ Everland) Chuy n du l ch t 4 n 6 ngày dành cho 2 ng i i Trung Qu c (B c Kinh, Th ng H i, Hàng Châu) Chuy n du l ch t 4 n 5 ngày dành cho 2 ng i i Nha Trang- o Vinpearl 45.000.000 30.000.000 12.000.000 2 3 4 90.000.000 90.000.000 48.000.000 378.000.000

Lu ý: Khách hàng có th quy i gi i th ng b c thm trúng th ng thành ti n m t v i giá tr 80% giá tr gi i th ng ã thông báo và s ph i ch u thu thu nh p b t th ng. Các khách hàng nh n gi i tour s c Techcombank h tr thu thu nh p b t th ng. Khách hàng trúng gi i tour du l ch ph i ch u toàn b các chi phí phát sinh ngoài nh ng chi phí li t kê trên, ví d : Chi phí làm h chi u, chi phí gi t là, chi phí n u ng khác, chi phí i l i ngoài hành trình...) Techcombank mi n trách trong tr ng h p: Khách hàng trúng gi i th ng tour du l ch nhng B lãnh s quán n c n t ch i c p Visa do các nguyên nhân t phía b n thân khách hàng/ ng i

-

thân c KH cho/ t ng gi i th ng.

8. N i dung chi ti t th l chng trình: - i u ki n khách hàng tham gia quay trúng th ng: o T t c các khách hàng có giao d ch Vay mua B t ng s n, vay tiêu dùng th ch p B t ng s n, vay mua Ô tô t i Techcombank k t ngày 15/10 n h t ngày 31/12/2010 và gi i ngân không quá ngày 15/1/2011 s c tham gia b c thm may m n d a trên ID khách hàng o T t c các khách hàng phát hành th qu c t Visa m i t i Techcombank bao g m th Tín d ng và th Ghi n Visa, th chính và th ph , th phát hành l n u và th phát hành thay th th h t h n và nh n th trong th i gian t ngày 15/10/2010 n h t ngày 15/12/2010. o T t c các khách hàng m Tài kho n thanh toán cá nhân m i và phát hành th [email protected] m i trong th i gian t ngày 15/10/2010 n h t ngày 7/1/2011 o T t c các khách hàng tham gia g i ti t ki m B i Thu và Ti t kiêm Phát L c t i Techcombank t ngày 15/10/2010 n h t ngày 7/1/2011, không c rút g c và lãi tr c h n.

2/4

-

M i khách hàng ch có duy nh t 1 ID khách hàng. M i ID khách hàng là 1 serie b c thm trúng th ng. Sau ngày 20/1/2011, Techcombank s t ng h p d li u l c ra ID khách hàng di u ki n tham gia quay th ng c a chng trình.

-

Ch nh ng ID khách hàng h p l t i th i i m ch t danh sách quay th ng m i c tham gia quay th ng. Th i i m ch t danh sách quay th ng là: o o o o 24h ngày15/12/2010 i v i s n ph m Th Visa, 24h ngày 31/12/2010 i v i s n ph m Cho vay 24h ngày 7/1/2011 i v i s n ph m Ti t ki m Phát L c và B i Thu 24h ngày 7/1/2011 i v i s n ph m Tài kho n thanh toán cá nhân. tham gia quay th ng s c Techcombank thông báo trên Website

-

Danh

sách

www.techcombank.com.vn vào ngày 19/1/2011. Trong vòng 10 ngày k t ngày ch t danh sách khách hàng tham gia d th ng, Techcombank s ti n hành xác nh danh sách 10 khách hàng trúng th ng b ng cách quay s ng u nhiên trong danh sách ID khách hàng i u ki n c a chng trình. L quay s xác nh trúng th ng s c t ch c t i H i s chính Ngân hàng TMCP K Thng Vi t Nam t i 70-72 Bà Tri u, Hà N i d i s ch ng ki n c a i di n c quan qu n lý nhà n c v thng m i, i di n khách hàng và i di n Techcombank .K t qu l quay th ng s c l p thành vn b n có ch ký xác nh n c a i di n các bên ch ng ki n. Th i gian d ki n: tr c ngày 5/2/2011. M i khách hàng ch c trúng 1 gi i trong s các gi i b c thm trúng th ng: gi i nh t, gi i nhì, gi i ba, ho c gi i t. Ng i trúng th ng c phép cho, t ng gi i th ng cho ng i thân nhng không c phép chuy n nh ng gi i th ng d i b t k hình th c thng m i nào Trong vòng 10 ngày k t ngày quay th ng, Techcombank thông báo khách hàng trúng th ng qua i n tho i và ti n hành trao th ng cho khách hàng t i m t trong các i m giao d ch c a Techcombank trên toàn qu c. Khi n nh n gi i th ng, Khách hàng c n mang theo CMND/H chi u ch ng minh danh tính. Trong vòng 10 ngày k t ngày quay th ng, n u Techcombank không th liên h c v i ng i trúng gi i th ng, ho c ng i trúng th ng t ch i nh n gi i thì Techcombank s t ch c quay th ng l i xác nh c ng i trúng gi i và nh n gi i. Thông tin liên h chng trình: Ban d ch v khách hàng Ngân hàng TMCP K Thng Vi t Nam 57 Láng H , Ba ình, Hà N i S i n tho i mi n phí: 1800 588 822 (Trong lãnh th Vi t Nam) ho c 04.3942 7444 (n u g i t n c ngoài) Email: [email protected] 9. Trách nhi m thông báo:

-

3/4

-

Techcombank có trách nhi m thông báo công khai chi ti t th l chng trình t i các i m giao d ch c a Techcombank, t i website: www.techcombank.com.vn. Danh sách khách hàng trúng th ng s c ng ít nh t trên 1 báo toàn qu c và trên trang web c a Techcombank t i website: www.techcombank.com.vn

10. Các qui nh khác

-

Techcombank có quy n s d ng toàn b hình nh, âm thanh liên quan n gi i th ng và ng i trúng th ng vào các ho t ng qu ng cáo, làm thng hi u, marketing v.v. Thông tin y c a chng trình s c niêm y t t i các chi nhánh, phòng giao d ch và website c a Techcombank. M i khi u n i và tranh ch p phát sinh liên quan n chng trình khuy n mãi này s c hai bên thng l ng gi i quy t. Tr ng h p tranh ch p phát sinh không gi i quy t c b ng thng l ng thì s vi c s c a ra tòa án nhân dân có th m quy n gi i quy t và phán quy t c a tòa s là phán quy t cu i cùng và có c s pháp lý cao nh t.

Ngân hàng TMCP K Thng Vi t Nam

4/4

Information

Microsoft Word - THE LE GUI CUC XT.doc

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97880


Notice: fwrite(): send of 219 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531