Read Microsoft Word - FAQs Cac SP BH VN.doc text version

HI VÀ ÁP SN PHM/DCH V BO HIM TI TECHCOMBANK Danh mc các Sn phm/ Dch v bo him cung cp ti Techcombank: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sn phm BH nhà Sn phm BH xe ô tô Sn phm BH nhân th cho Tài khon tit kim Tích ly Tài Tâm Sn phm BH nhân th cho Tài khon tit kim Tích ly Tài Hin Dch v hp tác vi Cty BH Prudential - Cung cp BH nhân th cho KH Sn phm BH tín dng cá nhân cho SP vay mua nhà & vay th chp nhà Dch v BH sc khe y t/ khám sc khe nh k cho CT "Gn kt Bn lâu" Dch v BH sc khe y t cho Tài khan [email protected] Easy Sn phm BH nhân th cho Vay tiêu dùng tr góp :Page 1-2 :Page 3-4 :Page 5 :Page 6 :Page 7 :Page 8 :Page 9-13 :Page 9-13 :Page 14

1. SN PHM BO HIM NHÀ TI TECHCOMBANK 1/Ti sao li cn mua bo him nhà? Chng trình bo him nhà s giúp Khách hàng hoàn toàn an tâm tài sn ca mình luôn có Công ty Bo him bo v 24/24 và h tr mi chi phí sa cha và xây dng cn nhà nu gp các s c nh: cháy, n, l lt, ng t, ... Ngoài ra, h tr ngân hàng qun tr ri ro hiu qu, vic tham gia bo him nhà là mt trong các iu kin cn và i vi Hp ng Vay mua nhà ca khách hàng. iu kin này ã c qui nh trong th tc vay ti Techcombank. 2/Tôi có ngi quen là i lý bán Bo him nhà, vy tôi có th không mua bo him ti Techcombank c hay không? Khách hàng có th t la chn các Công ty Bo him phù hp cho mình, tuy nhiên Techcombank khuyn khích Khách hàng nên cân nhc và la chn dch v này ti Techcombank vì s mang li các tin ích và quyn li u ãi cho Khách hàng nh: * c hng phí bo him u ãi ti 30% so vi giá th trng * Ngôi nhà c bo him toàn din do mi nguyên nhân * c n gin hn v các th tc h s bo him trc khi gii ngân * c Techcombank h tr và t vn thông tin và th tc bi thng sau này Quan trng nht Khách hàng có th c t vn và chn la ngay ti Techcombank các Công ty Bo him dn u th trng Vit nam ang hp tác vi Techcombank em n cho Khách hàng s n gin và thun tin v th tc vi cam kt m bo dch v cht lng trc và sau bán hàng dành cho Khách hàng ca Techcombank. 3/ Khi có s c bo him xy ra, tôi cn gi cho ai? Techcombank hay Công ty Bo him?

1|Page

Khách hàng có th gi cho ng dây nóng ca Công ty Bo him (s in thoi c ghi trong giy chng nhn bo him nhà ca Khách hàng hoc gi ng dây nóng ca Techcombank c hng dn và h tr. 4/ Có gì khác bit nu nh tôi n Techcombank chn gói vay tin mua nhà ng thi vay tin mua bo him thay vì tôi t túc tr phí bo him? Khi chn gói sn phm vay chi tr phí bo him, s mang li cho Khách hàng các tin ích sau: * Khách hàng luôn yên tâm và không phi mt thi gian gia hn bo him hàng nm vì tài sn ca Khách hàng s c bo him trong sut thi gian vay ti Techcombank * Khách hàng không phi óng ngay mt khon phí bo him ln, thay vào ó s tin này s c chia nh và Khách hàng s óng gp vi tin vay và lãi hàng tháng ti Techcombank. 5/ Tôi mua nhà và cng ã có bo him t trc, nay tôi mun s dng ngôi nhà này làm tài sn m bo vay th chp ti Techcombank. Nh vy tôi có cn mua thêm bo him ti Techcombank hay không? m bo an toàn cho tài sn ca Khách hàng ng thi h tr ngân hàng qun tr ri ro, ti các ngân hàng hin nay trong ó có Techcombank có yêu cu thi hn ca hp ng bo him nhà ít nht mt nm tr lên. Nh vy, nu Khách hàng ã mua bo him nhà t trc, Khách hàng có th kim tra xem thi gian ã mua bo him là bao lâu và nu thiu có th mua b sung mt nm hoc c khuyn khích mua cho thi gian còn li ca khon vay ti Ngân hàng. 6/ Tôi mua nhà và c ch d án tng hp ng bo him nhà, vy hp ng này có tính hp l hoàn tt h s vay th chp vi Techcombank hay không? i vi nhng hp ng Bo him Khách hàng mua hoc c tng ca các Công ty Bo him nm ngoài danh sách các i tác ca Techcombank, Khách hàng cn thc hin th tc xác nhn 3 bên chuyn quyn th hng bo him cho Techcombank (theo mu ca Techcombank). Nu mua bo him ca các i tác bo him ca Techcombank, Khách hàng s không phi làm th tc này.

2|Page

2. SN PHM BO HIM XE Ô TÔ TI TECHCOMBANK 1/ Ti sao li cn mua bo him xe ô tô? Vi mt giao thông ông úc nh hin nay ti Vit Nam, hp ng bo him xe ô tô s giúp Khách hàng hoàn toàn an tâm luôn có Công ty Bo him h tr mi chi phí sa cha, bo dng tài sn ca mình nu gp s c trên ng 24/24, thm chí Khách hàng s c Công ty Bo him cam kt cp mt chic xe ô tô mi vi trng hp b tn tht nghiêm trng (75% giá tr xe) hoc chic xe b mt trm. Ngoài ra, h tr ngân hàng qun tr ri ro hiu qu, vic tham gia bo him xe ô tô là mt trong các iu kin cn và i vi Hp ng Vay mua xe ô tô ca khách hàng. iu kin này ã c qui nh trong th tc vay ti Techcombank ging nh ti các Ngân hàng khác. 2/ Tôi có ngi quen làm i lý bo him xe ô tô, vy tôi có th không mua bo him xe ô tô ti Techcombank c hay không? Khách hàng có th t la chn các Công ty Bo him phù hp cho mình, tuy nhiên Techcombank khuyn khích Khách hàng nên cân nhc và la chn dch v này ti Techcombank vì s mang li các tin ích và quyn li u ãi cho Khách hàng nh: * c hng phí bo him u ãi ti 30% so vi giá th trng * c bo him min phí 3 quyn li m rng (chn c s sa cha, thay mi không khu hao, ng c b thit hi do hin tng thy kích) * c n gin hn v các th tc h s bo him trc khi gii ngân * c cam kt dch v cht lng trc và sau bán hàng bi các i tác bo him dn u th trng * c Techcombank h tr và t vn thông tin và th tc bi thng sau này Quan trng nht Khách hàng có th c t vn và chn la ngay ti Techcombank các Công ty Bo him dn u th trng Vit nam ang hp tác vi Techcombank em n cho Khách hàng s n gin và thun tin v th tc vi cam kt m bo dch v cht lng trc và sau bán hàng dành cho Khách hàng ca Techcombank. 3/ Ti các Ngân hàng khác, sau khi gii ngân khon vay, Khách hàng ch c gi bn sao ca Hp ng bo him trong khi ó nu mua bo him xe ô tô ti Techcombank, Khách hàng s c gi b hp ng gc, vy vic c gi b hp ng gc có u im gì ? Trng hp Khách hàng ch c gi bn sao ca Hp ng bo him, hoàn tt th tc bi thng vi Công ty BH, Khách hàng s mt thi gian và chi phí i li xin xác nhn ca NH. Vic Khách hàng c lu gi b hp ng BH gc s giúp Khách hàng thun li và nhanh chóng hn rt nhiu trong quá trình thc hin bi thng nu có ri ro hay tn tht xy ra. 4/ Khi xy ra tai nn hoc ng xe trên ng, tôi cn gi cho ai? Techcombank hay Công ty bo him? Khách hàng có th gi cho ng dây nóng ca Công ty Bo him (s in thoi c ghi trong giy chng nhn bo him ­ giy t này luôn c Khách hàng mang theo trên ng) hoc gi ng dây nóng ca Techcombank c hng dn và h tr. 5/ Có gì khác bit nu nh tôi n Techcombank chn gói vay tin mua ô tô ng thi vay tin mua bo him thay vì tôi t túc tr phí bo him? Khi chn gói SP vay chi tr phí BH, s mang li cho KH các tin ích và quyn li nh sau: * Khách hàng s c hng mc phí u ãi hn, thp hn 20% so vi mua tng nm * Khách hàng luôn yên tâm và không phi mt thi gian gia hn bo him hàng nm vì tài sn ca Khách hàng s c bo him trong sut thi gian vay ti Techcombank

3|Page

* Khách hàng không phi óng ngay mt khon phí bo him ln, thay vào ó s tin này s c chia nh và Khách hàng s óng gp vi tin vay và lãi hàng tháng. 6/ Tôi mua ô tô và cng ã có bo him t trc, nay tôi mun s dng chic ô tô này làm tài sn m bo vay th chp ti Techcombank. Nh vy tôi có cn mua thêm bo him ti Techcombank hay không? m bo an toàn cho tài sn ca Khách hàng ng thi h tr ngân hàng qun tr ri ro, ti các ngân hàng hin nay trong ó có Techcombank có yêu cu thi hn ca hp ng bo him xe ô tô ít nht mt nm tr lên. Nh vy, nu Khách hàng ã mua bo him xe ô tô cho mình t trc, Khách hàng có th kim tra xem thi gian ã mua bo him là bao lâu và nu thiu. có th c yêu cu mua b sung mt nm hoc c khuyn khích mua cho thi gian còn li ca khon vay ti Ngân hàng. 7/ Tôi mua xe ô tô và c showroom tng hp ng bo him xe, vy hp ng này có tính hp l hoàn tt h s vay th chp vi Techcombank hay không? i vi nhng hp ng Bo him Khách hàng mua hoc c tng ca các Công ty Bo him nm ngoài danh sách các i tác ca Techcombank, Khách hàng cn thc hin th tc xác nhn 3 bên chuyn quyn th hng bo him cho Techcombank (theo mu ca Techcombank). Nu mua bo him ca các i tác BH ca Techcombank, Khách hàng s không phi làm th tc này. 8/ Tôi ã có Hp ng bo him xe ô tô t trc, nhng không có 3 sn phm quyn li m rng. Vy tôi có bt buc phi mua b sung hay không? V qun tr ri ro ca Ngân hàng: iu kin có 3 quyn li m rng là iu kin bt buc V quyn li ca khách hàng: 3 quyn li m rng này s giúp tng tính toàn din và y v quyn li bo him cho giá tr tài sn ca Khách hàng trc nhng ri ro không th lng trc gây thit hi v kinh t cho khách hàng. Do vy Khách hàng cn và nên mua 3 quyn li m rng này trong bt k trng hp nào. 9/Tôi có th mua vi giá tr bo him thp hn giá tr xe c không? Vi Ngân hàng, vic mua bo him thp hn 100% giá tr xe s không nh hng nhiu n vn qun tr ri ro, tuy nhiên s rt nh hng n quyn li ca Khách hàng, nh sau: * Trng hp khi xy ra tn tht, khách hàng phi a xe vào gara sa cha hoc thay linh kin hoc ph tùng mi, Công ty Bo him s ch chi tr mt phn tng ng vi t l % chi phí sa cha hoc giá tr ca linh kin hay ph tùng thay th, chính vì vy, Khách hàng s rt thit thòi khi phi mt thêm chi phí không nh tr tin sa cha xe hay mua linh kin hoc ph tùng mi thay th. * Vic mua bo him không giá tr xe, th tc tin hành bi thng s phc tp hn liên quan n vic thm nh và nh giá tn tht theo t l thp hn vi giá tr bi thng thc t. Khách hàng s mt nhiu thi gian hn c nhn tin bi thng. Chính vì vy m bo tài sn ca Khách hàng luôn c bo him y và toàn din, Khách hàng cn mua bo him cho 100% giá tr xe.

4|Page

3. SN PHM BO HIM "AN TÂM TÍCH LY" CHO TÀI KHON TIT KIM TÍCH LY TÀI TÂM TI TECHCOMBANK 1/ Quyn li ca sn phm bo him c th là gì? Trong sut thi hn gi ca tài khon tit kim, nu có s kin bo him xy ra, khách hàng s nhn 100% s tin tích ly mc tiêu và lãi thc gi. 2/ Thi gian bo him có hiu lc n khi nào? Khách hàng s c bo him trong sut thi hn ca tài khon Tit kim Tích ly Tài Tâm và có hiu lc ngay sau khi m tài khon tit kim. 3/ Công ty Bo him s bo him cho nhng trng hp ri ro nào? Khi KH không còn kh nng to thu nhp hoc ngun thu nhp b ngng li vì lý do ri ro sc khe (thng tt toàn b & vnh vin hoc t vong do nguyên nhân tai nn hoc bnh tt) 4/ Nu tôi rút tin tit kim trc thi hn, tôi có c tip tc bo him hay không? Hp ng bo him s t ng chm dt sau khi Khách hàng tt toán tài khon Tit kim Tích ly Tài Tâm (gc và lãi) ti Techcombank 5/ Nu tôi rút tin tit kim trc hn do k hoch tài chính thay i, Techcombank s gii quyt quyn li ca tôi nh th nào? Techcombank s gii quyt nh sau: * Thanh toán tin gi gc và lãi thc t ti thi im rút trc hn theo lãi sut có k hn qui nh ti Techcombank * Thu phí rút tin trc hn Chng trình này không khuyn khích Khách hàng rút tin trc thi hn vì nhng lí do sau ây: Thc t, ây là mt chng trình giúp Khách hàng thc hin k hoch tích ly dài hn t c mc tiêu tài chính cho tng lai con em hoc cho bn thân. Ngoài ra, s tin óng nh kì hàng tháng rt nh không nh hng n ngân sách ca gia ình khách hàng. Chính vì vy vic yêu cu Khách hàng tr phí rút trc hn nhm mc ích mong Khách hàng cân nhc và vn tip tc tích ly t c mc tiêu tài chính ã hoch nh nh ban u. 6/ So vi mt hp ng bo him nhân th cùng thi hn c cung cp bi các công ty bo him trên th trng, quyn li ca sn phm tit kim Tích ly Tài Tâm có gì u vit hn? Ngoài các tin ích vt tri và tính nng linh hot nh mt tài khon tit kim c phc v bi Techcombank - Ngân hàng s mt trên th trng v các sn phm và dch v ngân hàng cá nhân, có 5 s u vit c bn mang li cho khách hàng nu tham gia m tài khon Tit kim Tích ly Tài Tâm ti Techcombank, c th nh sau: * c tng min phí bo him gói trong tài khon tit kim * Lãi sut hp dn hn và luôn bo m theo kì hn gi. * Tin gc và lãi luôn m bo theo kì hn gi thc t c chi tr ti mi thi im khi có nhu cu óng tài khon trc thi hn. * c cm c 95% s tin gi gc thc t khi có nhu cu tài chính bt cht và mi quyn li bo him vn có hiu lc. * Th tc tham gia n gin, không yêu cu thm nh sc khe vi s tin bo him di 2,4 t ng.

5|Page

4. SN PHM BO HIM "AN TÂM TÍCH LY" CHO TÀI KHON TIT KIM TÍCH LY TÀI HIN TI TECHCOMBANK 1/ Quyn li ca sn phm bo him c th là gì? Trong sut thi hn gi ca tài khon tit kim, nu có s kin bo him xy ra, khách hàng s nhn 100% s tin tích ly mc tiêu và lãi thc gi 2/ Thi gian bo him có hiu lc n khi nào? Khách hàng s c bo him trong sut thi hn ca tài khon Tit kim Tích ly Tài Hin và có hiu lc ngay sau khi m tài khon tit kim 3/ Công ty Bo him s bo him cho nhng trng hp ri ro nào? Khi KH không còn kh nng to thu nhp hoc ngun thu nhp b ngng li vì lý do ri ro sc khe (thng tt toàn b và vnh vin hoc t vong do nguyên nhân tai nn hoc bnh tt) 4/ Nu tôi rút tin tit kim trc thi hn, tôi có c tip tc bo him hay không? Hp ng bo him s t ng chm dt sau khi Khách hàng tt toán tài khon tit kim Tích ly Tài Hin (gc và lãi) ti Techcombank 5/ Nu tôi rút tin tit kim trc hn do k hoch tài chính thay i, tôi cn làm th tc gì và Techcombank s gii quyt quyn li ca tôi nh th nào? Sau khi nhn c xác nhn ng ý ca Doanh nghip cho phép nhân viên rút tin trc hn, Techcombank s gii quyt cho nhân viên nh sau: * Thanh toán tin gi gc và lãi thc t ti thi im rút trc hn theo lãi sut có k hn qui nh ti Techcombank * Thu phí rút tin trc hn 6/ So vi mt hp ng bo him nhân th cùng thi hn c cung cp bi các công ty bo him trên th trng, quyn li ca sn phm tit kim Tích ly Tài Hin có gì u vit hn? Ngoài các tin ích vt tri và tính nng linh hot nh mt tài khon tit kim c phc v bi Techcombank - Ngân hàng s mt trên th trng v các sn phm và dch v ngân hàng cá nhân, có 5 s u vit c bn mang li cho khách hàng nu tham gia m tài khon Tit kim Tích ly Tài Hin ti Techcombank, c th nh sau: * c tng min phí bo him gói trong tài khon tit kim * Lãi sut hp dn hn và luôn bo m theo kì hn gi. * Tin gc và lãi luôn m bo theo kì hn gi thc t c chi tr ti mi thi im khi có nhu cu óng tài khon trc thi hn. * c cm c 95% s tin gi gc thc t khi có nhu cu tài chính bt cht và mi quyn li bo him vn có hiu lc. * Th tc tham gia n gin, không yêu cu thm nh sc khe vi s tin bo him di 2,4 t ng.

6|Page

5. DCH V HP TÁC VI CÔNG TY PRUDENTIAL VIT NAM NHM CUNG CP SN PHM BO HIM NHÂN TH CHO KHÁCH HÀNG TECHCOMBANK 1/ Có gì khác bit nu tham gia bo him nhân th ti Techcombank? Dch v hp tác BH vi Prudentian nhm mang li s THUN TIN và AN TÂM ti a cho bn và gia ình, ó là: * Thông qua "Dch v mt ca", khách hàng s thun tin hn v thi gian và chi phí i li bi ch cn n Techcombank, KH có th chn la không nhng các sn phm/dch v ngân hàng mà c t vn các gii pháp bo v tài chính thc hin c các mc tiêu tích ly trung và dài hn cho bn thân và gia ình mình. * Khách hàng s thc s an tâm hn vi các dch v bo v tài chính c cung cp bi i tác Prudential thông qua i ng chuyên viên t vn bo him chuyên bit ngay ti Techcombank vi cam kt dành u tiên các dch v cht lng trc và sau bán hàng cho Khách hàng ca Techcombank 2/ Các sn phm bo him c cung cp qua dch v hp tác này là gì? Các chng trình bo him kt hp tit kim giúp Khách hàng t c các mc tiêu tài chính trung và dài hn c cung cp ti Techcombank, c th nh sau: * Tích ly cho Giáo dc * Tích ly cho Hu trí * Tích ly cho Mc ích kinh doanh * Các chng trình chm sóc sc khe 3/ Chuyên viên t vn bo him ca Prudential có phi là i lý bo him không? H là các Cán b/Nhân viên ký hp ng lao ng vi Prudential Vit Nam. H c tuyn dng theo các tiêu chí riêng bit và c ào to, qun lý theo chng trình chuyên bit làm vic và hp tác vi i tác Ngân hàng m bo cung cp cht lng dch v cao cp dành cho Khách hàng Ngân hàng. 4/ Sau khi tham gia bo him ti Techcombank, dch v sau bán hang có gì khác bit không? * Techcombank cung cp dch v thu phí Bo him t ng t tài khon ca Khách hàng nhm ti a s n gin và thun tin cho Khách hàng thay cho vic Khách hàng phi nh lch óng phí, nhc óng phí khi n hn sau này. * Techcomnbank có ng dây dch v Khách hàng c phi hp vi Prudential gii áp các thông tin và h tr th tc liên quan hp ng bo him sau này * c bit áp ng các nhu cu vay vn sau này, Khách hàng có th s dng hp ng bo him làm tài sn th chp vay tin ti Techcombank.

7|Page

6. SN PHM BO HIM TÍN DNG CHO SN PHM VAY MUA BT NG SN HOC VAY TIÊU DÙNG TH CHP BT NG SN 1/ Quyn li ca sn phm bo him c th là gì? Khi khách hàng tham gia khon vay ti Techcombank hoàn toàn yên tâm trong vic thu xp tr n ngân hàng khi có nhng bin c không lng trc trong cuc sng. C th nh: Khi có s kin bo him xy ra, nh ngi c bo him không th to ra thu nhp do nguyên nhân tai nn hay sc khe dn n Thng tt toàn b vnh vin hay T vong.nh: Thng tt toàn b & vnh vin hay T vong. Công ty Bo him (i tác ca Techcombank) s thay mt Khách hàng thanh toán toàn b d n còn li ca khon vay ca Khách hàng cho Techcombank. 2/ Thi gian bo him có hiu lc n khi nào? Khách hàng s c bo him trong sut thi hn ca khon vay mua nhà ti Techcombank. 3/ Khi tham gia BH tôi có phi i khám sc khe không? Khách hàng ch phi tr li trung thc mt s câu hi liên quan c bn n sc khe ca mình. Phn ln khách hàng không phi i khám sc khe khi tham gia bo him. Tuy nhiên, cn c vào mt s câu tr li trong H s yêu cu bo him liên quan n sc khe thì Công ty bo him s xem xét tng trng hp mi khách hàng i khám. Dch v khám sc khe là quyên li cho khách hàng và min phí. 4/ Nu tôi tr n trc thi hn, tôi có c tip tc bo him hay không? Hp ng bo him s t ng chm dt sau khi Khách hàng thanh toán khon vay (gc và lãi) ti Techcombank. 5/ Khi tham gia sn phm này ti Techcombank có khác gì vi mt sn phm bo him nhân th bên ngoài? * Th nht, ây là mt sn phm bo him tín dng c Techcombank thit k riêng bit dành cho khách hàng ca mình. Chính vì vy khon phí rt thp nhng quyn li li rt ln và luôn m bo tng ng khon vay hin ti ca khách hàng. * Th hai là tham gia mt hp ng bo him nhân th ngoài th trng òi hi yêu cu khá kht khe v th tc và iu kin tham gia. * Vi dch v mà Techcombank cung cp s hoàn toàn tin ích cho khách hàng: Th tc n gin và chuyên nghip giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm và thoi mái. 6/ Khi xy ra s kin bo him thì tôi liên h công ty bo him hay là Techcombank? Khách hàng có th gi cho ng dây nóng ca Công ty Bo him (s in thoi c ghi trong giy chng nhn bo him nhà ca Khách hàng hoc gi ng dây nóng ca Techcombank c hng dn và h tr. 7/ C hai v chng tôi u c bo him có c không? Thông thng ngi c bo him chính là ngi to ra ngun thu nhp chính cho gia ình. Tuy nhiên, c 2 v chng cng có th c bo him (ng bo him) trong hp ng, khi ó khách hàng phân b t l % bo him cho 2 ngi và tng quyn li bo him không vt quá 100% giá tr khon vay.

8|Page

7.8 BO HIM SC KHE & Y T TOÀN DIN /GÓI KHÁM SC KHE NH K CHO CHNG TRÌNH GN KT BN LÂU & CH TÀI KHON [email protected] EASY 1/ i tng khách hàng nào có c hi c hng chng trình bo him này? Khách hàng tham gia chng trinh "Gn kt bn lâu" hoc m tài khon [email protected] Easy ti Techcombank. 2/ iu kin tham gia chng trình BH tai nn & sc khe toàn din gia Techcombank và Bo Vit? * Là khách hàng gi tit kim ti ngân hàng Techcombank t iu kin c tng th bo him theo hp ng tha thun Bo him tai nn và sc khe toàn din gia Techcombank và Bo Vit. * Tui t 18 n 64 tui có iu kin sc khe bình thng... * Không b bnh tâm thn, phong, ung th. * Không b thng tt vnh vin 80% tr lên. 3/ Phm vi lãnh th ca chng trình bo him này là gì? Trong toàn lãnh th Vit Nam. 4/ Ngi c Bo him có c quyn la chn bnh vin iu tr không? Bn c quyn s dng bt k bnh vin/phòng khám nào hot ng hp pháp trong phm vi lãnh th mà bn la chn c bo him. 5/Tôi có phi kim tra sc khe trc khi tham gia bo him không? Không. Bn ch cn in vào phn kê khai sc khe trong Giy yêu cu bo him. Tuy nhiên, trong mt s ít trng hp, chúng tôi s a ra yêu cu nu cn có h s y khoa xét bo him cho bn hoc thân nhân ca bn mt cách công bng và chính xác. 6/Thi hn thanh toán tin bo him cho ngi c bo him là bao nhiêu lâu? Thi gian thanh toán tin bo him cho khách hàng là 15 ngày làm vic k t ngày Công ty Bo him Bo Vit nhn c h s yêu cu bi thng y , hp l. 7/Trc khi thanh toán quyn li bo him, Công ty bo him có phi xác minh li nhng vn gì liên quan? Trong thc t Ngi yêu cu bo him có phi i xin xác nhn gì na không? Sau khi nhn c h s yêu cu thanh toán quyn li bo him y , hp l, Công ty bo him Bo Vit ch cn phi kim tra phí bo him ã c np y úng hn cha hoc có tha thun gì v n phí trong hp ng bo him hay không tin hành bo lãnh và trình bi thng tr nhng trng hp h s cha rõ ràng thì công ty bo him phi tin hành xác minh. (Vi chng trình này Techcobank tng khách hàng phí bo him trong thi hn 01 nm) * VD1: Trng hp Ngi c bo him b tai nn trong quá trình iu khin xe c gii c cho là có s dng ru, bia hoc các cht kích thích tng t khác. Trong trng hp này Công ty bo him Bo Vit phi xác minh thêm qua kt lun ca C quan Giao thông hoc bnh vin ni nn nhân c a vào iu tr. Trng hp kt qu xác minh xác nhn c Ngi c bo him ã b tai nn gây ra chn thng trong lúc lái xe có s dng ru, bia vt quá nng quy nh 80miligam/100 mililít máu hoc 40 miligam/1 lít khí th s không thuc phm vi trách nhim ca bo him. * VD2: Có các trng hp ngi c bo him sa cha vài thông tin trong chng t y t => phi i xác minh ti bnh vin hoc c s khám cha bnh

9|Page

8/ Trong các giy t yêu cu thanh toán bo him, có nht thit phi có loi giy "Biên bn tai nn có xác nhn ca c quan, chính quyn a phng hoc công an ni Ngi c bo him b tai nn" không? * Ngoài các Giy t y t liên quan n quá trình khám và iu tr, Ngi yêu cu bo him phi gi cho Công ty Bo him Bo Vit "Biên bn tai nn ri ro có xác nhn...." nu là t chc, doanh nghip s do c quan qun lý Ngi c bo him xác nhn, iu này rt n gin, không gây khó khn gì cho Ngi c bo him. * Trng hp Ngi c bo him là cá nhân thuc i tng lao ng t do hoc tr em thì th nào? > Trng hp này khi b tai nn có th ly ca chính quyn a phung ni mình sinh sng. Mang chng t y t cùng s h khu ra phng, phng ch xác nhn có h khu ti ... cng có th chp nhn c. > Biên bn này ch yêu cu cung cp khi ngi c bo him b tai nn, còn nu ch là iu tr do m au bnh tt thì không cn. 9/ Trng hp (a) sinh thng, (b) sinh m thì bo him s chi tr nhng chi phí nào cho Ngi c bo him t lúc có bu cho n lúc xong a/ Sinh thng: * Bo him chi tr toàn b chi phí k t khi Ngi c bo him vào nm vin gm chi phí iu tr, tin phòng, tin n, chi phí xét nghim, X-quang, thuc iu tr, truyn máu, ô xy, huyt thanh, qun áo bnh vin và các chi phí y t liên quan khác nhng ti a không quá 5% S tin bo him/ngày iu tr. * Ngoài ra, Ngi c bo him còn c chi tr thêm mi ngày nm vin: 0.1% x S tin bo him ca quyn li " iu tr ni trú" h tr chm sóc trong trng hp Ngi c bo him phi nm vin liên tc t ngày th 3 tr lên, ti a không quá 60 ngày/nm. b/ Sinh m: - Bo him s chi tr toàn b chi phí nh trng hp thng nh trên * Ngoài ra, Ngi c bo him còn c bi thng s thanh toán toàn b các chi phí hi chn, gây mê, hi sc, chi phí phu thut. Gii hn s tin chi tr cho trng hp phu thut không vt mc gii hn ti a do ngi c bo him la chn khi tham gia bo him. 10/ a ch Ngi c bo him có nht thit phi theo H khu thng trú, tm trú không, theo c quan c không? a ch Ngi c bo him có th theo H khu thng trú/ tm trú / c quan 11/ iu khon b sung vn chuyn y t cp cu: Ngi c bo him phi khai báo vi ai khi i ra khi khu vc c trú, nu ã khai báo quá 90 ngày thì sao? n này trong phm vi Vit Nam nên trng hp tham gia iu khon b sung có th không phi khai báo vi công ty bo him trong trng hp i ra khi ni c trú, ngha là vn trong phm vi Vit Nam. Mà quyn li Vn chuyn y t cng ch có phm vi Vit Nam (S kin bo him và các chi phí phát sinh ngoài lãnh th Vit Nam u không thuc phm vi bo him ca n này). 12/ Danh sách bnh vin trong h thng bo lãnh vin phí là ntn? Là nhng bnh vin mà Công ty Bo him Bo Vit ký hp ng hp tác vi bnh vin khám, iu tr và bo lãnh thanh toán vin phí trong trng hp thuc phm vi trách nhim bo him cho Ngi tham gia bo him ti Công ty Bo him Bo Vit theo các n bo him có quy nh c bo lãnh. Ch khi Ngi c

10 | P a g e

bo him khám và iu tr ti các bnh vin trong h thng trên, Công ty Bo him Bo Vit mi có th bo lãnh thanh toán vin phí cho h. 13/ Trong trng hp nào thì c chi tr ngoi trú? Tt c các trng hp m au, bnh tt phi i khám và iu tr ngoi trú (không nm vin), k c thuc bnh c bit và bnh có sn u c chi tr ch tr nhng im loi tr quy nh trong quy tc bo him. 14/ Có gii hn s tin bo him không? Có, trong n bo him. Trong n bo him có các quyn li bo him c lp và kèm theo bn la chn. Mi mt quyn li có mt gii hn s tin bo him và bn c chi tr trong gii hn ó cho mi quyn li bn la chn. 15/ Quyn li iu tr ni trú, phi nm vin t my ngày tr lên mi c bi thng Ngi c bo him s c bi thng khi nm bnh vin ít nht là 24 gi liên tc và phi có giy nhp vin (và/hoc ra vin) do bnh vin cp. 16/Tôi ã mua bo him nhân th và bo him y t, tôi có cn tham gia thêm BH sc khe ti Techcombank na hay không? Vì sao? Bo him nhân th ch tr s tin bo him mình la chn khi áo hn hp ng hoc khi có s kin bo him xy ra (cht...) Bo him y t ch chi tr nu vào úng tuyn và có rt nhiu các loi thuc hoc iu tr s không c chi tr. Còn chng trình bo him sc khe chi tr tt c các chi phí y t phát sinh, ti a n hn mc chng trình bo him mà Ngi c bo him la chn theo ch nh ca bác s nu nh bnh ó thuc phm vi bo him. Ngi c bo him có th la chn bt k bnh vin tiêu chun nào mà h mun (ví d nh BV Vit Pháp, Hng Ngc, Vit Sing...). Hn na trong trng hp nm vin, phu thut còn c bo lãnh thanh toán vin phí nu vào iu tr ti các bnh vin thuc h thng bo lãnh ca BV. 17/Trng hp Ngi c bo him b m, au bng, au u vào bnh vin khám và c bác s ch nh chp XQ, siêu âm, th máu... a/ Nu phát hin bnh phi iu tr thì có c bo him chi tr nhng chi phí trên không? b/ Nu không phát hin bnh hoc phi iu tr ngoi trú bo him có chi tr không? Chi tr th nào? Bao gm nhng chi phí gì? a/ Nu phát hin bnh phi iu tr ngoi trú (khám + ung thuc theo ch nh...) => Công ty Bo him Bo Vit s bi thng toàn b chi phí y t thc t, hp lý do bác s ch nh, ti a không quá gii hn S tin bo him/ ln khám ca chng trình Ngi c bo him la chn ca iu khon b sung iu tr Ngoi trú. Lu ý: Chi phí khám và iu tr ch c bi thng khi Ngi c bo him tin hành sau 30 ngày k t ngày Hp ng bo him có hiu lc. * Nu sau khi khám phát hin bnh buc Ngi c bo him phi nhp vin iu tr ni trú: Nu nhp vin ti chính bnh vin ó vào ngày hôm ó thì tt c các chi phí thuc iu tr ni trú. Ngày hôm sau mi nhp vin thì chi phí khám ban u ó thuc gii hn Ngoi trú (cn c vào Giy vào vin - tính t ngày hôm sau). b/ Nu không phát hin bnh và không phi iu tr gì thì các chi phí khám ó không c chi tr.

11 | P a g e

* Nu phi iu tr ngoi trú (có khám + ch nh iu tr ca bác s: ung thuc ...) => c bi thng toàn b chi phí y t thc t, hp lý do bác s ch nh, ti a không quá gii hn S tin bo him/ ln khám ca chng trình Ngi c bo him ã la chn ca iu khon b sung iu tr Ngoi trú nu không ri vào các im loi tr trong quy tc bo him. 18/ Nhng trng hp nào không c bo him i vi tt c các quyn li bo him? * Hành ng c ý ca ngi c bo him hoc ngi th hng quyn li bo him. * Kê khai không trung thc v tình trng bnh tt hoc thng tt ca ngi c bo him trong Giy yêu cu bo him. * Ngi c bo him vi phm nghiêm trng pháp lut, ni qui và các qui nh khác ca chính quyn a phng hoc các t chc xã hi, vi phm nghiêm trng lut l an toàn giao thông s dng ma túy và các cht kích thích tng t khác. * Hu qu ca ung ru, bia vt quá nng quy nh 80miligam/100 mililit máu hoc 40 miligam/1 lít khí th. * Hu qu ca bnh SARS, cúm gia cm hoc hu qu ca bnh HIV/AIDS. * Ngi c bo him ánh nhau, tr phi chng minh c ó là hành ng t v. * iu tr y t hoc s dng thuc không có s ch dn ca bác s. * Tham gia vào hot ng hàng không (tr phi vi t cách là hành khách), tham gia các cuc din tp hun luyn quân s, tham gia chin u ca lc lng v trang. * ng t, núi la, sóng thn, lc xoáy, nhim phóng x. * Khng b, chin tranh, ni chin, ình công, bo ng, dân bin, phin lon, các hot ng dân s hoc hành ng ca bt k ngi cm u ca t chc nào nhm lt , e da chính quyn, kim soát bng v lc. * Tham gia tp luyn hoc tham gia thi u các môn th thao chuyên nghip, bt k các hot ng ua nào. * Bt k ri ro và chi phí nào phát sinh ngoài lãnh th Vit Nam * Nhng ri ro phát sinh i vi nhng ngi quá 65 tui vào thi im bt u tham gia bo him (tr khi có tha thun riêng và c chp thun trc ca bo him Bo Vit bng vn bn). 19/ Nhng quyn li nào không c bo him nào áp dng riêng cho quyn li iu tr ni trú? * iu tr và phc hi sc khe cho bnh nhân iu tr ngoi trú, dch v hoc iu tr ti nhà, ti trung tâm iu tr bng thy lc hoc các bin pháp iu tr bng thiên nhiên, spa, vin iu dng, bnh xá hoc các c s tng t. * Nm vin kim tra sc khe hoc giám nh y khoa, khám sc khe nh k, khám thai nh k, kim tra ph khoa, chm sóc tr mi sinh, tiêm chng, tiêm vác xin, thuc chng nga. * iu tr hoc phu thut các d tt bm sinh, bnh hoc d dng v gen, nhng ch nh phu thut có t trc ngày bt u bo him. * iu tr phu thut theo yêu cu mà không phi iu tr theo cách thông thng. * To hình thm m, chnh hình, phc hi chc nng, thay th các b phn gi, các thit b tr thính hoc th lc, nng hay xe y hoc các dng c khác. * Kim tra hoc iu tr các bnh thoái hóa v thính giác, th giác bao gm cn th, vin th, lon th và bt k hiu chnh nào i vi các bnh thoái hóa v thính giác và th giác. Khám hoc xin giy khám sc khe nhm mc ích xin vic hoc du lch.

12 | P a g e

* Thc hin các bin pháp k hoch hóa gia ình, phá thai do nguyên nhân tâm lý hay xã hi và hu qu t vic phá thai ó, iu tr vô sinh, th tinh nhân to, iu tr bt lc hoc thay i gii tính và bt k hu qu hay bin chng nào t nhng iu tr trên. * iu tr các bnh lây qua ng quan h tình dc, hi chng suy gim min dch, các hi chng phc tp liên quan n HIV/AIDS, st rét, lao và bnh ngh nghip. * Chi phí iu tr ti các bnh vin min phí. * Các chi phí và phng pháp iu tr không c khoa hc công nhn hoc cha tng áp dng. 20/ Khi nào Th Bo him này có hiu lc và tôi nhn c Th Bo him ca chng trình này? * Bo him s có hiu lc ngày mùng 1 hoc ngày 15 hàng tháng khi khách hàng t iu kin quà tng trong chng trình ca khách hàng Techcombank. * Khách hàng có th nhn c th Bo him trc 03 ngày. 21/ Nu chn tham gia dch v khám sc khe nh k, bnh vin/ phòng khám nào cung cp? Hin ti dch v này cung cp rt nhiu c s y t cp cao. Tuy nhiên, khách hàng có th tham kho mt s phòng khám chính sau ây: * Phòng khám gia ình (Family Medical Practices) ti Hà Ni, TP HCM & à Nng. * Bnh vin Hng Ngc (55 Yên Ninh, Hà Ni): * Khu vc à Nng: Bnh vin Hoàn M. * Khu vc TP HCM: Trung tâm chm sóc sc khe cng ng (CHAC). 22/ Tôi có th cho, tng ngi thân các chng trình BH này c không? * Vi chng trình Bo Sc khe & Y t toàn din thì ch khách hàng chính thc ca Techcombank mi c hng quyn li ca chng trình. * Vi chng trình Khám sc khe nh k: khách hàng s dng cho bn thân, hoc có th cho, tng ngi thân u c.

13 | P a g e

9. SN PHM BO HIM CHO SN PHM VAY TIÊU DÙNG TR GÓP KHÔNG TÀI SN M BO TI TECHCOMBANK 1/ Quyn li ca sn phm bo him c th là gì? Khi có s kin bo him xy ra, Công ty Bo him (Bo Vit Nhân Th) s thay mt Khách hàng thanh toán toàn b d n còn li (gc và lãi) ca khon vay tiêu dùng tr góp ca Khách hàng ti Techcombank 2/ Thi gian bo him có hiu lc n khi nào? Khách hàng s c bo him trong sut thi hn ca khon vay tiêu dùng tr góp ca Khách hàng ti Techcombank. 3/ Công ty Bo him s bo him cho nhng trng hp ri ro nào? Khi Khách hàng không còn kh nng to thu nhp vì lý do ri ro sc khe (tai nn hoc bnh tt). 4/ Nu tôi tr n trc thi hn, tôi có c tip tc bo him hay không? Hp ng bo him s t ng chm dt sau khi Khách hàng thanh toán khon vay tiêu dùng tr góp (gc và lãi) ti Techcombank.

14 | P a g e

Information

Microsoft Word - FAQs Cac SP BH VN.doc

14 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

259056