Read 13 - Du thao Quy che hoat dong cua Ban kiem soat text version

D THO SA I QUY CH V T CHC VÀ HOT NG CA BAN KIM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP K THNG VIT NAM

CHNG I. QUY NH CHUNG

iu 1. Mc ích Quy ch này quy nh chc nng, nhim v, quyn hn và c ch, nguyên tc, phng thc t chc hot ng ca Ban kim soát Ngân hàng thng mi c phn K thng Vit Nam (Techcombank); ng thi iu chnh mi quan h làm vic gia Ban kim soát vi các c ông, gia Ban kim soát vi HQT, Tng giám c, các c quan, t chc, cá nhân bên ngoài và gia các thành viên Ban kim soát vi nhau. iu 2. Khái nim Ban kim soát Ngân hàng thng mi c phn K thng Vit Nam (sau ây gi là Ban kim soát) là c quan kim tra hot ng tài chính ca Techcombank, giám sát vic chp hành ch hch toán, s an toàn trong hot ng ca Techcombank, thc hin kim toán ni b tng thi k, tng lnh vc nhm ánh giá chính xác hot ng kinh doanh và thc trng tài chính ca Techcombank. iu 3. Chc nng, nhim v. Ban kim soát là c quan thay mt c ông kim tra, giám sát hot ng qun tr và iu hành Ngân hàng ca Hi ng qun tr, Tng giám c và b máy giúp vic; chu trách nhim trc Pháp lut và trc i hi ng c ông v công vic ca mình. 1- Thc hin chc nng kim tra, Ban kim soát có nhim v: - Kim tra hot ng tài chính, thc hin kim toán ni b tng thi k, tng lnh vc, thm nh báo cáo tài chính hàng nm ca Techcombank; - Kim tra tng vn c th liên quan n hot ng tài chính ca Ngân hàng khi xét thy cn thit hoc theo quyt nh ca i hi ng c ông, Hi ng qun tr hoc theo yêu cu ca c ông ln báo cáo trc i hi ng c ông tính chính xác, trung thc, hp pháp ca vic ghi chép, lu tr chng t và lp s k toán, báo cáo tài chính; - Kim tra hot ng ca h thng kim tra, kim soát ni b ca Techcombank. 2- Thc hin chc nng giám sát, Ban kim soát có nhim v: - Giám sát vic chp hành ch hch toán, s an toàn trong hot ng ca Techcombank, chn chnh quá trình tuân th các quy nh ã c th ch hóa ca Techcombank; - Giám sát và h tr Hi ng qun tr, Tng giám c trong vic thc hin chc nng ca h. 1

3- Các chc nng, nhim v khác: - ngh i hi ng c ông, Hi ng qun tr quyt nh iu chnh các mc tiêu - nh hng - chính sách cho phù hp vi tin trình phát trin và hi nhp ca Techcombank; - Kin ngh bin pháp b sung, sa i, ci tin hot ng tài chính ca Techcombank theo quy nh ca pháp lut; - ánh giá các khuyn ngh và xut t phía Hi ng qun tr, Tng Giám c. iu 4. Ngha v ca thành viên Ban Kim soát 1. Thc hin các quyn và nhim v c giao theo úng quy nh ca pháp lut, iu l ngân hàng, quyt nh ca i hi ng c ông. 2. Thc hin các quyn và nhim v c giao mt cách trung thc, cn trng, tt nht vì li ích ca ngân hàng. 3. Trung thành vi li ích ca ngân hàng; không s dng thông tin, bí quyt, c hi kinh doanh ca ngân hàng, lm dng a v, chc v và tài sn ca ngân hàng thu li cá nhân hoc phc v li ích ca t chc, cá nhân khác hoc làm tn hi ti li ích ca ngân hàng. 4. Thông báo kp thi, y , chính xác cho ngân hàng v quyn li có th gây xung t mà h có c các t chc kinh t, các giao dch hoc cá nhân khác và ch c s dng nhng c hi ó khi Hi ng qun tr ã xem xét và chp thun. 5. Không c cnh tranh bt hp pháp vi ngân hàng hoc to iu kin cho bên th ba gây tn hi li ích ca ngân hàng. 6. Không c to iu kin cá nhân mình hoc ngi có liên quan ca mình vay vn ngân hàng vi nhng iu kin u ãi, thun li hn so vi quy nh chung ca pháp lut và ca ngân hàng. 7. Không c tng lng, thù lao, tr thng khi ngân hàng b l. 8. Các ngha v khác do iu l ngân hàng quy nh. iu 5. Kinh phí hot ng ca Ban kim soát Kinh phí hot ng ca Ban kim soát c tính vào chi phí hot ng ca Techcombank. Ch làm vic và thù lao cho thành viên Ban kim soát do i hi ng c ông quyt nh hàng nm da trên kt qu kinh doanh ca Techcombank và thành tích công tác ca Ban kim soát. iu 6. Cung cp thông tin cho Ban kim soát Hi ng qun tr, thành viên Hi ng qun tr, Tng giám c, các cán b qun lý khác phi cung cp y và kp thi thông tin, tài liu liên quan n hot ng ca Techcombank theo yêu cu ca Ban kim soát, tr trng hp i hi ng c ông có quyt nh khác. Ban kim soát, thành viên Ban kim soát không c tit l bí mt ca Techcombank. 2

iu 7. Nhng vn khác liên quan n Ban kim soát. 1. Ban kim soát có b phn giúp vic, c s dng con du ca Ngân hàng và h thng kim tra, kim soát ni b và b phn kim toán ni b ca Techcombank thc hin các nhim v ca mình. 2. Ban kim soát chu trách nhim trc i hi ng c ông v nhng sai phm gây thit hi cho Techcombank trong khi thc hin nhim v.

CHNG II. T CHC VÀ HOT NG CA BAN KIM SOÁT

MC 1. QUY NH V VIC BU, MIN NHIM, BÃI NHIM THÀNH VIÊN BAN KIM SOÁT

iu 8. Bu thành viên Ban kim soát. i hi ng c ông bu, min nhim, bãi nhim các thành viên Ban kim soát vi s c ông i din ít nht 51% tng s phiu biu quyt ca tt c các c ông d hp chp thun bng th thc b phiu kín và c Ngân hàng Nhà nc chun y theo quy nh ca Pháp lut. Ban kim soát bu, min nhim, bãi nhim Trng ban kim soát. iu 9. iu kin bu thành viên Ban kim soát. 1. Thành viên Ban kim soát phi là nhng ngi có uy tín, o c, ngh nghip và hiu bit v hot ng ngân hàng và áp ng c các yêu cu v trình chuyên môn và o c ngh nghip do Ngân hàng Nhà nc quy nh. 2. Các thành viên Ban kim soát phi áp ng các iu kin, tiêu chun c th sau:

a) Không thuc i tng quy nh ti khon 3 và khon 4 ca iu này; b) Có o c ngh nghip trên c s tuân th quy nh v công khai li ích có liên quan ti Lut Doanh nghip và quy nh v ngha v ca thành viên Ban kim soát ti iu 4 Quy ch này; c) Có bng i hc hoc trên i hc v ngành kinh t, lut hoc lnh vc chuyên môn mà mình s m nhim; có ít nht 03 nm làm vic trc tip trong ngành tài chính ngân hàng, k toán, kim toán; d) Không phi là ngi có liên quan ca ngi qun lý ngân hàng; ) C trú ti Vit Nam trong thi gian ng nhim (i vi thành viên Ban Kim soát chuyên trách). 3. a. Các thành viên Ban kim soát không vi phm mt trong các iu kin sau ây: ang b truy cu trách nhim hình s;

3

b. c. d.

ã b kt án v các ti nghiêm trng xâm phm an ninh quc gia, các ti nghiêm trng xâm ã b kt án v các ti phm khác mà cha c xóa án; ã tng là thành viên Hi ng qun tr hoc Tng Giám c ca mt công ty ã b phá sn,

phm s hu, các ti nghiêm trng v kinh t;

tr các trng hp theo quy nh ca pháp lut v phá sn nh sau: - Giám c, Ch tch và các thành viên Hi ng qun tr không trc tip chu trách nhim v lý do doanh nghip b phá sn; - Giám c hoc Ch tch hi ng qun tr ã t nguyn n xin tuyên b phá sn doanh nghip úng pháp lut và ã tr n cho các ch n. e. ã tng là i din pháp lut ca mt công ty b ình ch hot ng do vi phm pháp lut nghiêm trng; g. B, m, v chng, con, anh, ch, em rut ca thành viên HQT, Tng giám c không c là thành viên Ban kim soát; h. Thuc mt trong nhng i tng sau: + Ngi cha thành niên; ngi b hn ch nng lc hành vi dân s hoc b mt nng lc hành vi dân s; + Ngi ang b truy cu trách nhim hình s, ang có án tích; + Ngi ã tng b kt án v các ti xâm phm an ninh quc gia, các ti xâm phm s hu; ngi ã tng b kt án v các ti t ti phm nghiêm trng tr lên; + Cán b, công chc theo quy nh ca pháp lut v cán b, công chc; cán b lãnh o, qun lý nghip v trong các doanh nghip 100% vn s hu nhà nc, tr nhng ngi c c làm i din theo u quyn qun lý phn vn góp nhà nc ti doanh nghip khác; + S quan, h s quan, quân nhân chuyên nghip, công nhân quc phòng trong các c quan, n v thuc Quân i nhân dân Vit Nam; s quan, h s quan chuyên nghip trong các c quan, n v thuc Công an nhân dân Vit Nam; + Ngi ã tng là ch doanh nghip t nhân, thành viên hp danh ca công ty hp danh, Giám c (Tng giám c), Ch tch và các thành viên Hi ng qun tr, Hi ng thành viên, Ban Kim soát ca doanh nghip, Ch nhim và các thành viên Ban qun tr hp tác xã ti thi im doanh nghip, hp tác xã b tuyên b phá sn, tr trng hp doanh nghip, hp tác xã b tuyên b phá sn vì lý do bt kh kháng; Ngi i din theo pháp lut ca doanh nghip ti thi im doanh nghip b ình ch hot ng, b buc gii th do vi phm pháp lut nghiêm trng, tr trng hp là i din theo ngh ca c quan nhà nc có thm quyn nhm chn chnh, cng c doanh nghip ó; Ngi ã tng b ình ch chc danh Ch tch Hi ng qun tr, thành viên Hi ng qun tr, Trng Ban Kim soát, thành viên Ban Kim soát, Tng giám c ca ngân hàng theo quy nh ti iu 25 Ngh nh này hoc b c quan qun lý Nhà nc,

+

+

4

c quan pháp lut xác nh ngi ó có sai phm dn n vic ngân hàng b thu hi giy phép thành lp và hot ng; + Các trng hp khác theo quy nh ti iu l ngân hàng. i. ang vay vn hoc ang là ngi bo lãnh, tái bo lãnh khon tín dng ca chính Ngân hàng; k. Có b, m, v, chng, con ang vay vn hoc ang là ngi bo lãnh, tái bo lãnh khon tín dng ca chính Ngân hàng. l. Là c ông s hu trên 10% vn iu l hoc có b, m, v, chng, con là c ông s hu trên 10% vn iu l ca doanh nghip ang c Ngân hàng cp tín dng không có bo m, cp tín dng vi nhng iu kin u ãi; m. Không m bo tiêu chun v o c ngh nghip, nng lc iu hành và trình chuyên môn theo quy nh ca NHNN; 4. a. Nhng trng hp không cùng m nhim chc v Thành viên Ban kim soát không c ng thi là:

+thành viên Hi ng qun tr, ngi iu hành, nhân viên ca ngân hàng hoc công ty trc thuc ca ngân hàng; +thành viên Hi ng qun tr, ngi iu hành ca doanh nghip mà thành viên Ban Kim soát ca doanh nghip ó ang là thành viên Hi ng qun tr, ngi iu hành ti ngân hàng; b. Trng Ban Kim soát không c ng thi là thành viên Ban Kim soát, ngi iu hành ca t chc tín dng khác. iu 10. Thành phn và nhim k. 1. Ban Kim soát ca Techcombank có s thành viên ti thiu 03 ngi, trong ó có mt (01) ngi là Trng ban và ít nht có mt na s thành viên là chuyên trách. Thành viên Ban Kim soát phi là ngi áp ng c các yêu cu v chuyên môn và o c ngh nghip do Ngân hàng Nhà nc quy nh, ng thi không nht thit là c ông hoc ngi lao ng ca Techcombank. Thành viên Ban kim soát chuyên trách phi tt nghip i hc hoc trên i hc chuyên ngành kinh t, tài chính hoc tng ng, am hiu nghip v k toán ngân hàng và phi cam kt làm vic thng trc ti Ngân hàng sau khi c bu. 2. Nhim k ca Ban Kim soát là 05 nm. Nhim k ca thành viên Ban Kim soát không quá 05 nm. Thành viên Ban Kim soát có th c bu hoc b nhim li vi s nhim k không hn ch. Ban Kim soát ca nhim k va kt thúc tip tc hot ng cho n khi Ban Kim soát ca nhim k mi c bu và nhn nhim v. Trng hp có thành viên c b sung hoc thay th thành viên b ng nhiêm mt t cách, min nhim, bãi nhim trong thi hn nhim k thì nhim k ca thành viên ó là thi hn còn li ca nhim k Ban Kim soát. 3. Trng hp s thành viên Ban Kim soát b gim quá 1/3 (mt phn ba) theo quy nh ti iu l ngân hàng hoc không s thành viên ti thiu theo quy nh ca pháp lut thì trong thi 5

hn không quá 60 ngày k t ngày không s lng theo quy nh, ngân hàng phi tin hành b sung s lng thành viên Ban Kim soát theo quy nh. 4. Nhng ngi c bu gi chc Trng ban và thành viên Ban kim soát có trách nhim tip nhn bàn giam và m nhim công vic ca chc danh c bu. Nhng ngi b min nhim, bãi nhim có trách nhim bàn giao công vic cho nhng ngi mi c bu; ng thi phi chu trách nhim cá nhân i vi các quyt nh ca mình trong thi gian có t cách m nhim chc danh ó. iu 11. ng nhiên mt t cách 1- Các trng hp ng nhiên mt t cách thành viên Ban kim soát: a. b. c. d. e. f. Mt nng lc hành vi dân s hoc cht; Vi phm quy nh ti khon 3 và khon 4 ca iu 9, Quy ch này; T cách pháp nhân ca c ông là t chc (mà ngi ó là i din vn góp) chm dt; T cách làm ngi i din theo y quyn chm dt; B toà án quyt nh trc xut khi lãnh th nc Cng hòa xã hi Ch ngha Vit Nam; Techcombank b thu hi giy phép thành lp và hot ng;

g. Quyt nh ca Thng c Ngân hàng Nhà nc chun y các chc danh ca nhim k mi có hiu lc; 2- Trong thi hn 05 ngày làm vic, k t ngày xác nh c các i tng b ng nhiên mt t cách theo quy nh ti im a, b, c, d và e khon 1 iu này, Hi ng qun tr ca ngân hàng phi có vn bn báo cáo kèm tài liu chng minh c th gi Ngân hàng Nhà nc và phi chu trách nhim v tính chính xác, trung thc ca báo cáo này trc pháp lut; ng thi thc hin các th tc bu, b nhim chc danh b khuyt theo các quy nh ca pháp lut. 3- Ch tch và thành viên Hi ng qun tr, Trng ban và thành viên Ban Kim soát, Tng giám c ca ngân hàng sau khi b xác nh mt t cách ng nhiên vn phi chu trách nhim cá nhân i vi các quyt nh trái vi quy nh ca pháp lut và iu l ca ngân hàng, hoc các quyt nh c ý làm sai ca mình trong thi gian ng nhim. 4- Chc danh c Thng c Ngân hàng Nhà nc chun y trc ây ca nhng ngi b mt t cách ng nhiên quy nh ti khon 1 iu này ng nhiên ht hiu lc. iu 12. Min nhim, bãi nhim 1- Trng ban và các thành viên Ban kim soát b min nhim, bãi nhim trong nhng trng hp sau: a.Nng lc hành vi dân s b hn ch; b.Có n xin t chc (trong ó nêu rõ lý do xin t chc); c.Thuc i tng vi phm quy nh ti im i, k, l, m ca khon 3 iu 9 Quy ch này; d.Vi phm quy nh ca pháp lut, ca Ngân hang Nhà nc và iu l Techcombank trong quá trình thc hin nhim v, quyn hn c giao; 6

2- Trng ban và các thành viên Ban kim soát sau khi b min nhim, bãi nhim phi chu trách nhim cá nhân i vi các quyt nh trái vi quy nh ca pháp lut và iu l ca ngân hàng, hoc các quyt nh c ý làm sai ca mình trong thi gian ng nhim. 3- Chc danh ã c Thng c Ngân hàng Nhà nc chun y ng nhiên ht hiu lc khi b min nhim, bãi nhim theo quyt nh ca c quan có thm quyn ca ngân hàng. 4- Trong thi hn 05 ngày làm vic, k t ngày thông qua quyt nh min nhim, bãi nhim i vi các i tng theo quy nh ti khon 1 iu này, Hi ng qun tr ngân hàng phi có vn bn thông báo kèm tài liu chng minh c th gi Ngân hàng Nhà nc và phi chu trách nhim v tính chính xác, trung thc ca báo cáo này trc pháp lut; ng thi thc hin các th tc bu, b nhim chc danh b khuyt theo các quy nh ca pháp lut. iu 13. Thay th thành viên Ban kim soát 1- Trong thi hn không quá 15 ngày k t ngày Trng ban kim soát b ng nhiên mt t cách thành viên Ban kim soát, các thành viên Ban kim soát có trách nhim t chc hp Ban kim soát bu mt thành viên Ban kim soát ( tiêu chun, iu kin theo Quy ch hin hành) làm Trng ban kim soát. Trng hp không có thành viên Ban kim soát là c ông, các thành viên Ban kim soát còn li c mt thành viên m bo tiêu chun v mt o c ngh nghip, nng lc iu hành và trình chuyên môn theo Quy ch ca Ngân hàng Nhà nc tm thi m nhim công vic ca Trng ban kim soát và ngh Hi ng qun tr trong thi hn 60 ngày (k t ngày Trng ban kim soát b ng nhiên mt t cách) tin hành triu tp i hi ng c ông bu b sung thành viên Ban kim soát trong s các c ông ca Ngân hàng thay th và tin hành th tc bu Trng ban kim soát. 2- Trng ban kim soát mun t chc Trng ban, phi có n gi n Hi ng qun tr và Ban kim soát. Trong thi hn 60 ngày k t ngày nhn n, Ban kim soát phi t chc hp xem xét quyt nh và tin hành các th tc min nhim, bãi nhim và bu Trng ban kim soát theo quy nh hin hành. Trng hp các thành viên Ban kim soát còn li không phi là c ông, trong thi hn 60 ngày (k t ngày nhn n xin t chc Trng ban kim soát), Ban kim soát phi ngh Hi ng qun tr triu tp i hi ng c ông quyt nh s thành viên Ban kim soát phù hp vi quy nh ca iu l Techcombank và bu thành viên Ban kim soát trong s các c ông ca Techcombank, sau ó tin hành th tc bu Trng ban kim soát. 3- Thành viên Ban kim soát mun t chc phi có n gi n Hi ng qun tr và Ban kim soát trình i hi ng c ông gn nht quyt nh. 4- Trng hp b gim quá mt phn ba s thành viên Ban kim soát hoc không s thành viên Ban kim soát ti thiu theo quy nh ca iu l Techcombank, trong thi hn không quá 60 ngày k t ngày không s thành viên Ban kim soát theo quy nh, Ban kim soát phi ngh Hi ng qun tr triu tp i hi ng c ông bu b sung thành viên Ban kim soát. 5- Trong các trng hp khác, cuc hp gn nht ca i hi ng c ông s bu thành viên Ban kim soát mi thay th cho thành viên Ban kim soát b min nhim, bãi nhim hoc b sung nhng thành viên còn thiu.

7

6- Thành viên ca Ban kim soát s ng nhiên b mt t cách hoc b bãi nhim, min nhim chc danh theo quy nh ti iu 11 và iu 12 ca Quy ch này. Trình t, th tc, h s xin thay i và chun y vic bu, b nhim, min nhim, bãi nhim Trng ban và các thành viên Ban kim soát c thc hin theo quy nh ca Ngân hàng Nhà nc.

MC 2. HOT NG CA BAN KIM SOÁT

iu 14. Nguyên tc hot ng. Các thành viên Ban kim soát thc hin chc nng kim tra, giám sát hot ng ngân hàng di s phân công ca Trng ban kim soát theo mt s nguyên tc c bn sau ây: 1. Ban kim soát bàn bc biu quyt quyt nh các vn ca Ban kim soát Techcombank thông qua các phiên hp hoc xin ý kin bng vn bn. Các phiên hp Ban kim soát phi có ti thiu hai phn ba (2/3) s thành viên Ban kim soát có mt trc tip hoc bng cách y quyn mi c coi là hp l. Các quyt nh ca Ban kim soát c thông qua nu c a s thành viên Ban kim soát có quyn tham gia biu quyt d hp chp thun. Trng hp s phiu ngang nhau thì quyt nh cui cùng thuc v phía có ý kin ca Trng ban kim soát hoc thành viên Ban kim soát c Trng ban kim soát y quyn ch ta (trng hp Trng ban kim soát vng mt). Trng hp Ban kim soát ly ý kin bng vn bn thông qua quyt nh v mt vn thì quyt nh c coi là có giá tr tng c vi mt quyt nh c thông qua bi các thành viên Ban kim soát ti mt cuc hp c triu tp và t chc thông thng, nu: a) c s nht trí bng vn bn ca a s thành viên Ban kim soát có quyn tham gia biu quyt i vi vn a ra xin ý kin; b) S lng thành viên Ban kim soát có quyn tham gia biu quyt bng vn bn phi áp ng c iu kin v s lng thành viên bt buc phi có tin hành hp Ban kim soát quy nh ti khon 5 iu 16 Quy ch này. 2. Thành viên Ban kim soát tham d các cuc hp ca Hi ng qun tr, phát biu ý kin và có nhng kin ngh, nhng không tham gia biu quyt i vi các ngh quyt ca Hi ng qun tr; thng xuyên thông báo vi Hi ng qun tr v kt qu hot ng ca Ban kim soát; tham kho ý kin ca Hi ng qun tr trc khi trình các báo cáo, kt lun và kin ngh lên i hi ng c ông và trc tip báo cáo trc i hi ng c ông. 3. Các thành viên Ban kim soát phi có sc khe ­ nng lc ­ phm cht và tinh thn trách nhim; có trình chuyên môn, kin thc và kinh nghim thc tin; ng thi phi chu s phân công ca Trng ban kim soát. 4. Các thành viên Ban kim soát chu trách nhim trc i hi ng c ông và trc pháp lut v kt qu công vic, các ý kin, quyt nh ca mình trong thi gian ng nhim. 8

iu 15. Mi quan h làm vic 1. i vi c ông: Các thành viên Ban kim soát c i hi ng c ông bu ra, do ó phi là ngi i din bo v cho quyn li hp pháp ca c ông Techcombank. Trong quá trinhg thc hin trách nhim và nhim v ca mình, Ban kim soát và các thành viên Ban kim soát phi luôn coi trng li ích ca c ông, chu trách nhim trc c ông v vic xác nh tính chính xác, trung thc các s liu, h s liên quan hot ng ngân hàng. 2. i vi Hi ng qun tr (HQT): Ban kim soát phi phi hp cht ch vi HQT trong quá trình hot ng, các thành viên Ban kim soát c HQT cung cp tài liu và thông tin cn thit phc v công tác ca Ban kim soát. Ban kim soát hot ng vi t cách khách quan c lp tng i trong quá trình kim tra, kim soát các hot ng kinh doanh ­ qun lý ­ iu hành ngân hàng; ng thi Ban kim soát có trách nhim phi hp cùng HQT theo dõi ch o quá trình chn chnh và x lý các sai phm theo kin ngh ca Ban kim soát sau mi ln kim tra, phúc tra. 3. i vi Tng giám c/Giám c các Chi nhánh và b máy chuyên môn nghip v: a. i vi Tng giám c/ Giám c các Chi nhánh chu s kim tra, giám sát ca Ban kim soát i vi vic thc hin nhim v iu hành ca mình. nh k hoc t xut (theo yêu cu ca Ban kim soát) cung cp tt c các báo cáo, tài liu và thông tin cn thit cho Ban kim soát; ng thi phi có trách nhim theo dõi ch o b máy chuyên môn nghip v chn chnh và x lý các sai phm theo kin ngh ca Ban kim soát sau mi ln kim tra, phúc tra, k c nhng sai sót ca bn thân Tng giám c/Giám c các Chi nhánh. b. Ban kim soát c s dng h thng kim tra, kim soát ni b Techcombank thc thi nhim v ca Ban kim soát; yêu cu các b phn nghip v và nhân viên trc tip làm nghip v gii trình các công vic ã làm, xut trình vn bn ch o, chng t s sách ghi chép và các tài liu có liên quan khác (khi cn thit) trong hot ng phc v vic kim tra hoc kim toán. c. Khi thc thi nhim v kim tra, kim soát, các thành viên Ban kim soát phi bo m không làm nh hng n hot ng kinh doanh hàng ngày ca Techcombank. 4.Gia các thành viên Ban kim soát vi nhau: Các thành viên Ban kim soát phi oàn kt gn bó vi nhau, phi tht s tôn trng nhau, phi giúp và ng viên nhau hoàn thành mi nhim v c phân công; ng thi phi mnh dn u tranh xây dng, cng c và vì s phát trin ca Techcombank. Thành viên Ban kim soát phi có trách nhim báo cáo vi Trng ban kim soát v tình hình hot ng ca Techcombank, chu s phân công ca Trng ban kim soát trong hot ng hàng ngày. 5.i vi bên ngoài:

9

Ban kim soát có trách nhim báo cáo vi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nc tnh, thành ph ni Techcombank t tr s chính theo quy nh ti khon 4 iu 16 Quy ch này và các quy nh khác ca pháp lut. iu 16. Cuc hp ca Ban kim soát 1- Ban kim soát tham gia các cuc hp ca HQT. 2- Cuc hp thng k: Ban kim soát hp nh k ít nht mi Quý mt ln và có th c triu tp bt thng kp thi gii quyt nhng công vic t xut. 3- Cuc hp bt thng: Cuc hp bt thng ca Ban kim soát c tin hành theo ngh ca: a. Ch tch Hi ng qun tr; b. T hai phn ba s thành viên Hi ng qun tr tr lên; c. Trng ban kim soát; d. T hai phn ba s thành viên Ban kim soát tr lên; e. Tng giám c; f. Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nc thành ph Hà Ni. 4- Trong thi gian 15 (mi lm) ngày, k t ngày nhn c vn bn ngh hp Ban kim soát bt thng ca mt trong các i tng nêu ti khon 3 iu này, Trng Ban kim soát phi triu tp và tin hành cuc hp Ban kim soát bt thng. Trng hp sau hai ln ngh k tip mà Trng ban kim soát không triu tp cuc hp Ban kim soát, Hi ng qun tr và các thành viên Ban kim soát phi có vn bn báo cáo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nc tnh, thành ph ni Techcombank t tr s chính và tin hành hp Ban kim soát x lý công vic ng thi quyt nh vic min nhim, bãi nhim chc danh Trng ban, bu mt thành viên Ban kim soát m bo các iu kin gi chc danh Trng ban, trình Ngân hàng Nhà nc chun y theo úng quy nh hin hành, hoc quyt nh t chc i hi ng c ông bt thng x lý nhng tn ti vng mc cha th gii quyt (nu có). 5- Cuc hp Ban kim soát c coi là hp l khi có t hai phn ba (2/3) s thành viên Ban kim soát tr lên trc tip tham d hoc thông qua ngi thay th là mt trong các thành viên Ban kim soát c y quyn. Trng hp triu tp Ban kim soát nh k ln u nhng không s thành viên tham d theo quy nh, Trng ban kim soát phi triu tp tip cuc hp Ban kim soát ln hai trong thi gian không quá 15 (mi lm) ngày tip theo. Sau hai ln triu tp hp Ban kim soát không s thành viên tham d, Trng ban kim soát phi thông báo cho Hi ng qun tr bit và ngh triu tp i hi ng c ông bt thng trong thi hn không quá 30 ngày tip theo c ông xem xét t cách ca các thành viên Ban kim soát. 6- Quyt nh ca Ban kim soát c thông qua nu c a s thành viên Ban kim soát có quyn tham gia biu quyt d hp chp thun. 10

7- Cuc hp Ban kim soát phi c ghi y vào s biên bn. Biên bn hp Ban kim soát phi c lp bng Ting Vit và phi c tt c các thành viên Ban kim soát tham d cuc hp ký tên và phi liên i chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca Biên bn. Ch ta cuc hp có trách nhim b trí lp và gi Biên bn cuc hp Ban kim soát cho các thành viên Ban kim soát chm nht sau 07 ngày k t ngày hp Ban kim soát.

MC 3. NHIM V, QUYN HN CA BAN KIM SOÁT

iu 17. Nhim v và quyn hn ca Ban kim soát 1- Giám sát vic tuân th các quy nh ca pháp lut và iu l ngân hàng trong qun tr, iu hành ngân hàng; chu trách nhim trc pháp lut, trc i hi ng c ông trong vic thc hin nhim v, quyn hn c giao. 2- Ban hành Quy nh ni b ca Ban Kim soát. nh k hng nm, xem xét li Quy nh ni b ca Ban Kim soát, các chính sách quan trng v k toán và báo cáo. 3- Chu trách nhim v các vn liên quan n b phn kim toán ni b, h thng kim tra, kim soát ni b theo quy nh ca Ngân hàng Nhà nc. Có quyn s dng t vn c lp và quyn c tip cn, cung cp y , chính xác, kp thi các thông tin, tài liu liên quan n hot ng qun lý, iu hành ngân hàng thc hin nhim v c giao. 4- Thm nh báo cáo tài chính 06 tháng u nm và hng nm ca ngân hàng, bao gm c báo cáo tài chính ã c kim toán bi t chc kim toán c lp thc hin. Báo cáo i hi ng c ông v kt qu thm nh báo cáo tài chính hng nm, ánh giá tính hp lý, hp pháp, trung thc và mc cn trng trong công tác k toán, thng kê và lp báo cáo tài chính. Ban Kim soát có th tham kho ý kin ca Hi ng qun tr trc khi trình báo cáo và kin ngh lên i hi ng c ông. 5- Xem xét s k toán, các tài liu khác và công vic qun lý, iu hành hot ng ca ngân hàng khi thy cn thit hoc theo quyt nh ca i hi ng c ông hoc theo yêu cu ca c ông hoc nhóm c ông ln theo quy nh ti iu l ngân hàng. Ban Kim soát trin khai thc hin kim tra trong thi hn 07 ngày làm vic, k t ngày nhn c yêu cu ca c ông hoc nhóm c ông nêu trên. Trong thi hn 15 ngày, k t ngày kt thúc kim tra, Ban Kim soát phi báo cáo, gii trình v nhng vn c yêu cu kim tra n Hi ng qun tr và c ông hoc nhóm c ông có yêu cu. Vic kim tra ca Ban Kim soát quy nh ti khon này không c cn tr, gây gián on hot ng bình thng trong vic qun lý, iu hành hot ng kinh doanh ca ngân hàng. 6- Kp thi thông báo cho Hi ng qun tr khi phát hin trng hp vi phm ca ngi qun lý ngân hàng theo quy nh ti Ngh nh này, iu l ngân hàng và quy nh pháp lut hin hành có liên quan, ng thi yêu cu ngi vi phm chm dt hành vi vi phm và có gii pháp khc phc hu qu (nu có). Lp danh sách nhng ngi có liên quan ca thành viên Hi ng qun tr, thành viên Ban Kim soát, Tng giám c và c ông sáng lp, c ông s hu c phn trng yu ca ngân hàng, lu gi và cp nht danh sách này. 7- ngh Hi ng qun tr hp bt thng hoc ngh Hi ng qun tr triu tp i hi ng c ông hp bt thng theo quy nh ti Ngh nh này và iu l ngân hàng. 11

8- Triu tp hp i hi ng c ông bt thng trong trng hp Hi ng qun tr có quyt nh vi phm nghiêm trng quy nh ti Ngh nh này hoc có quyt nh vt quá thm quyn c giao và trng hp khác theo quy nh ti iu l ngân hàng. 9- Các nhim v và quyn hn khác theo quy nh ti iu l ngân hàng.

iu 18. Nhim v và quyn hn ca Trng Ban kim soát 1. T chc trin khai vic thc hin nhim v, quyn hn ca Ban Kim soát theo quy nh ti Ngh nh này. 2. Chun b chng trình cho các cuc hp ca Ban Kim soát trên c s xem xét các vn và mi quan tâm ca tt c thành viên Ban Kim soát liên quan n nhim v, quyn hn ca Ban Kim soát; Triu tp và ch to cuc hp Ban Kim soát. 3. Thay mt Ban Kim soát ký các vn bn thuc thm quyn ca Ban Kim soát. 4. Thay mt Ban Kim soát triu tp i hi ng c ông hp bt thng hoc ngh Hi ng qun tr hp bt thng theo quy nh ti Ngh nh này. 5. Chun b k hoch làm vic và phân công nhim v cho các thành viên Ban Kim soát theo Quy nh ni b ca ngân hàng. 6. m bo các thành viên Ban Kim soát nhn c thông tin y , khách quan, chính xác và thi gian tho lun các vn mà Ban Kim soát phi xem xét. 7. Giám sát, ch o các thành viên Ban Kim soát trong vic thc hin các công vic c phân công và nhim v, quyn hn ca Ban Kim soát. 8. y quyn cho mt thành viên khác ca Ban Kim soát thc hin nhim v ca mình trong thi gian vng mt. 9. Các nhim v và quyn hn khác theo quy nh ti iu l ngân hàng.

iu 19. Nhim v và quyn hn ca Thành viên Ban kim soát 1. Thc hin các nhim v và quyn hn ca thành viên Ban Kim soát theo úng quy nh ca pháp lut, iu l ngân hàng và Quy nh ni b ca Ban Kim soát mt cách trung thc, thn trng vì li ích ca ngân hàng và c ông. 2. Bu, min nhim, bãi nhim Trng Ban Kim soát. 3. Yêu cu Trng Ban Kim soát triu tp hp Ban Kim soát bt thng. 4. Kim soát các hot ng kinh doanh, kim tra s sách k toán, tài sn, các báo cáo tài chính và kin ngh khc phc các sai phm nu có. 5. c quyn yêu cu cán b, nhân viên ca ngân hàng cung cp s liu và gii trình các hot ng kinh doanh thc hin nhim v c phân công. 6. Báo cáo Trng Ban Kim soát v các hot ng tài chính bt thng và chu trách nhim cá nhân v nhng ánh giá và kt lun ca mình. 12

7. Tham d các cuc hp ca Ban Kim soát, tham gia góp ý và biu quyt v các vn thuc nhim v, quyn hn ca Ban Kim soát, tr nhng vn có xung t li ích. 8. Tham d các cuc hp Hi ng qun tr, tham gia ý kin và a ra kin ngh, nhng không c biu quyt. 9. Yêu cu ghi li các ý kin ca mình trong biên bn cuc hp Hi ng qun tr nu ý kin ca mình khác vi các quyt nh ca Hi ng qun tr và báo cáo trc i hi ng c ông. 10. Các nhim v, quyn hn khác theo quy nh ti iu l ngân hàng.

CHNG III. IU KHON THI HÀNH

iu 20. Hiu lc thi thành 1Quy ch này do Ban kim soát son tho trên c s các quy nh pháp lut hin hành và ã c i hi c ông Techcombank nht trí thông qua ti cuc hp ngày ..... tháng ... nm 2010. 2Quy ch này có hiu lc k t ngày ....... và thay th Quy ch v t chc và hot ng ca Ban kim soát Ngân hàng Thng mi C phn K thng Vit Nam ban hành kèm theo Quyt nh s 366/2004/Q-HQT ngày 4/10/2004 ca Hi ng qun tr Techcombank. 3Vic sa i, b sung các iu khon ca Quy ch này do i hi ng c ông quyt nh phù hp vi các quy nh ca Ngân hàng Nhà nc, các quy nh pháp lut khác có liên quan và iu l Techcombank.

TM. BAN KIM SOÁT TRNG BAN

13

14

Information

13 - Du thao Quy che hoat dong cua Ban kiem soat

14 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

293463