Read (2)%20NS3420LY,%20NS-EN1504,%20RIFveiledning,%20tilstandsanalyse,%20.pdf text version

25.03.2010

Betongrehabiliteringsdagene 2010 15.-17.mars 2010

Revidert NS 3420 kap LY

NS-EN 1504 serien Rev. RIF-publikasjon Viktighet av tilstandsanalyse

Rådgivende ingeniør Jan Lindland (Stærk & Co. a.s)

Revisjon av NS 3420

Bakgrunn for revisjonen: - rendyrking som beskrivelsesstandard - omredigering ­ ny kodestruktur - implementering av nye EN-standarder

1

25.03.2010

Revidert NS 3420 ­ kap 1 til 5

· · · · Kap. 1: Kap. 2: Kap. 3: Kap. 4: Fellesbestemmelser (Del 0) Struktur og stikkordsliste (Del 0) Normative referanser (Del 0) Termer, definisjoner og forkortelser (Del 0) Eksempler på bruk av NS 3420

· Kap. 5:

Resultat av revidert NS 3420

ift betongrehabilitering

- L8 er blitt LY - Deler av forbehandling i tidligere T1 er blitt LY1 - Overflatebehandling av betong ifbm betongrehabilitering (tidligere T7 ) er blitt LY7 - Tekniske krav til materialer, utførelse og kontroll er erstattet med henvisning til NS-EN der slike finnes - Kompetansekravene er beholdt

2

25.03.2010

LY.2 Mekanisk reparasjon

LY2.1 (L81.1) Referansefelt for mekanisk reparasjon LY2.2 (L81.2) Mekanisk reparasjon - deloperasjoner LY2.21 (L81.21) Fjerning av betong LY2.221 (L81.22) Rengjøring av armering LY2.222 (L81.23) Korrosjonsbeskyttelse av armeringen LY2.223 (L81.24) Innlegging av ny armering LY2.231 (L81.25) Heftbro på betong LY2.232 (L81.26) Utfylling med reparasjonsmørtel LY2.233 (L81.27) Sprøytemørtel LY2.28 (L81.28) Spesielle arbeider

LY2.3 (L8.13) Komplett mekanisk reparasjon

LY2.31 (L81.31) Reparasjon langs enkeltstående armeringsjern LY2.32 (L81.32) Reparasjon av hjørneskader LY2.33 (L81.33) Reparasjon av kantskader LY2.34 (L81.34) Reparasjon av flateskader LY2.35 (L81.35) Reparasjon av riss og sprekker

3

25.03.2010

Betongrehabilitering NS 3420-LY (L8) fortsetter

LY3.1 (L82) Elektrokjemisk realkalisering LY3.11 (L82.1) Referansefelt for elektrokjemisk realkalisering LY3.13 eller LY3.14 (L82.2) Elektrokjemisk realkalisering LY3.2 (L83) Elektrokjemisk kloriduttrekk LY3.21 (L83.1) Referansefelt for elektrokjemisk kloriduttrekk LY3.22 eller LY3.23 (L83.2) Elektrokjemisk kloriduttrekk

Katodisk beskyttelse

LY4 (L84) Katodisk beskyttelse LY4.1 (L84.1) Referansefelt for katodisk beskyttelse LY4.2 (L84.2) Anodesystem LY4.21 (L84.21) Nettanoder LY4.22 (L84.22) Trådanoder LY4.23 (L84.23) Stavanoder LY4.24 (L84.24) Ledende belegg LY4.25 (L84.25) Offeranoder LY4.26 (L84.26) Eksterne anoder LY4.27 (L84.27) Ledende mørtel

4

25.03.2010

Forbehandling

LY1 Forbehandling (NY)

LY1.1 Mekanisk forbehandling LY1.2 Kjemisk forbehandling LY1.3 Termisk forbehandling

Overflatebehandling LY7 Overflatebehandling (NY)

LY7.1 Referansefelt LY7.2 Overflatebehandling LY7.21 Hydrofoberende impregnering LY7.22 Impregnering LY7.23 Filmdannende belegg ­ tynnfilm LY7.24 Filmdannende belegg ­ tykkfilm LY7.25 Kombinasjonssystem LY.9 Andre systmer

5

25.03.2010

Øvrige arbeider

LY5 (L85) Elektrokjemisk uttørking LY6 (L86) Overvåkingsutstyr LY6.1 (L86.1) Målesonder LY6.2 (L86.2) Utstyr LY6.3 (L86.3) Styringssystem LY9 (L89) Andre metoder

NS-EN 1504 del 1-7

Spesifikasjonsstandarder

NS-EN 1504 ­ Del 1: "General scope and definitions" (Generelt omfang og definisjoner) NS-EN 1504 ­ Del 2: "Surface protection systems" (Overflatebehandling) NS-EN 1504 ­ Del 3: "Structual and non structual repair" (Bærende og ikke bærende reparasjoner) NS-EN 1504 ­ Del 4: "Structual bonding" (Konstruktiv liming) NS-EN 1504 ­ Del 5: "Concrete injection" (Injeksjon av betong) NS-EN 1504 ­ Del 6: "Grouting to anchor reinforcement or to fill external voids" (Produkt til forankring av armeringsjern og fylling av utvendig hulrom) NS-EN 1504 ­ Del 7: "Reinforcement corrosion prevention" (Hindring av armeringskorrosjon)

Implementert i rev NS 3420 kap LY

6

25.03.2010

NS-EN 1504 del 8-10

NS-EN 1504-8" Quality control and evaluation of conformity". Standarden vil omfatte regler for kvalitetskontroll ved produksjon av produkter, regler for prøveuttak samt regler for vurdering av samsvar med gitte krav. NS-EN 1504-10 "Site application of products and systems and quality control of the works" (Utførelsesstandarden) NS-EN 1504-9 "General principles for the use of products and systems" (Generelle prinsipp for bruk av produkt og system). Standarden omhandler hele prosessen ved betongrehabilitering fra tilstandsanalyse til vedlikehold og reparasjon. Standarden belyser ulike utbedringsprinsipper.

-

-

Nasjonale tillegg

I EN-standardene er det enkelte steder gitt anledning for nasjonale tillegg. Omfanget av nasjonale tillegg vil være begrenset Standard Norge har nedsatt en gruppe som skal utarbeide forslag til NAD Arbeidet utføres parallelt med revisjon av RIFveiledning og av samme prosjektgruppe Klar våren 2011

7

25.03.2010

Øvrige EN/prEN

· NS-EN 12696 Katodisk beskyttelse · NS-EN 13670 Utførelse av betong · NS-EN 206-1 Betong ­ Del 1: Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og samsvar · EN 14487 del 1 og 2 om sprøytebetong · CEN/TS 14038-1: Elektrokjemisk realkalisering · NS-EN 15257: Katodisk beskyttelse ­ kompetansenivå og sertifisering av personell

Revisjon RIF-veiledning

Med revidert NS 3420 er det fremdeles behov for å angi supplerende tekniske krav både til materialer, utførelse og prøving og kontroll Nåværende RIF-veiledning "Betongrehabilitering. Utfyllende tekniske bestemmelser til NS 3420" må revideres. NFB og RIF har tatt initiativ til et fellesprosjekt for å få revidert RIF-veiledningen.

8

25.03.2010

Organisering av prosjektet

Prosjektgruppe bestående av: - Jan Lindland ­ prosjektleder (Stærk & Co. a.s) - Magne Maage (Skanska ASA) - Eva Rodum (Statens vegvesen, Vegdirektoratet) - Jan Magnus Østvik (Statens vegvesen, Vegdirektoratet) - Trond Helgedagsrud (Rescon Mapei AS)

Revidert RIF-publikasjon

Målsettingen er å utarbeide en ny veiledning som kan benyttes sammen med NS 3420 (og eventuelt Prosesskoden) til å beskrive og utføre betongrehabiliteringsarbeidertekniske · krav for de ulike metodene behandles hver for seg · oppbygd etter samme lest som NS 3420 (definisjoner, materialer, utførelse, prøving og kontroll spesifiserende tekster) · veiledningsstoff til hvert kapittel · hvert avsnitt er nummerert · harmonisert mot europeiske standarder · beskriver bruk av veiledningen sammen med NS 3420 Igangsatt høsten 2009 og forventes klar våren 2011

9

25.03.2010

Oppbygging av publikasjonen

a) Omfang og prisgrunnlag b) materiale c) utførelse d) toleranse e) prøving og kontroll x) mengderegler y) spesifiserende tekst

Tilstandsanalyse

EN 1504-standardene spesifiserer nødvendigheten av tilstandsanalyse En tilstandsanalyse er en nødvendig forutsetning for å kunne iverksette riktige tiltak

Tilstanden og tilstandens konsekvenser vil være avgjørende for valg av tiltak

10

25.03.2010

Normer/standarder for tilstandsanalyser

Generelt NS3424 - "Tilstandsanalyse for byggverk. Innhold og gjennomføring" RIF-normen ­ "Tilstandsanalyse av betongkontruksjoner" Spesielt Håndbok 136 Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok for bruer"

Tilstandsanalyse på tre nivåer

Nivå 1: Enkel tilstandsanalyse Nivå 2: Utvidet tilstandsanalyse

Nivå 3: Omfattende tilstandsanalyse

NB!! Start på lavere nivå

11

25.03.2010

Prøveprosjekt

· · · · · · · · · · · · · undersøke om hele eller deler av overflatebehandlingen lar seg fjerne prøve ut forskjellige forbehandlingsmetoder undersøke hvilke kjemikalier som løser opp overflatebehandlingen få et reelt bilde av porer og riss i underlaget vurdere underlagets beskaffenhet vurdere behov for porefylling, sparkling eller pussing avdekke problemer ved påføring av valgt overflatebehandling oppdage problemer med blærer, pinholes, etc. i overflatebehandlingen avdekke problemer for det ytre miljøet mht. støy, avgassing, kjemikalier, vann, etc. fange opp detaljer som dryppkanter, oppkanter, avtrekking, tildekkingsbehov, etc. bedre grunnlag for vurdering av skadeomfanget avdekke om de elektrokjemiske metodene vil fungere gi grunnlag for å definere dokumentasjonskriteriene for de elektrokjemiske metodene

Fordelene med prøveprosjekt

· byggherren vet hva han får mht. kvalitet på arbeidene, kostnader og finish · byggherren vil få en følelse med hvilke ulemper arbeidene vil medføre mht. støy, støv, vann, etc. · bedre grunnlag for å velge riktig utbedringstiltak · mindre tillegg/uforutsette hendelser

kort og godt - færre problemer og overraskelser under utførelsen

12

Information

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

376905