Read 14105%20fra%20ROS%20til%20beredskap_4.pdf text version

Fra ROS til beredskap

·Risikoogberedskapihelhetligperspektiv ·MyndighetspålagtekravtilROS-analyserogberedskapsplanlegging ·PraktiskeeksemplerpåROS-ogberedskapsanalyser ·Beredskapsplanlegging

27.-28. mai 2010, Oslo

Fra ROS til beredskap

Etkursomrisikovurderingerogberedskapioffentlig planleggingavarealoginfrastruktur

Lovfesting av kommunal beredskapsplikt trådte i kraft 1. januar 2010. Beredskapsplikten, i kombinasjon med at aktører innen offentlig forvaltning er i ferd med å innføre elektroniske krisestyringsverktøy, gjør at flere må forholde seg mer aktivt til sikkerhet og beredskap. Dette kurset gir deg praktiske metoder og verktøy for å oppfylle kravene, og hjelp til å få på plass gode rutiner i forhold til risikostyring og beredskap. Vi vektlegger at deltakerne får med seg både det teoretiske grunnlaget, men vil også gi praktiske øvelser i gjennomføring av ROS- og beredskapsanalyser, samt beredskapsplanlegging, med fokus på planlegging av areal og infrastruktur.

Målsetting

Målsettingen med kurset er å gi deltagerne: - Innføring i risiko og beredskap i et helhetlig perspektiv - Innføring i myndighetspålagte krav til ROS-analyser og beredskapsplanlegging - Innføring i beredskapsplanlegging, herunder utarbeidelse av tiltakskort og handlingsplaner - Praktisk erfaring med ROS- og beredskapsanalyse, samt beredskapsplanlegging - Mulighet for erfaringsutveksling

risiKo!

Fakta

tid og sted: 27.-28. mai 2010 Oslo påMelding: · Påmeldingsfrist10.mai · www.teknakurs.no · [email protected] · telefon+4722947560/61 deltaKeravgift: · Kr5.900,-formedlemmeravTekna · Kr6.900,-forikke-medlemmer · Deltakeravgifteninkluderertilgangtilkursdokumentasjon. · Itilleggkommerdagpakkekr550prkursdagsominkluderer ankomstbuffet, lunsj og pauseservering. Reise og opphold kommer i tillegg KursprogrammeterutarbeidetavSafetecogTekna

Kurset henvender seg til

Offentlig forvaltning med ansvar for planlegging og beredskap. Rådgivere som leverer tjenester til det offentlige og som må ivareta disse perspektivene i sine tjenester.

noen relevante publiKasjoner soM er utgangspunKt for Kurset:

Norsk standard (2008) NS 5814 Krav til risikovurderinger Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2004) Håndtering av ulike risikosituasjoner i kommunene: en eksempelsamling Direktoratet for sivilt beredskap (1994) Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010) Samfunnssikkerhet i arealplanlegging: kartlegging av risiko og sårbarhet

TORSdag27.Mai

risiKo og sårbarhet

FREdag28.Mai

beredsKap

0830 0900

registrering, kaffe og ankomstbuffet tider tilpasses av foreleserne hva er risiko og beredskap? - Fra ROS til beredskap - Begreper og sammenhenger - Eksempler lover og forskrifter med krav om ros-analyse og beredskapsplaner - Lov om kommunal beredskapsplikt - Andre relevante lover og forskrifter - Relevante veiledere/publikasjoner - Fylkesmannens rolle i beredskapsarbeidet

Beredskapssjef Martin Rogneby, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

0830

innføring i beredskapsanalyse og metoder for å strukturere planverk/prosedyrer - Metodikk - Oppbygging av scenarioer - Eksempler pause beredskapsanalyse i praksis - Hvordan få til gode rolle- og ansvarsavklaringer? - Scenariobaserte drøftinger - Gruppeøvinger - Diskusjon i plenum lunsj innføring i beredskapsplanlegging - Hvordan få planer og prosedyrer tilstrekkelig praktiske? - Hvordan tilpasse seg til bruk av elektroniske støtteverktøy? - Hvordan skape eierskap til avviksprosedyrer og planverk? beredskapsplanlegging i praksis - Gruppeøvinger - Diskusjon i plenum oppsummering Kursavslutning

0915 0930

0945

1100 1145

1030 1045

pause innføring i risiko og sårbarhetsanalyse, del 1 - Risiko og sårbarhetsvurdering i planleggingsprosessen - Analyseobjektet - Identifikasjon av uønskede hendelser lunsj innføring i risiko og sårbarhetsanalyse, del 2 - Årsaks- og sannsynlighetsvurdering - Konsekvensvurdering - Risikovurdering - Akseptkriterier - Tiltak for forebygging og skadebegrensning - Eksempler fra ulike sektorer (arealplanlegging, infrastruktur) pause risiko og sårbarhetsanalyse i praksis - Gruppeøvinger - Diskusjon i plenum erfaringer fra en kommune slutt dag 1

1230

1130 1215

1400 1415

1300 1315

1500 1600

KURSLEDERE derdetikkeerangittforeleserikursprogrammeterdet SaFETECv/Seniorsikkerhetsingeniørgreteaastorpog disiplinlederJensThomasSagørsomholderforedragene. Om SAFETEC Safetecharsiden1984levertkonsulenttjenesterinnenfor sikkerhet,beredskapogpålitelighet.Medover100høyt utdannedemedarbeiderearbeiderviforatvårekunder skalunngåtapoguønskedehendelsermednegative konsekvenserformenneskeliv,helse,materielleverdier ogmiljøet.Vikallerdet-etterpåklokskappåforhånd!

Teknaerenstorarrangøravkurs,konferanserog seminarerinnenviktigeteknologiskefagområder, samtledelse. Kurseneutviklesavnoenavlandetsfremstefagfolk innenforsinefelt.deterårligrundt5.000deltagerepå kursogkonferanserarrangertavTekna. Formerinformasjonsewww.teknakurs.no

PÅMELdiNg

Layout og trykk: helligrafisk.no

· www.teknakurs.no · [email protected] · Telefon: +47 22 94 75 60/61 PÅMELdiNg

KursnuMMer: 1002304 tid: 27.-28. mai 2010 sted: Holberg Terrasse kurs og konferanse, Stensberggaten 27 påMeldingsfrist: 10. mai 2010 deltaKeravgift: · Kr 5.900,- for medlemmer av Tekna · Kr 6.900,- for ikke-medlemmer · Deltakeravgiften inkluderer tilgang til kursdokumentasjon. · I tillegg kommer dagpakke kr 550 pr kursdag som inkluderer ankomstbuffet, lunsj og pauseservering. reise og opphold kommer i tillegg. evt overnatting må organiseres av den enkelte kursdeltaker. avbestilling: Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres et gebyr på kr 1200,-. Full avgift blir fakturert ved avbestilling etter 19. mai arrangør: Tekna ­ Teknisk-naturvitenskapelig forening prosjeKtleder: Øystein Olsen Tekna ­ Teknisk-naturvitenskapelig forening Tlf 22 94 75 22 E-post: [email protected]

M

Ø M E R KE T ILJ

1

5 Trykksak 7

Tekna ­ Teknisk-naturvitenskapelig forening

24

TEKNA ARBEIDER FOR ET KUNNSKAPSBASERT SAMFUNN. SE TEKNAS MEDLEMSTILBUD PÅ WWW.TEKNA.NO!

4

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

675451


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531